POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE"

Transkript

1 POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE Povinné požadavky na hospodaření č. 2 až 4 a požadavky pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin Ing. Lubomír Smrček ,

2 SMR 2/1 Nedošlo při zacházení s nebezpečnými látkami k jejich vniknutí do povrchových či podzemních vod nebo k ohrožení jejich prostředí? Zásada správné zemědělské praxe HRDP č. 6 zabránění úniku nebezpečných látek Nebezpečné látky (= nebezpečné závadné látky) dle přílohy č. 1 zákona č. 254/2001 Sb. NL = hnojiva, přípravky na ochranu rostlin, ropné látky Význam a postavení havarijního plánu (vyhláška č. 450/2005 Sb.) zpracovaný, schválený, popř. aktualizovaný a znovu schválený Mytí vozidel a mechanizace

3 SMR 2/2 Jsou sklady nebezpečných látek vhodné z hlediska ochrany vod? Zásada správné zemědělské praxe HRDP č. 3 skladování a manipulace chemických látek Používat pouze vhodné sklady novela č. 353/2009 Sb.! Záznamy o kontrole skladů (nejméně 1x za 6 měsíců) Nová vyhláška č. 268/2009 Sb. (nahradila vyhlášku č. 191/2002 Sb.) stavby pro zemědělství 50 53, již nejsou uvedeny zkoušky těsnosti, takže zůstává provádění zkoušek těsnosti podle vyhlášky č. 450/2005 Sb. Zvlášť nebezpečné závadné látky v zemědělství nejsou

4 SMR 2/3 Jsou nejméně jednou za 5 let, pokud není technickou normou nebo výrobcem stanovena lhůta kratší, prováděny zkoušky těsnosti potrubí a nádrží určených pro skladování ropných látek? SMR 2/3 skladování ropných látek, ALE vyhláška č. 450/2005 Sb. skladování závadných látek ve větším rozsahu (při podnikání) nebo je-li zacházení s nimi spojeno se zvýšeným nebezpečím pro vody (NL při podnikání v ochranných pásmech vodních zdrojů ) nebo zacházení se ZNL a NL Nápravná opatření jako reakce na oba typy kontrol (kontrola skladů a zkoušky těsnosti) záznamy, 5 let archivace

5 SMR 2/4 Je vybudován a provozován odpovídající kontrolní systém pro zjišťování úniku skladovaných ropných látek? SMR 2/4 skladování ropných látek, ALE vyhláška č. 450/2005 Sb. skladování závadných látek ve větším rozsahu (při podnikání) nebo je-li zacházení s nimi spojeno se zvýšeným nebezpečím pro vody (NL při podnikání v ochranných pásmech vodních zdrojů ) nebo zacházení se ZNL a NL Způsob provedení kontrolního systému je uveden ve vyhlášce č. 450/2005 Sb. (jeden nebo kombinace)

6 SMR 3 1. Používat upravené kaly pouze na základě Programu použití upravených kalů na zemědělské půdě(zákon č. 185/2001 Sb., 33), obsah Programu (vyhláška č. 382/2001 Sb.) SMR 3/1 2. Zákazy použití upravených kalů (zákon č. 185/2001 Sb., 33) a vyhláška č. 382/2001 Sb. SMR 3/2 3. Dodržení dávky sušiny kalu (vyhláška č. 382/2001 Sb.) SMR 3/3 4. Obsah rizikových prvků a látek v kalech (vyhláška č. 382/2001 Sb.) SMR 3/4 5. Evidence použití kalů (zákon č. 156/1998 Sb. a vyhláška č. 274/1998 Sb.) SMR 3/5

7 SMR 3 pokračování Další povinnosti spojené s aplikací upravených kalů, které nejsou součástí podmíněnosti: Zapravení do 48 hodin Kaly používat s ohledem na vlastnosti půdy a nutriční potřebu plodin Kaly aplikovat v jedné operaci Je stanoven minimální obsah sušiny (5/18%) Dodržet mikrobiologická kritéria u aplikovaných upravených kalů Dodržet stejné požadavky jako při použití hnojiv: Při aplikaci dodržet požadavek na rovnoměrné pokrytí pozemku Neaplikovat na půdu zaplavenou, přesycenou vodou, pokrytou sněhem, promrzlou Záznam do 1 měsíce (rozpor s vyhláškou již není -č. 353/2009 Sb.) Hlášení o zamýšlené aplikaci kalu 14 dní předem vzor hlášení

8 SMR 4/1 Byl dodržen zákaz použití dusíkatých hnojivých látek v období zákazu hnojení? Dusíkaté hnojivé látky Minerální dusíkatá hnojivá Hnojiva s rychle uvolnitelným dusíkem Hnojiva s pomalu uvolnitelným dusíkem Skliditelné rostlinné zbytky Upravené kaly Požadavek shodný s AEO 1 Zásady správné zemědělské praxe zaměřené na ochranu vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů

9 SMR 4/1

10 SMR 4/2 Byly při hnojení jednotlivých plodin dodrženy limity stanovené v příloze č. 3 k nařízení vlády č. 103/2003 Sb.? Limity platí až od 2. akčního programu (od roku 2008) Pravidla pro započítávání dusíku z jednotlivých hnojiv: 100% minerálního dusíku 40% N z hnojiv s pomalu uvolnitelným dusíkem 60% N z hnojiv s rychle uvolnitelným dusíkem bez dusíku k podpoře rozkladu slámy Význam evidence hnojení (platný vzor dle vyhlášky č. 274/1998 Sb., záznam do 1 měsíce!, archivace 7 let, stará dotační podmínka)

11 SMR 4/3 Byl dodržen maximální limit 170 kg N/ha/rok v použitých organických, organominerálních a statkových hnojivech v průměru zemědělského podniku? Zemědělská půda vhodná ke hnojení (z.p. minus plocha kde nelze hnojit a nevyužívaná půda, již se neodečítá plocha luskovina jetelovin) Jedná se o průměrný limit na rozdíl od limitu dusíku k jednotlivým plodinám Dusík ze skliditelných rostlinných zbytků se nezapočítává Dokladovat jiné využití statkových hnojiv (kompostování, bioplynové stanice )

12 SMR 4/4 Odpovídají jímky a nádrže kapacitně minimálně čtyřměsíční produkci kejdy a tříměsíční produkci močůvky a hnojůvky a jsou dostatečné pro uskladnění v období zákazu hnojení? SMR 4/4: kapacita skladů pro kejdu, močůvku, hnojůvku, ALE vyhláška č. 274/1998 Sb. i kapacitu pro skladování hnoje (6 měsíců, neplatí pro uložení hnoje na zemědělské půdě) Při doložitelném uvedení do oběhu nebo jiném využití 2měsíční skladovací kapacita Požadavky na skladování hnoje na zemědělské půděve zranitelných oblastech a mimo ně

13 SMR 4/5 Byl dodržen zákaz pěstování širokořádkových plodin na pozemcích se sklonem nad 7 o, které sousedí s útvary povrchových vod nebo se od nich nachází ve vzdálenosti menší než 25 m? Požadavky na hospodaření na svažitých pozemcích - orná půda ohrožená erozí (vybrané HPJ) Vyloučení ŠP na svazích nad 7 o na pozemcích sousedících s vodními útvary nebo se nacházející do vzdálenosti 25 m Na orné půděnad 12 o žádné dusíkaté hnojivé látky s výjimku tuhých organických a tuhých statkových hnojiv zapravených do 24 hod. Na TP nad 7 max. 80 kg N/ha (mimo pastvu) Požadavek shodný s AEO 2

14 SMR 4/6 Jsou v blízkosti povrchových vod udržovány ochranné nehnojené pásy v šířce 3 m od břehové čáry? Požadavek shodný s AEO 3 a navrhovanou podmínkou GAEC 10 (od roku 2012) Požadavky na hnojení v blízkosti vod: Ochranný nehnojený pás o šířce nejméně 3 m od břehové čáry Nad 7 o ochranný pás o šířce nejméně 25 m (bez aplikace tekutých statkových hnojiv s rychle uvolnitelným N) Evidence hnojení vykázat nehnojené pásy (>0,01 ha) dnes pouze doporučeno, není předmětem kontroly Jedná se o zákaz hnojení (ne zákaz pastvy)

15 SMR 4/7 Byl dodržen zákaz hnojení na půdu, která je zaplavená, přesycená, pokrytá vrstvou sněhu vyšší než 5 cm nebo promrzlá tak, že povrch půdy do hloubky 5 cm přes den nerozmrzá? Požadavek zákona č. 156/1998 Sb. ( 9), ne NV č. 103/2003 Sb. Požadavek shodný s AEO 5, vazba na novou podmínku GAEC 5 (zákaz agrotechnických zásahů na zaplavené a vodou přesycené půdě) Novela zákona č. 156/1998 Sb. (č. 9/2009 Sb.) změnila text 9 (dříve: přesycená, pokrytá sněhem vrstvou vyšší než 5 cm nebo promrzlá do hloubky 8 cm)

16 AEO 1, 2, 3, 5 AEO Text požadavku Shoda se SMR AEO 1 Období zákazu hnojení SMR 4/1 AEO 2 Zákaz pěstování ŠP nad 7 o poblíž vody SMR 4/5 AEO 3 Ochranné nehnojené pásy o šířce 3 m SMR 4/6 AEO 5 Zákaz hnojení na půdu zaplavenou, přesycenou, sněhem pokrytou SMR 4/7

17 AEO 4 Je při hnojení zajištěno rovnoměrné pokrytí pozemku? Požadavek zákona č. 156/1998 Sb. ( 9) a vyhlášky č. 274/1998 Sb. ( 5) novela vyhlášky č. 353/2009 Sb. Požadavek neplatí, jedná-li se o: diferencované hnojení (přesné zemědělství) aplikaci požadavku NV č. 103/2003 Sb. (ochranné nehnojené pásy) hnojení podle podmínek agroenvironmentálních opatření

18 AEO 6 Byl dodržen zákaz použití dusíkatých hnojivých látek na orné půděse svažitostí nad 12 o, s výjimkou tuhých statkových hnojiv a tuhých organických hnojiv zapravených do půdy do 24 hodin po jejich použití? Požadavky na hospodaření na svažitých pozemcích - orná půda ohrožená erozí (vybrané HPJ): Vyloučení ŠP na svazích nad 7 o na pozemcích sousedících s vodními útvary nebo se nacházející do vzdálenosti 25 m (SMR 4/5) Na orné půděnad 12 o žádné dusíkaté hnojivé látky s výjimku tuhých organických a tuhých statkových hnojiv zapravených do 24 hod. Na TP nad 7 max. 80 kg N/ha (mimo pastvu)

19 AEO 7-11 Požadavky pro použití přípravků na ochranu rostlin vycházejí ze zákona č. 326/2004 Sb. a prováděcích vyhlášek (zejména 329/2004 Sb., 333/2004 Sb. a 334/2004 Sb.) Bez ohledu na podmíněnost se jedná o zákonné povinnosti, které musí dodržovat každý, kdo zachází s POR Dotační podmínkou (součástí podmíněnosti) jsou povinné požadavky pro použití POR pro žadatele o AEO z PRV od roku 2009 (porušení se posuzuje podle pravidel podmíněnosti) Od roku 2007 byly povinné požadavky pro použití POR součástí dotačních podmínek pro žadatele AEO (jiný způsob vymezení a hodnocení porušení) Od roku 2011 začne platit SMR 9 obsah tohoto povinného požadavku dle evropských předpisů opět vychází ze základních povinností při nakládání s POR

20 AEO 7 Bylo při aplikaci přípravku na ochranu rostlin postupováno v souladu s pokyny k ochraně vod a bylo dodrženo omezení pro použití přípravku na ochranu rostlin v pásmu ochrany zdrojů podzemních vod nebo vodárenských nádrží? Zákon č. 326/2004 Sb., 49 návody na použití, nejen ochrana vod OPVZ I. stupně -v bez prostředním okolí jímacího zařízení (není povoleno použití POR) OPVZ II. stupně území vymezeném vodoprávním úřadem (omezené použití POR)

21 AEO 8 a 9 Má podnikatel používající přípravky na ochranu rostlin zacházení s nimi zabezpečeno odborně způsobilou osobou nebo absolventem odborného kurzu podle 86 odst.4? Plní odborně způsobilá osoba nebo absolvent odborného kurzu povinnosti podle 86 odst. 3? Zákon č. 326/2004 Sb. a vyhláška č. 333/2004 Sb. Požadavek se týká FO/PO, které skladují, aplikují POR Odb. způsob. osoba v zaměstnaneckém poměru nebo smluvním vztahu nebo sám podnikatel Povinnosti proškolení a archivování záznamů (3 roky), zastupování podnikatele ve věcech použití POR

22 AEO 10 Je mechanizační prostředek, jímž je přípravek na ochranu rostlin aplikován, opatřen dokladem o funkční způsobilosti (doklad o kontrolním testování)? Zákon č. 326/2004 Sb. a vyhláška č. 334/2004 Sb. Ne nálepka, ale doklad je rozhodující při kontrole Lhůty pro testování (změna vyhlášky): Nový do 2 let od uvedení do provozu Byl-li v opravě, tak před jeho opětovným použití Ostatní případy 3 roky Seznam provozoven kontrolního testování (www.srs.cz)

23 AEO 11 Jsou skladované přípravky uskladněny v originálních obalech podle jejich druhů a odděleně od jiných výrobků a přípravků určených k likvidaci jako odpad a mimo dosah látek, které by mohly ovlivnit vlastnosti skladovaných látek? Princip odděleného skladování je principem potravinové a krmivové bezpečnosti Podmíněnost: oddělené skladování + balení/značení POR (původní obaly) Mimo podmíněnost: POR s prošlou dobou použitelnosti, příjem/výdej POR (návaznost na evidenci použití POR novela vyhlášky, zjednodušení), splnit technické požadavky na skladování POR (viz. 268/2009 Sb.)

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1. O PRŮVODCI... 3 1.2. ZMĚNY V OBLASTI KONTROL PODMÍNĚNOSTI PRO ROK 2015... 5 1.3. ZDROJE

Více

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 OBSAH 1. ÚVOD 1.1. O Průvodci 1.2. Změny v oblasti kontrol podmíněnosti pro rok 2015 1.3. Zdroje informací 1.4.

Více

Zákonný základ nakládání se závadnými látkami

Zákonný základ nakládání se závadnými látkami Zákonný základ nakládání se závadnými látkami Praha 25. října 2011 Závadné látky ( 39) závadná látka = jakákoliv látka, resp. cokoliv ohrožující jakost vod 39 odst. 1: Závadné látky jsou látky, které nejsou

Více

Kategorizace zemědělského území České republiky Ing. Luděk Tyšer, PhD.

Kategorizace zemědělského území České republiky Ing. Luděk Tyšer, PhD. Kategorizace zemědělského území České republiky Ing. Luděk Tyšer, PhD. Kategorizace zemědělského území se provádí za účelem poskytování dotací a podpor, pro daňové účely, pro účely zemědělské statistiky,

Více

HORNÍ POLICE KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro jednotný kanalizační systém Horní Police nezakončený čistírnou odpadních vod

HORNÍ POLICE KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro jednotný kanalizační systém Horní Police nezakončený čistírnou odpadních vod HORNÍ POLICE KANALIZAČNÍ ŘÁD pro jednotný kanalizační systém Horní Police nezakončený čistírnou odpadních vod HORNÍ POLICE KANALIZAČNÍ ŘÁD pro jednotný kanalizační systém Horní Police nezakončený čistírnou

Více

Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, 787 01. Kanalizační řád veřejné kanalizace "LÁZNĚ VELKÉ LOSINY"

Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, 787 01. Kanalizační řád veřejné kanalizace LÁZNĚ VELKÉ LOSINY Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, 787 01 Kanalizační řád veřejné kanalizace "LÁZNĚ VELKÉ LOSINY" červen 2009 Kanalizační řád veřejné kanalizace Lázně Velké Losiny strana

Více

HOSPODAŘENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V PRODUKČNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH OBLASTECH BESKYD A BÍLÝCH KARPAT

HOSPODAŘENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V PRODUKČNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH OBLASTECH BESKYD A BÍLÝCH KARPAT HOSPODAŘENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V PRODUKČNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH OBLASTECH BESKYD A BÍLÝCH KARPAT Ing. Alice Picková Ing. Jindřich Špička č. 92 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Ústav zemědělské ekonomiky

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

KANALIZAČNÍ ŘÁD MORAVSKÁ TŘEBOVÁ Strana 1/28 KANALIZAČNÍ ŘÁD VEŘEJNÉ KANALIZACE MĚSTA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ Vypracoval VHOS,a.s. Moravská Třebová, listopad 2013 Strana 2/28 OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu 2. Úvodní ustanovení kanalizačního

Více

Nároky na plochu vč. ochranných a bezpečnostních pásem plynovodů a zařízení plynu.

Nároky na plochu vč. ochranných a bezpečnostních pásem plynovodů a zařízení plynu. Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 3.4.101 ZPŮSOB NAPOJENÍ

Více

odbor životního prostředí Mírové náměstí 119, PSČ 263 01

odbor životního prostředí Mírové náměstí 119, PSČ 263 01 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D D O B Ř Í Š odbor životního prostředí Mírové náměstí 119, PSČ 263 01 Sp.zn.: MDOB/1146/2011/ŽP Dobříš, dne 24. 3. 2011 Č.j.: MDOB 6607/2011/Bín Telefon: 318533382 e-mail: binova@mestodobris.cz

Více

HRDP MÉNĚ PŘÍZNIVÉ OBLASTI A OBLASTI S ENVIRONMENTÁLNÍMI OMEZENÍMI

HRDP MÉNĚ PŘÍZNIVÉ OBLASTI A OBLASTI S ENVIRONMENTÁLNÍMI OMEZENÍMI Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 556 fax: 296 326 111 e-mail: info@szif.cz HRDP MÉNĚ PŘÍZNIVÉ OBLASTI A OBLASTI S ENVIRONMENTÁLNÍMI OMEZENÍMI Obecně: Toto opatření je zaměřeno na podporu zemědělců

Více

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Ministerstvo zemědělství Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Program zemědělského aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Zadání pro veřejnou soutěž Praha, červen 2014 Schváleno

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE HLUBOŠ K A N A L I Z A Č N Í. stokové sítě obce HLUBOŠ. Červenec 2011

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE HLUBOŠ K A N A L I Z A Č N Í. stokové sítě obce HLUBOŠ. Červenec 2011 Počet stran: 1/25 K A N A L I Z A Č N Í Ř Á D stokové sítě obce Červenec 2011 Zhotovitel : 1.SčV, a. s. provoz Příbram Nová Hospoda 93 Příbram IX 261 01 (podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu

KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu města/obce a připojených částí červenec 2010 výtisk č. 1 KANALIZAČNÍ ŘÁD Název lokality Majitel kanalizace pro veřejnou potřebu: město Název města Kanalizační

Více

26. Vyhláška. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Rozsah platnosti

26. Vyhláška. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Rozsah platnosti 26. Vyhláška o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze Rada Zastupitelstva hlavního města Prahy se usnesla dne 19. 10. 1999 vydat podle 24 odst. 1 a 45 písm. l) zákona ČNR č.

Více

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení Státní úřad pro jadernou bezpečnost jaderná bezpečnost Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení bezpečnostní návod JB-1.10 SÚJB prosinec 2010 vydání 1 Jaderná bezpečnost

Více

jako zdroj pitné vody PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE DOMOVNÍCH A VEŘEJNÝCH STUDNÍ

jako zdroj pitné vody PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE DOMOVNÍCH A VEŘEJNÝCH STUDNÍ jako zdroj pitné vody PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE DOMOVNÍCH A VEŘEJNÝCH STUDNÍ jako zdroj pitné vody Příručka pro uživatele domovních a veřejných studní MUDr. František Kožíšek, CSc. Státní zdravotní ústav

Více

PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA. Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2014 na základě 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb.

PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA. Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2014 na základě 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb. 1 PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2014 na základě 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství 2014 PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA Zásady, kterými se stanovují

Více

Městské odpadní vody významný zdroj vody pro závlahy Urban wastewater an important source of water for irrigation

Městské odpadní vody významný zdroj vody pro závlahy Urban wastewater an important source of water for irrigation Rožnovský, J., Litschmann, T., (eds): Závlahy a jejich perspektiva. Mikulov, 18. 19. 3. 2015, ISBN 978-80-87577-47-9 Městské odpadní vody významný zdroj vody pro závlahy Urban wastewater an important source

Více

01 Oblast působnosti vyhlášky a výjimky OBSAH

01 Oblast působnosti vyhlášky a výjimky OBSAH Revize 1 (10/2008) Skupina DP 01 01 Oblast působnosti vyhlášky a výjimky OBSAH Označení postupu DP 01/01 DP 01/02 DP 01/03 R 1 DP 01/04 Otázka k přijatému doporučenému postupu Vztahuje se povinnost posuzování

Více

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2006 V Praze dne 22. prosince 2006 Částka: 30 O B S A H : Část I. 30. Pokyn generálního ředitele

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne 20. 4. 2009 Č.j.: 27563/ENV/09 podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ. PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ. PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023 VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023 Číslo výzvy I. Datum vyhlášení výzvy 24. 2. 2015 Příjem žádostí Od 24. 2. 2015 do 31. 12. 2017 Systém sběru žádostí Kontinuální Obsah 1. CÍL PROGRAMU...

Více

ODPADY ZE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

ODPADY ZE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ ODPADY ZE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ Nakládání s odpady ze zdravotnických a jim podobných zařízení může být příčinou vzniku onemocnění nebo poranění. Riziko z tohoto odpadu je spojeno s nebezpečnými vlastnostmi

Více

2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ OCHRANNÝCH PÁSEM DÁLNIC, SILNIC A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ OCHRANNÝCH PÁSEM DÁLNIC, SILNIC A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by:

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by: IEE Project BiogasIN Materiál pro Českou republiku Seminář pro administrativní sektor o realizaci projektů výroby a využití bioplynu D.3.4.3, WP 3 Česká bioplynová asociace, o.s. (CzBA) Za přispění Henning

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic B. Změny č. 2 Územního plánu MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic Textová část 1.příloha: Vyhodnocení přepokládaných důsledků navrhovaného

Více