Základní škola a Mateřská škola Dobrá Voda u Českých Budějovic, Na Vyhlídce 6, Dobrá Voda u Českých Budějovic ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Dobrá Voda u Českých Budějovic, Na Vyhlídce 6, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Dobrá Voda u Českých Budějovic, Na Vyhlídce 6, Dobrá Voda u Českých Budějovic ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Číslo směrnice: 5/2012 Nahrazuje směrnici: č. 2/2005 Vypracoval: Mgr. Dana Nováková Vydáno dne: Účinnost od: Ped. rada projednala: Stran: 7 Změny: Číslo Datum Strana Účinnost Provedl Poznámky V souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon), 30, odst.1, vydávám řád školní družiny: Obsah: I. Všeobecné ustanovení II. Organizace a provoz školní družiny III. Režim školní družiny IV. Dokumentace V. Stanovení výše úplaty za školské služby ve ŠD VI. Kritéria pro přijímání žáků do ŠD VII. Celoroční plán práce ve ŠD I. VŠEOBECNÉ USTANOVENÍ Činnost družiny 1. Družina poskytuje zájmové vzdělávání žáků Základní školy a Mateřské školy Dobrá Voda u Českých Budějovic. 2. Družina vykonává činnost ve dnech školního vyučování. 3. Družina organizuje zájmové vzdělávání především pro účastníky přihlášené k pravidelné denní docházce. 4. Činnost družiny se uskutečňuje výchovou, vzdělávací, zájmovou a tematickou rekreační činností nespojenou s pobytem 1

2 mimo místo, kde škola vykonává činnost školského zařízení pro zájmové vzdělávání, pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností, využitím otevřené nabídky spontánních činností. 5. Družina umožňuje účastníkům odpočinkové činností a přípravu na vyučování. II. ORGANIZACE A PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY A. Přihlašování, odhlašování žáka 1. Žáka do školní družiny přihlašuje zákonný zástupce předáním řádně vyplněného zápisového lístku s uvedením rozsahu docházky a způsobu odchodu žáka z družiny - přihlášky eviduje pověřená vychovatelka. 2. O přijetí žáka k činnosti školní družiny rozhoduje ředitelka školy na základě vyplněných náležitostí v písemné přihlášce a kritérií pro přijetí (zaměstnanost obou rodičů, upřednostnění dětí z neúplných rodin, celotýdenní docházka v plném režimu). 3. Činnost školní družiny je určena přednostně pro žáky ročníku, k pravidelné docházce však mohou být přijati i žáci 5. ročníku a druhého stupně, pokud oddělení nedosáhlo limitujícího počtu žáků. 4. Odhlášení žáka z docházky do činností školní družiny (dále jen ŠD) oznámí rodiče písemnou formou pověřené vychovatelce ŠD. 5. O vyloučení z docházky do ŠD rozhodne ředitelka školy na základě návrhu pověřené vychovatelky ŠD a po projednání v pedagogické radě. Rozhodnutí o vyloučení ze ŠD sdělí ředitelka školy rodičům žáka písemně s patřičným zdůvodněním. B. Provoz školní družiny 1. Provozní doba ŠD : Denně: hod hod. 2. V době prázdnin nebo mimořádného volna je činnost ŠD zajištěna, pokud počet přihlášených žáků není nižší než Výchovně vzdělávací práce a další činnosti ve školní družině probíhají podle rozvrhu činností a režimu, který schvaluje ředitelka školy. 4. Vyučovací jednotka ve výchovně vzdělávací práci ŠD je 60 minut. 5. Místnosti ŠD jsou učebny v přízemí školy č.34, 36, K činnosti ŠD je možné po dohodě s vedením školy využívat tělocvičnu, školní hřiště a uvolněné učebny. 7. Počet oddělení : Naplňování oddělení: oddělení školní družiny se naplňuje nejvýše do počtu 30 účastníků, nejvyšší počet účastníků na 1 pedagogického pracovníka je 30 žáků denně přítomných - limit pro počet je dán velikostí učebny a mírou bezpečnosti žáka v provozu oddělení. C. Docházka do ŠD 1. Budova školy je zpřístupněna žákům k docházce do činností ŠD v ranním provozu od 5.55 do 7.30 hod. 2. V odpoledním provozu vstupují žáci do provozu ŠD od do hod. 3. Žák vstupuje do činností ŠD v nahlášeném režimu, který je uveden zákonným zástupcem na zápisovém lístku. Bez písemné omluvy od rodičů je účast v zaměstnáních ŠD povinná. 4. Nepřítomnost žáka v ŠD je omluvena nepřítomností žáka ve škole (postup dle školního řádu), pokud je žák vyzvednut rodiči z vyučování, ohlásí vychovatelce tuto skutečnost třídní (předávající) učitel. Omluva je písemná. 5. Odhlášku ze stravování v případě nepřítomnosti žáka provádí rodiče sami. 6. Uvolnění z denní činnosti ŠD je jen na základě písemného sdělení zákonného zástupce nebo s osobním vyzvednutím žáka. 2

3 7. Režim vyzvedávání žáka z činností ŠD - po ukončení vyučování do hod. a dále od do hod. z důvodu nenarušení plánovaných činností v době mezi hodinou. 8. Do odpoledního provozu ŠD jsou žáci přihlášeni k činnosti ve ŠD předáváni vychovatelkám školní družiny přímo vyučujícím po ukončení řádné výuky či jiné činnosti organizované školou. Předávající při předání sdělí počet předávaných žáků a oznámí důvod nepřítomnosti zapsaných žáků ŠD. 9. Při nevyzvednutí žáka zákonným zástupcem z činnosti ŠD do konce stanovené provozní doby ŠD má vychovatelka přístup k telefonu. Dle telefonické domluvy s rodiči vyčká s žákem až do příchodu rodičů či daného zástupce. Není-li nikdo ze zákonných zástupců či uvedených kontaktních osob k zastižení, sdělí situaci řediteli školy, event. policií. Problém může řešit i odvodem dítěte k sobě domů a pokoušet se dále o kontakt se zákonnými zástupci. D. Pravidla chování žáků při činnostech ŠD 1. Žáci se řídí pokyny vychovatelky ŠD, pravidly vnitřního řádu ŠD a školního řádu. 2. Bez vědomí vychovatelky žák neopouští oddělení ŠD. 3. Doba pobytu ve školní družině se řídí údaji na zápisovém lístku. 4. Na oběd jsou žáci odváděni v doprovodu vychovatelek ŠD. 5. Osobní věci má každý žák označeny příjmením. Případnou ztrátu či záměnu hlásí žák nebo zákonný zástupce ihned pí. vychovatelce. 6. K hrám, hračkám, knihám atd. se žáci chovají ohleduplně a šetrně. Úmyslné poškození nebo zničení herního zázemí či vybavení nahradí, event. opraví rodiče. 7. Do hodnocení a klasifikace chování žáka se započítávají i projevy chování v činnostech ŠD - platí i zde ustanovení vyhlášky o základní škole. 8. Pokud žák soustavně narušuje činnosti ŠD, opakovaně porušuje vnitřní řád ŠD a školní řád, může být z rozhodnutí ředitele školy z docházky do ŠD vyloučen. E. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků ŠD 1. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při činnostech zajišťuje každá vychovatelka ve svém oddělení metodicky správným a plánovitým výběrem činností v jednotlivých zaměstnáních. 2. Veškeré zjištěné nedostatky vychovatelky okamžitě nahlásí vedení školy. 3. Při úrazu žáka je vychovatelka povinna vyhodnotit situaci - ošetří sama, zavolá rodiče, lékařskou pomoc, při úrazu hlavy a břicha zavolá lékařskou pomoc vždy. 4. Žák je povinen okamžitě hlásit vychovatelce každé zranění při činnostech. 5. Během provozu ŠD nevstupují z hygienických a bezpečnostních důvodů zákonní zástupci či jimi pověřené osoby do výchovných prostor školy a oddělení ŠD. Komunikace s vychovatelkami probíhá přes dveřní hlásku nebo osobně, v odpoledních hodinách při výkonu služby vychovatelky u hlavních dveří. Další individuální pohovory mohou probíhat na základě osobní domluvy, v rámci třídních schůzek a konzultací. 6. Pedagogičtí zaměstnanci ŠD i žáci ŠD se dále řídí ve svém chování, povinnostech a právech ustanoveními školního řádu. F. Pitný režim 1. Pitný režim je zajištěn nápoji školní jídelny, automatem na nápoje v hale školy, vlastním pitím. G. Nepřítomnost zaměstnance 1. Při krátké nepřítomnosti vychovatelky (náhlá nezbytná nepřítomnost v průběhu dne) je možné spojit oddělení tak, aby v jednom oddělení nepřesáhl počet dětí 30. Vychovatelka daného oddělení přizpůsobí činnost tomuto počtu. S touto situací je vždy obeznámeno vedení školy. 2. Předem známá nepřítomnost vychovatelky l den a více je řešena zástupem. 3

4 III. REŽIM ŠKOLNÍ DRUŽINY 6.00 hod hod.: do 7.30 hod. příchod do ŠD, převážně odpočinková činnost, klidové hry, stolní hry, hračky, činnost dle zájmů hod hod.: oběd, osobní hygiena, volná činnost hod hod.: odpočinková činnost /besedy, četba, vyprávění, tematické rozhovory/ hod hod.: činnost zájmová - aktivity z oblasti Vv,Pč, Hv, Tv, sportovní a turistická, přírodovědná, příprava na vyučování formou kvízů, soutěží, křížovek apod hod hod.: osobní hygiena, svačina, úklid osobních věcí, postupný odchod dětí domů - kontrola v šatnách, možné vypracování domácích úkolů hod hod.: rekreační činnost, stolní hry, postupné uspořádání herního prostoru ve třídě, úklid. IV. DOKUMENTACE Dokumentace vedená v oddělení školní družiny Zápisový lístek pro žáky, kteří jsou přihlášeni k pravidelné docházce. Přehled výchovně vzdělávací práce. Docházkový sešit. V. STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA ŠKOLSKÉ SLUŽBY VE ŠD (Směrnice č. 4/2011) V souladu s ustanovením 123, odst. 4, zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon) a v souladu s vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, kterým se stanoví výše úplaty za školské služby ve školní družině (dále jen úplata za ŠD). 1. Provoz a organizace ŠD je dána řádem ŠD při Základní škole a Mateřské škole Dobrá Voda u Českých Budějovic 2. V souladu se zákonnými ustanoveními, stanovuje výši úplaty a rozhoduje o snížení nebo prominutí úplaty ředitelka školy. Výše úplaty na jedno dítě umístěné v ŠD činí 100, - Kč měsíčně. V období hlavních školních prázdnin je ve ŠD provoz přerušen. 3. Povinnost zákonného zástupce hradit úplatu trvá po celou dobu, kdy je dítě přihlášeno k soustavné docházce do ŠD a školské zařízení je v provozu. V případě nepřítomnosti dítěte ve školském zařízení se úplata nevrací. Úplata se hradí v hotovosti vždy za období dvou měsíců do 5. dne daného měsíce. Pokud za dítě není zaplacen poplatek ve stanoveném termínu, vychovatelka ŠD o tom uvědomí ředitelku školy. Ředitelka školy může rozhodnout o případném vyloučení žáka ze ŠD. 4. Úplata může být snížena nebo prominuta žákovi, pokud je společně posuzovanou osobou pro nárok na sociální příplatek, který podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře pobírá jeho zákonný zástupce nebo jiná oprávněná osoba žákovi, pokud má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře a tento příspěvek nebo jeho část je vyplácena 4

5 5. Postup zákonného zástupce v případě snížení nebo prominutí úplaty: podat žádost ředitelce školy prostřednictvím vychovatelky ŠD (tiskopis žádosti obdrží u pověřené vychovatelky) přiložit potřebné doklady viz. bod 4a,b 6. Ředitelka vydá rozhodnutí o snížení nebo prominutí úplaty, které zákonný zástupce obdrží poštou do vlastních rukou. Rozhodnutí ředitelky má platnost tři měsíce. VI. KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ DO ŠD 1. Školní družina je určena žákům ročníku. Přednost mají žáci 1. a 2. ročníku. Žáci 3. a 4. ročníku a ročníků vyšších jsou přijímány do naplnění kapacity ŠD. 2. Přednostně jsou přijímány děti zaměstnaných rodičů (zákonných zástupců). V zápisním lístku musí být potvrzení zaměstnavatele zákonných zástupců (bez potvrzení nebude dítě do ŠD přijato). 3. Zápisní lístky odevzdají zákonní zástupci vychovatelce ŠD nebo vedení školy nejpozději do 15. června předchozího školního roku. Na pozdější přihlášky nebude brán zřetel. VII. CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE VE ŠD Výchovně vzdělávací činnost ve školní družině probíhá za odlišných podmínek než výchovně vzdělávací činnost při školním vyučování. Sleduje ve svém cílovém zaměření stejné požadavky, cíle a úkoly, ale nikoliv v podmínkách povinné školní činnosti, ale v podmínkách jejich odpočinku, rekreace, zábavy, relaxace, zájmové činnosti atd. v době po vyučování. Obsahové zaměření výchovně vzdělávací činnosti ve školní družině musí přihlížet ke stupni a míře únavy žáků z předchozího školního vyučování. Je ovlivněno samozřejmě i ročním obdobím a počasím. Roční plán práce ŠD je rozdělen na měsíce a spojen v roční období. Bez ohledu ne roční období jsou každodenně zařazovány činnosti vedoucí k upevnění správných hygienických návyků, zdravého životního stylu, k ochraně vlastního zdraví a zdraví ostatních lidí, k pěstování vzájemných vztahů, vhodné komunikace a slušného chování 1. Podzimní období (září, říjen, listopad) Činnost odpočinková: odpočinek na koberci, poslech pohádek, stolní a společenské hry podle výběru dětí, práce s loutkami Činnost rekreační: denní vycházky spojené s hrami ve volné přírodě, pohybové hry na hřišti Činnosti zájmové: pozorování přírody a změn v přírodě, základní znalost květin, stromů atd. nutnost ochrany přírody námětové kreslení podzim práce s přírodním materiálem hry s míčem házení, chytání, koulení, štafety, základy vybíjené skákání švihadla, lano, kruhy příprava na vyučování formou didaktických her 2. Zimní období (prosinec, leden, únor) Činnost odpočinková: klidné zaměstnání, společenské a tvořivé hry předčítání, poslech, vyprávění volné kreslení, omalovávání, domalovávání 5

6 videopohádky Činnost rekreační: denní vycházky do zimní přírody využití k prohlubování prvoučných poznatků o přírodě a činnosti lidí otužování tělovýchovné chvilky během zaměstnání kolektivní hry v místnosti a na chodbě, v hale soutěže a kvizy ze zájmové činnosti Činnosti zájmové: pozorování zimní přírody, péče o krmítka poznávání ptáků u krmítek, péče o hry, šetrné zacházení se svěřeným majetkem (hračky..) Vánoce význam, výroba ozdob na vánoční stromek, výroba dárků, výzdoba budovy školy, zdobení vánočního stromku zimní sporty a různá nebezpečí při jejich provozování (upozornění), bobování, sáňkování, stavby ze sněhu, pohyb v zimním terénu kolektivní hry a soutěže v místnosti složitější hádanky péče o pořádek v osobních věcech, v aktovce 3. Jarní období (březen, duben, květen) Činnost odpočinková: volné hry podle výběru dětí schopnost samostatné volby odpočinek na koberci hádanky a hlavolamy práce s časopisy pohádkové půlhodinky (gramofon, video ) Činnost rekreační: rekreační vycházky rozšiřující přírodovědné a vlastivědné poznatky sezónní činnosti pohybové hry na čerstvém vzduchu (využívání švihadel, lana, obručí..) Činnosti zájmové: ochrana jarní přírody jarní úklid v okolí školy, šetření životního prostředí pomoc dětí v domácnosti vycházky do přírody pozorování změn, význam lesů pro člověka, chování v lese, terénní hry s brannými prvky jarní sportovní soutěže sportovní hry, základy lehké atletiky (využití sportovního areálu školy) práce s knihou didaktické hry k procvičování učiva jarní zvyky a obyčeje Velikonoce, výrobky na velikonoční téma, velikonoční výzdoba školy přesazování pokojových rostlin 4. Letní období (červen) Činnost odpočinková: odpočinek venku využití terasy školy společná četba, vyprávění, poslech Činnost rekreační: denní pobyt v přírodě co nejdelší dobu (dle srážek a teploty vzduchu) cvičení a hry na terase využívání louky za školou a pod tělocvičnou opakování oblíbených her hádanky a soutěže sportovní hry Činnosti zájmové: vycházka do přírody a pozorování změn, pozorování života hmyzu a poznávání běžných druhů získat představu o rovnováze života v přírodě vhodnost a vkusnost v oblékání 6

7 Ostatní činnosti školní družiny pravidelné cvičení prevence nákaz (čistota jídla, čistota oděvu, pravidelné otužování..) při vycházkách rozvíjet zájem o odhalování nových poznatků, orientovat pozornost na vlastivědné a přírodovědné zajímavosti využívání přírodních materiálů k rozvíjení výtvarných a pracovních činností Září přivítání nových žáků 1. ročníku seznámení dětí s prostředím a režimem ŠD Říjen pořízení dokumentace ŠD Listopad výzdoba chodby před ŠD Prosinec ozdobení vánočního stromku v hale školy vánoční výzdoba haly a oken v hale Leden výroba dárků k zápisu pro budoucí prvňáky Únor fotodokumentace činnosti ŠD Březen výtvarná soutěž ve školní družině Duben výzdoba haly u příležitosti velikonočních svátků výroba velikonočních dárků a ozdob Květen výroba dárků pro maminky (Den matek) Červen ve spolupráci s třídními učitelkami připravit hry a soutěže ke Dni dětí loučení se školou Celoroční využívání přiděleného počítače základní obsluha (využití vhodných počítačových her, případné rozšiřování o nové) ředitelka školy V Dobré Vodě u Českých Budějovic dne

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola T.G.Masaryka Třebíč, příspěvková organizace se sídlem Komenského nám. 61/6, 674 01 Třebíč ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 414 / 2014 Vypracoval: Schválil:

Více

Základní škola a Mateřská škola Měrovice nad Hanou

Základní škola a Mateřská škola Měrovice nad Hanou Základní škola a Mateřská škola Měrovice nad Hanou VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY /příloha ke Školnímu řádu ZŠ/ I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Činnost družiny 1.1 Družina poskytuje zájmové vzdělávání žáků. 1.2

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ TŘEBOVÁ, HABRMANOVA ULICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ TŘEBOVÁ, HABRMANOVA ULICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání U10.14 (nahrazuje U 5.12) Naše školní družinka, je barevná jak květinka, zde si spolu všichni hrají, vzájemně se poznávají. Společně si poradíme, všechno

Více

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, 664 64 Dolní Kounice I. ÚVOD

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, 664 64 Dolní Kounice I. ÚVOD ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH I. Úvod II. Práva a povinnosti žáků III. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků IV. Práva a povinnosti pracovníků školy V. Docházka do školy VI. Bezpečnost a ochrana zdraví VII. Provoz

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Teplice, Koperníkova 2592 Koperníkova 2592, Teplice www.zskopernikova.cz ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 012/2012/SM Vypracovala: Schválila: Spisový

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání ve školní družině 4. Klíčové kompetence 5.

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace, 360 01 Karlovy Vary Vnitřní řád školní družiny V Karlových Varech 30.srpna 2013 Mgr. Jan Poula ředitel školy Vnitřní řád školní družiny

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Zlatníky Hodkovice Náves sv. Petra a Pavla 41, 252 41 Dolní Břežany ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Sm/336//2013 Dana

Více

Základní škola Vejvanovice, okres Chrudim

Základní škola Vejvanovice, okres Chrudim ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škola Vejvanovice, okres Chrudim 1 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLNÍ DRUŽINY... 3 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍ DRUŽINY... 3 CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ...

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY. část: 17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY. Základní škola a Mateřská škola Tupesy, příspěvková organizace, 68707, Tupesy 112

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY. část: 17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY. Základní škola a Mateřská škola Tupesy, příspěvková organizace, 68707, Tupesy 112 Základní škola a Mateřská škola Tupesy, příspěvková organizace, 68707, Tupesy 112 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: 27.8.2012 Vypracoval: Mgr.

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola, Brno, Botanická 70 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 291/2014 Účinnost od: 1. 9. 2014 Skartační znak: A 5 Vypracoval: Schválil: PaedDr. Danuše Pytelová, ředitelka školy PaedDr. Danuše Pytelová,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLOPLAZY 783 56 Doloplazy 145 V N IT Ř N Í Ř Á D Š K O L N Í D R U Ž I N Y Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: 29-14 A.1.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLOPLAZY 783 56 Doloplazy 145 V N IT Ř N Í Ř Á D Š K O L N Í D R U Ž I N Y Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: 29-14 A.1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLOPLAZY 783 56 Doloplazy 145 V N IT Ř N Í Ř Á D Š K O L N Í D R U Ž I N Y Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: 29-14 A.1. A10 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 23.1.2014

Více

Školní družina při ZŠ Jihlava, Demlova 32

Školní družina při ZŠ Jihlava, Demlova 32 Školní družina při ZŠ Jihlava, Demlova 32 Školní vzdělávací program školní družiny Zdravě, hravě, zábavně - 1 - Na základě dohody vychovatelek ŠD byla vytvořena základní struktura a obsah témat, která

Více

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. ÚČASTNÍCI ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. ÚČASTNÍCI ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. ÚČASTNÍCI ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní družina je určena přednostně žákům 1. stupně K pravidelné denní docházce mohou být přijati i žáci 2. stupně, pokud oddělení nedosáhlo limitujícího

Více

09 Základní škola, Příbram VII, 28. října 1

09 Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení Řád školní družiny (dále také ŠD) je vydán základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Řád školní družiny Č. j. 7/2013 Zpracovala: Martina Marková, vedoucí vychovatelka školní družiny Platnost vnitřního předpisu: od 1. 9.

Řád školní družiny Č. j. 7/2013 Zpracovala: Martina Marková, vedoucí vychovatelka školní družiny Platnost vnitřního předpisu: od 1. 9. Základní škola Čeladná, příspěvková organizace Řád školní družiny Č. j. 7/2013 Zpracovala: Martina Marková, vedoucí vychovatelka školní družiny Platnost vnitřního předpisu: od 1. 9. 2014 Řád školní družiny

Více

Řád školní družiny. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ

Řád školní družiny. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ Řád školní družiny Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ Projednán pedagogickou radou dne: 26.8.2014 Č.j. : 300/2014/ ZSNR V platnosti od : 1.9.2014 1. Základní ustanovení Tento vnitřní

Více

Řád školní družiny I. OBECNÁ USTANOVENÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Řád školní družiny I. OBECNÁ USTANOVENÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Základní škola a mateřská škola Brno, Husova 17, 602 00 Brno příspěvková organizace Řád školní družiny I. OBECNÁ USTANOVENÍ Školní družina je součástí právního subjektu Základní školy a mateřské školy

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, nám. B. Hrozného 12, okres Nymburk Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j.: 12/2013 Jar verze 20013/2014 (platnost od 1. 9. 2013) Obsah: 1. Identifikační

Více

HROU DO ŽIVOTA VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA PERUC KOMENSKÉHO 193

HROU DO ŽIVOTA VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA PERUC KOMENSKÉHO 193 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY HROU DO ŽIVOTA ZÁKLADNÍ ŠKOLA PERUC KOMENSKÉHO 193 Dokument vstoupil v platnost dnem 1.9.2008 Aktualizované vydání ze dne 1.2.2013 V Peruci 1.2.2013 razítko: Mgr. Jaroslava

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola Bohušovice nad Ohří, p.o. Husovo náměstí 112, 411 56 Bohušovice nad Ohří tel. : 416 781 135 zsbohusovice@email.cz, VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obsah: I. Úvodní ustanovení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Dr. MIROSLAVA TYRŠE, MÁNESOVA 1526, ČESKÁ LÍPA, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Dr. MIROSLAVA TYRŠE, MÁNESOVA 1526, ČESKÁ LÍPA, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Dr. MIROSLAVA TYRŠE, MÁNESOVA 1526, ČESKÁ LÍPA, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ KLUB - POHODA Autorský tým: Božena Grosmutová, Mgr. Lubomíra

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace IČO 44555202 3/2014 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace IČO 44555202 3/2014 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace IČO 44555202 3/2014 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obsah: ČL. 1 Poslání školní družiny ČL. 2 Práva a povinností dětí a jejich zákonných

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ ZDICE

ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ ZDICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (příloha 3) ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ ZDICE Příloha 3 Školní vzdělávací program školní družiny 1 Školní družina funguje na základě ustanovení 30, odstavce 1 zákona

Více

Základní škola Otokara Březiny Počátky, okres Pelhřimov Komenského sady 387, 394 64 Počátky. Školní družina

Základní škola Otokara Březiny Počátky, okres Pelhřimov Komenského sady 387, 394 64 Počátky. Školní družina Základní škola Otokara Březiny Počátky, okres Pelhřimov Komenského sady 387, 394 64 Počátky Školní družina Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola základ pro život Obsah 1. Identifikační

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Dodatek č.1 č.j. ZŠ/225/2007 1 ŠVP pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program Tady

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem 739 59 Střítež 108 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZŠ/0164/2012 2012/2013 Vypracoval: Schválil: Mgr. Dagmar Machálková, ředitelka školy Mgr. Dagmar Machálková, ředitelka školy Pedagogická

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY pro rok 2014/2015

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY pro rok 2014/2015 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY pro rok 2014/2015 Hlavním posláním ŠD je zabezpečení pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti, odpočinku

Více

ŠKOLNÍ VZĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU VE VRANÉM NAD VLTAVOU

ŠKOLNÍ VZĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU VE VRANÉM NAD VLTAVOU ŠKOLNÍ VZĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU VE VRANÉM NAD VLTAVOU Motivační název: S kamarády poznám více věcí a to za to stojí přeci. Předkladatel: Základní škola Vrané nad Vltavou U Školy 208 252 46

Více

Školní vzdělávací program. Školní družina ZŠ a MŠ Červené Pečky

Školní vzdělávací program. Školní družina ZŠ a MŠ Červené Pečky Školní vzdělávací program Školní družina ZŠ a MŠ Červené Pečky Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika ŠD... 4 3. Charakteristika ŠVP školní družiny... 4 4. Předpokládané výstupy konkrétních

Více