školní rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "školní rok 2012-2013"

Transkript

1 Základní umělecká škola F.X. Richtera Holešov Bezručova 675, Holešov, tel. : www : zusholesov.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní rok Výroční zpráva byla zpracována dle vyhlášky č. 15/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Při zpracování výroční zprávy bylo přihlíženo k ochraně osobních údajů dle platného zákona.

2 Část I. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy : Základní umělecká škola F. X. Richtera Holešov Sídlo : Bezručova 675, Holešov IČO školy : Odloučená pracoviště : Kostelec u Holešova čp Prusinovice, Hlavní č.p Žeranavice Zřizovatel : Krajský úřad Zlínského kraje, tř. T. Bati 21, Zlín Ředitel školy, statutární orgán : PhDr. Jaroslav Zámečník Statutární zástupce ředitele : Sylvia Šimečková Kontakt na školu : tel.: , www. zusholesov.cz Pracovnice pro informace : Lenka Adámková Datum založení školy : Datum zařazení do sítě : Poslední aktualizace v síti : Zápis do školského rejstříku: Základní údaje za školní rok 2012/2013 : Žáků celkem 740 Z toho dospělých žáků Dospělých absolventů 6 0 Výše vybíraného příspěvku za měsíc ( 11 vyhl. MŠMT č.151/2003 Sb.) ve školním roce 2011/2012 : Školné v jednotlivých oborech (Kč) Hudební 50,- 100,- 160,- 230,- 250,- 300,- 400,- Taneční 90,- 100,- Výtvarný 130,- 160,- Občanské sdružení při škole : Sdružení rodičů a přátel dětí a školy při ZUŠ ( SRPDŠ) 2

3 Charakteristika školy : ZUŠ v Holešově poskytuje základy vzdělání v hudebním, výtvarném a tanečním oboru. Organizace vyučovacího procesu se řídí vyhláškou MŠMT č. 292/1991Sb. o základních uměleckých školách, ve znění zákona č. 138/1995 Sb., vyhlášky č. 151/2003 Sb., vyhlášky č. 71/2005 Sb. a ostatními obecně závaznými předpisy. Koncepce školy vychází z platných učebních plánů, RVP a osnov pro ZUŠ, schválených MŠMT ČR. Od škola vyučuje dle vlastního Školního vzdělávacího programu Brána k umění a to v přípravném studiu, v prvních ročnících I. a II. stupně a ve studiu pro dospělé. Studium je rozděleno na přípravné a základní (I. a II. stupeň). V hudebním oboru škola poskytuje výuku na téměř všechny hudební nástroje a také nabízí výuku přípravné hudební nauky, hudební nauky, hru v nejrůznějších souborech a komorní hře. Ve výtvarném oboru škola poskytuje základy v kresbě, malbě, keramice, modelování a dekorativních činnostech(přesněji základy v plošné, prostorové, objektové, akční tvorbě a výtvarné kultuře). V tanečním oboru se žáci seznamují se základy pohybové výchovy, klasického baletu, lidového a moderního tance a taneční praxe. Výsledky vzdělávání za uplynulý školní rok 2012/2013 jsou na ZUŠ F. X. Richtera Holešov spíše nadprůměrné. Svědčí o tom zejména velmi dobré výsledky žáků na celostátní národní soutěži ZUŠ, dále velký počet žáků, kteří se podíleli svým veřejným vystoupením na prezentaci školy a v neposlední řadě také 7 našich absolventů bylo přijato ke studiu na uměleckých školách. Cíle, které si škola stanovila v plánu činnosti na školní rok 2012/2013 se podařilo splnit. Prioritním úkolem však nadále zůstává neustálé zvyšování kvality výchovně vzdělávací práce a prezentace školy na veřejnosti. K tomu také byla zaměřena hospitační činnost vedení školy. Důraz byl kladen na strukturu vyučovací hodiny, motivaci, opakování a procvičování látky, upevňování vědomostí a dovedností a uplatňování nových metod a forem práce ve výuce. Pozornost byla také věnována rozvoji komunikativních dovedností mezi žáky a mezi učitelem a žákem. Úzce jsme také spolupracovali s rodiči při řešení problémů prospěchu a chování žáků. V uplynulém školním roce probíhala rovněž výuka na odloučených pracovištích v Kostelci u Holešova (obor hudební - hra na keyboard, hudební nauka), v Prusinovicích (obor hudební - hra na keyboard, hra na kytaru, hudební nauka) a Žeranovicích (obor hudební - hra na housle, hra na kytaru, zobcovou flétnu, hudební nauka). Vyučování realizujeme na ZŠ, se kterou úzce spolupracujeme při pořádání koncertů, školních akademií a výstav. Velký zájem žáků zůstává hlavně o obor hudební, který je na odloučených pracovištích materiálně zabezpečen vhodnými učebními pomůckami a třídami. Spolupráce s jinými školami : Ve spolupráci s mateřskými školami jsme organizovali výuku předškolních dětí v kolektivní hře na zobcové flétny. Pro MŠ jsme uspořádali tři hudební besedy s ukázkami různých hudebních nástrojů. Malí flétnisté rovněž vystoupili na adventním a závěrečném koncertě. Pro žáky MŠ a nižší ročníky ZŠ jsme rovněž pořádali závěrečné výchovné koncerty, závěrečnou výstavu prací žáků výtvarného oboru a několik vystoupení žáků tanečního oboru, které se letos uskutečnily ve velkém sále holešovského zámku a v sálech kina Svět Holešov. Dne 12 a 13. června 2013 jsme uspořádali zápis žáků a současně den otevřených dveří. Případní zájemci o studium na naší škole se tak mohli seznámit s výukou ve všech nabízených oborech. 3

4 Část II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY ŠKOLY (osnovy) Obory vyučované ve školním roce 2012/2013 : Obor hudební taneční výtvarný Počet žáků Počet tříd 18,58 0,79 2,37 Počet hodin týdně Počet žáků s rozšířeným vyuč Přehled vyučovaných oborů zařazených do sítě : obor hudební, výtvarný a taneční - přehled učebních plánů : Hudební obor realizuje výuku dle učebních plánů pro ZUŠ, platných od pod č.j /95, obsah učiva se řídí platnými učebními osnovami pro ZUŠ z let Obsah učiva je možné upravit až do 30 procent jeho rozsahu tak, aby byla respektována osobitá tvořivost učitele, aby vznikl prostor pro individuální přístup k žákům, a aby učební osnovy mohly být obohacovány o nové poznatky daného oboru. Výtvarný obor realizuje výuku dle osnov a RVP č.j / platného od Taneční obor vyučuje dle RVP č.j / a č.j. 621/ , platného od a osnov. Od škola vyučuje dle vlastního Školního vzdělávacího programu Brána k umění a to v přípravném studiu, v prvních ročnících I. a II. stupně a ve studiu pro dospělé. - Přehled vyučovaných nástrojů v hudebním oboru: Klavír, keyboard,akordeon, kytara, housle, viola, violoncello, zobcová, altová a příčná flétna, trubka, klarinet, saxofon, lesní roh, basová a elektrická kytara, bicí nástroje a zpěv. - Vyučované soubory : smyčcový, pěvecký, kytarový (2x), akordeonový a taneční soubor Výtvarný obor : kresba, malba, modelování, keramika a dekorativní činnosti ( plošná a prostorová kresba, objektová a akční tvorba a výtvarná kultura). Taneční obor : přípravná hudebně-pohybová výchova, taneční průprava, základy klasického, lidového a moderního tance, taneční praxe. 4

5 Část III. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY Celkový počet pracovníků školy ve školním roce : Počet pracovníků celkem : Z toho pedagogických : Interní: Externí: Interní: Externí : Fyz. : Přepoč.: Fyzic.: Přepoč.: Fyzic.: Přepoč.: Fyzic.: Přepoč.: 28 24, , , ,442 Věková struktura všech pedagogických pracovníků : Věkové rozmezí : Počet Pracovníků : Do 29 let let let 50 a víc let Důchodci Fyzicky: Přepočteno: 2,522 5,135 4,616 8,617 1,652 Seznam interních pedagogických pracovníků ve školním roce : pořadové úvazek Pracovní zařazení: Kvalifikace : Délka číslo Praxe: 22 plný ředitel vysokoškolské ( PHV, HN) 43 akordeon, keyboard Konzervatoř akordeon 17 plný zástupce ředitele Konzervatoř (flétna) 34 flétna 01 částeč. učitel Konzervatoř 9 bicí, taneč.soubor (bicí nástroje) 02 plný učitelka Konzervatoř maturita 27 kytara (kytara) 03 částeč. učitelka Konzervatoř (zpěv) 17 zpěv,komorní zpěv 04 částeč. učitelka vysokoškolské (klavír) 3 klavír,korepetice HO 05 plný učitel SUPŠ, pedag.minimum 27 výtvarná výchova 06 plný učitelka SUPŠ, pedag.minimum 26 výtvarná výchova 07 částeč. učitelka vysokoškolské (klavír) 11 klavír,korepetice TO, HO 08 částeč. učitelka housle, HN,PHV Konzervatoř (viola) 3 5

6 09 plný učitel housle,zobc. flétna,trubka 10 částeč. učitelka taneční výchova 11 plný učitel keyboard, zob. flétna 12 plný učitelka flétna, PHV,HN 13 plný učitelka kytara 14 plný učitel klarinet, ZF, saxofon 15 částeč. učitel klavír, korepeticeto 16 plný učitelka keyboard 18 částeč. učitelka akordeon, DPS 19 plný učitel klavír 20 Částečný učitelka sólový zpěv 21 částečný Učitel lesní roh, ZF, keyboard 23 částeč. učitelka výtvarná výchova 24 plný učitel klavír,keyboard Konzervatoř (housle) 43 Nekvalifikovaná,studující 14 (středoškol. vzděl.) Konzervatoř(fagot) 28 Konzervatoř (příč.flétna) 4 Vysokoškolské a 26 Konzervatoř (kytara) Konzervatoř (klarinet) 27 Konzervatoř(klavír) 6 vysokoškolské (HN) 32 Konzervatoř (akordeon) 13 Konzervatoř(varhany, 25 klavír) Konzervatoř/maturita 1 Sólový zpěv Konzervatoř(lesní roh) 33 Vysokoškolské ( VV) 16 Konzervatoř(klavír) 45 APROBOVANOST A STUPEŇ VZDĚLÁNÍ UČITELŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 : Požadovaný stupeň vzdělání 99 Aprobovanost výuky 98 v % NEPEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 : Interní pracovníci Externí pracovníci k datu počet fyzických přepočtené osob úvazky 4 3, Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2012 / 2013 : Ostatní Pracovní zařazení, funkce Úvazek Stupeň vzdělání, obor pracovníci - poř.číslo 1 účetní, hospodářka plný středoškolské odborné 6

7 2 údržbář částečný SOU 3 uklizečka částečný SOU 4 uklizečka částečný SOU Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ( DVPP ) a vedení školy : název semináře počet zúčastněných pedagogů Cyklus kytarových seminářů/ Konzervatoř Brno/ 8 seminářů 2 Cyklus kytarových seminářů / ZUŠ Malenovice / 4 semináře 1 Cyklus klavírních seminářů / Konzervatoř Brno / 8 seminářů 2 Klavírní seminář / Konzervatoř Brno / 1 seminář 3 Smyčcový seminář / Konzervatoř Brno / 2 semináře 1 Dechové semináře / Konzervatoř Brno / 2 semináře 2 Vzdělávání ostatních pracovníků : název semináře Seminář účetnictví Školení BOZP a PO 2 Finanční náklady na DVPP a vzdělávání pedagogických pracovníků : - DVPP ,- - cestovní náhrady 9 875,- počet účastníků Část IV. Nově přijati žáci pro školní rok 2012/2013: 1. ÚDAJE O ZAŘAZOVÁNÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ Obory : Hudební Literárně dramatický Taneční Výtvarný Počty žáků přihlášených : Počty žáků přijatých :

8 2. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ Absolventi školy ve školním roce 2012/2013 v jednotlivých oborech : Obory : Hudební Literárně dramatický Taneční Výtvarný Počty absolventů : Žáci přijatí ke studiu do středních škol (přijímací řízení 2013) : KONZERVATOŘ UMPRUM Jiná střední škola výtvarného směru VŠ uměleckého směru Jiné navazující na ZUŠ x přihláš. přijato přihláš. přijato přihláš. přijato přihláš. přijato přihláš. přijato KONZERVATOŘ Kroměříž 2. UMPRUM Uherské Hradiště 3. SPŠ Přerov 4. ČVÚT Brno, architektura 5. PEDAGOGICKÁ FAKULTA OLOMOUC 6. STAVEBNÍ FAKULTA BRNO Hodnocení žáků na konci školního roku 2012/2013 : Stupeň hodnocení s prospěl neprospěl neklasifikován vyznamenáním Hodnocení úrovně a výsledků výchovně vzdělávací práce v uplynulém školním roce Úroveň a výsledky výchovně vzdělávací práce v uplynulém školním roce lze hodnotit jako velmi dobré. Svědčí o tom širší zapojení žáků do nejrůznějších soutěží, veřejných vystoupení v rámci školních besídek, koncertů a výstav. Prioritou zůstává především prezentace většího počtu žáků školy na veřejnosti. Důsledně vyžadovat kvalitnější domácí přípravu ve hře na hudební nástroj i do kolektivních předmětů. 4. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Ve školním roce 2012/2013 inspekční činnost nebyla provedena. 8

9 HUDEBNÍ OBOR 4. SOUTĚŽE - UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ ZUŠ F.X. RICHTERA HOLEŠOV ŠKOLNÍ ROK SOUTĚŽE UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ ZUŠ F. X. RICHTERA HOLEŠOV ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 HUDEBNÍ OBOR Pěvecká soutěž Olomouc Gargulák Filip Šlechtová Simona Kotková Michaela 3. místo 3. místo Národní soutěž ZUŠ v komorní hře s převahou dechových nástrojů okresní kolo Vaculíková Alena a Pazderová Nela ( duo zobcových fléten ) Macura Thomas a Šlechtová Lucie ( duo zobcových fléten ) 3. místo Dvorník Martin a Horák Jan ( duo saxofonů) 1. místo s postupem Národní soutěž ZUŠ v komorní hře s převahou dechových nástrojů krajské kolo Dvorník Martin a Horák Jan ( duo saxofonů ) čestné uznání Národní soutěž ZUŠ ve hře na elektronické klávesové nástroje okresní kolo Jakeš Rostislav Kozáčková Anna Křenková Markéta Bubíková Lucie Fojtová Monika Zanášková Štěpánka 1. místo s postupem 1. místo Národní soutěž ZUŠ ve hře na elektronické klávesové nástroje krajské kolo Kozáčková Anna Národní soutěž ZUŠ v komorní hře akordeonů krajské kolo Podolová Markéta a Machovská Marie (duo akordeonů) Národní soutěž ZUŠ v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů krajské kolo Nováková Veronika, Loučka Karel (housle), Geryková Nikola (kytara) 3.místo Mezinárodní kytarová soutěž Fernanda Sora Frýdek Místek Dvorníková Nikola čestné uznání 9

10 Hradecké Guitarreando 2013 trio Vaculíková Alena (zobc. flétna), Geryková Nikola, Conev Adam (kytary) čestné uznání Pěvecká soutěž Moravia talent malá scéna Zlín Gazdová Nikol a Novák Michal - postup do finále VÝTVARNÝ OBOR Výtvarná soutěž Max Śvabinský očima mladých výtvarníků Háblová Nikol Hrudíková Natálie cena odborné poroty cena odborné poroty Výtvarná soutěž Lidice 2013 nejvyšší ocenění Lidická růže získala Ševčíková Eva ocenění za kolekci : Valachová Karolína, Adamík Marek, Hyeu Dominh, Navrátil Andrej, Omasta Petr, Solař Lumír Výtvarná soutěž Polsko- moje město a okolí ocenění poroty: Jan Kříž, Lenka Krumpolcová, Lucie Šlechtová účast v soutěžích : Bible včera, dnes a zítra- knihovna Holešov Strašidla ze mlýna a okolí Jičín ( dosud nevyhodnoceno ) 3 výstavy v prostorách školy (zahajovací, vánoční, ukázková prací žáků) Vzdělávání handicapovaných žáků : V současné době na naší škole neprobíhá výuka handicapovaných žáků. Část V. Prezentace žáků a učitelů na veřejnosti, spolupráce školy s jinými subjekty: Přehled akcí školy ve školním roce 2012/2013 září 2012 Instalace výstavy výtvarného oboru v prostorách školy 20. září 2012 Koncert na odloučeném pracovišti v Kostelci 27. září 2012 Koncert na odloučeném pracovišti v Prusinovicích 4. říjen 2012 Vystoupení na přednášce v knihovně Holešov 15. října 2012 Žákovská besídka (sál školy) 13. listopad 2012 Žákovská besídka (sál školy) 15. listopad 2012 Hudební besedy pro MŠ (8.30,9.30,10.30 hod. sál ZUŠ) listopad 2012 Účast na pěvecké soutěži v Olomouci 17. listopad 2012 Koncert pro seniory v Kostelci 27. listopad 2012 Vystoupení na přednášce v knihovně Holešov 28. listopad 2012 Žákovská besídka (sál školy) 4. prosinec 2012 Adventní koncert učitelů ZUŠ ( kostel NPM Holešov) 11. prosinec 2012 Instalace vánoční výstavy v prostorách školy 12. prosinec2012 Adventní koncert malých flétnistů (sál školy) 13. prosinec 2012 Adventní koncert žáků ZUŠ ( zámek Holešov) 13. prosinec 2012 Mikulášské vystoupení v Žeranovicích 14. prosinec 2012 Vystoupení tanečního oddělení v Bystřici pod Host.(KD Sušil) 10

11 14. prosinec 2012 Adventní koncert v Kostelci 16. prosinec 2012 Vánoční koncert (zámeček Žeranovice) 18. prosinec 2012 Žákovská besídka (sál školy) 19. prosinec 2012 Adventní koncert v Centru pro seniory Holešov 20. prosinec 2012 Vánoční taneční vystoupení (kino Svět Holešov) 20. prosinec 2012 Zimní akademie na ZŠ Žeranovice 21. prosinec 2012 Vánoční besídka akordeonové třídy (sál školy) 21. leden 2013 Žákovská besídka (sál školy) 22. leden 2013 IV.varhanní koncert L.Šuranského (kostel NPM Holešov) 12. únor 2013 Valentýnský koncert pěveckého oddělení ( sál školy) 14. únor 2013 Třídní besídka p.uč. Jančové a Hubáčkové (sál školy) Max Švabinský očima mladých výtvarníků (muzeum Kroměříž) 19. únor 2013 Žákovská besídka (sál školy) 22. únor 2013 Třídní besídka akordeonové třídy (sál školy) 13. březen 2013 Setkání Klubu důchodců (kino Svět Holešov) březen 2013 Instalace výstavy průběžných aktivit VO v prostorách školy 13. březen 2013 Jarní koncert v Centru pro seniory Holešov 20. březen 2013 Žákovská besídka (sál školy) 21. březen 2013 Koncert Ladislavy Jančové (sál školy) 24. březen 2013 Velikonoční koncert (evang. kostel Prusinovice) duben 2013 Výstava výtv. oboru v Poslanecké sněmovně Praha 16. duben 2013 Žákovská besídka (sál ZUŠ) 28. duben 2013 Vítání občánků Holešov Žopy (OA Žopy) 6. květen 2013 Žákovská besídka (sál ZUŠ) 9. květen 2013 Slavnostní akce Milion města Holešova (zámek Holešov) 14. květen 2013 I. Absolventský koncert (sál školy) 15. květen 2013 Koncert malých flétnistů (sál školy) 16. květen 2013 II. Absolventský koncert (zámek Holešov) 21. květen 2013 Třídní besídka kytarového oddělení (sál školy) květen 13 Závěrečná výstava výtvarného oboru (zámek Holešov) 23. květen 2013 Výchovný koncert pro žáky MŠ (zámek Holešov) 23. květen 2013 Výchovný koncert pro žáky ZŠ (zámek Holešov) 23. květen 2013 Závěrečný koncert školy pro veřejnost (zámek Holešov) 24. květen 2013 Hradecké Guitarreando ZUŠ Hradec Králové 29. květen 2013 Koncert v ZUŠ Lipník nad Bečvou (sál ZUŠ Lipník) 30. květen 2013 Vystoupení pro seniory v Žeranovicích (sál U Sedlářů) 30 květen 2013 Třídní besídka pěveckého oddělení (sál ZUŠ) Absolventská výstava výtvarného oboru (zámek Holešov) 5. červen 2013 Taneční vystoupení Pod šapitó (kino Svět Holešov) 12. červen 2013 Závěrečný koncert v Prusinovicích 14. červen 2013 Závěrečný koncert v Kostelci 19. červen 2013 Vystoupení pro seniory v Kostelci 19. červen 2013 Koncert k Evropskému dni hudby ve Zdounkách (sál ZUŠ Zdounky) 17. červen 2013 Třídní besídka p.uč. Pitrové a Hubáčkové (sál školy) 20. červen 2013 Koncert závěrem roku p. uč. Jablunkové a p.uč. Bakaly (sál ZUŠ) 21. červen 2013 Třídní besídka p.uč. Jablunkové (sál školy) 23. červen Muzikantské setkání v Rožnově pod Radhoštěm (p.uč.jablunková, p.uč. Bakala) 23. červen 2013 Letní koncert v Žeranovicích (zámeček Žeranovice) 26. červen 2013 XI. Muzikálový večer ( zámek Holešov) 11

12 Část VI. ZÁVĚR Ve školním roce 2013/2014 se škola zaměří na další zkvalitňování výchovně vzdělávacího procesu, řešení prioritních úkolů a na širší účast žáků na soutěžích, výstavách a koncertech školy. V oblasti materiálně technického zabezpečení školy bylo ve školním roce provedeno ladění klavírů, zakoupeny dva keyboardy, digitální piano, dva saxofony, klarinet, příčná flétna, westernová kytara, nová TV a notebook pro kolektivní výuku HN, dva přehrávače CD a nezbytný notový materiál. Pro potřeby žáků výtvarného oboru byly pořízeny nové lavice (22 ks) a fotoaparát zn. Canon. Do učebny tanečního oboru byly pořízeny nové kostýmy a okenní žaluzie. Do kanceláře školy byla zakoupena nová tiskárna, do učeben pak 10 nových židlí, nábytek do dvou učeben, knihovnička pro houslový archiv aj. Z prostředků FKSP byla zakoupena pro pracovníky školy nová malá lednice. Na lavečkách, umístěných na chodbách školy bylo provedeno nové čalounění. Na hlavní budově školy byl proveden nátěr okapů a v učebně VO ve dvoře nátěr radiátorů. Průběžně byla prováděna drobná údržba budovy a tříd (vymalování některých učeben) V novém školním roce plánujeme v hudebním oboru vybavení školy dalšími potřebnými audiovizuálními pomůckami, hudebními nástroji, notovým materiálem a také dalšími pomůckami pro výtvarný a taneční obor. Datum zpracování výroční zprávy : PhDr. Jaroslav Zámečník Ředitel školy 12

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2012-2013 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

O Č I N N O S T I Š K O L Y

O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola F.X. Richtera Holešov Bezručova 675, 769 01 Holešov, tel. : 573 395 283 E-mail: zusholesov@tiscali.cz www : zusholesov.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2005-2006 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2009-2010 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o. 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy: Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC Sídlo: Kroměříž,

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2012/2013 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o., Velehradská 625, Kroměříž 76701; IČ: 25319639 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy:

Více

za období školního roku

za období školního roku V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za období školního roku 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola Zdounky Sídlo: Náměstí 23, Zdounky 768 02 Místa

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno - venkov odloučené pracoviště Zbýšov VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní údaje o škole Název školy Základní umělecká škola, Oslavany, okres

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 2011/2012 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2009/2010 Zpracoval: Jan Švestka - 1 - Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2009/2010 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 1 Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 Vypracoval Vladimír Kliment, pověřený řízením ZUŠ Libčice Listopad 2014 2 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy

Více

Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2010/2011 Zpracoval: Jan Papež Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o předškolním,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Č. j.: ZUS HM 107/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Foto: Milan Mainuš Obsah: 1 Základní údaje o škole 2 Přehled oborů vzdělávání a charakteristika pedagogického sboru 3 Rámcový

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 33, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 202/203 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016.

Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016. Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016. Provoz školy, kmenové budovy v Olomouci bude 1. září v době 9 11.30 a 12.30 17.00. Níže zmíněné žáky, kteří budou navštěvovat

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní umělecká škola nám.míru 23, 768 24 tel. 573 35 65 e - mail: reditelka@zushulin.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 22-23 Základní údaje o škole: Název školy: Sídlo: Další místa poskytovaného

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis Město Lanškroun Spisový znak: 51.4 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 16 Čj.: MULA 28233/2010 V Lanškrouně 18.08.2010 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010 Předkladatel:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 777602352 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 2 2 Charakteristika školy 2 3 Učební plány,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE Čtvrť 1. máje 715, 687 71 Bojkovice zřizovatel: Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně Základní údaje o organizaci, charakteristika

Více

Výsledky přijímacího řízení ZUŠ Jeseník na školní rok 2015/16

Výsledky přijímacího řízení ZUŠ Jeseník na školní rok 2015/16 Výsledky přijímacího řízení ZUŠ Jeseník na školní rok 2015/16 Žáci hudebního oboru mají možnost navštěvovat v rámci studia hudebního nástroje současně sborový zpěv bezplatně. Registrační č. zařazení H1

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 IZO: 118401067 IČO: 70436304 Tel: 519 371 545 e-mail: zus.breclav@bv.orgman.cz www.zusbreclav.info V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Více

HUDEBNÍ OBOR. Mezinárodní festival dětských pěveckých sborů - Belgie (Neerpelt) 29. 4. - 4. 5. 2010

HUDEBNÍ OBOR. Mezinárodní festival dětských pěveckých sborů - Belgie (Neerpelt) 29. 4. - 4. 5. 2010 úspěchy žáků ZUŠ HUDEBNÍ OBOR Stříbrné pásmo získala Lucie Vaníčková z klavírní třídy p. uč. Lenky Šoborové Mozart opět v Olomouci 2009 - soutěžní přehlídka (12. 11. 2009) Chrám i tvrz 2010 - krajská soutěž

Více

VÝSLEDKY ZÁPISU DO ZUŠ KRNOV

VÝSLEDKY ZÁPISU DO ZUŠ KRNOV VÝSLEDKY ZÁPISU DO ZUŠ KRNOV 033 Sólový zpěv 1./I.st. 15 přijata 061 Sólový zpěv 1./I.st. 15 přijata 069 Sólový zpěv 1./I.st. 15 přijata 073 Sólový zpěv 1./I.st. 15 přijata 063 Sólový zpěv PS HV 15 přijat

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2014-2015

Výroční zpráva o činnosti školy 2014-2015 Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy 2014-2015 Zpracoval: Roman K o n ů p k a ředitel školy Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLY. Základní umělecká škola Klecany, okres Praha východ. Zřizovatel: Město Klecany IČO: 43755208

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLY. Základní umělecká škola Klecany, okres Praha východ. Zřizovatel: Město Klecany IČO: 43755208 ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLY Název školy: Základní umělecká škola Klecany, okres Praha východ Adresa školy: Klecany 375, PSČ 25067, Klecany Zřizovatel: Město Klecany IČO: 43755208 ředitelka školy: Bc. Dana Snížková

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní umělecká škola Josefa Suka Benešov Výroční zpráva školy za školní rok 2009/2010 Adresa: Telefon/fax:317723006 Bankovní spojení: ZUŠ J.Suka E mail:zus.benesov@tiscali.cz ČS spořitelna: 324924349/0800

Více

Základní umělecká škola Dolní Újezd Dolní Újezd 480 Příspěvková organizace. Výroční zpráva. o činnosti školy

Základní umělecká škola Dolní Újezd Dolní Újezd 480 Příspěvková organizace. Výroční zpráva. o činnosti školy Základní umělecká škola Dolní Újezd Dolní Újezd 480 Příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy a) Obecná charakteristika

Více

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR ŠKOLY. Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Písek, Šrámkova 131

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR ŠKOLY. Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Písek, Šrámkova 131 DLOUHODOBÝ ZÁMĚR ŠKOLY Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Písek, Šrámkova 131 1 Adresa školy: Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Písek, Šrámkova 131 Šrámkova 131 397 01 Písek Ředitelka školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2011/2012 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198, 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax: 323665847 Mobil: 724304692 777602352 e-mail:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní umělecká škola, Rychvald, Orlovská 495, příspěvková organizace přidružená škola UNESCO Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011 Obsah: 1) Základní údaje o škole 2) Přehled oborů vzdělání 3) Personální

Více

Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

Více

Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP. 2012 Konzervatoř Brno

Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP. 2012 Konzervatoř Brno Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP 2012 Konzervatoř Brno 1 Úvod V Konzervatoři Brno se vyučují tři obory Hudba,

Více

Základní umělecká škola Votice

Základní umělecká škola Votice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Základní umělecká škola votice Malé náměstí 362, 259 01 Votice 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Základní umělecká škola, Malé náměstí

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1 Obsah 1. Charakteristika školy str. 2 2. Vzdělávací programy školy str. 3-4 3. Údaje o zaměstnancích školy str. 5-10 4. Údaje o zařazování ţáků str. 11-13 5. Výsledky vzdělávání ţáků str. 14-16 6. Údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní umělecká škola Votice Malé náměstí 362, 259 01 Votice 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Základní umělecká škola, Malé náměstí

Více

Alena Frýdlová. Dana Skopalová. hudební výtvarný literárně dramatický taneční

Alena Frýdlová. Dana Skopalová. hudební výtvarný literárně dramatický taneční CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy: Sídlo školy: Základní umělecká škola HARMONIE Zlín B. Němcové 258, 760 01 Zlín IČO: 25 33 64 10 IZO: 600 003 523 Číslo účtu: 379781453/0300 Právní forma: společnost s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA MORAVSKÝ BEROUN

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA MORAVSKÝ BEROUN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA MORAVSKÝ BEROUN 1 Základní údaje o škole Škola: Základní umělecká škola Moravský Beroun, příspěvková organizace Dvořákova 349, 793 05 Moravský Beroun IČO:

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní umělecká škola Josefa Suka Benešov Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 Adresa: Telefon/fax:317723006 Bankovní spojení: ZUŠ J.Suka E mail:zus.benesov@tiscali.cz ČS spořitelna: 324924349/0800

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 095 506/98-4021 Inspektorát č. 09 Hradec Králové INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Jeronýmova 100/IV, 560 01 Vysoké Mýto

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 095 506/98-4021 Inspektorát č. 09 Hradec Králové INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Jeronýmova 100/IV, 560 01 Vysoké Mýto Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 095 506/98-4021 Inspektorát č. 09 Hradec Králové Signatura: aj5ks101 Okresní pracoviště č. 05 Trutnov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Z á k l a d n í u m ě l e c k

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1 Obsah 1. Charakteristika školy str. 2, 3 2. Vzdělávací programy školy str. 4, 5 3. Údaje o zaměstnancích školy str. 6, 7, 8, 9, 10 4. Údaje o zařazování žáků str. 11, 12, 13, 14 5. Výsledky vzdělávání

Více

PLÁN PRÁCE školní rok 2009/2010 Základní umělecká škola J. P. Koubka 4 388 01 Blatná Ředitel: Martin Škanta

PLÁN PRÁCE školní rok 2009/2010 Základní umělecká škola J. P. Koubka 4 388 01 Blatná Ředitel: Martin Škanta PLÁN PRÁCE školní rok 2009/2010 Základní umělecká škola J. P. Koubka 4 388 01 Blatná Ředitel: Martin Škanta - 2 - Plán práce ZUŠ v Blatné pro školní rok 2009/2010 Úkoly v plánu práce jsou koncipovány dosahováním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY za škol. rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY za škol. rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY za škol. rok 2012/2013 část I. 1) Název školy, sídlo, právní forma, IČO : ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, BRNO, CHARBULOVA 84, 618 00 IČO : 44993463 IZO : 044993463

Více

Charakteristika školy

Charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti ZUŠ MORAVA, spol. s r.o. 2012/2013 Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola MORAVA, spol. s r.o. Sídlo: Lorencova 3791/9, 760 01 Zlín Odloučené pracoviště: Provodov,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Praha 2. 10. 2013 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

Charakteristika školy

Charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti ZUŠ MORAVA, spol. s r.o. 2011/2012 Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola MORAVA, spol. s r.o. Sídlo: Lorencova 3791/9, 760 01 Zlín Odloučené pracoviště: Provodov,

Více

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Tel. +420 554 611 030, e-mail: info@zuskrnov.cz, www.zuskrnov.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010

VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010 VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010 ZÁKLAD Í UMĚLECKÁ ŠKOLA, KLAD O 5. KVĚT A 1870, 272 01 KLAD O PŘÍSPĚVKOVÁ ORGA IZACE Č. 10301 IČ: 67673627 Strana 1 (celkem 12) VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI

Více

V ý r o č n í z p r á v a. z a š k o l n í r o k 2 0 0 8 / 2 0 0 9

V ý r o č n í z p r á v a. z a š k o l n í r o k 2 0 0 8 / 2 0 0 9 V ý r o č n í z p r á v a z a š k o l n í r o k 2 0 0 8 / 2 0 0 9 Z á k l a d n í u m ě l e c k á š k o l a, M o s t, M o s k e v s k á 1 3 příspěvková organizace - 1 - I. Závazná část zprávy o škole 1.

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA UHERSKÝ BROD ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Mgr. Hana Mahdalová * 1. Charakteristika školy název: sídlo školy: Základní umělecká škola Uherský Brod Mariánské náměstí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

Základní umělecká škola Holice, okres Pardubice. Husova 406, 534 01 Holice, tel. 466 682 166, 702 074 611 e-mail reditel@zusholice.

Základní umělecká škola Holice, okres Pardubice. Husova 406, 534 01 Holice, tel. 466 682 166, 702 074 611 e-mail reditel@zusholice. Základní umělecká škola Holice, okres Pardubice Husova 406, 534 01 Holice, tel. 466 682 166, 702 074 611 e-mail reditel@zusholice.cz www.zusholice.cz Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Zpracoval:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice Vašátkova 343, 250 88 Čelákovice Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2011/2012 www.zus.celakovice.cz Obsah 1. Hlavní údaje o škole... str. 3 2. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za školní rok 2010/2011. Základní umělecká škola, Slaný, Politických vězňů 1160

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za školní rok 2010/2011. Základní umělecká škola, Slaný, Politických vězňů 1160 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 21/211 Základní umělecká škola, Slaný, Politických vězňů 116 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, SLANÝ, POLITICKÝCH VĚZŇŮ 116 ŠKOLNÍ ROK

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Základní umělecká škola Dolní Újezd, okres Svitavy. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní umělecká škola Dolní Újezd, okres Svitavy. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní umělecká škola Dolní Újezd, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Dle Školského zákona č.561/2004 Sb. 10 není ředitel základní umělecké školy povinen zpracovávat výroční zprávu

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy Z á k l a d n í u m ě l e c k á š k o l a B u š t ě h r a d V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy Školní rok 2012-2013 Vyhotovil: Bohumír Bednář - ředitel školy 1 O b s a h: A - Charakteristika školy

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

17. Výroční zpráva o činnosti ZUŠ za školní rok 2011/2012

17. Výroční zpráva o činnosti ZUŠ za školní rok 2011/2012 17. Výroční zpráva o činnosti ZUŠ za školní rok 2011/2012 Charakteristika školy Název školy: Základní škola a Základní umělecká škola Dolní Němčí Adresa školy: Školní 606, Dolní Němčí 687 62, okres Uherské

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-975/10-M. Nádražní 280, 793 76 Zlaté Hory. Peterem Šupákem, ředitelem školy

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-975/10-M. Nádražní 280, 793 76 Zlaté Hory. Peterem Šupákem, ředitelem školy Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIM-975/10-M Název kontrolované osoby: Sídlo: Základní umělecká škola Franze Schuberta Zlaté Hory Nádražní 280, 793 76 Zlaté Hory IČO:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH školní rok 2013 2014 Obsah : 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy a přehled oborů vzdělání 3. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Tel. +420 554 611 030, e-mail: zuskrnov@cbox.cz, www.zuskrnov.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÁCLAVA KÁLIKA, OPAVA, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÁCLAVA KÁLIKA, OPAVA, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÁCLAVA KÁLIKA, OPAVA, příspěvková organizace Výroční zpráva je zpracována podle vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G. MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G. MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G. MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE ------------------------------------------- Název školy, adresa:základní

Více

Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2014/2015 Základní umělecká škola, Tišnov, okres Brno - venkov Dvořáčkova 316, 666 01 Tišnov IČO 44947721 Tel. 549410017, 549410655 zus@zustisnov.cz Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2014/2015

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

o činnosti Základní umělecké školy v Chodově za školní rok 2013/2014

o činnosti Základní umělecké školy v Chodově za školní rok 2013/2014 Základní umělecká škola Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace Nám. ČSM 693, 357 35 Chodov Tel. 352 352 352 e-mail: info@zus-chodov.cz, zus@zus-chodov.cz www.zus-chodov.cz V ý r o č n í z p r á

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 21/211 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, KLADNO 5. KVĚTNA 187, 272 1 KLADNO PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Č. 131 IČ: 67673627 Strana 1 (celkem 13) VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013. Základní umělecká škola Zlín

ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013. Základní umělecká škola Zlín ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013 Základní umělecká škola Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecké školy Zlín školní rok 2012/2013 Charakteristika školy 1. Název školy: Základní umělecká škola Zlín

Více

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová 1 Rok 2011 obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové nástroje Marta Schäferová S. Sůva 1. místo Krajské kolo Smyčcové Národní

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy 2011/2012

Výroční zpráva. o činnosti školy 2011/2012 Základní umělecká škola Dolní Újezd Dolní Újezd 480 Příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy a) Obecná charakteristika

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Praha Inspekční zpráva Základní umělecká škola, Praha 10 - Hostivař, Trhanovské náměstí 8 Trhanovské náměstí 8/129, 102 00 Praha 10 - Hostivař Identifikátor: 600

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 502/09-07. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 502/09-07. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát. INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI 502/09-07 Název školy: Základní umělecká škola, Blatná, J. P. Koubka 4 Adresa: J. P. Koubka 4, 388 01 Blatná Identifikátor: 600 002

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Škola Základní umělecká škola, Rychvald, Orlovská 495, příspěvková organizace přidružená škola UNESCO Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014 Obsah: 1) Základní údaje o škole 2) Přehled oborů vzdělání

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2154/11-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2154/11-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-2154/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení: Sídlo: Základní umělecká škola, Město Albrechtice,

Více

Výroční zpráva DDM školní rok 2012/2013

Výroční zpráva DDM školní rok 2012/2013 Dům dětí a mládeže Uherský Ostroh, příspěvková organizace, Nám. Sv. Ondřeje 47, 687 24 Uherský Ostroh tel.: 572 591 123, mob.: 602 732 734 e-mail: reditelka@ddmpastelka.cz, www.ddmpastelka.cz Výroční zpráva

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více