ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŢINU PŘI ZŠ FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŢINU PŘI ZŠ FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ"

Transkript

1 Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŢINU PŘI ZŠ FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ Č.j.: 23/2012 Ředitel školy: Mgr. Petr Novotný, tel: Vedoucí vychovatelka: Iva Švrčková, tel: , odloučené pracoviště Nová Ves: Předkladatel: Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420, příspěvková organizace Web: IČO: REDIZO: IZO: školní druţina Zřizovatel: Město Frýdlant nad Ostravicí Adresa zřizovatele: Náměstí č. 3, Frýdlant nad Ostravicí Telefon: na vedoucí odboru školství Ing. Iva Lichnová: Platnost dokumentu: od na dobu neurčitou 1

2 1. Charakteristika školní druţiny 1.1. Charakteristika Školní druţina je součástí Základní školy Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420, příspěvková organizace. Její oddělení se nacházejí ve dvou budovách na pracovišti Komenského a na odloučeném pracovišti Nová Ves. Na pracovišti Komenského jsou pro činnost školní druţiny vyuţívány 3 samostatné místnosti, v případě vyššího počtu oddělení ŠD je vyuţívána třída 1. stupně. Na pracovišti Nová Ves má školní druţina k dispozici jednu samostatnou místnost, druhé oddělení vyuţívá třídu 1. stupně. V budově na ulici Komenského probíhá ranní druţina. Kromě vlastních prostor školní druţina vyuţívá tělocvičnu, cvičnou kuchyňku, školní dílny, školní hřiště a zahradu. Stravování ţáků školní druţiny probíhá ve školní restauraci Scolarest, je zajištěn pitný reţim Materiální a ekonomické podmínky Materiální podmínky jsou velmi dobré, třídy jsou vybaveny novým moderním nábytkem. Ve dvou odděleních na pracovišti Komenského mají děti k dispozici televizor s DVD přehrávačem. Většina hlavní činnosti školní druţiny je financovaná z vlastních příjmů, tj. poplatků (vybavení ŠD, provoz), příspěvku zřizovatele (provoz) a ze státního rozpočtu (platy). Výši poplatků za školní druţinu stanovuje ředitel školy. Poplatek je splatný vţdy na pololetí, a to do konce září za 1. pololetí a do konce února a 2. pololetí. Tento poplatek hradí zákonní zástupci i za kaţdé další dítě v případě docházky sourozenců do školní druţiny. Poplatek ve stejné výši hradí i ţáci cizinci se státní příslušností jiného státu neţ EU. Výši úplaty můţe ředitel sníţit nebo od úplaty osvobodit, jestliţe: a) účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi b) účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleţí zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních sluţbách c) účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře a tuto skutečnost prokáţe řediteli. 2

3 1.3. Personální podmínky Zájmové vzdělávání je řízeno kvalifikovanými vychovatelkami. Všechny vychovatelky mají poţadované pedagogické vzdělání doplněné řadou kurzů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a samostudiem Popis podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví Školní druţina zajišťuje bezpečnost fyzickou, sociální a emocionální. Bezpečnost a ochrana zdraví ţáků musí být zajištěna po celou dobu jejich pobytu ve školní druţině. Ţáci jsou vţdy na začátku školního roku seznámeni se školním řádem, vnitřním řádem školní druţiny, pravidly bezpečnosti při hrách a soutěţích, s řádem učeben a odborných pracoven (tělocvična, školní dílna, cvičná kuchyňka, hřiště). Zápis o poučení zapíše vychovatelka do Přehledu výchovně vzdělávací práce. Zajištěny jsou podmínky hygienické: vhodný stravovací a pitný reţim, zdravé prostředí uţívaných prostor světlo, větrání. Dostupné jsou prostředky první pomoci (lékárnička ŠD je pravidelně doplňována). Kaţdý úraz či zranění je zaevidován do knihy úrazů. Pravidla bezpečnosti: - vhodná obuv (přezůvky, sport) - pracovní oděv (školní dílna, výtvarná výchova, rukodělné činnosti) - pouţívání bezpečných pomůcek - vymezení vhodných prostor ke sportu a hrám - dostupnost prostředků první pomoci - dodrţování pokynů vychovatelek 1.5. Podmínky přijímání uchazečů a podmínky průběhu vzdělávání 1. Školní druţina je určena pro ţáky 1. stupně, přednostně jsou přijímání ţáci ročníku; z vyšších ročníků jsou ţáci přijímání pouze v případě nenaplněnosti kapacity školní druţiny 2. Oddělení se naplňují nejvýše do počtu 30 ţáků. 3. Ţáci jsou přijímání na základě přihlášek (zápisních lístků), v nichţ musí být uvedeny všechny základní údaje (jméno a příjmení, datum narození, místo bydliště, telefonní čísla na zákonné zástupce) a stanoven čas a způsob odchodu ţáků ze školní druţiny. 4. O přijetí či nepřijetí ţáka rozhoduje ředitel školy. 3

4 5. Přihlašování, odhlašování ţáků a vybírání poplatků, vyřizování námětů a stíţností zajišťuje vedoucí vychovatelka. 6. Odhlásit ţáka ze školní druţiny má zákonný zástupce moţnost vţdy ke konci pololetí. 7. Měsíční poplatek činí 150,- Kč (v částce je zahrnut i poplatek za krouţky v rámci činnosti školní druţiny). Z peněz je zajišťován nákup her, hraček, stavebnic, sportovních potřeb, výtvarného materiálu, knih, časopisu, technického vybavení. Rovněţ je částečně hrazen provoz školní druţiny (elektřina, teplo) 8. Hlavním posláním školní druţiny je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace ţáků, ale i vzdělávání. 9. Provozní doba školní druţiny je 6:15 7:30 (ranní pouze pracoviště Komenského), 11:30 16:30n na Nové Vsi 11:40 16:00. Aktuálně se můţe měnit s výjimkami v organizaci výuky na 1. stupni. 10. Většina ţáků se stravuje ve školní restauraci Scolarest, pitný reţim je zajištěn ze školní restaurace. 11. Vychovatelky zodpovídají za ţáky po celou dobu jejich pobytu ve školní druţině. Dbají o jejich bezpečnost a zdraví. 12. Evidence účastníků školní druţiny je vedena v přehledu výchovně vzdělávací práce a v docházkovém sešitě (ranní ŠD). 13. Ředitel školy můţe rozhodnout o vyloučení ţáka ze školní druţiny, pokud ţák soustavně nebo nějakým zvlášť závaţným způsobem porušuje kázeň a pořádek, ohroţuje zdraví a bezpečnost ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje školní druţinu nebo z jiných zvláště závaţných důvodů Podmínky vzdělávání pro ţáky se specifickými vzdělávacími potřebami Respektujeme individualitu kaţdého ţáka, vytváříme přiměřené prostředí pro jeho všestranný rozvoj. Na podmínkách pro ţáky se specifickými vzdělávacími potřebami spolupracujeme adekvátně s přihlédnutím k jejich handicapu s rodiči a se školou. Dle stupně a charakteru jejich handicapu je umoţňováno začleňování do volnočasových aktivit a jsou zajišťovány podmínky vhodné k rozvoji jejich osobnosti. Do školní druţiny mohou být zařazeni i ţáci s tělesným postiţením, neboť všechny prostory školy jsou bezbariérové (výtah, plošiny). 4

5 Při výběru činnosti ve školní druţině, při motivování a hodnocení ţáků je brán ohled na integraci těch, kteří mají speciální vzdělávací potřeby. V případě nutnosti spolupracujeme se školním poradenským pracovištěm a dalšími odbornými pracovišti (pedagogicko psychologická poradna, speciální pedagogické centrum). U ţáků se zdravotním znevýhodněním je zohledňováno přiměřené zatíţení v případě pohybových aktivit a vycházek. Třídní učitel a zákonní zástupci informují vychovatelky o všech změnách zdravotního stavu ţáka, které mohou mít vliv na činnost ve školní druţině. Do školní druţiny mohou být zařazeni i ţáci cizinci (z jazykově odlišného prostředí). Snahou je vytvořit těmto ţákům podmínky k rozvoji jejich osobnosti, co nejvíce s nimi komunikovat, začleňovat je do kolektivu ostatních ţáků. Samozřejmostí je kladné hodnocení i malých pokroků v komunikaci. Nutná je spolupráce s rodinou. Ţákům se sociálním znevýhodněním mohou být poskytnuty pomůcky nezbytné pro naplňování výchovně vzdělávacího programu školní druţiny, zvláštní péče je u těchto ţáků věnována i přípravě na vyučování. Pro rozvoj talentovaných jedinců nabízí naše školní druţina další doplňkové aktivity v oblasti jejich zájmu. 2. Charakteristika ŠVP školní druţiny 2.1. Vzdělávací cíle Školní druţina navazuje svou činnosti na program školy. Nabízí ţákům řadu zájmových aktivit, a tudíţ kvalitní vyuţití volného času. Svými prostředky a metodami rozšiřuje poznatky, které ţák získal ve škole. Účast na jednotlivých aktivitách není povinná. Kaţdý ţák má jiné zájmy, jiné potřeby. Je třeba přihlíţet k jeho fyzickým schopnostem a moţnostem. Záleţí také na věku ţáka, charakteru rodinného prostředí i momentální náladě. Cíle vzdělávání: - proţívání radostných chvil, jistoty a bezpečí; - podněcování ţáků k tvořivému myšlení, logickému uvaţování a řešení problémů; - osvojování si základů slušného chování při stolování; - vést ţáky ke komunikaci, spolupráci a respektování se navzájem; - upevňování návyků v oblasti sociální vzájemná pomoc, úcta ke starším lidem, sebekázeň, ohleduplnost; 5

6 - zabývat se výchovou proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance (učit děti chápat a oceňovat rozdílnost jednotlivců a váţit si kaţdého člověka) - předávání znalostí, zkušeností a dovedností v různých oblastech; - utváření kladného vztahu k přírodě a ochraně světa kolem nás; - zaměření na výchovu o ochraně člověka, jeho ţivota a zdraví (havárie, dopravní nehody, ţivelné pohromy); - rozmanitost činností s individuálním přístupem k jednotlivým ţákům; - vedení ţáků k samostatnosti, schopnosti vyjádřit svůj názor; - vytváření podmínek a prostor pro odpočinek a relaxaci; - rozvoj všestranné spolupráce s rodinami ţáků Formy vzdělávání Školní druţina navazuje na vyučování v základním vzdělávání, má však svá specifika. Vzdělávání probíhá ve formě pravidelné činnosti, příleţitostné činnosti a součástí je rovněţ otevřená nabídka spontánních činností. Pravidelná činnost je dána týdenní skladbou zaměstnání a probíhá v čase stanoveném vnitřním řádem školní druţiny. Je tvořena: - výtvarnými a pracovními činnostmi, - dramatickou a hudební výchovou, - sportovními aktivitami, - odpočinkovými činnostmi, - rekreačními činnostmi, - přípravou na vyučování. Příleţitostná činnost je tvořená výchovnými, vzdělávacími, zájmovými a tématickými rekreačními činnostmi organizovanými nepravidelně dle potřeb ţáků a moţností školní druţiny. Není zahrnuta do standardní týdenní skladby činností. Takovými činnostmi organizovanými naší školní druţinou jsou drakiáda, karneval, sportovní soutěţe, jarmark, apod. Spontánní činnosti otevřená nabídka vyuţívá hraček a her, které jsou k dispozici ve školní druţině, moţnosti práce s různými materiály, četba, poslech písniček a pohádek. 6

7 2.3. Délka a časový plán vzdělávání Vzdělávání ve školní druţině je poskytováno po dobu 10 měsíců doba trvání školního roku. Po dobu podzimních, zimních, pololetních, jarních nebo velikonočních prázdnin se provoz školní druţiny přerušuje, výše úplaty zůstává stejná. Odpolední provoz školní druţiny začíná na pracovišti Komenského vyzvednutím ţáků pověřenou vychovatelkou v prostorách školních šaten v a končí v Na pracovišti Nová Ves začíná v vyzvednutím ţáků vychovatelkou v šatnách a končí v Provoz ranní druţiny je organizován na pracovišti Komenského v době od 6.15 do Podmínky pro příchody a odchody ze školní druţiny jsou uvedeny ve vnitřním řádu školní druţiny. Kaţdé oddělení se řídí skladbou zaměstnání. Sestavuje ji vedoucí vychovatelka a jsou v ní zastoupeny všechny formy vzdělávání. Skladba zaměstnání je uzpůsobena věku ţáků. Můţe být během roku změněna (pololetí). Důleţitá je motivace a individuální přístup ke kaţdému ţákovi. Školní vzdělávací program školní druţiny se stanovuje na dobu neurčitou, potřebné úpravy budou realizovány formou dodatků. Pro kaţdý školní rok sestavuje školní druţina plán práce školní druţiny. 3. Obsah vzdělávání, vzdělávací oblasti Vychovatelky se ve svém plánu inspirují vzdělávacími oblastmi ze Školního vzdělávacího programu základní školy. Orientují se především na ty oblasti, které s ohledem na věkovou strukturu ţáků a podmínky školní druţiny můţe dále rozvíjet. Těmto oblastem jsme také přizpůsobili i vzdělávací obsah Výchovné a vzdělávací strategie ve školní druţině 1. Kompetence k učení - dokončí započatou prací - zhodnotí své výkony - klade si otázky a hledá na ně odpovědi 7

8 - orientuje se v jednoduchých textových zdrojích pro učení (učebnice, dětské encyklopedie, knihy a časopisy 2. Kompetence k řešení problému - všímá si dění okolo, řeší situace - rozlišuje správná a chybná řešení - hledá různé varianty řešení problémů a vybírá si mezi nimi - při řešení problémů vyuţívá logické a matematické postupy - nenechá se odradit případným neúspěchem 3. Kompetence komunikativní - souvisle se vyjadřuje mluveným slovem - nebojí se vyjádřit svůj názor - naslouchá názorům druhých, rozumí jim a respektuje je - dokáţe vést dialog - vyuţívá získané dovednosti ke spolupráci - pracuje s informacemi - vyjadřuje se kultivovaně - vhodně argumentuje a obhájí své názory - prezentuje sama sebe a svojí práci slovním projevem 4. Kompetence sociální a personální - samostatně rozhoduje o svých činnostech a uvědomuje si, ţe za ně zodpovídá a nese důsledky - projevuje citlivost a ohleduplnost - rozpozná vhodné a nevhodné chování, vnímá nespravedlnost, agresivitu, šikanu - spolupracuje ve skupině, prosadí se i podřídí, přijímá kompromis - respektuje jiné, je tolerantní k odlišnostem mezi lidmi 8

9 5. Kompetence občanské - plánuje, organizuje, řídí a hodnotí - odhaduje rizika svých nápadů - odpovědně přistupuje k úkolům a povinnostem - uvědomuje si práva svá i druhých - chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné prostředí - dbá na své osobní zdraví i druhých 6. Kompetence k trávení volného času - orientuje se v moţnostech smysluplného trávení volného času - vybírá si zájmové činnosti dle vlastních dispozic - rozvíjí své zájmy v organizovaných skupinách i v individuálních činnostech - odmítne nevhodnou nabídku trávení volného času 3.2. Osnovy pro školní druţinu Člověk a jeho svět Výstupy Obsah učiva - orientuje se v nejbliţším okolí školy Tématické vycházky - popíše a zvládá cestu do školy Vycházky orientace v místě bydliště - zná a vyuţívá základy společenského Základní pravidla chování ke kamarádům, chování dospělým a při stolování besedy, rozhovory - chová se správně při setkání s neznámými Osobní bezpečí chování v rizikovém lidmi prostředí a v krizových situacích (besedy, rozhovory) - projevuje toleranci k odlišnostem Mezilidské vztahy hra, rozhovory spoluţáků, jejich přednostem i nedostatkům - zvládá jednoduchou orientaci v čase a zná Určování času, roční období, den, týden, rozvrţení svých denních činností měsíc, rok, kalendář - popíše a porovná viditelné proměny Příroda v ročních obdobích v přírodě v jednotlivých ročních obdobích 9

10 - pozná nejběţnější druhy domácích a volně Péče o zvířata a ptáky ţijících zvířat - pojmenuje základní druhy ovoce a zeleniny Ovoce a zelenina - uplatňuje základní zásady chování v Ochrana přírody přírodě Člověk a společnost Výstupy Obsah učiva - uplatňuje vhodné způsoby chování a Mezilidské vztahy, pravidla komunikace v různých ţivotních situacích společenského chování - rozlišuje projevy nepřiměřeného chování a Úcta k člověku porušování společenských norem - rozpozná hodnoty přátelství a vztahů mezi Mezilidská komunikace lidmi, je ohleduplný ke kamarádům - rozpozná symboly našeho státu a zná Státní symboly hymna, vlajka, prezident základní způsoby jejich uţívání - poţádá vhodným způsobem o radu Mezilidská komunikace Umění a kultura Výstupy Obsah učiva - zpívá jednoduché písně Zpěv lidových a umělých písní přiměřeného rozsahu - propojí vlastní pohyb s hudbou Tanec - doprovází spoluţáky na rytmické hudební Hra na nástroje Orffova instrumentáře nástroje - zvládá základní dovednosti pro vlastní výtvarnou tvorbu Uţití různých technik (kresba, malba, stříhání, keramika) - realizuje svůj tvůrčí zájem ve výtvarné výchově - při výtvarné tvorbě vychází z vlastních proţitků, zkušeností a fantazie - správně vyslovuje, rozvíjí své vyjadřovací schopnosti Rozpočítadla, básně jazykolamy, pohádky, 10

11 Člověk a zdraví Výstupy - rozvíjí svou tělesnou zdatnost a sportovní chování Obsah učiva Míčové hry, závodivé hry, běh s překáţkami, soutěţe v druţstvech, kolektivní hry Jízda na kole, pravidla bezpečnosti a základní dopravní značky Člověk a svět práce Výstupy Obsah učiva - zvládá základní manuální dovednosti při Vlastnosti materiálu a jeho uţití práci s jednoduchými materiály a přírodniny, modelovací hmota, papír, karton, pomůckami textil, drát, hlína, - pracuje podle slovního návodu a předlohy - vyuţívá při tvořivých činnostech s různým materiálem vlastní fantazii - udrţuje pořádek na pracovním místě, Organizace práce dodrţuje zásady hygieny a bezpečnosti práce - zvládá základní dovednosti při práci se Sestavování jednoduchých modelů stavebnicemi - připravuje za pomocí dospělého jednoduché Příprava pokrmů pokrmy - chová se vhodně při stolování Pravidla správného stolování Za zpracování zodpovídá: Iva Švrčková, vedoucí vychovatelka školní druţiny 11

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro školní družinu. ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSTOMLATY NAD LABEM okres Nymburk

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro školní družinu. ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSTOMLATY NAD LABEM okres Nymburk ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro školní družinu ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSTOMLATY NAD LABEM okres Nymburk OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika zařízení... 4 3. Popis materiálních podmínek... 4 4.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro školní klub. ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSTOMLATY NAD LABEM okres Nymburk

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro školní klub. ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSTOMLATY NAD LABEM okres Nymburk ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro školní klub ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSTOMLATY NAD LABEM okres Nymburk OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika zařízení... 4 3. Popis materiálních podmínek... 4 4. Popis

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŢINA. Základní škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152

Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŢINA. Základní škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152 Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŢINA Základní škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání Školní druţina - Základní

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu jako součást ŠVP Tvořivá škola-škola pro život

Školní vzdělávací program pro školní družinu jako součást ŠVP Tvořivá škola-škola pro život Školní vzdělávací program pro školní družinu jako součást ŠVP Tvořivá škola-škola pro život Zpracovala: Olga Pavelczaková, vedoucí vychovatelka Září 2008 1. Identifikační údaje 1.1. ŠD při ZŠ Dětská, Dětská

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání školní družiny ZŠ J. Vohradského Šluknov Schváleno školskou radou dne 13. 6.

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání školní družiny ZŠ J. Vohradského Šluknov Schváleno školskou radou dne 13. 6. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání školní družiny ZŠ J. Vohradského Šluknov Schváleno školskou radou dne 13. 6. 2013 Razítko: Mgr. Eva Hertlová, řed. školy Ti, kdoţ někoho učí a vzdělávají,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zájmově vzdělávací zařízení školní druţiny Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání 1 OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 2.1 Materiální

Více

7.1 ŠVP pro zájmové vzdělávání - školní družina. Obsah: I. Cíle výchovně vzdělávací práce ve školní družině. Formy vzdělávání.

7.1 ŠVP pro zájmové vzdělávání - školní družina. Obsah: I. Cíle výchovně vzdělávací práce ve školní družině. Formy vzdělávání. 7.1 ŠVP pro zájmové vzdělávání - školní družina Obsah: I. Cíle výchovně vzdělávací práce ve školní družině. II. III. IV. Formy vzdělávání. Podmínky přijímání uchazečů a podmínky průběhu vzdělávání. Časový

Více

Školní vzdělávací program školní družiny. Základní škola Tábor, Zborovská 2696, Tábor 390 03

Školní vzdělávací program školní družiny. Základní škola Tábor, Zborovská 2696, Tábor 390 03 Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola Tábor, Zborovská 2696, Tábor 390 03 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program školní družiny při ZŠ Tábor, Zborovská 2696, Tábor Název školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Škola základ života. Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Škola základ života. Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Škola základ života Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb 1. Identifikace ŠD 2. Charakteristika ŠD, umístění, vybavení 3. Cíle, obsah a forma vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program. Školní družina ZŠ a MŠ Červené Pečky

Školní vzdělávací program. Školní družina ZŠ a MŠ Červené Pečky Školní vzdělávací program Školní družina ZŠ a MŠ Červené Pečky Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika ŠD... 4 3. Charakteristika ŠVP školní družiny... 4 4. Předpokládané výstupy konkrétních

Více

ŠVP školní družiny Barevný svět

ŠVP školní družiny Barevný svět ŠVP školní družiny Barevný svět ŠD při ZŠ Jesenný Ředitelka školy: Jana Kašparová Vychovatelka: Bc. Hana Hanyšová motto: Někde se píše, že cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme,

Více

Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ DRUŽINA při ZÁKLADNÍ ŠKOLE MILÍN

Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ DRUŽINA při ZÁKLADNÍ ŠKOLE MILÍN Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŽINA při ZÁKLADNÍ ŠKOLE MILÍN 1 Obsah: 1. Identifikační údaje... 3 2. Cíle vzdělávání... 4 3. Formy vzdělávání... 5 4. Podmínky přijímání uchazečů a průběhu vzdělávání..

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná, okres Bruntál Třemešná 341, 793 82

Základní škola a Mateřská škola Třemešná, okres Bruntál Třemešná 341, 793 82 Základní škola a Mateřská škola Třemešná, okres Bruntál Třemešná 341, 793 82 Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP pro školní klub Adresa školy: Třemešná 341, 793 82 Ředitel školy: Mgr.

Více

Základní škola Otokara Březiny Počátky, okres Pelhřimov Komenského sady 387, 394 64 Počátky. Školní družina

Základní škola Otokara Březiny Počátky, okres Pelhřimov Komenského sady 387, 394 64 Počátky. Školní družina Základní škola Otokara Březiny Počátky, okres Pelhřimov Komenského sady 387, 394 64 Počátky Školní družina Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola základ pro život Obsah 1. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŢINA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ MOTTO: V družině se zabavíme, hrajeme si, nezlobíme. 1. 9. 2014 1 Obsah:

Více

Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace,

Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace, Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace, Školní 488, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program-školní družina Platnost

Více

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole Milady Petřkové Velký Týnec Předkladatel:

Více

Školní družina při ZŠ Čechtice, okr. Benešov

Školní družina při ZŠ Čechtice, okr. Benešov Příloha č. 1 ŠVP Čechtice, verze 3.2 Školní družina při ZŠ Čechtice, okr. Benešov Obsah PŘÍLOHA Č. 1 ŠVP ČECHTICE, VERZE 3.1 PŘEDKLADATEL... 4 Zřizovatel školy... 4 Úvod... 5 Charakteristika školní družiny...

Více

Základní škola Olomouc, Stupkova 16 Fakultní škola Pedagogické fakulty UP Olomouc

Základní škola Olomouc, Stupkova 16 Fakultní škola Pedagogické fakulty UP Olomouc Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy Olomouc, Stupkova 16, příspěvkové organizace Název školy: Základní škola Olomouc, Stupkova 16, příspěvková organizace Adresa školy: Stupkova 16,

Více

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ... 4 3 CÍLE A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ...

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ... 4 3 CÍLE A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ... ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA 687 42 Osvětimany 282 OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 2 CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ...4 3 CÍLE A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ...4 CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ...4

Více

Základní škola a mateřská škola Chraštice

Základní škola a mateřská škola Chraštice Základní škola a mateřská škola Chraštice VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Chraštice 44, 262 72, okres Příbram Tel: 318 695 382, 731 411 928, Email: skola@zschrastice.cz www.zschrastice.cz

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA BLOVICE Družstevní 650, Blovice 336 01 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINA MOTTO: Zdravá školní družina plná radosti Základní škola, Družstevní 650, Blovice 336 01

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Identifikační údaje údaje o škole název školy: Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace adresa školy: Masarykova 178, Vranovice 691 25

Více

Vypracovala: Mgr. Michala Fialová. Schválila: Mgr. Markéta Šimková

Vypracovala: Mgr. Michala Fialová. Schválila: Mgr. Markéta Šimková Vypracovala: Mgr. Michala Fialová Schválila: Mgr. Markéta Šimková V Křídlech dne 1. září 2011 Školní vzdělávací program pro školní družinu Obsah: 1 Identifikační údaje 2 Charakteristika školní družiny

Více

Část II Školní vzdělávací program ŠD

Část II Školní vzdělávací program ŠD Část II Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Velké Opatovice, okres Blansko, platnost ŠVP od 1.9.2013 strana 1 Obsah: 1. CHARAKTERISTIKA ŠVP... 3 1.1. Funkce a pojetí činností ve školní družině...

Více

Školní vzdělávací program školní druţiny

Školní vzdělávací program školní druţiny Školní vzdělávací program školní druţiny MOTTO: S kamarády je svět jednodušší a veselejší. Projednáno v PR dne: 24. 6. 2010 Schválil: Jaroslav Kindl, ředitel školy Platnost: od 25. 6. 2010 Strana 1 (celkem

Více

Školní vzdělávací program Jak roste strom pro školní družinu

Školní vzdělávací program Jak roste strom pro školní družinu Školní vzdělávací program Jak roste strom pro školní družinu Základní a Mateřská škola Suchý Důl, okres Náchod Platnost dokumentu:od 01.9.2007 0bsah Identifikační údaje...4 Motto......5 1 1 Prezentační

Více

Školní klub. - Provozní řád školního klubu - Vnitřní řád školního klubu - Školní vzdělávací program školního klubu

Školní klub. - Provozní řád školního klubu - Vnitřní řád školního klubu - Školní vzdělávací program školního klubu Školní klub Základní škola Marie Curie-Sklodowské a mateřská škola Jáchymov, okres Karlovy Vary Husova 992, 362 51 Jáchymov IČO: 709 810 43 e-mail: musil@zsjachymov.cz Obsah: - Provozní řád školního klubu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a mateřská škola Ostrovačice, okres Brno-venkov příspěvková organizace, Ríšova 43, 664 81 Ostrovačice IČ: 709 790 48 e-mail: infozsostrovacice.cz tel: 546 427 328 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více

Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín

Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Č.j.: 235/2012 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro ŠKOLNÍ DRUŽINU HROU ZA POZNÁNÍM Aktuální znění

Více