Příloha školního vzdělávacího programu č. 3

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha školního vzdělávacího programu č. 3"

Transkript

1 Příloha školního vzdělávacího programu č. 3 Základní škola praktická a Mateřská škola Hrádek nad Nisou Loučná, Hartavská 220, Školní vzdělávací program školní družiny

2 Obsah 1. Charakteristika zařízení Podmínky přijímání uchazečů Podmínky průběhu vzdělávání Délka a časový plán vzdělávání Konkrétní cíle ŠVP Formy vzdělávání Obsah vzdělávání Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Popis materiálních podmínek Popis ekonomických podmínek Personální podmínky Hygienické a bezpečnostní podmínky, psychosociální podmínky Plán evaluace činnosti školní družiny Klíčové kompetence Obsah vzdělávacího programu ŠD...13

3 1. Charakteristika zařízení Školní družina má samostatnou třídu, která se nachází ve druhém patře školy. Její vnitřní prostor je dostačující pro danou kapacitu žáků. Třída je vybavena odpovídajícím nábytkem, pomůckami a stolními hrami. K dispozici je sociální zařízení. Zapsaní žáci do ŠD mohou využít k pohybovým aktivitám školní tělocvičnu, školní hřiště, kuchyňku a počítačovou učebnu, kde je zaveden internet. Stravování žáků probíhá ve školní jídelně, která je součástí školy. Prostředí ŠD splňuje bezpečnost, snadné udržování pořádku a čistoty. Kapacita družiny je 15 dětí, z rozhodnutí ředitele školy je možno naplnit až do počtu 25 nepravidelně docházejících žáků. Do ŠD jsou děti přijímány na základě řádně vyplněného a odevzdaného zápisního lístku. Na každém zápisním lístku musí být mimo jiné uvedeno, jak bude dítě ze školní družiny odcházet (v doprovodu rodičů, sourozenců nebo bude odcházet samostatně). 2. Podmínky přijímání uchazečů Přihlašování a odhlašování dětí Přihlašování i odhlašování dětí do ŠD zajišťuje vychovatelka. O zařazení dětí do ŠD rozhoduje ředitel školy. Přednost mají děti z nižších ročníků. Rodiče nebo jiní zákonní zástupci přihlášeného žáka sdělí písemně na zápisním lístku údaje o rozsahu docházky a způsobu odcházení žáka z družiny. Omluvu nepřítomnosti žáka v družině a každou odchylku od docházky, od smluvené doby odchodu či odchodu s cizí osobou, jsou rodiče povinni písemně oznámit vychovatelce ŠD. 3. Podmínky průběhu vzdělávání Průběh zájmového vzdělávání navazuje na časový plán vzdělávání. Součástí pravidelné činnosti může být účast na víkendových akcích, soutěžích apod. Zájmové vzdělávání může být ukončeno např. vyhodnocením hry, zkouškou, prezentací výrobku, veřejným vystoupením apod. Organizace činnosti ŠD je otevřena ve dnech vyučování od hod.

4 4. Délka a časový plán vzdělávání Zájmové vzdělávání v ŠD je poskytováno po dobu trvání školního roku, tj. 10 měsíců. Pro každý školní rok je vypracováván konkrétní tematický roční plán práce ŠD. 5. Konkrétní cíle ŠVP zábavnou formou získávat potřebné vědomosti a dovednosti, rozšiřovat a fixovat učivo pomocí her, soutěží a vycházek výrazně motivovat nabízené zájmové činnosti rozvíjet tvořivé myšlení, logické uvažování a fantazii pomáhat mladším a slabším spolužákům při činnostech využívat dětské zvídavosti k samostatnému myšlení a tvoření vlastních prací vypěstovat základní hygienické návyky vést žáka aktivně ke vztahu k vlastnímu zdraví, zdravému prostředí ve společnosti a přírodě naučit žáka správným zásadám chování ke spolužákům a vrstevníkům a správnému chování k pedagogům, občanům obce a ostatním dospělým předcházet šikaně mezi spolužáky pěstovat v dětech chuť ke sportování připravovat děti na soutěže pořádané v rámci okresu reprezentace školy vhodně využívat internet pokračování ve psaní časopisu úzce spolupracovat s vyučujícími a rodiči dětí veřejně propagovat činnost ŠD formou fotografií a článků na internetových stránkách školy a v novinách Hrádecko pokračování ve psaní kroniky ŠD Podmínky pro činnost: inspirující a nestresující prostředí účelově vybavené prostory družiny s možností kreativního uzpůsobení možnost využívání prostor školy: tělocvična, počítačová učebna cvičná kuchyňka školní zahrada a školní hřiště

5 Žák: používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky realizuje aktivity k udržitelnému rozvoji Země tvořivě myslí, logicky uvažuje a řeší problémy (s přihlédnutím k věkovým a individuálním zvláštnostem) rozvíjí cit pro lidové a místní tradice a zvyky 6. Formy vzdělávání Při našem působení využíváme několik forem vzdělávání: příležitostnou návštěvy místní knihovny, besídky, návštěvy divadla, muzea, kina, pravidelnou pravidelně se střídající zájmová činnost dle časového plánu vzdělávání individuální vytváření podmínek pro rozvoj žáků, ale i pomoc žákům s některými problémovými oblastmi osvětovou - shromažďování a poskytování informací v oblasti prevence sociálně patologických jevů nabídka spontánních činností - hry, klidové činnosti, herní činnosti na hřišti Školní družina naplňuje svou funkci v péči o žáky těmito činnostmi: Odpočinková činnost do denního režimu se zařazují nejčastěji po obědě a dále dle potřeby kdykoliv během dne. Tuto funkci mohou plnit také klidové hry, či jiné klidné zájmové činnosti, poslechové činnosti apod. Rekreační činnost slouží k regeneraci sil, převažuje v nich odpočinek aktivní s náročnějšími pohybovými prvky. Zájmová činnost rozvíjejí osobnost žáka, umožňují žákům seberealizaci a další rozvoj pohybových dovedností a poznání. Příprava na vyučování zahrnuje činnosti související s plněním školních povinností. Může mít některou z následujících forem: se souhlasem rodičů vypracování domácích úkolů, zábavné procvičování učiva formou didaktických her při vycházkách, exkurzích a dalších činnostech. Všechny činnosti denního režimu vycházejí z momentálních potřeb dětí.

6 7. Obsah vzdělávání Vzdělávacími oblastmi, které tvoří obsah vzdělávání v rámci poskytování zájmového vzdělávání školní družiny, jsou tyto oblasti : a) Člověk a jeho svět místo, kde žijeme lidé kolem nás lidé a čas rozmanitost přírody člověk a jeho zdraví b) Člověk a společnost místo jedince ve společnosti zásady správného společenského chování zásady správné komunikace vztah člověka a médií c) Člověk a příroda vztah člověka k přírodě enviromentální výchova význam recyklace, sběru druhotných surovin d) Umění a kultura význam umění a kultury pro rozvoj člověka význam umění a kultury jako prevence proti sociálně patologickým jevům e) Člověk a zdraví hygienické návyky zdravá výživa jako prevence před nemocemi a špatným životním stylem zdravý životní styl, volný čas a volnočasové aktivity bohatý režim dne jako prevence proti sociálně patologickým jevům

7 f) Člověk a svět práce naše zručnost základní návyky zručnosti práce jako prostředek pro vlastní rozvoj osobnosti, pro budoucí profesní orientaci rozvíjení estetiky prostřednictvím vlastních výrobků 8. Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Zájmové vzdělávání ve školní družině je uskutečňováno i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami formou individuální integrace, kterou se rozumí začlenění jednoho či více dětí do běžných aktivit zájmového vzdělávání. V tomto případě bude upřednostňována forma individuální péče s využitím individualizace a diferenciace pedagogických postupů dle podmínek jednotlivých aktivit zájmového vzdělávání. Podmínky v oblasti personální ŠD má zajištěnou dostatečnou odbornost pedagogického pracovníka. Odbornost pedagogického pracovníka spočívá mimo jiné v zajištění příslušných volnočasových aktivit. Podmínky v oblasti technické ŠD má zajištěn přístup pro účastníky pohybově handicapované. Podmínky v oblasti materiální V úzké spolupráci a součinnosti se ZŠP má ŠD zajištěno odpovídající vybavení potřebnými didaktickými pomůckami. Podmínky v oblasti organizační ŠD má vytvořeny podmínky pro individuální činnosti jednotlivých účastníků, které jsou uzpůsobeny jejich věku a potřebám, což se v plné míře týká i účastníků se speciálními vzdělávacími potřebami.

8 9. Popis materiálních podmínek podlahová krytina, která je denně čištěná koberec sloužící pro odpočinek sedací souprava krytá pracím potahem skříně odpovídající svou velikostí vzrůstu dětí počítačová učebna v ZŠP hračky, stavebnice a didaktické pomůcky školní zahrada a hřiště školní kuchyňka školní tělocvična televize, video a DVD přehrávač 10. Popis ekonomických podmínek Provoz školní družiny je hrazen zřizovatelem, tedy obcí Hrádek nad Nisou, v rámci rozpočtu obce pro ZŠP. Mzdové náklady jsou hrazeny z rozpočtu podle platných tabulek. 11. Personální podmínky Provoz ŠD zajišťuje kvalifikovaná vychovatelka na částečný pracovní úvazek. Odborné zaměření je průběžně prohlubováno v akreditovaných kurzech a při samostudiu. 12. Hygienické a bezpečnostní podmínky, psychosociální podmínky Hygienické a bezpečnostní podmínky: vhodná struktura režimu žáků s dostatkem relaxace a aktivního pohybu dané režimem ŠD a skladbou zaměstnání vhodný stravovací a pitný režim (dle individuálních potřeb žáků)

9 zdravé prostředí užívaných prostorů družiny dle platných norem (vlastní vybavené prostory, odpovídající teplota, osvětlení, bezhlučnost, čistota, větrání, hygienické vybavení prostor) ochrana žáků před úrazy poučení žáků o chování a bezpečnosti ve všech prostorách ŠD i mimo ně, dozor vychovatelky výrazné označení všech nebezpečných předmětů a částí využívaných prostor (provozní řády) vybavení prostředků první pomoci, praktická dovednost vychovatelky poskytnout první pomoc Psychosociální podmínky: vytváření pohody prostředí, příznivé sociální klima respekt k potřebám jedince a jeho osobních problémů věková přiměřenost a motivující hodnocení ochrana žáků před násilím, šikanou a dalšími patologickými jevy spoluúčast žáků na životě školy a ŠD včasná informovanost žáků i jejich rodičů o činnosti ŠD a jejím vnitřním řádu 13. Plán evaluace činnosti školní družiny Vzdělávací program je vytvořen na dobu jednoho vzdělávacího cyklu. S programem se však průběžně pracuje, na základě evaluace se bude doplňovat a obměňovat. Metody a formy evaluace: pozorování (stav, kvalita a výsledky pedagogického procesu) průběžně rozhovory (vychovatelky s učiteli a asistenty, s žáky, rodiči, vedením školy) průběžně ankety (pro žáky, rodiče) 1x za 2 roky rozbory dokumentace (vedení školy) 2x za rok pozorování, hospitace, kontroly (vedení školy) dle plánu hospitací a kontrol Kritéria evaluace: podmínky činnosti dostatek vybavení, metodických materiálů, uspořádání prostoru organizace činnosti motivace, dodržování specifičnosti práce školní družiny, individuální

10 přístup k žákům, respektování jejich zvláštností a mentální úrovně, využití času vyhrazenému pro jednotlivé činnosti, zajištění bezpečnosti, funkčnosti hodnocení činnost vychovatelky jednání s žáky, způsob komunikace, navozování přátelské, pracovní atmosféry, vyžadování a dodržování pravidel, režimu, zvládání režimu, pestrost volených činností personální zabezpečení kvalifikovanost vychovatelky, sebevzdělávání zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví spolupráce s rodiči, prezentace na veřejnosti 14. Klíčové kompetence Klíčové kompetence mají žákům pomáhat při získávání základu všeobecného vzdělávání. Úroveň klíčových kompetencí získaných ve školní družině není konečná, ale tvoří základ pro další celoživotní učení a orientaci v každodenním praktickém životě. Naplňování jednotlivých klíčových kompetencí zájmového vzdělávání ve školní družině je možno popsat následujícím způsobem: Kompetence k učení (1) orientovat se v textech různého zaměření (učebnice, dětské encyklopedie, další knihy a časopisy) objevovat nové poznatky z různých zdrojů a současně v nich ověřovat správnost řešení rozvíjet paměť i logické myšlení s ohledem na mentální úroveň žáka započatou práci dokončit klást otázky a hledat na ně odpovědi zkušenosti uplatňovat v praktických situacích využívat poznatky z her Rozvíjíme individuálně podle dané situace u každého dítěte. Umožňujeme dětem realizovat vlastní nápady, podněcujeme jejich tvořivost.

11 Kompetence k řešení problémů (2) hledat různé varianty řešení problémů a vybírat mezi nimi řešit problémy při hrách přijímat odpovědnost za výsledek řešení problému vyrovnávat se s nedostatky a neúspěchy započaté činnosti dokončovat, v případě obtíží se je snažit překonat sám nebo vyhledat pomoc nenechat se odradit případným neúspěchem Zájmové vzdělávání v ŠD je vedeno tak, aby děti hledaly různá řešení problému, a aby si svoje řešení dokázaly obhájit. Kompetence komunikativní (3) vyslovit vlastní názor, respektovat názor druhých komunikovat bez ostychu s vrstevníky i dospělými vyjadřovat své pocity řečí, gestem a dalšími prostředky komunikovat při hrách ve skupině, řešit konflikty zapojovat se do diskuse Vedeme děti ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými ve škole i mimo školu. Kompetence sociální a interpersonální (4) oceňovat své spolužáky ve skupině za dobrou práci rozlišovat sociálně patologické jevy drogy, alkohol, kouření, vandalismus, násilné chování a učit se jim bránit rozpoznávat vhodné a nevhodné chování přijímat jednoduchou roli ve skupině (časoměřič, mluvčí, člen skupiny ) respektovat dohodnutá pravidla při práci ve skupině se dělit o pomůcky a materiál Během výchovně vzdělávací práce ve školní družině používáme mimo jiné skupinovou práci žáků

12 a vzájemnou pomoc při učení se, hrách a dalších činnostech. Učíme je zároveň k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi dětmi. Chceme děti naučit základům týmové práce. Kompetence občanská (5) vnímat krásy přírody a cíleně o ni pečovat odhadovat rizika svého jednání v krizové situaci a v situaci, ohrožující zdraví a život, postupovat podle pokynů kompetentních osob organizovat, plánovat, řídit a hodnotit svoji činnost i činnost druhých seznamovat se s tradicemi a kulturním dědictvím, vytvářet si k nim osobní vztah respektovat řád ŠD aktivně se zapojovat do aktivit prospěšných i pro ostatní Snažíme se společně s dětmi určit pravidla správného chování. Rozvíjíme hlavně učením, metodami sebepoznávání a seznamováním dětí s jejich právy, odpovědností a povinnostmi. Děti jsou vedeny k tomu, aby respektovaly osobnost a názor druhého včetně jejich odlišností. Kompetence trávení volného času (6) vybírat zájmové činnosti dle vlastních dispozic rozvíjet své zájmy v organizovaných skupinách i individuálních činnostech odmítat nevhodné nabídky pro trávení volného času po celou dobu práce udržovat své pracovní místo v pořádku posilovat tělesnou zdatnost dodržovat osobní hygienu, pitný režim orientovat se v možnostech smysluplného trávení volného času Děti motivujeme k aktivnímu zapojení do jednotlivých zájmových činností.

13 15. Obsah vzdělávacího programu ŠD Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme 2. Lidé kolem nás 3. Lidé a čas 4. Rozmanitost přírody 5. Člověk a jeho zdraví 6. Člověk a společnost 7. Umění a kuletura 8. Člověk a svět práce Tématický okruh Formulace činnosti a jejich stručný popis Číslo rozvíjené kompetence 1. MÍSTO, KDE ŽIJEME Náš domov - u nás doma - náš dům - rodina Naše škola, družina - cesta do školy, družiny - řád školy, družiny - orientace ve škole - pracovníci školy Vyprávíme si o životě naší rodiny. Kreslíme a malujeme, jak trávíme s rodiči náš společný volný čas. Ptáme se, co kdo dělá v našich rodinách, kresba, malba, hra na řemesla. Stavíme dům ze stavebnicových dílů - v nichž by chtěly žáci v budoucnosti bydlet. Výroba dárků či přání ke Dni matek. Pantomima povolání rodičů. Besedy, spolupráce s rodiči. Vycházky. Dodržování a přizpůsobování se režimu školy, družiny. Zdobení školní družiny. Pokračování ve psaní kroniky družiny. Dopravní výchova, poznávání dopravních značek. Vyrábíme dárky na školní výstavy. Tvoříme časopis Očko 3, 4, 5 4, 6 3, 5, 6 2, 3, 5, 6 3, 4, 6 1, 3, 4, 5 1, 5, 6 1, 2, 4, 5 1,2, 4, 6 2, 3, 6 1, 2, 4 1, 5, 6 1, 3, 6 Obec, region Vycházky - zajímavosti našeho města. 1, 3, 5, 6

14 - historie - tradice - osobnosti - instituce Tradice našeho města 2. LIDÉ KOLEM NÁS Rodina a kamarádi Den matek Svátky a oslavy Stavíme naše město z kostek. Seznamujeme se - pošta, knihovna, lékárna, MěÚ a pod. Všechna tato místa postupně navštěvujeme. Kreslíme a malujeme místa, kam rádi chodíme. Hrajeme si na prodavače. Kreslíme, čím bychom chtěli být. Hledáme ukrytý poklad v blízkém okolí školy Čteme na pokračování. Jdeme na exkurzi do hasičské zbrojnice a malujeme, co jsme viděli. Čteme,posloucháme pověsti našeho regionu, hradu Grabštejn a pod. Besedujeme o historii města. Malujeme historické památky města. Zapojujeme se při pořádání MDD. Besedujeme o lidových zvycích. Soutěž o nejhezčí čarodějnici - pro celou školu. 2, 3, 5, 6 1, 2, 5, 6 3, 5, 6 1, 3, 6 3, 6 2, 3, 4, 6 1, 4, 6 1, 2, 5, 6 1, 4, 5, 6 1, 3, 4, 5 3, 6 2, 3, 4, 5, 6 1, 3, 4, 6 4, 6 Povídáme si o rodině a blízkých příbuzných, vzpomínáme na větší setkání našich příbuzných. 3, 4, 6 Hrajeme si na malíře a malujeme portréty svého kamaráda. 1, 3, 4 Zjišťujeme jmeniny a narozeniny svých blízkých a kamarádů. 3, 4, 6 Připravujeme přáníčka, zpíváme písničky oslavencům. 1, 3, 6 Při hře poznáváme, jak se známe smyslové hry. 1, 3, 5 Vyprávíme o našem nejlepším kamarádovi a o drobných vlastnostech, kterých si vážíme na lidech. 1, 3, 4 Mluvíme o vandalismu, uklízíme a opravujeme poškozené hry. 2, 4, 5 Vyrábíme maminkám dárek a přání pro radost. Učíme se vázat květiny, sušit květiny. Vnímáme začínající atmosféru Vánoc. Čteme si v knížkách o Vánocích. Vyprávíme si o vánočních zvycích. Vyrábíme vánoční ozdoby, přání, drobné dárky. Pečeme perníčky. Připravujeme Vánoční strom soutěž škol. Bavíme se na vánoční besídce s pojené se 3, 4, 6 2, 6 2, 3 3, 4, 5 3, 4, 5

15 Velikonoce Den dětí Jak se správně chovat 3. LIDÉ A ČAS Náš denní režim Připravujeme se do školy Když jsme byli malí Jak se dříve bydlelo a žilo spaním ve ŠD. Jedeme na vánoční výlet do Kryštofova Údolí betlémy. Cvičíme se ve správném stolování Připravujeme si jednoduché vědomostní soutěže Malujeme a zdobíme kraslice. Připravujeme Velikonoční stůl soutěž škol pořádá knihovna v Hrádku nad Nisou. Učíme se koledy k velikonoční pomlázce. Zdobíme třídu a okna. Vyrábíme pomlázky a píšťalky. Čteme a vyprávíme si o zvycích spojených s jarem. Soutěžíme a závodíme. Pomoc při MDD pořádané DDM Drak v Hrádku nad Nisou. Plánujeme výlet oslava MDD. Učíme se společenskému chování a etiketě teoreticky i prakticky /návštěva kulturních akcí/. Hrajeme si a učíme se správně zdravit, podat ruku, požádat o něco. Besedujeme o kouzelných slovech děkuji, prosím, omlouvám se a jejich významu. Seznamujeme se s denním rozvrhem zaměstnání ve školní družině. Vyprávíme si o zásadách pravidelného denního režimu; učíme se rozlišovat povinnosti a zábavu. Hrajeme si hry /odhad času/. Učíme se hodiny, výroba papírových hodin. Využíváme hry, při nichž si cvičíme paměť, pozornost, postřeh, soustředěnost a tvořivé myšlení. Využíváme počítač pro získání mnoha informací, pracujeme s didaktickými hrami, kvízy, hlavolamy. Besedujeme nad důvody, které předměty máme nejraději. Plánujeme správný režim jednoho běžného odpoledne jak se připravovat na vyučování. Besedujeme o věkových obdobích co může člověk zažít a naučit se. Vytvoříme tablo když jsme byli malí , 4, 6 1, 2, 4, 5 5, 6 3, 6 5, 6 2, 6 1, 3 3, 4, 5, 6 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 6 4, 6 3, 4 1, 2, 3 1, 2, 3, 6 1, 2, 3, 6 2, 4, 6 1, 5, 6 1, 3 1, 5 1, 3 1, 2 1, 2, 3 1, 4, 6 Čteme české pohádky, říkadla, básničky, hádanky. 1, 2, 3, 4, 6

16 Kronika a časopis družiny Povídáme si, jak se žilo na hradech a zámcích. Pojedeme na výlet - Záhady Grabštejna. Připravujeme kvíz na téma co jsme si zapamatovali z výletu. Prohlížíme si kroniku školy a ŠD, zjišťujeme, kdo ji v minulosti vedl. Hledáme staré fotky a zprávy o naši škole. Pokračujeme v psaní kroniky a časopisu Očko ŠD. Malujeme na chodník O nejhezčí sluníčko a strom. 1,6 4. ROZMANITOST PŘÍRODY 1, 3 1, 3, 4, 6 1, 3 2, 3 2, 3, 4 3, 6 Naši kamarádi zvířátka Roční období Podzim Zima Jaro Vyprávíme si o domácích zvířatech a jak o ně pečujeme. Návštěva útulku v Liberci. Sledujeme změny v podzimní přírodě Na vycházkách sbíráme kaštany, žaludy, šípky - využijeme pro zimní dokrmování zvěře Soutěžíme v poznávání ovoce a zeleniny podle hmatu, chuti, vůně. Vyrábíme draky. Besedujeme o ročních obdobích - sledujeme změny v přírodě. Vyrábíme herbář poznáváme byliny. Zdobíme okna a prostory školy a ŠD podzimní výzdoba. Pomáháme zvířátkům a ptákům přežít zimu. Vyrábíme jednoduchá krmítka, připravujeme dárečky na strom pro zvířátka. Malujeme vodovými barvami do sněhu, stavíme sněhuláky. Při vycházkách sledujeme stopy zvířat na sněhu. Závodíme a hrajeme si na sněhu. Zimní výzdoba oken a prostor školy a ŠD Čteme pranostiky a uvažujeme o jejich smyslu. Kreslíme a malujeme první jarní květiny, mláďata domácích zvířat, jarní přírodu. Sbíráme léčivé byliny a rostliny, pokračujeme ve výrobě herbáře. Vyrábíme koláže charakterizující jednotlivá roční období. Chráníme své životní prostředí Pomáháme při úklidu svého bydliště, okolí 1, 3, 4 1, 3, 4, 6 1, 3 3, 4, 6 1, 3 1, 2, 6 1, 3 1, 4, 6 3, 6 1, 4, 6 1, 3, 4, 6 1, 4, 6 1, 2, 4 1, 5 1, 2, 4 4, 6 1, 5

17 Léto Jak se budí semínko Přírodniny Chráníme si své životní prostředí 5. ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ První pomoc Chodíme ven každý den Poznáváme své tělo Den bez úrazu školy a školní družiny. Besedujeme o tom, jak člověk škodí a prospívá přírodě (kvízy, hádanky) Kreslíme, malujeme, modelujeme zvíře podle své fantazie. Vyrábíme pomlázku, píšťalky a pleteme košíčky. Kreslíme a malujeme léto protkané sluncem. Malujeme na chodník léto. Oslavíme MDD soutěže a hry Vícedenní výlet ŠD. Sejeme semínka a pozorujeme jeho klíčení. Zapisujeme si klíčení každý den. Křemílek a Vochomůrka kolektivní čtení. Malujeme klíčení semínka. Vycházky do lesa sběr přírodnin a plodů. Pravidla slušného chování v přírodě. Obtisk listů různé techniky pro výtvarnou činnost. Zhotovíme z plodů obrázky a šperky. Při vycházkách do okolí školy a bydliště pozorujeme čistotu a úpravu okolí. Třídíme odpad. Besedujeme o tom, jak člověk škodí nebo prospívá přírodě. Pomáháme při úklidu svého bydliště, okolí školy a družiny. Beseda s ekologem spojená s vícedenním pobytem, sázení stromků. 2, 3, 4 1, 3 1, 2, 6 1, 3, 4, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 2, 6 2, 3, 4, 6 1, 2, 6 1, 3, 4 3, 5, 6 1, 2, 6 1, 2, 6 1, 3, 5 1, 5, 6 1, 4, 5 5, 6 1, 2, 6 Učíme se zásadám první pomoci, umíme ošetřit drobná poranění, přivolat pomoc. 1, 4 Denně chodíme do přírody, na školní hřiště apod. Při vycházkách překonáváme přírodní překážky, pro naše hry využíváme přírodní prostředí. V encyklopediích vyhledáváme zajímavosti o lidském těle a jeho funkcích. Hrajeme hru: Hlava, ramena, kolena, palce Celý školní rok zjišťujeme kolik vážíme a měříme, vše zapisujeme a sledujeme, jak se měníme. Vypravujeme si o otužování a jak správně relaxovat. Na vycházkách a výletech, pobytech v lese si uvědomujeme nebezpečí úrazu a zjišťujeme, 5, 6 5, 6 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 3

18 Zimní radovánky jak jim předcházet. Soutěžíme na téma: Mé tělo a jak jej znám. Zpíváme a hrajeme pohybové hry. Předvádíme, jak se chovat na ulici, v dopravních prostředcích apod., a jak se vyhnout úrazu. Beseda s příslušníkem policie úrazy / lidé, zvířata apod./. Chodíme bobovat,stavět sněhuláky. Chodíme bruslit na zimní stadion. Vycházky do zimní přírody. Soutěžíme, závodíme, hrajeme si. 1, 2, 6 6 1, 4 3, 4, , 5, 6 6 Míčové hry 6. ČLOVĚK A SPOLEČNOST Seznámení se s pravidly míčových her. Nacvičujeme vybíjenou, florbal a kopanou. Učit se společně žít Sestavujeme pravidla soužití. Malujeme portrét kamaráda Kolektivní hry poznáváme kamaráda, jeho klady a zápory apod. Rozdíl mezi slovy kamarád - přítel spolužák Kolektivní výlety poznáváme kamaráda, pomoc mladším a slabším spolužákům. Kouzelná slovíčka aneb společenské chování 7. UMĚNÍ A KULTURA Vedení k pozdravení, oslovení, poděkování, kladnému vztahu ke spolužákům, vzájemné úctě. Vyřizování vzkazů, vstupování do místností, chování v jídelně , 3, 4 6 1, 4, , 3, 5 1, 3, 5 Umění a já Výtvarná výchova malování, kreslení, koláže, výzdoba školy a ŠD, práce s hlínou, papírem apod. Hudební výchova - zpěv, poslech,tanec, pohyb s hudbou, hra na hudební nástroj flétna. Návštěva kulturního zařízení. Soutěže, hry. Výzdoba ŠD a školy estetické cítění. 1, 3, 4, 6 8. ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Bez práce nejsou koláče Práce s drobným materiálem -vytváření výrobků, modelů. Domácí práce 1, 2, 3, 6

19 Povolání - jednou v měsíci se učíme vařit - jednoduché a chutné recepty. Námětové hry na domácnost,v obchodě apod. Hovoříme o povolání svých rodičů. Vytváříme si představy o svém budoucím povolání. Neničíme práci druhých. Spolupracujeme při vytváření výrobků -vzájemná spolupráce. 3, 4, 5 Obsah výchovně vzdělávací činnosti: Podzim Zima Jaro Léto Září Prosinec Březen Červen Naše škola, družina - všichni jsme kamarádi - putování naší školou - cesta do školy - zkoumáme okolí školy Kouzelný čas Vánoc - rodina - dárečky pro radost - tradice Říjen Leden Duben Barvy podzimu - barevná příroda - hry na podzim - ovoce a zelenina - zásady správné výživy Bílé radovánky - hrátky se sněhem - zimní sporty - naše tělo - soutěž ve stolních hrách Listopad Únor Květen..už letí? -sbíráme a vyrábíme z přírodnin - mám rád přírodu -drakiáda - příroda se chystá na zimu Cestujeme do pohádky -sledujeme TV pohádky -pohádkové malování -návštěva zámku Vítáme jaro - máme rádi zvířata - příroda se probouzí - velikonoční tradice Moje město - bezpečné chování ve městě - historie našeho města - můj dům, můj domov Maminka má svátek - všechno kvete kolem nás - moje maminka Hurá prázdniny - léto začíná - Den dětí - cestujeme po světě - dopravní soutěž

20 Příležitostné akce školní družiny: akce pro školy - Vánoční strom mikulášská nadílka v kostele vánoční besídka slavnostní večeře přenocování v družině akce pro školy - Velikonoční stůl dětský den akce DDM Drak deskové hry pořádané DDM Liberec Puzzle a Barevná pastelka ZŠP Orlí Liberec vícedenní a víkendové výlety

21 Na tvorbě školního vzdělávací programu školní družiny se podíleli: Eva Jandalová Mgr. Václav Havel Mgr. Božena Látová Graficky upravila: Mgr. Božena Látová Schválil: Projednáno na poradě ped. pracovníků dne: Platnost dokumentu od:

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola Nelahozeves, okres Mělník 1. Identifikační údaje Název školy: Základní škola Nelahozeves; okres Mělník Adresa školy: Základní škola Školní 55 Nelahozeves

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Identifikační údaje o školní družině a charakteristika školní družiny

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Identifikační údaje o školní družině a charakteristika školní družiny ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Identifikační údaje o školní družině a charakteristika školní družiny Předkladatel: Základní škola Moravské Bránice Moravské Bránice 74 664 64 Dolní Kounice

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny Rámcový vzdělávací program ŠD Identifikační údaje: Základní škola a mateřská škola Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Ředitelka školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní školy Rumburk, Tyršova ulice 1066/2, okres Děčín, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název vzdělávacího programu : ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY JUNGMANNOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY BEROUN, PLZEŇSKÁ 30 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa školy : Jungmannova základní škola Plzeňská 30 Beroun 2 01 IČO: 70975019 IZO: 002050579

Více

Identifikační údaje: Základní škola a Mateřská škola, Loděnice Adresa školy: Loděnice 134, 671 75. Tel. číslo: 515 337 632

Identifikační údaje: Základní škola a Mateřská škola, Loděnice Adresa školy: Loděnice 134, 671 75. Tel. číslo: 515 337 632 Identifikační údaje: Název školy: Základní škola a Mateřská škola, Loděnice Adresa školy: Loděnice 134, 671 75 Ředitel: Vychovatelka: Mgr. Petr Machálek Anna Kremláčková Tel. číslo: 515 337 632 Webové

Více

ŠVP ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Školní vzdělávací program pro školní družinu. ZŠ praktická Bochov. 1. Identifikační údaje

ŠVP ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Školní vzdělávací program pro školní družinu. ZŠ praktická Bochov. 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ praktické Bochov ŠVP ŠD 1. Identifikační údaje Název ŠVP: Předkladatel ŠVP: Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ praktická Bochov Okružní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zájmově vzdělávací zařízení školní druţiny Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání 1 OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 2.1 Materiální

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny Platnost od 1.9. 2014 1 Obsah: 1. Charakteristika ŠD 2. Konkrétní cíle vzdělávání 3. Formy a obsah vzdělávání 4. Výchovné programy 5. Tematické okruhy a časový

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOMENSKÉHO 414, ČELÁKOVICE Pro školní rok 2014 /2015 KDO SI HRAJE NEZLOBÍ, ALE HLAVNĚ SE NENUDÍ ----------------------------------

Více

Školní vzdělávací program. Školní družina ZŠ a MŠ Červené Pečky

Školní vzdělávací program. Školní družina ZŠ a MŠ Červené Pečky Školní vzdělávací program Školní družina ZŠ a MŠ Červené Pečky Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika ŠD... 4 3. Charakteristika ŠVP školní družiny... 4 4. Předpokládané výstupy konkrétních

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní vzdělávací program pro školní družinu Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Úvod 3. Charakteristika zařízení 4. Personální podmínky 5. Materiální podmínky 6. Ekonomické podmínky 7. Podmínky pro přijímání

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Masarykova základní a mateřská škola v Klenčí pod Čerchovem, okres Domažlice, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ředitelka školy: vychovatelka ŠD: Mgr. Jarmila Nováková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PROGRAM ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOBĚSLAV, TŘ. DR. E. BENEŠE 50 Obsah: 1. Školní vzdělávací program ŠD 2. Konkrétní cíle zájmového

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola, jejíž součástí je naše školní družina, je školou s rozšířenou výukou cizích jazyků. Právě toto zaměření školy napomáhá v jazykovém vzdělávání nejenom

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 7.2 ŠKOLNÍ DRUŢINA 7.2.1 Charakteristika školní druţiny Školní družina je součástí Základní školy, nachází se v přízemí budovy. Pro svou činnost využívá jednu místnost - jedno kmenové oddělení. V místnosti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ NAŠE DRUŽINA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ NAŠE DRUŽINA Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ NAŠE DRUŽINA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV Název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Základní škola a Mateřská škola Nerudova ul. České Budějovice

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Základní škola a Mateřská škola Nerudova ul. České Budějovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Nerudova ul. České Budějovice 1. 9. 2014 Romana Průchová vedoucí vychovatelka ŠD Mgr. Zbyněk Trmal ředitel školy Obsah školního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA NÁM. T. G. M. 58 UNHOŠŤ Motto: KDO POHRDNEŠ KRÁČET NAŠÍ CESTOU S POCITY MARNOSTI DĚTSKÉ HRY, ODSTUP, VZDAL SE A TŘEBA JEN POZORUJ, NÁS VŠAK NEZDRŽUJ

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŢINA. Základní škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152

Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŢINA. Základní škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152 Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŢINA Základní škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání Školní druţina - Základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, V DOMCÍCH 488. ŠVP školní družiny

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, V DOMCÍCH 488. ŠVP školní družiny ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, V DOMCÍCH 488 ŠVP školní družiny Školní vzdělávací program pro školní družinu Ředitelka školy: Ing. Zuzana Horáková Radová Zástupce pro I. stupeň: Mgr. Eva Junová Vedoucí vychovatelka:

Více

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, www.zsbecov.cz Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ Bečov Platný od 1. 9. 2014

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Kamenický Šenov Platnost dokumentu:od 01. 09. 2014 1/35 Obsah Obsah... 2 Motto... 5 1 Prezentační část... 6 1.1 Dokumenty... 6 1.1.1 Řád školní družiny...

Více

Č.j.48/2010. Základní škola a Mateřská škola při Hamzově odborné léčebně pro děti a dospělé Luže, Košumberk 37 ŠVP - ŠKOLNÍ DRUŽINA

Č.j.48/2010. Základní škola a Mateřská škola při Hamzově odborné léčebně pro děti a dospělé Luže, Košumberk 37 ŠVP - ŠKOLNÍ DRUŽINA Č.j.48/2010 Základní škola a Mateřská škola při Hamzově odborné léčebně pro děti a dospělé Luže, Košumberk 37 ŠVP - ŠKOLNÍ DRUŽINA Přijď si s námi hrát, buď náš kamarád 1 Obsah 1. Identifikační údaje ŠD

Více

Školní vzdělávací program Základní školy Loket, okres Sokolov

Školní vzdělávací program Základní školy Loket, okres Sokolov Školní vzdělávací program Základní školy Loket, okres Sokolov verze 01 ŠVP pro školní družinu Tvořivá škola Obsah 1.... I Identifikační údaje školy... 2 2.... C Charakteristika školní družiny... 3 2.1

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, nám. B. Hrozného 12, okres Nymburk Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j.: 12/2013 Jar verze 20013/2014 (platnost od 1. 9. 2013) Obsah: 1. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE A MATEŘSKÉ ŠKOLE NOVÁ VES, OKRES BRNO VENKOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Platnost dokumentu: od 1. 9. 2014 Ředitelka školy: Mgr. Hana Opálková Zřizovatel:

Více

Školní vzdělávací program. pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání 0 Identifikační údaje: Název a adresa školy: Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart K Rybníku 346 354 91 Lázně Kynžvart Kontakty: telefon: 354 691

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2. CHARAKTERISTIKA ŠD. 3 3. KONKRÉTNÍ CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ. 3 4. DÉLKA A ČASOVÝ PLÁN 4 5. FORMY VZDĚLÁVÁNÍ. 4 6. PODMÍNKY

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Masarykova základní a mateřská škola ve Velké Bystřici Školní vzdělávací program pro školní družinu Motto programu: Barevný svět poznání Náš program usiluje o vytváření zdravé osobnosti a připravení jedince

Více