STŘEDA 5. ZÁŘÍ PŘEDSEDAJÍCÍ: PAN PÖTTERING předseda

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STŘEDA 5. ZÁŘÍ 2007. PŘEDSEDAJÍCÍ: PAN PÖTTERING předseda"

Transkript

1 1 STŘEDA 5. ZÁŘÍ 2007 PŘEDSEDAJÍCÍ: PAN PÖTTERING předseda 1. Zahájení zasedání (Zasedání bylo zahájeno v 9:05 hod.) 2. Potírání terorismu (rozprava) Předseda. Následujícím bodem je společná diskuse o následujících otázkách k ústnímu zodpovězení: Otázka O-0046/2007 pana Webera jménem skupiny Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů, paní Rourové za Socialistickou skupinu Evropského parlamentu, pana Alvara jménem skupiny Aliance liberálů a demokratů pro Evropu a paní Muscardiniové a paní Angelilliové jménem skupiny Unie pro Evropu národů, předložená Radě, týkající se potírání terorismu (B6-0139/2007) a otázka O-0051/2007 pana Webera a pana Daula jménem skupiny Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů, paní Rourové za Socialistickou skupinu Evropského parlamentu, pana Alvara jménem skupiny Aliance liberálů a demokratů pro Evropu a paní Muscardiniové a paní Angelilliové jménem skupiny Unie pro Evropu národů, předložená Radě, týkající se potírání terorismu (B6-0313/2007) Kathalijne Maria Buitenweg (Verts/ALE). - Pane předsedo, ráda bych požádala, abychom začali, až bude přítomna Rada, protože považuji za dost nezvyklé, že jsme otázku k ústnímu zodpovězení položili Radě i Komisi a hovoříme o ní pouze v přítomnosti Komise. To nedává smysl. Mohla bych vás požádat, abychom nepodnikali nic, dokud nebude přítomna Rada a nebude nás moci vyslechnout? Předseda. Lituji, paní Buitenwegová, ale nepovažuji toto přerušení za vhodné, protože nevíme, kdy se Rada na zasedání dostaví. Mohli bychom čekat tak dlouho, že bychom nebyli schopni o této otázce diskutovat vůbec. A kromě toho zahajujeme rozpravu příspěvky mluvčích politických skupin. Proto navrhuji, abychom o tomto bodu začali diskutovat. Souhlasí se mnou tento Parlament? (Parlament se rozhodl zahájit rozpravu) Joseph Daul (PPE-DE), autor. (FR) Pane předsedo, pane předsedo Komise, dámy a pánové, potírání terorismu je oblastí, v níž musí Evropa přejít od virtuálních kroků k reálným. Světový rozměr terorismu si vyžaduje reakci světového rozměru. Vytváření politické Evropy zahrnuje i schopnost zničit hrozbu terorismu, a to jsme v této oblasti dosud velmi daleko od cíle. Naše skupina přišla s iniciativou zahájit tuto diskusi, protože se domníváme, že Evropa si stále ještě plně neuvědomila rozměr rizik, kterým čelí. V prvé řadě jde o přímé ohrožení naší každodenní bezpečnosti islamisty a jinými teroristickými skupinami, jako je ETA ve Španělsku. Setkáváme se s tím dennodenně, pane komisaři. Druhou hrozbou, stejně znepokojivou, je skutečnost, že tyto mocné sítě by se

2 mohly zmocnit politické kultury evropských demokracií s cílem narušit naše základní hodnoty a nahradit je vlastními náboženskými zásadami. Musíme zabezpečit, aby naše členské státy užším způsobem spolupracovaly v oblasti potírání mezinárodního terorismu. Březnové odstoupení koordinátora EU pro potírání terorismu, pana de Vriese, a neschopnost nahradit jej dokazuje obrovské množství úkolů, které je potřeba v této oblasti vykonat. Je pravda, že pan de Vries odstoupil z funkce z osobních důvodů, je však dobře známou skutečností, že náročný úkol, který mu byl svěřen, nebyl schopen dokončit z důvodu nedostatečných finančních prostředků, které pro něj byly vyčleněny. Žádáme Radu, která zde není přítomna, jejího předsedu, stejně jako Vysokého zástupce pro SZBP, pana Solanu, a předsedu Komise, pana Barrosa, aby splnili úkoly, za něž jsou zodpovědni, a aby co nejdříve jmenovali nového koordinátora EU pro potírání terorismu, jemuž poskytnou přiměřené zdroje. Dámy a pánové, boj proti teroristickým organizacím vyžaduje nejvyšší míru neústupnosti a nemá v něm co dělat ani vyjednávání ani ústupky. Teroristické organizace nepatří mezi tradiční centralizované formace, které lze přemoci tradičními vojenskými operacemi. Pracují jako sítě, přičemž využívají nejsofistikovanější technologie za účelem vykonávání svých zločinných operací. Pouze shromáždíme-li velký objem finančních, lidských a informačních zdrojů, máme šanci tyto sítě zneškodnit. Vzájemným respektováním, zajištěním uplatnění zákonů a základních svobod, opětovným potvrzením našeho pojetí člověka a života ve společnosti a společným úsilím můžeme vymýtit terorismus, který se inspiruje předsudky, přičemž využívá prostředky 21. století a uplatňuje metody z nejtemnějších období dějin lidstva. Nejde o střet civilizací, jak se často hovoří, ale o konfrontaci mezi těmi, kdo si nadevše váží hodnoty lidské bytosti a pluralismu, a těch, kdo by ve jménu Džihádu zneškodnili kohokoliv, kdo nesmýšlí stejně jako oni a vyznává jiné náboženství. Oběti útoků z 11. září, které si za několik dní připomeneme při pátém výročí tragických událostí na Manhattanu, ale i oběti útoků z 11. března v Madridu a bombových útoků z Londýna nás nutí k tomu, abychom začali rozhodně jednat. Evropané potřebují bezpečnost bezpečnost ve svém pracovním životě, bezpečnost svých dodávek energie a bezpečnost potravin. To nejmenší, co můžeme pro Evropu udělat kromě zajištění míru, je to, že uděláme vše, co je v našich silách, abychom zabezpečili tu nejzákladnější z bezpečností osobní bezpečnost. Martine Roure (PSE), autorka. (FR) Pane předsedo, pane úřadující předsedo Rady, pane komisaři, členské státy zavádějí mnohé evropské nástroje zaměřené na boj proti terorismu. Naproti tomu mnoho evropských zemí stále čelí výrazné teroristické hrozbě, a protože tyto nástroje jsou platné několik let, je vhodné, aby byla přezkoumána účinnost výkonu evropských právních předpisů v této oblasti. Navzdory uplatnění opatření určených na podporu vnitrostátních orgánů zodpovědných za výměnu informací o potírání terorismu je zřejmé, že je zapotřebí vyšší míra vzájemné důvěry. Aby mohlo být potírání terorismu skutečně účinné, není nutno přidávat ke stávajícím právním předpisům předpisy nové, ale je potřeba ověřit, zda je členské státy správně uplatňují. Domnívám se, že bychom se měli zaměřit zejména na skutečné zlepšení spolupráce mezi členskými státy. Hodnocení by nám umožnilo rovněž přezkoumat příslušná nařízení. Pokládám za nevyhnutelné obnovit v rámci tohoto procesu rovnováhu mezi potřebou bezpečnosti naších spoluobčanů a zachováním jejich práva na ochranu soukromí. Byla přijata určitá opatření, která jsou pro naše spoluobčany velmi omezující, a podíváme-li se do minulosti,

3 3 uvidíme, že některá z nich nepřinesla očekávané výsledky a právě naopak vzbuzují mylný dojem bezpečnosti. Potírání terorismu vyžaduje zlepšení spolupráce mezi Evropskou unií a jejími partnery ve světě. Například v našich transatlantických vztazích bychom měli naléhat na vypracování společné strategie potírání terorismu, která by dodržovala základní práva a právo na soukromí. Evropská unie by měla v těchto záležitostech přijmout obecný postoj s cílem stanovit všeobecné zásady výměny informací s našimi partnery v USA a na ochranu údajů, které jsou předmětem těchto výměn. A závěrem, Evropský parlament byl často vynechán z diskusí Rady o terorismu. Domnívám se, že v současnosti je pro nás důležité, abychom vedli skutečnou diskusi, která vede ke zlepšení demokratické kontroly vykonávané Evropským parlamentem a vnitrostátními parlamenty. Alexander Alvaro (ALDE), autor. (DE) Pane předsedo, období let 2001 až 2007 představuje šest let politicky motivovaného boje proti terorismu. Jediná skutečnost, kterou jsme během těchto šesti let zaznamenali, je hledání politické reakce na každé přijaté opatření. To, co však postrádám, je přístup s ohledem na rozvoj evropské politiky potírání terorismu ve světovém měřítku. Jakou úlohu zde hrajeme? A jakou úlohu chceme v celosvětovém měřítku hrát? Máme nosný plán? Dodnes se mi nedostal do rukou žádný plán ani dokument, ať již ze strany Komise nebo Rady, případně ze strany některého členského státu, v němž by byla navržena krátkodobá, střednědobá a dlouhodobá strategie boje proti terorismu. Přijali jsme opatření s krátkodobým účinkem, která zastavila finanční toky, což je vynikající. Přijali jsme opatření, jejichž cílem je potírání terorismu ve střednědobém výhledu, a to začleněním biometrických údajů do identifikačních dokumentů, které osobně nepovažuji za správný přístup, rozhodla o něm však politická většina. Pokud jde o dlouhodobý horizont, nevidím žádný pokrok ani vývoj v oblasti rozvojové pomoci, kterou je možno vnímat také jako bezpečnostní politiku. Rovněž si nejsem vědom žádného vývoje, pokud jde o respektování kultur, v rámci nichž se terorismus může pravděpodobně vyvinout, což ve smyslu našeho úsilí o globální život znamená slušné vzájemné soužití, spíše než vyjet do světa a snažit se vnutit náš společenský model ostatním. Otázkou tedy je, jako úlohu přijme Evropa? Reakce spočívají od 11. září 2001 v různých druzích akcí. Vždy, když dojde k nějakému útoku, příslušné vlády se snaží uchlácholit obyvatelstvo přijetím krátkodobých opatření, ať již je to razance, s níž Velká Británie bezprostředně po tragických útocích na Londýn prosazovala uchovávání osobních údajů, nebo snaha Německa o kontrolu nad vyhledáváním na internetu. Chybí nám nosný plán. Samotné omezování základních práv, tak jako v době uplatňování předpisů pro mimořádný stav, tento problém nevyřeší. Přejeme-li si úspěšně bojovat proti terorismu, musíme určit úlohu, kterou hraje v tomto boji Evropa ve světě, spíše než se držet vnitrostátního akcionismu, který je pak uplatňován pouze v Evropě. Cristiana Muscardini (UEN), autorka. (IT) Pane předsedo, dámy a pánové, skutečnost, že jsme tuto rozpravu přesunuli z července na září a že tu dnes o této otázce diskutujeme bez Rady, sama o sobě dokazuje, že Evropa je ve skutečnosti nepřipravená rozhodně a komplexně řešit problém terorismu a že tento Parlament je v politickém ohledu stále příliš slabý.

4 Kdysi existovaly teroristické skupiny uvnitř jednotlivých národů EU, představovaly vnitřní problémy, Evropa byla z velké části sjednocena a již tehdy se diskutovalo o společné strategii, která se nikdy neproměnila ve skutečnost. Nastal rok 2001 a my jsme zjistili, že terorismus je globální fenomén, že nepředstavuje pyramidovou organizaci, ale že sestává z buněk, které jsou navzájem propojeny zejména prostřednictvím internetu a nejlepších systémů informačních technologií, že tyto buňky mají základny po celém světě a jsou schopny zaútočit jakkoliv a kdykoliv. Přesto neexistuje politika Evropské unie, která by byla zaměřena na kontrolu internetu nebo poskytovala konečná bezpečnostní pravidla pro občany, kteří nevědí, jaká opatření EU přijímá nebo zamýšlí přijmout v blízké budoucnosti. Nejdůležitějším opatřením je přinutit k odpovědnosti poskytovatele webhostingu internetových stránek, které prosazují, podporují nebo obhajují teroristickou činnost, například formou zákazu stránek, u nichž je možno vysledovat přímé nebo nepřímé spojení s osobami, které propagují či obhajují násilí nebo k němu vyzývají. Švýcarsko to vše uplatňuje již dlouhou dobu, zatímco Evropa váhá a vede zbytečné diskuse. Neexistuje společný postoj týkající se monitorování falešných prostor určených k setkávání věřících, nebo falešných imámů, kteří, jak bylo nedávno dokázáno v Nizozemsku a v Itálii, využívají prostor, které měly být určeny k modlitbám, pro účely šíření nenávisti, plánování útoků, podněcování násilí proti Západu, demokracii, lidským právům včetně práv žen, ve skutečnosti pro účely útoků na naše města. Už nestačí, pane předsedo, pouze hovořit o společné strategii potírání terorismu. Potřebujeme sílu a odvahu k přijímání rozhodnutí a k cílenému vyvíjení činnosti, abychom tak na jedné straně předešli budoucím útokům a na straně druhé zneškodnili teroristické buňky, které se ukrývají ve stínu a zneužívají našich hodnot svobody, svobody vyznání a projevu k tomu, aby útočili na samotnou podstatu svobody. Zatýkání osob podezřelých z plánování útoků, při nichž jsou používány výbušniny, k nimž v současné době dochází v Dánsku, dokazuje, že není čas na to, abychom polevili v ostražitosti, a že protiteroristické zákony, které přijalo Dánsko, fungují, avšak zároveň jsou jasným signálem pro celou EU. Nemůžeme si již dovolit spoléhat se výlučně na účinnost vnitrostátních zákonů a vyšetřovacích orgánů z jednotlivých zemí, ale potřebujeme užší koordinaci. Politická korektnost v sobě velmi často skrývá neschopnost nebo neochotu přijímat rozhodnutí. Demokracie, svoboda a právo jednotlivce žít v míru a svobodě jsou ohroženy. Svobody lze dosáhnout jen s pomocí pravidel. Musíme udělat to, co je politicky správné, s cílem ochránit nejen naše vlastní občany, ale i lidi na celém světě, kteří uplatňují svá práva a jsou si vědomi svých povinností. Jakékoliv zdržení z nás dělá komplice těchto zločinných skutků. Ukončeme tuto rozpravu společným závazkem přijmout neodkladná opatření, nikoliv s předpokládanými levicovými a pravicovými postoji, ale opatření silná a sjednocená. Bude to nejlepší způsob, jak uctít památku životů, které se od září 2001 staly na celém světě obětí brutality. Přeji si, abychom terorismus navždy považovali za zločin proti lidskosti. Kathalijne Maria Buitenweg (Verts/ALE), autorka. (NL) Pane předsedo, mou nejdůležitější otázkou určenou Radě je otázka, zda sebe sama považuje za chybující. Dokážeme si představit, že Rada občas udělá chybu nebo ne? Je vševědoucí? Domnívá se Rada, že všechna opatření, která byla v nedávné minulosti přijata v oblasti potírání

5 5 terorismu, jsou správná? Je rovněž skutečně nezpochybnitelné, že nedošlo k žádnému nepřiměřenému porušení občanských práv? Pokud je Rada neomylná, znamená to, že není potřeba hodnotit, ale pokud věří, že problému rozumí lépe, potom je hodnocení potřebné. Byla bych ráda, kdyby nás Rada během diskuse informovala, zda existují nějaká zvláštní opatření, o nichž se domnívá, že chybějí, konkrétní opatření, která v současné době považuje za nevyhnutelná a která dosud nebyla přijata. Plánuje se vůbec v současnosti přijetí nějakých opatření? Evropské právo povoluje porušení občanských práv, avšak pouze za předpokladu, že toto porušení splní kritéria nevyhnutelnosti, přiměřenosti a účinnosti, a za předpokladu, že lidé jsou schopni odolat jeho zneužívání. Ráda bych viděla hodnocení Rady týkající se všech opatření přijatých v nedávné minulosti a také přezkum souladu těchto opatření s uvedenými kritérii. Může nám to dnes Rada přislíbit? Dovolte mi, abych zdůraznila několik hledisek, které je nutno komplexně zhodnotit. V prvé řadě jde o hledisko zneužití. Nedokážete si představit, že by se občané mohli stát náhodnými oběťmi? Jako příklad bych ráda uvedla sestavení seznamu osob podezřelých z terorismu. V této souvislosti nejde pouze o způsob, jakým jsou osoby a organizace do těchto seznamů začleněny, ale i o způsob, jakým z nich jsou jejich jména a názvy vyškrtnuty. Představte si, že se na takovýchto seznamech objeví vaše jméno. Všechna vaše aktiva, všechny vaše bankovní vklady budou zmrazeny, avšak úřady vás nebudou automaticky trestně stíhat. Znamená to, že se nebude konat žádné soudní řízení, v němž by bylo možno předložit důkazy. Presumpce neviny do chvíle, kdy je obžalovanému dokázána vina, se neuplatňuje. Kromě toho si dovedu docela dobře představit, že bankovní vklady jsou zmrazeny předtím, než je tato skutečnost zveřejněna, jinak by došlo k bleskovému přesunu peněz na druhý konec světa. Navzdory tomu si nedovedu představit, že bychom přijali skutečnost, že jména osob na seznamech zůstávají a že jsou tyto osoby nadále trestány, aniž by byla stanovena jejich vina. V tomto případě jde o nepřijatelné převrácení důkazního břemene v trestním právu. Soud prvního stupně již několikrát vyhlásil, že tento postup je nutno změnit a doplnit. Nadace Al-Aqsa a José María Sison se 11. července stali účastníky soudního řízení ve věci svého neoprávněného uvedení na seznam. Ráda bych se dozvěděla, jaké ponaučení si Rada vzala z těchto rozsudků a zda je připravena nejen změnit a doplnit nebo přehodnotit rozhodovací proces týkající se sestavování takovýchto seznamů, ale i přezkoumat možnosti, jakými by se jednotlivci mohli dovolat spravedlnosti. Přejděme k účinnosti. Jsou opatření účinná? Jako příklad bych uvedla opatření týkající se tekutin. Více než milion osob v Evropě se stále musí při vstupu na palubu letadla trápit s plastovými sáčky, které poslušně plní lahvemi s objemem 100 ml a ty pak většinou končí v koši, protože cestující zapomněli na přesné pravidlo, a přitom se zde nejedná o rozsáhlé porušení občanských práv a zneužívání lze monitorovat. Je však toto opatření přesto účinné? Je Rada připravena zhodnotit jej na základě vědeckých důkazů? Tím jsem se dostala k otázce přiměřenosti. Jsou opatření přiměřená? To je další důležité hledisko hodnocení. Dovolte mi, abych jako příklad uvedla osobní údaje cestujících a dohodu se Spojenými státy americkými. Má skupina dokáže v plné míře ocenit potřebu jednotlivých zemí vědět, kdo vstupuje na jejich území. Hlavním problémem není ani tak rozsáhlý objem údajů, které jsou požadovány, ale skutečnost, že důvodů, ze kterých mohou být požadovány, je velmi mnoho. Rada vždy odůvodňuje taková opatření tvrzením, že to vše je nevyhnutelné pro potírání terorismu. V souladu s právními předpisy USA lze však údaje použít i pro jiné účely, jak je uvedeno v dohodě. Teoreticky je tedy možné, že účelem není jen potírání terorismu, ale zároveň i řešení krádeže jízdních kol nebo bankovního podvodu. Je přiměřené, aby byly údaje využívány k těmto účelům? Je Rada připravena přezkoumat dohodu i na těchto základech?

6 A nakonec nutnost. Jako příklad bych použila uchovávání údajů o cestujících po dobu dvou let, proti kterému má skupina protestovala, nakonec však bylo podpořeno většinou v tomto Parlamentu. Všechny informace, které jsem do dnešního dne obdržela, však nasvědčují tomu, že nejúčinnější a nejnutnější jsou údaje, jejichž aktuálnost nepřesahuje tři měsíce. Je Rada připravena přezkoumat, zda se údaje, které jsou uchovávány po dobu delší než tři měsíce, skutečně využívají? Je zkrátka připravena vypracovat hodnocení na základě kritérií účinnosti, přiměřenosti a nevyhnutelnosti, a zároveň přezkoumat možnost boje proti zneužívání? Posledním hlediskem hodnocení je stanovisko Rady k porušením lidských práv v rámci Evropské unie v souvislosti s činností americké CIA. Evropský parlament se touto otázkou zabýval v co nejvyšší možné míře a je podle mne pobuřující, že jsme od Rady nikdy neobdrželi žádné vyjádření k této otázce. Toto vyjádření by se mohlo týkat toho, jak o tom smýšlí, se kterými prvky zprávy souhlasí a se kterými nikoliv, a jaké druhy opatření zamýšlí přijmout. Je Rada připravena zareagovat na zprávu poslance Favy nebo bude dále mlčet? Giusto Catania (GUE/NGL), autor. (IT) Pane předsedo, dámy a pánové, jsme zvyklí prohlašovat, že potírání terorismu je prioritou, a dovolávat se nových politických legislativních iniciativ. Domnívám se, že v prvé řadě bychom měli zhodnotit rozhodnutí, která jsme během uplynulých let učinili, a položit si několik otázek. První otázkou je, zda naše legislativní iniciativy terorismus oslabily nebo naopak posílily. Druhou otázkou je, zda jsme osobně přispěli k rozvoji naší právní kultury a našich hodnot a nebo jsme je zradili ve jménu krize způsobené terorismem. Domnívám se, že bychom měli především odpovědět na tyto dvě otázky, a pokud to uděláme, zjistíme, že mimořádná opatření jsou často chybná a že seznamy teroristických organizací jsou nepřesné a že bývají často sestavovány spíše na základě politických důvodů než na základě skutečného nebezpečí, které tyto organizace představují. Jmenovali jsme osobu zodpovědnou za koordinaci protiteroristické činnosti a potom jsme bez jakékoli zjevné příčiny zjistili, že funkce, které tato osoba vykonávala, nepotřebujeme. Vyzývám proto Radu, aby nejmenovala nového koordinátora pro potírání terorismu, neboť během uplynulých několika měsíců jsme zjistili, že dokážeme jednoduše fungovat i bez něj. Často jsme prohlašovali, že terorismus je nepřítelem naší civilizace, nepřítelem vlády demokracie terorismus je barbarství s veškerou rozhodností to prohlašujeme i nyní a domnívám se, že bychom to měli v tomto Parlamentu ještě jednou připomenout. Teroristické útoky představují krok nazpět od právního státu ke státu primitivnímu. To vše je pravda, ale namísto toho, abychom zaměřili diskusi na obnovení pravidel demokracie, rozhodli jsme se tento problém řešit omezováním pravidel občanského soužití. Rozhodli jsme se bojovat na domácím poli našeho nepřítele, soupeřit s ním v porušování lidských práv, ve vojenské kontrole civilního obyvatelstva, v popírání klíčových zásad demokracie. Výjevy z věznice Abu Ghraib nebo ze základny v přístavu Guantánamo jsou symbolem vítězství kultury terorismu nad naším právním státem a klíčovými zásadami naší právní kultury. Dalším symbolem jsou lety a únosy organizované americkou CIA v Evropě, do nichž se otevřeně zapojují evropské vlády. O těchto událostech se zahanbeně mlčí, a tak jako mí kolegové poslanci i já vyzývám Radu, aby se k této otázce vyjádřila. Mlčení je tím ostudnější, že o této věci každý hovoří! V tomto Parlamentu se diskutovalo o odpovědnosti americké CIA, o odpovědnosti evropských vlád, o odpovědnosti našich informačních služeb. Komise se vyjádřila a Rada Evropy o této otázce diskutuje. Jediným, kdo zahanbeně

7 7 mlčí, jsou evropské vlády, a to je podle mého názoru nepřijatelné. Doufejme, že Rada dnes poskytne k této záležitosti stanovisko. V Evropě se bohužel stalo z výjimky pravidlo a musíme nyní jasně diskutovat o vlivech našich legislativních rozhodnutí, kterými jsou biometrické údaje v cestovních dokladech a vízech, systém kontroly osobních údajů, databáze telefonických rozhovorů, databáze cestujících leteckou dopravou, dohody o PNR, systém SWIFT, systém uchovávání otisků prstů a dokonce i nařízení o tekutinách, v jehož dnešní rázné odmítnutí doufáme, čímž vyšleme ke Komisi signál, že bychom měli přijímat rozhodnutí, která jsou přiměřené tomu, proti čemu chceme bojovat. Domnívám se, že bychom měli empaticky prohlásit, že s cílem bojovat proti terorismu jsme se rozhodli pro autoritářské pokřivení právního státu namísto ochrany právního státu. Už bych pouze shrnul, pane předsedo není jasné, zda během uplynulých několika let byli evropští občané více ohroženi terorismem nebo opatřeními, která byla přijata s cílem proti terorismu bojovat. Americká feministická autorka prohlásila, že bychom měli být ostražití, když nám ti, kdo jsou zodpovědni za naše problémy, nabízejí jejich řešení. Domnívám se, že bychom ostražití být měli. Manuel Lobo Antunes, úřadující předseda Rady. (PT) Pane předsedo, dámy a pánové, v prvé řadě bych se vám všem rád omluvil za opožděný příchod do Parlamentu prostě a jednoduše jsem podcenil hustotu dopravy mezi hotelem a budovou Parlamentu. Rád bych také pozdravil komisaře Frattiniho, který je tu dnes s námi, a odpověděl na otázky, které položili poslanci. Doufám, že poskytnu všechna vysvětlení, o která jste nás požádali. Není pochyb o tom, že nedávné události v Londýně a Glasgowě, stejně jako na hranici mezi Španělskem a Portugalskem a jako útok v Jemenu, potvrzují, že terorismus představuje významné ohrožení evropské bezpečnosti a hodnot našich demokratických společností, konkrétně ohrožení práv a svobod evropských občanů. Nepochybujeme o tom, že členské státy proto musí pokračovat ve spolupráci při posilování a realizaci protiteroristických opatření, přičemž budou dodržovat lidská práva a základní svobody, které představují základní hodnoty našich společností, a jejich ochrana a prosazování pomohou předcházet terorismu. Proti terorismu je nutno bojovat nejen na vnitrostátní, ale i na mezinárodní úrovni. Mezinárodní spolupráce je základním nástrojem účinného boje proti této hrozbě jak na vnitrostátní, tak i na vícestranné úrovni. Uvědomujeme si, že terorismus představuje světovou hrozbu, a proto je nutno reagovat na něj společně na světové úrovni. Reakce, v níž bude nevyhnutelně zahrnut intenzivnější tok informací a výměna informací, vnitřní koordinace stanovisek, koordinace třetích zemí a partnerství s nimi, realizace globální strategie potírání terorismu, v níž hraje vedoucí úlohu Organizace spojených národů, a úzká spolupráce s různými regionálními a mezinárodními organizacemi zapojenými do boje proti terorismu. Činnost Evropské unie se od 11. září 2001, stejně jako v důsledku děsivých útoků v Madridu v roce 2004 a v Londýně v roce 2005, stala intenzivnější. V prosinci 2005 přijala Rada Strategii EU pro potírání terorismu, na jejímž základě se Unie zavazuje bojovat proti terorismu na světové úrovni, přičemž bude dodržovat lidská práva a umožní svým občanům žít v prostoru svobody, bezpečí a spravedlnosti.

8 Strategie EU pro potírání terorismu zahrnuje čtyři fáze činnosti prevenci, ochranu, sledování a reakci. Předsednictví potvrzuje, že Rada ve skutečnosti každých šest měsíců vykonává přezkum situace, pokud jde o realizaci strategie EU pro potírání terorismu a strategie pro boj proti financování terorismu, a každoročně vypracovává hodnocení realizace strategie pro boj proti radikalizaci a náboru teroristů. Rada rovněž každých šest měsíců zkoumá akční plán potírání terorismu a na ročním základě zkoumá akční plán boje proti radikalizaci a náboru teroristů. Tento proces monitorování umožňuje Radě identifikovat, která z opatření navrhovaných na úrovni EU nebyla přijata nebo nebyla řádně vykonána na úrovni členských států. Umožňuje také Radě rozšířit některé politiky. Například předsednictví se takto rozhodlo urychlit činnost v oblasti výbušnin. Přijetí určitých opatření v oblasti policejní a soudní spolupráce v trestních věcech se zpomalilo, neboť v této oblasti je potřeba jednomyslně přijímat rozhodnutí. Přijímání a uplatňování protiteroristických opatření budou zrychlena ratifikací smlouvy, kterou má schválit mezivládní konference na základě mandátu přijatého Evropskou radou na jejím předchozím setkání v červnu. Pokud jde o potřebu užší spolupráce mezi orgány pro prosazování práva a bezpečnostními informačními službami, bezpečnostní služby členských států fungují v současnosti ve velmi úzké a velmi účinné spolupráci v rámci Skupiny pro potírání terorismu. Europol vypracoval velmi účinné analytické složky, do nichž ve stále vyšší míře přispívají svými informacemi orgány pro prosazování práva členských států. Není však pochyb o tom, že je potřeba tuto činnost zintenzívnit. Evropský parlament udržuje úzký přímý politický dialog s Radou a Komisí. Předseda Rady, místopředseda Komise a předsedající Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci se dne 16. května 2007 setkali s cílem přezkoumat různé protiteroristické politiky a zhodnotit realizaci strategie EU pro potírání terorismu. Tato setkání, která se konají každých šest měsíců, jsou velmi užitečná pro dosažení konsensu v otázce politik, které je potřeba v oblasti potírání terorismu rozvíjet. Pokud jde o stanovisko koordinátora EU pro potírání terorismu, generální tajemník/vysoký zmocněnec informoval členské státy, že v úzké spolupráci s předsednictvím zvažuje, jakým způsobem v rámci Rady co nejlépe koordinovat práci v oblasti potírání terorismu. Pokud jde o vztah mezi koordinátorem EU pro potírání terorismu a Situačním střediskem (SitCen), SitCen se vůbec nepodílí na rozvoji politiky EU pro potírání terorismu nebo na koordinaci činnosti v oblasti potírání terorismu, kterou vykonává Rada, ani nemonitoruje činnost navazující na rozhodnutí Rady. V oblasti potírání terorismu je jeho odpovědnost omezena na to, že Radě předkládá strategická hodnocení týkající se teroristických hrozeb, hodnocení vypracovaná na základě informací od vnitrostátních služeb. Podporuje i opatření EU pro mimořádné situace a koordinaci krizových situací, která lze uplatnit, s cílem pomoci koordinovat na úrovni EU reakce na závažné krize, jejichž součástí by mohly být teroristické útoky. Tato mechanická funkce spočívá v šíření informací, poskytování prostředků na setkání a podpoře existujících pravidel týkajících se přijímání rozhodnutí orgánů. Není to koordinační úloha. Naproti tomu Rada schválila politická doporučení v různých oblastech, jako je například oblast výbušnin, s cílem předcházet jejich nezákonnému používání ze strany teroristů, právě na základě hodnocení ohrožení vypracovaného SitCen-em. Předsednictví nepochybuje o tom, že jeho úsilí vynakládané na potírání terorismu podporují evropští občané, kteří navíc v době nedávných útoků dostatečně projevili nejen svou solidaritu s oběťmi těchto útoků, ale i přání, aby na ně EU zareagovala. Při vypracovávání

9 9 této strategie pro potírání terorismu podporují předsednictví partneři, kteří vnášejí myšlenky do vrcholných diskusí, a konkrétně Evropský parlament zde hraje klíčovou úlohu. Soulad s ustanovením článku 6 Smlouvy o Evropské unii má pro Radu nesmírný význam, stejně jako soulad se všemi ostatními články smluv. Spolupráce a dialog se třetími zeměmi jsou klíčovými prvky strategie EU pro potírání terorismu. Jen v tomto pololetí jsou naplánovány třístranné rozhovory s Ruskem, Spojenými státy americkými, Alžírskem a Marokem, což odráží zájem o rozšíření dialogu s těmito zeměmi. Evropská unie rovněž udržuje dialog o potírání terorismu s ostatními zeměmi a s mezinárodními organizacemi. Pokud jde o naše partnery z regionu Středozemí, organizujeme obvyklá ad hoc setkání odborníků z partnerství Euromed týkající se terorismu, která jsou příležitostí k širší diskusi s našimi partnery ze středozemského regionu o záležitostech zásadního významu pro tento region a která se zaměřují na realizaci prioritních oblastí Evropsko-středozemského kodexu jednání pro potírání terorismu. Bylo by třeba poznamenat se zvláštním důrazem na Spojené státy americké, že předsednictví se zapojuje do pravidelných rozhovorů s různými orgány na nejrůznějších úrovních boje proti terorismu, které se týkají otázek, jako jsou radikalizace a nábor teroristů včetně využívání internetu extrémistickými skupinami, analýza ohrožení, spolupráce na mezinárodních fórech, partnerství veřejného a soukromého sektoru pro potírání terorismu, zejména bezpečnost výbušnin, ochrana kritické infrastruktury, financování terorismu, kromě jiných druhů spolupráce mezi civilními a policejními orgány. Portugalské předsednictví plánuje zorganizovat spolu se Spojenými státy americkými praktický seminář o uplatňování finančních sankcí v boji proti terorismu. Při různých příležitostech otevřely obě strany také otázku dodržování lidských práv v boji proti terorismu a předsednictví se domnívá, že je velmi důležité pokračovat v tomto dialogu, který považuje za klíčový pro obě strany. Závěrem bych k tomuto bodu připomněl, že posilování prostoru svobody, bezpečnosti a spravedlnosti vycházejícího z Haagského programu a příslušného akčního plánu je jednou z hlavních priorit společného 18-měsíčního programu německého, portugalského a slovinského předsednictví. Potírání terorismu je v tomto prostoru jednou z velkých výzev. Tři předsednické země zahrnuly mezi své cíle užší spolupráci v oblasti potírání terorismu prostřednictvím uplatňování strategie EU pro potírání terorismu. S vaším dovolením bych nyní, pane předsedo, odpověděl na otázku k ústnímu zodpovězení O-0053/07. Rád bych tento Parlament také informoval, že jak jsem již uvedl, Rada Evropské unie pravidelně připravuje přezkum potírání terorismu a také jednou ročně vypracováváme přezkum strategie a akčního plánu pro boj proti radikalizaci a náboru teroristů a každých šest měsíců zkoumáme strategii pro boj proti financování terorismu. Rada krátce poprvé představí zprávu o realizaci komunikační strategie určenou pro sdělovací prostředky, která byla schválena v červenci Podle ustanovení strategie pro potírání terorismu musí být jednou za období předsednictví určité země zorganizována vrcholná schůzka Rady, Komise a Evropského parlamentu, zaměřená na potírání terorismu. Tyto schůzky již byly zorganizovány během rakouského a německého předsednictví. V souladu s novou smlouvou, o níž se v současné době diskutuje v rámci mezivládní konference, bude posílena úloha vnitrostátních parlamentů. Hlavní prioritou je uplatňování opatření, která již existují. Rada využívá různé mechanismy hodnocení, jakými jsou například proces vzájemného hodnocení v EU (peer evaluation) vnitrostátních protiteroristických opatření, hodnocení

10 realizace evropského zatykače, hodnocení výměny informací mezi Europolem a členskými státy a mezi členskými státy navzájem atd. V současné době již probíhá analýza nových opatření, jakými jsou Evropský program ochrany kritické infrastruktury nebo opatření týkající se programu technologií biologické přípravy atd. Rada zorganizovala hodnocení výměny informací mezi Europolem a členskými státy a mezi členskými státy navzájem. Generální tajemník, Javier Solana, zvažuje způsoby, kterými by bylo možno co nejlépe plnit tuto funkci v rámci generálního sekretariátu. Zvažují se také otázky mandátu a odpovědnosti možného nového koordinátora. Rada je stejně jako všechny orgány odhodlána uplatňovat ustanovení obsažené v článku 6 Smlouvy o Evropské unii, v němž se uvádí, že Unie je založena na zásadách svobody, demokracie, dodržování lidských práv a základních svobod a právního státu. Prosazování těchto hodnot představuje jednu z priorit EU. Závazek členských států dodržovat základní práva je zakotven rovněž v Listině základních práv Evropské unie. Kromě toho jsou členské státy Evropské unie jakožto členové Rady Evropy vázány závazky vyplývajícími z Evropské úmluvy o ochraně lidských práv. Agentura Evropské unie pro základní práva posiluje schopnost EU monitorovat a shromažďovat informace a prosazovat tak co nejvyšší míru dodržování základních práv. Členské státy EU musí zabezpečit, aby veškerá opatření, která přijmou za účelem potírání terorismu, byla v souladu s jejich závazky podle mezinárodního práva, zejména mezinárodního humanitárního práva, práva v oblasti lidských práv a uprchlického práva. Předsednictví se domnívá, že boj proti terorismu by měl být veden takovým způsobem, který podporuje dodržování lidských práv za předpokladu, že nástroji tohoto boje jsou právní stát, řádná správa a ochrana základních svobod. Tato zásada má ústřední místo v rámci strategie pro potírání terorismu, kterou Rada, jak víte, přijala v prosinci Přejdu nyní k rozsudku Soudu prvního stupně Evropských společenství ze dne 12. prosince 2006, na který otázka odkazuje. V prvé řadě bych rád připomněl, že rozsudek ve věci T-228/02 ze dne 12. prosince 2006, známý jako věc OMPI (Organisation des Modjahedines du Peuple d Iran v. Rada Evropské unie), neopravňuje k závěru, že postupy EU při sestavování seznamů teroristů porušují právní předpisy EU. Soud ve skutečnosti nezpochybnil postupy sestavování seznamů teroristů, ale pouze zvažoval, že některé ze základních práv a záruk včetně práva na obhajobu, povinnosti odůvodnění a práva na účinnou soudní ochranu jsou v zásadě plně uplatnitelná v souvislosti s přijetím rozhodnutí Společenství týkajícího se zmrazení finančních prostředků v souladu s nařízením (ES) č. 2580/2001. Zadruhé je obecně známo, že Rada již systematicky přistoupila k nevyhnutelné revizi svých postupů týkajících se seznamů osob a subjektů, na které se vztahuje nařízení (ES) č. 2580/2001. Rada konkrétně přijala tato opatření s cílem vykonat rozsudek ve věci T-228/02: upozornila na možnost vznést námitku proti rozhodnutí Rady před Soudem prvního stupně Evropských společenství; zdůraznila, že bylo možno předložit Radě žádost doplněnou podpůrnou dokumentací s cílem požádat o přezkoumání zapsání na seznam nebo vyškrtnutí z tohoto seznamu, takovéto žádosti jsou vyřizovány ihned poté, co je Rada obdrží; všem osobám, skupinám a subjektům poskytla, pokud to bylo prakticky proveditelné, odůvodnění, v ostatních případech byly osoby, skupiny a subjekty informovány prostřednictvím oznámení zveřejněného v Úředním věstníku Evropské unie; alespoň jednou za šest měsíců celkově přezkoumává seznam v souladu s výše uvedenými postupy, vždy s ohledem na jakékoliv doplňující informace.

11 11 Rada se rovněž rozhodla vytvořit novou pracovní skupinu Pracovní skupinu o společném postoji 931, jejímž úkolem bude řešit žádosti o zapsání do seznamu nebo vyškrtnutí z něj a připravovat pravidelná přezkoumání seznamu Radou. Mandát, praktická opatření a pracovní metody této nové pracovní skupiny jsou uvedeny ve veřejném dokumentu, který přijala Rada. Se všemi osobami, jejichž jména a názvy jsou uvedeny na seznamu a na něž se vztahuje nařízení (ES) č. 2580/2001, se zachází stejným způsobem, jak vyplývá z mé předchozí odpovědi. Úloha a pravomoci orgánů jsou stanoveny ve smlouvách. Rada přijímá nevyhnutelná opatření požadovaná k výkonu rozsudků Soudního dvora v souladu s ustanoveními článku 233 Smlouvy o založení Evropského společenství. Pokud jde o parlamentní kontrolu rozhodnutí Rady, Rada vždy dodržuje postupy stanovené ve smlouvách. Je důležité připomenout, že s Evropským parlamentem se v souladu s článkem 308 Smlouvy o založení Evropského společenství o přijetí nařízení (ES) č. 2580/2001 konzultovalo. Velice děkuji za vaši pozornost. (potlesk) Franco Frattini, místopředseda Komise. Vážený pane předsedo, Komise je i nadále povinna vykonávat strategii EU pro potírání terorismu, akční plán, který byl, jak Rada právě uvedla, odsouhlasen v roce Naším politickým cílem stále zůstává najít střední cestu mezi základním právem na bezpečnost občanů, kterým je především právo na život, a dalšími základními právy jednotlivců včetně práva na soukromí a procesních práv. Všechny zdroje naznačují, že hrozba nových teroristických útoků je stále vysoká. Orgány členských států byly schopny zabránit některým útokům, za což jsme velmi vděčni. Mluvím o Španělsku, Itálii, Belgii, Spojeném království a Německu. Dánské orgány včera odhalily skupinu mladých teroristů, dánských státních příslušníků, připravených na bombový útok. Paní ministryně Espersenová uvedla, že to byl nejvážnější případ terorismu v Dánsku. Dnes ráno jsme se dozvěděli, že ve Frankfurtu byli zadrženi podezřelí teroristé. Německý ministr obrany uvedl, že šlo o bezprostřední hrozbu útoku. Myslíte si, že v žádném z těchto případů nebylo dosaženo žádných výsledků? Nemyslíte, že zastavení teroristického útoku v jeho závěrečné fázi je samo o sobě úžasným výsledkem pro Evropu? Moje odpověď zní ano, je. (potlesk) Není zde tedy místo pro samolibost nebo pro kritiku naší obrany. V prvé řadě bych rád využil této příležitosti a informoval vás o balíčku opatření, které se připravují v odděleních naší Komise a které přijmeme na podzim v úzké spolupráci s portugalským předsednictvím. Pracujeme na preventivních opatřeních a postihování. Tento balíček bude obsahovat evropský akční plán o bezpečnosti výbušnin, návrh na změnu a doplnění rámcového rozhodnutí o terorismu zabývajícího se zneužitím internetu teroristy a návrh týkající se evropské politiky osobních záznamů o cestujících (PNR). Kromě toho bude balíček obsahovat zprávu o hodnocení uplatňování rámcového rozhodnutí o terorismu členskými státy. Uvedu nyní několik slov o každém z těchto prvků: Evropský akční plán o výbušninách je pokračováním oznámení Komise z roku 2005 o tomto tématu a jeho cílem je reagovat na opakované výzvy Evropské rady a Rady ministrů vnitra ke zlepšení situace v oblasti výbušnin v Evropě.

12 Jistě si vzpomenete, že útoky v Madridu byly spáchány s pomocí komerčně dostupných výbušnin a rozbušek, které představovaly výzvu k jednání EU v této oblasti. Jsem rád, že vám mohu oznámit, že naše útvary vykonaly hodně dobré práce společně s mnohými zúčastněnými stranami včetně zástupců soukromého sektoru. Od veřejně-soukromé skupiny expertů, kterou jsem zřídil, jsem obdržel zprávu, o níž si myslím, že se prokáže jakožto průkopnická a která obsahuje 50 cenných konkrétních doporučení ke zlepšení bezpečnosti výbušnin, prekurzorů a rozbušek v EU. Tato doporučení budou základem evropského akčního plánu, který, jak jsem již sdělil, by měl být přijat do listopadu. Opatření, která v něm budou navržena, zahrnují například vytvoření evropské databáze výbušnin v Europolu propojené se všemi odpovědnými službami v členských státech včetně systému včasného varování, aby tak byly tyto služby rychle informovány například v případě krádeže výbušnin nebo odhalení nových teroristických pracovních metod na základě věrohodných zpravodajských informací. V této souvislosti mne napadl internet, který nám přinesl úžasné výhody, ale i způsob, jakým jej teroristé zneužívají. Všichni víme, že teroristé využívají výhod internetu stejně jako běžní občané, například k plánování svých útoků nebo k šíření zpráv týkajících se konkrétního podnětu ke spáchání teroristických útoků. Pozornosti teroristů neunikly ani výhody elektronického vzdělávání. Na internetových stránkách lze najít podrobné informace a návody týkající se všech druhů teroristických taktik včetně výroby výbušnin. Návrh, který jsem právě uvedl, bude mít za cíl zabezpečit, že tyto formy negativního a zločinného jednání budou v EU trestné. Další složka tohoto balíčku opatření souvisí s myšlenkou mít k dispozici evropskou politiku týkající se osobních záznamů o cestujících. V současné době stále přemýšlíme o podrobnostech tohoto návrhu, ale hlavním záměrem Komise je zabezpečit, aby každý členský stát shromažďoval osobní záznamy o cestujících, zpracovával je a v případě potřeby vyměňoval s ostatními. Až dosud byly osobní záznamy o cestujících spojovány převážně s jednáními, která měla zajistit správné zpracování údajů o občanech Evropy našimi partnery a spojenci, především Spojenými státy americkými. Domnívám se, že přišel čas částečně změnit směr a vyčlenit finanční prostředky, které budou určeny na bezpečnost Evropské unie. Unie je přinejmenším stejným potenciálním cílem teroristického útoku jako Spojené státy americké a používání a analýza osobních záznamů o cestujících je důležitým nástrojem prosazování práva na ochranu našich občanů, kteří si zaslouží stejnou ochranu jako občané Spojených států amerických. Poslední částí balíčku je druhá zpráva zprávy o uplatňování rámcového rozhodnutí týkajícího se potírání terorismu. Nová zpráva bude obsahovat také informace o situaci v nových členských státech, které nebyly dostupné v roce 2004, a zajisté víte, proč tomu tak bylo. To mne přivádí ke všeobecnější otázce týkající se celkového podrobného posouzení všech dosud přijatých protiteroristických opatření. Souhlasím samozřejmě se zásadou hodnocení účinnosti politik. Snad si uvědomujete, že se i nadále pracuje na rozvoji globálních hodnotících mechanismů, zejména pokud jde o politiku spravedlnosti, svobody a bezpečnosti. Jsem připraven spolupracovat s Parlamentem a zejména s Výborem pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, tak jako jsem spolupracoval již v minulosti, s cílem přehodnotit současná opatření včetně mezinárodních a evropských dohod s našimi

13 13 mezinárodními partnery. Dovolte mi upřesnit, že mým cílem je posilovat naši schopnost účinněji předcházet teroristickým činům a trestat je, nikoliv tuto schopnost oslabovat. Pokud jde o výměnu informací mezi členskými státy a evropskými orgány, zcela souhlasím, že je to v oblasti boje proti terorismu důležité hledisko. V této oblasti jsem, jak víte, působil. V posledních letech jsem předložil několik návrhů na ochranu údajů ve třetím pilíři na základě zásady dostupnosti a zachování údajů elektronické komunikace. S výjimkou zachování údajů se však Radě bohužel dosud nepodařilo dosáhnout shody o těchto návrzích, zejména o ochraně údajů ve třetím pilíři. Budu ale i nadále usilovat o jejich přijetí a s portugalským návrhem jsme v zásadě zajedno v tom, že je nutno pokusit se o konečné přijetí rámcového rozhodnutí o ochraně údajů ve třetím pilíři do prosince. Velmi často se říká, že pro účinnou spolupráci je zapotřebí vzájemné důvěry, a tak je tomu i při potírání terorismu. Podle mého názoru lze důvěru stimulovat hlavně dvěma způsoby. Zaprvé tak, že se zabezpečí existence jasného a řádného právního rámce, který poskytuje jistotu, že s dodanými informacemi se bude nakládat vhodným způsobem, a zadruhé stimulováním co největšího množství společných mezinárodních zkušeností včetně společných školení, aby se lidé pracující v oboru navzájem poznali a dokázali se ocenit. Pokud jde o Situační středisko ( SitCen ), měl bych připomenout, že nepochybně poskytlo Radě cennou strategickou analýzu teroristické hrozby, a já jsem díky spolupráci s panem Solanou v tomto směru založil velmi dobrou praktickou spolupráci. Přesto však nespatřuji význam Situačního střediska v oblasti operační spolupráce, rozhodně nikoli jako koordinačního nástroje pro vyšetřování, neboť jeho mandát je omezen na oblast neosobních údajů. Je to vlastně úloha pro Europol a Eurojust. Věřím, že jsou to organizace, které jsou na řešení takových úkolů lépe připraveny. Neměli bychom zapomínat na to, že převážná většina našich občanů, podle posledního průzkumu Eurobarometru 84 %, rozhodně souhlasí s činností EU v boji proti teroristům a organizovanému zločinu. Za těchto okolností je třeba posílit Europol a Eurojust. Každé naše jednání musí být samozřejmě v souladu se základními právy acquis a s článkem 6 Smlouvy. Plánuji předložit členským státům dotazník o protiteroristických opatřeních, která přijaly, o jejich účinnosti a o tom, jakým způsobem souvisí s rámcem lidských práv. Jsem připraven podělit se s vámi o údaje a výsledky, které z tohoto úkolu vyplynou. Závěrem jsem přesvědčen, že naše protiteroristické úsilí si jasně žádá jednotnou akci a plné odhodlání Rady, Parlamentu a Komise. Jsem připraven znovu pozitivně reagovat na další možná pozvání ze strany Parlamentu a Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, jak tomu bylo od mého jmenování v Komisi. (potlesk) PŘEDSEDAJÍCÍ: PAN DOS SANTOS místopředseda Manfred Weber, jménem skupiny PPE-DE. (DE) Pane předsedající, dámy a pánové, pan Catania přede mnou uvedl, že evropská veřejnost má obavy z toho, že se právní stát rozkládá. Evropská veřejnost se v dnešním tisku dočítá o zatýkání teroristů, kteří připravovali konečné plány útoků v Dánsku. Německou veřejnost dnes ráno probudily zprávy o tom, že tři teroristé plánovali útok na letiště ve Frankfurtu nad Mohanem. Veřejnost

14 má strach. Má obavy. Následky terorismu v Evropě jsou smrt a obrovské utrpení. Veřejnost očekává, že bude v bezpečí. Jakožto evropští politici máme úkol tento problém vyřešit. Jaká je evropská reakce? Když jsem dnes poslouchal úřadujícího předsedu Rady, uvědomil jsem si, že jsme uvízli ve stagnaci a paralýze. Jsem zklamán. Víme, že terorismus má sítě po celé Evropě. Buňky spolupracují prostřednictvím internetu a používají různé metody. Ministři vnitra si na vnitrostátní úrovni řeší své problémy a domnívají se, že mají věci pod kontrolou. I já souhlasím s hodnocením a stávajícím testováním opatření, která uplatňujeme, avšak potřebujeme i nový impuls. Terorismus nebyl poražen. Potřebujeme nový začátek. Proto Skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a evropských demokratů podporuje iniciativy Komise. Terorismus se zaměřuje na způsob našeho života, a proto bych rád zdůraznil, že boj s ním je kulturní výzvou. Evropa například prosazuje rovnost žen a mužů, což znamená, že v Evropě nechceme mít vynucená manželství. Každý, kdo by nutil mladá děvčata ke sňatku, musí být potrestán. Evropa prosazuje toleranci, a proto nechceme kazatele nenávisti, kteří odsuzují jiná náboženství. Souhlasím s tím, aby takovíto lidé byli z Evropy vyhoštěni. Všem kazatelům bych vzkázal: Žádný bůh neschvaluje vraždu. Rád bych požádal o to, aby dnešní rozprava byla pro Radu oporou a aby byla oporou hlavně pro Komisi, která předkládá kvalitní návrhy, abychom dokázali nabrat druhý dech. Jan Marinus Wiersma, jménem skupiny PSE. (NL) Pane předsedající, domnívám se, že dnešní rozprava je velmi důležitá. Dále je pro Parlament důležité, aby se dotázal na pokrok v oblasti spolupráce mezi členskými státy ve vysoce prioritní oblasti, kterou představuje potírání terorismu. Existují určité pochybnosti o tom, zda je tato spolupráce vždy uspokojivá a zda je reakce Rady na ohrožení, o němž jsme zde dnes již mnohokrát slyšeli, vždy přiměřená. Nedostatek naléhavé potřeby se stal zjevným, pokud jde o pokrok Rady ve více bodech. Stejně důležitá je v této souvislosti otázka nástupce pana Gijse de Vriese ve funkci koordinátora pro potírání terorismu, která je již několik měsíců volná. Otázkou také zůstává, co se stalo s odpovědí Rady na zprávu poslance Favy, která je komplexní zprávou Parlamentu o americké CIA a určitých praktikách, které se v boji proti terorismu používají. Spolupráce není vždy taková, jaká by měla být, navzdory, a to musím zopakovat, obrovskému závazku komisaře Frattiniho, který nám tu právě představil svůj energický přístup. Přirozeně však to, co hodlá učinit, a to, co je schopen učinit, v konečném důsledku závisí do jisté míry na tom, co mu umožní Rada. Rád bych dnes upozornil na jedno konkrétní důležité hledisko, na které odkazovali komisař i úřadující předseda Rady, a jímž je radikalizace a nábor teroristů. Musíme najít nejlepší způsob, jak bojovat proti radikalizaci, ať již je nábožensky motivovaná, nebo má původ v pravicovém extremismu, na evropské úrovni a také ve formě spolupráce mezi členskými státy. V této souvislosti je důležité najít způsob, jak kontaktovat mladé lidi, kteří mají sklony k takovémuto způsobu radikalizace. To je prioritou Rady i Komise a Parlament tuto otázku v blízké budoucnosti podrobněji prodiskutuje. Musíme se snažit odhalit motivy mladých lidí, kteří jsou v důsledku radikalizace někdy sváděni k tomu, aby se zapojili do teroristické činnosti. Mezi tyto motivy patří nespokojenost s vlastní situací, nesouhlas s děním v mezinárodní politice nebo polarizace jejich vlastní společnosti, potřeba jakéhosi smyslu a frustrace ze světové politiky. Jedním z motivů může být i chudoba. Chceme-li dospět k účinnému přístupu, musíme přezkoumat

15 15 všechny tyto motivy. Motivy mladých lidí, kteří páchají atentáty v Maroku, jsou často zcela odlišné od motivů lidí, kteří je páchají v Nizozemsku, například od motivů, které měl vrah Thea van Gogha. Musíme se spojit, abychom našli argumenty, které budou pro boj proti radikalizaci dostatečně silné, a zlepšit podmínky k tomu, aby mladí lidé nebyli tak přístupní vůči podněcování radikalizace a násilí. Prvořadou výzvou je udržovat nízký počet radikalizovaných mladých lidí. Vhodnou politikou je v tomto případě politika potlačení. Zaměřit se na ty, kdo podněcují druhé k násilí, sledovat virtuální internetové sítě, které podněcují mladé lidi k extrémistickému chování, stejně jako zabraňovat činnosti skupin prostřednictvím politiky prevence. Takovéto postupy začínají na místní úrovni, ale mohou být transformovány na vnitrostátní a evropskou úroveň. V této souvislosti bych rád upozornil na nové iniciativy přijaté nizozemskou vládou, na které byl rovněž vyčleněn výrazný objem finančních prostředků. Budou využity na místní úrovni, na sídlištích, s cílem najít způsob, jak odhalit mladé lidi, kteří by mohli mít sklony k radikalizaci a všemu, co z ní může plynout. Chtěl bych doporučit, aby se Komise zaměřila na zkušenosti z Nizozemska a na způsob, jakým je lze vyměňovat s ostatními členskými státy. Mohlo by být také možné využít integračního fondu Komise k podpoře některých z těchto aktivit, k dodání přidané hodnoty evropského přístupu i v této oblasti. Rád bych se pana komisaře znovu zeptal, zda si i on dokáže představit nějaké možnosti výměny nizozemských postupů s jinými členskými státy, které čelí stejným problémům, zejména ve velkých městech a velkoměstech. Graham Watson, jménem skupiny ALDE. Vážený pane předsedající, připomeňme si, že před více než lety, na podzim roku 68 př. n. l., se jediná tehdejší světová supervelmoc stala terčem teroristického útoku ze strany volně organizovaných pirátů, v důsledku čehož římský senát, podle Plutarcha v panice, udělil Pompeiovi prostřednictvím zákona Lex Gabinia absolutní a neomezenou moc nade všemi. Armáda pomocí nejstaršího triku v dějinách rozvrátila svobodu, demokracii a ústavu se souhlasem vystrašených občanů Říma a trvalo let, než se v Evropě znovu objevila zralá demokracie. Dnes znovu hrozí, že zákony, které nás připravují o naše svobody, budou nepozorovaně prosazeny. Vítám otázky k ústnímu zodpovězení, které dnes kolegové předložili, a především velmi konkrétní otázky určené Radě a Komisi. Netvrdím, že protiteroristické zákony nejsou potřebné. Včerejší zatčení tří lidí v Německu a dnešní zatčení dalších tří lidí v Dánsku poukazuje na pokračující hrozbu, kterou teroristé pro naši společnost představují. Naše skupina je jednotná v přesvědčení, že potřebujeme lepší soudní spolupráci, aby byly Europol a Eurojust co nejúčinnější. Plně jsme podpořili evropský zatykač, neboť věříme, že Rada zavede minimální procesní záruky. Podpořili bychom evropskou FBI. Liberálové a demokraté před zločinem neustupují. Skutečně nás překvapilo selhání evropské Rady, v níž má většinu pravice, při hledání logického přístupu k záležitostem práva a pořádku. Tvrdíme však, že zákony musí být úměrné hrozbám. Je-li hrozba skutečně tak veliká, proč Rada nejmenovala nového koordinátora pro potírání terorismu, poté co ten poslední v březnu odstoupil? Pane úřadující předsedo, řekl jste nám, že přemýšlíte o nejlepším způsobu, jak zajistit spolupráci. Zatímco vy jste tedy přemýšleli, teroristé získali šest měsíců. Tvrdíte nám, že Spojené státy americké mají hlavní úlohu v potírání terorismu. Chceme, aby Evropská unie měla svou vlastní politiku. Říkáte nám, že Evropský parlament má, cituji, prvořadou

16 úlohu, ale tato prvořadá úloha se projevuje jako zdvořilostní setkání s předsedou našeho výboru jednou za šest měsíců. Vítám dnešní souhlas komisaře Frattiniho s návrhem zhodnotit společně s Parlamentem účinnost politiky Evropské unie a doufám, že předsednictví Rady se s ním zúčastní rozpravy. Od 11. září máme strategii, akční plán, rámcové rozhodnutí a několik iniciativ pro spolupráci při potírání terorismu. Žádné z nich nebyly důkladně a otevřeně vyhodnoceny, dokonce ani evropskými demokratickými orgány. Rada a Komise by měly zapojit Parlament do komplexního průzkumu všech dosud přijatých opatření. My v Parlamentu bychom měli trvat na přechodných ustanoveních o konci platnosti protiteroristických zákonů, aby právní předpisy citlivé na zneužití nezůstaly v úředních sbírkách déle, než je potřeba. Nyní například pracujeme na třetí a závěrečné dohodě o osobních záznamech o cestujících, dohodě, která natrvalo ustupuje od určitých práv výměnou za neurčité výhody. Naše skupina se táže, zda si bezpečnost skutečně žádá, aby vláda Spojených států amerických poznala naše stravovací návyky? Pane komisaři Frattini, tvrdíte nám, že 85 % občanů rozhodně podporuje evropský postup. Pane Lobo Antunes, říkáte nám, že předsednictví nepochybuje o podpoře občanů, pokud jde o opatření. Copak ani jeden z vás letos v létě neprošel letištěm? Neslyšeli jste snad, jak se mladé ženy ptají, proč musí být jejich rtěnky před vstupem do letadla zabaveny? Neslyšeli jste křik zklamaných starších dam, když jim brali nůžtičky na nehty? Neposlouchali jste lidi, rozzlobené tím, jak jsou protiteroristické zákony využívány ke komerčnímu zisku? Naše místní letiště si nyní účtuje 50 pencí za igelitový sáček, do něhož musí cestující vložit svou zubní pastu. Voliči mi psali o tom, kolik se platí za vodu v lahvích v části letiště za bezpečnostní kontrolou. Zákon Lex Gabinia byl typickou ukázkou zákona, který měl neplánované důsledky, protože neodvratně rozvrátil instituce, které měl chránit. Doufám, že evropské protiteroristické zákony nezpůsobí totéž. Karl Popper kdysi řekl: Musíme počítat se svobodou, nikoli pouze s bezpečností, byť jen proto, že pouze díky svobodě může být bezpečnost bezpečnou. (potlesk) Konrad Szymański, jménem skupiny UEN. (PL) Pane předsedající, v důsledku tragických událostí v New Yorku, Madridu a Londýně se naše schopnost spolupracovat v oblasti potírání terorismu posílila, a to jak v kontextu EU, tak i v transatlantickém kontextu. Měli bychom v tomto směru pokračovat. Naše obavy o soukromí a občanská práva by neměly být využívány jako záminka k blokování výkonu účinných opatření. Za bezpečnost se v této oblasti nevyhnutelně platí. A to, co naši občané očekávají, je především bezpečnost. Změny jsou zapotřebí i v oblasti mezinárodního práva. Moderní terorismus s sebou přinesl dosud neznámý fenomén vojáka bez státní příslušnosti. Právě absence jeho státní příslušnosti komplikuje uplatňování Ženevské úmluvy. Zároveň se však musíme shodnout na tom, že nemá smysl udělit teroristům procesní práva, která jsou typická pro evropská řízení v trestních věcech, a že to oslabuje účinnost boje proti tomuto fenoménu.

17 17 Cem Özdemir, jménem skupiny Verts/ALE. (DE) Pane předsedající, dnes se k nám dostaly zprávy o zatýkání podezřelých z terorismu v Dánsku a Německu, které jsme již mnohokrát uváděli. Dokazuje to, že problém, o kterém diskutujeme, není hypotetický, ale skutečný. V tomto případě nemůže být naším heslem čím více, tím lépe; místo toho potřebujeme cílená opatření, jejichž uplatňování je v celé Evropě koordinováno, a především opatření, která mají praktický význam a jsou skutečně nápomocná. Tím se dostávám k prvnímu bodu, jímž je naléhavá potřeba přehledu opatření, která do dnešního dne přijaly jednotlivé státy. Vítám oznámení pana komisaře, že na dotaznících se pracuje. Toto hodnocení potřebujeme právě proto, že hodláme přesvědčit naše občany o potřebě protiteroristických opatření. Avšak, abychom to dokázali, musíme prokázat, že jsou tato opatření skutečně účinná. V konečném důsledku si všichni přejeme vědět, co se do dnešního dne v oblasti potírání terorismu dosáhlo. V této souvislosti by nás zajímalo politováníhodné odmítnutí přijmout stanovisko k nelegálním únosům v Evropě, za které je odpovědna americká CIA. V tomto ohledu potřebujeme rovněž odpovědi. Rád bych objasnil jednu skutečnost. Tajné věznice a vydávání osob do třetích zemí, v nichž je vykonáváno mučení, jsou rovněž propojeny s potíráním terorismu, zejména s jeho morálním rozměrem. Nemůžeme zanedbávat morální rozměr boje proti terorismu, neboť pokud chceme uspět, musíme v této oblasti zvítězit. Někteří z řečníků uvedli význam účasti Evropského parlamentu v této diskusi. Domnívám se, že předsednictví Rady potřebuje pochopit, že účast svobodně zvolených zástupců občanů je nevyhnutelná, chceme-li být uznáváni. Chtěl bych, aby předsednictví Rady toto hledisko diskuse posílilo. Jak úřadující předseda Rady ví, Evropský soudní dvůr opakovaně prohlásil, že seznam teroristických organizací EU porušuje právo Společenství i mezinárodní právo. Vítám jeho dnešní vyjádření k této záležitosti. Rád bych však také slyšel, zda jsou výroční hodnocení, o nichž hovořil, dostupná pro Parlament a Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. V konečném důsledku je potřebujeme k práci, aby nám umožnila skutečně zhodnotit, co se děje s těmito seznamy teroristů, do jaké míry je zajištěn právní stát i parlamentní kontrola, a do jaké míry je zabezpečeno, že ti, jejichž jména a názvy se na těchto seznamech ocitly neprávem, z nich budou co nejdříve vyškrtnuti. Záležitost související s koordinátorem EU pro potírání terorismu byla již nastíněna. Zajímají nás plány do budoucna, týkající se této funkce. Má skupina v zásadě nenamítá proti takovéto evropské koordinaci nic. Teoreticky je smysluplné, aby byly v této oblasti konsolidovány pravomoci, aby bylo usilováno o shromáždění zkušeností nabytých na vnitrostátní úrovni. Stejnou měrou nás zajímá stanovisko předsednictví Rady k činnosti, kterou do dnešního dne vykonala protiteroristická jednotka na evropské úrovni. Jaké zkušenosti s ní máme? Má otázka pro úřadujícího předsedu Rady tedy je, jaké ponaučení jste si vzal z dosavadní činnosti pana de Vriese? Tobias Pflüger, jménem skupiny GUE/NGL. (DE) Pane předsedající, podle mého názoru je tato diskuse pro demokracii v Evropské unii dosti zásadní. Je vhodné ohlédnout se do minulosti. Od 12. září 2001 se proti terorismu vede válka. Toho dne se NATO odvolala na doložku o vzájemné obraně, neboť mylně považovala útoky na New York a Washington za vojenské. Nikdo neví, jak uplatňování této doložky odvolat. Válka proti teroru se dnes vede na celém světě, například v Afghánistánu, kde postupně sílí irakizace, zatímco na vnitrostátní úrovni se ruší stále více a více základních a občanských práv. Celou situaci lze popsat jako trvalý výjimečný stav.

18 EU přijala rámcové rozhodnutí týkající se potírání terorismu. Stanoví se v něm velké množství bodů, které mají realizovat členské státy EU i samotná EU. V současnosti jsme svědky rozsáhlého akcionismu, zejména ze strany německého ministra vnitra Wolfganga Schäubleho, který vše označuje za terorismus a zjevně překračuje rámec toho, co je skutečně nevyhnutelné. Po útocích na Londýn spisovatel A.L. Kennedy velmi zajímavě poznamenal, cituji: Nikdo nehovoří o tom, že počet obětí, který byl strašlivý, by byl v Bagdádu většinou považován za průměrný. Nikdo nehovoří o tom, že Tony Blair rozhodnutím poslat vojáky do války kvůli zisku ohrozil svou zemi [...]. Nikdo neuvádí skutečnost, že naše opatření jen zvyšují počet a intenzitu teroristických útoků. Nikdo nepoukazuje na skutečnost, že jsme dokonce odůvodnili mučení vězňů tvrzením, že tímto způsobem lze předejít teroristickým útokům. Nikdo o tom nehovoří, protože ve velkých částech světa jsme teroristy my. Právě tomuto se musíme vyhnout, a proto nelze pokračovat v porušování základních a občanských práv. Johannes Blokland, jménem skupiny IND/DEM. (NL) Pane předsedající, rád bych upřímně poděkoval úřadujícímu předsedovi Rady a místopředsedovi Evropské komise za jejich podrobné odpovědi na naše otázky. Těší mne, že tato diskuse nám poskytla prostor k ohlédnutí se do minulosti, což nám umožní opět se pohnout kupředu. Ústředním bodem této diskuse je otázka, jaká opatření byla přijata s cílem bojovat proti terorismu, a zda jsou účinná. Důležitější je však stále otázka, zda jsou tato opatření v rozporu s demokratickým právním státem. Dnes plánujeme hlasovat o změně a doplnění pravidel týkajících se příručního zavazadla v letecké dopravě. Pan Watson se již k této věci vyjádřil. Věřím, že toto hlasování ukončí uplatňování tohoto kontroverzního opatření. Pravidla týkající se tekutin jsou neúčinná a ostře se proti nim protestuje. Musíme zabezpečit, aby se z potírání terorismu nestala politika přeludu. Od útoků z roku 2001 bylo nashromážděno obrovské množství informací, avšak shromažďování informací musí vést k jejich zpracování. Po útocích na Londýn a Madrid se stalo zřejmým, že informační služby měly skutečně k dispozici údaje, avšak nereagovaly včas. Údaje mohou být k dispozici, avšak jejich zpracování představuje i nadále problém. Nedávno vyšla v Nizozemsku kniha o terorismu a o těch, kdo proti němu bojují. Prezentuje se v ní argument, že z historického hlediska je účinnost terorismu omezená. Naproti tomu může mít potírání terorismu občas velký vliv na společnost, který ústí v podráždění. Ti, kdo bojují proti terorismu, ztrácejí během této války morální kredit v očích občanů, což představuje pro teroristy zisk. Přijímáme-li tedy nová opatření, musíme proto nalézt rovnováhu mezi právním státem a účinným bojem proti terorismu. Monitorování je v tomto ohledu legitimním parlamentním nástrojem. Bývalý koordinátor pro potírání terorismu, Gijs de Vries, prohlásil, že na základě jeho zkušeností nechtěl ani jeden z členských států evropskou policejní jednotku nebo evropskou bezpečnostní službu. Členské státy chtějí i nadále koordinovat bezpečnost na vnitrostátní úrovni. Přesto se stále snažíme o organizaci evropské spolupráce. Jedním z problémů, které tato spolupráce přináší, je nedostatek demokratické kontroly nad ní. Vnitrostátní parlamenty monitorují své vlastní služby, nikoliv však tuto spolupráci. Co si Rada myslí o konzistentním a pravidelném informování Evropského parlamentu? Nemyslím tím primárně předkládání nových opatření ke schválení, ale odpovědi na otázky, které byly velmi často pokládány. Podobně jako je tomu v případě vnitrostátních parlamentních

19 19 výborů pro bezpečnost, i tato setkání by se měla konat za zavřenými dveřmi. Chtěl bych se Rady otázat, zda hodlá v této věci spolupracovat. Andreas Mölzer, jménem skupiny ITS. (DE) Pane předsedající, nejnovější zprávy z Dánska a Frankfurtu nad Mohanem jsou důkazem toho, že hrozba islamistického terorismu nezmizela. Nejnovější studie přesto dokazují, že tato hrozba nepřichází ani tak zvenčí, tedy ze strany organizace Al-Káida, jako ze strany mladých muslimů, kteří žijí přímo v Evropské unii, mají sklony k radikalizaci a následně se z nich stávají teroristé. Teroristé nepřicházejí jen tak zničehonic, proto potenciální narušitelé vyrůstají v našich islamistických paralelních společnostech se zavedenými islámskými školami madrasami a zejména kazateli nenávisti, kteří hrají hlavní úlohu s katastrofálními následky. Díky politické korektnosti lze velmi snadno obvinit původní národy Evropy z pravicového extrémismu nebo dokonce rasismu za to, že trvají na své základní kultuře, přičemž migranti se s tímto problémem setkávají jen zřídka. Islamistické paralelní společnosti, které v současnosti existují v celé Evropě, jsou často podceňovány. Terorismus má často kořeny ve školách. Pak se rozvíjí v mládežnických ganzích a v důsledku takové radikalizace může přejít k útokům. Je nutno zrušit prostor, v němž se v rámci našich společností může dařit terorismu, prostor vytvořený nemístnou tolerancí. Je nutno určit hranice. Určitě nemusíme tolerovat vše. Změna našeho tradičního způsobu života a popření naší vlastní kultury poskytuje terorismu nejlepší podmínky k růstu. Je proto nejvyšší čas, aby i Brusel uznal skutečnost, že vize multikulturality se rozpadla a aby znovu a natrvalo podpořil původní obyvatelstvo Evropy, namísto toho, aby jej neustále diskreditoval pod záminkou odstraňování rasismu. Jim Allister (NI). - Pane předsedo, v této důležité rozpravě bych se chtěl vyjádřit ke dvěma zásadním věcem. Zaprvé, všichni nebo většina z nás můžeme přijít sem, do Parlamentu, abychom projevovali politování nad terorismem a odsuzovali jej, což bychom i mohli, protože je v každé své podobě podlý a neomluvitelný. Děláme však v rámci EU vždy důsledně to, co kážeme? Události v Dánsku a na letišti ve Frankfurtu připomněly neustále přítomnou hrozbu terorismu. Kdyby dnes ráno kterýkoliv ministr kdekoliv v EU toto zatýkání odsoudil nebo kdyby se později postavil proti souvisejícímu nevyhnutelnému vydání osob, byli bychom všichni pobouřeni, protože terorismus je terorismus a postupem času se nezlepší. Přesto je tomu jen několik týdnů, co se v naší malé zemi pan Martin McGuinness, místopředseda vlády, který velmi dobře zná odporné praktiky terorismu, znovu dostal do formy a razantně vystoupil proti žádosti německé vlády, aby byla na základě evropského zatykače vydána osoba pocházející z irských republikánských kruhů, podezřelá ze spáchání bombového útoku před mnoha lety v Německu. Takovéto jednání nelze tolerovat. Stejně tak nelze tolerovat ani skutečnost, že Irsko ukrývá tři teroristy IRA, usvědčené v Kolumbii. Proto si myslím, že by se slušelo, abychom my, Evropané, šli příkladem. Při útocích a boji proti terorismu si nelze vybírat. Jsme-li proti němu, pak musíme být proti němu všichni a podle toho také jednat. Pokud skutečně podporujete právní zásadu, pak neútočíte a neprotestujete proti prostředkům zajištění mezinárodní spravedlnosti. Zadruhé, to, že se ETA uchyluje k aktivnímu terorismu, je stálou připomínkou biblického výroku, že leopard stěží změní své skvrny. Mysl těch, kdo se přiklánějí k terorismu, je nemorální, schopná z taktických důvodů přecházet k očekávanému odhodlání používat politických nástrojů, pokud to v dané době více vyhovuje jejich cílům.

20 Před takovými lidmi bychom se proto měli mít všichni na pozoru a nikdy bychom neměli udělat tu chybu, že bychom posuzovali teroristy podle našich vlastních měřítek. Jaime Mayor Oreja (PPE-DE). (ES) Pane předsedající, chtěl bych začít tvrzením, že nebojujeme proti fenoménu terorismu. V každém případě jde o boj proti určité organizaci, která má určitý politický program a konkrétní politické cíle. Proto je nutno začít pojmenováním teroristické organizace, proti níž stojíme, a v tom okamžiku zjistíme, že základní hrozbou do budoucna, které Evropská unie čelí, je džihádistická teroristická organizace, která není fenoménem, ale organizací, která překonala strach z organizování útoků na našem kontinentu. Rozdíl mezi touto organizací a jinými tradičními organizacemi, které zaútočily a útočí na Evropskou unii, je ten, že je pro nás dosud velikou neznámou, protože nerozumíme rytmu útoků ani důvodům výběru zemí a protože její smysl pro načasování se odlišuje od toho našeho. Z těchto důvodů, jak velmi správně řekl pan Watson, není úkolem orgánů EU přijímat vyčerpávající seznamy opatření, ale přišel spíše čas vytvořit základny, pilíře a dokonce i operační prostory pro evropské orgány, aby tak mohly hrát svou úlohu v oblasti potírání terorismu. Potřebujeme nalézt směr. V této oblasti nejde o schvalování stále většího množství opatření. Musíme pochopit, že úlohou orgánů EU by mělo být vytvoření toho, co v zásadě potřebujeme k boji s touto organizací, tedy tajných zpráv a informací. V prvé řadě a především tedy potřebujeme evropský model boje proti této teroristické organizaci, protože jinak se může stát, že v roce 2025 nebude mít Evropa přidanou hodnotu, nebude funkční a nebude ani užitečná ani uznávaná jako nástroj Evropanů v tomto boji proti terorismu, a její obyvatelé se pak budou zamýšlet nad tím, jaký má vůbec Evropská unie smysl. Bárbara Dührkop Dührkop (PSE). (ES) Pane předsedající, domnívám se, že zde bylo do omrzení opakováno, že fenomén terorismu, který lze samozřejmě jasně rozeznat ve skupinách, není jen evropskou záležitostí. Jak již prohlásila Rada, je celosvětovým problémem a není pochyb o tom, že potřebujeme reakce na světové a evropské úrovni. Domnívám se, i s ohledem na to, co uvedl pan Frattini o událostech, k nimž došlo dnes ráno ve Frankfurtu a o nichž jsem také slyšela, že terorismus je pravděpodobně nejvýznamnější výzvou, které EU čelí, neboť neovlivňuje jen bezpečnost občanů a jejich osobní integritu, ale snaží se i oslabit něco, co je velmi důležité. Snaží se o oslabení hodnot demokratických společností. Proto je tak důležité, aby Evropská unie našla společnou reakci. Domnívám se, že tato otázka k ústnímu zodpovězení Parlamentu dokazuje, nakolik si Parlament přeje dosáhnout pokroku při potírání terorismu, ale zároveň dokazuje, že máme obavy, protože pan Watson uvedl mnohé záležitosti, které mohou v souvislosti s opatřeními, která přijímáme, představovat odchylky, protože především se v tomto boji zodpovídáme také demokracii a svobodě, které jsou velmi důležité a nelze na ně zapomínat. Ráda bych také uvedla, že se domnívám, že opatření jsou potřebná, stejně jako veškeré kroky, které jsme podnikli, a veškeré kroky, které, jak uvedl pan Frattini, podnikneme, a že práce, kterou vykonala policie, je velmi výrazná, avšak nedostačující. Podle mého názoru musíme rovněž posílit politiky, které vytvářejí atmosféru integrace a dialogu mezi

STŘEDA, 7. ČERVENCE 2010

STŘEDA, 7. ČERVENCE 2010 07-07-2010 1 STŘEDA, 7. ČERVENCE 2010 PŘEDSEDAJÍCÍ: JERZY BUZEK Předseda 1. Zahájení zasedání (Zasedání bylo zahájeno v 9:05) 2. Prohlášení předsednictví Předsedající. Před zahájením bych chtěl učinit

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÝ PROGRAM PRO MIGRACI

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÝ PROGRAM PRO MIGRACI EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 240 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÝ PROGRAM PRO MIGRACI CS CS

Více

STŘEDA 21. KVĚTNA 2008

STŘEDA 21. KVĚTNA 2008 21-05-2008 1 STŘEDA 21. KVĚTNA 2008 PŘEDSEDA: PAN PÖTTERING předseda 1. Zahájení zasedání (Zasedání bylo zahájeno v 9:05 hod.) 2. Přivítání Předseda. Vážené dámy a pánové, je pro mne velkým potěšením,

Více

Strategie vnitřní bezpečnosti Evropské unie

Strategie vnitřní bezpečnosti Evropské unie CS Strategie vnitřní bezpečnosti Evropské unie Směrem k evropskému modelu bezpečnosti BŘEZEN 2010 Upozornění Toto znění, přijaté Radou pro spravedlnost a vnitřní věci na zasedání ve dnech 25. a 26. února

Více

ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU ZPRÁVA O BOJI PROTI KORUPCI V EU

ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU ZPRÁVA O BOJI PROTI KORUPCI V EU EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 3.2.2014 COM(2014) 38 ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU ZPRÁVA O BOJI PROTI KORUPCI V EU CS CS I. Úvod Politický kontext a cíle zprávy Korupce vážně poškozuje ekonomiku

Více

EVROPSKÁ BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIE BEZPEČNÁ EVROPA V LEPŠÍM SVĚTĚ

EVROPSKÁ BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIE BEZPEČNÁ EVROPA V LEPŠÍM SVĚTĚ CS EVROPSKÁ BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIE BEZPEČNÁ EVROPA V LEPŠÍM SVĚTĚ EVROPSKÁ BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIE BEZPEČNÁ EVROPA V LEPŠÍM SVĚTĚ RADA EVROPSKÉ UNIE Upozornění Obsah této publikace, kterou vypracoval generální

Více

CS 2014. Ustavení Evropské služby pro vnější činnost. Zvláštní zpráva EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR

CS 2014. Ustavení Evropské služby pro vnější činnost. Zvláštní zpráva EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR CS 2014 č. 11 Zvláštní zpráva Ustavení Evropské služby pro vnější činnost EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR 12, rue Alcide De Gasperi 1615 Lucemburk LUCEMBURSKO Tel. +352 4398-1 E-mail: eca-info@eca.europa.eu

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 11.3.2014 COM(2014) 154 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Otevřená a bezpečná Evropa: cesta

Více

EVROPSKÁ RADA Brusel 27. června 2014 (OR. en) Delegace naleznou níže závěry Evropské rady (26. a 27. června 2014).

EVROPSKÁ RADA Brusel 27. června 2014 (OR. en) Delegace naleznou níže závěry Evropské rady (26. a 27. června 2014). EVROPSKÁ RADA Brusel 27. června 2014 (OR. en) EUCO 79/14 CO EUR 4 CO"CL 2 PRŮVOD"Í POZ"ÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Rady Příjemce : Delegace Předmět : EVROPSKÁ RADA 26. a 27. ČERV"A 2014 ZÁVĚRY

Více

2 /2007. informační bulletin. Návštěva prezidenta republiky v Úřadě pro ochranu osobních údajů

2 /2007. informační bulletin. Návštěva prezidenta republiky v Úřadě pro ochranu osobních údajů informační bulletin 2 /2007 Návštěva prezidenta republiky v Úřadě pro ochranu osobních údajů Historie Úřadu pro ochranu osobních údajů je poměrně krátká, neboť se začala psát teprve v roce 2000 v souvislosti

Více

Zdraví 2020: rámcový souhrn opatření připravených s cílem pomoci vládám a všem společenským aktivitám, aby přispívaly ke zdraví a životní pohodě

Zdraví 2020: rámcový souhrn opatření připravených s cílem pomoci vládám a všem společenským aktivitám, aby přispívaly ke zdraví a životní pohodě ZDRAVÍ 2020 Rámcový souhrn opatření připravených s cílem pomoci vládám a všem společenským aktivitám, aby přispívaly ke zdraví a životní pohodě obyvatel evropského regionu Zdraví 2020: rámcový souhrn

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 27.3.2013 COM(2013) 173 final 2013/0091 (COD) C7-0094/13 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o zřízení agentury Evropské unie pro spolupráci a vzdělávání a výcvik

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 15. prosince 2006 16879/06 CONCL 3

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 15. prosince 2006 16879/06 CONCL 3 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 15. prosince 2006 16879/06 CONCL 3 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Předsednictví Příjemce: Delegace Předmět: EVROPSKÁ RADA V BRUSELU 14. a 15. PROSINCE 2006 ZÁVĚRY PŘEDSEDNICTVÍ

Více

ORGANIZACE SEVEROATLANTICKÉ SMLOUVY (NATO)

ORGANIZACE SEVEROATLANTICKÉ SMLOUVY (NATO) ORGANIZACE SEVEROATLANTICKÉ SMLOUVY (NATO) ČLENSKÉ STÁTY Belgie, Dánsko, Francie, Island, Itálie, Kanada, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Řecko, Spojené království, Spojené státy,

Více

SDĚLENÍ KOMISE. Návrh prohloubené a skutečné hospodářské a měnové unie: zahájení evropské diskuse

SDĚLENÍ KOMISE. Návrh prohloubené a skutečné hospodářské a měnové unie: zahájení evropské diskuse EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.11.2012 COM(2012) 777 final SDĚLENÍ KOMISE Návrh prohloubené a skutečné hospodářské a měnové unie: zahájení evropské diskuse CS CS Návrh prohloubené a skutečné HMU: zahájení

Více

STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO BOJ PROTI TERORISMU

STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO BOJ PROTI TERORISMU Odbor bezpečnostní politiky III STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO BOJ PROTI TERORISMU od r. 2013 PRAHA 2013 1 STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO BOJ PROTI TERORISMU od r. 2013 OPATŘENÍ, ZAMĚŘENÁ NA MINIMALIZACI

Více

Obecné zásady EU v oblasti prosazování a ochrany práv dítěte

Obecné zásady EU v oblasti prosazování a ochrany práv dítěte Obecné zásady EU v oblasti prosazování a ochrany práv dítěte I Úvod 1. Úmluva o právech dítěte je smlouvou v oblasti lidských práv, kterou ratifikoval největší počet zemí v historii. Spolu se dvěma opčními

Více

Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou

Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou Projekt Život do svých rukou se konal pod záštitou zmocněnce vlády České republiky pro lidská práva Ing. Jana Litomiského.

Více

Část 4. Doplňující informace o lidských právech

Část 4. Doplňující informace o lidských právech Část 4 Doplňující informace o lidských právech Obsah této části Lidská práva a jejich ochrana................................................................................... 283 Co jsou lidská práva.........................................................................................

Více

Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva 1. SHRNUTÍ... 4

Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva 1. SHRNUTÍ... 4 Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva Pracovní program na rok 2013 1. SHRNUTÍ... 4 1.1 Strategické cíle... 4 1.2 Klíčové operační

Více

SDĚLENÍ KOMISE. k evropské občanské iniciativě Jeden z nás

SDĚLENÍ KOMISE. k evropské občanské iniciativě Jeden z nás EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.5.2014 COM(2014) 355 final SDĚLENÍ KOMISE k evropské občanské iniciativě Jeden z nás CS CS 1. ÚVOD Evropská občanská iniciativa, která byla zavedena Lisabonskou smlouvou,

Více

securitas imperii Mezinárodní seminář Role a význam institucí historické paměti Senát Parlamentu České republiky, Praha 26.

securitas imperii Mezinárodní seminář Role a význam institucí historické paměti Senát Parlamentu České republiky, Praha 26. Mezinárodní seminář Role a význam institucí historické paměti Senát Parlamentu České republiky, Praha 26. února 2013 ZPRÁVY 170 Při příležitosti 5. výročí vzniku Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR)

Více

Z P R Á V A O STAVU LIDSKÝCH PRÁV V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 1998

Z P R Á V A O STAVU LIDSKÝCH PRÁV V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 1998 Z P R Á V A O STAVU LIDSKÝCH PRÁV V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 1998 ČESKÝ HELSINSKÝ VÝBOR PRAHA 1999 Redakční rada: Mgr. Martina Štumpfová PhDr. Libuše Šilhánová Dr. Ivan Gabal ing. Rostislava Křivánková Mgr.

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Bílá kniha o službách obecného zájmu

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Bílá kniha o službách obecného zájmu KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel, 12. 5. 2004 KOM(2004) 374 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Bílá kniha o

Více

Pokyny Výboru ministrů Rady Evropy o justici vstřícné k dětem BUDOVÁNÍ EVROPY PRO DĚTI A S DĚTMI

Pokyny Výboru ministrů Rady Evropy o justici vstřícné k dětem BUDOVÁNÍ EVROPY PRO DĚTI A S DĚTMI Tyto pokyny tvoří nedílnou součást strategie Rady Evropy v oblasti práv dětí a jejího programu Budování Evropy pro děti a s dětmi. V členských státech se plánuje řada činností v oblasti podpory, spolupráce

Více

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final SDĚLENÍ KOMISE SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANCE, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU, VÝBORU REGIONŮ

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2014 COM(2014) 130 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Jak pokračuje Evropa 2020: strategie

Více

GENDEROVÝ BALÍČEK 01/2005

GENDEROVÝ BALÍČEK 01/2005 GENDEROVÝ BALÍČEK 01/2005 Genderové balíčky celkem čtyři se zaměřením na různé oblasti společenského života, které vykazují genderově více nebo méně zatížené rysy mají přispět informacemi, zdroji, daty

Více

D I P L O M O V Á P R Á C E

D I P L O M O V Á P R Á C E JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra práva Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání marketing a management D I P L O M O V Á P

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 15 SOCIÁLNÍ DIALOG V OTÁZKÁCH A ODPOVĚDÍCH

UČEBNÍ TEXT Č. 15 SOCIÁLNÍ DIALOG V OTÁZKÁCH A ODPOVĚDÍCH UČEBNÍ TEXT Č. 15 SOCIÁLNÍ DIALOG V OTÁZKÁCH A ODPOVĚDÍCH 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Zděnek Dobiáš AUTOŘI TEXTU: Ing. Zděnek Dobiáš Zdeněk Kolář Ing. Bc. Alena Paukrtová Učební text č. 15 v rámci projektu

Více