ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŢINU při Základní škole v Karviné Ráji na ulici Školská 432 1

2 Charakteristika vzdělávacího programu školní druţiny Školní druţina je základním článkem zařízení výchovy mimo vyučování. ŠD není pokračováním školního vyučování, ani ho nikterak nenahrazuje. Hlavním posláním je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace ţáků. Vhodné střídání práce a odpočinku přispívá k odstranění únavy z předchozí školní činnosti, učí je ušlechtilé zábavě, pomáhá uspokojovat a rozvíjet kulturní potřeby a rozmanité zájmy ţáků. Mimo činnosti výchovně vzdělávací plní ŠD funkci sociální, tzn. dohled nad ţáky po určitou dobu před nebo po skončení vyučování. ŠD pracuje v kontextu dalších subjektů nabízejících aktivity mimo vyučování (zájmové krouţky, ZUŠ, apod.). Provoz: , v pondělí a středu a v ostatní dny. Vzdělávací program školní druţiny vychází z koncepce Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Vzdělávací program je vytvořen formou celoročního projektu, který se zaměřuje na znalosti z různých oborů a navazuje na vzdělávací program základní školy. Cílem ročního projektu je: poznání sebe samého, rozvoj dovednosti přijímat svobodná a odpovědná rozhodnutí, naučit se srozumitelnou formou sdělovat své myšlenky, názory a pocity, respektovat druhé lidi a uvědomovat si, ţe mám právo být respektován, řešit problémové situace přirozenou cestou, odolávat případným úskalím, nebezpečím a krizím. Kompetence pracovní a trávení volného času umí s pomůckami zacházet, udrţuje pomůcky v pořádku, neničí je, hospodárně s materiálem zachází, pro činnosti si vybírá vhodné pracovní nástroje a pomůcky, udrţuje pořádek na pracovním místě a připraví si pracovní místo, ukládá pomůcky na své místo, řídí se vymezenými pravidly, plní úkoly podle slovního i písemného zadání učitele, nakreslí jednoduchý nákres, provádí jednoduchá pozorování a pokusy, dodrţuje školní řád, pracovní řád, rozlišuje druhy pracovního materiálu, plní úkoly podle jednoduchého obrázkového návodu, přemýšlí o nejvhodnějším pracovním postupu z hlediska výsledku pracovní činnosti, ovládá jednoduché pracovní postupy, pracuje s ohledem na úhlednost, čistotu, prezentuje výrobek na veřejnosti, zná nebezpečné vlastnosti materiálů a dodrţuje pravidla bezpečnosti, pracuje s ohledem na přesnost vypracování, vyrobí jednoduchý fungující výrobek (montuje, demontuje), oceňuje práci druhých, zná zásady první pomoci, hodnotí svou práci s ohledem na splnění zadaného úkolu. Kompetence občanské Ţák: dokáţe se omluvit, poţádat o něco, poděkovat, dodrţuje pravidla slušného chování, v případě nouze si dokáţe poradit, rozlišuje, co je šikana a dokáţe vhodně reagovat, akceptuje odlišnosti jiných, toleruje odlišný názor, buduje si pozitivní vztah k vychovateli, 2

3 dodrţuje pravidla slušného chování, plní si své povinnosti, zná svá práva, respektuje práva ostatních, zná krizová čísla, dokáţe poţádat o pomoc a přijmout ji, ovládá základy první pomoci, je schopen ji poskytnout, nepoškozuje své zdraví návykovými látkami, v krizové situaci se chová zodpovědně, postupuje podle pokynů dospělých osob, je hrdý na svůj národ, zná jeho historii, symboly, tradice, respektuje a uznává odlišností lidí, zemí i kultur, aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit, dodrţuje zásady osobní hygieny, má kladný vztah k přírodě a chrání ji. Vychovatel: vychovatel je ţákům příkladem, přistupuje k dítěti individuálně podle jeho potřeb, dokáţe si získat důvěru ţáků, vyţaduje slušné jednání a chování, vytváří příleţitost pro vzájemnou komunikaci, organizuje besedy, zařazuje témata multikulturní výchovy, potlačuje fyzické a psychické násilí. Kompetence sociální a personální adaptuje se v novém prostředí, seznamuje se s spoluţáky, spolupracuje ve dojicích, podílí se na tvorbě pravidel skupinové práce, dodrţuje je, raduje se z úspěchu svého i spoluţáků, účastní se dramatických her, dělí si práci ve dvojicích, spolupracuje ve větších skupinách, svým vlastním chováním vytváří příjemné klima kolektivu, přijímá svou úlohu ve skupině a plní ji, co nejzodpovědněji, iniciativně přistupuje k individuálním úkolům, které ovlivní výsledky skupinové práce, pracuje podle pokynů vychovatele, dodrţuje zdvořilostní návyky, všímá si momentálních pocitů ostatních, soucítí, povzbuzuje, naslouchá názorům jiných, spoluvytváří příjemnou atmosféru v herně na základě ohleduplnosti, překonává nesmělost, stud, strach z nového prostředí, v případě potřeby poţádá o pomoc, vyměňuje si názory s ostatními, přizná vlastní chyby, nebojí se projevit vlastní názor, i kdyţ se liší od názorů většiny. Kompetence k řešení problémů analyzuje problém, navrhuje řešení, umí mluvit, komunikuje s týmem, dovede poţádat o pomoc, dovede pomoci kamarádovi, utváří si vlastní názor, nebojí se říci svůj názor, svou myšlenku, umí se rozhodnout, dovede se podřídit, 3

4 a je schopen se poučit z chyb. Kompetence k učení pracuje různými metodami, zajímá se o nové poznatky, volí a vyuţívá různé informační zdroje, dramaticky ztvárňuje různé ţivotní situace, umí pracovat v týmu lidí a přijímá zodpovědnost za svěřenou část úkolu, vytváří modelové situace, umí shromáţdit různé prameny a materiály k zpracování projektů, bere si vychovatele za svůj vzor, dokončí započatou práci a umí ji zhodnotit, pracuje s materiály, v nichţ si můţe ověřit správnost svého řešení, vyuţívá svého pobytu v přírodě k samostatnému pozorování. 4

5 Poslání školní druţiny Školní druţina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace ţáků, částečně také dohledu nad ţáky. Přihlašování a odhlašování Ve školní druţině je určena vedoucí vychovatelka, která zajišťuje přihlašování a odhlašování ţáků, vybírání poplatků, předávání informací rodičům, vyřizování námětů a stíţností. O zařazení dětí do školní druţiny rozhoduje ředitelka školy. Za pobyt dětí ve ŠD je vybírán poplatek. Pokud za ţáka není zaplacen poplatek, ředitel školy můţe rozhodnout o jeho vyřazení z druţiny. Rodiče nebo jiní zákonní zástupci ţáka přihlášeného k pravidelné docházce do druţiny sdělí druţině rozsah docházky ţáka a způsob odchodu ţáka z druţiny; tyto údaje jsou zaznamenány na zápisním lístku. Omluvu nepřítomnosti ţáka v druţině, odchylky od docházky ţáka nebo pokud má ţák odejít ze ŠD jinak či s jinou osobou, neţ je obvyklé a je uvedeno na zápisním lístku, sdělí rodiče tuto skutečnost druţině písemně. Předem známou nepřítomnost ţáka v druţině zákonný zástupce oznámí písemně. V docházkovém sešitě je zaznamenáván příchod ţáka do ŠD, odchod jen pokud se údaj liší od zápisního lístku a písemných omluvenek. Reţim školní druţiny Provozní doba ŠD je od 6.00 do hodin úterý, čtvrtek, pátek od 6.00 do hodin pondělí, středa Individuální hry a odpočinek Společenské hry ve skupině Relaxační a sportovní hry, cvičení v hale Přesun do ŠD, relaxace, hygiena Oběd, relaxace Řízené zaměstnání ( v případě projektové práce aţ do hod. ) po odchod Individuální práce, pracovní činnosti spojené s údrţbou druţiny Provoz školní druţiny Provozní doba ŠD je od 6.00 do hodin úterý, čtvrtek, pátek od 6.00 do hodin pondělí, středa Děti vedené ráno na vyučování jsou odváděny vychovatelkou do školy do šatních prostor, kde je pedagogický dozor. Po skončení vyučování přivádí děti do ŠD vychovatelka, která je přebírá od vyučujících rovněţ v šatních prostorech školy. Děti přijaté do ŠD se zúčastňují výchovného programu a různých zájmových krouţků. Ţáci, kteří mají na zápisním lístku uvedenou jinou mimoškolní zájmovou činnost, jsou uvolněni podle přání rodičů. Od hod. odchází děti ze ŠD podle poţadavků uvedených na zápisním lístku. Jiné uvolňování ze ŠD se provádí stejně jako z vyučování. 5

6 Organizace činnosti Provozní doba ŠD je od 6.00 do hodin v pondělí a středu, v ostatní dny končí provoz druţiny v hod. Při nevyzvednutí ţáka do stanovené doby ( konec pracovní doby ) rodiči, vychovatelka nejdříve podle moţností informuje telefonicky rodiče ţáka a osoby uvedené na přihlášce dítěte do ŠD, pokud je tento postup bezvýsledný, vyčká 30 minut a po celou dobu se snaţí o kontakt s rodiči. Po uplynutí této doby odvádí ţáka domů a osobně jej předá rodičům, případně poţádá o pomoc Městskou policii. Do školní druţiny přicházejí ţáci po skončení vyučování pod vedením vychovatelek. Druţina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností. - Odpočinkové činnosti - mají odstranit únavu,zařazují se nejčastěji po obědě, popř. ráno pro ţáky, kteří brzy vstávají a dále dle potřeby kdykoliv během dne. Jde klidové hry a klidné zájmové činnosti, poslechové činnosti apod. - Rekreační činnosti - slouţí k regeneraci sil, převaţuje v nich odpočinek aktivní s náročnějšími pohybovými prvky. Hry a spontánní činnosti mohou být rušnější. - Zájmové činnosti - rozvíjejí osobnost ţáka, umoţňují ţákům seberealizaci i kompenzaci moţných školních neúspěchů i další rozvoj pohybových dovedností a poznání. Jde o řízenou kolektivní nebo individuální činnost, organizovanou nebo spontánní aktivitu. V době vedlejších prázdnin v průběhu školního roku je zajišťován provoz ŠD v souladu s poţadavky rodičů a provozními moţnostmi školní druţiny. Provoz školní jídelny není zajištěn. V době mimořádných prázdnin nebo mimořádného volna je činnost školní druţiny zajištěna, stejně tak provoz školní jídelny, s případným omezením dle pokynů městského hygienika. Rodiče a další návštěvníci do učeben ŠD nevstupují. Chování ţáků Ţák bez vědomí vychovatelky oddělení školní druţiny neopouští. Doba pobytu ţáka ve ŠD se řídí údaji uvedenými na zápisním lístku. Ve ŠD se ţák řídí pokyny vychovatelek, školním řádem a řádem školní druţiny pro ţáky, který je vyvěšen v učebně. Na hodnocení a klasifikaci chování ţáka ve školní druţině se vztahují ustanovení vyhlášky o základní škole, t.j. udělování napomenutí, důtky třídního učitele, důtky ředitele školy, klasifikace sníţenou známkou z chování na vysvědčení. Pokud ţák narušuje soustavně školní řád a činnost školní druţiny, můţe být rozhodnutím ředitele z druţiny vyloučen. Dokumentace V druţině se vede tato dokumentace: a) zápisní lístek pro ţáky, kteří jsou přihlášeni k pravidelné docházce, b) přehled výchovně vzdělávací práce c) docházkový sešit. BOZP Pro činnost ŠD platí stejná ustanovení o BOZP jako ve školním řádu, pokud ŠD pro svoji činnost vyuţívá odborné učebny (např. tělocvična, dílna, školní hřiště, společenský sál), řídí se příslušnými řády pro tyto učebny. Ţáci přihlášení do ŠD jsou poučeni o BOZP a záznam o poučení je uveden v třídních knihách jednotlivých oddělení. Pitný reţim je zajištěn rodiči, čaj ze školní jídelny. 6

7 Přehled výchovně vzdělávací činnosti ve školní druţině Cílem je upevňování základních dovedností a návyků (hygienických, společenského chování, sebeobsluţných činností), rozvoj kolektivního chování a dovedností v oblasti pracovní, výtvarné, hudební a tělesné. Tělesná výchova cílem je rozvoj tělesné zdatnosti, otuţování a sportovního chování. ( vycházky = seznámení s okolím školy ( lesopark příroda), školním hřiště a tělocvičnou vybavení, hala ŠD cvičení na koberci, hry s míčem ) Hudební výchova - cílem je pěstovat zájem dětí o hudbu, rozvíjet jejich smysl pro rytmus, učit je správnému dýchání, správné výslovnosti a seznámit je s novými písničkami. ( sluchová cvičení ( hlasy a zvuky), napodobování hlasů zvířat, dechová cvičení ) Výtvarná výchova cílem je pěstování estetického cítění dětí, seznámení s novými výtvarnými technikami a materiály, pěstování fantazie a rozvíjení dalších schopností. ( zapouštění barev, překládání barevného papíru. vytrhávání z barevného papíru, lepení, obtiskování listů, stříhání prouţků papíru, řetězy z barevných papírů (lepení), modelování, koláţ ) Do programu je pravidelně zařazována výchova literární a dopravní. Literární výchova - cílem je rozvoj řeči (hlasitost, výslovnost), seznámení s tvorbou pro děti,četby na pokračování, práce s dětským časopisem, poslech MC a CD (společné hodnocení díla), ilustrace k četbě, návštěva regionální knihovny, nácvik jednoduchých básní a říkadel (J. Ţáček, J. Lada, F. Nechvátal), hádanky, rozpočítadla. Dopravní výchova - cílem je prohloubení znalostí (předcházet dopravním nehodám), seznámení s nebezpečnými situacemi a samostatným, bezpečným pohybem na vozovkách a při přepravě hromadnými dopravními prostředky. seznámení se základními pravidly bezpečnosti (správné přecházení vozovky, vhodné oblečení), silnice a křiţovatky v okolí školy, základní dopravní značky, cestování dopravními prostředky. Dopravní pexeso, práce s knihou "Kluci, pozor, červená!), hry s dopravními kartami, kreslení dopravní prostředky, světelné signály... Při všech sloţkách výchovně vzdělávacího programu přihlíţíme k individuálním schopnostem dětí (nepřetěţujeme je, nenutíme k práci či hře za kaţdou cenu najdeme náhradní řešení), k jejich povaze, fyzickým schopnostem a zálibám. Do plánu zařazujeme oblíbené hry dětí, volíme aktuální témata (různé svátky, výročí, lidové tradice), dbáme na pravidelné střídání všech sloţek. Také děti se mohou na skladbě programu podílet (vyberou si knihu, ze které se bude číst, přinesou si kazetu s oblíbeným filmem či vyprávěním, rozhodnou společně, jakou hru si zahrají, na jaké téma budou malovat apod.). Při sestavování plánu musíme počítat se změnou programu (onemocnění jiné vychovatelky, návštěva divadelního představení, změna povětrnostních podmínek atd). Ve školní druţině by se děti měly odreagovat (společenské hry, hračky, stavebnice, sportovní aktivity v hale ŠD stolní tenis, fotbal...), odpočinout si (poslech četby, audiokazety, kreslení, prohlíţení časopisů...), ale mohou se také zapojit do práce v různých zájmových krouţcích dle svých zálib: sborového zpěvu, mozaika, step by step, hrátky s angličtinou atd. Děti ve školní druţině se také rády účastní výtvarných soutěţí a podílí se na výzdobě prostor školy, druţiny, jídelny. 7

8 Výstupy Upevňovat získané dovednosti a návyky (hygiena, společenské chování) Přispívat k rozvoji tělesné zdatnosti, otuţování a sportovního chování Správné přecházení vozovky, seznámení s nebezpečnými situacemi. Obsah učiva Člověk a zdraví Míčové hry, závodivé hry, běh s překáţkami. Jízda na kole (soutěţe dovednosti). Kolektivní hry (kopaná, vybíjená, košíková). Přecházení vozovky. Určování dopravních značek. Orientace v okolí školy. Nebezpečné křiţovatky a nebezpečné situace. Turistické značky. Společné akce - projekty Soutěţe druţstev. Cestování dopravními prostředky Turistika. Výstupy Pěstovat estetické cítění a představivost, rozvíjet fantazii Pěstovat zájem o hudbu, rozvíjet smysl pro rytmus Rozvíjet správnou výslovnost, vyjadřovací schopnosti, dýchání. Vztah k uměleckým dílům Obsah učiva Umění a kultura Malování, kreslení, stříhání Kreslení v přírodě. Ilustrace dětské knihy. Návštěva školní knihovny. Poslechové skladby, hra na orff. nástroje. Zpěv. Rozpočítadla, jazykolamy, veršované pohádky. Hra na tělo. Malované písničky. Četba na pokračování. Písničky J.Uhlíře a Z.Svěráka Taneční kroky a hry. Společné akce - projekty Seznámení s různými technikami (modelování, koláţe, zapouštění barev, skládání ). Výtvarné soutěţe. Poslech hudby a mluveného slova (soustředění). Účast na školní Akademii. Výstupy Seznámit děti s různými pracovními technikami. Rozvoj zručnosti, představivosti a fantazie. Hygiena prostředí. Sebeobsluţné činnosti Obsah učiva Člověk a svět práce Práce s papírem, textilem, přírodninami, modelínou, vlnou Tvořivé hry se stavebnicemi (Lego, dřevěné kostky ) Zalévání rostlin. Podílení se na výzdobě tříd a školy. Společné akce - projekty Dodrţování bezpečnosti při práci. 8

9 Výstupy Pěstovat pěkné vztahy chování ke spoluţákům i dospělým osobám. Vést děti k samostatnosti a správnému vystupování na veřejnosti. Poznávat a chránit přírodu. Obsah učiva Člověk a jeho svět Oslovování kamarádů a dospělých. Důleţitá telefonní čísla. První pomoc. Práce s atlasy (ţivočichové, rostliny, města a jejich znaky, země a vlajky ) a encyklopediemi. Chráněná území ČR, hrady a zámky. Bohatství lesa, polí a luk. Lidová přísloví a pranostiky (Veselý krok přes celý rok, Špalíček ) Hry pexeso, kvarteto Společné akce - projekty Rozhovory vztahy v rodině, trávení volného času, pomoc starším osobám. Připomínání významných výročí a historických událostí. Vycházky (orientace v místě bydliště, poznávání přírody chráněná území Prahy) Ukázky z literárních děl (sledování dokumentů TV) Lidové tradice V Karviné dne Jiřina Zielinová vedoucí vychovatelka Mgr. Iva Hefnerová ředitelka školy 9

10 Výstupy Obsah zájmových činností Cíl pro škol. rok 2007/2008 Společné akce - projekty Září Účinně spolupracuje ve skupině, podílí se na vytváření pravidel. práce v týmu. Dodrţuje vymezená pravidla a plní své povinnosti. RV seznamovací hry: Jak se vidíš, sebepoznávací hry: Kruh přátelství. VV nakresli kamaráda. Seznámit se s novými kamarády. Dodrţení správných proporcí těla ve výtvarném projevu. Seznamka pojďme se seznámit, schránka důvěry: náměty přání, připomínky (společné řešení). Říjen Vyuţívá vlastních zkušeností a poznání získaných zrakem. Naslouchá promluvám druhých lidí, účinně se zapojuje do diskuse. VV Naše město a jeho památky (kresba úhlem). PČ výroba města z papíru týmová práce. RV putování po památkách, karvinské pověsti. Správné drţení úhlu. Dodrţení správného postupu při práci s papírem. Prohlubování znalostí a faktografických poznatků o svém městě. Vycházky po Karviné a okolí. Putování po památkách. Listopad Formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu. Vyuţívá fantazie a představivosti ve výtvarném projevu. LV Vymysli pohádku dramatizace pohádky. VV Kreslíme pohádku. Práce s hlasem. Porozumět dobru a zlu, umět ztvárnit dobro a zlo. Pohádkové odpoledne - vymysli pohádku, - hrátky s pohádkou, - uhádni pohádku. Beseda v knihovně. Prosinec Řídí se vymezenými pravidly, plní úkoly dle pokynů. PČ Pečení perníků výroba vánočních dárků. VV Výzdoba prostorů ŠD vánočními motivy Naučit se pracovat podle daného pracovního postupu - receptu. Vánoce přicházejí Mikulášská a vánoční besídka. Strojení stromečku. Rozvíjí estetické cítění a zúčastňuje se kulturních akcí HV, HPV nácvik vánočního programu na vánoční a mikulášskou besídku. Správný nástup při zpěvu. Leden Vyuţívá znalostí a zkušeností získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech. Aktivně se zapojuje do kulturního dění. RV prstem po mapě. Hry: Zkus uhádnout město, Abeceda. HV znáš píseň z jiných krajů (zemí)? Orientace na mapě. Udrţování správného rytmu. Cesta kolem světa - Vlastivědná soutěţ ve druţstvech. - písemná část, - praktická část. Ztvárňuje své představy kresbou. VV kde budu chtít ţít. Správné míchaní barev. Únor Aktivně se zapojuje do hudebně pohybových her. Přistupuje k výsledkům HPV tance různých národů. PČ výroba masek. Sladit pohyb s hudbou. Rozlišení barev ( teplé, Letem celým světem - karneval, - promenáda masek, soutěţe v různých 10

11 pracovní činnosti z hlediska kvality, funkčnosti a společenského významu. VV poznáš odkud jsem? studené ). disciplínách. Respektuje a uznává odlišnost lidí, zemí a kultur. RV hry z celého světa - jak se ţije jinde? (povídání o různých národech zvyky, jazyk, barva pleti), - práce s mapou. Rozšířit vědomosti o ţivotě v jiných zemích. Březen Dodrţuje vymezená pravidla. PČ sejeme obilí, řeřichu, pěstitelské pokusy. Jaro z papíru výzdoba třídy. Správný postup při setí semen zemědělských plodin Tvořívá dílna Soutěţ o nejkrásnější kraslici Přistupuje k výsledkům PČ z hlediska hospodárnosti. RV beseda o jaru, Velikonocích (tradice). Rozšířit vědomosti velikonočních tradic. Správně pouţívá techniku malby. Jaro, rozkvetlé stromy. Správné vrstvení barev. Duben Aktivně se zapojuje do soutěţí. Na základě poznání v PČ pozitivně ovlivňuje kvalitu práce. Dopravní výchova poznáváme dopravní značky. Pracovní činnosti výroba dopravních značek. Zdokonalit znalosti o dopravních značkách. Správné pouţívání lepidla. Umíme jezdit na kole, koloběţce? - dopravní soutěţ, písemná část praktická činnost Účinně spolupracuje ve skupině. VV dopravní křiţovatka (práce ve skupinách). Kombinování více druhů výtvarných technik. Květen Aktivně se zapojuje do diskuse. RV Umíme se chovat? znalostní soutěţ společenského chování. Scénky na téma: pozdrav, telefonování, cestování v MHD, divadlo, atd. Zlepšení etikety chování. Poraď si v kaţdé situaci soutěţ v poskytování první pomoci. - praktická část (osm stanovišť), - teoretická - písemná část. Rozhoduje se zodpovědně podle dané situace. Poskytne dle svých moţností účinnou pomoc. RV Jak si poradit s problémem? povídání v kruhu na dané téma: šikana, nejede výtah, opuštěné kotě, drogy, atd. Řešení nepředvídaných situací. Chová se zodpovědně v krizových situacích. RV Poţár soutěţ ve skupinách. Význam pouţívání linek tísňového volání ( 112, 155, 158, 150 ) Červen Aktivně se zapojuje do kulturních a sportovních aktivit. HV zpíváme o přírodě. RV znalostní soutěţ. Padesátkrát o přírodě Dodrţování 3/4, 2/4 taktů. Vyhledávání informací Najdi strom a urči ho. Práce s buzolou ve dvojicích. 11

12 (skupina si volí otázky podle obtíţnosti) PČ Herbář listů a rostlin v encyklopediích. Zdokonalení orientace v rostlinných druzích. V Karviné dne Jiřina Zelinová vedoucí vychovatelka 12

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Karviná Ráj Školská 432 1 I. Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Školní družiny

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA (ŠD) b) Pochopení a uplatňování zásad demokracie lidských práv a svobod.

ŠKOLNÍ DRUŽINA (ŠD) b) Pochopení a uplatňování zásad demokracie lidských práv a svobod. ŠKOLNÍ DRUŽINA (ŠD) Ve ŠD se dítě zdokonaluje v sociálních dovednostech důležitých pro život. Učí se zde žít a spolupracovat s ostatními, tolerovat odlišnosti. Tráví tu velkou část svého volného času a

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní družina

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní družina Základní škola a Mateřská škola, Šanov, okres Znojmo, příspěvková organizace, Šanov, Komenského 241, 671 68 Hrabětice, okres Znojmo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní družina Účinnost od 1. 9. 2013 č. j.:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro školní družinu. ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSTOMLATY NAD LABEM okres Nymburk

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro školní družinu. ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSTOMLATY NAD LABEM okres Nymburk ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro školní družinu ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSTOMLATY NAD LABEM okres Nymburk OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika zařízení... 4 3. Popis materiálních podmínek... 4 4.

Více

ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI

ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI ŠKOLNÍ DRUŽINA Obsah: 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školní družiny... 4 2.1. Budova ŠD a vybavení... 4 2.2. Provoz školní družiny... 4

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zájmově vzdělávací zařízení školní druţiny Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání 1 OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 2.1 Materiální

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Upravená verze od 6. 3. 2014 1 Obsah: 1. CHARAKTERISTIKA ŠVP Pojetí základního vzdělávání hlavní výchovný

Více

Školní vzdělávací program ŠD. při ZŠ J.V. Myslbeka a MŠ Ostrov. KDO NEMÁ ČAS, NEZRAJE. (Friedrich Georg Jünger)

Školní vzdělávací program ŠD. při ZŠ J.V. Myslbeka a MŠ Ostrov. KDO NEMÁ ČAS, NEZRAJE. (Friedrich Georg Jünger) Školní vzdělávací program ŠD při ZŠ J.V. Myslbeka a MŠ Ostrov KDO NEMÁ ČAS, NEZRAJE. (Friedrich Georg Jünger) Platí od 1. dubna 2007 Obsah: 1) Úvod 2) Identifikační údaje školy a školní druţiny 3) Obecná

Více

Pod duhou je prima klima, to ví každé dítě, družina je bezva místo, nikdy nenudí tě.

Pod duhou je prima klima, to ví každé dítě, družina je bezva místo, nikdy nenudí tě. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY V UHERSKÉM BRODĚ HAVŘICÍCH MOTTO: HROU ZA POZNÁNÍM Pod duhou je prima klima, to ví každé dítě, družina je bezva místo, nikdy nenudí tě. - 1 - 1. Identifikační údaje

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŢINA. Základní škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152

Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŢINA. Základní škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152 Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŢINA Základní škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání Školní druţina - Základní

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu při ZŠ a MŠ Horní Benešov od 1.9.2007

Školní vzdělávací program pro školní družinu při ZŠ a MŠ Horní Benešov od 1.9.2007 Školní vzdělávací program pro školní družinu při ZŠ a MŠ Horní Benešov od 1.9.2007 1. Identifikace ŠD 2. Charakteristika ŠD, umístění, vybavení 3. Hygiena a bezpečnost ve ŠD 4. Ekonomické a personální

Více

Základní škola Otokara Březiny Počátky, okres Pelhřimov Komenského sady 387, 394 64 Počátky. Školní družina

Základní škola Otokara Březiny Počátky, okres Pelhřimov Komenského sady 387, 394 64 Počátky. Školní družina Základní škola Otokara Březiny Počátky, okres Pelhřimov Komenského sady 387, 394 64 Počátky Školní družina Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola základ pro život Obsah 1. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program. Školní družina ZŠ a MŠ Červené Pečky

Školní vzdělávací program. Školní družina ZŠ a MŠ Červené Pečky Školní vzdělávací program Školní družina ZŠ a MŠ Červené Pečky Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika ŠD... 4 3. Charakteristika ŠVP školní družiny... 4 4. Předpokládané výstupy konkrétních

Více

Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace,

Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace, Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace, Školní 488, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program-školní družina Platnost

Více

"S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT"

S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT Základní škola Zvole, příspěvková organizace, Zvole č. 84, 592 56 Zvole 777 787 587 zszvole@centrum.cz www.zszvole.wz.cz "S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT" MOTTO: Cílem výchovy není, aby všechny děti

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny a školního klubu

Výchovně vzdělávací program školní družiny a školního klubu Školní družina a školní klub při Základní škole ve Tvrdonicích Kostická 98, Tvrdonice 691 53 Výchovně vzdělávací program školní družiny a školního klubu ŠKOLA DO NEPOHODY 1 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu jako součást ŠVP Tvořivá škola-škola pro život

Školní vzdělávací program pro školní družinu jako součást ŠVP Tvořivá škola-škola pro život Školní vzdělávací program pro školní družinu jako součást ŠVP Tvořivá škola-škola pro život Zpracovala: Olga Pavelczaková, vedoucí vychovatelka Září 2008 1. Identifikační údaje 1.1. ŠD při ZŠ Dětská, Dětská

Více

pro školní rok 2012/2013

pro školní rok 2012/2013 Základní škola Gutha Jarkovského Kostelec nad Orlicí Výchovně vzdělávací program pro ŠD pro školní rok 2012/2013 Zpracovali: Alena Linková Jitka Bezdíčková Mgr. Jitka Šveidlerová Eva Langrová Platnost:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání školní družiny ZŠ J. Vohradského Šluknov Schváleno školskou radou dne 13. 6.

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání školní družiny ZŠ J. Vohradského Šluknov Schváleno školskou radou dne 13. 6. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání školní družiny ZŠ J. Vohradského Šluknov Schváleno školskou radou dne 13. 6. 2013 Razítko: Mgr. Eva Hertlová, řed. školy Ti, kdoţ někoho učí a vzdělávají,

Více

Příloha ke školnímu vzdělávacímu programu ZV - LMP Tvořením se učíme. Přípravná třída. Vypracovaly: Martina Smiljeková Alexandra Strádalová

Příloha ke školnímu vzdělávacímu programu ZV - LMP Tvořením se učíme. Přípravná třída. Vypracovaly: Martina Smiljeková Alexandra Strádalová Příloha ke školnímu vzdělávacímu programu ZV - LMP Tvořením se učíme Přípravná třída Vypracovaly: Martina Smiljeková Alexandra Strádalová Vzdělávací program přípravné třídy Přípravná třída byla předána

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ NAŠE DRUŽINA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ NAŠE DRUŽINA Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ NAŠE DRUŽINA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV Název

Více

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole Milady Petřkové Velký Týnec Předkladatel:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Škola základ života. Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Škola základ života. Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Škola základ života Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb 1. Identifikace ŠD 2. Charakteristika ŠD, umístění, vybavení 3. Cíle, obsah a forma vzdělávání

Více

ŠVP školní družiny Školní vzdělávací program pro školní družinu

ŠVP školní družiny Školní vzdělávací program pro školní družinu ŠVP školní družiny Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení, Trutnov 3, Voletiny 1 Ředitelka školy: Mgr. Stanislava Tejchmanová Vedoucí vychovatelka:

Více

Přehled výchovně vzdělávací činnosti ve školní družině

Přehled výchovně vzdělávací činnosti ve školní družině Přehled výchovně vzdělávací činnosti ve školní družině I. oddělení (1.třída) V I. oddělení (děti ve věku 6,7 let) se navazuje na předchozí výchovnou činnost v mateřské škole. Cílem je především upevňování

Více

MEDVĚD ŠIKULA SI HRAJE A POZNÁVÁ

MEDVĚD ŠIKULA SI HRAJE A POZNÁVÁ Školní družina při Základní škole, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace MEDVĚD ŠIKULA SI HRAJE A POZNÁVÁ výchovně vzdělávací program školní družiny Mgr. Pavel Černý ředitel školy Věra Hodermarská

Více

Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání školní družiny Poznáváme svět pro život

Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání školní družiny Poznáváme svět pro život Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání školní družiny Poznáváme svět pro život 1 Obsah Identifikační údaje...3 Úvod...4 Charakteristika zařízení...4 Popis materiálních podmínek...4

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, nám. B. Hrozného 12, okres Nymburk Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j.: 12/2013 Jar verze 20013/2014 (platnost od 1. 9. 2013) Obsah: 1. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ V HLUČÍNĚ. Každou hrou se lze něco nového naučit.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ V HLUČÍNĚ. Každou hrou se lze něco nového naučit. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ V HLUČÍNĚ Každou hrou se lze něco nového naučit. Obsah Obsah....2 1. Identifikační údaje. 3 2. Charakteristika zařízení. 4 3. Cíle a vzdělání v ŠD. 6 4.

Více

Školní družina při ZŠ a MŠ Vysoký Újezd, okres Beroun

Školní družina při ZŠ a MŠ Vysoký Újezd, okres Beroun MOTTO : 1 1.Identifikační údaje Zařízení: Zřizovatel : Školní družina při ZŠ a MŠ Vysoký Újezd, okres Beroun OÚ Vysoký Újezd Ředitelka školy : Mgr. Olga Reiterová Vychovatelka ŠD : Libuše Schindlerová

Více