Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

2 Obsah výroční zprávy 1. Základní identifikační údaje o organizaci 2. Charakteristika školy 3. Organizace vzdělávání a výchovy 4. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 5. Údaje o počtu ţáků 6. Výsledky výchovy a vzdělávání podle cílů stanovených vzdělávacími programy 7. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 8. Zapojení do projektů 9. Hlavní úkoly, spolupráce s partnery 10. Další záměry školy, zhodnocení, závěr 11. Údaje o výsledcích kontrol 12. Základní údaje o hospodaření školy

3 1. Základní identifikační údaje o organizaci Název školy: Adresa: Základní umělecká škola, Česká Lípa, Arbesova 2077, přísp.org. Arbesova 2077, Česká Lípa IČO: IZO: Telefon, fax: webové stránky: zřizovatel: Ředitel: Město Česká Lípa, IČO: Marek Kučera, DiS. Datum zařazení do rejstříku: Kapacita školy: 1000 ţáků

4 2. Charakteristika školy Základní umělecká škola, Česká Lípa, Arbesova 2077, příspěvková organizace, jejíţ první název byl Státem subvencovaná hudební a pěvecká škola, byla zaloţena Okresním osvětovým sborem v České Lípě dne 8. prosince V současné době je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, kterou získala v roce Statutárním orgánem je ředitel školy jmenovaný podle platných předpisů. Ve své činnosti se škola řídí obecně platnými zákony a předpisy MŠMT ČR. Při organizaci vyučovacího procesu vychází z vyhlášky MŠMT ČR o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb. Vyučování ve škole probíhá podle učebních plánů a učebních osnov schválených MŠMT ČR. Od vyučujeme podle Školního vzdělávacího programu (ŠVP). Škola plní roční plán, který tvoří ředitel školy se svými zástupci. Poradními orgány ředitele jsou pedagogická rada tvořená všemi pedagogickými pracovníky a umělecká rada školy, jejímiţ členy jsou vedoucí jednotlivých předmětových komisí. Základním posláním ZUŠ je učit a vychovávat ţáky v uměleckých oborech. ZUŠ Česká Lípa poskytuje základní vzdělávání v uměleckém oboru hudebním (HO), výtvarném (VO), tanečním (TO) a literárně dramatickém (LDO). Budova základní umělecké školy poskytuje vhodné podmínky pro účely výuky. Kromě učeben a odborných pracoven disponuje koncertními a tanečními sály a výstavními prostorami, ve kterých se ţáci a další amatérští i profesionální umělci prezentují. Kapacita školy je 1000 ţáků. 3. Organizace vzdělávání a výchovy ZUŠ Česká Lípa organizuje studium ve všech čtyřech uměleckých oborech: hudební obor (HO), výtvarný obor (VO), taneční obor (TO), literárně dramatický obor (LDO), a to v přípravném studiu (pro nejmladší ţáky), v základním studiu I. stupně, v základním studiu II. stupně, v základní studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin (pro nejtalentovanější ţáky, kteří se připravují k dalšímu studiu na středních a vysokých uměleckých školách) a ve studiu pro dospělé.

5 1. Hudební obor: Hra na klavír, Hra na housle, Hra na violu, Hra na violoncello, Hra na kontrabas, Hra na klarinet, Hra na saxofon, Hra na hoboj, Hra na fagot, Hra na flétnu, Hra na zobcovou flétnu, Hra na trubku, Hra na, lesní roh, Hra na trombon, Hra na tenor, Hra na baryton, Hra na cornet, Hra na tubu, Hra na klasickou kytaru, Hra na akustickou kytaru, Hra na elektrickou kytaru, Hra na baskytaru, Hra na bicí nástroje, Hra na akordeon, sólový zpěv, hudební nauka, poslechový seminář, komorní hra, orchestrální hra, sborový zpěv 2. Taneční obor: klasický tanec (balet), moderní tanec, scénický tanec

6 3. Výtvarný obor: kresba, malba, grafika, dekorativní činnosti, keramika, fotografie 4. Literárně dramatický obor: dramatika, slovesnost, loutkoherecví

7 Přehled studijních oborů vyučovaných ve školním roce 2013/14 Kód Název předmětu 1101 Hra na klavír 1102 Hra na el. kláves. nástroje 1103 Hra na akordeon 1201 Hra na housle 1202 Hra na violu 1204 Hra na kontrabas 1206 Hra na klasickou kytaru 1206 Hra na elektrickou kytaru 1206 Hra na baskytaru 1301 Hra na zobcovou flétnu 1302 Hra na flétnu (kromě zobc. fl.) 1303 Hra na hoboj 1304 Hra na fagot 1305 Hra na klarinet 1306 Hra na saxofon 1307 Hra na trubku 1308 Hra na lesní roh 1309 Hra na trombon 1311 Hra na tenor a baryton 1312 Hra na tubu 1399 Hra na ostatní dechové nástroje 1399 Hra na cornet 1401 Hra na bicí nástroje 1601 Sólový zpěv 1601 Komorní zpěv 1602 Sborový zpěv 1602 Dětský pěvecký sbor 1802 Ved. dětsk. zájm. skupin-orchestry 1802 Hra v orchestru 1802 Soubor bicí 1901 Přípravný ročník hudebního oboru 2000 Taneční obor 2000 Přípravná taneční výchova 3000 Výtvarný obor 3000 Přípravná výtvarná výchova 4100 Oddělení dramatické 4300 Oddělení loutkářské 4900 Přípravná dramatická výchova 9000 Jiné nezařazené aktivity

8 9000 Hra v souboru 9000 Poslechový seminář 9000 Kolektivní hudební praxe Orchestry, soubory a sbory Škola má několik hudebních těles, ve kterých ţáci získávají hudební zkušenosti v oblasti kolektivní hudební praxe a upevňují své charakterové vlastnosti a vztahy se spoluţáky a pedagogy. Škola vznik a činnost těchto těles cíleně a systematicky podporuje. Škola také podporuje vznik a činnost menších komorních seskupení. Komorní soubor ZUŠ Česká Lípa Historie a současnost: Hlavní myšlenkou tohoto tělesa, které vzniklo zhruba před devíti lety, bylo a je aktivní zapojení začínajících ţáků ZUŠ do kolektivní hry. Soubor je od začátku veden pedagogem hry na klarinet a saxofon Pavlem Hricem. Mladí muzikanti se jiţ v začátcích svého hudebního vývoje učí hrát v kolektivu a zároveň respektovat hlavní aspekty souborové hry - tj. ladění, souhra, frázování, správné rytmické cítění, jakoţ i respektování hudebního stylu a podřízení své hry ve prospěch celku. Kromě toho kolektivní hra je velmi dobrým motivačním prostředkem pro mladé lidi, kteří tak mohou vyuţít své instrumentální schopnosti také v praxi. V komorním souboru (dále jen KS) se za celou dobu aktivního ţivota vystřídalo několik desítek ţáků. Někteří z nich pokračovali ve studiu na odborných středních školách, kde jim průprava hry v souboru jistě velmi pomohla při získávání a rozvoji zkušeností hry ve větších tělesech. (komorní soubory, symfonické orchestry, big bandy, aj.) Vyvrcholením tohoto souboru byly koncerty v rámci spolupráce s hudební školou v polském Boleslawieczi, na jehoţ závěru se uskutečnilo nahrání společného CD. V minulosti se také KSDN účastnil i vystupování v různých městech a na festivalech, jako např. hudebního festivalu v Brandýse nad Orlicí. V současné době vystupuje soubor převáţně na akcích a koncertech ZUŠ, do budoucna jsou plánovány zájezdy v rámci hudební spolupráce i do zahraničí. O letních prázdninách se zúčastnili členové také letní dílny v Poslově mlýně. Soubor je neustále doplňován kaţdým rokem novými ţáky ZUŠ, kteří jiţ zvládli základy hry na své nástroje a nemají ţádné zkušenosti se souborovou hrou. V současné době se jedná o 17 členů, jedinečnost tohoto sloţení je pestrost zvuku, který nabízí.

9 Máme k dispozici tyto nástroje: 1 flétna, 2 hoboje, 4 klarinety a 1 fagot z dřevěných dechových nástrojů, ze ţesťů: 2 trubky, 2 lesní rohy, 1 baryton (eufonium) a 3 trombony. Celý tento ansámbl je doprovázen klavírem. Tento počet není ustálen, soubor je připraven přibrat další členy, dlouhodobým cílem je vzkříšení symfonického orchestru, který zde jiţ kdysi v 90. letech byl. Letošní rok chceme do souboru přibrat smyčcové nástroje a bicí. Repertoár tvoří jednoduché úpravy lidových písní a drobných skladbiček různých stylů se zřetelem na obtíţnost a rozsah jednotlivých nástrojů převáţně aranţované vedoucím souboru Pavlem Hricem. Členové: Bechyně Jiří - lesní roh Dvořák Kryštof - klarinet Dvořáková Tereza - klarinet Jonášová Barbora - klarinet Karásek Jiří - baryton Krčálová Eliška - trombon Macko Jindřich - trombon Melichová Michaela - lesní roh Munzar Vít - trubka Němec David - klavír Olšák Jan - eufonium Pavljuk Lukáš - trombon Plavcová Andrea - flétna Plíhal Pavel - hoboj Plíhal Jan - fagot Slavíková Jana - hoboj Stará Hana - flétna Věštšíková Jana - lesní roh Repertoár nastudovaný v roce 2013/2014: W. A. Mozart: Ave verum corpus Směs lidových písní Směs vánočních koled Melodie z filmu Harry Potter : Nimbus 2000 G. F. Händel: Menuet č. 1 z Vodní hudby G. F. Händel: Canticorum iubilo Antonín Dvořák - Humoreska anonym - Píseň Petr Iljič Čajkovský - Pochod dřevěných vojáčků Marek Kučera - Se sluncem v zádech

10 Foto: Jazzová farma Nové Logo: Historie a současnost: Vznikla v roce 2006 v Základní umělecké škole Česká Lípa. Momentálně je orchestr pod vedením pedagoga hry na trubku Aleše Jungmana. Cílem orchestru je hlavně motivat začínající muzikanty, rozšířit jim hudební obzor a získat co nejvíce praktických zkušeností. Co se týče repertoáru, snaţíme se obsáhnout všechny hudební styly, které lze v tomto sloţení hrát. Kaţdoročně se účastníme akcí na Českolipsku, jako je Majáles, městské slavnosti nebo na Mezinárodním jazzovém festivalu v Litvínově a festivalu Jazz pod Kozákovem v Semilech. Zúčastnili jsme se také třikrát celostátní soutěţe v kategorii jazzových a tanečních orchestrů. Festivalu Vystupovali jsme také na Muzejní noci a na Sjezdu swingařů. V současné době máme za sebou rok úspěšného projektu Večery s Jazzovou Farmou. Jedná se o pravidelné koncerty konající se přibliţně jednou za měsíc, kde spolu s Jazzovou Farmou vystoupí i hosté, většinou jazzové a taneční orchestry nebo tělesa podobného ţánru ze ZUŠ z celé ČR.

11 Členové: Benedikt Daniel - alt saxofon Bičiště Ondřej klavír Bílková Jana - zpěv Grindlerová Nelly příčná flétna Knot Jan trombón Kout Martin bicí Losová Eva - zpěv Mazač Petr tenor saxofon Matoušková Laura - zpěv Mocová Barbora tenor saxofon Ort Vladimír baryton saxofon Rejzek Jan trombón Rychterová Anna klávesy Schelingerová Aneţka klavír Suchý Ondřej - bicí Dalecký Jan kytara Tůma Bohumil trombón Václavík Jan - trombón Walterová Kateřina - alt saxofon Repertoár nastudovaný v roce 2012/2013: David Clyton - SPINNING WHEEL Duke Ellington - CARAVAN Michael Sweeny - SAXES WITH ATTITUDE Herbie Hancock - CHAMELEON Karel Mareš - OLIVER TWIST Bananarama - VENUS Erskine Hawkins - TUXEDO JUNCTION Average White Band - PICK UP THE PIECES Daniel Flores - TEQUILA Antonio Carlos Jobim, arr. Roger Holmes: THE GIRL FROM IPANEMA Transcribed by Boris Myagkov: SPIDERMAN THEME Lee Hazlewood/E. Krečmar: BOTY PROTI LÁSCE Arthur Hamilton, arr. Jerry Nowak: CRY ME A RIVER Music by Richard Rodgers, arr. Mike Carubia: BLUE MOON Josef Zawinul, arr. Michael Sweeney: BIRDLAND Bill Conti, Carol Connors, Ayn Robbins, arr. Jay Chataway: GONNA FLY NOW Theme from ROCKY Paul Desmond, arr. Michael Sweeney: TAKE FIVE

12 Foto:

13 DPS Korálky Nové logo: Historie a současnost: V r zaloţen z iniciativy učitelky R. Hubálkové Bártové jako Přípravný pěvecký sbor v počtu 7 ţáků. Ve školním roce se počet zpěváků zdvojnásobil. Sbor absolvuje malá vystoupení v rámci interních koncertů a koncertů pěvecké třídy R. Hubálkové Bártové v prostorách ZUŠ. Má téţ několik hezkých vzpomínek a záţitků z vystoupení mimoškolních: Vánoční koncert v kostele sv. Petra a Pavla ve Volfarticích, program na 10.ročníku festivalu Lípa Musica v kostele Nanebevzetí panny Marie v České Lípě. Sbor doprovázejí na klavír - M. Moskvinová, D. Eiseltová a na kytaru Zd.Ančincová. Členové: Cenknerová Alena Klímová Jiřina Knobloch Robert Kratochvílová Pavla Mátl Matěj Mátlová Tereza Zajptová Viktorie Menšíková Blaţena Nováková Veronika Plavcová Natálie Skyva Michal Skyvová Magdaléna Suchá Dagmar Vlčková Amélie Foto:

14 Komorní kytarový soubor Komorní kytarový soubor byl zaloţen ve školním roce 2007/2008 paní učitelkou Zdeňkou Ančincovou. Počet členů se pohybuje mezi 8 aţ 10 ţáky z oddělení strunných nástrojů. Repertoár souboru se skládá ze skladeb ze 17. století aţ po současnou hudbu. Partitury se většinou upravují pro 3 aţ 5 hlasů. Soubor vystupuje nejčastěji na koncertech pořádaných naší školou, ale také například na vánočních koncertech v okolních kostelích. Kaţdoročně vystupuje na festivalu komorních souborů HOUSKUS MUSICUS CAMERALIS na hradě Houska. Členové: Beránek Vladimír Cedrychová Jana Heniš Stanislav j. h. Kušlová Letície j. h. Lohr Jan Šubrt Petr Volejník Ondřej Vejmelka Jakub Korčák Kryštof Bis David Stowasser Filip J. h. Zapalačová Petra Repertoár nastudovaný v roce 2013/2014: W. A. Mozart - Spring song Japonský tradicionál - Sakura J. F. Burgmuller - Ave Maria Středověká koleda: Omnis mundus joeundetur koleda: Malý bubeníček koleda: Naš předobrý Václav Král lidová píseň - Ej zaluţické poló anonym - Paduana Hispanica C. Süsser - Tango Paraguay L. de Call: Menuet D. Edge/arr. Z. Ančincová: Zelené rukávy

15 Foto: Houslový soubor Kubelík Zaloţen roku Soubor je pojmenován po legendárním houslovém virtuosovi Janu Kubelíkovi. Počet členů (5 9) a různého věku (10 18 let). Od jeho vzniku se tu vystřídalo téměř 20 ţáků smyčcového oddělení. Soubor pravidelně zahajuje vernisáţe výtvarného oddělení a pravidelně koncertuje v prostorách Ambitu Vlastivědného muzea v České Lípě. Soubor Kubelík pravsoubor se zaměřuje na studium skladeb převáţně českých autorů Století. Členové: Boráková Kristýna Selingerová Aneţka Kejklíčková Eliška Semrád Štěpán Kroupová Aneţka Externí členové: Garnerová Aneţka Medwell Jessica Anne Švondr Tomáš Hrala Pavel Repertoár nastudovaný v roce 2013/2014: R. Gruber - Kdyţ jsem k vám chodíval lidová píseň - Ty Bechyňské zvony lidová píseň - To ta Heľpa G. A. Specker - Adeste Fideles, God Rest Ye Marry Gentleman, Les Anges Dans lidová píseň - Tancuj, tancuj, vykrúcaj A.Dvořák: Terceto II. věta Largheto M. Janiš: České lidové písně (výběr)

16 Foto: Hluchá parta Ve školním roce 2009/2010 se zaloţil bubenický soubor, převáţně z iniciativy učitele Vojtěcha Šeminského, ale i kolegy Jaroslava Nogy, s maximálním počtem čtyř aţ pěti hráčů. V té době se jednalo především o sehrávání ţáků. V následujících letech bubenický soubor vedl uţ jen Vojtěch Šeminský, který přibíral postupně další hráče do souboru. Soubor vyuţívá téměř všechny ţáky bicího oddělení. Soubor absolvuje různá interní či jiná vystoupení v rámci akcí ZUŠ. Za sebou má i vystoupení např. na Krajských dnech v Novém Boru,na Městských slavnostech v České Lípě nebo na Mezinárodním sklářském festivalu Ajetofest 2014 v Lindavě. Téţ vystoupil na Festivalu Rock for ZUŠ, pořádaného naší školou. Repertoár skládá a anranţuje umělecký vedoucí Vojtěch Šeminský. Členové: Semrád Štěpán Prokopová Nicole Bártl Vojtěch Drahotský Vladimír Suchý Ondřej Sirový Jakub Witschel Marti Nesvorný Adam Hron František Medřický Pavel

17 Rosáková Kateřina Jiskra David j.h., Nešněrová Magdalena j.h. Repertoár nastudovaný v roce 2013/2014: Vojtěch Šeminský: 3 nové souborové hry (zhruba 40 minut času hraní) Foto: Malé komorní soubory, které reprezentovaly školu na koncertech a soutěţích: Soubor zobcových fléten z třídy Michaely Mühlhansové Mariana Jílková, Aneta Janoušková, Eliška Kulhánková, Anna Srnková, Šárka Kníţková

18 Klarinetové kvarteto ze třídy Pavla Hrice a Jany Hricové pod vedením Jany Hricové Tereza Dvořáková, Jiří Novotný, Daniel Benedikt, Kryštof Valenta Trombonový kvartet ze třídy Jakuba Maška Jan Rejzek, Jan Václavík, Bohumil Tůma, Jan Knot

19 Saxofonové kvarteto ze třídy Pavla Hrice a Josefa Pelze, pod vedením Josefa Pelze Ţesťový oktet ze třídy Jakuba Maška Jan Václavík, Jan Rejzek, Jan Knot, Bohumil, Tůma, Lukáš Pavljuk, Linda Angolaresová, Jan Olšák, Jinřich Macko

20 Flétnové duo s klavírním doprovodem z třídy Jany Christovové Barbora Suchánková, Anna Plešingrová, Barbora Melmuková Přijímací řízení a zařazování ţáků ZUŠ Česká Lípa, tak jako kaţdý školní rok, vyhlásila zápis ţáků do všech oborů. Zájemci o studium odevzdají ve škole přihlášky pro následující školní rok. Zájemci o studium se dostaví k vykonání talentové zkoušky, kde se zjišťují jejich základní předpoklady ke studiu, a po jejímţ úspěšném vykonání (výsledek je evidován v protokolu o přijímání ţáků) se uchazeč můţe stát ţákem školy. Údaje o ţáku uvedené v přihlášce jsou zaznamenány do školní matriky, která je vedena v elektronické podobě pomocí programu Klasifikace. Zájemci mohou být po zjištění předpokladů ke studiu zařazeni na základě vyhlášky MŠMT ČR o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb.ve všech oborech do přípravného studia (po jehoţ absolvování jsou ţáci zařazování do 1. ročníku základního studia), do 1. ročníku I. stupně, do 1. ročníku II. stupně nebo do 1. ročníku studia pro dospělé.

21 4. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy ZUŠ Česká Lípa měla ve školním roce 2013/14 celkem 41 zaměstnanců, z toho 35 pedagogických a 6 nepedagogických. Věková skladba pedagogického sboru (včetně externistů) v přepočtených úvazcích počet (přepočtení na plně zaměstnané) < 30 let let let 51 let - důchodový věk důchodový věk celkem celkem 5,30 6,88 7,00 7,13 1,42 27,73 z toho ženy 1,74 3,40 3,00 5,13 1,42 14,69 Odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost (včetně externistů) v přepočtených úvazcích počet (přepočtení na plně zaměstnané) z toho bez odborné kvalifikace 27,63 27,63 Počty pracovníků počty pracovníků fyzické osoby přepočtené osoby učitelé ZUŠ 31 25,773 ostatní zaměstnanci 4 3,074 celkem 35 8,847 Změny v pedagogickém sboru (nástupy absolventů, odchody pracovníků) počet pracovníků, kteří odešli: 0 počet nových pracovníků: 1 početr absolventů, kteří nastoupili: 0

22 platové podmínky pracovníků platové podmínky pracovníků rok 2012 rok 2013 počet pedagogických pracovníků 25,773 25,681 počet nepedagogických pracovníků 3,074 3,013 průměrná výše měsíčního platu pedagogických pracovníků průměrná výše měsíčního platu nepedagogických pracovníků průměrná výše nenárokových složek platu pedagogických pracovníků průměrná výše nenárokových složek platu nepedagogických pracovníků Pedagogičtí zaměstnanci: (počet fyzicky) Obor počet celkem z toho interních z toho externích Hudební Výtvarný Taneční Literárně dram Nepedagogičtí zaměstnanci: (počet fyzicky) Hospodářka 1 Školník 2 Uklízečka 2 Domovník 1

23 Vzdělávání zaměstnanců Pedagogičtí pracovníci zvyšující si kvalifikaci: Název školy počet studující ch Konzervatoř Teplice 1 UJEP Ústí n. Labem 1 AMU Praha 1 Další vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2013/2014 Název vzdělávací akce Místo Termín Přihlášený pedagog Profesní průprava zástupců ředitele Liberec NIDV M. Vyhnánková L. Kubátová Seminář zobc. fléten ZUŠ Česká Lípa Klavírní seminář ZUŠ České Budějovice J. Christovová J. Hricová, P. Hric, M. Mühlhansová E. Navrátilová Seminář Loutkářská Chrudim Chrudim L. Adamcová Klavírní kurzy Mikulov ZUŠ Mikulov J. Jeništová Nový občanský zákoník SPŠ Česká Lípa L. Kubátová M. Kučera M. Vyhnánková Seminář Saxofon v jazzu ZUŠ Česká Lípa P. Hric, J. Hricová, J. Pelz, J. Mašek Seminář příčných fléten ZUŠ Litvínov J. Christovová M. Mühlhansová

24 5. Údaje o počtu ţáků Ve školním roce 2013/14 se ve škole vzdělávalo 849 ţáků (dle zahajovacího výkazu) Zapsáno nových ţáků bylo: HO : 531 VO: 244 TO: 42 LDO: 32 Počty ţáků z toho v oboru hudební s výukou celkem taneční výtvarný liter.dramatický individuální kolektivní počty žáků Výsledky výchovy a vzdělávání podle cílů stanovených vzdělávacími programy Prospěch ţáků Studium Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Neklasifik ováno HO HO - ŠVP TO TO - ŠVP VO VO - ŠVP LDO LDO - ŠVP celkem

25 Absolventi ZUŠ 2013/14 Hudební obor I. stupeň Jméno Nástroj /stud. zaměř. Učitel 1. Angolaresová Linda Hra na trombon J. Mašek 2. Běla Alois Hra na el. klávesy P. Los 3. Cedrychová Jana Hra na kytaru Z. Ančincová 4. Čermáková Kateřina Sólový zpěv P. Jandíková 5. Dvořák Kryštof Hra na trubku A. Jungman 6. Dvořáková Tereza Hra na klarinet J. Hricová 7. Horáčková Anna Hra na klavír D. Eiseltová 8. Kocková Natálie Hra na klavír R. Burdová 9. Losová Eva Sólový zpěv M. Vyhnánková 10. Lučanová Dominika Hra na kytaru J. Predka 11. Medřický Pavel Hra na bicí V. Šeminský 12. Nešpor Pavel Hra na bicí V. Šeminský 13. Novotný Jiří Hra na klarinet P. Hric 14. Plíhal Jan Hra na fagot A. Losová 15. Plíhal Pavel Hra na hoboj A. Losová 16. Rosáková Kateřina Hra na bicí V. Šeminský 17. Růţičková Natálie Hra na kytaru Z. Ančincová 18. Slavíková Jana Hra na hoboj A. Losová 19. Stowasser Filip Hra na el. kytaru L. Bundil 20. Štětina Filip Hra na el. klávesy M. Pechoušková 21. Tilleová Tereza Hra na housle D. Singer 22. Tůma Bohumil Hra na trombon J. Mašek 23. Volejníková Viktorie Hra na klarinet J. Hricová Hudební obor II. stupeň Jméno Nástroj / obor Učitel 1. Drahotský Vladimír Hra na bicí V. Šeminský 2. Fridrich Jan Hra na el. klávesy P. Los 3. Kočová Eliška Hra na klavír M. Moskvinová 4. Mazač Petr Hra na klarinet P. Hric 5. Michálková Lucie Hra na akordeon M. Pechoušková 6. Růţek Mikuláš Hra na bicí V. Šeminský 7. Selingerová Aneţka Hra na klavír D. Eiseltová 8. Severová Veronika Hra na klavír M. Moskvinová 9. Severová Veronika Hra na bicí V. Šeminský 10. Soukupová Gabriela Sólový zpěv P. Jandíková

26 Výtvarný obor I.stupeň Jméno ţáka Učitel 1. Balvínová Štěpánka K. Nešporová 2. Hozáková Adéla E. Junková 3. Janoušková Lucie A. Skokanová 4. Karaszová Veronika K. Nešporová 5. Matoušek Jakub A. Skokanová 6. Paslavský Ladislav K. Nešporová 7. Poníţilová Klára A. Skokanová 8. Samešová Karolína A. Skokanová 9. Smělá Lucie A. Skokanová 10. Velechovská Karolína A. Skokanová 11. Zaťková Nikola A. Skokanová Výtvarný obor II. stupeň Jméno ţáka učitel 1. Dufková Slávka K. Nešporová Taneční obor I. stupeň Jméno ţáka učitel 1. Vlasáková Martina L. Adamcová Literárně dramatický obor I. stupeň Jméno ţáka učitel 1. Urbanec Jaroslav L. Adamcová Ţáci přijatí na školy s uměleckým zaměřením Jméno ţáka škola učitel Hrala Pavel Konzervatoř Praha Z. Čermáková Kout Martin Konzervatoř Teplice V. Šeminský Losová Eva Konzervatoř Teplice M. Vyhnánková Matoušek Jakub SPŠS Nový Bor A. Skokanová Zaťková Nikola SUŠ Liberec A. Skokanová

27 7. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Soutěţe 2013/2014 Soutěţ ZUŠ vyhlašovaná kaţdoročně MŠMT ČR, v tomto školním roce byla vyhlášena v těchto oborech: I. Hudební obor soutěţe a soutěţní přehlídky: 1. Hra na klavír 2. Hra na smyčcové nástroje 3. Hra na kytaru (včetně komorní hry) 4. Hra dechových orchestrů 5. Hra tanečních a jazzových orchestrů II. Výtvarný obor soutěţní přehlídka III. Literárně dramatický obor soutěţní přehlídka Pořadatelství naší školou: Školní kolo ve hře na klavír , malý sál ZUŠ Česká Lípa, hodin sloţení poroty: předseda: Jiřina Jeništová členové: Margarita Moskvinová tajemník: Dita Eiseltová Školní kolo ve hře na smyčcové nástroje , malý sál ZUŠ Česká Lípa v 10:00 hodin sloţení poroty: předseda: Zuzana Čermáková členové: Daniel Petrásek tajemník: David Singer Školní kolo ve hře na kytaru , malý sál ZUŠ Česká Lípa, hodin sloţení poroty: předseda: Jiří Predka členové: Marek Kučera tajemník: Zdeňka Ančincová Okresní kolo hry dechových orchestrů , velký sál ZUŠ Česká Lípa, hod sloţení poroty: předseda: Pavel Hric (ZUŠ Česká Lípa) členové: Jakub Mašek (ZUŠ Česká Lípa) Jana Christovová (ZUŠ Česká Lípa) Vojtěch Šeminský (ZUŠ Česká Lípa) Josef Pelz (ZUŠ Česká Lípa) tajemník: Jana Hricová (ZUŠ Česká Lípa) Okresní kolo hry na klavír , malý sál ZUŠ Česká Lípa, 9.00 hod

28 sloţení poroty: předseda: Miroslava Čermáková (ZUŠ Nový Bor) členové: Jiřina Jeništová (ZUŠ Česká Lípa) Eva Navrátilová (ZUŠ Česká Lípa) Kristýna Leiblová (ZUŠ Mimoň) Ljudmila Pokatilová (ZUŠ Cvikov) tajemník: Margarita Moskvinová (ZUŠ Česká Lípa) Dita Eiseltová (ZUŠ Česká Lípa) Školní kolo LDO malý sál ZUŠ Česká Lípa, hod sloţení poroty: předseda: Ing. Ivana Bufková (OA Česká Lípa) členové: Mgr. Lenka Adamcová (ZUŠ Česká Lípa) tajemník: Lenka Kubátová (ZUŠ Česká Lípa) Krajské kolo hry dechových orchestrů , Velký sál ZUŠ Česká Lípa, 9.00 hod sloţení poroty: předseda: Jaroslav Sochor (ZUŠ Litvínov) členové: Vladimír Vlášek (ZUŠ Jablonec n.n.) Josef Pelz (ZUŠ Česká Lípa) Jiří Hlava (ZUŠ Turnov) Vladimír Hrdina (ZUŠ Frýdlant) tajemník: Jana Christovová (ZUŠ Č. Lípa) Marcela Pechoušková (ZUŠ Č. Lípa) Další soutěţe Velká cena ZUŠ ČESKÁ LÍPA Tradiční soutěţ vyhlášena jednou za tři roky, kdy není vyhlášena v rámci MŠMT soutěţ pro dechové nástroje. Soutěţ je vyhlášena v kategoriích napříč dechovými nástroji mimo zobcových fléten, které soutěţí samostatně. Dechové nástroje , malý sál ZUŠ Česká Lípa 8:45 hodin Zobcové flétny , mini sál ZUŠ Česká Lípa 9:30 hodin Komorní soubory , malý sál ZUŠ Česká Lípa 17:30 hodin Lípa Cantantes Pěvecká soutěţ pořádaná s Mezinárodním hudebním festivalem Lípa Musica od 10:00 hodin Českolipská Pěnice tradiční pěvecká soutěţ pro solový a popový zpěv od 9:00 hodin Úspěchy našich ţáků v soutěţích MŠMT V krajském kole ve hře na klavír, které se konalo v ZUŠ Liberec Frýdlantská, byli úspěšní: Aneţka Marková ze třídy pí. uč. Jiřiny Jeništové - 1. místo a Absolutní vítěz krajské soutěţe David Němec ze třídy pí. uč. Evy Navrátilové 1. místo Dagmar Suchá ze třídy sl. uč. Dity Eiseltové 2. místo Aneţka Policerová ze třídy sl. uč. Dity Eiseltové 3. místo

29 V krajském kole ve hře na kytaru, které se konalo v ZUŠ Jablonec nad Nisou, byli úspěšní: Viktor Baloun ze třídy pí. uč. Zdeňky Ančincové 1. místo Petra Zapalačová ze třídy pí. uč. Zdeňky Ančincové 2. místo Jana Cedrychová ze třídy pí. uč. Zdeňky Ančincové - 2. místo V krajském kole ve hře na smyčcové nástroje, které se konalo v ZUŠ Turnov, byli úspěšní: Pavel Hrala ze třídy sl. uč. Zuzany Čermákové 2. místo Aneţka Garnerová ze třídy. sl. uč. Zuzany Čermákové 3. místo Henrieta Schlesingerová ze třídy p. uč. Davida Singera 3. místo Alena Cenknerová ze třídy p. uč. Davida Singera 3. místo Krajské přehlídky prací výtvarných oborů základních uměleckých škol se, ve Frýdlantě v Čechách, zúčastnil výtvarný ateliér Kamily Nešporové se souborem fotografií s názvem Mochyně. Tento soubor prací získal ocenění s postupem. V krajské přehlídce LDO v sólovém projevu přednesovém a dramatickém, které organizovala ZUŠ Liberec Frýdlantská, byli úspěšní: Sólový projev přednesový Baloun Viktor bronzové pásmo Novotný Jan bronzové pásmo Voláková Elena bronzové pásmo Dandová Jana stříbrné pásmo Teplá Klára stříbrné pásmo Projev dramatický dialog Novotný Jan, Baloun Viktor bronzové pásmo Do ústředních kol byli jmenováni: Jazzová farma pod vedením p. uč. Aleše Jungmana v kategorii jazzových orchestrů Aneţka Marková ze třídy Jiřiny Jeništové ve hře na klavír Výtvarný ateliér Kamily Nešporové se souborem fotografií s názvem Mochyně

30 Další aktivity školy Naše škola zahájila v říjnu 2013 spolupráci s Mezinárodním hudebním festivalem Lípa Musica. Společně vyhlašujeme v rámci festivalového programu soutěţ v klasickém sólovém a komorním zpěvu Lípa Cantantes. Škola ve školním roce 2012/2013 znovuobnovila tradici noční hudební hry pro ţáky Pochod za houslovým klíčem. Účastníci hry procházejí pod pedagogickým dozorem po skupinách stanovišti s úkoly. Hra začíná a končí v ZUŠ. Po návratu všech skupin se koná ve foyer školy noční koncert při svíčkách pro rodiče a veřejnost. Po koncertě si rodiče mohou odvést své děti domů nebo je nechat přespat v ZUŠ a vyzvednout si je ráno. Od března 2013 ZUŠ Česká Lípa spustila projekt KinoMusic White House. Jedná se o hudební kino, které promítá jednou měsíčně slavné koncerty. ZUŠ Česká Lípa organizuje od r v květnu vlastní soutěţ v popovém zpěvu Českolipská pěnice. Týden otevřených dveří probíhá v dubnu formou okostýmované prohlídky školy pod názvem ZUŠberk. ZUŠ Česká Lípa iniciovala, v roce 2013 zorganizovala a nadále spoluorganizuje společný projekt hudebních oborů okresních ZUŠ pod názvem ZUŠTOUR. Základní umělecké školy okresu Česká Lípa projíţdějí se společným programem všechna města, ve kterých sídlí. Mladí hudebníci si vyzkouší společné cestování se společným hudebním programem. Poznají také prostředí ostatních ZUŠ a vzájemně se seznámí. ZUŠ Česká Lípa iniciovala vznik projektu PUTOVNÍ VÝSTAVA, v jejímţ rámci se představí ţáci výtvarných oddělení okresních ZUŠ v jednotlivých městech, ve kterých sídlí. Kaţdé zastavení PUTOVNÍ VÝSTAVY začíná vernisáţí. Výstava je sloţená z děl ţáků všech ZUŠ Českolipského okresu. ZUŠ Česká Lípa realizuje pravidelné koncerty pro oddělení LDN NsP v České Lípě. Zorganizovali jsme festival rockových a jiných ţánrově zaměřených kapel, které jsou sloţeny ze současných nebo bývalých studentů ZUŠ v Libereckém kraji ROCKFORZUŠ 2013 Ţáci a učitelé ZUŠ Česká Lípa se pravidelně účastní různých slavnostních akcí organizovaných městem Česká Lípa, ale také kulturních akcí pořádaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými městem.

31 Akce školy ve školním roce 2013/2014 ZÁŘÍ Čt hod. velký sál ZUŠ,,Večer s Jazzovou farmou,, Jazzová farma, Big Band CL a Swingband Zdeňka Hůly Čt hod. foyer ZUŠ Putovní galerie Vernisáţ výstavy prací ţáků výtvarných oborů regionálních ZUŠ Čt hod. Zámek Zákupy Zahájení vernisáţe výstavy Vystoupení Trombonového kvarteta pod vedením p. uč. Jakuba Maška. Čt hod. velký sál ZUŠ KINOMUSIC WHITE HOUSE Sting - Live in Berlin 2010 Čt hod. NsP Česká Otevření Baby Boxu Lípa Vystoupení Trombonového kvarteta pod vedením p. uč. Jakuba Maška. ŘÍJEN St malý sál ZUŠ salónek Seminář pro pedagogy ZUŠ, ZŠ a MŠ v Libereckém kraji. Seminář hry na zobcovou flétnu Čt hod. velký sál ZUŠ,,Večer s Jazzovou farmou,, Jazzová farma, Big Bandy ze ZUŠ Roudnice nad Labem. Pá hod. minisál ZUŠ,, Dechové rozjímání,, So Vodní hrad ROCKFORZUŠ Lipý První ročník festivalu rockových a jiných ţánrově zaměřených kapel, které jsou sloţeny ze současných nebo bývalých studentů ZUŠ v Libereckém kraji. Čt hod. velký sál ZUŠ KINOMUSIC WHITE HOUSE The Queen - Live in Wembley z roku 1986 Pá hod. vestibul Putování za houslovým klíčem aneb po hradbách za bílou paní hod. foyer ZUŠ Koncert při svíčkách Koncert účastníků noční hudební hry Čt hod. malý sál ZUŠ Říjnový koncert ţáků

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2012-2013 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2005-2006 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2009-2010 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2009/2010 Zpracoval: Jan Švestka - 1 - Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2009/2010 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2010/2011 Zpracoval: Jan Papež Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o předškolním,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o. 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy: Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC Sídlo: Kroměříž,

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2012/2013 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis Město Lanškroun Spisový znak: 51.4 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 16 Čj.: MULA 28233/2010 V Lanškrouně 18.08.2010 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010 Předkladatel:

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 1 Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 Vypracoval Vladimír Kliment, pověřený řízením ZUŠ Libčice Listopad 2014 2 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy

Více

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 IZO: 118401067 IČO: 70436304 Tel: 519 371 545 e-mail: zus.breclav@bv.orgman.cz www.zusbreclav.info V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o., Velehradská 625, Kroměříž 76701; IČ: 25319639 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy:

Více

za období školního roku

za období školního roku V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za období školního roku 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola Zdounky Sídlo: Náměstí 23, Zdounky 768 02 Místa

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno - venkov odloučené pracoviště Zbýšov VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní údaje o škole Název školy Základní umělecká škola, Oslavany, okres

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová 1 Rok 2011 obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové nástroje Marta Schäferová S. Sůva 1. místo Krajské kolo Smyčcové Národní

Více

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Tel. +420 554 611 030, e-mail: info@zuskrnov.cz, www.zuskrnov.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

HUDEBNÍ OBOR. Mezinárodní festival dětských pěveckých sborů - Belgie (Neerpelt) 29. 4. - 4. 5. 2010

HUDEBNÍ OBOR. Mezinárodní festival dětských pěveckých sborů - Belgie (Neerpelt) 29. 4. - 4. 5. 2010 úspěchy žáků ZUŠ HUDEBNÍ OBOR Stříbrné pásmo získala Lucie Vaníčková z klavírní třídy p. uč. Lenky Šoborové Mozart opět v Olomouci 2009 - soutěžní přehlídka (12. 11. 2009) Chrám i tvrz 2010 - krajská soutěž

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2008/09 zpracováno 24. 8. 2009 PODZIM 2008 6. 9. 2008 Vystoupení na zámku v Rudolticích 11. 9. 2008 Koncert

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

Základní umělecká škola Holice, okres Pardubice. Husova 406, 534 01 Holice, tel. 466 682 166, 702 074 611 e-mail reditel@zusholice.

Základní umělecká škola Holice, okres Pardubice. Husova 406, 534 01 Holice, tel. 466 682 166, 702 074 611 e-mail reditel@zusholice. Základní umělecká škola Holice, okres Pardubice Husova 406, 534 01 Holice, tel. 466 682 166, 702 074 611 e-mail reditel@zusholice.cz www.zusholice.cz Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Zpracoval:

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 33, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 202/203 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2011/2012 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198, 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax: 323665847 Mobil: 724304692 777602352 e-mail:

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 2011/2012 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 2 2 Charakteristika školy 2 3 Učební plány,

Více

Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP. 2012 Konzervatoř Brno

Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP. 2012 Konzervatoř Brno Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP 2012 Konzervatoř Brno 1 Úvod V Konzervatoři Brno se vyučují tři obory Hudba,

Více

Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016.

Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016. Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016. Provoz školy, kmenové budovy v Olomouci bude 1. září v době 9 11.30 a 12.30 17.00. Níže zmíněné žáky, kteří budou navštěvovat

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1 Obsah 1. Charakteristika školy str. 2 2. Vzdělávací programy školy str. 3-4 3. Údaje o zaměstnancích školy str. 5-10 4. Údaje o zařazování ţáků str. 11-13 5. Výsledky vzdělávání ţáků str. 14-16 6. Údaje

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLY. Základní umělecká škola Klecany, okres Praha východ. Zřizovatel: Město Klecany IČO: 43755208

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLY. Základní umělecká škola Klecany, okres Praha východ. Zřizovatel: Město Klecany IČO: 43755208 ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLY Název školy: Základní umělecká škola Klecany, okres Praha východ Adresa školy: Klecany 375, PSČ 25067, Klecany Zřizovatel: Město Klecany IČO: 43755208 ředitelka školy: Bc. Dana Snížková

Více

Základní umělecká škola BONIFANTES. Gorkého 2658, Pardubice. Výroční zpráva

Základní umělecká škola BONIFANTES. Gorkého 2658, Pardubice. Výroční zpráva Základní umělecká škola BONIFANTES Gorkého 2658, Pardubice Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2012/2013 1 Obsah: Základní údaje o škole...3 Personální zajištění školy.5 Organizace výuky, cíle, prostorové

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní umělecká škola Josefa Suka Benešov Výroční zpráva školy za školní rok 2009/2010 Adresa: Telefon/fax:317723006 Bankovní spojení: ZUŠ J.Suka E mail:zus.benesov@tiscali.cz ČS spořitelna: 324924349/0800

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 777602352 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA MORAVSKÝ BEROUN

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA MORAVSKÝ BEROUN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA MORAVSKÝ BEROUN 1 Základní údaje o škole Škola: Základní umělecká škola Moravský Beroun, příspěvková organizace Dvořákova 349, 793 05 Moravský Beroun IČO:

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 095 506/98-4021 Inspektorát č. 09 Hradec Králové INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Jeronýmova 100/IV, 560 01 Vysoké Mýto

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 095 506/98-4021 Inspektorát č. 09 Hradec Králové INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Jeronýmova 100/IV, 560 01 Vysoké Mýto Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 095 506/98-4021 Inspektorát č. 09 Hradec Králové Signatura: aj5ks101 Okresní pracoviště č. 05 Trutnov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Z á k l a d n í u m ě l e c k

Více

Výsledky přijímacího řízení ZUŠ Jeseník na školní rok 2015/16

Výsledky přijímacího řízení ZUŠ Jeseník na školní rok 2015/16 Výsledky přijímacího řízení ZUŠ Jeseník na školní rok 2015/16 Žáci hudebního oboru mají možnost navštěvovat v rámci studia hudebního nástroje současně sborový zpěv bezplatně. Registrační č. zařazení H1

Více

V ý r o č n í z p r á v a. z a š k o l n í r o k 2 0 0 8 / 2 0 0 9

V ý r o č n í z p r á v a. z a š k o l n í r o k 2 0 0 8 / 2 0 0 9 V ý r o č n í z p r á v a z a š k o l n í r o k 2 0 0 8 / 2 0 0 9 Z á k l a d n í u m ě l e c k á š k o l a, M o s t, M o s k e v s k á 1 3 příspěvková organizace - 1 - I. Závazná část zprávy o škole 1.

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Č. j.: ZUS HM 107/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Foto: Milan Mainuš Obsah: 1 Základní údaje o škole 2 Přehled oborů vzdělávání a charakteristika pedagogického sboru 3 Rámcový

Více

VÝSLEDKY ZÁPISU DO ZUŠ KRNOV

VÝSLEDKY ZÁPISU DO ZUŠ KRNOV VÝSLEDKY ZÁPISU DO ZUŠ KRNOV 033 Sólový zpěv 1./I.st. 15 přijata 061 Sólový zpěv 1./I.st. 15 přijata 069 Sólový zpěv 1./I.st. 15 přijata 073 Sólový zpěv 1./I.st. 15 přijata 063 Sólový zpěv PS HV 15 přijat

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE Čtvrť 1. máje 715, 687 71 Bojkovice zřizovatel: Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně Základní údaje o organizaci, charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 21/211 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, KLADNO 5. KVĚTNA 187, 272 1 KLADNO PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Č. 131 IČ: 67673627 Strana 1 (celkem 13) VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Tel. +420 554 611 030, e-mail: zuskrnov@cbox.cz, www.zuskrnov.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2014/2015 Základní umělecká škola, Tišnov, okres Brno - venkov Dvořáčkova 316, 666 01 Tišnov IČO 44947721 Tel. 549410017, 549410655 zus@zustisnov.cz Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2014/2015

Více

o činnosti Základní umělecké školy v Chodově za školní rok 2013/2014

o činnosti Základní umělecké školy v Chodově za školní rok 2013/2014 Základní umělecká škola Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace Nám. ČSM 693, 357 35 Chodov Tel. 352 352 352 e-mail: info@zus-chodov.cz, zus@zus-chodov.cz www.zus-chodov.cz V ý r o č n í z p r á

Více

Z á k l a d n í u m ě l e c k á š k o l a, M o s t, M o s k e v s k á 1 3 příspěvková organizace

Z á k l a d n í u m ě l e c k á š k o l a, M o s t, M o s k e v s k á 1 3 příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a z a š k o l n í r o k 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Z á k l a d n í u m ě l e c k á š k o l a, M o s t, M o s k e v s k á 1 3 příspěvková organizace 1 I. Závazná část zprávy o škole 1. Název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní umělecká škola nám.míru 23, 768 24 tel. 573 35 65 e - mail: reditelka@zushulin.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 22-23 Základní údaje o škole: Název školy: Sídlo: Další místa poskytovaného

Více

VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010

VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010 VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010 ZÁKLAD Í UMĚLECKÁ ŠKOLA, KLAD O 5. KVĚT A 1870, 272 01 KLAD O PŘÍSPĚVKOVÁ ORGA IZACE Č. 10301 IČ: 67673627 Strana 1 (celkem 12) VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI

Více

PLÁN PRÁCE školní rok 2009/2010 Základní umělecká škola J. P. Koubka 4 388 01 Blatná Ředitel: Martin Škanta

PLÁN PRÁCE školní rok 2009/2010 Základní umělecká škola J. P. Koubka 4 388 01 Blatná Ředitel: Martin Škanta PLÁN PRÁCE školní rok 2009/2010 Základní umělecká škola J. P. Koubka 4 388 01 Blatná Ředitel: Martin Škanta - 2 - Plán práce ZUŠ v Blatné pro školní rok 2009/2010 Úkoly v plánu práce jsou koncipovány dosahováním

Více

Základní umělecká škola Roudnice n. L., Rvačov 112 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Objev svůj talent

Základní umělecká škola Roudnice n. L., Rvačov 112 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Objev svůj talent Základní umělecká škola Roudnice n. L., Rvačov 112 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Objev svůj talent Obsah 1. Identifikační údaje školy... 3 2. Charakteristika školy... 4 3. Zaměření a vize školy... 6 4. Výchovné

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní umělecká škola Josefa Suka Benešov Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 Adresa: Telefon/fax:317723006 Bankovní spojení: ZUŠ J.Suka E mail:zus.benesov@tiscali.cz ČS spořitelna: 324924349/0800

Více

školní rok 2012-2013

školní rok 2012-2013 Základní umělecká škola F.X. Richtera Holešov Bezručova 675, 769 01 Holešov, tel. : 573 395 283 E-mail: zusholesov@tiscali.cz www : zusholesov.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-975/10-M. Nádražní 280, 793 76 Zlaté Hory. Peterem Šupákem, ředitelem školy

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-975/10-M. Nádražní 280, 793 76 Zlaté Hory. Peterem Šupákem, ředitelem školy Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIM-975/10-M Název kontrolované osoby: Sídlo: Základní umělecká škola Franze Schuberta Zlaté Hory Nádražní 280, 793 76 Zlaté Hory IČO:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Praha 2. 10. 2013 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní umělecká škola Votice Malé náměstí 362, 259 01 Votice 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Základní umělecká škola, Malé náměstí

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní umělecká škola Brno, Charbulova 84, 618 00 I. Základní ustanovení 1. Organizační řád Základní umělecké školy Brno, Charbulova 84 upravuje organizaci a řízení školy s přihlédnutím

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní umělecká škola, Rychvald, Orlovská 495, příspěvková organizace přidružená škola UNESCO Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011 Obsah: 1) Základní údaje o škole 2) Přehled oborů vzdělání 3) Personální

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní umělecká škola Křížkovského 4 690 26 Břeclav,IČO 70436304 tel: 519371545 e-mail:zus.breclav@tiscali.cz zus.breclav@bv.orgman.cz www.zusbreclav.info V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L Y za školní

Více

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR ŠKOLY. Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Písek, Šrámkova 131

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR ŠKOLY. Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Písek, Šrámkova 131 DLOUHODOBÝ ZÁMĚR ŠKOLY Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Písek, Šrámkova 131 1 Adresa školy: Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Písek, Šrámkova 131 Šrámkova 131 397 01 Písek Ředitelka školy:

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1 Obsah 1. Charakteristika školy str. 2, 3 2. Vzdělávací programy školy str. 4, 5 3. Údaje o zaměstnancích školy str. 6, 7, 8, 9, 10 4. Údaje o zařazování žáků str. 11, 12, 13, 14 5. Výsledky vzdělávání

Více

Základní umělecká škola Votice

Základní umělecká škola Votice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Základní umělecká škola votice Malé náměstí 362, 259 01 Votice 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Základní umělecká škola, Malé náměstí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY za škol. rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY za škol. rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY za škol. rok 2012/2013 část I. 1) Název školy, sídlo, právní forma, IČO : ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, BRNO, CHARBULOVA 84, 618 00 IČO : 44993463 IZO : 044993463

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Praha Inspekční zpráva Základní umělecká škola, Praha 10 - Hostivař, Trhanovské náměstí 8 Trhanovské náměstí 8/129, 102 00 Praha 10 - Hostivař Identifikátor: 600

Více

Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

Více

ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013. Základní umělecká škola Zlín

ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013. Základní umělecká škola Zlín ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013 Základní umělecká škola Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecké školy Zlín školní rok 2012/2013 Charakteristika školy 1. Název školy: Základní umělecká škola Zlín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Biskupská 2, 0 00 Praha, tel., fax: 22239507, e-mail: info@zus-biskupska.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009 200 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, PRAHA, BISKUPSKÁ 2, IČO: 6046004 IZO:

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní kolo soutěže PIŠQWORKY (8. a 9. třída) 1. místo Ladislav Drápal 2. místo Ondřej Burian 3. místo Michal Jirák 4. 8. místo: Pavla

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2014-2015

Výroční zpráva o činnosti školy 2014-2015 Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy 2014-2015 Zpracoval: Roman K o n ů p k a ředitel školy Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÁCLAVA KÁLIKA, OPAVA, příspěvková organizace Výroční zpráva je zpracována podle vyhlášky 15/2005 Sb. zpracoval Petr Bouček,

Více

Základní umělecká škola Na Popelce. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Příležitost obohatit život o další rozměr!

Základní umělecká škola Na Popelce. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Příležitost obohatit život o další rozměr! Základní umělecká škola Na Popelce Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Příležitost obohatit život o další rozměr! I. Úvod Základní umělecká škola Na Popelce je čtyřoborovou školou s dlouholetou tradicí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÁCLAVA KÁLIKA, OPAVA, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÁCLAVA KÁLIKA, OPAVA, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÁCLAVA KÁLIKA, OPAVA, příspěvková organizace Výroční zpráva je zpracována podle vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2154/11-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2154/11-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-2154/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení: Sídlo: Základní umělecká škola, Město Albrechtice,

Více

37. ROČNÍK HUDEBNÍHO FESTIVALU STŘEDNÍCH PEDAGOGICKÝCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL PEDAGOGICKÝCH V PRACHATICÍCH 26. 3. 29. 3.

37. ROČNÍK HUDEBNÍHO FESTIVALU STŘEDNÍCH PEDAGOGICKÝCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL PEDAGOGICKÝCH V PRACHATICÍCH 26. 3. 29. 3. 37. ROČNÍK HUDEBNÍHO FESTIVALU STŘEDNÍCH PEDAGOGICKÝCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL PEDAGOGICKÝCH V PRACHATICÍCH 26. 3. 29. 3. 2014 Výsledkové listiny KATEGORIE: PĚVECKÉ SBORY 1.místo: DATIO SPgŠ sv,

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIZ-486/12 Z o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy Z á k l a d n í u m ě l e c k á š k o l a B u š t ě h r a d V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy Školní rok 2012-2013 Vyhotovil: Bohumír Bednář - ředitel školy 1 O b s a h: A - Charakteristika školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY PRAHA 9, UČŇOVSKÁ 1 1. část Charakteristika a historie školy, zaměření a vize školy, výchovně vzdělávací strategie, výuka a hodnocení žáků, oblasti vlastního

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Název zařízení: Základní umělecká škola, Bruntál, nám. J. Žižky 6, příspěvková organizace. Sídlo: Bruntál, náměstí Jana Žižky 6, PSČ 792 01

Název zařízení: Základní umělecká škola, Bruntál, nám. J. Žižky 6, příspěvková organizace. Sídlo: Bruntál, náměstí Jana Žižky 6, PSČ 792 01 Základní údaje o organizaci ---------------------------------------------- Název zařízení: Základní umělecká škola, Bruntál, nám. J. Žižky 6, příspěvková organizace Identifikátor zařízení: 600 003 884

Více

skupina: Boutineau Lukáš Popelka Martin Šiklová Kristýna (ZŠ Dopplerova - 351)

skupina: Boutineau Lukáš Popelka Martin Šiklová Kristýna (ZŠ Dopplerova - 351) Rozdělení žáků do skupin nástrojové výuky PHV Školní rok 2014/2015 Učitel: Petr Svoboda Tel: 777 692 965 E-mail: petrsvoboda3@seznam.cz Vyučuje: Út,Pá ZUŠ Hostivař Vyučuje: Po, Čt Dopplerova, odloučené

Více

Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace

Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice Vašátkova 343, 250 88 Čelákovice Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2011/2012 www.zus.celakovice.cz Obsah 1. Hlavní údaje o škole... str. 3 2. Charakteristika

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

VELITELSKO PEDAGOGICKÝ SBOR VOJENSKÉ HUDEBNÍ ŠKOLY V ROCE 60. VÝROČÍ ZALOŽENÍ (1983)

VELITELSKO PEDAGOGICKÝ SBOR VOJENSKÉ HUDEBNÍ ŠKOLY V ROCE 60. VÝROČÍ ZALOŽENÍ (1983) náčelník Vojenské hudební školy plk. Zdeněk Sviták zástupce náčelníka pro výuku zástupce náčelníka školy zástupce náčelníka pro věci politické mjr. Jiří Lhotský pplk. František Kysela pplk. Miloslav Klíma

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát. INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-590/13-Z. Miroslavem Naučem, ředitelem školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát. INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-590/13-Z. Miroslavem Naučem, ředitelem školy Zřizovatel: Česká školní inspekce Zlínský inspektorát. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-590/13-Z Název právnické osoby Základní umělecká škola Zdounky vykonávající činnost školy: Sídlo: Náměstí 23, 768 02 Zdounky IČO: 63

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Gymnázium, Česká Lípa, Ţitavská 2969, příspěvková organizace Tel.: 487 829 101, fax: 487 829 152, gym-cl@gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: Ing. Lenka Štimplová.. Hana Zakouřilová..

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

Základní umělecká škola Dolní Újezd Dolní Újezd 480 Příspěvková organizace. Výroční zpráva. o činnosti školy

Základní umělecká škola Dolní Újezd Dolní Újezd 480 Příspěvková organizace. Výroční zpráva. o činnosti školy Základní umělecká škola Dolní Újezd Dolní Újezd 480 Příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy a) Obecná charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice Vašátkova 343, 250 88 Čelákovice Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 www.zus.celakovice.cz Obsah 1. Hlavní údaje o škole... 3 2. Organizace

Více