Návod pro montáž a použití Vydání 2001/2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod pro montáž a použití Vydání 2001/2002"

Transkript

1 Návod pro montáž a použití Vydání 200/2002 CZ Velikosti lešení,35 m x,50 m,35 m x 2,00 m,35 m x 2,50 m Nº 2979

2 V pøípadì zájmu o další informace nebo pokud by se vyskytly problémy, které nejsou v tomto návodu pro montáž a použití podrobnì popsány, mùžete si potøebné informace vyžádat pøímo u výrobce (viz odst..2). Kromì toho poukazujeme na skuteènost, že obsah tohoto návodu pro montáž a použití není èástí døíve existujícího ujednání, pøíslibu èi právního vztahu, ani nemá tyto mìnit. Veškeré závazky vyplývají z pøíslušné kupní smlouvy, která obsahuje rovnìž úplnou a výluènì platnou úpravu záruky (viz také odst..4). Tyto smluvní úpravy záruky nejsou tímto návodem pro montáž a použití ani rozšíøeny, ani omezeny. Poskytování tøetím osobám a poøizování kopií tohoto podkladu, zhodnocení a sdìlování jejího obsahu je pøípustné pouze s výslovným souhlasem výrobce. Protiprávní jednání, která jsou v rozporu s výše uvedenými skuteènostmi, mohou být pøíèinou ke vzniku odpovìdnosti za škodu. CZ Nº 2979

3 Obsah Strana VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...4. Úvod Výrobce Schválení výrobních modelù Záruka Datum vydání Autorská a ochranná práva BEZPEÈNOSTNÍ USTANOVENÍ Zvláštní bezpeènostní ustanovení... 3 SPECI ICKÉ ÚDAJE PRO JEDNOTLIVÉ MODELY Pøehled modelù Místa oznaèení Možnosti použití Dùležité upozornìní Technické údaje MONTÁŽNÍ POKYNY Všeobecné údaje Základní montáž Použití držáku odstupu od zdi (kotva) Montáž závaží Umístìní závaží na lešeních ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ Èištìní konstrukèních dílù lešení Kontroly konstrukèních dílù lešení Mazání pohyblivých dílù Skladování SEZNAM DÍLÙ Lešení: šíøka plošiny,35 m, délka plošiny,50 m Lešení: šíøka plošiny,35 m, délka plošiny 2,00 m Lešení: šíøka plošiny,35 m, délka plošiny 2,50 m Nákres jednotlivých lešení Grafické znázornìní náhradních dílù a pøíslušenství Nº CZ

4 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. Úvod Tento návod pro montáž a použití je platný pouze pro lešení popsaná v tomto návodu pro montáž a použití. Bezpeènostní pokyny uvedené v tomto návodu pro montáž a použití jakož i pravidla a naøízení platná pro manipulaci s lešeními patøí do oblasti pùsobnosti lešení zmínìných v uvedené dokumentaci. Provozovatelé musí v rámci vlastní odpovìdnosti: - zabezpeèit dodržování místních, regionálních a národních pøedpisù, - za úèelem bezpeèné manipulace dbát právních úprav (zákonù, naøízení, smìrnic atd.) týkajících se bezpeèného zacházení, - zajistit, aby návod pro montáž a použití byl poskytnut personálu provozovatele a aby veškeré uèinìné úpravy, jakými jsou pokyny, výstražná varování a bezpeènostní ustanovení, byly do všech podrobností dodržovány..2 Výrobce Výrobcem lešení popsaných v této dokumentaci je Firma ZARGES GmbH & Co. KG sekce Steigtechnik Postfach Weilheim Tel.: 08 8/ Telefax: 08 8/ Internet: Zastoupena v Èeské republice firmou Zarges CZ, s.r.o Hnìvkovského Brno-Komárov Tel./ ax: 05/ Internet: Schválení výrobních modelù Níže uvedená lešení byla pøezkoušena pracovištìm TÜV Product Service GS a Výzkumným ústavem bezpeènosti práce AO 235, Praha, Èeská republika. CZ Nº 2979

5 .4 Záruka Rozsah a doba trvání pøíslušné formy záruky je zakotvena v prodejních a dodacích podmínkách výrobce. Pro záruèní nároky, vyplývající z chybné dokumentace, je vždy rozhodující návod pro montáž a použití platný v okamžiku dodávky (viz odst..5). Kromì prodejních a dodacích podmínek rovnìž platí: Záruka se nevztahuje na škody na dodaných lešeních, jež vznikly z jednoho nebo více následujících dùvodù: neznalost èi nedodržení tohoto návodu pro montáž a použití, nedostateènì kvalifikovaný èi nedostateènì informovaný personál provozovatele, použití jiných náhradních dílù než originálních. Provozovatel musí na vlastní odpovìdnost zabezpeèit: aby byla dodržována bezpeènostní ustanovení dle odstavce 2, aby bylo vylouèeno použití v rozporu s urèením (viz odst ), jakož i chybná montáž a nepøípustné provozování a dále aby bylo zaruèeno použití v souladu s urèením (viz odst. 3.3.) a aby byla lešení provozována v souladu se smluvnì sjednanými podmínkami použití..5 Datum vydání Datum vydání tohoto návodu pro montáž a použití v èeském jazyce je Datum vydání tohoto návodu pro montáž a použití v nìmeckém jazyce je Autorská a ochranná práva Autorské právo k tomuto návodu pro montáž a použití má i nadále výrobce. Dále jsou vyhrazena všechna práva, obzvláštì pro pøípad udìlení patentù nebo zapsání užitných vzorù. Protiprávní jednání, jež odporují výše uvedeným skuteènostem, mohou být pøíèinou ke vzniku odpovìdnosti za škodu! Nº CZ

6 2 BEZPEÈNOSTNÍ USTANOVENÍ. Pro zajištìní bezpeènosti pøi montáži a použití uvedených lešení platí pøedpisy ÈSN 7382 (HD 004) Pojízdná pracovní dílcová lešení, shodná s normou DIN 4422 èást (HD 004) Pojízdné pracovní plošiny. 2. Provádìt montáž lešení a používat je smí pouze osoby obeznámené s návodem pro montáž a použití. 3. Použity smí být pouze nepoškozené originální díly systému lešení výrobce, pro které platí prohlášení o shodì. 4. Maximální výšky plošin jsou omezeny dle DIN 4422 èást (HD 004) na 8 m v nezavøených prostorách a na 2 m v prostorách, které jsou ze všech stran uzavøeny, v ÈR toto omezení neplatí (viz ÈSN Pojízdná a volnì stojící lešení). 5. Montáž lešení je pøípustná pouze ve svislém smìru na vodorovném podloží vhodném pro dané zatížení, popø. je nutné použít podklady, jež umožòují rozdìlení nebo rozložení zátìže. 6. Pøed použitím lešení musí být u všech konstrukèních dílù provedena kontrola správné montáže a funkènosti. 7. Bezpeènostní opatøení proti pøevrácení (napø. použití závaží, držáku odstupu od zdi) najdete v tomto návodu pro montáž a použití. 8. Pro zajištìní stability je tøeba používat pohyblivé rámy a pøípadnì také výložníky. Základní rámy jsou vybaveny vedením pro pohyblivé rámy. Podle konstrukce se pojezdová koleèka o prùmìru 50 mm nasazují do pohyblivých nebo do základních rámù. Všechna pojezdová koleèka musí být znehybnìna stlaèením brzdové páky smìrem dolù. Brzdové páky smí být uvolnìny pouze za úèelem pojíždìní. 9. Pøi použití pohyblivých rámù a výložníkù je tøeba respektovat pøehled modelu uvedený v tomto návodu pro montáž a použití. 0. Nasazovací rámy nasadit a zajistit pružinovými nástrènými kolíky. Lešení je v horní èásti ukonèeno nasazovacím rámem s horizontálními vzpìrami (,35 m,50 m) respektive rámem se zábradlím (,35 m 2,00/2,50 m). Tyto rámy jsou rovnìž zajištìny. Pøehled modelù uvedený v tomto návodu pro montáž a použití znázoròuje pro každou konstrukèní výšku správné umístìní diagonálních vzpìr jakož i umístìní rámù a plošin.. Všechna lešení se smí používat výhradnì s kompletní postranní ochranou, to znamená, že se musí používat døevìné boèní zábrany, vzpìry ve výši kolen a horizontálními vzpìrami (,35 m,50 m) nebo podélným zábradlím (,35 m 2,00/2,50 m). CZ Nº 2979

7 2. Na pracovní plošinu se smí vystupovat pouze zevnitø. 3. Pøi montáži lešení soubìžnì se stìnou (8,00 m venku a 2,00 m uvnitø) smí být použity pouze držáky odstupu dodávané výrobcem. Správné uspoøádání lze získat z návodu pro montáž a použití. Zakotvení ve zdi nenahrazuje potøebnou zátìž; zátìž je tøeba instalovat podle odstavce Pøípustná nosnost pracovní plošiny pøi rovnomìrnì rozmístìné zátìži èiní,5 kn/m 2 (podle DIN skupina lešení 2). 5. Osoby smí pojíždìt s lešeními pouze pomalu. Pøi pojíždìní se na lešení nesmí zdržovat osoby a nesmí se na nich nacházet materiál nebo náøadí. Je tøeba zabránit každému druhu nárazu. Pojíždìní lešení se smí provádìt silou ruky, a sice pouze v podélném èi úhlopøíèném smìru na pevné, rovné montážní ploše, na které se nesmí vyskytovat žádné pøekážky. Pøi pojíždìní nesmí být pøekroèena bìžná rychlost chùze. 6. Pojíždìní s lešením pomocí vozidel (napøíklad vysokozdvižných vozíkù) je zakázáno. Lešení se nesmí s vysokozdvižným vozíkem nadzvedávat, tahat ani tlaèit. 7. Plocha, na které se pojíždí lešením, musí unést hmotnost pojízdného lešení. 8. Použití zdvihacích zaøízení na lešení je nepøípustné. 9. Pøi použití lešení venku nebo v neuzavøených budovách je nutné lešení pøi síle vìtru pøesahující hodnotu 6 (podle Beaufortovy stupnice) a pøi zaèínající vichøici a dále pøi ukonèení pracovní doby pøesunout do prostor chránìných proti vìtru, nebo musí být lešení zajištìno proti pøevrácení jiným vhodným opatøením (napøíklad zakotvením). Pøekroèení síly vìtru 6 (2 m/s) je vnímáno jako citelné omezení pøi chùzi. 20. Pøi použití hmoždinkových spojù pro ukotvení se musí dodržovat pokyny uvedené v Návodu pro upevnìní hmoždinek k zakotvení fasádních lešení (Merkblatt für das Anbringen der Dübel zur Verankerung von assadengerüsten) lze objednat u nakladatelství Carl Heymans Verlag KG, Luxemburger Str. 449, D Köln, Nìmecko objednací èíslo (Bestellnummer) ZH /500. Kotvící síly musí být vedeny a zachyceny do pøíèlí bezprostøednì vedle rámových a uzlových spojù. Jako kotvící prvek pro lešení se smí používat pouze konstrukèní díly dodávané výrobcem. Správné umístìní je uvedeno v návodu pro montáž a použití. 2. Pøi práci se osoby nesmí opírat o postranní zábradlí. Nº CZ

8 22. Pøemostìní lešení k budovám pomocí pøemos ovacích lávek apod. je nepøípustné. Lešení se nesmí používat jako schodiš ová vìž za úèelem pøechodu na jiné konstrukce. 23. Skákat na lešení není dovoleno. 24. Nesmí se vytváøet žádná vodorovná zátìž (napøíklad pøi pracích na sousedních konstrukcích), jež by mohla mít za následek pøevrácení lešení. 25. Pøi použití lešení v prùchozích budovách, v nezastøešených budovách nebo v rozích budov je nutno dbát zejména na odlišný smìr vanutí vìtru v tìchto místech a pøedejít možnosti pøekocení lešení. 26. Od urèitých montážních výšek je nutno použít podpìry a / nebo zátìže. 27. Pøed použitím lešení je nutno zkontrolovat popøípadì upravit jeho svislé postavení. Dále je nutné zkontrolovat øádné a kompletní provedení jeho montáže v souladu s odstavcem Není povoleno zvìtšovat výšku plošiny aplikací žebøíkù, beden nebo jiných zaøízení. 29. Náøadí a materiály smí být podávány pouze smìrem nahoru. Pøi tom je nutné vždy dbát na hmotnost náøadí a materiálù, aby nedošlo k pøetížení pracovní plošiny. Osoba, která podává nahoru, smí pustit náklad (náøadí, materiál) z ruky teprve tehdy, až osoba, jež náklad (náøadí, materiál) pøejímá tento pevnì drží v ruce. 30. Jsou-li použity podpìry, smìjí být upevnìny jedinì pod pøíèlemi. Zajištìní podpìr proti pootoèení musí být vždy nasazeno, aby nedošlo k pootoèení vzpìr. CZ Nº 2979

9 3. Následující grafické symboly (obr. a 2) jsou nezávislé na jazykové verzi tohoto návodu pro montáž a použití a jejich význam je zøejmý i bez vysvìtlujícího textu. Jejich smyslem je dodateèné vysvìtlení bezpeènostních pokynù. Slouží jako doplòkové bezpeènostní pokyny a je tøeba jich dbát bìhem montáže i pøi používání lešení popsaných v tomto návodu pro montáž a použití. S lešením nikdy nepojíždìt, pokud se na plošinì nacházejí osoby nebo materiál. Montáž zdvihacích a podobných zaøízení na lešení za úèelem zdvihání bøemen je nepøípustné. Nikdy se nesmìjí používat poškozené nebo vadné díly lešení. Stop Všechna pojezdová koleèka musí být zabrždìna stlaèením brzdové páky smìrem dolù. Obr. Obrazové symboly Nº CZ

10 Lešení se smí stavìt pouze na rovném podkladì s potøebnou nosností. Lešení se nesmí používat jako schodiš ová vìž za úèelem pøechodu na jiné konstrukce. Od síly vìtru 6 je tøeba pøemístit lešení do míst chránìných proti vìtru nebo ho zajistit pøed pøekocením vhodným ukotvením. 6 Na lešení se smí vystupovat jedinì zevnitø. Obr. 2 Obrazové symboly CZ Nº 2979

11 2. Zvláštní bezpeènostní ustanovení 2.. Práce s elektrickými pøístroji na lešení Pokud jsou na plošinì používány elektrické pøístroje pøipojené na sí ové napìtí (vrtaèky a jiné), je tøeba bezpodmíneènì dodržovat ustanovení obsažená v níže uvedeném výkladu. Pøi provádìní prací s elektrickými pøístroji bìhem pobytu na plošinì musí být respektovány pøedpisy BGI 594 (døíve ZH /228). POZOR Elektrické pøístroje smìjí pracovat výhradnì s bezpeèným napìtím (48 V), s ochranným oddìlením (oddìlovací trafo) nebo budou-li pøipojeny pøes ochranný vypínaè proti nebezpeènému dotyku s proudovou hodnotou 30 ma. Jako napájecí místo je tøeba použít stavební rozvádìè. Pro pøívod k elektrickému pøístroji je nutno zvolit prodlužovací kabel, jehož vodièe mají prùøez odpovídající použitému pøístroji. Jako prodlužovací kabel je tøeba použít opláštìný kabel typu H07RN Práce na elektrických zaøízeních z lešení Práce na nechránìných zaøízeních, které vedou elektrický proud, nebo v jejich blízkosti, se za pomoci lešení nesmìjí provádìt, pokud není pøíslušná èást zaøízení vypnutá, pøíslušná èást zaøízení zajištìna proti nežádoucímu zapnutí, zaruèeno, že je pøíslušná èást zaøízení zbavena napìtí, pøíslušná èást zaøízení uzemnìna zkratováním na zemnicí lištu, pøíslušná èást zaøízení je chránìna proti okolním prvkùm jimiž prochází proud. Nº CZ

12 2..3 Práce v blízkosti nechránìných elektrických vedení Pøi práci v blízkosti nechránìných elektrických vedení je tøeba dodržovat bezpeèné vzdálenosti v souladu s následující tabulkou. POZOR Pøi stanovení bezpeèných vzdáleností je tøeba brát v úvahu rovnìž možnost rozhoupání lana vodièe a prostor potøebný k pohybu pracujících osob. Do prostoru pohybu je nutno zapoèítat také rozmìr pøedmìtù, které pracující osoby drží. Jmenovité napìtí [V] do 000 V Bezpeèná vzdálenost [m],0 m nad kv do 0 kv 3,0 m nad 0 kv do 220 kv 4,0 m nad 200 kv do 380 kv 5,0 m nebo pøi neznámém jmenovitém napìtí Jestliže není možno bezpeènou vzdálenost dodržet, je tøeba nechránìná vedení po dohodì s jejich vlastníky resp. provozovateli vypnout a zajistit proti nežádoucímu zapnutí. Je tøeba bezpodmíneènì dodržet obsah ustanovení oddílu Související bezpeènostní pokyny Pro zkoušení, konstrukci a používání lešení platí ustanovení - BGR 65 (døíve ZH /534.0) Pravidla bezpeènosti pro stavbu lešení, obecná èást a - BGR 72 (døíve ZH /534.7) Pravidla bezpeènosti pro stavbu lešení, pojízdné plošiny. Pro použití elektrických pøístrojù na lešení platí ustanovení pøedpisu BGR 65 a BGI 594 (døíve ZH /228) Pravidla bezpeènosti pro použití elektrických provozních prostøedkù pøi zvýšeném ohrožení elektrickým proudem. CZ Nº 2979

13 3 SPECI ICKÉ ÚDAJE PRO JEDNOTLIVÉ MODELY 3. Pøehled modelù Modely s udanou výškou lze dodat s šíøkou lešení,35 m. 3.. Lešení 3... Lešení s velikostí plošiny,35 m (,50, 2,00 a 2,50 m) (obr. 3 a 4) POKYN Modul A tvoøí základ pro rozšiøující moduly B, C, D a E. POZOR Lešení modul A + B + C + D + E s výškou plošiny 0,20 m je povoleno používat jedinì v prostorách uzavøených ze všech stran. POKYN Modul A Modul A+B Modul A+B+C U lešení s velikostí plošiny,35 m,50 m jsou namísto zde zobrazeného rámu se zábradlím použity na každé stranì dvì horizontální vzpìry se zábradlím. Výška plošiny Velikost plošiny Modul délka,5 m x délka 2,0 m x délka 2,5 m x,35 m,35 m,35 m 0,9 Obj. è. A ,2 Obj. è. B ,2 Obj. è. C Obr. 3 Modely lešení s šíøkou plošiny,35 m Nº CZ

14 POZOR Lešení modul A + B + C + D + E s výškou plošiny 0,20 m je povoleno používat jedinì v prostorách uzavøených ze všech stran. POKYN Modul A+B+C+D Modul A+B+C+D+E U lešení s velikostí plošiny,35 m,50 m jsou namísto zde zobrazeného rámu se zábradlím použity na každé stranì dvì vzpìry se zábradlím. Výška plošiny Velikost plošiny Modul délka,5 m x délka 2,0 m x délka 2,5 m x,35 m,35 m,35 m 7,2 Obj. è. D ,2 Obj. è. E Obr. 4 Modely lešení s šíøkou plošiny,35 m 3.2 Místa oznaèení Typové štítky lešení, které jsou popsány v tomto návodu pro montáž a použití jsou umístìny na nasazovacích rámech (obr. 5). Typové štítky Obr. 5 Místa oznaèení CZ Nº 2979

15 Obj. è. Oznaèení jednotlivých dílù Obj. è. Max. výška plošiny v uzavøeném prostoru 2,0 m Max. výška plošiny v neuzavøeném prostoru 8,0 m Obj. è. Max. pøípustné zatížení 50 /m 2 Oznaèení diagonálních vzpìr Oznaèení lešení na nasazovacím rámu Obr. 6 Vzory typových štítkù Nº CZ

16 3.3 Možnosti použití 3.3. Použití v souladu s urèením Lešení uvedená v tomto návodu pro montáž a použití se smìjí používat jako lešení jedinì v souladu s pøehledem modelù viz odstavec 3.. U lešení od modulu B je pøípustné použití jedinì s pohyblivým rámem a základovou vzpìrou. U lešení od modulu A + B + C je pøípustné použití jedinì s výložníky Použití v rozporu s urèením Pøi používání lešení je nutno dodržovat vyhlášku ÈUBP a ÈBU è. 324/900 Sb. O bezpeènosti práce a technických zaøízení pøi stavebních pracích. Neodpovídající použití (tedy odchylka od údajù uvedených v odstavci 3.3. u lešení popsaných v tomto návodu pro montáž a použití) se považuje za použití v rozporu s urèením ve smyslu zákona ProdSG (stav z.8.997). To platí také pro nedodržování norem a pøedpisù uvedených v tomto návodu pro montáž a použití. 3.4 Dùležité upozornìní Obr. 7 Dùležité upozornìní CZ Nº 2979

17 3.5 Technické údaje POZOR Pøípustné zatížení smí pùsobit pouze na jedné plošinì. Pøípustné zatížení...,5 kn/m 2 ÈSN 4422 (HD 004) skupina lešení 2,35 m x,50 m... 34,35 m x 2,00 m ,35 m x 2,50 m Velikosti plošin: (viz též odstavec 3.)...,35 m x,50 m,35 m x 2,00 m,35 m x 2,50 m 4 MONTÁŽNÍ POKYNY 4. Všeobecné údaje POZOR Montáž lešení smí být provedena pouze tehdy, pokud si pracovníci kompletnì pøeèetli BEZPEÈNOSTNÍ USTANOVENÍ uvedená v odstavci 2 a porozumìli dokonale jejich smyslu. Proto je nutné pøeèíst si nejdøíve odstavec 2 a teprve potom pokraèovat ve ètení následujícího výkladu. Dále uvedené montážní pokyny jsou všeobecné pokyny a platí pro všechny modelové varianty.. Montáž lešení lze provést jako dostøednou montáž, jako jednostrannou montáž nebo jako montáž s pohyblivým rámem a výložníky. 2. Pøed montáží musí být zásadnì pøipraveny všechny jednotlivé díly potøebné k postavení dané modelové varianty v souladu s odstavcem 3. vèetnì zátìže a eventuálních rozpìr pro udržení odstupu od zdi s pøíslušenstvím, pomocných montážních prvkù, náøadí apod.; viz také následující body 3 až Pøi montáži a demontáži lešení musí být pro personál provádìjící montáž celoplošnì rozmístìna ve svislých dvoumetrových odstupech tzv. montážní stanovištì a veškeré díly lešení s rozmìry odpovídajícími danému typu lešení. První plošina smí být postavena nejvýše ve výši 4,40 m od zemì. 4. U rùzných modelových variant musí být bezpodmíneènì zabudovány podle pøíslušného modelu ve svislých 4-metrových odstupech meziplošiny s prùchozími otvory. U meziplošin, jež se nepoužívají jako pracovní plošiny, musí být instalován v souladu s nìmeckými technickými pravidly a zásadami pro pojízdné pracovní plošiny dvojdílná boèní bezpeènostní ochrana (horizontální vzpìry jen lešení,35 m,50 m / rámy se zábradlím lešení,35 m 2,00/2,50 m). Nº CZ

18 Také pøi montáži meziplošin (vzpìry se zábradlím / rámy se zábradlím) se musí tyto díly upevòovat na pøíèlích nasazovacích rámù. 5. Upevnìní horizontálních (jen lešení,35 m,50 m) a diagonálních vzpìr a rámù se zábradlím (lešení,35 m 2,00 / 2,50 m) se provádí pomocí zámkù, jež se musí pøi montáži stisknout dolù a zajistit tak proti náhodnému uvolnìní. Otevøení zámkù se provádí zvednutím rukojeti. 6. V rámci prací provádìných podle bodu 5 je nutno dbát na to, aby diagonální vzpìry byly upevnìny na vodorovné trubce vždy vedle svislých trubek rámù. Podélné horizontální vzpìry (jen lešení,35 m,50 m) / rámy se zábradlím (jen lešení,35 m 2,00/ 2,50 m) pracovních plošin se upevòují shora na pøíèle èelních nasazovacích rámù. 7. Pro montáž a demontáž lešení jsou zapotøebí vždy minimálnì dvì osoby. 8. Podávání dílù pøi montáži lešení musí být provádìno s maximální opatrností, viz kapitola 2, odstavec è. 29. POZOR Pøed zahájením každé montážní práce musí být zásadnì kompletnì pøeèten popis práce (napø. v souladu s odstavcem 4.2), a teprve poté mohou být provádìny montážní práce, a to v jednotlivých pracovních krocích za sebou. 4.2 Základní montáž ZAHAJOVACÍ PRÁCE - Vybalit všechny jednotlivé díly lešení, které má být postaveno, a obalový materiál likvidovat v souladu s pøedpisy. Zkontrolovat, zdali nechybí žádný z jednotlivých dílù lešení, a to podle odstavce Pøeèíst pokyny pro montáž podle odstavce 4. a dodržovat dále popsané pracovní postupy. MONTÁŽ - Lešení musí být s ohledem na modelové varianty, jež mají být smontovány viz odstavec 3. a s ohledem na zpùsob provedení základní montáže (dostøedná montáž respektive jednostranná montáž s pohyblivým rámem / dostøedná montáž respektive jednostranná montáž s pojízdným rámem a výložníky viz obr. 7) smontováno následujícím zpùsobem. POKYN Montáž je vzorovì popsána na montáži lešení objednací è až 44608, až 44603, 4460 až 4463 (A + B + C + D) (výška plošiny 7,20 m). Dále jsou uvedeny pokyny pro montáž odlišující se od uvedených modulù (napøíklad 6,20 m). CZ Nº 2979

19 Pro lešení; velikost lešení,35 m,50 m 200 mm 500 mm 350 mm 650 mm 500 mm 356 mm dostøedná montáž 2750 mm 650 mm 2560 mm 500 mm jednostranná montáž 500 mm Obr. 8 Montážní varianty v závislosti na výšce lešení Pro lešení; velikost lešení,35 m 2,00 m 200 mm 2000 mm 350 mm 650 mm 2000 mm 356 mm dostøedná montáž 3250 mm 650 mm 2560 mm 2000 mm jednostranná montáž 2000 mm Obr. 9 Montážní varianty v závislosti na výšce lešení Nº CZ

20 Pro lešení; velikost lešení,35 m 2,50 m 200 mm 2500 mm 350 mm 650 mm 2500 mm 356 mm dostøedná montáž 3750 mm 650 mm 2560 mm 2500 mm jednostranná montáž 2500 mm Obr. 0 Montážní varianty v závislosti na výšce lešení POKYN Pøi montáži musí být v pøípadì potøeby instalovány ètyøi pøídavné podpìry (výložníky viz seznam dílù v odstavci 6). Pøi montáži pøi stìnì se na stranu u stìny žádné podpìry neinstalují. POZOR Pøi montáži lešení s objednacím èíslem 44605, a 4460 (modul A) nesmí být pøekroèena maximální výška plošiny,00 m. CZ Nº 2979

21 Spojení všech nasazovacích rámù je nutné zajistit pružinovým kolíkem (omega kroužkem) - viz obr. /. Rychlouzávìry pøipevnit podle obr. 2 na zábradlí event. vzpìry (obr. 2/2) šroubem M6 (obr. 2/) a pojistnou maticí (obr. 2/3). Na rámech se zábradlím jsou montovány rychlouzávìry pouze na horní profil. Šroubové spojení musí být dotaženo tak, aby bylo možné rychlouzávìrem pohybovat lehce. Obr. Pružinový kolík (omega kroužek) 2 Diagonální vzpìry (obr. 3/) se instalují vždy na dva nad sebou ležící pøíèle na nasazovacím rámu (obr. 3/2). Obr. 2 Montáž rychlouzávìru 3 2 Obr. 3 Diagonalstreben anbauen Nº CZ

22 Diagonální vzpìry (obr. 4/) se na plošinách (obr. 4/2) instalují na nasazovací rám (obr. 4/3) vždy nad a pod plošinu Základní rám (obr. 5/) opøít o stìnu nebo srovnatelnou plochu respektive nechat pøidržet pomocníkem. Obr. 4 Montáž diagonální vzpìry 2. Dvì horizontální vzpìry (obr. 6/3) nasadit na spodní pøíèel základního rámu (obr. 6/2). Obr. 5 Montáž základního rámu POKYN Všechny nasazené vzpìry a plošiny zajistit stisknutím páky rychlouzávìru smìrem dolù (obr. 6/). 2 3 Obr. 6 Montáž horizontální vzpìry CZ Nº 2979

23 3. Obì horizontální vzpìry (obr. 7/) nasadit na druhý základní rám (obr. 7/ 2). POZOR Druhý základní rám nechat pøidržet pomocníkem. 4. Diagonální vzpìru nasadit podle obrázku 8 na základní rám poèínaje nejnižší pøíèlí. 2 Obr. 7 Montáž vzpìry se zábradlím 5. Plošinu bez poklopu (obr. 9/) nasadit doprostøed na druhou pøíèli základního rámu (pøi pohledu shora). Plošina slouží jako výchozí stanovištì pro další montáž. Obr. 8 Montáž diagonální vzpìry Obr. 9 Montáž plošiny Nº CZ

24 Nasazení podstavce jen u varianty bez pojíždìcího rámu a bez pojíždìcích koleèek (výška plošiny maximálnì,00 m) 3 6. Podstavce (obr. 20/2) nasadit zdola na všechny svislé trubky (obr. 20/3) základního rámu. Podstavce zajistit pojistným tømenem (obr. 20/). Montáž pojíždìcích koleèek (pøíslušenství) jen u varianty bez pojíždìcího rámu (výška plošiny maximálnì,00 m) 7. Šroub s køídlatou hlavou (obr. 2/4) vyšroubovat z vøetenové matice. Podstavec (obr. 2/) s vyraženým otvorem nasunout pøes úchyt na vøetenové matici a nasadit šroub s køídlatou hlavou. V tomto pøípadì se nepoužívá pojistný tømen (obr. 20/). Pojíždìcí koleèko (obr. 2/2) nasunout až na doraz na podstavec v základním rámu (obr. 2/5) a zajistit šroubem s køídlatou hlavou proti vypadnutí. Pojíždìcí koleèka zajistit stisknutím páky brzdy (obr. 2/3). Lešení vyrovnat viz pracovní krok Obr. 20 Nasadit podstavce Obr. 2 Montáž pojíždìcího koleèka 2 Nasazení podstavce jen u varianty s pojíždìcím rámem a bez pojíždìcích koleèek (výška plošiny od,00 m) 8. Podstavec (obr. 22/4) nasadit do trubky pojíždìcího rámu (obr. 22/2). Podstavec zajistit pojistným tømenem (obr. 22/3). Uvolnit úchyty základního rámu (obr. 22/ ) a nastavit je na vzdálenost cca,35 m. 4 Obr. 22 Montáž podstavce 3 2 CZ Nº 2979

25 Montáž pojíždìcích koleèek (pøíslušenství) varianta s pojíždìcím rámem 9. Šroub s køídlatou hlavou (obr. 23/4) vyšroubovat z vøetenové matice. Podstavec (obr. 23/) s vyraženým otvorem nasunout pøes úchyt na vøetenové matici a nasadit šroub s køídlatou hlavou. Pojíždìcí koleèko (obr. 23/2) nasunout až na doraz na trubku pojíždìcího rámu (obr. 23/5) a zajistit šroubem s køídlatou hlavou proti vypadnutí. Pojíždìcí koleèka zajistit stisknutím páky brzdy (obr. 23/3). Lešení vyrovnat viz pracovní krok Obr. 23 Montáž pojíždìcích koleèek 2 0. Základní rám (obr. 24/) nasadit na pojíždìcí rám (obr. 24/2). Lešení vyrovnat na pojíždìcím rámu posunutím úchytù (montáž ke stìnì nebo symetricky podle støedu). Køídlaté matice na úchytech dotáhnout.. Nasazovací rám 2,00 m (obr. 25/) nasadit na levou stranu. 2 Obr. 24 Nasazení základního rámu Obr. 25 Nasazení nasazovacího rámu Nº CZ

26 2. Nasazovací rám 2,00 m (obr. 26/) nasadit na pravou stranu. 3. Dvì diagonální vzpìry (obr. 27/) nasadit tak, aby byla diagonální vzpìra upevnìna dole pod druhou pøíèlí základního rámu poèítáno shora a nahoøe v nasazovacím rámu 2,00 m. Obr. 26 Nasazení nasazovacího rámu 4. Plošinu s poklopem zavìsit podle potøeby na pøíèle nasazovacího rámu 2,00 m (obr. 28/). Obr. 27 Nasazení diagonální vzpìry POZOR První plošina smí být instalována pøi pohledu od zemì ve výši maximálnì 4,40 m. Obr. 28 Nasazení plošiny CZ Nº 2979

27 5. Plošinu bez poklopu (obr. 29/) sejmout ze základního rámu a namontovat vedle plošiny instalované v pracovním kroku 4 (obr. 29/). Pracovní krok 6 platí jen pro lešení o rozmìrech,35,50 m Obr. 29 Nasadit plošinu 6. Horizontální vzpìru nasadit zepøedu a zezadu - horní vzpìru na ètvrtou pøíèli a dolní vzpìru na druhou pøíèli nad plošinou (obr. 30). POZOR Horizontální vzpìry se nasazují shora dolù. Pracovní krok 7 platí jen pro lešení o rozmìrech,35 m 2,00 m / 2,50 m Obr. 30 Nasadit vzpìru se zábradlím 7. Rám se zábradlím nasadit vpøedu a vzadu s horní vzpìrou na ètvrtou pøíèli nad plošinou (obr. 3). POZOR Rám se zábradlím se nasazuje shora dolù. Obr. 3 Nasazení rámu se zábradlím Nº CZ

28 8. Vzpìra u základny (obr. 32/2) se na obou stranách montuje na podpìry (obr. 32/) pojíždìcího rámu. POZOR Vzpìra u základny se používá od výšky konstrukce 3,20 m. 2 Obrázky 33 až 36 ukazují pøíklady lešení o rozmìrech,35 m 2,00 m Obr. 32 Montáž vzpìry u základny 9. Nasazovací rám 2,00 m nasadit na levou stranu (obr. 33). 20. Nasazovací rám 2,00 m nasadit na pravou stranu (obr. 34). Obr. 33 Nasazení nasazovacího rámu Obr. 34 Nasazení nasazovacího rámu CZ Nº 2979

29 2. Dvì diagonální vzpìry (obr. 35/) nasadit na první pøíèel nad plošinou viz také obrázek 4. Diagonální vzpìry se nasazují na vnìjší stranu od horizontálních vzpìr (,35,50 m) nebo od rámù se zábradlím (,35 m 2,00 m / 2,50 m). 22. Dvì diagonální vzpìry (obr. 36/) nasadit na pøíèel nasazovacích rámù 2,00 m viz také obrázek 3. Obr. 35 Montáž diagonálních vzpìr 23. Plošinu bez poklopu (obr. 37/) nasadit uprostøed na nejnižší pøíèel základního rámu. Obr. 36 Montáž diagonálních vzpìr POZOR Plošina bez poklopu (obr. 37/) se používá od výšky konstrukce 7,20 m. Obr. 37 Nasazení plošiny Nº CZ

30 24. Horní upínací pøíchytku (obr. 38/4) podpìry (obr. 38/3) nasadit pod pøíèel. Protizkrutovou pojistku (obr. 38/) nasadit na pøíèel rámu. Vodorovnou pøíchytku podpìry (obr. 38/2) nasadit na rám. Podpìry musí být upevnìny tak, aby pøi správnì ustaveném lešení stály všechny podstavce lešení pevnì na zemi. V pøípadì potøeby podepøít podstavce lešení respektive vytoèit pojíždìcí koleèka. 3 4 POKYN Výložníky jsou teleskopického provedení. Rozsah zmìny nastavení èiní 200 mm a polohu lze aretovat každých 50 mm. Aretace se provádí pomocí sklopné trubkové západky. 2 Obr. 38 Montáž a nastavení podpìry Protizkrutová pojistka (obr. 39/2) a vodorovná pøíchytka výložníku (obr. 39/ ) se upevní podle obrázku Vodováhu (obr. 40/) položit na pojíždìcí rám a lešení vyrovnat podložením vhodným materiálem. Pøi použití pojíždìcích koleèek (pøíslušenství) vyrovnat lešení vytoèením vøeten koleèek. Obr. 39 Montáž protizkrutové pojistky POZOR Ustavení musí být provedeno obzvláš peèlivì, jelikož sebemenší odchylky na zemi mají ve velkých výškách za následek výrazné odchylky ve svislé rovinì. Obr. 40 Lešení vyrovnat CZ Nº 2979

31 27. Všechna ètyøi pojíždìcí koleèka zajistit pomocí brzdící páky (obr. 4/); pojíždìcí koleèka vyrovnat tak, aby stála v prodloužení pojíždìcího rámu a brzdící páka byla postavena smìrem dovnitø. Vøetena pojíždìcích koleèek zajistit šroubem s køídlatou hlavou (obr. 4/2). 2 POKYN Závaží nasunout podle tabulky (odstavec 4.4). 28. Plošinu bez poklopu (obr. 42/) namontovat nejvýše osm pøíèlí nad spodní plošinu. Plošina slouží jako výchozí stanovištì pro další montáž. Obr. 4 Zajištìní pojíždìcích koleèek 29. Nasazovací rám 2,00 m nasadit na obì strany (obr. 43). Obr. 42 Namontovat plošinu Obr. 43 Nasazení nasazovacího rámu Nº CZ

32 30. Dvì diagonální vzpìry (obr. 44/) nasadit na pøíèle nasazovacích rámù viz také obrázek Nasadit plošinu s poklopem (obr. 45/ ). POZOR Vzdálenost ke spodní plošinì nesmí pøesahovat 4 m. Obr. 44 Montáž diagonálních vzpìr 32. Plošinu bez poklopu (obr. 46/) vyjmout z nasazovacího rámu a namontovat ji vedle plošiny instalované v kroku 3. Obr. 45 Nasazení plošiny Obr. 46 Montáž plošiny CZ Nº 2979

33 Pracovní krok 33 platí pro lešení o rozmìrech,35,50 m 33. Horizontální vzpìry nasadit zepøedu a zezadu - horní vzpìru na ètvrtý pøíèel a dolní vzpìru na druhý pøíèel nad plošinou (obr. 47). POZOR Vzpìry se zábradlím se nasazují shora dolù. Pracovní krok 34 platí jen pro lešení o rozmìrech,35 m 2,00 m / 2,50 m Obr. 47 Nasazení horizontálních vzpìr 34. Rám se zábradlím nasadit vpøedu a vzadu s horní vzpìrou na ètvrtou pøíèli nad plošinou (obr. 48). POZOR Rám se zábradlím se nasazuje shora dolù. 35. Montáží dalších nasazovacích rámù 2,00 m respektive,00 m lze dosáhnout maximální výšky konstrukce viz také pøehled modelù v odstavci 3.. Obr. 48 Nasazení rámu se zábradlím Obrázky 49 až 53 ukazují pøíklady lešení o rozmìrech,35 m 2,00 m 36. Horní ukonèení lešení lze v pøípadì potøeby provést pomocí nasazovacích rámù,00 m montovaných na levou a pravou stranu (obr. 49). Montáž nasazovacích rámù,00 m uvnitø lešení je zakázána. Obr. 49 Nasazovací rám,00 m Nº CZ

34 37. Alternativnì ke kroku 36 lze v pøípadì potøeby horní èást lešení ukonèit dvìma nasazovacími rámy,00 m na jedné a jedním nasazovacím rámem 2,00 m na druhé stranì (obr. 50). Montáž nasazovacích rámù,00 m uvnitø lešení je zakázána. Horní ukonèení respektive zøízení pracovní plošiny Obr. 50 Nasazovací rámy,00 m + 2,00 m POKYN POZOR Plošiny se stávají pracovními plošinami po vsazení boèních døevìných zábran. Pracovní plošina mùže být instalována jednou nebo nìkolikrát v libovolné výšce lešení (dodržovat pøípustné odstupy) nebo jako horní ukonèení lešení. Práce na lešení je pøípustná jen na pracovní plošinì. Meziplošiny se k práci používat nesmìjí. Pøípustná zátìž smí být umístìna pouze na jedné plošinì. 38. Boèní døevìnou zábranu nasadit na èelní stranu oboustrannì výbìry smìrem dolù (obr. 5/). Obr. 5 Boèní døevìnou zábranu nasadit na èelní stranu CZ Nº 2979

35 39. Boèní døevìnou zábranu nasadit z obou stran (obr. 52/). 40. Pøed uvedením lešení do provozu zkontrolovat eventuálnì upravit jeho ustavení. Obr. 52 Boèní døevìnou zábranu nasadit podélnì POKYN Obrázek 53 zobrazuje lešení o maximální výšce konstrukce. Nº CZ

36 Obr. 53 Lešení o maximální výšce konstrukce CZ Nº 2979

37 - Pøed ukonèením prací je nutno zkontrolovat, zdali jsou všechna násuvná spojení zajištìna pružinovými nástrènými kolíky a všechny rychlouzávìry øádnì aretaènì zaskoèily. - Z lešení odstranit všechny pomocné montážní prvky (napøíklad plošiny, konstrukèní prvky lešení apod.), jež nepatøí k dané modelové variantì. POZOR Po provedené montáži lze s lešením pojíždìt na pozdìji urèené místo (spád terénu, po kterém se pojíždí, nesmí pøekroèit 3 %). Za úèelem pojíždìní je nutno dodržet pracovní postupy. - Za úèelem pojíždìní uvolnit brzdové páky a pøejet s lešením pøi zohlednìní Bezpeènostních ustanovení v souladu s odstavcem 2 na pøíslušné místo. - Po dosažení nového stanovištì zajistit pojíždìcí koleèka stlaèením brzdových pák. Eventuálnì pojíždìcí koleèka vytoèit respektive podložit natolik, aby bylo lešení postaveno vodorovnì a aby mìly boèní vzpìry kontakt se zemí. DEMONTÁŽ POKYN Demontáž postaveného lešení probíhá v opaèném poøadí než montáž. Pøi demontáži je nutno dbát na to, aby personál pøi demontáži opìt stavìl potøebné stabilní pracovní plošiny nebo podlážky jako pracovištì. 4.3 Použití držáku odstupu od zdi (kotva) Držáky odstupu ode zdi obj.è se používají pouze pøi jednostranné montáži lešení (montáž soubìžnì se stìnou) a slouží k zajištìní bezpeènosti proti pøevrácení. Ukotvení na zdi nenahrazuje závaží zátìže; zátìž musí být namontována podle odstavce 4.4. Stìnová kotvení doporuèujeme pro zamezení výkyvù lešení, jejich použití však není vždy bezpodmíneènì nutné. POKYN Pøed zahájením následujících prací je bezpodmíneènì nutné kompletnì pøeèíst textový obsah všech pracovních úkonù, a teprve pak zaèít s provádìním práce. MONTÁŽNÍ POSTUP - Urèit místa, kde mají být ve zdivu umístìny hmoždinky; pøi tom dbát na to, aby stìnová zakotvení byla upevnìna vždy párovì ve výšce pøedposlední pøíèky nejvyššího nasazovacího rámu (ne na rámu zábradlí). Nº CZ

38 . Do zdiva vyvrtat otvory v souladu s hmoždinkami, které mají být použity (dodržovat Bezpeènostní ustanovení v odstavci 2, bod 20!) a poté umístit hmoždinky do shora uvedených otvorù. POZOR POKYN Pøi výbìru hmoždinkových spojení, která mají být použita, je nutno dodržet max. pøípustné pøíèné zatížení (viz obr. 54) lešení. Níže je popsáno pøipevnìní stìnového zakotvení na pøíkladu levého násuvného rámu. Pøipevnìní ostatních stìnových zakotvení probíhá obdobným zpùsobem. 2. Kruhová závìsná oka (obr. 55/8) zašroubovat do hmoždinky až po konec závitu. F F 3. Spojovací díl (obr. 55/7) zasunout do ètyøúhelníkového profilu (obr. 55/) a podle vzdálenosti od zdi zajistit zástrèkou (obr. 55/6). 4. Povolit køídlovou matici (obr. 55/2), otevøít spojovací díl (obr. 55/7), otevøít uzávìr (obr. 55/4) na druhém držáku (obr. 55/5). 5. Kotvu (obr. 55/) zavìsit do oka (obr. 55/8). Spojovací díl (obr. 55/7) pøipevnit na svislý díl nasazovacího rámu, rychlouzávìr (obr. 55/5) nasadit na pøíèel (obr. 55/3) nasazovacího rámu. Obr. 54 Pøíèné zatížení Køídlovou matici (obr. 55/2) pevnì dotáhnout a rychlouzávìr (obr. 55/4) zajistit stisknutím smìrem dolù Obr. 55 Uchycení pomocí stìnových zakotvení CZ Nº 2979

39 DEMONTÁŽ POKYN Demontáž stìnových zakotvení probíhá - ve srovnání s montáží - v opaèném poøadí jednotlivých úkonù. 4.4 Montáž závaží POZOR Místo pro montáž závaží a jejich dimenzování závisí na zpùsobu montáže a výšce plošiny pøíslušného lešení. - Závaží pøipravit k montáži na lešení v souladu s následujícími údaji v odstavci Závaží nasunout na profil nad koleèky, viz obr. 56. Závaží Obj. è Obr. 56 Montáž závaží Nº CZ

40 4.5 Umístìní závaží na lešeních 4.5. Lešení s šíøkou plošiny,35 m a délkou plošiny,50 m Poèet závaží x 0 nad každým koleèkem POKYN Pøi montáži u stìny lze lešení kromì zatížení pomocí závaží ještì ukotvit ke stìnì. Einsatz Použití inv geschlossenen uzavřených prostorách Räumen m X X X = Anbringungsort umístění závaží der Ballastgewichte Obr. 57 Umístìní závaží u lešení v uzavøených prostorách X X X X X X, , , , , , ,30 5 8,30 9, ,30 2 2, , CZ Nº 2979

41 Použití Einsatz pod širým im Freien nebem m X X X = umístění závaží Obr. 58 Umístìní závaží u lešení pod širým nebem X X X X X X, , , , , , ,30 8, Nº CZ

42 4.5.2 Lešení s šíøkou plošiny,35 m a délkou plošiny 2,00 m Poèet závaží x 0 nad každým koleèkem POKYN Pøi montáži u stìny lze lešení kromì zatížení pomocí závaží ještì ukotvit ke stìnì. Einsatz Použití inv geschlossenen uzavřených prostorách Räumen m X X X = umístění Anbringungsort závaží der Ballastgewichte 0, , , , , , , , , ,20 0 0, , Obr. 59 Umístìní závaží u lešení v uzavøených prostorách X X X X X X CZ Nº 2979

43 Einsatz Použití in geschlossenen pod širým nebem Räumen m X X X = umístění Anbringungsort závaží der Ballastgewichte 0, , , , , , , , , ,20 0 0, , Obr. 60 Umístìní závaží u lešení pod širým nebem X X X X X X Nº CZ

44 4.5.3 Lešení s šíøkou plošiny,35 m a délkou plošiny 2,50 m Poèet závaží x 0 nad každým koleèkem POKYN Pøi montáži u stìny lze lešení kromì zatížení pomocí závaží ještì ukotvit ke stìnì. Einsatz Použití inv geschlossenen uzavřených prostorách Räumen m X X X = Anbringungsort umístění závaží der Ballastgewichte, , , , , , , , , ,30 0 0, , Obr. 6 Umístìní závaží u lešení v uzavøených prostorách X X X X X X CZ Nº 2979

45 Použití Einsatz pod širým im Freien nebem m X X X X X X X X X = umístění závaží, , , , , , ,30 8, Obr. 62 Umístìní závaží u lešení pod širým nebem 5 ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ 5. Èištìní konstrukèních dílù lešení Èištìní lze provádìt vodou s pøímìsí bìžných èisticích prostøedkù. Pøi zneèištìní barvou lze barvu odstranit terpentýnem. POZOR Èisticí prostøedky nesmí vniknout do pùdy, použité èisticí kapaliny zlikvidovat v souladu s platnými naøízeními týkajícími se ochrany životního prostøedí. 5.2 Kontroly konstrukèních dílù lešení Nasazovací rám / základní rám - Zkontrolovat, zda nedošlo ke zdeformování, stlaèení trubek, zda se neobjevily trhliny nebo praskliny; v pøípadì zjištìní vady se nasazovací rám / základní rám nesmí používat. Nº CZ

46 Vzpìry (diagonální, horizontální) - Zkontrolovat, zdali nedošlo ke zdeformování, stlaèení trubky, zkontrolovat funkci rychlouzávìrù; po zjištìní závady nesmí být pøíslušná vzpìra použita. Plošina - Zkontrolovat, zdali nedošlo ke zdeformování, stlaèení trubek, zkontrolovat funkci rychlouzávìrù; pøi zjištìní závady nesmí být plošina použita. Zkontrolovat pohyblivost poklopu. Døevìné zástìny - Zkontrolovat stav døeva. Zkontrolovat pøípadný výskyt trhlin èi prasklin u døevìných zástìn; po zjištìní závady nesmí být døevìné zástìny použity. Pohyblivé rámy - Zkontrolovat, zdali nedošlo k deformaci trubek, zkontrolovat funkci rychlouzávìrù; pøi zjištìní závady nesmí být pohyblivý rám použit. Øiditelná koleèka - Zkontrolovat otáèivost koleèka, prùchodnost závitu vøetena a funkci brzdy, zaøízení pro ustavení (šroub s køídlovou hlavou) na pojíždìcím rámu respektive na základním rámu. Pøi zjištìní závad se pojíždìcí koleèko nesmí použít. 5.3 Mazání pohyblivých dílù Všechny pohyblivé díly (vøetena, uložení øiditelných koleèek v ložisku, rychlouzávìry) mazat bìžným olejem pro mazání. Pro díly používané v zimì používat nízkoviskózní olej. POZOR Pøebyteèný olej utøít; olej nesmí nakapat na nástupní a okolní plochy - nebezpeèí uklouznutí. Hadry na èištìní ušpinìné od oleje zlikvidovat v souladu s platnými naøízeními týkajícími se ochrany životního prostøedí. CZ Nº 2979

47 5.4 Skladování Skladování konstrukèních dílù lešení musí být provádìno tak, aby bylo vylouèeno nebezpeèí poškození. Konstrukèní díly lešení musí být skladovány tak, aby byly chránìny pøed vlivem poèasí. Doporuèujeme je skladovat ve vodorovné poloze. Pøi pøepravì na místo skladování, resp. z místa skladování jinam, musí být konstrukèní díly lešení zajištìny proti posunutí a narázùm, a proti vypadnutí z pøepravního prostoru. Pøi nakládání neházet s konstrukèními díly lešení. 6 SEZNAM DÍLÙ Seznam dílù obsahuje míry a váhy jednotlivých dílù, jakož i odpovídající obj. è.; dále je uveden seznam jednotlivých dílù urèených vždy pro pøíslušné lešení. PØÍKLAD: Velikost lešení,35 m x,50 m Lešení (A) je základem pro další rozšiøující moduly (B), (C), (D) a (E). Ve vodorovném øádku uvedené obj. è. - napø se vztahuje na pøíslušné pojízdné lešení. 6. Lešení: šíøka plošiny,35 m, délka plošiny,50 m Kusovník H motnos t Obj.è Nasazovací rám 2,0 m Nasazovací rám,0 m Základní nasazovací rám,75 m x 9, , , Plošina s poklopem,5 m 9, Plošina bez poklop u Pøíèná zástìna,35 m Podélná zástìna,5 m Diagonální vzpìra,5 m Horizontální vzpìra,5 m Pohyblivý rám,65 m Podpìra Základová vzpìra,5 m Podstavec,5 m, , , , , , , , , Nº CZ

48 6.2 Lešení: šíøka plošiny,35 m, délka plošiny 2,00 m Kusovník H motnos t Obj.è Nasazovací rám 2,0 m Nasazovací rám,0 m Základní nasazovací rám,75 m 9, , , Plošina s poklopem2,0 m 4, Plošina bez poklop u Pøíèná zástìna,35 m Podélná zástìna 2,0 m Diagonální vzpìra 2,0 m Horizontální vzpìra 2,0 m Rám se zábradlím 2,0 m Pohyblivý rám,65 m Podpìra Základová vzpìra 2,0 m Podstavec 2,0 m 3, , , , , , , , , , Lešení: šíøka plošiny,35 m, délka plošiny 2,50 m Kusovník H motnos t Obj.è Nasazovací rám 2,0 m Nasazovací rám,0 m Základní nasazovací rám,75 m 9, , , Plošina s poklopem2,5 m 7, Plošina bez poklop u Pøíèná zástìna,35 m Podélná zástìna 2,5 m Diagonální vzpìra 2,5 m Horizontální vzpìra 2,5 m Rám se zábradlím 2,5 m Pohyblivý rám,65 m Podpìra Základová vzpìra 2,5 m Podstavec 2,5 m 6, , , , , , , , , , CZ Nº 2979

49 6.4 Nákres jednotlivých lešení A A+B A+B+C A+B+C+D A+B+C+D+E Nº CZ

50 6.5 Grafické znázornìní náhradních dílù a pøíslušenství Základní nasazovací rám, obj. è Plošina s poklopem, obj. è , 44436, Plošina bez poklopu, obj. è , 4443, Nasazovací rám, obj. è (,00 m), (2,00 m) Diagonální vzpìra, obj. è , 4442, Základová vzpìra, obj. è. 4445, 4446, 4447 Horizontální vzpìra obj. è. 4440, 444, 4442 Podpìra obj. è CZ Nº 2979

51 Pohyblivý rám, obj. è Podstavec obj. è Zástìna døevìná podélná, obj. è , 4444, Zástìna døevìná pøíèná, obj. è Rám se zábradlím obj. è. 4443, 4444 PØÍSLUŠENSTVÍ Nástupní tømen obj. è Prodlužovací trubka pro pohyblivý pojíždìcí rám (zátìž) obj.è Koleèko øiditelné brzdou obj. è Závaží obj. è Držák odstupu od zdi (kotva) nastavitelný do,00 m obj. è Obj.č Hmotnost 0 Závaží obj. è Nº CZ

52 MÍSTO PRO POZNÁMKY CZ Nº 2979

53 MÍSTO PRO POZNÁMKY Nº CZ

54 MÍSTO PRO POZNÁMKY CZ Nº 2979

Návod pro montáž a použití

Návod pro montáž a použití Návod pro montáž a použití Podesta s žebříkem, pojízdná, přístupná z jedné strany CZ V případě zájmu o další informace nebo pokud by se vyskytly problémy, které nejsou v tomto návodu pro montáž a použití

Více

Návod na montáž a používání ČSN EN 1298

Návod na montáž a používání ČSN EN 1298 Návod na montáž a používání ČSN EN 1298 Verze 1.1 (CZ) 2014 0,70 m x 2,00 m EN 1004 3 8/10 XXXD Pojízdné hliníkové lešení podle ČSN EN 1004, ČSN 738101, ČSN 73 8102 Třída lešení 3 OBSAH 1. Všeobecně...

Více

Návod na montáž a používání ČSN EN 1298 Verze 2.0 (C) 2008

Návod na montáž a používání ČSN EN 1298 Verze 2.0 (C) 2008 Návod na montáž a používání ČSN EN 1298 Verze 2.0 (C) 2008 0,70 m x 2,00 m EN 1004 3 8/10 XXXD Pojízdné hliníkové lešení podle ČSN EN 1004 Třída lešení 3 OBSAH 1. Všeobecně... 1 1.1 Rozsah odpovědnosti

Více

Profesionální žebříky. Lehké, bezpečné, spolehlivé. www.zarges.cz

Profesionální žebříky. Lehké, bezpečné, spolehlivé. www.zarges.cz 20 Profesionální žebříky Lehké, bezpečné, spolehlivé Program 2014 14 www.zarges.cz Víceúčelové žebříky 3-dílný víceúčelový žebřík - bezpečně se přizpůsobí všem požadavkům! è Nosné profily vyrobeny z tažených

Více

Kombinace spalinových výměníků tepla WT a kotle odpovídá svou konstrukcí a provozními vlastnostmi požadavkům DIN 4702, resp. DIN EN 303.

Kombinace spalinových výměníků tepla WT a kotle odpovídá svou konstrukcí a provozními vlastnostmi požadavkům DIN 4702, resp. DIN EN 303. 6780 0186-5/97 CZ Návod k montáži a údržbě Spalinový kondenzační výměník WT 30/40 pro kondenzační jednotky G 215 B, GE 315 B, SE 425 B Prosíme uschovat 1. Předpisy, směrnice Obsah Strana Kombinace spalinových

Více

1. Úvod strana 3 2. Všeobecné pokyny strana 4. 3. Montáž pojízdného základu strana 5 4. Montáž mezipatra strana 6 5. Montáž pracovní podlahy strana 6

1. Úvod strana 3 2. Všeobecné pokyny strana 4. 3. Montáž pojízdného základu strana 5 4. Montáž mezipatra strana 6 5. Montáž pracovní podlahy strana 6 Obsah: 1. Úvod strana 3 2. Všeobecné pokyny strana 4 Montáž dílů 3. Montáž pojízdného základu strana 5 4. Montáž mezipatra strana 6 5. Montáž pracovní podlahy strana 6 Rozšíření 6. Stabilizátor strana

Více

Assembly and Use Instructions SI CZ HU PL TR SK. Z600 N 291316 w Überstieg, fahrbar w Bridging steps, mobile

Assembly and Use Instructions SI CZ HU PL TR SK. Z600 N 291316 w Überstieg, fahrbar w Bridging steps, mobile SI CZ HU PL TR SK ssembly and Use Instructions www.zarges.de w Plattformtreppe, fahrbar w Mobile platform steps w Treppen-Podest, fahrbar/mobil w Moveable/mobile work platform Z00 N 9 w Überstieg, fahrbar

Více

CE NÁVOD K MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ

CE NÁVOD K MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ 473 556-9 / 95 CE NÁVOD K MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ Zásobníkový ohřívač teplé užitkové vody (TUV) LTA/LF 400-6000 Prosím uschovejte Technické změny vyhrazeny! Obsah Strana 1. Všeobecně...........................

Více

LINEÁRNÍ POHONY, SYSTÉMY PRO ODVOD KOUŘE. Fax: +420/ 549 522 210. E-mail: obchod@dosting.cz. Internet: www.dosting.cz

LINEÁRNÍ POHONY, SYSTÉMY PRO ODVOD KOUŘE. Fax: +420/ 549 522 210. E-mail: obchod@dosting.cz. Internet: www.dosting.cz LINEÁRNÍ POHONY, SYSTÉMY PRO ODVOD KOUŘE DOSTING, spol. s r.o. Tel: +420/ 549 522 211 Fax: +420/ 549 522 210 Košinova 19 E-mail: obchod@dosting.cz 612 00 Brno Internet: www.dosting.cz CZ MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ

Více

Návod na zabudování a údržbu zásobníku na dešťovou a odpadní vodu GARANTIA Herkules

Návod na zabudování a údržbu zásobníku na dešťovou a odpadní vodu GARANTIA Herkules Návod na zabudování a údržbu zásobníku na dešťovou a odpadní vodu GARANTIA Herkules Zásobník na dešťovou a splaškovou vodu GARANTIA- Herkules pro nadzemní i podzemní umístění: Sada pro nadzemní montáž

Více

Scheppach rs 400 Rotační prosívadlo. Výrobce :scheppach Výroba dřevoobráběcích strojů s.r.o. Günzburger Strasse 69 D 89335 Ichenhausen

Scheppach rs 400 Rotační prosívadlo. Výrobce :scheppach Výroba dřevoobráběcích strojů s.r.o. Günzburger Strasse 69 D 89335 Ichenhausen Přesívač rs 400 1 Scheppach rs 400 Rotační prosívadlo Výrobce :scheppach Výroba dřevoobráběcích strojů s.r.o. Günzburger Strasse 69 D 89335 Ichenhausen Vážený zákazníku, Přejeme Vám mnoho radosti a úspěch

Více

Univerzální vysavač kalů

Univerzální vysavač kalů Univerzální vysavač kalů USS 3000 USS 4000 Provozní návod OBSAH Prohlášení o shodě 3 1. Všeobecně 4 1.1 Působnost 4 1.2 Poptávky a objednávky 4 1.3 Technické údaje 4 1.4 Oblast použití 5 1.5 Příslušenství

Více

Provozní návod. Přístroj k zachycování starého oleje 75 l. Přístroj k zachycování starého oleje 95 l. Artikl č. 27 070. Artikl č.

Provozní návod. Přístroj k zachycování starého oleje 75 l. Přístroj k zachycování starého oleje 95 l. Artikl č. 27 070. Artikl č. Provozní návod Artikl č. 27 070 Přístroj k zachycování starého oleje 75 l Artikl č. 27 070 890 Přístroj k zachycování starého oleje 95 l 04 573 A 405 Obsah 1. Obecné údaje 2 1.1. Použití dle určení 2 1.2.

Více

Návod pro montáž a použití. Velikosti lešení. è 1,5m x 0,7m è 2,0m x 0,7m è 2,5m x 0,7m. www.zarges.cz

Návod pro montáž a použití. Velikosti lešení. è 1,5m x 0,7m è 2,0m x 0,7m è 2,5m x 0,7m. www.zarges.cz Návod pro montáž a použití www.zarges.cz Velikosti lešení è 1,5m x 0,7m è 2,0m x 0,7m è 2,5m x 0,7m CZ Obsah 1 Všeobecně....................................................... 1 1.1 Úvod........................................................

Více

Komplexní program pro hospodárné lešení

Komplexní program pro hospodárné lešení Komplexní program pro hospodárné lešení Návod k montáži a používání rychlestavitelného lešení RUX SUPER 100 Tento návod k montáži a použití platí pro originální rychlestavitelné lešení RUX-SUPER 100 firem

Více

Návod na použití a montáž

Návod na použití a montáž Uzavírací klapky Typ 012 - ZESA Typ 013 - GESA Typ 014 - ZIVA -Z Typ 015 - ZIVA -G 1.0 Všeobecně k návodu k použití...2 5.5 Přestavba resp. dovybavení pákou (ZIVA -Z / ZIVA -G)...10 2.0 Bezpečnostní upozornění...2

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD hliníkový skleník se 4-6 moduly

MONTÁŽNÍ NÁVOD hliníkový skleník se 4-6 moduly MONTÁŽNÍ NÁVOD hliníkový skleník se 4-6 moduly GARDENTEC - správné øešení pro vìtší úrodu () 4 moduly 5 modulù 6 modulù zadní stìna støecha vìtrací okno -dílné dveøe boèní stìna pøední stìna Umístìní profilù

Více

2 Návod k instalaci a obsluze

2 Návod k instalaci a obsluze Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Výrobek smí být montován ve smyslu ÈSN 33 2000-7-701, v koupelnách, sprchách a podobných

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Teplovzdušný ohřívač TO24

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Teplovzdušný ohřívač TO24 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Teplovzdušný ohřívač TO24 POUČENÍ Zařízení je oprávněna používat pouze osoba, která se seznámila s tímto návodem k použití, je starší 18- ti let a způsobilá k ovládání ohřívače! OBSAH:

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ A MONTÁŽI SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ A MONTÁŽI SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ A MONTÁŽI SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ PŘÍDAVNÝ HYDRAULICKÝ SYSTÉM (TAG5231) Traktor B1710, B2110, B2410, B2710 Senefelder Str. 3x5 63110 Rodgau Změny vyhrazeny! NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ A MONTÁŽI

Více

Dešťový kolektor WILO

Dešťový kolektor WILO Dešťový kolektor WILO Typy: RWN 1500 RWN 1500 A RWN 1500 AU 2004920 / 9407 Technické změny vyhrazeny! PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Podle Zákona 22/1997 Sb. č. W 37 RWN / 98 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ VYDÁVÁ: WILO Praha

Více

NÁVOD K POUžÍVÁNÍ A MONTÁŽI SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ

NÁVOD K POUžÍVÁNÍ A MONTÁŽI SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ NÁVOD K POUžÍVÁNÍ A MONTÁŽI SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ PŘÍDAVNÝ HYDRAULICKÝ SYSTÉM (TAG52431) Traktor BX 2200 Senefelder Str. 3x5 63110 Rodgau Změny vyhrazeny! NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ A MONTÁŽI PRO PŘÍDAVNÝ HYDRAULICKÝ

Více

Vzduchové clony VIENTO Návod k používání 04/2001 (CZ) Vzduchové clony VIENTO - 04/2001(CZ)

Vzduchové clony VIENTO Návod k používání 04/2001 (CZ) Vzduchové clony VIENTO - 04/2001(CZ) Vzduchové clony VIENTO Návod k používání 04/2001 (CZ) Vzduchové clony VIENTO - 04/2001(CZ) PB Obsah 1 Důležité informace 1.1 Symboly..................... 3 1.2 Kvalifikace.................... 3 1.3 Odborníci

Více

Pojízdné pracovní dílcová lešení 8200 - Návod k montáži a použití

Pojízdné pracovní dílcová lešení 8200 - Návod k montáži a použití Pojízdné pracovní dílcová lešení 8200 - Návod k montáži a použití Označení: ČSN EN 1004-2 - 3,05 / 3,05 - xxxd Výrobce: ALVE SLOVAKIA sro, Vsetínska cesta 731, 020 01 Púchov, SK Vyrobeno: dle ČSN EN 1004,

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD OCELOPLECHOVÝCH ROZVADĚČŮ TYPOVÉ ŘADY: STS a STL

MONTÁŽNÍ NÁVOD OCELOPLECHOVÝCH ROZVADĚČŮ TYPOVÉ ŘADY: STS a STL MONTÁŽNÍ NÁVOD OCELOPLECHOVÝCH ROZVADĚČŮ TYPOVÉ ŘADY: STS a STL SOUČÁSTÍ DODÁVKY PROVEDENÍ STS ( IP 55, IK 09 ): -tuhý svařovaný rám, s horním víkem a spodním otvorem -přední dveře s vylamovací klikou

Více

HDM9. Merloni Elettrodomestici s.r.o. U nákladového nádraží 2, 130 00 Praha 3, Èeská republika 73/23/CEE. HDM 9 c. 18149 5/99 - D 4329199 01-0299

HDM9. Merloni Elettrodomestici s.r.o. U nákladového nádraží 2, 130 00 Praha 3, Èeská republika 73/23/CEE. HDM 9 c. 18149 5/99 - D 4329199 01-0299 HDM9 Dir. 89/336/CEE 73/23/CEE Merloni Elettrodomestici s.r.o. U nákladového nádraží 2, 130 00 Praha 3, Èeská republika www.merloni.com NÁVOD K INSTALACI, POUŽITÍ A ÚDRŽBÌ Via Aristide Merloni, 47-60044

Více

POJÍZDNÉ LEŠENÍ MPP 6200 EN 1004-2-6,3/6,3-XXXD

POJÍZDNÉ LEŠENÍ MPP 6200 EN 1004-2-6,3/6,3-XXXD (CZ) POJÍZDNÉ LEŠENÍ MPP 600 EN 1004--6,3/6,3-XXXD ALVE SLOVAKIA S.R.O. VSETÍNSKA CESTA 731 00 01 PÚCHOV, SLOVAKIA Tel: +41 44 650 900 Fax: +41 44 650 901 e-mail: alveslovakia@alve.sk www. alve.sk OBSAH

Více

STORACELL. ST 75 Obj.-č. 7 719 001 406. Návod k instalaci. Vybavený čidlem NTC pro připojení na závěsné plynové kotle Junkers

STORACELL. ST 75 Obj.-č. 7 719 001 406. Návod k instalaci. Vybavený čidlem NTC pro připojení na závěsné plynové kotle Junkers Návod k instalaci Nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody STORACELL Obsah strana 1. Všeobecné 2 2. Technické údaje/ konstrukční a připojovací rozměry 2-4 3. Montáž 4 4. Připojení na závěsné kotle 4-6 5. Uvedení

Více

Návod na použití a montáž

Návod na použití a montáž Uzavírací ventil s ucpávkovým těsněním PN16-160 1.0 Všeobecně k návodu k použití... 2 2.0 Bezpečnostní upozornění... 2 2.1 Význam symbolů...2 2.2 Výrazy vztahující se k bezpečnosti...2 3.0 Skladování a

Více

Drehstrommotoren ÊíàòñÙãêùà ÞÛåÝÙïàèå Trojfázové motory Betriebsanleitung Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè Provozní návod 1LA6, 1LA7/9, 1LP7/9, 1PP7/9 1MA7, 1MF7 BG 56... 90 L - IM B3 BG 100... 160 L - IM B3

Více

Vaše uživatelský manuál GAGGENAU RC472200 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3565526

Vaše uživatelský manuál GAGGENAU RC472200 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3565526 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

ZÁRUČNÍ LIST ELEKTRICKÁ AKUMULAČNÍ KAMNA. Návod na montáž a obsluhu. Typ: U 20 ES, U 30 ES, U 40 ES, U 50 ES, U 60 ES, U 75 ES TYP: VÝKON: NAPĚTÍ:

ZÁRUČNÍ LIST ELEKTRICKÁ AKUMULAČNÍ KAMNA. Návod na montáž a obsluhu. Typ: U 20 ES, U 30 ES, U 40 ES, U 50 ES, U 60 ES, U 75 ES TYP: VÝKON: NAPĚTÍ: ZÁRUČNÍ LIST TYP: výrobní číslo VÝKON: NAPĚTÍ: TŘÍDA JAKOSTI: datum, razítko a podpis výstupní kontroly Návod na montáž a obsluhu ELEKTRICKÁ AKUMULAČNÍ KAMNA datum prodeje: datum expedice: Typ: U 20 ES,

Více

PROVOZNĚ TECHNICKÝ NÁVOD pro motory s namontovanou brzdou typu HPS

PROVOZNĚ TECHNICKÝ NÁVOD pro motory s namontovanou brzdou typu HPS ELEKTROPOHONY spol. s r.o. Závodí 234, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, Czech Republic Tel.:+420 556 880 611, Fax: +420 556 880 698 http: www.epo.cz e-mail: info@epo.cz PROVOZNĚ TECHNICKÝ NÁVOD pro motory

Více

ÈESKY. Zásobník TUV pro plynové stacionární kotle DTG B, H 111 NEZ GMT 131. Návod na instalaci, uvedení do provozu a údržbu 04/01-948.62.

ÈESKY. Zásobník TUV pro plynové stacionární kotle DTG B, H 111 NEZ GMT 131. Návod na instalaci, uvedení do provozu a údržbu 04/01-948.62. ÈESKY Zásobník TUV pro plynové stacionární kotle DTG B, H 111 NEZ GMT 131 Návod na instalaci, uvedení do provozu a údržbu 04/01-948.62.680-8952-4091 OBSAH 1. DÙLEŽITÉ POKYNY PRO INSTALACI... 3 2. POPIS...

Více

Návod. Erkoform-3d Vakuový přístroj. za tepla s bezdotykovou kontrolou teploty, předvakuem a dotykovým. nádobka na granulát a destička na model

Návod. Erkoform-3d Vakuový přístroj. za tepla s bezdotykovou kontrolou teploty, předvakuem a dotykovým. nádobka na granulát a destička na model Návod Erkoform-3d Vakuový přístroj pro tvarování fólií za tepla s bezdotykovou kontrolou teploty, předvakuem a dotykovým panelem (touch panel) Středovlnný infračervený tepelný zářič s krytem Tvarovací

Více

Návod. obsluze zametacího stroje. Limpar 82. Pro. 4KM-Ko01. 4 F Maschinentechnik GmbH, 49453 Rehden,

Návod. obsluze zametacího stroje. Limpar 82. Pro. 4KM-Ko01. 4 F Maschinentechnik GmbH, 49453 Rehden, Návod k obsluze zametacího stroje Limpar 82 Pro 4KM-Ko01 4 F Maschinentechnik GmbH, 49453 Rehden, Obsah 1. Všeobecně 1.1 Účel použití 1.2 Údaje k výrobku (výrobce, označení, data...) 2. Bezpečnost 2.1

Více

- + champion 505. champion 505. Vyrobeno pro Ersico s.r.o., Èeská Republika

- + champion 505. champion 505. Vyrobeno pro Ersico s.r.o., Èeská Republika champion 505 - + champion 505 champion 505 Vyrobeno pro Ersico s.r.o., Èeská Republika DÙLEŽITÉ BEZPEÈNOSTNÍ PØEDPISY Pøi používání elektrických pøístrojù je tøeba dbát tìchto zásadních bezpeènostních

Více

TopSpin. č. 1835. Návod k obsluze

TopSpin. č. 1835. Návod k obsluze TopSpin č. 1835 Návod k obsluze ČESKY 1. Úvod Těší nás, že jste se rozhodli pro nákup přístroje k vrtání otvorů pro vodící čepy TopSpin, který představuje nový standard funkce, výkonu, bezpečnosti a tvaru.

Více

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov. 2 Návod k instalaci a obsluze

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov. 2 Návod k instalaci a obsluze Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Výrobek smí být do koupelny a sprchy montován ve smyslu ČSN 33 2000-7-701 ed. 2. Pokud

Více

Návod k pouïití. Stolní kotoučová pila PK 200. Opravy. Dodávané pilové kotouče

Návod k pouïití. Stolní kotoučová pila PK 200. Opravy. Dodávané pilové kotouče Dodávané pilové kotouče Použití Označení Obj. číslo Univerzální pilový kotouč: dřevo Řezy vysoké kvality: dřeva třískových desek Pilový kotouč pro: potažené desky porýhované desky Opravy 210 x 2,2 / 1,4

Více

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Výrobek smí být do koupelny a sprchy montován ve smyslu ČSN 33 2000-7-701 ed. 2. Pokud

Více

POHONY PRO ODPÍNAČE TYPU C3 A UZEMŇOVAČE. Návod na montáž, obsluhu a údržbu. ABB Power Distribution

POHONY PRO ODPÍNAČE TYPU C3 A UZEMŇOVAČE. Návod na montáž, obsluhu a údržbu. ABB Power Distribution POHONY PRO ODPÍNAČE TYPU C3 A UZEMŇOVAČE Návod na montáž, obsluhu a údržbu ABB Power Distribution Vaše bezpečnost má přednost - vždy! Proto uvádíme tato doporučení na začátku našeho návodu pro obsluhu.

Více

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Výrobek smí být montován ve smyslu ÈSN 33 2000-7-701, èást 1 v koupelnách, sprchách

Více

NÁVOD K POUžÍVÁNÍ A MONTÁŽI SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ

NÁVOD K POUžÍVÁNÍ A MONTÁŽI SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ NÁVOD K POUžÍVÁNÍ A MONTÁŽI SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ ČELNÍ ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ + PTO (TAG3954) Traktor B1710, B2110, B2410, B2710 Senefelder Str. 3x5 63110 Rodgau Změny vyhrazeny! NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ A MONTÁŽI

Více

BADU. JET smart. Překlad původního návodu k použití. Vestavěná protiproudová jednotka

BADU. JET smart. Překlad původního návodu k použití. Vestavěná protiproudová jednotka BADU JET smart Vestavěná protiproudová jednotka Překlad původního návodu k použití Instalační a provozní příručka BADU Jet smart Univerzální model 1. Všeobecné informace Speck Pumpen Verkaufsgesellschaft

Více

Návod k instalaci a použití Zátěžová smyčka LSG PFEIFER pro průchozí montáž

Návod k instalaci a použití Zátěžová smyčka LSG PFEIFER pro průchozí montáž Návod k instalaci a použití Zátěžová smyčka LSG PFEIFER pro průchozí montáž Zátěžové smyčky LSG PFEIFER jsou určeny k dodatečné vestavbě v blízkosti okraje na spodní stranu stropu výtahových šachet. Slouží

Více

Návod k montáži. Systém odvodu spalin plastová základní stavební sada DO a DO-S. 7212 0000 02/2003 CZ Jen pro odbornou firmu

Návod k montáži. Systém odvodu spalin plastová základní stavební sada DO a DO-S. 7212 0000 02/2003 CZ Jen pro odbornou firmu 7212 0000 02/2003 CZ Jen pro odbornou firmu Návod k montáži Systém odvodu spalin plastová základní stavební sada DO a DO-S Prosím, před montáží pečlivě přečíst Předmluva K tomuto návodu Předložený montážní

Více

Návod k montáži. Systém odvodu spalin plastová základní stavební sada GA-K a GA-X. 7211 9800 02/2003 CZ Jen pro odbornou firmu

Návod k montáži. Systém odvodu spalin plastová základní stavební sada GA-K a GA-X. 7211 9800 02/2003 CZ Jen pro odbornou firmu 7211 9800 02/2003 CZ Jen pro odbornou firmu Návod k montáži Systém odvodu spalin plastová základní stavební sada GA-K a GA-X Prosím, před montáží pečlivě přečíst Obsah 1 Všeobecně.. 3 1.1 Normy, předpisy

Více

Vybavené NTC-čidlem pro připojení na plynové závěsné kotle Junkers ST 120-1 Z...

Vybavené NTC-čidlem pro připojení na plynové závěsné kotle Junkers ST 120-1 Z... Návod k instalaci, k obsluze a údržbě Nepřímo vytápěný zásobník teplé vody STORACELL Vybavené NTC-čidlem pro připojení na plynové závěsné kotle Junkers ST 120-1 E ST 160-1 E ST 160-1 EO ST 120-1 Z... Bezvadná

Více

Návod pro montáž a použití. Pojízdní lešení Z600

Návod pro montáž a použití.  Pojízdní lešení Z600 Návod pro montáž a použití www.zarges.cz Pojízdní Z600 Návod pro montáž a použití Z600 Obsah 1. Všeobecná ustanovení 4 1.1. Úvod 4 1.2. Výrobce 4 1.3. Schválení výrobních modelů 4 1.4. Záruka 4 1.5. Datum

Více

Souprava uzavíracích přípravků RUP - F2

Souprava uzavíracích přípravků RUP - F2 internet: http: //www.fastra.cz strana 1/13 Souprava uzavíracích přípravků RUP - F2 Návod k obsluze výrobce: FASTRA, s r.o. Libenice 30 - Skalka 280 02 Kolín internet: http: //www.fastra.cz strana 2/13

Více

Kryt s elektrickým krbem pro S 5004. Návod k použití Strana 2 Návod k montáži Strana 5. Je nutno mít při jízdě ve vozidle!

Kryt s elektrickým krbem pro S 5004. Návod k použití Strana 2 Návod k montáži Strana 5. Je nutno mít při jízdě ve vozidle! Kryt s elektrickým krbem pro S 5004 Návod k použití Strana 2 Návod k montáži Strana 5 Je nutno mít při jízdě ve vozidle! Kryt s elektrickým krbem pro S 5004 Obsah Použité symboly... 2 Dodatek k návodu

Více

KABELOVÉ VLEČKY S POJEZDEM V C-PROFILU A PO I-PROFILU

KABELOVÉ VLEČKY S POJEZDEM V C-PROFILU A PO I-PROFILU Strana 1 z 15 KABELOVÉ VLEČKY S POJEZDEM V C-PROFILU A PO I-PROFILU Strana 2 z 15 Popis funkce: Kabelová vlečka je jedním z nejčastějších řešení napájení, případně ovládání pohybujících se zařízení. Využívá

Více

Horní frézka 1100-E. Návod k použití

Horní frézka 1100-E. Návod k použití Horní frézka 1100-E Návod k použití Bezpečná práce s přístrojem je možná pouze tehdy, pokud si úplně přečtete návod k použití a bezpečnostní upozornění a pokyny v nich uvedené budete striktně dodržovat.

Více

Bezpečnost. Návod k provozu Regulátor tlaku plynu VGBF NEBEZPEČÍ VÝSTRAHA. Obsah POZOR. 2.1.1.8 Edition 10.09. Pročíst a dobře odložit

Bezpečnost. Návod k provozu Regulátor tlaku plynu VGBF NEBEZPEČÍ VÝSTRAHA. Obsah POZOR. 2.1.1.8 Edition 10.09. Pročíst a dobře odložit 2.1.1.8 Edition 10.09 D GB F NL I E DK S N P GR TR PL RUS H www.docuthek.com Návod k provozu Regulátor tlaku plynu VGBF Překlad z němčiny 2008 2009 Elster GmbH Obsah Regulátor tlaku plynu VGBF..............

Více

NÁVOD K OBSLUZE Kombinovaný kočárek KUNERT Libero

NÁVOD K OBSLUZE Kombinovaný kočárek KUNERT Libero NÁVOD K OBSLUZE Kombinovaný kočárek KUNERT Libero UPOZORNĚNÍ : VAROVÁNÍ : Před prvním použitím si prosím pozorně přečtěte tento návod a dbejte jeho pokynů. Návod k použití si pečlivě uschovejte pro případnou

Více

Návod k instalaci a údržbě pro odborníka Nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody STORACELL Pro připojení na plynové topné zařízení značky Junkers ST 75

Návod k instalaci a údržbě pro odborníka Nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody STORACELL Pro připojení na plynové topné zařízení značky Junkers ST 75 Návod k instalaci a údržbě pro odborníka Nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody STORACELL Pro připojení na plynové topné zařízení značky Junkers ST 75 6 720 647 235 (2004/10) CZ Obsah Obsah Bezpečnostní

Více

FRIATOOLS Návod k použití FRIATOOLS. Podtlakové přítlačné zařízení VACUSET-XL pro montáž sedlových tvarovek SA-XL a RS-XL. Obsah Strana NEBEZPEČÍ

FRIATOOLS Návod k použití FRIATOOLS. Podtlakové přítlačné zařízení VACUSET-XL pro montáž sedlových tvarovek SA-XL a RS-XL. Obsah Strana NEBEZPEČÍ FRIATOOLS Návod k použití Podtlakové přítlačné zařízení VACUSET-XL pro montáž sedlových tvarovek SA-XL a RS-XL FRIATOOLS Obsah Strana 1. Úvod 1.1 Bezpečnostní pokyny 2 1.2 Účel použití 3 2. Bezpečnost

Více

Nosit ochranu sluchu! P e t te si návod/pokyny! Používejte ochranné brýle. Používejte respirátor!

Nosit ochranu sluchu! P e t te si návod/pokyny! Používejte ochranné brýle. Používejte respirátor! Horní frézka Technické údaje OF 1010 EBQ OF 1010 EQ OF 1010 Q Výkon 1010 W 1010 W 1010 V 720 W Otácky (volnobeh) 10000-24000 min -1 9500-23000 min -1 26500 min -1 Rychlé seøízení hloubky 55 mm 55 mm 55

Více

Návod na montáž a použití. www.zarges.de. Z200 / Z300 Pojízdná lešení

Návod na montáž a použití. www.zarges.de. Z200 / Z300 Pojízdná lešení Návod na montáž a použití www.zarges.de Pojízdná lešení Návod na montáž a použití 3 Obsah 1. Obecně 4 1.1. Úvod 4 1.2. Výrobce 4 1.3. Konstrukční schválení 4 1.4. Ručení 4 1.5. Datum vydání 5 1.6. Autorská

Více

Omezovač přepětí 3EL2

Omezovač přepětí 3EL2 Omezovač přepětí 3EL2 Provozní návod Obj. č.: 928 0007 20 c Předávání, jakož i rozmnožování, rozšiřování a/nebo zpracovávání tohoto dokumentu, jeho zužitkování a sdělování jeho obsahu jsou zakázány, pokud

Více

FASERFIX Super. Žlaby jsou nenamrzavé, nenasákavé, odolné vùèi solance a pùsobení ropných látek.

FASERFIX Super. Žlaby jsou nenamrzavé, nenasákavé, odolné vùèi solance a pùsobení ropných látek. FASERFIX Super Požadavky Povrchové vody musí být z povrchù komunikací rychle a spolehlivì odvedeny. Odvodòovací žlaby musí odolat dlouhodobému dopravnímu zatížení. Tyto nároky jsou kladeny na žlaby umístìné

Více

Projekční podklad a montážní návod

Projekční podklad a montážní návod Projekční podklad a montážní návod Zásobník teplé užitkové vody TSW-120 / CSW-120 Nástěnný zásobník teplé užitkové vody CSW-70 KKH Brno, spol. s r. o., Rybnická 92, 634 00 Brno, tel. 547 429 311, fax:

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE HYDRAULICKÝ RUČNÍ JEŘÁB ZHR-550/PW

TECHNICKÁ DOKUMENTACE HYDRAULICKÝ RUČNÍ JEŘÁB ZHR-550/PW TECHNICKÁ DOKUMENTACE HYDRAULICKÝ RUČNÍ JEŘÁB ZHR-550/PW Obsah 1. Úvod 2. Použití 3. Technický popis 4. Technické údaje 5. Příprava jeřábového vozíku k práci 6. Pracovní podmínky 7. Předpisy bezpečnosti

Více

NÁVOD K SESTAVENÍ A ÚDRŽBĚ

NÁVOD K SESTAVENÍ A ÚDRŽBĚ IPPIS S.r.l. - Capitale Sociale i.v. 98.040,00 Sede e stabilimento: 35010 CADONEGHE - (PD) - ITALY S.S. Del Santo N. 103 - Telef. +39 049.701.233-049.701.067 Fax +39 049.88.72.207 - C.F. e P.IVA 01505440287

Více

Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì.

Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých doporuèení, která je nutno

Více

GEIGER-GJ56.. s mechanickým koncovým vypínáním pro venkovní žaluzie

GEIGER-GJ56.. s mechanickým koncovým vypínáním pro venkovní žaluzie Žaluziový pohon: GEIGER-GJ56.. s mechanickým koncovým vypínáním pro venkovní žaluzie DE EN NL NO Original-Montage- und Betriebsanleitung Original assembly and operating instructions Návod na montáž a obsluhu

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace B Technická dokumentace Obsah 1 Specifikace výrobku...2 1.1 2 Návod na měření...3 2.1 3 4 Rozměry výrobku...2 Údaje nutné pro výrobu markýzy...3 Návod na montáž...4 3.1 Jednomodul...5 3.2 Dvoumodul...5

Více

Potřebné nářadí a pomůcky

Potřebné nářadí a pomůcky Potřebné nářadí a pomůcky 1 stranový klíč č. 13 (pro šroub M8 se šestihrannou hlavou) 1 stranový klíč č. 30 (pro šroub M20 se šestihrannou hlavou) 2 stranové klíče č. 36 (pro šroub M24 se šestihrannou

Více

ELEKTRICKÝ ŘETĚZOVÝ KLADKOSTROJ P r o v o z n í n á v o d - překlad originálního návodu -

ELEKTRICKÝ ŘETĚZOVÝ KLADKOSTROJ P r o v o z n í n á v o d - překlad originálního návodu - Ho 07/2015 česky ELEKTRICKÝ ŘETĚZOVÝ KLADKOSTROJ P r o v o z n í n á v o d - překlad originálního návodu - Provedení 13 6300/1-5,6/1,4 12500/2-2,8/0,7 Provedení 15 7500/1-4,4/1,1 15000/2-2,2/0,6 Informace

Více

6 1 61-0 - 0269 INDEX: p

6 1 61-0 - 0269 INDEX: p 6 1 61-0 - 0269 INDEX: p POČET LISTŮ: LIST: ČÍSLO PŘEDPISU: NÁZEV: MĚŘENÍ A SEŘIZOVÁNÍ PŘEDVSTŘIKŮ NA MOTORECH TEDOM I. DYNAMICKÝ PŘEDVSTŘIK PŘÍLOHA Č. 7 PŘEDPISU 61-0-0250 Následující všeobecné pokyny

Více

Návod k obsluze Lisovací zařízení Č. art. 999815A

Návod k obsluze Lisovací zařízení Č. art. 999815A Návod k obsluze Lisovací zařízení Č. art. 999815A 1 2 Pozor! Tento návod k obsluze obsahuje důležité bezpečnostní pokyny a musí být před zprovozněním, resp. použitím lisovacího zařízení důkladně pročten

Více

Návod k obsluze mechanická část

Návod k obsluze mechanická část cs Návod k obsluze mechanická část ELEKTROMATEN pro sekční vrata SE 51172043 - d 11.2006 NÁVOD K OBSLUZE 55010114 sestávající se z : E : Návod k obsluze elektrická část (přiložen zvlášť) M : Návod k obsluze

Více

Regulační ventil Zavřeno - otevřeno s plovákovým ovládáním Kat.č.1600

Regulační ventil Zavřeno - otevřeno s plovákovým ovládáním Kat.č.1600 Regulační ventil Zavřeno - otevřeno s plovákovým ovládáním Kat.č.1600 Příklad typového štítku H A W L E A R M A T U R E N Ventiltyp/type of valve Baujehr/Year Nummer/number 1600 DN 150 2008 12 345 typ

Více

Elektronicky řízený průtokový ohřívač vody DBX Provozní a instalační instrukce

Elektronicky řízený průtokový ohřívač vody DBX Provozní a instalační instrukce Elektronicky řízený průtokový ohřívač vody DBX Provozní a instalační instrukce... hospodárně teplá voda. 1 Přehled Při objednávce uveďte prosím typ přístroje a sériové číslo. 2 2 Obsah 1. Přehled... 2

Více

Flexibilní pomůcka pro transport. Problémy s přepravou chytře vyřešeny

Flexibilní pomůcka pro transport. Problémy s přepravou chytře vyřešeny Flexibilní pomůcka pro transport Problémy s přepravou chytře vyřešeny C www.aat-online.de Při časté přepravě těžkých předmětů, jež částečně dokonce převyšují vlastní hmotnost těla, může docházet k úrazům

Více

VÝROBNÍ PROGRAM. Výroba elektrorozvaděčů, nerezových skříní, pultů a boxů. obchod@horsthermann.cz sulovsky@horsthermann.cz

VÝROBNÍ PROGRAM. Výroba elektrorozvaděčů, nerezových skříní, pultů a boxů. obchod@horsthermann.cz sulovsky@horsthermann.cz VÝROBNÍ PROGRAM Výroba elektrorozvaděčů, nerezových skříní, pultů a boxů obchod@horsthermann.cz sulovsky@horsthermann.cz Přehled výrobků Rozvodnice nástěnná - RNS Rozvodnice nástěnná nerezová RNSN Rozváděčové

Více

Pro servisního technika. Návod k montáži. geotherm. Vzduchové kanály a příslušenství pro tepelná čerpadla VWZ. VWL 7C/9C a VWL 71/91

Pro servisního technika. Návod k montáži. geotherm. Vzduchové kanály a příslušenství pro tepelná čerpadla VWZ. VWL 7C/9C a VWL 71/91 geotherm CZ, HU Pro servisního technika Návod k montáži geotherm Vzduchové kanály a příslušenství pro tepelná čerpadla VWZ VWL 7C/9C a VWL 7/9 CZ Obsah Obsah Informace k dokumentaci... 3. Uložení podkladů...3.

Více

3 fázové asynchronní motory 1MJ7 220-313. N16-0404 CZ SEF 2790 CZ Strana A1. Obsah. Provozní návod obj. č. 35037000000097 N16 0404 CZ Vydání 0404

3 fázové asynchronní motory 1MJ7 220-313. N16-0404 CZ SEF 2790 CZ Strana A1. Obsah. Provozní návod obj. č. 35037000000097 N16 0404 CZ Vydání 0404 3 fázové asynchronní motory 1MJ7 220-313 Provozní návod obj. č. 35037000000097 N16 0404 CZ Vydání 0404 3 fázový asynchronní motor s kotvou nakrátko, základní provedení 1MJ7 (příklad) Obsah Všeobecně A

Více

Snímač impulsů klikového hřídele vymontovat a zamontovat (s

Snímač impulsů klikového hřídele vymontovat a zamontovat (s Stránka č. 1 z 7 Snímač impulsů klikového hřídele vymontovat a zamontovat (s klimatizací) Vymontovat, odmontovat Kostřicí kabel odpojit od akumulátoru. snímače impulsů klikového hřídele na přípojnici:

Více

2200W elektrická motorová pila

2200W elektrická motorová pila ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ PRO ZAHRÁDKÁŘE 2200W elektrická motorová pila Strana 1 1. POPIS SYMBOLŮ Symboly jsou v tomto návodu použity, aby vás upozornily na možná rizika. Bezpečnostním symbolům a vysvětlivkám,

Více

Betonový a ocelový podstavec pro akcelerátor proudění ABS SB 900-2500 / XSB 900-2750

Betonový a ocelový podstavec pro akcelerátor proudění ABS SB 900-2500 / XSB 900-2750 Betonový a ocelový podstavec pro akcelerátor proudění ABS SB 900-2500 / XSB 900-2750 1 597 0751 CS 01.2014 cs Návod na instalaci Překlad originálního návodu www.sulzer.com Návod na instalaci betonového

Více

Pœed uvedením do provozu si pozorn pœeªt te návod k pou ití a uschovejte ho pro dalƒí potœebu.

Pœed uvedením do provozu si pozorn pœeªt te návod k pou ití a uschovejte ho pro dalƒí potœebu. CZ NÁVOD K POUÍIT Svaœovací automat s kombinovan m kl nem Pœed uvedením do provozu si pozorn pœeªt te návod k pou ití a uschovejte ho pro dalƒí potœebu. POUÍIT je svaœovací automat s kombinovan m klínem

Více

OR - 1 OR - 3 NÁVOD K POUŽITÍ. Stropních stativů. Příloha 22 TP č.0202 -1- spol. s r.o., Hegerova 987, 572 01 Polička, tel/fax.

OR - 1 OR - 3 NÁVOD K POUŽITÍ. Stropních stativů. Příloha 22 TP č.0202 -1- spol. s r.o., Hegerova 987, 572 01 Polička, tel/fax. spol. s r.o., Hegerova 987, 572 01 Polička, tel/fax.+420 461 724 219 Příloha 22 TP č.0202 NÁVOD K POUŽITÍ Stropních stativů OR - 1 OR - 3-1- OBSAH OBSAH...2 1 Všeobecná ustanovení...3 1.1 Úvod...3 1.2

Více

MADITA MAXI. Osvědčená pevná terapeutická židle. Návod k použití

MADITA MAXI. Osvědčená pevná terapeutická židle. Návod k použití MADITA MAXI Osvědčená pevná terapeutická židle Návod k použití Vážená zákaznice, vážený zákazníku, před prvním použitím produktu MADITA MAXI si pozorně přečtěte tento návod k použití a řiďte se jím. Přihlédněte,

Více

OHŘÍVAČE VODY ZÁSOBNÍKOVÉ PRO SVISLOU MONTÁŽ

OHŘÍVAČE VODY ZÁSOBNÍKOVÉ PRO SVISLOU MONTÁŽ Návod k obsluze a instalaci OHŘÍVAČE VODY ZÁSOBNÍKOVÉ PRO SVISLOU MONTÁŽ Kombinované Elektrické Typové číslo : Typové číslo : OKCE 50 205 108 OKC 80 201 208 OKCE 80 205 108 OKC 100 208 208 OKC 100/1m2

Více

Návod pro montáž a použití podle EN 131-3: 2007 (D)

Návod pro montáž a použití podle EN 131-3: 2007 (D) Teleskopické žebříky Mnohoúčelové žebříky Pracovní plošiny Přistavovací žebříky Stojaci žebříky Víceúčelové žebříky Návod pro montáž a použití podle EN 131-3: 2007 (D) Obsah 1. Úvod 2. Informace pro uživatele

Více

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 3.3 3.4 2.1 3.1 3.2 2.2

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 3.3 3.4 2.1 3.1 3.2 2.2 630393A EBV 130 E 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 3.3 2.1 3.4 2.2 3.1 3.2 Technická data Vibraèní bruska EBV 130 E CZ Pøíkon 200 W Otáèky 4 000 10 000 min 1 Pracovní zdvihy 8 000 20 000 min 1 Brusný

Více

P R A C O V N Í P O S T U P. na komorové navrtávací zařízení MANIBS typ J-110

P R A C O V N Í P O S T U P. na komorové navrtávací zařízení MANIBS typ J-110 A) Pracovní postup 1. Montáž nebo navaření bezpečnostní armatury MANIBS před navařením odbočkového T-kusu se musí odstranit krycí víčko a zátka. 2. Nové - připojované - potrubí se napojí, příp.dokončí.

Více

BA 14.0168 462 430 CZ. Návod k obsluze. KL458-004-a. Elektromagneticky odbrzd ovaná pružinová brzda Typ BFK458-

BA 14.0168 462 430 CZ. Návod k obsluze. KL458-004-a. Elektromagneticky odbrzd ovaná pružinová brzda Typ BFK458- BA 14.0168 462 430 CZ Návod k obsluze KL458-004-a Elektromagneticky odbrzd ovaná pružinová brzda Typ BFK458- Kódové označení výrobku B FK 458 - skupina výrobků -brzdy podskupina výrobků - pružinové brzdy

Více

Nejlehčí stolní pila Silná a výkonná

Nejlehčí stolní pila Silná a výkonná Nejlehčí stolní pila Silná a výkonná P R E C I S I O CS 50 nejlehčí montážní pila na světě Nářadí pro nejnáročnější Stolní pila P R E C I S I O CS 50 Všechny přednosti na první pohled Plný výkon při dokonalé

Více

Produkty & systémy e-window

Produkty & systémy e-window Technické změny vyhrazeny Produkty & systémy e-window Schüco TipTronic Skupinová řídící jednotka GS-ET2-FB-KB-A1 Výrobní č. 262 494 Obsah Strana 1 Poznámky k návodu k obsluze 2 2 Předpisy a směrnice 2

Více

www.kovopolotovary.cz

www.kovopolotovary.cz Pro posuvné brány Robus 400/400P 600/600P 1000/1000P www.kovopolotovary.cz Robus OBSAH strana 400/400P 600/600P 1000/1000P 1 Upozornìní 3 2 Popis výrobku a jeho použití 4 2.1 Provozní možnosti 4 2.2 Typické

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD. pro instalaci sprchového koutu WHITEWATER

MONTÁŽNÍ NÁVOD. pro instalaci sprchového koutu WHITEWATER MONTÁŽNÍ NÁVOD pro instalaci sprchového koutu WHITEWATER CZ MONTÁŽNÍ NÁVOD Montáž koutu Whitewater doporuèujeme, vzhledem k její nároènosti, svìøit odborné zaškolené firmì. Pokud dojde neodbornou montáží

Více

Návod na montáž, provoz a servis Ovládání nakládacích můstků

Návod na montáž, provoz a servis Ovládání nakládacích můstků Návod na montáž, provoz a servis Ovládání nakládacích můstků 445 S/T 460 S/T TR25E182 O b s a h /T Kapitola strana Kapitola strana 0 Přehledové stránky vepředu Obsah..............................................................

Více

PRO 1100 A # 75800. Copyright Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6-74549 Wolpertshausen - Germany

PRO 1100 A # 75800. Copyright Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6-74549 Wolpertshausen - Germany PRO 1100 A Čeština 3 English 7 Français xx Dansk xx Čeština xx Slovenčina xx Nederlands xx Italiano xx Norsk xx Svenska xx Magyar xx Hrvatski xx Slovenščina xx Româneşte xx Български xx Bosanski xx Srpski

Více

5. Demontáž 6. Údržba 7. Likvidace 8. Opravy a servis

5. Demontáž 6. Údržba 7. Likvidace 8. Opravy a servis Návod k obsluze HORNET Provedení W 40 W 40 G 40/12 G 40/12 G 40/24 G 40/24 Obsah 1. Bezpečnostní pokyny 1.1 Pracovně-bezpečnostní pokyny 1.2 Požadavky na místo instalace 2. Obecné informace 2.1 Výrobce

Více

dokonalý rozvod energie prachotìsný rozvod

dokonalý rozvod energie prachotìsný rozvod dokonalý rozvod energie prachotìsný pøípojnicový rozvod Obsah str. 1. Všeobecnì... 2 1.1 Úvod... 2 1.2 Konstrukèní provedení... 2 2. Technické údaje a parametry... 2 3. Instalace rozvodu PPR... 4 4. Stavebnicové

Více

Pneumatické olejové čerpadlo 3:1

Pneumatické olejové čerpadlo 3:1 Pneumatické olejové čerpadlo 3:1 Návod k obsluze Obsah: 1. Obecné údaje 1.1 Použití dle určení 1.2 Konstrukce a popis funkce 1.3 Technické údaje 1.4 Oblast použití 1.5 Požadavky na místo instalace 2. Obecné

Více

Vyvažovače TECNA typ 9336-9340

Vyvažovače TECNA typ 9336-9340 Vyvažovače TECNA typ 9336-9340 Návod k obsluze a údržbě Typ Nosnost Délka Váha lanka vyvažovače 9336 2 4 Kg 2500 2,9 kg 9337 4 6 Kg 2500 3,2 kg 9338 6 8 Kg 2500 3,5 kg 9339 8 10 Kg 2500 3,7 kg 9340 10

Více