ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM"

Transkript

1 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Soukromá základní umělecká škola TUTTI MUSIC spol. s r.o. Slezská 77, Třinec - Lyžbice Umělecké vzdělávání je klíčem k probouzení citů Vypracoval: kolektiv učitelů pod vedením Jitky Diasové Spolupráce na úpravě: Kateřina Skarková Odborná recenze a schválení: MgA. Eduard Turoň Jazyková recenze: Mgr. Renata Bujnová Ilustrace hudebních nástrojů převzata z knížky Obrázky hudby z Édition Fleurus Paris 1996 autorů Emilie Beaumont a Marie Reneé Pimont a ilustrátorů Celette David, Marie Vincent, Francois Ruier Za svolení k použití obrázků posíláme do Paříže srdečné díky. V Třinci

2 2 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Počet oborů, velikost Historie a současnost Charakteristika pedagogického sboru Dlouhodobé projekty, regionální a mezinárodní spolupráce Vybavení školy a její podmínky ZAMĚŘENÍ ŠKOLY A JEJÍ VIZE Zaměření školy Vize školy VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE VZDĚLÁVACÍ OBSAH UMĚLECKÝCH OBORŮ VZDĚLÁVACÍ OBSAH HUDEBNÍHO OBORU Přípravné studium Studijní zaměření Přípravné studium pro I. stupeň - varianta A Studijní zaměření Přípravné studium pro I. stupeň - varianta B Studijní zaměření Přípravné studium pro II. stupeň Studium pro dospělé Studijní zaměření Hra na klavír Studijní zaměření Hra na elektronické klávesové nástroje Studijní zaměření Hra na housle Studijní zaměření Hra na zobcovou flétnu Studijní zaměření Hra na příčnou flétnu Studijní zaměření Hra na kytaru Studijní zaměření Hra na žánrovou kytaru Studijní zaměření Hra na bicí nástroje... 57

3 Studijní zaměření Sólový zpěv Studijní zaměření Populární zpěv Studijní zaměření Hra na slezské gajdy Vyučovací předmět Umění souhry Vyučovací předmět Kolektivní praxe Vyučovací předmět Skupinový zpěv Vyučovací předmět Nauka o hudbě VZDĚLÁVACÍ OBSAH VÝTVARNÉHO OBORU Přípravné studium Studijní zaměření Hravé tvoření Studijní zaměření Výtvarné vyjadřování v kresbě, malbě a modelování ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Výuka mimořádně talentovaných žáků HODNOCENÍ ŽÁKŮ A VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Zásady a způsob hodnocení žáků Oblasti vlastního hodnocení školy... 95

4 4 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP: Školní vzdělávací program Soukromé základní umělecké školy TUTTI MUSIC spol. s r.o. Předkladatel: Soukromá základní umělecká škola TUTTI MUSIC spol. s r.o. Slezská 77, 7961 Třinec - Lyžbice IČO: Ředitel školy: MgA. Eduard Turoň Telefon: , Zřizovatel: Soukromá základní umělecká škola TUTTI MUSIC spol. s r.o. Slezská 77, 7961 Třinec IČO: jednatel společnosti : Jitka Turoňová Sadová 150, Třinec - Kanada Telefon: , Platnost dokumentu od: MgA. Eduard Turoň ředitel školy

5 5 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2.1. Počet oborů, velikost Škola má dva umělecké obory: - Hudební obor - Výtvarný obor Celková kapacita školy je 20 žáků 2.2. Historie a současnost Školu založil pan Eduard Turoň, bývalý ředitel ZUŠ Třinec. Dobře znal problém žáků ze vzdálenějších míst, kteří se obtížně dostávali do města k výuce na ZUŠ, nebo dokonce možnost uměleckého vzdělávání neměli vůbec. Proto pan Turoň založil soukromou ZUŠ na sídlišti Lyžbice ve spolupráci se 6. ZŠ Slezská 77 Třinec. Navíc vyšel vstříc i okolním obcím, jako je Bukovec, Bystřice a Mosty u Jablunkova, kde založil na tamějších základních školách odloučená pracoviště. Pro velký zájem se později škola rozšířila ještě o další pobočku ve Vendryni. Hlavní idea pana ředitele Eduarda Turoně umožnit vzdělání všem zájemcům se promítla i do názvu školy TUTTI MUSIC, což v překladu znamená hrají všichni. Sám, jako vedoucí folklorního souboru Javorový, podpořil výchovu jeho mladých hráčů, zavedl výuku hry na cimbál a dudy. V prvním školním roce 1994/1995 bylo vyučováno asi 60 dětí převážně na housle, klavír, kytaru, zobcové flétny a lidové nástroje. Postupně se nabídka školy rozšiřovala o další nástroje - keyboard a bicí. V současné době je vyučováno již kolem 290 žáků. V roce 2009 se stala škola dvou-oborovou. Vedle hudebního oboru byl otevřen i obor výtvarný a tak byl navýšen celkový limit žáků na 20. Dnes se vyučuje na pěti místech, na kmenové škole a čtyřech pobočkách. 2.. Charakteristika pedagogického sboru Složení pedagogického sboru je podmíněno hlavně tím, o jaký hudební nástroj má veřejnost zájem. Proto jde převážně o částečné pracovní úvazky zkušených učitelů, kteří působili, anebo ještě působí na jiných ZUŠ. Velmi dobrou práci odvádějí také mladí učitelé, kteří dokončují studia, nebo nastoupili po ukončení odborného studia.

6 Dlouhodobé projekty, regionální a mezinárodní spolupráce Vzhledem k tomu že pedagogický sbor je složen z menších pracovních úvazků na více pracovištích, neorganizujeme žádné složitější projekty, které jsou podmíněny ucelenějším pracovištěm se stálými úvazky Vybavení školy a její podmínky V době začátku školy se vyučovalo pouze v učebnách základních škol, kde se žáci ZŠ a žáci ZUŠ museli střídat. Na pobočkách sice tato praxe nadále trvá, avšak kmenová škola v Třinci již získala samostatné prostory v bývalé klubovně ZŠ. Tím se podstatně zlepšily prostorové podmínky školy a také došlo k zlepšení vybavenosti hudebními nástroji, školními pomůckami a nábytkem. Největší místnost byla upravena k účelu provozování veřejných akcí školy do podoby koncertního salonku. Vedení školy pravidelně sleduje požadavky a návrhy pedagogů, na jejichž základě průběžně vybavenost školy dále zdokonaluje. Nově zřízený výtvarný obor převzal péči o estetickou výzdobu. Žákovské práce, které se mohou kdykoliv obměňovat na různá témata, dávají škole příjemný a sympatický ráz. Výtvarnému oboru je proto věnována odpovídající péče tak, aby naši žáci měli ke své práci dostatek prostoru a světla, učebnu vybavenou výtvarnými pomůckami a dostatečně velkým pracovním místem pro každého žáka. Personální složení učitelského sboru vychází z pečlivého zvážení při uzavírání pracovních smluv. Vedoucí pracovníci dbají na aprobovanou a odbornou způsobilost u všech pedagogů. Vytvářejí podmínky pro naplňování stálého průběžného profesního růstu. Příjemné prostředí školy ovlivňuje celkovou atmosféru na pracovišti. Ovlivňuje i vztahy mezi členy kolektivu, kteří se mohou v přátelském duchu vzájemně motivovat jak při dosahování úspěchů, tak při řešení problematických situací. V případných těžkostech vstupuje učitel neprodleně do kontaktu s rodiči pro nalezení spolupráce, eventuálně předá problém vedení školy pro seriózní vyřešení ochrany žáka před nedorozuměním, nebo dokonce patologickými jevy (násilí, šikana apod.) Zásadní informace o škole jsou k dispozici na webových stránkách. Adresu a kontaktní telefonní čísla mají žáci také uvedeny v žákovské knížce včetně kontaktů na třídního učitele nástroje. Rodiče tam také naleznou a podpisem potvrdí zásadní body školního řádu. Rovněž tam mohou sledovat průběžné hodnocení studia svého dítěte i opis pololetního vysvědčení. Důležitou informativní součástí jsou Výroční zprávy školy shrnující a hodnotící činnost každého školního roku. Jsou rovněž veřejně přístupné na stránkách školy.

7 7 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY A JEJÍ VIZE Hlavním cílem uměleckého vzdělávání naší školy je poskytovat žákům základy uměleckého vzdělání, vnímání a interpretaci uměleckého díla a všeobecný estetický rozhled. Zároveň chceme žáky vést k poznávání kulturních hodnot a tradic. Dalším úkolem školy je připravovat nejtalentovanější jedince na uměleckou dráhu a především vychovávat z našich žáků citově bohaté osobnosti, které si váží vzdělání a zkušeností získaných na naší škole a které pak budou prakticky využívat ve svém životě a následně předávat dalším generacím..1. Zaměření školy Kolektiv školy vychází z těchto hlavních zásad: Naše podávaná ruka přebírá za vás odborné vedení dítěte ve zvoleném studiu. Nenabízíme pouhý zábavný kroužek, ale zodpovědné vzdělávání. Toho lze úspěšně docílit vzájemným propojením snah v trojlístku učitel žák rodiče. Zájmy žáka chceme podchytit, posilovat je a rozvíjet k uplatnění v životě. Studium na naší škole není jednostranné. Seznámení s uměním je postaveno nejen na vědomostech, ale hlavně na využití v praxi. Také poznávání různých stylů a žánrů rozšiřuje obzor dětí a zpestřuje studium, jak je uvedeno v následujících bodech: I. Pronikáme do historie a vývoje umění. II. Rozvíjíme muzikantství ve všech hudebních oblastech. III. Poznáváme nejen klasickou, ale i moderní hudbu. IV. Podporujeme návrat k folkloru a k lidovému umění. V. Neopomíjíme současnou hudbu včetně jazzové a populární. VI. Důležitou složkou umělecké výuky ve škole je také výuka výtvarného oboru se zaměřením na keramiku. Žáci se mohou realizovat vytvářením dětských uměleckých dílek a také tvorbou užité keramiky.

8 8.2. Vize školy Přestože je pedagogický sbor složen z menších pracovních úvazků na více pracovištích, chceme postupně zapojit žáky i pedagogy do větších uměleckých projektů v rámci hudebních oborů i oboru výtvarného a začít spolupracovat se školami obdobného typu, a to jak v České republice, tak i v zahraničí. Kromě úspěšné individuální výuky hry na hudební nástroje včetně zpěvu jako nejdokonalejšího hudebního nástroje budeme dále rozvíjet hru na slezské gajdy, obnovíme výuku hry na cimbál a obojí propojíme s výukou hry na housle k vytvoření cimbálové nebo gajdošské muziky. Vedle tradiční výuky hudby od té nejstarší až po současnou chceme využívat i výuku populárního zpěvu, žánrové kytary (akustická, elektrická) a bicích nástrojů k vytváření hudebních skupin se zaměřením na rock, pop, jazz a pod., a tím zároveň zviditelnit jméno školy a rozšířit její poslání. Ve výtvarném oboru budeme směřovat k hlubšímu poznání jeho hlavních směrů a vyjadřovacích prostředků. Práce dětí budou zveřejňovány nejen ve školním prostředí, ale i na různých akcích města Třince a ve veřejných médiích nejen regionálního dosahu.

9 9 4 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE K ČEMU SMĚŘUJE VÝCHOVA? Učitel své žáky vzdělává i vychovává současně. Volí takový postup práce, aby dosáhl optimálního sloučení obou těchto aspektů. Proto vede žáka: - k osvojení zručnosti ke zvládnutí studijního zaměření - zařazováním množství názorných ukázek, - k postupnému nabývání dovedností - dodržováním zásady postupu od jednoduchých ke složitějším úkonům, aby překotným tempem nedošlo k zablokování přirozených schopností žáka, - k uvědomělé domácí přípravě - vytvářením návodu efektivního nácviku, - k trpělivosti a důslednosti - vyžadováním soustavné práce a vštípením cílevědomosti, - k přemýšlení o své práci při studiu - zabraňováním postupovat mechanicky, - k vyjádření svého názoru na průběh i obsah studované látky - podněcováním k diskusi s učitelem, - k umění posoudit kvalitu svého i jiného výkonu - upozorňováním na rozdíl mezi dobrou úrovní a povrchností, - ke schopnosti přizpůsobit se ostatním členům kolektivu při společném výkonu - častým zapojováním do činností ve skupině, - k posílení sebevědomí - přihlížením k individuálním schopnostem žáka, - ke kultivovanému vystupování při předvedení svého výkonu - zapojováním do veřejných akcí s vysvětlováním zásad o umění předstoupit před posluchače nebo diváky - k umění rozpoznat hodnoty kulturního života - učením nacházet zalíbení v umění s možností věnovat se mu buď aktivně vlastním výkonem jako hráč v různých souborech, jako vystavovatel svých výtvarných děl, nebo pasivně jako návštěvník koncertů, výstav a divadel, - ke vztahu ke kulturním tradicím - nabádáním neodmítat jiné druhy umění, i když nejsou předmětem vlastní činnosti žáka. PODSTAT A VÝCHOVNĚ VZDĚLÁV ACÍCH STR ATEGIÍ: DOBRÝ UČITEL MÁ RÁD: TO, ŽE UČÍ TOHO, KOHO UČÍ TO, CO UČÍ.

10 10 5 VZDĚLÁVACÍ OBSAH UMĚLECKÝCH OBORŮ 5.1 VZDĚLÁVACÍ OBSAH HUDEBNÍHO OBORU K a ž d ý z h u d e b n íc h n á s t r o jů m á s v o j e s p e c i f i k a, k t e r á j s o u d á n a j e j i c h různ o s t í. P r o t o je p r o k a ž d ý n á s t r o j z p r a c o v á n o j e h o s a m o s t a t n é S T U D I J N Í Z AMĚŘENÍ. Obsahuje: - 1 c h a r a k t e r i s t i k u (tj. význam a bližší podrobnosti studia) 2 učební plán (tj. tabulka týdenní hodinové dotace) - učební osnovy* (tj. výsledný cíl každého ročníku v jednotlivých předmětech) *učební osnovy jsou zpracovány pro každý předmět uvedený v tabulce učebního plánu FORMA STUDIA: PŘÍPRAVNÉ STUDIUM pro I. stupeň varianta A PŘÍPRAVNÉ STUDIUM pro I. stupeň varianta B PŘÍPRAVNÉ STUDIUM pro II. stupeň ZÁKLADNÍ STUDIUM I. stupně ZÁKLADNÍ STUDIUM II. stupně STUDIUM PRO DOSPĚLÉ NĚKTERÉ TEXTY JSOU SHODNÉ PRO VŠECHNY NÁSTROJE. Jsou to: PŘÍPRAVNÁ STUDIA (I. i II. stupeň) KOLEKTIVNÍ PŘEDMĚTY Umění souhry Nauka o hudbě Kolektivní praxe STUDIUM PRO DOSPĚLÉ VYUČUJE SE: a) Individuální výuka - individuálně hře na hudební nástroj - individuálně nebo ve skupině maximálně čtyř žáků ve hře na zobcovou flétnu, keyboard - individuálně nebo ve skupině maximálně dvou žáků ve hře na kytaru, v sólovém zpěvu b) Kolektivní výuka - ve skupině maximálně dvaceti žáků u předmětů, které jsou vyučovány hromadně

11 PŘÍPRAVNÉ STUDIUM Studijní zaměření: PŘÍPRAVNÉ STUDIUM pro I. stupeň varianta A 1 C h a r a k t e r i s t i k a s t u d i a : Je určeno pro děti od 5 let. Žáci získávají hravou formou první znalosti potřebné ke čtení not a další základní hudební teorii. Častým zpíváním a používáním dětské chromatické zvonkohry se u nich přirozenou a nenásilnou formou podporuje rozvoj sluchu a rytmické cítění. Předmět Přípravná hudební výchova navštěvují po dobu celého školního roku. Ke hraní na nástroj jsou přiváděni až ve 2. pololetí, kdy jsou rozděleni do menších skupinek 2-4 dětí. Přidělený učitel je v dalším předmětu Hra na nástroj nebo Sólový zpěv připravuje k prvním krokům hraní nebo zpívání. Toto studium je vhodné pro děti se zvládnutými základy čtení a psaní. 2 T a b u l k a učebního plánu PŘÍPRAVNÉ STUDIUM pro I. stupeň varianta A H o d i n o v á d o t a c e N á z v y p ř e d m ě t ů 1.pololetí 2.pololetí Přípravná hudební výchova 2 1 Hra na nástroj nebo Sólový zpěv - 1 Poznámky k učebnímu plánu: - Na základě RVP ZUŠ kapitoly odstavec 5 - může ředitel školy s ohledem na zvolený vzdělávací obsah a zaměření školy dvouhodinovou dotaci snížit až na jednu hodinu týdně. Vyučovací předmět: Přípravná hudební výchova Žák: vysvětlí, co je to notová osnova ví, z čeho se skládá nota rozliší tón od jiných zvuků uvede vlastnosti tónu pozná noty na linkách i v mezerách notové osnovy včetně jedné pomocné linky pod i nad osnovou

12 12 pozná noty i pomlky podle délky rozpozná 2/4, /4, 4/4, a C takt rozpozná stupnici a akord stoupající a klesající umí použít hru na tělo při zpívání písničky (lusk, tlesk, plesk, dup, hop) zná základní principy klávesového systému (bílé černé, horní spodní, směr nahoru dolů, klávesa c) umí použít dětskou chromatickou zvonkohru k doprovodu písničky Vyučovací předmět: Hra na nástroj Žák: pojmenuje části nástroje, na který hraje ovládá držení rukou a těla zopakuje jednoduchý rytmický příklad umí přečíst noty zadaného cvičení rozpozná rytmické hodnoty podle zápisu v předloženém cvičení zahraje z not jednoduché cvičení zahraje doprovod jednoduchými tóny Vyučovací předmět: Sólový zpěv Žák: ví, jaký je správný postoj při zpívání (uvolněné ruce, uvolněná ramena, vzpřímená hlava) ví, jak správně zacházet s dechem (nádech nosem zadržení dechu výdech ústy) měkce nasadí tón a ví, jak hospodařit s dechem ví, co znamená slovo artikulace (při zpěvu dbá na výslovnost) umí přečíst noty zadaného cvičení rozpozná rytmické hodnoty podle zápisu v předloženém cvičení zazpívá píseň samostatně i s doprovodem klavíru písničku čistě intonuje a text zřetelně vyslovuje

13 Studijní zaměření: PŘÍPRAVNÉ STUDIUM pro I. stupeň varianta B 1 C h a r a k t e r i s t i k a s t u d i a : Je určeno pro žáky od 5 let. Děti navštěvují hru na nástroj v průběhu celého školního roku. Hravou formou získávají první poznatky o notách i hudebním nástroji. Množstvím říkadel a písniček u nich dochází k podpoře rozvoje sluchu a rytmického cítění. Toto studium je vhodné pro děti s dosavadní neznalostí psaní a čtení. 2 T a b u l k a učebního plánu PŘÍPRAVNÉ STUDIUM pro I. stupeň varianta B H o d i n o v á d o t a c e N á z v y p ř e d m ě t ů 1.pololetí 2.pololetí Přípravná hudební výchova 1 1 Hra na nástroj nebo Sólový zpěv 1 1 Poznámky k učebnímu plánu: - Na základě RVP ZUŠ kapitoly odstavec 5 - může ředitel školy s ohledem na zvolený vzdělávací obsah a zaměření školy dvouhodinovou dotaci snížit až na jednu hodinu týdně. Vyučovací předmět: Hra na nástroj nebo Sólový zpěv Učební osnovy vyučovacích předmětů jsou uvedeny u jednotlivých studijních zaměření podle studovaného nástroje nebo zpěvu. Vyučovací předmět: Přípravná hudební výchova Učební osnovy vyučovacího předmětu Přípravná hudební výchova jsou společné pro celé přípravné studium. Jsou uvedeny pod kapitolou číslo na straně 12 1.

14 Studijní zaměření: PŘÍPRAVNÉ STUDIUM pro II. stupeň 1 C h a r a k t e r i s t i k a s t u d i a : Je určeno pro žáky od 14 let. Škola umožňuje vzdělání i těm žákům, kteří nemají žádné předcházející hudební vzdělání. Přípravné studium jim proto poskytuje základní teorii současně se základy výuky nástroje či zpěvu bez absolvování I.stupně základního studia. 2 T a b u l k a učebního plánu PŘÍPRAVNÉ STUDIUM pro II. stupeň H o d i n o v á d o t a c e N á z v y p ř e d m ě t ů 1.pololetí 2.pololetí Hra na nástroj nebo Sólový zpěv 1 1 Přípravná hudební výchova 1 1 Poznámky k učebnímu plánu: - Na základě RVP ZUŠ kapitoly odstavec 5 - může ředitel školy s ohledem na zvolený vzdělávací obsah a zaměření školy dvouhodinovou dotaci snížit až na jednu hodinu týdně. Vyučovací předmět: Hra na nástroj nebo Sólový zpěv Učební osnovy vyučovacích předmětů jsou uvedeny u jednotlivých studijních zaměření podle studovaného nástroje nebo zpěvu. Vyučovací předmět: Přípravná hudební výchova Učební osnovy vyučovacího předmětu Přípravná hudební výchova jsou společné pro celé přípravné studium. Jsou uvedeny pod kapitolou číslo na straně 12 1.

15 Studijní zaměření: STUDIUM PRO DOSPĚLÉ 1 C h a r a k t e r i s t i k a s t u d i a : Je určeno pro absolventy II. stupně, kteří chtějí pokračovat ve studiu a dále prohlubovat své hudební vzdělání. Do studia pro dospělé se mohou se přihlásit i zájemci bez předchozího vzdělání na ZUŠ. Studium je 4 leté 2 T a b u l k a učebního plánu STUDIUM PRO DOSPĚLÉ N á z v y p ř e d m ě t ů Hra na nástroj nebo Sólový zpěv Poznámky k učebnímu plánu: - studenti mohou setrvat ve studiu pro dospělé 1-4 roky H o d i n o v á d o t a c e 1.ročník 2.ročník.ročník 4.ročník Vyučovací předmět: Hra na nástroj nebo sólový zpěv Ročníkové výstupy nejsou jednotně stanoveny, protože potřeby studentů jsou zcela individuální. Učební látku stanovuje pedagog až podle jejich osobních vzdělávacích potřeb, které jsou u každého studenta jiné.

16 Studijní zaměření: HRA NA KLAVÍR přehled základních informací na str.10 C h a r a k t e r i s t i k a s t u d i a : Klavír je velmi populárním nástrojem již po mnoho století. Může být využíván jako nástroj sólový, doprovodný, může být základem orchestru i nástrojem v rukou skladatele nebo prostě krásným kusem nábytku. Během studia se žáci učí zvládnout techniku hry, seznamují se s klavírní literaturou, cvičí se v pohotovosti, čtení notového zápisu a upevňují svou paměť. Postupně využívají zvukové možnosti nástroje k interpretaci skladeb různých charakterů a nálad. PŘÍPRAVNÉ STUDIUM pro I. stupeň varianta A (studium 1 leté) 1 2 Popis studia částí je uveden v kapitole na str. 11 a 12 PŘÍPRAVNÉ STUDIUM pro I. stupeň varianta B (studium 1 2 leté) 1 2 Popis studia částí je uveden v kapitole na str. 1 Vyučovací předmět: Hra na klavír Žák: orientuje se na klávesnici (bílé a černé klávesy, základní oktávy 1, 2 ) napodobí uvolňovací cviky podle učitele sluchově rozezná tóny vysoké hluboké, silné slabé, melodii stoupající klesající zahraje podle sluchu jednoduché písně v portamentu s doprovodem dudácké kvinty umí rytmizovat a melodizovat říkadla hraje oběma rukama střídavě i současně (koordinuje pravou ruku s levou) zná základní hudební pojmy, které při hře používá (noty a pomlky podle výšky i délky, takty 2/4, /4, 4/4) čte noty zadaných cvičení a umí je zahrát

17 17 ZÁKLADNÍ STUDIUM I. stupně Je určeno pro žáky od 7 let 1 2 C h a r a k t e r i s t i k a s t u d i a : je uvedena na straně 18 T a b u l k a učebního plánu ZÁKLADNÍ STUDIUM I. stupně N á z v y p ř e d m ě t ů Přípravné studium H o d i n o v á d o t a c e I. stupeň II. stupeň Studium pro dospělé 1.r 2.r 1.r 2.r.r 4.r 5.r 6.r 7.r 1.r 2.r.r 4.r 1.r 2.r.r 4.r Hra na klavír Umění souhry Nauka o hudbě Poznámky k učebnímu plánu: - předmět Umění souhry je naplňován skupinovou hrou jako čtyřruční hra, doprovod, hra v duu, triu, komorní hře, souborové hře o zařazení do skupinové hry rozhoduje učitel - učitel zvolí pro žáka v průběhu školního roku minimálně 1 z těchto variant, může je však také prostřídávat podle aktuální potřeby - zařazení hráčů do skupinového hraní probíhá vždy s přihlédnutím k osobním dispozicím žáka - na návrh učitele je možno zařadit do skupinové hry i žáky nižších ročníků Vyučovací předmět: Hra na klavír (ročníkové výstupy) 1. ročník Žák: zaujme správné sezení u nástroje, má uvolněné tělo i ruce, umí přenášet váhu ruky, vytvoří správně znějící tón hraje základními druhy úhozů (portamento, legato, staccato) orientuje se na klávesnici v potřebném rozsahu čte a hraje z not ve správném rytmu poslechem i hrou rozlišuje základní dynamiku (forte, piano) při hře vystihne rozdílnost charakteru skladby (vesele, smutně) zahraje krátkou píseň s jednoduchým doprovodem hraje ve tří a čtyřruční souhře 2. ročník Žák: hraje jednoduchá prstová cvičení a zároveň chápe jejich význam zahraje jednoduché stupnice vytvoří akordy k hraným stupnicím čte a zahraje skladbu z not včetně dynamických rozdílů zahraje výrazně melodii a k tomu slabší doprovod (chápe intenzitu úhozu) zahraje skladby rozdílných temp podle charakteru obsahu sluchem rozezná rozdíl mezi dur a moll (rozlišuje tónorod) při hře čtyřručně umí vnímat spoluhráče a přizpůsobí se případným výkyvům

18 18. ročník Žák: zahraje snadná prstová cvičení zahraje skladbu s pedálem správnou pedálovou technikou rozezná náladu nacvičované skladby a zahraje ji s odpovídajícím výrazem ví, co jsou základní harmonické funkce, a umí je použít k doprovodu písničky (tónika, dominanta, subdominanta) zahraje zpaměti vybranou pasáž z nacvičované skladby zahraje drobnost se spoluhráčem jiného nástroje 4. ročník Žák: zahraje zadaná prstová cvičení se zvukovou a hmatovou kontrolou zahraje snadnější mollové stupnice a akordy vytvoří zpěvný tón (sluchové i hmatové zapojení) používá pedál podle označení v hraných skladbách vysvětlí a ve hře jednoduché barokní skladby předvede princip polyfonie (vícehlas, rovnocennost jednotlivých hlasů) zná a zahraje nejčastěji používané melodické ozdoby umí sledovat v souhře spoluhráče (rozšířená sluchová pozornost i mimo sebe) zahraje jednoduchý doprovod k písním stylizovaně (s ohledem na druh taktu, tempo a charakter melodie) 5. ročník Žák: hraje stupnice a akordy zakončené kadencí (kombinace tóniky, dominanty a subdominanty) hraje uvědoměle účelně zaměřená prstová cvičení hraje technicky náročnější skladby vysvětlí a při hraní jednoduché skladby klasického slohového období předvede princip homofonie (vedoucí hlas a k němu formace doprovodného charakteru) umí číst z akordových značek a používá je při doprovodu známých melodií orientuje se pohotově v případě chyby v souhře s jedním či více spoluhráči zahraje z listu jednoduchý notový text 6. ročník Žák: zahraje durové i mollové stupnice s akordy včetně obratů se znalostí principu jejich struktury i principu prstokladu hraje odlišnými úhozy (lehce, zpěvně, ostře, jemně) popíše charakteristické znaky studované skladby romantického slohu (citové prožitky, pohnutky mysli) zahraje oblíbenou melodii (orientuje se v moderních hudebních žánrech) zahraje skladbu s procítěním a pochopením obsahu zahraje zpaměti nepříliš náročnou skladbu hodnotí svůj výkon sebekritickým přístupem navrhne výběr skladeb do svého studijního plánu 7. ročník Žák: hraje kultivovaným úhozem, kontroluje se sluchem při hře studované skladby citlivě frázuje, cítí celek vysvětlí vlastními slovy pojem stará hudba (renesance, baroko, klasicismus) a při studiu zadané skladby objasní charakteristické prvky konkrétního slohového období popíše zajímavosti zahrané skladby (z období moderny) rozmlouvá se svým učitelem o dojmu ze své vlastní hry sólo i v souhře doprovodí písně nebo jiné melodie podle akordových značek zahraje z listu ucelenou drobnou skladbu

19 19 vyhledá samostatně skladbu ke studiu podle svého zájmu (ze slyšených skladeb na akcích školy, v médiích nebo internetu) a nastuduje ji bez pomoci učitele Vyučovací předmět: Umění souhry Učební osnovy vyučovacího předmětu Umění souhry jsou společné pro všechna studijní zaměření podle studovaného nástroje mimo studijní zaměření Sólový zpěv a Populární zpěv. Jsou uvedeny pod kapitolou číslo na straně 81. Vyučovací předmět: Nauka o hudbě Učební osnovy vyučovacího předmětu Nauka o hudbě jsou společné pro všechna studijní zaměření podle studovaného nástroje. Jsou uvedeny pod kapitolou číslo na straně 85.

20 20 PŘÍPRAVNÉ STUDIUM pro II. stupeň (studium 1 leté) Popis studia částí 1 2 je uveden v kapitole na str.14 Vyučovací předmět: Hra na klavír Žák: zvládá základní návyky potřebné ke hře na nástroj (správné sezení u nástroje, pocit uvolnění těla, paží, přenášení váhy ruky) zná základní hudební pojmy a používá je orientuje se na klávesnici a ve čtení not hraje jednoduché skladby podle notového zápisu rozlišuje základní dynamické rozdíly sluchem i při hře (f, p, mf) ZÁKLADNÍ STUDIUM II. stupně 1 C h a r a k t e r i s t i k a s t u d i a : Je určeno pro žáky od 14 let Do II. stupně vzdělávání nastupují především žáci navazující na I. stupeň. Žáci přijati do II. stupně bez předchozího vystudování I. stupně začínají plnit školní výstupy na úrovni I. stupně. 2 T a b u l k a učebního plánu ZÁKLADNÍ STUDIUM II. stupně N á z v y p ř e d m ě t ů Přípravné studium H o d i n o v á d o t a c e I. stupeň II. stupeň Studium pro dospělé 1.r 2.r 1.r 2.r.r 4.r 5.r 6.r 7.r 1.r 2.r.r 4.r 1.r 2.r.r 4.r Hra na klavír Kolektivní praxe Vyučovací předmět: Hra na klavír (ročníkové výstupy) ročník Žák: vloží do hry vlastní výraz dle charakteru skladby při nácviku z not i zpaměti si pomůže rozborem skladby po stránce harmonického i formálního uspořádání skladby zahraje stylově a objasní svými slovy charakter slohového období studované skladby ovládá způsob doprovodné hry upřednostňováním sólisty rozezná a pojmenuje různé žánry skladeb ze svého repertoáru i slyšené jinde (píseň, evergreen, hit)

21 21 navrhne a realizuje skladby dle vlastního výběru rozmlouvá s učitelem o skladbách, které ho zaujaly poslechem na koncertech, v médiích nebo internetu zapojí se do tvorby programu a průvodního slova třídních předehrávek. a 4. ročník Žák: nastuduje samostatně novou skladbu: v 1. fázi bez pomoci učitele (přečtení, seznámení s charakterem) a ve 2. fázi se podílí s učitelem na způsobu interpretace vyjádří se o úrovni své hry v sólovém i komorním provedení zapojí se do souhry jakéhokoliv nástrojového seskupení zahraje zpaměti skladbu, kterou si sám vybere ze studovaného repertoáru zahraje z listu nenáročný notový text včetně dynamiky zhodnotí samostatně průběh veřejných vystoupení třídy i školy vyhledá nabídku internetového notového archivu Vyučovací předmět: Kolektivní praxe Učební osnovy vyučovacího předmětu Kolektivní praxe jsou společné pro všechna studijní zaměření podle studovaného nástroje. Jsou uvedeny pod kapitolou číslo na straně 82. STUDIUM PRO DOSPĚLÉ Popis studia částí 1 2 je uveden v kapitole na str.15

22 Studijní zaměření: HRA NA ELEKTRONICKÉ KLÁVESOVÉ NÁSTROJE přehled základních informací na str.10 C h a r a k t e r i s t i k a s t u d i a : Z řady elektronických klávesových nástrojů je nejčastější zájem o keyboard. Hrou na něj se mladý člověk může realizovat muzikantsky i technicky jako hráč sólový i jako člen skupiny. Je to moderní způsob hudebního vzdělávání, který odpovídá přitažlivosti k elektronickým vymoženostem a zvukovým efektům. Klávesy jak se keyboardu zkráceně říká, nezaberou moc místa a všude se dají vzít s sebou. Především je to však nástroj, jehož prostřednictvím přichází žák k hudebním znalostem v celé své šíři, naučí se orientovat ve světě hudby a hlavně umí něco navíc. PŘÍPRAVNÉ STUDIUM pro I. stupeň varianta A (studium 1 leté) 1 2 Popis studia částí je uveden v kapitole na str. 11 a 12 PŘÍPRAVNÉ STUDIUM pro I. stupeň varianta B (studium 1 2 leté) 1 2 Popis studia částí je uveden v kapitole na str. 1 Vyučovací předmět: Hra na keyboard Žák: pojmenuje části nástroje, na který hraje zaujme správné sezení u nástroje uvolní ruce ke správnému postavení na klávesách vyjmenuje hudební abecedu přečte noty zadaného cvičení rozpozná rytmické hodnoty podle zápisu v předloženém cvičení zahraje tóny v pětiprstové poloze zopakuje jednoduchý rytmický příklad zvládá samostatně fingered doprovod zahraje jednoduchou melodii s rytmickým doprovodem

23 2 ZÁKLADNÍ STUDIUM I. stupně Je určeno pro žáky od 7 let 1 2 C h a r a k t e r i s t i k a s t u d i a : je uvedena na straně 22 T a b u l k a učebního plánu ZÁKLADNÍ STUDIUM I. stupně N á z v y p ř e d m ě t ů Přípravné studium H o d i n o v á d o t a c e I. stupeň II. stupeň Studium pro dospělé 1.r 2.r 1.r 2.r.r 4.r 5.r 6.r 7.r 1.r 2.r.r 4.r 1.r 2.r.r 4.r Hra na keyboard Umění souhry Nauka o hudbě Poznámky k učebnímu plánu: - předmět Umění souhry je naplňován skupinovou hrou jako doprovod, hra v duu, triu, komorní hře, souborové hře o zařazení do skupinové hry rozhoduje učitel - učitel zvolí pro žáka v průběhu školního roku minimálně 1 z těchto variant, může je však také prostřídávat podle aktuální potřeby - zařazení hráčů do skupinového hraní probíhá vždy s přihlédnutím k osobním dispozicím žáka - na návrh učitele je možno zařadit do skupinové hry i žáky nižších ročníků Vyučovací předmět: Hra na keyboard (ročníkové výstupy) 1. ročník Žák: hraje správným držením rukou a těla rozezná jednotlivé oktávy na klaviatuře hraje všemi prsty hraje v pravidelném rytmu pomocí počítání připraví nástroj ke hře a k jejímu ukončení čte notový zápis v rozsahu c 1 g 2 zahraje jednoduchou melodii s fingered doprovodem zahraje úryvek jednoduché skladby zpaměti zná základní pokyny pro správné cvičení v domácí přípravě 2. ročník Žák: ovládá základní funkce automatického doprovodu umí zkoordinovat obě ruce rozliší základní typy úhozu, legato, staccato, tenuto čte notový zápis v rozsahu g c.ročník Žák: samostatně obslouží svůj nástroj (zapne a zvolí funkci doprovodu) vybere z rejstříku zvuk a styl hraje ve 2/4, /4, 4/4 taktu rozumí tečkovanému rytmu a umí jej zahrát

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Soukromá základní umělecká škola TUTTI MUSIC spol. s r.o. Slezská 77, 79 61 Třinec - Lyžbice Umělecké vzdělávání je klíčem k probouzení citů Vypracoval: kolektiv učitelů pod

Více

Studijní zaměření Hra na akordeon

Studijní zaměření Hra na akordeon Studijní zaměření Hra na akordeon Akordeon je poměrně mladý hudební nástroj, který má ale vedle klasických hudebních nástrojů své významné místo. Je oblíbeným sólovým, doprovodným i souborovým nástrojem,

Více

Studijní zaměření Hra na mandolínu

Studijní zaměření Hra na mandolínu Studijní zaměření Hra na mandolínu Mandolína je melodický, drnkací nástroj. Má zdvojené struny, které odpovídají strunám houslí, proto je možno vedle původních skladeb pro mandolínu čerpat také z houslové

Více

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Dodatek k ŠVP ZUV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Škola: Základní

Více

Studijní zaměření Hra na elektronické klávesové nástroje

Studijní zaměření Hra na elektronické klávesové nástroje Studijní zaměření Hra na elektronické klávesové nástroje Elektronické klávesové nástroje (dále EKN) jsou v dnešní době nedílnou součástí globálního hudebního vývoje. EKN se uplatňují především v hudbě

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA AKORDEON

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA AKORDEON ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA AKORDEON Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

Studijní zaměření Hra na violoncello

Studijní zaměření Hra na violoncello Studijní zaměření Hra na violoncello Violoncello patří do rodiny smyčcových nástrojů houslového typu. První violoncella se objevují v 16. století. Původně violoncello sloužilo k doprovodným účelům, ale

Více

Studijní zaměření Hra na klasickou kytaru

Studijní zaměření Hra na klasickou kytaru Studijní zaměření Hra na klasickou kytaru Nástroje strunné drnkací jsou považovány za jedny z nejstarších vůbec. Jejich původ bychom mohli hledat v pravěkém hudebním luku, který vznikl úpravou luku loveckého.

Více

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU DECHOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2014 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU DECHOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2014 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU DECHOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 04 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 Modřany OBSAH 5.. STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU 5..3 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA PŘÍČNOU

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA HOUSLE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA HOUSLE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA HOUSLE Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2013 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2013 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 03 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 Modřany OBSAH 5..0 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA KYTARU 5.. STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA ELEKTRICKOU

Více

Studijní zaměření Hra na bicí nástroje

Studijní zaměření Hra na bicí nástroje Studijní zaměření Hra na bicí nástroje Bicí nástroje, pod tímto názvem se nabízí široká nabídka nástrojů: blahozvučné(malý buben, bicí souprava, tympány) melodické (zvony, zvonkohra, xylofon, vibrafon,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA CEMBALO

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA CEMBALO ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA CEMBALO Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SÓLOVÝ ZPĚV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SÓLOVÝ ZPĚV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SÓLOVÝ ZPĚV Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů a

Více

5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA:

5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA: 5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA: Zpěv provází člověka od počátků civilizace a je jedním ze základních způsobů vyjadřování vnitřních prožitků a emocí. Studium sólového zpěvu nabízí

Více

HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU

HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti

Více

5.21. Studijní zaměření: Hra na basovou kytaru

5.21. Studijní zaměření: Hra na basovou kytaru 5.21. Studijní zaměření: Hra na basovou kytaru Učební plán: I. stupeň II. stupeň 1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r I.r II.r III.r IV.r Hra na basovou kytaru 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hudební nauka 1 1 1 1 Dějiny

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY NOVÝ BOR ŠKOLA, KTEROU MÁŠ RÁD Hudba je zjevení vyššího rozumu a moudrosti. Ludwig van Beethoven OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...

Více

Studijní zaměření Hra na elektrickou kytaru

Studijní zaměření Hra na elektrickou kytaru Studijní zaměření Hra na elektrickou kytaru Díky nemalému zájmu o elektrickou (přesněji elektrofonickou) kytaru je tento nástroj již řadu let vyučován také na některých základních uměleckých školách. Elektrická

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SBOROVÝ ZPĚV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SBOROVÝ ZPĚV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SBOROVÝ ZPĚV Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

Studijní zaměření Hra na klavír

Studijní zaměření Hra na klavír Studijní zaměření Hra na klavír Výuka hry na klavír představuje v dnešní době stále velmi žádanou oblast hudebního vzdělávání. Studium klavírní hry má svá specifika vycházející z charakteru tohoto nástroje.

Více

Studijní zaměření Hra na zobcovou flétnu

Studijní zaměření Hra na zobcovou flétnu Studijní zaměření Hra na zobcovou flétnu Zobcová flétna se spolu s ostatními flétnami řadí historicky mezi nejstarší hudební nástroje. První zmínky nacházíme již na jeskynních malbách. Největší obliby

Více

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Duhový klíč. Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Duhový klíč. Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Dodatek k ŠVP ZUV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Duhový klíč Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Škola: Základní umělecká škola Dolní Újezd, okres Svitavy Ředitelka školy:

Více

Studijní zaměření Hra na housle

Studijní zaměření Hra na housle Studijní zaměření Hra na housle Housle patří k nástrojům, které mají nejširší možnosti využití. Mají za sebou dlouhý historický vývoj, který se definitivně dovršil v 17. století. Z této doby jsou zachované

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Č.j. ZUŠ-ZR-ŠVP-4/2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ZRUČ NAD SÁZAVOU BAREVNÁ ŠKOLA Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KYNŠPERK NAD OHŘÍ UMĚNÍ JE HRA Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost...

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - využívá své individuální hudební schopnosti při hudebních aktivitách - zpívá dle svých dispozic intonačně jistě a rytmicky přesně v jednohlase - dokáže ocenit vokální projev druhého - reprodukuje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA VIOLONCELLO

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA VIOLONCELLO ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA VIOLONCELLO Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty. Vokální činnosti Využití vokální činnosti Pěvecký a mluvený projev Nácvik správného

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY BOROVANY Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1 Počet oborů, velikost... 5 2.2 Historie a současnost... 5 2.3 Charakteristika

Více

Studijní zaměření Hra na lesní roh

Studijní zaměření Hra na lesní roh Studijní zaměření Hra na lesní roh Lesní roh jako dechový nástroj žesťový nabízí hráčům zajímavé možnosti uplatnění. Jeho původní využití při lovu zvěře stále láká vyznavače myslivosti ke hře a stává se

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ZRUČ NAD SÁZAVOU BAREVNÁ ŠKOLA Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, PRAHA 9, RATIBOŘICKÁ 30

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, PRAHA 9, RATIBOŘICKÁ 30 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, PRAHA 9, RATIBOŘICKÁ 30 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost... 4 2.3

Více

Studijní zaměření Hra na příčnou flétnu

Studijní zaměření Hra na příčnou flétnu Studijní zaměření Hra na příčnou flétnu Příčná flétna (flauto traverzo) se historicky řadí mezi nejstarší hudební nástroje. V 16. století nahradila do té doby velmi oblíbené flétny zobcové. V této době

Více

STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA TRUBKU CHARAKTERISTIKA

STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA TRUBKU CHARAKTERISTIKA STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA TRUBKU CHARAKTERISTIKA Trubka je žesťový hudební nástroj, který se ve svém původním tvaru vyskytoval již ve starověku. U starých Řeků se používalo trub k povzbuzení odvahy útočících

Více

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět 5.7.1 Hudební výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tento předmět vede y k porozumění

Více

Předmět PRAXE V SOUBORU. II. stupeň - základní studium

Předmět PRAXE V SOUBORU. II. stupeň - základní studium 4. - využívá při hře všechny získané technické i výrazové dovednosti - samostatně cílevědomě dbá na další zdokonalení prstové a dechové techniky - zvládá hru stupnic a akordů na vyšší úrovni - užívá smysluplně

Více

Hra na kytaru. Školní výstupy vyučovacího předmětu Hra na kytaru. I. stupeň

Hra na kytaru. Školní výstupy vyučovacího předmětu Hra na kytaru. I. stupeň Hra na kytaru Kytara se dnes těší velké oblibě stejně jako dříve. Odjakživa je nástrojem, který nás doprovázel při zpěvu, ale její možnosti sahají od skladeb klasické hudby, přes španělské flamenco až

Více

Studijní zaměření Hra na pozoun

Studijní zaměření Hra na pozoun Studijní zaměření Hra na pozoun Snižcový tenorový pozoun zvaný také trombon je nástroj dnes všeobecně používaný v hudební praxi v symfonickém orchestru, v taneční a populární hudbě i v hudbě dechové. Vznikl

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ Č. j.: ZUŠT/025/2014 2 Obsah strana 1. Identifikační údaje 004 2. Charakteristika školy 005 2.1. Počet oborů, velikost 005 2.2. Historie a současnost

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program ZUŠ Hrušovany nad Jevišovkou Obsah 1 dentifikační údaje...3 2 Charakteristika školy historie...4 2.1 Počet oborů, velikost...4 2.2 Historie a současnost školy...4 2.3 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍRKEVNÍ HUSITSKÉ ZUŠ HARMONIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍRKEVNÍ HUSITSKÉ ZUŠ HARMONIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍRKEVNÍ HUSITSKÉ ZUŠ HARMONIE Školní vzdělávací program CH ZUŠ Harmonie Motto: Drž se, vytrvej a vydrž. Trpělivost je zázračná. (Comte de Buffon) Název školy: Církevní husitská

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně. HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu V tomto předmětu je třeba u žáků postupně vytvářet kladný vztah k hudbě, rozvíjet jejich hudebnost, podporovat schopnosti hudbu emocionálně prožít.

Více

Studijní zaměření Sólový zpěv

Studijní zaměření Sólový zpěv Studijní zaměření Sólový zpěv Posláním výuky sólového zpěvu na základních uměleckých školách je položení základů pro přirozené a správné zacházení se zpěvním hlasem, rozvíjení schopnosti zpívat vícehlas,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY JANA ŠTURSY NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY JANA ŠTURSY NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY JANA ŠTURSY NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 3 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY A JEJÍ VIZE... 7 4 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro ZUV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro ZUV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro ZUV ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Jindřicha Pravečka, Lanškroun Platnost od 1. září 2015 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 5 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 6 2.1 Počet oborů, velikost 6 2.2

Více

Dodatek k ŠVP ZUV č. 3. Název školního vzdělávacího programu: Duhový klíč. Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZUV č. 3. Název školního vzdělávacího programu: Duhový klíč. Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Dodatek k ŠVP ZUV č. 3 Název školního vzdělávacího programu: Duhový klíč Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Škola: Základní umělecká škola Dolní Újezd, okres Svitavy Ředitelka školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA KLAVÍR

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA KLAVÍR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA KLAVÍR Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

Studijní zaměření Hra na trubku

Studijní zaměření Hra na trubku Studijní zaměření Hra na trubku Trubka je dechový žesťový nástroj, který dosahuje ze všech v současnosti používaných žesťových nástrojů nejvyšších tónů. Má široké využití prakticky ve všech hudebních žánrech

Více

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň 5.7 UMĚNÍ A KULTURA Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa. Přináší umělecké osvojování světa s rozvojem specifického cítění, tvořivosti a vnímavosti

Více

Charakteristika předmětu Hudební výchova

Charakteristika předmětu Hudební výchova Charakteristika předmětu Vyučovací předmět se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících s časovou dotací: v 1. 5. ročníku 1 hodina týdně Výuka probíhá ve třídách. Tento předmět vede žáky k porozumění

Více

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2013 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2013 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 0 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 Modřany OBSAH 5.. STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA KLAVÍR 5.. STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA VARHANY 0 5..4

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Soukromé základní umělecké školy Schola musica Stella maris s.r.o. V Kaštanech 103 Králův Dvůr hudba pro radost 1 OBSAH : 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE....3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY....4

Více

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI Rytmizace,melodizace: hudební hry (ozvěna, otázka odpověď)

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI Rytmizace,melodizace: hudební hry (ozvěna, otázka odpověď) Vzdělávací oblast:umění a kultura Ročník:1. - zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase VOKÁLNÍ ČINNOSTI Pěvecký a mluvní projev: pěvecké dovednosti (dýchaní, výslovnost),

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY DOBŘÍŠ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY DOBŘÍŠ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY DOBŘÍŠ Obsah 1. Identifikační údaje 3 Zřizovatel 3 Platnost dokumentu 3 Datum účinnosti 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Počet oborů, velikost 4 2.2 Historie

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA LESNÍ ROH

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA LESNÍ ROH ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA LESNÍ ROH Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, KLADNO, 5. KVĚTNA 1870 UMĚNÍ ZKRÁŠLUJE ČLOVĚKA A BRÁNÍ MU BÝT ŠPATNÝM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1 OBSAH 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika

Více

Studijní zaměření Hra na cembalo

Studijní zaměření Hra na cembalo Studijní zaměření Hra na cembalo Výuka hry na cembalo prezentuje velmi zajímavou obohacující zkušenost pro žáky současně hrající na klavír, ale i pro úplné začátečníky. Hra na cembalo má svá výrazová specifika,

Více

Základní umělecká škola Klobouky u Brna, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání

Základní umělecká škola Klobouky u Brna, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Základní umělecká škola Klobouky u Brna, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání 1 OBSAH 1. Identifikační údaje.. str. 3 2. Charakteristika školy.. str. 4 3. Zaměření

Více

Školní výstupy Učivo Vztahy zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase využívá jednoduché hudební nástroje

Školní výstupy Učivo Vztahy zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase využívá jednoduché hudební nástroje Hudební výchova - 1. ročník jednohlase využívá jednoduché hudební nástroje poslouchá soustředěně ukázky hudby dokáže pochodovat do rytmu Hudební výchova - 2. ročník Pěvecké činnosti - lidové písně Zvuk

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, příspěvková organizace UMĚNÍ JE KOLÉBKOU SPOLEČNOSTI Obsah: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 2.1 Počet oborů 4 2.2 Historie a

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno-venkov

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno-venkov [Zadejte podtitul dokumentu.] ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno-venkov Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školy... 4 2.1 Počet oborů, velikost...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ALFONSE MUCHY LETOHRAD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ALFONSE MUCHY LETOHRAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ALFONSE MUCHY LETOHRAD OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola Josefa Slavíka Hořovice, Palackého náměstí 253 příspěvková organizace IČO: 70856303 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY JOSEFA SLAVÍKA HOŘOVICE ŽIVÁ PŘÁTELSKÁ ŠKOLA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Frýdek-Místek DĚTI * UMĚNÍ * ŠKOLA Platnost dokumentu od 1.září 2012. Ladislav Muroň ředitel školy Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola Oslavany, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola Oslavany, příspěvková organizace [Zadejte podtitul dokumentu.] ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola Oslavany, příspěvková organizace Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školy... 4 2.1 Počet oborů, velikost...

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní umělecká škola Třeboň Školní vzdělávací program motto: Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje. A.Ward OBSAH Obsah...2 1. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA DOLNÍ ÚJEZD 2 OBSAH OBSAH...3 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...7 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...8 2.1 OBORY ŠKOLY...8 2.2 KAPACITA ŠKOLY

Více

POŽADAVKY K POSTUPOVÝM ZKOUŠKÁM

POŽADAVKY K POSTUPOVÝM ZKOUŠKÁM POŽADAVKY K POSTUPOVÝM ZKOUŠKÁM OBSAH: HRA NA AKORDEON:... 2 HRA NA KLAVÍR:... 3 HRA NA VARHANY:... 5 HRA NA KYTARU:... 6 HRA NA HOUSLE:... 8 HRA NA VIOLU:... 9 HRA NA VIOLONCELLO:... 10 HRA NA ŽESŤOVÉ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA KYTARU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA KYTARU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA KYTARU Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Hudební výchova - 1. ročník Zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. vokální činnosti - pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová hygiena) - hudební rytmus

Více

Hudební výchova ročník TÉMA

Hudební výchova ročník TÉMA Hudební výchova CASOVÁ DOTACE 1- Hudební a hudebně pohybová výchova 1- dovedností dětí 1- VÝSTUP žák: orientuje se v současné hudební kultuře a její historii; analyzuje hudební díla z hlediska jejich historického

Více

Učební osnovy Hudební nauka. I. Ročník

Učební osnovy Hudební nauka. I. Ročník Učební osnovy Hudební nauka I. Ročník - zná princip tvorby durových stupnic do předznamenání 2# (G, D) - zná princip tvorby durových stupnic do předznamenání 2b (F, B) - u probraných stupnic utvoří T kvintakord

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KLECANY Název ŠVP: Neustálá práce je zákonem jak pro umění, tak i pro život Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1 Počet oborů,

Více

Otázky z hudební nauky 1. ročník

Otázky z hudební nauky 1. ročník Otázky z hudební nauky 1. ročník 1. Co je zvuk, tón (jeho vlastnosti), nota? 2. Jak vypadá notová osnova, houslový klíč (napiš), takt, taktová čára a k čemu to všechno slouží? 3. Vyjmenuj hudební abecedu

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Studijní zaměření Hra na tenor

Studijní zaměření Hra na tenor Studijní zaměření Hra na tenor Tenor, zvaný také baskřídlovka, je trubkovitý žesťový nástroj, o oktávu níž znějící křídlovka. Je oválně stočen, takže vypadá jako malá tuba a ve většině případů je laděn

Více

6. - zvládne hru glissando. 7. - umí použít techniky odtrh a příklep. - hraje akordy s přidanou sextou, akordy sus a akordy s velkou septimou

6. - zvládne hru glissando. 7. - umí použít techniky odtrh a příklep. - hraje akordy s přidanou sextou, akordy sus a akordy s velkou septimou 6. - zvládne hru glissando - umí použít melodické ozdoby - umí využít příklepovou techniku v levé ruce - hraje akordy s přidanou sextou, akordy sus a akordy s velkou septimou - hraje v I. X. poloze - hraje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Č. j.: 10/13 Za 4/6/2013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecké školy v Telči Uměním proti citové chudobě Motto: Není umění bez fascinace, není tvorby bez zážitku. Neučíme vytvářet díla, zprostředkujeme

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VELEŠÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VELEŠÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VELEŠÍN Obsah Obsah 1 Identifikační údaje... 4 1.1 Název ŠVP... 4 1.2 Předkladatel... 4 1.3 Zřizovatel... 4 1.4 Platnost a účinnost dokumentu... 4 2 Charakteristika

Více

1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Počet oborů, velikost... 5. 2.2 Historie a současnost školy... 5

1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Počet oborů, velikost... 5. 2.2 Historie a současnost školy... 5 1 OBSAH 1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Počet oborů, velikost... 5 2.2 Historie a současnost školy... 5 2.3 Charakteristika pedagogického sboru... 5 2.4 Dlouhodobé projekty,

Více

Studijní zaměření Hra na fagot

Studijní zaměření Hra na fagot Studijní zaměření Hra na fagot Fagot je dechový dřevěný hudební nástroj se strojkem z dvojitého třtinového plátku. Vznikl v Itálii v 16. století, jeho název pochází z italského fagotto svazek, otep. Zpravidla

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník 1. ročník Rytmická deklamace, hra na ozvěnu. Řeč šeptem, slabě, pomalu, rychle. Rozlišování zvuků. Pozorné a soustředěné naslouchání. Pokusy o zpívaný dialog: Jak se jmenuješ? Rozlišování vysokého a nízkého

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Hudební výchova 5. ročník Zpracovala: Mgr. Naděžda Kubrichtová Vokální činnosti zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase

Více

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Věková kategorie: 3 6 let Doba trvání: 1-2 roky Zpracovala: Víchová Šárka Úvod Počátky hry na zobcovou flétnu jsou spojeny s utvářením

Více

Hra akordů a doprovodů Improvizace Hra v kapele

Hra akordů a doprovodů Improvizace Hra v kapele Hra akordů a doprovodů Improvizace Hra v kapele První část metodiky - Hra akordů a doprovodů - je zaměřena na nácvik zjednodušených i úplných hmatů základních kytarových akordů a na nácvik základních kytarových

Více

Základní umělecké školy Stod

Základní umělecké školy Stod ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecké školy Stod Motto: Umění je zámek se spoustou komnat a učitelé jsou jeho kasteláni. Nechte se provést po tomto zámku, každá komnata je pro Vás otevřena. OBSAH:

Více

Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především zpěvem a poslechem hudby.

Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především zpěvem a poslechem hudby. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především

Více

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní umělecké školy Bystré, okres Svitavy

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní umělecké školy Bystré, okres Svitavy ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecké školy Bystré, okres Svitavy 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost... 4 2.3 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY NEPOMUK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY NEPOMUK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY NEPOMUK Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost... 4 2.3 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM základní umělecké školy Motivační název: Všechny dobré zásady jsou již napsány. Nyní ještě zbývá je uskutečnit. B. Pascal 1 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JOŽKY MATĚJE BRUŠPERK, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JOŽKY MATĚJE BRUŠPERK, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JOŽKY MATĚJE BRUŠPERK, příspěvková organizace Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie

Více

Základní umělecká škola Klementa Slavického, Kadaň ŠKOLA PŘÍLEŽITOSTÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KLEMENTA SLAVICKÉHO, KADAŇ

Základní umělecká škola Klementa Slavického, Kadaň ŠKOLA PŘÍLEŽITOSTÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KLEMENTA SLAVICKÉHO, KADAŇ Základní umělecká škola Klementa Slavického, Kadaň ŠKOLA PŘÍLEŽITOSTÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KLEMENTA SLAVICKÉHO, KADAŇ OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...

Více

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch 1.1.1. HUDEBNÍ VÝCHOVA I. ST. - ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, změn platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VRANÉ NAD VLTAVOU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VRANÉ NAD VLTAVOU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VRANÉ NAD VLTAVOU VÝCHOVA JE PŘÍKLAD A LÁSKA Obsah 1. Identifikační údaje str. 3 2. Charakteristika školy str. 4 3. Zaměření školy a jejich vize str. 7

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro Základní uměleckou školu na Gymnáziu a Základní umělecké škole, Šlapanice, Riegrova 17

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro Základní uměleckou školu na Gymnáziu a Základní umělecké škole, Šlapanice, Riegrova 17 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro Základní uměleckou školu na Gymnáziu a Základní umělecké škole, Šlapanice, Riegrova 17 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1. Počet oborů, velikost...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY FRANTIŠKA ANTONÍNA ŠPORKA Školní náměstí 906, 289 22 Lysá nad Labem Motto: Umění zkrášluje člověka a brání mu být špatný. Walter von de Vogelweide Obsah

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY A PLUS, spol. s r. o. Český Těšín, Pod Zvonek 28 Motto: Mám-li se naučit, musím mít partnera v učení. Obsah Obsah... 1 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2 CHARAKTERISTIKA

Více