školní rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "školní rok 2012-2013"

Transkript

1 Základní umělecká škola F.X. Richtera Holešov Bezručova 675, Holešov, tel. : www : zusholesov.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní rok Výroční zpráva byla zpracována dle vyhlášky č. 15/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Při zpracování výroční zprávy bylo přihlíženo k ochraně osobních údajů dle platného zákona.

2 Část I. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy : Základní umělecká škola F. X. Richtera Holešov Sídlo : Bezručova 675, Holešov IČO školy : Odloučená pracoviště : Kostelec u Holešova čp Prusinovice, Hlavní č.p Žeranavice Zřizovatel : Krajský úřad Zlínského kraje, tř. T. Bati 21, Zlín Ředitel školy, statutární orgán : PhDr. Jaroslav Zámečník Statutární zástupce ředitele : Sylvia Šimečková Kontakt na školu : tel.: , www. zusholesov.cz Pracovnice pro informace : Lenka Adámková Datum založení školy : Datum zařazení do sítě : Poslední aktualizace v síti : Zápis do školského rejstříku: Základní údaje za školní rok 2012/2013 : Žáků celkem 740 Z toho dospělých žáků Dospělých absolventů 6 0 Výše vybíraného příspěvku za měsíc ( 11 vyhl. MŠMT č.151/2003 Sb.) ve školním roce 2011/2012 : Školné v jednotlivých oborech (Kč) Hudební 50,- 100,- 160,- 230,- 250,- 300,- 400,- Taneční 90,- 100,- Výtvarný 130,- 160,- Občanské sdružení při škole : Sdružení rodičů a přátel dětí a školy při ZUŠ ( SRPDŠ) 2

3 Charakteristika školy : ZUŠ v Holešově poskytuje základy vzdělání v hudebním, výtvarném a tanečním oboru. Organizace vyučovacího procesu se řídí vyhláškou MŠMT č. 292/1991Sb. o základních uměleckých školách, ve znění zákona č. 138/1995 Sb., vyhlášky č. 151/2003 Sb., vyhlášky č. 71/2005 Sb. a ostatními obecně závaznými předpisy. Koncepce školy vychází z platných učebních plánů, RVP a osnov pro ZUŠ, schválených MŠMT ČR. Od škola vyučuje dle vlastního Školního vzdělávacího programu Brána k umění a to v přípravném studiu, v prvních ročnících I. a II. stupně a ve studiu pro dospělé. Studium je rozděleno na přípravné a základní (I. a II. stupeň). V hudebním oboru škola poskytuje výuku na téměř všechny hudební nástroje a také nabízí výuku přípravné hudební nauky, hudební nauky, hru v nejrůznějších souborech a komorní hře. Ve výtvarném oboru škola poskytuje základy v kresbě, malbě, keramice, modelování a dekorativních činnostech(přesněji základy v plošné, prostorové, objektové, akční tvorbě a výtvarné kultuře). V tanečním oboru se žáci seznamují se základy pohybové výchovy, klasického baletu, lidového a moderního tance a taneční praxe. Výsledky vzdělávání za uplynulý školní rok 2012/2013 jsou na ZUŠ F. X. Richtera Holešov spíše nadprůměrné. Svědčí o tom zejména velmi dobré výsledky žáků na celostátní národní soutěži ZUŠ, dále velký počet žáků, kteří se podíleli svým veřejným vystoupením na prezentaci školy a v neposlední řadě také 7 našich absolventů bylo přijato ke studiu na uměleckých školách. Cíle, které si škola stanovila v plánu činnosti na školní rok 2012/2013 se podařilo splnit. Prioritním úkolem však nadále zůstává neustálé zvyšování kvality výchovně vzdělávací práce a prezentace školy na veřejnosti. K tomu také byla zaměřena hospitační činnost vedení školy. Důraz byl kladen na strukturu vyučovací hodiny, motivaci, opakování a procvičování látky, upevňování vědomostí a dovedností a uplatňování nových metod a forem práce ve výuce. Pozornost byla také věnována rozvoji komunikativních dovedností mezi žáky a mezi učitelem a žákem. Úzce jsme také spolupracovali s rodiči při řešení problémů prospěchu a chování žáků. V uplynulém školním roce probíhala rovněž výuka na odloučených pracovištích v Kostelci u Holešova (obor hudební - hra na keyboard, hudební nauka), v Prusinovicích (obor hudební - hra na keyboard, hra na kytaru, hudební nauka) a Žeranovicích (obor hudební - hra na housle, hra na kytaru, zobcovou flétnu, hudební nauka). Vyučování realizujeme na ZŠ, se kterou úzce spolupracujeme při pořádání koncertů, školních akademií a výstav. Velký zájem žáků zůstává hlavně o obor hudební, který je na odloučených pracovištích materiálně zabezpečen vhodnými učebními pomůckami a třídami. Spolupráce s jinými školami : Ve spolupráci s mateřskými školami jsme organizovali výuku předškolních dětí v kolektivní hře na zobcové flétny. Pro MŠ jsme uspořádali tři hudební besedy s ukázkami různých hudebních nástrojů. Malí flétnisté rovněž vystoupili na adventním a závěrečném koncertě. Pro žáky MŠ a nižší ročníky ZŠ jsme rovněž pořádali závěrečné výchovné koncerty, závěrečnou výstavu prací žáků výtvarného oboru a několik vystoupení žáků tanečního oboru, které se letos uskutečnily ve velkém sále holešovského zámku a v sálech kina Svět Holešov. Dne 12 a 13. června 2013 jsme uspořádali zápis žáků a současně den otevřených dveří. Případní zájemci o studium na naší škole se tak mohli seznámit s výukou ve všech nabízených oborech. 3

4 Část II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY ŠKOLY (osnovy) Obory vyučované ve školním roce 2012/2013 : Obor hudební taneční výtvarný Počet žáků Počet tříd 18,58 0,79 2,37 Počet hodin týdně Počet žáků s rozšířeným vyuč Přehled vyučovaných oborů zařazených do sítě : obor hudební, výtvarný a taneční - přehled učebních plánů : Hudební obor realizuje výuku dle učebních plánů pro ZUŠ, platných od pod č.j /95, obsah učiva se řídí platnými učebními osnovami pro ZUŠ z let Obsah učiva je možné upravit až do 30 procent jeho rozsahu tak, aby byla respektována osobitá tvořivost učitele, aby vznikl prostor pro individuální přístup k žákům, a aby učební osnovy mohly být obohacovány o nové poznatky daného oboru. Výtvarný obor realizuje výuku dle osnov a RVP č.j / platného od Taneční obor vyučuje dle RVP č.j / a č.j. 621/ , platného od a osnov. Od škola vyučuje dle vlastního Školního vzdělávacího programu Brána k umění a to v přípravném studiu, v prvních ročnících I. a II. stupně a ve studiu pro dospělé. - Přehled vyučovaných nástrojů v hudebním oboru: Klavír, keyboard,akordeon, kytara, housle, viola, violoncello, zobcová, altová a příčná flétna, trubka, klarinet, saxofon, lesní roh, basová a elektrická kytara, bicí nástroje a zpěv. - Vyučované soubory : smyčcový, pěvecký, kytarový (2x), akordeonový a taneční soubor Výtvarný obor : kresba, malba, modelování, keramika a dekorativní činnosti ( plošná a prostorová kresba, objektová a akční tvorba a výtvarná kultura). Taneční obor : přípravná hudebně-pohybová výchova, taneční průprava, základy klasického, lidového a moderního tance, taneční praxe. 4

5 Část III. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY Celkový počet pracovníků školy ve školním roce : Počet pracovníků celkem : Z toho pedagogických : Interní: Externí: Interní: Externí : Fyz. : Přepoč.: Fyzic.: Přepoč.: Fyzic.: Přepoč.: Fyzic.: Přepoč.: 28 24, , , ,442 Věková struktura všech pedagogických pracovníků : Věkové rozmezí : Počet Pracovníků : Do 29 let let let 50 a víc let Důchodci Fyzicky: Přepočteno: 2,522 5,135 4,616 8,617 1,652 Seznam interních pedagogických pracovníků ve školním roce : pořadové úvazek Pracovní zařazení: Kvalifikace : Délka číslo Praxe: 22 plný ředitel vysokoškolské ( PHV, HN) 43 akordeon, keyboard Konzervatoř akordeon 17 plný zástupce ředitele Konzervatoř (flétna) 34 flétna 01 částeč. učitel Konzervatoř 9 bicí, taneč.soubor (bicí nástroje) 02 plný učitelka Konzervatoř maturita 27 kytara (kytara) 03 částeč. učitelka Konzervatoř (zpěv) 17 zpěv,komorní zpěv 04 částeč. učitelka vysokoškolské (klavír) 3 klavír,korepetice HO 05 plný učitel SUPŠ, pedag.minimum 27 výtvarná výchova 06 plný učitelka SUPŠ, pedag.minimum 26 výtvarná výchova 07 částeč. učitelka vysokoškolské (klavír) 11 klavír,korepetice TO, HO 08 částeč. učitelka housle, HN,PHV Konzervatoř (viola) 3 5

6 09 plný učitel housle,zobc. flétna,trubka 10 částeč. učitelka taneční výchova 11 plný učitel keyboard, zob. flétna 12 plný učitelka flétna, PHV,HN 13 plný učitelka kytara 14 plný učitel klarinet, ZF, saxofon 15 částeč. učitel klavír, korepeticeto 16 plný učitelka keyboard 18 částeč. učitelka akordeon, DPS 19 plný učitel klavír 20 Částečný učitelka sólový zpěv 21 částečný Učitel lesní roh, ZF, keyboard 23 částeč. učitelka výtvarná výchova 24 plný učitel klavír,keyboard Konzervatoř (housle) 43 Nekvalifikovaná,studující 14 (středoškol. vzděl.) Konzervatoř(fagot) 28 Konzervatoř (příč.flétna) 4 Vysokoškolské a 26 Konzervatoř (kytara) Konzervatoř (klarinet) 27 Konzervatoř(klavír) 6 vysokoškolské (HN) 32 Konzervatoř (akordeon) 13 Konzervatoř(varhany, 25 klavír) Konzervatoř/maturita 1 Sólový zpěv Konzervatoř(lesní roh) 33 Vysokoškolské ( VV) 16 Konzervatoř(klavír) 45 APROBOVANOST A STUPEŇ VZDĚLÁNÍ UČITELŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 : Požadovaný stupeň vzdělání 99 Aprobovanost výuky 98 v % NEPEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 : Interní pracovníci Externí pracovníci k datu počet fyzických přepočtené osob úvazky 4 3, Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2012 / 2013 : Ostatní Pracovní zařazení, funkce Úvazek Stupeň vzdělání, obor pracovníci - poř.číslo 1 účetní, hospodářka plný středoškolské odborné 6

7 2 údržbář částečný SOU 3 uklizečka částečný SOU 4 uklizečka částečný SOU Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ( DVPP ) a vedení školy : název semináře počet zúčastněných pedagogů Cyklus kytarových seminářů/ Konzervatoř Brno/ 8 seminářů 2 Cyklus kytarových seminářů / ZUŠ Malenovice / 4 semináře 1 Cyklus klavírních seminářů / Konzervatoř Brno / 8 seminářů 2 Klavírní seminář / Konzervatoř Brno / 1 seminář 3 Smyčcový seminář / Konzervatoř Brno / 2 semináře 1 Dechové semináře / Konzervatoř Brno / 2 semináře 2 Vzdělávání ostatních pracovníků : název semináře Seminář účetnictví Školení BOZP a PO 2 Finanční náklady na DVPP a vzdělávání pedagogických pracovníků : - DVPP ,- - cestovní náhrady 9 875,- počet účastníků Část IV. Nově přijati žáci pro školní rok 2012/2013: 1. ÚDAJE O ZAŘAZOVÁNÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ Obory : Hudební Literárně dramatický Taneční Výtvarný Počty žáků přihlášených : Počty žáků přijatých :

8 2. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ Absolventi školy ve školním roce 2012/2013 v jednotlivých oborech : Obory : Hudební Literárně dramatický Taneční Výtvarný Počty absolventů : Žáci přijatí ke studiu do středních škol (přijímací řízení 2013) : KONZERVATOŘ UMPRUM Jiná střední škola výtvarného směru VŠ uměleckého směru Jiné navazující na ZUŠ x přihláš. přijato přihláš. přijato přihláš. přijato přihláš. přijato přihláš. přijato KONZERVATOŘ Kroměříž 2. UMPRUM Uherské Hradiště 3. SPŠ Přerov 4. ČVÚT Brno, architektura 5. PEDAGOGICKÁ FAKULTA OLOMOUC 6. STAVEBNÍ FAKULTA BRNO Hodnocení žáků na konci školního roku 2012/2013 : Stupeň hodnocení s prospěl neprospěl neklasifikován vyznamenáním Hodnocení úrovně a výsledků výchovně vzdělávací práce v uplynulém školním roce Úroveň a výsledky výchovně vzdělávací práce v uplynulém školním roce lze hodnotit jako velmi dobré. Svědčí o tom širší zapojení žáků do nejrůznějších soutěží, veřejných vystoupení v rámci školních besídek, koncertů a výstav. Prioritou zůstává především prezentace většího počtu žáků školy na veřejnosti. Důsledně vyžadovat kvalitnější domácí přípravu ve hře na hudební nástroj i do kolektivních předmětů. 4. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Ve školním roce 2012/2013 inspekční činnost nebyla provedena. 8

9 HUDEBNÍ OBOR 4. SOUTĚŽE - UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ ZUŠ F.X. RICHTERA HOLEŠOV ŠKOLNÍ ROK SOUTĚŽE UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ ZUŠ F. X. RICHTERA HOLEŠOV ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 HUDEBNÍ OBOR Pěvecká soutěž Olomouc Gargulák Filip Šlechtová Simona Kotková Michaela 3. místo 3. místo Národní soutěž ZUŠ v komorní hře s převahou dechových nástrojů okresní kolo Vaculíková Alena a Pazderová Nela ( duo zobcových fléten ) Macura Thomas a Šlechtová Lucie ( duo zobcových fléten ) 3. místo Dvorník Martin a Horák Jan ( duo saxofonů) 1. místo s postupem Národní soutěž ZUŠ v komorní hře s převahou dechových nástrojů krajské kolo Dvorník Martin a Horák Jan ( duo saxofonů ) čestné uznání Národní soutěž ZUŠ ve hře na elektronické klávesové nástroje okresní kolo Jakeš Rostislav Kozáčková Anna Křenková Markéta Bubíková Lucie Fojtová Monika Zanášková Štěpánka 1. místo s postupem 1. místo Národní soutěž ZUŠ ve hře na elektronické klávesové nástroje krajské kolo Kozáčková Anna Národní soutěž ZUŠ v komorní hře akordeonů krajské kolo Podolová Markéta a Machovská Marie (duo akordeonů) Národní soutěž ZUŠ v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů krajské kolo Nováková Veronika, Loučka Karel (housle), Geryková Nikola (kytara) 3.místo Mezinárodní kytarová soutěž Fernanda Sora Frýdek Místek Dvorníková Nikola čestné uznání 9

10 Hradecké Guitarreando 2013 trio Vaculíková Alena (zobc. flétna), Geryková Nikola, Conev Adam (kytary) čestné uznání Pěvecká soutěž Moravia talent malá scéna Zlín Gazdová Nikol a Novák Michal - postup do finále VÝTVARNÝ OBOR Výtvarná soutěž Max Śvabinský očima mladých výtvarníků Háblová Nikol Hrudíková Natálie cena odborné poroty cena odborné poroty Výtvarná soutěž Lidice 2013 nejvyšší ocenění Lidická růže získala Ševčíková Eva ocenění za kolekci : Valachová Karolína, Adamík Marek, Hyeu Dominh, Navrátil Andrej, Omasta Petr, Solař Lumír Výtvarná soutěž Polsko- moje město a okolí ocenění poroty: Jan Kříž, Lenka Krumpolcová, Lucie Šlechtová účast v soutěžích : Bible včera, dnes a zítra- knihovna Holešov Strašidla ze mlýna a okolí Jičín ( dosud nevyhodnoceno ) 3 výstavy v prostorách školy (zahajovací, vánoční, ukázková prací žáků) Vzdělávání handicapovaných žáků : V současné době na naší škole neprobíhá výuka handicapovaných žáků. Část V. Prezentace žáků a učitelů na veřejnosti, spolupráce školy s jinými subjekty: Přehled akcí školy ve školním roce 2012/2013 září 2012 Instalace výstavy výtvarného oboru v prostorách školy 20. září 2012 Koncert na odloučeném pracovišti v Kostelci 27. září 2012 Koncert na odloučeném pracovišti v Prusinovicích 4. říjen 2012 Vystoupení na přednášce v knihovně Holešov 15. října 2012 Žákovská besídka (sál školy) 13. listopad 2012 Žákovská besídka (sál školy) 15. listopad 2012 Hudební besedy pro MŠ (8.30,9.30,10.30 hod. sál ZUŠ) listopad 2012 Účast na pěvecké soutěži v Olomouci 17. listopad 2012 Koncert pro seniory v Kostelci 27. listopad 2012 Vystoupení na přednášce v knihovně Holešov 28. listopad 2012 Žákovská besídka (sál školy) 4. prosinec 2012 Adventní koncert učitelů ZUŠ ( kostel NPM Holešov) 11. prosinec 2012 Instalace vánoční výstavy v prostorách školy 12. prosinec2012 Adventní koncert malých flétnistů (sál školy) 13. prosinec 2012 Adventní koncert žáků ZUŠ ( zámek Holešov) 13. prosinec 2012 Mikulášské vystoupení v Žeranovicích 14. prosinec 2012 Vystoupení tanečního oddělení v Bystřici pod Host.(KD Sušil) 10

11 14. prosinec 2012 Adventní koncert v Kostelci 16. prosinec 2012 Vánoční koncert (zámeček Žeranovice) 18. prosinec 2012 Žákovská besídka (sál školy) 19. prosinec 2012 Adventní koncert v Centru pro seniory Holešov 20. prosinec 2012 Vánoční taneční vystoupení (kino Svět Holešov) 20. prosinec 2012 Zimní akademie na ZŠ Žeranovice 21. prosinec 2012 Vánoční besídka akordeonové třídy (sál školy) 21. leden 2013 Žákovská besídka (sál školy) 22. leden 2013 IV.varhanní koncert L.Šuranského (kostel NPM Holešov) 12. únor 2013 Valentýnský koncert pěveckého oddělení ( sál školy) 14. únor 2013 Třídní besídka p.uč. Jančové a Hubáčkové (sál školy) Max Švabinský očima mladých výtvarníků (muzeum Kroměříž) 19. únor 2013 Žákovská besídka (sál školy) 22. únor 2013 Třídní besídka akordeonové třídy (sál školy) 13. březen 2013 Setkání Klubu důchodců (kino Svět Holešov) březen 2013 Instalace výstavy průběžných aktivit VO v prostorách školy 13. březen 2013 Jarní koncert v Centru pro seniory Holešov 20. březen 2013 Žákovská besídka (sál školy) 21. březen 2013 Koncert Ladislavy Jančové (sál školy) 24. březen 2013 Velikonoční koncert (evang. kostel Prusinovice) duben 2013 Výstava výtv. oboru v Poslanecké sněmovně Praha 16. duben 2013 Žákovská besídka (sál ZUŠ) 28. duben 2013 Vítání občánků Holešov Žopy (OA Žopy) 6. květen 2013 Žákovská besídka (sál ZUŠ) 9. květen 2013 Slavnostní akce Milion města Holešova (zámek Holešov) 14. květen 2013 I. Absolventský koncert (sál školy) 15. květen 2013 Koncert malých flétnistů (sál školy) 16. květen 2013 II. Absolventský koncert (zámek Holešov) 21. květen 2013 Třídní besídka kytarového oddělení (sál školy) květen 13 Závěrečná výstava výtvarného oboru (zámek Holešov) 23. květen 2013 Výchovný koncert pro žáky MŠ (zámek Holešov) 23. květen 2013 Výchovný koncert pro žáky ZŠ (zámek Holešov) 23. květen 2013 Závěrečný koncert školy pro veřejnost (zámek Holešov) 24. květen 2013 Hradecké Guitarreando ZUŠ Hradec Králové 29. květen 2013 Koncert v ZUŠ Lipník nad Bečvou (sál ZUŠ Lipník) 30. květen 2013 Vystoupení pro seniory v Žeranovicích (sál U Sedlářů) 30 květen 2013 Třídní besídka pěveckého oddělení (sál ZUŠ) Absolventská výstava výtvarného oboru (zámek Holešov) 5. červen 2013 Taneční vystoupení Pod šapitó (kino Svět Holešov) 12. červen 2013 Závěrečný koncert v Prusinovicích 14. červen 2013 Závěrečný koncert v Kostelci 19. červen 2013 Vystoupení pro seniory v Kostelci 19. červen 2013 Koncert k Evropskému dni hudby ve Zdounkách (sál ZUŠ Zdounky) 17. červen 2013 Třídní besídka p.uč. Pitrové a Hubáčkové (sál školy) 20. červen 2013 Koncert závěrem roku p. uč. Jablunkové a p.uč. Bakaly (sál ZUŠ) 21. červen 2013 Třídní besídka p.uč. Jablunkové (sál školy) 23. červen Muzikantské setkání v Rožnově pod Radhoštěm (p.uč.jablunková, p.uč. Bakala) 23. červen 2013 Letní koncert v Žeranovicích (zámeček Žeranovice) 26. červen 2013 XI. Muzikálový večer ( zámek Holešov) 11

12 Část VI. ZÁVĚR Ve školním roce 2013/2014 se škola zaměří na další zkvalitňování výchovně vzdělávacího procesu, řešení prioritních úkolů a na širší účast žáků na soutěžích, výstavách a koncertech školy. V oblasti materiálně technického zabezpečení školy bylo ve školním roce provedeno ladění klavírů, zakoupeny dva keyboardy, digitální piano, dva saxofony, klarinet, příčná flétna, westernová kytara, nová TV a notebook pro kolektivní výuku HN, dva přehrávače CD a nezbytný notový materiál. Pro potřeby žáků výtvarného oboru byly pořízeny nové lavice (22 ks) a fotoaparát zn. Canon. Do učebny tanečního oboru byly pořízeny nové kostýmy a okenní žaluzie. Do kanceláře školy byla zakoupena nová tiskárna, do učeben pak 10 nových židlí, nábytek do dvou učeben, knihovnička pro houslový archiv aj. Z prostředků FKSP byla zakoupena pro pracovníky školy nová malá lednice. Na lavečkách, umístěných na chodbách školy bylo provedeno nové čalounění. Na hlavní budově školy byl proveden nátěr okapů a v učebně VO ve dvoře nátěr radiátorů. Průběžně byla prováděna drobná údržba budovy a tříd (vymalování některých učeben) V novém školním roce plánujeme v hudebním oboru vybavení školy dalšími potřebnými audiovizuálními pomůckami, hudebními nástroji, notovým materiálem a také dalšími pomůckami pro výtvarný a taneční obor. Datum zpracování výroční zprávy : PhDr. Jaroslav Zámečník Ředitel školy 12

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní umělecká škola nám.míru 23, 768 24 tel. 573 35 65 e - mail: reditelka@zushulin.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 22-23 Základní údaje o škole: Název školy: Sídlo: Další místa poskytovaného

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA UHERSKÝ BROD ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Mgr. Hana Mahdalová * 1. Charakteristika školy název: sídlo školy: Základní umělecká škola Uherský Brod Mariánské náměstí

Více

ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013. Základní umělecká škola Zlín

ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013. Základní umělecká škola Zlín ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013 Základní umělecká škola Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecké školy Zlín školní rok 2012/2013 Charakteristika školy 1. Název školy: Základní umělecká škola Zlín

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

17. Výroční zpráva o činnosti ZUŠ za školní rok 2011/2012

17. Výroční zpráva o činnosti ZUŠ za školní rok 2011/2012 17. Výroční zpráva o činnosti ZUŠ za školní rok 2011/2012 Charakteristika školy Název školy: Základní škola a Základní umělecká škola Dolní Němčí Adresa školy: Školní 606, Dolní Němčí 687 62, okres Uherské

Více

Charakteristika školy

Charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti ZUŠ MORAVA, spol. s r.o. 2013/2014 Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola MORAVA, spol. s r.o. Sídlo: Kotěrova 4395, Zlín Odloučené pracoviště: Provodov, Fryšták,

Více

za období školního roku

za období školního roku V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za období školního roku 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola Zdounky Sídlo: Náměstí 23, Zdounky 768 02 Místa

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014. Základní umělecká škola Zlín

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014. Základní umělecká škola Zlín ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 Základní umělecká škola Zlín ČTYŘBAREVNÁ ŠKOLA. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecké školy Zlín školní rok 2013/2014 Charakteristika školy 1. Název školy: Základní

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 2011/2012 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE Čtvrť 1. máje 715, 687 71 Bojkovice zřizovatel: Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně Základní údaje o organizaci, charakteristika

Více

Alena Frýdlová. Dana Skopalová. hudební výtvarný literárně dramatický taneční

Alena Frýdlová. Dana Skopalová. hudební výtvarný literárně dramatický taneční CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy: Sídlo školy: Základní umělecká škola HARMONIE Zlín B. Němcové 258, 760 01 Zlín IČO: 25 33 64 10 IZO: 600 003 523 Číslo účtu: 379781453/0300 Právní forma: společnost s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná-Mizerov, příspěvkové organizace za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti - ZUŠ B. Smetany, Karviná-Mizerov, šk. rok

Více

VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010

VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010 VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010 ZÁKLAD Í UMĚLECKÁ ŠKOLA, KLAD O 5. KVĚT A 1870, 272 01 KLAD O PŘÍSPĚVKOVÁ ORGA IZACE Č. 10301 IČ: 67673627 Strana 1 (celkem 12) VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace tel. / fax: 558 275 012, tel. /záz.: 558 275 011, e-mail: reditel.zus-valcika@tiscali.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní

Více

Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace

Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice Vašátkova 343, 250 88 Čelákovice Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 www.zus.celakovice.cz Obsah 1. Hlavní údaje o škole... 3 2. Organizace

Více

Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná Mizerov, Čajkovského 2217, příspěvkové organizace. za školní rok 2006/2007

Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná Mizerov, Čajkovského 2217, příspěvkové organizace. za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná Mizerov, Čajkovského 2217, příspěvkové organizace za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace tel.: 558 275 012, tel. /záz.: 558 275 011, e-mail: reditel.zus-valcika@tiscali.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH školní rok 2013 2014 Obsah : 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy a přehled oborů vzdělání 3. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace tel.: 558 275 012, tel. /záz.: 558 275 011, e-mail: reditel.zus-valcika@tiscali.cz OBSAH Strana I. Základní charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY za škol. rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY za škol. rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY za škol. rok 2012/2013 část I. 1) Název školy, sídlo, právní forma, IČO : ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, BRNO, CHARBULOVA 84, 618 00 IČO : 44993463 IZO : 044993463

Více

Základní umělecká škola Kutná Hora. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Základní umělecká škola Kutná Hora. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní umělecká škola Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy 2013/2014 ZUŠ Kutná Hora Chceme být školou, na kterou si každý rád po letech vzpomene a přivede k nám své děti. 1 Obsah Část I. Základní

Více

Obsah výroční zprávy o činnosti Základní umělecké školy v Bruntále za školní rok 2013-2014. Základní údaje o organizaci 1. 1. Charakteristika školy.

Obsah výroční zprávy o činnosti Základní umělecké školy v Bruntále za školní rok 2013-2014. Základní údaje o organizaci 1. 1. Charakteristika školy. Obsah výroční zprávy o činnosti Základní umělecké školy v Bruntále za školní rok 2013-2014 Základní údaje o organizaci 1 1. Charakteristika školy. 2 2. Přehled oborů vzdělání 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace

Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za školní rok 2010/2011... Mgr. Zdeněk Babinec ředitel školy Obsah: a) základní

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy 2011/2012

Výroční zpráva. o činnosti školy 2011/2012 Základní umělecká škola Dolní Újezd Dolní Újezd 480 Příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy a) Obecná charakteristika

Více

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2011/2012 A. Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola Václava Pichla, Bechyně, Klášterní 39, Identifikátor zařízení: 600 002 551 IČO: 70 848 335

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JINDŘICHA PRAVEČKA

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JINDŘICHA PRAVEČKA ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JINDŘICHA PRAVEČKA nám. A. Jiráska 3, Lanškroun Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Zpracoval: Pavel Vašíček Dis. 1. Základní údaje Název: Základní umělecká škola Jindřicha Pravečka,

Více