Přednášky Teorie řízení Tereza Sieberová, 2015 LS 2014/2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přednášky Teorie řízení Tereza Sieberová, 2015 LS 2014/2015"

Transkript

1 -černě přednášky -červeně cvičení různě přeházené, pdle th, jak jsme pakvali, datum dpvídá přednáškám PŘEDNÁŠKA C je t řízení? Subjektivní, cílevědmá činnst lidí Objektivně nutná Pznává a využívá bjektivní záknitsti přírdy a splečnsti Řízení lze chápat jak: Infrmační půsbení Činnst Prces Na jejich základě pak stanvuje: cíle, prstředky, průběh a kntrlu stanvené činnsti úspěšně řídit znamená: znát, mít pravmc, chtít a stačit S. M. Silverstein: Řízení je nejstarší umění a nejmladší pvlání ; Řízení je dsahvání cílů prstřednictvím jiných lidí Andrew Carnegie ( ) americký průmyslník, bchdník, pdnikatel a filantrp, majitel celářských pdniků v Pensylvánii Existují 3 základní pdmínky, aby mhl řízení lidí prběhnut: Řídící systém musí být schpen infrmaci vyslat Řídící systém musí být schpen infrmaci přijmut Řídící systém musí být chten infrmaci přijmut Kybernetika Analytické studium hmmrfismu, sdělvání a řízení v rganismech, mechanismech a splečnstech (Wiener americký matematik, pvažván za zakladatele kybernetiky) Předmětem zájmu jsu dynamické systémy, jejichž chvání je určité, pravidelné a reprdukvatelné, systémy s cílvým chváním (Ashby) Objektem zkumání jsu slžité dynamické sustavy, předmětem jsu infrmační prcesy, které vypvídají jejich chvání (Kbrinskij) Obecná věda řízení a regulaci sustav skládající se z rzmanitých prvků určitým způsbem navzájem spjených (Lange) Kybernetika je věda, která umžňuje lidem těšiti se mírem (André Marie Ampére) Kybernetika nebli řízení se zabývá sdělváním v živých rganismech a strjích (Nrbert Weiner) Vývj kybernetiky Změna technické základny kybernetiky (rychlst perací, malá pruchvst, nízká cena) Knstrukce ústrjí, která se sama zdknalují (schpnst přizpůsbit se pdmínkám, které se mění) Ústrjí, která nedstávají d člvěka prgram činnsti, ale puze prgram pr vypracvání prgramu Kritici kybernetickéh přístupu (K. Čapek) Oblasti kybernetickéh zkumání Teretické zahrnuje becnu terii systémů, terii infrmace, terii algritmů Technické bsahuje terii regulace, terii autmatů, regulační zařízení, samčinné pčítače Aplikační představují využití teretické a technické kybernetiky v nejrůznějších vědních disciplínách 1

2 Metdy kybernetiky Metda černé schránky Empirické půsbení pdnětů na systém, jehž strukturu nelze dstupnými prstředky pznat a při níž je vyvzvána závislst mezi jedntlivými pdněty a reakcemi, metda pkusů a mylů Metda analgií Pznávání struktury a chvání sledvaných systémů na základě pznatků struktuře a chvání pdbných systémů Metda mdelvání Pznávání struktury a chvání systémů pmcí mdelu, v němž je systém zbrazen pmcí prstředků, které umžňují napdbit pdstatně vlastnsti Nastavení mdelu a následné testvání Vztah mdel systém Vztah izmrfní Nejúplnější, nejpřesnější Prvku systému dpvídá právě jeden prvek mdelu a napak Chvání systému je shdné s chváním mdelu Věcná dlišnst, ale funkční ttžnst Vztah hmmrfní Jednmu neb více prvkům systému dpvídá jeden prvek mdelu Chvání mdelu je pdmnžinu chvání systému Základní termíny kybernetiky Infrmace Řízení Systém Kvantifikace Kybernetika a infrmace Kvalitativní charakteristika a) Vztah infrmace a systému Infrmace existuje puze v suvislsti se systémem, jehž činnst vlivňuje tzn., že systém je: Schpen infrmaci přijmu Schpen se pdle ní řídit Je mtivván ( b) Výběr z adekvátní variety Infrmace závisí na mnžině (varietě), z níž byla vybrána Varieta = mnžina stavů systému, jeh transfrmací, činnstí, chvání a znaků; vyjadřujeme ji pčtem prvků (n) neb v bitech Kvantitativní charakteristika Infrmaci chápeme jak veličinu, která vyjadřuje číselné zmenšení neurčitsti v systému p přijetí určitéh sdělení Jedntku míry infrmace je 1 bit = lg 22 1 bit = takvé mnžství infrmace, které dstraňuje neurčitst mezi dvěma jevy, jež mhu nastat se stejnu pravděpdbnstí Mnžství tét infrmace vyjádříme vztahem: I = H-H i H mnžství infrmací před přijetím sdělení H i mnžství infrmací p přijetí sdělení 2

3 Mnžství infrmace Pčet bitů případ 1 Stjíte na rzcestí: Máte 2 varianty (vlev vprav) a stačí vám 1 infrmace = 1 bit k rzhdnutí, kteru cestu se vydat Pčet bitů případ 2 lg 232 = lg 22 = 1 Řízení jak infrmační půsbení - Ovládání - Řízení -první vlivňuje druhý -vlivňují se navzájem - Regulace Řízení jak činnst -např. tržní eknmika (regulátrem je trh) - 2 skupiny prcesů: hmtně energetické, infrmační -c a jak, aby nám vzešel nějaký výsledek -c zahrnuje? všechny činnsti pdniku, rganizace... 3

4 Řízení jak prces PŘEDNÁŠKA časvý faktr: plánvání, rganizvání, perativní řízení věcné hledisk: infrmace, rzhdvání, vlivňvání, kntrla příklady: x43 kntrla práce pdřízených pracvníků x22 vlba jedné z variant slžení výrbní skupiny x11 studium dstupných infrmací... Fáze prcesu řízení Plánvání Organizvání Operativní řízení Stupeň řízení Vyšší Střední Nižší Dluhdbé cíle Střednědbé a krátkdbé cíle Operativní cíle Prjekt Vytváření Organizační rganizačníh rganizačníh nrmy systému systému Prjekt rganizačních jedntek Prjekt rganizačních jedntek Realizace chvání C je t systém? Systém = abstraktní pjem, který lze definvat na každém reálném bjektu Definuje prvky (A) a vazby mezi nimi (B) = struktura systému S = {A,R} Prvky = schpnst utvářet vazby, valence prvku Vazby = charakteru látkvéh (hmtnéh), energetickéh, infrmačníh, smíšenéh Spjení systému s prstředím vstupy (x pdněty) a výstupy (y reakce) Prč h sestavujeme, musí být nejpdbnější realitě Systém a jeh klí Oklí systému Pdstatné klí prvky náš systém vlivňují přím Nepdstatné klí půjde přes prstředníka, viz regulace Systém Objekt ČZU Zemědělský pdnik Hledisk Areál Výrba Systém Systém budv Živčišná a rstlinná výrba Prvky Budvy Zvířata a rstliny Vazby Chdníky, telefny, pčítače,...??? Charakteristika systému Knečná mnžina prvků navzájem prpjená knečnu mnžinu vazeb kdy je tt spjení pdřízen určité účelvé funkci 4

5 Vztah bjekt systém Systém je určitu abstrakcí reálnéh bjektu Lze jej definvat při respektvání vytčenéh cíle určitými prvky a vazbami mezi nimi při vykazvání určité účelvé funkci Na jakémkliv bjektu můžeme zavést systém (systémy) Systémvý přístup Zkumání bjektu našeh zájmu jak interakční sítě prvků, kde d ppředí vystupují suvislsti a vztahy Kmplex vzájemně spjatých prvků a funkcí Jednta s klím Může být sučasně prvkem systému vyššíh řádu Prvek může být systémem nižšíh řádu Elementarismus nepčítá s vazbami Funkcinalismus Slžitst systému 4 faktry určující slžitst systému Abslutní pčet prvků Abslutní pčet vazeb Vztah mezi pčtem prvků a vazeb Typ prvků Typ vazeb Struktura systému Slžitst vztah mezi pčtem prvků a vazeb [n-1, n 2 ] Minimálně n-1 Maximálně n 2 16 lidí si ťuká každý si ťukne 15x 16*15 = 240 a vydělím 2, prtže by si dva ťukali 2x 240/2 = 120 Otevřené vazby sérivé Přímá Sij Nepřímá Sik 5

6 Otevřené vazby paralelní Rzvdná Pijk Svdná Pikj Uzavřené vazby Vlastní zpětná Zjj Přímá zpětná Zji Nepřímá zpětná Zki Struktura systému Způsby zápisu Blkvé schéma Matice 6

7 Typlgie systému pdle vztahu k bjektům Reálné Abstraktní pdle vztahu k prstředí Uzavřené Otevřené Relativně izlvané pdle pdrbnsti zkumání Systémy abslutní Systémy redukvané pdle faktru času Prspektivní systémy Retrspektivní systémy zalžen na znalsti výstupů z definvanéh systému, každý pdnik bude zakládán na tmt systému!) pdle slžitsti Jednduché Slžité Velmi slžité pdle typu chvání Deterministické bjektem vládání Stchastické bjektem řízení pdle vztahu ke změnám Adaptivní systémy reagují na změny stavů systému a změny ve svém klí takvým způsbem, který je pr jejich existenci vhdný Neadaptivní systémy nejsu schpni se přizpůsbit, je hržena jejich existence pdle vztahu chvání k tvrbě cílů Systémy s cílvým chváním reagují na pdněty tak, aby jejich trajektrie vedla k dsažení předem stanvenéh cíle, tj. žáducíh stavu vnitřní struktury neb chvání Systémy bez cílvéh chvání pdle chvání a pdle slžitsti Pčítač strj, který pracuje pdle pravidel, jinak pracvat nebude prt deterministické Rzlišvací úrveň Vztah mezi pzrvatelem a systémem na zkumaném bjektu (jak mc ptřebujeme daný systém przkumat) může jich být knečně mnh Je závislý Na rzlišvací schpnsti jak je schpen výzkumník rzlišit jedntlivé prvky a vazby (jinu bude mít pracvník, jinu žena, dítě, muž) Na hledisku pzrvatele c vlastně chce, jaké hledisk vlí, každéh zajímá něc jinéh (někd zkumá více) Rzlišvací úrveň určuje pdrbnst zkumání danéh systému 7

8 Subsystém Systém Metasystém PŘEDNÁŠKA Rzlišvací úrveň (nejnižší) Respektvání existence danéh bjektu bez nárků na vnitřní strukturvanst Na daném bjektu je definván systém 1. řádu Bez vnitřníh rzdělení černá schránka (víme, že t existuje, ale nic dalšíh nevíme) např. bjekt zemědělský pdnik a výrbní systém nevíme c t výrbní systém je (výrbní systém je pr nás černá schránka) 2. Rzlišvací úrveň Na sledvaném bjektu lze rzlišit jeh části definvat prvky a vazby Lze určit prvky a vazby uvnitř systému 1. řádu Definice systému 2. řádu 3. Rzlišvací úrveň V systému 2. řádu lze definvat prvky a vazby Definice 3. řádu Příklad Zkumaný bjekt zemědělské družstv systém S (dchv sktu) Čím je méně prvků, tím se snižuje rzlišvací úrveň, zvyšvali bychm, kdybychm dělili pdle barvy, druhu,... 8

9 Rzlišvací úrveň Mezisystémvé perace Integrace dva systémy (větší celek), spjením systémům d větších celků (integrace) Diferenciace rzdělvání systémů v menší celky (subsystémy) Operace uvnitř systému Agregace vede k snížení slžitsti systému; 3 prvky (jsu navzájem prpjeny vazbami), slučvání prvků v rámci jednh systému Desagregace pkud první a druhý spjek spjíme, dchází k agregaci, rzdělvání prvků v rámci jednh systému Dynamika systému Transfrmace způsby zápisu, perace Trajektrie rzdíl mezi trajektrií a seznamem Činnst systému Chvání systému Stav systému Repertár mnžina stavů, které může nabývat určitý vstup a výstup (výčet) Kalendář časvé intervaly, v nichž prbíhají transfrmace (změny) Trajektrie pslupnst vstupů a výstupů Činnst dána uknčenu trajektrií výstupů, která reaguje na uknčenu trajektrií vstupů Chvání způsb, jakým je systém schpen a chten přiřazvat všechny výstupní trajektrie vstupním trajektriím Mění-li se..., chvání zůstává stejné Chvání systémů Y=T(x) Transfrmace Závislst reakcí na pdnětech Vliv času na vstupech Vliv času na výstupech Trajektrie 9

10 Stav systému Transfrmace (přeměna) Změny - na vstupech, výstupech i v systému Operátr pravidl přiřazení výstupníh vektru vstupnímu Faktry vlivňující chvání systému Vstupní pdněty v daném časvém intervalu Vstupní pdněty z minulých intervalů Reakce minulých intervalů Transfrmace a funkce prvků Charakter spjení prvků vazbami Časvé zpždění mezi pdněty reakcemi Stimulace náhdnými vlivy Ovlivňující faktry Y t=f(x t, X t-divné T, Y t- divné T, T, z, divné T, i) Chvání systémů Zápis vyjádření kvalitativních změn Slvní zápis Obecný tvar Matice přechdu Kinematický graf Zápis vyjádření kvantitativních změn Matematický (lgický) zápis Transfrmace tevřené Transfrmace uzavřené Transfrmace jednjednznačné Transfrmace jednznačné Transfrmace víceznačné Transfrmace identické Chvání systémů Mcnina transfrmace je mžné ji bdržet u každé transfrmace Kvalitativní vyjádření Kvantitativní vyjádření Chvání systémů Průnik transfrmací Pdmínky půsbení Dvě různé uzavřené transfrmace Stejný pčet shdných prvků 10

11 Kvalitativní vyjádření Kvantitativní vyjádření Chvání systémů Základní lgické funkce Disjunkce Knjunkce Negace Lgické sítě Pdněty a reakce se zapisují pmcí symblů 0/1 (neplatí/platí) Transfrmace Operand Obraz Způsby zápisu transfrmace Obecný zápis (Ashby) a b c T: ( b c d Matematick-lgický A: n = kn + a Kinematický graf d a ) Tabulka přechdů 11

12 Typy transfrmací Pdle tvaru Otevřené Řetězec Uzavřené Cyklus Stabilní blast Rvnvážný stav Pdle přiřazvacích brazů Jedn-jednznačné Jednznačné Víceznačné Identické a b c d Operace s transfrmacemi Mcnina transfrmace A 1 : n =kn + a A 2 : n = k(kn + a) + a = k 2 n + ka + a Průnik transfrmací A: n = kn + a B: n = pn 2 68 A (B) = p(kn + a) 2 68 B (A) = k (pn 2 68) + a Spjvání systémů V tevřené vazbě PŘEDNÁŠKA 3.3. a V uzavřené vazbě Opakvání spjvání systémů Vliv na chvání systémů Půsbení jednh systému na druhý jsu vlivňvány jeh pdmínky (půsbení přichází na vstup systému) 12

13 Vnitřní uspřádání systémů se spjením nemění (systémy jsu navzájem spjeny puze svými vstupy a výstupy) Příklady: 1) Spjení systému v tevřené vazbě Existence dvu systémů, A půsbí na B vazbu z 1 (neexistuje zpětná vazba) Definice pdmínky, za níž prběhne spjení: Z 1 stav systému A Parametry transfrmace systému B Pstup řešení Vypíšeme mžné kmbinace Nakreslíme kinematický graf Spjení systému A a B = CYKLUS 2) Spjení systému v uzavřené vazbě Existence dvu systémů, P půsbí na N vazbu z 1 + existuje zpětná vazba z 2 Definice pdmínky: Z 1 stav systému P Parametry transfrmace systému Z 2 stav systému N Parametry transfrmace systému Pstup řešení Vypíšeme mžné kmbinace Nakreslíme kinematický graf 3) Pstup řešení 13

14 Organizační systém C je t rganizace? Organizace = firma, pdnik,... subjekt Organizace = prces, rganizvání,... Organizace = míra uspřádání Organizační systém je systém, jak každý jiný je také tvřen knečnu mnžinu prvků, která je prpjena knečnu mnžinu vazeb Tři základní dimenze rganizačníh systému Cílvý stav vymezen ve fázi plánvání a realizván ve fázi rganizvání a perativníh řízení pdmíněn ptřebami a pdmínkami splečnéh prstředí, úrvní prvků a vazeb rganizačníh systému a mžnstmi jejích rzvje základní prvky lidé, výrbní prstředky, smíšené prvky vazby mezi prvky hmtně energetické, infrmační, smíšené vazby rganizační sytém lze charakterizvat jak definvanu mnžinu výrbních prstředků a lidí prpjenu hmtně energetickými a infrmačními vazbami OS = {(VP), (L), (Sp)} {(H-E), (I), (Sv)} VP výrbní prstředky L lidé Sp smíšené prvky (L a VP) H-E hmtně energetické vazby I infrmační vazby Sv smíšené vazby (H-E a I) Dekmpzice rganizačníh systému útvarvá dekmpzice dekmpzice rganizačníh systému pdle prvků a vazeb vymezuje devět subsystémů ve třech základních skupinách materiálně technická základna (MT) rganizačně eknmická blast (OE) sciálně řídící nadstavba (SŘ) 14

15 prcesní dekmpzice dekmpzice rganizačníh systému pdle vazeb a prvků vymezuje devět subsystémů ve třech základních prcesech pracvní prces (PP) rganizační prces (OP) infrmační prces (IP) Integrace subsystémů uspřádanst, celistvst, adaptabilita jedntlivých subsystémů a struktur integrace výsledkem dsažení cílvéh chvání OS pdmíněna prhlubující specializaci a účelvu krdinaci jedntlivých subsystémů efektivnsti uspřádání jedntlivých prvků statická slžka účelné prpjení jedntlivými vazbami dynamická slžka úrvni integračníh prcesu Vztahy mezi subsystémy nezastupitelnst jedntlivých subsystémů vzájemná pdmíněnst prprcinalita rzdílná stabilita rzdílné kmpetence disjunkce neb knjunkce 15

16 Hierarchické uspřádání subsystémů pdle míry stability jedntlivých subsystémů: Základna je tvřena takvými subsytémy, v nichž je buď t plná neb částečná účast, buď prvků VP a vazeb H-E, na vyšší úrvni které víme, že zaručuje nižší stabilitu, je zastupení některéh ze stabilizujících faktrů již jen krajvé Řídící subsystém, který je ppsán lidskými prvky a inf vazbami je samzřejmě subsytémem nejméně stabilním!!! Kmpetence jedntlivých subsystémů Kmpetence je právnění, frmální pvěření, pravmc něc vyknat (alespň v manažerském pjmslví) 16

17 Charakteristika řídících prvků rganizačníh systému pdle zpracvání infrmace disjunkce a knjunkce pdle přensu infrmace distribučně mnžící paralelně přidělující pdle chvání matice pravděpdbnstních přechdů Lgické funkce 6 typů lgických funkcí disjunkce lgický sučet spjka neb knjunkce lgický sučin spjka a negace pačná hdnta Lgické sítě pdněty a reakce se zapisují pmcí symblů 0 a 1 (nepůsbí / půsbí) Řídící prvky pdle zpracvání infrmace Disjunktivní + (plus) Knjunktivní x krát) Řídící prvky pdle přensu infrmace Distribučně mnžící Paralelně přidělující Faktr času v chvání systémů kritická vazba časvé zpždění v systému (dba reakce) dba, která uplyne d kamžiku, kdy se na vstupu bjeví rzhdující pdnět až d kamžiku, kdy se na výstupu bjeví dezva (reakce) je tvřen: dbu reakce jedntlivých prvků dbu přensu infrmace mezi prvky uspřádáním a způsbu spjení prvků v systému Kritická vazba větší pčet vnitřních prvků s paralelními svdnými vazbami mezi vstupními a výstupními prvky dba reakce slžitéh systému určena dbu prcesu v tzv. kritické vazbě systém s disjunktivním typem paralelních svdných vazeb kritická vazba je dána minimálním sučtem db reakcí prvků a přensů systém s knjunktivním typem paralelně svdných vazeb kritická vazba je dána maximálním sučtem db reakcí prvků a přensů Dba prcesu dba cyklu Dba prcesu (t p) ve slžitém systému je dána sučtem db reakcí a přensů ležících na kritické vazbě mezi vstupním a výstupním prvkem. Existuje-li zpětná vazba mezi vstupními a výstupními prvky, pak můžeme určit dbu cyklu (t c) dbu trvání zpětné vazby přičteme k dbě prcesu. 17

18 Určení kritické cesty infrmací mezi řídícími prvky rganizačníh systému blkvé schéma -pkud je * - ptm vybíráme nejvyšší (KONJUNKTIVNÍ) -pkud je + - ptm vybíráme nejnižší (DISJUNKTIVNÍ) Určení kritické cesty infrmací mezi řídícími prvky rganizačníh systému PŘEDNÁŠKA Řídící prvky pdle chvání Řídící prvky rganizačních systémů nepřiřazují určitému vstupu vždy stejnu reakci jsu stchastické tt chvání definujeme pmcí matice pravděpdbnstních přechdů vyjadřuje reakce na bjevení (1) či nebjevení (0) se pdnětu na vstupu (Bleva algebra) Gerge Ble britský matematik ( ) Řídící prvky v sérivé vazbě systém s více stchastickými prvky zapjenými v sérivé vazbě = výsledné chvání celéh systému vyjádříme rvněž maticí pravděpdbnstních přechdů tat matice vznikne vynásbením matic jedntlivých prvků. pstupným sérivým napjením dalších prvků klesá určitst chvání systému. 18

19 Řídící prvky pdle chvání - = (a b) m ( - ) je určitst chvání celéh systému (a - b) je průměrné chvání prvků m maximálně mžný pčet prvků matice pravděpdbnstních přechdů Organizační systém určete celkvu pravděpdbnst chvání rganizačníh systému, je-li b=0,22 a infrmace prchází přes 3, v sérii zapjené prvky výpčet m = lg (α β) lg (a b) m a b = α β Organizační a řídící struktury pdniku rganizační struktura n = lga 0 lga v lgρ lgq rganizační jedntka nejmenší. jedntku jedntka rganizace práce (JOP) rganizační stupeň pdnik závd prvz relativně materiálně, energeticky, rganizačně a eknmicky samstatný druh rganizační jedntky hierarchické uspřádání pdle stupňů jednstupňvé 19

20 dvustupňvé (alternace prvzu neb závdu na II. stupni) třístupňvé typy rganizační struktury pdle pdnikvých funkcí pdle území pdle výrbků PŘEDNÁŠKA princip vlby V t = a v q n ρ V t je větší než V s dvětvvá rganizační struktura řídící struktura je tvřena řídícími pracvníky, kteří mají mezi sebu infrmační vazby infrmační vazby vztahy pravmcí, kmpetencí, pdřízensti a nadřízensti, splupráce řídící kapacita pčet přím pdřízených knkrétníh řídícíh pracvníka 20

21 průměrná řídící kapacita n q = a 0 ρ a v q průměrná řídící kapacita n pčet stupňů řízení a 0 pčet manuálních pracvníků v pdniku a v pčet vrchlvých pracvníků ρ keficient rzšířené řídící kapacity (ró) Faktry vlivňující velikst řídící kapacity Subjektivní aktuální schpnsti zúčastněných lidí v řídícím vztahu; jejich dbrná vzdělanst, všebecná inteligence, mtivvanst, lajalita k pdniku. Objektivní Rzmístění pdřízených Pdbnst X nepdbnst funkcí Stejnrdst X různrdst funkcí typy řídící struktury 1. útvarvě řídící struktura = funkcinální typ prsazvání se specializace Jednznačné vymezení nadřízensti a pdřízensti Nebezpečí vyské preference jedntlivých funkcí v důsledku specializace (na úkr) pdnikvých zájmů) Vytváření dluhých a slžitých kmunikačních cest 2. Věcná řídící struktura = divizinální typ Mžnst kncepčníh řízení veducích pracvníků z vlastních řad (zařazení manažerů) 3. Dplňkvé typy řídících struktur m = lg(α β) lg(a b) m n funkcinální typ řídící struktury m n divizinální typ řídící struktury 21 PŘEDNÁŠKA 7.4.

22 Kvalifikace suhrn vlastnstí, schpnstí, dvednstí vztah k pracvní pzici měřitelné a neměřitelné slžky teretická příprava praxe kvalifikační struktura kvalifikační keficient K = D s D n D s dba dbrné přípravy, která byla již abslvvána D n dba dbrné přípravy nutná k dané činnsti K = 1 kvalifikační předpklady dpvídají kvalifikačním pžadavkům K > 1 kvalifikační předpklady převažují nad kvalifikační pžadavky K < 1 kvalifikační předpklady nedpvídají kvalifikačním pžadavkům j = 1, 2, 3,, n s i = 1 x 11 x 12.. x 1s 2 x 21 x 22.. x 2s... x ij.. n... x nn x ns s x s1 x s2. x sn x ss Příklad Diagnála ptimálně zařazení pracvníci Nad diagnálu pracvníci pdhdncení Pd diagnálu pracvníci nadhdnceni VŠ ÚSO SO Z SUMA VŠ ÚSO SO Z SUMA Orientační výpčet bez zapčítání dbrné praxe K = = = 1 N = 5 = 0,2 (20%) 25 P = 8 = 0,32 (32%) 25 Keficient výknnsti řízení K vř = p (n s) V s 20 p knstantní faktr vyjadřující takvé časvé bdbí, p které musí manažer servat v jedntlivých funkcích d nejnižšíh stupně řízení p = V p n V p prduktivní dba činnsti (cca 40 let) n pčet stupňů řízení s skutečně zastávaný stupeň řízení V s skutečný věk 22

23 Mžnsti výpčtu: Záleží na tm, jak hdntíme význam teretickéh vzdělání a praxe v jejich vzájemném pměru VŠ = 9 bdů, ÚSO = 4 bdy, SO = 2 bdy, Z = 0 bdů Abslvvání 5 let dbrné praxe = +1 kvalifikační bd Každá rganizace může hdntit příns teretické přípravy a praxe pdle svých zkušenstí PŘEDNÁŠKA??? zbytek jeh prezentace Splehlivst chvání v prcesu předávání infrmací je důležitá splehlivst prvků (pravděpdbnst jejich reakce na pdněty) pravděpdbnst reakce prvků na pdněty každý stchastický prvek má určitu pravděpdbnst selhání - h = nesplehlivst prvku pravděpdbnst, že prvek neselže je ptm p = 1 h a vyjadřuje jeh splehlivst zvyšvání splehlivsti chvání zapjvání paralelních (zálhvých) prvků d sérivéh spjení alternativní zapjení, jedná se lgicku disjunkci (na výstupu puze jedna reakce) zálhvé prvky nezatížené zálhy (alternativní zdrj elektrické energie) částečně zatížené zálhy (pčítačvý server) zatížené zálhy (zástupce veducíh pracvníka) splehlivst sérivéh j-téh prvku - Pj j P j = 1 II (1 p ij) i=1 p ij - splehlivst i-téh zálžníh prvku v j-tém sérivém prvku j - pčet zálžních prvků splehlivst celéh řídícíh systému P P = P 1 * P 2 * P 3 * P n n = pčet sérivých prvků v systému (stupňů řízení) Příklady 1) Určete celkvu splehlivst P řídícíh systému tvřenéh 4 stupni řízení: a. splehlivst 1. stupně řízení je 0,95 b. druhý je tvřen 3 paralelně spjenými prvky, splehlivst jedntlivých prvků je 0,7 c. třetí stupe ň je tvřen 4 paralelně spjenými prvky, splehlivst jedntlivých prvků: p1 = 0,55, p 2 = 0,6, p 3 = 0,65, p 4 = 0,8 d. čtvrtý stupeň řízení je tvřen jedním hlavním a jedním zálhvým prvkem, splehlivst hlavníh prvku je 0,85 a splehlivst zálhvéh prvku je 0,8 2) Určete pčet zálhvých prvků, jsu-li v řídícím systému 3 stupně řízení, průměrná splehlivst jedntlivých prvků je 0,72 a splehlivst celéh řídícíh systému je 0,66 3) Určete, při jakém p čtu stupňů řízení bude zajištěna celkvá splehlivst řídícíh systému P = 0,95, jestliže průměrná splehlivst chvání řídících pracvník ů na jedntlivých stupních řízení je 0,8 a průměrný p čet zálhvých prvků je 3 4) Určete celkvu splehlivst rganizačníh systému slženéh ze 4 subsystém ů. Průměrné chvání každéh z nich je 0,91 při za řazení 2 zálhvých prvků. 23

24 Chvání rganizačníh systému 24

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

16. Kategorizace SW chyb, kritéria korektnosti a použitelnosti, spolehlivost SW

16. Kategorizace SW chyb, kritéria korektnosti a použitelnosti, spolehlivost SW 16. Kategrizace SW chyb, kritéria krektnsti a pužitelnsti, splehlivst SW 1. Sftwarvá chyba Prezentace th, že prgram dělá něc nepředpkládanéh Míra th, kdy prgram přestává být užitečný Je t nesuhlas mezi

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

Obecnou rovnici musíme upravit na středovou. 2 2 2 2 2 2 2 2. leží na kružnici musí vyhovovat její rovnici dosadíme ho do ní.

Obecnou rovnici musíme upravit na středovou. 2 2 2 2 2 2 2 2. leží na kružnici musí vyhovovat její rovnici dosadíme ho do ní. 75 Hledání kružnic I Předpklady: 750, kružnice z gemetrie Př : Kružnice je dána becnu rvnicí x y x y plměr Rzhdni, zda na kružnici leží bd A[ ; ] + + + 6 + = 0 Najdi její střed a Obecnu rvnici musíme upravit

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí.

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Reserch a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Témata v MarushkaDesignu

Témata v MarushkaDesignu 0 Témata v MarushkaDesignu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...5-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme práci

Více

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách.

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách. Vstup na trh práce Antace Mdul ppisuje přístupy, způsby a dvednsti ptřebné pr úspěšné hledání práce. Jeh sučástí jsu úkly k jedntlivým tématům a výběr adres pracvních serverů s nabídkami práce. Tip pr

Více

Rekuperace rodinného domu v Přestavlkách

Rekuperace rodinného domu v Přestavlkách Rekuperace rdinnéh dmu v Přestavlkách Pjem: Rekuperace, nebli zpětné získávání tepla je děj, při němž se přiváděný vzduch d budvy předehřívá teplým dpadním vzduchem. Teplý vzduch není tedy bez užitku dveden

Více

DeepBurner Free 1.9. Testování uživatelského rozhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011. Testování uživatelských rozhraní 2011 ČVUT FEL

DeepBurner Free 1.9. Testování uživatelského rozhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011. Testování uživatelských rozhraní 2011 ČVUT FEL Testvání uživatelských rzhraní 2011 DeepBurner Free 1.9 Testvání uživatelskéh rzhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011 Daniel Mikeš Tmáš Pastýřík Ondřej Pánek Jiří Šebek Testvání uživatelských rzhraní

Více

Co JE, K ČEMU JE A JAK SE PRACUJE S GISEM

Co JE, K ČEMU JE A JAK SE PRACUJE S GISEM C je, k čemu je a jak se pracuje s GISem C JE, K ČEMU JE A JAK SE PRACUJE S GISEM Ve sdělvacích prstředcích se stále více mluví tm, že žijeme v "infrmačním věku JJ. Na infrmace se nahlíží jak na klíč k

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4130-80-2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4130-80-2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4130-80-2015 bvyklé ceně nemvitsti - pzemku parcel.č. 846 se stavbu garáže na pzem. parc.č. 846, bec Pardubice, k.ú. Svítkv, kres Pardubice, kraj Pardubický Objednavatel znaleckéh psudku:

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

01-02.5 09.04.CZ. Regulační ventily Regulační ventily s omezovačem průtoku BEE line -1-

01-02.5 09.04.CZ. Regulační ventily Regulační ventily s omezovačem průtoku BEE line -1- 0-02.5 09.04.CZ Regulační ventily Regulační ventily s mezvačem průtku BEE line A.P.O. - ELMOS v..s., Pražská 90, 509 0 Nvá Paka, Tel.: +420 49 504 26, Fax: +420 49 504 257, E-mail: ap@apelms.cz, Internet:

Více

Řízení kvality, kontroling, rizika. Branislav Lacko Martina Polčáková. Kateřina Hrazdilová Bočková - konzultantka 6. 12. 2010

Řízení kvality, kontroling, rizika. Branislav Lacko Martina Polčáková. Kateřina Hrazdilová Bočková - konzultantka 6. 12. 2010 Sylabus mdulu G: Řízení kvality, kntrling, rizika Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Branislav Lack Martina Plčákvá Kateřina Hrazdilvá Bčkvá - knzultantka 6. 12. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business.

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business. Zakázka na vytvření výukvé aplikace Start-up businees a Interaktivní webvé rzhraní Přílha č. 2 Technická specifikace Pžadavky: Specifikace pr SW aplikaci Start-up business. Obecné pžadavky Cílem je vytvřit

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007U4K1* UOHSX007U4K1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0813/2015/VZ-40365/2015/523/MKv Brn 20. listpadu 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle 112 zákna

Více

INOVACE V HOSPODÁŘSKÉ PRAXI. Radim Vlček

INOVACE V HOSPODÁŘSKÉ PRAXI. Radim Vlček INOVACE V HOSPODÁŘSKÉ PRAXI Radim Vlček Mravská vyská škla Olmuc,. p. s. Olmuc 2010 Prjekt Aplikvatelný systém dalšíh vzdělávání ve VaV (dále jen APSYS) OP VK č. CZ.1.07/2.3.00/09.0134 je splufinancván

Více

Pojistná matematika. Podstata pojišťovny: se vzrůstajícím počtem klientů, klesá pojistně technické riziko.

Pojistná matematika. Podstata pojišťovny: se vzrůstajícím počtem klientů, klesá pojistně technické riziko. Pjistná matematika Pdstata pjišťvny: se vzrůstajícím pčtem klientů, klesá pjistně technické rizik. Příklad: - Pravděpdbnst, ţe nastane pjistná událst, je 0,01 za jeden rk. Škda, která můţe nastat při tét

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015 Svaz průmyslu a dpravy České republiky Cnfederatin f Industry f the Czech Republic Stanvisk k dkumentu Řešení dalšíh pstupu územně eklgických limitů těžby hnědéh uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

EXTRAKT z mezinárodní normy

EXTRAKT z mezinárodní normy EXTRAKT z mezinárdní nrmy Extrakt nenahrazuje samtnu technicku nrmu, je puze infrmativním materiálem nrmě. Elektrnický výběr pplatků (EFC) Zabezpečené mnitrvání pr autnmní systémy výběru mýtnéh Zkušení

Více

PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL

PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah 1. ÚVOD DO HRY 3 1.1. Histrie hry 3 1.2. Pravidla hry 3 1.3. Pčítačvá verze hry 3 2. INSTALACE HRY 4 2.1. Instalace z disku CD-ROM 4 2.2. Instalace hry stažené z internetu

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

01-02.4 05.11.CZ. Regulační ventily LDM COMAR line -1-

01-02.4 05.11.CZ. Regulační ventily LDM COMAR line -1- 01-02.4 05.11.CZ Regulační ventily LDM COMAR line A.P.O. - ELMOS v..s., Pražská 90, 509 01 Nvá Paka, Tel.: +420 493 504 261, Fax: +420 493 504 257, E-mail: ap@apelms.cz, Internet: www.apelms.cz -1- Výpčet

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

Materiál pro jednání P ČOS. Cíle P ČOS 2015

Materiál pro jednání P ČOS. Cíle P ČOS 2015 20. P ČOS 20. únra 2015 MATERIÁL Č. 20-06-03 Materiál pr jednání P ČOS Předkládá: Tmáš Kučera, člen P ČOS Cíle P ČOS Na 15. jednání P ČOS jsme věnvali dsti času hvru a v závěru i práci na cílech pr P ČOS

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX003WQC1* UOHSX003WQC1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S523/2011/VZ-19003/2011/520/ABr V Brně dne: 30. března 2012 Rzhdnutí nabyl právní mci dne 28.4.2012 Úřad pr chranu

Více

C V I Č E N Í 3 1. Představení firmy Glaverbel Czech a.s. Teplice a. Vyráběný sortiment

C V I Č E N Í 3 1. Představení firmy Glaverbel Czech a.s. Teplice a. Vyráběný sortiment Technlgie skla 00/0 C V I Č E N Í. Představení firmy Glaverbel Czech a.s. [-]. Viskzitní křivka skla [,6]. Výpčet pmcí Vgel-Fulcher-Tammannvy rvnice [,6]. Výpčet z chemickéh slžení [,6]. Představení firmy

Více

Bohužel nejste jediní. Jak se v této džungli orientovat a jaké jsou možnosti při prodeji nemovitosti se dozvíte na následujících stránkách.

Bohužel nejste jediní. Jak se v této džungli orientovat a jaké jsou možnosti při prodeji nemovitosti se dozvíte na následujících stránkách. SITUACE NA MÍSTNÍM TRHU Na českém trhu panuje nedůvěra v realitní kanceláře a makléře. Spusta makléřů na trhu se chvá nepctivě. Většina realitních makléřů jsu špatní makléři. Dále dchází k bezdůvdnému

Více

Politologie. Stát a národ. Stát: Národ: Národnostní složení státu: Teorie vzniku státu: Novodobé tvoření státu: = věda o politice

Politologie. Stát a národ. Stát: Národ: Národnostní složení státu: Teorie vzniku státu: Novodobé tvoření státu: = věda o politice Plitlgie = věda plitice plis měst lgs věda iks rdina přelm 19./20. stletí - pjem 1949 - samstatná vědní disciplína vyučvaná na univerzitě prvpčátky už v Antice Stát a nárd Stát: - území - st. aparát -

Více

01-02.4 08.12.CZ Regulační ventily LDM COMAR line

01-02.4 08.12.CZ Regulační ventily LDM COMAR line 01-02.4 08.12.CZ Regulační ventily LDM COMAR line -1- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

Socioekonomická studie mikroregionu Frýdlantsko. B.5. Analýza konkurenčního potenciálu skiareálu Smrk

Socioekonomická studie mikroregionu Frýdlantsko. B.5. Analýza konkurenčního potenciálu skiareálu Smrk Scieknmická studie mikrreginu Frýdlantsk B.5. Analýza knkurenčníh ptenciálu skiareálu Smrk Únr 2008 Studie vznikla v rámci prjektu Alternativy pr Frýdlantsk, který krdinuje Jizerskještědský hrský splek.

Více

MODELOVÁNÍ A SIMULACE (analogové počítače) pro obor Aplikovaná fyzika

MODELOVÁNÍ A SIMULACE (analogové počítače) pro obor Aplikovaná fyzika Mderní technlgie ve studiu aplikvané fyziky MODELOVÁNÍ A SIMULACE (analgvé pčítače) pr br Aplikvaná fyzika Luděk Bartněk 2 OBSAH INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Mderní technlgie ve studiu aplikvané fyziky.

Více

VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA. Hornicko-geologická fakulta 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba. Projekt VaV ČBÚ č.57-07

VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA. Hornicko-geologická fakulta 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba. Projekt VaV ČBÚ č.57-07 VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Hrnick-gelgická fakulta 17. listpadu 15, 708 33 Ostrava-Pruba Prjekt VaV ČBÚ č.57-07 Ochrana zaměstnanců před důsledky průtrží hrnin a plynů Závěrečná zpráva Zdpvědný řešitel:

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

01-02.7 09.04.CZ. Třícestné regulační ventily LDM RV 113 M

01-02.7 09.04.CZ. Třícestné regulační ventily LDM RV 113 M 0-02.7 09.04.CZ Třícestné regulační ventily LDM RV 3 M Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

01-02.5 04.03.CZ Regulaèní ventily Regulaèní ventily s omezovaèem prùtoku BEE line

01-02.5 04.03.CZ Regulaèní ventily Regulaèní ventily s omezovaèem prùtoku BEE line 01-02.5 04.0.CZ Regulaèní ventily Regulaèní ventily s mezvaèem prùtku BEE line -1- Výpèet suèinitele Kv Praktický výpèet se prvádí s pøihlédnutím ke stavu regulaèníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

Zadávací dokumentace Stránka 1 z 8

Zadávací dokumentace Stránka 1 z 8 Outsurcing tiskvých řešení pr městsku část Praha 14 Přílha č. 1 - Technické pžadavky Technické pžadavky na multifunkční zařízení a tiskárny (dále jen tiskvá zařízení Pžadvané technické parametry jsu ppsány

Více

Koncepce Smart Administration města Mohelnice

Koncepce Smart Administration města Mohelnice Mtt: Smart Administratrin = měkké metdy + tvrdá data Kncepce Smart Administratin města Mhelnice Draft 1.0, 25.1.2010 1. Obsah 1. OBSAH... 2 2. VYMEZENÍ SMART ADMINISTRATION... 3 3. SMART ADMINISTRATION

Více

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení Návrh zákna evidenci tržeb připmínkvé řízení Infrmace k 31.3.2015 (a k 9.4.2015) Zpracval: Bhuslav Čížek, SHP SP ČR Znění předlžené p úpravách vychází z připmínkvéh řízení a jednání s MF. Veškeré naše

Více

Integrovaný akč ní pla n rozvoje ú zemí MAS Proste jov venkov 2014-2020

Integrovaný akč ní pla n rozvoje ú zemí MAS Proste jov venkov 2014-2020 Integrvaný akč ní pla n rzvje ú zemí MAS Prste jv venkv 2014-2020 Verze 12.2014 Tvrba strategie byl pdpřena v rce 2014 z příspěvku Olmuckéh kraje 1. Ppis implementačníh prcesu na úrvni MAS, typy prjektů,

Více

Zadávací dokumentace pro zakázku na služby zadávanou v souladu s postupy pro zadávání zakázek v rámci programu JPD 3

Zadávací dokumentace pro zakázku na služby zadávanou v souladu s postupy pro zadávání zakázek v rámci programu JPD 3 Zadávací dkumentace pr zakázku na služby zadávanu v suladu s pstupy pr zadávání zakázek v rámci prgramu JPD 3 Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců splečnsti EMCO spl. s r.. Název zadavatele: Emc spl.

Více

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO)

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO) SEGMENT SPOTŘEBITEL (úvěry pr FOO) I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000

Více

Studentská Agora. - Proběhne 6 krajských kol debatní soutěže pod dozorem poroty.

Studentská Agora. - Proběhne 6 krajských kol debatní soutěže pod dozorem poroty. Studentská Agra Studentská Agra je škla kultivvané diskuze pr středšklské studenty. Jeh sučástí jsu šklení debatních dvednstí a studentská debatní sutěž. Prjekt se snaží zlepšit debatní prstředí v ČR a

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

2.1. Operační systém. 2.1.1. První kroky. 2.1.1.1. Zapnutí počítače a přihlášení do systému. 2.1.1.2. Restartování počítače

2.1. Operační systém. 2.1.1. První kroky. 2.1.1.1. Zapnutí počítače a přihlášení do systému. 2.1.1.2. Restartování počítače Pužívání pčítače a správa subrů (Windws 7) 2.1. Operační systém Operační systém Micrsft Windws 7 je mderní perační systém, který se vládá pmcí tlačítek, panelů, ken a dalších prvků. Název peračníh systému

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesc recepty - sutěž pr zaměstnance A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Prvzvatelem sutěže, který má na starsti technicku a rganizační stránku sutěže, je splečnst Brandz Friendz Prductin s.r.., se sídlem

Více

SMART Notebook Math Tools 11

SMART Notebook Math Tools 11 SMART Ntebk Math Tls 11 Operační systémy Windws Uživatelská příručka Upzrnění chranných známkách SMART Bard, SMART Ntebk, smarttech, l SMART a všechna značení SMART jsu chranné známky neb reistrvané chranné

Více

MISTROVSTVÍ EVROPY TEAMGYM SENIOŘI A JUNIOŘI PRAVIDLA ZÁŘÍ 2013 ČESKÝ PŘEKLAD. revize k 1.12.2015. Pravidla TeamGym září 2013 Strana 1 z 14

MISTROVSTVÍ EVROPY TEAMGYM SENIOŘI A JUNIOŘI PRAVIDLA ZÁŘÍ 2013 ČESKÝ PŘEKLAD. revize k 1.12.2015. Pravidla TeamGym září 2013 Strana 1 z 14 MISTROVSTVÍ EVROPY TEAMGYM SENIOŘI A JUNIOŘI PRAVIDLA ZÁŘÍ 2013 ČESKÝ PŘEKLAD revize k 1.12.2015 Pravidla TeamGym září 2013 Strana 1 z 14 Úvd Tat pravidla se vztahují na závdy senirů i junirů. Tat verze

Více

Balíček oběhového hospodářství v Evropě

Balíček oběhového hospodářství v Evropě Balíček běhvéh hspdářství v Evrpě Pdkladvý materiál k debatě (9. 2. 2016, Evrpský dům) I. Úvd V sučasné dbě již k zajištění udržitelnéh růstu v Evrpské unii nestačí mdel, na který jsme byli v minulsti

Více

MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO

MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO Suchá Lz č.p.72 687 53 Suchá Lz IČO: 27015777 Zápis z jednání valné hrmady MAS Výchdní Slváck dne 15.11.2012, Strání Přítmni: Hsté: dle prezenční listiny 24 členů Ing. Pavel Rada,

Více

Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy, Korunní 98, Praha 10, 101 00

Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy, Korunní 98, Praha 10, 101 00 X. kngres Medicína katastrf Brn 5. únra 2015 MU s nebezpečnu chemicku látku - cvičení Metr Ing. Jarslav Slezák Zdravtnická záchranná služba hl. m. Prahy, Krunní 98, Praha 10, 101 00 ABSTRAKT Dne 22. 10.

Více

RAILTRAC 1000 UNIKÁTNÍ, FLEXIBILNÍ A VÍCEÚČELOVÝ SYSTÉM PRO SVAŘOVÁNÍ A ŘEZÁNÍ

RAILTRAC 1000 UNIKÁTNÍ, FLEXIBILNÍ A VÍCEÚČELOVÝ SYSTÉM PRO SVAŘOVÁNÍ A ŘEZÁNÍ RAILTRAC 1000 UNIKÁTNÍ, FLEIBILNÍ A VÍCEÚČELOVÝ SYSTÉM PRO SVAŘOVÁNÍ A ŘEZÁNÍ 1 Flexibilní dpvěď na tvrdé pžadavky je systém kmpnent, který může být knfigurván, tak aby vytvřil ptimální řešení pr Vaše

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 OBSAH 1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 4 ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 4.1 ZÁMĚRY VÝVOJE HOSPODAŘENÍ ZFZP 13 4.2 TVORBA, PŘÍJMY ZFZP 19 4.3 ČERPÁNÍ, VÝDAJE ZFZP 21 4.3.1 SMLUVNÍ POLITIKA

Více

Manuál pro Vodohospodářský model Historická data

Manuál pro Vodohospodářský model Historická data Manuál pr Vdhspdářský mdel Histrická data Mdel verze 17.1 (LXI. výzva) MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.pzp.cz, dtazy@sfzp.cz Zelená linka pr zájemce dtace: 800 260

Více

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux Acrnis Backup & Recvery 10 Server fr Linux Uživatelská příručka Cpyright Acrnis, Inc., 2000 2009. Všechna práva vyhrazena. Acrnis a Acrnis Secure Zne jsu registrvané chranné známky splečnsti Acrnis, Inc.

Více

integrované povolení

integrované povolení Integrvané pvlení čj. MSK 102663/2010 ze dne 12.10.2010, ve znění pzdějších změn V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení.

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Hudcva 78c, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Znalecký psudek č. 1122-105-2014

Více

A 3-3 METODICKÝ RÁMEC PRO HODNOCENÍ PROGRAMŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ. Závěrečná zpráva

A 3-3 METODICKÝ RÁMEC PRO HODNOCENÍ PROGRAMŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ. Závěrečná zpráva A 3-3 METODICKÝ RÁMEC PRO HODNOCENÍ PROGRAMŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ Závěrečná zpráva 7. červen 2011 Tat analýza byla vypracvána v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy a pdklady pr realizaci a aktualizaci

Více

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání Úvdní slv V rámci prjektu Splečně v dalším vzdělávání jsme připravili bržuru, která má za cíl prpagvat blast dalšíh vzdělávání dspělých v Jihmravském kraji. Tat nabídka vznikla na základě slvení vzdělávacích

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

se sídlem Purkyňova 125, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek

se sídlem Purkyňova 125, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Purkyňva 125, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Ve věci : Znalecký

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škla a mateřská škla, Blížkvice, kr. Znjm příspěvkvá rganizace OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE.. 2 2. CHARAKTERISTIKA ŠD. 3 3. CHARAKTERISTIKA

Více

I. Zobrazení dat a operace.

I. Zobrazení dat a operace. Zpracval: hypspave@fel.cvut.cz 11. Zbrazení dat a perace. Číselné sustavy. Sčítání, dčítání, psuvy, násbení a dělení ve dvjkvé sustavě a zapjení příslušných bvdů. Zbrazení čísel se znaménkem a perace s

Více

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS Setkání starstů MAS ORLICKO Operační prgramy a strategie MAS České Libchavy, 22. 9. 2015 Ing. Ivana Vanická Ing. Alice Bržkvá Ing. Lukáš Bednář Ing. Tmáš Vacenvský Obsah prezentace: - Integrvaný reginální

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy Z Zvveeřřeejjn něěn níí vvěěssttn nííkku u S Sm maazzáán níí vvěěssttn nííkku u P Přřiid dáán níí p přřííll h h kkee zzvveeřřeejjn něěn néém mu u vvěěssttn nííkku u Vytvřen dne: 16.3.2012

Více

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 Smluva závazku veřejné služby zabezpečení lékařské phtvstní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 uzavřená pdle ust. 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů S m l u v n í s

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám SUSEN generální ddávka staveb v areálu Řež Ddatečná infrmace č. 1 k zadávacím pdmínkám Č.j.:SUSEN/216937/DI/001 Zadavatel bdržel dne 18. 7. 2012 následující pžadavek na ddatečné infrmace k zadávacím pdmínkám:

Více

Elektrická deska udržující teplo

Elektrická deska udržující teplo Elektrická deska udržující tepl 114.360 114.361 114.362 V1/1209 CZ 1. Obecné infrmace 134 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 134 1.2 Vysvětlivky symblů 134 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 135 1.4 Ochrana

Více

Jak zavést systém managementu kvality

Jak zavést systém managementu kvality Jak zavést systém managementu kvality Systém managementu kvality může být zaveden d Vaší rganizace něklika způsby, například: 1. knzultační frma Pravidelné návštěvy v rganizaci dbrným pradcem a knzultace

Více

01-02.4 04.03.CZ Regulaèní ventily LDM COMAR line

01-02.4 04.03.CZ Regulaèní ventily LDM COMAR line 0-02.4 04.0.CZ Regulaèní ventily LDM COMAR line -- Výpèet suèinitele Kv Praktický výpèet se prvádí s pøihlédnutím ke stavu regulaèníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrcù níe uvedených. Regulaèní

Více

HTML šablona v MarushkaDesignu

HTML šablona v MarushkaDesignu 0 HTML šablna v MarushkaDesignu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGN...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme

Více

Použití : Tvoří součást pohybového ústrojí strojů a zařízení nebo mechanických převodů.

Použití : Tvoří součást pohybového ústrojí strojů a zařízení nebo mechanických převodů. 1 HŘÍDELE Strjní sučást válcvitéh tvaru, určené přensu táčivéh phybu a mechanicé práce (rutícíh mmentu) z hnací části (mtru) na část hnanu (strj). Pužití : Tvří sučást phybvéh ústrjí strjů a zařízení neb

Více

Zpravodaj projektu PREGNET

Zpravodaj projektu PREGNET Zpravdaj prjektu PREGNET Úvdní slv Přibližně každý desátý bčan České republiky (ČR) se ptýká se zdravtním pstižením, které mu v různé míře kmplikuje vstup neb dluhdbé udržení se na pracvním trhu. Od rku

Více