Kolektivní hudebně pohybová hra pro děti ve věku 3 8 let. Podrobný návod včetně návrhu na začlenění do didaktiky HV na školách.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kolektivní hudebně pohybová hra pro děti ve věku 3 8 let. Podrobný návod včetně návrhu na začlenění do didaktiky HV na školách."

Transkript

1 Kolektivní hudebně pohybová hra pro děti ve věku 3 8 let Podrobný návod včetně návrhu na začlenění do didaktiky HV na školách. A) Popis současného stavu a zjištění problému. str. 2 B) Sluchová výchova pomocí foukacích ladiček str. 5 C) Nápodoba tónů hlasem.. str.14 D) Návrh formálních změn v didaktice HV str.16

2 A) Popis současného stavu a zjištění problému 1. Úvodem několik poznámek k didaktice výuky zpěvu v MŠ a na ZŠ Hodně učitelů a jistě i rodičů se trápí nad současnou úrovní dětského školního zpěvu. Při poctivém posouzení musíme uznat, že v řadě případů se jedná spíše o hlasové vlnění než zpěv tónů. Výška zpívaných tónů je nezřídka opomíjena a tím ztrácí zpěv svoji nejpodstatnější hudební hodnotu. Není divu, že zpěv děti moc nebaví když chybí melodie, nemůže je ničím okouzlovat. Vypadá to, jako bychom v didaktice HV dělali nějakou chybu. Ze špatně zpívajících dětí vyrůstají nezpívající dospěláci. Opravdu se lidé ve své přirozenosti tolik změnili, že už nepotřebují sami zpívat? To, k čemu se vyvíjeli po tisíciletí, že by jim přestalo přinášet potěšení? Proč je ve společnosti zpěv na ústupu a proč tak málo dětí hezky zpívá? 2. Jak je to přirozené Proces učení můžeme ideálně pozorovat během přirozeného průběhu života dítěte. Vyznačuje se neustálým vytvářením podnětů pro rozvoj dítěte včetně zrání hudebního. Každodenní přítomnost hlasu maminky, který je nejvíce nadán k pronikání do duše dítěte, zajišťuje kromě vnímání slovíček také naslouchání tónům písní. V mozku dítěte tak vznikají nejen mapy zvuků lidské řeči, ale také mapy tónů. Vznik těchto map je podmínkou toho, aby děti mohly začít zkoušet své zvukové projevy formou řeči nebo zpěvu. Pokud dnešní maminky dětem nezpívají, nemohou si děti vytvořit představy různých tónů, nemají tónovou zkušenost. Výuka zpěvu se tím přesouvá do školního období a musí začínat tím, co děti v rodině nedostaly- posloucháním a znalostí tónů. Z přirozeného procesu učení si můžeme odvodit zásady, které musíme dodržet, abychom mohli děti naučit zpívat. a) Musíme dětem poskytnout dostatek času, aby si při poslechu tónů a jednohlasých melodií mohly vytvořit představu o tónech, jejich uspořádání a vzdálenostech. Musíme jim umožnit vytvoření mapy tónů, která bude jejich základní orientací nejen pro zpěv, ale hlavně pro poslech jakékoliv hudby. b) Teprve v souběhu se získávanou hudební zkušeností začínají děti samy zpívat. Tuto časovou posloupnost musíme respektovat. Dokud si děti neumí představit výšku tónu který mají zpívat, nedostávají jejich hlasivky informaci potřebnou pro správné napodobení tónu a tóny se nedaří. Jestliže tento učební postup nerespektujeme a chceme po dětech, aby zpívaly bez předchozí poslechové zkušenosti, dopadá to špatně. Děti nám mohou nabídnout jediné zvuky, které mají k dispozici a to jsou zvuky řeči. Děti místo zpěvu mluví, recitují. Zde také najdeme odpověď na povzdech proč děti hudba moc nezajímá. Nezajímá je, protože jí nerozumějí, neumějí ji poslouchat, nechápou její vnitřní sdělení. Přijímané zvukové spektrum můžeme přirovnat ke zvukům cizí řeči, kterým také nerozumějí. Tady už jejich postoj chápeme, ani my se přece nedokážeme soustředit na poslech nesrozumitelné řeči, nehledě na odmítavý postoj vyplývající z pocitu, že nám to nic nepřináší. S poslechem hudby dětí je to navlas stejné. Je na nás, abychom za pomoci poznaných zásad uměli dětem hudbu přiblížit. 2

3 3. Současné metody výuky Obecně je možné říci, že průběh vyučovacího procesu zůstává v průběhu minulých desetiletí stejný. Učitelka v tom lepším případě usedne za klavír, hraje písničku a děti zpívají. V kvalitě zpěvu je však podstatný rozdíl: Před šedesáti lety děti většinou uměly z domova zpívat, takže třídou se nesl opravdový zpěv, trochu narušovaný několika bručouny, kteří jen recitovali a bylo možné je ztišit. V dnešní třídě se často hlasitě ozývá mluvozpěv, který vítězí nad zpěvem těch několika žáků, kteří mají rozvinuté hudební schopnosti a snaží se zpívat tóny. Nezřídka se tito zpěváci podřídí kolektivnímu zvuku a přestávají zpívat čistě, ke škodě své i okolí. Současná školní didaktika tedy dostatečně nereaguje na podstatnou změnu podmínek pro výuku zpěvu, tj. výrazný pokles hudební rozvinutosti dětí. Jakýsi výtah, princip výuky je popsán větou ve škole zpíváme od první hodiny a kultivování hlasu provádíme přitom (L.Daniel, Metodika hudební výchovy ). V Metodické příručce k učebnici HV pro 1. roč. ZŠ se uvádí nezapomeňte zahrát tón, kterým písnička začíná, dejte všem dětem dostatek času na to, aby správný tón chytily ( M. Lišková, SPN 2001 ). Problém je v tom, že pokud děti chytit tón neumí, měli bychom se vrátit k procvičování dovedností, které ke zpěvu vedou. Nemůžeme zpívat od první hodiny, když děti neumějí vnímat a zpívat tóny, tak jako nemůžeme s dětmi číst, dokud se nenaučí písmenka a slabiky. Příčinu našich výchovných neúspěchů je třeba hledat v odlišnosti hudby od činností sportovních nebo výtvarných. Hudba pro svoji neuchopitelnost a obtížnou vyjádřitelnost vyžaduje mnohem citlivější přístup. Je nutné mít pod kontrolou sluchovou přípravu dětí odděleně od sledování jejich pěveckého projevu. Jinak se nám stane, že pomocí toho co možná neumí (zpěv) posuzujeme to, co možná také neumí (poslech). Jinými slovyvůbec nevíme co se v jejich hlavičce děje a jak máme správně postupovat. 4. Jak by to mělo být Umění rozpoznat tóny je podmíněno dostatečným drážděním sluchového nervu jednotlivými tónovými frekvencemi. Podněcování sluchového nervu akustickým tlakem frekvencemi uspořádanými v geometrické řadě vede k vývoji diatonické citlivosti v příslušné oblasti šedé kůry mozkové. Příslušná aktivace sluchového nervu jednotlivými tóny byla v minulosti přirozeně zajišťována zpěvem maminky. S postupem moderní doby se tento zvyk a s ním spojená dovednost matky zpívat tóny bohužel vytrácí. Spíše než s jednohlasým zpěvem se děti od nejútlejšího dětství setkávají s reprodukovanou hudbou. To má na jejich hudební rozvoj negativní a stále dosud nedoceněný vliv dochází totiž k narušení přirozené posloupnosti procesu učení. Naprostá většina hudby, kterou děti poslouchají, je hudba aranžovaná, vícetónová. Pokud místo prvotního vnímání jednotlivých tónů přicházejí jako podnět už celá zvuková spektra souzvuků ( jednohlasé písničky bez doprovodu se prakticky v akustickém okolí dětí nevyskytují), citlivost na diatonickou řadu tónů se vyvíjí obtížně. Můžeme se o tom přesvědčit na jednoduchém příkladu. Zahrajme na klavír tón c1 bude znít frekvence 262 Hz, doprovázená řadou alikvotních tónů(c2,g2,c3,e3,g3.). Podobně u tónu f1 bude znít frekvence 349 Hz, doprovázená alikvotními tóny (f2,c3, f3, a3, c4 ). Zahrajeme nyní tóny c1 a f1 jako souzvuk a provedeme přístrojovou frekvenční analýzu zvuku, který se šíří prostorem. Zjistíme následující stav zvukového spektra: c1, g2, c3, f3, g3, ais3 Frekvence tónu f1 se zde vůbec nenachází, přesto sluch s rozvinutým cítěním si dokáže z přijatých frekvencí tento tón doplnit a identifikovat. 3

4 Pro dítě s nevyvinutou schopností rozpoznávání tónů, s nevyvinutou citlivostí pro přesně odstupňovanou řadu tónů je však takový podnět nezajímavým hlukem. Vnímání jednotlivých tónů při zpěvu jednohlasných písní bez doprovodu. Šíření a vnímání souzvuků. 4

5 My naopak svoji schopnost analýzy tónů nedokážeme vypnout, takže nás ani nenapadne, že děti nevnímají to samé, co my. Jestliže si tento rozdíl neuvědomujeme a řídíme se svými pocity, vedeme děti slepou uličkou. Do vnímání dětí se přímo nemůžeme vcítit. Jen zprostředkovaně, rozumovým úsudkem můžeme oprávněně předpokládat, že vjem nepoučeného sluchu se podstatně liší od vnímání u člověka se zažitou tónovou zkušeností. Správnost tohoto předpokladu si můžeme ověřit při diagnóze hudební představivosti dětí pomocí jejich reakcí na poslechové otázky. Ptejme se tedy dětí co slyší a postupujme v souladu s tím. B) Sluchová výchova pomocí foukacích ladiček Pro zazpívání tónu je nezbytná existence představy o výšce tónu v hlavě zpěváka. Utříděné představy o tónech se ukládají do paměti po dostatečně dlouhé době poslouchání a porovnávání informací. Než začneme s dětmi zpívat, měli bychom si ověřit úroveň jejich tónové představivosti. Tu zjistíme přímo z jejich reakcí při poslechových hrách slova, gesta, ťuknutí na klávesnici. Prověřujeme, zda poznají tóny stejné, vyšší a nižší, zda řada tónů stoupá nebo klesá. V této části nespoléháme na jejich zpěv - pokud nemají dostatečnou představu o tónech, nemohou dobře zpívat. Jejich zpěv by nám nedal přesnou informaci o stavu mapy tónů v jejich hlavě. Hlavní výbava člověka ke vnímání a provozování zpěvu 5

6 Zásady sluchové výchovy 1. Nelitujme času, který děti stráví při hře s tóny, není to čas ztracený. Nesnažme se naučit děti zpívat hodně písniček bez ohledu na čistotu zpěvu. Zůstaňme dostatečně dlouho u několika základníc dětských písniček, přidávejme k jejich zpěvu správné dýchání, výslovnost, dynamiku i agogiku. Tím můžeme setrvat u jedné písničky po dobu potřebnou k procvičení tónové jistoty a všech ostatních dovedností aniž by byl zpěv provázen pocitem jednotvárnosti. 2. Děti nejsou zvyklé naslouchat tónům a tato činnost je bude zpočátku unavovat. Proto volíme hry ve kterých je sluchová pozornost potřebná jen krátce a pak může nastat uvolnění. Postupně délku nutného soustředění prodlužujeme. 3. Při hrách používáme nástroj, na kterém můžeme dětem ukázat tóny ve svislém uspořádání ( klávesy bezpečně svisle zavěšené na tabuli, klávesovou harmoniku, příruční harmoniku Pulku). Názornost při sledování hry učitele způsobuje, že není třeba vysvětlovat který tón je nižší, zda melodie stoupá nebo klesá. Poslechová zkušenost se zapisuje pomocí zrakové informace do sluchové paměti. Úspěšnost zápisu prověřujeme při činnosti se zavřenýma očima. 4. Klávesy jednočárkované oktávy jsou označeny velkými číslicemi 1 až 7. Důvodem použití těchto symbolů je dětská znalost číslic a jejich významu, což opět napomáhá orientaci ( větší číslo znamená vyšší tón ). Dalším důvodem je univerzálnost čísel pro všechny tóniny a možnost využití čísel pro pozdější intonační výcvik. 5. Mezi poslechové hry zařazujeme hry s hlasem (A.Tichá-Učíme děti zpívat) a bez vyžadování nebo vynucování přesných intonačních projevů sledujeme rozvoj hudebních dovedností dětí. Ve většině případů se děti postupně rozezpívají samy. 6

7 6. Po dosažení zběhlosti ve vyhledávání tónů začínáme zpívat od tóniky nástupní intervaly k opěrným písním podle L. Daniela 7. Notový zápis začneme používat po dosažení základní orientace dětí mezi tóny a seznámení se stupnicí ve zvukové i vizuální podobě. 8. Při hrách s tóny využíváme možnosti oddělit náustek od vlastní ladičky. Náustky si děti ponechají, ladičky promícháme v klobouku a děti dostanou náhodně jiný tón. Pak se hra může několikrát opakovat, děti se dostávají do nových situací zvukových i prostorových a tím si dovednosti procvičují. Jednu hru tak můžeme hrát dostatečně dlouho aniž bychom museli často měnit základní rozdání ladiček. Hry procvičujeme také v obtížnějších variantách, pak teprve přecházíme další hře. 9. Čím lépe dokážeme děti zapojit do hry, tím je pro ně zajímavější. Proto co nejčastěji svěřujeme dětem roli učitele, do poslechu zapojujeme i děti, které nemají v ruce ladičky. 10. Pro zpřesnění rytmu používáme nástroje z Orffova instrumentáře. Poslechové hry s použitím foukacích ladiček. Hry vychází z nápadu, že každý žák může představovat jeden tón hudebního nástroje a to prostřednictvím ladičky, kterou dostane. Žáci se staví do různých formací, uspořádávajíce se každý podle výšky svého tónu. Tak mohou vytvořit živou foukací harmoniku ve tvaru stupnice nebo akordů. Základním pomůckou pro hru je Jazýčková foukací ladička, osazená kvalitním harmonikovým hlasem. Ladička, které říkáme Julka, je opatřená snímatelným a omyvatelným náustkem. Nasazený náustek zakrývá barevné označení výšky tónu na Julce ( je použito duhové spektrum), takže všichni se orientují pouze poslechem. Příslušnost k oktávě je určena délkou pouzdra, pro orientaci můžeme poměřovat Julku délkou svých prstů. Používáme Julky s tóny v rozsahu dětského hlasu. Každý žák má svůj náustek v průběhu celého cvičení, proto Julky můžeme mezi žáky vyměňovat. Po ukončení činnosti omyjeme náustky v pracím sáčku horkou vodou s dezinfekcí a necháme oschnout.také víko balení hned nezavíráme, aby mohla odvětrat vlhkost z Julek. Důležité je podchytit děti s rozvinutými hudebními schopnostmi. Ty povýšíme na své pomocníky, kteří nesoutěží s ostatními, ale pomáhají nám je vést a orientovat se. Například mohou předzpívávat části stupnice nebo písničky. Velikost skupiny hráčů posuzujeme podle stavu celkové kázně ve třídě. Je lepší mít dostatek diváků, kteří se učí poslechem a pozorováním. Dobrým chováním se pak snaží zasloužit si zařazení do hry. Při poklesu pozornosti dětí hru ukončíme. 7

8 Tréninková část děti mají pouze náustky a) Děti postavíme do řady a učíme je klidným a dlouhým dechem foukat do náustků. Motivace foukáš do plachty lodičky z kůry, foukáš do oharku, aby se rozhořel. b) Vysvětlíme dětem jak udržovat hrudník a nádechové svaly v napětí po celou dobu výdechu. Nasadíme a seřídíme dýchací světélko pohotovému dítěti, které předvádí správný výdech- světýlko svítí po celou dobu výdechu. Ostatní děti působením sugesce jeho postoj napodobují. Dýchací světélko ( napřimovač, antihrbič- didaktická pomůcka pro nácvik hospodaření s dechem při zpěvu nebo hře na dechové nástroje). Při hlasovém projevu, zejména zpěvu, je důležité po nádechu udržovat nádechové svaly v aktivitě, abychom hospodárně využili nadechnutý vzduch. U dětí můžeme běžně pozorovat, že po začátku hlasového projevu jejich hrudníček rychle klesá, brzy jim vzduch dojde a oni se kdykoliv třeba uprostřed slova-znovu nadechují. To, co není hezké při mluvení, je však naprosto nepřijatelné při zpěvu. Pro nácvik udržování nádechových svalů v činnosti po celou dobu zpěvu se používá mnoho metodických pokynů. Většinou počítají s představivostí zpěváků a jejich aktivní účastí. Navození představ provází celá řada pobídek (stojíš po žebra ve studené vodě, jsi zápasník, nadýmáš se jako holub, nadnášíš se..). Po dobu soustředění na tuto svalovou činnost pokyny pomáhají. Když však přejdeme na procvičování dalších pěveckých dovedností a zpěvák ještě nemá správné držení hrudi osvojené, musíme tuto záležitost opakovaně připomínat. Proto jistě uvítáme způsob jak kontrolu správného držení těla co nejdříve přenést do podvědomí žáka. Metodika kontroly obvodu hrudníku pracuje s měřitelnou veličinou. Obvod hrudníku je poměřován pomocí hrudního pásu s vestavěným světelným indikátorem. Světelný indikátor je umístěn na prsou zpěváka, který zde jeho funkci může sledovat. Délku pásu nastavujeme tak, aby při povoleném svalstvu nebyl spínač světla sepnut, po napřímení těla a mírném nádechu se světlo rozsvítí.uvedené zařízení trvale informuje a vybízí zpěváka ke správnému postoji. Nacvičujeme zpěv dlouhých tónů při současné kontrole správného tělesného postoje - světlo svítí. Po určité době si žák na důležitost udržování světla při zpěvu zvykne a jeho pozornost se může rozdělit na reflexní sledování světla a současné vnímání a plnění dalších pokynů učitele. Pro použití v kolektivu je výhodné postavit jednoho figuranta před ostatní. Při rozsvícení světélka žáci podvědomě napodobují jeho vzorný postoj. 8

9 c) Po procvičení výdechu si děti osvojí hraní délky tónů a rytmu. Učitel (U) jako dirigent používá palec a ukazováček ruky (ostatní prsty jsou uzavřené v dlani. Gesta vypadají jako střílení z pistole. Při ťuknutí ukazováčkem směrem k živému tónu dítě ihned reaguje fouknutím upozorníme děti na vytrvalé sledování dirigenta, aby budoucí písnička byla dobře zahraná. d) Délka hraného tónu vychází z polohy palce. Když je palec přitisknut k ukazováčku, hraje dítě krátký tón. Když je palec zvednutý, má zaznít dlouhý tón. Učitel si musí použití správných gest na běžných písničkách předem osvojit. e) Dále trénujeme pozornost dětí ve hře Běháme po schodech. Učitel ukazuje prstem na jednotlivé živé tóny a děti bezprostředně foukají. Tóny jsou vždy sousedící, směr pohybu se mění u krajníků. Pak zvýšíme obtížnost reagování tím, že směr pohybu změníme kdykoliv, můžeme běhat po dvou schodech, střídáme tóny krátké a dlouhé, případně zrychlujeme tempo. Přitom stále kontrolujeme hranici, kterou děti zvládnou. 9

10 Vznik mapy tónů v šedé kůře mozkové - představa o výšce - získání relativní diatonické citlivosti. Zvuková část - k náustkům postupně rozdáváme dětem ladičky 1. Hra Hledáme vyšší tón. Učitel drží v každé ruce jeden tón, po zahrání tónů rozpaží a žáci ukazují, v které ruce drží vyšší tón. Aby se každý spoléhal jen na své uši, pokračujeme se zavřenýma očima. Když se všichni seznámí s principem porovnávání, hru obměňujeme. Dvě ladičky má jeden žák, který zvedá ruku s vyšším tónem, ladičky drží dva žáci, ostatní se zavřenýma očima spolupracují. 2. Hra Na stopaře učitel hraje jednotlivé tóny písničky na svisle orientovaný nástroj. S následným ťuknutím jeho nohy děti popisují stopu melodie čísly tónů, na které se dívají. Např. Kočka leze dírou: 1.,2.,3.,4.,5.,5.,6.,6.,5.Číselné symboly, jejichž význam děti znají, jim pomáhají orientovat se v tónovém prostoru a přitom vnímat pohyb melodie. Upozorňujeme 10

11 děti jakým tónem písnička začíná, jak je rozdělena na části které se různě opakují, kolikrát se tóny opakují, jakým směrem se tóny pohybují a jak ( k sousedním tónu nebo přeskakují ). Zkoušíme děti, aby si zavřely oči a cestu písničky (pořadí čísel) si představovaly. Vyhlásíme soutěž stopařů. Nejlepší stopaři dokážou popsat písničku jen podle sluchu, bez zrakové kontroly. Proto má soutěžící stopař oči převázané šátkem, ostatní sledují jeho výkon a přivíráním očí si zkoušejí svoji představivost.. Jde o procvičení sluchové pozornosti, která usnadní pozdější plynulou hru na ladičky nebo ještě pozdější zpěv podle not. Rozpoznání výšky tónů a vyjádření představy gestem ruky. 11

12 3. Vyhlásíme stavbu (montáž) harmoniky. Na zem umístíme do řady číselné značky, podle kterých se děti budou orientovat. Aby děti mohly harmoniku naladit, musí se naučit rozlišovat výšku tónů. K tomu slouží hra Hledám číslo svého tónu. Děti si chodí hledat k nástroji číslo (výšku) svého tónu, učitel jim pomáhá v orientaci. Harmoniku přitom drží ve svislé poloze, aby nebylo pochyb o tom který tón je vyšší. Učitel (U) a dítě střídavě hrají tóny, přitom se U přibližuje k tónu žáka. V okamžiku shody dítě vyskočí s pokřikem to je on a jde si stoupnout na značku stejného čísla. Když dítě nerozpozná shodu svého tónu s některým tónem harmoniky ( U projede přes jeho tón dál, aniž by dítě reagovalo), musí jej U upozornit, že jeho tón už zazněl. Dítě zavře oči a pozorně znovu poslouchá při dalším přibližovacím pokusu. V krajním případě se spokojíme s nápovědou ostatních dětí. Po zjištění čísla svého tónu si děti postupně stoupají na správná čísla v řadě. 4. Děti jsou v řadě.vyzveme je, aby volnou rukou znázornily výšku svého tónu v souladu se sousedními tóny. Z vzestupné řady rukou vzniknou schody, po kterých tóny stoupají. U začne na harmoniku hrát technikou krátkého nebo dlouhého dotyku s volnou rukou žáka, který vzápětí reaguje krátkým nebo delším fouknutím do ladičky.tím si hráči zvykají na svoji úlohu správně reagující části celku - živé harmoniky.můžeme tak zahrát nějakou dětem známou písničku.v dalším postupu hry se vracíme k natrénovanému způsobu rytmického reagování na ukazování prstem. 5. Po procvičení potřebných dovedností vybereme od dětí ladičky a opět je náhodně rozdáme. Děti už vědí, že harmoniku musí znovu naladit. Tentokrát ladíme pomocí hry Hledáme kočku. Zadáme dětem hledání nejnižšího tónu a pak každý svůj tón zahraje. Nalezený první tón si stoupne na své místo a zkusí svůj tón také zazpívat. Ostatní tóny stojí opodál připravené jako v krabičce. Pro další tóny zpíváme písničku Kočka leze dírou a zkoušíme který tón se k jednotlivým slabikám hodí. K prvnímu tónu Ko přistupují postupně další tóny a hledají ten, který se hodí jako čka. Postupným skládáním písničky harmoniku naladíme. Po dosažení zběhlosti už z krabičky vybíhají tóny ve správném pořadí. Nezapomínáme zkoušet, zda dětí svůj tón umějí zazpívat, aniž bychom z toho dělali problém. 6. Po kontrole ladění hrajeme hru Hledáme znějící tón. U se postaví před děti a zahraje na harmoniku libovolný tón. Dítě stejného tónu jej zopakuje. Děti se učí reagovat spojujíce přitom informaci svého sluchu i zraku. Až se naučí reagovat bez chyby, U zakryje klávesy šátkem a hra pokračuje jen podle sluchu. Pokud se hra nedaří, mohou se děti přibližovat k zadanému tónu postupně z kraje stupnice. Postupně získávají zběhlost v odpočítávání tónů a jejich určování. 7. Začínáme hrát písničky. U diriguje písničku Kočka leze dírou, děti které v písni nehrají, mohou zpívat nebo si dirigování také odzkoušet. Nakonec děti zkusí zahrát písničku bez dirigování jako kouzelná samohrajka, dirigent jen udává tempo. 8. Stejným způsobem můžeme nacvičit i obtížnější písně s většími intervalovými skoky, např. Travička zelená, Prší prší, Já do lesa nepojedu a pod. Děti, které v písničce nehrají, mohou si vzít rytmické nástroje a vytvářet různé ostinátní doprovody nebo zpívat. 12

13 Vyhledání znějícího tónu na naladěném nástroji s použitím zpětné vazby. 9. Uklidíme všechny ladičky do krabičky a přejdeme ke hrám, ve kterých bude každý tón obsažen dvakrát. Hra Hledám dvojče: Děti se postaví do kruhu a my jim namátkově rozdáme ladičky. Jeden žák se postaví doprostřed a nabídne svůj tón někomu z kruhu. Ten zahraje svůj tón a žáci posuzují, zda se tóny liší. Přitom mohou výšku naznačovat rukou (se zavřenýma očima). Činnost pokračuje v kruhu do okamžiku, kdy se ozvou dva stejné tóny. Ty se pak 13

14 postaví vedle sebe, následující žák vystoupí doprostřed kruhu a hra pokračuje až jsou vytvořeny všechny dvojice. Podle potřeby můžeme od dětí vybrat ladičky do čepice, zamíchat a znovu rozdat pro opakování. Důležité je procvičit bezchybné určování vzájemné výšky tónů. 10. Po vytvoření skupin dvojčat se každá dvojice rozloučí a děti odchází na pravou a levou stranu prostoru. Vytvoří se dvě skupiny tónů, které spolu budou soutěžit. Necháme skupiny napoprvé naladit v klidu (Hledáme kočku), pak provedeme výměnu ladiček v každé skupině (vybereme a opět rozdáme) a hrajeme hru Rychlejší vyhrává. Ladění probíhá jako závod s tím, že děti samy volí způsob, jak se správně seřadit. Můžeme hrát na dva nebo tři vítězné sety. 11. Hra Vybíjená stejné dvě naladěné skupiny dětí se postaví proti sobě (zrcadlově nebo křížem). Jedna strana zahraje tón, druhá musí stejný tón vrátit. Po procvičení odstraníme zrakovou informaci tak, že se děti postaví zády k sobě a reagují jen podle sluchu. Skupinky dávají hlavy dohromady a radí se kdo zahraje tón a kdo odpoví tón. Úspěchy je možné počítat jako body. 12. Dvojčata si stoupnou k sobě a harmonika se naladí (každý tón je zdvojený). Naučíme děti písničku To je zlaté posvícení (Sedí liška pod dubem, Malé děti chodí pěšky ) tak,aby ji uměly zahrát bez dirigenta. Pak se dvojčata se opět rozdělí, zahrají jednou písničku společně a pak jako kánon s tím, že dirigent ukazuje rytmus a nástupy. 13. Skupiny soutěží ve zpěvu, jedna skupina hraje, druhá zpívá, pak dojde k výměně, vzájemně si udělují body. 14. Skupiny si mohou dávat hudební hádanky a soutěžit ve znalosti písní. 15. Levá skupina se postaví do řady (zleva) 1.,3.,5.,2.,4. tón. Tři levé tóny jsou v tónice, tři pravé v dominantě. Naučíme skupinu hrát ostinátní doprovod a střídání akordů. Pak hraje pravá skupina písničky na dva akordy, levá skupina ji doprovází. Vhodné písně: Travička zelená, Prší prší Děti se naučí vnímat střídání harmonií a po čase dokážou střídat akordy k písničce samy. C) Nápodoba tónů Hry s tóny pomáhají dětem vytvořit si v hlavě mapu tónů Pro nás je důležité mít jistotu, že se mezi tóny dobře orientují a umí si je představit. Přesnou kontrolu vnitřního zpěvu, který se v jejich hlavičkách odehrává získáme sledováním dětských reakcí při poslechových hrách. Pokud se chceme držet názoru, že každé dítě je možné naučit zpívat, tak stejně platí, že by dítě mělo umět prstem vyťukat na klávesnici jednoduchou písničku. Až když je ruka vedena představou melodie a umí ji vyjádřit prostřednictvím naladěného nástroje, máme jistotu, že dítě je vybavené k plnění náročnějšího úkolu: ladit každý tón písničky svým hlasem. Až když jim tóny v hlavě zní, můžeme teprve děti smysluplně vést k další dovednosti uskutečnění tónových představ zpěvem. 14

15 Nedostatek pozornosti ke schopnostem dětí napodobit tóny stojí na začátku cesty k falešnému zpěvu. Nápodoba znějícího tónu hlasem s použitím zpětné vazby. 16. Děti potichu klouzají svým hlasem nahoru a dolů, napodobujíce let ptáka. Pak někdo zahraje tón na svoji ladičku a ostatní se co nejrychleji snaží na tento tón hlasem dosednout hra Vrabec na drátě. 17. Předvedeme dětem akustický jev, který se projeví při zpívání sirény hlasem a současném foukání do ladičky. Skládáním obou frekvencí dochází k vrčení v ladičce, které ustane při zpěvu stejně vysokého tónu jaký má ladička. Tento jev lze použít pro výchovu hlasu, který se neumí zastavit na zadaném tónu ( hra Spokojená Julka ). 15

16 Zpěv tónu podle představy, uložené v paměti tónů, s použitím zpětné vazby. D) Návrh formálních změn v didaktice HV Postupy shora uvedené uplatňují učitelky při hudební výchově podle svých zkušeností a možností. Věcně i metodicky jsou problémy v literatuře popsány. Příslušné pasáže o práci s nezpěváky jsou obsaženy jak v uvedené metodice L.Daniela, tak zejména v publikaci Učíme děti zpívat ( A.Tichá, Portál 2005 ). Podrobně se zde rozebírají příčiny neutěšeného stavu dětského zpěvu a principy práce s nezpěváky což je v dnešní době stále více dětí. Problém je však větší než jsme zatím byli ochotni připustit. Metodika práce s nezpěváky vznikala v době, kdy se zdálo, že jde jen o okrajovou záležitost. S odstupem času je zřejmé, že vlivem společenských okolností se nezpěváctví stále rozšiřuje. Jestliže chceme tento trend zastavit protože ho nepovažujeme za přirozený - měli bychom si přiznat potřebu systémové změny ve výuce zpěvu. 16

17 Tři změny v didaktice HV První změnou na počátku výuky HV by mělo být zařazení celého bloku činností, které povedou k rozvinutí dětských hudebních vloh, dříve získávaných v raném dětství při výchově v rodině. Jde zejména o schopnost poslouchat tóny, porovnávat je a tím si vytvářet ve vědomí možnost vnitřního prožívání hudby. Tato část získávání zkušeností se musí odehrávat v režimu poslech rozpoznání - vyzkoušení hlasem. Hry s tóny a hlasem by měly tvořit hlavní náplň hodin HV v MŠ a v první třídě ZŠ. Různé činnosti jsou popsány v citované knize Učíme děti zpívat od Aleny Tiché. Podobným způsobem nám může pomoci nástrojová podpora poslechu tónů, které se účastní děti samy při používání ladiček v nové hře Hrajeme si s tóny. Cílem her je vytvoření mapy tónů v hlavách dětí, jako nezbytný předpoklad jejich budoucího úspěšného a prožitého zpěvu. Druhou změnou by mělo být zrušení poslechových ukázek komponovaných skladeb v období nedostatečně vyvinuté poslechové citlivosti dětí. V tomto období děti nemůže hudba všechny děti zaujmout, protože ji neumí vnímat. Na začátku cesty dětí k hudbě je musíme naučit rozpoznávat základní kameny hudby, musíme je naučit naslouchat jednotlivým tónům. Proto se jako poslechová ukázka hodí jednohlasé písně v provedení zpívající maminka. Třetí změnou by mělo být skončení praxe mluvozpěvu. V čem spočívá škodlivost tohoto hlasového projevu? Proti jeho setrvávání existují dva podstatné argumenty: - Při kolektivním mluvozpěvu zaniká melodie, není slyšet zvukový vzor, který by děti mohly napodobovat. - Pokud tento projev připustíme, stává se realitou. Děti jsou přesvědčeny,že zpívají dobře a my je s vnitřními výhradami v tomto domnění ponecháváme. Tím dochází ke konzervaci špatného stavu bez naděje na zlepšení. Shrnutí: Cesta k čistému zpěvu začíná u naší dobré znalosti hudebního rozvoje každého dítěte. Při zpívání můžeme pozorovat u dětí rozdílné reakce, které jsou podmíněny prostředím kde vyrůstají. Děti z hudebně podnětného prostředí reagují mnohem chápavěji než ti, kteří se s jednoduchým hlasovým projevem setkávají výjimečně. Z nestejné úrovně jejich hudební rozvinutosti mohou vyplývat těžkosti a chyby, kterých se následně dopouštíme. Zásadní otázkou je jak působit na děti, když s nimi nemůžeme pracovat jednotlivě. Ani při kolektivní výchově přece nemůžeme opomíjet zdůvodněnou posloupnost kroků, které proces učení vyžaduje. Děti nám v tom mohou být nápomocny, pokud je necháme, aby se chovaly přirozeně. Obvyklá reakce na zpěv u dítěte, které si umí tóny představit je, že se ke zpěvu přidá. Přirozená reakce dítěte, které nemá tóny v hlavě srovnané je, že poslouchá. Tady se ocitáme na didaktické křižovatce. Měli bychom si uvědomit, že dítě bez představy tónu zpívat nemůže, není to fyziologicky možné. Správný postup je ponechat děti, aby se chovaly přirozeně. Kdo může, zpívá, kdo ještě není vybaven, poslouchá. Chybou by bylo vyzývat ke zpěvu všechny děti. Pokud se to děje třeba s dobrým úmyslem - jsou nepřipravené děti na nejlepší cestě k falešnému zpěvu. Uplatnění rozdílných postupů u dětí tedy nemusí být takový problém, jak se na první pohled zdá. My působíme na všechny děti stejně, ale nevyžadujeme jejich jednotnou reakci. Výsledkem je, že část dětí čistě zpívá, ostatní prožívají chvíle poslechu, o které byly v dětství ochuzeny. Stav kdy část třídy zpívá a část jen poslouchá by nás neměl znepokojovat. 17

18 Dobře zpívající děti necháváme, aby nám pomáhaly při výchově ostatních. Ony budou zpočátku při hodinách zpívat a vytvářet poslechový vzor. S jistou nadsázkou můžeme říci, že představují pro ostatní zpívající maminku. Pokud necháme zpívat i děti, o kterých víme, že nerozeznají výšku tónů, že nemají tóny v hlavě uspořádané, budou svým hlasem jenom bezradně bloudit mezi zpívajícími. Jejich hudebnímu rozvoji to nepomůže a ostatním to ublíží. Tyto děti si musí tóny nejprve naposlouchat. Dále si musí ověřit jak ovládat hlasivky, aby se měnila výška jejich tónu. Tyto dovednosti děti nezískají zpěvem ve skupině,kde svůj hlas ani neslyší a učitel je nemůže kontrolovat.zpočátku tedy při práci s dětmi převládají hry s hlasem, nikoliv zpěv. Zároveň však platí, že jde o velmi dynamickou záležitost a objevení výškových vztahů může u dítěte proběhnout ze dne na den. Proto skupinu zatím nezpívajících dětí při hrách průběžně diagnostikujeme. Tak jak se bude při hrách s tóny upevňovat jejich tónová zkušenost a představivost - budou se postupně kvalifikovat mezi ty, které ke zpěvu pozveme. Důležité je navenek děti nerozdělovat a uplatňování rozdílných postupů u každého vázat na jeho poctivé hraní s tóny. Děti samy poznají okamžik, kdy se jejich hlava naučí tóny rozlišovat. Potom pochopí, že výška tónu je přesná informace, kterou si ukládají do svých představ. Teprve následně, jako uskutečnění představy tónu mohou začít svůj hlas ovládat. Nepoužívejme tedy pro takové děti označení nezpěvák, ale zatím nezpívající, čímž je naznačena dočasnost této situace a aktivována jejich snaha o zvládnutí úkolu. Navržené formální změny by mohly znamenat zlepšení v dosavadní školní praxi. Nejsou však ničím jiným než jenom důsledným uplatněním všeobecně známých zásad procesu učení. Proto by měly dostat šanci stát se impulsem ke zkvalitnění výuky zpěvu na našich školách. Nejde o nic menšího než vytvoření prostoru časové dotace- pro získání základních kamenů na kterých bude možné stavět další hudební rozvoj dětí. Pokud škola bude i nadále v praxi podceňovat výuku základů HV, tj. znalost tónů, procvičení sluchu a jeho ověření, není možné předpokládat zlepšení hudebních dovedností dětí ani chápání hudby obecně. Z podstaty problému plyne, že pro získávání poslechových zkušeností dětí je nejvýhodnější doba jejich pobytu v mateřské škole. Každodenní, třeba i krátké setkávání s tóny, jejich řadou, poskakování po písničkách, hledání správného umístění příštího tónu, to vše pomáhá dětem hravou formou osvojit si a upevnit tónové představy. Závěr: 1. Výuku hudební výchovy zahájíme poslechovými hrami, při kterých si zmapujeme stav hudební představivosti dětí, která je podmínkou jejich schopnosti čistého zpěvu. Orientaci mezi tóny nám mohou děti předvést vyťukáním písničky ( Sedí liška pod dubem ) na prstech svisle orientované ruky nebo na klávesnici. S výhodou používáme k procvičování výškových vztahů příruční harmoniku. 2. Hry s tóny, hlasem, mluvidly, dechová cvičení, procvičování rytmu jsou hlavní činností v prvních hodinách HV. Vyrovnáváme jimi rozdíly mezi dětmi a rozvíjíme jejich připravenost hudbu vnímat a provozovat. Schopnost čistého zpěvu si ověřujeme zpěvem krátkých motivů, které děti napodobují. 18

19 3. Ke zpěvu přednostně povoláváme čistě zpívající děti. Ty představují svým projevem poslechový vzor pro ostatní.tuto skupinu postupně rozšiřujeme v souladu s pěveckým rozvojem dalších dětí. Hromadný hlasitý nečistý zpěv nepřipouštíme, k poslechovým skladbám používáme jen jednohlasé úpravy písní bez složitého doprovodu. 4. Pozornost dětí soustřeďujeme na další dovednosti, které u provedení písně začneme vyžadovat- dýchání, artikulaci, kulatý tón a rezonanci, dynamiku a frázování, rytmus a agogiku.tím je udržujeme v aktivitě a vedeme k objevování souvztažností snahy a výsledku. Text Jaromír Ehrenberger, 2013 Illustrations Luděk Paprskář, 2014 Použitá literatura: 1. H.Coblenzer, F.Muhar Dech a hlas, AMU L. Daniel Metodika HV, Montanex M. Franěk Hudební psychologie, Karolinum J. Haman,J. Skopal Práce s dětským pěveckým sborem UHK M. Lišková Metodická příručka k učebnici HV pro 1. ročník ZŠ,SPN F.Sedlák, H. Váňová Hudební psychologie pro učitele, Karolinum A. Tichá Učíme děti zpívat, Portál

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Věková kategorie: 3 6 let Doba trvání: 1-2 roky Zpracovala: Víchová Šárka Úvod Počátky hry na zobcovou flétnu jsou spojeny s utvářením

Více

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět 5.7.1 Hudební výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tento předmět vede y k porozumění

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty. Vokální činnosti Využití vokální činnosti Pěvecký a mluvený projev Nácvik správného

Více

Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především zpěvem a poslechem hudby.

Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především zpěvem a poslechem hudby. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Umění a kultura Hudební výchova, 1. a 2. období

UČEBNÍ OSNOVY. Umění a kultura Hudební výchova, 1. a 2. období UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Umění a kultura Hudební výchova, 1. a 2. období Charakteristika předmětu Je realizován jako povinný předmět ve všech ročnících po jedné hodině týdně.

Více

SLUCHOVÁ PERCEPCE, VNÍMÁNÍ A REPRODUKCE RYTMU

SLUCHOVÁ PERCEPCE, VNÍMÁNÍ A REPRODUKCE RYTMU SLUCHOVÁ PERCEPCE, VNÍMÁNÍ A REPRODUKCE RYTMU Sluchové vnímání se vyvíjí již od pátého měsíce nitroděložního života. Po narození reaguje dítě na zvukový podnět nediferencovanou pohybovou reakcí. Později

Více

V.7 Umění a kultura V.7.1 Hudební výchova

V.7 Umění a kultura V.7.1 Hudební výchova 1/7 V.7 Umění a kultura V.7.1 Hudební výchova V.7.1.I 1. stupeň V.7.1. I. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Žáci se v hudební výchově seznamují prostřednictvím činností

Více

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Dodatek k ŠVP ZUV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Škola: Základní

Více

Hudební výchova. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku

Hudební výchova. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku 805 Předmět je zařazen do vzdělávací oblasti Umění a kultura. Vzdělávání v tomto oboru směřuje prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových, poslechových a dalších činností k rozvoji

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA 1.stupeň ZŠ

HUDEBNÍ VÝCHOVA 1.stupeň ZŠ 301 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA 1.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 1 1 1 1 1 1 1 1

Více

Studijní zaměření Sólový zpěv

Studijní zaměření Sólový zpěv Studijní zaměření Sólový zpěv Posláním výuky sólového zpěvu na základních uměleckých školách je položení základů pro přirozené a správné zacházení se zpěvním hlasem, rozvíjení schopnosti zpívat vícehlas,

Více

5.8. Hudební výchova 1 / 9

5.8. Hudební výchova 1 / 9 5.8. Hudební výchova obsah stránka 5.8.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.8.2. Začlenění průřezových témat 2 5.8.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.8.4. Formy a metody práce 3 5.8.5. Způsoby,

Více

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň 5.7 UMĚNÍ A KULTURA Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa. Přináší umělecké osvojování světa s rozvojem specifického cítění, tvořivosti a vnímavosti

Více

5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA:

5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA: 5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA: Zpěv provází člověka od počátků civilizace a je jedním ze základních způsobů vyjadřování vnitřních prožitků a emocí. Studium sólového zpěvu nabízí

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně. HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu V tomto předmětu je třeba u žáků postupně vytvářet kladný vztah k hudbě, rozvíjet jejich hudebnost, podporovat schopnosti hudbu emocionálně prožít.

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.7 UMĚNÍ A KULTURA 5.7.1 HUDEBNÍ VÝCHOVA 5.7.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Hudební výchova. Hlavním cílem

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Hudební výchova - 1. ročník Zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. vokální činnosti - pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová hygiena) - hudební rytmus

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SÓLOVÝ ZPĚV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SÓLOVÝ ZPĚV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SÓLOVÝ ZPĚV Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů a

Více

0,5 0.5 0,5 0,5 1 1 tanec Lidový tanec 1 0,5 0,5 0,5 1 Klasická

0,5 0.5 0,5 0,5 1 1 tanec Lidový tanec 1 0,5 0,5 0,5 1 Klasická Školní vzdělávací program druhé soukromé ZUŠ, s.r.o., České Budějovice Taneční obor Studijní zaměření Tanec Učební plán pro přípravné dvouleté studium Předmět 1. ročník Přípravná taneční výchova 2 2 Ročníkové

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný V: Hlasová hygiena Žák: správně dýchá, dodržuje tón, nasazuje a vyslovuje - správné dýchání, dýchání v pauze - měkké nasazení, pauza - volný nástup - sjednocení hlasového rozsahu - pěvecké

Více

Umění a kultura. Hudební výchova. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Umění a kultura. Hudební výchova. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Umění a kultura Hudební výchova 1. 9. ročník 1 hodina týdně třídy, učebna estetické výchovy kultivovat hudebnost

Více

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch 1.1.1. HUDEBNÍ VÝCHOVA I. ST. - ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, změn platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň Vzdělávací obor Hudební výchova náleží v etapě základního vzdělávání do oblasti

Více

5. 13 Hudební výchova

5. 13 Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 5. 13 Hudební výchova Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti RVP ZV Umění a kultura. Dává žákům příležitost, aby projevovali a uspokojovali

Více

5.12 HUDEBNÍ VÝCHOVA 5.12.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.12 HUDEBNÍ VÝCHOVA 5.12.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.12 HUDEBNÍ VÝCHOVA 5.12.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah vyučovacího předmětu Hudební výchova je dán obsahem vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

Studijní zaměření Hra na lesní roh

Studijní zaměření Hra na lesní roh Studijní zaměření Hra na lesní roh Lesní roh jako dechový nástroj žesťový nabízí hráčům zajímavé možnosti uplatnění. Jeho původní využití při lovu zvěře stále láká vyznavače myslivosti ke hře a stává se

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný V: Pěvecké návyky a mluvní projev Žák: upevňuje si pěvecké návyky správně dýchá, rozezpívá se - vokální dovednosti z nižších ročníků - střídavý dech - nádech, nasazení

Více

Rozvíjení hudebního sluchu

Rozvíjení hudebního sluchu Rozvíjení hudebního sluchu Druhým nepominutelným úkolem hudební výchovy je rozvíjení hudebního sluchu. K tomu nám poslouží dvě metodické řady, které budou probíhat současně, totiž sluchový a intonační

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Umění a kultura / HV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Umění a kultura / HV I. název vyučovacího předmětu: HUDEBNÍ VÝCHOVA (HV) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: Vzdělávací obor Hudební výchova je vzhledem ke své týdenní časové dotaci zaměřen především na

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Hudební výchova 1. ročník

Hudební výchova 1. ročník 1. Vokální činnosti: Ovládá pěvecký postoj (posez), snaží se o správné dýchání a artikulaci. Snaží se o navození hlavového tónu. Ovládá slova písní, zpívá jednohlasé písně odlišného charakteru. 2. Instrumentální

Více

STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA TRUBKU CHARAKTERISTIKA

STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA TRUBKU CHARAKTERISTIKA STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA TRUBKU CHARAKTERISTIKA Trubka je žesťový hudební nástroj, který se ve svém původním tvaru vyskytoval již ve starověku. U starých Řeků se používalo trub k povzbuzení odvahy útočících

Více

Výuka sólového zpěvu

Výuka sólového zpěvu Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Havířov, příspěvková organizace Výuka sólového zpěvu Charakteristika pojetí předmětu sólový zpěv Zpěv je od nepaměti nejpřirozenějším projevem člověka. Zpěvnost národa

Více

Umění a kultura Hudební výchova 1. období 3.ročník

Umění a kultura Hudební výchova 1. období 3.ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Umění a kultura Hudební výchova 1. období 3.ročník Počet hodin : 33 Učební texty : Jindřiška Jaglová: Hudební výchova pro 3. ročník nakladatelství

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník 1. ročník Rytmická deklamace, hra na ozvěnu. Řeč šeptem, slabě, pomalu, rychle. Rozlišování zvuků. Pozorné a soustředěné naslouchání. Pokusy o zpívaný dialog: Jak se jmenuješ? Rozlišování vysokého a nízkého

Více

Hudební výchova. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí:

Hudební výchova. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí: Vzdělávací obor : Hudební výchova Hudební výchova Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět hudební výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura a je realizován

Více

Dodatek k ŠVP ZUV č. 3. Název školního vzdělávacího programu: Duhový klíč. Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZUV č. 3. Název školního vzdělávacího programu: Duhový klíč. Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Dodatek k ŠVP ZUV č. 3 Název školního vzdělávacího programu: Duhový klíč Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Škola: Základní umělecká škola Dolní Újezd, okres Svitavy Ředitelka školy:

Více

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy PŘEDMĚT: HUDEBNÍ VÝCHOVA ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Žák: zatancuje a zadiriguje dle svých schopností píseň ve dvoučtvrtečním a tříčtvrtečním taktu správně

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku. Specifika Života Se Sluchovým Postižením

Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku. Specifika Života Se Sluchovým Postižením Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku Specifika Života Se Sluchovým Postižením Sluch Motto: Cesta k porozumění leží před námi. Téma: : Život se sluchovým postižením em hodiny je rozšířit a upřesnit

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti RVP Umění a kultura. Dává žákům příležitost, aby projevovali a uspokojovali

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ KLUB DODATKY ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN IV., PROKOPA VELIKÉHO 633 Školní vzdělávací program školního klubu Číslo jednací: 167 / 2012, 2. verze DODATEK Č. 1 Dodatek ŠVP byl projednán

Více

Hudební výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu

Hudební výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Hudební výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1.-5. ročník 1 hodina týdně Vzdělávací obor Hudební výchova obsahuje různé

Více

Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod

Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod Vzdělávací oblast UMĚNÍ A KULTURA Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod Vyučovací předměty Hudební výchova Výtvarná výchova Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v dané

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Umění a kultura Hudební výchova Charakteristika předmětu hudební

Více

Pozornost OBSAH. PhDr. Kamila Balharová, ZŠ Táborská, Praha Ilustrace: Michaela Suchoňová, ZŠ Třinec. Metodika 1. Úvod 2

Pozornost OBSAH. PhDr. Kamila Balharová, ZŠ Táborská, Praha Ilustrace: Michaela Suchoňová, ZŠ Třinec. Metodika 1. Úvod 2 NÁPRAVNÁ CVIČNÍ PhDr. Kamila Balharová, ZŠ Táborská, Praha Ilustrace: Michaela Suchoňová, ZŠ Třinec OBSAH Metodika 1. Úvod 2 2. Metodický komentář 2 2.1 Hledej rozdíly 2. Závěr 4. Zdroje Materiál Pracovní

Více

5.7.1. Hudební výchova pro 2. stupeň

5.7.1. Hudební výchova pro 2. stupeň 5.7.1. Hudební výchova pro 2. stupeň Hudební výchova vede žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových a poslechových činností k porozumění hudebnímu umění, k aktivnímu vnímání

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

5.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura

5.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura 5.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura 5.7.1. Hudební výchova pro 1. stupeň Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti RVP ZV Umění a kultura. Dává žákům příležitost, aby projevovali

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu

HUDEBNÍ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova je zpracován na základě vzdělávacího oboru Hudební výchova v RVP ZV. Zároveň integruje a průběžně

Více

5.7. Oblast: Umění a kultura. 5.7.1 Hudební výchova. Charakteristika předmětu hudební výchova 1. stupeň

5.7. Oblast: Umění a kultura. 5.7.1 Hudební výchova. Charakteristika předmětu hudební výchova 1. stupeň 5.7. Oblast: Umění a kultura 5.7.1 Hudební výchova Charakteristika předmětu hudební výchova 1. stupeň Vyučovací předmět hudební výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura. Umožňuje žákům poznávání

Více

Hudební výchova ročník TÉMA

Hudební výchova ročník TÉMA Hudební výchova CASOVÁ DOTACE 1- Hudební a hudebně pohybová výchova 1- dovedností dětí 1- VÝSTUP žák: orientuje se v současné hudební kultuře a její historii; analyzuje hudební díla z hlediska jejich historického

Více

I. Sekaniny1804 Hudební výchova

I. Sekaniny1804 Hudební výchova Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících vždy 1 hodinu týdně.

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Ilustrace k lidovým písním Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny Věková skupina (ročník) 3.

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Tato oblast je v našem vzdělávání zastoupena jedním předmětem matematikou, od 1. do 9. ročníku. Podle vývoje dětské psychiky a zejména

Více

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Výtvarná výchova realizuje obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura. Těžiště a hlavní cíl Výtvarné výchovy je přímo v jejích hodinách, v přímém

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013. Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA

ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013. Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA 5.7. Umění a kultura 5.7.1. Hudební výchova ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice. Vzdělávací oblast : Umění a kultura Vyučovací předmět : Hudební výchova

Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice. Vzdělávací oblast : Umění a kultura Vyučovací předmět : Hudební výchova Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Umění a kultura Vyučovací předmět : Hudební výchova Charakteristika předmětu V předmětu Hudební výchova je realizován obsah vzdělávací

Více

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky Dílčí projekt ŠVP PV Logo cestičky pro hbité jazýčky Obsah: Představení projektu Aktivity projektu Vzdělávací obsah Metodická podpora Zpracovala: Marie Kotková, Ivana Vacková Představení projektu: Projekt

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

6.14 Hudební výchova. 6.14.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.14 Hudební výchova. 6.14.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.14 Hudební výchova 6.14.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vzdělávací oblasti Hudební výchova vede žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových a poslechových

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 6. 9. ročník

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 6. 9. ročník Charakteristika předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA 6. 9. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Na druhém stupni ZŠ je tento předmět dotován 1 vyučovací hodinou pro 6-9 ročník. Výuka probíhá v odborné učebně

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu

HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: V 1. 5. ročníku - 1

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA

Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Hudební výchova 1.-9. ročník

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514 Projekt: Předmatematická gramotnost 1. Obecná východiska Rozvoj předmatematické gramotnosti je důležitý pro všestranný

Více

ROZVOJ SLUCHOVÉHO VNÍMÁNÍ

ROZVOJ SLUCHOVÉHO VNÍMÁNÍ ROZVOJ SLUCHOVÉHO VNÍMÁNÍ Sluchové vnímání je jednou ze základních poznávacích funkcí, jež je podmínkou pro zvládnutí technicky správného čtení a bezchybného psaní. U některých dětí bývá proces vnímání

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA LESNÍ ROH

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA LESNÍ ROH ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA LESNÍ ROH Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : květen 2012

Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : květen 2012 Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : květen 2012 Téma : Maková panenka, Rákosníček, Vydrýsek Měsíc květů a rozkvetlá zahrádka Moje maminka a svátek matek Naše planeta, moře, řeky Cíle : - Osvojení

Více

Taje lidského sluchu

Taje lidského sluchu Taje lidského sluchu Markéta Kubánková, ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Sluch je jedním z pěti základních lidských smyslů. Zvuk je signál zprostředkovávající informace o okolním světě,

Více

DYSLEXIE - porucha čtení. (porucha rychlosti, správnosti, plynulosti a intonace čtení a porozumění obsahu čteného textu)

DYSLEXIE - porucha čtení. (porucha rychlosti, správnosti, plynulosti a intonace čtení a porozumění obsahu čteného textu) DYSLEXIE - porucha čtení (porucha rychlosti, správnosti, plynulosti a intonace čtení a porozumění obsahu čteného textu) Reedukace dyslexie: Příprava na čtení spočívá v rozvoji percepce (zrakové, sluchové),

Více

Komunikace Díl II. Charakteristika předmětu. Řečová 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2. Komunikace 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Komunikace Díl II. Charakteristika předmětu. Řečová 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2. Komunikace 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Komunikace Díl II. Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Komunikace je zařazen v 1. - 10. ročníku v hodinové dotaci 5 hodin týdně. Předmět Komunikace

Více

EVIDENCE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ Pro koho je výukový materiál

EVIDENCE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ Pro koho je výukový materiál číslo Název výukového u Skupina HN 1 Nácvik houslového klíče I *pracovní list PHV 1. roč. Mgr. Eva Mastíková 27.9.2013 FM, YŽ, OL, MB HN 2 Nácvik houslového klíče II pracovní list PHV 1. roč. Mgr. Eva

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.7.2 Hudební výchova A) Charakteristika výuky: Hudební výchova se vyučuje ve všech ročnících v časové dotaci 1 hodinu týdně. Jejím cílem je rozvoj hudebnosti, hudebních schopností a dovedností žáků a

Více

Vývoj od 1 roku do 3 let BATOLE

Vývoj od 1 roku do 3 let BATOLE Vývoj od 1 roku do 3 let BATOLE Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ

Více

Alternativní způsoby učení dětí s mentálním postižením

Alternativní způsoby učení dětí s mentálním postižením Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu ESF OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/36073 Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok financovaného Evropským sociálním fondem. Alternativní

Více

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka V. BLOK Jaro ťuká na vrátka Obsah: Uvědomujeme si, že se každý den střídají stejná časová období. Vlastním používáním různých předmětů a náčiní docházíme k poznání, že nám ulehčují každodenní činnosti

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

Kompetence k učení: - vede žáky k samostatnému vyhledávání a třídění informací při využití různých informačních zdrojů

Kompetence k učení: - vede žáky k samostatnému vyhledávání a třídění informací při využití různých informačních zdrojů VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu na 1. stupni ZŠ: Hudební svým obsahem navazuje na vzdělávací oblast

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA Mgr. Horňáková

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA Mgr. Horňáková CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA Mgr. Horňáková Vzdělávací obor Hudební výchova zastupuje, spolu s Výtvarnou výchovou a Dramatickou výchovou,

Více

2. zkouška pro děti a rodiče (září) HRÁTKY SE ZVÍŘÁTKY

2. zkouška pro děti a rodiče (září) HRÁTKY SE ZVÍŘÁTKY 2. zkouška pro děti a rodiče (září) HRÁTKY SE ZVÍŘÁTKY UVOLŇOVACÍ, DECHOVÁ A PŘÍPRAVNÁ HLASOVÁ CVIČENÍ Po zazvonění zvonečku a pozdravu vybídneme děti, aby si našly místo v prostoru naší zkušebny. Dnes

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

Pojď hrát hokej Část 2 Příprava na ledě

Pojď hrát hokej Část 2 Příprava na ledě Praktická příručka k projektu Pojď hrát hokej Část 2 Příprava na ledě PŘÍPRAVA NA LEDĚ V RÁMCI HOKEJOVÉHO DNE Tato provozní příručka obsahuje zásady pro uskutečnění přípravy na ledě a praktické informace

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Speciální pedagogika - psychopedie

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Speciální pedagogika - psychopedie VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 25.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno-venkov

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno-venkov [Zadejte podtitul dokumentu.] ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno-venkov Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školy... 4 2.1 Počet oborů, velikost...

Více

Habermaaß-hra 4280. Nešikovná čarodějnice

Habermaaß-hra 4280. Nešikovná čarodějnice CZ Habermaaß-hra 4280 Nešikovná čarodějnice Nešikovná čarodějnice Okouzlující sledovací hra podporující rychlé rozhodování, pro 2 až 4 hráče ve věku od 5 do 99 let. Hra má FEX efekt pro zvýšení stupně

Více

Alternativní a augmentativní komunikace a její využití v praxi naší školy

Alternativní a augmentativní komunikace a její využití v praxi naší školy Alternativní a augmentativní komunikace a její využití v praxi naší školy Naše zařízení je primárně určeno žákům s těžším stupněm mentálního postižení. Mezi charakteristické znaky tohoto postižení patří

Více

Myšlenková mapa s projektem

Myšlenková mapa s projektem VY_32_INOVACE_12_PRV_2_05 Šablona č. 12 Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět Předmět Prvouka Tematický okruh Člověk - zdraví Ročník 1. 2. Anotace Znát pojem a hodnotu svého zdraví- EV Životospráva zdravá

Více

Vzdělávací obor Hudební výchova Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v oblasti směřuje k: pochopení umění jako specifického způsobu poznání a k užívání

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ( Verze pro webové stránky. Kompletní ŠVP je k nahlédnutí u ředitelky školy nebo vedoucí MŠ ) MOTÝLÍ KŘÍDLA jeden bez druhého neumíme létat (jeden bez

Více