Školní vzdělávací program školní družiny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program školní družiny"

Transkript

1 Školní vzdělávací program školní družiny 1. Identifikační údaje: Název : Základní škola Prostějov, ul.dr.horáka 24, Prostějov Adresa : ul. Dr.Horáka 24, Prostějov IČO : IZO : Ředitel školy : Mgr. Ivan Pospíšil Kontakty : Vorálková Karla vedoucí vychovatelka Telefon : , Web: zshor.pvskoly.cz Platnost dne : 1. září 2009 Úprava dne : 1. prosince 2010

2 2. Charakteristika Školní družina je umístěna v pavilonu školy. Do školní družiny jsou přihlášeni žáci z ročníků. Školní družina má předpoklady k pravidelnému výchovnému ovlivňování volného času dětí tím, že: vychovatelka je s žáky v každodenním styku, může působit na většinu dětí, má možnost pravidelného kontaktu s rodiči, / zvláště 1.ročníky/ spolupracuje s vedením školy, ostatními pedagogy Obsahem naší mimoškolní výchovy jsou činnosti, které mají svoje specifika: nesmí být fyzicky ani psychicky náročná, zaměřují se na pohybové aktivity a kompenzují nedostatek pohybu ve škole, rozvíjí a kultivují zájmy dětí, podporují dobrovolnou práci ve prospěch ostatních, vedou k péči o vlastní osobu a majetek, upevňují a prohlubují vědomosti a návyky. 3. Cíle Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl 4 Cíl 5 Cíl 6 Cíl 7 Cíl 8 Cíl 9 Umění se učit Vedení k samostatnosti a originalitě Umění se domluvit Vzájemné respektování, schopnost pomáhat druhým Najít si místo ve společnosti - skupině Utváření pozitivních mezilidských vztahů a vztahů k přírodě Umět vážit si sám sebe Můj kamarád je jiný a mně to vůbec nevadí Vím, jaký jsem, co umím, dokážu se uplatnit

3 Cíl 1 Umění se učit 1. Kompetence k učení 1. Osobnostní a sociální výchova Vědomostní soutěže Kvízy a hádanky Naučné stezky samostatné využívání a třídění informací propojují poznatky z širších celků vedou k vytváří pozitivního vztahu k učení rozvíjí poznávací schopnost rozhodovací dovednosti využití pružnosti, nápadů a originality Besedy diskutování o problému porovnávání vlastních a cizích postojů Kolektivní hry využijí metod a strategií vzájemné poznávání se ve skupině Výtvarná výchova samostatné experimentování cvičení kreativity a originality Cíl 2 Vedení k samostatnosti a originalitě 1. Kompetence komunikativní 1. Osobnostní a sociální výchova 2. Kompetence k řešení 2. Mediální výchova problémů Skládání z papíru vyjádření své myšlenky cvičení kreativity Hra se stavebnicí tvořivé rozvíjení schopnost uvádění nápadu do reality Výzdoba třídy umí objevovat různé varianty umožňuje práci v týmu řešení Kreslení vyjádření vnitřních pocitů využívání dovedností pro pozitivní myšlení Diskuse o chování kritické myšlení a zhodnocení vzájemné poznávání se svých činů Odpočinek naslouchání druhým lidem dobrá organizace času

4 Cíl 3 Umění se domluvit 1. Kompetence komunikativní 1. Osobnostní a sociální výchova 2. Kompetence k řešení problémů Komunikativní kruh vyjadřování a formulace rozvíjí komunikativní dovednost myšlenek Pravidla hry naslouchání druhým lidem rozvíjí disciplinovanost Práce na počítači využívání informačních a umožňuje přístup k informacím komunikačních prostředků Dramatizace aktivně se zapojují do společenského dění napomáhá k vytvoření mezilidských vztahů Návštěva kulturních zařízení přispívá k zapojení do společenského dění pochopení umění jako prostředku komunikace Společenské hry schopnost obhájit svůj postoj vede k porozumění druhého Cíl 4 Vzájemné respektování, schopnost pomáhat druhým 1. Kompetence sociální a personální 2. Kompetence občanské 1. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Pravidla hry spolupráce ve skupině prohlubuje porozumění jiných sociálních skupin Poznávání mapy rozvíjí dovednost orientace upevňuje znalostí o Evropě Zvyky a tradice respektování našich tradic prohlubuje vědomosti o národech Stolování respektování jiného historického vede k zájmu o jinou kulturu dědictví Hry se slovy ocenění zkušenosti jiných, čerpání prohlubují znalosti jazyka poučení Společenské hry podpora sebedůvěry rozvíjí schopnosti racionálně uvažovat a projevovat se Najít si místo ve společnosti - skupině

5 Cíl 5 1. Kompetence sociální a personální 2. Kompetence občanské 1. Výchova demokratického občana Dopravní výchova respektování základů ohleduplnosti podporuje pochopení pravidel a úcty a zákonů Povídání o BOZP umění ocenit zkušenost druhých přispívá k odpovědnosti lidí Besedy čerpání poučení rozvíjí uvažování v širších souvislostech TV chvilky chápání pocitů jiných lidí uvědomění si sebe sama ve společnosti Sportovní hry zapojování do sportovních aktivit motivují k ohleduplnosti Výtvarná činnost - společné dílo umění diskutovat v kolektivu, třídě rozvíjí schopnost kompromisu a kritického myšlení Cíl 6 Utváření pozitivních mezilidských vztahů a vztahů k přírodě 1. Kompetence občanské 1. Environmentální výchova 2. Kompetence pracovní 2. Multikulturní výchova Výtvarná činnost z přírodních používání přírodních materiálů vytváří citlivý přístup k přírodě materiálů Hvězdárna chápání základních principů poskytuje znalosti o naší planetě Ekologie - sběr a třídění odpadů chápání základních ekologických souvislostí podněcuje ohleduplnost k přírodě a prostředí Vycházky do přírody respektování životního prostředí podporují vnímání k přírodnímu a kulturnímu dědictví Ruční práce - dárky k příležitostem respektování společenských hodnot ovlivňují hodnotový systém mladého člověka Karneval rozvíjí pozitivní prostor ke kultuře a tvořivosti využívá interkulturních kontaktů

6 Cíl 7 Umět vážit si sám sebe 1. Kompetence sociální a personální 2. Kompetence občanské 1. Osobnostní a sociální výchova Stolování vytváření příjemné atmosféry ve skupině vede k uvědomění si škodlivých způsobů chování Osobní hygiena, správná výživa chápání základních norem vytváří návyky ke zdravému životu Pobyt na čerstvém vzduchu aktivnímu přístupu k ochraně zdraví vede k pozitivnímu naladění mysli Odpočinek po obědě podporuje samostatný rozvoj předchází stresovým situacím osobnosti Plavání respektování pravidel v mezních stanovuje cíle a reguluje vlastní situacích jednání Počítače čerpání informací a poučení od jiných lidí rozvíjí poznávací schopnosti Cíl 8 Můj kamarád je jiný a mně to vůbec nevadí 1. Kompetence k řešení problémů 2. Kompetence občanské 1. Multikulturní výchova Divadlo Zpívání písniček Společenské hry Komunikativní kruh chrání kulturní a historické dědictví váží si tradic, kulturního a historického dědictví zvyšuje s zodpovědnost za svá rozhodnutí přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách přispívá k poznání naší kultury rozvíjí schopnost při veřejném vystupování využívají vlastních schopností v týmové práci podává základní informace o různých etnických a kulturních skupinách Soutěže učí logické a jiné postupy uplatňují principy slušného chování Povídání o svátcích a zvycích vytváří vztah k tradicím přispívá k toleranci a k respektu jiných lidí

7 Cíl 9 Vím, jaký jsem, co umím, dokážu se uplatnit 1. Kompetence k učení 1. Mediální výchova 2. Kompetence pracovní Seznamování s počítačem vyhledání a třídění informací rozvíjí schopnost komunikace za pomoci informační techniky Námětové hry na povolání chápání společenského vliv médií na společnost apod. významu Četba knih a časopisů propojování věcí do souvislostí využívání médií jako prostředku k porozumění okolního světa Kino a divadlo samostatné pozorování a možnost kvalitní zábavy posuzování Pracovní činnosti učí se používat nástroje a práce v týmu vybavení Návštěva výstav poznávání smyslu a cílů učení jiný způsob mediálního vlivu 4. Délka a časový plán vzdělávání Časový plán je zpracován na dobu 5 let 5. Formy vzdělávání a) pravidelná je dána týdenní skladbou zaměstnání, zájmovými útvary školní družiny b) příležitostní akce viz příloha Akce ŠD c) individuální-práce s talentovanými žáky /práce na počítači / d) spontánní-hry ranní školní družiny, odpolední klidová činnost, pobyt venku

8 6. Obsah vzdělávání: Jazyk a jazyková komunikace: Komunikační a slohová cvičení: Rozvoj slovní zásoby, říkanky, hádanky, vlastní vyprávění, psaní básniček. Literární a jazyková výchova, činnosti spojené s literárním textem : Dramatizace pohádky, ilustrace, kvizy. Matematika a její aplikace: Početní úkoly na vycházce, práce na pc, hádanky, luštění, početní loto, stolní hry Informační a komunikační technologie: Základy práce s počítačem, vyhledávání informací na internetu, práce s textem, využití informací, procvičování učiva Člověk a jeho svět: Místo kde žijeme: - seznámení s řádem družiny, vycházka s orientací kolem školy, dopravní výchova, návštěva kina, hvězdárny, knihovny, historické budovy. Lidé a čas: - denní režim, co vše stihneme udělat během dne, kdy se nejlépe připravíme do školy, jak se člověk mění, jak se mění budovy a obce. Lidé kolem nás: - osvojování zásad vhodného společenského chování, komunikativní kruh a komunikace, zařazování prvků mediální výchovy, významné dny v roce Člověk a jeho zdraví: - životospráva, rozvíjení smyslů /čich, chuť, zrak/, otužování, sklad jídelníčku, vitamíny, význam ovoce, mléčných výrobků, nezdravé pochutiny /Brambůrky, sladkosti/. Rozmanitost přírody: - vycházky a pobyt v přírodě, pozorování změn v přírodě, péče o pokojové rostliny, ekologická ochrana, ochrana přírody, domácí mazlíčci, kalendář, roční období, vesmír, pranostiky, co do přírody nepatří, třídění odpadu.

9 Člověk umění a kultura: Hudební činnost : Poslech písní, tanec, soutěž O nejlepšího tanečníčka, soutěž Hledá se SuperStar. Výtvarná činnost: Malování pastelky, barvy, koláže. Literárně kulturní činnost: Kultura chování, stolování, oblékání, umělecká tvorba, výstavy, soutěže výtvarné, četba, dramatizace pohádky, časopisy, výtvarné činnosti. Člověk a svět práce: Pracovní činnosti: Individuální a týmová práce, návyky sebeobsluhy a zručnosti při manipulaci s drobným materiálem, příprav na vyučování, úklid her, rozvíjení zručnosti při zacházení s nůžkami, lepení, práce s různým druhem materiálu. Člověk a zdraví: Plavání, pohybové hry na hřišti, v herně, v tělocvičně, soutěže s dopravní tématikou, sportovní soutěže, poučení o úrazech, dodržování hygieny, TV chvilky. 7. Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V oblasti materiální : - je zajištěn přístup k počítači, V oblasti organizační: - spolupráce vychovatelky s rodiči a učiteli, informace o zprávě z pedagogicko- psychologické poradny, individuální práce vychovatelky s žákem. Škola není vybavena bezbariérovým přístupem pro žáky se zdravotním postižením. 8. Podmínky přijímání uchazečů a podmínky průběhu ukončení vzdělávání Školní družina je určena pro žáky 1. stupně. Žáci jsou přijímání na základě vyplnění Přihlášky do školní družiny. Odhlášení ze školní družiny je na základě písemné žádosti rodičů a po ukončení studia na 1. stupni.

10 9. Popis materiální podmínek Všechna oddělení jsou umístěná v samostatných hernách. Herny jsou vybaveny kobercem, nábytkem odpovídajícím věku dítěte, křesly a pohovkou, didaktickou technikou, stolními hrami, sportovními pomůckami. Školní družina odebírá dětské časopisy Sluníčko a Mateřídouška. Dětem je k dispozici ve volných aktivitách školní hřiště, pískoviště, prolézačky, keramická dílna, tělocvična, bazén. 10. Popis personálních podmínek Ve školní družině pracují plně kvalifikovaní pedagogové. Vychovatelky dovedou vytvořit příznivé klima, mají dostatečné organizační schopnosti, dovedou motivovat k zájmové činnosti, mají právní vědomí, znají bezpečnostní předpisy. Každá vychovatelka má možnost dalšího vzdělávání a to formou nabídky Vzdělávacího institutu SCHOLA SERVIS a NIDM. 11. Popis ekonomických podmínek Placení příspěvků na neinvestiční náklady ve školní družině dle z.č. 561/ (zájmové vzdělávání) a vyhlášky č. 74/ a 14. platba za jeden měsíc na žáka činit 70,00 Kč, přičemž nezáleží na počtu dnů, které dítě stráví ve školní družině. Poplatek se vybírá u paní vychovatelky 1x za pololetí. Prostředky pro zakoupení učebních pomůcek a odměn pro žáky při soutěžích získává družina z finančních prostředků školy a SRPŠ. 12. Popis podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví Na začátku školního roku a v průběhu roku provede vychovatelka seznámení žáků s Vnitřním řádem školní družiny. Při každé činnosti v herně, v tělocvičně školy, na hřišti školy, bazéně, v keramické dílně, zkontroluje bezpečnost povrchu a správné uložení pomůcek. Na vycházkách dbá o bezpečnost žáků při chůzi na chodníku a bezpečné přecházení vozovky. Respektuje potřeby jedince, dbá na přiměřenou činnost. Chrání žáky před šikanou a násilím. 13. Evaulace Vyhodnocujeme a analyzujeme realizované činnosti ve výchovně vzdělávacím programu, hodnotíme jak jsou naplňovány výchovně vzdělávací cíle. Sledujeme co bylo pro žáky přínosem, co nezdarem. Na základě získaných výsledků obměňujeme, upravujeme a hledáme nové prostředky činnosti

11 Časový plán zájmového vzdělávání. Vychovatelky mohou podle podmínek, aktuálních situací, zájmu a schopností dětí členění měnit, doplňovat. Mají dostatečný prostor k tvořivé práci v rámci svých oddělení. Září: Já a moje družina seznámení s řádem družiny, organizace školy, bezpečností, akce vycházka s orientací v okolí školy základy práce s počítačem denní režim Atletický trojboj Říjen: Foukej větříčku Maňáskové představení Šternberk Drakiáda výtvarná soutěž naše tělo vycházky do okolí DDH Třídění odpadu Listopad: Uspávání přírody Hledá se Superstar Lampionový průvod-uspávání přírody návštěva hvězdárny DDH Péče o pokojové rostliny

12 Prosinec: Blíží se vánoce výstava Duha soutěž o nejlépe vyzdobenou družinu soutěž O nejlepšího tanečníka, skupinu vánoční besídka v oddělení výtvarná soutěž životospráva Leden: Už jsme žáci základní školy dárky pro prvňáčky Soutěže v oddělení Pranostiky Poslech písní Únor: Masopust hvězdárna výtvarná soutěž pohádkové postavy výroba kostýmů na Karneval Březen: Cesta za pohádkou Týden pohádek Ilustrace pohádek Pohádkové odpoledne-soutěže Osvojování zásad vhodného společenského chování Duben: Měsíc bezpečnosti malujeme dopravní značky Dopravní soutěž malujeme kraslice velikonoční zvyky

13 Květen: Jaro naše zvířátka básničky, říkanky dárky ke Dni matek soutěž: Přeskoky přes švihadlo DHH Červen: Sportujeme a těšíme se na prázdniny Fotbalový zápas DDH Cestujeme v atlase Pracovní činnosti

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro školní družinu Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro školní družinu Měcholupy 1. září 2011 Obsah 1. Identifikační údaje...1 1.1 Název vzdělávacího programu...1

Více

Školní vzdělávací program. Školní družina ZŠ a MŠ Červené Pečky

Školní vzdělávací program. Školní družina ZŠ a MŠ Červené Pečky Školní vzdělávací program Školní družina ZŠ a MŠ Červené Pečky Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika ŠD... 4 3. Charakteristika ŠVP školní družiny... 4 4. Předpokládané výstupy konkrétních

Více

Speciální základní škola Augustina Bartoše

Speciální základní škola Augustina Bartoše Speciální základní škola Augustina Bartoše Školní vzdělávací program pro školní družinu Září Škola začíná, poznáváme se Říjen Barevný podzim Listopad Svět kolem nás Prosinec Kouzlo adventu a Vánoc Leden

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZŠ NÍŽKOV NÁZEV PROGRAMU: BAREVNÝ SVĚT PŘÁTELSTVÍ Přátelství podporování pozitivních vztahů, poznávání se, uvědomování si svých práv

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, nám. B. Hrozného 12, okres Nymburk Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j.: 12/2013 Jar verze 20013/2014 (platnost od 1. 9. 2013) Obsah: 1. Identifikační

Více

Základní škola Olomouc, Stupkova 16 Fakultní škola Pedagogické fakulty UP Olomouc

Základní škola Olomouc, Stupkova 16 Fakultní škola Pedagogické fakulty UP Olomouc Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy Olomouc, Stupkova 16, příspěvkové organizace Název školy: Základní škola Olomouc, Stupkova 16, příspěvková organizace Adresa školy: Stupkova 16,

Více

Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace

Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školní družiny a školního klubu Motto:,,Co nevím a neznám, to objevím. Platnost dokumentu od 1. září 2006 Obsah 1. Charakteristika

Více

1. Identifikační údaje 2. Charakteristika, umístění 3. Charakteristika školního programu 4. Podmínky ke vzdělávání 5. Konkrétní cíle vzdělávání

1. Identifikační údaje 2. Charakteristika, umístění 3. Charakteristika školního programu 4. Podmínky ke vzdělávání 5. Konkrétní cíle vzdělávání OBSAH 1. Identifikační údaje 1.1. Název programu 1.2. předkladatel 1.3. Zřizovatel 1.4. Platnost dokumentu 2. Charakteristika, umístění 3. Charakteristika školního programu 3.1. Délka a časový plán vzdělávání

Více

Část II Školní vzdělávací program ŠD

Část II Školní vzdělávací program ŠD Část II Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Velké Opatovice, okres Blansko, platnost ŠVP od 1.9.2013 strana 1 Obsah: 1. CHARAKTERISTIKA ŠVP... 3 1.1. Funkce a pojetí činností ve školní družině...

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro školní družinu DRUŽINA PLNÁ POHODY ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN V., OVČÁRECKÁ 374 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro školní družinu 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Název ŠVP pro školní družinu

Více

MEDVĚD ŠIKULA SI HRAJE A POZNÁVÁ

MEDVĚD ŠIKULA SI HRAJE A POZNÁVÁ Školní družina při Základní škole, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace MEDVĚD ŠIKULA SI HRAJE A POZNÁVÁ výchovně vzdělávací program školní družiny Mgr. Pavel Černý ředitel školy Věra Hodermarská

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Platnost dokumentu: od 1. září 2008 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program školní družiny součásti

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání. Školní družina

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání. Školní družina Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okr.brno venkov, Bratčice 69,p.Syrovice, 66467 Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní družina Motto: V družině se dobře máme,celý svět tu poznáváme.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní školy Rumburk, Tyršova ulice 1066/2, okres Děčín, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název vzdělávacího programu : ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM školní družiny ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 škola pro život se zaměřením na výuky jazyků a výpočetní techniky Základní škola a Mateřská škola Blažkova 9, Brno 1. Identifikační údaje

Více

Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace,

Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace, Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace, Školní 488, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program-školní družina Platnost

Více

"S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT"

S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT Základní škola Zvole, příspěvková organizace, Zvole č. 84, 592 56 Zvole 777 787 587 zszvole@centrum.cz www.zszvole.wz.cz "S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT" MOTTO: Cílem výchovy není, aby všechny děti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2. CHARAKTERISTIKA ŠD. 3 3. KONKRÉTNÍ CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ. 3 4. DÉLKA A ČASOVÝ PLÁN 4 5. FORMY VZDĚLÁVÁNÍ. 4 6. PODMÍNKY

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání ve školní družině 4. Klíčové kompetence 5.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRUNTÁL, OKRUŽNÍ 38, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRUNTÁL, OKRUŽNÍ 38, příspěvková organizace Školní vzdělávací program IZO školní družiny: 119 500 809 Školní družina při ZŠ Bruntál, Okružní 38, www.zsbrok.cz Školní družina I. oddělení vychovatelka Pavlína Škárková tel. 554 231 190 II. oddělení

Více

ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Zpracoval: PhDr. Michal Stibor Pracoviště školy: Smiřických 2, 250 83 Škvorec Peněžní ústav školy:

Více

Školní družina při ZŠ Čechtice, okr. Benešov

Školní družina při ZŠ Čechtice, okr. Benešov Příloha č. 1 ŠVP Čechtice, verze 3.2 Školní družina při ZŠ Čechtice, okr. Benešov Obsah PŘÍLOHA Č. 1 ŠVP ČECHTICE, VERZE 3.1 PŘEDKLADATEL... 4 Zřizovatel školy... 4 Úvod... 5 Charakteristika školní družiny...

Více

Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání školní družiny Poznáváme svět pro život

Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání školní družiny Poznáváme svět pro život Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání školní družiny Poznáváme svět pro život 1 Obsah Identifikační údaje...3 Úvod...4 Charakteristika zařízení...4 Popis materiálních podmínek...4

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ V HLUČÍNĚ. Každou hrou se lze něco nového naučit.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ V HLUČÍNĚ. Každou hrou se lze něco nového naučit. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ V HLUČÍNĚ Každou hrou se lze něco nového naučit. Obsah Obsah....2 1. Identifikační údaje. 3 2. Charakteristika zařízení. 4 3. Cíle a vzdělání v ŠD. 6 4.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní družina

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní družina Základní škola a Mateřská škola, Šanov, okres Znojmo, příspěvková organizace, Šanov, Komenského 241, 671 68 Hrabětice, okres Znojmo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní družina Účinnost od 1. 9. 2013 č. j.:

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole, Lužany, okres Jičín

Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole, Lužany, okres Jičín 1. Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole, Lužany, okres Jičín Motivační název ŠVP ŠD: HRAVÁ DRUŽINA - učíme se hrou "Podstata

Více

Základní škola a Mateřská škola Strupčice, okres Chomutov

Základní škola a Mateřská škola Strupčice, okres Chomutov Základní škola a Mateřská škola Strupčice, okres Chomutov ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Adresa školy : Základní škola a Mateřská škola Strupčice 29 431 14 IČO: 467 87 704 IZO: 116 200 251

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 Tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538 Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní školy a Mateřské školy

Více

Vypracovala: Mgr. Michala Fialová. Schválila: Mgr. Markéta Šimková

Vypracovala: Mgr. Michala Fialová. Schválila: Mgr. Markéta Šimková Vypracovala: Mgr. Michala Fialová Schválila: Mgr. Markéta Šimková V Křídlech dne 1. září 2011 Školní vzdělávací program pro školní družinu Obsah: 1 Identifikační údaje 2 Charakteristika školní družiny

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny a školního klubu

Výchovně vzdělávací program školní družiny a školního klubu Školní družina a školní klub při Základní škole ve Tvrdonicích Kostická 98, Tvrdonice 691 53 Výchovně vzdělávací program školní družiny a školního klubu ŠKOLA DO NEPOHODY 1 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více