Smluvní přepravní podmínky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smluvní přepravní podmínky"

Transkript

1 ČD Cargo, a.s. SPP Smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní nákladní dopravu ČD Cargo, a. s.

2

3 ČD Cargo, a.s. SPP Smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní nákladní dopravu ČD Cargo, a. s. Schváleno rozhodnutím obchodního ředitele ČD Cargo, a. s. dne č. j.: 176 / 2009-O7 Účinnost od

4 2

5 OBSAH Záznam o změnách... 7 Seznam použitých značek a zkratek... 8 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 9 A. ROZSAH PLATNOSTI... 9 B. VÝKLAD POJMŮ... 9 C. STANICE OTEVŘENÉ K PŘEPRAVNÍM ÚKONŮM... 9 D. ČINNOSTI A ÚKONY SOUVISEJÍCÍ S PŘEPRAVOU E. VĚCI VYLOUČENÉ Z PŘEPRAVY F. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO PŘEPRAVU VOZOVÝCH ZÁSILEK G. OMEZENÍ A ZASTAVENÍ PŘEPRAVY ČÁST DRUHÁ PŘEPRAVA VOZOVÝCH ZÁSILEK Kapitola I Objednávka přepravy a výběr druhu vozů Kapitola II Vznik a splnění přepravní smlouvy A. PŘEPRAVNÍ SMLOUVA B. NÁKLADNÍ LIST A JEHO NÁLEŽITOSTI C. VYPLŇOVÁNÍ NÁKLADNÍHO LISTU D. ODPOVĚDNOST ODESÍLATELE ZA ZÁPISY V NÁKLADNÍM LISTU E. PŘEZKOUŠENÍ OBSAHU ZÁSILKY F. ZJIŠŤOVÁNÍ HMOTNOSTI G. STAV, OBAL, OZNAČOVÁNÍ ZÁSILKY H. PLOMBOVÁNÍ VOZŮ I. PŘEDPISY SPRÁVNÍCH ÚŘADŮ J. NAKLÁDKA A VYKLÁDKA ZBOŽÍ K. DODACÍ LHŮTY L. VYDÁNÍ ZÁSILKY. NOVÝ PODEJ M. VYROZUMĚNÍ PŘEPRAVCE O DOBĚ PŘICHYSTÁNÍ VOZU K NAKLÁDCE NEBO VYKLÁDCE N. POBYT VOZU PŘI NAKLÁDCE NEBO VYKLÁDCE O. ZATÍŽENÍ VOZU. PŘETĚŽ P. TARIF R. PLACENÍ PŘEPRAVNÉHO, ČÁSTEK A POPLATKŮ S. ZMĚNA PŘEPRAVNÍ SMLOUVY T. PŘEPRAVNÍ PŘEKÁŽKY U. PŘEKÁŽKY PŘI DODÁNÍ V. LOŽNÉ ZÁVADY Y. NEPŘEVZETÍ VOZOVÉ ZÁSILKY

6 ČÁST TŘETÍ ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO PŘEPRAVU VOZOVÝCH ZÁSILEK Kapitola I Přeprava nebezpečných věcí Kapitola II Přeprava zemřelých osob Kapitola III Věci podléhající rychlé zkáze Kapitola IV Přeprava živých zvířat Kapitola V Přeprava kolejových vozidel na vlastních kolech Kapitola VI Přeprava odpadů Kapitola VII Přeprava mimořádných zásilek Kapitola VIII Přeprava zboží na úzkorozchodné trati Kapitola IX Přeprava vozů neposkytnutých ŽDP Kapitola X Přeprava ve zvláštních vlacích Kapitola XI Přeprava v ucelených vlacích Kapitola XII Přeprava zásilek doprovázených průvodci ČÁST ČTVRTÁ KOMBINOVANÁ DOPRAVA ČÁST PÁTÁ Neobsazeno. 51 ČÁST ŠESTÁ NÁROKY Z PŘEPRAVNÍ SMLOUVY Kapitola I Odpovědnost z přepravní smlouvy Kapitola II Vyloučení odpovědnosti dopravce za ztrátu nebo poškození zásilky Kapitola III Ztráta přepravované zásilky Kapitola IV Zápisy A. KOMERČNÍ ZÁPIS B. VŠEOBECNÝ ZÁPIS

7 Kapitola V Reklamace z přepravní smlouvy A. OPRÁVNĚNÍ K UPLATNĚNÍ REKLAMACE Z PŘEPRAVNÍ SMLOUVY B. LHŮTA PRO UPLATNĚNÍ A VYŘÍZENÍ REKLAMACE C. DOKLADY NUTNÉ K UPLATNĚNÍ REKLAMACE D. OBSAH REKLAMACE E. PODMÍNKY A ROZSAH NÁHRADY ŠKODY F. PŘÍSLUŠNOST K VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ ČÁST SEDMÁ DOPLŇKOVÉ SLUŽBY K HLAVNÍ ČINNOSTI ČD CARGO ČÁST OSMÁ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ PŘÍLOHY 1. Nákladní list pro vnitrostátní přepravu Neobsazeno 3. Seznam železničních tratí s prodloužením dodací lhůty o 24 hodin, zařazených do regionálních drah Přihláška nakládky Komerční zápis Všeobecný zápis Výkaz vozových zásilek přepravovaných jedním nákladním listem

8 6

9 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH 1) Pořadové číslo Vyhláška PTV Věc Platí od Provedl 1. N 1/23-24/2000 zavedení N6/45-46/ 2000 oprava tisk.chyb, změny N5/23-24/2001 změny N8/41-42/2002 změny N1/1-2/2004 změny N10/49-50/2004 změny N1/11-12/ 2006 změny N17/49-50/2006 změny N11/27-28/2007 změny okamžitě 10. N20/49-50/2007 oznámení N10/17-18/2008 změny N13/17-18/2009 oprava pro podmínky CD Cargo N 25/35-36/2011 doplnění a změny elektronicky 1) V případě vyhotovení dokumentu v listinné formě je držitel tohoto výtisku odpovědný za včasné a správné provedení schválených změn a provedení záznamu na této stránce. 7

10 SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK CIM... Jednotné právní předpisy pro smlouvu o mezinárodní železniční přepravě zboží (CIM Přípojek B k Úmluvě) COTIF... Úmluva o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) ve znění pozměňovacího protokolu ze 3. června 1999 ČD... České dráhy, a.s. ČD Cargo ČD Cargo, a.s. ČSN... Česká technická norma ČR... Česká republika CUV... Jednotné právní předpisy pro smlouvu o užívání vozů v mezinárodní železniční přepravě (CUV Přípojek D k Úmluvě) DIČ... Daňové identifikační číslo organizace DPH... Daň z přidané hodnoty DS... Doplňkové služby EU... Evropská unie IČ... Identifikační číslo INTRASTAT.. statistika o pohybu zboží uvnitř EU IS UDIV Informační systém Ústřední dirigování vozů JSD... Jednotný správní doklad NHM... Harmonizovaná nomenklatura zboží OPT... Odúčtovna přepravních tržeb PD... Poplatky doplňující PTV... Přepravní a tarifní věstník RID... Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID Přípojek C k Úmluvě) SPP... Smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní nákladní dopravu ČD Cargo, a.s. Stanice.Železniční stanice TVZ... Tarif pro přepravu vozových zásilek ČD Cargo, a.s. VNVK... Všeobecná nakládková a vykládková kolej VSP... Všeobecná smlouva o používání nákladních vozů ŽDP... Železniční dopravní podnik ŽPŘ... Nařízení vlády o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu 1/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů 8

11 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A. ROZSAH PLATNOSTI 1. ČD Cargo (dále jen dopravce) vyhlašuje dle 36 zákona č. 266/1994 Sb. o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění zákona publikováno pod č. 460/2006 Sb) a 31 Nařízení vlády o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu č. 1/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen ŽPŘ), Smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní nákladní dopravu ČD Cargo (dále jen SPP). Tyto SPP upravují práva, povinnosti a odpovědnost dopravce a přepravců při přepravě vozových zásilek. 2. Pro mezinárodní přepravu platí Úmluva o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) z ve znění pozměňovacího protokolu z , uvedené ve sbírce mezinárodních smluv pod číslem 49/2006 Sb. m. s., Nařízení vlády o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu (dále jen železniční přepravní řád) a tyto SPP, v rozsahu stanoveném v těchto právních normách. B. VÝKLAD POJMŮ přepravce fyzická nebo právnická osoba, která je odesílatelem nebo příjemcem vozové zásilky nebo zásilky kombinované přepravy, závěra plomba nebo plombovací zámek sloužící ke kontrole neporušenosti zásilky, plátce přepravného subjekt, který není účastníkem přepravní smlouvy, ale hradí přepravné za odesílatele nebo příjemce na základě smlouvy o centrálním zúčtování přepravného, železniční vůz neposkytnutý ŽDP vůz, jehož držitelem není ŽDP, vůz provozovaný jiným právním subjektem, přistavený dopravcem ČD Cargo k nakládce, železniční vůz poskytnutý ŽDP vůz, jehož držitelem je ČD Cargo nebo zahraniční ŽDP přistavený dopravcem ČD Cargo k nakládce, držitel vozu osoba, která je vlastníkem vozu nebo je oprávněná s ním disponovat, a která využívá vůz ekonomicky a trvale jako dopravní prostředek a která je registrovaná v registru vozidel, železniční dopravní podnik veřejná nebo soukromá firma, jejichž hlavní činností je poskytování služeb pro přepravu zboží a/nebo cestujících po železnici za podmínky, že tato firma také zajišťuje trakci, včetně firem, které zajišťují pouze trakci, obsazená stanice železniční stanice se sídlem zaměstnance, který zde v rámci provozní doby stanice poskytuje služby za dopravce, kontaktní místo označené místo dopravce určené pro veřejný styk s přepravci. C. STANICE OTEVŘENÉ K PŘEPRAVNÍM ÚKONŮM 1. Dopravce poskytuje své služby ve stanicích, které jsou pro danou přepravu otevřeny. Rozsah poskytovaných služeb dopravce zveřejňuje v Seznamu stanic s výpravním oprávněním pro nákladní přepravu v České republice TR 6 a na internetové adrese 9

12 2. Provozní doba stanice je doba, ve které dopravce poskytuje v obsazené stanici služby spojené s podejem a výdejem vozových zásilek. Tato doba je v zásadě nepřetržitá. Dopravce však může vyhlásit v jednotlivých stanicích odchylnou provozní dobu podle dnů v týdnu. Dopravce zveřejní v obsazené stanici provozní dobu v železniční stanici na místě obvyklém pro podávání informací veřejnosti. 3. Dopravce na požádání informuje přepravce o platných přepravních podmínkách, tarifech a jejich změnách. D. ČINNOSTI A ÚKONY SOUVISEJÍCÍ S PŘEPRAVOU Na služby poskytované dopravcem pro přepravce a na vykonání právních úkonů jejich jménem může uzavřít dopravce např. smlouvu mandátní podle obchodního zákoníku (pokud je uzavírána s podnikatelem v souvislosti s jeho podnikatelskou činností) nebo smlouvu příkazní podle zákoníku občanského. E. VĚCI VYLOUČENÉ Z PŘEPRAVY 1. Z přepravy jsou vyloučeny věci nebo živá zvířata: a) jejichž přeprava je zakázána mezinárodní smlouvou nebo opatřeními správních úřadů, především z důvodů zdravotních a bezpečnostních, b) které se rozměry, hmotností nebo úpravou nehodí k žádané přepravě s ohledem na zařízení dráhy nebo drážní vozidla nebo s ohledem na zajištění bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy, c) které lze přepravovat jen při splnění zvláštních podmínek a tyto podmínky nejsou splněny, d) které jsou z přepravy vyloučeny podle Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF), Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID Přípojek C k Úmluvě). 2. Pokud věci vyloučené z přepravy podle bodu 1 byly podány k přepravě a v nákladním listu nebyly správně pojmenovány a dopravce zjistil, že jsou obsahem vozové zásilky: a) neuzavře přepravní smlouvu, b) vozovou zásilku vrátí odesílateli, zadržel-li zásilku v odesílací stanici, c) vozovou zásilku vyloučí z přepravy, zadržel-li zásilku na cestě, a o této skutečnosti vyrozumí odesílatele nebo příjemce. O zadržení zásilky sepíše dopravce zápis. Ustanovení o přepravních překážkách platí obdobně. Odesílatel je povinen zaplatit dovozné a jiné výdaje vzniklé až do stanice zadržení zásilky, jakož i další poplatky k dovoznému nebo částky stanovené tarifem. F. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO PŘEPRAVU VOZOVÝCH ZÁSILEK 1. Za zvláštních podmínek lze přepravovat jako vozové zásilky: a) nebezpečné věci a předměty připuštěné k přepravě za podmínek stanovených RID nebo za podmínek stanovených dohodami a tarifními ustanoveními, b) zemřelé osoby, 10

13 c) věci podléhající rychlé zkáze, d) živá zvířata, e) kolejová vozidla na vlastních kolech, f) odpady, g) předměty, jejichž přeprava působí zvláštní potíže pro jejich rozměry, hmotnost a povahu (mimořádné zásilky). 2. Dopravce pro tyto přepravy je oprávněn kromě podmínek stanovených v části III těchto SPP stanovit další nebo jiné smluvní podmínky. G. OMEZENÍ A ZASTAVENÍ PŘEPRAVY 1. Dopravce je povinen vyhlásit omezení nebo zastavení přepravy zboží nebo zákaz nebo omezení nakládky vozových zásilek na základě opatření vydaného: a) drážním správním úřadem, b) správními úřady oprávněnými rozhodovat v oblasti veterinární, rostlinolékařské, hygienické služby, odpadového hospodářství nebo na základě mezinárodní smlouvy, jíž je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů. 2. Dopravce je oprávněn přechodně omezit nebo zastavit přepravu z důvodů: a) nesjízdnosti dráhy v důsledku živelné pohromy, stávky, nehody nebo rekonstrukce dráhy, b) nepředvídaného narušení provozuschopnosti dráhy, c) nahromadění přepravovaných věcí na vlečce, způsobené provozovatelem vlečky nebo jiným dopravcem. 3. Omezení nebo zastavení přepravy nebo nakládky vyhlašuje dopravce dokumentem Zákaz nakládky (dále jen ZAN). Formu a obsah jednotlivých položek ZAN zveřejňuje dopravce v PTV. O omezení nebo zastavení přepravy nebo nakládky informuje dopravce přepravce na internetové adrese 11

14 ČÁST DRUHÁ PŘEPRAVA VOZOVÝCH ZÁSILEK Kapitola I Objednávka přepravy a výběr druhu vozů 1. Objednávku přepravy může odesílatel uplatnit osobně v kontaktním místě dopravce na tiskopisu Přihláška nakládky. Objednávka přepravy může být provedena též v elektronické podobě, prostřednictvím internetové adresy nebo výměnou dat mezi informačními systémy odesílatele a dopravce. Odesílatel může objednávku přepravy uskutečnit mimořádně telefonicky. Tu však musí nejpozději následující den doložit některou z výše uvedených forem. Pokud odesílatel tuto povinnost nesplní, není dopravce předběžnou objednávkou přepravy vázán. Úprava a obsah objednávky přepravy musí odpovídat tiskopisu Přihláška nakládky. Odesílatel může pověřit třetí osobu, aby za něho podávala přihlášku nakládky. V takovém případě musí odevzdat dopravci plnou moc. Závazek dopravce přistavit železniční nákladní vůz k nakládce zásilky a její následné přepravě vzniká sjednáním přístavby vozu v přihlášce nakládky. Přihláška nakládky je návrh na uzavření smlouvy o přístavbě železničního nákladního vozu. K uzavření smlouvy o přístavbě železničního vozu dochází : a) potvrzením dopravcem s údaji názvu stanice převzetí, dne, měsíce, roku, hodiny, jména a podpisu zaměstnance dopravce v Přihlášce nakládky předložené na tiskopise nebo formuláři podle vzoru přílohy 4 po přidělení železničního vozu, b) zprávou v elektronické podobě o přidělení železničního vozu zaslanou přepravci, c) prostřednictvím internetové adresy obdobně jako v b), d) vzájemnou výměnou dat, řešenou smluvně. 2. Přihláška nakládky musí obsahovat: a) u právnické osoby obchodní firmu, právní formu a sídlo odesílatele, který bude uveden v nákladním listu, jímž bude zásilka podána k přepravě, včetně jeho IČ, DIČ a čísla telefonu. U fyzických osob jméno, příjmení, adresu, číslo telefonu, popř. IČ, b) obchodní firmu, právní formu a sídlo plátce přepravného (včetně jeho IČ, DIČ a čísla telefonu), pokud není odesílatelem. U fyzických osob jméno, příjmení, adresu, číslo telefonu, popř. IČ, c) odesílací stanici, kam má být vůz přistaven, d) den, na který je přistavení vozu požadováno (vůz se objednává na kalendářní den) případně den, do kterého je ještě možno vůz přistavit, e) druh zboží vyjádřený číslem položky NHM, f) počet vozů, g) řadu vozu uvedenou mezinárodním označením, h) druh zboží (uvedený slovně), i) hmotnost zboží v tunách, j) stanici určení, u vývozních zásilek železniční podnik určení a výstupní pohraniční přechodovou stanici, 12

15 k) případně i počet vozů a řady vozů, které mohou být náhradně přistaveny. Podle potřeby se do přihlášky nakládky uvedou i další potřebné údaje související s výběrem vozu k nakládce či provedením přepravy. U vývozních zásilek s určením do států, které nesousedí s ČR, musí odesílatel uvést na požádání i všechny ostatní pohraniční přechodové stanice v zahraničí, přes které bude požadovat přepravení zásilky. Potřeba vozů pro ucelené vlaky nebo pro vlaky tvořené časovým a směrovým usměrněním nakládky se uvádí v přihlášce nakládky odděleně. U mimořádných zásilek, u kterých je k povolení přepravy třeba souhlasu dopravce, bude objednávka přepravy přijata, až když je v přihlášce nakládky ve sloupci Poznámka uvedeno evidenční číslo mimořádné zásilky z Rozhodnutí o mimořádné zásilce. 3. Odesílatel přihlášku nakládky podepíše pod název své obchodní firmy, fyzická osoba, která není podnikatelem se podepíše pod uvedením svého jména a příjmení. 4. Přihláška nakládky se předkládá v kontaktním místě dopravce nejpozději do 9.30 hodin třetího dne před požadovaným dnem nakládky (například v úterý přihláška na pátek, ve středu na sobotu), pokud není smluvně dohodnuto jinak. Dopravce umožní přijetí a realizaci objednávky přepravy i ve zkráceném termínu, v případě, že disponuje dostatkem požadovaných železničních vozů a je schopen na požadovaný den přichystání vozu splnit. Ve stanicích ležících na traťových úsecích s časově omezenou obslužností může být lhůta pro objednávání vozů prodloužena až o další dva kalendářní dny. U cisternových, chladicích a izotermických vozů se lhůty prodlužují o další tři dny, u hlubinových vozů o sedm dnů. 5. Nemůže-li dopravce z provozních důvodů objednávku přepravy přijmout, zapíše tuto skutečnost do všech dílů předložené přihlášky nakládky. Zápis potvrdí dopravce údajem názvu stanice převzetí, dne, měsíce, roku, hodiny jména a podpisu zaměstnance dopravce. Pokud se objednávka přepravy předkládá jiným způsobem (v elektronické podobě, prostřednictvím internetové adresy nebo výměnou dat mezi informačními systémy odesílatele a dopravce), bude přepravce informován o nepřijetí objednávky přepravy stejným způsobem a prostředky jako v případě jejího přijetí. Požaduje-li odesílatel k nakládce zásilky vůz, kterým dopravce nedisponuje, může dopravce zprostředkovat přistavení takového vozu od jiného držitele vozu. Platnost objednávky přepravy je pak podmíněna souhlasem tohoto jiného držitele. Odesílatel o jeho souhlasu bude neprodleně zpraven. Dopravce může přijetí takové objednávky přepravy vázat na další podmínky. 6. Za splnění objednávky přepravy se pokládá i přistavení náhradního vozu, který odesílatel uvedl jako možnou náhradu nebo s ní dodatečně souhlasil. Jestliže byly náhradně přistaveny vozy vícenápravové za dvounápravové a odesílatel realizoval zamýšlenou přepravu, nepočítá se poplatek za odřeknutí vozu za vozy, které byly touto náhradou ušetřeny. 7. Nesouhlasí-li údaje v nákladním listu s údaji v Přihlášce nakládky, vyhrazuje si dopravce právo neuzavřít přepravní smlouvu. Odesílatel pak musí zásilku uvést do souladu s Přihláškou nakládky nebo ji neprodleně vyložit. Poplatek za prostoj vozu se počítá podle tarifu za dobu od přichystání vozu až do vrácení vyloženého vozu dopravci. 13

16 8. Bude-li vůz požadovaný odesílatelem odřeknut, počítá dopravce poplatek stanovený tarifem. 9. Nezačne-li odesílatel na VNVK objednaný a přichystaný vůz v den, na který byl objednán nakládat do 24 hodin od přichystání, účinnost smlouvy, která byla založena akceptovanou Přihláškou nakládky, zaniká a dopravce počítá poplatek stanovený tarifem. Na vlečce a na jiném smluvním manipulačním místě se pokládá účinnost smlouvy, která byla založena akceptovanou Přihláškou nakládky, za zaniklou v tom případě, je-li vůz vyškrtnut z Odevzdávkového listu s poznámkou odřeknuto, nebo vůz přistavený k nakládce vrácen v prázdném stavu. 10. Odřeknutí vozu musí být doloženo písemně. Jestliže odesílatel odmítne písemně doložit odřeknutí vozu, postupuje dopravce podle ustanovení bodu Odesílatel nebo dopravce neodpovídají za škodu vzniklou z nesplnění povinností plynoucích z potvrzené Přihlášky nakládky v důsledku překážky vzniklé nezávisle na vůli povinné strany, jež brání ve splnění povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala a v době vzniku závazku tuto překážku předvídala. Kapitola II Vznik a splnění přepravní smlouvy A. PŘEPRAVNÍ SMLOUVA 1. Dopravce přejímá zboží k přepravě jako vozovou zásilku. Vozovou zásilkou se rozumí zásilka, k jejíž přepravě je třeba nejméně jeden samostatný vůz, podaná k přepravě s nákladním listem; za vozovou zásilku se považují též prázdné nebo ložené kontejnery nebo výměnné nástavby, přepravované na drážním vozidle a drážní vozidla v prázdném nebo loženém stavu, která nejsou ve vlastnictví dopravce přepravujícího zásilku a jsou podaná odesílatelem k přepravě s nákladním listem. 2. Vozové zásilky přepravuje dopravce jako obyčejnou vozovou zásilku nebo jako rychlou vozovou zásilku. Rychlou vozovou zásilkou se rozumí vozová zásilka podaná k přepravě s dodací lhůtou nejméně o 25 % kratší než dodací lhůta stanovená ŽPŘ. 3. Vyplněný nákladní list předkládá odesílatel pro každou vozovou zásilku podávanou k přepravě. S jedním nákladním listem je povoleno podat k přepravě zboží jen v množství, které nepřesahuje nejvyšší přípustnou ložnou hmotnost vozu, případně hmotnostní omezení platná pro přepravní cestu zásilky a ložný prostor vozu. Lze však podat k přepravě s jedním nákladním listem zásilku naloženou na více vozech, jdeli o nedělitelné předměty, které pro své rozměry nelze naložit do jednoho vozu. Jako vozovou zásilku lze podat k přepravě s jedním nákladním listem i skupinu vozů naloženou stejným druhem věcí nebo živých zvířat (není-li smluvně dohodnuto jinak) určenou jednomu příjemci v jedné stanici určení. U přeprav skupiny více než 4 vozů na jeden nákladní list přiloží odesílatel k nákladnímu listu Výkaz vozových zásilek přepravovaných jedním nákladním listem. V případě přepravy nebezpečných věcí (přeprava dle RID) musí 14

17 být tento Výkaz přiložen již pro skupinu dvou a více vozů. Doporučený vzor a pokyny pro vyplnění včetně povinných údajů přepravce jsou uvedeny v Příloze č. 7. Přepravu skupiny více než 4 vozů s jedním nákladním listem odesílatel předem projedná s dopravcem. 4. Za splnění povinností podle zvláštních právních předpisů, které musí být splněny před podejem vozové zásilky k přepravě, odpovídá odesílatel. 5. Osoba, která při uzavírání přepravní smlouvy předloží dopravci vyplněný nákladní list, se považuje za osobu oprávněnou jednat jménem odesílatele, pokud předloží pověření statutárního orgánu odesílatele, že osoba podávající nákladní list je k tomu oprávněna a průkaz totožnosti, jedná-li se o právnickou nebo o fyzickou osobu. 6. Zjistí-li dopravce před převzetím vozové zásilky k přepravě a nákladního listu, že odesílatel nesplnil povinnosti vyplývající z ustanovení zvláštních předpisů správních úřadů a těchto SPP, převzetí vozové zásilky a nákladního listu odmítne. 7. Přepravní smlouva je uzavřena převzetím vozové zásilky dopravcem k přepravě a potvrzením přijetí vozové zásilky k přepravě dopravcem v nákladním listu. Uzavření přepravní smlouvy se prokazuje vyplněným nákladním listem potvrzeným dopravcem. 8. Po uzavření přepravní smlouvy vydá dopravce odesílateli potvrzený druhopis nákladního listu. Další druhopis se nevydá. 9. Přeprava vozové zásilky je ukončena vyrozuměním příjemce o jejím přichystání nebo přistavením vozové zásilky na místo určené k odběru vozové zásilky v době obsluhy, dohodnuté mezi dopravcem a příjemcem. 10. Přepravní smlouva je splněna vydáním vozové zásilky dopravcem příjemci zapsanému v nákladním listu. Převzetí zásilky příjemcem musí být v nákladním listu potvrzeno. B. NÁKLADNÍ LIST A JEHO NÁLEŽITOSTI 1. Nákladní listy vydává dopravce vlastním nákladem, odesílatelům jsou k dispozici v kontaktních místech dopravce. Dopravce stanoví jednotný vzor nákladního listu, jehož součástí musí být druhopis určený pro odesílatele. Nákladní list může mít podobu elektronického záznamu. Použití elektronického nákladního listu musí být smluvně dohodnuto mezi dopravcem a přepravcem. 2. Nákladní list sestává ze čtyř dílů: a) prvopis nákladního listu, který vydá dopravce se zásilkou příjemci, b) účetní list, který doprovází zásilku ze stanice odesílací až do stanice určení a po splnění přepravní smlouvy zůstane dopravci, který zásilku vydal, c) odběrný list, který doprovází zásilku ze stanice odesílací až do stanice určení a po potvrzení převzetí zásilky příjemcem zůstane dopravci, který zásilku vydal ve stanici určení, d) druhopis nákladního listu, který dopravce vydá odesilateli po přijetí zásilky k přepravě. 3. Nákladní list obsahuje: a) název stanice odesílací a stanice určení, b) jméno a příjmení a adresu odesílatele, jde-li o fyzickou osobu, 15

18 c) obchodní firmu (název), právní formu, identifikační číslo a sídlo odesílatele, jde-li o právnickou osobu, d) jméno a příjmení a adresu příjemce, jde-li fyzickou osobu, a obchodní firmu (název), identifikační číslo, pokud je odesílateli známo, a sídlo příjemce, jde-li o právnickou osobu, e) pojmenování obsahu přepravované zásilky, včetně označení nebezpečných věcí, f) hmotnost obsahu přepravované zásilky nebo jiný údaj o množství obsahu přepravované zásilky, g) seznam listin, které jsou přiloženy k nákladnímu listu, h) seznam listin, které s přepravovanou zásilkou souvisejí a nejsou k nákladnímu listu přiloženy, s uvedením místa jejich uložení, i) obchodní firmu, identifikační číslo a sídlo dopravce, který uzavírá přepravní smlouvu, j) číslo vozu, k) identifikační údaje o závěrách, l) datum a hodinu uzavření přepravní smlouvy, m) podací a dodací číslo nákladního listu, n) dovozné a poplatky s přepravou související, o) potvrzení převzetí zásilky příjemcem s uvedením dne a hodiny převzetí. 4. Nákladní list obsahuje další náležitosti stanovené v těchto SPP. C. VYPLŇOVÁNÍ NÁKLADNÍHO LISTU 1. Nákladní list se vyplňuje ve všech jeho dílech podle předtisku v českém jazyce. 2. Odesílatelovy údaje v nákladním listu musí být napsány průpisem nebo vytištěny nesmazatelným písmem, na všech dílech tiskopisu nákladního listu a musí být dobře čitelné. 3. Nestačí-li v nákladním listu místo pro údaje odesílatele, použijí se doplňkové listy, které tvoří nedílnou součást nákladního listu. Doplňkové listy musí mít stejné rozměry jako nákladní list; musejí být vyhotoveny průpisem ve stejném počtu listů, jako má nákladní list. V nákladním listu musí být záznam o připojení doplňkových listů. 4. Nákladní list musí obsahovat všechny ostatní údaje předepsané tarifem. 5. Odesílatel nesmí do nákladního listu zapsat údaje nebo připojit listiny, které nejsou dovoleny. Pokud by se tak stalo, nejsou tyto údaje pro dopravce závazné a za ztrátu takových listin dopravce neodpovídá. 6. Odesílatel však smí zapsat do sloupce nákladního listu, vyhrazeného pro tento účel údaje, které se týkají zásilky, avšak jen jako zprávu pro příjemce a bez závaznosti a odpovědnosti pro dopravce. 7. Opravy odesílatelových zápisů jsou dovoleny až do okamžiku uzavření přepravní smlouvy a jen tehdy, potvrdí-li je odesílatel svým jménem, příjmením a podpisem a zapíše-li opravené množství slovy, jde-li o počet kusů nebo hmotnost. Přepisování, škrtání nebo přelepování zápisů v nákladních listech není přípustné. 16

19 8. Dopravce smí měnit zápisy odesílatele jen tehdy, předepisuje-li nebo dovoluje-li to tarif nebo tyto podmínky. Taková změna musí být potvrzena podpisem zaměstnance dopravce, který ji provedl a uvedením názvu stanice kde ke změně došlo. 9. Odesílatelé, kteří podávají větší množství zásilek, si mohou se souhlasem dopravce dát vytisknout nákladní list, včetně přítisků odesílatelových zápisů v nákladním listu. 10. K nákladnímu listu se přikládají listiny požadované správními úřady podle zvláštních právních předpisů a další listiny s přepravovanou zásilkou související. K obchodnímu jménu, resp. ke jménu odesílatele nesmí být připojeno žádné jiné obchodní jméno, resp. jméno zasilatele. 11. Odesílatel vyplňuje v nákladním listu sloupce pro něho určené (umístěné vlevo od silně orámované části). Poznámka: x vyplňuje odesílatel + vyplňuje dopravce x 10 Odesílatelem může být v nákladním listu jen jediná fyzická nebo právnická osoba. a) Je-li odesílatelem fyzická osoba, zapíše své jméno, příjmení, datum a místo narození, adresu bydliště, případně číslo telefonu. Je-li tato fyzická osoba podnikatelem, uvede své jméno, příjmení, místo podnikání, případně číslo telefonu a IČ, je-li mu přiděleno, případně elektronickou adresu. b) Je-li odesílatelem právnická osoba, zapíše svoji obchodní firmu a právní formu tak, jak je zapsána v obchodním rejstříku (právnická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku uvede svůj název), uvede své sídlo, poštovní adresu. Je-li odesílatelem organizační složka právnické osoby (např. závod, provozovna, podnikatel), uvede též svůj název a svoji poštovní adresu. Je-li to možné, uvede číslo telefonu, číslo faxu, případně elektronickou adresu. x 11 Odesílatel zapíše své IČ (zleva). x 12 Vyplní odesílatel v případě odchylného způsobu vyúčtování přepravného na základě smlouvy o centrálním zúčtování přepravného s dopravcem. x 13 Prohlášení: vyhrazen pro prohlášení odesílatele, zejména: pro plnění předpisů správních úřadů, požadavek na ošetření živých zvířat (krmení, napájení), počet průvodců, označení bez průvodce, prohlášení o přichystání jiného vozu, než byl požadován, prohlášení pro případ přepravní překážky, překážky při dodání, prohlášení o uznání, že obal chybí, je poškozen, prohlášení o chybějících vozových součástech vozů, přeprava jako zvláštní vlak povolena čís...., o centrálním zúčtování přepravného, prohlášení o další přepravě po železnici do a ze zahraničí, požadavek na zjištění hmotnosti zásilky, další náležitosti stanovené tarifem. 14 Neobsazeno. 17

20 x 15 Příjemcem může být v nákladním listu jen jediná fyzická nebo právnická osoba. a) Je-li příjemcem fyzická osoba, zapíše odesílatel jeho jméno, příjmení a adresu, případně číslo telefonu, případně elektronickou adresu. b) Je-li příjemcem právnická osoba, zapíše odesílatel jeho obchodní firmu a právní formu tak, jak je zapsána v obchodním rejstříku (u právnické osoby nezapsané v obchodním rejstříku uvede její název), uvede sídlo a poštovní adresu. Je-li příjemcem organizační složka právnické osoby (např. závod, provozovna, podnikatel), uvede též jeho název a jeho poštovní adresu. Je-li to možné, uvede číslo telefonu, číslo faxu, případně elektronickou adresu. x 16 Odesílatel zapíše IČ příjemce (zleva), je-li mu známo. x 17 Vyplní odesílatel v případě odchylného způsobu vyúčtování přepravného na základě smlouvy o centrálním zúčtování přepravného s ČD Cargo. x 18 Neobsazeno. x 19 Neobsazeno. 20 Neobsazeno. x 21 Čísla vozů se zapíší do rámečku k tomu určenému dvanáctimístným číslem, např U zásilek naložených na více vozech do jedné stanice určení pro jednoho příjemce mohou být uvedena až 4 čísla vozů 1). U přeprav více vozových zásilek než 4 vozy na jeden nákladní list se sloupec nevyplňuje. Čísla vozů se uvedou ve Výkazu vozových zásilek, jehož připojení poznamená odesílatel ve sl. 31 Pojmenování zboží. x 22 Vlastní hmotnost vozu v kg vyplňuje odesílatel podle údajů na voze. x 23 Informace pro příjemce odesílatel zde může poznamenat jakékoli informace týkající se zásilky, avšak jen jako zprávu pro příjemce a bez závaznosti a odpovědnosti pro dopravce. x 24 Placení přepravného odesílatel svým záznamem, vztahujícím se k placení přepravného, rozhodne, zda bude platit přepravné zcela nebo zčásti, nebo příjemce. Mohou nastat následující případy: 1. Odesílatel platí dovozné, případně poplatky doplňující. Toto vyznačí křížkem u bodu 1 Vyplaceno dovozné a PD a vyznačením kódů PD, které platí. 3. Odesílatel platí celé přepravné. Toto vyznačí křížkem u bodu 3 Vyplaceno přepravné. 4. Odesílatel přepravné poukazuje na příjemce. Toto vyznačí křížkem u bodu 4 Nevyplaceně. Odesílatel zapíše záznam vztahující se k placení přepravného do sloupce 24 nákladního listu i tehdy, nehradí-li přepravné. Záznamy podle 1, 3 a 4 se nesmějí kombinovat. Zjistí-li dopravce při podeji zásilky k přepravě, že záznam vztahující se k placení přepravného chybí, není slučitelný s dalšími zápisy v nákladním listu nebo nedovoluje jasně vyložit vůli odesílatele, upozorní odesílatele na tuto nesrovnalost. Nedoplní-li nebo neopraví-li odesílatel nákladní list nebo nesouhlasí-li dopravce se záznamem o placení přepravného, odmítne dopravce uzavřít přepravní smlouvu. 1) Vztahuje se i na vyplňování sl. 22, 55 a

21 Zvolil-li odesílatel záznam 1 tím, že označil křížkem příslušný záznam ve sloupci Placení přepravného nákladního listu určeného pro tento výplatní záznam, aniž by doplnil dalšími záznamy předtištěný výplatní záznam, znamená to, že vzal na sebe jen dovozné až do stanice určení. Bere-li odesílatel na sebe podle záznamu 1 poplatky doplňující, vyznačí je číselnými kódy dle TVZ, které od sebe oddělí znakem +. Zásilku s nákladním listem, v němž jsou uvedeny záznamy vztahující se k placení přepravného v rozporu se zvláštními ustanoveními vydávanými pro určité přepravy, odmítne dopravce převzít k přepravě (viz sloupce 12, 17, 27). 25 Neobsazeno. x 26 Požadované přepravní cesty odesílatel předepíše přepravní cesty v případech stanovených těmito přepravními podmínkami nebo předpisy správních úřadů. x 27 Odesílatel zapíše číslo zákaznického tarifu nebo smlouvy o ceně za přepravu, kterou má uzavřenou s dopravcem Neobsazeno. x 30 Stanice určení a místo dodání odesílatel uvede název stanice určení plným tarifním názvem, uvedeným v Seznamu stanic s výpravním oprávněním pro nákladní přepravu v České republice TR 6. Je-li zásilka určena na vlečku nebo na jiné smluvní manipulační místo ve stanici určení, uvede odesílatel za název stanice záznam Určeno na vlečku... (uvede název vlečky), resp. Určeno na smluvní manipulační místo.... x 31 Označení kusů (popř.) Počet/Druh obalu/pojmenování zboží - odesílatel uvede označení kusů (písmeny, číslicemi), čísla zavěšených závěr, druh obalu např. pytle, bedny apod. Pojmenování zboží zapíše číslem tarifní podpoložky NHM a názvem zboží podle TVZ. Zboží v podpoložkách o velkém počtu slov může být zkráceno podle přepravovaného zboží, ovšem musí být zřejmé, jaké zboží je přepravováno. Nebezpečné věci musí být zapsány tak, jak stanoví RID, doplněné pouze číslem podpoložky NHM. Odesílatel zde rovněž poznamená připojení Výkazu vozových zásilek. x 32 RID odesílatel křížkem vyznačí, podléhá-li zboží podmínkám Řádu RID. x 33 Hmotnost výměnných palet v kg odesílatel uvede hmotnost výměnných palet. x 34 Hmotnost zásilky v kg odesílatel zapíše hmotnost zásilky včetně obalů, kontejnerů přepravců a palet, jejichž hmotnost není uvedena ve sloupci Neobsazeno. x 36 Přílohy k nákladnímu listu odesílatel zapíše všechny přiložené listiny (doklady vyžadované správními úřady, doplňkové listy, které se použijí v případě, kdy nedostačuje místo v nákladním listu pro údaje odesílatele apod.). x 37 Rezerva. 19

22 38 39 Neobsazeno Počet vozů Identifikace přepravy RID číslo dopravce zapíše číslo třídy dle RID Místo nakládky Místo vykládky Specifikace přepravy. x 46 Rychlá vozová zásilka odesílatel vyznačí křížkem, pokud má být zásilka přepravena jako rychlá vozová zásilka Rezerva Rezerva Rezerva Rezerva Rezerva Rezerva. x 53 CODE kódové označení zásilky Povolení nakládky číslo dopravce při podeji doplní údaj u zásilek vázaných na povolení nakládky, např. výjimky ze zákazu nakládky. x 55 Ložná hmotnost v t odesílatel zapíše údaj nejvyšší přípustné ložné hmotnosti podle nápisů na voze a odpovídající traťové třídě pojížděných tratí, které mu sdělí dopravce. x 56 Počet náprav odesílatel doplní příslušný údaj počtu náprav všech vozů, které jsou přepravovány na nákladní list dle skutečnosti. Při přepravě kolejových polí na speciálních podvozcích se zapíše počet podvozků Mimořádná zásilka dopravce při podeji doplní procento zvýšení dovozného, pokud je uvedeno v Rozhodnutí o mimořádné zásilce K proclení v dopravce při podeji zásilky zapíše název stanice, kde mají být plněny celní předpisy. x + 59 Evidenční číslo stanice určení odesílatel zapíše v souladu se Seznamem stanic s výpravním oprávněním pro nákladní přepravu v České republice TR 6, nevyplní-li odesílatel, doplní jej dopravce při podeji zásilky. 20

23 + 60 Směrovací cesty Dopravce zapíše kód 2, pokud se má vozová zásilka urychleně přepravit. +62 Číslo tarifní položky (NHM) dopravce při podeji zásilky zapíše číslo zboží v souladu s tarifem Neobsazeno Účetní oddíly jsou určeny pro záznamy dopravce o výpočtu dovozného, doplňujících poplatků a použitém tarifu Jen pro železniční záznamy a nálepky dopravce zde zapisuje případy předvídané ŽPŘ, SPP nebo tarifem (např. neplynutí dodací lhůty, změny přepravní smlouvy, nový podej, kontrolní vážení, tranzitní celní prohlášení, číslo Komerčního zápisu a Všeobecného zápisu sepsaného ve stanici na cestě spolu s názvem stanice kde k události došlo, čísla zavěšených závěr apod.) Potvrzení příjemce na 3. dílu Příjemce potvrdí svým podpisem vydání zásilky na odběrném listu nákladního listu. Je-li příjemcem fyzická osoba, prokáže se průkazem totožnosti a zapíše svoje jméno, příjmení, adresu bydliště a číslo průkazu totožnosti. Je-li příjemcem právnická osoba, zapíše svoji obchodní firmu a právní formu tak, jak je zapsána v obchodním rejstříku (právnická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku uvede svůj název), uvede své sídlo, poštovní adresu a IČ. Je-li příjemcem organizační složka právnické osoby, uvede též svůj název a svoji poštovní adresu. Příjemce se prokáže výpisem z obchodního nebo živnostenského rejstříku ne starším tří měsíců a průkazem totožnosti zaměstnance či příjemce. Kromě toho uvede dopravce jméno a příjmení osoby přejímající zásilku a datum a hodinu převzetí zásilky příjemcem Zásilka vydána na 1. dílu dopravce doplní datum a hodinu ukončení přepravní smlouvy. Údaj propíše do dílu 2 nákladního listu Účetní oddíly jsou určeny pro záznamy dopravce o výpočtu dovozného, doplňujících poplatků a použitém tarifu Data (den, měsíc, rok) stanice odesílací Data (den, měsíc, rok a hodina) stanice určení Vážní razítko Zjištěná hmotnost (brutto) v případě vážení zásilky otiskne dopravce ve všech dílech nákladního listu své vážní razítko a uvede hmotnost brutto Podej (měsíc, den, hodina), případně číslo vlaku vyplní dopravce Evidenční číslo a název stanice odesílací dopravce zapíše své evidenční číslo a název dle Seznamu stanic s výpravním oprávněním pro nákladní přepravu v České republice TR 6. Podací číslo dopravce při podeji zásilky zapíše podací číslo Dodací číslo dopravce při dodeji zapíše dodací číslo. 21

24 Neobsazeno Účetní oddíly jsou určeny pro záznamy dopravce o výpočtu dovozného, doplňujících poplatků a použitém tarifu. D. ODPOVĚDNOST ODESÍLATELE ZA ZÁPISY V NÁKLADNÍM LISTU 1. Odesílatel odpovídá za správnost jím uvedených údajů v nákladním listu. Následky vyplývající z toho, že jsou údaje nesprávné, nepřesné, neúplné nebo zapsané na jiném místě, než je pro ně určeno, jdou k tíži odesílatele. Je-li místo nedostačující, musí v něm odesílatel poznamenat, kde je doplněk údajů. 2. V případě, že odesílatel uvede nesprávně zápisy v nákladním listu, které budou mít za následek zkrácení dopravce na dovozném, je odesílatel povinen zaplatit dopravcem doúčtované dovozné a další poplatky doplňující podle tarifu. 3. Dopravce je kdykoliv oprávněn přezkoušet, souhlasí-li zásilka se zápisy odesílatele v nákladním listu a jsou-li dodržena ustanovení ŽPŘ a SPP. Výsledek přezkoušení zapíše do nákladního listu. 4. Zjistí-li dopravce ještě před uzavřením přepravní smlouvy, že zápisy v nákladním listu jsou nesprávné nebo neúplné, požádá odesílatele o jejich opravu nebo doplnění; neučiní-li tak odesílatel, dopravce nákladní list odmítne. 5. Neodpovídá-li zásilka údajům v nákladním listu nebo nebyly-li dodrženy zvláštní podmínky pro přepravu vozových zásilek k přepravě, má dopravce oprávnění vybrat částku odpovídající nutně vynaloženým nákladům. E. PŘEZKOUŠENÍ OBSAHU ZÁSILKY 1. Dopravce je oprávněn kdykoliv přezkoušet obsah zásilky. K přezkoušení obsahu zásilky přizve odesílatele. Přezkouší-li se obsah zásilky ve stanici určení, je třeba přizvat k přezkoušení zásilky příjemce. Nedostaví-li se přizvaný, provede se přezkoušení v přítomnosti dvou svědků, z nichž alespoň jeden nesmí být zaměstnanec dopravce. Dopravce přezkouší obsah zásilky na cestě pouze tehdy, vyžadují-li to potřeby bezpečnosti železničního provozu nebo předpisy správních úřadů. 2. O přezkoušení obsahu zásilky učiní dopravce záznam v nákladním listu a sepíše Všeobecný zápis, ve kterém uvede výsledek přezkoušení. Neodpovídá-li zásilka údajům v nákladním listu nebo nebyla-li dodržena ustanovení ŽPŘ a SPP, má dopravce oprávnění vybrat částku odpovídající nákladům vynaloženým za přezkoušení. Případné další poplatky k dovoznému nebo částky stanovené tarifem musí být zaplaceny odesílatelem. 22

25 F. ZJIŠŤOVÁNÍ HMOTNOSTI 1. Odesílatel je povinen udat v nákladním listu pro účely přepravní smlouvy hmotnost zásilky, není-li smluvně dohodnuto jinak. 2. Dopravce je oprávněn přezkoušet kdykoliv správnost hmotnosti zásilky udané odesílatelem v nákladním listu. Své zjištění, případně přezkoušení hmotnosti, osvědčuje dopravce vážním razítkem na všech dílech nákladního listu, není-li smluvně dohodnuto jinak. 3. Zjistí-li dopravce převážením po uzavření přepravní smlouvy rozdíl v hmotnosti, zůstává pro výpočet dovozného směrodatná hmotnost udaná odesílatelem v nákladním listu v těchto případech: a) je-li rozdíl způsoben přirozenou povahou zboží nebo povětrnostními vlivy, b) bylo-li převážení provedeno dopravcem na kolejové váze a nepřesahuje-li výsledek vážení 2 % hmotnosti udané odesílatelem. Je-li zjištěná hmotnost vyšší než je uvedena v b), počítá dopravce dovozné za zjištěnou hmotnost a za přezkoušení hmotnosti poplatky podle tarifu. 4. Ve stanici určení dopravce hmotnost zásilky nezjišťuje; je však povinen přezkoušet hmotnost zásilky, která došla v poškozeném voze nebo ve voze s porušenými závěrami a hmotnost zásilky došlé se stopami ztráty zboží za přepravy, kromě případů, kdy lze stav zásilky zjistit přepočítáním či jiným způsobem. Zjišťuje-li se hmotnost zásilky na váze přepravce, musí být v tomto případě přítomen zástupce dopravce. 5. Dopravce není povinen zjišťovat hmotnost a počet jednotlivých kusů nebo hmotnost jednotlivých částí zásilky. G. STAV, OBAL, OZNAČOVÁNÍ ZÁSILKY 1. Přepravovaná zásilka musí být balena, do vozu naložena a v něm uložena a zajištěna tak, aby při přepravě byla chráněna před ztrátou a poškozením a před vznikem škody vlivem její přirozené povahy a aby zásilka nezpůsobila škodu na jiné přepravované zásilce nebo na voze či na součástech dráhy nebo na životním prostředí a aby nedošlo k samovolnému pohybu přepravované zásilky nebo její části. U nebezpečných věcí musí odesílatel splnit podmínky Řádu RID. 2. Za řádný obal se považují především přepravní obaly odpovídající příslušné ČSN. Nepoužije-li odesílatel obal podle obalové normy ČSN nebo není-li taková norma stanovena, považují se za řádný obal pevné a dobře uzavřené bedny, sudy, nádoby, trvanlivé tkaninové pytle apod. Všechny musí být v takovém stavu, aby svou pevností a odolností proti nárazům obvyklým za přepravy dobře chránily zboží proti ztrátě a poškození, jakož i povětrnostním vlivům, zejména proti vlhkosti. 3. Odesílatel odpovídá za všechny následky vyplývající z toho, že obal chybí nebo je vadný, a je povinen nahradit dopravci škodu, kterou by z tohoto důvodu utrpěl. Dopravce je oprávněn požadovat, aby odesílatel uznal v nákladním listu, že obal chybí nebo je vadný a přesně jej popsal. Neobsahuje-li nákladní list příslušné údaje, přísluší dopravci, aby podal důkaz o tom, že obal chyběl nebo byl vadný. 23

26 4. Odesílatel je povinen označit zásilky nebo jednotlivé kusy zásilky manipulačními značkami nebo nápisy, upozorňujícími na způsob manipulace a uložení, vyžaduje-li to povaha zboží nebo jsou-li předepsány příslušnou předmětovou normou. 5. Dopravce není povinen přezkoušet stav zásilky při sjednávání přepravní smlouvy. Podá-li odesílatel k přepravě poškozenou zásilku, odpovídá za škody, které z toho vznikly. Rozsah poškození zapíše odesílatel do nákladního listu pod pojmenování zboží a uvede své jméno, příjmení a podpis. 6. U určitých druhů zboží mohou být stanoveny zvláštní druhy balení, které projedná odesílatel předem s dopravcem. H. PLOMBOVÁNÍ VOZŮ 1. Vůz nebo zásilka, je-li to účelné a technicky možné, se opatřuje závěrami, které, pokud nejsou porušeny, jsou důkazem o skutečnosti, že po dobu trvání přepravní smlouvy nedošlo k neoprávněné manipulaci se zásilkou. Za závěry se považují plomby dopravce a plombovací zámky, jejichž vzory a označení jsou zveřejněny v PTV. Vozy je povinen plombovat odesílatel pokud není smluvně dohodnuto jinak. Závěry si odesílatel zakoupí přímo od schváleného výrobce, případně modré plastové plomby PL 95 i na provozních pracovištích ČD Cargo. Na VNVK plombuje vozy dopravce za přítomnosti odesílatele. Velké kontejnery a výměnné nástavby plombuje vždy odesílatel. Závěry se zavěšují tak, aby: vůz nemohl být otevřen bez porušení závěry, se zamezilo poškození závěr působením otřesů během přepravy. 2. Dopravce a přepravci, pokud opatřují vozy a zásilky závěrami, jsou povinni vést odděleně evidenci zakoupených a zavěšených vozových závěr (plomb). Podrobnosti o distribuci, evidenci, zavěšování závěr a o manipulaci s nimi jsou upraveny vyhláškami publikovanými v PTV. 3. Ložené kryté vozy musí být před převzetím k přepravě opatřeny na všech přístupech do vozového prostoru závěrami dopravce. Za přístup do vozového prostoru se považují dveře, větrací klapky, posuvné střechy a jiné otvory, které lze otevřít z vnější strany bez použití násilí. Zevnitř uzavřené nebo ochranným zařízením opatřené větrací klapky se nepovažují za přístupy k vozovému prostoru a nemusejí být proto opatřeny závěrami. 4. Závěrami musí být opatřeny též ložené cisternové vozy, prázdné vozy po přepravě živých zvířat odesílané do desinfekce a ložené vozy opatřené odesílatelovými zámky. Neplombují se vozy, v nichž prodlévají průvodci. 5. U izotermických vozů se kromě dveří zaplombují též vnější dvířka v nádrži na led. U ložených cisternových vozů musí být horní poklopy, hlavní ventil a uzavřené výpustné kohouty zajištěné převlečnými maticemi opatřeny závěrami. U vozů Tams s otevírací plachtovou střechou se zaplombují dveře a mechanismus ručního kola pro ovládání plachtové střechy. U vozů řady Rils se zaplombují závěry pro upevnění pohyblivého krytu a upevnění plachty. 24

27 6. Čísla závěr, zavěšených na voze, zapíše odesílatel do nákladního listu textem: Zavěšeno... (počet) plomb (plombovacích zámků) čísel... (vypíší se jednotlivá evidenční čísla nebo interval čísel první a poslední po sobě jdoucí zavěšené závěry i s případnými počátečními nulami a písmenné označení série). Při přepravě více vozů na jeden nákladní list musí být z tohoto zápisu zřejmé, které závěry jsou na jednotlivých vozech zavěšeny. 7. Odesílatel může opatřit vůz vlastními zámky. Zavěšení zámků zapíše do nákladního listu do sloupce Pojmenování zboží slovy: Vůz opatřen... (počet zámků) zámky odesílatele. Klíče se v takovém případě nesmějí přikládat k nákladnímu listu. I. PŘEDPISY SPRÁVNÍCH ÚŘADŮ 1. Za splnění předpisů správních úřadů, které musí být splněny před podejem zásilky k přepravě, odpovídá odesílatel. 2. Je-li k provedení potřeba zvláštních listin, je odesílatel povinen předat je dopravci nejpozději při předání zásilky k přepravě. Odesílatel odpovídá za škodu způsobenou dopravci nepředáním těchto listin nebo jejich nesprávností. 3. Dopravce není povinen zkoumat, jsou-li tyto listiny dostačující a správné. Zjistí-li dopravce, že chybí některá listina zapsaná v nákladním listu jako připojená, vyzve odesílatele, aby ji dodal. Neučiní-li tak odesílatel nebo neopraví-li záznam v nákladním listu, dopravce nákladní list odmítne. 4. Ve stanici určení je povinen plnit předpisy správních úřadů příjemce zásilky. 5. Za plnění předpisů správních úřadů počítá dopravce poplatky podle tarifu. 6. Za zdržení zásilky z důvodů plnění předpisů správních úřadů na cestě počítá dopravce poplatek podle tarifu, pokud příčiny zdržení jsou na straně odesílatele. J. NAKLÁDKA A VYKLÁDKA ZBOŽÍ 1. Zásilku nakládá na svou odpovědnost a zajišťuje proti případnému poškození při přepravě odesílatel. 2. Odesílatel je povinen naložit zboží do vozu a zajistit je tak, aby byly splněny podmínky Nakládacích směrnic UIC, které jsou dostupné na požádání v kontaktních místech dopravce nebo na internetových stránkách Zjistí-li dopravce nesprávně uloženou nebo nezajištěnou zásilku, je oprávněn odmítnout přepravní smlouvu uzavřít. 3. Odesílatel odpovídá za všechny následky vadného naložení a zajištění zboží ve voze, je zejména povinen nahradit dopravci škodu, která mu z toho vznikla. 4. Dopravce přichystá vůz na místech určených k nakládce nebo vykládce, případně na jiných dohodnutých místech. 5. Pokud povaha zásilky, používané mechanizmy nebo potřeba důkladné kvalitativní přejímky zboží vyžaduje místní osvětlení, obstará si je přepravce přiměřeně svým potřebám. 25

28 6. Dopravce je povinen přichystat vůz poskytnutý ŽDP k nakládce vyčištěný a v technickém stavu, který vyhovuje žádané přepravě. Odesílatel, dříve než začne do vozu nakládat, přezkoumá, zda vůz vyhovuje přepravě podávaného zboží a splňuje podmínky pro bezpečnou přepravu. Zjistí-li odesílatel na voze závady nebo přichystal-li dopravce vůz v rozporu s Přihláškou nakládky, může vůz odmítnout. Neodmítne-li odesílatel vůz přichystaný k nakládce, odpovídá za to, že na voze nebo na zásilce učiní opatření k zábraně škody na zboží za přepravy. 7. Odesílatel může k ochraně a zajištění zásilky svými prostředky upravit podlahu nebo stěny vozů, pokud to typ vozu umožňuje a pokud nedojde k poškození vozu. 8. Zboží musí být naloženo tak, aby se daly otvírat dveře vozu z obou stran; musí být zajištěno tak, aby se při otřesech za přepravy nesesulo na dveře a aby při otevření dveří nevypadlo z vozu. 9. Nakládku a vykládku zásilek jsou přepravci povinni provádět tak, aby neohrozili bezpečnost nakládaného nebo vykládaného zboží a aby nezpůsobili škodu jiným zásilkám, osobám, životnímu prostředí a součástem dráhy. Jsou-li pro nakládku některého druhu zboží stanoveny kromě podmínek v obecně závazných právních předpisech ještě zvláštní podmínky nebo bezpečnostní opatření, odpovídá odesílatel za dodržení těchto podmínek nebo bezpečnostních opatření. Týkají-li se tato bezpečnostní opatření nebo podmínky též opatření, která musí zajistit dopravce, je přepravce povinen o nich dopravce předem zpravit. 10. Odesílatel při nakládce a příjemce při vykládce musí dbát pokynů dopravce. Přeruší-li nakládku nebo vykládku, musí zboží ve voze zajistit tak, aby se nepoškodilo nebo nezpůsobilo škodu na jiném zboží a provozních prostředcích nebo zařízeních, neohrozilo bezpečnost osob v provozu a aby nedošlo k jeho odcizení. 11. Silniční vozidla, která používají přepravci k svozu a odvozu zásilek, musí zachovat pravidla silničního provozu v prostranstvích stanice a nesmí jezdit nebo zastavovat na místech, kde by se mohla střetnout s pohybujícími se železničními vozidly. Totéž platí i pro umísťování mechanizačních prostředků při jejich používání pro nakládku a vykládku a pro jejich ukládání na prostranství stanice v době jejich nečinnosti. Přepravci jsou povinni umísťovat a ukládat takové prostředky jen na místech dopravcem pro to určených. 12. Hodlá-li dopravce s vozem posunovat v době nakládky nebo vykládky, musí o tom vyrozumět přepravce před započetím posunu tak včas, aby mohl práce přerušit a zboží zajistit. Při posunu se nesmí ve voze zdržovat žádná osoba. Po dobu, po kterou dopravce zdržuje nakládku nebo vykládku, pobyt vozu neplyne. 13. Odesílatel po ukončení nakládky a příjemce po ukončení vykládky jsou povinni odevzdat dopravci železniční vozy vyčištěné, případně podle druhu zboží důkladně vyčištěné a s oddělitelnými součástmi v plném počtu na svých místech, příp. bezpečně uloženými na podlaze vozu. Vyčištěním se rozumí očištění vozu zevně i na stupátkách, vymetení vozu, byl-li vyložen, ale také odstranění všech zajišťovacích a ochranných prostředků, jako jsou hřeby, šrouby, dráty, obalový materiál, které byly k zajištění a ochraně zásilky nebo věci použity. K tomu přísluší i povinnost vyčistit místo nakládky nebo vykládky a odstranit všechny zbytky, které souvisely s manipulací s nakládanou nebo vykládanou zásilkou. 26

Vyplňování silně orámované části nákladního listu prostřednictvím aplikace SOČ-NL Přístup k aplikaci SOČ-NL je umožněn přes webovou stránku ČD Cargo, a.s. na adrese http://www.cdcargo.cz/. Zákazník obdrží

Více

Zvláštní přepravní podmínky, ceny a platební podmínky pro přepravu vozových zásilek Česko/Slovensko/Maďarsko - Slovinsko/Chorvatsko

Zvláštní přepravní podmínky, ceny a platební podmínky pro přepravu vozových zásilek Česko/Slovensko/Maďarsko - Slovinsko/Chorvatsko Zvláštní přepravní podmínky, ceny a platební podmínky pro přepravu vozových zásilek Česko/Slovensko/Maďarsko Slovinsko/Chorvatsko (Železniční nákladní tarif CSUSKWT 8352.00) Novelizované vydání od 1.ledna

Více

Díl VIII N A V L EČKÁCH

Díl VIII N A V L EČKÁCH Díl VIII PŘEPRAVNÍ VÝKONY N A V L EČKÁCH změna č. 4 účinná od 01. 06. 2009 75 Díl VIII PŘEPRAVNÍ VÝKONY NA VLEČKÁCH ODDÍL 1. ZÁKLADNÍ TARIFNÍ USTANOVENÍ 1 Rozsah platnosti 1. Díl VIII Přepravní výkony

Více

SIKLA BOHEMIA, s r.o.

SIKLA BOHEMIA, s r.o. Všeobecné obchodní podmínky platné od 01.04.2011 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) vydala obchodní společnost Sikla Bohemia, s.r.o. se sídlem v Praze 20, Do Čertous 2620/11, PSČ 193 21, dále

Více

Průvodce nákladním listem CIM (GLV-CIM)

Průvodce nákladním listem CIM (GLV-CIM) Comité international des transports ferroviaires Internationales Eisenbahntransportkomitee International Rail Transport Committee Mezinárodní železniční přepravní výbor Průvodce nákladním listem CIM (GLV-CIM)

Více

GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ ČD Cargo, a.s. T A R I F. Tarif č

GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ ČD Cargo, a.s. T A R I F. Tarif č GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ ČD Cargo, a.s. TR 1 T A R I F PRO PŘEPRAVU VOZOVÝCH ZÁSILEK ČD Cargo, a.s. (TVZ) Díl I Díl II Díl III Díl IV Díl V Díl VI Díl VII Díl VIII TARIFNÍ USTANOVENÍ HARMONIZOVANÁ NOMENKLATURA

Více

Vyplňování silně orámované části nákladního listu prostřednictvím aplikace SOČ-NL mezinárodní přeprava zásilka CUV

Vyplňování silně orámované části nákladního listu prostřednictvím aplikace SOČ-NL mezinárodní přeprava zásilka CUV Vyplňování silně orámované části nákladního listu prostřednictvím aplikace SOČ-NL mezinárodní přeprava zásilka CUV Přístup k aplikaci SOČ-NL je umožněn přes webovou stránku ČD Cargo, a.s. na adrese http://www.cdcargo.cz/.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. OBECNÁ USTANOVENÍ, VÝKLAD POJMŮ 1.1. Společnost NAPA TRUCKS spol. s r. o., se sídlem Semtín 100, 533 53 Pardubice, IČ: 25288717, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

Více

Všeobecné dodací podmínky

Všeobecné dodací podmínky I. OBJEDNÁVÁNÍ A REALIZACE OBJEDNÁVEK 1. ISOROC POLSKA S.A. se sídlem v Nidzici (dále jen ISOROC ) prodává své výrobky obchodním partnerům na základě objednávky podané Objednavatelem a potvrzené firmou

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Conel s.r.o., se sídlem Ústí nad Orlicí, Sokolská 71, IČ 24148661

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Conel s.r.o., se sídlem Ústí nad Orlicí, Sokolská 71, IČ 24148661 Všeobecné obchodní podmínky společnosti Conel s.r.o., se sídlem Ústí nad Orlicí, Sokolská 71, IČ 24148661 vydané v souladu s ustanovením 1752 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění změn

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I. OBECNÁ USTANOVENÍ V souladu s ustanovením 273 obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., ve znění změn a doplňků, ke zjednodušení praxe uzavírání kupních smluv o dodávkách zboží

Více

Pojmy a definice PŘEPRAVA OSOB VE VEŘEJNÉ DRÁŽNÍ A SILNIČNÍ OSOBNÍ DOPRAVĚ PŘEPRAVNÍ SMLOUVA, JÍZDNÍ DOKLADY A REZERVAČNÍ SLUŽBY

Pojmy a definice PŘEPRAVA OSOB VE VEŘEJNÉ DRÁŽNÍ A SILNIČNÍ OSOBNÍ DOPRAVĚ PŘEPRAVNÍ SMLOUVA, JÍZDNÍ DOKLADY A REZERVAČNÍ SLUŽBY PŘERAVNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI DOPRAVA ZÁRUBA M&K S.R.O. POJMY, DEFINICE A ZKRATKY Pojmy a definice Veřejná drážní osobní doprava - činnost dopravce spočívající v pravidelné přepravě osob, zavazadel, věcí

Více

Obchodní podmínky DC Savings System, a.s.

Obchodní podmínky DC Savings System, a.s. Obchodní podmínky DC Savings System, a.s. se sídlem: Vídeňská 186/118, Přízřenice, 619 00 Brno IČ: 293 15 450 spisová značka: B 6796 vedená u Krajského soudu v Brně pro poskytování slev, skupinových nákupů,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují blíže práva a povinnosti při koupi a prodeji zboží mezi prodávajícím, kterým je společnost

Více

Smluvní přepravní podmínky

Smluvní přepravní podmínky ČD Cargo, a.s. SPP Smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní nákladní dopravu ČD Cargo, a. s. ČD Cargo, a.s. SPP Smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní nákladní dopravu ČD Cargo, a. s. Schváleno

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ANO spořitelním družstvem, IČ: 26137755 se sídlem: Rohanské nábřeží 671/15, PSČ 186 00, Praha 8 zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl Dr,

Více

Obchodní podmínky. 2. Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu je společnost WorkMed s.r.o.

Obchodní podmínky. 2. Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu je společnost WorkMed s.r.o. Obchodní podmínky společnosti WorkMed s.r.o., IČ: 019 90 381, se sídlem Praha 9, Chmelická 552, PSČ 190 16 zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddíle C, vložka 16723 (dále jen WorkMed

Více

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY pro veřejnou drážní osobní dopravu ve vlacích KŽC Doprava, s.r.o. (výňatek)

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY pro veřejnou drážní osobní dopravu ve vlacích KŽC Doprava, s.r.o. (výňatek) I. Vznik a splnění přepravní smlouvy 1. Uzavřením přepravní smlouvy o přepravě osob vzniká mezi dopravcem a cestujícím právní vztah, jehož obsahem je závazek dopravce přepravit cestujícího ze stanice nástupní

Více

Všeobecné dodací a platební podmínky pro dodávky hnojiv, agrochemikálií, zemědělských komodit a osiv platné od 1. 1. 2014

Všeobecné dodací a platební podmínky pro dodávky hnojiv, agrochemikálií, zemědělských komodit a osiv platné od 1. 1. 2014 Všeobecné dodací a platební podmínky pro dodávky hnojiv, agrochemikálií, zemědělských komodit a osiv platné od 1. 1. 2014 VŠEOBECNÉ DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY prodávající ing. Jiří Maceček, Agriport.cz,

Více

Provozovatel: Petra Hanzelková Cukrářské potřeby (fyzická osoba podnikající)

Provozovatel: Petra Hanzelková Cukrářské potřeby (fyzická osoba podnikající) I. OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatel: Petra Hanzelková Cukrářské potřeby (fyzická osoba podnikající) se sídlem č. p. 187, 742 56 Sedlnice okr. Nový Jičín IČ: 87683687 - Úřad příslušný podle 71 odst. 2 živnostenského

Více

Všeobecné obchodní podmínky ETIX, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky ETIX, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky ETIX, s.r.o. I. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné obchodní podmínky (dále VOP) společnosti ETIX, s.r.o.,, Cyrilská 16, 602 00 Brno, IČO 26285797, (dále dodavatel) jsou nedílnou

Více

1. změna účinnost od 1. 4. 2006

1. změna účinnost od 1. 4. 2006 (Příloha ke smlouvě o provozování drážní dopravy č. 1227/03-11/3) České dráhy, a.s. Přípojový provozní řád OPŘ Praha č.j. 99/03-11/3 pro dráhu-vlečku odbočující z vlečky MODEL OBALY a.s., OPAVA - závod

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PODNIKATELE

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PODNIKATELE OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PODNIKATELE Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 3. 2016, v aktualizované verzi pro konkrétní smluvní vztah vždy ke dni odeslání objednávky (dílčí kupní smlouvy), případně

Více

1.6. Kupní cena zboží se řídí ceníkem nebo cenovým návrhem platným v den objednání zboží. Uváděné ceny jsou ceny EXW.

1.6. Kupní cena zboží se řídí ceníkem nebo cenovým návrhem platným v den objednání zboží. Uváděné ceny jsou ceny EXW. OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Základní ujednání 1.1. Obchodní podmínky a reklamační řád Prodávajícího: Jan Švarc (dále jen obchodní podmínky ) platí pro nákup v internetovém obchodě www.thalieparfums.cz. Tyto obchodní

Více

Úschovny a ukládací skříňky

Úschovny a ukládací skříňky České dráhy, a.s. ČD K 16 Úschovny a ukládací skříňky Modře jsou zapracovány vyhlášené rukopisné opravy dle: EDPS 557 z 8.12.06 EDPS 447 z 5.12.2007 EDPS 3561 z 28.2.2008 EDPS 1309 z 10.12.2008 (pro informaci

Více

Provozovatel: Petra Hanzelková Cukrářské potřeby (fyzická osoba podnikající) se sídlem č. p. 187, 742 56 Sedlnice okr. Nový Jičín

Provozovatel: Petra Hanzelková Cukrářské potřeby (fyzická osoba podnikající) se sídlem č. p. 187, 742 56 Sedlnice okr. Nový Jičín OBCHODNÍ PODMÍNKY I. Provozovatel: Petra Hanzelková Cukrářské potřeby (fyzická osoba podnikající) se sídlem č. p. 187, 742 56 Sedlnice okr. Nový Jičín IČ: 87683687 - Úřad příslušný podle 71 odst. 2 živnostenského

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti Inovat SE, IČ: 014882602

Všeobecné smluvní podmínky společnosti Inovat SE, IČ: 014882602 Všeobecné smluvní podmínky společnosti Inovat SE, IČ: 014882602 se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle H, vložce

Více

K 51-1/2011 V Ostravě dne 21.7.2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu

K 51-1/2011 V Ostravě dne 21.7.2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu K 51-1/2011 V Ostravě dne 21.7.2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6 Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu Název veřejné zakázky: Ochranné protichemické oděvy 1. Zadavatel: Česká

Více

Obchodní podmínky. I. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. I. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky I. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky jsou ve smyslu 1751 zák. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, nedílnou součástí, tj. částí obsahu všech kupních smluv uzavřených společností

Více

Všeobecné obchodní podmínky firmy Ing. Lenka Ďurková

Všeobecné obchodní podmínky firmy Ing. Lenka Ďurková 1 Všeobecné obchodní podmínky firmy Ing. Lenka Ďurková I. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) firmy Ing. Lenka Ďurková, IČ 73880582, se sídlem na ul. Panelová 1350, Petřvald,

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") obchodní společnosti se sídlem

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky) obchodní společnosti se sídlem Obchodní podmínky 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") obchodní společnosti se sídlem Radek Beneš, Lány na Důlku 8, 530 02 Pardubice identifikační číslo:48162965 Obecní

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Obchodní a reklamační podmínky obchodní společnosti Metrostore.cz pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.metrostore.cz 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Internetový obchod

Více

VŠEOBECNÉPODMÍNKY OPRAV A PRACÍ SPOLEČNOSTI PORSCHE INTER AUTO CZ, SPOL. S R.O.

VŠEOBECNÉPODMÍNKY OPRAV A PRACÍ SPOLEČNOSTI PORSCHE INTER AUTO CZ, SPOL. S R.O. VŠEOBECNÉPODMÍNKY OPRAV A PRACÍ SPOLEČNOSTI PORSCHE INTER AUTO CZ, SPOL. S R.O. 1. Vymezení pojmů na motorových vozidlech, agregátech a na jejich dílech, prodeje náhradních dílů a kalkulace předběžných

Více

P O K Y N Y k vyplnění přiznání k dani silniční za zdaňovací období (kalendářní rok) 2015 nebo jeho část

P O K Y N Y k vyplnění přiznání k dani silniční za zdaňovací období (kalendářní rok) 2015 nebo jeho část P O K Y N Y k vyplnění přiznání k dani silniční za zdaňovací období (kalendářní rok) 2015 nebo jeho část Základní informace k dani silniční Daň silniční je upravena zákonem č. 16/1993 Sb., o dani silniční,

Více

České dráhy ČD S 8. Předpis. pro provoz, údržbu a opravy. speciálních vozidel

České dráhy ČD S 8. Předpis. pro provoz, údržbu a opravy. speciálních vozidel České dráhy ČD S 8 Předpis pro provoz, údržbu a opravy speciálních vozidel České dráhy ČD S 8 Předpis pro provoz, údržbu a opravy speciálních vozidel Změna č. 1 Schváleno rozhodnutím generálního ředitele

Více

Strana 1 Příloha č.1

Strana 1 Příloha č.1 I. Názvosloví Strana 1 Příloha č.1 TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO DODÁVKY VLÁKNINOVÉHO DŘÍVÍ PRO KUPUJÍCÍHO PLATNÉ V Biocelu Paskov a.s. ROK 2016 1. Vlákninové dříví pro kupujícího - odvětvený, zkrácený kmen,

Více

Obchodní podmínky. Provozovatelem internetového obchodu frolikovakava.cz je společnost

Obchodní podmínky. Provozovatelem internetového obchodu frolikovakava.cz je společnost Obchodní podmínky Provozovatelem internetového obchodu frolikovakava.cz je společnost Petr Frolík Pražírna kávy Sdružení otec a syn Jiráskova 555 51724 Borohrádek E-mail: kaficko@frolikovakavacz IČO: 40168824

Více

PŘÍLOHA B USTANOVENÍ O DOPRAVNÍCH PROSTŘEDCÍCH A O PŘEPRAVĚ

PŘÍLOHA B USTANOVENÍ O DOPRAVNÍCH PROSTŘEDCÍCH A O PŘEPRAVĚ PŘÍLOHA B USTANOVENÍ O DOPRAVNÍCH PROSTŘEDCÍCH A O PŘEPRAVĚ ČÁST 8 Požadavky na osádky vozidel, jejich výbavu, provoz a průvodní doklady KAPITOLA 8.1 VŠEOBECNÉ POŽADAVKY NA DOPRAVNÍ JEDNOTKY A JEJICH VYBAVENÍ

Více

Obchodní podmínky pro nakupování v internetovém obchodě www.haficentrum.cz a www.4hafic.cz.

Obchodní podmínky pro nakupování v internetovém obchodě www.haficentrum.cz a www.4hafic.cz. Obchodní podmínky pro nakupování v internetovém obchodě www.haficentrum.cz a www.4hafic.cz. I. Všeobecná ustanovení 1.1. Provozovatelem internetového obchodu www.haficentrum.cz a www.4hafic.cz je Renata

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek V Plzni dne 24. 4. 2014 Výzva k podání nabídek Zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu v řízení podle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

K 54-1/2011 V Ostravě dne 8.8.2011 Výtisk č. 4 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu

K 54-1/2011 V Ostravě dne 8.8.2011 Výtisk č. 4 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu K 54-1/2011 V Ostravě dne 8.8.2011 Výtisk č. 4 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6 Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu Název veřejné zakázky: Zásahové rukavice 1. Zadavatel: Česká republika Hasičský

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ze dne 15. 4. 2016

OBCHODNÍ PODMÍNKY ze dne 15. 4. 2016 OBCHODNÍ PODMÍNKY ze dne 15. 4. 2016 I. Působnost obchodních podmínek 1. Tyto obchodní podmínky (dále také Podmínky nebo OP ) vydává společnost ROCKWOOL, a.s. se sídlem Bohumín, Cihelní 769, PSČ: 735 31,

Více

Obchodní podmínky pronájmu společnosti ZEPPELIN CZ s.r.o.

Obchodní podmínky pronájmu společnosti ZEPPELIN CZ s.r.o. Obchodní podmínky pronájmu společnosti ZEPPELIN CZ s.r.o. 1. Základní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky pronájmu ( OPP ) pronajímatele se ve smyslu 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( OZ

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád Před začátkem nákupu v tomto internetovém obchodě se prosím seznamte s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem. Potvrzením objednávky kupující souhlasí s níže

Více

PŘÍLOHA B USTANOVENÍ O DOPRAVNÍCH PROSTŘEDCÍCH A O PŘEPRAVĚ

PŘÍLOHA B USTANOVENÍ O DOPRAVNÍCH PROSTŘEDCÍCH A O PŘEPRAVĚ PŘÍLOHA B USTANOVENÍ O DOPRAVNÍCH PROSTŘEDCÍCH A O PŘEPRAVĚ 1188 ČÁST 8 POŽADAVKY NA OSÁDKY VOZIDEL, JEJICH VÝBAVU, PROVOZ A PRŮVODNÍ DOKLADY 1189 KAPITOLA 8.1 VŠEOBECNÉ POŽADAVKY NA DOPRAVNÍ JEDNOTKY

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti LHS GLOBAL v.o.s. se sídlem tř. Budovatelů 2531, 434 01 Most identifikační číslo: 22795201 / DIČ CZ22795201 zapsané v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti se sídlem identifikační číslo: zapsané v obchodním rejstříku vedeném, oddíl, vložka pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese

Více

PRODEJNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY

PRODEJNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRODEJNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti LIFT SERVIS s.r.o., se sídlem Závodní 542/53, 735 06 Karviná Nové Město, IČ: 25382357 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl

Více

Feng Shui Shop - OBCHODNÍ PODMÍNKY platné k: 17.4.2016, 4:53

Feng Shui Shop - OBCHODNÍ PODMÍNKY platné k: 17.4.2016, 4:53 Provozovatel obchodu: Monika Urbanová Sídlo společnosti: Sedmikrásková 576/4, Praha 10 - Kolovraty, 103 00 IČO: 04141482 nejsme plátci DPH email: feng-shui-shop@seznam.cz Před nákupem v našem internetovém

Více

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na dodávky

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na dodávky Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na dodávky Zadavatel v souladu s 18 odst. 5) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v aktuálním znění (dále jen ZVZ ), zadává tuto zakázku malého rozsahu

Více

Všeobecné dodací podmínky OSRAM Česká republika s.r.o.

Všeobecné dodací podmínky OSRAM Česká republika s.r.o. I. Obecná ustanovení 1. Tyto Všeobecné dodací podmínky (dále jen Podmínky ) jsou obchodními podmínkami ve smyslu 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Nestanoví-li smlouva jinak,

Více

Kupní smlouva - NÁVRH uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Kupní smlouva - NÁVRH uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Kupní smlouva - NÁVRH uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I SMLUVNÍ STRANY 1. Kupující: Název: Město Pacov Sídlo: nám. Svobody 320,

Více

Díl I T A R I F N Í U S T A N O V E N Í

Díl I T A R I F N Í U S T A N O V E N Í Díl I T A R I F N Í U S T A N O V E N Í změna č. 4 účinná od 01. 06. 2009 11 Díl I TARIFNÍ USTANOVENÍ ODDÍL 1. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 1. ČD Cargo, a. s. v souladu s 36 písmenem a) zákona č. 266/1994 Sb., o

Více

Postup při nákupu, způsoby platby a dodání

Postup při nákupu, způsoby platby a dodání Postup při nákupu, způsoby platby a dodání Registrace Pokud nakupujete v našem obchodě poprvé, je vhodné, abyste se zaregistrovali (zřídili svůj účet); pokud jste u nás již nakupovali, stačí zadat jméno

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 2.5. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 2.5. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Hofmann Bohemia partner gastronomie, s.r.o. se sídlem Chebská 2096, 356 71 Sokolov identifikační číslo: 49788868 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského

Více

K a n c e l á ř s k ý ř á d ČÁST PRVNÍ EXEKUTORSKÝ ÚŘAD

K a n c e l á ř s k ý ř á d ČÁST PRVNÍ EXEKUTORSKÝ ÚŘAD Stavovský předpis Exekutorské komory České republiky ze dne 23. 5. 2002, Změna:15. dubna 2005 K a n c e l á ř s k ý ř á d Exekutorská komora České republiky (dále jen Komora ) stanoví podle 110 zákona

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací (dále jen VOP ) (platné od 1.1.2010) čl. 1 Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1. Radim Pytela AC Vyškov,

Více

Obchodní podmínky společnosti Střešní nosiče BöHM s.r.o. účinné k datu 1.1.2014 Provozovatel obchodu:střešní nosiče BöHM s.r.o.

Obchodní podmínky společnosti Střešní nosiče BöHM s.r.o. účinné k datu 1.1.2014 Provozovatel obchodu:střešní nosiče BöHM s.r.o. Obchodní podmínky společnosti Střešní nosiče BöHM s.r.o. účinné k datu 1.1.2014 Provozovatel obchodu:střešní nosiče BöHM s.r.o. Sídlo společnosti: Praha - Hloubětín, K Hutím 1074/6, PSČ 198 00 IČ: 27609651

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. 122800250 I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA č. 122800250 I. Smluvní strany Kupní smlouva č. 122800250, Strana 1 (celkem 9) KUPNÍ SMLOUVA č. 122800250 I. Smluvní strany Česká republika Ministerstvo obrany Se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 IČO: 60162694 DIČ: CZ60162694 Bankovní

Více

Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti HDT impex, s.r.o. (dále jen Všeobecné obchodní podmínky či VOP ) Vymezení některých pojmů

Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti HDT impex, s.r.o. (dále jen Všeobecné obchodní podmínky či VOP ) Vymezení některých pojmů Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti HDT impex, s.r.o. (dále jen Všeobecné obchodní podmínky či VOP ) 1. Pro účely těchto VOP se rozumí: I. Vymezení některých pojmů a) prodávajícím obchodní

Více

Zadávací řízení na dodávku: Dodávka komunální techniky pro projekt OPŽP. "Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Slavkov" ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadávací řízení na dodávku: Dodávka komunální techniky pro projekt OPŽP. Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Slavkov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadávací řízení na dodávku: Dodávka komunální techniky pro projekt OPŽP - "Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Slavkov" ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce ve smyslu 12 zákona č. 137/2006

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ve smyslu ustanovení 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění obchodní společnosti AUTRONIC, s.r.o., IČO: 49549642, se sídlem Chrustenice č.p. 270, Chrustenice,

Více

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) společnosti Go Eco s.r.o. I. Základní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) společnosti Go Eco s.r.o. I. Základní ustanovení Obchodní podmínky Kupující zasláním objednávky stvrzuje, že souhlasí s níže uvedenými Obchodními podmínkami, a zejména že byl poučen o možnostech odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží.

Více

SMLOUVA DODAVATELSKÁ

SMLOUVA DODAVATELSKÁ SMLOUVA DODAVATELSKÁ Odbytové družstvo ebioneta a Člen Odbytového družstva ebioneta - Dodavatel Stránka 1 Tato SMLOUVA DODAVATELSKÁ (dále jen Smlouva ) uzavřená dle zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník,

Více

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.sklenenyshop.cz

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.sklenenyshop.cz Obchodní podmínky pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.sklenenyshop.cz Verze (022015) Provozovatel eshopu Název společnosti: REDEFIN s.r.o. Ulice a číslo

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY Obchodní podmínky pro provozování internetového obchodu (e-shopu) na webové adrese www.imunitaprozdravi.cz a internetového obchodu (e-shopu) na webové adrese www.zdraviakrasa.eu (dále

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ze dne 1.4.2012

OBCHODNÍ PODMÍNKY ze dne 1.4.2012 OBCHODNÍ PODMÍNKY ze dne 1.4.2012 I. Působnost obchodních podmínek 1. Tyto obchodní podmínky (dále také Podmínky nebo OP ) vydává společnost ROCKWOOL, a.s. se sídlem Bohumín, Cihelní 769, PSČ: 735 31,

Více

SLUŽEB POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ INSTITUT PSYCHOLOGICKÝCH SLUŽEB, S.R.O.

SLUŽEB POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ INSTITUT PSYCHOLOGICKÝCH SLUŽEB, S.R.O. SLUŽEB POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ INSTITUT PSYCHOLOGICKÝCH SLUŽEB, S.R.O. se sídlem Šlechtitelů 21, 783 71 Olomouc IČ: 026 92 171 zapsané v obchodním rejstříku u KOS v Ostravě, oddíl C, vložka 58198 PLATNOST

Více

Příloha 4 ZVLÁŠTNÍ VOZY A VLAKY

Příloha 4 ZVLÁŠTNÍ VOZY A VLAKY Příloha 4 ZVLÁŠTNÍ VOZY A VLAKY 2 ZVLÁŠTNÍ VOZY A VLAKY 1. V této příloze jsou vyhlášeny podmínky pro objednávání, organizování, oceňování a odbavení jízd zvláštních vlaků a vozů (nostalgických jízd atd.),

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. Pavel Šimela. fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. Pavel Šimela. fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Pavel Šimela fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku se sídlem Staříč 224, 739 43 identifikační číslo: 69614822 bankovní

Více

Díl I T A R I F N Í U S T A N O V E N Í

Díl I T A R I F N Í U S T A N O V E N Í Díl I T A R I F N Í U S T A N O V E N Í změna č. 2 účinná od 01. 05. 2010 11 Díl I TARIFNÍ USTANOVENÍ ODDÍL 1. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 1. ČD Cargo, a.s. v souladu s 36 písmenem a) zákona č. 266/1994 Sb., o

Více

1.2. Vztahy neupravené těmito podmínkami a smlouvou nebo Rámcovou kupní smlouvou se řídí Občanským zákoníkem (zák. 89/2012 Sb.).

1.2. Vztahy neupravené těmito podmínkami a smlouvou nebo Rámcovou kupní smlouvou se řídí Občanským zákoníkem (zák. 89/2012 Sb.). I. Všeobecně 1.1. Pro smluvní vztahy mezi společností Styrotrade, a.s. nebo Styroprofile, a.s. (dále jen oba společně nebo každý samostatně jako prodávající) a kupujícím platí výlučně tyto prodejní a dodací

Více

Lovochemie, a.s. Terezínská 57 410 02 Lovosice VPR-ŽD-004. Změna č. 5. člen představenstva, osoba odborně způsobilá. JUDr. Miloslav Spěváček, v.r.

Lovochemie, a.s. Terezínská 57 410 02 Lovosice VPR-ŽD-004. Změna č. 5. člen představenstva, osoba odborně způsobilá. JUDr. Miloslav Spěváček, v.r. Provozovatel dráhy Lovochemie, a.s. Terezínská 57 410 02 Lovosice VPR-ŽD-004 VLEČKOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD ZDRAVOTNÍ A ODBORNÁ ZPŮSOBILOST Schválil: JUDr. Miloslav Spěváček, v.r. člen představenstva, osoba odborně

Více

Podmínky a informace pro přidělení dotace na realizaci inženýrských sítí na akci Pěší zóna tř. Míru Sladkovského ul.

Podmínky a informace pro přidělení dotace na realizaci inženýrských sítí na akci Pěší zóna tř. Míru Sladkovského ul. Podmínky a informace pro přidělení dotace na realizaci inženýrských sítí na akci Pěší zóna tř. Míru Sladkovského ul. 1.O dotaci může žádat fyzická nebo právnická osoba písemně na předepsaném formuláři

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti KOBOZ SERVICE s.r.o. se sídlem Holečkova 2538/5, 370 04 České Budějovice identifikační číslo: 276 38 863 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých

Více

ŽELEZNIČNÍ NÁKLADNÍ VOZY - MANIPULACE A POUŽÍVÁNÍ

ŽELEZNIČNÍ NÁKLADNÍ VOZY - MANIPULACE A POUŽÍVÁNÍ UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. Strana 1/35 ŽELEZNIČNÍ NÁKLADNÍ VOZY - MANIPULACE A POUŽÍVÁNÍ Schválil: Jednatel společnosti Platnost od: 1. 4. 2014 Správce dokumentu: UNIPETROL SERVICES, s.r.o., úsek HSE&Q

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti MTZ-SERVIS, s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti MTZ-SERVIS, s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti MTZ-SERVIS, s.r.o. Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen též VOP) upravují vztah mezi obchodní společností MTZ-SERVIS, s.r.o. se sídlem v Rudolfově, ulice Dlouhá

Více

Schváleno rozhodnutím náměstka GŘ pro obchod a marketing dne: 31. 10. 2012 pod č. j.: 58 645/2012 Účinnost od: 9. 12. 2012

Schváleno rozhodnutím náměstka GŘ pro obchod a marketing dne: 31. 10. 2012 pod č. j.: 58 645/2012 Účinnost od: 9. 12. 2012 České dráhy, a.s. ČD SPPO Smluvní přepravní podmínky Českých drah pro veřejnou drážní osobní dopravu Změna č. 4 Schváleno rozhodnutím náměstka GŘ pro obchod a marketing dne: 31. 10. 2012 pod č. j.: 58

Více

SMĚRNICE REKTORA č.28/2003 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD

SMĚRNICE REKTORA č.28/2003 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD SMĚRNICE REKTORA č.28/2003 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Rozdělovník: tajemníci fakult, kancléř, vedoucí rektorátních pracovišť, ředitel KMZ,archiv Zpracoval: JUDr. Králík, JUDr. Gybasová Článek 1 Předmět úpravy

Více

Reklamační řád společnosti DESK DESIGN s.r.o.

Reklamační řád společnosti DESK DESIGN s.r.o. I. Všeobecná ustanovení Reklamační řád společnosti DESK DESIGN s.r.o. Reklamační řád je nedílnou součástí všeobecných obchodních podmínek společnosti DESK-DESIGN s.r.o., IČO: 016 10 023, DIČ: CZ01610023,

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne... 2016 k provedení některých ustanovení celního zákona

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne... 2016 k provedení některých ustanovení celního zákona Návrh VYHLÁŠKA ze dne... 216 k provedení některých ustanovení celního zákona Ministerstvo financí stanoví podle 7 zákona č. /216 Sb., celní zákona: 1 Doplňující náležitosti celního prohlášení pro celní,

Více

Spisový řád Národního památkového ústavu

Spisový řád Národního památkového ústavu Spisový řád Národního památkového ústavu Spisový řád Spisový a skartační řád Národního památkového ústavu Generální ředitelka Národního památkového ústavu (dále jen NPÚ ) vydává k provádění Statutu NPÚ

Více

202 Úřední věstník Evropské unie ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

202 Úřední věstník Evropské unie ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ 202 Úřední věstník Evropské unie 03/sv. 32 32001R0884 L 128/32 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ 10.5.2001 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 884/2001 ze dne 24. dubna 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Page 1 / 6 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY k objednávkám na dodávky materiálu společnosti Bilfinger HSG Technologies and Facility Management s.r.o. platné od 1. 9. 2014 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné

Více

CENÍK OBSAH OBSAH... 1 ZMĚNOVÝ LIST... 2 SEZNAM ZKRATEK... 3 ZÁKLADNÍ POJMY... 4

CENÍK OBSAH OBSAH... 1 ZMĚNOVÝ LIST... 2 SEZNAM ZKRATEK... 3 ZÁKLADNÍ POJMY... 4 Stránka 1 z 18 OBSAH OBSAH... 1 ZMĚNOVÝ LIST... 2 SEZNAM ZKRATEK... 3 ZÁKLADNÍ POJMY... 4 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5 Kapitola I Určené podmínky... 5 Kapitola II Druhy jízdného... 6 ČÁST DRUHÁ

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 45 Rozeslána dne 11. dubna 2012 Cena Kč 90, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 45 Rozeslána dne 11. dubna 2012 Cena Kč 90, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 45 Rozeslána dne 11. dubna 2012 Cena Kč 90, O B S A H : 119. Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky společnosti SEMACO tools and software, s.r.o. Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek je úprava vztahů mezi společností SEMACO tools and

Více

TARIF PRO PŘEPRAVU VOZOVÝCH ZÁSILEK ČD Cargo, a.s.

TARIF PRO PŘEPRAVU VOZOVÝCH ZÁSILEK ČD Cargo, a.s. GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ ČD CARGO, a.s. TR 1 TARIF PRO PŘEPRAVU VOZOVÝCH ZÁSILEK ČD Cargo, a.s. Označení TVZ; 1154.00 Účinnost od 01. 01. 2012 Schválil jméno Představenstvo společnosti ČD Cargo, a.s. funkce

Více

Obchodní podmínky Obsah

Obchodní podmínky Obsah Obchodní podmínky Obchodní podmínky Obsah Obchodní podmínky... 1 I. Základní podmínky... 2 II. Kupní cena... 2 III. Práva a povinnosti stran... 2 Odběratel se zavazuje... 2 Dodavatel se zavazuje... 2 Odběratel

Více

HSOS-11543-2/2015 Ostrava 26. 11. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

HSOS-11543-2/2015 Ostrava 26. 11. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU HSOS-11543-2/2015 Ostrava 26. 11. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Název veřejné zakázky: Zadavatel: Česká republika Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická

Více

Shape Steel a. s. Všeobecné obchodní podmínky

Shape Steel a. s. Všeobecné obchodní podmínky Shape Steel a. s. Všeobecné obchodní podmínky Společnost Shape Steel a.s. sídlem Pobialova 14, 702 00 Moravská Ostrava, IČ: 25816675, DIČ: CZ25816675, je zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

REKLAMAČNÍ ŘÁD 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ REKLAMAČNÍ ŘÁD obchodní společnosti Aquafam a.s. se sídlem Jitravská 581/2, 190 00 Praha 8 identifikační číslo: 03168204 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19835

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ODBĚRATELE. ze dne 1.1.2016

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ODBĚRATELE. ze dne 1.1.2016 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ODBĚRATELE ze dne 1.1.2016 obchodní společnosti: SIKO KOUPELNY a.s. se sídlem: Praha 9 - Kyje, Skorkovská 1310, PSČ 198 00, Česká republika IČO: 26065801 společnost zapsaná

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. V ý z v a

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. V ý z v a V ý z v a k podání nabídky dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory OPŽP, zakázky malého rozsahu 2. kategorie Zakázka: Zadavatel: Druh zakázky: Způsob zadání: Kompaktní samosběrné zametací

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Vládní návrh

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Vládní návrh PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období I. 717 Vládní návrh na vydání zákona kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších

Více

s vyznačením změn posledních dvou zákonů

s vyznačením změn posledních dvou zákonů Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 189/1999 Sb., zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 77/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č.

Více

K 56-1/2011 V Ostravě dne 9.8.2011 Výtisk č. 6 Počet listů: 2 Přílohy: 2/8. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu

K 56-1/2011 V Ostravě dne 9.8.2011 Výtisk č. 6 Počet listů: 2 Přílohy: 2/8. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu K 56-1/2011 V Ostravě dne 9.8.2011 Výtisk č. 6 Počet listů: 2 Přílohy: 2/8 Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu Název veřejné zakázky: Zásahové obleky 1. Zadavatel: Česká republika Hasičský

Více

ČMSZP. Vnitřní směrnice. Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů. (dále také Svaz)

ČMSZP. Vnitřní směrnice. Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů. (dále také Svaz) Vnitřní směrnice Českomoravského svazu (dále také Svaz) Právní forma: Odborová organizace a organizace zaměstnavatelů. Organizace zapsána: spisová značka L 1074 vedená u Městského soudu v Praze. Sídlo:,

Více

OBEC ČÁSTKOV. Obecně závazná vyhláška obce Částkov Č. 3/2016 o místních poplatcích

OBEC ČÁSTKOV. Obecně závazná vyhláška obce Částkov Č. 3/2016 o místních poplatcích OBEC ČÁSTKOV Zastupitelstvo obce Částkov Obecně závazná vyhláška obce Částkov Č. 3/2016 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Částkov se na svém zasedání dne 10. 3. 2016 usnesením Č. 08 usneslo vydat

Více

Obchodní podmínky. nákupu zboží v internetovém obchodu Colours of Ostrava

Obchodní podmínky. nákupu zboží v internetovém obchodu Colours of Ostrava Obchodní podmínky nákupu zboží v internetovém obchodu Colours of Ostrava 1. Úvodní ustanovení 1.1 Prodávající 1.1.1 Internetový obchod Colours of Ostrava provozuje Daniel Krečmer ORIENTAL, IČ 70620261,

Více