Příloha školního vzdělávacího programu č. 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha školního vzdělávacího programu č. 3"

Transkript

1 Příloha školního vzdělávacího programu č. 3 Základní škola praktická a Mateřská škola Hrádek nad Nisou Loučná, Hartavská 220, Školní vzdělávací program školní družiny

2 Obsah 1. Charakteristika zařízení Podmínky přijímání uchazečů Podmínky průběhu vzdělávání Délka a časový plán vzdělávání Konkrétní cíle ŠVP Formy vzdělávání Obsah vzdělávání Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Popis materiálních podmínek Popis ekonomických podmínek Personální podmínky Hygienické a bezpečnostní podmínky, psychosociální podmínky Plán evaluace činnosti školní družiny Klíčové kompetence Obsah vzdělávacího programu ŠD...13

3 1. Charakteristika zařízení Školní družina má samostatnou třídu, která se nachází ve druhém patře školy. Její vnitřní prostor je dostačující pro danou kapacitu žáků. Třída je vybavena odpovídajícím nábytkem, pomůckami a stolními hrami. K dispozici je sociální zařízení. Zapsaní žáci do ŠD mohou využít k pohybovým aktivitám školní tělocvičnu, školní hřiště, kuchyňku a počítačovou učebnu, kde je zaveden internet. Stravování žáků probíhá ve školní jídelně, která je součástí školy. Prostředí ŠD splňuje bezpečnost, snadné udržování pořádku a čistoty. Kapacita družiny je 15 dětí, z rozhodnutí ředitele školy je možno naplnit až do počtu 25 nepravidelně docházejících žáků. Do ŠD jsou děti přijímány na základě řádně vyplněného a odevzdaného zápisního lístku. Na každém zápisním lístku musí být mimo jiné uvedeno, jak bude dítě ze školní družiny odcházet (v doprovodu rodičů, sourozenců nebo bude odcházet samostatně). 2. Podmínky přijímání uchazečů Přihlašování a odhlašování dětí Přihlašování i odhlašování dětí do ŠD zajišťuje vychovatelka. O zařazení dětí do ŠD rozhoduje ředitel školy. Přednost mají děti z nižších ročníků. Rodiče nebo jiní zákonní zástupci přihlášeného žáka sdělí písemně na zápisním lístku údaje o rozsahu docházky a způsobu odcházení žáka z družiny. Omluvu nepřítomnosti žáka v družině a každou odchylku od docházky, od smluvené doby odchodu či odchodu s cizí osobou, jsou rodiče povinni písemně oznámit vychovatelce ŠD. 3. Podmínky průběhu vzdělávání Průběh zájmového vzdělávání navazuje na časový plán vzdělávání. Součástí pravidelné činnosti může být účast na víkendových akcích, soutěžích apod. Zájmové vzdělávání může být ukončeno např. vyhodnocením hry, zkouškou, prezentací výrobku, veřejným vystoupením apod. Organizace činnosti ŠD je otevřena ve dnech vyučování od hod.

4 4. Délka a časový plán vzdělávání Zájmové vzdělávání v ŠD je poskytováno po dobu trvání školního roku, tj. 10 měsíců. Pro každý školní rok je vypracováván konkrétní tematický roční plán práce ŠD. 5. Konkrétní cíle ŠVP zábavnou formou získávat potřebné vědomosti a dovednosti, rozšiřovat a fixovat učivo pomocí her, soutěží a vycházek výrazně motivovat nabízené zájmové činnosti rozvíjet tvořivé myšlení, logické uvažování a fantazii pomáhat mladším a slabším spolužákům při činnostech využívat dětské zvídavosti k samostatnému myšlení a tvoření vlastních prací vypěstovat základní hygienické návyky vést žáka aktivně ke vztahu k vlastnímu zdraví, zdravému prostředí ve společnosti a přírodě naučit žáka správným zásadám chování ke spolužákům a vrstevníkům a správnému chování k pedagogům, občanům obce a ostatním dospělým předcházet šikaně mezi spolužáky pěstovat v dětech chuť ke sportování připravovat děti na soutěže pořádané v rámci okresu reprezentace školy vhodně využívat internet pokračování ve psaní časopisu úzce spolupracovat s vyučujícími a rodiči dětí veřejně propagovat činnost ŠD formou fotografií a článků na internetových stránkách školy a v novinách Hrádecko pokračování ve psaní kroniky ŠD Podmínky pro činnost: inspirující a nestresující prostředí účelově vybavené prostory družiny s možností kreativního uzpůsobení možnost využívání prostor školy: tělocvična, počítačová učebna cvičná kuchyňka školní zahrada a školní hřiště

5 Žák: používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky realizuje aktivity k udržitelnému rozvoji Země tvořivě myslí, logicky uvažuje a řeší problémy (s přihlédnutím k věkovým a individuálním zvláštnostem) rozvíjí cit pro lidové a místní tradice a zvyky 6. Formy vzdělávání Při našem působení využíváme několik forem vzdělávání: příležitostnou návštěvy místní knihovny, besídky, návštěvy divadla, muzea, kina, pravidelnou pravidelně se střídající zájmová činnost dle časového plánu vzdělávání individuální vytváření podmínek pro rozvoj žáků, ale i pomoc žákům s některými problémovými oblastmi osvětovou - shromažďování a poskytování informací v oblasti prevence sociálně patologických jevů nabídka spontánních činností - hry, klidové činnosti, herní činnosti na hřišti Školní družina naplňuje svou funkci v péči o žáky těmito činnostmi: Odpočinková činnost do denního režimu se zařazují nejčastěji po obědě a dále dle potřeby kdykoliv během dne. Tuto funkci mohou plnit také klidové hry, či jiné klidné zájmové činnosti, poslechové činnosti apod. Rekreační činnost slouží k regeneraci sil, převažuje v nich odpočinek aktivní s náročnějšími pohybovými prvky. Zájmová činnost rozvíjejí osobnost žáka, umožňují žákům seberealizaci a další rozvoj pohybových dovedností a poznání. Příprava na vyučování zahrnuje činnosti související s plněním školních povinností. Může mít některou z následujících forem: se souhlasem rodičů vypracování domácích úkolů, zábavné procvičování učiva formou didaktických her při vycházkách, exkurzích a dalších činnostech. Všechny činnosti denního režimu vycházejí z momentálních potřeb dětí.

6 7. Obsah vzdělávání Vzdělávacími oblastmi, které tvoří obsah vzdělávání v rámci poskytování zájmového vzdělávání školní družiny, jsou tyto oblasti : a) Člověk a jeho svět místo, kde žijeme lidé kolem nás lidé a čas rozmanitost přírody člověk a jeho zdraví b) Člověk a společnost místo jedince ve společnosti zásady správného společenského chování zásady správné komunikace vztah člověka a médií c) Člověk a příroda vztah člověka k přírodě enviromentální výchova význam recyklace, sběru druhotných surovin d) Umění a kultura význam umění a kultury pro rozvoj člověka význam umění a kultury jako prevence proti sociálně patologickým jevům e) Člověk a zdraví hygienické návyky zdravá výživa jako prevence před nemocemi a špatným životním stylem zdravý životní styl, volný čas a volnočasové aktivity bohatý režim dne jako prevence proti sociálně patologickým jevům

7 f) Člověk a svět práce naše zručnost základní návyky zručnosti práce jako prostředek pro vlastní rozvoj osobnosti, pro budoucí profesní orientaci rozvíjení estetiky prostřednictvím vlastních výrobků 8. Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Zájmové vzdělávání ve školní družině je uskutečňováno i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami formou individuální integrace, kterou se rozumí začlenění jednoho či více dětí do běžných aktivit zájmového vzdělávání. V tomto případě bude upřednostňována forma individuální péče s využitím individualizace a diferenciace pedagogických postupů dle podmínek jednotlivých aktivit zájmového vzdělávání. Podmínky v oblasti personální ŠD má zajištěnou dostatečnou odbornost pedagogického pracovníka. Odbornost pedagogického pracovníka spočívá mimo jiné v zajištění příslušných volnočasových aktivit. Podmínky v oblasti technické ŠD má zajištěn přístup pro účastníky pohybově handicapované. Podmínky v oblasti materiální V úzké spolupráci a součinnosti se ZŠP má ŠD zajištěno odpovídající vybavení potřebnými didaktickými pomůckami. Podmínky v oblasti organizační ŠD má vytvořeny podmínky pro individuální činnosti jednotlivých účastníků, které jsou uzpůsobeny jejich věku a potřebám, což se v plné míře týká i účastníků se speciálními vzdělávacími potřebami.

8 9. Popis materiálních podmínek podlahová krytina, která je denně čištěná koberec sloužící pro odpočinek sedací souprava krytá pracím potahem skříně odpovídající svou velikostí vzrůstu dětí počítačová učebna v ZŠP hračky, stavebnice a didaktické pomůcky školní zahrada a hřiště školní kuchyňka školní tělocvična televize, video a DVD přehrávač 10. Popis ekonomických podmínek Provoz školní družiny je hrazen zřizovatelem, tedy obcí Hrádek nad Nisou, v rámci rozpočtu obce pro ZŠP. Mzdové náklady jsou hrazeny z rozpočtu podle platných tabulek. 11. Personální podmínky Provoz ŠD zajišťuje kvalifikovaná vychovatelka na částečný pracovní úvazek. Odborné zaměření je průběžně prohlubováno v akreditovaných kurzech a při samostudiu. 12. Hygienické a bezpečnostní podmínky, psychosociální podmínky Hygienické a bezpečnostní podmínky: vhodná struktura režimu žáků s dostatkem relaxace a aktivního pohybu dané režimem ŠD a skladbou zaměstnání vhodný stravovací a pitný režim (dle individuálních potřeb žáků)

9 zdravé prostředí užívaných prostorů družiny dle platných norem (vlastní vybavené prostory, odpovídající teplota, osvětlení, bezhlučnost, čistota, větrání, hygienické vybavení prostor) ochrana žáků před úrazy poučení žáků o chování a bezpečnosti ve všech prostorách ŠD i mimo ně, dozor vychovatelky výrazné označení všech nebezpečných předmětů a částí využívaných prostor (provozní řády) vybavení prostředků první pomoci, praktická dovednost vychovatelky poskytnout první pomoc Psychosociální podmínky: vytváření pohody prostředí, příznivé sociální klima respekt k potřebám jedince a jeho osobních problémů věková přiměřenost a motivující hodnocení ochrana žáků před násilím, šikanou a dalšími patologickými jevy spoluúčast žáků na životě školy a ŠD včasná informovanost žáků i jejich rodičů o činnosti ŠD a jejím vnitřním řádu 13. Plán evaluace činnosti školní družiny Vzdělávací program je vytvořen na dobu jednoho vzdělávacího cyklu. S programem se však průběžně pracuje, na základě evaluace se bude doplňovat a obměňovat. Metody a formy evaluace: pozorování (stav, kvalita a výsledky pedagogického procesu) průběžně rozhovory (vychovatelky s učiteli a asistenty, s žáky, rodiči, vedením školy) průběžně ankety (pro žáky, rodiče) 1x za 2 roky rozbory dokumentace (vedení školy) 2x za rok pozorování, hospitace, kontroly (vedení školy) dle plánu hospitací a kontrol Kritéria evaluace: podmínky činnosti dostatek vybavení, metodických materiálů, uspořádání prostoru organizace činnosti motivace, dodržování specifičnosti práce školní družiny, individuální

10 přístup k žákům, respektování jejich zvláštností a mentální úrovně, využití času vyhrazenému pro jednotlivé činnosti, zajištění bezpečnosti, funkčnosti hodnocení činnost vychovatelky jednání s žáky, způsob komunikace, navozování přátelské, pracovní atmosféry, vyžadování a dodržování pravidel, režimu, zvládání režimu, pestrost volených činností personální zabezpečení kvalifikovanost vychovatelky, sebevzdělávání zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví spolupráce s rodiči, prezentace na veřejnosti 14. Klíčové kompetence Klíčové kompetence mají žákům pomáhat při získávání základu všeobecného vzdělávání. Úroveň klíčových kompetencí získaných ve školní družině není konečná, ale tvoří základ pro další celoživotní učení a orientaci v každodenním praktickém životě. Naplňování jednotlivých klíčových kompetencí zájmového vzdělávání ve školní družině je možno popsat následujícím způsobem: Kompetence k učení (1) orientovat se v textech různého zaměření (učebnice, dětské encyklopedie, další knihy a časopisy) objevovat nové poznatky z různých zdrojů a současně v nich ověřovat správnost řešení rozvíjet paměť i logické myšlení s ohledem na mentální úroveň žáka započatou práci dokončit klást otázky a hledat na ně odpovědi zkušenosti uplatňovat v praktických situacích využívat poznatky z her Rozvíjíme individuálně podle dané situace u každého dítěte. Umožňujeme dětem realizovat vlastní nápady, podněcujeme jejich tvořivost.

11 Kompetence k řešení problémů (2) hledat různé varianty řešení problémů a vybírat mezi nimi řešit problémy při hrách přijímat odpovědnost za výsledek řešení problému vyrovnávat se s nedostatky a neúspěchy započaté činnosti dokončovat, v případě obtíží se je snažit překonat sám nebo vyhledat pomoc nenechat se odradit případným neúspěchem Zájmové vzdělávání v ŠD je vedeno tak, aby děti hledaly různá řešení problému, a aby si svoje řešení dokázaly obhájit. Kompetence komunikativní (3) vyslovit vlastní názor, respektovat názor druhých komunikovat bez ostychu s vrstevníky i dospělými vyjadřovat své pocity řečí, gestem a dalšími prostředky komunikovat při hrách ve skupině, řešit konflikty zapojovat se do diskuse Vedeme děti ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými ve škole i mimo školu. Kompetence sociální a interpersonální (4) oceňovat své spolužáky ve skupině za dobrou práci rozlišovat sociálně patologické jevy drogy, alkohol, kouření, vandalismus, násilné chování a učit se jim bránit rozpoznávat vhodné a nevhodné chování přijímat jednoduchou roli ve skupině (časoměřič, mluvčí, člen skupiny ) respektovat dohodnutá pravidla při práci ve skupině se dělit o pomůcky a materiál Během výchovně vzdělávací práce ve školní družině používáme mimo jiné skupinovou práci žáků

12 a vzájemnou pomoc při učení se, hrách a dalších činnostech. Učíme je zároveň k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi dětmi. Chceme děti naučit základům týmové práce. Kompetence občanská (5) vnímat krásy přírody a cíleně o ni pečovat odhadovat rizika svého jednání v krizové situaci a v situaci, ohrožující zdraví a život, postupovat podle pokynů kompetentních osob organizovat, plánovat, řídit a hodnotit svoji činnost i činnost druhých seznamovat se s tradicemi a kulturním dědictvím, vytvářet si k nim osobní vztah respektovat řád ŠD aktivně se zapojovat do aktivit prospěšných i pro ostatní Snažíme se společně s dětmi určit pravidla správného chování. Rozvíjíme hlavně učením, metodami sebepoznávání a seznamováním dětí s jejich právy, odpovědností a povinnostmi. Děti jsou vedeny k tomu, aby respektovaly osobnost a názor druhého včetně jejich odlišností. Kompetence trávení volného času (6) vybírat zájmové činnosti dle vlastních dispozic rozvíjet své zájmy v organizovaných skupinách i individuálních činnostech odmítat nevhodné nabídky pro trávení volného času po celou dobu práce udržovat své pracovní místo v pořádku posilovat tělesnou zdatnost dodržovat osobní hygienu, pitný režim orientovat se v možnostech smysluplného trávení volného času Děti motivujeme k aktivnímu zapojení do jednotlivých zájmových činností.

13 15. Obsah vzdělávacího programu ŠD Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme 2. Lidé kolem nás 3. Lidé a čas 4. Rozmanitost přírody 5. Člověk a jeho zdraví 6. Člověk a společnost 7. Umění a kuletura 8. Člověk a svět práce Tématický okruh Formulace činnosti a jejich stručný popis Číslo rozvíjené kompetence 1. MÍSTO, KDE ŽIJEME Náš domov - u nás doma - náš dům - rodina Naše škola, družina - cesta do školy, družiny - řád školy, družiny - orientace ve škole - pracovníci školy Vyprávíme si o životě naší rodiny. Kreslíme a malujeme, jak trávíme s rodiči náš společný volný čas. Ptáme se, co kdo dělá v našich rodinách, kresba, malba, hra na řemesla. Stavíme dům ze stavebnicových dílů - v nichž by chtěly žáci v budoucnosti bydlet. Výroba dárků či přání ke Dni matek. Pantomima povolání rodičů. Besedy, spolupráce s rodiči. Vycházky. Dodržování a přizpůsobování se režimu školy, družiny. Zdobení školní družiny. Pokračování ve psaní kroniky družiny. Dopravní výchova, poznávání dopravních značek. Vyrábíme dárky na školní výstavy. Tvoříme časopis Očko 3, 4, 5 4, 6 3, 5, 6 2, 3, 5, 6 3, 4, 6 1, 3, 4, 5 1, 5, 6 1, 2, 4, 5 1,2, 4, 6 2, 3, 6 1, 2, 4 1, 5, 6 1, 3, 6 Obec, region Vycházky - zajímavosti našeho města. 1, 3, 5, 6

14 - historie - tradice - osobnosti - instituce Tradice našeho města 2. LIDÉ KOLEM NÁS Rodina a kamarádi Den matek Svátky a oslavy Stavíme naše město z kostek. Seznamujeme se - pošta, knihovna, lékárna, MěÚ a pod. Všechna tato místa postupně navštěvujeme. Kreslíme a malujeme místa, kam rádi chodíme. Hrajeme si na prodavače. Kreslíme, čím bychom chtěli být. Hledáme ukrytý poklad v blízkém okolí školy Čteme na pokračování. Jdeme na exkurzi do hasičské zbrojnice a malujeme, co jsme viděli. Čteme,posloucháme pověsti našeho regionu, hradu Grabštejn a pod. Besedujeme o historii města. Malujeme historické památky města. Zapojujeme se při pořádání MDD. Besedujeme o lidových zvycích. Soutěž o nejhezčí čarodějnici - pro celou školu. 2, 3, 5, 6 1, 2, 5, 6 3, 5, 6 1, 3, 6 3, 6 2, 3, 4, 6 1, 4, 6 1, 2, 5, 6 1, 4, 5, 6 1, 3, 4, 5 3, 6 2, 3, 4, 5, 6 1, 3, 4, 6 4, 6 Povídáme si o rodině a blízkých příbuzných, vzpomínáme na větší setkání našich příbuzných. 3, 4, 6 Hrajeme si na malíře a malujeme portréty svého kamaráda. 1, 3, 4 Zjišťujeme jmeniny a narozeniny svých blízkých a kamarádů. 3, 4, 6 Připravujeme přáníčka, zpíváme písničky oslavencům. 1, 3, 6 Při hře poznáváme, jak se známe smyslové hry. 1, 3, 5 Vyprávíme o našem nejlepším kamarádovi a o drobných vlastnostech, kterých si vážíme na lidech. 1, 3, 4 Mluvíme o vandalismu, uklízíme a opravujeme poškozené hry. 2, 4, 5 Vyrábíme maminkám dárek a přání pro radost. Učíme se vázat květiny, sušit květiny. Vnímáme začínající atmosféru Vánoc. Čteme si v knížkách o Vánocích. Vyprávíme si o vánočních zvycích. Vyrábíme vánoční ozdoby, přání, drobné dárky. Pečeme perníčky. Připravujeme Vánoční strom soutěž škol. Bavíme se na vánoční besídce s pojené se 3, 4, 6 2, 6 2, 3 3, 4, 5 3, 4, 5

15 Velikonoce Den dětí Jak se správně chovat 3. LIDÉ A ČAS Náš denní režim Připravujeme se do školy Když jsme byli malí Jak se dříve bydlelo a žilo spaním ve ŠD. Jedeme na vánoční výlet do Kryštofova Údolí betlémy. Cvičíme se ve správném stolování Připravujeme si jednoduché vědomostní soutěže Malujeme a zdobíme kraslice. Připravujeme Velikonoční stůl soutěž škol pořádá knihovna v Hrádku nad Nisou. Učíme se koledy k velikonoční pomlázce. Zdobíme třídu a okna. Vyrábíme pomlázky a píšťalky. Čteme a vyprávíme si o zvycích spojených s jarem. Soutěžíme a závodíme. Pomoc při MDD pořádané DDM Drak v Hrádku nad Nisou. Plánujeme výlet oslava MDD. Učíme se společenskému chování a etiketě teoreticky i prakticky /návštěva kulturních akcí/. Hrajeme si a učíme se správně zdravit, podat ruku, požádat o něco. Besedujeme o kouzelných slovech děkuji, prosím, omlouvám se a jejich významu. Seznamujeme se s denním rozvrhem zaměstnání ve školní družině. Vyprávíme si o zásadách pravidelného denního režimu; učíme se rozlišovat povinnosti a zábavu. Hrajeme si hry /odhad času/. Učíme se hodiny, výroba papírových hodin. Využíváme hry, při nichž si cvičíme paměť, pozornost, postřeh, soustředěnost a tvořivé myšlení. Využíváme počítač pro získání mnoha informací, pracujeme s didaktickými hrami, kvízy, hlavolamy. Besedujeme nad důvody, které předměty máme nejraději. Plánujeme správný režim jednoho běžného odpoledne jak se připravovat na vyučování. Besedujeme o věkových obdobích co může člověk zažít a naučit se. Vytvoříme tablo když jsme byli malí , 4, 6 1, 2, 4, 5 5, 6 3, 6 5, 6 2, 6 1, 3 3, 4, 5, 6 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 6 4, 6 3, 4 1, 2, 3 1, 2, 3, 6 1, 2, 3, 6 2, 4, 6 1, 5, 6 1, 3 1, 5 1, 3 1, 2 1, 2, 3 1, 4, 6 Čteme české pohádky, říkadla, básničky, hádanky. 1, 2, 3, 4, 6

16 Kronika a časopis družiny Povídáme si, jak se žilo na hradech a zámcích. Pojedeme na výlet - Záhady Grabštejna. Připravujeme kvíz na téma co jsme si zapamatovali z výletu. Prohlížíme si kroniku školy a ŠD, zjišťujeme, kdo ji v minulosti vedl. Hledáme staré fotky a zprávy o naši škole. Pokračujeme v psaní kroniky a časopisu Očko ŠD. Malujeme na chodník O nejhezčí sluníčko a strom. 1,6 4. ROZMANITOST PŘÍRODY 1, 3 1, 3, 4, 6 1, 3 2, 3 2, 3, 4 3, 6 Naši kamarádi zvířátka Roční období Podzim Zima Jaro Vyprávíme si o domácích zvířatech a jak o ně pečujeme. Návštěva útulku v Liberci. Sledujeme změny v podzimní přírodě Na vycházkách sbíráme kaštany, žaludy, šípky - využijeme pro zimní dokrmování zvěře Soutěžíme v poznávání ovoce a zeleniny podle hmatu, chuti, vůně. Vyrábíme draky. Besedujeme o ročních obdobích - sledujeme změny v přírodě. Vyrábíme herbář poznáváme byliny. Zdobíme okna a prostory školy a ŠD podzimní výzdoba. Pomáháme zvířátkům a ptákům přežít zimu. Vyrábíme jednoduchá krmítka, připravujeme dárečky na strom pro zvířátka. Malujeme vodovými barvami do sněhu, stavíme sněhuláky. Při vycházkách sledujeme stopy zvířat na sněhu. Závodíme a hrajeme si na sněhu. Zimní výzdoba oken a prostor školy a ŠD Čteme pranostiky a uvažujeme o jejich smyslu. Kreslíme a malujeme první jarní květiny, mláďata domácích zvířat, jarní přírodu. Sbíráme léčivé byliny a rostliny, pokračujeme ve výrobě herbáře. Vyrábíme koláže charakterizující jednotlivá roční období. Chráníme své životní prostředí Pomáháme při úklidu svého bydliště, okolí 1, 3, 4 1, 3, 4, 6 1, 3 3, 4, 6 1, 3 1, 2, 6 1, 3 1, 4, 6 3, 6 1, 4, 6 1, 3, 4, 6 1, 4, 6 1, 2, 4 1, 5 1, 2, 4 4, 6 1, 5

17 Léto Jak se budí semínko Přírodniny Chráníme si své životní prostředí 5. ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ První pomoc Chodíme ven každý den Poznáváme své tělo Den bez úrazu školy a školní družiny. Besedujeme o tom, jak člověk škodí a prospívá přírodě (kvízy, hádanky) Kreslíme, malujeme, modelujeme zvíře podle své fantazie. Vyrábíme pomlázku, píšťalky a pleteme košíčky. Kreslíme a malujeme léto protkané sluncem. Malujeme na chodník léto. Oslavíme MDD soutěže a hry Vícedenní výlet ŠD. Sejeme semínka a pozorujeme jeho klíčení. Zapisujeme si klíčení každý den. Křemílek a Vochomůrka kolektivní čtení. Malujeme klíčení semínka. Vycházky do lesa sběr přírodnin a plodů. Pravidla slušného chování v přírodě. Obtisk listů různé techniky pro výtvarnou činnost. Zhotovíme z plodů obrázky a šperky. Při vycházkách do okolí školy a bydliště pozorujeme čistotu a úpravu okolí. Třídíme odpad. Besedujeme o tom, jak člověk škodí nebo prospívá přírodě. Pomáháme při úklidu svého bydliště, okolí školy a družiny. Beseda s ekologem spojená s vícedenním pobytem, sázení stromků. 2, 3, 4 1, 3 1, 2, 6 1, 3, 4, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 2, 6 2, 3, 4, 6 1, 2, 6 1, 3, 4 3, 5, 6 1, 2, 6 1, 2, 6 1, 3, 5 1, 5, 6 1, 4, 5 5, 6 1, 2, 6 Učíme se zásadám první pomoci, umíme ošetřit drobná poranění, přivolat pomoc. 1, 4 Denně chodíme do přírody, na školní hřiště apod. Při vycházkách překonáváme přírodní překážky, pro naše hry využíváme přírodní prostředí. V encyklopediích vyhledáváme zajímavosti o lidském těle a jeho funkcích. Hrajeme hru: Hlava, ramena, kolena, palce Celý školní rok zjišťujeme kolik vážíme a měříme, vše zapisujeme a sledujeme, jak se měníme. Vypravujeme si o otužování a jak správně relaxovat. Na vycházkách a výletech, pobytech v lese si uvědomujeme nebezpečí úrazu a zjišťujeme, 5, 6 5, 6 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 3

18 Zimní radovánky jak jim předcházet. Soutěžíme na téma: Mé tělo a jak jej znám. Zpíváme a hrajeme pohybové hry. Předvádíme, jak se chovat na ulici, v dopravních prostředcích apod., a jak se vyhnout úrazu. Beseda s příslušníkem policie úrazy / lidé, zvířata apod./. Chodíme bobovat,stavět sněhuláky. Chodíme bruslit na zimní stadion. Vycházky do zimní přírody. Soutěžíme, závodíme, hrajeme si. 1, 2, 6 6 1, 4 3, 4, , 5, 6 6 Míčové hry 6. ČLOVĚK A SPOLEČNOST Seznámení se s pravidly míčových her. Nacvičujeme vybíjenou, florbal a kopanou. Učit se společně žít Sestavujeme pravidla soužití. Malujeme portrét kamaráda Kolektivní hry poznáváme kamaráda, jeho klady a zápory apod. Rozdíl mezi slovy kamarád - přítel spolužák Kolektivní výlety poznáváme kamaráda, pomoc mladším a slabším spolužákům. Kouzelná slovíčka aneb společenské chování 7. UMĚNÍ A KULTURA Vedení k pozdravení, oslovení, poděkování, kladnému vztahu ke spolužákům, vzájemné úctě. Vyřizování vzkazů, vstupování do místností, chování v jídelně , 3, 4 6 1, 4, , 3, 5 1, 3, 5 Umění a já Výtvarná výchova malování, kreslení, koláže, výzdoba školy a ŠD, práce s hlínou, papírem apod. Hudební výchova - zpěv, poslech,tanec, pohyb s hudbou, hra na hudební nástroj flétna. Návštěva kulturního zařízení. Soutěže, hry. Výzdoba ŠD a školy estetické cítění. 1, 3, 4, 6 8. ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Bez práce nejsou koláče Práce s drobným materiálem -vytváření výrobků, modelů. Domácí práce 1, 2, 3, 6

19 Povolání - jednou v měsíci se učíme vařit - jednoduché a chutné recepty. Námětové hry na domácnost,v obchodě apod. Hovoříme o povolání svých rodičů. Vytváříme si představy o svém budoucím povolání. Neničíme práci druhých. Spolupracujeme při vytváření výrobků -vzájemná spolupráce. 3, 4, 5 Obsah výchovně vzdělávací činnosti: Podzim Zima Jaro Léto Září Prosinec Březen Červen Naše škola, družina - všichni jsme kamarádi - putování naší školou - cesta do školy - zkoumáme okolí školy Kouzelný čas Vánoc - rodina - dárečky pro radost - tradice Říjen Leden Duben Barvy podzimu - barevná příroda - hry na podzim - ovoce a zelenina - zásady správné výživy Bílé radovánky - hrátky se sněhem - zimní sporty - naše tělo - soutěž ve stolních hrách Listopad Únor Květen..už letí? -sbíráme a vyrábíme z přírodnin - mám rád přírodu -drakiáda - příroda se chystá na zimu Cestujeme do pohádky -sledujeme TV pohádky -pohádkové malování -návštěva zámku Vítáme jaro - máme rádi zvířata - příroda se probouzí - velikonoční tradice Moje město - bezpečné chování ve městě - historie našeho města - můj dům, můj domov Maminka má svátek - všechno kvete kolem nás - moje maminka Hurá prázdniny - léto začíná - Den dětí - cestujeme po světě - dopravní soutěž

20 Příležitostné akce školní družiny: akce pro školy - Vánoční strom mikulášská nadílka v kostele vánoční besídka slavnostní večeře přenocování v družině akce pro školy - Velikonoční stůl dětský den akce DDM Drak deskové hry pořádané DDM Liberec Puzzle a Barevná pastelka ZŠP Orlí Liberec vícedenní a víkendové výlety

21 Na tvorbě školního vzdělávací programu školní družiny se podíleli: Eva Jandalová Mgr. Václav Havel Mgr. Božena Látová Graficky upravila: Mgr. Božena Látová Schválil: Projednáno na poradě ped. pracovníků dne: Platnost dokumentu od:

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Školní rok 2009 / 2010 Září 2009 Téma: Pojďte se seznámit Seznámení se školními budovami, režimem a bezpečností při všech akcích ŠD. Seznámení s okolím

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO

ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO okres Praha západ MOTTO: Školní družina místo pro radost 1 OBSAH 1.CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍ DRUŽINY... 3 2.CÍLE ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 Cíle výchovně vzdělávací

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

PLÁN VÝCHOVNÉ PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015 / 2016

PLÁN VÝCHOVNÉ PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015 / 2016 PLÁN VÝCHOVNÉ PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015 / 2016 V letošním školním roce jsou děti ve školní družině rozděleny do čtyř oddělení. Do 1. oddělení s vychovatelkou Mgr. Štěpánkovou Romanou dochází X žáků. Celá

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní škola a Mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Soukromá střední a základní škola (1.KŠPA) Praha s.r.o. Pernerova 383/29 186 00 Praha 8 - Karlín Školní vzdělávací program pro Školní družinu Zpracoval: kolektiv pedagogických pracovníků Soukromé střední

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Září Obec,v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost- stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro zájmové vzdělávání - školní družina

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro zájmové vzdělávání - školní družina ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání - školní družina 1 Identifikační údaje... 3 1.1 Název ŠVP... 3 1.2 Údaje o škole... 3 1.3 Zřizovatel... 3 1.4 Platnost dokumentu... 3 2 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škola Jablonec nad Nisou Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou Vypracovala: Lenka Riegerová

Více

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v Mokrých Lazcích. Specifické

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINY ORGANIZACE

ŠKOLNÍ DRUŽINY ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Vypracovaly: Marcela Novotná Mgr. Iva Vassová Mgr. Hana Hedbávná 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 1. Základní údaje o ŠD 2. Charakteristika ŠD 3. Personální podmínky 4. Podmínky vzdělávání ve ŠD 5. VP pro ŠD 6. Vnitřní

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ROK V PŘÍRODĚ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZŠ A MŠ BEZ HRANIC Dokážu to!

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM školní družiny při Základní škole Pchery, okres Kladno

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM školní družiny při Základní škole Pchery, okres Kladno VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM školní družiny při Základní škole Pchery, okres Kladno č.j. 1/2014 platný od 15.10.2014 schváleno ŠR 14.10.2014 pro období 2015/2016 vypracovala ved. vychovatelka Bc. Ilona

Více

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD) Obsah Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín,... 2 pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)... 2 Charakteristika ŠD... 2 Materiální podmínky... 2 Ekonomické podmínky... 3 Personální podmínky...

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní školy, Liberec Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace č.j. 2013/406 1 OSNOVA 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika 2.1. Podmínky přijetí

Více

Školní vzdělávací program školní družiny ZŠ praktické a ZŠ speciální Mělník, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program školní družiny ZŠ praktické a ZŠ speciální Mělník, příspěvková organizace Základní škola praktická a základní škola speciální Mělník, příspěvková orgnizace Školní vzdělávací program školní družiny ZŠ praktické a ZŠ speciální Mělník, příspěvková organizace OSNOVA 1. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Barevná škola

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Barevná škola ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Barevná škola ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV ŠD PŘI ZŠ POLEŠOVICE Školní vzdělávací program 1. Identifikační údaje školy Školní vzdělávací program ŠD pro 1. - 5. ročník

Více

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, okr. Benešov, tel.: 323 647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz, www.zspysely.estranky.cz Školní vzdělávací program pro školní

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Základní škola a mateřská škola Provodov, okres Zlín

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Základní škola a mateřská škola Provodov, okres Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola Provodov, okres Zlín Identifikační údaje: ZŠ a MŠ Provodov, okres Zlín Provodov 90 763 45 Březůvky Zřizovatel: Obec Provodov Provodov

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny

Výchovně vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Č í ž o v á, okres Písek Výchovně vzdělávací program školní družiny Základní údaje o škole škola Název školy: Základní škola a Mateřská škola Čížová, okres Písek Adresa

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje Předkladatel: Základní škola: Základní

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ DRUŽINA - důležitý výchovný partner rodiny a školy - plní vzdělávací cíle, rozvíjí specifické nadání dětí

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Září Obec v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost-stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY. Září. Říjen

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY. Září. Říjen PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY Září Seznámení s provozem, řádem ŠD a dodržováním bezpečnostních pravidel při všech činností v ŠD. Vzájemné poznávání s dětmi v kolektivu ŠD. kamarádi kolem nás poslech písní: na přání

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 TÉMA: POHÁDKOVÉ KLÍČE VYPRACOVALA: VED.VYCH. JANA NÁVOJOVÁ ZÁŘÍ 1.) Seznámíme se s žáky první třídy. 2.) Prohlédneme si celou Školní družinu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Cestou hry a zábavy jdeme spolu za dalším poznáním ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Cestou hry a zábavy jdeme spolu za dalším poznáním ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola a Mateřská škola Tečovice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Cestou hry a zábavy jdeme spolu za dalším poznáním ŠKOLNÍ DRUŽINA 1 O B S A H Školní vzdělávací

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ DRUŽINY

OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ, ŽIŽKOVO NÁM. 1 TELEFON: 491 474 082 OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ DRUŽINY 1. ÚVOD 2. PERSONÁLNÍ PODMÍNKY 3. MATERIÁLNÍ PODMÍNKY 4.

Více

ZÁŘÍ. Cílem tohoto měsíce je komunikativnost mezi dětmi.

ZÁŘÍ. Cílem tohoto měsíce je komunikativnost mezi dětmi. ZÁŘÍ 1.) Seznámíme se s žáky první třídy. 2.) Prohlédneme si celou Školní družinu (ŠD) a Školní jídelnu (ŠJ). Dohlédneme na správné stolování. 3.) Poučíme žáky o bezpečnosti v prostorách ŠD a ŠJ. Dále

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků.

Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků. Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků. Rozvíjí specifické nadání dětí, jejich přirozený hudební, výtvarný

Více

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Charakteristika školní družiny Školní družina je důležitý výchovný partner rodiny a školy, který plní vzdělávací

Více

Obsah: Školní družina při Základní škole v Rakvicích

Obsah: Školní družina při Základní škole v Rakvicích Školní družina při Základní škole v Rakvicích Obsah: Charakteristika ŠD Cíle ŠD Výchovné kompetence Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět 1. Místo, kde žijeme 2. Lidé kolem nás 3. Lidé a čas 4. Rozmanitost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU. Základní škola Votice, okres Benešov

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU. Základní škola Votice, okres Benešov ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Základní škola Votice, okres Benešov IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Základní škola Votice, okres Benešov REDIZO 600042171 IZO 181045648 IČ 70568146 Adresa školy

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní vzdělávací program pro školní družinu Charakteristika, umístění a vybavení ŠD Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním

Více

,,Hrajeme si se skřítky

,,Hrajeme si se skřítky Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání,,hrajeme si se skřítky Školní družina Radnice Obsah ŠVP: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Vzdělávání : a) cíle b) formy c) obsah

Více

Základní škola Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků 1332

Základní škola Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků 1332 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků 1332 Platnost dokumentu: 2. verze dokumentu je platná od 5. 9. 2012 pod č. j. 115/2012/Re (projednána a schválena

Více

Předkladatel: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SVÉBOHOV, okres Šumperk, příspěvková organizace

Předkladatel: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SVÉBOHOV, okres Šumperk, příspěvková organizace Předkladatel: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SVÉBOHOV, okres Šumperk, příspěvková organizace Č. j. 53/2008 Obsah 1) Identifikační údaje školy... 3 2) Charakteristika zařízení... 3 3) Materiální podmínky...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Školní družina při ZŠ Jenišovice, Jenišovice 180, 468 33 Jenišovice I. Úvod Školní družina (ŠD) je zřízena dle Školského zákona a řídí se zejména prováděcí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY JUNGMANNOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY BEROUN, PLZEŇSKÁ 30 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa školy : Jungmannova základní škola Plzeňská 30 Beroun 2 01 IČO: 70975019 IZO: 002050579

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole ve Tvrdonicích Kostická 98, Tvrdonice 691 53 Školní vzdělávací program pro školní družinu ŠKOLA DO NEPOHODY 1 OBSAH: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení

Více

Základní škola a mateřská škola Huntířov ROK SE ŠKOLNÍ DRUŽINOU

Základní škola a mateřská škola Huntířov ROK SE ŠKOLNÍ DRUŽINOU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ PLATNOST OD 1. ZÁŘÍ 2011 Obsah 1.1 Identifikační údaje...2 1.2 Charakteristika zařízení...3 1.3 Konkrétní cíle vzdělávání...3 1.4 Délka

Více

Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014

Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Čs. armády 210 Veselí nad Lužnicí Září, říjen, listopad Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 - seznámení se řádem ŠD a poučení o bezpečnosti v ŠD, s provozem a řádem na školním

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škola Strž E. Krásnohorské 2919 Dvůr Králové nad Labem 544 01 Údaje o škole Název školy: Základní škola Strž Ulice, číslo: E. Krásnohorské 2919 Město: Dvůr

Více

Základní a mateřská škola Vejprnice. Jakuba Husníka 527 330 27 Vejprnice tel. 377826213. Školní vzdělávací plán. Školní družina

Základní a mateřská škola Vejprnice. Jakuba Husníka 527 330 27 Vejprnice tel. 377826213. Školní vzdělávací plán. Školní družina Základní a mateřská škola Vejprnice Jakuba Husníka 527 330 27 Vejprnice tel. 377826213 Školní vzdělávací plán Školní družina Motto: Spolu a s úsměvem... Charakteristika ŠD Školní družina je školské zařízení

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program školní družiny

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program školní družiny Platnost od 1.9. 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST. ŠKOLA PRO RADOSTč

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST. ŠKOLA PRO RADOSTč ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU č.j. 10/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLY HÝSKOV ŠKOLNÍ 112, HÝSKOV 267 06 TELEFON: 604 942 818 604 549 780 zshyskov@seznam.cz www.zshyskov.cz ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST

Více

Školní vzdělávací program ve školní družině

Školní vzdělávací program ve školní družině Školní vzdělávací program ve školní družině Identifikační údaje Adresa: Základní škola a Mateřská škola Dobrovice Komenského 46, 294 41 Dobrovice příspěvková organizace Ředitelka školy: Ing. Jana Čejková

Více

Školní družina při ZŠ Liptál

Školní družina při ZŠ Liptál Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní družina při ZŠ Liptál Verze č. III Platnost od: 1.9. 2015 Zpracovala: Petra Pilná vychovatelka Charakteristika ŠVP pro ŠD vychází z ŠVP ZŠ Liptál,

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní vzdělávací program pro školní družinu Cíle školní družiny Vedeme žáky k všestranné a účinné komunikaci Usnadňujeme žákům přechod z předškolního vzdělávání a rodinné péče do povinného a pravidelného

Více

Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna, okr. Brno venkov, příspěvková org.

Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna, okr. Brno venkov, příspěvková org. Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna, okr. Brno venkov, příspěvková org. Školní družina je důležitým výchovným partnerem rodiny a školy. Rozvíjí specifické nadání dětí, plní výchovné a vzdělávací

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

ŠKOLA VŠESTRANNÉHO ROZVOJE

ŠKOLA VŠESTRANNÉHO ROZVOJE Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace 783 16 Dolany č.p. 174 IČ 70983259 ŠKOLA VŠESTRANNÉHO ROZVOJE Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

Více

Školní vzdělávací program. pro Školní družinu

Školní vzdělávací program. pro Školní družinu ŠVP Základní škola a Mateřská škola Rudná 1 pod Pradědem, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Více

Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013

Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013 Září Říjen (Mgr. Andrea Tošenovjanová, Mgr. Ludmila Vaňková, Mgr. Eva Nováčková, Mgr. Jana Blumentritová) - Navozování příznivého

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny ZŠ NEPOMUK Školní 546, 33501 Nepomuk

Výchovně vzdělávací program školní družiny ZŠ NEPOMUK Školní 546, 33501 Nepomuk Výchovně vzdělávací program školní družiny ZŠ NEPOMUK Školní 546, 33501 Nepomuk Provoz ŠD : 6.15 16.30 hod. Počet oddělení: 5 Věk žáků ŠD: 6 9 let Platnost dokumentu: od 1. 9. 2015 Obsah: 1.Úvod 2.Informace

Více

Školní vzdělávací program školní družiny. Základní škola Tábor, Zborovská 2696, Tábor 390 03

Školní vzdělávací program školní družiny. Základní škola Tábor, Zborovská 2696, Tábor 390 03 Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola Tábor, Zborovská 2696, Tábor 390 03 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program školní družiny při ZŠ Tábor, Zborovská 2696, Tábor Název školy:

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola a mateřská škola Řenče, příspěvková organizace Řenče 44, 334 45 Obsah: 1. Cíle vzdělávání 2. Délka a časový plán zájmového vzdělávání 3.

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace Téma: Moje škola Seznámení s okolím Měčína Sběr plodin (kaštany, trnky) Výtvarné vyjádření skutečnosti Téma: Barvy podzimu Celoroční spolupráce s Městskou knihovnou Měčín výzdoba, nástěnky Polodenní výlet

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Č. j.: Spisový a skartační znak: Základní škola ZaHRAda, Hornická 900, 666 03 Tišnov, místo vzdělávání Riegrova 312, 666 01 Tišnov Školní vzdělávací program školní družiny Datum Podpis Vydává Schválil

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program Školního klubu Platnost: od 1. září 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany Předkladatel: ŠD při Základní škole a mateřské škole Božičany Božičany 76 362 26 IČ 69 98 31 60 IZO 102 988 978

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Masarykova základní a mateřská škola ve Velké Bystřici Školní vzdělávací program pro školní družinu Motto programu: Barevný svět poznání Náš program usiluje o vytváření zdravé osobnosti a připravení jedince

Více

Základní škola Valtice. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Motto: Škola pro každého, škola pro všechny

Základní škola Valtice. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Motto: Škola pro každého, škola pro všechny Základní škola Valtice Školní vzdělávací program pro školní družinu Motto: Škola pro každého, škola pro všechny Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika zařízení... 4 3. Cíle zájmového vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro školní družinu Škola hrou Základní škola Nová Včelnice Školní 414, 378 42 Nová Včelnice Identifikační údaje Název výchovného programu: Škola hrou školní vzdělávací program

Více

Základní škola Opatovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Opatovice 66, 664 61 Rajhrad. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Základní škola Opatovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Opatovice 66, 664 61 Rajhrad. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Opatovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Opatovice 66, 664 61 Rajhrad Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Škola pro život 1. Identifikační údaje Název programu:

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66. 1. Základní údaje o ŠD 2. Organizace provozu

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66. 1. Základní údaje o ŠD 2. Organizace provozu VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 1. Základní údaje o ŠD 2. Organizace provozu 3. Charakteristika ŠD 4. Personální podmínky 5. Podmínky vzdělávání ve

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace MOTTO: PLNÉ ÚLY, SPOUSTA HER, DO DRUŽINY ZAVÍTEJ! IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 8. ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 8 ZŠ - OŘ /2005 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 20.6.2005 Mgr. Helena Fučíková,

Více

Měsíční plán výchovně-vzdělávací činnosti školní družiny pro školní rok 2011/2012

Měsíční plán výchovně-vzdělávací činnosti školní družiny pro školní rok 2011/2012 Měsíční plán výchovně-vzdělávací činnosti školní družiny pro školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ téma: Naše škola a město - vítáme se a seznamujeme se (řád ŠD) - zásady správného stolování - bezpečná cesta a orientace

Více

Plán práce školní družiny na šk.rok 2012/2013

Plán práce školní družiny na šk.rok 2012/2013 Plán práce školní družiny na šk.rok 2012/2013 Celoroční projekty - Safari/celoroční hra časopisu Pastelka/ - Recyklohraní - Les ve škole, škola v lese - Dopravní výchova/1. a 2. ročník/ ZÁŘÍ ŘÍJEN - seznámení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Základní škola Votice, okres Benešov

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Základní škola Votice, okres Benešov ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Votice, okres Benešov IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Základní škola Votice, okres Benešov REDIZO 600042171 IZO 113000235 IČ 70568146 Adresa školy

Více