PRŮVODNÍ ZPRÁVA. k dokumentaci provedení novostavby přístřešku pro cyklisty

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRŮVODNÍ ZPRÁVA. k dokumentaci provedení novostavby přístřešku pro cyklisty"

Transkript

1 1 A : PRŮVODNÍ ZPRÁVA k dokumentaci provedení novostavby přístřešku pro cyklisty a) identifikace : stavba : novostavba přístřešku pro cyklisty investor - stavebník : Město Paskov Nádražní Paskov místo : Paskov parcela k.ú. Paskov : 779/1 projektant : Ing.arch. Lubomír Chlebek, ČKA Papírenská 780, Paskov stupeň PD : DPS datum : 03/2013 a) účel dokumentace : Účelem dokumentace je naplnění záměru investora vybudovat přístřešek pro cyklisty v blízkosti nové cyklistické stezky Vratimov -Sviadnov podél řeky Ostravice v souladu s dotačním programem " Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji pro rok odpočinková zóna u cyklostezky". (RCC/05/2012) Charakteristika stavby a její účel : Novostavba jednopodlažního objektu bez podsklepení.

2 2 b) údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a majetkoprávních vztazích - poloha v obci, územně plánovací dokumentace Projekt navrhuje novostavbu v obci Paskov, v zastavěné části obce, dle schválené územně plánovací dokumentace - zóna bydlení individuálního - BI. - údaje o vydané územně plánovací dokumentaci Obec Paskov má zpracovanou a schválenou územně plánovací dokumentaci, jejíž aktuální vyhotovení včetně změn je rovněž k dispozici na místně příslušném stavebním úřadě. - stavební pozemek je ve vlastnictví stavebníka. Návrh stavby respektuje podmínky schválené územně plánovací dokumentace pro obec Paskov. - údaje o souladu záměru s územně plánovací dokumentací záměr je v souladu s vydanou ÚPD - údaje o splnění požadavků dotčených orgánů c) údaje o průzkumech a napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu Přístřešek pro cyklisty je volně přístupný z místní, veřejně přístupné účelové komunikace, jejímž správcem je investor - Město Paskov. technická infrastruktura (napojení na sítě) : - elektro nová přípojka elektro nebude zřizována nová přípojka vody nebude zřizována - vodovodní přípojka - splašková kanalizace nová přípojka splaškové kanalizace nebude zřizována - dešťová kanalizace Dešťové vody budou svedeny do stávající šachtice odvodu dešťové kanalizace stávajícího bytového domu č.p. 7 (na parcele č. 778) ve vlastnictví investora - Města Paskov, délka napojení 2,0 m.

3 3 d) informace o splnění požadavků dotčených orgánů Vzhledem k tomu, že stavba je navržena v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a k charakteru stavby nejsou stanoveny žádné požadavky dotčených orgánů nad rámec běžných požadavků. e) informace o dodržení technických požadavků (vyhl.268/2009) ochrana před bleskem : - objekt bude chráněn před bleskem hromosvodem dle ČSN EN až4, při spodním okraji základových pasů bude pro tento účel uložen zemnící pásek FeZn (základový zemnič), vlastní návrh ochrany bude předmětem prováděcí dokumentace, provedení bude doloženo revizní zprávou ke kolaudaci. f) údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí - navrhovaná stavba je v souladu s územním plánem města Paskov a vydaným územním rozhodnutím g) věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném území - podmiňující stavby a jiné okolnosti v dotčeném území nejsou h) předpokládané zahájení výstavby včetně popisu lhůty výstavby předpokládané zahájení stavby je : 2Q 2013 předpokládaná lhůta výstavby je : 5 měsíců i) statistické údaje, orientační hodnota stavby zastavěná plocha objektem přístřešku : 36,0 m 2 výška hřebene objektu : do 4,8 m obestavěný prostor : 144,0 m 3 užitná plocha : : 25,6 m 2 délka napojení dešťové kanalizace : 2,0 m - celkové bilance nároků energií, tepla a užitkové vody - bez nároků na energie - zvýšené požadavky na kapacity veřejných komunikačních vedení a sítí - bez nároků - požadavky na kapacity elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě - bez nároků

4 1 B: SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA a) identifikace : stavba : novostavba přístřešku pro cyklisty investor - stavebník : Město Paskov Nádražní Paskov místo : Paskov parcela k.ú. Paskov : 779/1 projektant : Ing.arch. Lubomír Chlebek, ČKA Papírenská 780, Paskov stupeň PD : DPS datum : 03/ Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení a) Zhodnocení staveniště Staveniště je rovinaté s přímou dostupností z veřejné komunikace. b) Architektonické řešení Novostavba jednopodlažního objektu bez podsklepení, přičemž objekt bude zastřešen symetrickou valbovou střechou. Půdorysně je užitná jednotka tvořena samostatným obdélníkovým půdorysem. Přístřešek je celozděný, stěny budou vyzděny z přírodního kamene. Obvodové konstrukce budou zastřešeny dřevěným krovem, opatřeným celoplošným bedněním, krytinou bude imitace dřevěného šindele - eureko DDS II. Čelní podélná stěna bude ze dvou třetin otevřená, zadní podélná stěna bude prolomena velkým půlkruhovým otvorem, který bude vyplněn radiálně orientovanými dřevěnými lamelami. Stěnové rizality po obou kratších vnějších stranách přístřešku budou sloužit jako kryté závětrné stanoviště pro umístění orientačních tabulí s informacemi o cyklistické stezce a obci Paskov. c) Technické řešení a řešení vnějších ploch - výkopy a základy Po odebrání ornice a uložení na dočasnou deponii na pozemku stavebníka budou provedeny hrubé terénní úpravy, odebraná zemina výkopu bude použita pro následné terénní úpravy v souladu se závazným stanoviskem MMFM - souhlas k trvalému odnětí půdy ze ZPF: č.j. : MMFM /2012 ze dne

5 2 Při provádění výkopových prací nesmí být narušen stávající meliorační systém, je-li jím pozemek vybaven. Po provedení výkopů budou provedeny betonové základové pasy vyztužené při horním okraji po obvodu ocelovou výztuží a v ploše ocelovou sítí. Při spodním okraji základových pasů bude uložen zemnící pásek FeZn 50/3. - svislé, vodorovné konstrukce a zastřešení Novostavba objektu je navržena ze svislých zděných konstrukcí (pohledové kamenné zdivo), osazených na betonových pasových základech. Na koruně svislých konstrukcí bude osazen samonosný dřevěný vaznicový krov, opatřený celoplošným bedněním, krytinou bude imitace dřevěného šindele. Svislé zděné konstrukce jsou v polovině podélných obvodových stěn doplněny o svislé dřevěné sloupky ukotvené do typizovaných ocelových patek kotvených ocelovými trny do základové konstrukce. Skladby konstrukcí jsou vyznačeny ve výkresové dokumentaci viz v.č. F04. Podrobnější výpis prací a konstrukčních souvislostí je popsán v technické zprávě. - zpevněné plochy Stavba není doplněna o samostatné zpevněné plochy, pouze v rámci stavby (viz podlaha protilehlých rizalitů - osvětová část) je nášlapná část terénu navržena z hutněného štěrkového násypu tloušťky 30 cm. - oplocení Oplocení nebude prováděno. d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu - napojení na dopravní infrastrukturu : Přístřešek pro cyklisty je volně přístupný z místní, veřejně přístupné účelové komunikace, jejímž správcem je investor - Město Paskov. technická infrastruktura (napojení na sítě) : - elektro nová přípojka elektro nebude zřizována nová přípojka vody nebude zřizována - vodovodní přípojka - splašková kanalizace nová přípojka splaškové kanalizace nebude zřizována - dešťová kanalizace Dešťové vody budou svedeny do stávající šachtice odvodu dešťové kanalizace stávajícího bytového domu č.p. 7 (na parcele č. 778) ve vlastnictví investora - Města Paskov, délka napojení 2,0 m.

6 3 e) Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území. Přístřešek pro cyklisty je volně přístupný z místní, veřejně přístupné účelové komunikace, jejímž správcem je investor - Město Paskov, statická doprava - parkování není potřebné v souvislosti s přístřeškem řešit. Z hlediska technické infrastruktury je řešen pouze svod dešťové kanalizace do stávající šachtice odvodu dešťové kanalizace stávajícího bytového domu č.p. 7 (na parcele č. 778) ve vlastnictví investora - Města Paskov, délka napojení 2,0 m. sesuvy půdy - poddolování - pozemek není rizikovou oblastí z hlediska sesuvů půdy - bez opatření stavba z důvodu svého rozsahu není posuzována f1) řešení vlivu stavby, provozu nebo výroby na zdraví osob nebo životní prostředí - stavba nebude mít svým užíváním vliv na životní prostředí ani na zdraví osob - po dobu výstavby budou respektovány připomínky dotčených orgánů a zásady organizace výstavby včetně nakládání s odpady vznikajícími při výstavbě. Nakládání s odpady vznikajícími během stavby Po dobu výstavby nebude negatívně ovlivněno životní prostředí za předpokladu dodržení uvedených způsobů nakládání s odpady vznikajícími během drobných stavebních úprav : Odpady vzniklé při odstraňování stavby budou separovány v kontejnerech a likvidovány předepsaným způsobem - odkaz na část E (POV) Vlastní stavební činnost na území investora nesmí způsobit únik škodlivých látek do ovzduší ani vod. prašnost bude omezena na minimum důsledným čištěním mechanizačních prostředků dodavatelů při výjezdu na veřejné komunikace, staveniště po dokončení stavby musí být uvedeno do původního stavu. Dodavatel je povinen udržovat své mechanizační prostředky v takovém technickém stavu, aby nemohlo dojít k úniku ropných látek, a to i při jejich skladování. Dále je dodavatel povinen řídit se zákonem č. 185/2001 Sb. "O odpadech" a likvidovat odpady na skládkách k tomu určených, popřípadě likvidovat odpady prostřednictvím firem odborně způsobilých a oprávněných k likvidaci daného odpadu dle jejich zatřídění. O likvidaci odpadů budou vedeny protokoly o likvidaci s uvedením množství a druhu odpadů, evidence bude předložena ke kolaudačnímu řízení. Odpady produkované v průběhu výstavby a jejich zatřídění : v souladu s vyhl. MŽP č.381/2001 Sb., a v souladu s 3, odst.(5) dle přílohy č. 1 výše uvedené vyhlášky - "O" - ostatní odpady skupina katalogu odpadů 15 (odpadní obaly, čistící tkaniny, ochranné oděvy..) Papírové a lepenkové obaly množství : 0,050 t Plastové obaly množství : 0,025 t Kovové obaly množství : 0,025 t

7 skupina katalogu odpadů 17 ( stavební a demoliční odpady ) Beton množství : 0,050 t Dřevo množství : 0,050 t Směsné kovy ("šrot") množství : 0,010 t Kabely množství : 0,010 t 4 Vytříděný odpad bude shromažďován podle druhu v kontejnerech, zvláštních nádobách a obalech tak, aby bylo zabráněno jeho mísení nebo úniku do okolního prostoru. - Bilance výkopových zemin K realizaci stavby budou prováděny výkopové práce pro provedení pasových základů, přípojky dešťové kanalizace a spodní stavby : 1) sejmutá ornice a podorničí (cca 15 cm) bude uložena deponii na parc. 779/1 a po ukončení stavebních prací použít k vyrovnání terénních nerovností a k ozelenění blízkého okolí stavby v souladu s rozhodnutím odboru životního prostředí pod č.j. MMFM 13558/ ) výkopek rostlé zeminy cca 5,0 m 3 (základy) + 1 m 3 (dešťová kanalizace) předpoklad likvidace výkopku : 60 % - zpětné využití pro zásypy rýh a konečné terénní úpravy staveniště 40 % - likvidace výkopku f2) návrh ochranných pásem a bezpečnostních pásem vyplyvajících z charakteru realizované stavby - není potřeba zřizování ochranných pásem g) Návrh řešení pro užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu Objekt je volně přístupný z okolního terénu bez výškových či jiných bariér. h) Průzkumy a měření, začlenění do PD Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby nebylo třeba provádět průzkumy či jiná měření. i) Vytýčení stavby Podkladem pro vytýčení stavby jsou hranice pozemku, výšková úroveň bude stanovena bude stanovena relativně po srovnání stavební pláně P.T. = U.T. = 0,000. j) Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty Stavba nevyžaduje členění na objekty. k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí před negatívními účinky provádění stavby a po jejím dokončení - přístřešek nebude mít svým užíváním vliv na životní prostředí ani na zdraví osob

8 - po dobu výstavby budou respektovány připomínky dotčených orgánů a zásady organizace výstavby včetně nakládání s odpady vznikajícími při výstavbě. l) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 5 Na stavbě mohou pracovat pouze pracovníci vyučeni nebo zaučeni v daném oboru.všichni pracovníci na stavbě musí být proškoleni z bezpečnostních předpisů a pravidelně proškolováni. Za vybavení pracovníků ochrannými pomůckami a prostředky odpovídá zhotovitel. Staveništní mechanizmy musí být zabezpečeny proti možné manipulaci cizími osobami. Současně je třeba důsledně dodržovat bezpečnostní opatření při pohybu staveništních mechanizmů,překládání materiálů apod. Při provádění prací bude v plném rozsahu respektována vyhláška 324/90 ČÚBP a ČBÚ O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a vyhláška 48/82 Sb.Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení. Ostatní podmínky viz část E - zásady organizace výstavby.

9 PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY PŘÍLOHA K PROJEKTU a) identifikace : stavba : novostavba přístřešku pro cyklisty investor - stavebník : Město Paskov Nádražní Paskov místo : Paskov parcela k.ú. Paskov : 779/1 projektant : Ing.arch. Lubomír Chlebek, ČKA Papírenská 780, Paskov stupeň PD : DPS datum : 03/2013 V souladu s 133 zákona č.183/2006 Sb. stanovuje projekt podle zvýrazněná citace viz níže : "stavební úřad provádí kontrolní prohlídku rozestavěné stavby ve fázi uvedené v podmínkách stavebního povolení, v plánu kontrolních prohlídek stavby, před vydáním kolaudačního souhlasu a v případech, kdy má být nařízeno neodkladné odstranění stavby, nutné zabezpečovací práce, nezbytné úpravy nebo vyklizení stavby; může provést kontrolní prohlídku též u nařízených udržovacích prací, u odstraňované stavby a v jiných případech, kdy je to pro plnění úkolů stavebního řádu potřebné" 1. prohlídka provedení spodní stavby - základů 2. prohlídka provedení krytiny a konečných terénních úprav v souladu se závazným stanoviskem MMFM - souhlas k trvalému odnětí půdy ze ZPF:č.j.:MMFM /2012 ze dne Ustanovení! : investor oznámí stavebnímu úřadu připravenost k prohlídce stavby 7 dnů před ukončením prací jednotlivých fází stanovených prohlídek dle výše uvedeného. 03/2012 Ing.arch. Lubomír Chlebek projektant

10 DOKLADOVÁ ČÁST a) identifikace : (1 SAMOSTATNÉ VYHOTOVENÍ) k projektu pro územní řízení stavba : novostavba přístřešku pro cyklisty investor - stavebník : Město Paskov Nádražní Paskov místo : Paskov parcela k.ú. Paskov : 779/1 projektant : Ing.arch. Lubomír Chlebek, ČKA Papírenská 780, Paskov stupeň PD : DUR SEZNAM DOKLADŮ : 1) INFORMACE O PARCELE 779/1, k.ú. Paskov 2) HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR 3) MMFM - odbor územního rozvoje : vyjádření ke stavbě 4) MMFM - KOORDINOVANÉ STANOVISKO 5) MMFM - odbor životního prostředí, SOUHLAS s trvalým odnětím půdy ze ZPF 6) SmVaK 7) Telefonica 8) RWE 9) ČEZ - energetická zařízení - distribuce 10) ČEZ - komunikační sítě

11 E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY a) identifikace : stavba : novostavba přístřešku pro cyklisty investor - stavebník : Město Paskov Nádražní Paskov místo : Paskov parcela k.ú. Paskov : 779/1 projektant : Ing.arch. Lubomír Chlebek, ČKA Papírenská 780, Paskov stupeň PD : DPS datum : 03/ Základní řešení zařízení staveniště 1.1.Charakteristika staveniště Všeobecně Stavba se realizuje na pozemku stavebníka, který bude zároveň částečně sloužit jako místo pro zařízení staveniště Popis staveniště Staveniště pro novostavbu rovinaté a je zcela ve vlastnictví stavebníka. Na staveniště je příjezd po stávající komunikaci viz Koordinační situace Podzemní překážky Viz vyjádření správců sítí a koordinační situaci, před výkopy základů a přípojky dešťové kanalizace bude provedeno vytýčení tras sítí jednotlivými správci sítí, odkop bude proveden ručním odkopáním Umístění stavební buňky a mobilního WC Pro potřeby stavby šatnování a sklady bude umístěna stavební buňka a samostatně mobilní WC, a to na vlastním pozemku stavebníka p.č. 779/ Objekty a zařízení staveniště 1

12 Kontejner na stavební odpad bude rovněž umístěn na vlastním pozemku stavebníka p.č. 779/ Zajištění zdrojů a energií po dobu výstavby elektro - ze stávajícího objektu č.p.7 ve vlastnictví investora voda - ze stávajícího objektu č.p.7 ve vlastnictví investora 1.5.Přístup na staveniště -pro trvalé uložení stavebního materiálu plocha na pozemku stavebníka -pro zásobování stavby budou používána vozidla do hmotnosti 6 t s příjezdem na parcelu a s okamžitým složením materiálu 1.6.Předpokládaný počet pracovníků a jejich soc.zabezpečení Průměrný počet pracovníků bude 3 osoby. Pracovníci budou na staveniště v pracovním oděvu, příp.bude zajištěno šatnování ve stavební buňce viz. bod Údaje o bezpečnostních opatřeních Na stavbě mohou pracovat pouze pracovníci vyučeni nebo zaučeni v daném oboru.všichni pracovníci na stavbě musí být proškoleni z bezpečnostních předpisů a dále pravidelně proškolováni podle charakteru prováděných prací. Za vybavení pracovníků ochrannými pomůckami a prostředky odpovídá zhotovitel. Staveništní mechanizmy musí být zabezpečeny proti možné manipulaci cizími osobami. Současně je třeba důsledně dodržovat bezpečnostní opatření při pohybu staveništních mechanizmů, překládání materiálů apod. Při provádění prací bude v plném rozsahu respektována vyhláška 324/90 ČÚBP a ČBÚ O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a vyhláška 48/82 Sb..- Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení. 1.8.Ochrana vzrostlé zeleně V místě staveniště se nenachází vzrostlé stromy. 1.9.Ochrana podzemních sítí Před zahájením stavebních prací zajistí zhotovitel vytýčení všech podzemních sítí - v souladu s vyjádřením vlastníků inž.sítí Vliv stavby na životní prostředí Při dodržení bezpečnostních opatření,platných vyhlášek a norem nebude během realizace stavby výrazně narušeno životní prostředí. Odpady vzniklé při výstavbě budou separovány v kontejnerech a likvidovány předepsaným způsobem. 2.Podmínky a nároky na provádění stavby Veškeré práce na stavbě budou probíhat obvyklými technologiemi a nevyžadují žádný zvláštní technologický předpis. 2

13 2.1.Přípravné práce Zajištění staveništních přípojek vody a elektro, viz bod Vlastní stavební práce Zhotovitel spolu s investorem seznámí sousedy s režimem stavebních prací,opatřeních pro zajištění bezpečnosti apod.přesnou specifikaci postupu stavebních prací dohodne investor s vybraným zhotovitelem stavby. O tomto postupu bude proveden zápis ve stavebním deníku. Veškeré práce budou prováděny doby trvání prací cca 5 měsíců. Skutečná délka bude určena v rámci výběrového řízení. 2.3.Lhůta výstavby a termíny zahájení a dokončení stavby Předpokládaný termín zahájení: 2Q 2012 Předpokládaný termín ukončení: 3Q 2013 ZPRACOVAL : Ing. Lubomír Chlebek 03/2013 3

14 F : TECHNICKÁ ZPRÁVA a) identifikace : stavba : novostavba přístřešku pro cyklisty investor - stavebník : Město Paskov Nádražní Paskov místo : Paskov parcela k.ú. Paskov : 779/1 projektant : Ing.arch. Lubomír Chlebek, ČKA Papírenská 780, Paskov stupeň PD : DPS datum : 03/2013 účel této textové části : vzhledem k jednoduchosti objektu je účelem této technické zprávy - část F: doplnění souhrnné technické zprávy (viz část B: této dokumentace) 1.1 Architektonické, dispoziční řešení Novostavba jednopodlažního objektu bez podsklepení, přičemž objekt bude zastřešen symetrickou valbovou střechou. Půdorysně je užitná jednotka tvořena samostatným obdélníkovým půdorysem. Přístřešek je celozděný, stěny budou vyzděny z přírodního kamene. Obvodové konstrukce budou zastřešeny dřevěným krovem, opatřeným celoplošným bedněním, krytinou bude imitace dřevěného šindele - eureko DDS II. Čelní podélná stěna bude ze dvou třetin otevřená, zadní podélná stěna bude prolomena velkým půlkruhovým otvorem, který bude vyplněn radiálně orientovanými dřevěnými lamelami. Stěnové rizality po obou kratších vnějších stranách přístřešku budou sloužit jako kryté závětrné stanoviště pro umístění orientačních tabulí s informacemi o cyklistické stezce a obci Paskov. Dispozice je tvořena jedním odpočinkovým prostorem a dvěma vnějšími osvětovými prostory mezi protilehlými rizality na kratších protilehlých stranách objektu.

15 1.2 Stavebně technické řešení a výpis prací 1. výkopy a základová konstrukce, včetně uložení zemnícího pásku FeZn, výztuže u horní hrany základové konstrukce (včetně ocelové sítě) - viz v.č. F02. Do základových pasů budou ukotveny ocelové kotevní prvky Z1, Z2 pro ukotvení dřevěných sloupků pos. E. Přičemž kotevní prvek Z2 je výše než prvek Z1 - viz v.č. F04. Pod základovou deskou bude rozprostřen štěrkopískový polštář o tloušťce 500 mm. 2. svislé konstrukce, svislé konstrukce jsou vyzděny z pohledového kamenného zdiva, přičemž pod patou zdiva je uložena izolace - viz v.č. F04. Do připravených zabudovaných kotevních patek budou osazeny dřevěné sloupky - posice E kotevní patka - viz příloha BOVA 3. krov a dřevěné konstrukce, Valbový krov viz v.č. F07 s doplňujícími výkresy F04, F05, F06. Krov musí zároveň zajišťovat stabilitu horní úrovně - koruny zděných konstrukcí, a to pomocí kleštin a příložek(1,2,3), které spřahují vodorovné konstrukce krovu a horní úroveň zděných konstrukcí. Spřažení bude dosaženo sešroubováním příložek a obvodových trámů (pos B) napříč všemi profily v dané ose šroubového spoje, viz v.č. F05. Pohledové částí dřevěných konstrukcí budou hladce hoblovány a viditelné hrany budou zkoseny. Pohledová část bednění bude rovněž hladce hoblována, impregnační nátěry dle výkresu F07. Skladba konstrukce viz výkres č. F04 Na horní straně bednění budou uloženy spodní kontralatě (dělené) a pojistná hydroizolace, která bude přeložena horní kontralatí - viz přílohu montážní návod. Vlastní latě si musí položit pokrývači, a to zejména s ohledem na charakter krytiny a její obloukové provedení v nárožích střechy - viz rovněž přílohu montážní návod - vlastní montáž nároží. Materiál střešních latí je v dodávce krovu. Rovněž pojistná hydroizolace je mimo specifikaci krytiny. Dřevěná radiální lamelová výplň půlkruhového otvoru - viz výkres F08 Pro vyzdění kruhového otvoru bude nutno vyrobit šablonu z OSB DESKY viz výkres F10 4. krytina střechy a okapový systém Krytinou střechy je systémový umělý šindel EUREKO DDSII, jehož položení musí provést odborná firma, která má již realizační zkušenosti s kladením této krytiny. Specifikace dodávky a materiály jsou uvedeny v samostatném slepém rozpočtu. 5. napojení dešťové kanalizace na stávající šachtici včetně lapače nečistot 6. provedení hromosvodu, (SOUBOR) - napojení na připravené vývody zemnících pásků uložených v základové konstrukci, včetně revizní zprávy hromosvodu 7. štěrkopískový hutněný násep - tloušťky 30 cm (nášlapná část) u vnějších rizalitů. 8. povrchová úprava podlahy odpočinkové části (skladba viz výkres F04) stěrka Fortedur 1011 wet a nátěr Fortecoat konečné terénní úpravy a výsev trávníku

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva Zakázka číslo: 2015-010985-HecL B. Souhrnná technická zpráva OPRAVA ŠIKMÉ STŘECHY OBJEKTU POLICIE ČR Zjednodušená dokumentace pro opravu střechy Skladová hala při PČR Závodní 386/100 360 06 Karlovy Vary

Více

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY P R O J E K Č N Í K A N C E L Á Ř I N G. P A V E L Š E D I V Ý A N T. D V O Ř Á K A 8 9, 6 7 5 7 1 N Á M Ě Š Ť N A D O S L A V O U e - m a i l : s e d i v y. p a v e l @ s e z n a m. c z t e l. 5 6 8 6

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA TEXTOVÁ ČÁST PD dle 2,3 vyhl. 499/2006 Sb. B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECHY PAVILONU PRIMÁTŮ ZOO HODONÍN Vypracoval: PROST Hodonín s.r.o. Brněnská 3497, Hodonín Datum: prosinec 2015

Více

A. Průvodní zpráva. B. Souhrnná technická zpráva

A. Průvodní zpráva. B. Souhrnná technická zpráva Akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY PODIA Investor : MĚSTYS SVITÁVKA, HYBEŠOVA 166 679 32 SVITÁVKA Projektant : ATL projekt s.r.o. ing. Jaroslav Chloupek, Česká 11, 679 61 Letovice ČKAIT - 1001709 Zakázka číslo : 17-2014

Více

HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN

HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN parcely č. kat. 598/5, 602/2, 603/2, 1072, 1428/1, 1432, 1436, 1438/1, 1452/1, 1452/3, 1454, 1456/1, 1456/5 v k. ú. Hlupín D.1.1 Architektonicko-stavební

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Akce : Místo stavby : Investor : STAVEBNÍ ÚPRAVY ZUŠ HROTOVICE - ZATEPLENÍ Hrotovice, F.B.Zvěřiny č.p.212, parcela č.72/1 st. Město Hrotovice, Nám. 8. května 1, 675 55 Hrotovice B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. č.p.455 ŠÁRKA, VEJPRTY

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. č.p.455 ŠÁRKA, VEJPRTY STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU č.p.455 ŠÁRKA, VEJPRTY Červenec 2013 O B S A H : 1. Úvod str. 3 2. Popis objektu str. 3 3. Stávající využití objektu str. 4 4. Budoucí využití objektu str. 5 5. Popis

Více

Dětské hřiště pro parkour u ZŠ Dubina Pardubice. Stávající veřejně přístupná plocha při ulici Jana Zajíce p.č. 409/34 kat. ú.

Dětské hřiště pro parkour u ZŠ Dubina Pardubice. Stávající veřejně přístupná plocha při ulici Jana Zajíce p.č. 409/34 kat. ú. A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A1.1 Údaje o stavbě Název stavby: Místo stavby: Předmět dokumentace: Dětské hřiště pro parkour u ZŠ Dubina Pardubice Stávající veřejně přístupná plocha při ulici

Více

HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN. B Souhrnná technická zpráva dle vyhlášky 499/2006 Sb.

HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN. B Souhrnná technická zpráva dle vyhlášky 499/2006 Sb. HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN parcely č. kat. 598/5, 602/2, 603/2, 1072, 1428/1, 1432, 1436, 1438/1, 1452/1, 1452/3, 1454, 1456/1, 1456/5 v k. ú. Hlupín B Souhrnná technická

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A.1. Identifikace stavby DOKUMENTACE STAVEBNÍCH ÚPRAV A.1.1 Údaje o stavbě - název stavby : Rekonstrukce fasády Krušnohorská č.p.203 Umístění stavby : pozemky st.p.č.53/1

Více

S T A V E B N Í Ú P R A V Y

S T A V E B N Í Ú P R A V Y 1 Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Okresní stavební bytové družstvo, Barvířská 738, Česká Lípa. A. Průvodní zpráva. S T A V E B N Í Ú P R A V Y ROZŠÍŘENÍ LÁVEK U ZADNÍCH VCHODŮ DO DOMU Č.P. 2658

Více

Obsah: 1. Identifikační údaje

Obsah: 1. Identifikační údaje Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Základní údaje o stavbě a) popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění b) předpokládaný průběh stavby c) vazby na regulační plány, územní plán, případně územně

Více

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. DSZP Kavkaz A, Vysoká 735/9, VEJPRTY

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. DSZP Kavkaz A, Vysoká 735/9, VEJPRTY STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU DSZP Kavkaz A, Vysoká 735/9, VEJPRTY Září 2013 O B S A H : 1. Úvod str. 3 2. Popis objektu str. 3 3. Stávající využití objektu str. 4 4. Budoucí využití objektu str.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

TECHNICKÁ ZPRÁVA PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU TECHNICKÁ ZPRÁVA PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU ČÁSTEČNÁ OPRAVA BYTU č.p. 226/8, NA UL. NÁDRAŽNÍ VE FRENŠTÁTĚ POD RADH. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název stavby: Místo stavby:

Více

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa 1 Identifikační údaje... 2 1.1 Stavba... 2 1.2 Investor... 2 1.3 Projektant... 2 2 Charakteristika a celkové uspořádání staveniště... 3 3 Obvod staveniště a zařízení staveniště... 3 4 Návrh postupu a provádění

Více

ZŠ DÝŠINA NOVOSTAVBA SO.05 VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ NA P.P.Č. 405/19 A 408 V K. Ú. DÝŠINA

ZŠ DÝŠINA NOVOSTAVBA SO.05 VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ NA P.P.Č. 405/19 A 408 V K. Ú. DÝŠINA BRM spol. s r.o. Farského 5, 326 00 Plzeň projekty staveb * stavby * geologie * ekologie * odpady * konzultace * tepelná čerpadla ZŠ DÝŠINA NOVOSTAVBA SO.05 VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ NA P.P.Č. 405/19 A 408 V

Více

OPRAVA STŘECHY NA OBJEKTU č.p.109 BRNIŠTĚ, k.ú.velký GRUNOV

OPRAVA STŘECHY NA OBJEKTU č.p.109 BRNIŠTĚ, k.ú.velký GRUNOV PODKLAD PRO ZADÁVACÍ PROJEKT OPRAVA STŘECHY NA OBJEKTU č.p.109 BRNIŠTĚ, k.ú.velký GRUNOV INVESTOR : Obec Brniště, Brniště č.p.102, 471 29 PRACOVATEL DOKUMENTACE : ADS ing.arch..jaroslav ŘEŘICHA, U Zeleného

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU MŠ SLUNEČNÁ V ŽELEZNÉM BRODĚ na st.p.č. 883 v k.ú. Železný Brod B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY Investor:

Více

Výkaz výměr Příloha č.f.2.3. číslo Staničení Vzdál.prof. Výkopy Násypy hutněná zemina Svahování výkopů Svahování násypů Sejmutí ornice tl. 20 cm Úprava pláně profilu km m m 2 m 2 m 3 m 2 m 2 m 3 m m m

Více

Parkoviště na ulici K Svaté vodě

Parkoviště na ulici K Svaté vodě Parkoviště na ulici K Svaté vodě Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a provádění stavby C 101 Parkoviště Technická zpráva Číslo zakázky : JG-15-14 / D-101-1 Zhotovitel : Ing. Jan Görner

Více

C O D E, s. r. o. Computer Design IČO 492 86 960. PARDUBICE Na Vrtálně 84 tel. 466 612 411, fax 466 612 428 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

C O D E, s. r. o. Computer Design IČO 492 86 960. PARDUBICE Na Vrtálně 84 tel. 466 612 411, fax 466 612 428 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 06 05 04 03 02 01 00 Dokumentace pro provedení stavby 02. 2016 Popis revize Datum Poznámka C O D E, s. r. o. Computer Design IČO 492 86 960 PARDUBICE Na Vrtálně 84 tel. 466 612 411, fax 466 612 428 Projektant

Více

Obsah. A.Úvodní údaje

Obsah. A.Úvodní údaje Obsah A.Úvodní údaje B.Průvodní zpráva B.1. Charakteristika území a stavebního pozemku B.2. Základní charakteristika stavby a jejího užívání B.3. Orientační údaje stavby B.3.1.Budované kapacity B.3.2.

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zodpovědný projektant: Ing. Zdeněk Janýr Vypracoval: Ing. Pavel Lupoměch B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - strana 1/12 Obsah: B.1 Popis území stavby a) charakteristika stavebního

Více

Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ. Souhrnná textová část

Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ. Souhrnná textová část Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ Souhrnná textová část Souhrnná textová část dokumentace, Mateřská škola Dukelská 1 OBSAH: A. Úvodní údaje... 3 B. Průvodní zpráva... 3 1. Charakteristika

Více

ing. Vladimíra Pokorná

ing. Vladimíra Pokorná Autor: Vedoucí projektant: ing. Vladimíra Pokorná Investor: Město Frýdlant nad Ostravicí Náměstí č.p. 3, Frýdlant n. O. HIP: ing. Vladimíra Pokorná Vypracoval: Silvie Uhrová Místo: k.ú. Frýdlant nad Ostravicí,

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SEZNAM DOKUMENTACE A B C D E F Průvodní zpráva a) identifikace a základní charakteristika odstraňované stavby b) údaje o území a o stavebním pozemku, o majetkoprávních

Více

B. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A

B. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A B. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A B1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ B1.a ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ, U ZMĚNY DOKONČENÉ STAVBY TÉŽ VYHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU KONSTRUKCÍ;

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Výměna oken, vstupních dveří ul. Chelčického č.p. 691/8, Ostrava-Moravská Ostrava DSP B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA H projektová dokumentace dle 2 vyhl. 499/2006 E 7542/13 1. Urbanistické, architektonické

Více

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 Dokumentace pro provedení stavby Paré B Souhrnná technická zpráva Dokument: 179-5.B Razítko Datum: 4/2014 Obsah zprávy 1. Popis území stavby 4 1.1 Charakteristika

Více

OBSAH. Ing. Pavel Šimon, Ph.D., Pod Holým vrchem 314, 470 01 Česká Lípa, IČ: 64042502, DIČ: 172-7006252319

OBSAH. Ing. Pavel Šimon, Ph.D., Pod Holým vrchem 314, 470 01 Česká Lípa, IČ: 64042502, DIČ: 172-7006252319 Stavba: Akce: Místo stavby: Zadavatel: Stupeň PD: Bytový dům Zateplení obvodových stěn a podhledu stropu nad průjezdem p.p.č. 2995, Kozákova 681/7, 470 01 Česká Lípa Česká Lípa (561380), část obce Česká

Více

STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE

STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE ( projektová dokumentace pro stavební povolení ) Stavebník : HZS Královehradeckého kraje nábřeží U Přívozu 122/4 Hradec Králové 3 500 03 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační

Více

Identifikační údaje. Identifikační údaje stavby. místo stavby. Identifikační údaje investora. Identifikační údaje zpracovatele projektu

Identifikační údaje. Identifikační údaje stavby. místo stavby. Identifikační údaje investora. Identifikační údaje zpracovatele projektu Technická zpráva 1 Identifikační údaje Identifikační údaje stavby Úpravy objektu občanské vybavenosti č.p.4 Husova 4 289 07 Libice nad Cidlinou místo stavby st.p.51 k.ú. Libice nad Cidlinou Identifikační

Více

: SPOLEČENSKÝ DŮM RYBNÍK

: SPOLEČENSKÝ DŮM RYBNÍK akce : SPOLEČENSKÝ DŮM RYBNÍK na p. č. kat. 55/1 v k. ú. Rybník zak. číslo : 21/2012 investor : Obec Rybník, Rybník č.p. 64, 560 02 Česká Třebová ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

a. Územní stude "Rodinné domy Nové Ráby " v katastrálním území Ráby. b. Objednatel: Obec Ráby zastoupena - Zdena Morchová starostka

a. Územní stude Rodinné domy Nové Ráby  v katastrálním území Ráby. b. Objednatel: Obec Ráby zastoupena - Zdena Morchová starostka 1 A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 62 z února 2013 Změna zákona čs. 499/2006 Sb bezplatně pro Obec Ráby architekty Josefem a Soběslavem

Více

ODSTRANĚNÍ BUDOVY LOKÁLKA, ČESKÝ TĚŠÍN

ODSTRANĚNÍ BUDOVY LOKÁLKA, ČESKÝ TĚŠÍN ODSTRANĚNÍ BUDOVY LOKÁLKA, ČESKÝ TĚŠÍN TECHNICKÁ ZPRÁVA Část F DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ STAVBY Objednatel: Se sídlem: Zhotovitel: Místo podnikání: Místo stavby: Město Český Těšín Náměstí ČSA

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA MŠ U Lípy Svobody - projekt hřiště a zahrady U Lípy Svobody 3 Brno 620 00 A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a) název stavby MŠ U Lípy Svobody

Více

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKACE STAVBY A.2 ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOSTI ÚZEMÍ, O STAVEBNÍM POZEMKU A O MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKACE STAVBY A.2 ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOSTI ÚZEMÍ, O STAVEBNÍM POZEMKU A O MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKACE STAVBY A.1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Akce : Víceúčelové hřiště při ZŠ v Okříškách Místo stavby: Okříšky Kraj : Vysočina Stupeň : DSP Druh stavby: novostavba Katastrální

Více

F. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ. Zakázkové číslo : S 03/14

F. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ. Zakázkové číslo : S 03/14 F. TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ Zakázkové číslo : S 03/14 Investor : Město Dubí, Ruská 264/128, Dubí 417 01 Stupeň : PROJEKT STAVBY 1.1. Architektonické a stavebně

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST Stavba: Stavebník: Rodinný dům RD19z Plutos stavba na parc. 647/30 a 647/74, k.ú. Sluštice novostavba Rudolf Neumann a Jana Neumannová, Konstantinova 34, Praha 4 - Chodov,

Více

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Vítkovice, Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Vítkovice, Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKACE STAVBY A.1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Akce : Místo stavby: Kraj : Stupeň : Druh stavby: Katastrální území, parcely: Investor,majitel a provozovatel : Hřiště U Nádraží

Více

B. S o u h r n n á t e c h n i c k á z p r á v a.

B. S o u h r n n á t e c h n i c k á z p r á v a. - 1 - Akce: Modernizace farmy Dolní Branná Místo stavby: Dolní Branná - společná dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení - B. S o u h r n n á t e c h n i c k á z p r á v a. V Brně, září 2015

Více

Průvodní zpráva A.1 A.1 Identifikační údaje

Průvodní zpráva A.1 A.1 Identifikační údaje A. Průvodní zpráva zak.č. ZP 13/2015 str.1 A Průvodní zpráva A.1 A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a) název stavby Sanace vlhkosti kostela sv. Jakuba Staršího ve Spálově - Venkovní drenáž b)

Více

Oprava a zateplení bytového domu Jestřebí č.p. 11

Oprava a zateplení bytového domu Jestřebí č.p. 11 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava a zateplení bytového domu Jestřebí č.p. 11 Projekt pro stavební povolení Kamila Vojtová projektování pozemních staveb Nábřežní 110, Nový Bor Nový

Více

C.2.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA - Autobusové stanoviště. Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové dopravy - Libáň

C.2.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA - Autobusové stanoviště. Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové dopravy - Libáň Dokumentace ke stavebnímu povolení PROIS a.s. Veverkova 1343, Hradec Králové, 500 02 IČ 259 43022, DIČ CZ 259 43022 Akce : Investor : Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY REKONSTRUKCE OBJEKTU ZEMSKÉHO ARCHIVU V OPAVĚ UL. BŘEZINOVA. Březinova 779/6, Opava-Předměstí

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY REKONSTRUKCE OBJEKTU ZEMSKÉHO ARCHIVU V OPAVĚ UL. BŘEZINOVA. Březinova 779/6, Opava-Předměstí PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY REKONSTRUKCE OBJEKTU ZEMSKÉHO ARCHIVU V OPAVĚ UL. BŘEZINOVA Březinova 779/6, Opava-Předměstí D.1.1 Architektonicko stavební řešení D.1.1.a) TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

A. Průvodní zpráva. Název stavby: NOVÁ ŠKOLNÍ ZAHRADA

A. Průvodní zpráva. Název stavby: NOVÁ ŠKOLNÍ ZAHRADA Název stavby: NOVÁ ŠKOLNÍ ZAHRADA Místo stavby: pozemky parc. č. 449/14, katastrální území Loučany Investor: Obec Loučany Loučany 749, 783 44 Náměšť na Hané Stupeň dokumentace: Územní souhlas 1. Identifikace

Více

A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje: 1. Základní údaje o stavbě: Místo stavby : k. ú. Ostrava, parc. č. 123/1

A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje: 1. Základní údaje o stavbě: Místo stavby : k. ú. Ostrava, parc. č. 123/1 A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: Název stavby : Bytový (Rodinný) dům Místo stavby : k. ú. Ostrava, parc. č. 123/1 Okres Charakter stavby Účel stavby : Ostrava : Novostavba (Rekonstrukce) : Stavba

Více

C 3.1 Technická zpráva

C 3.1 Technická zpráva AKCE : Rekonstrukce ul. Masarykova, Nová, Růžová v Poličce STAVEBNÍ OBJEKT : SO 103 Komunikace ul. Růžová INVESTOR : Město Polička, Palackého náměstí 160, 572 01 Polička ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO : 01-01-14 C 3.1

Více

B.1. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A

B.1. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A B.1. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví

Více

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva 1 Obsah: A. Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje stavby a stavebníka A.2 Základní údaje A.2.1 A.2.2 A.2.3 A.2.4 Základní údaje charakterizující stavbu a její

Více

ČESKÝ KRUMLOV, LATRÁN č.p.20

ČESKÝ KRUMLOV, LATRÁN č.p.20 Akce : Část: ČESKÝ KRUMLOV, LATRÁN č.p.20 OBNOVA PRŮČELÍ ORIENTOVANÝCH DO ULICE NA FORTNĚ Zak. č. : 1221 Stupeň dokumentace : projekt stavby DPS SEZNAM PŘÍLOH (členěno dle metodiky platné Vyhlášky č.499/2006

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁSOBENÍ OBJEKTU PÁLENICE VODOU DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA VYHOT.: ZHOTOVITEL PD : ING. Petr VYORAL, V - PROJEKT, Nám. T.G.M. 2433, Zlín INVESTOR

Více

MODERNIZACE LESNÍCH CEST 2.ETAPA- Arch. č.: 103 MĚSTSKÉ LESY LITOMYŠL Datum 03/2013 PRŮVODNÍ ZPRÁVA

MODERNIZACE LESNÍCH CEST 2.ETAPA- Arch. č.: 103 MĚSTSKÉ LESY LITOMYŠL Datum 03/2013 PRŮVODNÍ ZPRÁVA Seznam příloh: A. Průvodní zpráva B. Souhrnné řešení B.1 Celková situace stavby 1:10 000 B.2 Koordinační situace Ortofotomapa 1:10 000 B.3.1 Situace dotčených pozemků SO 101 1:2 000 B.3.2 Situace dotčených

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA MODERNIZACE VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ VE VOJKOVICÍCH zak. č. 01/2016 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA kreslil/psal : Ing. Marek Papoušek projektant : Ing. Marek Papoušek vedoucí projektu : Ing. Eduard Přívara ČKAIT

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA k dokumentaci pro provedení stavby AKCE : SBĚRNÝ DVŮR ODPADU SNĚŽNÉ k.ú. Sněžné na Moravě p.č. 353/1 INVESTOR : Městys Sněžné Sněžné 55 592 03 Sněžné GENERÁLNÍ PROJEKTANT : HIP

Více

OTEVŘENÁ KOMPOSTÁRNA, ŠLUKNOV

OTEVŘENÁ KOMPOSTÁRNA, ŠLUKNOV E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA OTEVŘENÁ KOMPOSTÁRNA, ŠLUKNOV PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE K STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ Investor : Město Šluknov Náměstí Míru 1 408 01 Rumburk Zodp. Projektant : Ing. Jiří

Více

Nástavba a stavební úpravy RD PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Plzeň, Pod Kruhovkou 86 Datum: 10/2014

Nástavba a stavební úpravy RD PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Plzeň, Pod Kruhovkou 86 Datum: 10/2014 vedoucí projektant odpovědný projektant Vypracoval Ing. Jiří Pangrác Ing. Jiří Pangrác Jana Pangrácová Investor: Ing. Radek Fejt, Bohušova 782, 348 15 Planá Ing. Jiří PANGRÁC projektování pozemních a dopravních

Více

CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY

CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY Abras projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY V GASTRONOMICKÝCH A POTRAVINÁŘSKÝCH

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

F1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ

F1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ Název stavby: Stavební úpravy odvlhčení zdiva spisovny IPP, budova B, Masarykovo nám. 116/6 Místo stavby: k.ú. Třebíč 769738, parc. č. st. 112/1, 1463/3 Masarykovo nám. 116/6,Třebíč Investor: MĚSTO TŘEBÍČ,

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obec: Jiřetín pod Jedlovou A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Ve Varnsdorfu dne 10.01.2015 Název stavby: Cestování dostupné všem v Jiřetíně pod Jedlovou Místo stavby: Jiřetín pod Jedlovou

Více

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o dokumentaci staveb

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o dokumentaci staveb 499/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon): 1 Úvodní

Více

h. Dopravní řešení, zdvihací zařízení, výtahy... 9 h.1. Výtahy...Chyba! Záložka není definována.

h. Dopravní řešení, zdvihací zařízení, výtahy... 9 h.1. Výtahy...Chyba! Záložka není definována. FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - UZS REKONSTRUKCE OKEN DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE A PROVÁDĚNÍ STAVBY D1.01.01-001 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: a. Účel objektu... 2 b. Zásady architektonického, funkčního, dispoziční

Více

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah:

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Účel objektu 2. Zásady architektonického, funkčního a dispozičního řešení 3. Kapacitní bilance prostorů, orientace na světové strany, denní osvětlení, oslunění 4. Technické

Více

v y d á v á r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í

v y d á v á r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í Městský úřad Borovany stavební úřad Žižkovo náměstí 107, Borovany 373 12 Vyřizuje : Ing. Tamara Hlávková Tel : 387 001 343 E-mail : stavebni@borovany-cb.cz Fax : 387 981 550 Datum : 25.6. 2012 Č.j. : S

Více

A. STAVEBNÍ OBJEKTY SO 01 - SKLAD TECHNIKY. Technická zpráva

A. STAVEBNÍ OBJEKTY SO 01 - SKLAD TECHNIKY. Technická zpráva DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A. STAVEBNÍ OBJEKTY SO 01 - SKLAD TECHNIKY Technická zpráva Obsah : SO 01 - SKLAD TECHNIKY...1 a) Účel stavby... 2 b) Architektonické a stavebně technické řešení... 2 c)

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NOVÁ HŘBITOVNÍ ZEĎ A KOLUMBARIUM

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NOVÁ HŘBITOVNÍ ZEĎ A KOLUMBARIUM projektování pozemních staveb Ing. Zbyněk Pospíšil, Strejcova 32, 789 01 Zábřeh PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NOVÁ HŘBITOVNÍ ZEĎ A KOLUMBARIUM A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad 251 64 Mnichovice Masarykovo nám. č.p. 83 Č.j.: SÚ/1600/11/Vl Mnichovice : 26.10.2011 Vyřizuje: Ing. Táňa Vladyková telefon: 323 666 333 ROZHODNUTÍ

Více

Geodetické zaměření Stavební pozemky vč. jeho nejbližšího okolí byly geodeticky zaměřeny. Výškopis a polohopis stavby je zřejmý ze situací stavby.

Geodetické zaměření Stavební pozemky vč. jeho nejbližšího okolí byly geodeticky zaměřeny. Výškopis a polohopis stavby je zřejmý ze situací stavby. B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY a)charakteristika stavebního pozemku, Stavební pozemek se nachází v obci Ropice. Jedná se o částečně oplocený pozemek na konci slepé ulice. Pozemek je rovinný. Pozemek se nachází

Více

RODINNÝ DŮM S PROVOZOVNOU

RODINNÝ DŮM S PROVOZOVNOU RODINNÝ DŮM S PROVOZOVNOU Drahkov, p.p.č. 576/68, k.ú. Kvítkov u Modlan Dokumentace pro stavební povolení investor Liudmila Ovchinnikova 1.PRŮVODNÍ ZPRÁVA 2.SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA / 2 OBSAH : 1. PRŮVODNÍ

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA c ZMĚNY b a DATUM PODPIS INVESTOR: Česká republika - ČSSZ Česká republika - ČSSZ Křížová 25, 225 08 Praha 5 tel.: +420 257 061 111, fax: +420 257 062 860 e-mail: posta@cssz.cz

Více

C. Souhrnná technická zpráva Obsah

C. Souhrnná technická zpráva Obsah C. Souhrnná technická zpráva Obsah 1. Popis stavby... 3 a) Zdůvodnění výběru stavebního pozemku... 3 b) Zhodnocení staveniště... 3 c) Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení... 3 d)

Více

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro provádění stavby Obsah projektové dokumentace :

Více

A.5 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

A.5 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY A.5 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY T E CH N I C K Á Z P R Á V A k projektové dokumentaci pro provádění stavby (PDPS) akce II/190 Chudenín hranice okr. KT Náležitosti dokumentu odpovídají "Vyhlášce č.146/2008

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA C 101.1

TECHNICKÁ ZPRÁVA C 101.1 ZPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT INDESING s.r.o. Jezbořice 110, 530 02 Pardubice mobil: 777 886 889 Ing. Jiří Šejnoha Ing. Jiří Šejnoha e-mail: indesing@email.cz okres: Pardubice katastrální území: Pardubice

Více

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO OBSAH obsah... 1 1) identifikační údaje stavby... 2 2) základní údaje charakterizující stavbu a její budoucí provoz... 3 3) stavebně technické řešení... 3 3.1 Přípravné práce... 3 3.2 Bourací práce...

Více

1 DPS-2012 020-F01.1/1

1 DPS-2012 020-F01.1/1 Technická zpráva stavební část SO 01- REKONSTRUKCE A ÚPRAVA STÁV. OBJEKTU Akce : Vybudování přístupové komunikace a parkovacích stání k turistickým cílům v DZP Velehrad Zakázkové číslo : 2012 018 - DPS

Více

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro stavební povolení

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro stavební povolení Investor stavby: Statutární město Teplice odbor dopravy a životního prostředí D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro stavební povolení Obsah: D.1. Základní údaje o stavbě... 2 D.2. Návrh technického řešení...

Více

Souhrnná technická zpráva

Souhrnná technická zpráva Souhrnná technická zpráva B.1 Popis území stavby a) charakteristika stavebního pozemku Rozsah území je vyznačen na situaci, jedná se o okraj zastavěného území obce. Svah je situován severně od komunikace

Více

ZPRÁVA. Ing. Radek Novák

ZPRÁVA. Ing. Radek Novák D.1.1.A TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava hydroizolace spodní stavbyy bytového domu v ulici ŠKOLNÍ 669, Neratovice Odpovědný projektant: Ing. Radek Novák. Hlavní inženýr projektu: Ing. Arch Zdeněk Parduba. Profirevit

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 180/2012. (doručováno veřejnou vyhláškou)

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 180/2012. (doručováno veřejnou vyhláškou) Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: 2012/127121/STAV/SU/KJ Přerov, dne 11.12.2012 Č.j.: Vyřizuje: Telefon:

Více

odbor životního prostředí a výstavby, tel. 353 176 311, fax. 353 951 778 ROZHODNUTÍ

odbor životního prostředí a výstavby, tel. 353 176 311, fax. 353 951 778 ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÁ ROLE, Chodovská 236, 362 25 Nová Role odbor životního prostředí a výstavby, tel. 353 176 311, fax. 353 951 778 ČÍSLO JEDNACÍ.: VYŘIZUJE: OŽPV/1479/08/Kf Kaufmannová NOVÁ ROLE DNE 9.10.2008

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/05913/2012/K MeUSM/00832/2013 Ing. Miroslav Kašpar

Více

A.5 Členění na objekty a technická a technologická zařízení není

A.5 Členění na objekty a technická a technologická zařízení není A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě stavba dispoziční úprava šaten v 1.n.p. místo stavby 1.n.p. v budově č.p.375, ulice Pastýřská, Liberec předmět dokumentace DPS A.1.2 Údaje

Více

N Á V R H V Ý R O K U R O Z H O D N U T Í

N Á V R H V Ý R O K U R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ Odbor výstavby Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč Spis č.: OV/5135/2014/Ši V Třebíči dne 03.04.2014 Č.j.: OV 25651/14

Více

Rodinný dům. D. Dokumentace stavby. 1.1.1. Technická zpráva. 1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

Rodinný dům. D. Dokumentace stavby. 1.1.1. Technická zpráva. 1.1. Architektonické a stavebně technické řešení Rodinný dům D. Dokumentace stavby 1.1. Architektonické a stavebně technické řešení 1.1.1. Technická zpráva Místo stavby: Investor: Vypracoval: Stupeň: parcelní číslo 1793/4 a 2797/2 k.ú. Kouřim Jan Urban

Více

Dokumentace pro provedení stavby

Dokumentace pro provedení stavby Zateplení střešního pláště s rekonstrukcí skladby střešního pláště vrstvou PS ve výukovém objektu JM, Vysoké školy ekonomické Nám. W. Churchilla 4, Praha 3 SOUHRNNĚ TECHNICKÁ A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Dokumentace

Více

Akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY WC V KULTURNÍM DOMĚ. Investor : Obec Libice nad Cidlinou, Husova 4, 289 07 Libice nad Cidlinou

Akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY WC V KULTURNÍM DOMĚ. Investor : Obec Libice nad Cidlinou, Husova 4, 289 07 Libice nad Cidlinou Akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY WC V KULTURNÍM DOMĚ Místo stavby : Libice nad Cidlinou čp.35, poz.18/1 Investor : Obec Libice nad Cidlinou, Husova 4, 289 07 Libice nad Cidlinou Stupeň : Projektová dokumentace Z.č.

Více

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení IČ : 261 891. Škroupova 1059 430 01 Chomutov. tel./fax : 474 626 074 e-mail : sings@sings.

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení IČ : 261 891. Škroupova 1059 430 01 Chomutov. tel./fax : 474 626 074 e-mail : sings@sings. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A AUTORA PROJEKTU Název a umístění stavby : k.ú.chomutov I p.p.č. 1991/15, 1993, 2009/73, 4695/13, 4695/16, 4695/20, 4695/21, 4700/70, 4701/1, 4701/22,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. k projektu vnitřní el. instalace

TECHNICKÁ ZPRÁVA. k projektu vnitřní el. instalace Akce: Stavební úpravy objektu č. 66, Velký Karlov - vnitřní el. instalace Investor: Obec Velký Karlov Projektant: ing. J. Kosík, Veselá 15, Znojmo, tel. 515220790 TECHNICKÁ ZPRÁVA k projektu vnitřní el.

Více

Zpevněná plocha v areálu firmy Purum s.r.o. Staré Město u Uherského Hradiště. Požárně bezpečnostní řešení stavby. č. 136 / 10

Zpevněná plocha v areálu firmy Purum s.r.o. Staré Město u Uherského Hradiště. Požárně bezpečnostní řešení stavby. č. 136 / 10 č. 136 / 10 Investor: Purum s. r. o IČ: 62414402 Národní 961/25, 110 01 Praha 1 Vypracovala: Ing. Helena Paličková, Boční 3332/17, 767 01 Kroměříž Stavba: Zakázka: 136 / 10 Zpevněná plocha v areálu firmy

Více

Technická zpráva. Obsah

Technická zpráva. Obsah Technická zpráva Obsah 1 Základní údaje...3 1.1 Identifikační údaje stavby...3 1.2 Účastníci výstavby...3 1.2.1 Investor...3 1.2.2 Projektant...3 1.2.3 Zhotovitel stavby...3 1.3 Další údaje...3 1.3.1 Účel

Více

b. Významné sítě technické infrastruktury c. Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod.

b. Významné sítě technické infrastruktury c. Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod. E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah zprávy: a. Informace o rozsahu a stavu staveniště, jeho předpokládané úpravy, oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště

Více

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ-3169/2011/Za MUBN-4276/2011/iz Bc. Irena Zárubová 412 589 820 zarubova@benesovnpl.cz

Více

0. TECHNICKÁ ZPRÁVA --------------------------------------------------------

0. TECHNICKÁ ZPRÁVA -------------------------------------------------------- ROŽMITÁL NA ŠUMAVĚ KAPLE PANNY MARIE POMOCNÉ ZAJIŠTĚNÍ KORUNY ZDI A NOVÉ ZASTŘEŠENÍ 0. TECHNICKÁ ZPRÁVA -------------------------------------------------------- Číslo zakázky: 1215 Stupeň dokumentace:

Více

Identifikační údaje. - stavební úřad, - odbor dopravy. Následný možný provozovatel: projektová dokumentace pro stavební povolení

Identifikační údaje. - stavební úřad, - odbor dopravy. Následný možný provozovatel: projektová dokumentace pro stavební povolení Identifikační údaje Název a sídlo investora: Obec Stratov, Stratov 90, 289 22 Lysá n.l. Schvalující orgán: Městský úřad Lysá nad Labem - stavební úřad, - odbor dopravy Následný možný provozovatel: Obec

Více

ÚDRŽBOVÉ PRÁCE NA SCHODIŠTI OBECNÍHO ÚŘADU

ÚDRŽBOVÉ PRÁCE NA SCHODIŠTI OBECNÍHO ÚŘADU ÚDRŽBOVÉ PRÁCE NA SCHODIŠTI OBECNÍHO ÚŘADU A. Průvodní zpráva Dokumentace pro výběr zhotovitele Investor: Vypracoval: Obec Lidice 10. června 1942 č.p. 161 273 54 Lidice IČO: 002 34 648 RotaGroup, s.r.o.

Více

Výměna krovu základní školy st.parc.č.51, č.p.36 Dřevčice

Výměna krovu základní školy st.parc.č.51, č.p.36 Dřevčice Výměna krovu základní školy st.parc.č.51, č.p.36 Dřevčice PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVBY přikládaná k žádosti o stavební povolení D.1.4.d B L E S K O S V O D Investor : Obec Dřevčice 250 01 Dřevčice 73

Více

N Á V R H V Ý R O K U R O Z H O D N U T Í

N Á V R H V Ý R O K U R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ Odbor výstavby Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč Spis č.: OV/16631/2014/Ni V Třebíči dne 17.12.2014 Č.j.: OV 82788/14

Více