UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období"

Transkript

1 UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období ročník: Počet hodin: Učební texty: Družina 1., 2. i 3. období 1

2 1., 2. i 3. období A) Cíle a charakteristika 1. Aktivní odpočinek účelové využití volného času 2. Začlenění se do kolektivu dětí, pomoc mladším a slabším dětem 3. Soustavná prevence negativních jevů 4. Vést děti k slušnému vystupování na veřejnosti i v kolektivu (zdravení známých lidí na ulici, na polních a lesních cestách i neznámých, v areálu školy všech dospělých) 5. Vést děti i osvojení si návyku základní přípravy na další den 6. Vést děti k tomu, aby si vážily práce své i práce druhých Formy realizace: Příležitostná činnost: besídky Pravidelná činnost: podílet se na práci při výrobě hraček, výzdobě třídy, péče o květiny, udržování pořádku v učebně, pravidelné uklízení her a hraček po skončení hry Osvětová činnost: vzdělávání se různými formami hry, sledování vhodných pořadů Individuální činnost: vytváření podmínek pro rozvoj nadaných dětí Spontánní činnost: výběr her při ranní činnosti nebo odpolední odpočinkové činnosti - hry v zahradě, poslech hudby apod. 2

3 Časová dotace: - odvozujeme od trvání školního roku, rozpracován podle ročních období, brát na zřetel rok ve svých proměnách a přizpůsobit tomu činnost ve školní družině Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen Červen - uvítání prvňáčků, jejich začlenění do kolektivu, vycházky do přírody, sběr podzimních plodů, jejich skladování, sušení a následné využití, pečení brambor v ohni - výroba draků, jejich pouštění na vycházce, beseda o slavnostech světel, výroba lampiónků nebo strašidýlek z vydlabaných dýní, cuket nebo patizonů (v případě zájmu uspořádat večerní průvod se světýlky) - jednoduchá dušičková vazba, pieta, úcta k hodnotám, - výroba vizovického nebo obřadního pečiva, adventní věnce, - výroba jednoduchých hraček - výroba dárků rodičům, sourozencům nebo přátelům, - hry na čerty, kolektivní besídka, - rychlení květin (třešeň, trnka, švestka, zlatice apod.) - zimní sporty (podle možností), - zimní výzdoba, výroba jednoduchých hraček - výroba masek, kolektivní karneval, případně společně s dětmi z mateřské školy - ukázky výrobků z proutků (převážně vrbových), výběr prutů na vycházce, pokus o pomlázku, velikonoční výzdoba - péče o květiny, úklid v okolí školní družiny, vycházky do přírody, hry v přírodě, pokus o výroby píšťalky z vrbových prutů - výroba dárků a přáníček pro maminky, vycházky, hry v přírodě - pozorování přírody, ukázky vazby z kvetoucích trav nebo klasů, pěstovat v dětech dobrý vztah k přírodě, pečení uzenin na ohni v přírodě Průběžně: - tichá i hlasitá četba oblíbených dětských knížek, reprodukce přečteného, výtvarné zobrazení přečteného, besedy o svátcích, událostech, počasí v lidových pranostikách, ukázky výtvarného zobrazení, např. kresby M.Alše, besedy o významných osobnostech v našem okolí, besedy o významných historických událostech formou přijatelnou pro děti, sledování hodnotných pořadů pro děti, vysvětlit nevhodnost sledování některých akčních a jiných filmů, soustavná prevence násilných jevů i náznaků ponižování druhých. 3

4 B) Vzdělávací obsah Při tvorbě obsahu zájmového vzdělávání v ŠD vycházíme z možností a podmínek naší školy, též bereme v úvahu věkové zvláštnosti účastníků. Obsah zájmového vzdělávání rozdělujeme orientačně do vzdělávacích oblastí převzatých z rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Člověk a jeho svět - místo, kde žijeme /vycházky, návštěva význačných míst, škola a její okolí/ -lidé kolem nás /slušné chování na veřejnosti, zdravení, pomoc potřebným apod./ - rozmanitosti přírody /vycházky, hry v přírodě, sběr přírodnin a jejich využití, šetrný zásah pěstovat v dětech kladný vztah k přírodě neubližovat živým tvorům, netrhat chráněné rostliny, zbytečně nic neničit/ - člověk a jeho zdraví /vždy dbát na bezpečnost svou i ostatních, neohrožovat sebe ani druhé, řídit se řádem školy a respektovat poučení učitelů o bezpečnosti ve škole, na cestě do školy i ze školy, na vycházce i mimo školu, dále dbát na dodržování úrazové prevence, důsledné dodržování bezpečnostních předpisů/ Jazyk a jazykové komunikace - dbát na správnou výslovnost, hovořit spisovným jazykem důsledně potírat výrazy vulgární a pejorativní Umění a kultura - vhodný výběr kvalitních pořadů pro děti, vysvětlit, proč není vhodné sledovat pořady, kde převládá násilí 4

5 C) Podmínky pro vzdělávání žáků - v oblasti personální - oblasti technické - v oblasti materiální - v oblasti organizační Popis personálních podmínek Vychovatel či pedagog volného času je iniciátorem a průvodcem účastníka při volnočasových činnostech, které přímo nebo nepřímo řídí, navozuje, motivuje, umožňuje a hodnotí. Snaží se probouzet v účastnících aktivní zájem o okolí, sociální kontakty, zvídavost účastníka činnosti, jeho chuť dívat se kolem sebe a podněty vnímat. Podněcuje a rozvíjí přirozenou zvídavost účastníka činnosti, jeho chuť objevovat i odvahu projevit se a ukázat, co všechno zvládne. Tyto žádoucí projevy pak přiměřeně oceňuje a chválí. Podmínky přijímání uchazečů Činnosti pro zájmové vzdělávání jsou možné pro všechny potenciální zájemce, kteří mají zájem o zájmové vzdělávání. Přijímání účastníků se řídí obecně platnými předpisy, je ohraničeno věkem či návazností na školní docházku. Činnost ŠD je určena pro žáky I. Stupně. Přednostně jsou přijímáni žáci nižších ročníků, dojíždějící žáci, kteří po skončení vyučování musí čekat na odjezd autobusů, dále pak žáci, kteří mají zaměstnané rodiče. Sociální případy se řeší individuálně. Popis materiálních podmínek Školní družina je umístěna v budově mateřské školy, v sousedství I.třídy, což je výhodné zejména pro nejmladší žáky.v těsném sousedství je zahrada, v které si děti mohou bezpečně hrát. Prostory pro pobyt žáků jsou vybaveny tak, aby umožňovaly činnost, pro kterou jsou zřízeny. Děti mají k dispozici dostatečně množství hraček a her, které jsou jim kdykoliv k dispozici. Výzdobu si obstarávají děti pod vedením vychovatelky. 5

6 Popis ekonomických podmínek poplatky za školní družinu Výše poplatků se řídí Vyhláškou o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů MŠ a ŠD ZŠ M. Alše a MŠ v Miroticích vydanou v souladu s 123, odst.4, Zákona č.561/ 2004 Sb. Výše poplatku činí Kč 4,- na žáka a den. Částka se platí v hotovosti na základě vyúčtování koncem měsíce podle evidované docházky žáků. Příspěvek se platí vždy do 15. následujícího měsíce. Tato vyhláška nabyla účinnosti dnem 1.1. Popis podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví Školské zařízení zjišťuje a zhodnocuje možná rizika vyplývající z činnosti při různých formách zájmového vzdělávání v různých prostředích a současně přijímá opatření k prevenci rizik. Seznamuje účastníky s nebezpečím ohrožujícím jejich zdraví a bezpečnost, což je součástí výchovy ke zdravému životnímu stylu. Je nutné zajistit bezpečnost fyzickou, sociální a emociální. Pro fyzickou bezpečnost účastníků je nutno seznámit je s Vnitřním řádem ŠD, který je důležitým dokumentem školského zařízení, obsahuje podmínky zajištěni bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy, projevy nepřátelství a násilí. Svou důležitost má vhodná struktura činnosti a skladba zaměstnání.dodržovat podmínky pro hygienické a bezpečné působení. - pitný režim je zajištěn - užívané prostory odpovídají hygienickým požadavkům Psychosociální podmínky Naše snaha směřuje k vytváření pohody prostředí, příznivé sociální klima otevřenost a partnerství v komunikaci, soustavně vést žáky k vzájemné úctě, toleranci, uznání, empatii, spolupráci, ochoty pomoci jeden druhému. Činnost se odvíjí od zájmu účastníků a osvojování si toho, co má pro ně praktický smysl, co vede k praktické zkušenosti, všestranný prospěch dítěte je hlavním momentem v činnosti. Není zanedbáván respekt k individualitě účastníků. Ochrana před násilím, šikanou a dalšími patologickými jevy má prioritní postavení. Tento školní vzdělávací program je zveřejněn v elektronické podobě a je každému umožněno do něho nahlédnout a podrobně se s ním seznámit. 6

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZŠ NÍŽKOV NÁZEV PROGRAMU: BAREVNÝ SVĚT PŘÁTELSTVÍ Přátelství podporování pozitivních vztahů, poznávání se, uvědomování si svých práv

Více

Základní škola a Mateřská škola Kanice, okr. Brno venkov, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Kanice

Základní škola a Mateřská škola Kanice, okr. Brno venkov, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Kanice Základní škola a Mateřská škola Kanice, okr. Brno venkov, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Kanice (Příloha 1 ŠVP ZV ZŠ a MŠ Kanice) Aktualizace k 1. 9. 2014 Č.

Více

Vypracovala: Mgr. Michala Fialová. Schválila: Mgr. Markéta Šimková

Vypracovala: Mgr. Michala Fialová. Schválila: Mgr. Markéta Šimková Vypracovala: Mgr. Michala Fialová Schválila: Mgr. Markéta Šimková V Křídlech dne 1. září 2011 Školní vzdělávací program pro školní družinu Obsah: 1 Identifikační údaje 2 Charakteristika školní družiny

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při Základní škole Přerov, Velká Dlážka 5

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při Základní škole Přerov, Velká Dlážka 5 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při Základní škole Přerov, Velká Dlážka 5 zpracovaný podle 5 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. Platnost od 1. 9. 2007... ředitel školy Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání ve školní družině 4. Klíčové kompetence 5.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín

Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Č.j.: 235/2012 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro ŠKOLNÍ DRUŽINU HROU ZA POZNÁNÍM Aktuální znění

Více

1. Identifikační údaje 2. Charakteristika, umístění 3. Charakteristika školního programu 4. Podmínky ke vzdělávání 5. Konkrétní cíle vzdělávání

1. Identifikační údaje 2. Charakteristika, umístění 3. Charakteristika školního programu 4. Podmínky ke vzdělávání 5. Konkrétní cíle vzdělávání OBSAH 1. Identifikační údaje 1.1. Název programu 1.2. předkladatel 1.3. Zřizovatel 1.4. Platnost dokumentu 2. Charakteristika, umístění 3. Charakteristika školního programu 3.1. Délka a časový plán vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINY při Masarykově základní škole Libštát, okres Semily

ŠKOLNÍ DRUŽINY při Masarykově základní škole Libštát, okres Semily ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při Masarykově základní škole Libštát, okres Semily Motto:,,Žák není nádoba,kterou je třeba naplnit, ale pochodeň, kterou je potřeba zapálit 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Školní klub při ZŠ Jihlava, Demlova 32

Školní klub při ZŠ Jihlava, Demlova 32 Školní klub při ZŠ Jihlava, Demlova 32 Školní vzdělávací program školního klubu - 1 - Na základě dohody vychovatelek ŠK byla vytvořena základní struktura a obsah témat, která jsou v tomto dokumentu zpracována.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Název školy: ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 Adresa: Horníkova 1, 628 00 Brno Líšeň Telefon: + 420 517 541 811 e-mail: sekretariat@zshornikova.cz Ředitel školy: Mgr. Roman Burda Telefon:

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole, Lužany, okres Jičín

Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole, Lužany, okres Jičín 1. Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole, Lužany, okres Jičín Motivační název ŠVP ŠD: HRAVÁ DRUŽINA - učíme se hrou "Podstata

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM školní družiny ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 škola pro život se zaměřením na výuky jazyků a výpočetní techniky Základní škola a Mateřská škola Blažkova 9, Brno 1. Identifikační údaje

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní družina Sluníčka

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní družina Sluníčka Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní družina Sluníčka 34. základní škola Plzeň, Gerská 32 příspěvková organizace 323 00 Plzeň tel.: 378028801, fax.: 378028802 e-mail: zs34@zs34.plzen-edu.cz

Více

Školní vzdělávací program Jak roste strom pro školní družinu

Školní vzdělávací program Jak roste strom pro školní družinu Školní vzdělávací program Jak roste strom pro školní družinu Základní a Mateřská škola Suchý Důl, okres Náchod Platnost dokumentu:od 01.9.2007 0bsah Identifikační údaje...4 Motto......5 1 1 Prezentační

Více

Základní škola Olomouc, Stupkova 16 Fakultní škola Pedagogické fakulty UP Olomouc

Základní škola Olomouc, Stupkova 16 Fakultní škola Pedagogické fakulty UP Olomouc Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy Olomouc, Stupkova 16, příspěvkové organizace Název školy: Základní škola Olomouc, Stupkova 16, příspěvková organizace Adresa školy: Stupkova 16,

Více

ŠVP pro školní družinu, součást ŠVP Základní školy Brantice

ŠVP pro školní družinu, součást ŠVP Základní školy Brantice Základní škola a Mateřská škola Brantice, okres Bruntál, příspěvková organizace ŠVP pro školní družinu, součást ŠVP Základní školy Brantice 2. verze Platnost dokumentu: od 1. 9. 2010 Zpracovali: Schválila:

Více

Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ DRUŽINA při ZÁKLADNÍ ŠKOLE MILÍN

Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ DRUŽINA při ZÁKLADNÍ ŠKOLE MILÍN Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŽINA při ZÁKLADNÍ ŠKOLE MILÍN 1 Obsah: 1. Identifikační údaje... 3 2. Cíle vzdělávání... 4 3. Formy vzdělávání... 5 4. Podmínky přijímání uchazečů a průběhu vzdělávání..

Více

OTEVŘENÁ ŠKOLA. Vzdělávací program zájmového vzdělávání. Školní družina. ZŠ a MŠ Valašské Meziříčí, Poličná 276, okres Vsetín, příspěvková organizace

OTEVŘENÁ ŠKOLA. Vzdělávací program zájmového vzdělávání. Školní družina. ZŠ a MŠ Valašské Meziříčí, Poličná 276, okres Vsetín, příspěvková organizace Vzdělávací program zájmového vzdělávání Školní družina OTEVŘENÁ ŠKOLA Otevřená škola - jazyky - počítače - ekologie Motto: Svět je otevřená kniha pro toho, kdo v ní umí číst. ZŠ a MŠ Valašské Meziříčí,

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, nám. B. Hrozného 12, okres Nymburk Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j.: 12/2013 Jar verze 20013/2014 (platnost od 1. 9. 2013) Obsah: 1. Identifikační

Více

Základní škola a Mateřská škola Strupčice, okres Chomutov

Základní škola a Mateřská škola Strupčice, okres Chomutov Základní škola a Mateřská škola Strupčice, okres Chomutov ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Adresa školy : Základní škola a Mateřská škola Strupčice 29 431 14 IČO: 467 87 704 IZO: 116 200 251

Více

Základní škola a mateřská škola Chraštice

Základní škola a mateřská škola Chraštice Základní škola a mateřská škola Chraštice VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Chraštice 44, 262 72, okres Příbram Tel: 318 695 382, 731 411 928, Email: skola@zschrastice.cz www.zschrastice.cz

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školní družiny - 1 - 1. Identifikační údaje Název školy: 13.základní škola, Habrmannova 45, příspěvková organizace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY DUKELSKÝCH BOJOVNÍKŮ A MATEŘSKÉ ŠKOLY, DUBENEC

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY DUKELSKÝCH BOJOVNÍKŮ A MATEŘSKÉ ŠKOLY, DUBENEC ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY DUKELSKÝCH BOJOVNÍKŮ A MATEŘSKÉ ŠKOLY, DUBENEC Čj.: ZSD/7/2008 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní družiny Základní školy Dukelských bojovníků a mateřské

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání školní družiny ZŠ J. Vohradského Šluknov Schváleno školskou radou dne 13. 6.

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání školní družiny ZŠ J. Vohradského Šluknov Schváleno školskou radou dne 13. 6. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání školní družiny ZŠ J. Vohradského Šluknov Schváleno školskou radou dne 13. 6. 2013 Razítko: Mgr. Eva Hertlová, řed. školy Ti, kdoţ někoho učí a vzdělávají,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY JABLŮNKA, OKRES VSETÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY JABLŮNKA, OKRES VSETÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY JABLŮNKA, OKRES VSETÍN 2 Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy Jablůnka, okres Vsetín Obsah: 1. Cíle výchovně vzdělávací práce

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání školní družiny

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání školní družiny Základní škole Ostrava Výškovice, Srbská, příspěvková organizace Příloha ke školnímu vzdělávacímu programu základní školy s ekologickým zaměřením Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání školní

Více

Školní družina při ZŠ Jihlava, Demlova 32

Školní družina při ZŠ Jihlava, Demlova 32 Školní družina při ZŠ Jihlava, Demlova 32 Školní vzdělávací program školní družiny Zdravě, hravě, zábavně - 1 - Na základě dohody vychovatelek ŠD byla vytvořena základní struktura a obsah témat, která

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní školy, Liberec Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace č.j. 2013/406 1 OSNOVA 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika 2.1. Podmínky přijetí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro školní družinu. ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSTOMLATY NAD LABEM okres Nymburk

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro školní družinu. ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSTOMLATY NAD LABEM okres Nymburk ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro školní družinu ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSTOMLATY NAD LABEM okres Nymburk OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika zařízení... 4 3. Popis materiálních podmínek... 4 4.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ TŘEBOVÁ, HABRMANOVA ULICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ TŘEBOVÁ, HABRMANOVA ULICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání U10.14 (nahrazuje U 5.12) Naše školní družinka, je barevná jak květinka, zde si spolu všichni hrají, vzájemně se poznávají. Společně si poradíme, všechno

Více