ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM"

Transkript

1 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Soukromá základní umělecká škola TUTTI MUSIC spol. s r.o. Slezská 77, Třinec - Lyžbice Umělecké vzdělávání je klíčem k probouzení citů Vypracoval: kolektiv učitelů pod vedením Jitky Diasové Spolupráce na úpravě: Kateřina Skarková Odborná recenze a schválení: MgA. Eduard Turoň Jazyková recenze: Mgr. Renata Bujnová Ilustrace hudebních nástrojů převzata z knížky Obrázky hudby z Édition Fleurus Paris 1996 autorů Emilie Beaumont a Marie Reneé Pimont a ilustrátorů Celette David, Marie Vincent, Francois Ruier Za svolení k použití obrázků posíláme do Paříže srdečné díky. V Třinci

2 2 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Počet oborů, velikost Historie a současnost Charakteristika pedagogického sboru Dlouhodobé projekty, regionální a mezinárodní spolupráce Vybavení školy a její podmínky ZAMĚŘENÍ ŠKOLY A JEJÍ VIZE Zaměření školy Vize školy VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE VZDĚLÁVACÍ OBSAH UMĚLECKÝCH OBORŮ VZDĚLÁVACÍ OBSAH HUDEBNÍHO OBORU Přípravné studium Studijní zaměření Přípravné studium pro I. stupeň - varianta A Studijní zaměření Přípravné studium pro I. stupeň - varianta B Studijní zaměření Přípravné studium pro II. stupeň Studium pro dospělé Studijní zaměření Hra na klavír Studijní zaměření Hra na elektronické klávesové nástroje Studijní zaměření Hra na housle Studijní zaměření Hra na zobcovou flétnu Studijní zaměření Hra na příčnou flétnu Studijní zaměření Hra na kytaru Studijní zaměření Hra na žánrovou kytaru Studijní zaměření Hra na bicí nástroje... 57

3 Studijní zaměření Sólový zpěv Studijní zaměření Populární zpěv Studijní zaměření Hra na slezské gajdy Vyučovací předmět Umění souhry Vyučovací předmět Kolektivní praxe Vyučovací předmět Skupinový zpěv Vyučovací předmět Nauka o hudbě VZDĚLÁVACÍ OBSAH VÝTVARNÉHO OBORU Přípravné studium Studijní zaměření Hravé tvoření Studijní zaměření Výtvarné vyjadřování v kresbě, malbě a modelování ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Výuka mimořádně talentovaných žáků HODNOCENÍ ŽÁKŮ A VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Zásady a způsob hodnocení žáků Oblasti vlastního hodnocení školy... 95

4 4 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP: Školní vzdělávací program Soukromé základní umělecké školy TUTTI MUSIC spol. s r.o. Předkladatel: Soukromá základní umělecká škola TUTTI MUSIC spol. s r.o. Slezská 77, 7961 Třinec - Lyžbice IČO: Ředitel školy: MgA. Eduard Turoň Telefon: , Zřizovatel: Soukromá základní umělecká škola TUTTI MUSIC spol. s r.o. Slezská 77, 7961 Třinec IČO: jednatel společnosti : Jitka Turoňová Sadová 150, Třinec - Kanada Telefon: , Platnost dokumentu od: MgA. Eduard Turoň ředitel školy

5 5 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2.1. Počet oborů, velikost Škola má dva umělecké obory: - Hudební obor - Výtvarný obor Celková kapacita školy je 20 žáků 2.2. Historie a současnost Školu založil pan Eduard Turoň, bývalý ředitel ZUŠ Třinec. Dobře znal problém žáků ze vzdálenějších míst, kteří se obtížně dostávali do města k výuce na ZUŠ, nebo dokonce možnost uměleckého vzdělávání neměli vůbec. Proto pan Turoň založil soukromou ZUŠ na sídlišti Lyžbice ve spolupráci se 6. ZŠ Slezská 77 Třinec. Navíc vyšel vstříc i okolním obcím, jako je Bukovec, Bystřice a Mosty u Jablunkova, kde založil na tamějších základních školách odloučená pracoviště. Pro velký zájem se později škola rozšířila ještě o další pobočku ve Vendryni. Hlavní idea pana ředitele Eduarda Turoně umožnit vzdělání všem zájemcům se promítla i do názvu školy TUTTI MUSIC, což v překladu znamená hrají všichni. Sám, jako vedoucí folklorního souboru Javorový, podpořil výchovu jeho mladých hráčů, zavedl výuku hry na cimbál a dudy. V prvním školním roce 1994/1995 bylo vyučováno asi 60 dětí převážně na housle, klavír, kytaru, zobcové flétny a lidové nástroje. Postupně se nabídka školy rozšiřovala o další nástroje - keyboard a bicí. V současné době je vyučováno již kolem 290 žáků. V roce 2009 se stala škola dvou-oborovou. Vedle hudebního oboru byl otevřen i obor výtvarný a tak byl navýšen celkový limit žáků na 20. Dnes se vyučuje na pěti místech, na kmenové škole a čtyřech pobočkách. 2.. Charakteristika pedagogického sboru Složení pedagogického sboru je podmíněno hlavně tím, o jaký hudební nástroj má veřejnost zájem. Proto jde převážně o částečné pracovní úvazky zkušených učitelů, kteří působili, anebo ještě působí na jiných ZUŠ. Velmi dobrou práci odvádějí také mladí učitelé, kteří dokončují studia, nebo nastoupili po ukončení odborného studia.

6 Dlouhodobé projekty, regionální a mezinárodní spolupráce Vzhledem k tomu že pedagogický sbor je složen z menších pracovních úvazků na více pracovištích, neorganizujeme žádné složitější projekty, které jsou podmíněny ucelenějším pracovištěm se stálými úvazky Vybavení školy a její podmínky V době začátku školy se vyučovalo pouze v učebnách základních škol, kde se žáci ZŠ a žáci ZUŠ museli střídat. Na pobočkách sice tato praxe nadále trvá, avšak kmenová škola v Třinci již získala samostatné prostory v bývalé klubovně ZŠ. Tím se podstatně zlepšily prostorové podmínky školy a také došlo k zlepšení vybavenosti hudebními nástroji, školními pomůckami a nábytkem. Největší místnost byla upravena k účelu provozování veřejných akcí školy do podoby koncertního salonku. Vedení školy pravidelně sleduje požadavky a návrhy pedagogů, na jejichž základě průběžně vybavenost školy dále zdokonaluje. Nově zřízený výtvarný obor převzal péči o estetickou výzdobu. Žákovské práce, které se mohou kdykoliv obměňovat na různá témata, dávají škole příjemný a sympatický ráz. Výtvarnému oboru je proto věnována odpovídající péče tak, aby naši žáci měli ke své práci dostatek prostoru a světla, učebnu vybavenou výtvarnými pomůckami a dostatečně velkým pracovním místem pro každého žáka. Personální složení učitelského sboru vychází z pečlivého zvážení při uzavírání pracovních smluv. Vedoucí pracovníci dbají na aprobovanou a odbornou způsobilost u všech pedagogů. Vytvářejí podmínky pro naplňování stálého průběžného profesního růstu. Příjemné prostředí školy ovlivňuje celkovou atmosféru na pracovišti. Ovlivňuje i vztahy mezi členy kolektivu, kteří se mohou v přátelském duchu vzájemně motivovat jak při dosahování úspěchů, tak při řešení problematických situací. V případných těžkostech vstupuje učitel neprodleně do kontaktu s rodiči pro nalezení spolupráce, eventuálně předá problém vedení školy pro seriózní vyřešení ochrany žáka před nedorozuměním, nebo dokonce patologickými jevy (násilí, šikana apod.) Zásadní informace o škole jsou k dispozici na webových stránkách. Adresu a kontaktní telefonní čísla mají žáci také uvedeny v žákovské knížce včetně kontaktů na třídního učitele nástroje. Rodiče tam také naleznou a podpisem potvrdí zásadní body školního řádu. Rovněž tam mohou sledovat průběžné hodnocení studia svého dítěte i opis pololetního vysvědčení. Důležitou informativní součástí jsou Výroční zprávy školy shrnující a hodnotící činnost každého školního roku. Jsou rovněž veřejně přístupné na stránkách školy.

7 7 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY A JEJÍ VIZE Hlavním cílem uměleckého vzdělávání naší školy je poskytovat žákům základy uměleckého vzdělání, vnímání a interpretaci uměleckého díla a všeobecný estetický rozhled. Zároveň chceme žáky vést k poznávání kulturních hodnot a tradic. Dalším úkolem školy je připravovat nejtalentovanější jedince na uměleckou dráhu a především vychovávat z našich žáků citově bohaté osobnosti, které si váží vzdělání a zkušeností získaných na naší škole a které pak budou prakticky využívat ve svém životě a následně předávat dalším generacím..1. Zaměření školy Kolektiv školy vychází z těchto hlavních zásad: Naše podávaná ruka přebírá za vás odborné vedení dítěte ve zvoleném studiu. Nenabízíme pouhý zábavný kroužek, ale zodpovědné vzdělávání. Toho lze úspěšně docílit vzájemným propojením snah v trojlístku učitel žák rodiče. Zájmy žáka chceme podchytit, posilovat je a rozvíjet k uplatnění v životě. Studium na naší škole není jednostranné. Seznámení s uměním je postaveno nejen na vědomostech, ale hlavně na využití v praxi. Také poznávání různých stylů a žánrů rozšiřuje obzor dětí a zpestřuje studium, jak je uvedeno v následujících bodech: I. Pronikáme do historie a vývoje umění. II. Rozvíjíme muzikantství ve všech hudebních oblastech. III. Poznáváme nejen klasickou, ale i moderní hudbu. IV. Podporujeme návrat k folkloru a k lidovému umění. V. Neopomíjíme současnou hudbu včetně jazzové a populární. VI. Důležitou složkou umělecké výuky ve škole je také výuka výtvarného oboru se zaměřením na keramiku. Žáci se mohou realizovat vytvářením dětských uměleckých dílek a také tvorbou užité keramiky.

8 8.2. Vize školy Přestože je pedagogický sbor složen z menších pracovních úvazků na více pracovištích, chceme postupně zapojit žáky i pedagogy do větších uměleckých projektů v rámci hudebních oborů i oboru výtvarného a začít spolupracovat se školami obdobného typu, a to jak v České republice, tak i v zahraničí. Kromě úspěšné individuální výuky hry na hudební nástroje včetně zpěvu jako nejdokonalejšího hudebního nástroje budeme dále rozvíjet hru na slezské gajdy, obnovíme výuku hry na cimbál a obojí propojíme s výukou hry na housle k vytvoření cimbálové nebo gajdošské muziky. Vedle tradiční výuky hudby od té nejstarší až po současnou chceme využívat i výuku populárního zpěvu, žánrové kytary (akustická, elektrická) a bicích nástrojů k vytváření hudebních skupin se zaměřením na rock, pop, jazz a pod., a tím zároveň zviditelnit jméno školy a rozšířit její poslání. Ve výtvarném oboru budeme směřovat k hlubšímu poznání jeho hlavních směrů a vyjadřovacích prostředků. Práce dětí budou zveřejňovány nejen ve školním prostředí, ale i na různých akcích města Třince a ve veřejných médiích nejen regionálního dosahu.

9 9 4 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE K ČEMU SMĚŘUJE VÝCHOVA? Učitel své žáky vzdělává i vychovává současně. Volí takový postup práce, aby dosáhl optimálního sloučení obou těchto aspektů. Proto vede žáka: - k osvojení zručnosti ke zvládnutí studijního zaměření - zařazováním množství názorných ukázek, - k postupnému nabývání dovedností - dodržováním zásady postupu od jednoduchých ke složitějším úkonům, aby překotným tempem nedošlo k zablokování přirozených schopností žáka, - k uvědomělé domácí přípravě - vytvářením návodu efektivního nácviku, - k trpělivosti a důslednosti - vyžadováním soustavné práce a vštípením cílevědomosti, - k přemýšlení o své práci při studiu - zabraňováním postupovat mechanicky, - k vyjádření svého názoru na průběh i obsah studované látky - podněcováním k diskusi s učitelem, - k umění posoudit kvalitu svého i jiného výkonu - upozorňováním na rozdíl mezi dobrou úrovní a povrchností, - ke schopnosti přizpůsobit se ostatním členům kolektivu při společném výkonu - častým zapojováním do činností ve skupině, - k posílení sebevědomí - přihlížením k individuálním schopnostem žáka, - ke kultivovanému vystupování při předvedení svého výkonu - zapojováním do veřejných akcí s vysvětlováním zásad o umění předstoupit před posluchače nebo diváky - k umění rozpoznat hodnoty kulturního života - učením nacházet zalíbení v umění s možností věnovat se mu buď aktivně vlastním výkonem jako hráč v různých souborech, jako vystavovatel svých výtvarných děl, nebo pasivně jako návštěvník koncertů, výstav a divadel, - ke vztahu ke kulturním tradicím - nabádáním neodmítat jiné druhy umění, i když nejsou předmětem vlastní činnosti žáka. PODSTAT A VÝCHOVNĚ VZDĚLÁV ACÍCH STR ATEGIÍ: DOBRÝ UČITEL MÁ RÁD: TO, ŽE UČÍ TOHO, KOHO UČÍ TO, CO UČÍ.

10 10 5 VZDĚLÁVACÍ OBSAH UMĚLECKÝCH OBORŮ 5.1 VZDĚLÁVACÍ OBSAH HUDEBNÍHO OBORU K a ž d ý z h u d e b n íc h n á s t r o jů m á s v o j e s p e c i f i k a, k t e r á j s o u d á n a j e j i c h různ o s t í. P r o t o je p r o k a ž d ý n á s t r o j z p r a c o v á n o j e h o s a m o s t a t n é S T U D I J N Í Z AMĚŘENÍ. Obsahuje: - 1 c h a r a k t e r i s t i k u (tj. význam a bližší podrobnosti studia) 2 učební plán (tj. tabulka týdenní hodinové dotace) - učební osnovy* (tj. výsledný cíl každého ročníku v jednotlivých předmětech) *učební osnovy jsou zpracovány pro každý předmět uvedený v tabulce učebního plánu FORMA STUDIA: PŘÍPRAVNÉ STUDIUM pro I. stupeň varianta A PŘÍPRAVNÉ STUDIUM pro I. stupeň varianta B PŘÍPRAVNÉ STUDIUM pro II. stupeň ZÁKLADNÍ STUDIUM I. stupně ZÁKLADNÍ STUDIUM II. stupně STUDIUM PRO DOSPĚLÉ NĚKTERÉ TEXTY JSOU SHODNÉ PRO VŠECHNY NÁSTROJE. Jsou to: PŘÍPRAVNÁ STUDIA (I. i II. stupeň) KOLEKTIVNÍ PŘEDMĚTY Umění souhry Nauka o hudbě Kolektivní praxe STUDIUM PRO DOSPĚLÉ VYUČUJE SE: a) Individuální výuka - individuálně hře na hudební nástroj - individuálně nebo ve skupině maximálně čtyř žáků ve hře na zobcovou flétnu, keyboard - individuálně nebo ve skupině maximálně dvou žáků ve hře na kytaru, v sólovém zpěvu b) Kolektivní výuka - ve skupině maximálně dvaceti žáků u předmětů, které jsou vyučovány hromadně

11 PŘÍPRAVNÉ STUDIUM Studijní zaměření: PŘÍPRAVNÉ STUDIUM pro I. stupeň varianta A 1 C h a r a k t e r i s t i k a s t u d i a : Je určeno pro děti od 5 let. Žáci získávají hravou formou první znalosti potřebné ke čtení not a další základní hudební teorii. Častým zpíváním a používáním dětské chromatické zvonkohry se u nich přirozenou a nenásilnou formou podporuje rozvoj sluchu a rytmické cítění. Předmět Přípravná hudební výchova navštěvují po dobu celého školního roku. Ke hraní na nástroj jsou přiváděni až ve 2. pololetí, kdy jsou rozděleni do menších skupinek 2-4 dětí. Přidělený učitel je v dalším předmětu Hra na nástroj nebo Sólový zpěv připravuje k prvním krokům hraní nebo zpívání. Toto studium je vhodné pro děti se zvládnutými základy čtení a psaní. 2 T a b u l k a učebního plánu PŘÍPRAVNÉ STUDIUM pro I. stupeň varianta A H o d i n o v á d o t a c e N á z v y p ř e d m ě t ů 1.pololetí 2.pololetí Přípravná hudební výchova 2 1 Hra na nástroj nebo Sólový zpěv - 1 Poznámky k učebnímu plánu: - Na základě RVP ZUŠ kapitoly odstavec 5 - může ředitel školy s ohledem na zvolený vzdělávací obsah a zaměření školy dvouhodinovou dotaci snížit až na jednu hodinu týdně. Vyučovací předmět: Přípravná hudební výchova Žák: vysvětlí, co je to notová osnova ví, z čeho se skládá nota rozliší tón od jiných zvuků uvede vlastnosti tónu pozná noty na linkách i v mezerách notové osnovy včetně jedné pomocné linky pod i nad osnovou

12 12 pozná noty i pomlky podle délky rozpozná 2/4, /4, 4/4, a C takt rozpozná stupnici a akord stoupající a klesající umí použít hru na tělo při zpívání písničky (lusk, tlesk, plesk, dup, hop) zná základní principy klávesového systému (bílé černé, horní spodní, směr nahoru dolů, klávesa c) umí použít dětskou chromatickou zvonkohru k doprovodu písničky Vyučovací předmět: Hra na nástroj Žák: pojmenuje části nástroje, na který hraje ovládá držení rukou a těla zopakuje jednoduchý rytmický příklad umí přečíst noty zadaného cvičení rozpozná rytmické hodnoty podle zápisu v předloženém cvičení zahraje z not jednoduché cvičení zahraje doprovod jednoduchými tóny Vyučovací předmět: Sólový zpěv Žák: ví, jaký je správný postoj při zpívání (uvolněné ruce, uvolněná ramena, vzpřímená hlava) ví, jak správně zacházet s dechem (nádech nosem zadržení dechu výdech ústy) měkce nasadí tón a ví, jak hospodařit s dechem ví, co znamená slovo artikulace (při zpěvu dbá na výslovnost) umí přečíst noty zadaného cvičení rozpozná rytmické hodnoty podle zápisu v předloženém cvičení zazpívá píseň samostatně i s doprovodem klavíru písničku čistě intonuje a text zřetelně vyslovuje

13 Studijní zaměření: PŘÍPRAVNÉ STUDIUM pro I. stupeň varianta B 1 C h a r a k t e r i s t i k a s t u d i a : Je určeno pro žáky od 5 let. Děti navštěvují hru na nástroj v průběhu celého školního roku. Hravou formou získávají první poznatky o notách i hudebním nástroji. Množstvím říkadel a písniček u nich dochází k podpoře rozvoje sluchu a rytmického cítění. Toto studium je vhodné pro děti s dosavadní neznalostí psaní a čtení. 2 T a b u l k a učebního plánu PŘÍPRAVNÉ STUDIUM pro I. stupeň varianta B H o d i n o v á d o t a c e N á z v y p ř e d m ě t ů 1.pololetí 2.pololetí Přípravná hudební výchova 1 1 Hra na nástroj nebo Sólový zpěv 1 1 Poznámky k učebnímu plánu: - Na základě RVP ZUŠ kapitoly odstavec 5 - může ředitel školy s ohledem na zvolený vzdělávací obsah a zaměření školy dvouhodinovou dotaci snížit až na jednu hodinu týdně. Vyučovací předmět: Hra na nástroj nebo Sólový zpěv Učební osnovy vyučovacích předmětů jsou uvedeny u jednotlivých studijních zaměření podle studovaného nástroje nebo zpěvu. Vyučovací předmět: Přípravná hudební výchova Učební osnovy vyučovacího předmětu Přípravná hudební výchova jsou společné pro celé přípravné studium. Jsou uvedeny pod kapitolou číslo na straně 12 1.

14 Studijní zaměření: PŘÍPRAVNÉ STUDIUM pro II. stupeň 1 C h a r a k t e r i s t i k a s t u d i a : Je určeno pro žáky od 14 let. Škola umožňuje vzdělání i těm žákům, kteří nemají žádné předcházející hudební vzdělání. Přípravné studium jim proto poskytuje základní teorii současně se základy výuky nástroje či zpěvu bez absolvování I.stupně základního studia. 2 T a b u l k a učebního plánu PŘÍPRAVNÉ STUDIUM pro II. stupeň H o d i n o v á d o t a c e N á z v y p ř e d m ě t ů 1.pololetí 2.pololetí Hra na nástroj nebo Sólový zpěv 1 1 Přípravná hudební výchova 1 1 Poznámky k učebnímu plánu: - Na základě RVP ZUŠ kapitoly odstavec 5 - může ředitel školy s ohledem na zvolený vzdělávací obsah a zaměření školy dvouhodinovou dotaci snížit až na jednu hodinu týdně. Vyučovací předmět: Hra na nástroj nebo Sólový zpěv Učební osnovy vyučovacích předmětů jsou uvedeny u jednotlivých studijních zaměření podle studovaného nástroje nebo zpěvu. Vyučovací předmět: Přípravná hudební výchova Učební osnovy vyučovacího předmětu Přípravná hudební výchova jsou společné pro celé přípravné studium. Jsou uvedeny pod kapitolou číslo na straně 12 1.

15 Studijní zaměření: STUDIUM PRO DOSPĚLÉ 1 C h a r a k t e r i s t i k a s t u d i a : Je určeno pro absolventy II. stupně, kteří chtějí pokračovat ve studiu a dále prohlubovat své hudební vzdělání. Do studia pro dospělé se mohou se přihlásit i zájemci bez předchozího vzdělání na ZUŠ. Studium je 4 leté 2 T a b u l k a učebního plánu STUDIUM PRO DOSPĚLÉ N á z v y p ř e d m ě t ů Hra na nástroj nebo Sólový zpěv Poznámky k učebnímu plánu: - studenti mohou setrvat ve studiu pro dospělé 1-4 roky H o d i n o v á d o t a c e 1.ročník 2.ročník.ročník 4.ročník Vyučovací předmět: Hra na nástroj nebo sólový zpěv Ročníkové výstupy nejsou jednotně stanoveny, protože potřeby studentů jsou zcela individuální. Učební látku stanovuje pedagog až podle jejich osobních vzdělávacích potřeb, které jsou u každého studenta jiné.

16 Studijní zaměření: HRA NA KLAVÍR přehled základních informací na str.10 C h a r a k t e r i s t i k a s t u d i a : Klavír je velmi populárním nástrojem již po mnoho století. Může být využíván jako nástroj sólový, doprovodný, může být základem orchestru i nástrojem v rukou skladatele nebo prostě krásným kusem nábytku. Během studia se žáci učí zvládnout techniku hry, seznamují se s klavírní literaturou, cvičí se v pohotovosti, čtení notového zápisu a upevňují svou paměť. Postupně využívají zvukové možnosti nástroje k interpretaci skladeb různých charakterů a nálad. PŘÍPRAVNÉ STUDIUM pro I. stupeň varianta A (studium 1 leté) 1 2 Popis studia částí je uveden v kapitole na str. 11 a 12 PŘÍPRAVNÉ STUDIUM pro I. stupeň varianta B (studium 1 2 leté) 1 2 Popis studia částí je uveden v kapitole na str. 1 Vyučovací předmět: Hra na klavír Žák: orientuje se na klávesnici (bílé a černé klávesy, základní oktávy 1, 2 ) napodobí uvolňovací cviky podle učitele sluchově rozezná tóny vysoké hluboké, silné slabé, melodii stoupající klesající zahraje podle sluchu jednoduché písně v portamentu s doprovodem dudácké kvinty umí rytmizovat a melodizovat říkadla hraje oběma rukama střídavě i současně (koordinuje pravou ruku s levou) zná základní hudební pojmy, které při hře používá (noty a pomlky podle výšky i délky, takty 2/4, /4, 4/4) čte noty zadaných cvičení a umí je zahrát

17 17 ZÁKLADNÍ STUDIUM I. stupně Je určeno pro žáky od 7 let 1 2 C h a r a k t e r i s t i k a s t u d i a : je uvedena na straně 18 T a b u l k a učebního plánu ZÁKLADNÍ STUDIUM I. stupně N á z v y p ř e d m ě t ů Přípravné studium H o d i n o v á d o t a c e I. stupeň II. stupeň Studium pro dospělé 1.r 2.r 1.r 2.r.r 4.r 5.r 6.r 7.r 1.r 2.r.r 4.r 1.r 2.r.r 4.r Hra na klavír Umění souhry Nauka o hudbě Poznámky k učebnímu plánu: - předmět Umění souhry je naplňován skupinovou hrou jako čtyřruční hra, doprovod, hra v duu, triu, komorní hře, souborové hře o zařazení do skupinové hry rozhoduje učitel - učitel zvolí pro žáka v průběhu školního roku minimálně 1 z těchto variant, může je však také prostřídávat podle aktuální potřeby - zařazení hráčů do skupinového hraní probíhá vždy s přihlédnutím k osobním dispozicím žáka - na návrh učitele je možno zařadit do skupinové hry i žáky nižších ročníků Vyučovací předmět: Hra na klavír (ročníkové výstupy) 1. ročník Žák: zaujme správné sezení u nástroje, má uvolněné tělo i ruce, umí přenášet váhu ruky, vytvoří správně znějící tón hraje základními druhy úhozů (portamento, legato, staccato) orientuje se na klávesnici v potřebném rozsahu čte a hraje z not ve správném rytmu poslechem i hrou rozlišuje základní dynamiku (forte, piano) při hře vystihne rozdílnost charakteru skladby (vesele, smutně) zahraje krátkou píseň s jednoduchým doprovodem hraje ve tří a čtyřruční souhře 2. ročník Žák: hraje jednoduchá prstová cvičení a zároveň chápe jejich význam zahraje jednoduché stupnice vytvoří akordy k hraným stupnicím čte a zahraje skladbu z not včetně dynamických rozdílů zahraje výrazně melodii a k tomu slabší doprovod (chápe intenzitu úhozu) zahraje skladby rozdílných temp podle charakteru obsahu sluchem rozezná rozdíl mezi dur a moll (rozlišuje tónorod) při hře čtyřručně umí vnímat spoluhráče a přizpůsobí se případným výkyvům

18 18. ročník Žák: zahraje snadná prstová cvičení zahraje skladbu s pedálem správnou pedálovou technikou rozezná náladu nacvičované skladby a zahraje ji s odpovídajícím výrazem ví, co jsou základní harmonické funkce, a umí je použít k doprovodu písničky (tónika, dominanta, subdominanta) zahraje zpaměti vybranou pasáž z nacvičované skladby zahraje drobnost se spoluhráčem jiného nástroje 4. ročník Žák: zahraje zadaná prstová cvičení se zvukovou a hmatovou kontrolou zahraje snadnější mollové stupnice a akordy vytvoří zpěvný tón (sluchové i hmatové zapojení) používá pedál podle označení v hraných skladbách vysvětlí a ve hře jednoduché barokní skladby předvede princip polyfonie (vícehlas, rovnocennost jednotlivých hlasů) zná a zahraje nejčastěji používané melodické ozdoby umí sledovat v souhře spoluhráče (rozšířená sluchová pozornost i mimo sebe) zahraje jednoduchý doprovod k písním stylizovaně (s ohledem na druh taktu, tempo a charakter melodie) 5. ročník Žák: hraje stupnice a akordy zakončené kadencí (kombinace tóniky, dominanty a subdominanty) hraje uvědoměle účelně zaměřená prstová cvičení hraje technicky náročnější skladby vysvětlí a při hraní jednoduché skladby klasického slohového období předvede princip homofonie (vedoucí hlas a k němu formace doprovodného charakteru) umí číst z akordových značek a používá je při doprovodu známých melodií orientuje se pohotově v případě chyby v souhře s jedním či více spoluhráči zahraje z listu jednoduchý notový text 6. ročník Žák: zahraje durové i mollové stupnice s akordy včetně obratů se znalostí principu jejich struktury i principu prstokladu hraje odlišnými úhozy (lehce, zpěvně, ostře, jemně) popíše charakteristické znaky studované skladby romantického slohu (citové prožitky, pohnutky mysli) zahraje oblíbenou melodii (orientuje se v moderních hudebních žánrech) zahraje skladbu s procítěním a pochopením obsahu zahraje zpaměti nepříliš náročnou skladbu hodnotí svůj výkon sebekritickým přístupem navrhne výběr skladeb do svého studijního plánu 7. ročník Žák: hraje kultivovaným úhozem, kontroluje se sluchem při hře studované skladby citlivě frázuje, cítí celek vysvětlí vlastními slovy pojem stará hudba (renesance, baroko, klasicismus) a při studiu zadané skladby objasní charakteristické prvky konkrétního slohového období popíše zajímavosti zahrané skladby (z období moderny) rozmlouvá se svým učitelem o dojmu ze své vlastní hry sólo i v souhře doprovodí písně nebo jiné melodie podle akordových značek zahraje z listu ucelenou drobnou skladbu

19 19 vyhledá samostatně skladbu ke studiu podle svého zájmu (ze slyšených skladeb na akcích školy, v médiích nebo internetu) a nastuduje ji bez pomoci učitele Vyučovací předmět: Umění souhry Učební osnovy vyučovacího předmětu Umění souhry jsou společné pro všechna studijní zaměření podle studovaného nástroje mimo studijní zaměření Sólový zpěv a Populární zpěv. Jsou uvedeny pod kapitolou číslo na straně 81. Vyučovací předmět: Nauka o hudbě Učební osnovy vyučovacího předmětu Nauka o hudbě jsou společné pro všechna studijní zaměření podle studovaného nástroje. Jsou uvedeny pod kapitolou číslo na straně 85.

20 20 PŘÍPRAVNÉ STUDIUM pro II. stupeň (studium 1 leté) Popis studia částí 1 2 je uveden v kapitole na str.14 Vyučovací předmět: Hra na klavír Žák: zvládá základní návyky potřebné ke hře na nástroj (správné sezení u nástroje, pocit uvolnění těla, paží, přenášení váhy ruky) zná základní hudební pojmy a používá je orientuje se na klávesnici a ve čtení not hraje jednoduché skladby podle notového zápisu rozlišuje základní dynamické rozdíly sluchem i při hře (f, p, mf) ZÁKLADNÍ STUDIUM II. stupně 1 C h a r a k t e r i s t i k a s t u d i a : Je určeno pro žáky od 14 let Do II. stupně vzdělávání nastupují především žáci navazující na I. stupeň. Žáci přijati do II. stupně bez předchozího vystudování I. stupně začínají plnit školní výstupy na úrovni I. stupně. 2 T a b u l k a učebního plánu ZÁKLADNÍ STUDIUM II. stupně N á z v y p ř e d m ě t ů Přípravné studium H o d i n o v á d o t a c e I. stupeň II. stupeň Studium pro dospělé 1.r 2.r 1.r 2.r.r 4.r 5.r 6.r 7.r 1.r 2.r.r 4.r 1.r 2.r.r 4.r Hra na klavír Kolektivní praxe Vyučovací předmět: Hra na klavír (ročníkové výstupy) ročník Žák: vloží do hry vlastní výraz dle charakteru skladby při nácviku z not i zpaměti si pomůže rozborem skladby po stránce harmonického i formálního uspořádání skladby zahraje stylově a objasní svými slovy charakter slohového období studované skladby ovládá způsob doprovodné hry upřednostňováním sólisty rozezná a pojmenuje různé žánry skladeb ze svého repertoáru i slyšené jinde (píseň, evergreen, hit)

21 21 navrhne a realizuje skladby dle vlastního výběru rozmlouvá s učitelem o skladbách, které ho zaujaly poslechem na koncertech, v médiích nebo internetu zapojí se do tvorby programu a průvodního slova třídních předehrávek. a 4. ročník Žák: nastuduje samostatně novou skladbu: v 1. fázi bez pomoci učitele (přečtení, seznámení s charakterem) a ve 2. fázi se podílí s učitelem na způsobu interpretace vyjádří se o úrovni své hry v sólovém i komorním provedení zapojí se do souhry jakéhokoliv nástrojového seskupení zahraje zpaměti skladbu, kterou si sám vybere ze studovaného repertoáru zahraje z listu nenáročný notový text včetně dynamiky zhodnotí samostatně průběh veřejných vystoupení třídy i školy vyhledá nabídku internetového notového archivu Vyučovací předmět: Kolektivní praxe Učební osnovy vyučovacího předmětu Kolektivní praxe jsou společné pro všechna studijní zaměření podle studovaného nástroje. Jsou uvedeny pod kapitolou číslo na straně 82. STUDIUM PRO DOSPĚLÉ Popis studia částí 1 2 je uveden v kapitole na str.15

22 Studijní zaměření: HRA NA ELEKTRONICKÉ KLÁVESOVÉ NÁSTROJE přehled základních informací na str.10 C h a r a k t e r i s t i k a s t u d i a : Z řady elektronických klávesových nástrojů je nejčastější zájem o keyboard. Hrou na něj se mladý člověk může realizovat muzikantsky i technicky jako hráč sólový i jako člen skupiny. Je to moderní způsob hudebního vzdělávání, který odpovídá přitažlivosti k elektronickým vymoženostem a zvukovým efektům. Klávesy jak se keyboardu zkráceně říká, nezaberou moc místa a všude se dají vzít s sebou. Především je to však nástroj, jehož prostřednictvím přichází žák k hudebním znalostem v celé své šíři, naučí se orientovat ve světě hudby a hlavně umí něco navíc. PŘÍPRAVNÉ STUDIUM pro I. stupeň varianta A (studium 1 leté) 1 2 Popis studia částí je uveden v kapitole na str. 11 a 12 PŘÍPRAVNÉ STUDIUM pro I. stupeň varianta B (studium 1 2 leté) 1 2 Popis studia částí je uveden v kapitole na str. 1 Vyučovací předmět: Hra na keyboard Žák: pojmenuje části nástroje, na který hraje zaujme správné sezení u nástroje uvolní ruce ke správnému postavení na klávesách vyjmenuje hudební abecedu přečte noty zadaného cvičení rozpozná rytmické hodnoty podle zápisu v předloženém cvičení zahraje tóny v pětiprstové poloze zopakuje jednoduchý rytmický příklad zvládá samostatně fingered doprovod zahraje jednoduchou melodii s rytmickým doprovodem

23 2 ZÁKLADNÍ STUDIUM I. stupně Je určeno pro žáky od 7 let 1 2 C h a r a k t e r i s t i k a s t u d i a : je uvedena na straně 22 T a b u l k a učebního plánu ZÁKLADNÍ STUDIUM I. stupně N á z v y p ř e d m ě t ů Přípravné studium H o d i n o v á d o t a c e I. stupeň II. stupeň Studium pro dospělé 1.r 2.r 1.r 2.r.r 4.r 5.r 6.r 7.r 1.r 2.r.r 4.r 1.r 2.r.r 4.r Hra na keyboard Umění souhry Nauka o hudbě Poznámky k učebnímu plánu: - předmět Umění souhry je naplňován skupinovou hrou jako doprovod, hra v duu, triu, komorní hře, souborové hře o zařazení do skupinové hry rozhoduje učitel - učitel zvolí pro žáka v průběhu školního roku minimálně 1 z těchto variant, může je však také prostřídávat podle aktuální potřeby - zařazení hráčů do skupinového hraní probíhá vždy s přihlédnutím k osobním dispozicím žáka - na návrh učitele je možno zařadit do skupinové hry i žáky nižších ročníků Vyučovací předmět: Hra na keyboard (ročníkové výstupy) 1. ročník Žák: hraje správným držením rukou a těla rozezná jednotlivé oktávy na klaviatuře hraje všemi prsty hraje v pravidelném rytmu pomocí počítání připraví nástroj ke hře a k jejímu ukončení čte notový zápis v rozsahu c 1 g 2 zahraje jednoduchou melodii s fingered doprovodem zahraje úryvek jednoduché skladby zpaměti zná základní pokyny pro správné cvičení v domácí přípravě 2. ročník Žák: ovládá základní funkce automatického doprovodu umí zkoordinovat obě ruce rozliší základní typy úhozu, legato, staccato, tenuto čte notový zápis v rozsahu g c.ročník Žák: samostatně obslouží svůj nástroj (zapne a zvolí funkci doprovodu) vybere z rejstříku zvuk a styl hraje ve 2/4, /4, 4/4 taktu rozumí tečkovanému rytmu a umí jej zahrát

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ROŽNOV POD RADHOŠTĚM Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...4 2.1 Počet oborů, kapacita školy...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY. Dobruška

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY. Dobruška ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Dobruška Verze 1.01 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1 Počet oborů, velikost... 5 2.2 Historie a současnost... 5 2.3 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro Základní uměleckou školu na Gymnáziu a Základní umělecké škole, Šlapanice, Riegrova 17

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro Základní uměleckou školu na Gymnáziu a Základní umělecké škole, Šlapanice, Riegrova 17 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro Základní uměleckou školu na Gymnáziu a Základní umělecké škole, Šlapanice, Riegrova 17 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1. Počet oborů, velikost...

Více

Školní vzdělávací program. Základní umělecká škola Bruntál. Motto:

Školní vzdělávací program. Základní umělecká škola Bruntál. Motto: Školní vzdělávací program Základní umělecká škola Bruntál Motto: Naším cílem je především vzdělávat děti v umělecké činnosti, například ve hře na housle. A při této soustavné, pravidelné, radostné, cílevědomé

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ Doplněk ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA LÍBEZNICE Měšická 322, 250 65 Líbeznice Obsah 1. Identifikační údaje... 4 1.1 Předkladatel...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola Uhlířské Janovice Pečírkova 68 Obsah: 5f/ Hra na kytaru 23 ) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 5g/ Hra na elektrickou kytaru 26 2) CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 3 5h/ Hra

Více

Základní umělecké školy Holice, okres Pardubice

Základní umělecké školy Holice, okres Pardubice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Č. j.: 12/2012 FM Základní umělecké školy Holice, okres Pardubice Obsah 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika školy... 5 2.1 Počet oborů, velikost... 5 2.2 Historie a

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 3

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 3 příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 3 Výchova by měla být taková, aby to, co je nabízeno, bylo přijímáno jako cenný dar ne jako povinnost. Albert Einstein OBSAH: 1 Identifikační údaje 5 2

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola v Železném Brodě příspěvková organizace, Koberovská 589, Železný Brod tel: 483 389 327, e-mail: zuszb@email.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY příspěvkové organizace,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY STŘELICE naše škola děti baví Obsah: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní umělecké školy Nejdek

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní umělecké školy Nejdek ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecké školy Nejdek 1 Obsah 1 Identifikační údaje...3 2 Charakteristika školy...4 2.1 Počet oborů, velikost...4 2.2 Historie, současnost...4 2.3 Charakteristika pedagogického

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM První SZUŠ MIS music o.p.s. v Kopřivnici Otevřená brána k umění Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...4 3. ZAMĚŘENÍ ŠKOLY A JEJÍ VIZE...6 4. VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KUTNÁ HORA 2 Chceme být školou, na kterou si každý rád po letech vzpomene a přivede k nám své děti. 3 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 6 2 CHARAKTERISTIKA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Praha 6, Nad Alejí 28/1879 Čím více byly děti obdařeny nadáním, tím více jsou povinny tohoto nadání využít. Wolfgang Amadeus Mozart Obsah Obsah...1 1.

Více

Školní vzdělávací program ZUŠ. Základní umělecká škola Přelouč, okres Pardubice. Setkávání, sdílení, inspirace

Školní vzdělávací program ZUŠ. Základní umělecká škola Přelouč, okres Pardubice. Setkávání, sdílení, inspirace Školní vzdělávací program ZUŠ Základní umělecká škola Přelouč, okres Pardubice Setkávání, sdílení, inspirace Platnost od 1. 9. 2015 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY v Odrách

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY v Odrách ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY v Odrách Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 5 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 6 2.1 Počet oborů, velikost 6 2.2 Historie a současnost 6 2.3 Charakteristika pedagogického

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Č.j.:2012/41 Základní umělecká škola Pardubice-Polabiny, Lonkova 510 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Motto naší školy: TVOŘÍM, TEDY JSEM OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2. POPIS ŠKOLY... 5 2.1 Historie...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 NÁZEV ŠVP Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Charlotty Masarykové 1.2 PŘEDKLADATEL Základní umělecká škola Charlotty Masarykové Půlkruhová

Více

Základní umělecká škola, Ostrava Zábřeh, Sologubova 9/A, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. Malá škola s velkým srdcem

Základní umělecká škola, Ostrava Zábřeh, Sologubova 9/A, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. Malá škola s velkým srdcem Základní umělecká škola, Ostrava Zábřeh, Sologubova 9/A, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Malá škola s velkým srdcem Školní vzdělávací program: Základní umělecká škola, Ostrava Zábřeh,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní umělecké školy Jedovnice. Tisícero krás pro Moravský kras

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní umělecké školy Jedovnice. Tisícero krás pro Moravský kras Základní umělecké školy Jedovnice Tisícero krás pro Moravský kras OBSAH 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika školy 5 2.1 Počet oborů, velikost 5 2.2 Druhy studia 5 2.3 Místa poskytovaného vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Trutnov Uměním k radosti Základní umělecká škola Trutnov Krakonošovo nám. 73, Trutnov, 541 01 1.9.2014-2. vydání Obsah 1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika

Více

Rámcový vzdělávací program pro umělecké obory základního uměleckého vzdělávání

Rámcový vzdělávací program pro umělecké obory základního uměleckého vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro umělecké obory základního uměleckého vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro umělecké obory základního uměleckého vzdělávání zpracovali: Celková gesce přípravy dokumentu:

Více

Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Jana Ladislava Dusíka v Čáslavi

Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Jana Ladislava Dusíka v Čáslavi Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Jana Ladislava Dusíka v Čáslavi 12.2.1760 20.3.1812 1 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1 Historie školy... 5 2.2 Charakteristika

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání

Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání zpracovali: Celková gesce přípravy dokumentu: Stanislava Krčková, Jaroslav Jeřábek,

Více

STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA TRUBKU CHARAKTERISTIKA

STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA TRUBKU CHARAKTERISTIKA STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA TRUBKU CHARAKTERISTIKA Trubka je žesťový hudební nástroj, který se ve svém původním tvaru vyskytoval již ve starověku. U starých Řeků se používalo trub k povzbuzení odvahy útočících

Více

UMĚNÍ A KULTURA ( HUDEBNÍ VÝCHOVA, VÝTVARNÁ VÝCHOVA) Blok předmětů: HUDEBNÍ VÝCHOVA. Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu

UMĚNÍ A KULTURA ( HUDEBNÍ VÝCHOVA, VÝTVARNÁ VÝCHOVA) Blok předmětů: HUDEBNÍ VÝCHOVA. Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu Blok předmětů: UMĚNÍ A KULTURA ( HUDEBNÍ VÝCHOVA, VÝTVARNÁ VÝCHOVA) Název předmětu: HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti

Více

e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ První aktualizace čj.: 123/13 1 1. Identifikační údaje 1.1 Název ŠVP

Více

Škola = hra, radost, poznání

Škola = hra, radost, poznání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č. j. 385/2007 Škola = hra, radost, poznání s úpravami pro školní rok 2014/2015 1. Identifikační údaje... 5 2. Charakteristika školy... 6 2.1 Historie

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA. Základní škola a Mateřská škola,lužany,okres Jičín. Školní vzdělávací program Tvořivá škola přepracovala ke dni 26.8.

TVOŘIVÁ ŠKOLA. Základní škola a Mateřská škola,lužany,okres Jičín. Školní vzdělávací program Tvořivá škola přepracovala ke dni 26.8. TVOŘIVÁ ŠKOLA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola,lužany,okres Jičín Školní vzdělávací program Tvořivá škola přepracovala ke dni 26.8.2013: Mgr. Monika Tringelová

Více

Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice

Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice Základní škola České Heřmanice, příspěvková organizace www.skola@ceskehermanice.cz IČO: 72088591, 465 549 534 Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice OBSAH 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2.CHARAKTERISTIKA

Více