Motto: Ať je teplo nebo zima, v družině je vždy prima! Aneb hrajeme si celý rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Motto: Ať je teplo nebo zima, v družině je vždy prima! Aneb hrajeme si celý rok"

Transkript

1 Motto: Ať je teplo nebo zima, v družině je vždy prima! Aneb hrajeme si celý rok

2 ŠVP DRUŽINA Počet oddělení: 1 pohybuje se podle počtu přihlášených dětí Věk žáků: 6-10 let Provoz ŠD: 11,40 16,00 hodin Platnost dokumentu od Zpravovala: vedoucí družiny Martina Rašková Družina je zřízena dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základní, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a řídí se dle vyhlášky MŠMT č. 74/ 2005 Sb., o zájmovém vzdělávání Školní družina je zřízena dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základní, středním, vyšším odborné a jiném vzdělávání a řídí se dle vyhlášky MŠMT č. 74/ 2005 Sb., o zájmovém vzdělávání Školní družina realizuje výchovu vzdělávání a zájmovou činnost mimo vyučování. Činnosti probíhají formou pravidelných nebo příležitostných aktivit z oblasti vzdělávací, odpočinkové, rekreační a zájmové činnosti ŠD, umožňuje žákům přípravu na vyučování. Práce ŠD je zcela samostatnou oblastí výchovně - vzdělávací činností a řídí se specifickými požadavky a pravidly pedagogiky volného času. 1. Školní družina / charakteristika, umístění, vybavení / Školní družina je součástí základní školy, nachází se v budově 1. patra, provoz zajišťují 2 vychovatelky. Oddělení tvoří děti z ročníku o celkové kapacitě 25 dětí. Aktivity školní družiny zaměřujeme na odpočinkové, zájmové a rekreační. Zařazujeme činnosti, při nichž děti relaxují, regenerují své síly, rozvíjejí zručnost, dovednost, fyzickou zdatnost a prohlubují své znalosti. Úzce spolupracujeme se školou a třídními učiteli. Ke své každodenní činnosti využívá školní družina třídy, která je zařízena jako herna. Ve třídě je v části místnosti koberec, zařízena je školním nábytkem, vybavena televizorem, videorekordérem, DVD, kazetovým magnetofonem s CD přehrávačem. Herna je určena pro kolektivní hry, relaxaci po vyučování, zájmové činnosti výtvarné i pracovní. Pro zájmovou činnost využíváme i školní hřiště. Materiální podmínky jsou vyhovující. Dle možností během školního roku průběžně doplňujeme zásobu her, sportovních potřeb a pomůcek na výtvarnou výchovu. Pitný režim je zajištěn. 2. Personální podmínky: Vychovatelka ŠD: Martina Rašková Simona Hojková Vychovatelky jsou iniciátorkou a průvodcem dítěte při činnostech, které motivuje, navozuje přímo nebo nepřímo řídí a hodnotí. Mají zájem o svůj odborný růst, dále se vzdělávají. Vzájemně se doplňují ve svých specializacích tělovýchovná činnost, rukodělné činnosti, výtvarná činnost. 2

3 Činnost a výchovné působení vychovatelek vychází z požadavků pedagogiky volného času ovlivňování volného času dětí nabídkou alternativních aktivit, pomůcek, her. Důležitý je požadavek dobrovolnosti, zajímavosti, aktivity, pestrosti a přitažlivosti. Vychovatelka motivuje, navozuje, přímo nebo nepřímo řídí činnosti dítěte. Rozvíjí sociální kompetence důležité pro další rozvoj dítěte. Probouzí v dětech aktivní zájem o okolí, komunikaci, chuť dívat se kolem sebe a podněty vnímat. Podněcuje a rozvíjí přirozenou zvídavost dítěte, touhu objevovat i odvahu projevit se a ukázat, co všechno zvládne. 3. Cíle ŠVP: Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost. Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí. vést děti ke zdravému životnímu stylu / odpovědnost za svou osobu, své zdraví, správné návyky při stolování, pitný režim, dodržování osobní hygieny, posilování tělesné zdatnosti, rozvíjení citové stránky osobnosti / posilovat komunikační dovednosti dětí / kultivace slovního projevu, rozvoj slovní zásoby, schopnost vyjádřit se naslouchat, uplatnění v kolektivu / probouzet v dětech kladný přístup ke škole a vzdělání rozvíjet u dětí schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých získávat a uplatňovat znalosti o životním prostředí dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví prevence sociálně patologických jevů / drogy, alkohol, kouření, šikanování, vandalismus, násilné chování / zlepšení podmínek pro činnost školní družiny 4. SWOT analýza: Silné stránky: Slabé stránky: Příležitosti: Rizika: pedagogická praxe, spolupráce se školou rozvoj environmentální výchovy / sběr starého papíru, víčka od plastových lahví, třídění odpadu/, individuální přístup k dětem (malý počet) kroužky zájmové činnosti školy zařazovány krátce po skončení vyučování, zapomnětlivost dětí, ztrácení oděvů, pomůcek, školní hřiště ve špatném technickém stavu nevyhovuje potřebám školní družiny zájmové kroužky i méně nadané děti mohou objevit své silné stránky, výrazněji prezentovat výsledky práce školní družiny časová rozdílnost při nástupu dětí po vyučování do ŠD, zaměňování školní družiny za sociální zařízení 3

4 5. Klíčové kompetence Klíčové kompetence jsou utvářeny v průběhu několikaleté docházky do školní družiny. Prolínají všemi činnostmi zájmového vzdělávání. 1. Kompetence k učení dokáže hodnotit své výkony schopnost používat zdroje informací (Internet, encyklopedie, média) 2. Kompetence k řešení problémů všímá si dění a problémů, které jsou motivací při řešení logických postupů chápe, že vyhýbání se problémů nevede k cíli rozlišuje správná a chybná rozhodnutí 3. Kompetence komunikativní ovládá řeč, vhodně vyjadřuje myšlenky, odpovědi na otázky i své pocity bez ostychu komunikuje s vrstevníky i dospělými umí řešit konflikty 4. Kompetence sociální a interpersonální rozpozná vhodné a nevhodné chování vnímá nespravedlnost, agresivitu a šikanu je tolerantní k odlišnostem mezi lidmi 5. Kompetence činnostní a občanské dokáže plánovat, organizovat, řídit a hodnotit uvědomuje si práva a povinnosti dbá na zdraví své i druhých 6. Kompetence trávení volného času dítě si umí vybrat zájmovou činnost dle vlastních dispozic orientuje se v možnostech smysluplného trávení volného času dokáže odmítnout nevhodnou nabídku k využití volného času 6. Denní skladba činností činnosti pravidelné týdenní skladba zaměstnání činnosti příležitostné výstavy, exkurze, sportovní a společenské akce činnosti spontánní nejsou přímo řízené pedagogem, individuální hry a četba odpočinkové činnosti rekreační a zájmová činnost příprava na vyučování psaní domácích úkolů, didaktické hry 4

5 7. Oblasti vzdělávacího programu Rozvíjí svou osobnost po stránce poznání, vybavují se sociálními, mravními a duchovními hodnotami, jak pro osobní tak pro společenský život. Jde o nacházení nových vazeb a souvztažnosti mezi již získanými poznatky z vyučování výrazně odlišnými prostředky, specifickými pro činnost školní družiny. Člověk a jeho svět Místo, kde žijeme: vycházky do okolí školy, cesta do školy pozitivní vztah ke škole, rodině, dospělým náš domov, důležitá místa v obci dopravní výchova Lidé kolem nás: rodina a příbuzenské vztahy vztahy mezi dětmi / tolerance, soucítění, úcta / osvojení zásad společenského chování práva a povinnosti / principy demokracie / Lidé a čas: náš denní režim a jeho dodržování putování časem / historie a současnost / pověsti, tradice, zvyky návštěva knihovny Člověk a příroda: Rozmanitosti přírody: živá a neživá příroda /vycházky do přírody roční období ochrana přírody a životního prostředí - třídění odpadu environmentální výchova člověk v přírodě / pozitivní a negativní vlivy / Člověk a zdraví: Péče o zdraví: poznáváme své tělo prevence chorob, nemocí, úrazů pobyt v přírodě zdravý jídelníček relaxační cvičení 5

6 Umění a kultura: Činnosti výtvarné, pracovní a dramatické rozvíjíme v průběhu několikaleté docházky do školní družiny. Používáme nekonvenční výtvarné techniky, tradiční i netradiční materiály pro pracovní aktivity. Učíme děti vnímat kulturu stolování, oblékání, umění vyjádřit se slovem, gestem, mimikou. Pořádáme výstavy prací dětí na chodbách, zdobíme družinovou třídu, podílíme se na velikonoční a vánoční výstavě, vyrábíme dárky pro budoucí prvňáčky a pro děti z mateřské školky. Činnosti hudebně pohybové rozvíjejí u dětí rytmus, tempo, dynamiku,melodii, hudebnost. Podporují tvůrčí fantazii dětí v improvizovaném projevu, spojují hudbu s pohybem. PROVOZ ŠD: 11:35 16:00. žáci 1. a 2. ročníku se po čtvrté vyučovací hodině scházejí v 1. patře (v třídě ŠD) a po páté vyučovací hodině přicházejí žáci 3. a 4. třídy po obědě žáci přicházejí sami do ŠD PODMÍNKY PŘIJETÍ ŽÁKA DO ŠD: Žáci jsou přijímání do ŠD na základě vyplněné přihlášky, kterou rodiče co nejdříve odevzdají vychovatelce ŠD. O zařazení žáka do ŠD rozhoduje ředitel školy. Pobyt ve ŠD je zřizován za úplatu. Úplata je ve výši 250,-Kč na pololetí, nekrátí se ani v době prázdnin (podzimních, vánočních, pololetních, jarních, velikonočních) ani v době nemoci dítěte. Úplata může být snížena nebo prominuta žákovi podle zákona č. 117/1995 Sb. Výběr peněz vyřizuje vychovatelka oddělení. Žáci se musí ve ŠD řídit Řádem ŠD (viz příloha) a pokyny vychovatelky. Při závažných kázeňských přestupcích může ředitel školy žáka ze ŠD vyloučit nebo žák může dostat sníženou známku z chování. ODCHODY ZE ŠD: Žáci odcházejí ze ŠD podle údajů na přihlášce, kterou vyplnili rodiče nebo zákonní zástupci. Na přihlášce jsou tyto údaje: doba odchodu, zda dítě odchází samo nebo v doprovodu jiné osoby, jména osob, se kterými dítě odchází. V případě, že rodiče potřebují, aby dítě odešlo ze ŠD v jinou dobu nebo s jinou osobou, než je uvedeno na přihlášce, musí poslat písemně toto sdělení vychovatelce ŠD. Na sdělení musí být celé jméno a příjmení žáka, datum a podpis rodiče nebo zákonného zástupce. Sdělení po telefonu jen v nejnutnějších případech a musí být jasné, že volá rodič. Jinak nebude dítě uvolněno v jinou dobu, než je uvedeno v přihlášce. Provoz školní družiny končí v hodin a rodiče jsou povinni si dítě do této doby vyzvednout. Pokud si dítě nikdo nevyzvedne, vychovatelka informuje telefonicky rodiče žáka a osoby uvedené na přihlášce dítěte do ŠD. Pokud je tento postup bezvýsledný, vyčká vychovatelka do doby, než si dítě vyzvednou. Při opakované situaci bude tato skutečnost nahlášená řediteli školy a poté sociálním orgánům (podle 43 zákona č. 283/1991). 6

7 ZÁŘÍ: Máme nové kamarády Plán práce školní družiny pro školní rok 2009/2010: tvoření dětských kolektivů, seznamování s prostředím školy, seznamovací a kontaktní hry pravidla správného chování výzdoba tříd a chodeb dopravní výchova znám bezpečnou cestu ze školy a do školy rekreační činnosti, pohybové a míčové hry ŘÍJEN: Podzimní paleta vycházky v okolí školy barvy podzimu sportovní soutěže poznávání lesů soutěž Na vinici o nejhezčí domeček z přírodnin sběr přírodnin LISTOPAD: Lísteček nám na zem spad první pomoc, prevence úrazů výtvarná soutěž strašidelná dýně aneb Helloween v Čechách příprava dětí na družinový muzikál PROSINEC: Čas vánoční vánoční tvořeníčko vánoční výzdoba, výroba dárků a ozdob Vánoční muzikál besídka pro každého výroba dárků pro děti z MŠ a budoucí prvňáčky turnaj stolních her- pexeso, Člověče, nezlob se LEDEN: Zimní radovánky zimní sporty bobování, stavby na sněhu pracovní a výtvarné činnosti se zimní tématikou vycházky zimní krajinou pozorování ptáků, stopy ve sněhu pomáháme přírodě zvířátka v zimě ÚNOR: Rej masek dětský masopust hádankářské soutěže soutěžíme v netradičních disciplínách ve třídách BŘEZEN: Jarní probuzení jarní tvoření tradice, výzdoba, výroba velikonočních dekorací Den jarního úklidu úklid obce, třídění odpadu, ekologie (výrobky z netradičních materiálů plasty) 7

8 DUBEN: Slet čarodějnic přípravy na velikonoční svátky přáníčka, výrobky rozhovory o zvycích, tradicích a obyčejích Velikonoc Strašeníčko v Břežanech výroba a promenáda v maskách KVĚTEN: Májová nálada sportovní víceboj dárky ke Dni matek soutěž v Ping-pongového císaře divadelní ochotnictví pohádka Dlouhý, široký a bystrozraký ČERVEN: Prázdniny jsou za dveřmi Den dětí družinová pouť zahradní párty návštěva HZS v Aero Vodochody 8

Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace,

Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace, Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace, Školní 488, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program-školní družina Platnost

Více

Školní vzdělávací program. Školní družina ZŠ a MŠ Červené Pečky

Školní vzdělávací program. Školní družina ZŠ a MŠ Červené Pečky Školní vzdělávací program Školní družina ZŠ a MŠ Červené Pečky Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika ŠD... 4 3. Charakteristika ŠVP školní družiny... 4 4. Předpokládané výstupy konkrétních

Více

Školní vzdělávací program Jak roste strom pro školní družinu

Školní vzdělávací program Jak roste strom pro školní družinu Školní vzdělávací program Jak roste strom pro školní družinu Základní a Mateřská škola Suchý Důl, okres Náchod Platnost dokumentu:od 01.9.2007 0bsah Identifikační údaje...4 Motto......5 1 1 Prezentační

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. s názvem

Školní vzdělávací program pro školní družinu ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. s názvem Školní vzdělávací program pro školní družinu s názvem ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Základní škola a Mateřská škola Lišov Nová 611 373 72 Lišov telefon: 387994343 e-mail: zs@zslisov.cz Ředitel školy: Zástupkyně

Více

Základní škola Olomouc, Stupkova 16 Fakultní škola Pedagogické fakulty UP Olomouc

Základní škola Olomouc, Stupkova 16 Fakultní škola Pedagogické fakulty UP Olomouc Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy Olomouc, Stupkova 16, příspěvkové organizace Název školy: Základní škola Olomouc, Stupkova 16, příspěvková organizace Adresa školy: Stupkova 16,

Více

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro školní družinu Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro školní družinu Měcholupy 1. září 2011 Obsah 1. Identifikační údaje...1 1.1 Název vzdělávacího programu...1

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní školy Rumburk, Tyršova ulice 1066/2, okres Děčín, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název vzdělávacího programu : ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ... 4 3 CÍLE A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ...

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ... 4 3 CÍLE A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ... ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA 687 42 Osvětimany 282 OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 2 CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ...4 3 CÍLE A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ...4 CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ...4

Více

Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín

Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Č.j.: 235/2012 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro ŠKOLNÍ DRUŽINU HROU ZA POZNÁNÍM Aktuální znění

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při Základní škole Přerov, Velká Dlážka 5

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při Základní škole Přerov, Velká Dlážka 5 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při Základní škole Přerov, Velká Dlážka 5 zpracovaný podle 5 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. Platnost od 1. 9. 2007... ředitel školy Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

ŠVP školní družiny ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

ŠVP školní družiny ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ŠVP školní družiny ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škola, Chrast, okres Chrudim Ředitelka školy: Mgr. Lenka Bubínská Vychovatelky: Hana Pátková, Leona Tesařová,Petra Dušková Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY JABLŮNKA, OKRES VSETÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY JABLŮNKA, OKRES VSETÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY JABLŮNKA, OKRES VSETÍN 2 Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy Jablůnka, okres Vsetín Obsah: 1. Cíle výchovně vzdělávací práce

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA BLOVICE Družstevní 650, Blovice 336 01 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINA MOTTO: Zdravá školní družina plná radosti Základní škola, Družstevní 650, Blovice 336 01

Více

ŠVP pro školní družinu, součást ŠVP Základní školy Brantice

ŠVP pro školní družinu, součást ŠVP Základní školy Brantice Základní škola a Mateřská škola Brantice, okres Bruntál, příspěvková organizace ŠVP pro školní družinu, součást ŠVP Základní školy Brantice 2. verze Platnost dokumentu: od 1. 9. 2010 Zpracovali: Schválila:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Škola základ života. Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Škola základ života. Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Škola základ života Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb 1. Identifikace ŠD 2. Charakteristika ŠD, umístění, vybavení 3. Cíle, obsah a forma vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 7.2 ŠKOLNÍ DRUŢINA 7.2.1 Charakteristika školní druţiny Školní družina je součástí Základní školy, nachází se v přízemí budovy. Pro svou činnost využívá jednu místnost - jedno kmenové oddělení. V místnosti

Více

Školní vzdělávací program školní družiny. Základní škola Tábor, Zborovská 2696, Tábor 390 03

Školní vzdělávací program školní družiny. Základní škola Tábor, Zborovská 2696, Tábor 390 03 Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola Tábor, Zborovská 2696, Tábor 390 03 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program školní družiny při ZŠ Tábor, Zborovská 2696, Tábor Název školy:

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání školní družiny

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání školní družiny Základní škole Ostrava Výškovice, Srbská, příspěvková organizace Příloha ke školnímu vzdělávacímu programu základní školy s ekologickým zaměřením Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání školní

Více

Školní vzdělávací program. pro školní družinu. zpracovaný podle RVP ZV

Školní vzdělávací program. pro školní družinu. zpracovaný podle RVP ZV Školní vzdělávací program pro školní družinu zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škola Dubí 1, Školní náměstí 177 budova Tovární 364 1 Identifikační údaje Předkladatel

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny Platnost od 1.9. 2014 1 Obsah: 1. Charakteristika ŠD 2. Konkrétní cíle vzdělávání 3. Formy a obsah vzdělávání 4. Výchovné programy 5. Tematické okruhy a časový

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ V HLUČÍNĚ. Každou hrou se lze něco nového naučit.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ V HLUČÍNĚ. Každou hrou se lze něco nového naučit. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ V HLUČÍNĚ Každou hrou se lze něco nového naučit. Obsah Obsah....2 1. Identifikační údaje. 3 2. Charakteristika zařízení. 4 3. Cíle a vzdělání v ŠD. 6 4.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 Tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538 Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní školy a Mateřské školy

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŢINA. Základní škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152

Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŢINA. Základní škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152 Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŢINA Základní škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání Školní druţina - Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM školní družiny ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 škola pro život se zaměřením na výuky jazyků a výpočetní techniky Základní škola a Mateřská škola Blažkova 9, Brno 1. Identifikační údaje

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Název školy: ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 Adresa: Horníkova 1, 628 00 Brno Líšeň Telefon: + 420 517 541 811 e-mail: sekretariat@zshornikova.cz Ředitel školy: Mgr. Roman Burda Telefon:

Více

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole Milady Petřkové Velký Týnec Předkladatel:

Více

"S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT"

S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT Základní škola Zvole, příspěvková organizace, Zvole č. 84, 592 56 Zvole 777 787 587 zszvole@centrum.cz www.zszvole.wz.cz "S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT" MOTTO: Cílem výchovy není, aby všechny děti

Více

Identifikační údaje školy: Zřizovatel:

Identifikační údaje školy: Zřizovatel: 1 Obsah Identifikační údaje 3 Úvod 4 Charakteristika školní družiny 5 Prostorové a materiální podmínky 6 Psychosociální podmínky 6 Specifičnost školní družiny 7 Cíle výchovně vzdělávací činnosti 7 Režim

Více

1. Identifikační údaje 2. Charakteristika, umístění 3. Charakteristika školního programu 4. Podmínky ke vzdělávání 5. Konkrétní cíle vzdělávání

1. Identifikační údaje 2. Charakteristika, umístění 3. Charakteristika školního programu 4. Podmínky ke vzdělávání 5. Konkrétní cíle vzdělávání OBSAH 1. Identifikační údaje 1.1. Název programu 1.2. předkladatel 1.3. Zřizovatel 1.4. Platnost dokumentu 2. Charakteristika, umístění 3. Charakteristika školního programu 3.1. Délka a časový plán vzdělávání

Více

Školní družina při ZŠ a MŠ Vysoký Újezd, okres Beroun

Školní družina při ZŠ a MŠ Vysoký Újezd, okres Beroun MOTTO : 1 1.Identifikační údaje Zařízení: Zřizovatel : Školní družina při ZŠ a MŠ Vysoký Újezd, okres Beroun OÚ Vysoký Újezd Ředitelka školy : Mgr. Olga Reiterová Vychovatelka ŠD : Libuše Schindlerová

Více