ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM"

Transkript

1 S pohybem jde všechno lépe ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Program pro předškolní vzdělávání ZŠ a MŠ Opařany

2 Obsah : 1. Identifikační údaje o mateřské škole 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 4. Organizace vzdělávání 5. Charakteristika vzdělávacího programu 6. Vzdělávací obsah 7. Evaluační systém 8. Přílohy. Barešová Marcela vedoucí učitelka. Mgr. Jiří Kravar ředitel ZŠ 1

3 1. Identifikační údaje o škole Název : Základní škola a Mateřská škola Opařany Adresa: Opařany 238, IČO Ředitl školy: Mgr. Jiří Kravar Vedoucí učitelka: Marcela Barešová Kontakt: mateřská škola mobil základní škola mobil školní stravovna mobil Zřizovatel: Obec Opařany, , Opařany IČO Tel e.mail: www: obec oparany.cz Platnost dokumentu : Poslední aktualizace: Aktualizace :

4 2. Obecná charakteristika školy Zřizovatelem Mateřské školy v Opařanech je obec Opařany. Od roku 1993 jsme součástí právního subjektu společného zařízení Základní škola a Mateřská škola Opařany, jehoţ součástí je téţ školní stravovna, druţina a školní klub. Mateřská škola byla otevřena v roce 1977 s přímém sousedství základní školy, v klidové části obce. Budova je jednopodlaţní, obklopená velkou zahradou. Mateřská škola je dvoutřídní, má kapacitu 55 dětí. Ve vstupní chodbě se nachází kancelář vedoucí učitelky, šatna učitelek a šatna školnice. Je zde nástěnka s důleţitými informacemi pro rodiče. Ve vnitřní chodbě vpravo je vstup do úklidové komory a WC pro dospělé. Dveře přímo vedou do kabinetu. Z této chodby se dostaneme vpravo i vlevo k jednotlivým třídám. Kaţdá třída má svoji šatnu a umývárnu s WC. U dveří tříd jsou nástěnky určené dané třídě. Ve třídách je uspořádán nábytek pro danou věkovou skupinu dětí, část třídy se stolky a ţidličkami, kde je lino a část na uloţení hraček a hrací koutky, která je opatřena kobercem. Herny jsou určené pro hry dětí, cvičení a odpolední odpočinek na lehátkách, jsou zde koberce. Z obou heren se dostaneme do jídelny, v druhé části je umístěna kuchyně pro výdej jídla a uloţení nádobí. Z ní můţeme pokračovat do zadní části budovy. Hned za dveřmi vpravo je sklad materiálu. Dolů po schodech se dostaneme k zadnímu vchodu, který vyuţívají kuchařky k donášení jídla. Vpravo pokračujeme po schodišti do suterénu. Zde je vlevo sauna s příslušenstvím. Z chodby se dostaneme na WC, dále do místnosti s bazénem. Další místnost slouţí v současné době k praní prádla, sušení, ţehlení. Chodbou dále pokračujeme do sklepních místností, kam jsou ukládány předměty sezónního charakteru, např. boby, zakrývací plachty apod. Budovu mateřské školy obklopuje rozsáhlá zahrada, v přední části je částečně rozčleněna betonovými chodníčky. Okolo plotu jsou vzrostlé keře, které zajišťují přirozené oddělení prostoru od místní komunikace. Velká jabloň v blízkosti pískoviště zajišťuje dětem přirozený stín. Hračky a pomůcky jsou uloţeny v zahradním domku. Zahrada prošla velkými změnami, je zařízena novými dřevěnými průlezkami, herními sestavami, dvěma prostornými pískovišti, domečky na hraní, kolotoči, houpadly, skluzavkami. V zadní části zahrady je svah na sáňkování, dřevěný hrad se skluzavkou, pergola s posezením, dva kolotoče a polozakryté pískoviště. Část zahrady je osázena ovocnými stromy. V současné době se dokončují dopadové plochy u nově vybudovaného zařízení. Škola získala další část pozemku, který je nově oplocen. Tyto specifické podmínky naší mateřské školy se přímo nabízejí k jejich vyuţití pro tělovýchovně ozdravné zaměření a směřování k zdravému způsobu ţivota, které jsme si stanovili za náš hlavní cíl. 3

5 3. Podmínky vzdělávání 3.1. Materiální podmínky Materiální podmínky v mateřské škole jsou vyhovující. Vybavení tříd je postupně vyměňováno a doplňováno. V I. třídě jsou nové stolky a ţidle a skříňky na hračky. Hračky jsou uloţeny ve volně přístupných skříňkách, v dostatečném mnoţství a přiměřené věku dětí. V herně je nový koberec, hrací koutky, je zde ribstol, švédská lavička, skluzavka. K dispozici je klavír, radiopřehrávač, promítací přístroj. K odpočinku dětí pouţíváme nová lehátka se školním povlečením. V II. třídě jsou nově pořízené polohovatelné stoly /částečně i v jídelně/, tak, aby vyhovovaly výškovým rozdílům mezi dětmi. Hračky jsou uloţeny ve nových volně přístupných skříňkách a zásuvkách, je zde stůl pro hru s různými druhy stavebnic a stolek pro uloţení výtvarného materiálu, aby byl volně přístupný dětem. Ve třídě i v herně jsou hrací koutky, ribstol, švédská lavička, švédská bedna, plastový hrad se skluzavkou. Je zde k dispozici nový televizor, DVD a CD přehrávač, elektronické klávesy. Ostatní pomůcky, náčiní a didaktický materiál je uloţen v kabinetě, v metodických skříních na chodbě nebo ve skladu. Vše je průběţně doplňováno, odpovídá počtu dětí a jejich věku a je pedagogy plně vyuţíváno. Jídelna je rozdělena na dvě části prostor, kde děti stolují, a kuchyňku, kde se vydává jídlo a myje nádobí. Jsou zde dřezy, odkládací stoly, skříňky na uloţení nádobí, myčka na nádobí, elektrický sporák, rychlovarná konvice, mikrovlnná trouba a malá lednička. Nádobí je dostatek a je podle potřeby průběţně doplňováno. V šatnách jsou poněkud stísněné podmínky při současných počtech dětí ve třídách, málo prostoru je v rohových šatních skříňkách. V šatně školnice je současně sklad prádla a čisticích prostředků. Ostatní pomůcky na úklid jsou uloţeny v úklidové komoře. Dbáme na šetrné hospodaření s veškerým materiálem. V suterénu budovy je umístěna sauna, vytápěna je elektrickými saunovými kamny, její kapacita je dětí, k ochlazení slouţí bazének. Školní zahrada je prostorná, plně vyhovující, vybavená třemi pískovišti, dřevěnými sestavami prolézaček, houpaček a skluzavek, v druhé části zahrady jsou kolotoče, polozakryté pískoviště, pergola s posezením, kopec na sáňkování, dřevěný hrad se skluzavkou a část zahrady je osázená ovocnými stromy. Budova mateřské školy má nová plastová okna, opravenou střechu, zateplenou budovu s novou fasádou, vybudováno nové zastřešené schodiště. Záměr: spolupracovat se zřizovatelem,postupně vyměnit lina ve třídách i na chodbě, rozšiřovat fond pomůcek a metodických materiálů určených pro přímou práci s dětmi. Dokončit zařízení zahrady a pravidelně pečovat o travnaté plochy. 4 4

6 3.2. Ţivotospráva Děti se ve škole stravují 3x denně jídlo pro ně připravují ve školní stravovně ZŠ. Skládá se z dopolední svačiny, oběda a odpolední svačiny. Svačiny děti konzumují v jídelně, mají moţnost jíst kdykoliv v průběhu dne /miska s čerstvou zeleninou, ovocem, nápoje/. Starší děti jsou vedeny k samostatnosti při obsluze jak při svačině, tak i obědě pouţívání celého příboru, odnášení talířů, samostatné přidávání. Oběd pro mladší děti se podává ve třídě, kde jsou pro ně přizpůsobeny odpovídající podmínky, taktéţ jsou vedeny k přiměřené samostatnosti a sebeobsluze při stolování. Během dne je pro děti připraven dostatek nápojů ve třídách, při pobytu venku i na zahradě. Děti se obsluhují samy, kaţdé má svůj vlastní hrnek. S vedením školní stravovny spolupracujeme v oblasti zajištění zdravé výţivy, pitného reţimu a individuálních potřeb dětí. Vštěpujeme dětem správné stravovací návyky. Mytí nádobí zajišťují p. kuchařky, po odpolední svačině p. školnice. Záměr: podporovat u dětí správné stravovací návyky v souladu se zdravým ţivotním stylem dostatek ovoce, zeleniny, vhodných nápojů /dostupnost v průběhu celého dne/ Psychosociální podmínky Denní reţim je přizpůsoben věkovým zvláštnostem dětí, je natolik flexibilní, aby umoţňoval organizaci činností v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci /různá doba příchodů dětí do MŠ, neplánované události apod./ Odpočinek dětí je zajištěn na lehátkách, která se denně skládají. Po klidové části /čtená, vyprávěná pohádka, relaxační hudba/ si individuálně hrají či tvoří ve třídě, je respektována individuální potřeba spánku. Pobyt venku probíhá ve skupinách, po třídách nebo společně podle dohody učitelek a v dostatečně dlouhé době / 2 hodiny denně dle počasí/. Vyuţíváme především přilehlé velké zahrady, která je dobře vybavena pro hry, sportovní vyţití a další činnosti. Vycházky směřujeme za poznáním okolí školy, obce, na louky, k rybníku, do polí, za poznáváním přírody. Zařazujeme také exkurze na poštu, do obchodu, do ZOO farmy v DPL, do firmy Kafka Transport, do ZD, do kovářské dílny apod. dle nabídky a dohody se zúčastněnými. Od října do dubna s dětmi 1x týdně chodíme do sauny, respektujeme zdravotní stav dětí a přání rodičů, zapojujeme se do,,hravého lyţování na Monínci. Nově příchozí dítě má moţnost se postupně adaptovat, aby se v MŠ cítilo dobře a bezpečně jako ostatní děti. Pedagogové respektují potřeby dětí, jednají nenásilně, klidně. Všechny děti mají rovnocenné postavení. Míra omezení volnosti a svobody dítěte vyplývá z nutnosti dodrţování potřebného řádu a bezpečnosti v MŠ. Pedagogický způsob práce je zaloţen na ovzduší vzájemné důvěry a tolerance. Děti jsou vedeny k aktivní spoluúčasti a samostatnému rozhodování. Záměr: vytvářet takové podmínky, aby pobyt v MŠ byl pro děti kamarádským společenstvím vrstevníků, ve kterém se cítí bezpečně a jsou v něm rády. 5

7 3.4. Organizace chodu mateřské školy Mateřská škola je v provozu od 6.15 do hodin. Ráno se děti od 3 do 6 let scházejí v jedné třídě ke společným hrám, od 7.30 se rozdělí do tříd podle věku. Tam probíhá spontánní a řízená činnost v průběhu celého dopoledne. Vycházky mohou být organizovány po skupinách, po třídách nebo společně, záleţí na domluvě učitelek, jejich záměrech a cíli vycházky. Odpolední odpočinek probíhá v kaţdé třídě zvlášť, děti odpočívají v herně na lehátkách, poslouchají pohádky, hudbu a spí. Respektujeme individuální potřebu spánku. Dětem, které nespí nabízíme klidové hry. Doba vstávání je individuální okolo hodin. V je podávána odpolední svačina v jídelně společně pro obě třídy. Odpolední hry a činnosti probíhají společně v jedné třídě, popř. na zahradě. Děti se rozcházejí po svačině od hodin. Saunu vyuţíváme od října do dubna jednou týdně vţdy ve čtvrtek dopoledne. Záměr: zajistit organizačně chod mateřské školy, aby co nejlépe vyhovoval potřebám dětí i rodičů Řízení mateřské školy Ředitelem právního subjektu je Mgr. Jiří Kravar, vedoucí učitelkou mateřské školy je Marcela Barešová, vedoucí školní stravovny Pavla Řezáčová. Vedoucí učitelka zodpovídá za chod mateřské školy. Při vedení zaměstnanců vytváří ovzduší vzájemné důvěry, zapojuje spolupracovníky do řízení MŠ, respektuje jejich názor, určuje dostatek pravomocí. Pedagogický sbor pracuje jako tým. Společně řeší problémy, vzájemně se radí, sdělují zkušenosti a poznatky a pomáhají si. Vedoucí učitelka vypracovává ŠVP PV ve spolupráci s ostatními pedagogickými pracovníky. Iniciuje aktualizaci TVP, ponechává dostatek prostoru pro tvořivost a uplatnění specifických schopností jednotlivým učitelkám. Evaluační činnost probíhá ve spolupráci s pedagogickými pracovníky a zahrnuje všechny stránky provozu mateřské školy. Vedoucí učitelka vypracovává vlastní hodnocení školy a jeho závěry vyuţívá ke zkvalitnění další práce školy. Spolupráce se ZŠ je systematická a velmi konkrétní. Kromě provozních a ekonomických záleţitostí spolupracujeme při společných kulturních akcích, spolupráce s 1.tř. ZŠ a školní druţinou je součástí třídních programů. Spolupráce se zřizovatelem probíhá prostřednictví p. ředitele Mgr. Kravara, týká se provozních a ekonomických záleţitostí potřebných k vytvoření vhodných podmínek pro plnění cílů a záměrů našeho ŠVP PV a zároveň rozvíjení a modernizace naší MŠ do budoucnosti. Vedoucí učitelka zajišťuje zápis dětí do MŠ, informuje rodiče o důleţitých informacích týkajících se provozu školy, podle potřeby svolává schůzky rodičů nebo jiné akce den otevřených dveří, adaptační program, hravá odpoledne a další. Vedoucí učitelka zajišťuje spolupráci s odborníky dle potřeby dětí PPP, SPC, logopedií. Záměr: zkvalitňovat řídící práci, sledovat platné předpisy. 6

8 3.6. Personální zajištění V naší mateřské škole pracují čtyři pedagogické pracovnice, všechny mají předepsanou kvalifikaci a pracují na plný úvazek. Jedna provozní pracovnice školnice zajišťuje úklid a provozní potřeby školy, pracuje na plný úvazek. Pro jedno dítě zde pracuje pedagogická asistentka. Učitelky průběţně podle potřeby a nabídky navštěvují semináře a kurzy pro další vzdělávání, které jim pomáhají v rozšíření jejich informovanosti a specializace a obohacují jejich práci. Učitelky vyuţívají také dostupnou odbornou literaturu a tisk. Mají zájem se dále vzdělávat, vycházejí si vstříc se sluţbami. Učitelky jednají a pracují profesionálním způsobem v souladu se společenskými pravidly a pedagogickými a metodickými zásadami výchovy a vzdělávání předškolních dětí. Speciální sluţby pro problémové děti jsou zajišťovány odborníky. Záměr: sledovat nabídky dalšího vzdělávání a účastnit se podle potřeby školy kurzů a seminářů pro učitelky MŠ Spolupráce s rodinou Rodiče mohou před nástupem svého dítěte navštívit a prohlédnout si mateřskou školu. Rodiče dětí docházejících do MŠ jsou informováni o dění ve škole formou nástěnek v šatnách u dveří tříd a u vstupních dveří, zejména pak v kaţdodenním kontaktu s rodiči při ranním a odpoledním předávání dítěte. Dle potřeby jsou svolávány schůzky rodičů /zahájení školního roku, zápis, ukončení školního roku rozloučení s předškoláky/. V průběhu roku připravujeme pro rodiče tvořivá odpoledne tématicky zaměřená např. na podzimní vyrábění, advent, masopust, velikonoce, pouť - seznamování s různými výtvarnými technikami, také sportovní náplň cvičení na míčích, rodiče s dětmi do sauny apod. Koncem školního roku organizujeme společný půldenní výlet celé MŠ. S rodiči předškoláků podle zájmu a vzájemné dohody můţeme podniknout celodenní výlet nebo přespání dětí bez rodičů v MŠ. Respektujeme další návrhy a přání rodičů a jsme připraveni k jednání. Záměr: Nabízet rodičům podněty, inspiraci a dovednosti při výchově dětí, podněcovat rodiče k tomu, aby nabídli svůj čas, moţnosti a schopnosti škole 7

9 4. Organizace vzdělávání Škola má dvě třídy, děti jsou rozděleny podle věku. V I. třídě jsou děti od 3 do 4,5 let, v II. třídě 4,5 let do 6, respektive do 7 let / při odkladu školní docházky/. Kaţdá třída vyuţívá svoji šatnu, umývárnu, hernu. Svým vybavením jsou uzpůsobeny věku dětí a jejich potřebám. I. a II. třída vyuţívá jídelnu v MŠ, společně pak zahradu. Denní řád mateřské školy je dostatečně pruţný, jsou zařazovány řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity, pedagogové se plně věnují dětem a jejich vzdělávání. Poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyváţený, plánovaný učitelkou. Metody vlastní práce vycházejí ze specifik daných věkem, navazují na biologické, psychologické, interpersonální, sociálně-kulturní a enviromentální vědomosti, dovednosti a schopnosti a dále je rozvíjet tak, aby se cítily dobře a měly důvěru ve vlastní schopnosti. Aby měly moţnost vytvářet a rozvíjet vzájemné vztahy, aby byl dostatečně podporován a stimulován rozvoj řeči a jazyka. Kaţdodenní činnosti vedou k pochopení, ţe prostřednictvím vlastních aktivit mohou děti ovlivňovat své okolí, kde také obdrţí pomoc a podporu, pokud ji dlouhodobě či aktuálně potřebují. Řízená činnost prolíná celým dnem v mateřské škole a je plánována učitelkou. Má stanovený cíl a prostředky a je doplněna a rozvíjena spontánními reakcemi dětí. Rozvíjí celou osobnost dítěte a umoţňuje dítěti utvářet si reálný obraz světa. Hygiena a sebeobsluha: potřebuje-li dítě pomoc na toaletě, při oblékání, obouvání, stolování, úklidu hraček atd. můţe kdykoliv vhodným způsobem poţádat učitelku nebo provozní pracovnici. Respektujeme poţadavek intimity. Postupně jsou děti vedeny k samostatnosti při provádění hygieny a sebeobsluhy, vzájemné pomoci a ohleduplnosti. Logopedii zajišťuje jednak odborník přímo v budově MŠ, jednak rodiče docházejí s dítětem k logopedovi podle vlastní volby. Spojování dětí v jednotlivých třídách je moţné pouze ve výjimečných případech nebo o prázdninách. Doplňkové programy: rozšiřují vzdělávací nabídku. Vycházejí z talentu a přání rodičů. Individuální činnosti: provádí učitelka formou hry s dítětem. Učitelka informuje rodiče o individuální práci s dítětem a nabízí spolupráci. Záměr: Vytvářet dětem klidné, obsahově bohaté prostředí, operativně reagovat na potřebné změny v organizaci pokud nastanou v průběhu roku 8

10 5. Charakteristika vzdělávacího program 5.1. Obecná charakteristika Mateřská škola je zaměřena na tělovýchovně ozdravný program a zdravý způsob ţivota. Naším cílem je vyuţít dobře vybavenou zahradu a blízkost přírody ke kaţdodenním pohybových aktivitám dětí, pěstovat u nich kladný vztah k pohybu i k přírodě, v prostředí jejich domova a kolektivu vrstevníků. Vyuţít vlastní saunu k otuţování dětí, zapojit děti do projektu Zdravý úsměv a Školková olympiáda. Naše záměry korespondují se záměry základní školy. Ve spolupráci se ZŠ jsou naše děti členy Klubu sportovních dětí. Školní vzdělávací program vychází z cílů a pěti oblastí Rámcového programu pro předškolní vzdělávání, stanoví vlastní výchovně vzdělávací cíle na základě vlastního hodnocení školy. Je sestaven z integrovaných bloků, které se vzájemně prolínají a doplňují, a odpovídá základním poţadavkům na výchovu a vzdělávání dětí předškolního věku. Zaměřujeme se na rozvoj vědomostí, dovedností a návyků ve všech oblastech ţivota s ohledem na věkové a individuální zvláštnosti dětí a podmínky školy. Klademe důraz na dětskou hru jako přirozenou činnost, při které se dítě předškolního věku nejlépe rozvíjí. Dětem umoţníme rozvíjet výtvarné, jazykové, hudební nebo pohybové činnosti a uplatnit je na výstavách, soutěţích a veřejných vystoupeních. Dětem s logopedickými vadami zajišťujeme preventivní péči a spolupráci odborníků s rodiči. Integrovaným dětem a dětem s odkladem školní docházky věnujeme individuální péči, vedeme o nich písemné záznamy, zajišťujeme ped. asistentku a spolupráci s odborníky. Vyhledáváme talentované děti a vytváříme základní předpoklady pro rozvíjení jejich talentu ve spolupráci s rodiči. K uskutečňování našich záměrů vytvoříme podnětné a bohaté prostředí a klidnou atmosféru pro dětskou hru tak, aby se mohlo rozvíjet přirozené vnímání, myšlení, postoje, chování, fantazie a celková osobnost dítěte. Školní vzdělávací program je vlastní program mateřské školy zohledňující podmínky Mateřské školy v Opařanech. Jeho cílem je dosahování rámcových cílů prostřednictvím vlastních cílů. ŠVP respektuje hlavní cíle předškolního vzdělávání: - rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení - osvojení si základních hodnot, na nichţ je zaloţena naše společnost - získání osobní samostatnosti, schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí. 9

11 5.2. Vzdělávací záměr ŠVP PV Záměrem tohoto vzdělávacího programu je rozvoj osobnosti dítěte, jeho individuality, jeho vzdělávacího potenciálu s citovým postojem vůči ostatním lidem, světu kolem nás, člověku a jeho práci, rodině, přírodě, vlastnímu zdraví, historii a tradicím. Rozvíjíme a podporujeme vztah k sobě i druhým v souladu s lidskými hodnotami. Rozvíjíme samostatnost dítěte, jeho zdravé sebevědomí. Směřujeme u dětí k utváření zdravého ţivotního stylu prostřednictvím bohaté nabídky pohybového vyţití, organizovaného jak ve třídách, tak při pobytu venku. Pravidelným saunováním přispějeme k otuţování dětí, dále zajistíme dostatečný pitný reţim a pravidelné čištění zubů. Ve spolupráci se ŠS správnou skladbu jídelníčku, bohatou na ovoce a zeleninu. Vytváříme podmínky pro kladný vztah dětí k přírodě, ţivotnímu prostředí a jeho ochraně na úrovni blízké dětem. Vyuţíváme vybavení mateřské školy k seznamování s didaktickou a počítač. technikou Způsoby a prostředky naplňování cílů: Umoţňujeme dítěti v předškolním věku rozvíjet svou osobnost na základě svých moţností, schopností, zájmů a proţitků. Cílem ŠVP PV je umoţnit dítěti vnímat svět v jeho přirozených souvislostech a získat tak reálnější pohled na svět a aktivní postoj k němu. Program dává učitelkám dostatek volnosti, aby mohli pracovat v jednotlivých třídách samostatně, vyuţívat své vlastní nápady a čerpat i z potřeb a zkušeností dětí, které vyrůstají na vesnici a mají blíţ k přírodě, zvířatům, lidovým tradicím a zvyklostem Hlavní zásady, principy, metody a formy vzdělávací práce: - rovný přístup všem dětem ke všem činnostem i k jejich osobnostem - respektování individuality dítěte - svobodná volba činnosti, nenásilné vedení dítěte - dbáme na dodrţování dohodnutých pravidel - vyuţíváme individuální i skupinovou práci - umoţňujeme dětem zkoumání a objevování okolního světa - rozvíjíme hrou i řízenou činností komunikativní schopnosti dětí - dbáme na vyváţenost spontánních a řízených činností - uplatňujeme integrovaný přístup na základě integrovaných bloků - nacházíme vţdy odpovědi na otázky dětí - vedeme k vzájemnému respektování, soucítění, pomoci - otevřenost k rodičům i k veřejnosti - dbáme na bezpečí dětí nejen po stránce reálné, ale i pocitové 5.5. Doplňkové projekty: Je veden pedagogem MŠ a je zaloţen na kreativitě a tvořivosti dítěte. Vychází z uspokojování dětské zvídavosti a potřeb objevovat vše nové a zajímavé. Probíhá formou hry a zábavných činností za podpory rodičů v mateřské škole Školková olympiáda Vesele s písničkou Malí šikulové 10

12 6. Vzdělávací obsah Vzdělávací program je rozpracován do čtyř integrovaných bloků společných pro obě třídy. Základem integrovaného bloku je určité téma či motiv, který prolíná do všech činností v různých oblastech výchovného působení. Kaţdý integrovaný blok odpovídá časově přibliţně 12 týdnům. Konkrétní témata rozpracovávají učitelky v třídních programech, zpravidla kaţdý týden jedno téma. Umoţňuje dětem získávat zkušenosti vlastní praktickou činností, proţitkem a experimentováním. Děti jsou vedeny k aktivitě, kreativitě a k samostatnosti při zpracování stanovených úkolů, ale i k týmové spolupráci. Vzdělávací obsah, aktivity a veškeré činnosti školy směřují a přispívají k vytváření klíčových kompetencí soubor předpokládaných vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důleţitých pro osobní rozvoj a uplatnění kaţdého dítěte. I. integrovaný blok Podzimníček přichází. Děti se postupně adaptují na prostředí mateřské školy, seznamují se s ním, poznávají nové hračky, prostředí ve třídách, hernách, šatnách, poznávat svoji značku a postupně se podřizovat kolektivu dětí. Poznají prostředí školní zahrady, budou se seznamovat s danými pravidly, učit se reagovat na pokyny učitelky a také se na ni obracet se svými potřebami. Seznamují se s novými věcmi, které je obklopují. Učí se komunikovat s dětmi v kolektivu i s dospělými. Osvojují si hygienické návyky, poznávají vlastní tělo, zapojují se do pohybových aktivit, cvičení, her, saunování. Vnímají všemi smysly a poznávají funkce lidského těla v sounáleţitostech. Seznamují se s rodinou, kdo sem patří, citové vztahy v rodině, vzájemní pomoc, úcta, znalost bydliště svého i některého kamaráda. Důleţité budovy v obci. Zapojením všech smyslů se učí děti vnímat barvy podzimu, poznají některé druhy ovoce a zeleniny a jejich význam pro zdraví člověka. Osvojí si poznatky o přírodě, počasí, přírodních jevech a pochopí tak souvislosti mezi přírodou a člověkem. Budou pozorovat práce na poli a na zahrádkách, půjdeme k rybníku, do lesa. Seznámí se s některými volně ţijícími zvířaty, s jejich charakteristickými znaky a způsobem ţivota. Posilujeme sebevědomí dětí, povědomí o zdraví a bezpečnosti, podporujeme dětská přátelství a uplatňujeme je při společných hrách a pobytu v MŠ. Osvojí si schopnost sdělit poznatky Vzdělávací oblasti: 1. Dítě a jeho tělo /oblast biologická/ - uvědomění si vlastního těla, rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé a jemné motoriky - osvojení si věku přiměřených praktických dovedností - vytváření zdravých ţivotních návyků a postojů jako základů zdravého ţivotního stylu 11

13 2. Dítě a jeho psychika /oblast psychologická// - rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních /vnímání, naslouchání, porozumění/ i produktivních / výslovnost, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování/ - rozvoj komunikativních dovedností - posilování zvídavosti, zájmu, radosti z objevování - rozvoj tvořivosti v myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření - poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě / uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti/ - získání relativní citové samostatnosti, rozvoj schopnosti sebeovládání 3. Dítě a ten druhý /oblast interpersonální/ - seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému dítěti, k dospělému - osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důleţitých pro navazování a rozvíjení vztahu dítěte k druhým lidem - posilování prosociálního chování dítěte k ostatním lidem / v rodině, v mateřské škole, v dětské herní skupině/ 4. Dítě a společnost /oblast sociálně-kulturní/ - osvojení si základních poznatků o prostředí, v němţ dítě ţije - poznávání pravidel společenského souţití, rozvíjet schopnosti ţít ve společenství ostatních lidí /spolupracovat, spolupodílet se/ - přináleţet k tomuto společenství / k ostatním dětem, ke třídě, k rodině/ - vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané, aktivně se přizpůsobovat prostředí a zvládat jeho změny 5. Dítě a svět /oblast environmentální/ - seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě ţije a vytvářet pozitivní vztah k němu - vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním, technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách - pochopení, ţe změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit Okruhy činností - lokomoční pohybové činnosti /chůze, běh, lezení poskoky/ - nelokomoční pohybové činnosti /změny poloh, pohybů těla na místě/ - sezónní činnosti, pohybové hry, míčové hry - zdravotně zaměřené činnosti /vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační cvičení/ - artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, přednes, recitace, dramatizace, zpěv, prohlíţení a čtení kníţek 12

14 - přímé pozorování přírody, jevů v okolí dítěte, rozhovor o výsledku pozorování,záměrné - pozorování běţných předmětů a objektů, určování a pojmenování jejich vlastností /barva, tvar, velikost, materiál, dotek, vůně, chuť, zvuky/ - spontánní hra s materiálem /třídění, přiřazování, uspořádání, odhad, porovnávání apod./ - spontánní hra, činnosti zajišťující spokojenost, radost - vycházky a výlety do přírody, do okolí - divadelní představení - běţné komunikativní aktivity dítěte s druhým dítětem i s dospělým - dramatické činnosti, hudební a hudebně pohybové hry, výtvarné činnosti, společenské hry, kooperativní činnost ve dvojicích, ve skupinách, aktivity podporující sbliţování dětí, půjčit hračku, střídat se, pomoci druhému dítěti, ke schopnosti vyřešit vzájemný spor - společná setkávání, povídání, aktivní naslouchání druhému, navazování kamarádských vztahů - aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci dítěte v prostředí mateřské školy - běţné kaţdodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování, spoluvytváření přiměřeného mnoţství jasných a smysluplných pravidel souţití ve třídě - přirozené pozorování blízkého prostředí a ţivota v něm, okolní přírody /louka, les, rybník/, vycházky do okolí, praktická orientace v obci - sledování rozmanitostí a změn v přírodě/přírodní jevy a děje, rostliny, ţivočichové, krajina, počasí, ovzduší, roční období/ - pomáhat pečovat o okolní ţivotní prostředí - hry a aktivity na téma dopravy, cvičení bezpečného chování v dopravních situacích, kterých se dítě běţně účastní - aktivity k návyku dětí na zdravý způsob ţivota, otuţování dětí, pravidelné cvičení, pitný reţim, pobyt venku, čištění zubů, saunování dětí Očekávané výstupy klíčové kompetence 1. kompetence k učení pojmenovat většinu toho, čím je dítě obklopeno - učit se nová slova a aktivně je pouţívat - naučit se zpaměti krátké texty básničky, písničky, dramatická úloha - sledovat a vyprávět příběh, pohádku - záměrně se soustředit na činnost, udrţet pozornost - chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti /porovnávat, uspořádat a třídit soubory předmětů podle učitého pravidla, orientovat se v počtu cca do šesti, poznat více, méně, stejně, první, poslední/ - chápat prostorové vztahy /nahoře, dole, uprostřed, před, za, pod, nad, vedle/ - elementární časové pojmy /teď, dnes, včera, zítra, ráno, večer, podzim/ - orientovat se v prostoru, v rovině, částečně se orientovat v čase - vnímat, ţe je zajímavé dozvídat se nové věci, vyuţívat zkušeností k učení 2. kompetence k řešení problémů - navazovat kontakty s dětmi i dospělými, komunikovat s ním vhodným způsobem, respektovat ho - respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se s ním o hračky, pamlsky, pomůcky - uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého, přijímat a uzavírat kompromisy, řešit konflikt dohodou 13

15 - bránit se projevům násilí jiného dítěte, ubliţování, poniţování - v případě potřeby poţádat druhého o pomoc - dodrţovat dohodnutá pravidla chování a vzájemného souţití - spolupracovat s ostatními, hledat řešení 3. komunikativní kompetence - správně vyslovovat, ovládat dech, tempo, intonaci řeči - pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno - vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky a nápady ve vhodně formulovaných větách - vést rozhovor /naslouchat druhým, vyčkat, aţ domluví/ - sledovat a vyprávět příběh, pohádku - porozumět slyšenému /zachytit hlavní myšlenku, sledovat děj, zopakovat jej/ - učit se nová slova a aktivně je pouţívat - projevovat zájem o kníţky - naučit se nazpaměť krátké texty - vyjádřit souhlas i nesouhlas, říci ne v situacích, které to vyţadují, odmítnout se podílet na nedovolených či zakázaných činnostech - těšit se z hezkých a příjemných záţitků - navazovat kontakty s dětmi i dospělými - vědět, ţe se lidé dorozumívají i jinými jazyky 4. sociální a personální kompetence - uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými i dětmi /zdravit známé děti i dospělé, rozloučit se, poprosit, poděkovat, poţádat o pomoc, vyslechnout sdělení, uposlechnout pokyn/ - kaţdý má ve třídě, v herní skupině svou roli, podle které je třeba se chovat - začlenit se do třídy a zařadit mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti - domlouvat se s ostatními na společném řešení /samostatně, s dopomocí/ - vnímat základní pravidla jednání ve skupině, podílet se na nich a řídit se jimi, podřídit se rozhodnutí skupiny, přizpůsobit se společnému programu, spolupracovat, přijímat autoritu/ - spoluvytvářet v tomto společenství prostředí pohody 5. činnostní a občanské kompetence - odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých, být aktivní i bez jejich opory - uvědomovat si samostatnost, své moţnosti - rozhodovat o svých činnostech, zorganizovat hru - spoluvytvářet pravidla souţití mezi vrstevníky, rozumět jejich smyslu a chápat potřebu je dodrţovat - rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí, chovat se tak, aby v situacích pro dítě běţných a jemu známých neohroţovalo zdraví, bezpečí a pohodu svou ani druhých 14

16 II. integrovaný blok Co přináší zimní čas Děti vyuţijí tradice a lidových zvyků k rozvoji psychické a fyzické zdatnosti, osvojí si přiměřené praktické dovednosti, naučí se rozvíjet schopnost ovládat své chování, vůli a ovlivňovat je. Budeme u dětí rozvíjet řečové a jazykové dovednosti. Společně budeme proţívat advent, navodíme vánoční atmosféru, seznámíme děti s tradicemi Mikuláše a Vánoc, seznámíme je s vánočními zvyky, zdobení stromečku, poslech koled, pečení vánočního cukroví, vánoční výzdoba. Připravíme s dětmi vánoční besídku. Výrobou dárků pro své blízké se budou děti učit prosociálnímu chování a posilovat mezilidské vztahy. Děti se budou seznamovat s hlavními znaky zimy, s vlastnostmi sněhu, se zimními sporty, budou posilovat a otuţovat tělesný rozvoj a zdraví, uţijí si soustu legrace při pohybových aktivitách při pobytu venku na sněhu, saunování, naučí se jak se oblékat a proč. Budou pozorovat stopy zvěře ve sněhu, starat se o krmítko pro ptáčky, zdobit v lese stromeček pro zvířata. Předškoláci se budou těšit na zápis do 1. třídy, opakovat si, posilovat sebevědomí. Děti seznámíme se zvyky a tradicemi Masopustu. Při přípravě na karnevalové veselí se děti budou učit rozlišovat barvy, tvary, materiály. Budou se podílet na výzdobě třídy na karneval, rozvíjet fantazii a estetické cítění, posilovat budou kamarádské a kolektivní vztahy. 1. Dítě a jeho tělo /oblast biologická/ - osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě - osvojení si poznatků a dovedností důleţitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí 2. Dítě a jeho psychika /oblast psychologická/ - osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení a psaní, rozvoj zájmu o psanou i nepsanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální /výtvarné, hudební, pohybové, dramatické/ - rozvoj tvořivosti /tvořivé myšlení, řešení problémů/ - příleţitosti a hry pro rozvoj vůle - estetické a tvorčí aktivity /slovesné, výtvarné, dramatické, literární, hudební, pohybové a další/ - sledování pohádek a příběhů obohacující citový ţivot dítěte - dramatické činnosti, mimické vyjadřování nálad 3. Dítě a ten druhý /oblast interpersonální/ - vytváření prosociálních postojů /rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti apod./ - rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních 4. Dítě a společnost /oblast sociálně-kulturní/ - seznamování se světem lidí, kultury, umění - osvojení si základních poznatků o prostředí, v němţ dítě ţije - vytváření povědomí o existenci ostatních národností a kultur 15

17 - rozvoj společenského a estetického vkusu 5. Dítě a svět /oblast environmentální/ - osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před nebezpečnými vlivy Druhy činností - lokomoční i nelokomoční pohybové činnosti, sezónní činnosti - manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, náčiním, materiálem - hudební a hudebně pohybové hry a činnosti - společné diskuse a rozhovory, individuální a skupinová konverzace /vyprávění záţitků, příběhů, vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu/ - přednes, recitace, dramatizace zpěv - činnosti zasvěcující dítě do časových pojmů a vztahů souvisejících s denním řádem a běţnými proměnami - námětové hry a činnosti - činnosti nejrůznějšího zaměření vyţadující samostatné vystupování, vyjadřování, obhajování vlastních názorů, rozhodování a sebehodnocení - estetické a tvůrčí aktivity - hry a činnosti podporující sbliţování dětí - činnosti zaměřené na poznávání sociálního prostředí, v němţ dítě ţije - četba, vyprávění a poslech pohádek a příběhů s estetickým obsahem a poučením - běţné kaţdodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování - přípravy a realizace společných setkání a slavností /v rámci zvyků a tradic návštěva Mikuláše, vánoční besídka, karneval/ - přirozené i zprostředkované poznávání okolí při pobytu venku a na vycházkách, sledování rozmanitostí a změn v přírodě počasí, roční období apod. - práce s knihou, literárními texty, s obrazovým materiálem, vyuţívání encyklopedií a dalších médií poslech CD, DVD - aktivity vedoucí k návyku zdravého ţivotního stylu pravidelné cvičení, otuţování dětí, saunování, pitný reţim, čistění zubů, pobyt venku Očekávané výstupy klíčové kompetence 1. kompetence k učení - záměrně se soustředit na činnost a udrţet pozornost - získávat elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách - učit se zpaměti krátké texty básničky, písničky, dramatické výstupy a scénky 2. kompetence k řešení problémů - řešit problémy na které stačí, být samostatné, pokud se nedaří, poţádat o pomoc kamaráda, učitelku - vyuţívat dosavadních zkušeností, fantazie, představivosti - zpřesňovat si početní představy, vnímat základní matematické souvislosti 16

18 3. komunikativní kompetence - ovládat řeč, samostatně vyjadřovat své myšlenky, klást otázky a hledat odpovědi - pokoušet se vyjadřovat své nálady a proţitky prostředky řečovými, výtvarnými, hudebními i dramatickými - mít povědomí o tom, ţe lidé se dorozumívají i jinými jazyky a ţe je moţné se jim učit 4. sociální a personální kompetence - ve skupině dětí se dokázat prosadit i podřídit, domlouvat se a spolupracovat při společných činnostech, být schopno respektovat druhé - chovat se obezřetně při setkání s neznámými lidmi - chápat, ţe lidé se různí, umět být tolerantní k jejich odlišnostem i jedinečnostem 5. činnostní a občanské kompetence - zajímat se o druhé i o to, co se kolem děje, být otevřené aktuálnímu dění - spoluvytvářet pravidla společného souţití mezi vrstevníky - uvědomovat si svá práva i práva druhých - dbát na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých III. integrovaný blok Přišlo k nám jaro a čaruje Děti se seznámí se znaky probouzející se jarní přírody, s vlivem počasí na změny v přírodě jarní květiny, rostliny, rychlení větviček. Pozorují klíčení semen a učí se pečovat o mladé rostlinky. Poznají domácí i hospodářská zvířata a jejich mláďata, naučí se znát jejich způsob ţivota, uţitek a význam pro člověka. Seznámí se s tradicemi Velikonoc, budou zdobit vajíčka, seznámí se s různými výtvarnými technikami, podílí se na výzdobě třídy, školy. Učí se chovat ekologicky, být citliví k přírodě a všímat si významu zeleně a čistoty ţivotního prostředí kolem nás. Podporujeme zvídavost dětí, poznáváme různé materiály a výrobky, které nás obklopují, učíme se třídit odpa. Pomáháme s jarním úklidem zahrady a slavíme Den země. Děti si budou osvojovat výtvarné i pracovní schopnosti, zapojovat se do soutěţí. Budou si osvojovat důleţité návyky při chování v dopravní situaci, poznávat bezpečné místo pro hru, důleţité dopravní značky, funkci semaforu, nejrůznější dopravní prostředky a způsoby dopravy. Budou sledovat události v obci a účastnit se jich /pálení čarodějnic, lampiónový průvod obcí, vesnická pouť/. Děti vyuţijí pobytu venku, vycházek do okolí a školní zahrady k zlepšování fyzické i psychické zdatnosti, ukončí saunování /vyhodnocení/. Zapojí se do pravidelného sportování Školková olympiáda. Vzdělávací oblasti 1. Dítě a jeho tělo /oblast biologická/ - rozvíjet u dětí uţívání všech smyslů - osvojování si poznatků o těle, jak si chránit zdraví, vyuţití pohybu 17

19 - osvojení si věku přiměřených praktických dovedností a návyků 2. Dítě a jeho psychika /oblast psychologická/ - rozvíjení řečových a jazykových dovedností receptivních i produktivních - rozvíjení a kultivace mravního a estetického vnímání, cítění a proţívání - rozvíjet představivost a fantazii - zlepšovat sebeovládání 3. Dítě a ten druhý /oblast interpersonální/ - rozvoj kooperativních dovedností - rozvíjet respekt a přizpůsobivost ve vztahu k druhým kolem sebe - upevňovat citové vztahy ke svému okolí, ţivým bytostem - chránit si své soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi a dospělými 4. Dítě a společnost /oblast sociálně-kulturní/ - rozvíjení pozitivních vztahů dítěte ke kultuře a umění - rozvíjení estetického vkusu - vytváření podvědomí o mezilidských morálních hodnotách - vytváření základních aktivních postojů k ţivotu, ke světu 5. Dítě a svět /oblast environmentální/ - osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých - činností v péči o okolí - chápat, ţe změny způsobené lidskou činností mohou okolní prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit - vytvářet povědomí o vlastní sounáleţitosti se světem, s ţivou a neţivou přírodou Okruhy činností: - jednoduché pracovní a sebeobsluţné činnosti v oblasti osobní hygieny, stolování, oblékání, úklidu, úpravy prostředí apod. - smyslové a psychomotorické hry - příleţitosti a činnosti směřující k ochraně zdraví, osobního bezpečí a vytváření zdravých ţivotních návyků - poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů, sledování filmových a divadelních představení - prohlíţení a čtení kníţek - činnosti a příleţitosti seznamující děti s různými sdělovacími prostředky /noviny, dětské časopisy, knihy, audiovizuální technika/ - smyslové hry, činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu a vnímání, zrakové a sluchové paměti, koncentrace pozornosti apod. - hry a činnosti zaměřené na cvičení různých forem paměti /mechanické a logické, obrazné a pojmové/ - činnosti přiměřené silám a schopnostem dítěte a úkoly s viditelným cílem a výsledkem, v nichţ můţe být dítě úspěšné - cvičení v projevování citů /zvláště kladných/, v sebekontrole a v sebeovládání /zvláště emocí záporných, např. hněv, zlost, úzkost apod/ - kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinách - společná setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému 18

20 - hra a činnosti, které vedou děti k ohleduplnosti k druhému, ochotě rozdělit se s ním, půjčit hračku, střídat se, pomoci mu, ke schopnosti vyřešit vzájemný spor apod. - setkávání s dramatickým, literárním, hudebním uměním mimo MŠ, návštěvy kulturních a uměleckých míst a akcí zajímavých pro předškolní dítě - aktivity přibliţující dítěti pravidla vzájemného styku /zdvořilost, ohleduplnost, tolerance, spolupráce/ a mravní hodnoty /dobro, zlo, spravedlnost, pravda, upřímnost, otevřenost a pod/ v jednání lidí - aktivity zaměřené k získávání praktické orientace v obci /vycházky do ulic, návštěvy různých institucí, obchodů, budov a dalších pro dítě zajímavých objektů/ - praktické uţívání technických přístrojů, hraček a dalších předmětů a pomůcek, se kterými se dítě běţně setkává - praktické činnosti, na jejichţ základě se dítě seznamuje s různými přírodními i umělými látkami a materiály ve svém okolí a jejichţ prostřednictvím získává zkušenosti s jejich vlastnostmi / praktické pokusy, zkoumání, manipulace s různými materiály a surovinami/ Očekávané výstupy klíčové kompetence 1. kompetence k učení - rozšiřovat poznatky o světě lidí, kultury, přírody a techniky, o jeho rozmanitostech a proměnách - uplatňovat získané zkušenosti v praktických situacích a v dalším učení - odhadovat své síly a učit se hodnotit svoje výkony, pokroky 2. kompetence k řešení problémů - řešit problémy na základě bezprostřední zkušenosti, hledat různé moţnosti a nové varianty - zpřesňovat početní představy a začínat uţívat číselné řady a matematické pojmy - začínat vnímat elementární matematické souvislosti 3. komunikativní kompetence - dobře ovládat dovednosti předcházející čtení a psaní - vyuţívat informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běţně setkává ve svém okolí - dodrţovat dohodnutá pravidla a přizpůsobit se jim, vědět, ţe jinde ve světě ţijí také lidé, ale mluví jinými jazyky 4. sociální a personální kompetence - samostatně rozhodovat o svých činnostech, umět si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej - dětským způsobem projevovat citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, vnímat nespravedlnost - dokázat se bránit projevům násilí jiného dítěte, poniţování a ubliţování 5. činnostní a občanské kompetence - uvědomovat si a chápat smysl pro povinnost při hře, práci a učení, váţit si práce a snahy druhých - vědět, ţe se svým chováním podílí na atmosféře prostředí, ve kterém ţije s ostatními a ţe je i ovlivňuje - chovat se zodpovědněji, dbát na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých dětí kolem sebe 19

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným

Více

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání PUTOVÁNÍ

Více

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima.

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Základní škola a Mateřská škola Kopidlno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto:,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Program byl zpracován pro školní rok 2009/2010

Více

ŠKOLNÍ VDĚLÁVACÍ PROGRAM 2013/14-2015/16

ŠKOLNÍ VDĚLÁVACÍ PROGRAM 2013/14-2015/16 Mateřská škola Havířov Město Puškinova 7a/908 736 01 Havířov Město, A. S. Puškina 908/7a IČ 61 98 87 07 příspěvková organizace ŠKOLNÍ VDĚLÁVACÍ PROGRAM na období 2013/14-2015/16 (AKTUALIZACE NA ŠKOLNÍ

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

KOUZELNÝ ČAS VE ŠKOLCE

KOUZELNÝ ČAS VE ŠKOLCE Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání KOUZELNÝ ČAS VE ŠKOLCE Základní škola a Mateřská škola Šakvice, příspěvková organizace Hlavní 41,691 67 Šakvice, IČO 70826129 1 OBSAH: 1. Základní údaje

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK Podzim je hnědý ježek si dupe, zima je bílá sníh pěkně křupe, jaro je zelené roste

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MY A NAŠI ZVÍŘECÍ KAMARÁDI

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MY A NAŠI ZVÍŘECÍ KAMARÁDI ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MY A NAŠI ZVÍŘECÍ KAMARÁDI Platnost dokumentu od 1. 9. 2011 Školní vzdělávací program pro předškolní

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný na základě RVP PV

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný na základě RVP PV Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace se sídlem Metylovice 220 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný

Více

Království KOUZELNÝ ROK

Království KOUZELNÝ ROK Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Království KOUZELNÝ ROK Platnost dokumentu od 1. 9. 20012 Platí pro školní roky: 20012/2013-2015/2016 podpis ředitele školy razítko školy MOTTO: V našem

Více

Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, p.o.

Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, p.o. Obsah 1. Vize a filozofie školy:... 2 2. Identifikační údaje o mateřské škole... 3 2.1 Název školy... 3 2.2 Zřizovatel... 3 2.3 Právní forma... 3 2.4 Ředitel školy... 3 2.5 Učitelka pověřená vedením MŠ,

Více

č.j. 67/8 2015 Mateřská škola Naše školka při gymnáziu INTEGRA Brno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

č.j. 67/8 2015 Mateřská škola Naše školka při gymnáziu INTEGRA Brno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání č.j. 67/8 2015 Mateřská škola Naše školka při gymnáziu INTEGRA Brno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání DOBRODRUŽNÁ VÝPRAVA ZA POZNÁNÍM zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,, Jaro, léto, podzim, zima v naší školce je to prima Platnost

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Putujeme se Sluníčkem po celý rok Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, Odloučené pracoviště : Šumavská 15 1. Integrovaný blok: Seznámení se Sluníčkem Doporučená témata:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Objevujeme svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Objevujeme svět kolem nás Základní škola a Mateřská škola Brandýsek ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Název vzdělávacího programu: Objevujeme svět kolem nás Naše motto: Podstata objevu je ve spatření něčeho, na

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLKA PLNÁ ZÁBAVY VI. Základní škola a mateřská škola Jankov, okres Benešov Zpracován v souladu s obecně platnými předpisy na základě Rámcového programu

Více

ŠVP PV. Mateřská škola

ŠVP PV. Mateřská škola Základní škola a Mateřská škola Chocerady 267 Č.j.1382/2005 ŠVP PV Mateřská škola Datum: 26.10.2005 Aktualizace: 3.1.2012 Platnost: do r. 2015 Hana Chlumská zástupkyně ředitelky školy pro MŠ Mgr. Romana

Více

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK Strana :: 1 / 37 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Zpracováno podle RVP pro předškolní vzdělávání Zpracoval Schválil Funkce Koordinátorka tvorby ŠVP Ředitelka školy Jméno Mgr. Kateřina Dufková

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole v Pasece pro školní rok 2013-2014

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole v Pasece pro školní rok 2013-2014 Mateřská škola Paseka V Pasece dne 12. 8.2013 783 97 Paseka č.143 č.j. 71/13 Zřizovatel: Obec Paseka 783 97 Paseka č.17 Ředitelka Mateřské školy v Pasece vydává v souladu s RVP PV Školní vzdělávací program

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Jsme školka plná zábavy aneb Hrajeme si od podzimu do léta Základní škola a Mateřská škola Sedlice, okres Strakonice Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!!

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!! Mateřská škola Velký Osek, okres Kolín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Svět? Tak to musíme prozkoumat!!! ŠVP platí od 1.9.2013 Ve spolupráci s kolektivem MŠ zpracovala Blanka Novotná,

Více

POZNÁVÁME SVĚT A SEBE SE SKŘÍTKY DUHOVÉHO STROMU

POZNÁVÁME SVĚT A SEBE SE SKŘÍTKY DUHOVÉHO STROMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 1. 9. 2013 31. 8. 2016 POZNÁVÁME SVĚT A SEBE SE SKŘÍTKY DUHOVÉHO STROMU MATEŘSKÁ ŠKOLA SUDOMĚŘICE, OKRES HODONÍN OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Mateřská škola Hrob, Verneřice 128, 417 04 Hrob. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platný pro rok 2011-2014

Mateřská škola Hrob, Verneřice 128, 417 04 Hrob. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platný pro rok 2011-2014 Mateřská škola Hrob, Verneřice 128, 417 04 Hrob ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platný pro rok 2011-2014 ZKOUMÁME A OBJEVUJEME SVĚT 1 Projednáno na pedagogické poradě dne: 27.6.2011

Více

Putování časem se sluníčkem

Putování časem se sluníčkem Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha západ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování časem se sluníčkem Motto: Od úsměvu k úsměvu, ať je Ti vždy do zpěvu! Sídlo organizace:

Více

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Únanov Název: Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě (Jan Čarek) Č. j.: 28/2010 Projednáno na pedagogické poradě: 26. 8.2010 Projednáno

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Mateřská škola Olomouc Helsinská 11, příspěvková organizace Mateřská škola Helsinská 11 Mateřská škola Čapka Choda 12 Je nám dobře na světě Aktualizace byla projednána na pedagogické

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIPOLTICE, okres Pardubice. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIPOLTICE, okres Pardubice. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIPOLTICE, okres Pardubice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Školní rok 2012/2013 Č. j.: /2012 ze dne 27. 8. 2012 OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Základní škola speciální a Praktická škola Černovice Dobešovská 1 394 94 Černovice

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Základní škola speciální a Praktická škola Černovice Dobešovská 1 394 94 Černovice 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Základní škola speciální a Praktická škola Černovice Dobešovská 1 394 94 Černovice IČ 70 842 612 IZO 110 034 066 RED-IZO 600 022 501 www stránky: web.telecom.cz/pscernovice1 e-mail:

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola, Jičín, 17. listopadu 109 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání V každé roční době chceme mít blízko k přírodě i k sobě. školní rok 2014/ 2015 1 Pro práci

Více