Vnímání prostoru dětmi předškolního věku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vnímání prostoru dětmi předškolního věku"

Transkript

1 Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Katedra matematiky Vnímání prostoru dětmi předškolního věku Bakalářská práce Autor: Jitka Kouklíková Studijní program: B7507 Studijní obor: Učitelství pro mateřské školy Vedoucí práce: PhDr. Jana Cachová, Ph. D. Hradec Králové 2010

2 Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Zadání bakalářské práce Autor: Jitka Kouklíková Studijní program: B7507 Specializace v pedagogice Studijní obor: Učitelství pro mateřské školy Název závěrečné práce: Vnímání prostoru dětmi předškolního věku Název závěrečné práce AJ: Spacial Awareness of Preschool Children. Cíl, metody, literatura, předpoklady: Na základě studia dostupné literatury, pozorování a praktických činností studovat možnosti rozvíjení prostorového vnímání u předškolních dětí. V experimentálním šetření porovnat úroveň vnímání prostoru u různých věkových skupin. Literatura: Melichnová, R.: Hry a činnosti na vyplňování prostoru s dětmi předškolního věku, diplomová práce, PdF UHK, Hradec Králové, 2008 Garantující pracoviště: katedra matematiky Vedoucí práce: PhDr. Jana Cachová, Ph. D. Konzultant: Oponent: RNDr.PaedDr. Eva Krejčová, CSc. Datum zadání závěrečné práce: Datum odevzdání závěrečné práce:

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala pod vedením vedoucí bakalářské práce samostatně a uvedla jsem všechny použité prameny a literaturu. V Hradci Králové, dne

4 Poděkování Děkuji PhDr. Janě Cachové, Ph. D. za odborné vedení a cenné rady, které mi při zpracování bakalářské práce poskytla.

5 Anotace KOUKLÍKOVÁ, Jitka. Vnímání prostoru dětmi předškolního věku. Hradec Králové: Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, s. Bakalářská práce. Bakalářská práce se zabývá možnostmi rozvíjení prostorového vnímání dětí předškolního věku. Orientace v prostoru je součástí průpravy v oblasti matematických, zejména geometrických představ dítěte. Záměrem práce je obohatit nabídku aktivit v mateřské škole s ohledem na věkové zvláštnosti prostorového vnímání dětí na základě studia literatury, pozorování a praktických činností. Součástí práce je katalog her. Cílem experimentálního šetření je zjistit a porovnat úroveň vnímání prostoru v jednotlivých věkových skupinách. Klíčová slova: prostorové vnímání, orientace, předškolní věk, hra, labyrint

6 Annotation KOUKLÍKOVÁ, Jitka. Spacial Awareness of Preschool Children. Hradec Králové: Faculty of Education, University of Hradec Králové, pp. Bachelor s Thesis. This thesis deals with the possibilities of developing a room s space, and how it may affect the spacial awareness of preschool children. Their orientation in the room is a part of their mathematical development, especially in the geometrical imagination of children. The goal of this thesis is to enrich the lists of activities that are available in Kinder Gartens, in consideration of the age differences and spacial awareness of children, based on studies of literature, observation and practical activites. A list of practical games is a part of this thesis. The goal of experimental examination is to determine and compare the level of spacial awareness in particular age groups. Key words: spacial awareness, orientation, preschool age, game, maze

7 Obsah 1. Úvod Význam prostorové orientace a představivosti Teoretická východiska práce Podstata vnímání prostoru Činitelé uplatňující se při vnímání prostoru Vývoj vnímání prostoru Rozvíjení prostorového vnímání v mateřské škole Prostorové vnímání z pohledu RVP PV Aktivity rozvíjející prostorové vnímání dětí předškolního věku Dělení prostoru Vyplňování prostoru Pohyb v prostoru Dimenze prostoru Katalog her Labyrinty Dělení labyrintů podle dimenze Prostorové labyrinty Rovinné labyrinty v prostoru Rovinné labyrinty na listu papíru Základní typy rovinných labyrintů na listu papíru Základní typy labyrintů s podmínkou Další možnosti práce s labyrinty Řešení - tvoření labyrintu dětmi Přehled rozdělení labyrintů Hry ve čtvercové síti Hry v prostoru Experimentální část Diagnostika úrovně vnímání tělového schématu Používání prostorových pojmů Labyrinty Odhad velikosti předmětů v prostoru Tvoření dvojic výběr hlediska tvar nebo barva

8 6. Závěr Seznam literatury Přílohy

9 1 Úvod Prostorová orientace dítěte se sice rozvíjí rychle, avšak převedení těchto znalostí do jiné inteligence či jiného symbolického kódu je pro dítě po dlouhou dobu úkolem velmi nesnadným. (Gardner, 1999, s. 202) Prostřednictvím poznávání a vnímání prostoru, tvarů, pohybu v prostoru, manipulací s konkrétními předměty, hrou děti sbírají své první zkušenosti, rozvíjí se při tom jejich prostorová představivost. Metoda poznávání prostoru rozvíjí základy geometrie. Jedním z cílů předškolního vzdělávání je rozvíjení pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem. Na základě své dlouholeté práce s dětmi v mateřské škole jsem dospěla ke zjištění, že hry rozvíjející orientaci v prostoru jsou pro děti přitažlivé. Vhodně zvolená náročnost hry přináší dětem uspokojení, řízené činnosti se uplatňují zejména v nejstarší věkové skupině. Tyto hry je možné využít zvláště při práci s nadanými dětmi. Na naší mateřské škole při nespavém režimu nabízíme dětem řízené aktivity, které si volí podle svého zájmu. Čtvrtým rokem se více zabývám přípravou aktivit zaměřených na rozvíjení prostorové orientace. Postupně vytvářím a doplňuji zásobník aktivit, různých labyrintů a úkolů. Jednotlivé úkoly je možné kombinovat, upravovat náročnost pro danou skupinu dětí nebo jednotlivce, přizpůsobit motivaci tématu výchovně vzdělávací práce. Čerpám z odborné literatury, z dětských časopisů. Některé hry uvádím v této práci, zejména v katalogu her. Práci doplňují a ilustrují fotografie; poznámky a zkušenosti z vlastní praxe jsou pak v textu označeny svislou čarou. Práce dětí jsou uvedeny v textu a příloze. 1.1 Význam prostorové orientace a představivosti Hlavní význam schopnosti vnímat prostor a orientovat se v něm spočívá v přizpůsobení se prostředí, ve kterém člověk žije, v jeho účelném využití. Člověk se podílí na funkčním uspořádání prostředí kolem sebe. Dokáže si představit pohyb předmětu z jednoho místa na druhé, vzájemnou polohu předmětů, orientuje se v mapách, na základě plánu si představí objekty v prostoru. Oslabení této dovednosti může způsobovat i sekundární potíže, jako jsou např. obtížná orientace v textu a následné nepochopení hlavní myšlenky. Pro život je nezbytné zvládnutí pravolevé orientace, dostatečné zafixování prostorových představ, vnitřní uvědomění si prostoru. 9

10 Oslabení prostorového vnímání u dětí způsobuje nejen problémy v počátečním vyučování při čtení, psaní, matematice, ve vyšších ročnících pak v zeměpisu, stejně tak ve sportu, ale hlavně v praktickém životě. Prostorová orientace se uplatňuje při vnímání grafických a numerických znaků, které se od sebe odlišují formou, velikostí a orientací. Nedostatečná zralost se může projevit jako tendence k obracení písmen, záměny hlásek p, b, d. Při čtení a psaní dítě vnímá odlišnost mezer mezi jednotlivými písmeny, slovy a větami. Uvědomuje si, že znaky se čtou a píší zleva doprava, písmena mají své místo ve slabice, slova ve větě. Prostorové vnímání je pro předškolní dítě důležité především pro orientaci a pohyb v prostředí, které ho obklopuje. Dítě v mateřské škole se pohybuje účelně, nejkratší cestou dojde do umývárny, do šatny. Pro lepší orientaci mají děti na svých skříňkách umístěné fotografie, předškolní děti napsané své jméno. Ukládají si oblečení, obuv, v umývárně ručník, skleničku na pití. Dítě se orientuje v umístění a uspořádání předmětů ve třídě. Hračky a další pomůcky mají své stálé místo. Děti mají volný výběr hraček, orientace je zapotřebí při půjčení hračky i úklidu na stejné místo. Po motorické stránce je důležité zvládnutí chůze v prostředí s vyhýbáním překážek, chůze se změnou směru a délky kroku, chůze po schodech. Prostorové vnímání souvisí s uvědomováním si svého těla v prostoru, vnímání tělového schématu. Dítě se vyhýbá předmětům v prostoru, ohleduplně se chová k ostatním dětem nejen při hrách, pohybových činnostech, ale během celého pobytu v mateřské škole. Při hrách s konstruktivními stavebnicemi děti staví podle plánu nebo podle fantazie. Přemýšlí, jak jednotlivé dílky sestavit, aby se stavba nezhroutila. Při hrách např. Na domácnost děti přeskupují předměty v prostoru, umísťují různé doplňky, vyplňují prostor a dělí jej. Při hře Na obchod umísťují zboží do regálů. Při stolních hrách pohybují figurkou v určitém směru. Oslabení v prostorovém vnímání přináší dítěti obtíže při mnoha činnostech, poznamenává jeho výkony. Dítě je nejisté, může být i negativně přijímáno ostatními dětmi z kolektivu. Nevyhledává nebo odmítá některé typy her, především s konstruktivními stavebnicemi, kolektivní pohybové hry, má také problémy s koordinací pohybů. 10

11 2. Teoretická východiska práce 2.1 Podstata vnímání prostoru Vnímání prostoru Vnímání prostoru závisí na percepci zrakové, sluchové, vestibulární, taktilní, kinestetické a vnímání tělového schématu. Záleží na souhře různých analyzátorů (především zrakového, sluchového a pohybového), souhře párových smyslových orgánů (očí, uší, rukou) a příslušných center mozku. Podle dlouhodobých výzkumů se centrum pro prostorové a vizuálně - prostorové funkce nachází v pravé mozkové hemisféře, především v její zadní části. (Gardner, 1999) Předměty a jevy, které působí na naše smysly, existují v určitém prostoru a jsou charakterizovány určitými prostorovými kvalitami: šířkou, délkou a výškou. Prostorové vnímání zahrnuje vnímání tvaru, hloubky a pohybu v prostoru. Objekty v prostoru nevnímáme stejně, některé vystupují, odlišujeme je od ostatních. (Pardel, 1983, s. 58). Vnímání aktuální situace je ovlivněno kvalitou podnětů a osobností vnímajícího. Při zrakovém vnímání se uplatňují principy: Princip figury a pozadí: Máme tendenci vyčleňovat to, co je dominantní (figuru) od pozadí, které je méně výrazné. K vyčlenění figury dochází na základě zkušeností. V předškolním věku zařazujeme činnosti např. vyhledávání známého předmětu na obrázku, vyhledávání obrázku na pruhovaném pozadí, odlišování dvou překrývajících se obrázků. Na konci předškolního období tyto činnosti většině dětí nečiní potíže. Princip blízkosti: Soubor podnětů, které se objeví v těsné prostorové blízkosti máme tendenci vnímat jako celek, např. světla blízko sebe vnímáme jako souvislý obrazec. Princip uzavřenosti a dobrého tvaru: Máme sklon vnímat celek jako určitý tvar, i když mu ve skutečnosti některá část chybí. Projevuje se zde zkušenost, zafixovaná a zobecněná představa. 11

12 Princip konstantnosti: Vnímáme objekt jako konstantní z hlediska tvaru či velikosti, přestože se aktuálně jeví jinak, např. vzdálený předmět vypadá menší nebo z jiného pohledu vypadá odlišně. Tato schopnost vzniká na základě zpracovaných minulých zkušeností, usnadňuje aktuální orientaci v prostředí. Viz experiment Odhad velikosti předmětů v prostoru na str. 64. Tříleté děti poznají předmět na obrázku z jiného pohledu (obr. 1). Obr. 1 Předměty z různých pohledů Smyslové klamy: lze chápat jako důsledek nepřesnosti vnímání. Vyplývají z určité konfigurace podnětů, z působení kontextu a zafixované zkušenosti. Situaci vnímáme správně, ale špatně ji interpretujeme. Vnímání hloubky Vnímání hloubky podrobně popisuje T. Pardel Při vnímání prostorové vzdálenosti se uplatňuje součinnost analyzátorů a zkušenosti člověka. Rozhodující úlohu má zrak. Činitele zrakového vnímání dělíme na fyziologické a empirické. Fyziologické činitele vyplývají z činnosti oka při pozorování blízkých a vzdálenějších předmětů: Akomodací čočky dochází k zaostřování předmětů. Konvergencí (změna sbíhavosti) očí (čím je bližší předmět, tím je větší sbíhavost) 12

13 Binokulární paralaxa se zakládá na tom, že předměty vnímáme dvěma očima od sebe vzdálenýma 65 mm. Trojrozměrná tělesa se na sítnici každého oka zobrazují na jiném místě jako plošné obrazy, dohromady vidíme jeden trojrozměrný obraz. Podle zákonů optiky je sítnicový obraz bližších předmětů větší než vzdálenějších. Empirické faktory jsou ty, které pravděpodobně ovlivňují vnímání hloubky na základě zkušenosti: Překrývání způsobuje, že věci v prostoru vidíme z určitého bodu za sebou. Ty nejbližší vnímáme celé, jiné částečně podle stupně překrývání. Překrývání předmětů v prostoru výtvarně zachytí děti 7leté. Na obrázcích 6letých dětí na téma: Moje zážitky ze zápisu do 1. třídy ZŠ jsou vidět náznaky překrývání (obr. 2 - učitelka, chlapec). V kresbě dětí v předškolním věku se často se objevuje řazení objektů v prostoru nad sebou, viz obr. 3 (stolek s obrázky na špejli). Objevuje se náznak překrývání, podle komentáře Báry Dárek jsem si položila vedle sebe na židli, proto je vidět jen kousek. Obr. 2 Překrývání předmětů Obr. 3 Řazení nad sebou, překrývání Stínění činí prostor plastičtější. Perspektiva, optický jev, který způsobuje, že vzdálenější předměty se jeví menší než objekty blízké. 13

14 Vnímání pohybu Uskutečňuje se ve dvou formách: pozorovatel je v klidu nebo je pozorovatel v pohybu. Pohyb je důležitý pro rozvoj vnímání prostoru, spolu se zrakem a hmatem se podílí na získávání zkušeností. S rozvojem jemné a hrubé motoriky dochází k získávání informací z okolního světa. Koordinace pohybů a prostorové vnímání se vzájemně ovlivňují. Pohybem se zdokonaluje odhad vzdálenosti, zpřesňují se představy o velikosti objektů. Cíleně zařazujeme pohybové aktivity, kde děti získávají zkušenosti s odhadem prostoru např. chůze po schodech nahoru i dolů, přeskoky překážek, přeskok přes čáru, seskoky ze zvýšené roviny (výška od pasu dítěte), honičky (dítě vnímá pohyb svůj, ostatních dětí v prostoru), cvičení na nářadí, překonávání přírodních překážek, psychomotorické a taneční hry (obr. 4 a 5). Obr. 4 Pohybové aktivity Obr. 5 Taneční hry Vestibulární percepce Ve vnitřním uchu je umístěn vestibulární aparát, který umožňuje vnímat rovnováhu. Působí na držení těla, orientaci v prostředí. U předškolních dětí rozvíjíme rovnováhu statickou i dynamickou. Zařazujeme např. stoj na jedné noze, přechod po čáře, chůze po zvýšené lavičce, běh, skákání a lezení (obr. 6). 14

15 Obr. 6 Cvičení pro rozvoj rovnováhy Taktilní (hmatová) percepce Hmat je prostředkem poznávání světa již od prenatálního období. Kojenec vnímá a rozlišuje dotyk, teplotu, změny polohy. (Zelinková, 2007) V mateřské škole se rozvíjí hmat při běžných činnostech během dne, např. sebeobsluha, spontánní činnosti. Zařazujeme hry rozvíjející hmatové vnímání, např. Kouzelný sáček (do sáčku ukryjeme různé předměty, dítě pouze hmatem poznává jednotlivé předměty). Smyslové hry patří mezi velmi oblíbené činnosti dětí předškolního věku. Kinestetická percepce Vzniká na základě tření kloubních ploch, svalového napětí a šlach. Zajišťuje vnímání vlastních pohybů. Podmiňuje vnímání tělového schématu. (Zelinková, 2007) Vnímání tělového schématu Jako tělové schéma se rozumí soubor vnitřních představ, které zahrnují informace o částech těla, vzájemných vztazích mezi nimi, orientaci na vlastním těle. Ovlivňuje utváření představ o poloze, pohybu těla a jeho částí, umístění těla v prostoru, vzájemné poloze částí těla. (Zelinková, 2007) Pro rozvíjení prostorové orientace je nezbytné, aby dítě ovládalo své tělesné schéma, protože v prostoru se orientuje pomocí vlastního těla. Zjišťuje pozici, kterou zaujímá vzhledem k okolním předmětům, vytváří si soubor vztahů mezi vlastními 15

16 pohyby a pohyby okolního prostředí. Rozvoj tělového schématu napomáhá k lepší koordinaci a rovnováze. Dítě vnímá své tělo jako celek, zároveň si uvědomuje jednotlivé části. Vnímání tělového schématu ovlivňuje rozeznávání a osvojování si prostorových pojmů. Děti předškolního věku znají a aktivně používají názvy částí těla, postupně se jejich slovník rozšiřuje od pojmů hlava a její části, ruce, nohy, břicho, 6leté děti pojmenují a ukáží např. obočí, patu, koleno, zápěstí. Uvědomování si jednotlivých částí se odráží v dětské kresbě (obr. 7 a 8). Obr. 7 Kresba postavy (obočí) 6 let Obr. 8 Kresba postavy (kolena) 6 let K tomu se váže i experiment Diagnostika úrovně vnímání tělového schématu na str. 53. Vnímání tělového schématu se rozvíjí v přirozených aktivitách při hrách, při pobytu venku, při pohybových hrách, při běhu, skákání, lezení, při činnostech rozvíjejících jemnou motoriku. 2.2 Činitelé uplatňující se při vnímání prostoru Prostorová orientace Prostorová orientace je proces získávání a zpracování informací z prostředí za účelem plánování a manipulování s objekty v prostoru. Pohyb v prostoru představuje změnu polohy nebo přemístění objektu z jednoho místa do druhého. Představuje 16

17 schopnost určit polohu, směr, zaujmout stanovisko, usměrnit svůj pohyb i pohyb ostatních objektů v prostoru. Prostorové představy Podle Jiřiny Bednářové (2008) získáváme představu o uspořádání prostoru kolem nás pomocí zrakových, sluchových, pohybových, hmatových vjemů a jejich kognitivním zpracováním. Představy o prostoru zahrnují vnímání prostoru vymezené třemi osami (hornodolní, předozadní, pravolevou), odhad a zapamatování vzdálenosti, porovnávání velikosti objektů, vnímání části a celku, jejich vzájemný poměr a uspořádání. Úzce souvisejí s časovým vnímáním, časovou posloupností (pojmy: první, poslední). Vnímání části a celku je spojeno s rozvojem zrakové syntézy a analýzy. Senzomotorické vnímání tvoří základ pro utváření prostorových představ a pojmenování prostorových vztahů. Význam řeči Důležitá je úroveň rozvoje řeči, porozumění slovům, jejich významu a následné používání. V předškolním věku si děti osvojují pojmy související s uspořádáním prostoru: dole, nahoře, vpředu, vzadu, vlevo, vpravo, pod, nad, před, za, mezi, hned, před, hned za, první, poslední. Jako příklad mohu uvést experiment Používání prostorových pojmů na str. 55. Prostorová inteligence Jádrem prostorové inteligence jsou schopnosti, které zajišťují přesné vnímání vizuálního světa, umožňují transformovat a modifikovat původní vjemy a vytvářejí z vlastní vizuální zkušenosti myšlenkové představy, i když už žádné vnější podněty nepůsobí. (Gardner, 1999, s. 196) 2.3 Vývoj vnímání prostoru Bakalářská práce se zabývá možnostmi rozvíjení prostorového vnímání dětí předškolního věku, proto je zapotřebí zmínit se o vývoji vnímání prostoru. Na základě vlastních zkušeností a studia literatury V. Příhody, M. Vágnerové, O. Zelinkové a 17

18 H. Gardnera uvádím zvláštnosti vývoje prostorového vnímání v jednotlivých věkových obdobích. Období nemluvněte Je pravděpodobné, že první zrakové dojmy u dítěte jsou dvourozměrné, plošné. Nejprve je schopno vnímat obrysy objektu vzdáleného cm, pokud jsou aktuálně v jeho zorném poli. Jednoduchý vjem prostoru se začíná vytvářet od okamžiku, kdy dítě dokáže pozorovat vlastní ruce. Od 8. týdne se začíná vytvářet binokulární paralaxa, která umožňuje lepší odhad prostoru. Orientaci v prostoru napomáhá i schopnost sledovat pohybující se předměty, děti je snadněji odlišují od pozadí. Zkušeností hmatovou, kinestetickou a sluchovou za zrakové dominance dítě dospívá k trojrozměrnému vnímání, rozlišuje mezi předměty blízkými a vzdálenými. Blízké předměty vnímá subjektivně jako větší a zmenšují se úměrně se vzdáleností. Pro hmatové vnímání je předmět co do velikosti stále stejný. Stálost hmatových dojmů je kontrolou pro vzdálený obzor, který dítě vnímá zrakem. Od chvíle, kdy dítě sedí bez opory, se jeho obzor rozšiřuje horizontálně. Zrakové podněty se znásobují. První pokusy o lokomoci bývají kolem 6. měsíce. Pohyb vsedě a lezení umožňuje dítěti, aby se samo přiblížilo k předmětům v místnosti, seznamovalo se s nimi i hmatově. Za účasti obou analyzátorů se prostor strukturalizuje. Tento způsob lokomoce má velký význam pro rozvoj psychiky. Hodnocení velikosti předmětů se pravděpodobně odlišuje od názoru dospělých. Dítě se snaží vložit větší předmět do menšího. Období batolete Rozvoj samostatné lokomoce umožňuje dítěti aktivní poznávání prostoru. Dítě získává zkušenosti a tím se zlepšuje jeho orientace. Předměty v prostoru vidí z různých směrů i vzdáleností. Základní informace jsou vizuální. Vzdálené předměty vidí jako malé a také chápe jako malé. Na prostor má globální pohled bez objektivní spojitosti mezi předměty, které jej vyplňují. Odhad vzdálenosti je stále značně nepřesný. Nejprve se rozvíjí diferenciace polohy nahoře dole, důvodem relativní snadnosti je zachování pevné polohy vlastního pohledu. K diferenciaci polohy vpravo vlevo ještě není zralé. Batole chápe obraz v zrcadle, poznává se nejen podle obličeje, ale i podle vlastních pohybů. Dítě má schopnost rozeznávat obraz věci při obratu o 180. V necelých dvou letech poznává dítě předmět již jen z obrysu. Vždyť také první kresby (po čtvrtém roce) jsou jen obrysovými schématy. 18

19 Děti ve věku 3 let doplní skládanku, kde rozlišují obrázky podle jejich obrysů (obr. 9). Většina dětí správně vybrala obrázek a vložila do příslušného obrysu. Některé děti hledaly správný tvar na základě pokusu. Na základě manipulace získávají zkušenosti, které v pozdějším věku dále uplatňují a rozvíjejí při hře Stínohry (obr. 10). Obr. 9 Skládanka Obr. 10 Stínohra Prostorová orientace dítěte (na nejbližší prostředí) je poměrně dokonalá již ke konci třetího roku. Dítě, které přichází do mateřské školy ve věku tří let, se velmi brzy orientuje v novém prostředí. Ví, kde je např. šatna, umývárna, WC. Předškolní období Po třetím roce je prostorové vidění přiblíženo vidění dospělých, jeví ale některé kvalitativní odchylky. Navštívili-li jsme nějaké místo v dětství a v dospělosti, shledáváme rozdíl např. ve velikosti prostoru. V dětství se nám jevil větší. Vnímání dítěte ovlivňuje jednak nedostatek zkušeností, tak i pohled ze zorného úhlu nejméně o půl metru nižšího. Stává se, že potkáme-li dítě mimo prostředí mateřské školy např. v obchodě, často si nás nevšimne, jelikož nejvíce vnímá prostor v úrovni svých očí. Osoby, vysoké předměty vypadají při vzhlížení vzhůru perspektivně jinak. Charakteristická pro toto období je egocentrická perspektiva (dítě nedovede odhadnout vzdálenost, přeceňuje velikost okolního prostoru, přeceňuje velikost blízkých předmětů a podceňuje velikost vzdálenějších). Děti posuzují podle vizuálního dojmu. 19

20 Jako příklad je možné uvést experiment Odhad velikosti předmětů v prostoru na str. 64. Zrakové vnímání je stále globální. Dítě nevnímá celek jako soubor detailů, nediferencuje ani vztahy mezi nimi. Upoutávají ho např. nápadné vlastnosti nebo podněty, které mohou uspokojit jeho momentální potřebu. Ve zrakovém vnímání přetrvává tendence zaměňovat zrcadlové tvary. Šestileté děti svůj podpis píší někdy správně, občas ale zrcadlově. Orientace v okolí je dobrá, ve větším prostoru má opěrné body. Anička nakreslila cestu domů, orientuje se podle pro ni důležitých objektů např. kruhový objezd, mosty, vrátka domů (obr. 11). Obr. 11 Kresba cesty domů (Anička, 6r, 7m) V. Příhoda uvádí, že na rozdíl od batolecího období působí na dítě předškolního věku barva silněji než tvar. Na základě vlastního sledování hry dětí v naší mateřské škole se na rozdíl od V. Příhody domnívám, že tříleté děti upřednostňují barvu, šestileté tvar. Při hře dětí s vkládankou se lišil způsob manipulace dětí tříletých a šestiletých. Děti tříleté se více orientovaly podle barvy. Nedívaly se na tvar kostky, ale hledaly správný otvor na základě pokusu. Nevšímaly si detailů, např. nerozlišovaly různé tvary hvězd. Vyskytlo se, že dítě našlo správný tvar otvoru, ale neumělo kostku natočit do správně polohy, aby ji prostrčilo dovnitř. Děti šestileté byly zručnější. Pochopily, že u této činnosti je důležitější orientace podle tvaru. Vkládanky jsou vhodné pro hru dětí 3 4letých (obr. 12). 20

21 Obr. 12 Vkládanka Jako příklad je možné uvést experiment Tvoření dvojic výběr hlediska tvar nebo barva na str. 66 této práce. Dítě předškolního věku bez problémů rozlišuje pojmy nahoře dole. Vývoj orientace pokračuje ve směru předozadním. K diferenciaci polohy vpravo vlevo dospívá později. Laterální poloha z pozice pozorovatele není přesně fixována (dítě se otočí o 180 a vše je opačně.) Důležitou roli hraje biologické zrání, dozrávání lateralizace, praktické zkušenosti, slovní fixace pozic při běžných činnostech. Viz experiment Používání prostorových pojmů na str. 55 práce. Pro větší zeměpisné celky předškolní dítě nemá smysl. Mladší školní věk Na začátku školní docházky děti začínají vnímat celek jako soubor detailů, uvědomují si vztahy mezi nimi. Detaily chápou jako součást celku. Důležitá je úroveň sekvenční percepce (schopnost správně vnímat pořadí např. písmen, číslic). Pokračuje rozvoj horizontální diferenciace, závisí na biologickém zrání, děti ji zvládnou přibližně ve věku 6 7 let. Vnímání je ovlivněno zkušeností, dítě dokáže rozlišit a identifikovat tvar bez ohledu na jeho polohu, pozadí či překrytí. 21

22 3 Rozvíjení prostorového vnímání v mateřské škole 3.1 Prostorové vnímání z pohledu RVP PV Aktivity směřující k rozvíjení prostorového vnímání dětí předškolního věku vycházejí z RVP PV. Soubor klíčových dovedností je ideálem, nabízí pedagogům jasnou představu, kam ve výchovně vzdělávací práci směřovat, oč usilovat. Činnosti se maximálně přizpůsobují individuálně různým potřebám a možnostem jednotlivých dětí. Je uplatňován integrovaný přístup na základě integrovaných bloků (RVP PV, 2004). Činnosti a hry podporující rozvíjení vnímání prostoru neprobíhají izolovaně, ale jsou součástí integrovaného tematického bloku. Např. téma PODZIM při vycházkách si všímají změn v počasí, vyhledávají obrázky s podzimní tématikou v časopisech a knížkách, ve dvojicích kreslí na společný papír obrázek na téma podzim, společně vyvozují znaky podzimu. Sestavují labyrint na téma: Vlaštovka hledá cestu do teplých krajin, vytrhávají kousky papíru, obláčky nalepí. Vyznačují nejkratší cestu (obr. 42). Zpívají písničky k tématu, využívají se dramatické a pohybové hry, motivovaná cvičení a další činnosti. Úkolem pedagoga je připravovat pro děti podnětné prostředí, zajímavé a obsahově bohaté, které zajišťuje dítěti možnost zaměstnávat se přirozeným dětským způsobem. Uplatňuje se didaktický styl s nabídkou, pedagogem nabízené činnosti si děti svobodně volí na základě svého zájmu. Uplatňují se metody prožitkového a kooperativního učení, řešením problémů, učení hrou a činností dětí. V katalogu her jsou uvedené hry pro dvojice a menší skupiny dětí. V nejstarší věkové skupině předškolních dětí již dovedou spolupracovat, radit si, vyvinout společné úsilí. V dostatečné míře je uplatňováno situační učení, založené na vytváření a využívání situací, které poskytují praktické ukázky životních situací. Specifickou formou předškolního vzdělávání je didakticky zacílená činnost, pedagogem je přímo nebo nepřímo motivovaná. Jsou zastoupeny aktivity spontánní a řízené, vzájemně provázané a ve vyváženém poměru. Činnosti jsou založeny na přímých zážitcích dítěte, podporují dětskou zvídavost a potřebu objevovat, podněcují radost dítěte z učení, získávání zkušeností a zdokonalování dovedností. Uplatňuje se 22

23 činnostní učení, kdy dítě projevuje vlastní iniciativu, učí se na základě vlastních činností. Učební aktivity probíhají formou nezávazné dětské hry. Hlavní činností dětí předškolního věku je hra. 3.2 Aktivity rozvíjející prostorové vnímání dětí předškolního věku Pro utváření správných dětských představ o okolním světě a jeho fungování je důležitá jakákoli činnost, především však tvořivá. Dítě jejím prostřednictvím získává další zkušenosti, nezbytné pro správné porozumění, pro formování představ o věcech a jevech. S poznáváním prostoru, ve kterém dítě vyrůstá, je spjata propedeutika geometrie. Podle F. Kuřiny (2009) ji lze vystavět na čtyřech principech, které spolu vzájemně souvisejí: 1. Dělení prostoru. 2. Vyplňování prostoru. 3. Pohyb v prostoru. 4. Dimenze prostoru Dělení prostoru Oblíbenou činností dětí v mateřské škole je hra s dřevěnými zvířátky, kterým staví ohrádky (ZOO, hospodářství). Děvčata si hrají s panenkami, sestavují pokojíčky, prostor dělí nábytkem. Chlapci staví města z kostek, prostor člení na parkoviště, silnice, ulice, domy. Tento princip souvisí s principem vyplňování prostoru (obr. 13 a 14). Obr. 13 Farma Obr. 14 ZOO 23

24 3.2.2 Vyplňování prostoru Využíváme hry s různými druhy stavebnic. Dřevěné stavebnice tvoří krychlové kostky, hranoly, jehlany, válce. Manipulací a stavěním děti získávají zkušenosti s prostorovými tělesy. Orientace v rovině je podpořena sestavováním skládaček, prohlížením obrázků, kreslením, pracovními listy. Hry a mozaikami, stavebnice Lego a další druhy stavebnic rozvíjejí prostorovou představivost, myšlení dětí a motorickou zručnost. Děti získávají zkušenosti také s pohybem geometrických útvarů v prostoru. Souvisí s principem pohybu v prostoru i dimenze prostoru. Rozvíjejí se představy geometrických tvarů prostorových a rovinných. Jejich vzájemné rozlišování se děje na základě zrakového a taktilního vnímání. Dítě vnímá tvarové odlišnosti (oblá, hranatá tělesa, trojúhelníkový, čtvercový, kruhový tvar). Děti nejprve rozlišují tvary bez používání jejich názvů. Přirozeně si vytvářejí vlastní názvy (kolečko, stříška, měsíček). Učitelka používá správné názvy tvarů, nenásilně vede k používání správných názvů děti. Pomocí překládání a stříhání papíru si děti prakticky uvědomují, jak vznikají geometrické tvary, např. přeložením čtverce vzniknou dva shodné trojúhelníky, přeložením obdélníku vznikne čtverec a malý obdélník. Zde se uplatňují skládanky Origami, po složení děti zpětně rozloží, vyhledávají a vybarvují tvary, které překládáním vznikly. Ve skupině 5-6letých dětí se osvědčila aktivita v menší skupině (asi 4 děti). Vystřihnou si geometrické tvary ze čtvrtky (čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník). Řekneme si jejich názvy. Děti prstem přejíždějí po stranách tvaru. ( Kruh je kulatý, může se kutálet. Čtverec má 4 strany všechny stejně dlouhé. Trojúhelník má 3 strany. Obdelník má 4 strany, střídají se dlouhá, krátká, dlouhá, krátká ). Na společný papír nakreslí, co nejvíce předmětů, které se podobají danému tvaru. Viz Příloha B 4. Každá skupina dostane jiný tvar. Předvádí svoji práci před ostatními skupinami, které se snaží ještě doplnit výčet předmětů. V dalších dnech mohou děti tvary modelovat, vytvářet z provázků, sestavovat z přírodnin Pohyb v prostoru Pro správné vnímání prostoru je nezbytná vlastní zkušenost získaná pohybem v tomto prostoru. Zařazujeme hry a cvičení pro rozvoj tělového schématu dítěte, rozvíjení pohybových dovedností. Zařazujeme pohybové hry v přírodě i v mateřské 24

25 škole. Jejich význam je v tom, že se dítě musí rychle orientovat v rovině (honičky), ale i v prostoru (míčové hry). Pozorovat, jak si dítě uvědomuje tělové schéma, můžeme při kresbě, zachycuje ty části těla, které rozeznává a používá. Aktivní vnímání prostoru se uplatňuje při výtvarných činnostech, při modelování. Přestože modely neodrážejí vždy věrně realitu a jsou často ovlivněny dětskou fantazií, podávají nám obraz o úrovni chápání geometrických vztahů a logických souvislostí. (Divíšek, 1987) Autoři knihy Matematika a porozumění světu zdůrazňují význam modelování pro rozvoj geometrického myšlení, tvořivosti, zručnosti a prostorové inteligence. Hmat je od narození existenčně důležitým smyslem a je třeba stále připomínat, že zrak nemá pro prostorovou inteligenci větší význam než hmat. (Kuřina, 2008, s. 101) Autor uvádí příklady, kdy vymodelované výtvory ve srovnání s výkresy mají více detailů, prostorové uspořádání více odpovídá skutečnosti. V předškolním věku se objevuje u dětí tendence přenášet názvy rovinných útvarů na útvary prostorové a naopak. (Divíšek, 1987) Děti 5 6leté při vyhledávání předmětů tvaru kruhu jmenují: talíř, obruč, jablko. Modelování je důležitou pomůckou, která umožní dítěti pochopit podstatu jevu a zároveň je obranou proti utváření nesprávných představ, např. trojúhelník je střecha, kosočtverec je čtverec postavený na špičku, kruh a kružnice je jedno a totéž. (Zelinková, 2003, s. 120) Při výtvarné činnosti na téma: Louka je patrný rozdíl mezi vymodelovaným a kresleným výtvorem (obr. 15 a 16). Traviny z modelíny kolem rybníka mají tvar kužele, na výkrese mají tvar trojúhelníků. Hlava i ulita hlemýždě z modelíny mají tvar koule, na výkrese tvar kruhů. Kaluže jsou vymodelované i nakreslené ve tvaru kruhů. Ke správnému pochopení rozdílu mezi rovinným a prostorovým útvarem je vhodnější modelování, více odpovídá realitě. 25

26 Obr. 15 Louka modelování Obr. 16 Louka kreslení Prostorové představy se rozvíjejí při pracovních činnostech s různým materiálem. Při práci s papírem vystřihují, sestavují, slepují, vyrábějí výrobky plošné i prostorové. Ke hře využívají přírodnin. Na základě činností a manipulací s konkrétními předměty získávají zkušenosti a objevují vztahy mezi objekty okolního světa. Všímáme si předmětů, které nás obklopují, popisujeme jejich polohu (pod židlí, na stolku). Při vycházkách pozorujeme okolí, sledujeme cestu. Popisujeme, určujeme blíž, dál, vedle. Rozvíjíme orientaci ve městě, např. jdeme na náměstí kolem pošty, stadionu. Sledujeme dopravu (auta jezdí v pravém pruhu, při přecházení na přechodu se rozhlédneme nejprve vpravo, potom vlevo). Podněcujeme děti, aby se pokoušely okolní objekty porovnávat (vyšší, nižší budova, větší, menší kámen). K rozvoji prostorové orientace dítěte přispívají psychomotorické hry. Pozitivně mohou ovlivnit vývoj prostorových pojmů. Uplatňuje se prožitkové učení. Motivujeme básničkou Had leze z díry. Děti utvoří hada dlouhého, který kličkuje, zatáčí, jde rovně. První dítě představuje hlavu, tj. začátek, poslední dítě ocas tj. konec. Hlava se snaží chytit ocas, vznikne uzavřený kruh. Potom děti utvoří několik hadů krátkých. Následuje obdobná práce s kouzelnou šňůrou, napodobujeme hada (krátký, dlouhý). Šňůru tvarujeme, rovnáme, stáčíme, spojujeme, rozpojujeme. Svázáním splynou krajní body, vznikne uzavřený útvar. Tvarujeme ho do kruhu. Děti uchopí šňůru oběma rukama z vnější strany, na výzvu učitelky drží kruh vysoko nízko. Položí na zem, běhají kolem něj, sedí uvnitř kruhu, vně kruhu. Děti při této činnosti aktivně nemluví, ale poznávají nová slova (obr. 17 a 18). 26

27 Obr. 17 Vysoko nízko Obr. 18 Uvnitř vně Samy jsme objekty v prostoru, děti samy sebe umísťují. Prostorové pojmy můžeme procvičovat na dětech samých: Postav se před Jirku. Děti umísťují i části svého těla: Dáme si ruce na ramena. Děti pokládají předmět na určené místo, rozumí pojmu. Postupně děti dokáží popsat situaci, rozumí a používají aktivně prostorové pojmy. Zařazujeme kladení obrázků na papír, grafickou činnost. Viz Příloha B 2. Na základě studia vývoje podle Zelinkové a výsledků experimentu na str. 55 postupujeme od pojmů v rovině horizontální (nad pod), v rovině předozadní (před za), nakonec vertikální (vpravo vlevo). Rozlišování vpravo vlevo se zprvu děje na základě zkušeností dětí (pravou rukou se kreslí kromě leváků). Modelujeme pro děti zajímavé situace. Děti si vyrobí hodinky z papíru: vystřihnou si pruh z barevného papíru, ozdobí si fixem, ciferník si vystřihnou kruh nebo čtverec a slepí. Hotové hodinky jim přilepím na levou ruku. V průběhu dne si připomínáme, na které ruce nosíme hodinky. S hodinkami odcházejí i domů. Pohybové hry pro upevňování pravolevé orientace: Pravá - levá Popis: Děti se pohybují v prostoru v rytmu říkanky: Pravá levá, pravá levá, tak se chodí do světa. Ty můj světe, kdo to splete, ten je velký popleta. Následují pokyny, které děti plní, např.: Zvedni levou ruku. 27

28 Ovocnáčci Potřeby: nakrájená jablka, hrušky, banány, tužky Popis: Všechny děti stojí uprostřed místnosti tak, aby měly dostatek místa. Tváří jsou otočené jedním směrem. Předem rozmístíme ovoce. Recitují básničku a přitom ukazují: Vpravo jsou jablíčka, (upažení pravé ruky) vlevo jsou hrušky, (upažení levé ruky) vpředu jsou banány, (předpažení) a vzadu tužky. (zapažení) Kdo má chuť na jabko, zamíří doprava, (děti, které mají chuť na jablko, jdou doprava, vezmou si je a zůstanou na pravé straně) a ten, kdo na hrušku pohne se do leva. (kdo má chuť na hrušku jde doleva) Kdo má chuť na banán dopředu kráčí, (dopředu si jdou pro banán) Kdo si chce malovat dozadu kráčí. (kdo nemá chuť na ovoce, jde stranou a maluje si) (Szabová, 1999, s. 114) Po zvládnutí pojmů na vlastním těle procvičujeme prostorové pojmy vzhledem k vlastní osobě, vzhledem k jiné osobě nebo předmětu stejně orientovanému. Obtížnější variantou je, když má dítě části těla ukazovat na naproti stojícím spoluhráči. Ve skutečnosti jde o osovou souměrnost v prostoru. Děti se seznamují s jednoduchým měřením. Zpočátku na základě porovnání dvou předmětů. Vyhledávají ve stavebnicích dílky nebo vyrábějí předměty stejné délky (bez ohledu na barvu). Porovnáváme nejprve délku předmětů umístěných paralelně vedle sebe. Např. dvojčata, žížaly. Připravujeme aktivity, kdy děti vnímají velikost svého těla a jeho částí, motivujeme např. stromy v lese (malý stromeček co nejmenší, vysoký strom co největší). Pro děti je zajímavé porovnávání velikosti dětí mezi sebou. Nejprve se porovnává dvojice, určuje třetí dítě. Děti utvoří menší skupinky (asi 6 dětí), ve skupině se samy seřadí od nejmenšího po největšího. Dvojice mohou porovnávat např. chodidla v sedu, paty jsou opřené o zem. 28

29 Děti provádějí měření pomocí různých nestandardních jednotek (krokování, dřívko, bota). Motivace příběhem: V lese bydleli skřítkové. Do svého malého domečku si chtěli koupit nový koberec. Ale jak to udělat, když čím by podlahu změřili, aby nebyl koberec malý nebo velký. Děti navrhují, čím by se dalo měřit. Kolik dřívek měří podlaha domečku (dno krabice)? Dětem je třeba ukázat správný postup při měření (položit měřidlo na začátek objektu, vyznačení konce měřidla, přeložení). Děti porovnávají velikosti stran na základě měření. Vymýšlí další nestandardní jednotky. Vymýšlí jejich názvy, např. dřívkoměrka, tužkoměr. Měří objekty v prostoru třídy vertikálně i horizontálně, výsledky porovnávají mezi sebou. Docházejí ke zjištění, že počet se liší v závislosti na druhu měřidla, např. strana stolu měří 5 dřívek, ale také 4 klacíky. Na základě manipulace s geometrickými tvary (vystřihování, sestavování, nalepování obrázků) děti získávají zkušenosti s pohybem tvarů v ploše. Dokáží tvary v obrázku analyzovat a vybrat mezi ostatními skupinami tvarů, ze kterých byl obrázek sestaven. Obtížnost přizpůsobujeme schopnostem dítěte tak, aby byl úkol přitažlivý a dítě řešilo problém (obr. 19). Obr. 19 Ze které skupiny tvarů byly jednotlivé obrázky sestaveny? Úkol na obr. 19 správně vyřešila většina 3-4 letých dětí. Mezi oblíbené činnosti dětí především v nejstarší věkové skupině patří řešení labyrintů, příklady uvádím v katalogu her. Doporučení vyplývající z experimentu jsou uvedena na str. 63. Souvisí s následujícím principem. 29

30 3.2.4 Dimenze prostoru Tento princip se uplatňuje sestavování ze stavebnic podle plánků, při práci s nákresy, při práci s jednoduchou mapu. Příklady uvádím v katalogu her Návštěva z jiné planety, Zasedací pořádek. Závěr Prostorové vnímání dětí se rozvíjí formou spontánních a řízených činností s konkrétními předměty. Váží se na běžný život dítěte. Práce v nejmladší a střední věkové skupině předpokládá ve větší míře manipulaci s předměty. V nejstarší věkové skupině je vhodné zařazovat i náročnější hry. Propedeutiku geometrie lze vystavět na čtyřech principech: Dělení prostoru (děti staví ohrádky z kostek, dělí prostor nábytkem) Vyplňování prostoru (sestavování skládaček, hry s mozaikami, stavění ze stavebnic, hry s geometrickými útvary) Pohyb v prostoru (pohybové hry, modelování, vystřihování, slepování, měření, porovnávání, labyrinty) Dimenze prostoru (práce s jednoduchou mapou, stavby podle plánku) Principy spolu vzájemně souvisejí. Poslední princip je pro děti nejnáročnější. 30

31 4 Katalog her Hry jsou určeny pro věkovou skupinu 5 6letých dětí 4.1 Labyrinty Labyrinty jsou intelektuální hry rozvíjející vnímání a orientaci v prostoru. Cíle: - rozvoj orientace v prostoru a v rovině - rozvoj pohybových dovedností, rozvoj manipulativních dovedností - rozvíjení představivosti a řešení problémových úloh na základě experimentování - rozvíjení pozornosti a paměti Při přípravě dětí na řešení labyrintů postupujeme od seznámení s jednoduchými labyrinty v prostoru. Záměrem je, aby děti pochopily pravidla. Využíváme drobný nábytek, molitanové kostky k sestavení labyrintu, ve kterém děti hledají cestu k cíli. Volí možnost z různých cest, překážky je záměrně matou, ztěžují cestu k cíli. Důležité je, aby děti správně pochopily úkol, který řeší. Znaly začátek cesty (výchozí bod). Pro lepší pochopení orientace v labyrintu přispívá, když děti samy tvoří labyrint. Můžeme zvolit práci individuální, ve dvojicích nebo v menší skupině, kdy se děti domlouvají, přemýšlí o názoru druhého. Uplatňuje se kooperativní učení. Jako další aktivitu zařazujeme labyrinty na pracovních listech, děti zaznamenávají cestu fixem na folii, hadříkem smažou. Tato činnost probíhá individuálně, pokud dítě neví, požádá o radu učitelku nebo kamaráda. Ukázky labyrintů jsou použity z různých dětských časopisů a pracovních listů, které máme ve školním zásobníku Dělení labyrintů podle dimenze Podle hlediska dimenze můžeme labyrinty rozdělit na prostorové, rovinné v prostoru a rovinné na listu papíru Prostorové labyrinty Labyrint z pruhů papíru Od rybníčka k domečku Činnost pro skupinu dětí (přibližně 12) 31

32 Pomůcky: 2 kroužky různých barev, role papíru širokého asi 20 cm, půlkruhový žebřík, lavička, švédská bedna, sešívačka, izolepa Popis: V prostoru učitelka vyznačí kroužky začátek a konec cesty, představující rybník a domeček. Umístí do prostoru další překážky. Děti pracují podle pokynů: Vytvoř z pruhu papíru cestu od rybníčka k domečku. Vymysli další cesty. Propojením cest vznikne labyrint. Jdi jinou cestou než kamarád (ostatní děti sledují, jeden prochází labyrintem) Děti mají možnost samy pokračovat, pohybovat se v labyrintu v průběhu volných her. (obr. 20) Obr. 20 Prostorový labyrint Pruhy papíru je vhodné sepnout sešívačkou, spojit izolepou. Cesta za pokladem sledování cesty z provázku Činnost ve dvojicích Pomůcky: provázek, baterka, poklad Popis: Děti ve dvojicích sledují cestu vyznačenou provázkem. Trasa vede prostorem celé budovy, včetně schodiště. Na konci cesty najdou poklad, každý si vezme z pokladu jednu věc a dvojice se vrací po stejné trase zpět. Hru připravujeme pro děti při akci Noc ve školce. Po setmění děti motivujeme příběhem o ztraceném pokladu ve školce. Děti po dvojicích vycházejí z cíle, svítí si baterkou na provázek. Z pokladu si každý vybere jednu věc. Po návratu jedné dvojice vychází další. Hru provází napětí, dětem se velice líbí. 32

33 Labyrint Silnice Činnost pro jednotlivce, dvojice, menší skupinu dětí Pomůcky: stavebnice silnice, hračky dopravní prostředky Popis: Děti pohybují hračkou (autíčko, motorka, sanitka, ) po silnici sestavené ze stavebnice, kde jsou nadjezdy i podjezdy (obr. 21). Při této hře děti pochopí, že v labyrintu musí sledovat jednu cestu a nemohou přeskočit na cestu jakoby pod ní. Hra je průpravou pro řešení rovinného labyrintu na listu papíru typu Silnice (obr. 24). Obr. 21 Prostorový labyrint Silnice Rovinné labyrinty v prostoru Labyrint z molitanových podložek Veverka a houbičky Činnost pro skupinu dětí (přibližně 12) Pomůcky: molitanové podložky, 4 kuželky, košík Popis: V prostoru učitelka spolu s dětmi postaví labyrint z molitanových podložek (dvoje dveře představují začátek a konec cesty), dovnitř rozmístí kuželky (houbičky). Děti veverky mají za úkol vymyslet cestu, posbírat všechny houbičky a vyjít ven. Další dítě vymyslí jinou cestu a houbičky rozmístí. Děti se střídají, jeden sbírá, další rozmísťuje. 33

34 Hledání cest, vytváření jednoduchých map Ptáček letí do hnízdečka Činnost pro skupinu dětí (přibližně 12) Pomůcky: košík, židle, obruč, 2 molitanové podložky, zelená kuželka, papíry a fixy pro děti Popis: V prostoru učitelka rozmístí předměty, které představují: košík - hnízdečko židle - kopec obruč - rybník molitanové kostky domeček zelená kuželka strom (začátek) Děti pracují podle pokynů: Vymysli cestu, kudy poletí ptáček od stromu do svého hnízdečka. Děti se střídají, každý vymyslí jinou cestu. Jeden prochází, ostatní sledují a vzájemně se kontrolují, aby se cesty neopakovaly. Překážky neobíháme dokolečka. Vymysli cestu, zapamatuj si ji a tou samou cestou se vrať zpět od hnízdečka ke stromu. Děti mohou lehce běhat, napodobovat let ptáčka. Zakreslování cest na papír Každé dítě dostane papír s předem předkreslenými překážkami. Společně si pojmenují a ukáží v prostoru, kde je která překážka umístěná, kde je začátek cesty (strom) a kde konec (hnízdečko). Děti se musí dobře orientovat. Dojdi k rybníku a na mapě ukaž, kam jsi došel. (obr. 22). Vymysli cestu od stromu ke hnízdečku, zapamatuj si ji a na konci ji zakresli do mapy modrou fixou. Kdo neví, vrátí se a projde si znovu. Vymysli jinou cestu a zakresli ji fialovou fixou. Třetí cestu zelenou fixou. Tímto způsobem si každý vytvoří mapu. Práce s mapou K hnízdečku jdi po zelené, zpátky po modré. Děti mohou v činnosti pokračovat samy v průběhu volných her. 34

35 Důležité je ukazovat dětem, že mapu držíme ve směru postupu (při zpátečním směru i vzhůru nohama). Když se mění směr netočit s mapou, ale točit se kolem mapy. Obr. 22 Mapa Šipkový labyrint Najdi nejkratší cestu k modrému, zelenému, domečku Činnost pro skupinu dětí (přibližně 12) Pomůcky: papírové šipky, barevné kostky Postup: Sledovat cestu pomocí kreslených šipek můžeme při vycházkách v okolí mateřské školy nebo na školní zahradě. Děti se nejprve seznamují se sledováním cesty pomocí šipek. Ve třídě rozmístíme papírové šipky, určíme začátek cest (obr. 23). Děti se pohybují ve směru šipek, sledují cestu. Na křižovatce se rozhodnou pro jednu z možností. Na konci každé cesty na děti čeká barevný domeček z kostek. Volně se pohybují v labyrintu ve směru šipek. Jestliže se děti již v labyrintu orientují, hledají např. nejkratší cestu k červenému domečku, Obr. 23 Šipkový labyrint 35

36 Labyrinty na sněhu Činnost pro skupinu dětí (přibližně 12) Popis: Děti vyšlapávají cestičky, volně se pohybují v labyrintu Rovinné labyrinty na listu papíru Další skupinu tvoří labyrinty, ležící v rovině listu papíru. Od předchozích dimenzí se liší menší velikostí, cestu děti zakreslují tužkou nebo ukazují prstem. V další části práce se budeme podrobněji zabývat právě touto skupinou labyrintů Základní typy rovinných labyrintů na listu papíru Jednotlivé typy labyrintů mohou být vytvořeny ve více dimenzích. Labyrint Tunely Jsou nejjednodušší labyrinty, cesty tvoří širší stopa, většinou barevně odlišena od okolí. Dítě snadněji sleduje linii. Ve srovnání s labyrintem typu Silnice nevyvolává dojem plastičnosti, cesty se kříží, ale nejsou nad sebou (obr. 29). Labyrint Silnice Cesty v tomto typu labyrintu se vyvolávají dojem prostoru, jsou jakoby nad sebou, nejsou tu křižovatky (obr. 24). Obr. 24 Labyrint Silnice 36

37 Labyrint Nitky Labyrint je nejméně vhodný pro děti předškolního věku, jelikož stopa je úzká. Při křížení cest se děti špatně orientují, problémy činí sledovat dále správnou cestu (obr. 25). Komu patří který drak? Obr. 25 Labyrint Nitky Labyrint Zdi Dítě hledá správnou cestu v prostoru mezi dvěma liniemi, které tvoří pomyslné zdi. Nesmí se pohybovat přes zeď (obr. 30). Děti získaly průpravu v labyrintech např. z molitanových kostek, sestavování na podložku z Lega. Obrázkový labyrint Dítě hledá cestu k cíli podle obrázků. Najdi cestu Woodyho ke konvičce, může jít jen po políčkách se zvířátky. (obr. 26) 37

38 Obr. 26 Obrázkový labyrint Labyrinty ve čtvercové síti Děti sledují cestu, pohybují se po poličkách se stejným znakem (např. trojúhelník). Cesty vedou rovně, nahoru, dolů, vpravo, vlevo i šikmo. Hledají cíl. Pro lepší přehlednost tvary vybarvují (obr. 27). Do kterého košíku patří jablka, do kterého švestky? Obr. 27 Labyrint ve čtvercové síti Labyrint mezi překážkami Děti hledají cestu mezi překážkami k cíli (obr. 28). 38

39 Obr Základní typy labyrintů s podmínkou Zvláštní skupinu labyrintů, které je možné mezi rovinnými labyrinty na listu papíru vyčlenit, tvoří labyrinty, kde je cesta k cíli podmíněna úkolem nebo programem. Podmínka tvoří možnou překážku v cestě k cíli. Program je podmínkou správné cesty k cíli. Labyrinty s podmínkou Při řešení labyrintu musí děti splnit podmínku (obr. 29 a 33). Děti projíždějí hradem, najdi cestu, aby potkaly pouze dvě strašidla. Pokud potkáte třetí, musíte se vrátit zpět na start. Obr. 29 Labyrint Tunely s podmínkou 39

40 Slepiččina cestička povede od jednoho až k pěti kuřátkům. (obr. 30). Obr. 30 Labyrint Zdi s podmínkou Labyrinty ve čtvercové síti s programem Činnost pro jednotlivce Pomůcky: pracovní list, pastelky Popis: Děti se pohybují ve čtvercové síti podle programu, políčka postupně vybarvují. V programu je nakreslen směr, počet a znak. Nejprve vysvětlíme výchozí bod, dále vybarvujeme podle programu např. Vybarvi tři sluníčka směrem doprava (obr. 31). Děti nejprve musí pochopit, jak labyrint řešit. Na velký formát papíru nebo na interaktivní tabuli si připravím podobný labyrint. Skupince dětí vysvětlím, jak postupovat. Děti se střídají, vzájemně si radí. Sledují řešení, upozorňují na chybu, hledají správnou cestu. 40

41 Kterou svačinu má Honzík nejraději? Obr. 31 Labyrint ve čtvercové síti s programem Labyrinty ve čtvercové síti s puntíky Činnost pro jednotlivce Pomůcky: pracovní list, pastelky Popis: V síti je schované bludiště. Dítě má za úkol najít cestu: Ke kterému zvířátku holčička dojde? Může jít pouze tak, že na každé políčko vstoupí jen jednou a z jednoho políčka na druhé může přejít jen rovně (vpravo, vlevo, nahoru a dolů), ale nikdy přes roh (obr. 32), původní velikost viz Příloha A Střídáme pravidelně pole s jedním puntíkem a pole s dvěma puntíky. 2. Střídáme pravidelně pole s jedním puntíkem, se dvěma a třemi puntíky. 41

42 Obr. 32 Labyrint ve čtvercové síti s puntíky Další možnosti práce s labyrinty Labyrint skládanka Činnost ve dvojicích Pomůcky: skládanka, papír, lepidlo, tužka Popis: Děti nejprve sestaví labyrint z 10 dílů (labyrint není rozstříhán podle nákresu v knize). Vodítkem při skládání jsou navazující linie schématu bludiště a obrázky. Labyrint složí a hledají cestu: Pomoz myšce najít cestu, pozor na kočky. (Krejčová, 2009, s. 83) (obr. 33) Obr. 33 Labyrint skládanka (s podmínkou) Vymýšlení příběhu k labyrintu Činnost pro jednotlivce Pomůcky: labyrint bez motivačních obrázků, tužka, pastelky 42

43 Popis: Každý dostane labyrint bez motivačních obrázků. Děti mají za úkol vymyslet jednoduchý příběh labyrintu (otázky: kdo, kam a proč?). Jeden obrázek samy nakreslí na začátek a druhý na konec labyrintu. Smyslem činnosti je, aby si uvědomily smysl labyrintu tj. hledání cesty, důležitost začátku a konce cesty. Labyrint s použitím dalšího předmětu Činnost pro jednotlivce Pomůcky: pracovní list, obrázek papírového řebříku Popis: Dítě si vystřihne obrázek žebříku vlevo nahoře. Úkolem je vysvobodit princeznu z věže. Pomocí žebříku se dostane nahoru a s princeznou dolů. Dítě čarou zakresluje, jak žebřík položilo. Smyslem je uvědomit si, jak se žebřík ve skutečnosti používá. Využije i možnost položit žebřík vodorovně (obr. 34). Obr. 34 Labyrint s použitím dalšího předmětu Obr. 35 Více začátků, jeden cíl Řešení - tvoření labyrintu dětmi Jednotlivé labyrinty se od sebe mohou lišit i podle cíle, který sledujeme tj. cílem je labyrint vyřešit nebo labyrint vytvořit. Hlavním cílem předchozích labyrintů bylo jeho vyřešení, i přestože se na jeho přípravě děti podílely. V následujících příkladech bylo hlavním cílem labyrint vytvořit. 43

44 Labyrint z LEGA Činnost pro dvojice dětí Pomůcky: Lego, figurky od Člověče, nezlob se Popis: Na destičku dvojice dětí vytvoří labyrint z kostiček. Dvojice si vyměňují labyrinty navzájem. Jejich úkolem je projít labyrintem z jednoho konce na druhý s figurkou od hry Člověče, nezlob se. Děti musí mít zkušenosti s labyrinty zdi. Spolupracují ve dvojicích, domlouvají se. Každá dvojice si předem vymyslí příběh, nakreslí si obrázky (začátek a konec labyrintu) (obr. 36 a 37). Obr. 36 Labyrint z Lega Obr. 37 Labyrint z Lega Labyrint z dřívek od nanuků Činnost pro dvojice dětí Pomůcky: dřívka od nanuků, provázky Popis: Děti sestavují labyrint ve dvojicích, při stavbě spolupracují, domlouvají se. Hotové labyrinty zůstávají na podlaze, dvojice si vymění místa a zkouší vyřešit jiný labyrint. Cestu vyznačují provázkem. Děti si vymyslí příběh a nakreslí obrázky (začátek a konec labyrintu). Přirozenější je pro děti stavět labyrint typu Tunely (obr. 38 a 39). 44

45 Obr. 38 Labyrint z dřívek od nanuků Obr. 39 Labyrint z dřívek od nanuků Kreslení labyrintu Činnost pro jednotlivce Pomůcky: tužky, pastelky, papíry Popis: Můžeme motivovat příběhem, pohádkou nebo si děti vymyslí postavičky podle zájmu (při volných hrách) (obr. 40 a 41). Obr. 40 Kreslený labyrint Obr. 41 Kreslený labyrint Děti kreslí většinou labyrinty Tunely a Silnice. Labyrint nalepený z vytrhaných papírů Činnost pro jednotlivce Pomůcky: bílé a barevné papíry, lepidla, fixy Popis: Děti si natrhají bílý papír na přibližně stejné kousky obláčky. Rozmístí je na modrý papír tak, aby se nedotýkaly, a nalepí. Mezi papírky vzniknou mezery, které tvoří různé 45

46 cesty v labyrintu. Děti si vyberou dvě razítka a natisknou do protilehlých rohů. Zkoušejí hledat různé cesty od jednoho obrázku k druhému. Pracují podle pokynů: Najdi nejkratší cestu od jednoho obrázku ke druhému a zakresli ji červenou barvou. Vymysli a barevně nakresli další cestičky. (obr. 42) Obměna: Na podzim děti mohou nalepit vylisované listy a hledat cestu mezi nimi. Tato činnost je průpravou pro labyrinty viz obr. 28. Některým dětem činí potíže uspořádat obláčky tak, aby se vzájemně nedotýkaly. Obr. 42 Labyrint z nalepených papírů Přehled rozdělení labyrintů Rozdělení podle hledisek Dimenze Typy Tunely Prostorový Způsob pohybu Cíl Vlastním tělem Řešení labyrintu Zástupným předmětem Tvoření labyrintu Silnice Rovinný v prostoru Rovinný na listu papíru Nitky Zdi Obrázkový labyrint Tužkou po papíře S použitím dalšího předmětu Možnosti řešení A Začátek cíl (jedna správná cesta) násobky A B Začátek cíl více možností řešení Labyrint ve čtvercové síti C jeden začátek více cílů Labyrint mezi překážkami D více začátků jeden cíl S podmínkou 46

47 Rozdělení podle možností řešení Labyrint z Lega (obr. 37) A Začátek cíl (jedna správná cesta) Cesta za pokladem obr. 33, 34 násobky A (např. 3 začátky, obr. 24, 25 3 správné cesty, 3 cíle) Z pruhů papíru (obr. 20) B Začátek cíl - více možností řešení Z molitanových podložek (nejkratší, nejdelší cesta) Hledání cest, vytváření jednoduchých map obr. 28 C jeden začátek více cílů Šipkový labyrint (obr. 23) D více začátků jeden cíl obr. 35 Rozdělení podle způsobu pohybu v labyrintu Prostorový labyrint Z pruhů papíru Celým tělem Cesta za pokladem Rovinný labyrint Dimenze prostoru Z molitanových Hledání cest, podložek vytváření Šipkový labyrint jednoduchých map Labyrint na sněhu Zástupným předmětem Labyrint z Lega Labyrinty Silnice Z dřívek od nanuků Labyrinty Tunely Labyrinty Zdi Z vytrhaných papírů Tužkou po papíře Labyrinty Silnice Ve čtvercové síti S programem S puntíky Např. Labyrint S použitím dalšího s žebříkem předmětu (obr. 34) 47

48 4.2 Hry ve čtvercové síti Kreslení ve čtvercové síti Cíl: - rozvoj orientace v rovině - zdokonalování dovedností v oblasti jemné motoriky - rozvoj koordinace ruky a oka Činnost pro jednotlivce Pomůcky: pracovní list čtvercová síť (čtverce o straně 1 cm), tužka, pastelky Popis: - Nejprve děti musí vědět, jak vypadá síť. Prohlédneme si ji, z čeho je vyrobená. Na rozdíl od labyrintů (pohybujeme se po políčkách) se budeme pohybovat po provázku, z kterého je síť vyrobená. - Děti seznamují se čtvercovou sítí na papíře. Kreslí od ruky geometrické tvary do čtvercové sítě. Podstatou je, že kreslí jen po úsečkách čtvercové sítě. Hotový tvar vybarví, spočítají čtverce. - Děti mohou vybarvovat plochu, překreslovat barevné obrazce. Pracovní listy (pracovní listy viz Příloha A 1 a ukázky dětských prací viz Příloha B 1) - Jak vysoko vyrostl tulipán? Úkolem je vybarvit příslušný počet čtverců. - Dvojčata Děti dostanou čtvercovou síť s předkreslenými tvary. Jejich úkolem je tvar vybarvit a dokreslit jeho dvojče tak, aby se vzájemně nedotýkaly. Postupně dokreslit všechna dvojčata. - Kapesníky Úkolem dětí je překreslit do čtvercové sítě stejný kapesník. - Stavby z kostek Úkolem je překreslit do čtvercové sítě stejnou stavbu. Orientace ve čtvercové síti je pro děti náročná, vyžaduje soustředění, hry ve čtvercové síti je vhodné zařazovat pro 5 6leté děti. Ve velké čtvercové síti se děti orientují hůře, v menší síti je pro ně orientace jednodušší. Při překreslování je vhodné usnadnit orientaci výchozími body (černá tečka). Osvědčila se velikost čtverce o straně 1 cm. Nejjednodušší je pro děti překreslování čtverce a obdelníka malých rozměrů, obtížnější trojúhelníku, nejobtížnější kruhu. 48

49 Pro děti je snažší vybarvit plochu než překreslovat čáru. Objevují se tendence překreslovat tvary zrcadlově. Na místo Cíl: - orientace ve čtvercové síti - rozvíjení představivosti, kombinatorických schopností - spolupráce při řešení problémů experimentováním Hra ve dvojicích Pomůcky: pracovní list čtvercová síť (strana čtverce 3cm), dílce z jednotkových čtverců Popis: Děti pracují ve dvojicích, snaží se umístit, co největší počet dílců složeného ze tří čtverců do čtvercové sítě 7 x 12 tak, aby se vzájemně nedotýkaly ani stranou, ani jedním vrcholem. Osvědčuje se pracovat se čtverci o straně 3cm. (Krejčová, 2009, s. 99) (obr. 43) Obr. 43 Hra ve čtvercové síti Na místo Dětem se podařilo umístit 9, 10 nebo 11 dílců do čtvercové sítě. Hra Na zrcadlo Cíl: - orientace ve čtvercové síti - rozvoj představivosti, tvořivosti - rozvoj jemné motoriky Hra ve dvojicích 49

50 Pomůcky: čtvercová síť (čtverce o straně 3cm) s vyznačenou osou souměrnosti, různobarevná víčka Popis: Děti si obtáhnou prstem osu souměrnosti zrcátko. První dítě pokládá víčka před zrcadlem, druhé za zrcadlem. První položí barevné víčko, druhé položí víčko stejné barvy osově souměrně. Střídají se. Vzniknou dvě barevné osově souměrné mozaiky (obr. 44). Děti se vystřídají. Obr. 44 Hra Na zrcadlo 4.3 Hry v prostoru Orientace ve třídě podle plánku Návštěvníci z jiné planety Cíle: - rozvoj orientace v prostoru a v rovině - posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování) - rozvoj kooperativních dovedností Činnost pro dvojice dětí Pomůcky: plánky do dvojice, pastelky Popis: Dvojice dětí dostane plánek třídy (třída, herna, umývárna), kde jsou zakresleny orientační body (okna, dveře, nábytek). Motivace: Vytvoříme pozdrav pro návštěvníky z jiné planety. Do plánku třídy dokreslíme 50

51 předměty, nábytek, hračky a další na správné místo. Ověříme, zda děti plánu rozumí např. Ukaž v plánku toto okno. Co je to? (ukazujeme v plánu). Ukaž na mapě, kterými dveřmi se dostaneme do tělocvičny. Na zemi i v plánu je shodně nakreslen panáček (hlava, nohy), slouží ke správnému zorientování plánu. Společně si ukážeme. Děti ve dvojicích zakreslují do plánu další předměty. Důležité je stejné umístění předmětů ve třídě i v plánu. Tato činnost je pro děti náročnější, ale při správné spolupráci dětí a učitelky úkol pochopí, je pro ně zajímavý. Velký zájem o činnost projevují hlavně chlapci. Důležité je děti seznámit s plánem a ověřit si, zda mu rozumí. Je vhodné seznamovat průběžně v předcházejících dnech. Při rozhovorech v menší skupině nad plánem mimo třídu se rozvíjí prostorová představivost např. Co znamená tento kruh? Děti říkají své názory, poté se jdou podívat, správnost si nakonec společně ověříme. Z celkového pohledu děti zakreslily předměty správně, vyskytly se drobné chyby v nepřesnosti umístění. Ukázka práce dětí viz Příloha B 5. Návštěva z jiné planety Pomůcky: plánky do dvojice, razítka, tiskařské polštářky Popis: Děti pracují s již známým, ale čistým plánem. V prostoru jsou uschována tiskátka na různých místech, v plánku jsou tato místa označena barevnými kroužky (létající talíře). Úkolem je najít podle plánku tiskátko (příslušný barevný kroužek) a natisknout obrázek dovnitř tohoto kroužku. Motivace: Na návštěvu do naší třídy přiletěli návštěvníci z jiné planety v různobarevných létajících talířích. Každý talíř zanechal vzkaz. Po skončení činnosti si dvojice své plánky porovnají a vyřeší případné neshody. Ukázka práce dětí viz Příloha B 6. Zasedací pořádek Činnost pro jednotlivce, celou třídu Pomůcky: kartičky se zasedacím pořádkem u stolků pro každé dítě jiný 51

52 Popis: Každé dítě dostane plánek (s orientačními body), kde je vyznačeno jeho místo u stolečku. Dítě má za úkol toto místo najít a posadit se. 52

53 5 Experimentální část V experimentálním šetření bylo mým záměrem porovnat úroveň prostorového vnímání dětí předškolního věku. Pro první experiment jsem zvolila diagnostiku úrovně vnímání tělového schématu, jelikož vnímání svého těla podmiňuje prostorové vnímání. Dítě je součástí prostoru, uvědomuje si vztahy svého těla s ostatními objekty. Záměrem druhého experimentu je zjistit, jak děti rozumí prostorovým pojmům, jelikož jejich porozumění a používání souvisí s rozvojem orientace v prostoru. Záměrem třetího experimentu je zvolit vhodný typ labyrintu a stanovit jeho optimální náročnost pro děti v jednotlivých věkových skupinách. Čtvrtý experiment ověřuje zvláštnosti odhadu velikosti předmětů v prostoru. Pátý experiment zjišťuje, jestli děti při náhodném výběru upřednostňují tvar nebo barvu. Náhodným výběrem jsem sestavila 6 členné skupiny dětí různých věkových skupin předškolního věku. S těmito skupinami jsem pracovala při všech uvedených experimentech. Skupina A 3-4leté Skupina B 4-5leté Skupina C 5-6leté K jednotlivým experimentům děti nebyly záměrně dopředu nijak připravovány. Účastnily se běžného výchovně vzdělávacího procesu v mateřské škole. 5.1 Diagnostika úrovně vnímání tělového schématu Vymezení problému Mým záměrem bylo zjistit úroveň vnímání tělového schématu u dětí různých věkových skupin předškolního věku. Potvrdit nebo vyloučit domněnku, že ovládání tělového schématu se s rostoucím věkem dětí zpřesňuje. Provedení experimentu Úkoly jsem čerpala z práce O. Zelinkové (2007, str. 65). Jednotlivé úkoly jsem prováděla vždy se dvojicí dětí. Dítě má zavřené oči. 53

54 1. Dotkneme se rukou jednoho místa na jeho těle, dítě dotyk na stejném místě zopakuje. Úkol všechny děti zvládly dobře. 2. Dotkneme se rukou dvou míst na jeho těle, dítě dotyky na stejných místech zopakuje. Ve skupině A nejmladší dítě úkol nezvládlo, ostatní zvládly. Skupiny B, C - zvládly všechny děti. 3. Dotkneme se rukou jednoho místa na jeho těle, dítě dotyk zopakuje na protilehlé straně těla. Je nutné úkol předem vysvětlit a ověřit, zda děti správně pochopily. Úkol nezvládly dvě děti ze skupiny A. Skupina B, C - všechny zvládly. 4. Dotkneme se rukou jednoho místa na jeho těle, dítě opakuje dotyk na jiném těle. Dvojice dětí stála proti sobě. Úkol zvládly všechny děti dobře. 5. Dotkneme se rukou dvou míst na jeho těle, dítě dotyky zopakuje na stejných místech na jiném těle. Dotyky souměrné zvládly zopakovat všechny děti. Nesouměrné (např. pravé rameno, levá strana břicha) činily potíže dětem ve skupině A i B. Skupina C úkol zvládly. 6. Vede ukazováček pravé (levé) ruky na špičku nosu. Skupina A nepřesné dotyky. Skupina B, C zvládly všechny děti, ale byly mezi jednotlivými dětmi rozdíly v přesnosti. 7. Dosahuje pravou (levou) rukou přes hlavu na levé (pravé) ucho. Skupina A úkol nezvládly. Skupina B úkol nezvládly. Skupina C děti se dotknou špičky boltce ucha, některé dosáhnou do poloviny ucha. Dítě má otevřené oči a 8. Dítě postupně klepe všemi prsty pravé (levé) ruky na desku stolu. Skupina A úkol nezvládla, nejmladší dítě ťukalo všemi prsty najednou, ostatním se dařilo střídat pouze ukazováček a prostředníček. Skupina B nedařilo se střídání všech prstů, některé vynechávaly. Nutná zraková kontrola a volní úsilí. Skupina C úkol zvládly všechny děti, stále nutná zraková kontrola a volní úsilí. Při plnění úkolu levou rukou nebyly velké rozdíly. 54

55 Závěr: Následující tabulka ukazuje úspěšnost dětí při zvládání jednotlivých úkolů, počet dětí, které daný úkol zvládly nebo nezvládly. Vysvětlivky pro údaje zaznamenané v tabulce 1 A, B, C.věková skupina (celkový počet dětí v každé skupině 6) a.ano (např. 6a.úkol zvládlo 6 dětí) n...ne Tabulka 1 Úkol Ovládání tělového schématu v jednotlivých věkových skupinách A B 6a 6a 1n, 5a 6a 2n, 4a 6a 6a 6a 6a 6a 6n 6a 6n 6n 6n 6n C 6a 6a 6a 6a 6a 6a 6a 6a Můžeme říci, že děti všech věkových skupin, zařazené do mého experimentu, mají dobré vnímání tělového schématu v oblasti hrubé motoriky. S věkem se vnímání tělového schématu zpřesňuje. Souvisí s růstem a biologickým zráním dítěte. Experiment ukázal, že mezi dětmi jsou individuální rozdíly. Růstem se mění tělové schéma, proto je vhodné zařazovat v mateřské škole cvičení a hry pro rozvoj vnímání tělového schématu. 5.2 Používání prostorových pojmů Vymezení problému Mým záměrem bylo ověřit znalost a používání prostorových pojmů dětí. Zjistit slovní zásobu pasivní (rozumí) a aktivní (používají slova) ve třech věkových skupinách. Ověřit nebo vyvrátit domněnku, že nejprve se děti orientují v rovině vertikální (pojmy nahoře dole), předozadní (před za), horizontální (vpravo vlevo). Zjistit, jak se 5-6 leté děti orientují v ploše. Provedení experimentu Individuálně jsem pracovala s dětmi tří věkových skupin. 55

56 Nejprve jsem zjišťovala pasivní slovní zásobu, jak děti prostorovým pojmům rozumí. Manipulovaly s předměty podle instrukcí např. Dej kostku za pejska. Aktivní slovní zásobu jsem zjišťovala pomocí otázek např. Kde leží kostka? Děti popisovaly vzájemnou polohu dvou předmětů (u pojmu mezi pracovaly se třemi předměty). U dětí všech věkových skupin jsem zjišťovala pravolevou orientaci. Nejprve na svém těle, na předmětu stejně orientovaném a na opačně orientovaném. Děti nejstarší věkové skupiny zakreslovaly obrázky podle diktátu na papír. Závěr Následující grafy ukazují pasivní a aktivní používání prostorových pojmů v jednotlivých věkových skupinách. Vysvětlivky pro údaje zaznamenané v grafu 1, 2, počet správných odpovědí dětí L P 1 vlevo vpravo na vlastním těle L P 2 vlevo vpravo vzhledem k stejně orientovanému předmětu L P 3 vlevo vpravo vzhledem k opačně orientovanému předmětu Graf 1 56

57 Graf 2 Graf 3 Údaje v grafech ukazují, že vývoj orientace postupuje nejprve v rovině vertikální (děti ve všech věkových skupinách zvládly pojmy nahoře dole pasivně i aktivně), předozadní (v nejmladší věkové skupině činilo potíže polovině respondentů, zatímco v nejstarší věkové skupině zvládli všichni), nakonec v rovině horizontální. Jedno 3leté dítě zvládlo pravolevou orientaci na vlastním těle. Z rozhovoru vyplynulo, že rodiče s ním procvičují, nedovedlo již přenést orientaci na předmět stejně orientovaný. U pojmů vedle a mezi je rozdíl v porozumění a aktivním používání, u respondentů všech věkových skupin činilo potíže aktivní používání těchto slov. Vývoj pravolevé orientace postupuje od orientace na vlastním těle, postupuje vzhledem k předmětu stejně orientovanému, nakonec vzhledem k opačně orientovanému. Zajímavé bylo, že většina dětí nejstarší věkové skupiny již rozumí pravolevé orientaci vzhledem k opačně orientovanému předmětu. Tato orientace není pevně fixována. 57

Hry a činnosti na vyplňování prostoru s dětmi předškolního věku

Hry a činnosti na vyplňování prostoru s dětmi předškolního věku Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav primární a preprimární edukace Hry a činnosti na vyplňování prostoru s dětmi předškolního věku Bakalářská práce Soutěžní práce SVOČ 2008 Autor: Studijní

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA NĚMECKÉHO JAZYKA

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA NĚMECKÉHO JAZYKA ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA NĚMECKÉHO JAZYKA DĚTSKÁ KRESBA V PŘEDŠKOLNÍM OBDOBÍ A JEJÍ VLIV NA PÍSEMNÝ PROJEV ŽÁKŮ 1. TŘÍDY ZŠ DIPLOMOVÁ PRÁCE Eva Grunertová Učitelství pro

Více

Vývoj dětské kresby v předškolním věku

Vývoj dětské kresby v předškolním věku UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Bakalářská práce Vývoj dětské kresby v předškolním věku Veronika Lysá Katedra psychologie Vedoucí práce Mgr. Lucie Hubertová Studijní program:

Více

Prohlášení. Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci vypracovala samostatně na základě literatury uvedené v seznamu.

Prohlášení. Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci vypracovala samostatně na základě literatury uvedené v seznamu. UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ Pedagogická fakulta Katedra matematiky a ICT DIPLOMOVÁ PRÁCE GEOMETRIE HROU NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL Vypracovala: Uhlířová Radka, učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Více

Bakalářská práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Bakalářská práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra českého jazyka a literatury Bakalářská práce Jitka Vybíralová Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního věku v návaznosti na Rámcový vzdělávací

Více

Jak materiál používat?

Jak materiál používat? Přípravná třída Cílem přípravné třídy je systematicky připravovat děti ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí k bezproblémovému začlenění do vzdělávacího procesu od 1. ročníku základní školy a předcházet

Více

Grafomotorika dítěte v předškolním věku

Grafomotorika dítěte v předškolním věku Masarykova Univerzita Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky Grafomotorika dítěte v předškolním věku Bakalářská práce Brno 2008 Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D Vypracovala:

Více

ÚVOD Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE DÍTĚTE

ÚVOD Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE DÍTĚTE Vzdělávací program ÚVOD Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE DÍTĚTE Autorky: Mgr. et Mgr. Šárka Morávková, Mgr. Alena Bartošková Plzeň, listopad 2014 Toto dílo podléhá licenci Creative Commons BY NC: Uveďte autora

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA VÝTVARNÉ VÝCHOVY

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA VÝTVARNÉ VÝCHOVY MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA VÝTVARNÉ VÝCHOVY Výtvarné fantazie v ročních obdobích s prvky arteterapie v hodinách výtvarné výchovy na ZŠ Diplomová práce Brno 2007 Vedoucí diplomové

Více

Integrovaný přístup v předškolním matematickém vzdělávání. Lenka Kaňová

Integrovaný přístup v předškolním matematickém vzdělávání. Lenka Kaňová Integrovaný přístup v předškolním matematickém vzdělávání Lenka Kaňová Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Abstrakt česky Bakalářská práce se zabývá důležitostí rozvoje předmatematických představ. Cílem

Více

z teorie vývoje a pedagogiky dítěte předškolního věku

z teorie vývoje a pedagogiky dítěte předškolního věku z teorie vývoje a pedagogiky dítěte předškolního věku z teorie vývoje a pedagogiky dítěte předškolního věku autorka: Mgr. et Mgr. Šárka Morávková TECHMANIA NOVÁ DIMENZE polytechnického vzdělávání pro učitele

Více

Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního věku. Blanka Ďulíková

Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního věku. Blanka Ďulíková Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního věku Blanka Ďulíková Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Má bakalářská práce je zaměřena na rozvoj grafomotoriky v předškolním věku. První teoretická část se skládá

Více

Diagnostika a reedukace dyslexie, dysgrafie a dysortografie jako specifických poruch učení

Diagnostika a reedukace dyslexie, dysgrafie a dysortografie jako specifických poruch učení Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Diagnostika a reedukace dyslexie, dysgrafie a dysortografie jako specifických poruch učení Vedoucí práce: PaedDr. Jana Černá Vypracovala:

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA Platnost od 1. 9. 2007 Základní škola Trmice 1. POSLÁNÍ A CHARAKTERISTIKA PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY Hlavním posláním přípravné třídy je příprava dětí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ a MŠ Strakonice, Plánkova 430 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM přípravného stupně ZŠ speciální Vytvořený na základě Rámcově vzdělávacího programu pro základní školu speciální Příloha ŠVP ZŠS Školní vzdělávací

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA NĚMECKÉHO JAZYKA GRAFOMOTORICKÉ OBTÍŽE ŽÁKŮ V PRVNÍ TŘÍDĚ ZŠ A MOŽNOSTI JEJICH NÁPRAVY DIPLOMOVÁ PRÁCE Petra Mašková UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ

Více

STROM ŽIVOT I POZNÁNÍ

STROM ŽIVOT I POZNÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Ladná, příspěvková organizace Sportovní 13, 691 46 Ladná, IČO: 75092654 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY STROM ŽIVOT I POZNÁNÍ Motto: Existují pouze dva druhy odkazů,

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace, Svatoplukova 277/2, 691 83 Drnholec Mateřská škola Jevišovka a Nový Přerov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIPOLTICE, okres Pardubice. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIPOLTICE, okres Pardubice. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIPOLTICE, okres Pardubice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Školní rok 2012/2013 Č. j.: /2012 ze dne 27. 8. 2012 OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika

Více

SPONTÁNNÍ HRA DĚTÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE

SPONTÁNNÍ HRA DĚTÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra pedagogiky Bakalářská práce SPONTÁNNÍ HRA DĚTÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE Aneta Štěpánková Vedoucí práce: Mgr. Milan Podpera Plzeň 2014 Prohlašuji, že jsem

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra tělesné výchovy Pohybový režim dětí v mateřské škole Bakalářská práce Brno 2013 Vedoucí práce: Doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc. Autor práce: Lenka Vítová

Více

Třídní vzdělávací program IV. třída, MŠ Smolkov. Školní rok 2013/2014

Třídní vzdělávací program IV. třída, MŠ Smolkov. Školní rok 2013/2014 Třídní vzdělávací program IV. třída, MŠ Smolkov Školní rok 2013/2014 MOTTO: Děti jsou hosté, kteří hledají cestu. Jde o to, nabídnout jim pěkné místo, a tak dlouho je podporovat a dodávat jim jistotu,

Více

Základní škola Nová Paka, Komenského 555. Vzdělávací program Pomocné školy č.j. 24035/97-22. Příloha k ŠVP ZŠ Nová Paka, Komenského 555.

Základní škola Nová Paka, Komenského 555. Vzdělávací program Pomocné školy č.j. 24035/97-22. Příloha k ŠVP ZŠ Nová Paka, Komenského 555. Základní škola Nová Paka, Komenského 555 Vzdělávací program Pomocné školy č.j. 24035/97-22 Příloha k ŠVP ZŠ Nová Paka, Komenského 555 Ámos ve škole OBSAH ÚVOD CÍLE A PROSTŘEDKY VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Ústav speciálněpedagogických studií HANA ČÍŠECKÁ

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Ústav speciálněpedagogických studií HANA ČÍŠECKÁ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií HANA ČÍŠECKÁ III. ročník kombinované studium Obor: Speciální pedagogika předškolního věku ROZVOJ GRAFOMOTORIKY U

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vidím tvořím dotýkám se Svět dětskýma očima přemýšlím slyším prociťuji UNIVERZITNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA VŠB- TUO 1 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2. OBECNÁ

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Kanice Moje krůčky k poznávání světa

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Kanice Moje krůčky k poznávání světa ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KANICE, OKR. BRNO VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Kanice Moje krůčky k poznávání světa 2. aktualizované

Více

Mateřská škola Háj ve Slezsku Smolkov

Mateřská škola Háj ve Slezsku Smolkov Mateřská škola Háj ve Slezsku Smolkov IV. třída Pro školní rok 2012/2013 MOTTO: Doma je doma. A ve školce? Tam je JAKO doma! V Háji-Smolkově, září 2012 Zpracovala: Šaldová Oldřiška Obsah TVP: 1. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Mateřská škola, Stračov Školní vzdělávací program Já a ty jsme kamarádi, s přírodou se máme rádi Vypracován dle RVP pro předškolní vzdělávání, vydaného MŠMT pod č. j. 32405/2004/22, dne 28.8.2013. Zpracovala:

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motivační název: Je nám spolu dobře Základní škola a Mateřská škola, Lužany, okres Jičín Platný od 1.9.2010 Poslední aktualizace ke dni 1.1.2015 verze:

Více

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2004 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. 32 405/2004-22 V Praze dne 3. ledna 2005 Opatření ministryně

Více