Návrh závěrečného účtu Městyse Nehvizdy za rok 2013 sestavený ke dni

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh závěrečného účtu Městyse Nehvizdy za rok 2013 sestavený ke dni 31. 12. 2013"

Transkript

1 Návrh závěrečného účtu Městyse Nehvizdy za rok 2013 sestavený ke dni Údaje o organizaci Kontaktní údaje Identifikační číslo Název městys Nehvizdy Ulice, č. p. Pražská 255 Obec Nehvizdy PSČ, pošta Nehvizdy Telefon www Obsah závěrečného účtu A/ Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a financování + ostatní doplňující údaje k paragrafovému plnění rozpočtu B/ Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům obcí C/ Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a rozpočtům krajů D/ Příspěvková organizace (ZŠ a MŠ Nehvizdy) a TS Městyse Nehvizdy s.r.o. E/ Kontroly F/ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření G/ Závěr Závěrečný účet městyse Nehvizdy podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů, zahrnuje údaje o hospodaření obce za období od do Podkladem k jeho zpracování byly následující dokumenty: 1. Roční přehled aktiv a pasiv k ( rozvaha Úč OÚPO 3-02 ) 2. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k ( Fin 2-12 M ) 3. Inventura majetku provedená pověřenou inventarizační komisí k Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Nehvizdy ke dni provedená auditorkou Ing. Evou Neužilovou, členkou Komory auditorů ČR

2 5. Závěrečné výkazy hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí Základní škola Nehvizdy a Mateřská škola Nehvizdy 6. Závěrečné výkazy hospodaření servisní organizace TS Městyse Nehvizdy s.r.o. Uvedené dokumenty jsou k nahlédnutí v kanceláři ÚM Nehvizdy A) Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a financování Rozpočet pro rok 2013 byl ve výši ,27 Kč schválen jako vyrovnaný. Zůstatek na běžném účtu k byl ,72 Kč, na účtu nástavba MŠ ,67 Kč a na účtu u ČNB ,64 Kč. Během roku zastupitelstvo městyse odsouhlasilo tři rozpočtová opatření. První rozpočtové opatření bylo schváleno na zasedání ZM dne Navýšení v příjmové části bylo za příjem z prodeje pozemku u bytové jednotky č. p. 237 a příjem za peněžní plnění nahrazující úrok účtu u ČNB (celkem ,- Kč). Výdajová část prvního rozpočtového opatření byla upravena o tutéž částku, a to o opravu čeřiče na rybníku v Nehvizdkách, doplatek výdajů za žáky r druhý stupeň, navýšení výdajů na kulturní akce. Druhé rozpočtové opatření bylo schváleno na zasedání ZM dne Po této změně byl rozpočet v příjmové části ponížen o ,54 Kč (v příjmech byly upraveny dle skutečnosti daňové a nedaňové příjmy). Nově byl zařazen příspěvek od TJ Sokol na dětský den. V paragrafu sportovních zařízení byl správně přiřazen příspěvek od ČEPS na Hřiště Za Valem. Novou položkou jsou příjmy z pronájmu prostor v Klubu Stovka a vyúčtování ze služeb nájemců v čp. 8. V druhém rozpočtovém opatření byly výdaje upraveny dle skutečnosti. Jedná se o zametání ul. Pražská, opravy chodníků, opravy vody v čp. 243, mapy rybníku, IT a interiérové vybavení MŠ a ZŠ (č. p. 243 třídy pro první ročník), dostavba Hřiště Za Valem (+ venkovní fitness prvky). Dále opravy Klubu Stovka, včetně vnitřního a venkovního vybavení. Doplatky na elektřinu, provoz bankomatu. Pořízeny byly geometrické plány, mapy, posudky, dopravní studie ul. Pražská. Dále byly navíc výdaje za nákup materiálu k volbám (volební urny, nové zástěny). Třetí rozpočtové opatření bylo schváleno na zasedání ZM dne Nově byla rozpočtována položka za plyn do MŠ a ZŠ a nakoupeny byly turistické známky. Vzhledem k tomu, že nebyl před koncem roku 2013 zpracován rozpočet na další rok, bylo na prosincovém zasedání zastupitelstva odsouhlaseno rozpočtové provizorium na hospodaření v roce Příjmy rozpočtu v Kč Třída 1 Daňové příjmy ,21 Třída 2 Nedaňové příjmy ,10 Třída 3 Kapitálové příjmy ,00 Třída 4 Přijaté transfery ,00 Příjmy celkem ,97 Příjmy celkem po konsolidaci ,97 Výdaje rozpočtu v Kč Třída 5 Běžné výdaje ,00 Třída 6 Kapitálové výdaje ,92 Výdaje celkem ,92 Výdaje celkem po konsolidaci ,92 Financování rozpočtu v Kč Financování celkem po konsolidaci ,05 2

3 Stav účtů a majetku v Kč Stav účtu k běžný účet ,27 Stav účtu k nástavba MŠ ,80 Stav účtu k běžný účet ,72 Stav účtu k ČNB 0,00 Stav účtu k nástavba MŠ ,67 Stav účtu k ČNB ,64 Stav majetku k ,16 Stav majetku k ,17 Inventarizace majetku po odpisech Dlouhodobý nehmotný majetek celkem ,00 Dlouhodobý hmotný majetek celkem ,17 Pozemky (031) ,92 Kulturní předměty (032) ,00 Stavby (021) ,16 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) ,59 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042) ,50 Dlouhodobý finanční majetek celkem ,00 Majetkové účasti (061) ,00 Dlouhodobé cenné papíry (063) ,00 Dlouhodobé pohledávky celkem ,00 Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů podle rozpočtové sklady jsou uvedeny ve výkazu Fin 2-12 M. Městys nepřijal v roce 2013 žádný úvěr ani půjčku. Kontrola čerpání rozpočtu byla prováděna průběžně na jednáních rady městyse a kontrolována Komisí finanční a bezpečnostní. Ostatní doplňující údaje k paragrafovému členění rozpočtu 2212 Silnice Byly opraveny výtluky, zameteny ulice a dodělán přechod pro chodce na ul. Pražská (celkem za 129 tis. Kč) Ostatní záležitosti pozemních komunikací Byly provedeny opravy chodníků v obci a chodník k č. p. 243 (nová škola). Byly pořízeny GP na cyklostezky a zaplacen správní poplatek na chodník k firmě Schiedel (celkem za 564 tis. Kč) Provoz veřejné silniční dopravy Výdaje na dopravní územní obslužnost na autobus l. 398 směr Praha, oprava čekárny, návrh nové zastávky (celkem za 219 tis. Kč) Pitná voda Uskutečnila se oprava vodovodního řadu u č. p Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Pořízeny byly mapy, studie na biokoridor, projektová dokumentace, chodníky k česlím u ČOV (celkem za 237 tis. Kč) 2341 Vodní díla v zem. krajině Oprava čeřiče na rybníku, mapy, usazovací nádrže (celkem za 201 tis. Kč) Předškolní zařízení V mateřské škole byly uhrazeny výdaje za vodné, stočné a energie, nájemné za třídy MŠ v sokolovně. Ostatní výdaje byly na interiérové vybavení a informační techniku v MŠ a za stavební práce při nástavbě MŠ. Celkové výdaje na MŠ činily tis. Kč. 3

4 3113 Základní školy V základní škole byly uhrazeny výdaje za vodné a stočné, za žáky do okolních obcí II. stupeň školní docházky (Čelákovice + Praha). Neinvestiční příspěvek na činnost ZŠ a MŠ činil z rozpočtu ,- Kč. Výdaje za stavební práce na č. p. 243 (ul. Bedřicha Mouchy) včetně interiérového vybavení a IT činily tis. Kč Činnosti knihovnické Výdaje na knihovnu za rok 2013 byly ve výši 15 tis. Kč (knihy a časopisy, ostatní materiál) Ostatní záležitosti kultury Na kulturních akcích, které se pořádaly, činily příjmy 30 tis. Kč, výdaje za dětský den, podzimní dětský den, dýni, pohádky, kulturní představení a posezení se seniory a pohoštění byly celkem za 110 tis. Kč Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Výdaje na místní časopis Nehvizdský kurýr byly za 135 tis. Kč, příjmy ze zveřejňovaných inzerátů za 34 tis. Kč Záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků V tomto paragrafu jsou výdaje za vítání občánků, dále věcné dary k životním výročím, odměny OSA za pořádané zábavy, atd. celkem na tyto aktivity bylo v roce 2013 vydáno 45 tis. Kč Sportovní zařízení v majetku obce Výdaje na stavební práce + venkovní fitness prvky + nájem chemického WC na Hřišti Za Valem za tis. Kč. Od firmy ČEPS byl poskytnut finanční dar na Hřiště Za Valem ve výši 500 tis. Kč Ostatní tělovýchovná činnost TJ Sokol Nehvizdy bylo poskytnuto na činnost z rozpočtu 230 tis. Kč a AFK Nehvizdy 50 tis. Kč Využití vodného času dětí a mládeže Výdaje na Klub Stovka v č. p. 100 činily 955 tis. Kč (venkovní opravy, pergola, interiérové vybavení, připojení na internet, odměny na akce a drobný materiál) Nebytové hospodářství Příjmy ze služeb a nájemného za 52 tis. Kč, výdaje 578 tis. Kč (energie, stavební práce bankomat v č. p. 8, projekt na prodejnu zboží ul. Pražská u Borůvky) Veřejné osvětlení Elektrická energie ve výši 410 tis. Kč (elektřina kruhový objezd u Čerozu a nájemné za VO) Pohřebnictví Příjmy z hrobových míst celkem za 3 tis. Kč, výdaje za vodné a ošetření stromů na hřbitově za 47 tis. Kč Územní plánování Změny ÚP č. 2 a 3 celkem za 262 tis. Kč Územní rozvoj Půjčka pro firmu Logla s.r.o. lokalita Nová Skála 3639 Komunální služby a územní rozvoj Za věcná břemena, pronájmy pozemků, prodej pozemků celkem příjem za 579 tis. Kč. Příspěvky na infrastrukturu obce za 200 tis. Kč. Výdaje za posudky, geometrické plány, daně z převodu nemovitostí, chodník k cukrárně a nákup pozemků za tis. Kč. 3721, 3722, 3723 Odvoz komunálního, nebezpečného a ostatního odpadu Celkové výdaje na likvidaci odpadu od občanů byly ve výši ,- Kč (na poplatcích za odvoz odpadu se od občanů vybralo ,- Kč). Likvidace nebezpečného odpadu stála 46 tis. Kč a ostatní odpady 205 tis. Kč. Příspěvky do rozpočtu od firmy EKO-KOM a Asekol za vytříděný odpad byly ve výši 152 tis. Kč Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ošetřování stromů a údržba veřejné zeleně 456 tis. Kč Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení Pečovatelská služba pro seniory 5 tis. Kč, příspěvek na sociální služby Domov Mladá Milovice 7 tis. Kč Bezpečnost a veřejný pořádek Příspěvek na Obecní policii Šestajovice byl ve výši 761 tis. Kč. 4

5 5512 Požární ochrana dobrovolná část Obci Jirny zaplaceno dle smlouvy 30 tis. Kč za požární ochranu Zastupitelstva obcí Odměny členům zastupitelstva (včetně odvodů na zdravotní a sociální pojištění) a náhrady cestovného ve výši tis. Kč Volby do parlamentu ČR Výdaje za 27 tis. Kč Volba prezidenta republiky Výdaje za 19 tis. Kč Činnost místní správy Příjmy z poskytování služeb a výrobků činily 47 tis. Kč, příspěvky na advent 50 tis. Kč. Výdaje za knihy, kalendáře a ostatní tisk byly 21 tis. Kč. Drobný majetek (nové PC, tiskárna OKI, skartovačka, kontejnery na kolečkách za 87 tis. Kč, ostatní materiál za 145 tis. Kč, vodné, stočné a srážková voda celkem 42 tis. Kč, elektrická energie za 24 tis. Kč, plyn za 112 tis. Kč, PHM za 52 tis. Kč, služby pošt a telefony za 62 tis. Kč. Pojištění majetku obce za 70 tis. Kč. Za nájmy bylo vydáno 72 tis. Kč (tj. ordinace v sokolovně, pronájem stanu na Advent, pozemek dětského hřiště u sokolovny). Platy zaměstnanců a práce na dohodu (včetně soc. a zdravotního pojištění) tis. Kč. Ostatní služby + doplatky obědů za seniory, provoz bankomatu, IT služby, aktualizace, připojení semaforu, připojení č. p. 243 (ČEZ) celkem 428 tis. Kč. Opravy a udržování majetku 15 tis. Kč. Příspěvky na Adventní koncerty, MD Ride, Baráčníky Jirny, Zdravotně postižené Čelákovice, MAS Střední Polabí v celkové výši 71 tis. Kč. B) Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům obcí Položka Účel Částka v Kč 5321 Neinvestiční transfery obcím za žáky celkem 70811,50 - výdaje za žáky Čelákovice 63843,20 - výdaje za žáky Praha ,30 Pečovatelská služba Čelákovice 5080,00 Obecní policie Šestajovice ,31 Zajištění požární ochrany Obec Jirny 30000,00 C) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a rozpočtům krajů Účel ÚZ Položka Rozpočet v Kč Čerpání v Kč Rozpis čerpání Dotace FS zateplení , , stavební práce budovy úřadu městyse Dotace SFŽP zateplení , , stavební práce budovy úřadu městyse Neinvestiční dotace Nástavba MŠ Nehvizdy , , monitorovací zprávy, panely k ukončení projektu Investiční dotace Nástavba MŠ Nehvizdy , , stavební práce dokončení Dotace na volby prezidenta ČR Dotace na volby do PS Parlamentu ČR , , odměny komise 5139 materiál, 5169 pronájem místnosti 5173 cestovné občerstvení , , odměny komise 5139 materiál, občerstvení 5

6 Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku je zpracováno ve shora uvedené tabulce. D) Příspěvková organizace Příspěvkovou organizací zřízenou městysem Nehvizdy je Základní škola a Mateřská škola Nehvizdy. V roce 2013 bylo ze strany zřizovatele přispěno z rozpočtu na činnost částkou ,- Kč. Roční závěrka za rok 2013 včetně všech zákonem předepsaných příloh je k nahlédnutí na úřadu městyse. Výnosy celkem hlavní činnost ,18 Kč hospodářská činnost ,00 Kč Náklady celkem hlavní činnost ,49 Kč hospodářská činnost ,60 Kč HV hlavní činnost 26046,69 Kč hospodářská činnost 26102,40 Kč TS Městyse Nehvizdy s.r.o. Městys Nehvizdy je 100 % vlastníkem společnosti. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu ke dni je k nahlédnutí na úřadu městyse. Výnosy celkem Náklady celkem ,38 Kč ,95 Kč Přehled fakturace TS Městyse Nehvizdy s.r.o. dle členění za jednotlivé akce: Bankomat Práce na ČOV Cukrárna v č.p. 8 Klub Stovka č. p. 100 Přestavba v č. p. 243 (třídy pro 1.roč.) Práce na zateplení ÚM č.p. 255 Hřiště Za Valem Chodníky MŠ dokončovací práce Likvidace odpadu Park u MŠ Rybník Prodejna sýrů v č. p. 8 VaK Zápy s. r. o. Veřejné osvětlení 64 tis. Kč 46 tis. Kč 57 tis. Kč 855 tis. Kč 2563 tis. Kč 1236 tis. Kč 2351 tis. Kč 347 tis. Kč 3858 tis. Kč 2 tis. Kč 339 tis. Kč 181 tis. Kč 21 tis. Kč 2425 tis. Kč 400 tis. Kč E) Kontroly za rok 2013 V roce 2013 nebyla provedena žádná kontrola ze strany OSSZ Praha východ a zdravotní pojišťovny. Kontrola byla provedena pouze k ukončení projektu Nástavba MŠ Nehvizdy ze strany ŘO ROP Střední Čechy dne , a to v souvislosti s konečnou žádostí o platbu. Závěr kontroly: bez závad. 6

7 F) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce v souladu s 42 zákona č. 128/2000 Sb. a zákona č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Nehvizdy ke dni byla provedena nezávislou auditorskou Ing. Evou Neužilovou, č. oprávnění 1338 Přezkoumání bylo provedeno na žádost starosty v období od Přezkoumání bylo provedeno dle zákona č. 420/2004 Sb. o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů fondů, rozpočtů ÚSC, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů, která provádí některá ustanovení zákon ač. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Podle písemného vyjádření v závěru zprávy zpracovaného přezkoumávání hospodaření městyse Nehvizdy za období od do , nebyla zjištěna žádná skutečnost, která by vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření. Auditorskou byl udělen výrok bez výhrad. Celé znění zprávy auditora je k nahlédnutí na úřadu městyse. G) Závěr Vzhledem k výše uvedeným údajům o hospodaření městyse Nehvizdy obsažených v bodě A, závěrům kontroly hospodaření v bodě F a celkovému výsledku hospodaření za sledované období se navrhuje schválení závěrečného účtu hospodaření městyse Nehvizdy za rok 2013 bez výhrad. V Nehvizdech dne Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Miroslava Kvasničková v. r. Podpisový záznam osoby Odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Petr Mück, v. r. Podpisový záznam osoby Odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Vladimír Nekolný, starosta, v. r. Podpisový záznam statutárního zástupce Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

Návrh závěrečného účtu Městyse Nehvizdy za rok 2012 sestavený ke dni 31. 12. 2012

Návrh závěrečného účtu Městyse Nehvizdy za rok 2012 sestavený ke dni 31. 12. 2012 Návrh závěrečného účtu Městyse Nehvizdy za rok 2012 sestavený ke dni 31. 12. 2012 Údaje o organizaci Kontaktní údaje Identifikační číslo 00240524 Název Městys Nehvizdy Ulice, č.p. Pražská 255 Obec Nehvizdy

Více

Návrh závěrečného účtu městyse Nehvizdy za rok 2015 sestavený ke dni

Návrh závěrečného účtu městyse Nehvizdy za rok 2015 sestavený ke dni Návrh závěrečného účtu městyse Nehvizdy za rok 2015 sestavený ke dni 31. 12. 2015 Údaje o organizaci Kontaktní údaje Identifikační číslo 00240524 Název Městys Nehvizdy Ulice, č. p. Pražská 255 Obec Nehvizdy

Více

Obec Mezina. Návrh závěrečného účtu Obce Mezina za rok 2014

Obec Mezina. Návrh závěrečného účtu Obce Mezina za rok 2014 Obec Mezina Návrh závěrečného účtu Obce Mezina za rok 2014 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Údaje o obci: Název ÚSC: Obec Mezina

Více

Z á v ě r e č n ý ú č e t. O b c e D o l n í S t u d é n k y. z a r o k 2 0 1 2

Z á v ě r e č n ý ú č e t. O b c e D o l n í S t u d é n k y. z a r o k 2 0 1 2 Z á v ě r e č n ý ú č e t O b c e D o l n í S t u d é n k y z a r o k 2 0 1 2 Zpracoval: Vladimíra Šulová, správce rozpočtu Předkládá: Ing. Radim Sršeň starosta obce Zpracováno pro 12. zasedání zastupitelstva

Více

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2013

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2013 Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2013 Příjmy Příjmy daňové tis. Kč 66 155 1 Daň z příjmu FO ze ZČ (sdílená + motivační)... 11 800 2 Daň z příjmu FO (ze ZČ 30% + sdílená)...665 3 Daň z příjmu FO......

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZDECHOVICE ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZDECHOVICE ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZDECHOVICE ZA ROK 2014 ( 17 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1)ÚDAJE O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ZA ROK 2014 (údaje jsou

Více

Obec Moravskoslezský Kočov Závěrečný účet 2015

Obec Moravskoslezský Kočov Závěrečný účet 2015 Závěrečný účet a účetní závěrka Obce Moravskoslezský Kočov za rok 2015 - údaje o hospodaření obce v roce 2015 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných

Více

1. Hospodaření Obce Mnichov k 31.12.2010

1. Hospodaření Obce Mnichov k 31.12.2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MNICHOV ZA ROK 2010 1. Hospodaření Obce Mnichov k 31.12.2010 Hospodaření Obce Mnichov v roce 2010 probíhalo na začátku roku v souladu se schváleným rozpočtovým provizoriem (schváleno

Více

Na straně příjmů se jedná zejména o daňové příjmy, výnosy z místních a správních poplatků, neinvestiční dotace a příjmy z vlastních činností.

Na straně příjmů se jedná zejména o daňové příjmy, výnosy z místních a správních poplatků, neinvestiční dotace a příjmy z vlastních činností. Obec Dolní Bečva Komentář k rozpočtu na rok 2014 Rozpočet obce je finanční plán, který slouží k finančnímu a hospodářskému řízení obce. Rozpočet obce je sestaven na jeden kalendářní rok a je zpracován

Více

OBEC SKŘÍPOV. IČO 00600083 Závěrečný účet Zpráva o hospodaření za rok 2015 Závěrečný účet za rok 2015

OBEC SKŘÍPOV. IČO 00600083 Závěrečný účet Zpráva o hospodaření za rok 2015 Závěrečný účet za rok 2015 OBEC SKŘÍPOV IČO 00600083 Závěrečný účet Zpráva o hospodaření za rok 2015 Závěrečný účet za rok 2015 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

Návrh rozpočtu Města Domažlice na rok 2016

Návrh rozpočtu Města Domažlice na rok 2016 Návrh rozpočtu Města Domažlice na rok 2016 v tis. Kč Rozpočet města Domažlice na rok 2016 je navrhován jako přebytkový s příjmy ve výši 328.855.960 Kč a výdaji ve výši 317.352.700 Kč, saldo příjmů a výdajů

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2016

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2016 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2016 Rozpočet městské části je základním finančním plánem, jímž se řídí financování potřeb městské části. Je sestavován pouze na období jednoho kalendářního

Více

Město Miroslav Náměstí Svobody 1, 671 72, Miroslav. za 3. čtvrtletí 2013

Město Miroslav Náměstí Svobody 1, 671 72, Miroslav. za 3. čtvrtletí 2013 Město Miroslav Náměstí Svobody 1, 671 72, Miroslav IČO 00293164, tel. 515 333 201,www.mesto-miroslav.cz, e-mail.urad@mesto-miroslav.cz R O Z B O R H O S P O D A Ř E N Í za 3. čtvrtletí 2013 V Miroslavi,

Více

Závěrečný účet obce za rok 2015

Závěrečný účet obce za rok 2015 O B E C ŠANOV okres Rakovník Závěrečný účet obce za rok 2015 Závěrečný účet obce Šanov za rok 2015 byl zpracovaný v souladu s ustanovením 17 odst.6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Rozpočet obce na rok 2014 byl schválen na 37.veřejném zasedání Zastupitelstva obce Háj u Duchcova dne 24.4.2014 usnesením č.395/37/2014.

Rozpočet obce na rok 2014 byl schválen na 37.veřejném zasedání Zastupitelstva obce Háj u Duchcova dne 24.4.2014 usnesením č.395/37/2014. ROZPOČET OBCE HÁJ U DUCHCOVA ROK 2014 Rozpočet obce na rok 2014 byl schválen na 37.veřejném zasedání Zastupitelstva obce Háj u Duchcova dne 24.4.2014 usnesením č.395/37/2014. Karel Drašner starosta obce

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2010. Příjmy. Odbor finanční - kap. 11

Rozpočet města Holešova na rok 2010. Příjmy. Odbor finanční - kap. 11 Rozpočet města Holešova na rok 2010 Příjmy ODDPA Popis schválený rozpočet ZM upravený rozpočet Odbor finanční - kap. 11 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 20 400 20 400

Více

Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r. 2016

Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r. 2016 Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r. 2016 PŘÍJMY VÝDAJE ROZDÍL FINANCOVÁNÍ 152 400 000 Kč 170 200 000 Kč - 17 800 000 Kč 17 800 000 Kč Na úhradu schodku hospodaření budou použity přebytky hospodaření

Více

ROZPOČET NA ROK 2007 - PŘÍJMY

ROZPOČET NA ROK 2007 - PŘÍJMY ROZPOČET NA ROK 2007 - PŘÍJMY 1. Daně z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti a funk.požitků - z příjmů fyz.osob ze samostatné výdělečné činnosti - z příjmů fyz.osob z kapitálových výnosů - z příjmů právnických

Více

Závěrečný účet za rok 2010 Obec Úherčice

Závěrečný účet za rok 2010 Obec Úherčice Závěrečný účet za rok 2010 Obec Úherčice upravený skutečnost b/ výdaje rozpočet k 31.12.10 2212 5139 materiál na posyp komunikací 10.000,- 2.870,- 2212 5169 zimní údržba komunikací 30.000,- 31.639,- 2212

Více

VYHODNOCENÍ ROZPOČTU OBCE VELKÁ POLOM K 31.12.2014

VYHODNOCENÍ ROZPOČTU OBCE VELKÁ POLOM K 31.12.2014 VYHODNOCENÍ ROZPOČTU OBCE VELKÁ POLOM K 31.12.2014 Paragraf Položka Název Schválený v tis. Kč Rozpočtová změna Rozpočet po změnách v tis. Kč Skutečnost v tis. Kč PŘÍJMY třída I. Daňové 1111 Daň z příjmů

Více

Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015

Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015 Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015 REKAPITULACE SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU NA ROK 2015 POL TEXT NÁVRH ROZPOČTU I. PŘÍJMY 1. Daňové příjmy 117 150 000,00 2. Nedaňové příjmy 17 100 500,00 3. Kapitálové

Více

0113 Příspěvky na sport 7 000,00 grant - sport dospělí (500), sport mládeže(4500)

0113 Příspěvky na sport 7 000,00 grant - sport dospělí (500), sport mládeže(4500) Rozpočet města Domažlice na rok 2015 schválený ZM usnesení č. 181 ze dne 18. 3. 2015 Výdaje rozpočtu na rok 2015 Závazný ukazatel rozpočtu - Běžné výdaje organizace celkem pol. 5xxx 0094 DSO Domažlicko

Více

Zpráva č. 336/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Němčice, IČ: 00544604 za rok 2013

Zpráva č. 336/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Němčice, IČ: 00544604 za rok 2013 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Němčice Němčice 68 768 43 Kostelec u Holešova datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 14. února 2014 Ing. Ivo Lejsal KUZL 57560/2013 KŘ

Více

Rozpočet na rok 2014. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 571 000,00

Rozpočet na rok 2014. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 571 000,00 Rozpočet na rok 2014 a)příjmy paragraf RS položka RS název rok 2014 návrh 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 600 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 300 000,00 1113 Daň z

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2014 Závěrečný účet města Nejdku je sestaven v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 1) Plnění

Více

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2015

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2015 Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2015 Příjmy Příjmy daňové SR tis. Kč 75 874 1 Daň z příjmu FO ze ZČ (sdílená + motivační)... 12 309 2 Daň z příjmu FO (ze ZČ 30% + sdílená)... 1 030 3 Daň z příjmu FO......

Více

Návrh závěrečného účtu městské části Brno-Medlánky

Návrh závěrečného účtu městské části Brno-Medlánky Návrh závěrečného účtu městské části Brno-Medlánky Úřad městské části města Brna, Brno-Medlánky předkládá zastupitelstvu městské části Brno-Medlánky k projednání návrh závěrečného účtu městské části Brno-Medlánky

Více

Závěrečný účet MČ Praha 22 za rok 2013

Závěrečný účet MČ Praha 22 za rok 2013 Závěrečný účet MČ Praha 22 za rok 2013 Obsah 1. Údaje o plnění rozpočtu ( včetně plnění plánu hospodářské činnosti ) 1.1 Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů 1.2 Údaje o plnění plánu hospodářské činnosti

Více

Návrh závěrečného účtu města Kouřim za rok 2009

Návrh závěrečného účtu města Kouřim za rok 2009 Návrh závěrečného účtu města Kouřim za rok 2009 1) Plnění příjmů a výdajů za rok 2009 Třída 1 Daňové příjmy Třída 2 Nedaňové příjmy Třída 3 Kapitálové příjmy Třída 4 Přijaté transfery Schválený rozpočet

Více

Rozpis rozpočtu města Petřvaldu na rok 2016. Příjmy

Rozpis rozpočtu města Petřvaldu na rok 2016. Příjmy Rozpis rozpočtu města Petřvaldu na rok 2016 V souladu s 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů je proveden po schválení rozpočtu jeho rozpis,

Více

IČO: 00572969 Opis rozpočtových opatření Období: 13/2009

IČO: 00572969 Opis rozpočtových opatření Období: 13/2009 Popis RO: 1 Datum: 30.04.2009 Druh op.: 1 Rozpočtové opatření č.1/2009 231 10 00000 0000 00 0000 4112 000-0,08 oprava dotace 231 10 00000 0000 00 0000 4232 000 5,50 Grant EIB 231 10 00000 0000 00 3113

Více

Rozpočet na rok 2010 výdaje

Rozpočet na rok 2010 výdaje Rozpočet na rok 2010 výdaje ============================================================= v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA ZA ROK 2011

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA ZA ROK 2011 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA ZA ROK 2011 Předkládaný na základě 17 odst. 1-7 zák. č. 250/200 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění zák. č.450/2001 Sb., zák. č. 320/2001

Více

Návrh Závěrečného účtu obce Chvalovice 2015

Návrh Závěrečného účtu obce Chvalovice 2015 Návrh Závěrečného účtu obce Chvalovice 2015 Název: OBEC CH V A L O V I C E Sídlo: Chvalovice 80, 669 02 ZNOJMO Právní forma: územně samosprávný celek Předmět činnosti: stanoveno předpisem 128/2000 Sb.,

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VČELNÁ ZA ROK 2011

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VČELNÁ ZA ROK 2011 Obec Včelná, Husova 212, PSČ 373 82 Boršov nad Vltavou NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VČELNÁ ZA ROK 2011 1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření, dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu obce v hodnoceném

Více

OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, 377 01 DOLNÍ PĚNA, IČ 00512940 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE DOLNÍ PĚNA ZA ROK 2014

OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, 377 01 DOLNÍ PĚNA, IČ 00512940 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE DOLNÍ PĚNA ZA ROK 2014 OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, 377 01 DOLNÍ PĚNA, IČ 00512940 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších úprav a doplňků OBEC DOLNÍ PĚNA

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Městys Okříšky 4108 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 30.05.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00290050 název Městys Okříšky 4108 ulice, č.p. Jihlavská 1 obec Okříšky PSČ, pošta

Více

Vyvěšeno na úřední desku dne 13. března 2013 Návrh bude projednán Zastupitelstvem MČ Praha Kunratice dne 28.března 2013

Vyvěšeno na úřední desku dne 13. března 2013 Návrh bude projednán Zastupitelstvem MČ Praha Kunratice dne 28.března 2013 Městská část Praha KUNRATICE NÁVRH ROZPOČTU ROKU 2013 a PLNĚNÍ PŘÍJMU A ČERPÁNÍ VÝDAJU 2012 PLNĚNÍ PŘÍJMU 2012 NÁVRH PŘÍJMU 2013 Položka Paragraf Rozpočtové příjmy RS 2012 RU 2012 Skutečnost 2012 Návrh

Více

Investice a velké akce

Investice a velké akce popis, komentář příjmy Celkem mezisoučty 144 948 475,00 Kč rezerva rozpočtu převod prostředků z minulých let 9 678 814,00 Kč Investice a velké akce nová škola náklady na projekt trafostanice proj. manažer,

Více

ROZPOČET NA ROK 2008 - P Ř Í J M Y. tis. Kč 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

ROZPOČET NA ROK 2008 - P Ř Í J M Y. tis. Kč 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ROZPOČET NA ROK 2008 - P Ř Í J M Y tis. Kč 1. 2. 3. 4.. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 1. Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů FO ze SVČ Daň z příjmů FO z kapitálových

Více

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2016

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2016 Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2016 Rozpočet příjmů ( v tis. Kč ) Org. Položka Text Rozpočet r. 2016 Daňové příjmy celkem: 291 210 Sdílené daňové příjmy: 223 500 2612, 4634 1111 DPFO - závislá

Více

Závěrečný účet za rok 2015 Obec Úherčice

Závěrečný účet za rok 2015 Obec Úherčice Závěrečný účet za rok 2015 Obec Úherčice upravený skutečnost b/ výdaje rozpočet k 31.12.15 1032 5011 zaměstnanec přes Úřad práce 31.150,- 23.505,- 1032 5031 pojistné na sociální zabezpečení 7.460,- 5.876,25

Více

Návrh rozpočtu Města Krásno na rok 2016 Příjmová část

Návrh rozpočtu Města Krásno na rok 2016 Příjmová část Příjmová část 1. 2. 3. 4. 5. řádek č. paragraf název položky, paragrafu druh příjmů DAŇOVÉ PŘÍJMY: 1 Daňové výnosy sdílené daně 7 300 000,00 2 daň z nemovitých věcí 600 000,00 3 Poplatek ze psů místní

Více

Ekonomický odbor. Na podkladě zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších zákonů, 4. Aleš Preisler, starosta

Ekonomický odbor. Na podkladě zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších zákonů, 4. Aleš Preisler, starosta Ekonomický odbor 9. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 20. 11. 2013 Bod pořadu jednání: 7. ROZPOČET NA ROK 2014 Věc: na rok 2014 Důvod předložení: Zpracoval: Na podkladě

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 OBEC VODĚRADY ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 1. Závěrečné účty obce Voděrady k 31.12.2011 Celkové příjmy po konsolidaci 5.188.754,91 Celkové výdaje po konsolidaci 4.962.741,39 Výsledek hospodaření 226.013,52

Více

Rozpočet - rok 2016 - Obec Chvalovice

Rozpočet - rok 2016 - Obec Chvalovice Rozpočet - rok 2016 - Obec Chvalovice ODD.PAR.POL. org. UZ Schválený rozpočet PŘÍJMY 2015 88 228 700,00 Kč daně a poplatky 1111 1 400 000,00 Kč daň z příjmu fyzických osob 1112 50 000,00 Kč daň z příjmu

Více

Rozpis rozpočtu obce Bystřice na rok 2016

Rozpis rozpočtu obce Bystřice na rok 2016 Rozpis rozpočtu obce Bystřice na rok 2016 VÝDAJE v tis. Kč 2143 Informační centrum 100 2191 Mezinárodní spolupráce vztahy s obcemi sousedních států 200 2212 Silnice opravy a údržba komunálních komunikací

Více

Závěrečný účet obce Dyjákovice za rok 2011 ( návrh)

Závěrečný účet obce Dyjákovice za rok 2011 ( návrh) OBEC DYJÁKOVICE, 671 26 Dyjákovice č.p. 235, IČO :00292702 Závěrečný účet obce Dyjákovice za rok 2011 ( návrh) Na základě 17, zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

MĚSTO BRUMOV-BYLNICE H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice

MĚSTO BRUMOV-BYLNICE H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice MĚSTO BRUMOV-BYLNICE H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice Městský úřad Brumov-Bylnice Finanční odbor ROZPOČET MĚSTA BRUMOV - BYLNICE NA ROK 2015 V Brumově-Bylnici Zpracovala: Ing. Karla Mudráková Rozpočet

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2009 Zpráva o hospodaření za rok 2009

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2009 Zpráva o hospodaření za rok 2009 Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2009 Zpráva o hospodaření za rok 2009 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Více

Rozpis návrhu rozpočtu obce Široká Niva na rok 2016 (v Kč) PŘÍJMY

Rozpis návrhu rozpočtu obce Široká Niva na rok 2016 (v Kč) PŘÍJMY Rozpis návrhu rozpočtu obce Široká Niva na rok (v Kč) PŘÍJMY Par. Pol. Název položky Návrh 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 1 520 000 1112 Daň z příjmů fyzických

Více

NAVRH ZA VERECNEHO UCTU ZA ROK 2010 MESTYSE BROZANY NAD OHRI

NAVRH ZA VERECNEHO UCTU ZA ROK 2010 MESTYSE BROZANY NAD OHRI ,, v v,,v NAVRH ZA VERECNEHO UCTU ZA ROK 2010 v v, MESTYSE BROZANY NAD OHRI Městys Brozany nad Ohří, 411 81 Brozany nad Ohří, Palackého náměstí čp.75, IČO 263397, jakožto územní samosprávný celek zpracovává

Více

Příloha k usnesení zastupitelstva Obce Lánov ze dne 13.3.2008 příjmy Stránka 1 Rozpočet Obce Lánov na rok 2008 část příjmová plnění RZ

Příloha k usnesení zastupitelstva Obce Lánov ze dne 13.3.2008 příjmy Stránka 1 Rozpočet Obce Lánov na rok 2008 část příjmová plnění RZ Příloha k usnesení zastupitelstva Obce Lánov ze dne 13.3.2008 příjmy Stránka 1 Rozpočet Obce Lánov na rok 2008 část příjmová plnění RZ paragrafy za 12/07 č. 1 6171/3111 prodej pozemků 500,00 44.611 6171/2131

Více

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VILANTICE ZA ROK 2013 IČO: 00580767 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Adresa: Obec Vilantice, Vilantice 101, 544

Více

112 daňové příjmy 65784 04 1121 právnické osoby 61000 04 1122 právnické osoby za obce 4784 04 121 DPH 134300

112 daňové příjmy 65784 04 1121 právnické osoby 61000 04 1122 právnické osoby za obce 4784 04 121 DPH 134300 Rozpočet města Kroměříže na rok 2015 platný po 28.5. 1 rozpis rozpočtu - druhové třídění 2015 odb. Třída I. 111 daňové příjmy 79700 04 1111 závislá činnost a funkční požitky 65500 04 1112 samostatná výdělečná

Více

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY V KČ OdPa Pol Text Rozpočet běžný Rozpočet kapitál. 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY V KČ OdPa Pol Text Rozpočet běžný Rozpočet kapitál. 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. Licence: D59N Rozpočet města Nová Role na rok 2016 Vyvěšeno: 11. 12. 2015 Sejmuto: 28. 12. 2015 v členění OdPa, Pol. Schválený v ZMě (v Kč) ZBÚ KB 231.0100+ZBÚ ČSOB 231.0180 00254819 Město Nová Role ROZPOČTOVÉ

Více

Návrh rozpočtu na rok 2012.

Návrh rozpočtu na rok 2012. Návrh rozpočtu na rok 2012. Příjmy: pol. Daňové příjmy pol. částka daň ze závislé činnosti 1111 2 900 000 daň z příjmů FO 1112 270 000 srážková daň, kap. výnosy 1113 290 000 daň z příjmů PO 1121 3 080

Více

Závěrečný účet hospodaření obce Nučice za rok 2014

Závěrečný účet hospodaření obce Nučice za rok 2014 Obec Nučice, Kubrova 31, 252 16 Nučice, IČO 00233668 Závěrečný účet hospodaření obce Nučice za rok 2014 Obecné údaje Název Obec Nučice IČO 00233668 Adresa Kubrova 31, 252 16 Nučice Telefon 311 670 123

Více

Zpráva č. 57/2015/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nítkovice, IČ: 00544591 za rok 2015

Zpráva č. 57/2015/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nítkovice, IČ: 00544591 za rok 2015 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Nítkovice Nítkovice 89 768 13 Litenčice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 4. února 2016 Ing. Jaroslav Císař KUZL 664/2016/IAK

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Skrchov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 04.06.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00532177 název Obec Skrchov ulice, č.p. Skrchov 19 obec Letovice PSČ, pošta 67961 Kontaktní

Více

Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2010

Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2010 Obec TROUBELICE 783 83 Troubelice 352 tel./fax: +420 585 032 108 e mail: troubelice@troubelice.cz www.troubelice.cz Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2010 Údaje o obci: Obec Troubelice Adresa: Troubelice

Více

OBEC POLEŇ Poleň 47, okres Klatovy. Návrh závěrečného účtu Obce Poleň za rok 2014

OBEC POLEŇ Poleň 47, okres Klatovy. Návrh závěrečného účtu Obce Poleň za rok 2014 OBEC POLEŇ Poleň 47, okres Klatovy Návrh závěrečného účtu Obce Poleň za rok 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Identifikační údaje:

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2007 Příloha č. j. EO/457/2008 ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY za rok 2007 Zpracovala: Jitka Teichmanová Jihlava, dne 21. 3. 2008-0 - Obsah 1. Úvod 1 2. Plnění rozpočtu 3 2.1. Seznam rozpočtových

Více

Zápis ze 17. zasedání zastupitelstva městyse Nehvizdy, konaného dne 24.3.2016 v zasedací místnosti úřadu městyse

Zápis ze 17. zasedání zastupitelstva městyse Nehvizdy, konaného dne 24.3.2016 v zasedací místnosti úřadu městyse M ě s t y s N E H V I Z D Y PSČ 250 81 NEHVIZDY, Pražská 255 Zápis ze 17. zasedání zastupitelstva městyse Nehvizdy, konaného dne 24.3.2016 v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: dle prezenční listiny,

Více

VZORY USNESENÍ KE SCHVÁLENÍ ROZPOČTU

VZORY USNESENÍ KE SCHVÁLENÍ ROZPOČTU USNESENÍ KE SCHVÁLENÍ ROZPOČTU ZASTUPITELSTVO USNESENÍ ZM (ZO) č. 1) ZM (ZO) s c h v a l u j e rozpočet města (obce) pro rok 201X takto: celkové příjmy rozpočtu ve výši 300.000 tis.kč financování ve výši

Více

ř. pol., RS název položky, paragrafu SR UR skut. k 31.12.14 pln. v %

ř. pol., RS název položky, paragrafu SR UR skut. k 31.12.14 pln. v % PŘÍJMY 1. DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 2 18 000 18 000 17 886 683 99 2 1111 Daň z příjmu FO podle místa pracoviště 1 360 1 360 1 383 831 102 3 1112 DPFO 30 % (podle trvalého

Více

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2010

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2010 OBEC Branov, Branov 37, 270 23 Křivoklát IČO: 00243663 Návrh závěrečného účtu obce za rok 2010 V souladu se zákonem č. 250/2007 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů

Více

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY návrh 2011 Paragraf Položka ORJ Text Kč

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY návrh 2011 Paragraf Položka ORJ Text Kč 2/211 návrh rozpočtu MČ Praha-Suchdol - 211 prijmy 1/11 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY návrh 211 Paragraf Položka ORJ Text Kč 1361 928 EO - rozhodnutí 1 1361 917 OVS - ověřování, Czechpoint, ostatní 25 1361 954

Více

Příjmy. org par pol Popis rok 2009 rok 2016. Daňové příjmy+poplatky 45 954 000,00 Příjmy z poskytování služeb

Příjmy. org par pol Popis rok 2009 rok 2016. Daňové příjmy+poplatky 45 954 000,00 Příjmy z poskytování služeb Příjmy org par pol Popis rok 2009 rok 2016 1111 Daň z příjmů FO ze záv.činnosti 7 400 000,00 1112 Daň z příjmů FO ze sam.výděl.činnosti 1 500 000,00 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 860 000,00

Více

Zápis ze zasedání ZO Kobylnice dne 14.12. 2010

Zápis ze zasedání ZO Kobylnice dne 14.12. 2010 Zápis ze zasedání ZO Kobylnice dne 14.12. 2010 Přítomni: 14 členů ZO Kobylnice, (viz prezenční listina), pracovnice OÚ Jaroslava Urbánková Omluven: 1 člen Program: 1. Zahájení (určení zapisovatelky, schválení

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 87 Vydána dne 23. 8. 2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2767. Zpráva o tvorbě a čerpání rozpočtu města Mladá

Více

Závěrečný účet města Jílové za rok 2014

Závěrečný účet města Jílové za rok 2014 Závěrečný účet města Jílové za rok V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dle 17, předkládá odbor finanční zastupitelstvu města

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Obec Semčice, 294 46 Semčice 10 Závěrečný účet obce za rok 2006 Razítko obce: Předseda fin. výboru: Petr Košťál Starostka: Jana Dlouhá Hospodářka: Hana Stará v Kč Druh Schvál. R 2006 Uprav. R 2006 Skut.

Více

N Á V R H. 2.380.137,90 Kč. 197.139,15 Kč kapitálové příjmy

N Á V R H. 2.380.137,90 Kč. 197.139,15 Kč kapitálové příjmy N Á V R H Závěrečný účet obce za rok 2008 Rozpočet obce Vrbice na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 19. 12. 2007 v celkové výši 2.207.040,- Kč. Rozpočet byl sestaven jako schodkový a schodek

Více

Návrh rozpočtu města Heřmanův Městec Příjmy: v Kč v Kč 2 013 2014 Daňové příjmy Nedaňové příjmy

Návrh rozpočtu města Heřmanův Městec Příjmy: v Kč v Kč 2 013 2014 Daňové příjmy Nedaňové příjmy Návrh rozpočtu města Heřmanův Městec Příjmy: v Kč v Kč parag. polož. org. 2 013 2014 Daňové příjmy 1111 daň z příj. FO ze závislé činnosti 7 000 000 10 000 000 1112 daň z příj. FO - OSVČ 250 000 300 000

Více

Obec JENEČ. Rozpočet obce na rok 2016

Obec JENEČ. Rozpočet obce na rok 2016 Obec JENEČ Rozpočet obce na rok 2016 schválený na veřejném zasedání Zastupitelstva obce Jeneč dne 16. 12. 2015 Ing. Rostislav Mičín, předseda finančního výboru obce Rozpočet obce Jeneč na rok 2016 ( v

Více

Účetní závěrka a závěrečný účet Městysu Křivoklát za rok 2014

Účetní závěrka a závěrečný účet Městysu Křivoklát za rok 2014 Účetní závěrka a závěrečný účet Městysu Křivoklát za rok 2014 1. ÚVOD Účetní závěrka a závěrečný účet Městysu Křivoklát je sestaven v souladu s(e) : - zákonem č.563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění

Více

Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T O B C E Z A R O K 2 0 0 8

Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T O B C E Z A R O K 2 0 0 8 Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T O B C E Z A R O K 2 0 0 8 A. OBECNÉ ÚDAJE Obec Šilheřovice je dle zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění základním územně samosprávným celkem s právní subjektivitou a vlastním

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8. 2009

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8. 2009 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8. 2009 Schváleno: 86/2009/RM - dne 20.8.2009 Příjmy Výdaje Název položky rozpočtu rozpočet skutečnost zbývá % rozpočet skutečnost zbývá % Daňové

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 Město Sezimovo Ústí ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 00252859 název Město Sezimovo Ústí ulice, č.p. Dr. Edvarda Beneše 21 obec Sezimovo Ústí PSČ, pošta 391 01 Kontaktní

Více

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK Příjmy a výdaje DAŇOVÉ PŘÍJMY 85 692,6 96 920,0 97 926,0 105 660,0 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 23 268,6 22 700,0 24 044,1 22 504,0 KAPITÁLOVÉ

Více

Městys Častolovice. Návrh rozpočtu na rok 2011 Podklad pro veřejné jednání OZ dne 9.3.2011

Městys Častolovice. Návrh rozpočtu na rok 2011 Podklad pro veřejné jednání OZ dne 9.3.2011 Městys Častolovice Návrh rozpočtu na rok 2011 Podklad pro veřejné jednání OZ dne 9.3.2011 Rozpočtové příjmy 0000 1111 Daň z příj.fyz.osob ze závis.činnosti v tis. Kč 2.000 0000 1112 Daň z příj.fyz.os.ze

Více

1111 daň ze závislé 951.714,14 Kč Zvýšení oproti roku 2010 o cca 65 tis. Kč

1111 daň ze závislé 951.714,14 Kč Zvýšení oproti roku 2010 o cca 65 tis. Kč 1 Komentář k příjmům 1111 daň ze závislé 951.714,14 Kč Zvýšení oproti roku 2010 o cca 65 tis. Kč 1112 daň z příjmu FO 180.847,11 Kč snížení oproti roku 2010 o cca 127 tis. Kč rok 2008 cca 399 tis. Kč rok

Více

Závěrečný účet obce Jestřabí Lhota za rok 2013. Rozpočtové příjmy

Závěrečný účet obce Jestřabí Lhota za rok 2013. Rozpočtové příjmy Závěrečný účet obce Jestřabí Lhota za rok 2013 Rozpočet obce Jestřabí Lhota na rok 2013 byl schválen zastupitelstvem obce dne 28. prosince 2012 (zápis č. 18, usnesení č. 5/18/2012) jako schodkový, bude

Více

MĚSTO Týniště nad Orlicí IČO: 002 75 468, DIČ: CZ00275468. SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2010 (údaje v tis. Kč) 64 714,41 86 724,77 SALDO

MĚSTO Týniště nad Orlicí IČO: 002 75 468, DIČ: CZ00275468. SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2010 (údaje v tis. Kč) 64 714,41 86 724,77 SALDO MĚSTO Týniště nad Orlicí SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2010 (údaje v tis. Kč) návrh R 2010 1. Daňové příjmy 48 250,00 daň z příjmu právnických osob placená obcí 1 000,00 2. Nedaňové příjmy 6 553,89 3. Kapitálové

Více

Z Á V Ě R E Č N Ý S T R U H A Ř O V

Z Á V Ě R E Č N Ý S T R U H A Ř O V Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T O B C E S T R U H A Ř O V ZA ROK 2015 1. Finanční hospodaření obce v roce 2015 Zastupitelstvo Obce Struhařov projednalo návrh rozpočtu na rok 2015 dne 9.12.2014. Návrh rozpočtu

Více

LIBERECKÝ KRAJ. ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2007 - textová část - č e r v e n 2 0 0 8

LIBERECKÝ KRAJ. ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2007 - textová část - č e r v e n 2 0 0 8 LIBERECKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2007 - textová část - č e r v e n 2 0 0 8 Závěrečný účet Libereckého kraje za rok 2007 Obsah textové části I. Rozpočtový proces 1. Příprava rozpočtu kraje 2007 str. 1 2. Schválený

Více

Závěrečný účet Města Valašské Klobouky za rok 2012

Závěrečný účet Města Valašské Klobouky za rok 2012 MĚSTO VALAŠSKÉ KLOBOUKY FINANČNÍ ODBOR MÚ VALAŠSKÉ KLOBOUKY Závěrečný účet Města Valašské Klobouky za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných

Více

Návrh rozpočtu města Miroslav na rok 2014

Návrh rozpočtu města Miroslav na rok 2014 Město Miroslav, nám. Svobody 1/1, 671 72 Miroslav IČO 00293164 PŘÍJMY Třída Obsah Tab. č. 1 Částka 1 Daňové příjmy 32 210 500,00 2 Nedaňové příjmy 8 802 000,00 3 Kapitalové příjmy 8 000,00 4 Přijaté transfery

Více

Město Čelákovice Závěrečný účet za rok 2003

Město Čelákovice Závěrečný účet za rok 2003 Město Čelákovice Závěrečný účet za rok 2003 Zpracoval: Ing. Karel Majer Obsah 1) Zpráva auditora 2) Rozbor hospodaření 3) Vyúčtování finančních vztahů 4) Přílohy: stavy účtů k 31.12.2002 výdaje na infrastrukturu

Více

Závěrečný účet včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2011

Závěrečný účet včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2011 MĚSTO NĚMČICE NAD HANOU PALACKÉHO NÁM. 3, 798 27 Závěrečný účet včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2011 Záverečný účet Města Němčice nad Hanou je sestaven v souladu s 17 zákona

Více

Návrh rozpočtu na rok 2010

Návrh rozpočtu na rok 2010 Návrh rozpočtu Návrh rozpočtu je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org Paragraf Položka Popis Návrh rozpočtu PŘÍJMY Kč 1111 Daň z příjmů

Více

Na straně příjmů Na straně výdajů Kapitálový rozpočet

Na straně příjmů Na straně výdajů Kapitálový rozpočet Rozpočet je finanční plán, který slouží k finančnímu a hospodářskému řízení obce. Rozpočet obce je sestaven na kalendářní rok. Základním právním předpisem pro tvorbu, obsah a funkci rozpočtu obce je zákon

Více

Závěrečný účet obce Suchý za rok 2011 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 17)

Závěrečný účet obce Suchý za rok 2011 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 17) Závěrečný účet obce Suchý za rok 2011 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 17) str.1 V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Horní Libchava, IČ 00555444 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Horní Libchava, IČ 00555444 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0050/13/Vrb Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Horní Libchava, IČ 00555444 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 19. 11. 2013

Více

SCHVÁLE Ý ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍ A ROK 2013

SCHVÁLE Ý ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍ A ROK 2013 SCHVÁLE Ý ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍ A ROK 2013 Rozpočet městské části je základním finančním plánem, jímž se řídí financování potřeb městské části. Je sestavován pouze na období jednoho kalendářního

Více

Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet % po změnách % počátku roku a b -1- -2- -3-

Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet % po změnách % počátku roku a b -1- -2- -3- Návrh závěrečného účtu obce Tuřany za rok 2012 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních samosprávných celků, ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012

Více

Obec Bohuňovice IČ : 00298697 DIČ : CZ00298697 6.května 109, 78314 Bohuňovice. Závěrečný účet obce ZA ROK 2015

Obec Bohuňovice IČ : 00298697 DIČ : CZ00298697 6.května 109, 78314 Bohuňovice. Závěrečný účet obce ZA ROK 2015 Obec Bohuňovice IČ : 00298697 DIČ : CZ00298697 6.května 109, 78314 Bohuňovice Závěrečný účet obce ZA ROK 2015 Zpracovali: Pavla Nečasová, účetní Alena Zapalačová, účetní Mgr. Jiří Slepica, starosta obce

Více

Rozpočtovaná oblast výdajů

Rozpočtovaná oblast výdajů ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 59 520 7 120 4 100 70 740 62 835 7 085 2 810 72 730 58 359 5 981 1 593 65 933 90,65 Místní správa - chod úřadu 34 285 600 1 900 36 785 35 255 550 170 35 975 32 350 566 156 33 071

Více

Souhrnný komentář k hospodaření města za rok 2013 (viz souhrnná tabulka plnění příjmů a výdajů rozpočtu)

Souhrnný komentář k hospodaření města za rok 2013 (viz souhrnná tabulka plnění příjmů a výdajů rozpočtu) ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA KOPŘIVNICE ZA ROK 2013 Souhrnný komentář k hospodaření města za rok 2013 (viz souhrnná tabulka plnění příjmů a výdajů rozpočtu) I. plnění příjmů (zdrojů) a výdajů (plateb,rezerv) rozpočtu

Více