VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2011/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2011/2012"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2011/ Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice, PSČ právní forma příspěvková organizace IČO IZO Zařazení do školského rejstříku do sítě škol, od automatický přechod do školského rejstříku vedení školy Ředitelka: Mgr. Marie Sklenářová kontakt tel.: web stránky 1.2 zřizovatel název zřizovatele Obec Dobromilice adresa zřizovatele Dobromilice 6, PSČ kontakt tel.: Starosta obce Pavel Drnovský 1.3 součásti školy kapacita Základní škola 120 žáků Školní družina 25 žáků 1.4 základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd/ oddělení Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Počet žáků na pedagoga 1. stupeň ZŠ 3 třídy 37 žáků 12,3 10,3 Školní družina 1 oddělení 22 žáků 22 žáků 22 žáků Komentář: Škola je trojtřídní. Vyučuje se ročník. V I. třídě byl spojený 3. a 5. ročník. Ve II. třídě byl 1. ročník. Ve III. třídě byl spojený 2. a 4. ročník. Počet žáků je uveden dle Výkazu o ZŠ k Během roku může dojít ke změně 1

2 v počtu. Počet žáků na pedagoga byl vypočítán podle úvazků= 3,589 úvazku. 1.5 materiálně-technické podmínky školy Učebny a další místnosti Odpočinkový areál Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou 3 kmenové třídy, učebna pro PČ a VV, učebna pro HV, počítačová učebna, cvičebna, učebna pro ŠD, žákovská knihovna, výdejna obědů, 2 malé učebny pro výuku odloučeného pracoviště ZUŠ Němčice nad Hanou, 1 kmenová třída vybavena počítači, Všechny kmenové třídy jsou vybaveny nastavitelným žákovským nábytkem a odpočinkovým koutkem. dvorek Kabinet pomůcek je vybaven základními pomůckami, ve cvičebně je základní nářadí a náčiní. Žáci jsou vybaveni učebnicemi především z nakladatelství Alter, Studio 1+1, Nová škola, SPN. škola má televizi, magnetofony, video, kopírovací stroj, tiskárny, digitální fotoaparát,9 počítačů, připojení na internet, 1 notebook Komentář: 1.6 Údaje o školské radě Datum zřízení Počet členů školské rady 3 členy Kontakt ZŠ Dobromilice 2. Vzdělávací programy Vzdělávací program Vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO DĚTI, DĚTI PRO ŽIVOT - PLATNÝ OD Zařazené třídy ročník 2

3 3. Přehled pracovníků školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 6 zaměstnanců Počet učitelů ZŠ 4 učitelky Počet vychovatelů ŠD 1 vychovatelka Počet asistentů pedagoga 0 Počet správních zaměstnanců ZŠ 1 školnice Komentář: 3.2 Údaje o pedagogických pracovnících Pedagogičtí Roků Stupeň Funkce Úvazek. pracovníci ped.praxe vzdělání Aprobace 1 učitelka 1,0 29 SŠ MŠ 1 učitelka 1,0 22 VŠ 1. stupeň ZŠ 1 učitelka 1,0 7 VŠ 1. stupeň ZŠ 1 učitelka 0,27 8 SŠ neaprobovaná 1 vychovatelka 0,71 2 SŠ neaprobovaná 3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve výuce % Učitelé 1. stupně 70,00% Učitelé 1. stupně 70,00% Vychovatelka ŠD 100,00% Vychovatelka ŠD 0,00% Komentář 3.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Do 35 let let let nad 55 let do důch. věku v důchod. věku Celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy Komentář 3

4 3.5 Absolventi, kteří nastoupili na školu absolventi Pedagogičtí pracovníci v důchodovém věku a nekvalifikovaní, neaprobovaní Celkem pedagogů 5 Důchodci 0 Nekvalifikovaní 2 Neaprobovaní 3 Kvalifikovaní a aprobovaní Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci Funkce Úvazek 1 školnice 1,0 4. Údaje o přijímacím řízení Rozhodnutí Počet Počet odvolání Přijetí k základnímu vzdělávání Nepřijetí k základnímu vzdělávání Odklady školní docházky 5 0 Přestup žáka 0 0 Komentář 4

5 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o prospěchu na konci školního roku Třída Počet Prospělo Prospělo Neprospělo Nehodnoceno žáků s vyzn. 1. ročník ročník ročník ročník ročník celkem Komentář Žáci, kteří neprospěli postupují do vyššího ročníku /pokud již na 1.st. opakovali/ dle školského zákona. Přehled o chování na konci školního roku Třída Počet Stupeň 1 Stupeň 2 Stupeň 3 žáků 1.ročník ročník ročník ročník ročník Celkem Komentář 6.2 Údaje o zameškaných hodinách Za celý školní rok Počet Počet Počet Počet omluvených omluvených neomluvených neomluvených hodin hodin na žáka hodin hodin na žáka 1.ročník , ,79 2.ročník , ročník , ročník , ročník , celkem , ,59 5

6 Komentář 6.3 Údaje o integrovaných žácích: Druh postižení : Ročník Počet žáků Sluchové postižení 0 Zrakové postižení 0 S vadami řeči 0 Tělesné postižení 0 S kombinací postižení 0 S vývojovými poruchami učení 6 Komentář 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) Další vzdělávání pedagogických pracovníků Počet pracovníků Modely problémového chování dětí a 2 možnosti jeho řešení Specifika a hodnocení pracovního výkonu 1 Co by měl žák umět z ČJ na konci 5. ročníku 3 Kurz zdravotníka 1 Autoevaluace dramatický výchova ve 1 školní družině Přírodovědné činnosti ve školní družině 1 Evaluace ŠVP ve školní družině 1 Komentář k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků : 6

7 8. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Koncepce ZŠ i MPP je zaměřena dlouhodobě na zdravý životní styl např. projekty -,, Zdravá záda,,,ovoce do škol a,, Zdravé zuby. Na začátku školního roku jsou žáci seznámeni s nabídkou školních i mimoškolních aktivit (nabídka ŠD, dramaticko pohybového kroužku a anglického kroužku, nabídka hry na hudební nástroj v rámci ZUŠ ). V rámci MPP je kladen důraz na pozitivní ovlivňování klimatu školy (s minimem kázeňských problémů žáků ve škole i mimo školu), komunikaci, kooperaci a zdravý životní styl. Základním předpokladem k jeho účinnosti bylo aktivní zapojení všech žáků třídy do projektů a besed se žáky v jednotlivých třídách. Schránka důvěry dětmi byla využívána minimálně: Žákům je poskytována primární prevence od 1. tř. ( formou, která je přiměřená jejich věku ). V ročnících 1., 2., 3., 4. a 5. roč. realizace primární prevence během pravidelného vyučování: Témata prevence ve vzdělávacím procesu v 1., 2. a 3. ročníku a předpokládané výstupy :Lidé kolem nás rodina, soužití lidí, chování lidí, člověk a jeho zdraví lidské tělo, péče o zdraví, zdravá výživa, návykové látky a zdraví, osobní bezpečí, situace hromadného ohrožení, Témata prevence ve vzdělávacím procesu ve 4. a 5. ročníku a předpokládané výstupy: Člověk a jeho zdraví Lidské tělo, Partnerství, rodičovství, základy sexuální výchovy, Péče o zdraví, zdravá výživa, Prevence zneužívání návykových látek Prevence soc. pat. jevů představuje aktivity v oblastech drog, alkoholismu, kouření, šikany a násilného chování, virtuálních drog a záškoláctví, provedena formou besed se žáky, návštěvou Policie ČR a přesné probrání slova omluvenka a její omlouvání provedeno v podobě pojmové mapy. Preventivní výchova se stává součástí výuky a života školy. Škola nabízí volnočasové aktivity, kde se mohou zúčastnit a uplatnit všechny děti. Rodiče jsou informováni o situaci ve škole a škola s nimi spolupracuje na řešení problémů. Používané metody třídní schůzky, organizace školy na začátku školního roku a informativní schůzka rodičů pro prvňáčky na konci školního roku, individuální konzultace v případě potřeby. V průběhu školního roku byly realizovány projekty -,, Řešení krizových situací,,,den země,,,zdraví je to nejcennější. co mám. S výsledky projektu jsme byli spokojeni, odhalili jsme silné a slabé stránky, které budou přínosem v dalších projektech pro nový školní rok 2012 / Realizace i další aktivity: Dopravní hřiště, Tvořivá dílna pro předškoláky, velikonoční jarmark, sběr papíru, Mikulášská besídka, vánoční vystoupení u Betléma, plavecký výcvik, Den otevřených dveří do vyučování, Den proti rakovině, vycházející z učebních plánů, zaměřené na zvyšování sebevědomí žáků, komunikativní dovednosti, konstruktivní řešení problémů, schopnost klást otázky a vyjádřit svůj názor, řešení stresu, učení vzájemné pomoci, schopnost říci si o pomoc a vědomí, kam se v jakých záležitostech obrátit, vyrovnání se s neúspěchem, obrana před manipulací, předávání informací. 7

8 Velkým přínosem pro vztahy mezi dětmi byl výlet do Zoo Lešná a zámek Lešná. Škola spolupracuje s organizací Člověk v tísni, Policií ČR, OSPOD v Prostějově a organizací Romodrom. 9. Zlepšení a modernizace prostředí: V budově v 1. patře byl vyměněn zbytek starých oken za nová okna. 10. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Projekty dlouhodobé: /probíhají po celý školní rok/ Školní mléko dbá na zdravou výživu dětí školního věku a zdravý životní styl Zdravá záda zdravé sezení a zdravý životní styl Ovoce do škol- zdravý životní styl, správné návyky ve stravování. Zdravé zuby péče o své zdraví. Projekty krátkodobé: Projekt Zdraví s názvem Zdraví je to nejcennější, co mám Projekt Řešení krizových situací Projekt ke Dni Země spojený s lesní pedagogikou Český den proti rakovině spojený s finanční sbírkou na výzkum proti rakovině. Dopravní hřiště výcvik na dopravním hřišti ve dvou lekcích absolvovali žáci 4. a 5. ročníku zaměření na BESIP Kulturní akce návštěva divadla v Němčicích nad Hanou Soutěže recitační soutěž účast ve výtvarné soutěži Voda pro město - ekologie propojená s výtvarnou výchovou. V této soutěži se umístila žákyně 5. ročníku. S jejím výtvarným obrázkem byl vydán kalendář Ministerstvem zemědělství 8

9 Kulturní vystoupení dětí vánoční vystoupení u Betlému pro obec Školní akademie kulturní vystoupení pro důchodce Vítání občánků v obci Výlety závěrečný školní výlet zámek Lešná, zoo Lešná Podzámecká zahrada v Kroměříži Sběr papíru se uskutečnil 2 krát Třídění odpadů na škole pokračuje systém třídění odpadů ekologická a environmentální výchova Spolupráce s MŠ vzhledem ke karanténě na škole byly naplánované akce zrušeny Spolupráce s rodiči Den otevřených dveří do vyučování třídní schůzky tvořivá vánoční dílna pro rodiče s dětmi z naší školy Spolupráce s obcí rozsvícení vánočního stromu v obci ukončení školního roku pro děti v obci soutěže a hry vánoční vystoupení u Betlému pro obec kulturní vystoupení pro důchodce Prevence sociálně patologických jevů beseda s Policií ČR na téma BESIP, Přestupek a trestný čin Den požární bezpečnosti v Prostějově návštěva místního hasičského sboru Další aktivity 2., 3. a 5.ročník přespal ve škole oslava Dne dětí pravidelná oslava narozenin žáků Velikonoční jarmark spojený s Dnem otevřených dveří do školy pro veřejnost Mikulášská besídka vánoční den jednotlivých tříd zápis do 1. ročníku 9

10 plavecký výcvik výukový program První pomoc výukový program Poznej svého psa celostátní testování žáků v předmětech ČJ, M, AJ. Zájmové kroužky Zábavné čtení pro děti s vývojovými poruchami učení Dramaticko-pohybový kroužek Anglický kroužek Aktivity školní družiny Na začátku nového školního roku proběhlo vzájemné seznámení nových dětí se skřítky a vychovatelkou ŠD. Děti se dohodly, že si budou říkat i nadále SKŘÍTKOVÉ. Nováčci se seznámili s PRAVIDLY, která se musí ve školní družině dodržovat a také s TRESTY za jejich neplnění. Během roku se učí hodnotit sami sebe i své kamarády, přijímat také kritiku či pochvaly od kamarádů a vychovatelky formou POCHVAL do kapsáře se svým jménem. Každé pololetí pak společně vyhodnocují a odměňují NEJHODNĚJŠÍHO SKŘÍTKA ŠD - to je ten, co dostane do kapsáře největší počet pochval. Během školního roku se skřítkové účastní mnoha různých akcí: - BRAMMBORIÁDA a DRAKIÁDA - podzimní SBĚR STARÉHO PAPÍRU - Halloweenský rej strašidel - vystoupení U BETLÉMA - ČAJOVÝ DÝCHÁNEK= besídka pro rodiče (pohádka ŠMOULÍ VÁNOCE, tanec KOVBOJ JOE... aj.) - VYSTOUPENÍ PRO MŠ - VOLBA MISS školní družiny - KARNEVAL - SVATBA (dvou skřítků) - VELIKONOČNÍ JARMARK + den otevřených dveří - PÁLENÍ ČARODĚJNIC - sportovní odpoledne plné her a soutěží - účast na výtvarné soutěži VODA PRO POTRAVINY - vystoupení na ŠKOLNÍ AKADEMII - tanec na hudbu M. Jacksona, Popletená pohádka - jarní SBĚR STARÉHO PAPÍRU - oslava Mezinárodního Dne Dětí - SEBEHODNOCENÍ - celý školní rok (+ odměny či tresty) - loučení s žáky 5. ročníku - zapojení do projektů: Zdraví je to nejcennější, co mám - (v ŠD zdravě - hravě = zapoj smysly) Řešení krizovýc situací - (kresba plakátku, povídání si, hodnocení...) Den Země - (malba vlastníma rukama - tempery + křídy..) 10

11 k dalším zájmovým a rekreačním činnostem patřilo také: - kreslení, lepení, stříhání, stavění stavebnic (SEVA, Merkur, Cheva...), puzzle, stolní hry - zapojení dětí do příprav na všechny besídky, karnevaly - vymýšlí básničky, texty, vyrábí pozvánky, přáníčka či různé kostými, starají se o výzdobu nejen ŠD - debaty v sedě i v leže na různá témata, čtení i poslech, zpěv (rozvoj slovní zásoby, mezilidských vstahů, kolegiality, fantazie, rozvoj osobností) - různá taneční a dramatické scénky dle své fantazie - ETICKÁ VÝCHOVA - scénky (PANTOMIMA, slušné/neslušné chování), čtení knihy pravidel - procházky přírodou (doplněné vyprávěním a poznáváním života kolem nás) - soutěže pohybové i vědomostní - míčové hry, kolektivní hry, stolní (společenské) hry, vědomostní hry - spousta spontánních her ( na školu, na banku, na restauraci, na módní salón, na zpěváky...) Prezentace školy na veřejnosti probíhala následovně: informace ve venkovní vitríně třídní schůzky uveřejněním několika článků do Prostějovského deníku uveřejněním informací do časopisu mikroregionu výše uvedenými kulturními vystoupeními výtvarnými soutěžemi Dny otevřených dveří spoluprací s MŠ spoluprací s rodiči spoluprací s obcí 11. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Inspekce v tomto roce nebyla. 12. Základní údaje o hospodaření školy Viz výroční zpráva o hospodaření. 13. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů žádné 14. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení žádné 11

12 15. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů žádné 16. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání s Pedagogicko psychologickou poradnou v Prostějově a se Speciálně pedagogickým centrem v Prostějově se zřizovatelem se ZUŠ Němčice nad Hanou MŠ Dobromilice OSPOD v Prostějově Kulturním střediskem V Němčicích nad Hanou s organizací Člověk v tísni s organizací Romodrom V Dobromilicích Zpracovala:. Mgr. Marie Sklenářová, ředitelka školy Výroční zpráva byla dána na vědomí: 1. Školské radě při ZŠ Dobromilice 2. zřizovateli Obci Dobromilice Výroční zpráva byla schválena a projednána na jednání Školské rady ZŠ Dobromilice dne... Podpis předsedkyně Školské rady:... 12

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2013 / 2014 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2009 / 2010 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

Výroční zpráva ZŠ 2013-2014

Výroční zpráva ZŠ 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Výroční zpráva ZŠ 2013-2014 V Ústí nad Labem dne: 4. 8. 2014 Schválena pedagogickou radou dne: 25. 8. 2014 Schválena školskou

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty

Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo adresa školy 671 31 Únanov 56 právní forma příspěvková organizace IČO 709 92

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013. Zpracovala: Mgr. Jana Manová 24. 7. 2013. Č.j.:171/013.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013. Zpracovala: Mgr. Jana Manová 24. 7. 2013. Č.j.:171/013. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013 Zpracovala: Mgr. Jana 24. 7. 2013 Č.j.:171/013 Stránka 1 z 17 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Šebetov,

Více

Výroční zpráva školní rok 2012/2013

Výroční zpráva školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola, Bratčice 69, příspěvková organizace, Okres Brno venkov IČO: 70999384 IZO: 600111202 Výroční zpráva školní rok 2012/2013 Schváleno pedagogickou radou dne 28.8.2013 Schváleno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HRÁDEK 144 ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HRÁDEK 144 ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HRÁDEK 144 ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Září 2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Honusová 1. Základní údaje o škole název školy Základní škola a Mateřská škola

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Základní škola a Mateřská škola Krchleby. okres Kutná Hora. příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Krchleby. okres Kutná Hora. příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Krchleby okres Kutná Hora příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok - 4 a) Základní údaje o škole: Podle rozhodnutí o zařazení do sítě škol vydaného

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Název školy dle ZL: Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace Sídlo školy dle ZL : Zelená 2/112, Havířov Životice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LETCE FRANTIŠKA NOVÁKA SOKOLEČ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Iveta Sixtová ředitelka školy Výroční zprávu schválila Školská rada

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2011/2012

Více

Výroční zpráva. Školní rok 2013/2014

Výroční zpráva. Školní rok 2013/2014 1 Výroční zpráva Školní rok 2013/2014 PaedDr. Iva Jinková Rada školy schválila dne: Obsah Výroční zpráva 1 Školní rok 2013/2014 1 I. Základní údaje o škole 4 1.1 Zřizovatel... 4 1.3 Základní údaje o součástech

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/13. Základní škola Děhylov, okres Opava, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/13. Základní škola Děhylov, okres Opava, příspěvková organizace Základní škola Děhylov, okres Opava, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/13 Mgr. Simona Kovaříková, ředitelka školy 1 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Adresa

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva Výroční zpráva o činnosti Základní školy v Jeseníku nad Odrou za školní rok 2008/2009 1 z 16 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů základního vzdělávání, vzdělávací programy,

Více

Telefon: 487 883 951-3 Fax: 487 883 958 e-mail: zsduba@atlas.cz www: http://zsduba.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Telefon: 487 883 951-3 Fax: 487 883 958 e-mail: zsduba@atlas.cz www: http://zsduba.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Dubá Telefon: 487 883 951-3 Základní škola Dubá, okres Česká Lípa Základní škola Dubá Telefon: 487 883 951-3 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012/2013 Základní škola Dubá Telefon:

Více

Výroční zpráva 2012-2013

Výroční zpráva 2012-2013 Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem,příspěvková organizace Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Výroční zpráva 2012-2013 Výroční zpráva byla projednána s pedagogickými pracovníky na pedagogické

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Karlovy Vary Poštovní 19, příspěvková organizace

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole

ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole . ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Chyšky adresa školy Chyšky 96, 398 53 Chyšky právní forma příspěvková organizace

Více