UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra primární pedagogiky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra primární pedagogiky"

Transkript

1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra primární pedagogiky MARTINA SENTLOVÁ IV. ročník prezenční studium Obor: Učitelství pro 1. stupeň základních škol EFEKTIVITA VÝUKY ANGLICKÉHO JAZYKA NA 1. STUPNI ZŠ V ZÁVISLOSTI NA VĚKU DÍTĚTE VE ZLÍNSKÉM KRAJI Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Mgr. Alena Vavrdová, Ph.D OLOMOUC

2 Prohlašuji, že jsem svou diplomovou práci zpracovala samostatně s použitím uvedených pramenů v seznamu literatury. V Jalubí dne.. 1

3 Tímto děkuji Mgr. Aleně Vavrdové, Ph.D. za odborný a trpělivý přístup a za cenné rady a připomínky, které mi poskytla v průběhu přípravy a psaní mé diplomové práce. 2

4 Celá země byla jednotná v řeči i v činech. Když táhli na východ, nalezli v zemi Šineáru pláň a usadili se tam. Tu si řekli vespolek: Nuže, nadělejme cihel a důkladně je vypalme. Cihly měli místo kamene a asfalt místo hlíny. Nato řekli: Nuže, vybudujme si město a věž, jejíž vrchol bude v nebi. Tak si učiníme jméno a nebudeme rozptýleni po celé zemi. I sestoupil Hospodin, aby zhlédl město i věž, které synové lidští budovali. Hospodin totiž řekl: Hle, jsou jeden lid a všichni mají jednu řeč. A toto je teprve začátek jejich díla. Pak nebudou chtít ustoupit od ničeho, co si usmyslí provést. Nuže, sestoupíme a zmateme jim tam řeč, aby si navzájem nerozuměli. I rozehnal je Hospodin po celé zemi, takže upustili od budování města. Proto se jeho jméno nazývá Bábel, že tam Hospodin zmátl řeč veškeré země a lid rozehnal po celé zemi. Genesis 11,1-9 CEP 3

5 OBSAH ÚVOD VYMEZENÍ POJMŮ ŘEČ, KOMUNIKACE, JAZYK Ontogenetický vývoj řeči Vývojová stádia řeči Jazykové roviny v souvislosti s vývojem řeči SYSTÉM ŠKOLSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE Anglický jazyk v kontextu RVP ZV Výuka anglického jazyka ve vzdělávacím systému předškolního a primárního vzdělávání Předškolní vzdělávání Primární škola ve vzdělávacím systému Rodinná vzdělávací a dobrovolnické centra VÝVOJ NÁZORŮ NA VÝUKU CIZÍHO JAZYKA Z HISTORICKÉHO POHLEDU Erasmus Desiderius Rotterdamský Jan Amos Komenský SOUČASNÉ TRENDY VE VÝUCE CIZÍHO JAZYKA NA 1. STUPNI ZŠ Metody a formy práce ve výuce cizího jazyka Audio-orální metoda Callanova metoda Helen-Doron metoda Metoda prožitkového učení hrou Autonomní učení TPR (total physical response) Využití dříve získaných zkušeností Didaktické prostředky Charakteristika didaktických prostředků Didaktické prostředky ve výuce cizího jazyka EMPIRICKÁ ČÁST - VÝZKUMNÉ ŠETŘENÍ Problémové otázky a stanovení předpokladu Výzkumné metody a zpracování dat Výzkumný vzorek Návratnost Charakteristika oslovených vzdělávacích zařízení Charakteristika oslovených respondentů Vlastí šetření Celkové shrnutí výsledků ZÁVĚR SEZNAM LITERATURY SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK SEZNAM PŘÍLOH

6 ÚVOD V dnešním otevřeném světě je prioritou zvládnutí nejen mateřského jazyka, ale i jazyka cizího. Většina lidí studuje cizí jazyk pro lepší uplatnění v zaměstnání, kvůli cestování nebo obchodu. V této práci se budu snažit odpovědět na otázky kdy, jak a proč začít s výukou cizího jazyka u dětí. Toto téma mne zajímá, protože jsem sama vedla kroužky anglického jazyka pro děti předškolního a mladšího školního věku. Kroužky probíhaly v rodinných centrech v místě mého bydliště. Práci jsem tedy zaměřila na prozkoumání úrovně vzdělání anglického jazyka ve Zlínském kraji. Cílem práce je zjištění efektivity výuky v raném věku dětí a popsání činitelů, které ovlivňují postoj dětí k cizímu jazyku. Výběr cizího jazyka u dětí je v České republice ovlivněn převážně rodiči. Velkou roli zde hraje prostředí, v jakém rodina žije, ekonomická situace rodiny, potenciál daného jazyka a také většinový názor společnosti. Anglický jazyk je nejvíce propagovaný, má největší uplatnění a jednoduchost tohoto jazyka umožňuje i dítěti vstřebat jej přístupněji. Teoretická část diplomové práce se zabývá tím, co všechno ovlivňuje výuku anglického jazyka. V první kapitole se zmiňuji o pojmu komunikace, o vývoji řeči dětí. Dále se zaměřuji na prostředí, kde se vyučuje a na celkové zakotvení cizího jazyka v našem systému školství. Ve třetí kapitole porovnám názory na výuku cizího jazyka s historiky, kteří se touto problematikou též zabývali. Předposlední kapitola pojednává o současných trendech výuky. Podkapitoly se dále věnují metodám a didaktickým prostředkům ve výuce anglického jazyka, které zkvalitňují výuku anglického jazyka. Empirická část práce popisuje vlastní výzkumné šetření, které bylo realizováno na vybraných vzdělávacích zařízeních ve Zlínském kraji. Jsou zde interpretovány získané 5

7 výsledky vycházející z předem stanoveného předpokladu. Výzkum a celá práce je čistě pilotní, neboť je toto téma formálně dobře rozpracováno teoreticky, avšak praktická zkušenost mnohých škol a školských zařízení je tristní. 6

8 1 VYMEZENÍ POJMŮ ŘEČ, KOMUNIKACE, JAZYK Řeč je výlučně lidskou specifikou, přičemž jsou určité předpoklady pro její rozvoj vrozené. Rozvoj řeči závisí na zrání CNS. (Vyštejn, 1979). Jde o úmyslné užívání jazyka jako systému znaků a symbolů ve všech jeho formách. Řeč se rozlišuje na zevní a vnitřní. Zevní řeč přestavuje mluvenou řeč, kterou člověk realizuje mluvidly. Prostřednictvím vnitřní řeči člověk přemýšlí, chápe a vyjadřuje svoje myšlenky pomocí slov. (Klenková, 2006) Biologické základy řeči popsal Lejska (2003, s. 80) jako organické a funkční. Nejdůležitějším organickým předpokladem pro rozvoj řeči je mozek a jeho činnost. Podílí se na recepci i percepci řeči. Pro řeč má klíčový význam Brocovo motorické centrum, které ovlivňuje ovládání mluvidel, a Wernickeovo senzorické centrum sloužící k ukládání řečových obrazů. Rozlišování individuální fonémů umožňuje Henschenovo sluchové centrum. Další přístupy zdůrazňují důležitost spojů v celé mozkové kůře. Druhým organickým podkladem řečového vývoje, významnějším pro receptivní oblast, je sluch. Pro expresivní složku řeči je sluch určující v oblasti akusticko-fonační zpětné vazby. Na řečový vývoj v neposlední řadě působí i jemná motorika. Termín komunikace pochází z latinského výrazu communicatio, tj. sdělování, spojování. Komunikace je v obecném slova smyslu charakteristickým znakem veškeré živé hmoty. Vyvinutější organismus používá dokonalejší způsoby komunikace. Komunikace je definována jako složitý děj vydávání, přijímání a dekódování informací ve srozumitelné podobě. Slouží k přenosu informací pomocí specifických informačních kanálů, z nichž nejdůležitější je funkce optického a akustického kanálu. (Lejska, 2003) 7

9 Řezáč (1998) komunikaci definuje jako symbolický výraz interakce a uvádí její čtyři základní prvky: komunikátor jedinec, který informaci předává komunikant jedinec, který tuto informaci přijímá komuniké obsah sdělení komunikační kanál podmiňuje efektivitu komunikačního procesu Komunikaci lze třídit do tří rovin. Nejobecnější rovinu komunikace tvoří zvukové pozadí. Jde o zvuky, které si neuvědomujeme, ale informují nás o tom, že jsme součástí dění kolem nás. Druhou rovinu tvoří obecné zvuky vnímané na podkladu I. signální soustavy. Jimi vyjadřujeme senzitivitu. Třetí rovinu tvoří pojmy. Jedná se o komunikaci na podkladu II. signální soustavy, kdy jsou informace předávány přesně definovanými zvukovými signály slovy. (Lejska, 2003, s. 13) Ke sdělování užíváme různé prostředky, které mohou být verbálního i neverbálního charakteru. Hovoříme o verbální a neverbální komunikaci. Verbální komunikací rozumíme všechny komunikační procesy uskutečňované prostřednictvím mluvené nebo psané řeči. Za základní jednotku verbální komunikace je považováno slovo. Je tedy zprostředkovaná jazykovým znakem a významem na něho vázaným. Jazykem rozumíme komunikační kód složený z odlišených a selektovaných signálů, zvuků a symbolů, respektujících každý aspekt tohoto kódu. (Lechta, 1997) Neverbální komunikace je pro všechny lidi stejná, avšak se může lišit malými odchylkami jistých kultur. Nonverbálně projevujeme své pocity, prožitky, vztahy a myšlenky expresivněji než verbálně. Tato oblast komunikace může být důležitá pro pochopení a vnímání projevů cizince, pokud nerozumíme verbální komunikaci. 8

10 D. Lewis (In: Nakonečný, 1999) rozlišuje neverbální signály následovně: symboly signály, které přímo nahrazují slovo ilustrátory dokreslují, zdůrazňují to, co říkáme slovně regulátory usměrňují neverbální signály adaptéry gesta a signály používané pro zvládnutí našich reakcí Zvláštní postavení mají tzv. paralingvistické projevy. (Klenková, 2006) Jedná se o hlasové prostředky řeči, které zahrnují následující charakteristiky: intenzita hlasu, při komunikaci jde především o změny hlasitosti během mluvení, tónová výška hlasu, barva hlasu, délka a rychlost mluvního projevu, přestávky a pauzy v řeči, akustickou náplň těchto pauz, které mohou být vyplněny tichem nebo akustickým šumem, přesnost řeči a způsob předávání slova (Mareš, Křivohlavý, 1995). Uvedené paralingvistické projevy se řadí mezi akustické jevy. U zmíněného projevu by měli mít především učitelé na paměti, že jejich jazykový projev je pro jejich žáky vzorem, a měli by se tudíž ve svých mluvních projevech dopouštět co nejméně chyb. Pro učitele na prvním stupni, kteří vyučují cizí jazyk a mateřský jazyk současně, je velmi důležité střídat intonaci. Anglický jazyk se velmi intonačně liší od českého jazyka. Myšlení je vázáno na jazyk, jazyk a myšlení jsou projevy skutečného života a jsou spjaty se společností a společenskou prací. V jazyce se vytvářejí jak model skutečnosti, tak i model myšlení. (Helbig, 1991, s. 25) Jazyk tedy chápeme jako ucelený systém myšlenek a pojmů. Komunikace však neurčuje společenské vztahy; komunikační vztahy jsou výrazem vztahů společenských (srov. také Bierwisch a kol., 1973, s. 7). Nejde tedy jen o předpoklad obecných vzájemných vztahů mezi jazykem, komunikací a společností, nýbrž o poznatek, že 9

11 určujícím článkem v této souvislosti je společenská skutečnost a s ní spojené společenské činnosti. Komunikační činnost je odvozeným druhem lidské činnosti, jazyk je prostředek užívaný v komunikaci, a tedy nakonec nástroj jednání (Motch, 1975 in: Helbig, 1991, s. 25) 1. 1 Ontogenetický vývoj řeči Řeč je jedním ze základních znaků lidské bytosti. Vývoj řeči je složitým procesem a důležitým momentem v rámci ontogeneze. Začíná novorozeneckým křikem, který není resp. nemusí být projevem nespokojenosti, chybění něčeho (je jenom reflexní činností). Následně zvukové projevy slouží k uspokojení základních potřeb (dítě jimi spolu s řečí těla dává najevo spokojenost či nespokojenost). Postupně se řeč stává prostředkem komunikace, vztahů, spolupráce, usměrňování sociálních interakcí a zároveň také nástrojem myšlení (kolem dvou let se řeč a myšlení začínají prolínat, vzájemně se ovlivňují a podmiňují, řeč se postupně stává intelektuální a myšlení verbálním). (Bednářová 2007, s. 28) Podle Bednářové (2007) je raný vývoj řeči je podmíněn a ovlivněn: motorikou vnímáním sociálním prostředím Prostředí hraje velkou roli i v otázce výuky jazyka. Dítě, které vyrůstá v rodině, kde oba rodiče mluví jedním jazykem, si hůře zvyká na cizí jazyk. Pokud takové dítě navštěvuje od útlého věku kroužky anglického jazyka a doma se dále s angličtinou nesetká, můžeme považovat snahu o naučení se dalšího jazyka za neefektivní. Velmi ovšem záleží, v jaké intenzitě jsou kroužky navštěvovány. Dítě v bilingvní rodině má úrodnější půdu pro rozvoj dvou a více jazyků, jelikož se toto vícejazyčné prostředí stává pro dítě přirozené. 10

12 Sovák (1981) zapojil prostředí jako činitele vývoje řeči do tzv. reflexního okruhu komunikace. Proces komunikace probíhající ve směru reflexního okruhu vychází z prostředí, které dítě obklopuje. Mělo by dítěti zajistit dostatek řečových podnětů přiměřených vzhledem ke zralosti CNS dítěte, správný řečový vzor a zpětnou vazbu v podobě taktního usměrňování řečového vývoje při respektování vývojových specifik jednotlivých období. Podotýká, že respektovat tento směr reflexního okruhu je podstatné pro spontánní vývoj řeči. K vlivům prostředí Sovák řadí i jisté genetické dispozice. Další etapou Sovákova reflexního okruhu jsou receptory dálkových analyzátorů, které podněty poskytované prostředím přijímají. Nejdůležitějším předpokladem pro rozvoj mluvené řeči je nejen správný vývoj mluvných orgánů, ale také sluch, který zajišťuje akusticko-fonační zpětnou vazbu. Pro utváření správné artikulace je důležité také zrakové vnímání. Zrakem vnímáme i mimiku a gesta, která mluvenou řeč doplňují. Pro podporu rozvoje komunikace v cizím jazyce jsou vhodné haptické předměty, barevné obrázkové karty a reálie, které dané pojmy zafixují. Abychom se něco naučili, je dobré k tomu využívat všechny smysly, nejen primárně zrak a sluch. Jedlička (2003) předpokládá, že nezbytnými podmínkami správného vývoje řeči jsou nepoškozená CNS, normální intelekt, normální sluch, vrozená míra nadání pro jazyk a adekvátní sociální prostředí pro stimulaci řeči Vývojová stádia řeči Zásadním obdobím pro vývoj řeči je období do šesti až sedmi let s tím, že nejprudší tempo je do tří až čtyř let. (Bednářová 2007, s. 28) 11

13 Podle Lechty (2003) se řeč se vyvíjí ve stadiích. Průběh vývoje řeči může být v určitých obdobích urychlen nebo naopak zpomalen. Žádné období však nemůže být vynecháno. Při klasifikaci jednotlivých stádií se většinou vychází z Kussmaulova rozdělení na: přípravné (předřečové, preverbální období) období vlastního vývoje řeči (Peutelschmiedová, 2005). Přípravné období Příhoda uvádí, že již v prenatálním období byly zjištěny různé preverbální projevy jako olizování pupeční šňůry nebo tzv. nitroděložní kvílení. (Příhoda, 1963 in Klenková, 2000, s.11) Základy, na kterých se později formuje skutečná řeč, probíhá během prvního roku života v přípravném období, kdy si dítě osvojuje neverbální aktivity. Prvním hlasovým projevem ihned po narození je novorozenecký křik jako reflex, který je reakcí novorozence na změnu dýchání. Je pro něj typický tvrdý hlasový začátek a nevýraznost v intenzitě i barvě hlasu (Vyštejn, 1979, s. 10) Článek v časopise Dnes z roku 2009 s odvoláním na analýzu, kterou zveřejnil britský časopis Current Biology, uvedl, že pláč novorozenců nezní u všech stejně. Podle nich má pláč nejmenších dětí různou melodii v závislosti na to, jakým jazykem mluví jejich rodiče. Analýza je založena na zkoumání pláče šedesáti novorozenců - třiceti německých a třiceti francouzských - v prvních třech až pěti dnech jejich života. Naznačuje se v ní, že děti se začínají učit jazyk už v děloze, dlouho předtím, než vydají první náznaky slov. Autoři studie zjistili, že zatímco melodie pláče francouzských novorozenců má tendenci stoupat, jak to odpovídá melodii francouzštiny, u maličkých Němců je melodie klesavá, rovněž v souladu s 12

14 řeči jejich matek. Kathleen Wermkeová z univerzity ve Würzburgu, která se na výzkumu podílela, říká "Novorozenci jsou schopni vydávat různé melodie pláče, přičemž dávají přednost té, kterou slyší ještě v děloze,". Průzkum podle autorů ukázal na "nanejvýš časný" vliv mateřského jazyka a potvrdil, že pláč dětí je jejich první vlastní pokus komunikovat specificky s matkou. "Novorozenci jsou pravděpodobně vysoce motivováni k tomu, aby napodobovali chování matky s cílem získat její pozornost a posílit pouto s ní. Melodie je asi to jediné, co jsou schopni z matčiny řeči napodobit, což by mohlo vysvětlovat, proč se v jejich nejranějším věku setkáváme s její imitací," (online, <http://ona.idnes.cz/deti.aspx?c=a091106_125355_deti_pet>.) Po narození je pro rozvoj řeči důležitá motorika a vnímání. V počátcích dítě své potřeby vyjadřuje neverbální komunikaci vyšpulováním rtů, sáním, polykacími pohyby apod. Objevuje se úsměv jako vrozený mimický pohyb. Později je nahrazen úsměvem jako reakcí na úsměv. Sacími pohyby reaguje na hlas matky. Křikem vyjadřuje pocity nelibosti i libosti nebo křik využívá pro přivolání a následný pocit sounáležitosti. Na toto období plynule navazuje žvatlání a broukání. Jde o hru s mluvidly, kdy kojenec vykonává mluvidly stejné pohyby jako při příjmu potravy a doprovází je hlasem. Jde o fyziologický proces. Klenková nazývá tento proces tzv. pudovým žvatláním. Pudové žvatlání se vyskytuje u dětí všech národů, pudově žvatlají děti slyšící i neslyšící. Není u nich ještě zapojena vědomá sluchová kontrola. (Klenková, 2000, s. 12). Na rozdíl od žvatlání napodobivého v 6. až 8. měsíci, kdy se jedná o snahu opakovat slyšené zvuky, jednotlivé hlásky, melodii i rytmus. Toto období je diagnosticky významné pro odhalení sluchových vad. Mezi 8. a 10. měsícem je schopnost napodobování stále přesnější. Lechta (2002) hovoří o fyziologické echolalii. Hrubá motorika je pro vývoj řeči opěrným sloupem. Autoři se shodují, že v období kolem 10. až 12. měsíce přichází porozumění řeči. Vyštejn (1979) upozorňuje, že nejde 13

15 o skutečné rozumění slovnímu významu, ale spíše o motorickou reakci na celkový zvukový dojem, který známá slova nebo slovní spojení vyvolávají. Není náhodou, že se s nástupem chůze kolem prvního roku pozvolna začíná rozvíjet také aktivní slovní zásoba. Vnímání hned vedle motoriky je dalším faktorem, který přispívá k rozvoji řeči. První slova jsou spojena se zrakovými jevy. Zrakem dítě jednak odezírá pohyby mluvidel a jednak odezírá neverbální komunikaci. Období vlastního vývoje řeči Kolem prvního roku věku dítěte je zřejmá snaha dítěte o vlastní slovní projev. Děti užívají svých prvních slov, a to ve funkci celých vět, jimiž vyjadřují především svá přání, pocity. Jde o tzv. jednoslovné věty. Nastupuje stádium emocionálně-volní. (Klenková, 2000) Jednoslovné věty bývají tvořeny podstatnými jmény. Méně často užívá citoslovce a částice. Aby byly schopny upřesnit význam užité jednoslovné věty, vstupuje do popředí výrazná modulace a přetrvává i mimika a gesta. Dítě mezi 1-1,5 rokem opakuje slova. Asi ve dvou letech jmenuje známé předměty, začíná rozumět pojmům a slova začínají nahrazovat reálné předměty. Pro rozvoj řeči je velmi důležité názvy a slova spojovat s předměty. Aby slova (znaky) začaly nahrazovat reálné předměty. Proto i při učení více jazyků je dobré pojmenovávat předměty, využívat více smyslů. Dítě jen opakuje slova a učí se přirozeně. Tím dochází k pevnému a jasnému spojení mezi předmětem, činností a slovem. Ve 2 3 letech se objevují otázky Kde? a Kdo?, jejichž smysl se váže ke konkrétní situaci. Podle Lechty (2002) se tak zvětšuje jeho akční rádius, s čímž souvisí větší množství mluvních podnětů. Dítě v tomto věku ovládá asi 200 až 400 slov a z řeči začínají 14

16 mizet dysgramatismy, tj. neobratnosti v tvarosloví či větosloví. Stále však jsou dysgramatismy až do 4. věku dítěte považovány za fyziologické. Jestliže se dítěti nezdaří zrealizovat svůj komunikační záměr, je u něj zřejmá frustrace. (Lechta, 2002). Mezi druhým až třetím rokem dítě začíná časovat a skloňovat. Komunikace se pro něj stává příjemnějším a svou komunikací s dospělými se mu daří ovlivňovat jejich jednání. Kolem 3. roku začíná chápat základní protiklady. Mezi 3 a 4 lety dokáže říct svoje příjmení a jméno, zná jména svých rodinných příslušníků. Na úvodních stránkách učebnice cizího jazyka pro začátečníky najdeme vyjadřování a nacvičování pozdravu a představení se. Dětem tato oblast v tomto věku nečiní zvláštní potíže, protože bývá chápána jako reálná, smysluplná životní situace, která současně umožňuje vyjádřit se individuálně. Asi ve třech letech většina soustavně mluví. Jejich slovní zásoba je asi na 1000 slov, zvyšuje se slovní pohotovost. Jde o stadium logických pojmů, kdy děti začínají být schopny zobecnit obsah slov. (Klenková, 2000) Mezi třemi a čtyřmi lety přichází období fyziologických těžkostí v řeči. Dítě používá souvětí. Dochází k zadrhávání nebo iteraci slabik. (Lechta, 2002, s. 69) Dítě už je schopno vyjadřovat se povětšinou gramaticky správně. Další vývoj spočívá především v rozšiřování slovní zásoby a zdokonalování gramatické struktury jazyka. Sovák se v této souvislosti zmiňuje o procesu intelektualizace řeči, který v tomto věku začíná, ale jedná se o celoživotní proces. (Sovák, 1978 in Klenková, 2000, s. 13) Toto období je druhým věkem otázek typu Proč? a Kdy?. Před vstupem do školy je dítě schopné samo povídat o svých zážitcích. Podíváme-li se znovu do učebnic, zjistíme, že tematické oblasti a dovednosti, které jsou v určitém sledu zařazovány, jsou velice podobné a psané jakoby na míru věku dítěte. Dlouholeté zkušenosti autorů a našich i zahraničních nakladatelství by neměly zůstat opomenuty při přípravě školních vzdělávacích programů 15

17 a vlastní výuky. V tomto stádiu již děti mohou navštěvovat pedagogická centra, která jim nabízí kroužky anglického jazyka. Zde se však jedná spíše o silnou motivaci k danému jazyku. Jde především o hru a vyplnění času z části dne. Nejedná se o efektivní výuku a záměrné učení se angličtiny. Ale pro dítě již výuka není náročná, dítě vstřebá a pochopí význam daných slov, i když správně neintonuje Jazykové roviny v souvislosti s vývojem řeči V ontogenezi vlastního vývoje řeči se prolínají tyto jazykové roviny: gramatická rovina (morfologicko-syntaktická) - gramatická stránka řeči lexikální rovina (lexikálně-sémantická) - sleduje vývoj a úroveň slovní zásoby dítěte, pasivní a aktivní slovník zvuková rovina (foneticko-fonologická) - výslovnost, formální stránka řeči pragmatická rovina - rovina sociální aplikace komunikace, užití řeči v praxi Uvedený popis jednotlivých stadií řečového vývoje je v odborné literatuře nejčastější. Gramatická rovina (morfologicko-syntaktická) Gramatickou rovinu řeči můžeme zkoumat až okolo 1.roku, kdy začíná vývoj řeči v pravém slova smyslu. (Klenková, 2000, s. 13) Kolem 1,5 až 2 let začínají děti tvořit dvouslovné věty spojováním jednoslovných, význam těchto vět vyplývá ze situačního kontextu. (Vyštejn, 1979, s. 11) Obvykle dítě užívá nejprve podstatná jména, potom slovesa, přídavná jména, osobní zájmena, číslovky atd. Po čtvrtém roce by dítě mělo užívat všechny druhy slov. Dítě začíná pozvolna skloňovat mezi 16

18 dvěma a dvěma a půl roky. Nejprve se ustaluje rod, potom číslo a nakonec pád. Kdežto podstatná jména v angličtině nerozlišují pád ani rod. Za jediný náznak původního bohatého systému skloňování lze počítat přivlastňovací koncovku -s, znamenající českou příponu -ovo nebo koncovku druhého pádu -a takže ke jménu David se přidá apostrof a přivlastňovací -s a vznikne nám David's, znamenající Davidovo, Davida. Takže Davidovo auto se řekne David's car. V žádném případě nejde ale o běžný druhý pád. Pomocí -s lze jen přivlastňovat a to většinou jen osobám, nikoli věcem. Gramatická kategorie čísla v angličtině je poslední, která ještě z původního systému zůstala zachována. Jednotné číslo má základní tvar slova, v množném čísle slovo přibírá koncovku -s. Např. cat cats (kočka kočky). Některá podstatná jména, ale je jich skutečně jen pár, mají změnu v kořeni, např. man - men (muž). Kromě toho existuje v angličtině četná skupina podstatných jmen, která množné číslo vůbec netvoří, pokud ho tvoří, potom má jiný význam. Říkáme jim podstatná jména nepočitatelná a je důležité je znát, například abychom uměli správně používat členy, anebo mohli říci mnoho jablek nebo mnoho vody. Pro české slovo mnoho má totiž angličtina dva výrazy much water a many apples. Každý dobrý slovník má za anglickým podstatným jménem buďto c jako počitatelné podstatné jméno, anebo u, jako nepočitatelné podstatné jméno. Gramatika, ať už v českém nebo anglickém jazyce, je složitá a člověk se ji učí automaticky, díky prostředí, ve kterém žije. V rodinách bilingvních nebo v rodinách, kde se mluví česky i anglicky, je to pro dítě snadné a přirozené. V rodinných centrech a v kroužcích si děti neosvojí gramatiku tak, aby byly samy schopny aktivně užívat jazyk správně. Je to vše podmíněno častým používáním a zvykem daných slovních útvarů, což je pro české děti docházejících do kroužků, velmi těžké realizovat. 17

19 Lexikální rovina (lexikálně-sémantická) Rovina lexikálně-sémantická vypovídá o pasivní i aktivní slovní zásobě dítěte. Pasivní slovní zásoba se začíná tvořit již od 10. měsíce, kdy začíná stádium rozumění řeči. Hovoříme o tzv. porozumění řeči. Pochopení poznáme podle toho, že dítě na pokyn většinou reaguje motorickou reakcí. Porozumění slyšenému slovu můžeme pomocí metody Total Physical Response (TPR), tj. reakce pohybem. Jedná se o činnosti, ve kterých žáci reagují na slyšené beze slov. Uvedená metoda je dále popsána v kapitole metody. Pasivní slovní zásoba vzniká spojováním slyšených mluvních zvuků s konkrétním předmětem, osobou nebo jevem bez schopnosti je ve vlastní řeči použít. (Sovák, 1989) Přibližný růst pasivní slovní zásoby od přibližně dvou do čtyř let uvádí Holmanová (2003): - v období kolem dvou let rozumí asi 300 slovům - ve 2 3 letech rozumí asi 500 slovům - kolem věku 3 let rozumí asi 900 slovům - ve 3 4 letech rozumí asi 1200 slovům - koncem 4 let rozumí asi slovům Pasivní slovní zásoba by měla stále vzrůstat vlivem prostředí, v němž dítě vyrůstá. Aktivní slovní zásoba se pak tvoří okolo jednoho roku, kdy dítě začíná používat první slova. Klenková (2000) podle různých výzkumů předkládá v tabulce růst aktivní slovní zásoby do šesti let věku dítěte. 18

20 Růst aktivní slovní zásoby do šesti let věku (podle Klenková, 2000, s. 15) Tabulka č. 1 Věk Průměrný počet slov 1 rok 5-7 1,5 70 2, , , , , , , Období seznamování se s cizím jazykem, kdy žák zejména vstřebává slyšené bez toho, že by reálně cizí jazyk produkoval, může být různě dlouhé. Pedagog by měl nabízet různé postupy a přístupy a žáky ve vhodném okamžiku k aktivnímu použití cizího jazyka povzbuzovat. Neměl by jej však nutit. I když žák nemluví, je pravděpodobné, že si určité znalosti a dovednosti odnáší. Možná, že právě takový žák si bude na cestě domů notovat písničku z hodiny se všemi slovy. Někteří žáci se mohou spíše projevit v ústraní nebo při práci v malých skupinách, jiní naopak ochotně mluví současně s ostatními (písničky, zopakujte všichni). Přesto by vyučující měl trvale sledovat, zda nejde o zárodek pozdějšího problému. Rozvoj slovní zásoby dítěte je velmi důležitý. Rodina především by měla tento rozvoj podporovat. Klást dítěti otázky a odpovídat na kladené dotazy. Čtení především dětské literatury je upřednostňováno pro rozvoj slovní zásoby a pro podporu fantazie a utužení vztahu rodič - dítě. Z mého pohledu je na místě dobré zmínit, že čtení a intimní chvíle nad 19

21 knihou by měli využívat především otcové, jelikož mnohdy dítě tráví převážnou většinu dne s matkou. V případě návyku na anglický jazyk je vhodné předčítat dětem knihu v angličtině a doplňovat text obrázky. Dnešní poptávka dětské literatury je natolik žádaná, že se sortiment rozšířil i o anglické tituly. Na pultech knižních obchodů najdeme velký výběr titulů ve dvojjazyčných mutacích. Dále viz kapitola Zvuková rovina (foneticko-fonologická) Pro výzkum foneticko-fonologické jazykové roviny je důležitým momentem období přechodu z pudového žvatlání na napodobivé žvatlání, který probíhá od 6. do 9. měsíce života dítěte. (Klenková, 2000) Sluchové rozlišování je v úzkém vztahu k výslovnosti, protože dítě rozlišuje hlásky a rozdíl mezi jejich zněním. Vývoj výslovnosti začíná artikulačně nejlehčími hláskami jako např. M, N, P, B, T, D až po hlásky artikulačně nejobtížnější R, Ř, S, Š, Z, Ž, C, Č. Dyslálie neboli nesprávná výslovnost je do pátého roku považována za normální tedy fyziologickou. Od pátého do sedmého věku je pokládána za širší normu fyziologie. Po sedmém roce je málo pravděpodobné, že se spontánně výslovnost upraví. Ošemetné však je, dojde-li k fixaci nesprávné výslovnosti či intonace při výuce jazyka. Proto velký důraz musí být kladen na kvalitu expozice cizího jazyka v raném věku, je-li prováděna v rámci vzdělávacího procesu. V současnosti ustavičně přetrvává nedostatek zkušených a kvalifikovaných vyučujících cizích jazyků, zejména malých dětí a žáků předškolního věku. Přesto lze dosáhnout vysoké kvality výslovnosti a intonaci prostřednictví různě dostupnými prostředky. Stávající technický rozvoj poskytuje audio a videonahrávky, ale také další nosiče jako CD, DVD a počítače, včetně možností, jež nabízí internet. Mnohem důležitější než výslovnost je intonace. Anglická slova 20

22 mají výrazné vzorce přízvuku, je to odlišné od češtiny, která ve srovnání s angličtinou může znít trochu monotónně. Pragmatická rovina Pragmatickou rovinou rozumíme užití řeči v praxi. Podle Bednářové (2007) zahrnuje dovednosti, jako je vyžádání či oznámení informace, vyjádření vztahů, pocitů, prožitků, událostí, usměrnění sociálních interakcí. Pragmatická rovina představuje podle Lechty (1990) (In: Klenková, 2006) rovinu sociální aplikace, sociálního uplatnění komunikační schopnosti, do popředí vystupují sociální a psychologické aspekty komunikace. Dříve než dítě chápe význam slov, je schopno intuitivně vycítit momentální situaci. Již dvou až tříleté dítě dokáže pochopit svoji roli komunikačního partnera a reagovat v ní podle konkrétní situace. (Klenková, 2000, s. 15) Ve 4 letech dochází k regulační funkci řeči, kdy chování dítěte může být řečí ovlivněno a naopak dítě může řečí ovlivňovat chování svého okolí. Celkově vyplývá, že řeč je komplexní schopností. Spolu s myšlením je nejcharakterističtější složkou člověka. Cokoli se děje v jiných oblastech vývoje, zároveň podporuje, ovlivňuje rozvoj řeči. Naopak v dílčích oblastech se neobejdeme bez řeči (porozumění a pojmenování). (Bednářová, 2007, s. 29) 21

23 2 SYSTÉM ŠKOLSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE Požadavky na vzdělávání se odvíjí od tendencí společenského vývoje. U nás vznikal celistvý model základního vzdělávání od 19. století, kdy byl společenský vývoj ovlivněn probíhající industrializací, jíž odpovídaly i tehdejší požadavky na vzdělání. Důraz byl tedy kladen na to, aby všichni získali elementární vzdělání zdůrazňující uplatnění v praktickém životě. Dnešní společnost klade na vzdělání vysoké nároky a očekává, že co možná nejvyšší počet lidí ukončí středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání. Rozšiřující se trh práce v Evropské unii, stejně jako její politika v sociální, kulturní a vzdělávací oblasti, vyžaduje zvládnutí minimálně dvou cizích jazyků na takové úrovni, která občanům umožní aktivně se podílet a využívat možností, které jim život v Evropské unii nabízí. Podpora a rozvoj výuky cizích jazyků patří k prioritám škol. V důsledku transformace pojetí vzdělávání v České republice došlo ke změně ve způsobu projektování, koncipování a realizace vzdělávacího systému. (Bílá kniha, 2001) Bylo zavedeno několik úrovní vzdělávacích programů, což jednotlivým školám, v pozici představující nejnižší úroveň tohoto systému, umožňuje přizpůsobit a následně naplňovat vlastní vzdělávací cíle, jež na podkladě státem předepsaných podmínek a pravidel sama stanoví. Nejvyšší úrovní vzdělávacího systému je státní program vzdělávání, kurikulum, který zpracovává Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Další úrovní kurikulárních dokumentů jsou již rámcové vzdělávací programy. Klíčovým dokumentem transformace základního vzdělávání je Národní program rozvoje vzdělávání v České republice, tzv. Bílá kniha (2001). Jedná se o systémový projekt, který formuluje myšlenková východiska, obecné záměry a rozvojové programy, které jsou považovány za směrodatné pro vývoj vzdělávací soustavy v plánovaném období do roku 22

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Ruský jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Ruský jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství

pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE vyučovací předmět - ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Cizí jazyk a Další cizí jazykpřispívají k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností

Více

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP.

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP. DALŠÍ CIZÍ JAZYK - RUSKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Dodatek č. 2. k ŠVP ZV, Základní škola, platného od , aktualizovaného k

Dodatek č. 2. k ŠVP ZV, Základní škola, platného od , aktualizovaného k Dodatek č. 2 k ŠVP ZV, Základní škola, platného od 1. 9. 2007, aktualizovaného k 1. 9. 2012 Název školního vzdělávacího programu: ŠVP ZV, Základní škola Škola: Základní škola a mateřská škola Stěžery Ředitelka

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5

Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5 Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Německý jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů O Vás 1. Dotazník vyplnilo sedm vysokoškolských pedagogů připravujících budoucí učitele cizích jazyků. 2. Šest

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec.

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI (5. ročník Komunikační dovednosti a informatika) Obsahové,

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Povinná výuka Anglického jazyka začala v tehdy základní škole praktické pro sluchově postižené v Ivančicích ve školním roce 2007/2008, a to ve

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM žák Anglický jazyk 3. období 6. ročník Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

VÝSTUPY PROJEKTU. doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Brno,

VÝSTUPY PROJEKTU. doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Brno, VÝSTUPY PROJEKTU doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Brno, 26.4.2016 OBSAH: 1. Východiska tvorby záznamového archu. 2. Tvorba záznamového archu a jeho ověření. 3. Návrhy metodik.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA SEMINÁRNÍ PRÁCE (ÚVOD DO MODERNÍ PEDAGOGIKY) VÝCHOVA LENKA FIALOVÁ VÝŽIVAČLOVĚKA 2004/2005 4.ROČNÍK OBSAH 1. Základní pojmy 2. Výchova 3. Funkce výchovy 4. Činitelé výchovy POUŽITÁ LITERATURA 1. J. Průcha,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / RJ

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / RJ I. název vzdělávacího oboru: RUSKÝ JAZYK (RJ) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Další cizí jazyk (RJ) je vymezen jako součást vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací

Více

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) Charakteristika předmětu Výuka tvoří úvod do cizojazyčného vzdělávání žáků. V tomto období je nejdůležitější probouzení zájmu o výuku angličtiny a vytváření kladného

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 2 Cvičení z českého jazyka Cvičení z českého jazyka 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika Žáci si tento předmět vybírají

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Příloha 1 - Přepis rozhovorů s třídními učitelkami tříd s vzdělávacím programem Základní škola

Příloha 1 - Přepis rozhovorů s třídními učitelkami tříd s vzdělávacím programem Základní škola Příloha 1 - Přepis rozhovorů s třídními učitelkami tříd s vzdělávacím programem Základní škola Rozhovor č. 1: ZŠ Rajhrad Základní škola. Máme dyslektický kroužek. Ne. Nijak, budu stále pracovat na rozvoji

Více

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská (otázky jsou platné od ledna 2013) I. Teoretické základy pedagogických věd 1. Teorie výchovy a vzdělávání, vzdělanost a školství v antice.

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět:: INFORMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu informatika je časové vymezení dáno učebním plánem. V

Více

Neubauer, K. a kol. NEUROGENNÍ PORUCHY KOMUNIKACE U DOSPĚLÝCH (Praha, Portál, r. vydání 2007).

Neubauer, K. a kol. NEUROGENNÍ PORUCHY KOMUNIKACE U DOSPĚLÝCH (Praha, Portál, r. vydání 2007). Neubauer, K. a kol. NEUROGENNÍ PORUCHY KOMUNIKACE U DOSPĚLÝCH (Praha, Portál, r. vydání 2007). Získané neurogenní poruchy komunikace u dospělých osob Terminologie poruchy, které mají svou lingvistickou,

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 1 Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE Rytmus, o.s. duben 2012 Doc. PhDr.Marie Černá, CSc ZÁKLADNÍ POJMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLANOST VZDĚLÁNÍ VZDĚLAVATENOST EDUKACE VÝCHOVA VÝUKA VYUČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ = PROCES jehož výsledkem

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V NĚMECKÉM JAZYCE (OKN) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 9. ročník učebnice Project 3 třetí edice - pracovní sešit Project 3 třetí edice Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2016

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2016 Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav IČO: 00582841 tel: 381 521 223 e-mail: skola@zs-ebeso.cz čj. ZŠ 254/2016 Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

Buchtová Eva, Staňková Barbora

Buchtová Eva, Staňková Barbora Buchtová Eva, Staňková Barbora Pomoz mi, abych to dokázalo samo děti mají rozdílné učební schopnosti a nadání Hlavní myšlenky Marie Montessori děti nemusí k dosažení stejného cíle postupovat stejným tempem

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Ruský jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Ruský jazyk 6. Ruský jazyk 75 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Ruský

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Zpráva pro školu z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku

Zpráva pro školu z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Zpráva pro školu z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Škola Gymnázium Datum 12. 2011 22. 02. 2011 Jana 3. OA3 Němčina 22. 02. 2011 Jana 4. OA4 Němčina 22. 02. 2011 Marie 3. OA3 Němčina

Více

Východiska pro zapojování jiné řeči do ŠVP PV

Východiska pro zapojování jiné řeči do ŠVP PV Východiska pro zapojování jiné řeči do ŠVP PV Tým autorů Mateřské školy - Liberecké jazykové školky, o.p.s. Tento dokument byl vytvořen pro realizaci projektu Stáž v jazykové mateřské škole. Vychází ze

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - plynule čte v porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje

Více

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE OBSAH 1 O PROJEKTU... 2 2 CÍLE STANOVENÉ PRO NIŽŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA. 3 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. 4 3 VZDĚLÁVACÍ OBSAH VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 4. ROČNÍKU NIŽŠÍHO

Více

Čj / V Praze dne 26.června 2007

Čj / V Praze dne 26.června 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Čj. 15523/2007-22 V Praze dne 26.června 2007 Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní Čl.

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět.

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace / Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

VÝUKOVÉ METODY A FORMY V ZEMĚPISE

VÝUKOVÉ METODY A FORMY V ZEMĚPISE VÝUKOVÉ METODY A FORMY V ZEMĚPISE Vyučování a učení činnost učitele činnost žáka učením si žáci osvojují vědomosti, dovednosti, návyky, ale i postoje a rozvíjí své schopnosti = kompetence veškerý vzdělávací

Více

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy Francouzský jazyk ročník TÉMA VÝSTUP G5 Tematické okruhy rodina škola místo, kde žije bydlení volný čas a zájmová činnost jídlo oblékání nákupy některé svátky, tradice příroda cizí země omluva a reakce

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Konverzace v anglickém jazyce

Konverzace v anglickém jazyce VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Konverzace v anglickém jazyce Konverzace v anglickém jazyce je volitelný vyučovací

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Charakteristika vzdělávací oblasti JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE se nahrazují:

Charakteristika vzdělávací oblasti JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE se nahrazují: 2 Charakteristika vzdělávací oblasti JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE se nahrazují: Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Malá didaktika innostního u ení.

Malá didaktika innostního u ení. 1. Malá didaktika činnostního učení. / Zdena Rosecká. -- 2., upr. a dopl. vyd. Brno: Tvořivá škola 2006. 98 s. -- cze. ISBN 80-903397-2-7 činná škola; vzdělávání; vyučovací metoda; vzdělávací program;

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Komunikace verbální. Vyučující: PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Komunikace verbální. Vyučující: PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Komunikace verbální Vyučující: PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D Verbální komunikace Počátky slovního dorozumívání dle výzkumných zjištění

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

1 Technická výchova v podmínkách transformace školství

1 Technická výchova v podmínkách transformace školství Úvod Současná složitá společnost, která je charakterizována vědeckotechnickým vývojem, informační explozí, globalizací atd., je na druhé straně poznamenána také značnými ekologickými, ekonomickými a společenskými

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele Obsah Kód Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo POSLECH S POROZUMĚNÍM DCJ-9-1-01 DCJ-9-1-02 DCJ-9-1-03 DCJ-9-2-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu

Více

Zpráva z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku

Zpráva z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Zpráva z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Škola Gymnázium Třída 6. Předmět Angličtina Učitel Petr Vážená paní učitelko, vážený pane učiteli, v této zprávě s výsledky se dozvíte, které

Více

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání legislativně vymezené, obsahově stanovené a časově ohraničené úseky vzdělávání, které odpovídají vzdělávání podle daného rámcového vzdělávacího programu integrace vzdělávacího

Více

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ Mgr. Kamila Balcarová PODSTATA A CHARAKTERISTIKA MONTESSORI PEDAGOGIKY 3 pilíře Montessori výchovně vzdělávací systému Připravený (vědomý) dospělý Připravené prostředí

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

Zpráva z evaluačního nástroje. Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy

Zpráva z evaluačního nástroje. Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy Zpráva z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy Škola Základní škola, Třída 6. A Předmět Angličtina Učitel Mgr. Dagmar Vážená paní učitelko, vážený pane

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME PRÁCE S DĚTMI Z JAZYKOVĚ ODLIŠNÉHO PROSTŘEDÍ TERMÍN:

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

DIDAKTIKA PRÁCE S ICT V MŠ. Mgr. Daniel Janata daniel.janata@seznam.cz

DIDAKTIKA PRÁCE S ICT V MŠ. Mgr. Daniel Janata daniel.janata@seznam.cz DIDAKTIKA PRÁCE S ICT V MŠ Mgr. Daniel Janata daniel.janata@seznam.cz DIDAKTICKÉ ZÁSADY (PRINCIPY) VZDĚLÁVACÍHO PROCESU Didaktickými zásadami (principy) rozumíme nejobecnější pravidla didaktického procesu,

Více