Geberit AquaClean Sela. Návod k obsluze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Geberit AquaClean Sela. Návod k obsluze"

Transkript

1 Geberit AquaClean Sela Návod k obsluze

2 CS Informace Obsah Bezpečnost... 2 Popis výrobku... 3 Obsluha... 5 Technická údržba Udržitelný rozvoj Shoda Bezpečnost Cílová skupina Tento dokument se obrací na všechny uživatel WC Geberit AquaClean Sela. Použití v souladu s určením Geberit AquaClean Sela je WC, které je určené k očistě anální oblasti. Jakékoli jiné použití se považuje za použití v rozporu s určením. Firma Geberit v žádném případě neručí za následky použití, které není v souladu s určením. Bezpečnostní pokyny - Při příznacích poškození WC Geberit AquaClean Sela ihned odpojte od sítě a obraťte se na zákaznický servis firmy Geberit - Pokud je poškozen síťový kabel, musí být vyměněn odborným pracovníkem - WC Geberit AquaClean Sela nikdy neotevírejte a neopravujte sami. Neprovádějte žádné změny ani dodatečné instalace. WC Geberit AquaClean Sela obsahuje součásti pod proudem. Po otevření může dojít k ohrožení života - Opravy mohou provádět pouze vyškolení a autorizovaní odborní pracovníci pomocí originálních náhradních dílů a dílů příslušenství - WC Geberit AquaClean Sela připojujte jen k uzemněnému síťovému napětí uvedenému na typovém štítku. Další technické informace jsou uvedeny v části Technické informace - WC Geberit AquaClean Sela může být používáno dětmi od 8 let a rovněž osobami s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a vědomostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání zařízení a rozumí nebezpečím, která z toho vyplývají. Děti si nesmí se zařízením hrát. Čištění a servisní práce nesmí děti provádět bez dozoru. - Provozovatel nebo uživatel smí provádět pouze takovou obsluhu a údržbu, která je popsána v tomto návodu k obsluze - Pro WC Geberit AquaClean Sela se smí používat jen pitná voda 2 D

3 Vysvětlivky k symbolům CS Tabulka 1: Symboly v návodu Symbol Význam NEBEZPEČÍ Upozorňuje na přímou nebezpečnou situaci, která může mít za následek smrt nebo těžká zranění. Upozorňuje na důležitou informaci. Upozorňuje, že je nutné provést vizuální kontrolu. Popis výrobku Popis systému V zásadě se WC Geberit AquaClean neliší od běžného WC. Svoji potřebu vykonáte přesně tak, jak to děláte vždycky. Rozdíl spočívá v tom, co uděláte potom. Systém Geberit AquaClean Vás očistí jemně a důkladně vodou, zatímco v případě běžného WC si zadnici čistíte toaletním papírem. Očista vodou je důkladnější a šetrnější pro pokožku a zlepšuje všeobecnou osobní pohodu. Pro všechny, kteří přikládají velkou váhu dobré osobní pohodě, čistotě a svěžesti. Funkce Zatímco Vy sedíte, po stisknutí tlačítka Vás očišťuje paprsek vody o tělesné teplotě a s intenzitou, která je Vám příjemná. Přídavné funkce, dálkové ovládání a pohodlné sezení dotvářejí fungování sprchovacího WC. Obsluha je úplná hračka. Můžete použít buď snadno identifikovatelná ovládací tlačítka umístěná na straně nebo dodané dálkové ovládání. D

4 CS Technické informace Jmenovité napětí Síťová frekvence Příkon Příkon při ekonomickém režimu provozu / při zapnutém vytápěcím tělese Druh ochrany Třída ochrany Elektrické připojení k síti Průtok anální sprchou Změny V střídavý proud 50 / 60 Hz W 0.45 / 5.8 W IPX4 Tento návod k obsluze odpovídá technickému stavu zařízení v době předání do tisku. Změny ve smyslu dalšího vývoje jsou vyhrazeny. I Přímé připojení pomocí systémové zástrčky s trojžilovým, flexibilním opláštěným kabelem l/min Doba sprchování - nastavení z výroby 20 s Objem zásobníku teplé vody 1.2 l Počet tlakových stupňů sprchovacího proudu 5 Teplota vody - nastavení z výroby 37 C Provozní teplota C Teplota skladování C Rozsah tlaku vody MPa Maximální zatížení WC sedátka / WC víka 150 kg 4 D

5 Geberit AquaClean Sela Typ: x.11.1 IPX4 0 bar Fliessdruckbereich: MPa / bar V~/ 50/60 Hz W S (00) EN / Typ AB DN 3/8'' Obsluha Ovládací panel CS Přehled ovládacích prvků Tlačítko ohřevu zásobníku teplé vody: ON/ OFF/ekonomický režim provozu 2 Tlačítka < > / < + >: Snížení nebo zvýšení intenzity sprchovacího proudu 3 LED indikace ohřevu zásobníku teplé vody 4 Tlačítko sprchy: Sprcha - spuštění a zastavení LED indikace LED Svítí modře Bliká modře Nesvítí Bliká červeně Význam Vytápěcí těleso je zapnuté Přepnutí na ekonomický režim provozu. V ekonomickém režimu provozu (nastavení ve výrobě) se vytápěcí těleso zapne až při aktivování zaznamenání uživatele. Doba ohřevu je 2 až 3 min Vytápěcí těleso je vypnuté nebo je zapnutý ekonomický režim provozu a není aktivované zaznamenání uživatele Hlášení poruchy (viz Porucha vprovozu ) 8 1 Výrobní štítek a číslo série (zadní strana) 2 Ovládací panel 3 Pokyny k čištění pro koncové zákazníky 4 Síťový vypínač pod krytem 5 Vyrovnávací podložky 6 Rameno se sprchovací tryskou 7 Kulový kohout přívodu vody 8 Vypouštěcí šroub vodní nádržky 0 D

6 CS Dálkové ovládání Zapnutí a vypnutí WC Geberit AquaClean Sela Pomocí šroubováku otevřete kryt na pravé straně. 1 1 Tlačítko sprchy: Spuštění a zastavení sprchy 2 Tlačítka < >/<+>: Snížení nebo zvýšení intenzity sprchovacího proudu 3 Šipková tlačítka: Poloha ramene s tryskou dopředu a dozadu 4 Šipková tlačítka (současně): Zapnutí a vypnutí oscilační sprchy 0 Používání WC Geberit AquaClean Sela Zařízení obsahuje zaznamenání uživatele. Když sedíte na WC sedátku, aktivuje se WC Geberit AquaClean Sela a dálkové ovládání. 2 2 Zapněte resp. vypněte síťový vypínač. Splachování WC spouštíte jako obvykle tlačítkem splachování na splachovací nádržce. WC Geberit AquaClean Sela lze kdykoli použít jako normální WC. Po zapnutí blikne LED na ovládacím panelu třikrát modře a následně svítí 10 min po posledním zaznamenání uživatele. 6 D

7 Zapnutí sprchy CS Sprchovací tryska se automaticky čistí vodou před každým sprchováním a po něm. 1 Posaďte se na WC. 2 Stiskněte tlačítko sprchy na ovládacím panelu nebo na dálkovém ovládání. Sprchovací proud se zesílí resp. zeslabí. Nastavení polohy ramena stryskou Polohu ramena s tryskou můžete nastavit v pěti stupních. Naposledy nastavená poloha ramena s tryskou je uložena. Sprcha se spustí a po 20 s se zastaví. Stisknutím tlačítka sprchy můžete průběh sprchování zastavit dříve. Nastavení intenzity sprchovacího proudu Stiskněte během průběhu sprchování šipková tlačítka na dálkovém ovládání. Intenzitu sprchovacího proudu můžete nastavit v pěti stupních. Naposledy nastavená intenzita sprchovacího proudu je uložena. Stiskněte během průběhu sprchování tlačítko < > nebo < + > na ovládacím panelu nebo na dálkovém ovládání. Rameno s tryskou se pohybuje dopředu resp. dozadu. D

8 CS Zapnutí resp. vypnutí oscilační sprchy Díky pohybování ramena s tryskou dopředu a dozadu zvyšuje oscilační sprcha čisticí účinek. Stiskněte současně obě šipková tlačítka na dálkovém ovládání. Plynulé sklápění WC sedátka a WC víka Brzdicí prvky WC sedátka a WC víka zajišťují odpružení a tiché a pomalé zavření. Otevírání funguje jako u normálního WC sedátka a WC víka. WC sedátko a WC víko nesklápějte ručně. Poškozují se tím brzdicí prvky. Rameno s tryskou se pohybuje dopředu a dozadu. Zapnutí resp. vypnutí zásobníku s teplou vodou Stiskněte opakovaně tlačítko <Ohřev zásobníku teplé vody>, až LED na ovládacím panelu ukazuje požadovaný stav (ON/OFF/ ekonomický režim provozu). LED na ovládacím panelu ukazuje, zda je zásobník teplé vody zapnutý resp. vypnutý nebo zda je nastaven na zaznamenání uživatele (ekonomický režim provozu) (viz Ovládací panel ). 8 D

9 1978 Vypuštění zásobníku teplé vody CS Pokud nebudete WC Geberit AquaClean Sela delší dobu používat (např. při dovolené), doporučujeme vypustit zásobník teplé vody. Jakmile uvedete WC Geberit AquaClean Sela znovu do provozu, zásobník teplé vody se opět automaticky naplní. 1 Uzavřete kulový kohout Voda ze zásobníku teplé vody vyteče do nádoby. 5 Pomocí mince utáhněte vypouštěcí šroub o čtvrt otáčky. 2 Vypněte zařízení síťovým vypínačem. 3 Pod vypouštěcí šroub postavte vhodnou nádobu o minimálním objemu 1.3 l. 4 Pomocí mince povolte vypouštěcí šroub o čtvrt otáčky. D

10 CS Porucha v provozu NEBEZPEČÍ Ohrožení života následkem úrazu elektrickým proudem Přístroj nikdy neotevírejte a neopravujte sami. Poškozený síťový kabel nikdy nevyměňujte sami. Kontaktujte zákaznický servis. Porucha Příčina Odstranění závady Žádná funkce není aktivní Síťová vidlice není zasunuta Připojte síťovou vidlici vzásuvce Pojistka v elektrickém rozvaděči je vadná Pojistka v síťovém kabelu je vadná Přerušené napájení elektrickým proudem Vyměňte pojistku v elektrickém rozvaděči Vytáhněte síťovou vidlici a kontaktujte zákaznický servis Nechte napájení elektrickým proudem zkontrolovat odborným pracovníkem Teplota vody je příliš nízká Vytápěcí těleso není zapnuté Stiskněte tlačítko <Ohřev zásobníku teplé vody> Sprchovací proud je příliš slabý nebo voda neproudí vůbec Rameno s tryskou se nezasouvá Je nastavena příliš nízká intenzita sprchovacího proudu Sprchovací tryska je ucpaná nebo zanesená vodním kamenem Košíkový filtr je ucpaný nebo zanesený vodním kamenem Přerušené napájení elektrickým proudem Sprchovací WC je vadné Zvyšte intenzitu sprchovacího proudu Vyčistěte nebo vyměňte sprchovací trysku Vyčistěte nebo vyměňte košíkový filtr Obnovte napájení elektrickým proudem. Rameno s tryskou se automaticky zasune Vypněte WC a kontaktujte zákaznický servis Plynulé sklápění nefunguje Hydraulika je vadná Kontaktujte zákaznický servis Voda vytéká zbezpečnostního přepadu vlevo vedle ramene stryskou Vytáhněte síťovou vidlici, zavřete kulový kohout a kontaktujte zákaznický servis 10 D

11 Porucha Příčina Odstranění závady WC sedátko se viklá Chybí vyrovnávací podložky Namontujte nové vyrovnávací podložky Dálkové ovládání nefunguje LED bliká červeně: jednou každé 2 s LED bliká červeně: dvakrát každé 2 s LED bliká červeně: třikrát každé 2 s LED bliká červeně: čtyřikrát každé 2 s LED bliká červeně: pětkrát každé 2 s Jsou namontovány vyrovnávací podložky Standardní Baterie dálkového ovládání je vybitá Teplotní čidlo je vadné Kulový kohout je zavřený Košíkový filtr je ucpaný nebo zanesený vodním kamenem Rameno s tryskou je zablokované Voda je teplejší než 45 C. Spustil ochranný omezovač teploty Vodní čerpadlo již nefunguje správně nebo je vadné Vyměňte vyrovnávací podložky Standardní za podložky Zvýšené Vyměňte baterii Kontaktujte zákaznický servis Otevřete kulový kohout Vyčistěte nebo vyměňte košíkový filtr Zkontrolujte otvor ramene stryskou Zkontrolujte polohu trysky, nasaďte trysku správně Kontaktujte zákaznický servis Kontaktujte zákaznický servis Kontaktujte zákaznický servis CS D

12 CS Technická údržba Povolené čisticí prostředky a čisticí vybavení Čisticí prostředky Čisticí prostředek smí být mírně kyselý jako např. kyselina citrónová Čisticí prostředek řeďte nejlépe vodou Nepovolené čisticí prostředky a čisticí vybavení Čisticí prostředky Xi Čisticí prostředek nesmí být práškový jako např. abrazivní prášek nebo jiné abrazivní prostředky Čisticí prostředek nesmí být žíravý jako např. koncentrované čističe odpadů Čisticí prostředek nesmí být dráždivý pro oči a pokožku Čisticí prostředek musí být tekutý Čisticí prostředek nesmí být škodlivý pro pokožku Čisticí prostředek smí být pěnivý Čisticí prostředek nesmí obsahovat chlór ve vysoké koncentraci Čisticí prostředek nesmí být brusný jako např. písek nebo abrazivní pasta Čisticí vybavení Škrábající houba Čisticí vybavení Houba, houba na tabuli Ocelová vlna, ocelové čističe, drátěnky Hadřík, kožená utěrka Štětka na WC 12 D

13 Tipy CS Problém Ucpání sprchovací trysky vodním kamenem nebo cizími látkami ve vodě Močové usazeniny na WC keramice Zbytky rzi z vody na WC keramice Usazeniny vodního kamene na WC keramice Odstranění závady Pro vyčištění vložte sprchovací trysku na několik hodin do běžného prostředku pro odvápnění Pro vyčištění nechte působit jemný čistič na vany (4 hodnota ph 9) 30 min a opláchněte vodou. Zvláště vhodné jsou čisticí gely a pěnové čističe, protože dobře drží i na šikmých plochách Povrchové úpravě WC keramiky neškodí. Pro vyčištění nechte působit jemný čistič na vany (4 hodnota ph 9) 30 min a opláchněte vodou Pro vyčištění nechte působit jemný čistič na vany (4 hodnota ph 9) 30 min a opláchněte vodou Ošetřování a čištění WC Geberit AquaClean Sela je vysoce kvalitní výrobek s velmi snadnou údržbou. WC keramika má speciální povrchovou úpravu. Díky této povrchové úpravě se kapky vody sbíhají do kuliček a jsou velmi dobře odpuzovány. Vodní kámen a nečistoty jsou v kapkách vody uzavřeny a snadno s nimi spláchnuty. Tento efekt je velmi šetrný k životnímu prostředí, protože není nutné používat agresivní čističe WC. WC sedátko a WC víko lze snadno čistit a vpřípadě potřeby odmontovat. Také sprchovací trysku lze při ucpání vodním kamenem nebo jinými látkami snadno vyměnit. Agresivní čisticí prostředky mohou poškodit povrch materiálu. Proto dodržujte následující pokyny k ošetřování a čištění. D

14 CS Čištění WC keramiky Předpoklady Při čištění WC keramiky vždy zvedněte WC sedátko a WC víko. Případné výpary z čisticích prostředků by mohly narušit jejich povrch. K čištění nepoužívejte škrábající houby ani brusné prostředky. 1 WC keramiku čistěte jemným čističem na vany nebo jemným univerzálním čističem. 2 WC keramiku opláchněte vodou. 3 Odolné nečistoty odstraňte štětkou na WC a opláchněte vodou. Čištění WC sedátka, WC víka a krytu Odmontování WC sedátka a WC víka pro čištění Vpřípadě silného znečištění lze WC sedátko a WC víko jednoduše a rychle odmontovat, vyčistit a znovu namontovat. 1 WC sedátko a WC víko vyklopte směrem nahoru. 2 Vyzvedněte WC sedátko a WC víko svisle směrem nahoru z držáku. K čištění nepoužívejte škrábající houby ani brusné prostředky. Nedoporučujeme ani čističe obsahující rozpouštědla nebo kyseliny, prostředky pro odvápnění, ocet a čisticí prostředky obsahující kyselinu octovou. Narušují povrch a mohou způsobit jeho zbarvení. 1 WC sedátko, WC víko a kryt otřete pomocí měkkého hadříku a jemného mycí prostředku, který není škodlivý pro pokožku. 2 WC sedátko, WC víko a kryt osušte měkkým hadříkem. 3 WC sedátko a WC víko vyčistěte. 4 Zaveďte WC sedátko a WC víko svisle shora do držáku. 5 WC sedátko a WC víko nechte sklouznout směrem dolů. 14 D

15 Vyčištění nebo výměna sprchovací trysky 1 Vyklopte WC sedátko a WC víko. 2 Stiskněte současně tlačítka < > a < + > nebo tlačítko < + > a tlačítko sprchy. Vyjede rameno s tryskou, aniž stříká vodu. 3 Jednou rukou přidržte rameno s tryskou a druhou rukou opatrně vytáhněte sprchovací trysku. 6 Vyčistěte otvor ramena s tryskou. 7 Stiskněte současně tlačítka < > a < + > nebo tlačítko < + > a tlačítko sprchy. Vyjede rameno s tryskou, aniž stříká vodu. 8 Nasaďte vyčištěnou nebo novou sprchovací trysku na rameno. 9 Stiskněte současně tlačítka < > a < + > nebo tlačítko < + > a tlačítko sprchy. Rameno s tryskou se zasune do výchozí polohy. Vyčištění nebo výměna košíkového filtru 1 Uzavřete kulový kohout pod WC keramikou. CS Pokud je sprchovací tryska natolik znečištěná, že ji již nelze vyčistit, musí se sprchovací tryska vyměnit. 4 Vyčistěte a odvápněte sprchovací trysku. 5 Stiskněte současně tlačítka < > a < + > nebo tlačítko < + > a tlačítko sprchy. Rameno s tryskou se zasune do výchozí polohy. 2 Uvolněte ohebnou hadičku a vypusťte zbytek vody do nádoby. D

16 CS 6 Našroubujte ohebnou hadičku Otevřete kulový kohout pod WC keramikou. 3 Demontujte košíkový filtr. Pokud je košíkový filtr natolik znečištěný, že ho již nelze vyčistit, musí se košíkový filtr vyměnit. 4 Vyčistěte a odvápněte košíkový filtr. 5 Nasaďte vyčištěný nebo nový košíkový filtr. 16 D

17 Výměna vyrovnávací podložky Pokud vyrovnávací podložky nedoléhají rovnoměrně na WC keramiku, může se WC Geberit AquaClean Sela poškodit. 1 Vyklopte WC sedátko a WC víko. 2 Odstraňte poškozenou vyrovnávací podložku. Výměna baterie dálkového ovládání Postavte se vedle sprchovacího WC, aby bylo dálkové ovládání rozpoznáno. 1 Otevřete pouzdro na zadní straně dálkového ovládání. 2 Vyměňte baterii typu CR2032. Vybitou baterií zlikvidujte odborným způsobem. CS 3 Nasaďte vhodnou vyrovnávací podložku. 3 Zavřete pouzdro na zadní straně dálkového ovládání. D

18 CS Udržitelný rozvoj Firma Geberit a udržitelný rozvoj Jakou vedoucí společnost v oblasti sanitární techniky v Evropě se Geberit zasazuje pro úspory vody, efektivní využívání zdrojů a výstavbu s ohledem na udržitelný rozvoj. Firemní skupina dokazuje již pod desetiletí, že je dlouhodobá úspěšná podnikatelská činnost slučitelná s ekologickým a sociálním jednáním. Vedení podniku zaměřené ve prospěch trvale udržitelného rozvoje současně napomáhá k úsporám nákladů a minimalizování rizik. Geberit chce být pro zákazníky, dodavatele a jiné partnery příkladem a vytvářet měřítka. K tomu patří výrobky šetřící vodu, vyrobené s ohledem na trvalý udržitelný rozvoj, bezpečná, ekologická výroba s efektivním využíváním zdrojů, zásobování a logistika s vysokými ekologickými a etickými standardy a rovněž dobré pracovní podmínky pro více než angažovaných a kompetentních zaměstnanců na celém světě. Společenskou odpovědnost lze mimo jiné pozorovat v rámci celosvětových projektů pomoci v oblasti základní kompetence jako je voda. Ekodesign Ekologická bilance Základem výrobků, vyrobených s ohledem na trvale udržitelný rozvoj, je systematický inovační proces, při kterém jsou zvoleny pokud možno ekologické materiály a funkční principy, minimalizována rizika a vyvíjeno úsilí k vysoké efektivitě využívání zdrojů. K tomuto výrobku lze na vyžádání dodat podrobnou ekologickou bilanci. Ekologické podněty Tento výrobek byl vyvinut s velkou pečlivostí, také s ohledem na spotřebu energie, vody a zdrojů (vit též technické informace). Ekologické dopady užívání výrobku můžete snížit tím, že - vypnete zařízení při odjezdu na dovolenou - přerušíte ručně sprchování a ušetříte tak teplou vodu - k osušení použijete co nejméně papíru - vypnete ohřev zásobníku teplé vody (OFF) - použijete ekologické čisticí prostředky - zařízení pravidelně udržujete a svědomitě s ním zacházíte - zařízení odevzdáte k likvidaci zpět firmě Geberit nebo určené partnerské firmě k provedení odborné likvidace Složení Tento výrobek je v souladu s požadavky směrnice EU Omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (RoHS, 2011/65/EU) a neobsahuje látky ohrožující životní prostředí jako například olovo, rtuť, kadmium a chrom VI. Dodrženo je rovněž Nařízení Evropské unie o chemických látkách REACH (1907/2006/ES), které obsahuje registraci, hodnocení, povolování a omezování určitých chemických látek. 18 D

19 Likvidace starých elektrických a elektronických zařízení CS Na základě směrnice 2002/96/ES WEEE o starých elektrických a elektronických zařízeních jsou výrobci elektrických přístrojů povinni přijímat stará zařízení zpět a čistě je likvidovat. Tento symbol znamená, že se výrobek nesmí vyhazovat do zbytkového odpadu. Stará zařízení je nutno vrátit přímo firmě Geberit, která zajistí jejich odbornou likvidaci. Adresy sběrných míst se dozvíte od příslušné distribuční společnosti Geberit nebo na webu Shoda Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě lze získat u příslušné distribuční společnosti firmy Geberit. D

20 Geberit spol. s r.o. Moravanská 85 CZ Brno T F D

Návod k obsluze Geberit AquaClean 4000

Návod k obsluze Geberit AquaClean 4000 Zcela podle Vašich představ... 58 Moderní tělesná hygiena... 58 Jednoduchá obsluha... 58 Další otázky? - Rádi Vám odpovíme!... 58 Důležité pokyny... 59 Použití v souladu s určením... 59 Bezpečnostní pokyny...

Více

Teplovodní tlaková myčka Série W

Teplovodní tlaková myčka Série W Teplovodní tlaková myčka Série W W17/250;W21/200;W25/200; W30/200;W20/300 1 1. Použití Přístroj je určen výhradně k mytí a čištění strojů, automobilů, budov, nářadí a různých omyvatelných ploch, které

Více

EO 10 klasik EO 15 P. TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. Malý tlakový zásobník teplé vody Obsluha a instalace 2

EO 10 klasik EO 15 P. TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. Malý tlakový zásobník teplé vody Obsluha a instalace 2 TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. Malý tlakový zásobník teplé vody Obsluha a instalace 2 EO 10 klasik EO 15 P SK Uzavretý (tlakový) malý zásobník na teplú vodu Obsluha a inštalácia 22 OBSAH ZVLÁŠTNÍ POKYNY

Více

GS 502 GS 515. Návod k obsluze

GS 502 GS 515. Návod k obsluze win ter h lte r GS 502 GS 515 Návod k obsluze Winterhalter Gastronom GmbH Winterhalter Gastronom spol. s r.o. Postfach 1152 Modletice 103 D-88070 Meckenbeuren 251 01 Říčany u Prahy Telefon 07542/402-0

Více

Malý průtokový ohřívač M 3..7

Malý průtokový ohřívač M 3..7 DE EN FR NL PL CS SK NO SV BG FI PT ES 3 19 35 52 69 85 101 117 132 148 164 180 196 Malý průtokový ohřívač M 3..7 Pokyny k instalaci a provozu Instantaneous water heater M 3..7 Operating and installation

Více

Návod k obsluze. Plnicí stanice BS01. k použití s kompletními stanicemi typové řady KS od data výroby 08/2002. 6301 7460 03/2002 CZ Pro obsluhu

Návod k obsluze. Plnicí stanice BS01. k použití s kompletními stanicemi typové řady KS od data výroby 08/2002. 6301 7460 03/2002 CZ Pro obsluhu 630 7460 03/00 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Plnicí stanice BS0 k použití s kompletními stanicemi typové řady KS od data výroby 08/00 Uschovejte prosím návod u plnicí stanice! Přečtěte prosím pečlivě

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-134

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-134 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-134 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

GS 501. Návod k obsluze

GS 501. Návod k obsluze GS 501 Návod k obsluze Winterhalter Gastronom GmbH Winterhalter Gastronom CS Postfach 1152 Modletice 103 D-88070 Meckenbeuren 251 01 Říčany u Prahy Telefon +49(0)7542/402-0 Telefon: 323 604 536-7 Telefax

Více

5. Demontáž 6. Údržba 7. Likvidace 8. Opravy a servis

5. Demontáž 6. Údržba 7. Likvidace 8. Opravy a servis Návod k obsluze HORNET Provedení W 40 W 40 G 40/12 G 40/12 G 40/24 G 40/24 Obsah 1. Bezpečnostní pokyny 1.1 Pracovně-bezpečnostní pokyny 1.2 Požadavky na místo instalace 2. Obecné informace 2.1 Výrobce

Více

Obr. 2 Obr. 3. Obr. 4 Obr. 5. Obr. 6 Obr. 7. Obr. 8 Obr. 9

Obr. 2 Obr. 3. Obr. 4 Obr. 5. Obr. 6 Obr. 7. Obr. 8 Obr. 9 Mod. 2481 CZ Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obr. 8 Obr. 9 Obr. 10 Obr. 11 Obr. 12 Obr. 13 VYSOKÉ NAPĚTÍ Nesundávejte kryty! Uvnitř je vysoké napětí! Obr. 14 Důležité varování TENTO SPOTŘEBIČ

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-112

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-112 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-112 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

T20 PRŮMYSLOVÝ ODVLHČOVAČ - VYSOUŠEČ. Návod k používání

T20 PRŮMYSLOVÝ ODVLHČOVAČ - VYSOUŠEČ. Návod k používání PRŮMYSLOVÝ ODVLHČOVAČ - VYSOUŠEČ Návod k používání Obsah Strana Poškození během transportu Diagram výkonu Popis Funkční princip Schéma chladícího okruhu Příprava Zapnutí Indikace stavu Poruchy a jejich

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-115

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-115 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-115 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Dieselové čerpadlo 100 l/min

Dieselové čerpadlo 100 l/min Dieselové čerpadlo 100 l/min 89 351 A801 CZ 230 V 1~AC Obsah 1. Všeobecné údaje 3 1.1 Odborné používání 3 1.2 Konstrukce a popis funkce 3 1.3 Oblast použití 3 1.4 Požadavky na místo instalace 3 1.5 Technické

Více

Horkovzdušný vysoušeč rukou

Horkovzdušný vysoušeč rukou Horkovzdušný vysoušeč rukou high speed air Komfortní a rychlé osoušení pomocí soustředěného proudu vzduchu Návod na instalaci a používání Neprovádějte instalaci zařízení, pokud nejste způsobilá osoba s

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-189

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-189 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-189 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Compact Ice A100062V V2/0413

Compact Ice A100062V V2/0413 Compact Ice A100062V V2/0413 CZ ČESKY Překlad originálního návodu k obsluze Dříve než začnete používat zařízení, přečtěte si návod k obsluze a potom jej uschovejte na dostupném místě! 1. Obecné informace...

Více

Bezpečnost. Kontakt. Technické údaje DE EN FR CZ NL ES PT DK NO SE FI IS PL HU SK CZ SL HR EE LV LT BG RO GR TR RU AE IL CN JP. Vysvětlení symbolů

Bezpečnost. Kontakt. Technické údaje DE EN FR CZ NL ES PT DK NO SE FI IS PL HU SK CZ SL HR EE LV LT BG RO GR TR RU AE IL CN JP. Vysvětlení symbolů B765-00&BDC -0 Bezpečnost Cílová skupina a kvalifikace Montáž produktu Geberit může provádět pouze vyškolený sanitární instalatér za dodržení montážního návodu a bezpečnostních ustanovení. Základní bezpečnostní

Více

ELEKTRICKé OHŘÍVAČe VODY. M xxx SLIM. Návod k použití a instalaci OH 4. FAGOR_OH4_T07F042F7.indd 1 23.6.2012 20:50:33

ELEKTRICKé OHŘÍVAČe VODY. M xxx SLIM. Návod k použití a instalaci OH 4. FAGOR_OH4_T07F042F7.indd 1 23.6.2012 20:50:33 ELEKTRICKé OHŘÍVAČe VODY Řada M xxx SLIM Návod k použití a instalaci OH 4 FAGOR_OH4_T07F042F7.indd 1 23.6.2012 20:50:33 VÁŽENÁ ZÁKAZNICE/VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU, GRATULUJEME! Právě jste se stali majiteli elektrického

Více

KERAMICKÉ TOPIDLO INSTRUKCE K PROVOZU

KERAMICKÉ TOPIDLO INSTRUKCE K PROVOZU KERAMICKÉ TOPIDLO INSTRUKCE K PROVOZU Před snahou smontovat, instalovat, spustit popsaný produkt anebo vykonat jeho údržbu si pečlivě přečtěte tento návod. Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny. Nedodržení

Více

Geberit AquaClean 4000. Návod k obsluze

Geberit AquaClean 4000. Návod k obsluze Geberit AquaClean 4000 Návod k obsluze Pro maximální pohodu... 4 Jednoduchá obsluha... 4 Máte dotazy k výrobku Geberit AquaClean?... 4 Registrace záručního listu... 4 Životní prostředí... 4 Důležitá upozornění...

Více

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Německo Fax: +49 (0) 5258 971-120

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Německo Fax: +49 (0) 5258 971-120 104915 V1/0315 CZ ČESKY Překlad originálního návodu k obsluze Obsah 1. Bezpečnost... 156 1.1 Bezpečnostní pokyny... 156 1.2 Informace týkající se návodu k obsluze... 157 1.3 Zdroje nebezpečí... 158 1.4

Více

MEGAKOUPELNA Grzegorz Tambor Švabinského 1700/4, 702 00 Ostrava tel. 605 328 328 e-mail: info@megakoupelna.cz www.megakoupelna.cz

MEGAKOUPELNA Grzegorz Tambor Švabinského 1700/4, 702 00 Ostrava tel. 605 328 328 e-mail: info@megakoupelna.cz www.megakoupelna.cz MEGAKOUPELNA Grzegorz Tambor Švabinského 1700/4, 702 00 Ostrava tel. 605 328 328 e-mail: info@megakoupelna.cz www.megakoupelna.cz Informace k montáži: Před montáží skontrolujte, zda nedošlo k poškození

Více

12.4.2007 1 z 16 5410.296.00

12.4.2007 1 z 16 5410.296.00 12.4.2007 1 z 16 5410.296.00 A E ROZMĚRY PŘÍSTTROJE A UMÍSTĚNÍ PŘÍVODŮ připojení vody Ø 12 mm připojovací svorka pro přívod elektrického proudu 12.4.2007 2 z 16 5410.296.00 OVLÁDACÍ KOHOUT PRO NAPLŇOVÁNÍ

Více

TDS 75 / TDS 100 / TDS 120

TDS 75 / TDS 100 / TDS 120 TDS 75 / TDS 100 / TDS 120 CS NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRICKÝ PŘÍMOTOP TRT-BA-TDS-75-100-120-TC-002-CS Obsah Pokyny k návodu k obsluze... 1 Bezpečnost... 2 Informace o přístroji... 3 Transport a skladování...

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě Návod k obsluze a údržbě KERAMICKÝ ZÁŘIČ KH1006 Výrobky značky PRAKTIK dodává: SOLID CZECH a.s., Na Brně 1972, 500 06 Hradec Králové, Česká republika web: www.solid-czech.cz Technická data: Typ: KH1006

Více

Návod k použití TWK 6734 B-860-01

Návod k použití TWK 6734 B-860-01 Návod k použití TWK 6734 B-860-01 Návod k použití si pečlivě pročtěte, řiďte se jím a dobře si ho uschovejte! Tento spotřebič je určen pro domácnost a nikoli pro komerční využití. Případné technické změny,

Více

NÁVOD K OBSLUZE B 1898 01.2003

NÁVOD K OBSLUZE B 1898 01.2003 NÁVOD K OBSLUZE B 898 0.2003 Obsah OBSAH Úvod... 2 Bezpečnostní pokyny... 2 Technické údaje... 4 Jednotlivé Části zařízení... 5 Ovládání... 6 Popis ovládacích prvků... 6 Uvedení do provozu... 7 Výdej

Více

Mobilní ochlazovač vzduchu CM-570

Mobilní ochlazovač vzduchu CM-570 Mobilní ochlazovač vzduchu CM-570 Návod k obsluze Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají likvidovat s domácím odpadem, nýbrž se mají vracet

Více

LB 88 z Zvlhčovač vzduchu Návod k použití

LB 88 z Zvlhčovač vzduchu Návod k použití LB 88 CZ z Zvlhčovač vzduchu Návod k použití Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany www.beurer.com Česky Vážená zákaznice, vážený zákazníku, jsme rádi, že jste si vybrali výrobek z našeho sortimentu.

Více

Návod k použití DHU 632 U DHU 632 E B-34-01 2

Návod k použití DHU 632 U DHU 632 E B-34-01 2 Návod k použití DHU 632 U DHU 632 E B-34-01 2 Při čtení, prosím, sledujte poslední stránky s ilustracemi. Popis spotřebiče Před prvním použitím Před prvním použitím Obsluha odsavače Druhy provozu Odvětrání

Více

SIROCCO SENSOR Instalace a údržba Automatická baterie

SIROCCO SENSOR Instalace a údržba Automatická baterie www.ferro.pl SIROCCO SENSOR Instalace a údržba Automatická baterie TECHNICKÉ ÚDAJE 60 178 70 133 M25x2 Napájení Alkalická baterie 9 V nebo na zvláštní žádost transformátor 9 V Doporučený tlak vody 0,5-8,0

Více

Návod k obsluze SD 18 GVD 10 DV 10. Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com. Původní návod k obsluze

Návod k obsluze SD 18 GVD 10 DV 10. Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com. Původní návod k obsluze Návod k obsluze Původní návod k obsluze SD 18 GVD 10 DV 10 Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com VA61415 (1) 2010-09-01 Návod k obsluze ČESKÝ OBSAH ÚVOD... 4 ÚČEL TOHOTO

Více

TDS 10 M NÁVOD K OBSLUZE KERAMICKÝ TOPNÝ PŘÍSTROJ TRT-BA-TDS10M-TC-001-CS

TDS 10 M NÁVOD K OBSLUZE KERAMICKÝ TOPNÝ PŘÍSTROJ TRT-BA-TDS10M-TC-001-CS TDS 10 M CS NÁVOD K OBSLUZE KERAMICKÝ TOPNÝ PŘÍSTROJ TRT-BA-TDS10M-TC-001-CS Obsah Pokyny k návodu k obsluze... 1 Bezpečnost... 2 Informace o přístroji... 3 Technická data... 3 Transport a skladování...

Více

elektronicky ovládané bidetové sedátko COMFORT

elektronicky ovládané bidetové sedátko COMFORT elektronicky ovládané bidetové sedátko COMFORT Obsah: Bezpečnostní opatření 2 Obsah balení 3 Ovládací panel 4 Charakt. vlastnosti 6 Spuštění 7 Ovládání 8 Nastavení teploty 9 Běžná údržba 10 Odstraňování

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém

NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém 1 OBSAH NÁZEV ČÁSTÍ A SPÍNAČ NASTAVENÍ PROVOZU 3 MÍSTO PRO INSTALACI 4 ELEKTRICKÉ POŽADAVKY 4 BEZPEČNOSTNÍ 4 POUŽÍVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ 4 Jak instalovat baterie

Více

Pneumatické čerpadlo maziv 50:1 a mazací systémy

Pneumatické čerpadlo maziv 50:1 a mazací systémy Pneumatické čerpadlo maziv 50:1 a mazací systémy 03 591 A411 CZ Obsah 1. Všeobecné údaje 2 1.1 Použití v souladu s určeným účelem 2 1.2 Konstrukce a popis funkce 2 1.3 Technická data 3 1.4 Oblast použití

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

BAZÉNOVÝ ČISTIČ "SPEED CLEAN RX 5"

BAZÉNOVÝ ČISTIČ SPEED CLEAN RX 5 BAZÉNOVÝ ČISTIČ "SPEED CLEAN RX 5" Art.č. 061018 Stránka 1 z 9 Obsah BAZÉNOVÝ ČISTIČ "SPEED CLEAN RX 5"... 1 1 Bezpečnostní upozornění... 3 2 Návod k sestavení... 4 3 Příprava a provoz... 5 4 Typy a doporučení...

Více

PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD

PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD Návod k použití model: 58271 CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží

Více

NÁVOD K OBSLUZE B 1895 01.2003

NÁVOD K OBSLUZE B 1895 01.2003 NÁVOD K OBSLUZE B 895 0.2003 Obsah OBSAH ÚVOD... 2 Bezpečnostní pokyny... 2 Technické údaje... 4 Jednotlivé části zařízení... 5 Ovládání... 6 Popis ovládacích prvků... 6 Uvedení do provozu... 7 Stojan

Více

Klokotská 693/9 144 00 Praha 4 Libuš. Tel: 261 101 111 Fax: 261 101 133 servis@fontana.cz www.fontana.cz

Klokotská 693/9 144 00 Praha 4 Libuš. Tel: 261 101 111 Fax: 261 101 133 servis@fontana.cz www.fontana.cz Návod k obsluze VÝDEJNÍK VODY FONTANA WIFF POU FONTANA WATERCOOLERS s.r.o. Klokotská 693/9 144 00 Praha 4 Libuš Tel: 261 101 111 Fax: 261 101 133 servis@fontana.cz www.fontana.cz Pro udržení pracovní výkonnosti

Více

Návod k obsluze PMH-HT2. Elektrické topné těleso

Návod k obsluze PMH-HT2. Elektrické topné těleso Návod k obsluze PMH-HT2 Elektrické topné těleso 1 Správná instalace topného tělesa 1. Elektrické topné těleso 2. Klíč stranový 22 3. Radiátor Komponenty 1. Topná tyč 2. Kryt 3. Vypínač (on/off) 4. Regulace

Více

Plynový kondenzační kotel

Plynový kondenzační kotel Alternativní integrovaná přepínací sada pro přípravu teplé vody Plynový kondenzační kotel 67081895-00.1Wo Návod k instalaci pro odborníka Suprapur KSBR 16, 30 Condens 3000F 16, 30 Soltis condens ELSC 16,

Více

Register and win! www.karcher.com K 55. K 55 pet K 55

Register and win! www.karcher.com K 55. K 55 pet K 55 K 55 K 55 pet K 55 Deutsch 3 English 8 Français 12 Italiano 16 Nederlands 20 Español 24 Português 28 Dansk 32 Norsk 36 Svenska 40 Suomi 44 Ελληνικά 48 Türkçe 53 Русский 57 Magyar 62 Čeština 66 Slovenščina

Více

ELEKTRICKÝ KONVEKTOROVÝ OHŘÍVAČ

ELEKTRICKÝ KONVEKTOROVÝ OHŘÍVAČ CZ ELEKTRICKÝ KONVEKTOROVÝ OHŘÍVAČ INSTRUKCE K PROVOZU Před snahou instalovat a spustit popsaný produkt anebo vykonat jeho údržbu si pečlivě přečtěte tento návod. Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny.

Více

Dříve než začnete používat zařízení, přečtěte si návod k obsluze a potom jej uschovejte na dostupném místě!

Dříve než začnete používat zařízení, přečtěte si návod k obsluze a potom jej uschovejte na dostupném místě! A120406 V5/0713 CZ ČESKY Překlad originálního návodu k obsluze Dříve než začnete používat zařízení, přečtěte si návod k obsluze a potom jej uschovejte na dostupném místě! 1. Obecné informace... 156 1.1

Více

KSW 30920 KSW 38920 B-321-01

KSW 30920 KSW 38920 B-321-01 KSW 30920 KSW 38920 B-321-01 2 Obsah Pokyny k likvidaci 4 Bezpečnostní pokyny 4 Před připojením 6 Váš nový spotřebič 6 Ovládací panel 7 Připojení spotřebiče 7 Skladování lahví 9 Praktické rady 9 Čištění

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Výrobník mlhy NH30

NÁVOD K POUŽITÍ. Výrobník mlhy NH30 NÁVOD K POUŽITÍ Výrobník mlhy NH30 Uchovejte pro další použiti! Kopírování zakázáno 51701985 Eurolite NH-30 1 / 6 Návod k obsluze Pro vaši bezpečnost si prosím před použitím přístroje pečlivě prostudujte

Více

Mini Plus 203530 V1/0213

Mini Plus 203530 V1/0213 Mini Plus 203530 V1/0213 CZ ČESKY Překlad originálního návodu k obsluze Návod k obsluze by měl být vždy po ruce! 1. Obecné informace... 38 1.1 Informace k návodu k obsluze... 38 1.2 Informace týkající

Více

Návod k obsluze GV25 GV35 GV702. Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com. Původní návod k obsluze GV12066 (1) 2012-04-10

Návod k obsluze GV25 GV35 GV702. Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com. Původní návod k obsluze GV12066 (1) 2012-04-10 Návod k obsluze Původní návod k obsluze GV25 GV35 GV702 Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com GV12066 (1) 2012-04-10 Návod k obsluze ČESKÝ OBSAH ÚVOD... 4 ÚČEL TOHOTO NÁVODU

Více

RU 24 NDT. Návod k použití 9000-608-26/30

RU 24 NDT. Návod k použití 9000-608-26/30 RU 24 NDT Návod k použití CZ 9000-608-26/30 CZ 2 9000-608-26/30 2016/06/06 Obsah Důležité informace 1. Obecné informace...4 1.1 Směrnice...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Likvidace přístroje...4 1.5 Použití

Více

Návod k použití. Cooler. Servírovací chladič Typová řada 9192. Podstavný chladič / podpultový chladič Typová řada 9469

Návod k použití. Cooler. Servírovací chladič Typová řada 9192. Podstavný chladič / podpultový chladič Typová řada 9469 coffee wakes up the world Návod k použití Servírovací chladič Typová řada 9192 Podstavný chladič / podpultový chladič Typová řada 9469 Podstavný chladič Typová řada 9468 Servírovací chladič Typová řada

Více

Systémová jednotka HBX PREMIUM 310

Systémová jednotka HBX PREMIUM 310 tepelná čerpadla Systémová jednotka HBX PREMIUM 310 06. 2015 verze 1.00 PZP HEATING a.s, Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629 720 IČ : 28820614 Společnost zapsaná v obchodním

Více

Ekolux 8000 S E R V I S

Ekolux 8000 S E R V I S Ekolux 8000 S E R V I S LUX (CZ), s.r.o. Brunclíkova 17, 162 00 Praha 6-Petřiny telefon: 220 190 880, fax: 220 190 881 bezplatná infolinka: 800-10 30 40 e-mail: servis@lux-com.cz www.lux-com.cz Návod k

Více

Betjeningsvejledning. Bruksanvisning. Käyttöohje. Brukerhåndbok User manual 1-24 25-48 49-72 73-96 2015-01

Betjeningsvejledning. Bruksanvisning. Käyttöohje. Brukerhåndbok User manual 1-24 25-48 49-72 73-96 2015-01 1-24 Betjeningsvejledning 25-48 Bruksanvisning 49-72 Käyttöohje 73-96 Brukerhåndbok Uživatelská příručka97-120 User manual 2015-01 Sériové číslo: Registrační číslo: Telefonní číslo servisu: Dodavatel:

Více

Montážní návod, návod k obsluze a údržbě

Montážní návod, návod k obsluze a údržbě Montážní návod, návod k obsluze a údržbě Komfortní jednotka bytového větrání s rekuperací tepla CWL-300 (B) CWL-400 (B) s přídavnou deskou Wolf Česká republika s.r.o., Rybnická 92, 634 00 Brno, tel. +420

Více

'867 0$1$*(5 Návod k použití

'867 0$1$*(5 Návod k použití Návod k použití DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Děkujeme Vám za zakoupení nového vysavače Hoover Dust Manager. Návod k obsluze - Tento přístroj má být používán pouze k účelu popsaném v návodu k použití. Seznamte

Více

Dříve než začnete používat zařízení, přečtěte si návod k obsluze a potom jej uschovejte na dostupném místě!

Dříve než začnete používat zařízení, přečtěte si návod k obsluze a potom jej uschovejte na dostupném místě! 200054 V6/0914 CZ ČESKY Překlad originálního návodu k obsluze Dříve než začnete používat zařízení, přečtěte si návod k obsluze a potom jej uschovejte na dostupném místě! 1. Obecné informace... 156 1.1

Více

Důležité Přečtěte tuto uživatelskou příručku dříve, než budete používat a uschovejte jej pro budoucí použití.

Důležité Přečtěte tuto uživatelskou příručku dříve, než budete používat a uschovejte jej pro budoucí použití. Důležité Přečtěte tuto uživatelskou příručku dříve, než budete používat a uschovejte jej pro budoucí použití. Nebezpečí Udržujte nabíječku a dezinfekční stanici mimo dosahu vody či jiných čisticích prostředků.

Více

R-200. Návod k použití MINI TROUBA. česky. Mini trouba R-200

R-200. Návod k použití MINI TROUBA. česky. Mini trouba R-200 Návod k použití MINI TROUBA R-200 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

112704 220 NÁVOD K OBSLUZE

112704 220 NÁVOD K OBSLUZE 112704 220 NÁVOD K OBSLUZE 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pokud používáte elektrické přístroje, dodržujte základní bezpečnostní pravidla, včetně následujících: Před použitím šicího stroje si přečtěte následující

Více

JBY 76. z Digitální parní sterilizátor Návod k použití. Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer.

JBY 76. z Digitální parní sterilizátor Návod k použití. Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer. CZ JBY 76 z Digitální parní sterilizátor Návod k použití Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer.de Česky Obsah 1 K seznámení...2 2 Vysvětlení symbolů...2

Více

Elektronicky řízený odváděč kondenzátu Hyperdrain

Elektronicky řízený odváděč kondenzátu Hyperdrain Compressed Air Treatment Elektronicky řízený odváděč kondenzátu Hyperdrain řady HDE010 a HDE020 Návod na obsluhu, údržbu a provoz Kód: 171080230 Vydání 1. ze dne 12. 4. 2000 HDE 010 HDE 020 1 1. Úvod Prostudujte

Více

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Německo Fax: +49 (0) 5258 971-120

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Německo Fax: +49 (0) 5258 971-120 200069 V1/0615 CZ ČESKY Překlad originálního návodu k obsluze Obsah 1. Bezpečnost... 178 1.1 Bezpečnostní pokyny... 178 1.2 Informace týkající se návodu k obsluze... 180 1.3 Zdroje nebezpečí... 181 1.4

Více

Infrazářič Návod k použití...2-12

Infrazářič Návod k použití...2-12 IL 50 CZ Infrazářič Návod k použití...2-12 Beurer GmbH Söflinger Str. 218 D-89077 Ulm (Germany) Tel.: +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de 0483 Česky Obsah

Více

Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu. SMART Line SL & SLEW 100-130 - 160-210 - 240 12/2014

Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu. SMART Line SL & SLEW 100-130 - 160-210 - 240 12/2014 Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu SMART Line SL & SLEW 00 30 60 20 240 2/204 OBSAH OBECNÁ DOPOČENÍ... 4 NÁVOD K OBSLUZE... 5 Ovládací panel ( SLEW )... 5 POPIS ZAŘÍZENÍ... 6 Modely SL / SLEW 00 30

Více

Register and win! www.karcher.com K 2.100 K 2.199

Register and win! www.karcher.com K 2.100 K 2.199 K 2.100 K 2.199 Deutsch 3 English 10 Français 16 Italiano 23 Nederlands 30 Español 37 Português 44 Dansk 51 Norsk 57 Svenska 63 Suomi 69 Ελληνικά 75 Türkçe 82 Русский 89 Magyar 96 Čeština 103 Slovenščina

Více

Návod k obsluze SMARTair plus SMARTair plus mobile. Vždy na správné straně.

Návod k obsluze SMARTair plus SMARTair plus mobile. Vždy na správné straně. Návod k obsluze SMARTair plus SMARTair plus mobile Vždy na správné straně. A1 Rady uživateli... 2 A 1.1 Význam piktogramů... 2 A 1.2 Důležité pokyny... 2 A 1.3 Bezpečnostní opatření... 2 A 1.4 Účel a

Více

CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10]

CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10] CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10] Návod k použití a údržbě POZOR: Pečlivě si přečtěte tento návod k použití před prvním použitím tohoto přístroje. Chybná obsluha může způsobit zranění a/nebo poškození.

Více

NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO

NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO INSTRUKCE K INSTALACI A PROVOZU Před snahou smontovat, instalovat, spustit popsaný produkt anebo vykonat jeho údržbu si pečlivě přečtěte tento návod. Dodržujte všechny bezpečnostní

Více

Uživatelský návod MALDEN / BALBI / ALTAR

Uživatelský návod MALDEN / BALBI / ALTAR Uživatelský návod MALDEN / BALBI / ALTAR Systém HANDY HYDRO AIR LIGHT - - Obsah: A) Úvod Str 2 B) Zprovoznění Spa a udržovací funkce Spa Připojení zařízení na el. síť Str 3 Napouštění SPA studenou vodou

Více

HTE 50. Multifunkční kulma Návod k použití... 2-13

HTE 50. Multifunkční kulma Návod k použití... 2-13 HTE 50 z Multifunkční kulma Návod k použití... 2-13 z Česky Obsah Obsah balení 1 Pro seznámení... 2 Multifunkční kulma 2 Vysvětlení symbolů... 2 Žehlička na vlasy 3 Použití v souladu s určením... 3 Krepovačka

Více

Návod na montáž a obsluhu EB 8039 CZ

Návod na montáž a obsluhu EB 8039 CZ Uzavírací pneumatický ventil (on-off ventil) Typ 3351 Obr.1 typ 3351 Návod na montáž a obsluhu EB 8039 CZ Strana 1 leden 2005 EB 8039 CZ Obsah Obsah Stránka 1 Konstrukce a princip činnosti 4 2 Montáž 4

Více

R-760. Návod k použití VARNÁ KONVICE S NASTAVITELNOU TEPLOTOU. česky. Varná konvice s nastavitelnou teplotou R-760

R-760. Návod k použití VARNÁ KONVICE S NASTAVITELNOU TEPLOTOU. česky. Varná konvice s nastavitelnou teplotou R-760 Návod k použití VARNÁ KONVICE S NASTAVITELNOU TEPLOTOU R-760 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu

Více

Elektronicky řízený průtokový ohřívač vody DBX Provozní a instalační instrukce

Elektronicky řízený průtokový ohřívač vody DBX Provozní a instalační instrukce Elektronicky řízený průtokový ohřívač vody DBX Provozní a instalační instrukce... hospodárně teplá voda. 1 Přehled Při objednávce uveďte prosím typ přístroje a sériové číslo. 2 2 Obsah 1. Přehled... 2

Více

Návod k obsluze/montáži

Návod k obsluze/montáži Magnetický plovákový spínač Kontaktní čidlo alarmu M 1 (K) M 1 pro AS 0, 2, 4, 5, AS W4, AS W8 M 1 K pro AS 1-M a stop ventil pračky GEWAS 191 AN GL Návod k obsluze/montáži Impressum Návod k obsluze/montáži

Více

Návod k obsluze a instalaci

Návod k obsluze a instalaci Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FBI 537 XS FBI 737 XS OBSAH DOPORUČENÍ A POKYNY...2 TECHNICKÁ DATA...3 MONTÁŽ...4 OBSLUHA...6 ÚDRŽBA...7 DOPORUČENÍ A POKYNY MONTÁŽ Přístroj smí zapojit pouze kvalifikovaný

Více

IR 1500 S NÁVOD K OBSLUZE SÁLAVÉ TOPIDLO TRT-BA-IR1500S-TC-001-CS

IR 1500 S NÁVOD K OBSLUZE SÁLAVÉ TOPIDLO TRT-BA-IR1500S-TC-001-CS IR 1500 S CS NÁVOD K OBSLUZE SÁLAVÉ TOPIDLO TRT-BA-IR1500S-TC-001-CS Obsah Pokyny k návodu k obsluze... 1 Bezpečnost... 2 Informace o přístroji... 3 Transport a skladování... 4 Montáž a instalace... 4

Více

CFS 210. Regulační přístroj. Regulační přístroj pro kotle na pevná paliva s kotlovým čerpadlem. Návod k instalaci 6 720 649 360 (2012/02) CZ

CFS 210. Regulační přístroj. Regulační přístroj pro kotle na pevná paliva s kotlovým čerpadlem. Návod k instalaci 6 720 649 360 (2012/02) CZ Návod k instalaci Regulační přístroj CFS 210 6 720 648 120-00.1T Regulační přístroj pro kotle na pevná paliva s kotlovým čerpadlem 6 720 649 360 (2012/02) CZ Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní

Více

Návod k montáži a obsluze EB 2172 CS. Regulátory teploty řady 43, Typ 43-5 a 43-7. Typ 43-5. Typ 43-6

Návod k montáži a obsluze EB 2172 CS. Regulátory teploty řady 43, Typ 43-5 a 43-7. Typ 43-5. Typ 43-6 Regulátory teploty řady 43, Typ 43-5 a 43-7 Typ 43-6 Typ 43-6 Typ 43-7 s tělesem ventilu s přírubami DN 32 až DN 50 Typ 43-5 Typ 43-7 s konci pro přivaření Obr. 1 Teplotní regulátory Návod k montáži a

Více

Zásobníky s jednoduchou spirálou Zásobníky s dvojitou spirálou

Zásobníky s jednoduchou spirálou Zásobníky s dvojitou spirálou Montážní návod CZ Zásobníky s jednoduchou spirálou Zásobníky s dvojitou spirálou CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE UNI EN ISO 9001 Firma BAXI S.p.A. jako jeden z největších evropských výrobců

Více

Vířivý bazén Avenli Grand Spa - Deluxe Series s vyhříváním JL017341NG Návod na použití

Vířivý bazén Avenli Grand Spa - Deluxe Series s vyhříváním JL017341NG Návod na použití Vířivý bazén Avenli Grand Spa - Deluxe Series s vyhříváním JL017341NG Návod na použití Před uvedením do provozu si přečtěte tento návod. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Přečtěte si a dodržujte všechny bezpečnostní

Více

Kuchyňský odsavač par DIC 2440. Návod k obsluze

Kuchyňský odsavač par DIC 2440. Návod k obsluze Kuchyňský odsavač par DIC 2440 Návod k obsluze 2 Před instalaci a použitím spotřebiče si prosím důkladně přečtěte tento návod k obsluze. Vážený zákazníku, doufáme, že Vám tento výrobek, vyrobený v moderních

Více

NÁVOD K POUŽITÍ se Záručním listem

NÁVOD K POUŽITÍ se Záručním listem Svislý a vodorovný termoventilátor Model DA-T201 NÁVOD K POUŽITÍ se Záručním listem Platný od: 1. ledna 2015 Fot. 1. Termoventilátor DA-T201 Během práce se zařízením vždy dodržujte základní pravidla bezpečnosti

Více

Vysavač Návod k obsluze

Vysavač Návod k obsluze Vysavač Návod k obsluze CZ Před zapnutím přístroje se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním přístrojů podobného typu. Používejte přístroj pouze

Více

APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení. Návod k obsluze

APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení. Návod k obsluze APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení Návod k obsluze Děkujeme, že jste si vybrali toto špičkové klimatizační zařízení. Před jeho použitím si pečlivě přečtěte tento návod. 24 BEZPEČNOST PŘED POUŽITÍM

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29 Mobilní klimatizace CL 3542 Základní upozornění Přečtěte si pečlivě návod k obsluze předtím, než uvedete zařízení do provozu a držte se pokynů v návodu včetně varování a popisu zabaleného uvnitř dodávky.

Více

Návod k použití LC 48650 LC 48950 S-574-01

Návod k použití LC 48650 LC 48950 S-574-01 Návod k použití LC 48650 LC 48950 S-574-01 Obr. 1 PLYN 2 Popis odsavače ELEKTRO Popis odsavače Osvětlení Druhy provozu Provoz s odvětráním Ventilátor odsavače nasává kuchyňské výpary a odvádí je přes tukový

Více

Varování: Přístupné části odsavače par mohou být horké při používání varné desky.

Varování: Přístupné části odsavače par mohou být horké při používání varné desky. UŽIVATELSKÝ NÁVOD Varování: Výrobek nesmí být používán dětmi do 8 let a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými a mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem

Více

Návod k instalaci a obsluze EB 8093 CS. Pneumatický regulační ventil Typ 3248-1 a 3248-7

Návod k instalaci a obsluze EB 8093 CS. Pneumatický regulační ventil Typ 3248-1 a 3248-7 Pneumatický regulační ventil Typ 3248-1 a 3248-7 Obr. 1: Typ 3248 jako průchozí ventil a rohový ventil s pohonem typu 3277 Návod k instalaci a obsluze EB 8093 CS Vydání prosinec 2010 Význam pokynů v tomto

Více

32 AX3006/1 MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM NÁVOD K OBSLUZE

32 AX3006/1 MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM NÁVOD K OBSLUZE 32 AX3006/1 MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM NÁVOD K OBSLUZE Obsah Klimatizační zařízení... - 2 - Popis zařízení... - 4 - Příslušenství... - 5 - Ovládací panel... - 6 - Provozní pokyny...

Více

Návod k použití B-345-01

Návod k použití B-345-01 Návod k použití BMS 1300 B-345-01 Popis spotřebiče 1 držadlo vysavače 2 přívodní kabel s automatickým navíjením 3 výfuková mřížka 4 přípojka na přívod kapaliny 5 přívod kapaliny 6 plnicí otvor na čisticí

Více

Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FPL 457 I 645H FPL 607 I 645H FPL 907 I 645H

Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FPL 457 I 645H FPL 607 I 645H FPL 907 I 645H Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FPL 457 I 645H FPL 607 I 645H FPL 907 I 645H OBSAH DOPORUČENÍ A POKYNY... 2 TECHNICKÁ DATA... 3 MONTÁŽ... 5 OBSLUHA... 9 ÚDRŽBA... 10 DOPORUČENÍ A POKYNY MONTÁŽ

Více

MIKROVLNNÁ TROUBA. Příručka pro uživatele

MIKROVLNNÁ TROUBA. Příručka pro uživatele MIKROVLNNÁ TROUBA Model: BM1240AX Příručka pro uživatele Tyto pokyny si pečlivě přečtěte dříve, než budete mikrovlnnou troubu instalovat a používat. Do místa níže zapište VÝROBNÍ Č., které najdete na štítku

Více

Uživatelská příručka pro myčky nádobí Jemi GS-18, GS-6

Uživatelská příručka pro myčky nádobí Jemi GS-18, GS-6 Uživatelská příručka pro myčky nádobí Jemi GS-18, GS-6 Asistenční servis MARCCRAB GASTRO s.r.o. REVOLUČNÍ 19/73 PLZEŇ 312 07 tel. 377 470 122 mobil: 602 173 253 Společnost Marccrab gastro s.r.o. je součástí

Více

2200W elektrická motorová pila

2200W elektrická motorová pila ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ PRO ZAHRÁDKÁŘE 2200W elektrická motorová pila Strana 1 1. POPIS SYMBOLŮ Symboly jsou v tomto návodu použity, aby vás upozornily na možná rizika. Bezpečnostním symbolům a vysvětlivkám,

Více

CP1 6 720 645 612 (2010/08) DE/AT/CH/FR/ GB/IT/NL/PO/PT/RO/ES/CZ/TR

CP1 6 720 645 612 (2010/08) DE/AT/CH/FR/ GB/IT/NL/PO/PT/RO/ES/CZ/TR CP 6 70 65 6 (00/08) DE/AT/CH/FR/ GB/IT/NL/PO/PT/RO/ES/CZ/TR Obsah Obsah Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny.. 67. Použité symboly................... 67. Bezpečnostní pokyny............... 67 Údaje

Více