ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM"

Transkript

1 S pohybem jde všechno lépe ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Program pro předškolní vzdělávání ZŠ a MŠ Opařany

2 Obsah : 1. Identifikační údaje o mateřské škole 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 4. Organizace vzdělávání 5. Charakteristika vzdělávacího programu 6. Vzdělávací obsah 7. Evaluační systém 8. Přílohy. Barešová Marcela vedoucí učitelka. Mgr. Jiří Kravar ředitel ZŠ 1

3 1. Identifikační údaje o škole Název : Základní škola a Mateřská škola Opařany Adresa: Opařany 238, IČO Ředitl školy: Mgr. Jiří Kravar Vedoucí učitelka: Marcela Barešová Kontakt: mateřská škola mobil základní škola mobil školní stravovna mobil Zřizovatel: Obec Opařany, , Opařany IČO Tel e.mail: www: obec oparany.cz Platnost dokumentu : Poslední aktualizace: Aktualizace :

4 2. Obecná charakteristika školy Zřizovatelem Mateřské školy v Opařanech je obec Opařany. Od roku 1993 jsme součástí právního subjektu společného zařízení Základní škola a Mateřská škola Opařany, jehoţ součástí je téţ školní stravovna, druţina a školní klub. Mateřská škola byla otevřena v roce 1977 s přímém sousedství základní školy, v klidové části obce. Budova je jednopodlaţní, obklopená velkou zahradou. Mateřská škola je dvoutřídní, má kapacitu 55 dětí. Ve vstupní chodbě se nachází kancelář vedoucí učitelky, šatna učitelek a šatna školnice. Je zde nástěnka s důleţitými informacemi pro rodiče. Ve vnitřní chodbě vpravo je vstup do úklidové komory a WC pro dospělé. Dveře přímo vedou do kabinetu. Z této chodby se dostaneme vpravo i vlevo k jednotlivým třídám. Kaţdá třída má svoji šatnu a umývárnu s WC. U dveří tříd jsou nástěnky určené dané třídě. Ve třídách je uspořádán nábytek pro danou věkovou skupinu dětí, část třídy se stolky a ţidličkami, kde je lino a část na uloţení hraček a hrací koutky, která je opatřena kobercem. Herny jsou určené pro hry dětí, cvičení a odpolední odpočinek na lehátkách, jsou zde koberce. Z obou heren se dostaneme do jídelny, v druhé části je umístěna kuchyně pro výdej jídla a uloţení nádobí. Z ní můţeme pokračovat do zadní části budovy. Hned za dveřmi vpravo je sklad materiálu. Dolů po schodech se dostaneme k zadnímu vchodu, který vyuţívají kuchařky k donášení jídla. Vpravo pokračujeme po schodišti do suterénu. Zde je vlevo sauna s příslušenstvím. Z chodby se dostaneme na WC, dále do místnosti s bazénem. Další místnost slouţí v současné době k praní prádla, sušení, ţehlení. Chodbou dále pokračujeme do sklepních místností, kam jsou ukládány předměty sezónního charakteru, např. boby, zakrývací plachty apod. Budovu mateřské školy obklopuje rozsáhlá zahrada, v přední části je částečně rozčleněna betonovými chodníčky. Okolo plotu jsou vzrostlé keře, které zajišťují přirozené oddělení prostoru od místní komunikace. Velká jabloň v blízkosti pískoviště zajišťuje dětem přirozený stín. Hračky a pomůcky jsou uloţeny v zahradním domku. Zahrada prošla velkými změnami, je zařízena novými dřevěnými průlezkami, herními sestavami, dvěma prostornými pískovišti, domečky na hraní, kolotoči, houpadly, skluzavkami. V zadní části zahrady je svah na sáňkování, dřevěný hrad se skluzavkou, pergola s posezením, dva kolotoče a polozakryté pískoviště. Část zahrady je osázena ovocnými stromy. V současné době se dokončují dopadové plochy u nově vybudovaného zařízení. Škola získala další část pozemku, který je nově oplocen. Tyto specifické podmínky naší mateřské školy se přímo nabízejí k jejich vyuţití pro tělovýchovně ozdravné zaměření a směřování k zdravému způsobu ţivota, které jsme si stanovili za náš hlavní cíl. 3

5 3. Podmínky vzdělávání 3.1. Materiální podmínky Materiální podmínky v mateřské škole jsou vyhovující. Vybavení tříd je postupně vyměňováno a doplňováno. V I. třídě jsou nové stolky a ţidle a skříňky na hračky. Hračky jsou uloţeny ve volně přístupných skříňkách, v dostatečném mnoţství a přiměřené věku dětí. V herně je nový koberec, hrací koutky, je zde ribstol, švédská lavička, skluzavka. K dispozici je klavír, radiopřehrávač, promítací přístroj. K odpočinku dětí pouţíváme nová lehátka se školním povlečením. V II. třídě jsou nově pořízené polohovatelné stoly /částečně i v jídelně/, tak, aby vyhovovaly výškovým rozdílům mezi dětmi. Hračky jsou uloţeny ve nových volně přístupných skříňkách a zásuvkách, je zde stůl pro hru s různými druhy stavebnic a stolek pro uloţení výtvarného materiálu, aby byl volně přístupný dětem. Ve třídě i v herně jsou hrací koutky, ribstol, švédská lavička, švédská bedna, plastový hrad se skluzavkou. Je zde k dispozici nový televizor, DVD a CD přehrávač, elektronické klávesy. Ostatní pomůcky, náčiní a didaktický materiál je uloţen v kabinetě, v metodických skříních na chodbě nebo ve skladu. Vše je průběţně doplňováno, odpovídá počtu dětí a jejich věku a je pedagogy plně vyuţíváno. Jídelna je rozdělena na dvě části prostor, kde děti stolují, a kuchyňku, kde se vydává jídlo a myje nádobí. Jsou zde dřezy, odkládací stoly, skříňky na uloţení nádobí, myčka na nádobí, elektrický sporák, rychlovarná konvice, mikrovlnná trouba a malá lednička. Nádobí je dostatek a je podle potřeby průběţně doplňováno. V šatnách jsou poněkud stísněné podmínky při současných počtech dětí ve třídách, málo prostoru je v rohových šatních skříňkách. V šatně školnice je současně sklad prádla a čisticích prostředků. Ostatní pomůcky na úklid jsou uloţeny v úklidové komoře. Dbáme na šetrné hospodaření s veškerým materiálem. V suterénu budovy je umístěna sauna, vytápěna je elektrickými saunovými kamny, její kapacita je dětí, k ochlazení slouţí bazének. Školní zahrada je prostorná, plně vyhovující, vybavená třemi pískovišti, dřevěnými sestavami prolézaček, houpaček a skluzavek, v druhé části zahrady jsou kolotoče, polozakryté pískoviště, pergola s posezením, kopec na sáňkování, dřevěný hrad se skluzavkou a část zahrady je osázená ovocnými stromy. Budova mateřské školy má nová plastová okna, opravenou střechu, zateplenou budovu s novou fasádou, vybudováno nové zastřešené schodiště. Záměr: spolupracovat se zřizovatelem,postupně vyměnit lina ve třídách i na chodbě, rozšiřovat fond pomůcek a metodických materiálů určených pro přímou práci s dětmi. Dokončit zařízení zahrady a pravidelně pečovat o travnaté plochy. 4 4

6 3.2. Ţivotospráva Děti se ve škole stravují 3x denně jídlo pro ně připravují ve školní stravovně ZŠ. Skládá se z dopolední svačiny, oběda a odpolední svačiny. Svačiny děti konzumují v jídelně, mají moţnost jíst kdykoliv v průběhu dne /miska s čerstvou zeleninou, ovocem, nápoje/. Starší děti jsou vedeny k samostatnosti při obsluze jak při svačině, tak i obědě pouţívání celého příboru, odnášení talířů, samostatné přidávání. Oběd pro mladší děti se podává ve třídě, kde jsou pro ně přizpůsobeny odpovídající podmínky, taktéţ jsou vedeny k přiměřené samostatnosti a sebeobsluze při stolování. Během dne je pro děti připraven dostatek nápojů ve třídách, při pobytu venku i na zahradě. Děti se obsluhují samy, kaţdé má svůj vlastní hrnek. S vedením školní stravovny spolupracujeme v oblasti zajištění zdravé výţivy, pitného reţimu a individuálních potřeb dětí. Vštěpujeme dětem správné stravovací návyky. Mytí nádobí zajišťují p. kuchařky, po odpolední svačině p. školnice. Záměr: podporovat u dětí správné stravovací návyky v souladu se zdravým ţivotním stylem dostatek ovoce, zeleniny, vhodných nápojů /dostupnost v průběhu celého dne/ Psychosociální podmínky Denní reţim je přizpůsoben věkovým zvláštnostem dětí, je natolik flexibilní, aby umoţňoval organizaci činností v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci /různá doba příchodů dětí do MŠ, neplánované události apod./ Odpočinek dětí je zajištěn na lehátkách, která se denně skládají. Po klidové části /čtená, vyprávěná pohádka, relaxační hudba/ si individuálně hrají či tvoří ve třídě, je respektována individuální potřeba spánku. Pobyt venku probíhá ve skupinách, po třídách nebo společně podle dohody učitelek a v dostatečně dlouhé době / 2 hodiny denně dle počasí/. Vyuţíváme především přilehlé velké zahrady, která je dobře vybavena pro hry, sportovní vyţití a další činnosti. Vycházky směřujeme za poznáním okolí školy, obce, na louky, k rybníku, do polí, za poznáváním přírody. Zařazujeme také exkurze na poštu, do obchodu, do ZOO farmy v DPL, do firmy Kafka Transport, do ZD, do kovářské dílny apod. dle nabídky a dohody se zúčastněnými. Od října do dubna s dětmi 1x týdně chodíme do sauny, respektujeme zdravotní stav dětí a přání rodičů, zapojujeme se do,,hravého lyţování na Monínci. Nově příchozí dítě má moţnost se postupně adaptovat, aby se v MŠ cítilo dobře a bezpečně jako ostatní děti. Pedagogové respektují potřeby dětí, jednají nenásilně, klidně. Všechny děti mají rovnocenné postavení. Míra omezení volnosti a svobody dítěte vyplývá z nutnosti dodrţování potřebného řádu a bezpečnosti v MŠ. Pedagogický způsob práce je zaloţen na ovzduší vzájemné důvěry a tolerance. Děti jsou vedeny k aktivní spoluúčasti a samostatnému rozhodování. Záměr: vytvářet takové podmínky, aby pobyt v MŠ byl pro děti kamarádským společenstvím vrstevníků, ve kterém se cítí bezpečně a jsou v něm rády. 5

7 3.4. Organizace chodu mateřské školy Mateřská škola je v provozu od 6.15 do hodin. Ráno se děti od 3 do 6 let scházejí v jedné třídě ke společným hrám, od 7.30 se rozdělí do tříd podle věku. Tam probíhá spontánní a řízená činnost v průběhu celého dopoledne. Vycházky mohou být organizovány po skupinách, po třídách nebo společně, záleţí na domluvě učitelek, jejich záměrech a cíli vycházky. Odpolední odpočinek probíhá v kaţdé třídě zvlášť, děti odpočívají v herně na lehátkách, poslouchají pohádky, hudbu a spí. Respektujeme individuální potřebu spánku. Dětem, které nespí nabízíme klidové hry. Doba vstávání je individuální okolo hodin. V je podávána odpolední svačina v jídelně společně pro obě třídy. Odpolední hry a činnosti probíhají společně v jedné třídě, popř. na zahradě. Děti se rozcházejí po svačině od hodin. Saunu vyuţíváme od října do dubna jednou týdně vţdy ve čtvrtek dopoledne. Záměr: zajistit organizačně chod mateřské školy, aby co nejlépe vyhovoval potřebám dětí i rodičů Řízení mateřské školy Ředitelem právního subjektu je Mgr. Jiří Kravar, vedoucí učitelkou mateřské školy je Marcela Barešová, vedoucí školní stravovny Pavla Řezáčová. Vedoucí učitelka zodpovídá za chod mateřské školy. Při vedení zaměstnanců vytváří ovzduší vzájemné důvěry, zapojuje spolupracovníky do řízení MŠ, respektuje jejich názor, určuje dostatek pravomocí. Pedagogický sbor pracuje jako tým. Společně řeší problémy, vzájemně se radí, sdělují zkušenosti a poznatky a pomáhají si. Vedoucí učitelka vypracovává ŠVP PV ve spolupráci s ostatními pedagogickými pracovníky. Iniciuje aktualizaci TVP, ponechává dostatek prostoru pro tvořivost a uplatnění specifických schopností jednotlivým učitelkám. Evaluační činnost probíhá ve spolupráci s pedagogickými pracovníky a zahrnuje všechny stránky provozu mateřské školy. Vedoucí učitelka vypracovává vlastní hodnocení školy a jeho závěry vyuţívá ke zkvalitnění další práce školy. Spolupráce se ZŠ je systematická a velmi konkrétní. Kromě provozních a ekonomických záleţitostí spolupracujeme při společných kulturních akcích, spolupráce s 1.tř. ZŠ a školní druţinou je součástí třídních programů. Spolupráce se zřizovatelem probíhá prostřednictví p. ředitele Mgr. Kravara, týká se provozních a ekonomických záleţitostí potřebných k vytvoření vhodných podmínek pro plnění cílů a záměrů našeho ŠVP PV a zároveň rozvíjení a modernizace naší MŠ do budoucnosti. Vedoucí učitelka zajišťuje zápis dětí do MŠ, informuje rodiče o důleţitých informacích týkajících se provozu školy, podle potřeby svolává schůzky rodičů nebo jiné akce den otevřených dveří, adaptační program, hravá odpoledne a další. Vedoucí učitelka zajišťuje spolupráci s odborníky dle potřeby dětí PPP, SPC, logopedií. Záměr: zkvalitňovat řídící práci, sledovat platné předpisy. 6

8 3.6. Personální zajištění V naší mateřské škole pracují čtyři pedagogické pracovnice, všechny mají předepsanou kvalifikaci a pracují na plný úvazek. Jedna provozní pracovnice školnice zajišťuje úklid a provozní potřeby školy, pracuje na plný úvazek. Pro jedno dítě zde pracuje pedagogická asistentka. Učitelky průběţně podle potřeby a nabídky navštěvují semináře a kurzy pro další vzdělávání, které jim pomáhají v rozšíření jejich informovanosti a specializace a obohacují jejich práci. Učitelky vyuţívají také dostupnou odbornou literaturu a tisk. Mají zájem se dále vzdělávat, vycházejí si vstříc se sluţbami. Učitelky jednají a pracují profesionálním způsobem v souladu se společenskými pravidly a pedagogickými a metodickými zásadami výchovy a vzdělávání předškolních dětí. Speciální sluţby pro problémové děti jsou zajišťovány odborníky. Záměr: sledovat nabídky dalšího vzdělávání a účastnit se podle potřeby školy kurzů a seminářů pro učitelky MŠ Spolupráce s rodinou Rodiče mohou před nástupem svého dítěte navštívit a prohlédnout si mateřskou školu. Rodiče dětí docházejících do MŠ jsou informováni o dění ve škole formou nástěnek v šatnách u dveří tříd a u vstupních dveří, zejména pak v kaţdodenním kontaktu s rodiči při ranním a odpoledním předávání dítěte. Dle potřeby jsou svolávány schůzky rodičů /zahájení školního roku, zápis, ukončení školního roku rozloučení s předškoláky/. V průběhu roku připravujeme pro rodiče tvořivá odpoledne tématicky zaměřená např. na podzimní vyrábění, advent, masopust, velikonoce, pouť - seznamování s různými výtvarnými technikami, také sportovní náplň cvičení na míčích, rodiče s dětmi do sauny apod. Koncem školního roku organizujeme společný půldenní výlet celé MŠ. S rodiči předškoláků podle zájmu a vzájemné dohody můţeme podniknout celodenní výlet nebo přespání dětí bez rodičů v MŠ. Respektujeme další návrhy a přání rodičů a jsme připraveni k jednání. Záměr: Nabízet rodičům podněty, inspiraci a dovednosti při výchově dětí, podněcovat rodiče k tomu, aby nabídli svůj čas, moţnosti a schopnosti škole 7

9 4. Organizace vzdělávání Škola má dvě třídy, děti jsou rozděleny podle věku. V I. třídě jsou děti od 3 do 4,5 let, v II. třídě 4,5 let do 6, respektive do 7 let / při odkladu školní docházky/. Kaţdá třída vyuţívá svoji šatnu, umývárnu, hernu. Svým vybavením jsou uzpůsobeny věku dětí a jejich potřebám. I. a II. třída vyuţívá jídelnu v MŠ, společně pak zahradu. Denní řád mateřské školy je dostatečně pruţný, jsou zařazovány řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity, pedagogové se plně věnují dětem a jejich vzdělávání. Poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyváţený, plánovaný učitelkou. Metody vlastní práce vycházejí ze specifik daných věkem, navazují na biologické, psychologické, interpersonální, sociálně-kulturní a enviromentální vědomosti, dovednosti a schopnosti a dále je rozvíjet tak, aby se cítily dobře a měly důvěru ve vlastní schopnosti. Aby měly moţnost vytvářet a rozvíjet vzájemné vztahy, aby byl dostatečně podporován a stimulován rozvoj řeči a jazyka. Kaţdodenní činnosti vedou k pochopení, ţe prostřednictvím vlastních aktivit mohou děti ovlivňovat své okolí, kde také obdrţí pomoc a podporu, pokud ji dlouhodobě či aktuálně potřebují. Řízená činnost prolíná celým dnem v mateřské škole a je plánována učitelkou. Má stanovený cíl a prostředky a je doplněna a rozvíjena spontánními reakcemi dětí. Rozvíjí celou osobnost dítěte a umoţňuje dítěti utvářet si reálný obraz světa. Hygiena a sebeobsluha: potřebuje-li dítě pomoc na toaletě, při oblékání, obouvání, stolování, úklidu hraček atd. můţe kdykoliv vhodným způsobem poţádat učitelku nebo provozní pracovnici. Respektujeme poţadavek intimity. Postupně jsou děti vedeny k samostatnosti při provádění hygieny a sebeobsluhy, vzájemné pomoci a ohleduplnosti. Logopedii zajišťuje jednak odborník přímo v budově MŠ, jednak rodiče docházejí s dítětem k logopedovi podle vlastní volby. Spojování dětí v jednotlivých třídách je moţné pouze ve výjimečných případech nebo o prázdninách. Doplňkové programy: rozšiřují vzdělávací nabídku. Vycházejí z talentu a přání rodičů. Individuální činnosti: provádí učitelka formou hry s dítětem. Učitelka informuje rodiče o individuální práci s dítětem a nabízí spolupráci. Záměr: Vytvářet dětem klidné, obsahově bohaté prostředí, operativně reagovat na potřebné změny v organizaci pokud nastanou v průběhu roku 8

10 5. Charakteristika vzdělávacího program 5.1. Obecná charakteristika Mateřská škola je zaměřena na tělovýchovně ozdravný program a zdravý způsob ţivota. Naším cílem je vyuţít dobře vybavenou zahradu a blízkost přírody ke kaţdodenním pohybových aktivitám dětí, pěstovat u nich kladný vztah k pohybu i k přírodě, v prostředí jejich domova a kolektivu vrstevníků. Vyuţít vlastní saunu k otuţování dětí, zapojit děti do projektu Zdravý úsměv a Školková olympiáda. Naše záměry korespondují se záměry základní školy. Ve spolupráci se ZŠ jsou naše děti členy Klubu sportovních dětí. Školní vzdělávací program vychází z cílů a pěti oblastí Rámcového programu pro předškolní vzdělávání, stanoví vlastní výchovně vzdělávací cíle na základě vlastního hodnocení školy. Je sestaven z integrovaných bloků, které se vzájemně prolínají a doplňují, a odpovídá základním poţadavkům na výchovu a vzdělávání dětí předškolního věku. Zaměřujeme se na rozvoj vědomostí, dovedností a návyků ve všech oblastech ţivota s ohledem na věkové a individuální zvláštnosti dětí a podmínky školy. Klademe důraz na dětskou hru jako přirozenou činnost, při které se dítě předškolního věku nejlépe rozvíjí. Dětem umoţníme rozvíjet výtvarné, jazykové, hudební nebo pohybové činnosti a uplatnit je na výstavách, soutěţích a veřejných vystoupeních. Dětem s logopedickými vadami zajišťujeme preventivní péči a spolupráci odborníků s rodiči. Integrovaným dětem a dětem s odkladem školní docházky věnujeme individuální péči, vedeme o nich písemné záznamy, zajišťujeme ped. asistentku a spolupráci s odborníky. Vyhledáváme talentované děti a vytváříme základní předpoklady pro rozvíjení jejich talentu ve spolupráci s rodiči. K uskutečňování našich záměrů vytvoříme podnětné a bohaté prostředí a klidnou atmosféru pro dětskou hru tak, aby se mohlo rozvíjet přirozené vnímání, myšlení, postoje, chování, fantazie a celková osobnost dítěte. Školní vzdělávací program je vlastní program mateřské školy zohledňující podmínky Mateřské školy v Opařanech. Jeho cílem je dosahování rámcových cílů prostřednictvím vlastních cílů. ŠVP respektuje hlavní cíle předškolního vzdělávání: - rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení - osvojení si základních hodnot, na nichţ je zaloţena naše společnost - získání osobní samostatnosti, schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí. 9

11 5.2. Vzdělávací záměr ŠVP PV Záměrem tohoto vzdělávacího programu je rozvoj osobnosti dítěte, jeho individuality, jeho vzdělávacího potenciálu s citovým postojem vůči ostatním lidem, světu kolem nás, člověku a jeho práci, rodině, přírodě, vlastnímu zdraví, historii a tradicím. Rozvíjíme a podporujeme vztah k sobě i druhým v souladu s lidskými hodnotami. Rozvíjíme samostatnost dítěte, jeho zdravé sebevědomí. Směřujeme u dětí k utváření zdravého ţivotního stylu prostřednictvím bohaté nabídky pohybového vyţití, organizovaného jak ve třídách, tak při pobytu venku. Pravidelným saunováním přispějeme k otuţování dětí, dále zajistíme dostatečný pitný reţim a pravidelné čištění zubů. Ve spolupráci se ŠS správnou skladbu jídelníčku, bohatou na ovoce a zeleninu. Vytváříme podmínky pro kladný vztah dětí k přírodě, ţivotnímu prostředí a jeho ochraně na úrovni blízké dětem. Vyuţíváme vybavení mateřské školy k seznamování s didaktickou a počítač. technikou Způsoby a prostředky naplňování cílů: Umoţňujeme dítěti v předškolním věku rozvíjet svou osobnost na základě svých moţností, schopností, zájmů a proţitků. Cílem ŠVP PV je umoţnit dítěti vnímat svět v jeho přirozených souvislostech a získat tak reálnější pohled na svět a aktivní postoj k němu. Program dává učitelkám dostatek volnosti, aby mohli pracovat v jednotlivých třídách samostatně, vyuţívat své vlastní nápady a čerpat i z potřeb a zkušeností dětí, které vyrůstají na vesnici a mají blíţ k přírodě, zvířatům, lidovým tradicím a zvyklostem Hlavní zásady, principy, metody a formy vzdělávací práce: - rovný přístup všem dětem ke všem činnostem i k jejich osobnostem - respektování individuality dítěte - svobodná volba činnosti, nenásilné vedení dítěte - dbáme na dodrţování dohodnutých pravidel - vyuţíváme individuální i skupinovou práci - umoţňujeme dětem zkoumání a objevování okolního světa - rozvíjíme hrou i řízenou činností komunikativní schopnosti dětí - dbáme na vyváţenost spontánních a řízených činností - uplatňujeme integrovaný přístup na základě integrovaných bloků - nacházíme vţdy odpovědi na otázky dětí - vedeme k vzájemnému respektování, soucítění, pomoci - otevřenost k rodičům i k veřejnosti - dbáme na bezpečí dětí nejen po stránce reálné, ale i pocitové 5.5. Doplňkové projekty: Je veden pedagogem MŠ a je zaloţen na kreativitě a tvořivosti dítěte. Vychází z uspokojování dětské zvídavosti a potřeb objevovat vše nové a zajímavé. Probíhá formou hry a zábavných činností za podpory rodičů v mateřské škole Školková olympiáda Vesele s písničkou Malí šikulové 10

12 6. Vzdělávací obsah Vzdělávací program je rozpracován do čtyř integrovaných bloků společných pro obě třídy. Základem integrovaného bloku je určité téma či motiv, který prolíná do všech činností v různých oblastech výchovného působení. Kaţdý integrovaný blok odpovídá časově přibliţně 12 týdnům. Konkrétní témata rozpracovávají učitelky v třídních programech, zpravidla kaţdý týden jedno téma. Umoţňuje dětem získávat zkušenosti vlastní praktickou činností, proţitkem a experimentováním. Děti jsou vedeny k aktivitě, kreativitě a k samostatnosti při zpracování stanovených úkolů, ale i k týmové spolupráci. Vzdělávací obsah, aktivity a veškeré činnosti školy směřují a přispívají k vytváření klíčových kompetencí soubor předpokládaných vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důleţitých pro osobní rozvoj a uplatnění kaţdého dítěte. I. integrovaný blok Podzimníček přichází. Děti se postupně adaptují na prostředí mateřské školy, seznamují se s ním, poznávají nové hračky, prostředí ve třídách, hernách, šatnách, poznávat svoji značku a postupně se podřizovat kolektivu dětí. Poznají prostředí školní zahrady, budou se seznamovat s danými pravidly, učit se reagovat na pokyny učitelky a také se na ni obracet se svými potřebami. Seznamují se s novými věcmi, které je obklopují. Učí se komunikovat s dětmi v kolektivu i s dospělými. Osvojují si hygienické návyky, poznávají vlastní tělo, zapojují se do pohybových aktivit, cvičení, her, saunování. Vnímají všemi smysly a poznávají funkce lidského těla v sounáleţitostech. Seznamují se s rodinou, kdo sem patří, citové vztahy v rodině, vzájemní pomoc, úcta, znalost bydliště svého i některého kamaráda. Důleţité budovy v obci. Zapojením všech smyslů se učí děti vnímat barvy podzimu, poznají některé druhy ovoce a zeleniny a jejich význam pro zdraví člověka. Osvojí si poznatky o přírodě, počasí, přírodních jevech a pochopí tak souvislosti mezi přírodou a člověkem. Budou pozorovat práce na poli a na zahrádkách, půjdeme k rybníku, do lesa. Seznámí se s některými volně ţijícími zvířaty, s jejich charakteristickými znaky a způsobem ţivota. Posilujeme sebevědomí dětí, povědomí o zdraví a bezpečnosti, podporujeme dětská přátelství a uplatňujeme je při společných hrách a pobytu v MŠ. Osvojí si schopnost sdělit poznatky Vzdělávací oblasti: 1. Dítě a jeho tělo /oblast biologická/ - uvědomění si vlastního těla, rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé a jemné motoriky - osvojení si věku přiměřených praktických dovedností - vytváření zdravých ţivotních návyků a postojů jako základů zdravého ţivotního stylu 11

13 2. Dítě a jeho psychika /oblast psychologická// - rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních /vnímání, naslouchání, porozumění/ i produktivních / výslovnost, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování/ - rozvoj komunikativních dovedností - posilování zvídavosti, zájmu, radosti z objevování - rozvoj tvořivosti v myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření - poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě / uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti/ - získání relativní citové samostatnosti, rozvoj schopnosti sebeovládání 3. Dítě a ten druhý /oblast interpersonální/ - seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému dítěti, k dospělému - osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důleţitých pro navazování a rozvíjení vztahu dítěte k druhým lidem - posilování prosociálního chování dítěte k ostatním lidem / v rodině, v mateřské škole, v dětské herní skupině/ 4. Dítě a společnost /oblast sociálně-kulturní/ - osvojení si základních poznatků o prostředí, v němţ dítě ţije - poznávání pravidel společenského souţití, rozvíjet schopnosti ţít ve společenství ostatních lidí /spolupracovat, spolupodílet se/ - přináleţet k tomuto společenství / k ostatním dětem, ke třídě, k rodině/ - vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané, aktivně se přizpůsobovat prostředí a zvládat jeho změny 5. Dítě a svět /oblast environmentální/ - seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě ţije a vytvářet pozitivní vztah k němu - vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním, technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách - pochopení, ţe změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit Okruhy činností - lokomoční pohybové činnosti /chůze, běh, lezení poskoky/ - nelokomoční pohybové činnosti /změny poloh, pohybů těla na místě/ - sezónní činnosti, pohybové hry, míčové hry - zdravotně zaměřené činnosti /vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační cvičení/ - artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, přednes, recitace, dramatizace, zpěv, prohlíţení a čtení kníţek 12

14 - přímé pozorování přírody, jevů v okolí dítěte, rozhovor o výsledku pozorování,záměrné - pozorování běţných předmětů a objektů, určování a pojmenování jejich vlastností /barva, tvar, velikost, materiál, dotek, vůně, chuť, zvuky/ - spontánní hra s materiálem /třídění, přiřazování, uspořádání, odhad, porovnávání apod./ - spontánní hra, činnosti zajišťující spokojenost, radost - vycházky a výlety do přírody, do okolí - divadelní představení - běţné komunikativní aktivity dítěte s druhým dítětem i s dospělým - dramatické činnosti, hudební a hudebně pohybové hry, výtvarné činnosti, společenské hry, kooperativní činnost ve dvojicích, ve skupinách, aktivity podporující sbliţování dětí, půjčit hračku, střídat se, pomoci druhému dítěti, ke schopnosti vyřešit vzájemný spor - společná setkávání, povídání, aktivní naslouchání druhému, navazování kamarádských vztahů - aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci dítěte v prostředí mateřské školy - běţné kaţdodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování, spoluvytváření přiměřeného mnoţství jasných a smysluplných pravidel souţití ve třídě - přirozené pozorování blízkého prostředí a ţivota v něm, okolní přírody /louka, les, rybník/, vycházky do okolí, praktická orientace v obci - sledování rozmanitostí a změn v přírodě/přírodní jevy a děje, rostliny, ţivočichové, krajina, počasí, ovzduší, roční období/ - pomáhat pečovat o okolní ţivotní prostředí - hry a aktivity na téma dopravy, cvičení bezpečného chování v dopravních situacích, kterých se dítě běţně účastní - aktivity k návyku dětí na zdravý způsob ţivota, otuţování dětí, pravidelné cvičení, pitný reţim, pobyt venku, čištění zubů, saunování dětí Očekávané výstupy klíčové kompetence 1. kompetence k učení pojmenovat většinu toho, čím je dítě obklopeno - učit se nová slova a aktivně je pouţívat - naučit se zpaměti krátké texty básničky, písničky, dramatická úloha - sledovat a vyprávět příběh, pohádku - záměrně se soustředit na činnost, udrţet pozornost - chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti /porovnávat, uspořádat a třídit soubory předmětů podle učitého pravidla, orientovat se v počtu cca do šesti, poznat více, méně, stejně, první, poslední/ - chápat prostorové vztahy /nahoře, dole, uprostřed, před, za, pod, nad, vedle/ - elementární časové pojmy /teď, dnes, včera, zítra, ráno, večer, podzim/ - orientovat se v prostoru, v rovině, částečně se orientovat v čase - vnímat, ţe je zajímavé dozvídat se nové věci, vyuţívat zkušeností k učení 2. kompetence k řešení problémů - navazovat kontakty s dětmi i dospělými, komunikovat s ním vhodným způsobem, respektovat ho - respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se s ním o hračky, pamlsky, pomůcky - uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého, přijímat a uzavírat kompromisy, řešit konflikt dohodou 13

15 - bránit se projevům násilí jiného dítěte, ubliţování, poniţování - v případě potřeby poţádat druhého o pomoc - dodrţovat dohodnutá pravidla chování a vzájemného souţití - spolupracovat s ostatními, hledat řešení 3. komunikativní kompetence - správně vyslovovat, ovládat dech, tempo, intonaci řeči - pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno - vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky a nápady ve vhodně formulovaných větách - vést rozhovor /naslouchat druhým, vyčkat, aţ domluví/ - sledovat a vyprávět příběh, pohádku - porozumět slyšenému /zachytit hlavní myšlenku, sledovat děj, zopakovat jej/ - učit se nová slova a aktivně je pouţívat - projevovat zájem o kníţky - naučit se nazpaměť krátké texty - vyjádřit souhlas i nesouhlas, říci ne v situacích, které to vyţadují, odmítnout se podílet na nedovolených či zakázaných činnostech - těšit se z hezkých a příjemných záţitků - navazovat kontakty s dětmi i dospělými - vědět, ţe se lidé dorozumívají i jinými jazyky 4. sociální a personální kompetence - uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými i dětmi /zdravit známé děti i dospělé, rozloučit se, poprosit, poděkovat, poţádat o pomoc, vyslechnout sdělení, uposlechnout pokyn/ - kaţdý má ve třídě, v herní skupině svou roli, podle které je třeba se chovat - začlenit se do třídy a zařadit mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti - domlouvat se s ostatními na společném řešení /samostatně, s dopomocí/ - vnímat základní pravidla jednání ve skupině, podílet se na nich a řídit se jimi, podřídit se rozhodnutí skupiny, přizpůsobit se společnému programu, spolupracovat, přijímat autoritu/ - spoluvytvářet v tomto společenství prostředí pohody 5. činnostní a občanské kompetence - odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých, být aktivní i bez jejich opory - uvědomovat si samostatnost, své moţnosti - rozhodovat o svých činnostech, zorganizovat hru - spoluvytvářet pravidla souţití mezi vrstevníky, rozumět jejich smyslu a chápat potřebu je dodrţovat - rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí, chovat se tak, aby v situacích pro dítě běţných a jemu známých neohroţovalo zdraví, bezpečí a pohodu svou ani druhých 14

16 II. integrovaný blok Co přináší zimní čas Děti vyuţijí tradice a lidových zvyků k rozvoji psychické a fyzické zdatnosti, osvojí si přiměřené praktické dovednosti, naučí se rozvíjet schopnost ovládat své chování, vůli a ovlivňovat je. Budeme u dětí rozvíjet řečové a jazykové dovednosti. Společně budeme proţívat advent, navodíme vánoční atmosféru, seznámíme děti s tradicemi Mikuláše a Vánoc, seznámíme je s vánočními zvyky, zdobení stromečku, poslech koled, pečení vánočního cukroví, vánoční výzdoba. Připravíme s dětmi vánoční besídku. Výrobou dárků pro své blízké se budou děti učit prosociálnímu chování a posilovat mezilidské vztahy. Děti se budou seznamovat s hlavními znaky zimy, s vlastnostmi sněhu, se zimními sporty, budou posilovat a otuţovat tělesný rozvoj a zdraví, uţijí si soustu legrace při pohybových aktivitách při pobytu venku na sněhu, saunování, naučí se jak se oblékat a proč. Budou pozorovat stopy zvěře ve sněhu, starat se o krmítko pro ptáčky, zdobit v lese stromeček pro zvířata. Předškoláci se budou těšit na zápis do 1. třídy, opakovat si, posilovat sebevědomí. Děti seznámíme se zvyky a tradicemi Masopustu. Při přípravě na karnevalové veselí se děti budou učit rozlišovat barvy, tvary, materiály. Budou se podílet na výzdobě třídy na karneval, rozvíjet fantazii a estetické cítění, posilovat budou kamarádské a kolektivní vztahy. 1. Dítě a jeho tělo /oblast biologická/ - osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě - osvojení si poznatků a dovedností důleţitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí 2. Dítě a jeho psychika /oblast psychologická/ - osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení a psaní, rozvoj zájmu o psanou i nepsanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální /výtvarné, hudební, pohybové, dramatické/ - rozvoj tvořivosti /tvořivé myšlení, řešení problémů/ - příleţitosti a hry pro rozvoj vůle - estetické a tvorčí aktivity /slovesné, výtvarné, dramatické, literární, hudební, pohybové a další/ - sledování pohádek a příběhů obohacující citový ţivot dítěte - dramatické činnosti, mimické vyjadřování nálad 3. Dítě a ten druhý /oblast interpersonální/ - vytváření prosociálních postojů /rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti apod./ - rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních 4. Dítě a společnost /oblast sociálně-kulturní/ - seznamování se světem lidí, kultury, umění - osvojení si základních poznatků o prostředí, v němţ dítě ţije - vytváření povědomí o existenci ostatních národností a kultur 15

17 - rozvoj společenského a estetického vkusu 5. Dítě a svět /oblast environmentální/ - osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před nebezpečnými vlivy Druhy činností - lokomoční i nelokomoční pohybové činnosti, sezónní činnosti - manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, náčiním, materiálem - hudební a hudebně pohybové hry a činnosti - společné diskuse a rozhovory, individuální a skupinová konverzace /vyprávění záţitků, příběhů, vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu/ - přednes, recitace, dramatizace zpěv - činnosti zasvěcující dítě do časových pojmů a vztahů souvisejících s denním řádem a běţnými proměnami - námětové hry a činnosti - činnosti nejrůznějšího zaměření vyţadující samostatné vystupování, vyjadřování, obhajování vlastních názorů, rozhodování a sebehodnocení - estetické a tvůrčí aktivity - hry a činnosti podporující sbliţování dětí - činnosti zaměřené na poznávání sociálního prostředí, v němţ dítě ţije - četba, vyprávění a poslech pohádek a příběhů s estetickým obsahem a poučením - běţné kaţdodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování - přípravy a realizace společných setkání a slavností /v rámci zvyků a tradic návštěva Mikuláše, vánoční besídka, karneval/ - přirozené i zprostředkované poznávání okolí při pobytu venku a na vycházkách, sledování rozmanitostí a změn v přírodě počasí, roční období apod. - práce s knihou, literárními texty, s obrazovým materiálem, vyuţívání encyklopedií a dalších médií poslech CD, DVD - aktivity vedoucí k návyku zdravého ţivotního stylu pravidelné cvičení, otuţování dětí, saunování, pitný reţim, čistění zubů, pobyt venku Očekávané výstupy klíčové kompetence 1. kompetence k učení - záměrně se soustředit na činnost a udrţet pozornost - získávat elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách - učit se zpaměti krátké texty básničky, písničky, dramatické výstupy a scénky 2. kompetence k řešení problémů - řešit problémy na které stačí, být samostatné, pokud se nedaří, poţádat o pomoc kamaráda, učitelku - vyuţívat dosavadních zkušeností, fantazie, představivosti - zpřesňovat si početní představy, vnímat základní matematické souvislosti 16

18 3. komunikativní kompetence - ovládat řeč, samostatně vyjadřovat své myšlenky, klást otázky a hledat odpovědi - pokoušet se vyjadřovat své nálady a proţitky prostředky řečovými, výtvarnými, hudebními i dramatickými - mít povědomí o tom, ţe lidé se dorozumívají i jinými jazyky a ţe je moţné se jim učit 4. sociální a personální kompetence - ve skupině dětí se dokázat prosadit i podřídit, domlouvat se a spolupracovat při společných činnostech, být schopno respektovat druhé - chovat se obezřetně při setkání s neznámými lidmi - chápat, ţe lidé se různí, umět být tolerantní k jejich odlišnostem i jedinečnostem 5. činnostní a občanské kompetence - zajímat se o druhé i o to, co se kolem děje, být otevřené aktuálnímu dění - spoluvytvářet pravidla společného souţití mezi vrstevníky - uvědomovat si svá práva i práva druhých - dbát na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých III. integrovaný blok Přišlo k nám jaro a čaruje Děti se seznámí se znaky probouzející se jarní přírody, s vlivem počasí na změny v přírodě jarní květiny, rostliny, rychlení větviček. Pozorují klíčení semen a učí se pečovat o mladé rostlinky. Poznají domácí i hospodářská zvířata a jejich mláďata, naučí se znát jejich způsob ţivota, uţitek a význam pro člověka. Seznámí se s tradicemi Velikonoc, budou zdobit vajíčka, seznámí se s různými výtvarnými technikami, podílí se na výzdobě třídy, školy. Učí se chovat ekologicky, být citliví k přírodě a všímat si významu zeleně a čistoty ţivotního prostředí kolem nás. Podporujeme zvídavost dětí, poznáváme různé materiály a výrobky, které nás obklopují, učíme se třídit odpa. Pomáháme s jarním úklidem zahrady a slavíme Den země. Děti si budou osvojovat výtvarné i pracovní schopnosti, zapojovat se do soutěţí. Budou si osvojovat důleţité návyky při chování v dopravní situaci, poznávat bezpečné místo pro hru, důleţité dopravní značky, funkci semaforu, nejrůznější dopravní prostředky a způsoby dopravy. Budou sledovat události v obci a účastnit se jich /pálení čarodějnic, lampiónový průvod obcí, vesnická pouť/. Děti vyuţijí pobytu venku, vycházek do okolí a školní zahrady k zlepšování fyzické i psychické zdatnosti, ukončí saunování /vyhodnocení/. Zapojí se do pravidelného sportování Školková olympiáda. Vzdělávací oblasti 1. Dítě a jeho tělo /oblast biologická/ - rozvíjet u dětí uţívání všech smyslů - osvojování si poznatků o těle, jak si chránit zdraví, vyuţití pohybu 17

19 - osvojení si věku přiměřených praktických dovedností a návyků 2. Dítě a jeho psychika /oblast psychologická/ - rozvíjení řečových a jazykových dovedností receptivních i produktivních - rozvíjení a kultivace mravního a estetického vnímání, cítění a proţívání - rozvíjet představivost a fantazii - zlepšovat sebeovládání 3. Dítě a ten druhý /oblast interpersonální/ - rozvoj kooperativních dovedností - rozvíjet respekt a přizpůsobivost ve vztahu k druhým kolem sebe - upevňovat citové vztahy ke svému okolí, ţivým bytostem - chránit si své soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi a dospělými 4. Dítě a společnost /oblast sociálně-kulturní/ - rozvíjení pozitivních vztahů dítěte ke kultuře a umění - rozvíjení estetického vkusu - vytváření podvědomí o mezilidských morálních hodnotách - vytváření základních aktivních postojů k ţivotu, ke světu 5. Dítě a svět /oblast environmentální/ - osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých - činností v péči o okolí - chápat, ţe změny způsobené lidskou činností mohou okolní prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit - vytvářet povědomí o vlastní sounáleţitosti se světem, s ţivou a neţivou přírodou Okruhy činností: - jednoduché pracovní a sebeobsluţné činnosti v oblasti osobní hygieny, stolování, oblékání, úklidu, úpravy prostředí apod. - smyslové a psychomotorické hry - příleţitosti a činnosti směřující k ochraně zdraví, osobního bezpečí a vytváření zdravých ţivotních návyků - poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů, sledování filmových a divadelních představení - prohlíţení a čtení kníţek - činnosti a příleţitosti seznamující děti s různými sdělovacími prostředky /noviny, dětské časopisy, knihy, audiovizuální technika/ - smyslové hry, činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu a vnímání, zrakové a sluchové paměti, koncentrace pozornosti apod. - hry a činnosti zaměřené na cvičení různých forem paměti /mechanické a logické, obrazné a pojmové/ - činnosti přiměřené silám a schopnostem dítěte a úkoly s viditelným cílem a výsledkem, v nichţ můţe být dítě úspěšné - cvičení v projevování citů /zvláště kladných/, v sebekontrole a v sebeovládání /zvláště emocí záporných, např. hněv, zlost, úzkost apod/ - kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinách - společná setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému 18

20 - hra a činnosti, které vedou děti k ohleduplnosti k druhému, ochotě rozdělit se s ním, půjčit hračku, střídat se, pomoci mu, ke schopnosti vyřešit vzájemný spor apod. - setkávání s dramatickým, literárním, hudebním uměním mimo MŠ, návštěvy kulturních a uměleckých míst a akcí zajímavých pro předškolní dítě - aktivity přibliţující dítěti pravidla vzájemného styku /zdvořilost, ohleduplnost, tolerance, spolupráce/ a mravní hodnoty /dobro, zlo, spravedlnost, pravda, upřímnost, otevřenost a pod/ v jednání lidí - aktivity zaměřené k získávání praktické orientace v obci /vycházky do ulic, návštěvy různých institucí, obchodů, budov a dalších pro dítě zajímavých objektů/ - praktické uţívání technických přístrojů, hraček a dalších předmětů a pomůcek, se kterými se dítě běţně setkává - praktické činnosti, na jejichţ základě se dítě seznamuje s různými přírodními i umělými látkami a materiály ve svém okolí a jejichţ prostřednictvím získává zkušenosti s jejich vlastnostmi / praktické pokusy, zkoumání, manipulace s různými materiály a surovinami/ Očekávané výstupy klíčové kompetence 1. kompetence k učení - rozšiřovat poznatky o světě lidí, kultury, přírody a techniky, o jeho rozmanitostech a proměnách - uplatňovat získané zkušenosti v praktických situacích a v dalším učení - odhadovat své síly a učit se hodnotit svoje výkony, pokroky 2. kompetence k řešení problémů - řešit problémy na základě bezprostřední zkušenosti, hledat různé moţnosti a nové varianty - zpřesňovat početní představy a začínat uţívat číselné řady a matematické pojmy - začínat vnímat elementární matematické souvislosti 3. komunikativní kompetence - dobře ovládat dovednosti předcházející čtení a psaní - vyuţívat informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běţně setkává ve svém okolí - dodrţovat dohodnutá pravidla a přizpůsobit se jim, vědět, ţe jinde ve světě ţijí také lidé, ale mluví jinými jazyky 4. sociální a personální kompetence - samostatně rozhodovat o svých činnostech, umět si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej - dětským způsobem projevovat citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, vnímat nespravedlnost - dokázat se bránit projevům násilí jiného dítěte, poniţování a ubliţování 5. činnostní a občanské kompetence - uvědomovat si a chápat smysl pro povinnost při hře, práci a učení, váţit si práce a snahy druhých - vědět, ţe se svým chováním podílí na atmosféře prostředí, ve kterém ţije s ostatními a ţe je i ovlivňuje - chovat se zodpovědněji, dbát na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých dětí kolem sebe 19

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu

Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu 1. Ruku v ruce Integrovaný blok je zaměřen na adaptaci nových dětí. Ty se seznámí s prostředím školy a jejím okolím, se zaměstnanci a ostatními dětmi. Naučí se znát své jméno a svou značku, umět se představit

Více

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ PODTÉMA - Krtek se představuje Krtek a kamarádi Krtek na návštěvě Krtek se loučí s létem : - rozvoj řečových schopností - rozvoj komunikativních dovedností - získání relativní citové

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

3. Od Adventu do Vánoc

3. Od Adventu do Vánoc 3. Od Adventu do Vánoc Integrovaný blok je zaměřen na kvalitní prožití zimních svátků a zvyků vánočních a masopustních. Seznámení s ročním obdobím zima, jeho vlastnostmi a proměnami. Děti se seznámí s

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. Rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti a fantazie

Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. Rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti a fantazie 8. Můj domov Děti se seznámí se slovem domov, co to znamená Kde jsem rád Vytvářením radostné atmosféry se přiblížíme ke Dni matek, vyzdobíme celou školku před tímto svátek. Připravíme pro maminky přáníčka

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Vzdělávací oblasti - Dítě a jeho tělo modrý kamínek; - Dítě a jeho psychika žlutý kamínek; - Dítě a ten druhý červený kamínek;

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

5. Karnevalové veselí

5. Karnevalové veselí 5. Karnevalové veselí Děti se doví, co je Masopust, že ho provází veselí, tanec a zpěv. Proč se pořádají karnevaly, jak se na ně oblékáme. Vytváříme radostnou náladu v době Masopustu. Dovíme se, proč hrajeme

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky.

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky. Mateřská škola Pasohlávky při ZŠ Drnholec Školní vzdělávací program Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Zpracovala: Chudobová Marie, vedoucí učitelka srpen 2009

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 1 OBSAH: str. 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

S Frymbulínem za poznáním

S Frymbulínem za poznáním S Frymbulínem za poznáním Školní rok 2012-2013 Vydejte se s námi na cestu dobrodružnou, cestou za poznáním světa i sebe sama Celým rokem provází děti postava Frymbulína, který žije na hradě Frymburk, vstupuje

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

ŠVP pro předškolní vzdělávání

ŠVP pro předškolní vzdělávání ŠVP pro předškolní vzdělávání MŠ Rožmitál na Šumavě; MŠ Bujanov MOTTO : Zdravá výuka II. OBSAH DOKUMENTU I. Identifikační údaje II. Obsah dokumentu III. Obecná charakteristika školy IV. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. Cíle základního vzdělávání

2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. Cíle základního vzdělávání 2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE Cíle základního vzdělávání Cíl 1. Umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení 2. Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2013/14. Základní škola Zbýšov, J. A. Komenského 473, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2013/14. Základní škola Zbýšov, J. A. Komenského 473, příspěvková organizace Základní škola Zbýšov, J. A. Komenského 473, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima 1.9.2013 1. CÍL - osvojování základních

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Školní vzdělávací program BAREVNÁ ŠKOLKA Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání BAREVNÁ ŠKOLKA Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3.

Více

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka V. BLOK Jaro ťuká na vrátka Obsah: Uvědomujeme si, že se každý den střídají stejná časová období. Vlastním používáním různých předmětů a náčiní docházíme k poznání, že nám ulehčují každodenní činnosti

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace Školní vzdělávací program MOTTO: S Kuličkou hravě, vesele a zdravě Zkrácená verze Podklady: Rámcový vzdělávací program pro

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO

ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO okres Praha západ MOTTO: Školní družina místo pro radost 1 OBSAH 1.CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍ DRUŽINY... 3 2.CÍLE ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 Cíle výchovně vzdělávací

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Změny: Vypracovala:

Více

Přišel barevný podzim

Přišel barevný podzim Naše mateřská škola Pedagogický záměr: pomoci dětem s adaptací na nové prostředí, seznámit se s novými kamarády a učitelkami, stanovit si pravidla soužití ve třídě Využití projektu: projekt má napomoci

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola, Brno, Gajdošova 3 DOKUMENTACE ŠKOLY Školní vzdělávací program pro školní družinu Číslo dokumentu: 01.62 01092013 Platnost: 01.09.2013 Počet stran: 8 Počet příloh: 0 Školní vzdělávací program

Více

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍVZDĚLÁVÁNÍ na období od 1. 3. 2013 do 31. 8. 2013 Mateřská škola Karviná Ráj U Mateřské školy 2/360 ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ,, Každý den trochu zpívej, tancuj

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ PASTELKA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ PASTELKA Základní škola a mateřská škola při nemocnici, Kadaň, Chomutovská 1289 Detašované pracoviště: Golovinova 1559, Kadaň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ PASTELKA Zpracován podle RVP pro předškolní vzdělávání

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Příloha D: Škollníí vzděllávacíí prrogrram prro zájjmové vzdělláváníí KDO SI HRAJE - NEZLOBÍ Číslo

Více

S MYŠKOU A RYBKOU KROKEM, PROJDEME CELÝM ŠKOLNÍM ROKEM

S MYŠKOU A RYBKOU KROKEM, PROJDEME CELÝM ŠKOLNÍM ROKEM Zaměření vzdělávacího programu pro školní rok 2011/2012 S MYŠKOU A RYBKOU KROKEM, PROJDEME CELÝM ŠKOLNÍM ROKEM Charakteristika dětské skupiny,,ruce, oči, uši, pusa, nos, naučím se s nimi dost! Vzdělávací

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Barevný svět kolem nás MŠ Tyršovka MŠ Karásek 1 Téma ŠVP pro rok 2014/2015: Barevný svět kolem nás (platnost po dobu 3 let) Vzdělávací obsah slouží pedagogům naší mateřské školy

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Naše školka

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Naše školka ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Naše školka Základní škola a mateřská škola, Hluboké Mašůvky, příspěvková organizace Adresa školy: Hluboké Mašůvky 157, 671 52 www.zsmasuvky.ic.cz Zřizovatel školy: Ředitel školy:

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Školní vzdělávací program,,barevná ŠKOLKA - 1 - Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání BAREVNÁ ŠKOLKA Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... - 3-2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...

Více

Od labyrintu školy k ráji života

Od labyrintu školy k ráji života ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Od labyrintu školy k ráji života ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOUČNÁ NAD DESNOU 788 11 LOUČNÁ NAD DESNOU 58 Dokument vstupuje v platnost dne 1. 9. 2009 V Loučné nad Desnou

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy Školní vzdělávací program Školní družiny při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy.. Školní vzdělávací program školní družiny Identifikační údaje Název školy: Základní škola

Více

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Školní družina při Základní škole Na rovině Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Identifikační údaje školní družiny Název: Školní družina při ZŠ Na rovině Adresa: Masarykovo nám. 110, Lázně Bohdaneč

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Obsah 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu... 3 1.1. Cíle školního vzdělávacího programu... 3 1.2. Klíčové kompetence... 3 1.2.1.Kompetence k

Více

Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600. Příloha ŠVP

Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600. Příloha ŠVP Příloha ŠVP - 1 Obecná charakteristika ŠD Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600 Snahou školní družiny je hodnotně zaměstnat děti v době mimo vyučování, prohlubovat

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Pro zájmové vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro zájmové vzdělávání Platný od 1. 9. 2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOVOSICE SADY PIONÝRŮ 355/2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Dokument vstupuje v platnost k 1. 9. 2011

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 LESNÍ KLUB JURTA

PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 LESNÍ KLUB JURTA PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 LESNÍ KLUB JURTA Platnost od: 1.3.2012 Zřizovatel, právní forma: Občanské sdružení Jurta Kontakt: www.jurta.cz/lesni_klub Mgr. Petra Tanglová 725 182 397 Adresa: Pěší 9, Děčín

Více

Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2. Popis integrovaných bloků ročního plánu. Duhová kulička. pro školní rok 2014/2015

Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2. Popis integrovaných bloků ročního plánu. Duhová kulička. pro školní rok 2014/2015 Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2 Popis integrovaných bloků ročního plánu Duhová kulička pro školní rok 2014/2015 Č. j. 53/ŘŠ/2014 ZÁŘÍ MODRÉ NEBE NAD HLAVOU Charakteristika: Cílem bloku je adaptace

Více

Školní vzdělávací program předškolní výchovy Charakteristika výchovně vzdělávacího projektu:

Školní vzdělávací program předškolní výchovy Charakteristika výchovně vzdělávacího projektu: Školní vzdělávací program předškolní výchovy Charakteristika výchovně vzdělávacího projektu: Vzdělávací projekt Krásně je na světě... doma i ve školce vychází z naší práce v uplynulých letech. Je vypracován

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE BOROVSKÉHO. Školní vzdělávací program Základní školy Borovského pro zájmové vzdělávání

ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE BOROVSKÉHO. Školní vzdělávací program Základní školy Borovského pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE BOROVSKÉHO Školní vzdělávací program Základní školy Borovského pro zájmové vzdělávání Platnost dokumentu 1.9.2007 ŠKOLNÍ DRUŽINA Školní družina realizuje výchovnou, vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Čemukoliv se učíš, učíš se pro sebe. Petronius Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Č.j. 344/2010/2

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace. Plán práce školní družiny. školní rok 2013/2014

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace. Plán práce školní družiny. školní rok 2013/2014 Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 Září 2. - 6. 9. VDO Seznámení s řádem ŠD, chování, bezpečnost, vzájemné vztahy, pravidla, poučení,

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Barevný zvoneček

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Barevný zvoneček Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Barevný zvoneček Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616 Mělník- Chloumek Platnost pro období: 1.

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ 1. Identifikační údaje Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ zpracovaný podle RVP PV název školy: Bolevecká základní škola

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní školy, Liberec Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace č.j. 2013/406 1 OSNOVA 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika 2.1. Podmínky přijetí

Více

Školní vzdělávací program školní družina

Školní vzdělávací program školní družina Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ Školní vzdělávací program školní družina Motto: Ať je teplo nebo zima, v družině je vždycky prima Sídlo organizace: Hlavní 12 Psáry 252 44 Pracoviště

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Čtyřlístek

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Čtyřlístek Základní škola a Mateřská škola Troubky, Dědina 36/10, 751 02 Troubky Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Čtyřlístek Obsah 1. Identifikační údaje 3 1.1 Název vzdělávacího programu 3 1.2

Více

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE.

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Hrou za poznáním 1. Identifikační údaje Název dokumentu: Školní vzdělávací program školní družiny

Více