školní rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "školní rok 2012-2013"

Transkript

1 Základní umělecká škola F.X. Richtera Holešov Bezručova 675, Holešov, tel. : www : zusholesov.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní rok Výroční zpráva byla zpracována dle vyhlášky č. 15/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Při zpracování výroční zprávy bylo přihlíženo k ochraně osobních údajů dle platného zákona.

2 Část I. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy : Základní umělecká škola F. X. Richtera Holešov Sídlo : Bezručova 675, Holešov IČO školy : Odloučená pracoviště : Kostelec u Holešova čp Prusinovice, Hlavní č.p Žeranavice Zřizovatel : Krajský úřad Zlínského kraje, tř. T. Bati 21, Zlín Ředitel školy, statutární orgán : PhDr. Jaroslav Zámečník Statutární zástupce ředitele : Sylvia Šimečková Kontakt na školu : tel.: , www. zusholesov.cz Pracovnice pro informace : Lenka Adámková Datum založení školy : Datum zařazení do sítě : Poslední aktualizace v síti : Zápis do školského rejstříku: Základní údaje za školní rok 2012/2013 : Žáků celkem 740 Z toho dospělých žáků Dospělých absolventů 6 0 Výše vybíraného příspěvku za měsíc ( 11 vyhl. MŠMT č.151/2003 Sb.) ve školním roce 2011/2012 : Školné v jednotlivých oborech (Kč) Hudební 50,- 100,- 160,- 230,- 250,- 300,- 400,- Taneční 90,- 100,- Výtvarný 130,- 160,- Občanské sdružení při škole : Sdružení rodičů a přátel dětí a školy při ZUŠ ( SRPDŠ) 2

3 Charakteristika školy : ZUŠ v Holešově poskytuje základy vzdělání v hudebním, výtvarném a tanečním oboru. Organizace vyučovacího procesu se řídí vyhláškou MŠMT č. 292/1991Sb. o základních uměleckých školách, ve znění zákona č. 138/1995 Sb., vyhlášky č. 151/2003 Sb., vyhlášky č. 71/2005 Sb. a ostatními obecně závaznými předpisy. Koncepce školy vychází z platných učebních plánů, RVP a osnov pro ZUŠ, schválených MŠMT ČR. Od škola vyučuje dle vlastního Školního vzdělávacího programu Brána k umění a to v přípravném studiu, v prvních ročnících I. a II. stupně a ve studiu pro dospělé. Studium je rozděleno na přípravné a základní (I. a II. stupeň). V hudebním oboru škola poskytuje výuku na téměř všechny hudební nástroje a také nabízí výuku přípravné hudební nauky, hudební nauky, hru v nejrůznějších souborech a komorní hře. Ve výtvarném oboru škola poskytuje základy v kresbě, malbě, keramice, modelování a dekorativních činnostech(přesněji základy v plošné, prostorové, objektové, akční tvorbě a výtvarné kultuře). V tanečním oboru se žáci seznamují se základy pohybové výchovy, klasického baletu, lidového a moderního tance a taneční praxe. Výsledky vzdělávání za uplynulý školní rok 2012/2013 jsou na ZUŠ F. X. Richtera Holešov spíše nadprůměrné. Svědčí o tom zejména velmi dobré výsledky žáků na celostátní národní soutěži ZUŠ, dále velký počet žáků, kteří se podíleli svým veřejným vystoupením na prezentaci školy a v neposlední řadě také 7 našich absolventů bylo přijato ke studiu na uměleckých školách. Cíle, které si škola stanovila v plánu činnosti na školní rok 2012/2013 se podařilo splnit. Prioritním úkolem však nadále zůstává neustálé zvyšování kvality výchovně vzdělávací práce a prezentace školy na veřejnosti. K tomu také byla zaměřena hospitační činnost vedení školy. Důraz byl kladen na strukturu vyučovací hodiny, motivaci, opakování a procvičování látky, upevňování vědomostí a dovedností a uplatňování nových metod a forem práce ve výuce. Pozornost byla také věnována rozvoji komunikativních dovedností mezi žáky a mezi učitelem a žákem. Úzce jsme také spolupracovali s rodiči při řešení problémů prospěchu a chování žáků. V uplynulém školním roce probíhala rovněž výuka na odloučených pracovištích v Kostelci u Holešova (obor hudební - hra na keyboard, hudební nauka), v Prusinovicích (obor hudební - hra na keyboard, hra na kytaru, hudební nauka) a Žeranovicích (obor hudební - hra na housle, hra na kytaru, zobcovou flétnu, hudební nauka). Vyučování realizujeme na ZŠ, se kterou úzce spolupracujeme při pořádání koncertů, školních akademií a výstav. Velký zájem žáků zůstává hlavně o obor hudební, který je na odloučených pracovištích materiálně zabezpečen vhodnými učebními pomůckami a třídami. Spolupráce s jinými školami : Ve spolupráci s mateřskými školami jsme organizovali výuku předškolních dětí v kolektivní hře na zobcové flétny. Pro MŠ jsme uspořádali tři hudební besedy s ukázkami různých hudebních nástrojů. Malí flétnisté rovněž vystoupili na adventním a závěrečném koncertě. Pro žáky MŠ a nižší ročníky ZŠ jsme rovněž pořádali závěrečné výchovné koncerty, závěrečnou výstavu prací žáků výtvarného oboru a několik vystoupení žáků tanečního oboru, které se letos uskutečnily ve velkém sále holešovského zámku a v sálech kina Svět Holešov. Dne 12 a 13. června 2013 jsme uspořádali zápis žáků a současně den otevřených dveří. Případní zájemci o studium na naší škole se tak mohli seznámit s výukou ve všech nabízených oborech. 3

4 Část II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY ŠKOLY (osnovy) Obory vyučované ve školním roce 2012/2013 : Obor hudební taneční výtvarný Počet žáků Počet tříd 18,58 0,79 2,37 Počet hodin týdně Počet žáků s rozšířeným vyuč Přehled vyučovaných oborů zařazených do sítě : obor hudební, výtvarný a taneční - přehled učebních plánů : Hudební obor realizuje výuku dle učebních plánů pro ZUŠ, platných od pod č.j /95, obsah učiva se řídí platnými učebními osnovami pro ZUŠ z let Obsah učiva je možné upravit až do 30 procent jeho rozsahu tak, aby byla respektována osobitá tvořivost učitele, aby vznikl prostor pro individuální přístup k žákům, a aby učební osnovy mohly být obohacovány o nové poznatky daného oboru. Výtvarný obor realizuje výuku dle osnov a RVP č.j / platného od Taneční obor vyučuje dle RVP č.j / a č.j. 621/ , platného od a osnov. Od škola vyučuje dle vlastního Školního vzdělávacího programu Brána k umění a to v přípravném studiu, v prvních ročnících I. a II. stupně a ve studiu pro dospělé. - Přehled vyučovaných nástrojů v hudebním oboru: Klavír, keyboard,akordeon, kytara, housle, viola, violoncello, zobcová, altová a příčná flétna, trubka, klarinet, saxofon, lesní roh, basová a elektrická kytara, bicí nástroje a zpěv. - Vyučované soubory : smyčcový, pěvecký, kytarový (2x), akordeonový a taneční soubor Výtvarný obor : kresba, malba, modelování, keramika a dekorativní činnosti ( plošná a prostorová kresba, objektová a akční tvorba a výtvarná kultura). Taneční obor : přípravná hudebně-pohybová výchova, taneční průprava, základy klasického, lidového a moderního tance, taneční praxe. 4

5 Část III. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY Celkový počet pracovníků školy ve školním roce : Počet pracovníků celkem : Z toho pedagogických : Interní: Externí: Interní: Externí : Fyz. : Přepoč.: Fyzic.: Přepoč.: Fyzic.: Přepoč.: Fyzic.: Přepoč.: 28 24, , , ,442 Věková struktura všech pedagogických pracovníků : Věkové rozmezí : Počet Pracovníků : Do 29 let let let 50 a víc let Důchodci Fyzicky: Přepočteno: 2,522 5,135 4,616 8,617 1,652 Seznam interních pedagogických pracovníků ve školním roce : pořadové úvazek Pracovní zařazení: Kvalifikace : Délka číslo Praxe: 22 plný ředitel vysokoškolské ( PHV, HN) 43 akordeon, keyboard Konzervatoř akordeon 17 plný zástupce ředitele Konzervatoř (flétna) 34 flétna 01 částeč. učitel Konzervatoř 9 bicí, taneč.soubor (bicí nástroje) 02 plný učitelka Konzervatoř maturita 27 kytara (kytara) 03 částeč. učitelka Konzervatoř (zpěv) 17 zpěv,komorní zpěv 04 částeč. učitelka vysokoškolské (klavír) 3 klavír,korepetice HO 05 plný učitel SUPŠ, pedag.minimum 27 výtvarná výchova 06 plný učitelka SUPŠ, pedag.minimum 26 výtvarná výchova 07 částeč. učitelka vysokoškolské (klavír) 11 klavír,korepetice TO, HO 08 částeč. učitelka housle, HN,PHV Konzervatoř (viola) 3 5

6 09 plný učitel housle,zobc. flétna,trubka 10 částeč. učitelka taneční výchova 11 plný učitel keyboard, zob. flétna 12 plný učitelka flétna, PHV,HN 13 plný učitelka kytara 14 plný učitel klarinet, ZF, saxofon 15 částeč. učitel klavír, korepeticeto 16 plný učitelka keyboard 18 částeč. učitelka akordeon, DPS 19 plný učitel klavír 20 Částečný učitelka sólový zpěv 21 částečný Učitel lesní roh, ZF, keyboard 23 částeč. učitelka výtvarná výchova 24 plný učitel klavír,keyboard Konzervatoř (housle) 43 Nekvalifikovaná,studující 14 (středoškol. vzděl.) Konzervatoř(fagot) 28 Konzervatoř (příč.flétna) 4 Vysokoškolské a 26 Konzervatoř (kytara) Konzervatoř (klarinet) 27 Konzervatoř(klavír) 6 vysokoškolské (HN) 32 Konzervatoř (akordeon) 13 Konzervatoř(varhany, 25 klavír) Konzervatoř/maturita 1 Sólový zpěv Konzervatoř(lesní roh) 33 Vysokoškolské ( VV) 16 Konzervatoř(klavír) 45 APROBOVANOST A STUPEŇ VZDĚLÁNÍ UČITELŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 : Požadovaný stupeň vzdělání 99 Aprobovanost výuky 98 v % NEPEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 : Interní pracovníci Externí pracovníci k datu počet fyzických přepočtené osob úvazky 4 3, Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2012 / 2013 : Ostatní Pracovní zařazení, funkce Úvazek Stupeň vzdělání, obor pracovníci - poř.číslo 1 účetní, hospodářka plný středoškolské odborné 6

7 2 údržbář částečný SOU 3 uklizečka částečný SOU 4 uklizečka částečný SOU Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ( DVPP ) a vedení školy : název semináře počet zúčastněných pedagogů Cyklus kytarových seminářů/ Konzervatoř Brno/ 8 seminářů 2 Cyklus kytarových seminářů / ZUŠ Malenovice / 4 semináře 1 Cyklus klavírních seminářů / Konzervatoř Brno / 8 seminářů 2 Klavírní seminář / Konzervatoř Brno / 1 seminář 3 Smyčcový seminář / Konzervatoř Brno / 2 semináře 1 Dechové semináře / Konzervatoř Brno / 2 semináře 2 Vzdělávání ostatních pracovníků : název semináře Seminář účetnictví Školení BOZP a PO 2 Finanční náklady na DVPP a vzdělávání pedagogických pracovníků : - DVPP ,- - cestovní náhrady 9 875,- počet účastníků Část IV. Nově přijati žáci pro školní rok 2012/2013: 1. ÚDAJE O ZAŘAZOVÁNÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ Obory : Hudební Literárně dramatický Taneční Výtvarný Počty žáků přihlášených : Počty žáků přijatých :

8 2. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ Absolventi školy ve školním roce 2012/2013 v jednotlivých oborech : Obory : Hudební Literárně dramatický Taneční Výtvarný Počty absolventů : Žáci přijatí ke studiu do středních škol (přijímací řízení 2013) : KONZERVATOŘ UMPRUM Jiná střední škola výtvarného směru VŠ uměleckého směru Jiné navazující na ZUŠ x přihláš. přijato přihláš. přijato přihláš. přijato přihláš. přijato přihláš. přijato KONZERVATOŘ Kroměříž 2. UMPRUM Uherské Hradiště 3. SPŠ Přerov 4. ČVÚT Brno, architektura 5. PEDAGOGICKÁ FAKULTA OLOMOUC 6. STAVEBNÍ FAKULTA BRNO Hodnocení žáků na konci školního roku 2012/2013 : Stupeň hodnocení s prospěl neprospěl neklasifikován vyznamenáním Hodnocení úrovně a výsledků výchovně vzdělávací práce v uplynulém školním roce Úroveň a výsledky výchovně vzdělávací práce v uplynulém školním roce lze hodnotit jako velmi dobré. Svědčí o tom širší zapojení žáků do nejrůznějších soutěží, veřejných vystoupení v rámci školních besídek, koncertů a výstav. Prioritou zůstává především prezentace většího počtu žáků školy na veřejnosti. Důsledně vyžadovat kvalitnější domácí přípravu ve hře na hudební nástroj i do kolektivních předmětů. 4. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Ve školním roce 2012/2013 inspekční činnost nebyla provedena. 8

9 HUDEBNÍ OBOR 4. SOUTĚŽE - UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ ZUŠ F.X. RICHTERA HOLEŠOV ŠKOLNÍ ROK SOUTĚŽE UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ ZUŠ F. X. RICHTERA HOLEŠOV ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 HUDEBNÍ OBOR Pěvecká soutěž Olomouc Gargulák Filip Šlechtová Simona Kotková Michaela 3. místo 3. místo Národní soutěž ZUŠ v komorní hře s převahou dechových nástrojů okresní kolo Vaculíková Alena a Pazderová Nela ( duo zobcových fléten ) Macura Thomas a Šlechtová Lucie ( duo zobcových fléten ) 3. místo Dvorník Martin a Horák Jan ( duo saxofonů) 1. místo s postupem Národní soutěž ZUŠ v komorní hře s převahou dechových nástrojů krajské kolo Dvorník Martin a Horák Jan ( duo saxofonů ) čestné uznání Národní soutěž ZUŠ ve hře na elektronické klávesové nástroje okresní kolo Jakeš Rostislav Kozáčková Anna Křenková Markéta Bubíková Lucie Fojtová Monika Zanášková Štěpánka 1. místo s postupem 1. místo Národní soutěž ZUŠ ve hře na elektronické klávesové nástroje krajské kolo Kozáčková Anna Národní soutěž ZUŠ v komorní hře akordeonů krajské kolo Podolová Markéta a Machovská Marie (duo akordeonů) Národní soutěž ZUŠ v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů krajské kolo Nováková Veronika, Loučka Karel (housle), Geryková Nikola (kytara) 3.místo Mezinárodní kytarová soutěž Fernanda Sora Frýdek Místek Dvorníková Nikola čestné uznání 9

10 Hradecké Guitarreando 2013 trio Vaculíková Alena (zobc. flétna), Geryková Nikola, Conev Adam (kytary) čestné uznání Pěvecká soutěž Moravia talent malá scéna Zlín Gazdová Nikol a Novák Michal - postup do finále VÝTVARNÝ OBOR Výtvarná soutěž Max Śvabinský očima mladých výtvarníků Háblová Nikol Hrudíková Natálie cena odborné poroty cena odborné poroty Výtvarná soutěž Lidice 2013 nejvyšší ocenění Lidická růže získala Ševčíková Eva ocenění za kolekci : Valachová Karolína, Adamík Marek, Hyeu Dominh, Navrátil Andrej, Omasta Petr, Solař Lumír Výtvarná soutěž Polsko- moje město a okolí ocenění poroty: Jan Kříž, Lenka Krumpolcová, Lucie Šlechtová účast v soutěžích : Bible včera, dnes a zítra- knihovna Holešov Strašidla ze mlýna a okolí Jičín ( dosud nevyhodnoceno ) 3 výstavy v prostorách školy (zahajovací, vánoční, ukázková prací žáků) Vzdělávání handicapovaných žáků : V současné době na naší škole neprobíhá výuka handicapovaných žáků. Část V. Prezentace žáků a učitelů na veřejnosti, spolupráce školy s jinými subjekty: Přehled akcí školy ve školním roce 2012/2013 září 2012 Instalace výstavy výtvarného oboru v prostorách školy 20. září 2012 Koncert na odloučeném pracovišti v Kostelci 27. září 2012 Koncert na odloučeném pracovišti v Prusinovicích 4. říjen 2012 Vystoupení na přednášce v knihovně Holešov 15. října 2012 Žákovská besídka (sál školy) 13. listopad 2012 Žákovská besídka (sál školy) 15. listopad 2012 Hudební besedy pro MŠ (8.30,9.30,10.30 hod. sál ZUŠ) listopad 2012 Účast na pěvecké soutěži v Olomouci 17. listopad 2012 Koncert pro seniory v Kostelci 27. listopad 2012 Vystoupení na přednášce v knihovně Holešov 28. listopad 2012 Žákovská besídka (sál školy) 4. prosinec 2012 Adventní koncert učitelů ZUŠ ( kostel NPM Holešov) 11. prosinec 2012 Instalace vánoční výstavy v prostorách školy 12. prosinec2012 Adventní koncert malých flétnistů (sál školy) 13. prosinec 2012 Adventní koncert žáků ZUŠ ( zámek Holešov) 13. prosinec 2012 Mikulášské vystoupení v Žeranovicích 14. prosinec 2012 Vystoupení tanečního oddělení v Bystřici pod Host.(KD Sušil) 10

11 14. prosinec 2012 Adventní koncert v Kostelci 16. prosinec 2012 Vánoční koncert (zámeček Žeranovice) 18. prosinec 2012 Žákovská besídka (sál školy) 19. prosinec 2012 Adventní koncert v Centru pro seniory Holešov 20. prosinec 2012 Vánoční taneční vystoupení (kino Svět Holešov) 20. prosinec 2012 Zimní akademie na ZŠ Žeranovice 21. prosinec 2012 Vánoční besídka akordeonové třídy (sál školy) 21. leden 2013 Žákovská besídka (sál školy) 22. leden 2013 IV.varhanní koncert L.Šuranského (kostel NPM Holešov) 12. únor 2013 Valentýnský koncert pěveckého oddělení ( sál školy) 14. únor 2013 Třídní besídka p.uč. Jančové a Hubáčkové (sál školy) Max Švabinský očima mladých výtvarníků (muzeum Kroměříž) 19. únor 2013 Žákovská besídka (sál školy) 22. únor 2013 Třídní besídka akordeonové třídy (sál školy) 13. březen 2013 Setkání Klubu důchodců (kino Svět Holešov) březen 2013 Instalace výstavy průběžných aktivit VO v prostorách školy 13. březen 2013 Jarní koncert v Centru pro seniory Holešov 20. březen 2013 Žákovská besídka (sál školy) 21. březen 2013 Koncert Ladislavy Jančové (sál školy) 24. březen 2013 Velikonoční koncert (evang. kostel Prusinovice) duben 2013 Výstava výtv. oboru v Poslanecké sněmovně Praha 16. duben 2013 Žákovská besídka (sál ZUŠ) 28. duben 2013 Vítání občánků Holešov Žopy (OA Žopy) 6. květen 2013 Žákovská besídka (sál ZUŠ) 9. květen 2013 Slavnostní akce Milion města Holešova (zámek Holešov) 14. květen 2013 I. Absolventský koncert (sál školy) 15. květen 2013 Koncert malých flétnistů (sál školy) 16. květen 2013 II. Absolventský koncert (zámek Holešov) 21. květen 2013 Třídní besídka kytarového oddělení (sál školy) květen 13 Závěrečná výstava výtvarného oboru (zámek Holešov) 23. květen 2013 Výchovný koncert pro žáky MŠ (zámek Holešov) 23. květen 2013 Výchovný koncert pro žáky ZŠ (zámek Holešov) 23. květen 2013 Závěrečný koncert školy pro veřejnost (zámek Holešov) 24. květen 2013 Hradecké Guitarreando ZUŠ Hradec Králové 29. květen 2013 Koncert v ZUŠ Lipník nad Bečvou (sál ZUŠ Lipník) 30. květen 2013 Vystoupení pro seniory v Žeranovicích (sál U Sedlářů) 30 květen 2013 Třídní besídka pěveckého oddělení (sál ZUŠ) Absolventská výstava výtvarného oboru (zámek Holešov) 5. červen 2013 Taneční vystoupení Pod šapitó (kino Svět Holešov) 12. červen 2013 Závěrečný koncert v Prusinovicích 14. červen 2013 Závěrečný koncert v Kostelci 19. červen 2013 Vystoupení pro seniory v Kostelci 19. červen 2013 Koncert k Evropskému dni hudby ve Zdounkách (sál ZUŠ Zdounky) 17. červen 2013 Třídní besídka p.uč. Pitrové a Hubáčkové (sál školy) 20. červen 2013 Koncert závěrem roku p. uč. Jablunkové a p.uč. Bakaly (sál ZUŠ) 21. červen 2013 Třídní besídka p.uč. Jablunkové (sál školy) 23. červen Muzikantské setkání v Rožnově pod Radhoštěm (p.uč.jablunková, p.uč. Bakala) 23. červen 2013 Letní koncert v Žeranovicích (zámeček Žeranovice) 26. červen 2013 XI. Muzikálový večer ( zámek Holešov) 11

12 Část VI. ZÁVĚR Ve školním roce 2013/2014 se škola zaměří na další zkvalitňování výchovně vzdělávacího procesu, řešení prioritních úkolů a na širší účast žáků na soutěžích, výstavách a koncertech školy. V oblasti materiálně technického zabezpečení školy bylo ve školním roce provedeno ladění klavírů, zakoupeny dva keyboardy, digitální piano, dva saxofony, klarinet, příčná flétna, westernová kytara, nová TV a notebook pro kolektivní výuku HN, dva přehrávače CD a nezbytný notový materiál. Pro potřeby žáků výtvarného oboru byly pořízeny nové lavice (22 ks) a fotoaparát zn. Canon. Do učebny tanečního oboru byly pořízeny nové kostýmy a okenní žaluzie. Do kanceláře školy byla zakoupena nová tiskárna, do učeben pak 10 nových židlí, nábytek do dvou učeben, knihovnička pro houslový archiv aj. Z prostředků FKSP byla zakoupena pro pracovníky školy nová malá lednice. Na lavečkách, umístěných na chodbách školy bylo provedeno nové čalounění. Na hlavní budově školy byl proveden nátěr okapů a v učebně VO ve dvoře nátěr radiátorů. Průběžně byla prováděna drobná údržba budovy a tříd (vymalování některých učeben) V novém školním roce plánujeme v hudebním oboru vybavení školy dalšími potřebnými audiovizuálními pomůckami, hudebními nástroji, notovým materiálem a také dalšími pomůckami pro výtvarný a taneční obor. Datum zpracování výroční zprávy : PhDr. Jaroslav Zámečník Ředitel školy 12

školní rok 2014-2015

školní rok 2014-2015 Základní umělecká škola F.X. Richtera Holešov Bezručova 675, 769 01 Holešov, tel. : 573 395 283 E-mail: zusholesov@tiscali.cz www : zusholesov.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2014-2015 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2005-2006 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2012-2013 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

O Č I N N O S T I Š K O L Y

O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola F.X. Richtera Holešov Bezručova 675, 769 01 Holešov, tel. : 573 395 283 E-mail: zusholesov@tiscali.cz www : zusholesov.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2009-2010 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2011/2012 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2014/2015 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ŽLUTICE za školní rok 2012/2013 Úvod výroční zprávy: Výroční zpráva ZUŠ je zpracována podle zákona č564/90 Sb. Se změnou 131/95 Sb. Tato zpráva poskytuje informace

Více

za období školního roku

za období školního roku V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za období školního roku 2012/2013 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola Zdounky Sídlo: Náměstí 23, Zdounky 768 02 Místa

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o. 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy: Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC Sídlo: Kroměříž,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2012/2013 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

za období školního roku

za období školního roku V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za období školního roku 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola Zdounky Sídlo: Náměstí 23, Zdounky 768 02 Místa

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010 Základní umělecká škola Dolní Újezd Dolní Újezd 480 Příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2009/2010 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Přehled oborů vzdělávání

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o., Velehradská 625, Kroměříž 76701; IČ: 25319639 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy:

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2007-2008 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla 1 školní rok 2010/2011 Část A Charakteristika školy 1. Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Komenského 305 763 61 Napajedla

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno - venkov odloučené pracoviště Zbýšov VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní údaje o škole Název školy Základní umělecká škola, Oslavany, okres

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 1 Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 Vypracoval Vladimír Kliment, pověřený řízením ZUŠ Libčice Listopad 2014 2 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ A VÝTVARNÝ OBOR Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla 1 školní rok 2009/2010 Část A Charakteristika školy 1. Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Komenského 305 763 61 Napajedla

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní umělecká škola nám.míru 23, 768 24 tel. 573 35 65 e - mail: reditelka@zushulin.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 24-25 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Další místa poskytovaného

Více

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 5.10.2010. Předána MÚ Aš OŠKS dne 20.10.2010 1 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Vejprty ve školním roce 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Vejprty ve školním roce 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Vejprty ve školním roce 2011/2012 Obsah 1. Základní údaje a charakteristika školy... 3 1.1. Základní údaje... 3 1.2 Charakteristika školy... 3 2. Přehled

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2011-2012

Výroční zpráva o činnosti školy 2011-2012 Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy 2011-2012 Zpracoval: Roman K o n ů p k a ředitel školy Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola

Více

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2009/2010 Zpracoval: Jan Švestka - 1 - Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2009/2010 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014 Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014 Zpracoval: Roman K o n ů p k a ředitel školy Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola

Více

Náměstí 23, 768 02 ZDOUNKY tel.: 573 365 282, e-mail: zus.zdounky@worldonline.cz http://zuszdounky.starport.cz

Náměstí 23, 768 02 ZDOUNKY tel.: 573 365 282, e-mail: zus.zdounky@worldonline.cz http://zuszdounky.starport.cz Z á k l a d n í u m ě l e c k á š k o l a Z d o u n k y Náměstí 23, 768 02 ZDOUNKY tel.: 573 365 282, e-mail: zus.zdounky@worldonline.cz http://zuszdounky.starport.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA za období školního

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla školní rok 2013/2014 Část A Charakteristika školy 1. Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Komenského 305 763 61 Napajedla

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015. Základní umělecká škola Zlín-Malenovice

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015. Základní umělecká škola Zlín-Malenovice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015 Základní umělecká škola Zlín-Malenovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola Zlín-Malenovice Sídlo: tř.

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 2011/2012 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou za rok 2012/2013

Výroční zpráva Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou za rok 2012/2013 Výroční zpráva Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou za rok 2012/2013 Zpracoval: Luboš Harazin, ředitel ZUŠ Kralupy nad Vltavou říjen 2013 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy v Kralupech

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla 1 školní rok 2012/2013 Část A Charakteristika školy 1. Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Komenského 305 763 61 Napajedla

Více

Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2010/2011 Zpracoval: Jan Papež Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o předškolním,

Více

Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Fráni Šrámka 131, Písek. Vlastní hodnocení školy podle vyhlášky č. 15/2005

Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Fráni Šrámka 131, Písek. Vlastní hodnocení školy podle vyhlášky č. 15/2005 Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Fráni Šrámka 131, Písek Vlastní hodnocení školy podle vyhlášky č. 15/2005 rok 2012 1. Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Písek, Fráni Šrámka 131, je samostatnou

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016.

Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016. Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016. Provoz školy, kmenové budovy v Olomouci bude 1. září v době 9 11.30 a 12.30 17.00. Níže zmíněné žáky, kteří budou navštěvovat

Více

Základní umělecká škola Oslavany. Výroční zpráva. o činnosti školy

Základní umělecká škola Oslavany. Výroční zpráva. o činnosti školy Základní umělecká škola Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 Obsah 1. Charakteristika školy 1.1. základní údaje 2 1.2. vize školy.....2 2. Studium 2.1. nabídka oborů...3 2.2. přehled učebních

Více

Základní umělecká škola Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2010/2011 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla školní rok 2014/2015 Část A Charakteristika školy 1. Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Komenského 305 763 61 Napajedla

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Č. j.: ZUS HM 107/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Foto: Milan Mainuš Obsah: 1 Základní údaje o škole 2 Přehled oborů vzdělávání a charakteristika pedagogického sboru 3 Rámcový

Více

Závěrečná zpráva o činnosti školy v roce 2011

Závěrečná zpráva o činnosti školy v roce 2011 Z á k l a d n í u m ě l e c k á š k o l a H o s t i n n é Labská fortna 230, 543 71 Hostinné tel.:499 524 127,733286512, e-mail: zus.hostinne@kthostinne.cz Závěrečná zpráva o činnosti školy v roce 2011

Více

OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012-2013 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7

OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012-2013 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 říjen 2013 OBSAH OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012-2013 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 10 ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ 11

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2010/2011. Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2010/2011. Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 4.10.2011. Předána MÚ Aš OŠKS dne 31.10.2011 1 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje

Více

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 IZO: 118401067 IČO: 70436304 Tel: 519371545 e-mail: zus.breclav@bv.orgman.cz www.zusbreclav.info V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 777602352 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 33, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 202/203 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G. MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G. MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G. MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy, adresa:základní umělecká škola Gustava Mahlera, Humpolec,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona 561/2004 Sb. v platném znění a vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 15/2005 Sb.ze dne 27. prosince 2004 v platném znění

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní umělecká škola nám.míru 23, 768 24 tel. 573 35 65 e - mail: reditelka@zushulin.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 22-23 Základní údaje o škole: Název školy: Sídlo: Další místa poskytovaného

Více

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2011-2012

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2011-2012 Základní umělecká škola Česká Třebová, Kozlovská 775, 560 02 Česká Třebová Hodnotící zpráva o činnosti školy 2011-2012 Zpracovala: Schválil: Romana Kuklová - účetní MgA. Bohuslav Mimra - ředitel školy

Více

Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009

Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009 Výroční zpráva školy za školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009 1. Základní údaje: Název školy: Základní umělecká škola, Jablonné nad Orlicí, Aloise Hanuše 384 Sídlo: Jablonné

Více

Základní umělecká škola Zlín Malenovice tř. Svobody 868 763 02 Zlín - Malenovice

Základní umělecká škola Zlín Malenovice tř. Svobody 868 763 02 Zlín - Malenovice Základní umělecká škola Zlín Malenovice tř. Svobody 868 763 02 Zlín - Malenovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

Více

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2008/2009 Zpracoval: Jan Švestka - 1 - Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2008/2009 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb. v platném znění a vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 15/2005 Sb.ze dne 27. prosince 2004 v platném znění

Více

Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace

Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za školní rok 2006/2007... Mgr.Zdeněk Babinec ředitel školy Základní umělecká

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA UHERSKÝ BROD ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Mgr. Hana Mahdalová * 1. Charakteristika školy název: sídlo školy: Základní umělecká škola Uherský Brod Mariánské náměstí

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis Město Lanškroun Spisový znak: 51.4 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 16 Čj.: MULA 28233/2010 V Lanškrouně 18.08.2010 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010 Předkladatel:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Základní umělecká škola Bílina Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Zpracovaná v souladu s ustanovením 10 odst.3 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Základní umělecká škola Plzeňská 395, 364 01 Toužim IČO:66361974 IZO:108018431. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2014/2015

Základní umělecká škola Plzeňská 395, 364 01 Toužim IČO:66361974 IZO:108018431. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2014/2015 Základní umělecká škola Plzeňská 395, 364 01 Toužim IČO:66361974 IZO:108018431 Výní zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014/2015 a) Základní údaje b) Přehled vzdělání statistické údaje c) Přehled

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Konzervatoř, Brno, tř. Kpt. Jaroše 45 IČ: 62157213 Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 podle zákona 561/2004 Sb. v platném znění a vyhlášky Ministerstva školství,

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 3 2. Vzdělávací programy školy str. 4-5 3. Údaje o zaměstnancích školy str. 6-12 4. Přijímání žáků do ZUŠ str. 13 5. Údaje o zařazování žáků str. 14-15 6. Výsledky

Více

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2012-2013

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2012-2013 Základní umělecká škola Česká Třebová, Kozlovská 775, 560 02 Česká Třebová Hodnotící zpráva o činnosti školy 2012-2013 Zpracovala: Schválil: Romana Kuklová - účetní MgA.Bohuslav Mimra - ředitel školy 1

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-222-02/08-15

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-222-02/08-15 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-222-02/08-15 Základní škola a základní umělecká škola, Dolní Němčí, okres Uherské Hradiště Adresa: Školní

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

Výroční zpráva ZUŠ Jablonné nad Orlicí

Výroční zpráva ZUŠ Jablonné nad Orlicí Výroční zpráva ZUŠ Jablonné nad Orlicí školní rok 2012/2013 1. Základní údaje Název školy: Základní umělecká škola Jablonné nad Orlicí Sídlo: Jablonné nad Orlicí, Aloise Hanuše 384, PSČ 561 64 Kontakty:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA HARMONY, o. p. s. za školní rok 2013 "#$%!"&#'&!"&$()*+

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA HARMONY, o. p. s. za školní rok 2013 #$%!&#'&!&$()*+ ! VÝROČNÍ ZPRÁVA!!!!!! ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA HARMONY, o. p. s. za školní rok 2013 "#$%!"&#'&!"&$()*+ Obsah: 1. Obecná část 3 2. Výchovně vzdělávací program 4 3. Stručná charakteristika školy 4 4. Česká

Více

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2011/2012. I. Základní údaje o škole. statutární zástupce: Mgr. TOMÁŠ BRAUN telefon: 220920762

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2011/2012. I. Základní údaje o škole. statutární zástupce: Mgr. TOMÁŠ BRAUN telefon: 220920762 Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 20/202 I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny Základní umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 28/879 IČO 6807289

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-222/14-B. náměstí Míru 1676, Veselí nad Moravou

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-222/14-B. náměstí Míru 1676, Veselí nad Moravou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-222/14-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČO 70839964 Identifikátor 600003540 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Místo inspekční

Více

Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010. I. Základní údaje o škole

Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010. I. Základní údaje o škole Praha 27.9.2010 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 2. ředitel:

Více

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 IZO: 118401067 IČO: 70436304 Tel: 519 371 545 e-mail: zus.breclav@bv.orgman.cz www.zusbreclav.info V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2014-2015

Výroční zpráva o činnosti školy 2014-2015 Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy 2014-2015 Zpracoval: Roman K o n ů p k a ředitel školy Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola

Více

HUDEBNÍ OBOR. Mezinárodní festival dětských pěveckých sborů - Belgie (Neerpelt) 29. 4. - 4. 5. 2010

HUDEBNÍ OBOR. Mezinárodní festival dětských pěveckých sborů - Belgie (Neerpelt) 29. 4. - 4. 5. 2010 úspěchy žáků ZUŠ HUDEBNÍ OBOR Stříbrné pásmo získala Lucie Vaníčková z klavírní třídy p. uč. Lenky Šoborové Mozart opět v Olomouci 2009 - soutěžní přehlídka (12. 11. 2009) Chrám i tvrz 2010 - krajská soutěž

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a Základní umělecká škola Vítězslava Nováka, Skuteč, okres Chrudim V ý r o č n í z p r á v a o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2013/2014 O b s a h 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2012-2013

Výroční zpráva o činnosti školy 2012-2013 Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy 2012-2013 Zpracoval: Roman K o n ů p k a ředitel školy Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE Čtvrť 1. máje 715, 687 71 Bojkovice zřizovatel: Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně Základní údaje o organizaci, charakteristika

Více

Základní umělecká škola Dolní Újezd Dolní Újezd 480 Příspěvková organizace. Výroční zpráva. o činnosti školy

Základní umělecká škola Dolní Újezd Dolní Újezd 480 Příspěvková organizace. Výroční zpráva. o činnosti školy Základní umělecká škola Dolní Újezd Dolní Újezd 480 Příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy a) Obecná charakteristika

Více

ROK 2012 --------------------

ROK 2012 -------------------- Základní umělecká škola Gustava.Mahlera Humpolec,Školní 701, PSČ 396 01 PŮDNÍ VESTAVBA koncertní sál ZUŠ G.Mahlera- udrţitelnost projektu ROP - Jihovýchod ROK 2012 -------------------- POČET PREZENTACÍ

Více

ZUŠ CAMPANELLA OLOMOUC. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2012/2013. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA OLOMOUC. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2012/2013. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA OLOMOUC VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2012/2013 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 1 2 Charakteristika školy 1 3 Učební plány,

Více

Výsledky přijímacího řízení ZUŠ Jeseník na školní rok 2015/16

Výsledky přijímacího řízení ZUŠ Jeseník na školní rok 2015/16 Výsledky přijímacího řízení ZUŠ Jeseník na školní rok 2015/16 Žáci hudebního oboru mají možnost navštěvovat v rámci studia hudebního nástroje současně sborový zpěv bezplatně. Registrační č. zařazení H1

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Schválilo Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy

Více

Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP. 2012 Konzervatoř Brno

Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP. 2012 Konzervatoř Brno Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP 2012 Konzervatoř Brno 1 Úvod V Konzervatoři Brno se vyučují tři obory Hudba,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní umělecká škola Hulín nám.míru 23, 768 24 Hulín tel. 573 350 605 e - mail: reditelka@zushulin.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 20-202 Základní údaje o škole: Název školy: Základní

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní umělecká škola Josefa Suka Benešov Výroční zpráva školy za školní rok 2009/2010 Adresa: Telefon/fax:317723006 Bankovní spojení: ZUŠ J.Suka E mail:zus.benesov@tiscali.cz ČS spořitelna: 324924349/0800

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká republika Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA 2. základní umělecká škola Příbram I., Nám. T.G.Masaryka 155 Adresa: Nám. T. G. Masaryka 155, 261 01

Více