Kolektivní hudebně pohybová hra pro děti ve věku 3 8 let. Podrobný návod včetně návrhu na začlenění do didaktiky HV na školách.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kolektivní hudebně pohybová hra pro děti ve věku 3 8 let. Podrobný návod včetně návrhu na začlenění do didaktiky HV na školách."

Transkript

1 Kolektivní hudebně pohybová hra pro děti ve věku 3 8 let Podrobný návod včetně návrhu na začlenění do didaktiky HV na školách. A) Popis současného stavu a zjištění problému. str. 2 B) Sluchová výchova pomocí foukacích ladiček str. 5 C) Nápodoba tónů hlasem.. str.14 D) Návrh formálních změn v didaktice HV str.16

2 A) Popis současného stavu a zjištění problému 1. Úvodem několik poznámek k didaktice výuky zpěvu v MŠ a na ZŠ Hodně učitelů a jistě i rodičů se trápí nad současnou úrovní dětského školního zpěvu. Při poctivém posouzení musíme uznat, že v řadě případů se jedná spíše o hlasové vlnění než zpěv tónů. Výška zpívaných tónů je nezřídka opomíjena a tím ztrácí zpěv svoji nejpodstatnější hudební hodnotu. Není divu, že zpěv děti moc nebaví když chybí melodie, nemůže je ničím okouzlovat. Vypadá to, jako bychom v didaktice HV dělali nějakou chybu. Ze špatně zpívajících dětí vyrůstají nezpívající dospěláci. Opravdu se lidé ve své přirozenosti tolik změnili, že už nepotřebují sami zpívat? To, k čemu se vyvíjeli po tisíciletí, že by jim přestalo přinášet potěšení? Proč je ve společnosti zpěv na ústupu a proč tak málo dětí hezky zpívá? 2. Jak je to přirozené Proces učení můžeme ideálně pozorovat během přirozeného průběhu života dítěte. Vyznačuje se neustálým vytvářením podnětů pro rozvoj dítěte včetně zrání hudebního. Každodenní přítomnost hlasu maminky, který je nejvíce nadán k pronikání do duše dítěte, zajišťuje kromě vnímání slovíček také naslouchání tónům písní. V mozku dítěte tak vznikají nejen mapy zvuků lidské řeči, ale také mapy tónů. Vznik těchto map je podmínkou toho, aby děti mohly začít zkoušet své zvukové projevy formou řeči nebo zpěvu. Pokud dnešní maminky dětem nezpívají, nemohou si děti vytvořit představy různých tónů, nemají tónovou zkušenost. Výuka zpěvu se tím přesouvá do školního období a musí začínat tím, co děti v rodině nedostaly- posloucháním a znalostí tónů. Z přirozeného procesu učení si můžeme odvodit zásady, které musíme dodržet, abychom mohli děti naučit zpívat. a) Musíme dětem poskytnout dostatek času, aby si při poslechu tónů a jednohlasých melodií mohly vytvořit představu o tónech, jejich uspořádání a vzdálenostech. Musíme jim umožnit vytvoření mapy tónů, která bude jejich základní orientací nejen pro zpěv, ale hlavně pro poslech jakékoliv hudby. b) Teprve v souběhu se získávanou hudební zkušeností začínají děti samy zpívat. Tuto časovou posloupnost musíme respektovat. Dokud si děti neumí představit výšku tónu který mají zpívat, nedostávají jejich hlasivky informaci potřebnou pro správné napodobení tónu a tóny se nedaří. Jestliže tento učební postup nerespektujeme a chceme po dětech, aby zpívaly bez předchozí poslechové zkušenosti, dopadá to špatně. Děti nám mohou nabídnout jediné zvuky, které mají k dispozici a to jsou zvuky řeči. Děti místo zpěvu mluví, recitují. Zde také najdeme odpověď na povzdech proč děti hudba moc nezajímá. Nezajímá je, protože jí nerozumějí, neumějí ji poslouchat, nechápou její vnitřní sdělení. Přijímané zvukové spektrum můžeme přirovnat ke zvukům cizí řeči, kterým také nerozumějí. Tady už jejich postoj chápeme, ani my se přece nedokážeme soustředit na poslech nesrozumitelné řeči, nehledě na odmítavý postoj vyplývající z pocitu, že nám to nic nepřináší. S poslechem hudby dětí je to navlas stejné. Je na nás, abychom za pomoci poznaných zásad uměli dětem hudbu přiblížit. 2

3 3. Současné metody výuky Obecně je možné říci, že průběh vyučovacího procesu zůstává v průběhu minulých desetiletí stejný. Učitelka v tom lepším případě usedne za klavír, hraje písničku a děti zpívají. V kvalitě zpěvu je však podstatný rozdíl: Před šedesáti lety děti většinou uměly z domova zpívat, takže třídou se nesl opravdový zpěv, trochu narušovaný několika bručouny, kteří jen recitovali a bylo možné je ztišit. V dnešní třídě se často hlasitě ozývá mluvozpěv, který vítězí nad zpěvem těch několika žáků, kteří mají rozvinuté hudební schopnosti a snaží se zpívat tóny. Nezřídka se tito zpěváci podřídí kolektivnímu zvuku a přestávají zpívat čistě, ke škodě své i okolí. Současná školní didaktika tedy dostatečně nereaguje na podstatnou změnu podmínek pro výuku zpěvu, tj. výrazný pokles hudební rozvinutosti dětí. Jakýsi výtah, princip výuky je popsán větou ve škole zpíváme od první hodiny a kultivování hlasu provádíme přitom (L.Daniel, Metodika hudební výchovy ). V Metodické příručce k učebnici HV pro 1. roč. ZŠ se uvádí nezapomeňte zahrát tón, kterým písnička začíná, dejte všem dětem dostatek času na to, aby správný tón chytily ( M. Lišková, SPN 2001 ). Problém je v tom, že pokud děti chytit tón neumí, měli bychom se vrátit k procvičování dovedností, které ke zpěvu vedou. Nemůžeme zpívat od první hodiny, když děti neumějí vnímat a zpívat tóny, tak jako nemůžeme s dětmi číst, dokud se nenaučí písmenka a slabiky. Příčinu našich výchovných neúspěchů je třeba hledat v odlišnosti hudby od činností sportovních nebo výtvarných. Hudba pro svoji neuchopitelnost a obtížnou vyjádřitelnost vyžaduje mnohem citlivější přístup. Je nutné mít pod kontrolou sluchovou přípravu dětí odděleně od sledování jejich pěveckého projevu. Jinak se nám stane, že pomocí toho co možná neumí (zpěv) posuzujeme to, co možná také neumí (poslech). Jinými slovyvůbec nevíme co se v jejich hlavičce děje a jak máme správně postupovat. 4. Jak by to mělo být Umění rozpoznat tóny je podmíněno dostatečným drážděním sluchového nervu jednotlivými tónovými frekvencemi. Podněcování sluchového nervu akustickým tlakem frekvencemi uspořádanými v geometrické řadě vede k vývoji diatonické citlivosti v příslušné oblasti šedé kůry mozkové. Příslušná aktivace sluchového nervu jednotlivými tóny byla v minulosti přirozeně zajišťována zpěvem maminky. S postupem moderní doby se tento zvyk a s ním spojená dovednost matky zpívat tóny bohužel vytrácí. Spíše než s jednohlasým zpěvem se děti od nejútlejšího dětství setkávají s reprodukovanou hudbou. To má na jejich hudební rozvoj negativní a stále dosud nedoceněný vliv dochází totiž k narušení přirozené posloupnosti procesu učení. Naprostá většina hudby, kterou děti poslouchají, je hudba aranžovaná, vícetónová. Pokud místo prvotního vnímání jednotlivých tónů přicházejí jako podnět už celá zvuková spektra souzvuků ( jednohlasé písničky bez doprovodu se prakticky v akustickém okolí dětí nevyskytují), citlivost na diatonickou řadu tónů se vyvíjí obtížně. Můžeme se o tom přesvědčit na jednoduchém příkladu. Zahrajme na klavír tón c1 bude znít frekvence 262 Hz, doprovázená řadou alikvotních tónů(c2,g2,c3,e3,g3.). Podobně u tónu f1 bude znít frekvence 349 Hz, doprovázená alikvotními tóny (f2,c3, f3, a3, c4 ). Zahrajeme nyní tóny c1 a f1 jako souzvuk a provedeme přístrojovou frekvenční analýzu zvuku, který se šíří prostorem. Zjistíme následující stav zvukového spektra: c1, g2, c3, f3, g3, ais3 Frekvence tónu f1 se zde vůbec nenachází, přesto sluch s rozvinutým cítěním si dokáže z přijatých frekvencí tento tón doplnit a identifikovat. 3

4 Pro dítě s nevyvinutou schopností rozpoznávání tónů, s nevyvinutou citlivostí pro přesně odstupňovanou řadu tónů je však takový podnět nezajímavým hlukem. Vnímání jednotlivých tónů při zpěvu jednohlasných písní bez doprovodu. Šíření a vnímání souzvuků. 4

5 My naopak svoji schopnost analýzy tónů nedokážeme vypnout, takže nás ani nenapadne, že děti nevnímají to samé, co my. Jestliže si tento rozdíl neuvědomujeme a řídíme se svými pocity, vedeme děti slepou uličkou. Do vnímání dětí se přímo nemůžeme vcítit. Jen zprostředkovaně, rozumovým úsudkem můžeme oprávněně předpokládat, že vjem nepoučeného sluchu se podstatně liší od vnímání u člověka se zažitou tónovou zkušeností. Správnost tohoto předpokladu si můžeme ověřit při diagnóze hudební představivosti dětí pomocí jejich reakcí na poslechové otázky. Ptejme se tedy dětí co slyší a postupujme v souladu s tím. B) Sluchová výchova pomocí foukacích ladiček Pro zazpívání tónu je nezbytná existence představy o výšce tónu v hlavě zpěváka. Utříděné představy o tónech se ukládají do paměti po dostatečně dlouhé době poslouchání a porovnávání informací. Než začneme s dětmi zpívat, měli bychom si ověřit úroveň jejich tónové představivosti. Tu zjistíme přímo z jejich reakcí při poslechových hrách slova, gesta, ťuknutí na klávesnici. Prověřujeme, zda poznají tóny stejné, vyšší a nižší, zda řada tónů stoupá nebo klesá. V této části nespoléháme na jejich zpěv - pokud nemají dostatečnou představu o tónech, nemohou dobře zpívat. Jejich zpěv by nám nedal přesnou informaci o stavu mapy tónů v jejich hlavě. Hlavní výbava člověka ke vnímání a provozování zpěvu 5

6 Zásady sluchové výchovy 1. Nelitujme času, který děti stráví při hře s tóny, není to čas ztracený. Nesnažme se naučit děti zpívat hodně písniček bez ohledu na čistotu zpěvu. Zůstaňme dostatečně dlouho u několika základníc dětských písniček, přidávejme k jejich zpěvu správné dýchání, výslovnost, dynamiku i agogiku. Tím můžeme setrvat u jedné písničky po dobu potřebnou k procvičení tónové jistoty a všech ostatních dovedností aniž by byl zpěv provázen pocitem jednotvárnosti. 2. Děti nejsou zvyklé naslouchat tónům a tato činnost je bude zpočátku unavovat. Proto volíme hry ve kterých je sluchová pozornost potřebná jen krátce a pak může nastat uvolnění. Postupně délku nutného soustředění prodlužujeme. 3. Při hrách používáme nástroj, na kterém můžeme dětem ukázat tóny ve svislém uspořádání ( klávesy bezpečně svisle zavěšené na tabuli, klávesovou harmoniku, příruční harmoniku Pulku). Názornost při sledování hry učitele způsobuje, že není třeba vysvětlovat který tón je nižší, zda melodie stoupá nebo klesá. Poslechová zkušenost se zapisuje pomocí zrakové informace do sluchové paměti. Úspěšnost zápisu prověřujeme při činnosti se zavřenýma očima. 4. Klávesy jednočárkované oktávy jsou označeny velkými číslicemi 1 až 7. Důvodem použití těchto symbolů je dětská znalost číslic a jejich významu, což opět napomáhá orientaci ( větší číslo znamená vyšší tón ). Dalším důvodem je univerzálnost čísel pro všechny tóniny a možnost využití čísel pro pozdější intonační výcvik. 5. Mezi poslechové hry zařazujeme hry s hlasem (A.Tichá-Učíme děti zpívat) a bez vyžadování nebo vynucování přesných intonačních projevů sledujeme rozvoj hudebních dovedností dětí. Ve většině případů se děti postupně rozezpívají samy. 6

7 6. Po dosažení zběhlosti ve vyhledávání tónů začínáme zpívat od tóniky nástupní intervaly k opěrným písním podle L. Daniela 7. Notový zápis začneme používat po dosažení základní orientace dětí mezi tóny a seznámení se stupnicí ve zvukové i vizuální podobě. 8. Při hrách s tóny využíváme možnosti oddělit náustek od vlastní ladičky. Náustky si děti ponechají, ladičky promícháme v klobouku a děti dostanou náhodně jiný tón. Pak se hra může několikrát opakovat, děti se dostávají do nových situací zvukových i prostorových a tím si dovednosti procvičují. Jednu hru tak můžeme hrát dostatečně dlouho aniž bychom museli často měnit základní rozdání ladiček. Hry procvičujeme také v obtížnějších variantách, pak teprve přecházíme další hře. 9. Čím lépe dokážeme děti zapojit do hry, tím je pro ně zajímavější. Proto co nejčastěji svěřujeme dětem roli učitele, do poslechu zapojujeme i děti, které nemají v ruce ladičky. 10. Pro zpřesnění rytmu používáme nástroje z Orffova instrumentáře. Poslechové hry s použitím foukacích ladiček. Hry vychází z nápadu, že každý žák může představovat jeden tón hudebního nástroje a to prostřednictvím ladičky, kterou dostane. Žáci se staví do různých formací, uspořádávajíce se každý podle výšky svého tónu. Tak mohou vytvořit živou foukací harmoniku ve tvaru stupnice nebo akordů. Základním pomůckou pro hru je Jazýčková foukací ladička, osazená kvalitním harmonikovým hlasem. Ladička, které říkáme Julka, je opatřená snímatelným a omyvatelným náustkem. Nasazený náustek zakrývá barevné označení výšky tónu na Julce ( je použito duhové spektrum), takže všichni se orientují pouze poslechem. Příslušnost k oktávě je určena délkou pouzdra, pro orientaci můžeme poměřovat Julku délkou svých prstů. Používáme Julky s tóny v rozsahu dětského hlasu. Každý žák má svůj náustek v průběhu celého cvičení, proto Julky můžeme mezi žáky vyměňovat. Po ukončení činnosti omyjeme náustky v pracím sáčku horkou vodou s dezinfekcí a necháme oschnout.také víko balení hned nezavíráme, aby mohla odvětrat vlhkost z Julek. Důležité je podchytit děti s rozvinutými hudebními schopnostmi. Ty povýšíme na své pomocníky, kteří nesoutěží s ostatními, ale pomáhají nám je vést a orientovat se. Například mohou předzpívávat části stupnice nebo písničky. Velikost skupiny hráčů posuzujeme podle stavu celkové kázně ve třídě. Je lepší mít dostatek diváků, kteří se učí poslechem a pozorováním. Dobrým chováním se pak snaží zasloužit si zařazení do hry. Při poklesu pozornosti dětí hru ukončíme. 7

8 Tréninková část děti mají pouze náustky a) Děti postavíme do řady a učíme je klidným a dlouhým dechem foukat do náustků. Motivace foukáš do plachty lodičky z kůry, foukáš do oharku, aby se rozhořel. b) Vysvětlíme dětem jak udržovat hrudník a nádechové svaly v napětí po celou dobu výdechu. Nasadíme a seřídíme dýchací světélko pohotovému dítěti, které předvádí správný výdech- světýlko svítí po celou dobu výdechu. Ostatní děti působením sugesce jeho postoj napodobují. Dýchací světélko ( napřimovač, antihrbič- didaktická pomůcka pro nácvik hospodaření s dechem při zpěvu nebo hře na dechové nástroje). Při hlasovém projevu, zejména zpěvu, je důležité po nádechu udržovat nádechové svaly v aktivitě, abychom hospodárně využili nadechnutý vzduch. U dětí můžeme běžně pozorovat, že po začátku hlasového projevu jejich hrudníček rychle klesá, brzy jim vzduch dojde a oni se kdykoliv třeba uprostřed slova-znovu nadechují. To, co není hezké při mluvení, je však naprosto nepřijatelné při zpěvu. Pro nácvik udržování nádechových svalů v činnosti po celou dobu zpěvu se používá mnoho metodických pokynů. Většinou počítají s představivostí zpěváků a jejich aktivní účastí. Navození představ provází celá řada pobídek (stojíš po žebra ve studené vodě, jsi zápasník, nadýmáš se jako holub, nadnášíš se..). Po dobu soustředění na tuto svalovou činnost pokyny pomáhají. Když však přejdeme na procvičování dalších pěveckých dovedností a zpěvák ještě nemá správné držení hrudi osvojené, musíme tuto záležitost opakovaně připomínat. Proto jistě uvítáme způsob jak kontrolu správného držení těla co nejdříve přenést do podvědomí žáka. Metodika kontroly obvodu hrudníku pracuje s měřitelnou veličinou. Obvod hrudníku je poměřován pomocí hrudního pásu s vestavěným světelným indikátorem. Světelný indikátor je umístěn na prsou zpěváka, který zde jeho funkci může sledovat. Délku pásu nastavujeme tak, aby při povoleném svalstvu nebyl spínač světla sepnut, po napřímení těla a mírném nádechu se světlo rozsvítí.uvedené zařízení trvale informuje a vybízí zpěváka ke správnému postoji. Nacvičujeme zpěv dlouhých tónů při současné kontrole správného tělesného postoje - světlo svítí. Po určité době si žák na důležitost udržování světla při zpěvu zvykne a jeho pozornost se může rozdělit na reflexní sledování světla a současné vnímání a plnění dalších pokynů učitele. Pro použití v kolektivu je výhodné postavit jednoho figuranta před ostatní. Při rozsvícení světélka žáci podvědomě napodobují jeho vzorný postoj. 8

9 c) Po procvičení výdechu si děti osvojí hraní délky tónů a rytmu. Učitel (U) jako dirigent používá palec a ukazováček ruky (ostatní prsty jsou uzavřené v dlani. Gesta vypadají jako střílení z pistole. Při ťuknutí ukazováčkem směrem k živému tónu dítě ihned reaguje fouknutím upozorníme děti na vytrvalé sledování dirigenta, aby budoucí písnička byla dobře zahraná. d) Délka hraného tónu vychází z polohy palce. Když je palec přitisknut k ukazováčku, hraje dítě krátký tón. Když je palec zvednutý, má zaznít dlouhý tón. Učitel si musí použití správných gest na běžných písničkách předem osvojit. e) Dále trénujeme pozornost dětí ve hře Běháme po schodech. Učitel ukazuje prstem na jednotlivé živé tóny a děti bezprostředně foukají. Tóny jsou vždy sousedící, směr pohybu se mění u krajníků. Pak zvýšíme obtížnost reagování tím, že směr pohybu změníme kdykoliv, můžeme běhat po dvou schodech, střídáme tóny krátké a dlouhé, případně zrychlujeme tempo. Přitom stále kontrolujeme hranici, kterou děti zvládnou. 9

10 Vznik mapy tónů v šedé kůře mozkové - představa o výšce - získání relativní diatonické citlivosti. Zvuková část - k náustkům postupně rozdáváme dětem ladičky 1. Hra Hledáme vyšší tón. Učitel drží v každé ruce jeden tón, po zahrání tónů rozpaží a žáci ukazují, v které ruce drží vyšší tón. Aby se každý spoléhal jen na své uši, pokračujeme se zavřenýma očima. Když se všichni seznámí s principem porovnávání, hru obměňujeme. Dvě ladičky má jeden žák, který zvedá ruku s vyšším tónem, ladičky drží dva žáci, ostatní se zavřenýma očima spolupracují. 2. Hra Na stopaře učitel hraje jednotlivé tóny písničky na svisle orientovaný nástroj. S následným ťuknutím jeho nohy děti popisují stopu melodie čísly tónů, na které se dívají. Např. Kočka leze dírou: 1.,2.,3.,4.,5.,5.,6.,6.,5.Číselné symboly, jejichž význam děti znají, jim pomáhají orientovat se v tónovém prostoru a přitom vnímat pohyb melodie. Upozorňujeme 10

11 děti jakým tónem písnička začíná, jak je rozdělena na části které se různě opakují, kolikrát se tóny opakují, jakým směrem se tóny pohybují a jak ( k sousedním tónu nebo přeskakují ). Zkoušíme děti, aby si zavřely oči a cestu písničky (pořadí čísel) si představovaly. Vyhlásíme soutěž stopařů. Nejlepší stopaři dokážou popsat písničku jen podle sluchu, bez zrakové kontroly. Proto má soutěžící stopař oči převázané šátkem, ostatní sledují jeho výkon a přivíráním očí si zkoušejí svoji představivost.. Jde o procvičení sluchové pozornosti, která usnadní pozdější plynulou hru na ladičky nebo ještě pozdější zpěv podle not. Rozpoznání výšky tónů a vyjádření představy gestem ruky. 11

12 3. Vyhlásíme stavbu (montáž) harmoniky. Na zem umístíme do řady číselné značky, podle kterých se děti budou orientovat. Aby děti mohly harmoniku naladit, musí se naučit rozlišovat výšku tónů. K tomu slouží hra Hledám číslo svého tónu. Děti si chodí hledat k nástroji číslo (výšku) svého tónu, učitel jim pomáhá v orientaci. Harmoniku přitom drží ve svislé poloze, aby nebylo pochyb o tom který tón je vyšší. Učitel (U) a dítě střídavě hrají tóny, přitom se U přibližuje k tónu žáka. V okamžiku shody dítě vyskočí s pokřikem to je on a jde si stoupnout na značku stejného čísla. Když dítě nerozpozná shodu svého tónu s některým tónem harmoniky ( U projede přes jeho tón dál, aniž by dítě reagovalo), musí jej U upozornit, že jeho tón už zazněl. Dítě zavře oči a pozorně znovu poslouchá při dalším přibližovacím pokusu. V krajním případě se spokojíme s nápovědou ostatních dětí. Po zjištění čísla svého tónu si děti postupně stoupají na správná čísla v řadě. 4. Děti jsou v řadě.vyzveme je, aby volnou rukou znázornily výšku svého tónu v souladu se sousedními tóny. Z vzestupné řady rukou vzniknou schody, po kterých tóny stoupají. U začne na harmoniku hrát technikou krátkého nebo dlouhého dotyku s volnou rukou žáka, který vzápětí reaguje krátkým nebo delším fouknutím do ladičky.tím si hráči zvykají na svoji úlohu správně reagující části celku - živé harmoniky.můžeme tak zahrát nějakou dětem známou písničku.v dalším postupu hry se vracíme k natrénovanému způsobu rytmického reagování na ukazování prstem. 5. Po procvičení potřebných dovedností vybereme od dětí ladičky a opět je náhodně rozdáme. Děti už vědí, že harmoniku musí znovu naladit. Tentokrát ladíme pomocí hry Hledáme kočku. Zadáme dětem hledání nejnižšího tónu a pak každý svůj tón zahraje. Nalezený první tón si stoupne na své místo a zkusí svůj tón také zazpívat. Ostatní tóny stojí opodál připravené jako v krabičce. Pro další tóny zpíváme písničku Kočka leze dírou a zkoušíme který tón se k jednotlivým slabikám hodí. K prvnímu tónu Ko přistupují postupně další tóny a hledají ten, který se hodí jako čka. Postupným skládáním písničky harmoniku naladíme. Po dosažení zběhlosti už z krabičky vybíhají tóny ve správném pořadí. Nezapomínáme zkoušet, zda dětí svůj tón umějí zazpívat, aniž bychom z toho dělali problém. 6. Po kontrole ladění hrajeme hru Hledáme znějící tón. U se postaví před děti a zahraje na harmoniku libovolný tón. Dítě stejného tónu jej zopakuje. Děti se učí reagovat spojujíce přitom informaci svého sluchu i zraku. Až se naučí reagovat bez chyby, U zakryje klávesy šátkem a hra pokračuje jen podle sluchu. Pokud se hra nedaří, mohou se děti přibližovat k zadanému tónu postupně z kraje stupnice. Postupně získávají zběhlost v odpočítávání tónů a jejich určování. 7. Začínáme hrát písničky. U diriguje písničku Kočka leze dírou, děti které v písni nehrají, mohou zpívat nebo si dirigování také odzkoušet. Nakonec děti zkusí zahrát písničku bez dirigování jako kouzelná samohrajka, dirigent jen udává tempo. 8. Stejným způsobem můžeme nacvičit i obtížnější písně s většími intervalovými skoky, např. Travička zelená, Prší prší, Já do lesa nepojedu a pod. Děti, které v písničce nehrají, mohou si vzít rytmické nástroje a vytvářet různé ostinátní doprovody nebo zpívat. 12

13 Vyhledání znějícího tónu na naladěném nástroji s použitím zpětné vazby. 9. Uklidíme všechny ladičky do krabičky a přejdeme ke hrám, ve kterých bude každý tón obsažen dvakrát. Hra Hledám dvojče: Děti se postaví do kruhu a my jim namátkově rozdáme ladičky. Jeden žák se postaví doprostřed a nabídne svůj tón někomu z kruhu. Ten zahraje svůj tón a žáci posuzují, zda se tóny liší. Přitom mohou výšku naznačovat rukou (se zavřenýma očima). Činnost pokračuje v kruhu do okamžiku, kdy se ozvou dva stejné tóny. Ty se pak 13

14 postaví vedle sebe, následující žák vystoupí doprostřed kruhu a hra pokračuje až jsou vytvořeny všechny dvojice. Podle potřeby můžeme od dětí vybrat ladičky do čepice, zamíchat a znovu rozdat pro opakování. Důležité je procvičit bezchybné určování vzájemné výšky tónů. 10. Po vytvoření skupin dvojčat se každá dvojice rozloučí a děti odchází na pravou a levou stranu prostoru. Vytvoří se dvě skupiny tónů, které spolu budou soutěžit. Necháme skupiny napoprvé naladit v klidu (Hledáme kočku), pak provedeme výměnu ladiček v každé skupině (vybereme a opět rozdáme) a hrajeme hru Rychlejší vyhrává. Ladění probíhá jako závod s tím, že děti samy volí způsob, jak se správně seřadit. Můžeme hrát na dva nebo tři vítězné sety. 11. Hra Vybíjená stejné dvě naladěné skupiny dětí se postaví proti sobě (zrcadlově nebo křížem). Jedna strana zahraje tón, druhá musí stejný tón vrátit. Po procvičení odstraníme zrakovou informaci tak, že se děti postaví zády k sobě a reagují jen podle sluchu. Skupinky dávají hlavy dohromady a radí se kdo zahraje tón a kdo odpoví tón. Úspěchy je možné počítat jako body. 12. Dvojčata si stoupnou k sobě a harmonika se naladí (každý tón je zdvojený). Naučíme děti písničku To je zlaté posvícení (Sedí liška pod dubem, Malé děti chodí pěšky ) tak,aby ji uměly zahrát bez dirigenta. Pak se dvojčata se opět rozdělí, zahrají jednou písničku společně a pak jako kánon s tím, že dirigent ukazuje rytmus a nástupy. 13. Skupiny soutěží ve zpěvu, jedna skupina hraje, druhá zpívá, pak dojde k výměně, vzájemně si udělují body. 14. Skupiny si mohou dávat hudební hádanky a soutěžit ve znalosti písní. 15. Levá skupina se postaví do řady (zleva) 1.,3.,5.,2.,4. tón. Tři levé tóny jsou v tónice, tři pravé v dominantě. Naučíme skupinu hrát ostinátní doprovod a střídání akordů. Pak hraje pravá skupina písničky na dva akordy, levá skupina ji doprovází. Vhodné písně: Travička zelená, Prší prší Děti se naučí vnímat střídání harmonií a po čase dokážou střídat akordy k písničce samy. C) Nápodoba tónů Hry s tóny pomáhají dětem vytvořit si v hlavě mapu tónů Pro nás je důležité mít jistotu, že se mezi tóny dobře orientují a umí si je představit. Přesnou kontrolu vnitřního zpěvu, který se v jejich hlavičkách odehrává získáme sledováním dětských reakcí při poslechových hrách. Pokud se chceme držet názoru, že každé dítě je možné naučit zpívat, tak stejně platí, že by dítě mělo umět prstem vyťukat na klávesnici jednoduchou písničku. Až když je ruka vedena představou melodie a umí ji vyjádřit prostřednictvím naladěného nástroje, máme jistotu, že dítě je vybavené k plnění náročnějšího úkolu: ladit každý tón písničky svým hlasem. Až když jim tóny v hlavě zní, můžeme teprve děti smysluplně vést k další dovednosti uskutečnění tónových představ zpěvem. 14

15 Nedostatek pozornosti ke schopnostem dětí napodobit tóny stojí na začátku cesty k falešnému zpěvu. Nápodoba znějícího tónu hlasem s použitím zpětné vazby. 16. Děti potichu klouzají svým hlasem nahoru a dolů, napodobujíce let ptáka. Pak někdo zahraje tón na svoji ladičku a ostatní se co nejrychleji snaží na tento tón hlasem dosednout hra Vrabec na drátě. 17. Předvedeme dětem akustický jev, který se projeví při zpívání sirény hlasem a současném foukání do ladičky. Skládáním obou frekvencí dochází k vrčení v ladičce, které ustane při zpěvu stejně vysokého tónu jaký má ladička. Tento jev lze použít pro výchovu hlasu, který se neumí zastavit na zadaném tónu ( hra Spokojená Julka ). 15

16 Zpěv tónu podle představy, uložené v paměti tónů, s použitím zpětné vazby. D) Návrh formálních změn v didaktice HV Postupy shora uvedené uplatňují učitelky při hudební výchově podle svých zkušeností a možností. Věcně i metodicky jsou problémy v literatuře popsány. Příslušné pasáže o práci s nezpěváky jsou obsaženy jak v uvedené metodice L.Daniela, tak zejména v publikaci Učíme děti zpívat ( A.Tichá, Portál 2005 ). Podrobně se zde rozebírají příčiny neutěšeného stavu dětského zpěvu a principy práce s nezpěváky což je v dnešní době stále více dětí. Problém je však větší než jsme zatím byli ochotni připustit. Metodika práce s nezpěváky vznikala v době, kdy se zdálo, že jde jen o okrajovou záležitost. S odstupem času je zřejmé, že vlivem společenských okolností se nezpěváctví stále rozšiřuje. Jestliže chceme tento trend zastavit protože ho nepovažujeme za přirozený - měli bychom si přiznat potřebu systémové změny ve výuce zpěvu. 16

17 Tři změny v didaktice HV První změnou na počátku výuky HV by mělo být zařazení celého bloku činností, které povedou k rozvinutí dětských hudebních vloh, dříve získávaných v raném dětství při výchově v rodině. Jde zejména o schopnost poslouchat tóny, porovnávat je a tím si vytvářet ve vědomí možnost vnitřního prožívání hudby. Tato část získávání zkušeností se musí odehrávat v režimu poslech rozpoznání - vyzkoušení hlasem. Hry s tóny a hlasem by měly tvořit hlavní náplň hodin HV v MŠ a v první třídě ZŠ. Různé činnosti jsou popsány v citované knize Učíme děti zpívat od Aleny Tiché. Podobným způsobem nám může pomoci nástrojová podpora poslechu tónů, které se účastní děti samy při používání ladiček v nové hře Hrajeme si s tóny. Cílem her je vytvoření mapy tónů v hlavách dětí, jako nezbytný předpoklad jejich budoucího úspěšného a prožitého zpěvu. Druhou změnou by mělo být zrušení poslechových ukázek komponovaných skladeb v období nedostatečně vyvinuté poslechové citlivosti dětí. V tomto období děti nemůže hudba všechny děti zaujmout, protože ji neumí vnímat. Na začátku cesty dětí k hudbě je musíme naučit rozpoznávat základní kameny hudby, musíme je naučit naslouchat jednotlivým tónům. Proto se jako poslechová ukázka hodí jednohlasé písně v provedení zpívající maminka. Třetí změnou by mělo být skončení praxe mluvozpěvu. V čem spočívá škodlivost tohoto hlasového projevu? Proti jeho setrvávání existují dva podstatné argumenty: - Při kolektivním mluvozpěvu zaniká melodie, není slyšet zvukový vzor, který by děti mohly napodobovat. - Pokud tento projev připustíme, stává se realitou. Děti jsou přesvědčeny,že zpívají dobře a my je s vnitřními výhradami v tomto domnění ponecháváme. Tím dochází ke konzervaci špatného stavu bez naděje na zlepšení. Shrnutí: Cesta k čistému zpěvu začíná u naší dobré znalosti hudebního rozvoje každého dítěte. Při zpívání můžeme pozorovat u dětí rozdílné reakce, které jsou podmíněny prostředím kde vyrůstají. Děti z hudebně podnětného prostředí reagují mnohem chápavěji než ti, kteří se s jednoduchým hlasovým projevem setkávají výjimečně. Z nestejné úrovně jejich hudební rozvinutosti mohou vyplývat těžkosti a chyby, kterých se následně dopouštíme. Zásadní otázkou je jak působit na děti, když s nimi nemůžeme pracovat jednotlivě. Ani při kolektivní výchově přece nemůžeme opomíjet zdůvodněnou posloupnost kroků, které proces učení vyžaduje. Děti nám v tom mohou být nápomocny, pokud je necháme, aby se chovaly přirozeně. Obvyklá reakce na zpěv u dítěte, které si umí tóny představit je, že se ke zpěvu přidá. Přirozená reakce dítěte, které nemá tóny v hlavě srovnané je, že poslouchá. Tady se ocitáme na didaktické křižovatce. Měli bychom si uvědomit, že dítě bez představy tónu zpívat nemůže, není to fyziologicky možné. Správný postup je ponechat děti, aby se chovaly přirozeně. Kdo může, zpívá, kdo ještě není vybaven, poslouchá. Chybou by bylo vyzývat ke zpěvu všechny děti. Pokud se to děje třeba s dobrým úmyslem - jsou nepřipravené děti na nejlepší cestě k falešnému zpěvu. Uplatnění rozdílných postupů u dětí tedy nemusí být takový problém, jak se na první pohled zdá. My působíme na všechny děti stejně, ale nevyžadujeme jejich jednotnou reakci. Výsledkem je, že část dětí čistě zpívá, ostatní prožívají chvíle poslechu, o které byly v dětství ochuzeny. Stav kdy část třídy zpívá a část jen poslouchá by nás neměl znepokojovat. 17

18 Dobře zpívající děti necháváme, aby nám pomáhaly při výchově ostatních. Ony budou zpočátku při hodinách zpívat a vytvářet poslechový vzor. S jistou nadsázkou můžeme říci, že představují pro ostatní zpívající maminku. Pokud necháme zpívat i děti, o kterých víme, že nerozeznají výšku tónů, že nemají tóny v hlavě uspořádané, budou svým hlasem jenom bezradně bloudit mezi zpívajícími. Jejich hudebnímu rozvoji to nepomůže a ostatním to ublíží. Tyto děti si musí tóny nejprve naposlouchat. Dále si musí ověřit jak ovládat hlasivky, aby se měnila výška jejich tónu. Tyto dovednosti děti nezískají zpěvem ve skupině,kde svůj hlas ani neslyší a učitel je nemůže kontrolovat.zpočátku tedy při práci s dětmi převládají hry s hlasem, nikoliv zpěv. Zároveň však platí, že jde o velmi dynamickou záležitost a objevení výškových vztahů může u dítěte proběhnout ze dne na den. Proto skupinu zatím nezpívajících dětí při hrách průběžně diagnostikujeme. Tak jak se bude při hrách s tóny upevňovat jejich tónová zkušenost a představivost - budou se postupně kvalifikovat mezi ty, které ke zpěvu pozveme. Důležité je navenek děti nerozdělovat a uplatňování rozdílných postupů u každého vázat na jeho poctivé hraní s tóny. Děti samy poznají okamžik, kdy se jejich hlava naučí tóny rozlišovat. Potom pochopí, že výška tónu je přesná informace, kterou si ukládají do svých představ. Teprve následně, jako uskutečnění představy tónu mohou začít svůj hlas ovládat. Nepoužívejme tedy pro takové děti označení nezpěvák, ale zatím nezpívající, čímž je naznačena dočasnost této situace a aktivována jejich snaha o zvládnutí úkolu. Navržené formální změny by mohly znamenat zlepšení v dosavadní školní praxi. Nejsou však ničím jiným než jenom důsledným uplatněním všeobecně známých zásad procesu učení. Proto by měly dostat šanci stát se impulsem ke zkvalitnění výuky zpěvu na našich školách. Nejde o nic menšího než vytvoření prostoru časové dotace- pro získání základních kamenů na kterých bude možné stavět další hudební rozvoj dětí. Pokud škola bude i nadále v praxi podceňovat výuku základů HV, tj. znalost tónů, procvičení sluchu a jeho ověření, není možné předpokládat zlepšení hudebních dovedností dětí ani chápání hudby obecně. Z podstaty problému plyne, že pro získávání poslechových zkušeností dětí je nejvýhodnější doba jejich pobytu v mateřské škole. Každodenní, třeba i krátké setkávání s tóny, jejich řadou, poskakování po písničkách, hledání správného umístění příštího tónu, to vše pomáhá dětem hravou formou osvojit si a upevnit tónové představy. Závěr: 1. Výuku hudební výchovy zahájíme poslechovými hrami, při kterých si zmapujeme stav hudební představivosti dětí, která je podmínkou jejich schopnosti čistého zpěvu. Orientaci mezi tóny nám mohou děti předvést vyťukáním písničky ( Sedí liška pod dubem ) na prstech svisle orientované ruky nebo na klávesnici. S výhodou používáme k procvičování výškových vztahů příruční harmoniku. 2. Hry s tóny, hlasem, mluvidly, dechová cvičení, procvičování rytmu jsou hlavní činností v prvních hodinách HV. Vyrovnáváme jimi rozdíly mezi dětmi a rozvíjíme jejich připravenost hudbu vnímat a provozovat. Schopnost čistého zpěvu si ověřujeme zpěvem krátkých motivů, které děti napodobují. 18

19 3. Ke zpěvu přednostně povoláváme čistě zpívající děti. Ty představují svým projevem poslechový vzor pro ostatní.tuto skupinu postupně rozšiřujeme v souladu s pěveckým rozvojem dalších dětí. Hromadný hlasitý nečistý zpěv nepřipouštíme, k poslechovým skladbám používáme jen jednohlasé úpravy písní bez složitého doprovodu. 4. Pozornost dětí soustřeďujeme na další dovednosti, které u provedení písně začneme vyžadovat- dýchání, artikulaci, kulatý tón a rezonanci, dynamiku a frázování, rytmus a agogiku.tím je udržujeme v aktivitě a vedeme k objevování souvztažností snahy a výsledku. Text Jaromír Ehrenberger, 2013 Illustrations Luděk Paprskář, 2014 Použitá literatura: 1. H.Coblenzer, F.Muhar Dech a hlas, AMU L. Daniel Metodika HV, Montanex M. Franěk Hudební psychologie, Karolinum J. Haman,J. Skopal Práce s dětským pěveckým sborem UHK M. Lišková Metodická příručka k učebnici HV pro 1. ročník ZŠ,SPN F.Sedlák, H. Váňová Hudební psychologie pro učitele, Karolinum A. Tichá Učíme děti zpívat, Portál

Výuka hry na zobcovou flétnu v ZUŠ

Výuka hry na zobcovou flétnu v ZUŠ Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra primární pedagogiky Výuka hry na zobcovou flétnu v ZUŠ Závěrečná práce Vypracovala : Lucie Peterková Pedagogické studium učitelů uměleckých odborných

Více

Snahy naučit děti či dospělé

Snahy naučit děti či dospělé Tradice a současnost výuky intonace v českých zemích Stanislav Pecháček Snahy naučit děti či dospělé zpívat podle notového zápisu sahají v Čechách a na Moravě, stejně jako v jiných kulturně vyspělých zemích

Více

SYMFONICKÁ BÁSEŇ VLTAVA V POSLECHOVÝCH ČINNOSTECH NA MŠ

SYMFONICKÁ BÁSEŇ VLTAVA V POSLECHOVÝCH ČINNOSTECH NA MŠ Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Bakalářská práce SYMFONICKÁ BÁSEŇ VLTAVA V POSLECHOVÝCH ČINNOSTECH NA MŠ Martina Dardová Plzeň 2014 Prohlašuji, že jsem práci vypracovala samostatně s

Více

,63; 4".045"5/ )0 $&4507 / S P R ÁV N Á V O L B A

,63; 4.0455/ )0 $&4507 / S P R ÁV N Á V O L B A SPRÁVNÁ VOLBA KURZ SAMOSTATNÉHO CESTOVÁNÍ Autoři - Radek Kalfus, Doubravka Vojířová Za spolupráci děkujeme o.s. OSA Text neprošel jazykovou korekturou 1 1. ÚVOD Proč vlastně dělat speciální kurz cestování

Více

Screening a diagnostika vývojových poruch

Screening a diagnostika vývojových poruch 1. Screening a diagnostika vývojových poruch Vývojová dysfázie V poslední době významně přibývá dětí, které trpí vývojovou nemluvností čili dysfázií. Specificky narušený vývoj řeči se projevuje ztíženou

Více

Praktická příručka speciální pedagogiky pro mateřské školy a první stupeň základní školy

Praktická příručka speciální pedagogiky pro mateřské školy a první stupeň základní školy CZ.1.07/1.2.17/02.0035 Vzdělávání pedagogů v oblasti speciální pedagogiky a multikulturní výchovy s cílem prevence rasismu a xenofobie a tvorba metodik pro práci s dětmi a žáky se speciálními vzdělávacími

Více

Příručka pro. osobní učitele. Lenka Felcmanová. Lenka Tomaidesová

Příručka pro. osobní učitele. Lenka Felcmanová. Lenka Tomaidesová Příručka pro osobní učitele Lenka Tomaidesová 2012 Publikace vznikla v rámci projektu Anglickým jazykem, motivací ke vzdělávání a individuálním doučováním k rovným příležitostem CZ.1.07/1.2.33/01.0013.

Více

Specifické vývojové poruchy školních dovedností

Specifické vývojové poruchy školních dovedností Metodická příručka Specifické vývojové poruchy školních dovedností 2. základní a mateřská škola Beroun, příspěvková organizace Zpracoval: Bc. Monika Černá Název projektu: Vznik školního poradenského pracoviště

Více

Oblasti hodnocení 11 Cíle, kriteria a nástroje v jednotlivých oblastech hodnocení 13 Časové rozvržení evaluačních činností 16

Oblasti hodnocení 11 Cíle, kriteria a nástroje v jednotlivých oblastech hodnocení 13 Časové rozvržení evaluačních činností 16 KNIHA II OBSAH KNIHA I CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. 5 Úplnost a velikost školy.. 5 Vybavení školy.. 5 Charakteristika pedagogického sboru 6 Charakteristika žáků 6 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce...

Více

Využití výtvarných činností v hodinách hudební výchovy na 1. stupni ZŠ

Využití výtvarných činností v hodinách hudební výchovy na 1. stupni ZŠ Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: primárního vzdělávání Studijní program: Učitelství pro ZŠ Studijní obor: Učitelství pro 1. stupeň ZŠ Využití výtvarných

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA Platnost od 1. 9. 2007 Základní škola Trmice 1. POSLÁNÍ A CHARAKTERISTIKA PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY Hlavním posláním přípravné třídy je příprava dětí

Více

Rozvíjení hudebního sluchu

Rozvíjení hudebního sluchu Rozvíjení hudebního sluchu Druhým nepominutelným úkolem hudební výchovy je rozvíjení hudebního sluchu. K tomu nám poslouží dvě metodické řady, které budou probíhat současně, totiž sluchový a intonační

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra výtvarné výchovy Role motivace ve výtvarné výchově na I. a II. stupni ZŠ Diplomová práce Brno 2008 Vedoucí práce: PaedDr..Hana Stadlerová Autor práce:

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ OBČANA V RÁMCI REALIZACE PROJEKTU PODPORA MONTESSORI PEDAGOGIKY NA ZŠ PASTVINY

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ OBČANA V RÁMCI REALIZACE PROJEKTU PODPORA MONTESSORI PEDAGOGIKY NA ZŠ PASTVINY Projekt EVVO ÚVOD K POJETÍ MODULU ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ OBČANA V RÁMCI REALIZACE PROJEKTU PODPORA MONTESSORI PEDAGOGIKY NA ZŠ PASTVINY Kolegyně, kolegové, na následujících stránkách máte

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra strunných nástrojů Hra na violu Příprava dětí ke studiu hry na housle se zaměřením na motivaci a didaktické pomůcky Diplomová práce Autor

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA NĚMECKÉHO JAZYKA GRAFOMOTORICKÉ OBTÍŽE ŽÁKŮ V PRVNÍ TŘÍDĚ ZŠ A MOŽNOSTI JEJICH NÁPRAVY DIPLOMOVÁ PRÁCE Petra Mašková UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ

Více

Specifické poruchy učení - možnosti reedukace

Specifické poruchy učení - možnosti reedukace UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Specifické poruchy učení - možnosti reedukace BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: Mgr. et Mgr. Vendula

Více

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Janáčkova akademie múzických umění v Brně Janáčkova akademie múzických umění v Brně Hudební fakulta Katedra dechových nástrojů Studijní obor: hra na hoboj Základní aspekty hry na hoboj a výuka začátečníků Diplomová práce Autor práce: BcA. Eva

Více

Trochu jinak v běžné škole.

Trochu jinak v běžné škole. CZ.1.07/1.2.29/02.0003 Centrum integrované podpory Moravskotřebovsko a Jevíčsko Trochu jinak v běžné škole. Autorský tým PeadDr. Pavlína Baslerová Mgr. Jitka Dudková Mgr. Lenka Horáková Mgr. Zuzana Líčeníková

Více

Individualizace v práci učitelky mateřské školy. Jana Kargerová & Juliana Gardošová

Individualizace v práci učitelky mateřské školy. Jana Kargerová & Juliana Gardošová Individualizace v práci učitelky mateřské školy Jana Kargerová & Juliana Gardošová Obsah Úvod 1 1 Co se rozumí pojmem individualizace 3 2 Individualizace a temperament dítěte 4 3 Individualizace a styly

Více

programem lze na výuku některých předmětů vytvářet skupiny žáků ze stejných nebo různých ročníků nebo spojovat třídy. Odst. 4 Počet skupin a počet

programem lze na výuku některých předmětů vytvářet skupiny žáků ze stejných nebo různých ročníků nebo spojovat třídy. Odst. 4 Počet skupin a počet e Požadavky této vzdělávací oblasti se realizují ve dvou samostatných vyučovacích předmětech: hudební výchova a výtvarná výchova. Vzdělávací oblast UMĚNÍ A KULTURA odráží nezastupitelnou součást lidské

Více

Výuka plavání dětí předškolního věku

Výuka plavání dětí předškolního věku MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA SPORTOVNÍCH STUDIÍ Katedra atletiky, plavání a sportů v přírodě Výuka plavání dětí předškolního věku Bakalářská práce Vedoucí práce: PaedDr. Miloš Lukášek, Ph.D. Vypracovala:

Více

BRANKÁŘ V NÁRODNÍ HÁZENÉ. Jako metodický dopis pro potřeby Svazu NH zpracoval v roce 2001 v elektronické podobě

BRANKÁŘ V NÁRODNÍ HÁZENÉ. Jako metodický dopis pro potřeby Svazu NH zpracoval v roce 2001 v elektronické podobě 1 BRANKÁŘ V NÁRODNÍ HÁZENÉ Jako metodický dopis pro potřeby Svazu NH zpracoval v roce 2001 v elektronické podobě Člen TR a ÚM při SNH v Praze Štěpánek Ctirad, trenér II. třídy Obsah : titulní stránka stránka

Více

Č E S K Ý R Y B Á Ř S K Ý S V A Z Odbor mládeže Rady ČRS

Č E S K Ý R Y B Á Ř S K Ý S V A Z Odbor mládeže Rady ČRS Č E S K Ý R Y B Á Ř S K Ý S V A Z Odbor mládeže Rady ČRS NÁVRH ROČNÍHO PLÁNU RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU Autoři: Ing. Ivan Bílý, Ph.D.: ČRS SÚS Ústí nad Labem Barbora Schneiderová Jiří Marek: Odbor mládeže Rady

Více

Vliv pohybu na tělesný vývoj dětí mladšího školního věku. Bakalářská práce

Vliv pohybu na tělesný vývoj dětí mladšího školního věku. Bakalářská práce MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra podpory zdraví Vliv pohybu na tělesný vývoj dětí mladšího školního věku Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Vypracovala:

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace, Svatoplukova 277/2, 691 83 Drnholec Mateřská škola Jevišovka a Nový Přerov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Více

Jak materiál používat?

Jak materiál používat? Přípravná třída Cílem přípravné třídy je systematicky připravovat děti ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí k bezproblémovému začlenění do vzdělávacího procesu od 1. ročníku základní školy a předcházet

Více

Využití vyprávění příběhů v hodině anglického jazyka na prvním stupni se zaměřením na rozvoj řečových dovedností

Využití vyprávění příběhů v hodině anglického jazyka na prvním stupni se zaměřením na rozvoj řečových dovedností Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra anglického jazyka Diplomová práce Využití vyprávění příběhů v hodině anglického jazyka na prvním stupni se zaměřením na rozvoj řečových dovedností

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola v Železném Brodě příspěvková organizace, Koberovská 589, Železný Brod tel: 483 389 327, e-mail: zuszb@email.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY příspěvkové organizace,

Více

Odbor mládeže Rady ČRS

Odbor mládeže Rady ČRS Č E S K Ý R Y B Á Ř S K Ý S V A Z Odbor mládeže Rady ČRS METODICKÉ POKYNY PRO VEDOUCÍ KROUŽKŮ DĚTÍ A MLÁDEŽE R Y B O L O V N Á T E CH N I K A Autoři: Jiří Marek: Odbor mládeže Rady ČRS Ing. Ivan Bílý,

Více