ČTENÍ O MANŽELSTVÍ A RODINĚ Z KATECHISMŮ KATOLICKÉ CÍRKVE OBSAH KATECHISMUS Z ROKU 1867 OBSAH ČÁSTI KATECHISMUS Z ROKU 1867

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČTENÍ O MANŽELSTVÍ A RODINĚ Z KATECHISMŮ KATOLICKÉ CÍRKVE OBSAH 1867 1867 1955 1995 KATECHISMUS Z ROKU 1867 OBSAH ČÁSTI KATECHISMUS Z ROKU 1867"

Transkript

1 1. KATECHISMUS Z ROKU KATECHISMUS Z ROKU KATECHISMUS Z ROKU 1995 ČTENÍ O MANŽELSTVÍ A RODINĚ Z KATECHISMŮ KATOLICKÉ CÍRKVE OBSAH KATECHISMUS Z ROKU 1867 OBSAH ČÁSTI KATECHISMUS Z ROKU 1867 a] O tridentském koncilu b] Katechismus z nařízení Sněmu tridentského I. - Proč mají faráři pilně o to dbáti, aby lid křesťanský dobře znal povahu a svátost stavu manželského? II. - Proč se svatý tento svazek nazývá latině matrimonium, conjugium aneb nuptiae? III. - Co jest manželství? IV. - V čem hlavní moc manželství záleží? V. - Jakého při manželství se žádá svolení, a jakým spůsobem má se projeviti? VI. - Obapolné svolení, vyjádřené slovy v čase budoucím, nepůsobí manželství. VII. - Kdyby pro stydlivost neb jinou překážku svolení nevyjádřilo se slovy, pokynutí a znamení místo slov drží. VIII. - K pravému manželství není potřebí obcování tělesného. IX. - Z kolika stran může se manželství považovati? X. - Kdo jest původce manželství? XI. - Manželství, pokud za úkon přirozenosti se považuje a nejvíce jakožto svátost, nemůže býti rozloučeno. XII. - Všem lidem není uložen zákon manželství. XIII. - V jakém úmyslu muž a žena mají ve sňatek vcházeti? XIV. - Proč po hříchu bylo ustanoveno manželství? XV. - Proč Kristus manželství povznesl na důstojenství svátosti? XVI. - Jak jest manželství pravou zákona Kristova svátostí XVII. - Jak ze slov svatého Pavla lze dokázati, že manželství jest svátost? XVIII. - Jak velice manželství evangelia liší se od manželství zákona přirozeného a Mojžíšova? XIX. - Manželství v zákoně přirozeném po hříchu, ani v zákoně Mojžíšově nezachovalo důstojnosti své původní, již mělo od Boha. XX. - Svazek manželský rozvedením nemůže býti roztržen. XXI. - Jak jest to užitečno že se manželství nikterak nesmí rozloučiti? XXII. - Kdož listkem zapuzení od sebe odděleni jsou, ti mohou se opět sejíti. XXIII. - Které jsou výhody, jež z této svátosti vyplývají manželům? XXIV. - Věrnost v manželství co jest a jak jí ostříhati? XXV. - Co znamená slovo svátost, když se počítá mezi výhodami manželství?

2 XXVI. - Které jsou hlavní povinnosti muže? XXVII. - Postavení ženy co požaduje? XXVIII. - Co jest třeba věděti o obřadech manželství? XXIX. - Soukromé sňatky jsou neplatné. XXX. - Též překážky manželsví přednesti je třeba. XXXI. - Jak mají býti na mysli spořádáni ti, kdož v manželství vstupují? XXXII. - K správnému manželství má se vyžádati svolení rodičů. XXXIII. - O manželském obcování co jest třeba povědíti? XXXIV. - Manželé mají se někdy obcování tělesného zdržeti. a] O tridentském koncilu Tridentský koncil (latinsky Tridentinum) je 19. ekumenický koncil uznaný katolickou církví. Svolal jej papež Pavel III. roku 1545 a zasedal v italském Trentu (čes. Trident, lat. Tridentum). Účastnilo se jej asi 255 biskupů, kteří řešili otázku protestanství katolické reformace. Plodem koncilu je celkem 16 dogmatických dekretů, které se věnují mnoha aspektům katolictví. Koncil zasedal v období mezi 13. prosincem 1545 a 4. prosincem 1563 a předsedali mu postupně tří papežové Pavel III., Julius III. a Pius IV. Jeho průběh se ročlenil do tří období ( , a ) a 25 zasedání. Jasně vymezil katolickou nauku o spáse a ospravedlnění, svátostech a biblickém kánonu proti reformaci. Zasadil se o sjednocení liturgie v římskokatolické církvi a omezil rozdílné místní praxe; tím byla fixována podoba tzv. tridentské mše. která přetrvala v užívání římskokatolické církve až do obnovy liturgie po Druhém vatikánském koncilu a která je v menší míře sloužena dodnes jako tzv. mimořádná forma mše sv. a její četnost ve slavení po vydání motu propria Summorum Pontificum papeže Benedikta XVI. postupně roste po celém světě. Kánony a dekrety Po znovustvrzení Nicejsko-konstantinopolského vyznání víry (3. zasedání) byl schválen dekret (4. zasedání) stvrzující, že deuterokanonické knihy jsou na stejné úrovni jako ostatní knihy biblického kánonu (proti Lutherovu zúžení biblického kánonu). Tentýž dekret staví do vztahu k Písmu tradici jako měřítko víry. Latinská Vulgáta je označena za autoritativní text pro použití v teologii. Ospravedlnění (6. zasedání) podle koncilu je nabídnuto na základě víry a dobrých skutků proti luteránské nauce sola fide a popisuje víru jako postoj, který v průběhu života člověka postupně roste. Je odmítnuta také teze, že člověk je pod vlivem milosti zcela pasivní a nečinný. Největší péči věnuje koncil svátostem. Koncil stvrzuje svátostnou povahu sedmi svátostí a označuje eucharistii za účast na skutečné Kristově oběti, kdy je chleba a víno proměněno v tělo a krev Krista (13. a 22. zasedání). Koncil užívá pojmu transsubstanciace, avšak pouze v kontextu aristotelské hylemorfické teorie a nemá dogmatickou závaznost. Dekret stanovuje, že Kristus je vere, realiter, substantialiter (opravdu, skutečně, podstatně) přítomen v konsekrovaných způsobách. Kristova oběť může být při mši vztažena na živé i zemřelé a její zpřítomňování se děje na základě Ježíšova příkazu apoštolům To čiňte na mou památku, čímž ustanovil zároveň svátost kněžství. Koncil potvrdil praxi přijímání pod jednou způsobou (21. zasedání), ačkoli s určitými regionálními výjimkami, a předal v této otázce poslední slovo papeži. Svěcení (23. zasedání) podle koncilu a učení církve vtiskuje nezrušitelné znamení (character) do duše. Kněžství Nového zákona nahrazuje kněžství starozákonní. Souhlas Božího lidu není nezbytný k platnosti svátostí. V dekretu o manželství (24. zasedání) se potvrzuje hodnota celibátního způsobu života, zavrhuje se konkubinát. Platnost manželství je církevně-právně vázána na výměnu souhlasu před knězem a dvěma svědky. V případě rozvodu není nevinné straně dovoleno

3 sezdat se za života manžela znovu, i když se ten dopustil cizoložství. Koncil se zabývá i dalšími konkrétními praxemi v církvi, naukou o očistci, svatých, uctívání ostatků, o odpustcích. Koncil dává za úkol zvlášť zřízené komisi připravit seznam zakázaných knih (Index Librorum Prohibitorum), avšak tato komise index svěřuje do správy papeži. Papeži je postoupena i příprava katechismu a nové vydání breviáře a misálu. Ustanovení koncilu schválil 26. ledna 1564 papež Pius IV. bulou, která zavazuje všechny členy katolické církve uposlechnout rozhodnutí koncilu b] KATECHISMUS Z NAŘÍZENÍ SNĚMU TRIDENTSKÉHO KATECHISMUS Z NAŘÍZENÍ SNĚMU TRIDENTSKÉHO K PASTÝŘŮM DUCHOVNÍM A Z ROZKAZU PIA V. PAPEŽE ŘÍMSKÉHO NA SVĚTLO VYDANÝ NÁKLADEM DĚDICTVÍ SV. PROKOPA ČÍSLO IV. V PRAZE, TISKEM KNIŽ. ARCIB. KNIHTISKÁRNY Poznámka: Kdo chce podle textu pracovat s původní tištěnou knihou v ruce, tomu slouží označení stran hnědým písmem. str. 317 HLAVA VIII. O svátosti stavu manželského OTÁZKA I. Proč mají faráři pilně o to dbáti, aby lid křesťanský dobře znal povahu a svátost stavu manželského? Poněvadž blažený a dokonalý život lidu křesťanského má býti cílem a účelem duchovních pastýřů, tedy co nejvíce musí si přáti, čeho si žádal Apoštol, když psal ku Korintským těmi slovy 1 ): Chci, aby všickni lidé byli, jako já jsem totiž aby všickni vyhledávali ctnosti zdrženlivosti; neboť větší blaženosti nemůže se v tomto životě dostati věřícím, než když duše, nejsou žádnou starostí světskou roztržita, a všecku tělesnou libost v sobě skrotivši a potlačivši, jedině v konání pobožnosti a v rozjímání věcí nebeských odpočívá. Ale poněvadž, jak na témž místě svědčí Apošol, jedenkaždý má od Boha vlastní dar, jeden tak, jiný jinak ; a poněvadž manželství velikými a Božskými dary jest obdařeno, tak že právě a vlastně počítá se mezi ostatní svátosti církve katolické,a Pán sám slavnost svatební svou přítomností jest poctil: odtud dosti vysvítá, že se učení o němž musí vykládati, obzvláště když viděti lze, kterak i svatý Pavel i kníže apoštolův na více místech pečlivě písmem vysvětlili, nejen co k vznešenosti, ale i co k povinnostem stavu manželského se vztahuje. Neboť Duchem Božím osvíceni velmi dobře nahlíželi, jak veliké a jak mnohé užitky vzejíti mohou společnosti křesťanské, kdyžby věřící svátost stavu manželského dobře poznali a ji neporušenou začátek strany 318 v původní knize zachovávali, naproti tomu pak že nevědomost aneb zanedbávání toho přemnohé a to největší strasti a škody na církev uvaluje. Nejprve tedy manželství podstata a význam budiž vyložen; neboť poněvadž nepravosti často na sebe berou podobu počestnosti, musí se o to pečovati, aby věřící, jsouce klamnou manželství podobou zavedeni, neposkvřňovali duší svých ohavností a bezbožností; pročež na vysvětlení této věci musí se počíti od významu jména. OTÁZKA II. Proč se svatý tento svazek nazývá latině matrimonium, conjugium aneb nuptiae. Matrimonium odtud se jmenuje, že žena proto nejvíce vdávati se dlužna jest, aby se matkou stala, anebo že plod počíti, poroditi, vychovati povoláním matky jest. Conjugium (sňatek, svazek) slove od časoslova conjugare, spojiti, proto že řádně vdaná žena s

4 mužem jako k jednomu jhu jest přivázána. Mimo to slove i nuptiae (zahalení, zasnoubení), poněvadž se, jak dí svatý Ambrož 1 ), dívky ze stydlivosti zahalovaly, čímž se mělo také ukázati, že mužů majít býti poslušny a jim poddány. n) OTÁZKA III. Co jest manželství? I. A takto vyměřuje se podlé obecného bohoslovců mínění: Manželství jest muže a ženy k tělesnému obcování spojení mezi osobami zákonitě spůsobilými, nerozdílné života společenství zachovávající. I aby tohoto výměru části lépe se pochopily, budiž pověděno, že ačkoliv v dokonalém manželství toto všecko se obsahuje, totiž i svolení vnitřní, i úmluva zevnitřní slovy vyjádřená, povinnost is svazek, který se z této úmluvy způsobí, i tělesné manželův spojení, jímžto se manželství dokonává: nic však z těchto věcí nemá vlastně moci a povahy manželství, než zavázalost ona a sloučení, kteréž naznačeno jest slovem spojení. II. Přidává se však slovo k tělesnému obcování, poněvadž zač. str. 319 část druhá, hlava osmá jiné spůsoby úmluv, jimiž se zavazují muži a ženy, aby sobě vespolnou pomoc činili buď za mzdu anebo za jinou věc, naprosto daleké jsou od povahy manželství. Následuje dále: mezi osobami zákonitě způsobilými; neboť kteří od spojení manželského zákonem jsou zcela vyloučeni, ti v sňatek vejíti nemohou, aniž pak, kdyby vešli, platný jest. Tak ku příkladu, kteří jsou příbuzenství vázáni uvnitř čtvrtého stupně, a chlapec před čtvrnáctým, aneb děvče před dvanáctým rokem, kterýžto věk zákony ustanoven jest, spůsobilí nejsou v platný svazek manželský vejíti. A co na konci položeno jest nerozdílné života společenství zachovávající, poukazuje na povahu nerozlučitelného svazku, kterým se muž a žena víží. OTÁZKA IV. V čem hlavní moc manželství záleží? Z toho tedy jest patrno, že přirozenost a povaha manželství v tomto svazku záleží. Neboť když jiné výměry mužů nejslavnějších zdají se to přivlastňovati svolení jako když praví, že jest manželství obapolné svolení muže a ženy, tomu se musí rozuměti, že svolení samo jest působící příčinou manželství, čemuž i Otcové 1 ) sněmu Florentinského učili; neboť zavázalost a spojení nemůže povstati, než ze svolení a smlouvy. OTÁZKA V. Jakého při manželství se žádá svolení, a jakým spůsobem má se projeviti? Ale to jest na nejvýše nutné, aby svolení vyjádřeno bylo slovy, jež značí čas přítomný; neníť manželství jednoduché darování, ale vespolná smouva; a proto na svolení jen jednoho k spojení manželsví nemůže dosti býti, nýbrž třeba jest, aby dvou mezi sebou vespolné bylo. A že k projevení vespolného svolení jest potřebí slov patrno jest; neboť kdyby jen na vnitřním svolení beze všeho zevnitřního proukázání mohlo se zakládati manželství: i to by vidělo se z toho následovati, že, kdyby dva, kteříby na nejodlehlejších a nejrozličnějších místech byli, k manželství svolili, zač. strany 320 prvé než by jeden druhému svůj úmysl písemně aneb skrze posla oznámil, by již vázáni byli zákonem pravého a platného manželství; což však ani s rozumem se nesrovnává, ani s obyčejem a nálezy církve svaté. OTÁZKA VI. Obapolné svolení, vyjádřené slovy v čase budoucím, nepůsobí manželství. 1. Právem pak praví se, že svolení musí býti vyjádřeno slovy, která mají do sebe význam času přítomného; neboť slova, která značí čas budoucí, sňatku nespojují, ale slibují. Potom, co budoucí jest, to jakž pochopitelno, ještě není; a co ještě není, o tom nevyhnutelně souditi jest, že to málo aneb nic pevného a stálého do sebe nemá. 2. Pročež práva manželského nemá ještě nikdo za ženu, s kterou v manželství vstoupiti slíbil; takéť není od něho hned vyplněno, co učiniti přislíbil, ačkoliv jest povinen slibu

5 dostáti, čehož neučiní-li, vinným se činí zrušením slibu. Ale kdo svazkem manželským s druhým se víže, jak by koliv toho později pykal, avšak co se stalo, toho nemůže změniti ani neplatným a nevykonaným učiniti. 3. Poněvadž tedy závazek manželský není pouhé zaslíbení, nýbrž takovéto sebe samého odcizení, kterýmžto skutečně muž ženě, a naopak žena muži mocnosti nad svým tělem podává: proto nevyhnutelnou věcí jest, aby se manželství uzavíralo slovy, jež vyznamenávají čas přítomný; kterýchžto slov moc, když se jednou vyslovila, zůstává, a muže s ženou nerozlučným svazkem spojené drží. OTÁZKA VII. Kdyby pro stydlivost neb jinou překážku svolení nevyjádřilo se slovy, pokynutí a znamení místo slov drží. Ale místo slov i pokynutí a znamení, jež vnitřní svolení zřetelně vyznačují, postačiti mohou k manželství, ano i samo mlčení, když dívka pro stydlivost neodpovídá, ale za ní rodičové mluví. Zač. str. 321 ČÁST II. HLAVA VIII. OTÁZKA VIII. K pravému manželství není potřebí obcování tělesného. Z toho tedy budiž ukázáno, že podstata a moc manželství v svazku a závazku záleži, a mimo svolení, tím, jakž řečeno, spůsobem vyjádřené, že se nepožaduje nutně obcování tělesného, aby manželství vpravdě povstalo; neboť jisto jest, že i první rodiče 1 ) před hříchem pravým manželstvím spojeni byli, ačkoli v tom čase, jak svědčí svatí Otcové, nebylo mezi nimi žádného tělesného obcování. Proto svatí Otcové praví, že se manželství zakládá ne na obcování tělesném, nýbrž na svolení, což i od svatého Ambrože v knize o pannách 2 ) uvedené čteme. OTÁZKA IX. Z kolika stran může se manželství považovati? A již po vyložení těchto věcí musí se učiti, že má manželství dvojí stránku a povahu. Nebo může se uvažovati buď: jako spojení přirozené (manželství zajisté není vynalezeno od lidí, ale od přirozenosti,) aneb jako svátost, jejížto moc převyšuje pořádek věcí přirozených. Ale poněvadž přirozenost milostí se zdokonaluje, (neboť není 3) dříve to, co jest duchovní, ale to co jest hovadné, a potom co jest duchovní ): proto žádá řád věci, aby se dříve jednalo o manželství, pokud na přirozenosti spočívá a k úkonům přirozenosti náleží; potom teprv se vyloží, co o něm platí, pokud jest svátostí. OTÁZKA X. Kdo jest původce manželství? Nejprvé tedy buďtež věřící poučeni, že manželství od Boha ustanoveno jest; neboť psáno jest v první knize Mojžíšově 4) : Muže a ženu stvořil je, a požehnal jim Bůh, a řekl: Rosťtež a množte se. A zase 5) : Není dobré člověku býti samotnému, učiňme mu pomoc podobnou jemu ; a nedaleko opět dí 6) : Adamovi pak nenalezal se pomocník podobný jemu. Dopustil tedy Hospodin Bůh spaní na Adama a když usnul, vyňal jedno zač. str. 322 z žeber jeho a vyplnil tělem místo jeho. I vzdělal Hospodin Bůh z žebra, kteréž vyňal z Adama, ženu, a přivedl ji k Adamovi. I řekl Adam: To jest kost nyní z kostí mých, a tělo z těla mého; tato slouti bude mužice, nebo z muže vzata jest. Protož opustí člověk otce svého i matku, a přidrží se manželky své, a budou dva v těle jednom. A toto, jakž Spasitel náš sám u svatého Matouše 1 ) dosvědčuje, jest důkazem, že manželství od Boha ustanoveno jest. OTÁZKA XI. Manželství, pokud za úkon přirozenosti se považuje a nejvíce jakožto svátost, nemůže

6 býti rozloučeno. Avšak Bůh manželství nejen ustanovil, nýbrž, jak svědčí svatý sněm Tridentský 2 ) ustavičný a nerozlučitelný úvazek mu přičinil, jakož to Spasitel vyslovuje 3 ): Co Bůh spojil, toho člověk nerozlučuj. Ačkoliv pak to již k manželství, pokud jest řádu přirozeného, náleží, aby bylo nerozlučné: toto však nejvíce platí, pokud jest svátostí; odkudž také ve všem, co jest mu po zákonu přirozeném vlastního, nejvyšší dokonalosti nabývá. Avšak i povinnosti a vychování dítek i jiným manželství účelům to na odpor jest, aby svazek jeho byl rozlučitelný. OTÁZKA XII. Všem lidem není uložen zákon manželství. Že pak Hospodin řekl 4 ): Rosťtež a množte se, to k tomu směřuje, aby se jednotlivým lidem oznámilo, za jakou příčinou bylo manželství ustanoveno, ne však aby se jednotlivým lidem ukládala nutnost; neboť nyní, když již rozmnoženo jest pokolení lidské, nejenom žádný zákon nikoho nenutí aby ženu pojal, nýbrž spíše panenství co nejvíce se odporoučí, a každému v písmě svatém radí, jelikož jest stavu manželského vznešenější, a vyšší v sobě dokonalost a svatost obsahuje. Tak Pán a Spasitel nás učí takto 5 ): Kdo může pochopiti, pochop; Apoštol pak píše 6 ): O pannách nemám zač. str. 323 přikázání Páně, ale dávám radu, jako milosrdenství došlý u Pána, abych byl věrný. OTÁZKA XIII. V jakém úmyslu muž a žena mají ve sňatek vcházeti? Ale z jakých příčin muž a žena v manželství vstupovati mají, vyloženo budiž. První jest sama ta rozličného pohlaví pudem přirozeným kojená touha po společenství, spojená s nadějí vespolné pomoci, aby jeden druhého silou jsa podporován, mohl lehčeji snášeti protivenství toho života, a slabosti starého věku přetrvati. Druhá příčina jest žádost rozplozování, ne tak proto, aby pozůstali dědicové statkův a bohatství, jako aby se vychovali vyznávači pravé víry a náboženství; a tato věc nejvíce svatým oněm patriarchům byla na zřeteli, když ženy brali, jakž to z písem svatých zřejmě vysvítá. Proto, když poučoval anděl Tobiáše, jak by mohl odolati moci zlého ducha, praví 1 ): Povím tobě, kteří jsou ti, nad nimiž ďábelství má moc. Ti zajisté, kteří v manželství tak vcházejí, že Boha od sebe i od své mysli odlučují, a své chlípnosti tak hovějí, jako kůň a mezek v nichžto není rozumu: nad takovými má ďábelství moc. A potom dokládá: Vezmeš pannu s bázní Boží, milostí synů, více než chlípností veden jsa, abys v semeně Abrahamově požehnání v synech došel. A tato byla také jediná příčina, proč Bůh na počátku manželství ustanovil. Odtud pochází, že jest to zločin nejhroznější, když manželé jistými léky buď početí zmařují aneb plod vypuzují; toť za bezbožný úklad vražednický považovati se musí. OTÁZKA XIV. Proč po hříchu bylo ustanoveno manželství? Třetí příčina, která po pádu prvních rodičů přibyla k ostatním, když totiž člověk pozbyl spravedlnosti, v nížto byl stvořen, a jeho žádostivost se pravému rozumu počala vzpírati, jest ta, aby, kdo jest si vědom křehkosti své, a boje s tělem svým nechce snášeti,...zač. str. 324 měl v manželství prostředek uvarovati se hříchu chlípnosti. O tom píše Apoštol takto 1 ): Pro uvarování se smylství měj jedenkaždý svou manželku, a jedna každá měj svého muže! A brzy na to, když řekl, že někdy mají se zdržeti obcování manželského, aby se uprázdnili k modlitbě, připojuje: A pak zase se k témuž se navraťte, aby vás nepokoušel satan pro nezdrželivost vaši. Tyto jsou tedy příčiny, z nich některou má sobě každý za účel položiti, kdo chce svatě a nábožně vstoupiti v sňatek manželský, jakož se to sluší synům svatých. A když k těmto důvodům přibudou ještě jiné, jimiž lidé při uzavírání sňatku vedeni bývají, a pro něž hledajíce si ženu, jedné před druhou dávají přednost, jako přání zanechati po sobě dědice, aneb bohatství, krása, vznešenost rodu, podobnost mravů: takových ohledův

7 namůže se zajisté zapovídati, poněvadž nejsou na odpor svátosti sňatku manželského. Neboť ani v písmě svatém nehaní se Jakub praotec, že Rácheli, její krásou jsa pojat, před Liou přednost dával. Toto budiž pověděno o manželství, pokud jest spojení přirozené. OTÁZKA XV. Proč Kristus manželství povznesl na důstojenství svátosti? 1. Pokud pak jest svátostí, bude potřebí vyložiti, že jest povaha jeho mnohem vznešenější, a že se k daleko vyššímu cíli nese. Jako zajisté manželství, co přirozené spojení na počátku založeno jest k rozplozování pokolení lidského: tak jest mu potom udělena důstojnost svátosti, aby se rozplozoval a vychovával lid k úctě a službě pravého Boha a spasitele našeho Krista. 2. Nebo chtěje Kristus Pán nejužšího onoho spojení, v kteréž on vstoupil s církví, a své nekonečné k nám lásky jisté nějaké znamení a podobenství dáti: toto převznešené tajemství nám především vysvětlil tímto muže a ženy svatým sňatkem. A že se toto zač. strany 325 velmi přiměřeně stalo, poznati lze z toho, že ze všech svazků pozemských, žádný lidi mezi sebou vespolek více neváže, jako sňatek manželský, a že muž a žena největší k sobě spoutáni jsou láskou a náklonností; a odtud to pochází, že nám písmo svaté Božské ono Krista a církve spojení často před oči staví v podobenství svazku manželského. OTÁZKA XVI. Jak jest manželství pravou zákona Kristova svátostí A již, že manželství je svátost, církev, svědectvím apoštolským utvrzená, vždycky věřila za jisté a dokázané; píšeť Efesským 1 ): Muži mají milovati manželky své, jako svá těla. Kdo miluje manželku svou, sebeť samého miluje; žádný zajisté nikdy těla svého neměl v nenávisti, ale krmi a chová je, jako Kristus církev; neboť jsme oudové těla jeho, z masa jeho a z kosti jeho. Protož opustí člověk otce i matku svou, a přidrží se manželky své, a budou dva v jednom těle. Tajemství toto(sacramentum) veliké jest, ale já pravím v Kristu a v církvi. Tajemství toto veliké jest, potahovati náleží na manželství, nemůže býti nikomu pochybno, poněvadž totiž spojení muže a ženy, kteréhož ustanovitelem jest Bůh, jest svatým znamením onoho největšího svazku, kterým Kristus ve spojení jest s církví. OTÁZKA XVII. Jak ze slov svatého Pavla lze dokázati, že manželství jest svátost? Že pak tento jest těchto slov pravý a vlastní smysl, dokazují svatí Otcové, kteří toto místo vykládali; a to i svatý sněm Tridentský 2 ) vysvětlil. Jest tedy patrno, že muže s Kristem, ženu s církví Apošol porovnává; muž, praví 3 ), jest hlava ženy, jako jest Kristus hlava církve, a za tou příčinou má muž milovati ženu, a naopak žena má milovati a poddána býti zač. str. 326 muži; nebo Kristus miloval církev, a dal sebe samého za ni; a zase, jak učí Apoštol, církev poddána jest Kristu. Ale že se také milosť v této svátosti naznačuje i uděluje, v čemž nejvíce podstata svátosti záleží, dosvědčují tato svatého sněmu slova: Milosti pak, kteráž přirozenou onu lásku zdokonaluje, a nerozlučnou sjednocenost utvrzuje, a manželky posvěcuje, sám Kristus, posvátných svátostí ustanovitel a zdokonavatel, svým utrpením nám zasloužil. Budiž tedy vyučováno, že milost této svátosti působí, aby muž a žena, jsouce páskou lásky spojeni, jeden v blahovolnosti druhého nalézal svého uspokojení, i cizích a nedovolených milovánek a souloženství nevyhledával, a tak aby bylo 1 ) manželství ve všem poctivé a lože neposkvrněné OTÁZKA XVIII. Jak velice manželství evangelia liší se od manželství zákona přirozeného a Mojžíšova? Ale jak mnoho svátost manželství předčí nad ony sňatky manželské, v kteréž se

8 vcházívalo před zákonem anebo po něm, odtud lze jest poznati, že, ačkoliv pohané tušili, jakoby Božského něco obsahovalo se v manželstí, a za tou příčinou se domnívali, že divoké souložnictví jest proti zákonu přirozenému, jakož i že smilství, cizoložství a jiné vilnosti způsoby jsou trestuhodny, přece však jejich sňatky na prosto žádné moci svátostné do sebe neměly. U židů pak daleko svědomitěji zachovávati v obyčeji mívali zákony manželské, a proto není pochybno, že jejich sňatky větší svatost do sebe měly. Neboť když obdrželi zaslíbení, že jednou 2 ) v semeni Abrahamově požehnáni budou všickni národové: proto právem zdálo se to u nich povinností veliké lásky, ploditi syny a rozmnožovati potomstvo lidu vyvoleného, z něhož co do přirozenosti lidské původ míti měl Kristus Pán, Spasitel náš. Ale i tyto sňatky byly bez pravé povahy svátosti. začátek str. 327 část druhá, hlava osmá OTÁZKA XIX. Manželství v zákoně přirozeném po hříchu, ani v zákoně Mojžíšově nezachovalo důstojnosti své původní, již mělo od Boha. 1. K tomu přichází, buď že hledíme na zákon přirozený po hříchu, anebo na zákon Mojžíšův, že snadno poznáme, kterak manželství vypadlo z důstojnosi a počestnosti prvního počátku svého. Neboť dokud vládl zákon přirozený, víme o mnohých ze starých Otců, že měli pojednou více žen. Potom pak v zákoně Mojžíšově bylo dovoleno, byla-li k tomu příčina, dáti lístek zapuzení 1 ), a tak rozloučiti manželství: obojí toto zákonem evangelia 2 ) jest zrušeno, a manželství v prvotní stav opět uvedeno. 2. Že pak mnohoženství na odpor jest přirozenosti sňatku manželského (ačkoliv někteří ti z dávných Otců nesmí se odsuzovati, že ne bez dopuštění Božího více žen pojali), to Kristus Pán osvědčil v oněchno slovech 3 ): Proto opustí člověk otce a matku, a přidrží se ženy, a budou dva v těle jednom. A pak dokládá: Pročež již nejsou dva, ale jedno tělo. 3. Těmito slovy zřetelně pověděl, že manželství tak jest ustanoveno od Boha, aby se obmezovalo spojením dvou toliko, a ne více osob. Čemuž i na jiném místě zcela zřejmě učí, když dí 4 ): Kdobykoli propustil manželku svou, a jinou by pojal, cizoložství se s ní dopouští; a jestližeby žena propustila muže svého, a za jiného se vdala, cizoloží. Neboť kdyby směl muž míti více žen, žádná naprosto neviděla by se příčina, pročby se mnohem více musil z cizoložství viniti ten, kdoby mimo ženu, kterou doma má, ještě jinou pojal, než ten, kdo první propustiv, s jinou se oddává. 4. A za touto příčinou, víme, stává se, že, když by nevěřící někdo dle zákona a obyčeje národa svého více manželek pojal, obrátí-li se k pravému náboženství, velí mu církev, všecky ostatní opustiti, a jenom první míti za pravou a řádnou manželku. OTÁZKA XX. Svazek manželský rozvedením nemůže býti roztržen. 1. Ale týmž Krista Pána výrokem zřejmě se dokazuje, že svazek manželství žádným rozvedením zač. str. 328 zrušen býti nemůže. Neboť kdyby žena po svém zapuzení svého k muže úvazku sproštěna byla, mohla by pak bez hříchu cizoložství vdáti se za jiného muže. Avšak Pán zřejmě prohlašuje 1 ): Každý, kdoby propustil manželku svou, a jinou by pojal, cizoloží. Z toho jest patrno, že svazek manželský žádným jiným způsobem nepřestává, než smrtí; a to potvrzuje též Apoštol, an dí 2 ): Žena vázaná jest zákonem, dokud muž její živ jest; pakliby umřel muž její, svobodná jest; nechť se vdá za koho chce, toliko v Pánu; a jinde se píše 3 ): Těm, kteří jsou v manželství, přikazuji ne já, ale Pán, aby žena od muže neodcházela; pakliby odešla, ať zůstane nevdaná, aneb ať se zase smíří s mužem svým. 2. Této však volby, aby totiž buď nevdaná zůstala, anebo s mužem svým se smířila, ponechává Apoštol jen takové ženě, která muže opustila pro zákonitou příčinu; neboť nedovoluje církev svatá muži a ženě, aby jeden od druhého odcházel, leč z nejvážnějších

9 příčin. OTÁZKA XXI. Jak jest to užitečno že se manželství nikterak nesmí rozloučiti? Ale aby se někomu příliš tvrdým nezdál býti zákon manželství, protože nižádným spůsobem nikdy nemůže rozloučeno býti, budiž poukázáno na užitky, které s ním spojeny jsou. Nejprvé zajisté mají lidé z toho poznati, že při uzavírání manželství více na ctnosť a podobnosť mravů přísluší hleděti, než na bohatství a krásu; a že toto celé společnosti lidské přemnoho prospívá, nikdo nemůže bráti v pochybnosť. Mimo to, kdyby rozvedením manželství úplně se rozlučovalo, sotva by kdy scházelo lidem příčin k nesvárům, kteréž by se jim naskytaly od starého nepřítele pokoje a cudnosti. Nyní však, když věřící u sebe rozváží, že, byť i od společného stolu a obcování manželského rozděleni byli, přece však svazkem manželským vázáni zůstávají, a že jim všecka naděje odňata jest jinou manželku pojíti: tím se stane, že si uvyknou, v hněvu a v různicích býti zdrželivější. A když druhdy přece zač. str. 329 rozvedení se stane, nemohou-li na dlouho snésti touhu po manželu, tuť snadno jsouci pomocí přátel smířeni, opět se navrátí k společnému živobytí. OTÁZKA XXII. Kdož listkem zapuzení od sebe odděleni jsou, ti mohou se opět sejíti. Ale na tomto místě nesmějí duchovní pastýři pominouti spasitelného napomenutí svatého Augustina; kterýžto, aby ukázal věřícím, že se nemají mnoho zdráhati, aby se s manželkami, jež pro cizoložství propustili, opět smířili a je přijali, kdyžby provinění svého litovaly, takto praví 1 ): Proč muž věřící nepřijal by ženy, kterou přijímá církev? aneb proč by žena neodpustila muži cizoložníku, ale kajícímu, jemužto i Kristus odpustil? Neboť když písmo bláznem a bezbožným nazývá toho, kdo chová cizoložnici 2 ), tu jest řeč o takové, která, když se prohřešila, toho nelituje a od počaté ohavnosti nechce upustiti. Z toho všeho tedy jest patrno, že sňatky věřících dokonalostí a vznešeností daleko předčí nad manželství i pohanův i židův. OTÁZKA XXIII. Které jsou výhody, jež z této svátosti vyplývají manželům? Nad to budiž věřícím vyloženo, že trojí dobro z manželsví vyplývá: plod, věrnost, svátost; jimižto jako v náhradu zmírňují se ony těžkosti, na něž poukazuje Apoštol slovy 3 ): Trápení těla budou míti takoví; a jimiž se to děje, že obcování tělesná, ježto mimo manželství právem zatracovati se musí, nabývají počestnosti. První tedy dobro jest plod, to jest dítky, které pocházejí z pravé a řádně pojaté manželky; a toto vysoko vážil Apoštol, že dí 4 ): Žena spasena bude rozením dětí. Ale nemá se to rozuměti pouze o zplození, nýbrž též o vychování a kázni, kteroužto dítky vedeny bývají k nábožnosti, jakož hned Apoštol zač. str. 330 připojuje: jestliže setrvá u víře. Neboť napomíná písmo 1 ): Máš-li syny, cvič je, a ohýbej je z mládí jejich. Totéž učí i Apoštol a takového zařízení se nám v písmech svatých překrásné podávají příklady na Tobiášovi, Jobovi a jiných velmi svatých praotcích. Které pak jsou rodičův a dětí povinnosti, to obšírněji se vyloží při čtvrtém přikázání. OTÁZKA XXIV. Věrnost v manželství co jest a jak jí ostříhati? Následuje víra čili věrnost, jež jest druhé dobro manželství; ne ona ctnost víry, která v nás bývá rozlita, když křest přijímáme, nýbrž jest to jistá věrnost, kteroužto se vespolně muž ženě a žena muži tak zavazují, že jeden druhému moc nad tělem svým odevzdává, a slibuje svatého toho manželského spolku nikdy neporušiti. To se snadno pozná z oněchno slov, kteráž pronesl první otec náš, když Evu ženu svou přijímal, a kteráž Kristus v evangelii potvrdil 2 ): Proto opustí člověk otce a matku a přidrží se ženy, a budou dva v těle jednom. Tolikéž z výroku Apoštola 3 ): Žena nemá moci nad svým tělem, ale muž;

10 podobně ani muž nemá moci nad tělem svým, ale žena. Proto plným právem nejtěžší pokuty ustanovil Bůh v starém zákoně na cizoložníky, poněvadž zrušují tuto věrnost manželskou. Mimo to žádá věrnost manželská, aby muž a žena obzvláštní jakousi a to čistou a svatou láskou k sobě byli poutáni, a se vespolek milovali, ne tak jako cizoložníci, ale jako Kristus miluje církev; neboť toto měřítko Apoštol předepsal, an dí 4 ): Muži, milujte manželky své, jakož i Kristus miloval církev, kteroužto zajisté Spasitel miloval neskonečnou láskou svou, ne pro vlastní prospěch a libosť, nýbrž vyhledávaje jedině užitku této choti své. OTÁZKA XXV. Co znamená slovo svátost, když se počítá mezi výhodami manželství? Třetí dobro nazývá se svátost, totiž svazek manželský, jenž nikdy nemůže býti rozloučen; neboť jak zač. str. 331 dí Apoštol 1 ): Pán přikazuje, aby žena od muže neodcházela; pakliby odešla, ať zůstane nevdaná, aneb ať se zase smíří s mužem svým; a muž nepropouštěj manželky. Neboť jestliže manželství, pokud jest svátosť, naznačuje spojení Krista s církví: jest zapotřebí, aby, jako Kristus se nikdy neodlučuje od církve, tak i žena od muže odloučiti se nemohla, což k svazku manželskému náleží. Ale aby se to svaté společenství snadněji zachovávalo a bez naříkání, vyložiti jest povinnosti muže a ženy, kteréž vypsány jsou od svatého Pavla i od knížete apoštolův. OTÁZKA XXVI. Které jsou hlavní povinnosti muže? Jest tedy povinnosť muže, k ženě se chovati vlídně a úctivě, v kteréžto věci má míti na paměti, že Adam nazývá Evu společnicí, an dí 2 ): Žena, kterou jsi mi dal za společnici; a za tou příčinou, jak vykládají někteří svatí Otcové, stalo se, že ne z nohou, ale z boku muže učiněna jest; jakož také z hlavy jeho není utvořena, aby věděla, že není paní muže, ale spíše že jest muži podrobena. Mimo to, má se muž vždycky zabývati nějakým počestným zaměstnámím, i proto, aby zaopatřil, co jest potřebí k vyživení rodiny, i proto, aby nečinnou zahálkou nezmalátněl, z nížto skoro všecky nepravosti vyplynuly. Potom jest jeho věcí, rodinu dobře spořádati, všech mravy v kázni držeti, a jednoho každého k povinnosti přidržovati. OTÁZKA XXVII. Postavení ženy co požaduje? Naproti tomu povinnosti ženy jsou, které vypočítává kníže Apoštolův, an dí 3 ): Ženy buďte poddány mužům svým, aby i, jestliže kteří nevěří slovu, skrze obcování žen bez slova získáni byli, spatřujíce v bázni čisté obcování vaše. Jejickžto ozdobou nebuď zevnitřní splétání vlasův, aneb obkládání zlata, aneb obláčení šatstva, nýbrž zač. str. 332 člověk srdce, kterýž jest skrytý, v neporušitelnosti pokojného a krotkého ducha, jenžto jest před obličejem Božím bohatý. Tak zajisté někdy i svaté ženy, naději majíce v Bohu, ozdobovaly se, poddány jsouce vlastním mužům, jako Sára poslouchala Abrahama, pánem jej nazývajíc. Jejich hlavní snaha také budiž, dítky v úctě k náboženství vychovávati a o domácnost pilně pečovati. Doma ať se rády zdržují, když potřeba jich vyjíti nenutí, a to ať si nikdy nedovolují činiti bez přivolení muže. A pak, v čemž nejvíce vidí se manželská sjednocenost, že po Bohu nemají nikoho více milovati, nikoho výše pokládati nad muže svého, jemužto také ve všech věcech, jež nejsou na odpor zbožnosti křesťanské, povinni jsou býti po vůli a jeho poslouchati s největší ducha ochotností. OTÁZKA XXVIII. Co jest třeba věděti o obřadech manželství? Po vysvětlení těchto věcí následuje, aby duchovní pastýř vysvětlil též obřady, které se zachovati mají při uzavírání manželství; ale o těch aby se na tomto místě jednalo, nebude nikdo očekávati, poněvadž, co v té věci hlavně zachovávati se má, to obšírně a důkladně

11 ustanovilo se na sněmě Tridentském 1 ), a ono vynešení nemůže duchovním býti neznámo. Dosti tedy jest jim připomenouti, aby, co tohoto předmětu se týče, hleděli si z učení svatého sněmu v známosť uvesti, a věřícím to pilně vyložiti. OTÁZKA XXIX. Soukromé sňatky jsou neplatné. Především pak, aby jinoši a dívky, při kterémžto věku bývá největší nedostatek rozvahy, jsouce nepravým jmenem sňatku oklamáni, bez rozmyslu nevcházeli v smlouvy hříšných lásek: nechať často poučívají duchovní, že takové sňatky manželské ani za pravé ani za platné považovati se nemohou, kterých se neuzavírá u zač. str. 333 přítomnosti faráře aneb jiného kněze z dovolení faráře neb řádného pastýře, a před jistým počtem svědků. OTÁZKA XXX. Též překážky manželsví přednesti je třeba. Ale i co manželství jest na překážku, budiž vyloženo. O tom však předmětu mnozí slovútní a veleučení muži, jižto psali o ctnostech a nepravostech, pojednali tak úplně, že snadno bude každému na tomto místě použiti, co oni ve spisech svých složili; a to tím více, poněvadž mají faráři zapotřebí právě těchto kněh takměř nikdy z rukou neodkládati. Pročež i ony předpisy, i co od svatého sněmu 1 ) ustanoveno jest o překážkách, kteréž pocházejí buď z příbuzenství duchovního, aneb z požadavku veřejné počestnosti, aneb ze smilství, budou pilně čítati a věřícím vykládati. OTÁZKA XXXI. Jak mají býti na mysli spořádáni ti, kdož v manželství vstupují? Z toho lze poznati, jakého mysli uspořádání býti mají věřící, když uzavírají manželství. Nebo mají si předložiti, že počínají ne nějakou lidskou, ale Božskou věc, k nižto jest třeba obzvláštní duše nevinnosti a zbožnosti, jakž to praotců starozákonních příklady patrně ukazují; kteří, ačkoliv sňatky manželské jejich neměly do sebe hodnosti svátostné, však za to měli, že je vždycky s největší nábožností a svatostí v úctivosti chovati musí. OTÁZKA XXXII. K správnému manželství má se vyžádati svolení rodičů. Mezi jinými pak třeba jest velmi napomenouti syny a dcery, ať rodičům a těm v jejichž moci a opatrování jsou, tu prokazují úctivosť, aby bez jejich vědomí, nerci-li proti jejich svolení a vůli, v manželství nevcházeli. Neboť v starém zákoně shledáváme, zač.str 334 že synové vždycky od otců byli v manželství uvedeni; a že v této věci velmi mnoho dáti se musí na vůli rodičů, na to i Apoštola poukazovati vidíme, an dí 1 ): Kdo vdává pannu svou, dobře činí, ale kdo nevdává, lépe činí. OTÁZKA XXXIII. O manželském obcování co jest třeba povědíti? 1. Poslední zbývá ta věc, která se užívání manželství týká; o tom tak mají jednati duchovní pastýři, aby z úst jejich nevyšlo žádné slovo, kteréžby sluchu věřících neslušné býti se zdálo, anebo by zbožnou mysl uraziti anebo smích vzbuditi mohlo. Neboť jako vyrčení 2 ) Hospodinova jsou vyrčení čistá, tak učiteli lidu křesťanského velice náleží užívati takového mluvení způsobu, v kterém se jeví neobyčejná jakási vážnost a mysli neporušenost. 2. Pročež hlavně o dvou věcech přísluší poučiti věřící: první ovšem, že ne z rozkoše aneb z chlípnosti tělesné skutky manželské vykonávati náleží, ale že se to státi má v oněch mezích, kteréž, jak jsme dříve pravili, ustanoveny jsou od Pána. Jestiť třeba na paměti mívati, co Apoštol připomíná 3 ): Kteří mají ženy, buďtež, jakoby jich neměli; a co svatý Jeronym píše 4 ): Moudrý muž rozumem má milovati manželku, ne vášní, on bude v moci své míti hnutí chlípnosti, a nebude se náruživě vrhati v tělesné obcování. Neníť nic

12 ohavnějšího, jako ženu svou milovati jako souložnici. OTÁZKA XXXIV. Manželé mají se někdy obcování tělesného zdržeti. Ale poněvadž všecko dobré od Boha svatými modlitbami vyprošovati sluší, tuť druhá věc, o níž jest třeba věřící poučiti, jest, že se mají někdy povinnosti manželské zdržeti, aby se k Bohu modlili a jej vroucně vzývali; zvláště pak věztež, že to jim zachovávati jest aspoň po tři dni dříve, než chtějí přijímati zač. str. 335 nejsvětější svátot oltářní a mimo to častěji v čas slavného postu čtyřicetidenního, jakožto dobře a svatě přikázali Otcové naši. Tak se zajisté stane, že na sobě zakusí, kterak i užitky manželství den ode dne větším množstvím milostí Boží se rozhojňují, a že skutkův nábožnosti vyhledávajíce nejenom tento život pokojně a šťastně tráviti, nýbrž i o neklamnou a trvalou naději, kteráž nezahambuje 1 ), opírati se budou, že od dobrotivosti Boží života věčného dosáhnou KATECHISMUS Z ROKU 1955 OBSAH ČÁSTI KATECHISMUS Z ROKU 1955 a] KNIHA POSVÁTNÁ b] 62. Svátost stavu manželského Co je svátost stavu manželského? 194 Kdo ustanovil stav manželský? 195 Jak se uděluje svátost stavu manželského? 196 Které milosti uděluje svátost stavu manželského? 197 Které jsou povinnosti manželů? c] 63. Svátostné manželství je nerozlučitelné Kterými slovy zapověděl Pán Ježíš rozluku manželskou? 199 Co napsal apošto svatý Pavel o rozvodu? d] 64. Příprava na šťastné manželství V čem je příprava na šťastné manželství? 201 Kdy je známost dovolena? KATECHISMUS KATOLICKÉHO NÁBOŽENSTVÍ Napsal Th Dr František Tomášek Obálka a grafická úprava V. Janský Vydala Česká katolická Charita v Ústředním cirkevním nakladatelství v Praze roku Redaktor edice Charita prof. P. Jos. Beneš. a] KNIHA POSVÁTNÁ Katechismus katolického náboženství je kniha posvátná, poněvadž nám podává pravdy Boží. Protot je přijímáme s vírou božskou neboli nadpřirozenou. To znamená: S pomocí Boží přijímáme s nejpevnější jistotou všechno, co Bůh oznámil, neboli zjevil a čemu nás učí jeho Církev jako pravdám od Boha zjeveným. I tomu pevně věříme, nemůžeme poznat z osobní zkušenosti nebo pochopit svým rozumem, protože ty pravdy máme od Boha. Božskou nadpřirozenou víru si nemůže nikdo dát sám. Je to veliký dar, neboli milost od Boha. Tento dar Božské, nadpřirozené víry jsme dostali s milostí posvěcující. Máme zaň

13 děkovat a také se modlit o to, abychom si jej vždy zachovali, upevňovali a rozmnožovali. Proto s modlitbou a s toutou nadpřirozenou vírou ber do ruky tuto knihu. Katechizmus katolického náboženství není k tomu, abys pravdy Boží jen poznával. Je hlavně k tomu, abys jim nadpřirozenou vírou radostně věřil, podle nich se řídil ve svém denním životě, podle nich opravdu žil. K tomu ovšem zase potřebuješ Boží pomoci. Proto začínej a ukončuj četbu katechizmu vždy modlitbou. Konec 5. str b] 62. Svátost stavu manželského strana Co je svátost stavu manželského? Svátost stavu manželského je svátost, která posvěcuje katolického muže a ženu k nerozlučnému manželskému životu a dává jim nárok na zvláštní milosti k řádnému konání manželských povinností. 194 Kdo ustanovil stav manželský? Stav manželský ustanovil Bůh již v ráji a Pán Ježíš jej povýšil pro pokřtěné na svátost. 195 Jak se uděluje svátost stavu manželského? Svátost stavu manželského se uděluje takto: 1. Ti, kteří tuto svátost přijímají, vyslechnou kněžské napomenutí, aby spolu žili v lásce, věrnosti a svornosti manželské až do smrti; 2. přísahají před svým farářem a dvěma svědky, že se berou za manžely; 3. Podají si pravé ruce a přijmou kněžské požehnání. 196 Které milosti uděluje svátost stavu manželského? Svátost stavu manželského rozmožuje milost posvěcující a uděluje nárok na zvláštní milosti k řádnému konání manželských povinností. 197 Které jsou povinnosti manželů? Povinnosti manželů jsou: 1. aby spolu žili v lásci, věrnosti a svornosti manželské až do smrti; 2. aby vychovávali své děti v bázní Boží a pečovali také o jejich blaho pozemské. Konec str. 85 Svátost manželství: - Manželství ustanovil Bůh v ráji slovy: Rosťte, množte se, naplňte zemi... Proto opusít člověk otce svého i matku a přilne k manželce své, že budou dva tělem jedním (1. Mojž. 1,28; 2,23): Sňatek manželský se proto pokládal od dob nejstarších za úkon důležitý a posvátný: Jsme děti svatých, proto se nesmíme spojovat jako pohané, kteří Boha neznají (Tob. 8,5). Manželství bylo ve Starém Zákoně svazkem sice velmi vážným a posvátným, avšak svátost to ještě nebyla. Na svátost povýšil manželství teprve Pán Ježíš v Novém Zákoně. Aby ukázal, jak je manželství důležité a posvátné, učinil svůj první zázrak na svatbě v Káně. Tím manželství také posvětil. Svátostnému sňatku se proto právem říká svatba. Muži, milujte své manželky, jak i Kristus miloval Církev a vydal sebe samého v oběť za ni, aby ji posvětil. (Efes. 5, 25-26). Pro katolické křesťany proto nestačí uzavřít manželství jen občanské, civilní, které ovšem musí předcházet. Církev žádá, aby věřící přijali od Církve i svátost stavu manželského. Ti, kteří tuto svátost přijímají, mají být v milosti posvěcující. Kdyby tuto svátost přijímali v těžkém hříchu, dopustili by se tím svatokrádeže. * Vždy pamatuj: Manželství ustanovil sám Bůh již v ráji a Pán Ježíš je povýšil na svátost. Je tedy manželství něco svatého. Svatě proto smýšlej o manželství a jeho povinnostech! Jsou to povinnosti vážné, těžké a odpovědné. Pomáhej v těchto povinnostech rodičům aspoň tím, že za ně budeš se vroucně modlit a je ochotně poslouchat. c] 63. Svátostné manželství je nerozlučitelné str. 86

14 198 Kterými slovy zapověděl Pán Ježíš rozluku manželskou? Rozluku manželskou zapověděl Pán Ježíš slovy: Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj! (Mat. 19,6). 199 Co napsal apošto svatý Pavel o rozvodu? O rozvodu napsal apoštol svatý Pavel: Manželům přikazuji nikoliv já, nýbrž Pán: Manželka ať se od svého muže neodlučuje! Odloučí-li se přece, ať zůstane neprovdaná, nebo ať se smíří se svým mužem! Také muž ať nepropouští svou manželku! (1 Kor. 7, 10-11). Manželský rozvod. Když světský úřad rozváže manželství, a dovoluje sňatek nový, říká se tomu rozvod. Pokud jde o rozvázání občanského sňatku, katolických křesťanů, uznává církev tento rozvod. Katolický křesťan je však ve svém svědomí svázán nerozlučitelností svátostného manželství podle slov Pána Ježíše: Každý konec str 86 kdo propustí svou manželku a bere si jinou, cizoloží, a kdo si bere propuštěnou od muže, cizoloží (Luk. 16, 18). Svátostné manželství může býti před Bohem rozloučený jen smrtí jednoho z manželů. Církevní manželský rozvod. - Někdy se však stane, že mezi manžely je řádný společný život velmi těžký, ba skoro nemožný. V takovém případě může postižený z manželů požádat církevní úřad, aby mohli žít od sebe odděleně, aby byli rozvedeni. Tomu se říká rozvod. Rozvedení však zůstávají dále podle Církve manžely. To znamená: Žádný z nich nesmí za života druhého vstoupit v nové svátostné manželství. Teprve tehdy by mohl vstoupit v nové svátostné manželství, až druhý z manželů zemře. * Poněvadž manželství je svazkem církevně nerozlučným, má si každý a každá dobře rozmyslit, než se rozhodne vstoupit do stavu manželského. Nevstupuj v sňatek příliš záhy, neposlouží to ani tvému zdraví ani tvému štěstí. Oči příliš mladých lidí vidí jen růže, ale nevidí trnů. Když pak přijde rozčarování ve střízlivém denním životě, bývá již pozdě. Proto nespěchej, je to krok na celý život buď šťastný nebo nešťastný. Až budeš musit i ty jednou rozhodnout, nehleď jen na majetek a krásu, ale především na řádný křesťanský život toho, koho si chceš vzít. Kdo se žení pro statek, ten přichází na zmatek, kdo pro krásu, ta trvá do času, kdo pro ctnost, ta trvá věčnost. Před svým rozhodnutím nejen o tom mnoho přemýšlej, ale raď se také s rodiči a se zpovědníkem a dbej rady starších a zkušených lidí. Modlívej se o osvícení k Duchu svatému a pros o pomoc Pannu Marii Matku dobré rady d] 64. Příprava na šťastné manželství str V čem je příprava na šťastné manželství? Příprava na šťastné manželství je v tom: 1. aby si oba dobře rozmyslili, hodí-li se k nerozlučnému svazku; 2. aby žili mravně čistě; 3. aby obnovili své vědomosti náboženské a hodně přijali svátost pokání a svátost oltářní. 201 Kdy je známost dovolena? Známost je dovolena, když je pro manželství čistá a veřejná. Známost. - Jen ten bude šťasten ve stavu manželském, koho Bůh k tomu stavu určil. Do stavu manželského volá Bůh toho, komu dal k tomu náklonnost a schopnosti. Kdo je ve věku, kdy může pomýšlet na manželství, má nejprve dobře poznat osobu, s kterou chce uzavřít sňatek manželský. Je to důležité, aby se mohli oba přesvědčit, zdali se k sobě hodí pro šťastný společný život manželský. Takoví mají právo mít spolu známost. konec str. 87 Známost je dovolena, když je pro manželství. To znamená, že mají právo spolu chodit nikoliv pouze pro zábavu, nýbrž proto, aby poznali, zda se hodí k šťastnému životu manželskému. Kdyby ještě nemohli myslit na brzký sňatek manželský, pak nemají právo

15 spolu udžovat známost. Známost, v níž je předem vyloučena možnost manželství, je nedovolena a stává se hříšnou. Známost má být čistá, to znamená, že oba mají si zachovat neporušenou mravní čistotu a chránit se všeho, co by bylo proti studu a mravní čistotě. Jen čistá známost může být dobrou přípravou na šťastné manželství. - Známost má být veřejná, to znamená, že o jejich známosti mají vědět rodiče a nemají se spolu scházet zcela o samotě nebo za tmy. Je-li známost takovým způsobem veřejná, pak snadněji zůstává také čistá. Zasnoubení a svatba. - Když si vzájemně slíbí manželství, jsou spolu zasnoubeni a říká se jim snoubenci. Zasnoubení nemá být lehkomyslné. Má k němu dojít teprve po zralé úvaze, po poradě s rodiči, po případě se zpovědníkem a po zbožné modlitbě. Kdo by zasnoubení lehkomyslně zrušil, dopustil by se tím těžkého hříchu. Jen tehdy by směl zasnoubení zrušit, kdyby měl k tomu velmi vážné důvody. Avšak snoubenci mají teprve tehdy právo spolu žít jako manželé, až jsou k tomu oprávněni platným přijetím svatého manželství. Když se rozhodli vstoupit spolu do stavu manželského, napřed domluví přijetí sňatku manželského jako občané na Místním národním výboru a jako katolíci, domluví také přijetí svátosti stavu manželského u svého faráře. Zajdou k němu s dvěma svědky. Ten vyšetří, zdali nic nebrání zamyšlenému církevnímu požehnání sňatku a zdali tak činí dobrovolně. O tom sepíše protokol. Mají si také zopakovat katechismus, aby obnovili své vědomosti náboženské. Potřebují k tomu, aby nejen sami křesťansky žili, ale dovedli v tom duchu také vychovávat své děti. Před přijetím svátosti stavu manželského přistupují k svaté zpovědi a k svatému přijímání, aby byli v milosti posvěcující. Je velmi radno při té příležitosti vykonat zpověď životní. Je přáním církve, aby svátost stavu manželského byla přijímána dopoledne ve spojení se mší svatou, neboť novomanželům se dává při této mši svaté zvláštní požehnání. * Kdo chce být knězem, přihlásí se do semináře, kde musí mnoho studovat, se modlit, cvičit v ctnostech, zvláště ve zbožnosti a mravní čistotě, přijímat svátosti, aby se co nejlépe připravil na kněžské povolání. Podobně kdo chce žít ve stavu manželském, má se učit svědomitě všemu, co bude potřebovat v manželství. Má se mnoho modlit, cvičit v ctnostech, zvláště ve zbožnosti, obětavosti, trpělivosti, mravní čistotě, má často přijímat svátosti, aby co nejlépe dovedl vykonávat povinnosti stavu manželského. Na svaté manželství jen svatě se připravovat. KONEC STR KATECHISMUS Z ROKU 1995 OBSAH ČÁSTI KATECHISMUS Z ROKU 1995 Svátost manželství 1601 I. Manželství v Božím plánu II. Slavení manželství III. Manželský souhlas IV. Účinky svátosti manželství V. Dobra a požadavky manželské lásky VI. Rodinná církev I. Rodina v Božím plánu

16 II. Rodina a společnost III. Povinnosti členů rodiny Rodina a Boží království Miluj svého bližního jako sám sebe souhrn Různé způsoby čistoty 2350 III. Manželská láska IV. Urážky důstojnosti manželství Služebníci modlitby 2685 KATECHISMUS KATOLICKÉ CÍRKVE ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVÍ PRAHA článek SVÁTOST MANŽELSTVÍ 1601 "Manželský svazek, kterým muž a žena mezi sebou vytvářejí nejvnitřnější společenství celého života, zaměřené svou přirozenou povahou na prospěch manželů a na zplození a výchovu dětí, je mezi pokřtěnými povýšen Ježíšem Kristem na svátost." I. Manželství v Božím plánu 1602 Písmo svaté začíná stvořením muže a ženy k Božímu obrazu a podobenství91 a končí viděním "svatby Beránkovy" (Zj 19,7.9). Od začátku až do konce Písmo mluví o manželství a jeho "tajemství", o jeho ustanovení a o smyslu, jaký mu dal Bůh, o jeho původu a cíli, o tom, jak se různým způsobem uskutečňovalo během celých dějin spásy, o jeho těžkostech vyplývajících z hříchu a o jeho obnovení "v Pánu" (1 Kor 7,39), v Nové smlouvě Krista a církve.92 Manželství v řádu stvoření 1603 "Důvěrné společenství života a manželské lásky, které Stvořitel založil a vybavil vlastními zákonitostmi, se uskutečňují manželskou smlouvou... Sám Bůh je původcem manželství".93 Povolání k manželství je vepsáno do samé přirozenosti muže a ženy, jak vyšli z rukou Stvořitele. Manželství není čistě lidské zřízení, přes všechny změny, kterými prošlo během staletí, v různých kulturách, sociálních strukturách a v duchovních postojích. Tyto rozmanitosti nesmějí dát zapomenout na společné a trvalé rysy. I když důstojnost tohoto zřízení (instituce) nevysvítá všude se stejnou jasností,94 existuje ve všech kulturách určitý smysl pro velikost manželského spojení, protože "šťastný život člověka i lidské a křesťanské společnosti těsně souvisí s dobrým stavem manželského a rodinného společenství" Bůh, který stvořil člověka z lásky, jej také povolal k lásce; to je základní a vrozené povolání každé lidské bytosti. Vždyť člověk je stvořen k obrazu a podobě Boha,96 který je láska.97 Protože Bůh ho stvořil jako muže a ženu, jejich vzájemná láska se stává obrazem absolutní a nepomíjivé lásky, jakou Bůh miluje člověka. V očích Stvořitele je to dobré, velmi dobré.98 A tato láska, které Bůh žehná, je určena k tomu, aby byla plodná a uskutečňovala se ve společném díle ochrany stvoření:" Ploďte a množte se, naplňte zemi a podmaňte si ji" (Gn 1,28) Písmo svaté tvrdí, že muž a žena jsou stvořeni jeden pro druhého: "Není dobré, aby člověk byl sám". Žena, "tělo z jeho těla", jako jeho "protějšek", jemu rovná, jemu nejbližší, mu byla dána Bohem jako "pomoc", a představuje tak Boha, který nám přichází na pomoc.99 "Proto opustí muž svého otce i matku a přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem" (Gn 2,24).100 Sám Pán ukazuje, že to znamená nepomíjivou jednotu jejich dvou existencí, když připomíná, jaký byl "od počátku" plán Stvořitele: "Už tedy nejsou dva, ale jeden" (Mt 19,6).

17 Manželství za vlády hříchu 1606 Každý člověk zakouší zlo kolem sebe i v sobě samém. Tato zkušenost se projevuje i ve vztazích mezi mužem a ženou. Odedávna bylo jejich spojení ohrožováno nesvorností, vládychtivostí, nevěrností, žárlivostí a spory, jež mohou dojít až k nenávisti a rozchodu. Tento nepořádek se může projevovat více či méně ostře, a může být více či méně překonáván, podle kultur, dob a jednotlivců, ale zdá se, že má všeobecný ráz Podle víry tento nepořádek, který s bolestí zjišťujeme, nevyplývá z přirozenosti muže nebo ženy, ani z povahy jejich vztahů, nýbrž z hříchu. První hřích, přerušení styků s Bohem, má jako první důsledek zlom v původním společenství muže a ženy. Jejich vztahy jsou pokřiveny vzájemnými obžalobami;101 jejich vzájemná přitažlivost, vlastní dar Stvořitele,102 se změní ve vztahy vlády a dychtivosti;103 úchvatné povolání muže a ženy, aby byli plodní a množili se a aby si podmanili zemi,104 je zatíženo porodními obtížemi a pracovními námahami Nicméně řád stvoření zůstává, i když byl těžce narušen. Aby se rány hříchu mohly uzdravit, muž i žena mají zapotřebí pomoci milosti, kterou jim Bůh ve svém nekonečném milosrdenství nikdy neodepřel.106 Bez této pomoci muž a žena nemohou dosáhnout spojení svých životů, pro které je Bůh stvořil "od počátku". Manželství pod vedením Zákona 1609 Bůh ve svém milosrdenství neopustil hříšného člověka. Utrpení, jež vyplývají z hříchu, "bolesti těhotenství" (Gn 3,16), práce "v potu tváře" (Gn 3,19) jsou také léky, které oslabují škody hříchu. Po pádu člověka napomáhá manželství překonat sklon uzavřít se do sebe, sobectví, shon po vlastní rozkoši; pomáhá otevírat se vůči druhému, vzájemně si pomáhat a dávat se Mravní vědomí, týkající se jednoty a nerozlučitelnosti manželství, se vyvíjelo pod výchovným vedením Starého zákona. Ještě nebylo výslovně odmítnuto mnohoženství patriarchů a králů. Nicméně zákon, který dal Mojžíš, je zaměřen na ochranu ženy proti svévolné vládě ze strany muže, i když nese, podle slov Pána, stopy "tvrdosti lidského srdce", kvůli níž Mojžíš dovolil zapudit ženu Proroci viděli smlouvu Boha s Izraelem jako obraz výlučné a věrné manželské lásky108 a připravovali svědomí vyvoleného národa, aby hlouběji chápal jedinost a nerozlučitelnost manželství.109 Knihy Rút a Tobiáš poskytují dojemná svědectví o vysokém smyslu pro manželství, věrnost a něhu manželů. Tradice vždy viděla v Písni písní jedinečný výraz lidské lásky, čistý odlesk Boží lásky, "silné jako smrt", kterou "neuhasí zátopy vod" (Pís 8,6-7). Manželství v Pánu 1612 Svatební smlouva Boha s jeho izraelským lidem připravila novou a věčnou smlouvu, v níž se Syn Boží tím, že se vtělil a obětoval vlastní život, jistým způsobem spojil s celým lidstvem, které spasil,110 a tak připravil "svatbu Beránka" (Zj 19,7.9) Na prahu své veřejné činnosti Ježíš koná svůj první zázrak na prosbu své matky během svatební hostiny.111 Církev přikládá velkou důležitost Ježíšově přítomnosti na svatbě v Káně. Vidí v tom potvrzení, že manželství je dobré, a ohlášení, že od nynějška bude účinným znamením Kristovy přítomnosti Ježíš ve svých kázáních jednoznačně učil, jaký je původní smysl spojení muže a ženy, jak je chtěl Stvořitel na počátku: dovolení zapudit vlastní manželku, které dal Mojžíš, byl ústupek zdůvodněný tvrdostí jejich srdce.112 Manželské spojení muže a ženy je nerozlučitelné: sám Bůh je uzavřel. "Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj" (Mt 19,6) Toto jasné zdůrazňování nerozlučitelnosti manželského svazku mohlo vzbuzovat rozpaky a zdát se neuskutečnitelným požadavkem.113 Ježíš nicméně neuložil manželům neúnosné a příliš těžké břemeno,114 mnohem těžší, než Mojžíšův zákon. Protože přišel obnovit původní řád stvoření, rozvrácený hříchem, sám dává sílu a milost žít manželství v novém duchu Božího království. Jestliže manželé následují Krista, přemáhají sami sebe, berou na sebe svůj kříž,115 budou moci "pochopit"116 původní smysl manželství a žít je s Kristovou pomocí. Tato milost křesťanského manželství je ovocem Kristova kříže,

18 pramenem každého křesťanského života To naznačuje apoštol Pavel, když říká: "Muži, každý z vás ať miluje svou ženu, jako Kristus miloval církev a vydal sám sebe za ni, aby ji posvětil" (Ef 5,25-26). A hned dodává: "Proto opustí člověk otce i matku a připojí se k své manželce, a ze dvou se stane jen jeden člověk. Toto tajemství je veliké; mám na mysli vztah Krista a církve!" (Ef 5,31-32) Celý křesťanský život nese znamení manželské lásky Krista a církve. Již křest, který uvádí do Božího lidu, je svatebním tajemstvím: je takřka svatební lázní117 před svatební hostinou, eucharistií. Křesťanské manželství se tak stává účinným znamením, svátostí smlouvy mezi Kristem a církví. Protože manželství mezi pokřtěnými vyjadřuje a udílí milost, je pravou svátostí nové smlouvy.118 Panenství pro království 1618 Kristus je středem celého křesťanského života. Svazek s ním zaujímá první místo před všemi ostatními svazky, rodinnými nebo společenskými.119 Již od prvních dob církve byli mužové a ženy, kteří se zříkali velikého dobra manželství, aby následovali "Beránka, kamkoliv jde" (Zj 14,4), aby se starali o věci Pána a snažili se mu zalíbit,120 aby šli vstříc Ženichovi, který přichází.121 Sám Kristus vyzval některé, aby ho následovali tímto způsobem života, jehož je on sám vzorem: "Jsou totiž lidé k manželství neschopní už od narození a jsou k manželství neschopní, které takovými udělali lidé, a jsou konečně takoví, kteří se manželství sami zřekli pro nebeské království. Kdo může pochopit, ať pochopí!" (Mt 19,12) Panenství pro nebeské království je rozvinutí křestní milosti, je mocným znamením, že svazek s Kristem má přednost, je toužebným očekáváním jeho návratu, je znamením, které také připomíná, že i manželství je skutečností současného světa, který pomíjí Obojí, svátost manželství i panenství pro království Boží, pocházejí od téhož Pána. On jim dává smysl a uděluje nezbytnou milost žít je ve shodě s jeho vůlí.123 Vážnost panenství pro království124 a křesťanský smysl manželství jsou neoddělitelné a navzájem si pomáhají: "Kdo očerňuje manželství, zmenšuje i slávu panenství: kdo je chválí, zvyšuje obdiv, který patří panenství... Vždyť co je krásné jen ve vztahu s ošklivým, nemůže být opravdu krásné; avšak to, co je lepší než věci, které jsou považovány za dobré, je naprosto nejkrásnější věc." II. Slavení manželství 1621 V latinském obřadu dva katoličtí věřící uzavírají své manželství obvykle během mše svaté, protože všechny svátosti jsou spojeny s Kristovým velikonočním tajemstvím.126 V eucharistii se uskutečňuje památka nové smlouvy, kterou se Kristus navždy spojil s církví, svou milovanou nevěstou, za niž se sám vydal.127 Je tedy vhodné, aby novomanželé zpečetili svůj souhlas dát se jeden druhému obětí svých životů tím, že ji spojí s Kristovou obětí za církev zpřítomněnou v eucharistické oběti a přijmou eucharistii, aby přijímáním téhož těla a téže krve Krista "byli jedno tělo" v Kristu "Jako svátostný úkon posvěcení musí být svatební obřad - zabudovaný do liturgie... - sám o sobě platný, důstojný a prospěšný".129 Je tedy radno, aby se budoucí novomanželé připravili na slavení svého manželství tím, že přijmou svátost smíření V latinské církvi se obecně má za to, že si novomanželé jako služebníci Kristovy milosti navzájem udělují svátost manželství tím, že před církví vyjádří svůj souhlas. Ve východních liturgiích služebník svátosti (nazývané "korunovace"), je kněz nebo biskup. Ten nejprve přijme vzájemný souhlas novomanželů a pak korunuje ženicha a nevěstu na znamení manželské smlouvy Různé liturgie mají bohatství modliteb, žehnání a epiklezí, které vyprošují od Boha milost a požehnání pro novou dvojici, zvláště pro nevěstu. V epiklezi této svátosti dostávají novomanželé Ducha svatého jako společenství lásky Krista a církve.130 On je pečetí jejich smlouvy, stále přístupným pramenem pro jejich lásku, silou, kterou se bude jejich

19 věrnost obnovovat III. Manželský souhlas 1625 Hlavními osobami manželské smlouvy je pokřtěný muž a pokřtěná žena, svobodní k uzavření manželství, kteří dobrovolně vyjádří svůj souhlas. "Být svobodný", to znamená: nebýt vystaven donucování; nemít překážky na základě přirozeného nebo církevního zákona Církev považuje vzájemný souhlas novomanželů za nezbytný prvek, kterým je "manželství vytvářeno".131 Chybí-li souhlas, manželství neexistuje Souhlas je "lidský úkon, jímž se manželé vzájemně sobě dávají a přijímají":132 "Přijímám tě za manželku" "Přijímám tě za manžela."133 Tento souhlas, který svazuje oba manžele, nachází své naplnění ve skutečnosti, kdy se stávají "jedním člověkem" Souhlas musí být úkonem vůle každého z partnerů uzavírajících smlouvu, bez jakéhokoliv násilí nebo těžkého donucování zvenčí.135 Žádná lidská moc nemůže tento souhlas nahradit.136 Chybí-li taková svoboda, pak je manželství neplatné Z tohoto důvodu (nebo i z jiných příčin, které manželství činí neplatným, nebo působí že vůbec nenastalo),137 může církev, po prověření situace příslušným církevním soudem, prohlásit "neplatnost manželství", totiž že manželství nikdy neexistovalo. V tomto případě jsou smluvní strany volné a mohou znovu uzavřít manželství, pod podmínkou, že budou respektovat přirozené povinnosti vyplývající z předešlého svazku Kněz (nebo jáhen), který asistuje slavení manželství, přijímá jménem církve souhlas novomanželů a uděluje požehnání církve. Přítomnost služebníka církve (a také dvou svědků) viditelně vyjadřuje, že manželství je církevní skutečnost Z tohoto důvodu církev obvykle vyžaduje, aby její věřící slavili manželství formou, kterou k tomu stanovila.139 Toto rozhodnutí vysvětlují různé důvody: Svátostné manželství je liturgický úkon. Sluší se tedy, aby se slavilo při veřejné liturgii církve. Manželství uvádí do ordo stavu církevního, vytváří práva a povinnosti v církvi, mezi manželi a vůči dětem. Protože je manželství životní stav v církvi, je třeba, aby byla jistota o manželství (odtud povinnost mít svědky). Veřejný ráz souhlasu chrání "ano", které bylo jednou dáno, a napomáhá, aby se mu zachovala věrnost Aby "ano" novomanželů bylo svobodným a odpovědným úkonem, a manželská smlouva měla pevné a trvalé lidské i křesťanské základy, má zásadní důležitost příprava na manželství. Přednostní cestou této přípravy zůstává příklad a poučování od rodičů a rodin. Úloha pastýřů a křesťanského společenství jako "Boží rodiny" je nezbytná pro předávání lidských a křesťanských hodnot manželství a rodiny,140 a to tím více, že v naší době mnoho mladých lidí zakouší následky zničených rodinných krbů, které už toto uvedení dostatečně nezajišťují: "Mladé lidi je třeba vhodně a včas poučit - a to převážně už v rodině - o důstojnosti, úloze a praxi manželské lásky, aby nabyli úcty k čistotě a mohli v příhodném věku po čestně prožitém období zasnoubení vstoupit do manželství."141 Smíšená manželství a rozdílnost kultu 1633 V mnoha zemích dochází hodně často ke smíšeným manželstvím (mezi katolíkem a pokřtěným nekatolíkem). To vyžaduje mimořádnou pozornost manželů i pastýřů. Případ manželství s rozdílností kultu (mezi katolíkem a nepokřtěným) vyžaduje ještě větší opatrnost Rozdílné vyznání manželů není nepřekonatelnou překážkou pro manželství, jestliže dokážou dát dohromady, co každý z nich přijal ve vlastním náboženském společenství, a naučit se jeden od druhého, jakým způsobem žije svou věrnost ke Kristu. Avšak nesmějí se ani podceňovat obtíže smíšených manželství. Jsou důsledkem

20 skutečnosti, že rozdělení křesťanů není ještě překonáno. Manželé se vydávají v nebezpečí, že budou prožívat drama rozdělení křesťanů u svého vlastního rodinného krbu. Rozdílnost kultu může tyto potíže ještě zvýšit. Rozpory týkající se víry, samo pojetí manželství, ale i rozdílná náboženská mentalita mohou být zdrojem napětí v manželství, především ve výchově dětí. A tu se může vynořit jedno pokušení: náboženská lhostejnost Podle práva, které platí v latinské církvi, je k uzavření smíšeného manželství zapotřebí výslovného dovolení církevní autority.142 V případě rozdílnosti kultu se k platnosti manželství vyžaduje výslovný dispens od překážky.143 Toto dovolení nebo tento dispens předpokládají, že obě strany znají a nevylučují cíle a podstatné vlastnosti manželství, stejně jako závazky týkající se křtu a výchovy dětí v katolické církvi, které na sebe bere katolická strana V mnoha krajích, díky ekumenickému dialogu, mohla zainteresovaná křesťanská společenství organizovat společnou pastoraci smíšených manželství. Jejím úkolem je pomáhat těmto dvojicím žít jejich zvláštní situaci ve světle víry. Má jim také pomáhat překonávat napětí mezi závazky manželů jednoho vůči druhému a vůči jejich církevním společenstvím. Má povzbuzovat rozvoj toho, co mají společného ve víře, a úctu k tomu, co je rozděluje V manželstvích s "rozdílností kultu" má katolický manžel zvláštní úkol: "nevěřící muž je totiž posvěcen skrze svou ženu a nevěřící žena je posvěcena skrze svého muže" (1 Kor 7,14). Je to veliká radost pro křesťanského manžela a pro církev, vede-li toto "posvěcení" ke svobodnému obrácení druhého manžela na křesťanskou víru.145 Upřímná manželská láska, pokorné a trpělivé uskutečňování rodinných ctností v denním životě a vytrvalá modlitba mohou připravit dosud nevěřícího manžela (manželku), aby přijal(a) milost obrácení IV. Účinky svátosti manželství 1638 "Z platného manželství vzniká mezi manželi svazek svou povahou trvalý a výlučný; kromě toho v křesťanském manželství jsou manželé zvláštní svátostí posíleni a jakoby posvěceni pro povinnosti a důstojnost svého stavu."146 Manželské pouto 1639 Sám Bůh zpečeťuje souhlas, kterým se manželé sobě navzájem dávají a přijímají.147 Z jejich smlouvy "vzniká i před společností stav podle Božího řádu pevný".148 Společenství manželů je zapojeno do společenství Boha s lidmi: "Opravdová manželská láska je pozdvižena k účasti na božské lásce" Manželské pouto tedy stanovil sám Bůh, takže platné a dokonané manželství mezi pokřtěnými nemůže být nikdy rozloučeno. Toto pouto, které pochází ze svobodného lidského činu manželů a z dokonání manželství, je už neodvolatelné a dává vznik smlouvě zaručené věrností Boha. Církev nemá moc vyslovit se proti tomuto uspořádání Boží moudrosti.150 Milost svátosti manželství 1641 "Křesťanští manželé... mají v Božím lidu vlastní dar, který odpovídá jejich způsobu života a stavu".151 Tato milost vlastní svátosti manželství je určena ke zdokonalování manželské lásky, k posilování její nerozlučitelné jednoty. Touto milostí "si manželé pomáhají ke svatosti manželským životem i přiváděním dětí na svět a jejich výchovou" Kristus je zdrojem této milosti. "Jako kdysi Bůh vyšel svému lidu v ústrety úmluvou lásky a věrnosti, tak nyní Spasitel lidí a Snoubenec církve vychází vstříc věřícím manželům svátostí manželství".153 Zůstává s nimi a dává jim sílu následovat ho a brát na sebe svůj kříž, povstávat ze svých pádů, vzájemně si odpouštět, nést břemena jeden druhého,154 "podřizovat se jeden druhému z úcty ke Kristu" (Ef 5,21) a milovat se nadpřirozenou, něžnou a plodnou láskou. V radostech jejich lásky a jejich rodinného života jim Kristus uděluje už zde na zemi, aby předem okoušeli svatební hostinu Beránka: "Jak mám dostatečně vylíčit štěstí onoho manželství, které církev spojuje, oběť posiluje a požehnání pečetí, které oznamují andělé a které uznává nebeský Otec?... Jaký je to pár: dva věřící s jednou nadějí, s jednou touhou, s jedním způsobem života, v jedné službě!

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

SVÁTOSTI. Milost Boží. Milost posvěcující

SVÁTOSTI. Milost Boží. Milost posvěcující SVÁTOSTI Milost Boží Lidé stojící mimo Církev vidí často jen její organizační stránku, ale nechápou její vnitřní tajemství. Církev je na prvním místě zprostředkovatelkou neviditelné Boží milosti. Hlavním

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Několik informací ke křtu dítěte

Několik informací ke křtu dítěte Několik informací ke křtu dítěte Církev dostala poslání hlásat evangelium a křtít. Proto již od počátku křtila nejen dospělé, nýbrž i děti. V pochopení slov Páně: Nenarodí-li se kdo znovu z vody a Ducha

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Případ Desatera přikázání

Případ Desatera přikázání Představ si svět bez zákona Existovala by spravedlnost? Co kdyby nebylo žádného trestu za přestoupení zákona? Byl by jsi v klidu? Byl by jsi šťastný nebo šťastná v takovém světě?... šťastný je ten, kdo

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953)

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953) Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 Barth, Karl. Kirchliche Dogmatik IV/1-3, Zollikon-Zürich, 1953-1959. IV/1 (1953) 13. kapitola: předmět a problémy učení o smíření

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí

Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí Latinsky: Ordo Baptismi parvulorum, editio typica 1969; editio typica altera 1973; nova reimpressio; nova impressio 2003. Česky: Křestní obřady (křest malých

Více

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch ---

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch --- MNOH HLASU Felix Porsch JEDNA --- VI RA ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVí PRAHA 1993 OBSAH Předmluval5 POVELlKONOČNÍ NOVÝ ZAČÁTEK: PRVNÍ SVĚDECTVÍ VÍRY O KRISTU Místo vzniku novozákonních knih: křesťanské

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

Souhrnný list: Být člověkem je skvělé

Souhrnný list: Být člověkem je skvělé Souhrnný list: Být člověkem je skvělé Sklání se lesní zátoka v rytmu horských potoků Pokud chceš nalézt pramen, musíš jít vzhůru, proti proudu. Prodírej se, hledej, nevzdávej se, víš, že někde tu být musí

Více

Desatero přikázání. I. Desatero přikázání II. Vyznání víry III. Modlitba Páně. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Nebudeš mít jiné bohy mimo mne.

Desatero přikázání. I. Desatero přikázání II. Vyznání víry III. Modlitba Páně. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Nebudeš mít jiné bohy mimo mne. Z Malého katechismu Martina Luthera I. Desatero přikázání II. Vyznání víry III. Modlitba Páně Desatero přikázání Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Nebudeš mít jiné bohy mimo mne. Nezneužiješ jména Hospodina,

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Spasení jediné řešení

Spasení jediné řešení Týden od 21. do 27. října 4 Texty na tento týden: Ř 5,12; Ef 1,3 5; Ř 6,8; 5,8; Ef 2,8.9; 2K 5,17 Základní verš Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul,

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch. Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31)

Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch. Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31) Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31) Milé svatební shromáždění, chtěla bych Vás nyní ještě jednou pozvat do biblického příběhu o stvoření a ještě jednou se

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

Symbol Učení ducha: Člověk. Člověk a lidství

Symbol Učení ducha: Člověk. Člověk a lidství Symbol Učení ducha: Člověk Člověk a lidství FIGU 1998 německy, 2011 česky Některá práva vyhrazena. Pokud není uvedeno jinak, je toto dílo licencováno dle: www.figu.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ch/ Nekomerční

Více

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo Světlo pro člověka 1. část Boží slovo Úvodní slovo Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Země byla pustá a prázdná, temnota byla nad hlubinou a Duch

Více

ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE

ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE pro kněze Mariánského kněžského hnutí Panno Maria Fatimská, Matko milosrdenství, Královno nebe a země, Útočiště hříšníků, my, kteří patříme k Mariánskému

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

Kompendium. katechismu katolické církve

Kompendium. katechismu katolické církve Kompendium katechismu katolické církve Italský originál: Catechismo della Chiesa Cattolica, Compendio Libreria Editrice Vaticana 2005 Překlad z italštiny: Josef Koláček Text neprošel jazykovou úpravou

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 5)Literatura předhusitská a husitská (konec 14. století - polovina 15.století) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století)

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, 1. Úvodní modlitba: Viz str. 5.

Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, 1. Úvodní modlitba: Viz str. 5. 9. DEN Krátký životopis Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, v Napajedlích č. 302. Navštěvovala mateřskou, obecnou a měšťanskou školu v

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Ignatios Magnesijským

Ignatios Magnesijským Ignatios Magnesijským Vybral, přeložil, úvody a poznámkami opatřil Josef Novák Další šíření textu je možné jen se souhlasem autora. Budete-li text knihy nebo jeho části dál užívat v elektronické či jiné

Více

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14)

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14) 3 PLÁN ZÁCHRANY 1 EVANGELIUM V předcházejícím oddíle jsem se pokusil vysvětlit dvojí povahu hříchu, neposlušnost a porušenost. Vysvětlil jsem, že Bůh stvořil člověka obdařeného svobodnou vůlí, která umožnila

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Kdy proběhl křest Duchem/v Duchu? Co tento křest znamená? Naplnění Duchem svatým

Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Kdy proběhl křest Duchem/v Duchu? Co tento křest znamená? Naplnění Duchem svatým Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Velmi často diskutovanou otázkou (zejména při styku s charismatickými křesťany) je otázka křtu Duchem svatým. Už jsi byl pokřtěn Duchem svatým? Křest

Více

LAMENTABILI. Dekret sv. Pia X. Zavrhující bludné teze modernistů

LAMENTABILI. Dekret sv. Pia X. Zavrhující bludné teze modernistů LAMENTABILI Dekret sv. Pia X. Zavrhující bludné teze modernistů LAMENTABILI Dekret sv. Pia X., zavrhující bludné teze modernistů Dekretem Lamentabili zavrhují se jako bludné tyto these: 1. Církevní zákon

Více

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Zveme vás, abyste se připojili k 7-mi denní nepřetržité modlitební stráži v modlitební místnosti. Stráž bude probíhat od pátku 27.3. 18:00 hod. do pátku 3.4. 18:00

Více

CO MÁ VĚDĚT KATOLÍK O VÍŘE

CO MÁ VĚDĚT KATOLÍK O VÍŘE CO MÁ VĚDĚT KATOLÍK O VÍŘE Bez víry to nejde Víra to není pouhé uznání existence Boha. Kdyby byl Bůh pouhou neživou energií (třeba jako elektřina), stačilo by uznat její existenci a otočit vypínačem, aby

Více

První liturgie Církve československé husitské

První liturgie Církve československé husitské První liturgie Církve československé husitské (podle patriarchy Karla Farského) D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) PŘÍPRAVNÉ MODLITBY před bohoslužbou Věřící ze shromážděné obce

Více

ČLOVĚK A RODINNÝ ŽIVOT

ČLOVĚK A RODINNÝ ŽIVOT ČLOVĚK A RODINNÝ ŽIVOT Rodina je nejmenší, přirozená lidská společnost, skládající se z, a.. (= úzká, nukleární rodina); někdy k ní náleží i další příbuzní - např.,.., či.., bydlí-li s ostatními členy

Více

ŽIVOT KRISTA PÁNA PODLE ČTYŘ EVANGELIÍ

ŽIVOT KRISTA PÁNA PODLE ČTYŘ EVANGELIÍ ,_.?-.1. ". ul sequamini vestigia eius. (t Pe 2, 21.) ŽIVOT KRISTA PÁNA PODLE ČTYŘ EVANGELIÍ Náčrty rozjímání pro kněze. Svazek V. UMUČENÍ A OSLAVENÍ KRISTA PÁNA. Napsal Th. Dr. BOHUMIL SPÁČIL T. J., profesor

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_118 Jméno autora: Třída/ročník: Pavlína Sluková

Více

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH (revidovaná verze) Kněz: Lid: Bo Slyš Lid (Kněz): - že, po na - še vo ÚVODNÍ VERŠ - spěš mi Sláva Otci i Synu, * (Lid): - lá - ní! i po - moc! na chu té Du- sva - - mu, jako

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

rozplynul a radost rostla. Při uvádění do kontemplativní

rozplynul a radost rostla. Při uvádění do kontemplativní ÚVOD V lidském životě existují okamžiky kontemplace. Během nich zazáří něco, nač člověk vlastně celou dobu čekal. Dávají tušit, že život nám může nabídnout víc než to, co prožíváme v šedé každodennosti.

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh No, a to je to zjevení Ježíš Kristus je Bůh.

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Jak je to s Desaterem? 2

Jak je to s Desaterem? 2 Jak je to s Desaterem? 1 Jak je to s Desaterem? Chris Badenhorst Překlad: Pavel Škoda, B.Th. Zdroj: http://www.lifeassuranceministries.org/studies/whataboutthetenc.html Jaká je role zákona v životě křesťana?

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Soukromé právo právo rodinné VY_32_INOVACE_10_11. Mgr. Jan Hrazdira hrazdira@gymjev.

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Soukromé právo právo rodinné VY_32_INOVACE_10_11. Mgr. Jan Hrazdira hrazdira@gymjev. Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Svatý Augustin. Dilige, et quod vis fac. Miluj a čiň, co chceš. In Ioanis Ep. 7,8 Všechno mohu v tom, který mě posiluje Fil.

Svatý Augustin. Dilige, et quod vis fac. Miluj a čiň, co chceš. In Ioanis Ep. 7,8 Všechno mohu v tom, který mě posiluje Fil. Svatý Augustin Dilige, et quod vis fac Miluj a čiň, co chceš. In Ioanis Ep. 7,8 Všechno mohu v tom, který mě posiluje Fil. 4, 11-12 Život *354-430 AD Narozen v Thagaste (severní Afrika) Vzdělanec učitel

Více

2. třída - Poznáváme Boží lásku

2. třída - Poznáváme Boží lásku 2. třída - Poznáváme Boží lásku Vazba učiva 2. ročníku na klíčové kompetence: Kompetence k učení V tematickém celku věnovaném stvoření a počátkům dějin spásy žáci získávají základy lidského a křesťanského

Více

Žádost o pověření k provádění církevního sňatku

Žádost o pověření k provádění církevního sňatku Směrnice Mezisborové rady č. 2/2008, Pravidla pro provádění církevních sňatků ve znění aktualizace ze dne 25.4.2009 Čl. 1. Obecná ustanovení (1) Křesťanské sbory, státem registrovaná církev, IČ: 00460541

Více

Statut obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s.

Statut obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Statut obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Článek I. Založení společnosti 1. Založení společnosti Dne 1. července 2013 byla zakladatelem, společností ELIM, křesťanská společnost pro evangelizaci

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Znění 460 až 487 ObčZ (zákon číslo 40/1964 Sb., občanský zákoník):

Znění 460 až 487 ObčZ (zákon číslo 40/1964 Sb., občanský zákoník): Znění 460 až 487 ObčZ (zákon číslo 40/1964 Sb., občanský zákoník): ČÁST SEDMÁ Dědění HLAVA PRVNÍ Nabývání dědictví 460 Dědictví se nabývá smrtí zůstavitele. 461 (1) Dědí se ze zákona, ze závěti nebo z

Více

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve Novéna ke sv. Terezii z Avily panně, řeholnici a učitelce církve Svatá Terezie se narodila 28. března 1515 ve španělské Avile. Matka jí zemřela v pouhých čtrnácti letech, a tak ji vychovával její zbožný

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

DUCHOVNÍHO ŽIVOTA PRAMENY 2.. R. M. DAC!K O. P. t\l"gstkově čislo G,1 O I:J PRE HLED THEOLOGIE ASK ETICKÉ A. :z:načk : l!.o l;oné dňo: (\ \\\.

DUCHOVNÍHO ŽIVOTA PRAMENY 2.. R. M. DAC!K O. P. t\lgstkově čislo G,1 O I:J PRE HLED THEOLOGIE ASK ETICKÉ A. :z:načk : l!.o l;oné dňo: (\ \\\. R. M. DAC!K O. P. PRAMENY DUCHOVNÍHO ŽIVOTA PRE HLED THEOLOGIE ASK ETICKÉ A MYSTICKÉ l!.o l;oné dňo: :z:načk : t\l"gstkově čislo G,1 O I:J 194 7 2.. (\ \\\. \99A DOMINIKAN SKA EDICE KRYSTAL, OLOMOUC úzkosti

Více

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Biblická mytologie. Starozákonní příběhy Stvoření člověka

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Biblická mytologie. Starozákonní příběhy Stvoření člověka Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury Biblická mytologie Starozákonní příběhy Stvoření člověka Co už víme o Bibli testík 1) Ve kterém století (př. n. l.) byly pravděpodobně zaznamenány

Více

Ignatios Filadelfským

Ignatios Filadelfským Ignatios Filadelfským Vybral, přeložil, úvody a poznámkami opatřil Josef Novák Další šíření textu je možné jen se souhlasem autora. Budete-li text knihy nebo jeho části dál užívat v elektronické či jiné

Více

Zůstávat v Božím Slově je zajisté více, než je pouze číst a rozjímat. Znamená to v Něm žít, Jím se řídit a Je poslouchat.

Zůstávat v Božím Slově je zajisté více, než je pouze číst a rozjímat. Znamená to v Něm žít, Jím se řídit a Je poslouchat. I Zůstávat v Božím Slově je zajisté více, než je pouze číst a rozjímat. Znamená to v Něm žít, Jím se řídit a Je poslouchat. II Bohu zasvěcenými lidmi nejsou lenivé a svévolné dítky Boží, které si nedávají

Více

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм ϵтϵoү ⲁⲁϫϵ oϥ ϵcⲱт ⲁⲣϵϥ cⲱт ϥcϩoүoⲣт ϭɪ oүo ɪ ϵтⲁϯ ⲁɪ ϩⲁ oүⲇⲱⲣo ʜ ϵтʙϵ oүϩϵoүⲱ ʜ ϵтʙϵ oүcⲱ ʜ ϵтʙϵ oүϣтʜ ʜ ϵтʙϵ ⲕϵ ϩⲱʙ тϵɪϵɪϵ Nag Hammadi Library Modlitba apoštola Pavla (codex 1 text 1) přeložil Vagrant

Více

Učení církve o očistci a odpustcích: Očistec (Katechismus katolické církve, dále zkratka: KKC, článek 1030-1032)

Učení církve o očistci a odpustcích: Očistec (Katechismus katolické církve, dále zkratka: KKC, článek 1030-1032) Učení církve o očistci a odpustcích: Očistec (Katechismus katolické církve, dále zkratka: KKC, článek 1030-1032) Ti, kdo umírají v Boží milosti a přátelství, ale nejsou dokonale očištěni, i když jsou si

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.06 Téma sady: Rodinné právo - manželství Ročník: 1.-4. ročník

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

JINÝCH CÍRKVÍ SPOLEČENSTVÍ VE SVÁTOSTECH S KŘESŤANY JINÝCH CÍRKVÍ VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE PRAHA 2002 (PRO VNITŘNÍ POTŘEBU)

JINÝCH CÍRKVÍ SPOLEČENSTVÍ VE SVÁTOSTECH S KŘESŤANY JINÝCH CÍRKVÍ VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE PRAHA 2002 (PRO VNITŘNÍ POTŘEBU) 20 SPOLEČENSTVÍ VE SVÁTOSTECH S KŘESŤANY JINÝCH CÍRKVÍ SPOLEČENSTVÍ VE SVÁTOSTECH S KŘESŤANY JINÝCH CÍRKVÍ VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE PRAHA 2002 (PRO VNITŘNÍ POTŘEBU) 1 A. OBECNÉ ZÁSADY

Více

Modlitba před svátostí smíření

Modlitba před svátostí smíření Modlitby Modlitba před svátostí smíření Bože, přesto, že jsi dopředu věděl, kolikrát a jak moc Tě zradíme, daroval jsi nám svobodnou vůli k rozhodování. Odpusť, když jsme tento Tvůj dar zneužili pro konání

Více

MODLITBA O SPÁSU. Ó, můj Pane, veď mne do tvého království a ochraňuj mne před temnotou, která by pohltila mou duši.

MODLITBA O SPÁSU. Ó, můj Pane, veď mne do tvého království a ochraňuj mne před temnotou, která by pohltila mou duši. 1. Z poselství Ježíše ze dne 16. listopadu 2010 v 09:55. MODLITBA O SPÁSU Všechny moje děti, i kdyby to bylo z lásky k jejich rodinám, musí procitnout vůči silám zla, chtějí-li se zachránit. Moje láska

Více