v letech Kristina UHLÍKOVÁ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "v letech 1945 1958 Kristina UHLÍKOVÁ"

Transkript

1 Ochrana sakrálních památek v v letech ãesk ch zemích Kristina UHLÍKOVÁ Obr. 1. Prá ily (okres Klatovy), kostel sv. Prokopa, odstfielen v roce (Foto pfied rokem 1953, fotoarchiv NPÚ) Pfiedkládan ãlánek 1 je vûnovan ochranû sakrálních památek v období od skonãení 2. svûtové války do roku 1958, kdy vstoupil v platnost první ãeskoslovensk zákon na ochranu památek. Termín sakrální podle Akademického slovníku cizích slov znamená posvátn, jsou jím tedy oznaãovány památky, jejichï hlavní vyuïití je nebo pûvodnû bylo náboïenské. Tento v raz, dnes bûïnû pouïívan v oblasti památkové péãe, v ak není zcela pfiesn. Zahrnuje ir í okruh památek neï skupinu, o níï je pojednáno v následujícím textu. V stiïnûj í by patrnû byl pfiívlastek (ve 40. a 50. letech 20. století také mnohem ãastûji uïívan ) církevní památky, tedy památky spravované do roku 1949 církvemi ãi náboïensk mi organizacemi. Tyto objekty i jejich mobiliáfi v systému státní památkové péãe tvofiily ve sledovaném období jednu skupinu památek a spojuje je podobn osud. Správu objektû, které v roce 1945 jiï nepatfiily církevním vlastníkûm a byly také vût inou vyuïívány k jin m neï náboïensk m úãelûm, ãekala ponûkud jiná historie, pfiedev ím v závislosti na tom, kter subjekt je vlastnil. Napfiíklad vût ina zámeck ch ãi hradních kaplí byla zestátnûna spoleãnû s tûmito objekty jiï pfied rokem 1949 a jako jejich souãásti figurovaly i v systému státní památkové péãe. Budovy klá terû zru en ch za josefinsk ch reforem, ãasto vyuïívané k rûzn m hospodáfisk m úãelûm, byly vyvlastnûny podle velikosti majetku jejich drïitele vût inou také jiï dfiíve. Pfiístup státní správy k nim byl v závislosti na subjektu, kterému je stát pfiidûlil, velmi rûznorod. Období V období pfied pfievedením majetku církví a náboïensk ch spoleãností na stát v roce 1949 byla údrïba církevních památek zaji Èována z vût í ãásti jejich vlastníky. Pouze v pfiípadû, Ïe byly jejich prostfiedky nedostateãné a jednalo se o údrïbu v znamn ch památek, vyuïívaly církve systému státních finanãních podpor, které byly poskytovány z vefiejn ch prostfiedkû na doporuãení Státního památkového úfiadu. Poãet památek, které byly na na em území po- kozeny pfiímo váleãn mi událostmi, byl ve srovnání se sousedními zemûmi velmi nízk. Bombardování Prahy na poãátku roku 1945 po kodilo kostel i klá ter Na Slovanech, mimo hlavní mûsto byl váïnû zasaïen napfiíklad dûkansk kostel v Ústí nad Labem ãi jezuitské kostely v Brnû a v Opavû. 2 Vût ina tûchto staveb byla v ak opravena relativnû brzy. Stav dal ích nemovit ch památek kfiesèansk ch církví se v ak bûhem okupace v raznû zhor il, pfiedev ím v dûsledku nafiízeného zákazu stavebních oprav. Nejvíce váleãné období poznamenalo Ïidovské kultovní pa- 1 Nejv znamnûj ím zdrojem informací byly archivní prameny uloïené ve dvou fondech Státního ústfiedního archivu (SÚA) Státní památková správa (SPS) a Státní úfiad pro vûci církevní (SÚC). âásteãnû autorka vyuïila také prameny z fondu Národní kulturní komise z oddûlení dokumentace Ústavu dûjin umûní AV âr (OD ÚDU AV âr). Dále se práce opírá o fiadu publikovan ch pramenû, pfiedev ím zákonû zvefiejnûn ch ve Sbírce zákonû republiky âeskoslovenské (Sb.) a vyhlá ek a úfiedních sdûlení publikovan ch v Úfiedním listu republiky âeskoslovenské (Ú. l.). âásti t kající se pfievedení správy církevních památek na stát a vysvûtlující postup likvidace klá terû vycházejí z poznatkû zvefiejnûn ch v odborné historické literatufie, pfiedev ím v knize Karla KAPLANA: Stát a církev v âeskoslovensku , Ústav pro soudobé dûjiny AV âr, Praha âlánky Vlastimila VINTRA byly hlavní oporou pro první úsek studie t kající se v voje systému památkové péãe ve sledovaném období (V voj organizace státní památkové péãe v âeskoslovensku v letech , in: Zprávy památkové péãe 20, 1960, s ; Státní památková péãe na prahu tfietí pûtiletky, in: Zprávy památkové péãe 20, 1960, s. 1 5; Úvod do dûjin a teorie památkové péãe, sv. 1, Nástin v voje a základní ideové otázky památkové péãe, SPN, Praha 1982). Závûr t kající se oficiálního postoje k ochranû daného typu památek vychází pfiedev ím z textû hlavních pfiedstavitelû tehdej í státní památkové péãe ãi v znamn ch historikû umûní (citace viz pfiíslu né poznámky). 2 Váleãné kody na stavebních památkách, in: Zprávy památkové péãe 7, 1947, s

2 mátky. Nûkteré z nich byly bûhem války úmyslnû zniãeny nacisty, zb vající trpûly nedostatkem péãe vzhledem k zániku vût iny Ïidovsk ch nábo- Ïensk ch obcí, které je pûvodnû spravovaly. Situace sakrálních památek se ani po válce pfiíli nezlep ila, jednak díky patné hospodáfiské situaci, ale i vzhledem k jin m prioritám tehdej í spoleãnosti, která se nutnû soustfiedila pfiedev ím na fie ení komplikovan ch politick ch problémû. Pro státní památkovou péãi se stala hlavním cílem záchrana velkého mnoïství zestátnûn ch památek, pfiedev ím b val ch lechtick ch sídel. Nejv znamnûj í z nich spravovala od roku 1947 Národní kulturní komise. Do její kompetence spadaly z církevních památek kromû zámeck ch kaplí pouze vysídlené klá tery, 3 ve kter ch byla vût ina fieholníkû nûmecké národnosti (pfiedev ím Osek a Broumov). Po válce se nejzávaïnûj ím problémem péãe o církevní památky ukázala záchrana kostelû a far v pohraniãních oblastech postiïen ch vysídlením nûmeckého obyvatelstva, a tedy zánikem místních náboïensk ch obcí. Osídlování tûchto území postupovalo relativnû pomalu, novû pfiíchozí lidé také vût inou nemûli velk zájem o údrïbu pro nû nûmeck ch památek. Navíc církve trpûly nedostatkem knûïí, ktefií by mohli na opu tûné fary nastoupit, a zabránit tak dal ímu chátrání budov i mobiliáfie farnosti. Na alarmující situaci upozoràoval napfiíklad dopis Biskupské konsistofie v âesk ch Budûjovicích z roku 1948 adresovan Státnímu památkovému úfiadu v Praze o stavu církevních památek v této diecézi. 4 Konsistofi v nûm Ïádala památkov orgán o pomoc pfii zachování tûchto památek, které jsou vût inou v ubohém stavu a nutnû potfiebují vãasné záchrany. kody na nich byly podle tohoto dopisu zpûsobeny nedostateãnou péãí, vojensk mi zbûhy, pfiíslu níky armád i nov mi osídlenci pfiicházejícími do pohraniãí. Památky zestátnûné církvím roku 1949 K závaïné zmûnû v zaji tûní církevních památek v âeskoslovensku do lo v roce 1949 po vydání tzv. církevních zákonû, na jejichï základû pfie la správa majetku církví a náboïensk ch spoleãností na stát. Nejv znamnûj ím v tomto ohledu byl zákon ã. 218/1949 Sb., o hospodáfiském zabezpeãení církví a náboïensk ch spoleãností státem, kter upfiesàovala vládní nafiízení o hospodáfiském zabezpeãení jednotliv ch církví. Pro námi sledovanou oblast bylo nejdûleïitûj í vládní nafiízení ã. 219/1949 Sb., o zabezpeãení fiímskokatolické církve. Správou církevního majetku a organizací náboïenského Ïivota byl povûfien Státní úfiad pro vûci církevní zfiízen zákonem ã. 217/1949 Sb. Jeho kompetenci a organizaci upravovalo vládní nafiízení ã. 228/1949 Sb. PÛsobnost nového úfiadu byla velmi iroká, mûl fiídit správní vûci církví a náboïensk ch spoleãností, jejich finanãní záleïitosti, zaji tûní jejich nemovitého i movitého majetku, platy duchovních, vyuãování náboïenství, posuzování církevního tisku a také ochranu církevních památek. 5 V krajích a okresech mu podléhaly církevní odbory krajsk ch a okresních národních v borû a kraj- tí a okresní církevní tajemníci. Úkolem tûchto krajsk ch odborû byl mimo jiné pfiím dozor nad majetkem církví, náboïensk ch spoleãností a fieholí v dané oblasti a z nûho vypl vající ochrana památek i jejich evidence. 6 Státní úfiad pro vûci církevní zahájil svoji ãinnost 18. fiíjna 1949 pod vedením tehdej ího ministra spravedlnosti Alexeje âepiãky. Po ukonãení 2 3 první fáze likvidace fieholí jej v závûru dubna 1950 vystfiídal ministr, námûstek pfiedsedy vlády Zdenûk Fierlinger. V roce 1953 byl jmenován pfiedsedou Jaroslav Havelka, kter ve funkci pûsobil aï do roku V tomto roce byl úfiad zru- en a jeho fiídicí kompetence pfie la ãásteãnû na novû zfiízené ministerstvo kolství a kultury, ãásteãnû byla posílena pûsobnost církevních odborû krajsk ch národních v borû. Obr. 2. Králíky (okres Ústí nad Orlicí), brána kfiíïové cesty vedoucí ke klá teru, stav v 70. letech 20. století. (Foto V. Hyhlík, fotoarchiv NPÚ) Obr. 3. Îeliv (okres Pelhfiimov), klá ter premonstrátû, stav pfied rokem (Fotoarchiv NPÚ) 3 Národní kulturní komise (NKK) neúspû nû usilovala o roz ífiení této kompetence rovnûï na památky z majetku roku 1950 zru en ch klá terû, viz zápisy ze schûzí NKK, OD ÚDU AV âr, fond NKK, kart. VII, inv. ã SÚA, Praha, fond SPS, kart. ã. 50, inv. ã. 153, sign. 30, ochrana památek, dopis z Vládní nafiízení ã. 228/1949 Sb., 2 c. 6 Viz vyhlá ka SÚC z (o rozsahu a ãinnosti referátû KNV pro v eobecné vnitfiní vûci ve vûcech církevních a náboïensk ch a o zfiízení církevních oddûlení), pod ã. 7 církevní oddûlení Vykonávají dozor nad majetkem církví, náboïensk ch spoleãností, fieholí a klá terû a pod ã. 8 OchraÀuje církevní památky. Evidence církevních památek a péãe o jejich udrïování. 336

3 Úfiadu pfiímo podléhala NáboÏenská matice spravující majetek b val ch klá terû a âeská katolická Charita, pozdûji pfiejmenovaná na Chrámové druïstvo Charita. Od konce roku 1949 tedy dozor nad správou církevních památek pfiíslu el Státnímu úfiadu pro vûci církevní. Jednání o zpûsobu péãe o nû zahájilo ministerstvo kolství, vûd a umûní s touto institucí roku Jeho v sledkem mûla b t rámcová dohoda mezi obûma subjekty. Zachovaly se pouze dva její návrhy z roku 1951, 7 není tedy jednoznaãnû jasné, zda byla nakonec uzavfiena. Oba zmiàované dokumenty se v ak v hlavních bodech shodují a patrnû pouze potvrzovaly zavedenou praxi. Podle ní návrhy na rozsáhlej í opravy investiãního rázu podávaly církevní odbory krajsk ch národních v borû Státnímu úfiadu pro vûci církevní, kter na závûr roku posoudil, zda je zafiadit, ãi nikoliv do celkového plánu. PoÏadavky tûchto oprav mûly odborûm pfiedkládat podle vládního nafiízení ã. 219/1949 Sb. pfiíslu né konzistofie. BûÏnou stavební údrïbu plánovaly a zaji Èovaly pfiímo církevní odbory, které také do sv ch rozpoãtû zafiazovaly finance na tyto opravy. Prostfiedky následnû poukazovaly subjektu (farnímu úfiadu, kapitule a podobnû), jenï objekt pfiímo spravoval. Ten z nich práce uhradil stavebnímu podniku. Plány oprav se v ak vût inou bûhem roku musely nûkolikrát mûnit vzhledem ke sniïování pfiidûlen ch finanãních prostfiedkû. 8 Na základû zmiàované dohody mûl Státní úfiad pro vûci církevní a jemu podfiízené orgány kaïd rok pfiedávat seznamy proveden ch a plánovan ch stavebních oprav, a to jak investiãních, tak i drobn ch ministerstvu kolství, vûd a umûní, po reorganizaci systému památkové péãe v roce 1953 potom Státní památkové správû. Informovanost památkov ch orgánû v tomto ohledu v ak patrnû nebyla dostateãná, jak vysvítá ze stíïnosti tohoto úfiadu z roku 1955, 9 Ïe seznamy plánovan ch oprav dostává s velk m zpoïdûním. Akceptován nebyl ani poïadavek, aby se památková správa úãastnila pfiípravy tûchto plánû. 10 Restaurování mobiliáfie kostelû bylo Státním úfiadem pro vûci církevní svûfieno Chrámovému druïstvu Charita. Tento podnik, kter vznikl v roce 1951 slouãením Chrámového druïstva v Pelhfiimovû a âeské katolické Charity, zfiídil za uveden m úãelem renovaãní ateliéry v Pelhfiimovû, âerveném Kostelci, Raãicích a Praze. Zab valy se nejen restaurováním nábytku, bohosluïebn ch nádob a rouch, ale také obnovou nástûnn ch maleb. 11 Zásadním problémem ochrany církevních památek byl jejich chybûjící soupis, o kter by se mohli opfiít jak památkáfii, tak pfiedev ím orgány odpovídající za opravy tûchto nemovitostí, tedy zvlá tû pfiíslu né odbory krajsk ch národních v borû. Ve ker majetek církví, jehoï správu stát roku 1949 pfievzal, byl na základû zákona ã. 218/1949 Sb., 10 sepsán jiï pomûrnû záhy místními ãiniteli pod dohledem církevních odborû krajsk ch národních v borû. Tento soupis v ak pro úãely ochrany památek nevyhovoval, popis nemovitostí i pfiedmûtû byl po odborné stránce nedostateãn a nemohlo z nûj b t jednoznaãnû patrné, zda mají, ãi nemají památkovou hodnotu. Prakticky bûhem cel ch 50. let 20. století probíhala mezi památkov mi orgány a Státním úfiadem pro vûci církevní jednání o zpûsobu provedení soupisu vyhovujícího po odborné stránce. Úfiad tuto záleïitost stále odkládal a namítal, Ïe nemá ãasové ani personální moïnosti jej sestavit, pfiestoïe podle vyhlá ky o kompetenci pfiíslu n ch referátû krajsk ch národních v borû 12 byla evidence tûchto památek jedním z úkolû církevních odborû. Na poradû v prosinci roku 1955 dokonce zástupci úfiadu pfiiznali, Ïe ochranu církevních památek, jeï mu /SÚC p. a./ náleïí podle vládního nafiízení 228/1949 Sb., pro jiné aktuální politické úkoly provádût nemûïe a zvlá tû pro nedostatek odborného personálního vybavení na krajích. 13 Památkáfii naopak argumentovali tím, Ïe ochrana církevních památek není moïná bez jejich fiádného soupisu, kter je obtíïnû sestaviteln bez spolupráce církevních orgánû. Nakonec jej v ak pfiesto v druhé polovinû 50. let zaãali pfiipravovat samostatnû v rámci soupisu v ech památek v ãesk ch zemích a postupnû jej pfiedávali církevním odborûm, aby na jeho základû mohl b t sestavován plán oprav. 14 Dal ím velk m problémem se posléze ukázaly tzv. neïivé církevní památky, tedy budovy, které jiï neslouïily náboïensk m úãelûm. 15 Jednalo se ãasto o velmi v znamné stavby, napfiíklad b valé poutní kostely ãi svatynû v pohraniãních oblastech poznamenan ch odsunem nûmeckého obyvatelstva. O jejich údrïbu nemûl Státní úfiad pro vûci církevní zájem 16 a snaïil se jejich správu pfievést na jiné, vût inou hospodáfiské uïivatele. Ti v ak památku ãasto vyuïívali velmi nevhodn m zpûsobem, její mobiliáfi se vût inou pokou eli urychlenû vystûhovat a nejevili zájem o jeho dal í osud. Tohoto problému si byla Státní památková správa vûdoma a snaïila se zajistit úãast sv ch odborníkû pfii pfiedávání takové budovy novému správci, aby mu mohla pfiednést své podmínky pro její fiádnou údrïbu a dohlédnout, aby v e bylo zaneseno do pfiedávacího protokolu. Patrnû nejvût í nebezpeãí v ak hrozilo památkám v hraniãním pásmu se zemûmi západního bloku, které podléhalo v 50. letech nejpfiísnûj ím bezpeãnostním opatfiením, a v dal ích uzavfien ch vojensk ch oblastech. Pro tyto objekty nemohlo b t nalezeno Ïádné jiné vyuïití s v jimkou vojenského. Nebyl zde nikdo, kdo by mohl zajistit jejich ochranu, a zabránit tak nezadrïitelnému a rychlému chátrání. V roce 1954 dokonce v odpovûdi na dopis Státního úfiadu pro vûci církevní t kající se zpûsobu zabezpeãení tûchto památek námûstek ministra vnitra jednoznaãnû odpovûdûl, Ïe církevní budovy v zakázaném pásmu jsou urãeny ke zbourání. 17 Od poloviny 50. let se také zaãaly mnoïit dopisy Státního úfiadu pro vûci církevní památkové správû Ïádající vyjádfiení kseznamûm budov (vût inou kostelû) v tomto 7 Návrh dohody mezi Státním úfiadem pro vûci církevní a ministerstvem kolství, vûd a umûní o církevních památkách pfiipraven M VU, SPS, kart. 18, sign. 30, Památky církevní, inv. ã. 25; návrh dohody mezi Státním úfiadem pro vûci církevní a ministerstvem kolství, vûd a umûní o církevních památkách pfiipraven SÚC, SÚA, Praha, fond SÚC, kart. 5, inv. ã. 58, sloïka Církevní památky, Zápis z porady o ochranû církevních památek, konané ve Státní památkové správû , SÚA, Praha, fond SPS, kart. 18, inv. ã. 25, sign. 30, Památky církevní. 9 TamtéÏ. 10 TamtéÏ. 11 Chrámové druïstvo v Pelhfiimovû zaloïené v roce 1922 bylo zamûfieno na v robu a distribuci ve ker ch bohosluïebn ch potfieb. âeská katolická Charita jako organizace s obdobn m zamûfiením zahájila svoji ãinnost na popud SÚC v roce Jejich slouãením vznikl podnik, kter pfievzal od tohoto Úfiadu ve keré praktické úkoly plynoucí z hospodáfiského zabezpeãení církví státem. (Zpráva Chrámového druïstva o jeho ãinnosti, b. d. /cca 1953/, SÚA, Praha, fond SÚC, kart. 95, inv. ã. 130). 12 Viz pozn. ã Zápis z porady o ochranû církevních památek, konané ve Státní památkové správû , SÚA, Praha, fond SPS, kart. 18, inv. ã. 25, sign. 30, Památky církevní. 14 Dopis Státního úfiadu pro vûci církevní ministerstvu kultury SPS, , SÚA, Praha, fond SPS, kart. 18, inv. ã. 25, sign. 30, Památky církevní. 15 V roce 1949 v ak je tû patfiily k majetku církví, jejich správa tedy pfiíslu ela SÚC. 16 SÚC povaïuje za památku památné budovy a pfiedmûty, pokud slouïí kultov m úãelûm. Zápis o poradû o církevních památkách, konané na M VU , SÚA, Praha, fond SPS, kart. 18, inv. ã. 25, sign. 30, Památky církevní. 17 Dopis námûstka ministra vnitra Oskára JeleÀa SÚC, SÚA, Praha, fond SÚC, kart. 5, inv. ã. 58, sloïka Církevní památky,

4 pásmu urãen ch k demolici. 18 Z pfiíslu n ch dokumentû vypl vá, Ïe orgány ministerstva vnitra hlásily plánovanou demolici takovéhoto objektu pouze církevnímu tajemníkovi pfiíslu ného okresního národního v boru, na jehoï zodpovûdnosti pak záleïelo, zda ji pfiedal Státnímu úfiadu pro vûci církevní. Teprve ten mohl celou záleïitost oznámit památkové správû a poïádat ji o vyjádfiení t kající se památkové hodnoty budovy a pfiedev ím jejího mobiliáfie, kter je tû bylo moïné vãasn m zásahem zachránit. Uveden úfiední postup v ak byl vût inou natolik zdlouhav, Ïe byla demolice provedena dfiíve, neï informace k památkovému orgánu dorazila. Také podrobná evidence tûchto památek byla vzhledem k nejpfiísnûj í ostraze prakticky znemoïnûna. Státní památková správa tak nemohla ani v roce 1957 odpovûdût na dopis ZdeÀka Wirtha Ïádajícího, vzhledem k pfiipravovanému soupisu památek, 19 seznam objektû v pohraniãí, které jiï neexistují. U spisu, v nûmï je tento dopis vloïen, je pouze pfiipsána poznámka: ProtoÏe se jedná o církevní objekty v zakázaném pásmu a vojensk ch újezdech, není moïno zprávy o jejich demolici uvefiejàovati. 20 Podobnû ohroïenou skupinou památek byly drobné církevní stavby kapliãky, boïí muka a kfiíïové cesty. Státní úfiad pro vûci církevní o nû nemûl zájem, protoïe jiï neslouïily náboïensk m úãelûm a moïnosti jejich nového vyuïití a tedy pfievedení na jiného správce byly minimální. Památky zûstávaly odkázány na moïnosti a ochotu místních vûfiících, kter m v ak za tuto aktivitu ãasto hrozila perzekuce. PfiibliÏnû od poloviny 50. let zaãínají stále silnûji ze strany v ech zúãastnûn ch úfiadû, ale pfiedev ím památkov ch orgánû zaznívat stíïnosti na velk nedostatek finanãních prostfiedkû na opravy církevních památek, kter se jiï znatelnû projevoval na stavu fiady z nich. 21 Památky ze zru en ch klá terû Zvlá tní osud postihl památky pocházející ze zru en ch klá terû. Tajné pfiípravy k vyklizení klá - terû byly zahájeny na základû rozhodnutí pfiedsednictva ústfiedního v boru KSâ v polovinû roku Nejdfiíve bylo naplánováno soustfiedûní pfiíslu níkû muïsk ch fiádû do nûkolika vybran ch klá terû, teprve v dal í fázi mûly následovat Ïenské fiády. Akci K, jak znûl krycí název celé operace, provedl Státní úfiad pro vûci církevní ve spolupráci se Státní bezpeãností v noci z 13. na 14. dubna Bûhem ní byli odvezeni fieholníci z vût- iny muïsk ch fiádov ch domû do tzv. centralizaãních a internaãních klá terû. Internaãní klá ter zfiízen pro ãeské zemû v Îelivû byl urãen pfiedev ím pro pfiedstavené klá terû s otevfienû protireïimním postojem. Jejich izolací od zb vajících fieholníkû se mûlo zamezit negativnímu vlivu na nû. Centralizaãní klá tery s mírnûj ím reïimem pro ostatní pfiíslu níky fiádû byly zfiízeny v Oseku, Bohosudovû, Hejnici, Broumovû a v Králíkách. 22 Koncem dubna, ve druhé etapû Akce K, pfiibyli k jiï soustfiedûn m fieholníkûm ãlenové dal ích fiádû, jejichï pfiedstavené úfiady pfiinutily k centralizaci dobrovolnou cestou. Celkem bylo pfiestûhováno v ãesk ch zemích 1240 fieholníkû z 28 fieholí a 144 domû. 23 Vyklizení Ïensk ch klá terû probíhalo od konce ãervence do listopadu téhoï roku. Bûhem této doby Státní úfiad pro vûci církevní ve spolupráci s armádou, která si nárokovala ãást vyklizen ch budov, pfiestûhoval 4362 fieholnic z 339 domû. Zaji tûní hmotného majetku vyklízen ch klá terû se od poãátku pot kalo s váïn mi komplikacemi zpûsoben mi pfiedev ím dvûma faktory. Doba zahájení i prûbûh této akce byly vzhledem k obavám z negativní reakce vefiejnosti do poslední chvíle utajovány a s plánem zabezpeãení budov i mobiliáfie, kter pfiipravovalo vedení Státního úfiadu pro vûci církevní, byla vût ina zúãastnûn ch seznámena aï po jejím zahájení. Hlavním cílem akce byla celková likvidace fieholí. Zaji tûní jejich majetku proto organizátofii povaïovali za druhofiadou záleïitost. To potvrdil i pfiednosta III. odboru Státního úfiadu pro vûci církevní Franti ek Hub ve své Zprávû o zabezpeãení a svozu kulturních památek z vyklizen ch klá terû: Státní úfiad pro vûci církevní pojímal akci soustfiedûní fieholníkû a vyklizení klá terû v první fiadû jako politickou záleïitost. Hospodáfiská a kulturní stránka vûci byla pokládána za záleïitost druhého fiádu. 24 Pro bezprostfiední zabezpeãení v noci vyklizen ch klá terû Státní úfiad pro vûci církevní vybral osmdesát b val ch zamûstnancû ministerstva vnitra pro funkce tzv. zmocnûncû tedy správcû tûchto budov do jejich pfiedání novému nabyvateli. Jedním z jejich prvních úkolû v nové funkci byla podle pokynû úfiadu organizace soupisu ve kerého inventáfie spravovan ch klá terû, kter pofiizovala tfiíãlenná komise jmenovaná pfiíslu nou místní lidovou správou, tedy národním v borem. Za sepsan movit majetek i za budovy odpovídal zmocnûnec, jehoï úkolem také bylo soustfiedûní cenn ch pfiedmûtû do nûkolika dûkladnû zaji tûn ch místností. Nejcennûj í vûci mûl uloïit v nejbliï í filiálce Státní banky. 25 JiÏ pfii této první fázi zaji tûní mobiliáfie docházelo patrnû k urãit m ztrátám. Jak pfiiznal tehdej í pfiedseda úfiadu, ministr Zdenûk Fierlinger, v jednom ze sv ch hodnocení celé akce,...orgány lidové správy dávaly k disposici pro soupis majetku osoby kádrovû nevyhovující, rovnûï i charakterové závady nûkter ch zmocnûncû, to v e zpûsobilo, Ïe akce vyklízení klá terû trpûla váïn mi nedostatky, Ïe docházelo ke zmatkûm a k zcizení rûzn ch drobn ch pfiedmûtû, k po kození nábytku, obrazû, knih a k jin m nepfiístojnostem. 26 Organizace zaji tûní nemovitostí a inventáfie vyklizen ch klá terû pûvodnû pfiíslu ela IV. hospodáfisko-správnímu odboru Státního úfiadu pro vûci církevní. Od ãervna byla jejich správa pfiedána nové organizaci nazvané NáboÏensk fond, zfiízené vyhlá kou tohoto úfiadu ze dne 31. kvûtna V ãervenci následujícího roku byl fond pfiemûnûn na NáboÏenskou matici, 28 která vystupovala jako správce ve kerého b valého majetku klá terû aï do jeho pfiedání nov m uïivatelûm. Jednání o novém uloïení klá terních archivû, knihoven a umûlecky ãi historicky cenn ch pfiedmûtû s pfiíslu n mi kulturními institucemi mohl 18 Záznam o rozmluvû J. Pavla s dr. tûpánkem, , SÚA, Praha, fond SPS, kart. 18, inv. ã. 30, sign. 30, Památky církevní. 19 Vy lo pod názvem Umûlecké památky âech, Praha Dopis Z. Wirtha SPS, , SÚA, Praha, fond SPS, kart. 18, inv. ã. 30, sign. 30, Památky církevní. 21 Nejzajímavûj ím dokumentem v tomto smûru je koncept memoranda ãeskoslovenské vládû pfiipraven Jifiinou Nesvadbíkovou, pracovnicí referátu zab vajícího se ochranou církevních památek v oddûlení A I (v eobecná ochrana památek) SPS. Tento text patrnû nakonec vládû pfiedloïen nebyl. (Koncept memoranda vládû ve vûci ochrany církevních památek, , SÚA, Praha, fond SPS, kart. 18, inv. ã. 25, sign. 30, Památky církevní.) 22 Kromû jmenovan ch centralizaãních klá terû zfiízen ch bûhem noci ze 13. na 14. dubna byly je tû v ãervnu 1950 zfiízeny dal í klá tery v âeské Kamenici (pro politicky loajální fieholníky) a v Hájku u Unho tû (pro mladistvé). 23 Viz Dokument ã. 19, Zpráva o ãinnosti Státního úfiadu pro vûci církevní za období od konce dubna pro pfiedsednictvo ÚV KSâ, , in: Karel KAPLAN: Stát a církev v âeskoslovensku , Ústav pro soudobé dûjiny AV âr, Praha 1993, s Franti ek Hub: Zpráva o zabezpeãení a svozu kulturních památek z vyklizen ch klá terû, , SÚA, Praha, fond SÚC, kart. 82, inv. ã TamtéÏ. 26 Z. Fierlinger: Zpráva o provádûní akce vyklizování klá - terû v r. 1950, SÚA, Praha, fond SÚC, kart. 82, inv. ã Vyhlá ka SÚC ã. 352 (Ú. l. I. ã. 79/50), jeho úkoly stanovila vyhlá ka ã. 351 z (Ú. l. I. ã. 79/50). 28 Stalo se tak vyhlá kou ã. 158 z (Ú. l. II., ã. 158, s. 1757). 338

5 4 5 Obr. 4. Broumov (okres Náchod), klá ter benediktinû, severní prûãelí v roce (Foto â. íla, fotoarchiv NPÚ) Obr. 5. Broumov (okres Náchod), kamenn sál klá tera benediktinû, v nûmï je zachyceno uloïení svozového materiálu. (Foto â. íla, V. Fyman, fotoarchiv NPÚ) Státní úfiad pro vûci církevní podle pûvodního plánu zahájit aï tfii dny po skonãení první fáze Akce K. Koordinace prûbûhu záchrany tûchto památek byla svûfiena III. informaãnímu odboru úfiadu, jehoï hlavním posláním v ak byla propagace církevní politiky státu. Péãi o církevní památky jeho pfiednosta Franti ek Hub povaïoval za úkol v nadplánu. 29 V rámci odboru mûlo akci zaji Èovat takzvané studijní oddûlení. Dne 17. dubna byla III. odborem svolána první pfiedbûïná porada o zpûsobu soustfiedûní archiválií a knih z klá terû. Pozdûji následovalo je tû nûkolik dal ích jednání s pfiedstaviteli nejv znamnûj ích státních kulturních institucí a dal ích orgánû pfiedev ím ministerstva kolství, vûd a umûní, Národní galerie, Národní a univerzitní knihovny, Národního muzea, UmûleckoprÛmyslového muzea, Národní kulturní komise a Archivu ministerstva vnitra. Na tûchto poradách bylo rozhodnuto provést soustfiedûní klá terních památek ve dvou etapách. V první prohlédnout ve ker mobiliáfi a vybrat z nûj hodnotné pfiedmûty, a teprve pozdûji provést jejich odvoz. V bûr pfiedmûtû provádûly tzv. prohlídkové komise sloïené alespoà ze tfií ãlenû: historika umûní, knihovníka a zástupce Státního úfiadu pro vûci církevní. Do tûchto komisí vysílaly své zamûstnance praïské odborné instituce, jejichï zástupci se úãastnili zmiàovan ch porad na pûdû úfiadu. 30 Na Ïádost brnûnsk ch institucí byla zfiízena prohlídková komise i zde, své zástupce do ní jmenovala poboãka UmûleckoprÛmyslového muzea, Zemská a univerzitní knihovna, Obrazárna krajského muzea a Moravsk zemsk archiv. Za Státní úfiad pro vûci církevní prohlídky zaji Èovali vût- inou pracovníci studijního oddûlení III. odboru nebo tzv. památkov referent IV. odboru, 31 vbrnû zamûstnanec církevního odboru krajského národního v boru. Brnûnské komise prohlédly klá tery v brnûnském a ãásteãnû v jihlavském kraji, praïské na zb vajícím území. V ichni delegovaní odborníci byli Státním úfiadem pro vûci církevní speciálnû pro koleni a obdrïeli svolení ke vstupu do jednotliv ch klá terû. Pfii prohlídkách a tfiídûní se mûli fiídit návrhem na zabezpeãení církevních památek, archivû, knihoven, obrazû a sbírek, kter schválilo vedení úfiadu. Podle tohoto návrhu mûly b t vybírané pfiedmûty rozdûleny do ãtyfi skupin: a) Umûlecké a historicky cenné obrazy, sochy a umûlecké památky svûtového v znamu. b) Umûlecky ménû cenné obrazy, sochy a umûlecké památky, mající v ak v znam z hlediska historie klá terû, nebo obrazové celky (galerie). c) Obrazy a památky poloumûlecké, av ak krajského v znamu. d) Obrazy a památky umûlecky bezcenné, ale vhodné pro pouïívání v kostele, jakoï i bohoslu- Ïebné náfiadí. 32 První skupinu pfiedmûtû pfievzala centrální odborná instituce, podle charakteru vybraného mobiliáfie buì Národní galerie, UmûleckoprÛmyslové muzeum nebo Národní kulturní komise. Druhá a tfietí skupina byly pfiedány krajsk m muzeím a galeriím, ãtvrtá kostelûm a církevním zafiízením, v nichï pûsobili pokrokoví, tedy politicky loajální knûïí. Archeologické, geologické, zoologické ãi botanické a dal í specializované sbírky klá terû podle jejich vzácnosti a typu pfiebírala jednotlivá oddûlení Národního muzea, Zemského muzea v Brnû, Národní technické muzeum, pfiípadnû krajská vlastivûdná muzea, zb vající ãást byla Státním úfiadem pro vûci církevní nabídnuta kolám jako vyuãovací pomûcka. Pro v bûr a svoz hudebních nástrojû a notov ch archivû vydal Úfiad zvlá tní povolení hudebnímu oddûlení Národního muzea a hudebnímu archivu Moravského muzea v Brnû Viz pozn Národní galerie o úãast pfii v bûru a rozhodování o dal- ím uloïení klá terních památek poïádala SÚC dopisem svého fieditele Vladimíra Novotného z (SÚA, Praha, fond SÚC, kart. 5, inv. ã. 56), ostatní instituce byly patrnû vyzvány bez jejich vlastní iniciativy. 31 V této funkci po celé období pûsobil Jifií Mára, kter, jak vysvítá ze zachovan ch dokumentû, se stal nejkritizovanûj ím úãastníkem akce zaji Èování klá terních památek. StíÏnosti na nûj se mnoïí, jak ve zprávách jeho nadfiízen ch, tak i odborníkû. 32 Viz pozn Dopis Franti ka Huba Moravskému muzeu v Brnû, , SÚA, Praha, fond SÚC, kart. 5, inv. ã

6 V echny vybrané pfiedmûty prohlídková komise sepsala tak, aby bylo patrné, o kter pfiedmût pûvodního soupisu ve kerého mobiliáfie klá tera se jedná. Jedna kopie tohoto seznamu mûla zûstat zmocnûnci, dvû pfievzal zástupce úfiadu. Vytfiídûn mobiliáfi byl pod vedením zmocnûnce soustfiedûn do jedné místnosti, vût inou do knihovny, a zapeãetûn. Pofiadí prohlíïen ch klá terû a termín tfiídûní urãoval IV. hospodáfisko-správní odbor úfiadu podle naléhavosti vyklizení jejich budov. PraÏské komise nav tívily celkem 88 klá terû, brnûnské 22. V Praze se od náv tûv upustilo, protoïe zdej í sbírky odborníci z vût í ãásti znali, zástupci institucí tedy plánovali v bûr pfiedmûtû pfiímo pfii jejich odvozu. Prohlídky byly ukonãeny bûhem ãervna V dal í etapû následoval postupn svoz vybran ch pfiedmûtû do jednotliv ch institucí. Ten zahájily nejprve centrální instituce, po nich následovaly regionální muzea a galerie. Ústfiední instituce, tedy pfiedev ím Národní galerie, UmûleckoprÛmyslové muzeum a Národní kulturní komise, svoz provádûly vût inou ve vzájemné spolupráci. Z nav tíven ch klá terû tak byly v echny vybrané pfiedmûty odvá- Ïeny spoleãnû a následnû pfiedány podle jejich charakteru pfiíslu né instituci. Nejvût í ãást byla provedena v reïii Národní galerie. Svoz zaji Èovaly v echny instituce na vlastní náklady. Pfiedmûty oznaãené ãíslem a místem pûvodu 34 pfiejímala jako depozitum NáboÏenská matice a o pfiedání byl sepsán protokol, jehoï kopie dostaly církevní odbory okresních a krajsk ch národních v borû, zmocnûnec klá tera, pfiebírající instituce a Státní úfiad pro vûci církevní. Postup odváïení památek urãoval podle naléhavosti na vyklizení klá tera opût hospodáfisko-správní odbor úfiadu. Celá akce byla ukonãena na podzim roku Národní galerie pfievzala nejvzácnûj í obrazy, plastiky, grafické listy a kresby (cca 900 poloïek mimo poãetn konvolut grafick ch listû), 35 UmûleckoprÛmyslové muzeum získalo pfiedmûty umûleckého fiemesla v ech typû bohosluïebné náãiní, nábytek, textil (ornáty, pluviály, kasule, celkovû cca 1000 poloïek), Národní kulturní komise vût inou paramenta, pfiedmûty z kovû a historick nábytek, vyuïiteln pfii instalacích zámeck ch interiérû. Z dal ích institucí byly nûkteré pfiedmûty (staroïitnosti, bohosluïebná roucha a dal í) pfiedány historickému oddûlení Národního muzea, jeho hudebnímu oddûlení nástroje a nûkteré hudební archivy, mince a medaile numismatickému oddûlení, astronomické a dal í pfiístroje Národnímu technickému muzeu, praïské veduty Archivu hlavního mûsta Prahy. Svoz poslední skupiny pfiedmûtû urãen ch pro zafiízení kostelû provádûla âeská katolická Charita. V nûkter ch pfiípadech, pfiedev ím pod nátlakem na vyklizení klá terû pfiidûlen ch jiï jiné instituci (nejãastûji ministerstvu obrany), odváïela i cenné pfiedmûty. Z toho dûvodu úfiad svolal odbornou komisi. Jejími ãleny byli Vladimír Novotn, Zdenûk Wirth a Emanuel Poche. Tato komise prohlédla sklad Charity a vybrala mobiliáfi, kter byl následnû pfiedán jednotliv m odborn m institucím zmiàovan m v e. Nejcennûj í pfiedmûty z majetku klá terû zmocnûnci ãi povûfiení pracovníci Státního úfiadu pro vûci církevní ukládali do filiálek Státní banky. Pozdûji Obr. 6. KadaÀ (okres Chomutov), klá ter franti kánû, zahradní prûãelí v roce (Foto V. Pospí ilová, fotoarchiv NPÚ) 34 Toto znaãkování pfiedmûtû potvrzuje E. Poche, viz Zápis ze schûze Kulturní komise pfii SÚC dne , SÚA, Praha, fond SÚC, kart. 2, inv. ã. 48 Zprávy ze schûzí kulturní komise ( ). 35 Záznam o svozu cenností pro zprávu pfiedsedovi vlády, b. d. (cca 1952), SÚA, Praha, fond SÚC, kart. 5, inv. ã

7 byly shromáïdûny v jejím trezoru v Jindfii ské ulici v Praze. Vytfiídûní tûchto cenností, vût inou bohosluïebn ch nádob a náãiní z drah ch kovû, provedl Zdenûk Wirth spoleãnû s Emanuelem Pochem 18. prosince Poté byly vybrané pfiedmûty odvezeny do UmûleckoprÛmyslového muzea a rozdûleny mezi tuto instituci a Národní kulturní komisi. 36 Svoz vybran ch knih probíhal vzhledem k jejich velkému mnoïství samostatnû pod vedením Národní a univerzitní knihovny. 37 ízením celé akce byl povûfien její zamûstnanec Franti ek Horák. O zpûsobu organizace svozu byla mezi touto institucí a Státním úfiadem pro vûci církevní 20. ãervna 1950 uzavfiena dohoda. Podle ní provádûly svoz v jednotliv ch krajích místní státní studijní knihovny, které vysílaly do jednotliv ch klá terû své komise. Vzácnûj í knihovny byly sváïeny vût inou celé a rozdûleny pozdûji. Na místû komise tfiídily pouze men í a novûj í knihovny. Jinak se zpûsob pfievzetí pfiíli neli il od pfiedávání umûleck ch pfiedmûtû. 38 Na pûvodním místû v klá terních budovách bylo podle v bûru odborníkû z praïské Národní a univerzitní knihovny ponecháno estnáct nejvzácnûj ích knihoven, pouze rukopisy a prvotisky z nich pfievzaly nejbliï- í univerzitní knihovny v Praze, Brnû a Olomouci. V roce 1953 tûchto knihoven jiï zûstalo pouze sedm (knihovny v Teplé, Oseku, Rajhradû, Broumovû, Vy ím Brodû, v Praze knihovny kfiiïovníkû s ãervenou hvûzdou a Strahovská knihovna). Vrchní správa uveden ch knihovních celkû byla v roce 1953 pfiedána ministerstvu kolství. 39 Celkovû knihovní komise na ly v klá terech cca svazkû, z ãehoï státní studijní knihovny pfievzaly pfiibliïnû a jiné odborné instituce (archivy, muzea, lidové knihovny) V ponechan ch knihovnách zûstalo svazkû. Svoz knih z vût í ãásti skonãil na jafie 1951 a v kvûtnu aï ãervenci téhoï roku byla provedena jeho revize na základû pfiedávacích protokolû od knihoven, které se akce úãastnily. 40 V bûrem a soustfiedûním archivû vyklizen ch klá terû byl povûfien Ústfiední archiv ministerstva vnitra, kter postupoval na základû dohody uzavfiené se Státním úfiadem pro vûci církevní 27. kvûtna Vlastní svoz vût inou provádûl pfiímo povûfien archiv, v nûkter ch pfiípadech v ak poïádal o spolupráci krajské archivy. Vzhledem k velkému mnoïství materiálu probíhalo soustfieìování archiválií od druhé poloviny roku 1950 aï do jara V té dobû jiï byly klá tery vût inou pfiedány nov m uïivatelûm, coï ãasto velmi negativnû ovlivnilo uloïení dokumentû i prûbûh odvozu. Nejvíce problematické pro zaji tûní památek byly centralizaãní a internaãní klá tery. Jejich pûvodní zafiízení bylo bûhem osudné noci z 13. na 14. dubna 1950 urychlenû shromáïdûno do nûkolika místností, aby se uvolnil prostor pro pfiiváïené fieholníky. Klá tery musely b t v tûchto hodinách vybaveny zafiízením, potravinami a personálem k fiízení klá tera. 42 Svoz knihoven, archivû a patrnû i hmotn ch památek 43 z Broumova, Bohosudova, Oseka, Hejnice a Îelivi probûhl jiï bûhem dubna a kvûtna 1950 do klá terû v Kadani a Obofii ti. Materiály soustfiedûné v Obofii ti byly je tû následnû v létû téhoï roku na nátlak ministerstva spravedlnosti, kterému vládní dislokaãní komise budovy pfiidûlila, pfievezeny do Strahovského klá - tera. Jak dokazují i dokumenty Státního úfiadu pro vûci církevní, stûhování provádûl NáboÏensk fond ve spolupráci s ministerstvem spravedlnosti za pomoci vûzàû velmi ne etrn m zpûsobem. 44 Pozdûji byly na Strahov pfiestûhovány i knihy z Kadanû. Právû z pûvodního zafiízení centralizaãních a internaãního klá tera bylo pozdûji zji tûno nejvíce ztrát. 45 V srpnu roku zahájila ãinnost tzv. Kulturní komise pfii Státním úfiadu pro vûci církevní, jejímï hlavním posláním bylo projednávání závaïn ch otázek t kajících se ochrany církevních památek a jejich dal ího vyuïití. Komise zasedala na pfiedsednictvu vlády a vedl ji vût inou pfiímo pfiedseda úfiadu ministr Zdenûk Fierlinger. Úãastnili se jí pfiedstavitelé v znamn ch kulturních institucí a Státního úfiadu pro vûci církevní. Jednání bylo zamûfieno pfiedev ím na dva okruhy problémû: prûbûh soustfiedûní movit ch památek, knih a archiválií ze zru en ch klá terû a pfiípravu zfiízení Památníku národní kultury ve Strahovském klá tefie. Tento klá ter se mûl stát vzorov m pfiíkladem pfiístupu státu k zestátnûn m církevním památkám. Podle Z. Fierlingra bylo hlavním cílem jeho vyuïití ukázat, co jsme s klá tery udûlali, jakou péãi dáváme klá terním budovám. 47 Nemovitosti patfiící pûvodnû zru en m klá terûm (vãetnû centralizaãních a internaãního) spravoval aï do jejich pfiedání novému uïivateli Nábo- Ïensk fond, pfiejmenovan od ãervence 1951 na NáboÏenskou matici. Tato organizace také plánovala a financovala ve keré opravy budov. Samostatn mi pfiíjmy matice byly pouze relativnû nízké v nosy z pronájmu nûkter ch objektû, jinak byla financována Státním úfiadem pro vûci církevní. Nového uïivatele vybírala vládní dislokaãní komise. Hodnocení prûbûhu a v sledkû zaji Èování klá terních památek, knih a archiválií bylo jiï záhy po jeho skonãení velmi rozporuplné. O ostré kritice ze strany státních orgánû vypovídá nedatovan dokument nazvan Pfiehled sabotáïní ãinnosti pfii akci vyklizování muïsk ch klá terû, 48 kter je v podstatû obïalovacím spisem organizátorû celé akce zamûstnancû Státního úfiadu pro vûci církevní. Text vznikl patrnû na základû etfie- 36 Z. Wirth: Koncept zprávy o vytfiídûní stfiíbrn ch (v jimkou zlat ch) pfiedmûtû z mobilního materiálu zji tûného ve zkonfiskovan ch zámcích a bytech a ve zru en ch klá - terech v ãesk ch zemích, ÚDU AV âr, Praha, oddûlení dokumentace, fond NKK, kart. VIII, inv. ã Podrobné informace o svozu klá terních knihoven a archivû podává Zpráva o svozu klá terních knihoven a archivû v âechách a na Moravû, , SÚA, Praha, fond SÚC, kart. 82, inv. ã ada protokolû o pfievzetí knih je uloïena ve fondu SÚC (SÚA, Praha, fond SÚC, kart. 5, inv. ã. 56). 39 Zpráva o pfiedání zachovan ch klá terních knihoven ministerstvu kolství, cca 1953, SÚA, Praha, fond SÚC, kart. 5, inv. ã Zprávy o revizi a svozu klá terních knihoven v jednotliv ch krajích, kvûten aï ãervenec 1951, SÚA, Praha, fond SÚC, kart. 5, inv. ã Informace o prûbûhu svozu a uloïení archivního materiálu viz Zpráva o klá terních archivech pfievzat ch Ústfiedním archivem ministerstva vnitra, pfiípadnû krajsk mi archivy, SÚA, Praha, fond SÚC, kart. 5, inv. ã Z. Fierlinger: Zpráva o provádûní akce vyklizování klá - terû v r. 1950, SÚA, Praha, fond SÚC, kart. 82, inv. ã Z dokumentû SÚC není zcela jednoznaãnû jasné, zda mezi odváïen m materiálem byly i hmotné památky, i kdyï nûkteré jiné okolnosti tomu nasvûdãují. 44 Viz pozn O zpûsobu stûhování a uloïení knih a archiválií v klá - terní budovû v Kadani viz Opis protokolu o náv tûvû zástupcû ministerstva vnitra, (SÚA, Praha, fond SÚC, kart. 5, inv. ã. 56). Podobnû odstra ujícím dokumentem o zacházení s cennostmi z centralizaãních a internaãního klá tera je Zpráva revizní komise NáboÏenské matice o pátrání po ãásti archivu klá tera v Îelivu (uloïeno tamtéï). 46 První zachovan (v pofiadí druh ) zápis ze schûze této komise pochází z , SÚA, Praha, fond SÚC, kart. 5, inv. ã. 56. Vût ina zápisû je v ak uloïena v kart. 2, inv. ã. 48, Zprávy ze schûzí kulturní komise ( ). 47 Zápis ze schûze Kulturní komise pfii SÚC dne 19. února 1951, SÚA, Praha, fond SÚC, kart. 2, inv. ã. 48, Zprávy ze schûzí kulturní komise ( ). 48 Kopie zprávy ve vûci: Pfiehled sabotáïní ãinnosti pfii akci vyklizování muïsk ch klá terû, SÚA, Praha, fond SÚC, kart. 82, inv. ã

8 ní provedeného ministerstvem státní kontroly v roce 1951 ãi 1952, jehoï v sledky se zab vala vláda i sekretariát ÚV KSâ. Z nûho vypl valo, Ïe zavinûním Státního úfiadu pro vûci církevní vznikly státu mimofiádnû velké kody na kulturních a umûleck ch hodnotách. 49 ZmiÀovan dokument je uveden vûtou: Po prostudování spisû a protokolárních v povûdí bylo zji tûno, Ïe v akci vyklizování muïsk ch klá terû byly spáchány na národním majetku, jak se stránky hmotné, tak i kulturní a historické nedozírné kody, které se k dne nímu dni odhadují asi na 6 miliard Kã. 50 Dále následuje v ãet konkrétních obvinûní vznesen ch proti dvûma pfiednostûm odborû úfiadu a dvûma pracovníkûm Charity, ktefií z titulu sv ch funkcí nesou plnou zodpovûdnost 51 za prûbûh celé akce. Ostré v tky vyvolaly patrnû ze strany dotãen ch zamûstnancû potfiebu ospravedlnûní, na obhajobu úfiadu se postavil také jeho pfiedseda, ministr Zdenûk Fierlinger. Zachovalo se nûkolik dokumentû, které vznikly zfiejmû z tohoto dûvodu. Jejich texty vysvûtlují postup a v sledky zaji Èování památek a problémy, s nimiï se jeho organizátofii setkávali. Nejpodrobnûj í z nich je více neï padesátistránkov rukopis pfiednosty III. odboru úfiadu, Franti ka Huba. Díky informacím z tûchto zdrojû si mûïeme udûlat relativnû komplexní pfiedstavu o prûbûhu celé akce, i kdyï musíme uváïit, Ïe pohled jejích aktérû je nutnû jednostrann. Za hlavní nedostatky povaïovali pfiedev ím nemoïnost rozsáhlej í pfiípravy, coï bylo zpûsobeno pfiísn m utajením likvidace klá terû. Dal í negativní okolnost vidûli v rozdûlení organizace akce mezi dva odbory úfiadu, coï je tû pfii pozdûj ím zapojení Charity zpûsobovalo chaos. Organizátofii také pfiiznávali patné morální vlastnosti nûkter ch zmocnûncû, ktefií se leckde chovali ke svûfienému majetku znaãnû nezodpovûdnû. Dal ím negativním faktorem byl pfiístup nov ch uïivatelû budov, ktefií vût inou bezohlednû naléhali na vyklizení v ech místností a nûkde ho dokonce neoprávnûnû provedli. 52 Zda vy etfiování celé záleïitosti ze strany státních orgánû pokraãovalo, ãi nikoliv, není dosud moïné ze zachovan ch dokumentû jednoznaãnû fiíci. Oficiální pfiístup státní památkové péãe k ochranû sakrálních památek JiÏ od roku 1945 se stala jednou z nejv znamnûj ích priorit na í památkové péãe obhajoba jejího smyslu pro spoleãnost. Tento úkol se dostal je tû více do popfiedí po únorovém pfievratu v roce V odborn ch periodikách (pfiedev ím ve Zprávách památkové péãe) a na konferencích byla v znamn mi pfiedstaviteli, mohli bychom fiíci ideology památkové péãe, zdûrazàována nepostradatelnost ochrany památek pro novou socialistickou spoleãnost. Patfií k nim pfiedev ím ãlánky a projevy Miroslava Buriana, pozdûj ího fieditele Státní památkové správy, diskusní pfiíspûvek historika umûní, v znamného ãinitele âeskoslovenské akademie vûd Jana Kvûta na Sjezdu socialistické kultury v roce 1959 a ãásteãnû také ãlánky pracovníka Státní památkové péãe Vlastimila Vintra, kter se jako jedin komplexnû zab val v vojem organizace památkové péãe v pováleãném období. Vût ina zvefiejnûn ch postojû má spoleãné hlavní argumenty obhajoby ochrany památek, které vycházejí z komunistické ideologie, nebo s ní alespoà nejsou v rozporu. Prvním a nejv znamnûj ím z nich bylo nové vymezení hlavního smyslu péãe o památky. M. Burian pí e: Nebudeme povaïovat za památku v echno, n brï jenom ty pfiedmûty a díla, jejichï zachování má smysl pro spoleãnost, aè z dûvodû vûdeck ch, kulturnû politick ch, umûleck ch nebo jin ch. 53 Památkou v novém slova smyslu bylo tedy pouze dílo, které spoleãnost mohla v souãasnosti vyuïít, které mûlo tzv. kulturnû v chovnou funkci pro socialistick stát. 54 Památková péãe tak musí b t soustfiedûna plánovitû na kulturní hodnoty, jejichï zachování pro nás jest nezbytné. Není moïné do rámce této péãe pojímati v echno, co má kulturní v znam, neboè Ïivot jde dále a vytváfií hodnoty nové, jimï musí ustoupiti star í hodnoty ménû v znamné. 55 V tomto kontextu se stávaly jednoznaãnû nejdûleïitûj ími památkami ty, které dokládaly v voj dûlnického hnutí a t kaly se jeho v znamn ch osobností, protoïe mûly z dobového ideologického hlediska nejvût í kulturnû v chovnou funkci. Tûmto památkám musela b t také vûnována nejvût í pozornost a pfii oficiálním hodnocení v sledkû státní památkové péãe byla právû jejich ochrana uvádûna na prvním místû. U dal ích skupin památek bylo obhájení jejich v znamu pro spoleãnost sloïitûj í. Zdenûk Wirth roku 1952 pfiedloïil na jejich obranu LeninÛv citát: Bez znalosti pfiede l ch star ch kultur by se nová kultura nevytvofiila, a je proto nutno jejich doklady peãlivû opatrovat, protoïe lid sám by v budoucnosti neodpustil jejich kûdcûm. 56 Podobnû argumentoval i Jan Kvût na Sjezdu socialistické kultury roku 1959: Na e památky jsou tûsnû spjaty s historií na ich národû. Jsou v razem Obr. 7. Praha 1, Strahov, klá ter premonstrátû. Pohled do instalace Památníku národního písemnictví, ãást vûnovaná Janu Husovi. (Foto â. íla, fotoarchiv NPÚ) 49 Z. Fierlinger: Zpráva o provádûní akce vyklizování klá - terû v r. 1950, SÚA, Praha, SÚC, kart. 82, inv. ã Viz pozn TamtéÏ. 52 K tomu ãásteãnû do lo u klá terních knihoven ve Vy - ím Brodû, v Teplé, v Nové í i, v Rajhradû a v augustiniánském klá tefie v Brnû. 53 Miroslav BURIAN: Souãasn stav a problematika památkové péãe, in: Zprávy památkové péãe 17, 1957, s Miroslav BURIAN: Památková péãe souãást socialistické v stavby na eho státu, in: Zprávy památkové péãe 15, 1955, s

9 jejich tvûrãích schopností a projevem i nositeli reáln ch sil, které na im národûm byly vlastní. PÛsobí pfiedev ím svou historiãností, a proto musíme v nich hledat a zdûrazàovat ty kladné síly, které v rûzn ch obdobích pfiedstavují. 57 Uvedené argumenty obhajující v znam zachování umûleck ch dûl minulosti byly sice pro zb vající skupiny památek spoleãné, pfiesto v ak bylo nutné urãit priority, tedy pofiadí jejich dûleïitosti pro novou spoleãnost. Z nûho se následnû odvíjela mimo jiné i v e státních dotací. Velmi pfiesnû posloupnost tûchto kategorii a odpovídající vysvûtlení jejich v znamu uvedl ve svém ãlánku z roku 1955 M. Burian, 58 najdeme ho v ak i ve vût inû dal ích textû zab vajících se hodnocením ãinnosti státní památkové péãe za urãité období. Na první místo fiadil Burian jiï zmiàované památky na poãátky a v voj dûlnického hnutí a socialismu a na nejv znamnûj í osobnosti spjaté s pokrokov mi tradicemi ãeskoslovenského lidu. 59 Dále následovaly mûstské stavební památky, pfiedev ím novû vytváfiené mûstské památkové rezervace, které byly v této dobû povaïovány za hlavní úspûch socialistické památkové péãe. Ve tfietí skupinû byly hrady a zámky, podle v znamu rozdûlené na objekty I. a II. kategorie. âtvrtou tvofiila lidová architektura a pfiehled uzavíraly církevní (téï pouïíváno oznaãení kultovní) památky. Obhajoba v znamu péãe o tyto poslednû jmenované památky z hlediska tehdej í ideologie pfiedstavovala nejvût í problém. Hlavním argumentem pro ochranu byla vysoká umûlecká a historická hodnota fiady z nich. M. Burian pí e: Mnohé z tûchto památek jsou skuteãn mi klenoty stavebního umûní, representujícími v znamné epochy na ich dûjin. 60 Tento nepfiíli ideologicky pádn argument byl vût inou je tû podpofien poukazem na moïnost jejich vyuïití pfii vûdecko- -atheistické propagandû. V na ich památkov ch objektech je nepfieberné mnoïství dokladû, na kter ch lze velmi názornû a pfiímo hmatatelnû ukázat, jak v historii na ich národû to byly právû církev a náboïenství, jeï pomáhaly udrïovat vykofiisèovatelské spoleãenské fiády. 61 Nejv znamnûj ím zastáncem církevních památek v odborném tisku byl Jakub Pavel, historik umûní a v znamn pfiedstavitel památkové péãe, kter v 50. letech 20. století pûsobil ve funkci vedoucího oddûlení v eobecné ochrany památek A I. Státní památkové správy, do jehoï kompetence pfiíslu el referát zab vající se ochranou tûchto památek. J. Pavel ve dvou sv ch ãláncích oti tûn ch roku 1960 ve Zprávách památkové péãe 62 obhajoval v znam ochrany církevních památek a alespoà v hlavních rysech pojmenoval problémy, na které péãe o nû naráïela. ZdÛraz- Àoval, Ïe nesprávnû, vulgárnû chápané tendence vûdeckého atheismu by mohly u nûkter ch ãinitelû vést k oslabení péãe o kultovní památky. To by v ak bylo zásadnû chybné. Z památkové péãe nelze vyluãovat Ïádnou z podstatn ch slo- Ïek, které jsou dokladem historického v voje spoleãnosti, jejího umûní, techniky, vûdy a jin ch oborû lidské práce a Ïivota ( 2, odst. 1 zák. ã. 22/1958 Sb.). Libovoln m vypou tûním urãit ch sloïek, napfi. kultovních památek, by památková péãe popfiela podstatu historické skuteãnosti, ztrácela by moïnost objektivního poznávání jejího v voje a zavádûla by na e soudy na scestí. 63 Dále dodává: neboè kromû svého pûvodního ideového urãení a obsahu, kter dnes namnoze jiï ztratil aktuálnost, jsou právû ony zpravidla nejv raznûj ími doklady a produkty v roby i jejich úrovnû ve své oblasti, jsou to doklady technické práce a vyspûlosti místního lidu a doklady jeho gigantick ch pracovních v konû. A jiï prostá úcta socialistické spoleãnosti k tomuto ãasto pomíjenému historickému faktu by mûla b t postaãujícím dûvodem pro jejich zachování. Kromû toho v ak tyto památky chovají i cenná ponauãení o technologii práce a v roby v dobách, z nichï v lokalitû památky zpravidla nemáme Ïádn ch jin ch dokladû. 64 Oba jeho ãlánky, které pouze v náznacích ukazovaly rozsáhlé problémy, s nimiï se péãe o církevní památky setkávala, mohly b t patrnû zvefiejnûny aï po urãitém uvolnûní politické situace v závûru 50. let. Mnohem otevfienûj í, ov em nezvefiejnûn je v tomto smûru jiï zmiàovan koncept memoranda pracovníkû státní památkové péãe z roku 1956, 65 urãen ãeskoslovenské vládû, upozoràující na katastrofální situaci zmiàované skupiny památek. Zde bylo jednoznaãnû konstatováno, Ïe velká ãást z nich byla jiï tehdy na pokraji zkázy, pfiestoïe tvofiily % v ech památek a byly daleko vy ích hodnot neï svûtské památky. Obsah memoranda tak potvrzuje, Ïe odpovûdní pracovníci památkové péãe si byli plnû vûdomi váïnosti situace. V 50. letech 20. století byl zahájen proces devastace sakrálních památek, kter v urãit ch formách pokraãuje bohuïel dodnes. Nepfiíli dobr pováleãn stav sakrálních staveb (pfiedev ím v pohraniãních vysídlen ch oblastech) se po pfievzetí správy církevního majetku státem mnohem více zhor il. Také fiada movit ch památek, pokud jiï nebyla pfiímo zniãena nebo odcizena ve patnû zaji tûn ch objektech, byla v tomto období vytr- Ïena ze svého pûvodního prostfiedí a pfiesunuta do muzejních depozitáfiû. Hlavními pfiíãinami tohoto stavu byly zejména patná hospodáfiská situace státu a jeho naprosto pfiezírav pfiístup ke skupinû sakrálních památek, která sv m charakterem nevyhovovala oficiální ideologii. Negativní vztah k sakrálním památkám prosazovan státní mocí s rûznou intenzitou po celé totalitní období se následnû velmi neblaze projevil i v pfiístupu iroké vefiejnosti k nim. Lhostejnost k osudûm chrámov ch staveb i jejich mobiliáfie se tak stala mimo jiné jedním z hlavních dûvodû umoïàujících ohromn nárûst krádeïí tûchto památek v porevoluãním období TamtéÏ, s Zdenûk WIRTH: Ochrana památek v SSSR, in: Zprávy památkové péãe 11 12, 1952, s Jan KVùT: Za nové uplatnûní kulturních památek v socialistické spoleãnosti, in: Zprávy památkové péãe 20, 1960, s Viz pozn. 54, s TamtéÏ. 60 Viz pozn. 54, s Viz pozn. 57, s Jakub PAVEL: Péãe o kultovní stavby od roku 1945, in: Zprávy památkové péãe 20, 1960, s ; Péãe o kultovní památky v socialistické spoleãnosti, in: Zprávy památkové péãe 20, 1960, s TamtéÏ, s TamtéÏ, s Viz pozn Tento závûr byl také mimo jiné vysloven bûhem pfiedná kového cyklu vûnovaného problematice tûchto památek pofiádaného Národním památkov m ústavem v prosinci (Pfiedná kov cyklus âeské kulturní dûdictví v evropsk ch souvislostech, kter probûhl v rámci T dne pro kostel sv. Michaela Archandûla na Starém Mûstû praïském.) 343

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

Obsah. âást I Koncepãní základy

Obsah. âást I Koncepãní základy âást I Koncepãní základy 1 Doplnûní systému fiízení controllingem..................... 27 1.1 Podnikové fiízení jako systém.......................... 27 1.1.1 Podnik jako systém............................

Více

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek 2 Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek Povinnosti úãetní jednotky Úãetním jednotkám je ukládána fiada povinností, a to nejen úãetními pfiedpisy, ale i dal ími zákony souvisejícími s podnikáním. Podnikatelé

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

Sbírka instrukcí a sdûlení

Sbírka instrukcí a sdûlení castka3.qxd 7.4.2006 16:23 Stránka 1 Roãník 2005 Sbírka instrukcí a sdûlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI âeské REPUBLIKY âástka 3 Rozeslána dne 00. prosince Cena 00 Kã OBSAH: 15. Pokyn obecné povahy ze dne

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data p fi e h l e d Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data EPIDEMIOLOGIE ZHOUBN CH NÁDORÒ âr ON-LINE NA WEBOVÉM PORTÁLU PROJEKTU SVOD CANCER EPIDEMIOLOGY IN THE CZECH REPUBLIC ON-LINE MUÎÍK

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

Poznání a ochrana monastick ch památek u nás

Poznání a ochrana monastick ch památek u nás Poznání a ochrana monastick ch památek u nás Zdenûk CHUDÁREK Obr. 1. Îìár nad Sázavou, b val cisterciáck klá ter, kaple sv. Markéty u brány, fiez, stav po dokonãení stavby v roce 1703 (nahofie) a stav

Více

právních pfiedpisû Zlínského kraje

právních pfiedpisû Zlínského kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2008 Roãník 2012 VùSTNÍK právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1 Rozesláno dne 23. ledna 2012 O B S A H 1. Nafiízení Zlínského kraje, kter

Více

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón 1 V ichni ãtenáfii na eho ãasopisu asi vûdí, Ïe jednou ze základních a velmi dûleïit ch moïností jak získat peníze

Více

9/2 Intraorální snímkování

9/2 Intraorální snímkování Praktick rádce zubního lékafie str. 1 9/2 Intraorální snímkování Úvod do intraorálního snímkování MUDr. Martin Záhofiík Základní principy rentgenologie Rentgenové záfiení Rentgenové záfiení (záfiení X)

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

právních pfiedpisû Ústeckého kraje

právních pfiedpisû Ústeckého kraje Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 8 Rozesláno dne 14. prosince 2010 O B S A H 6. Nafiízení Ústeckého kraje, kter m se vydává Integrovan krajsk program sniïování emisí Ústeckého

Více

P R O F I L S P O L E

P R O F I L S P O L E PROFIL SPOLEâNOSTI Na stavebním trhu Metrostav operuje jiï 28 let jako samostatn subjekt. Jeho tradice v ak sahá hluboko do historie ãeského stavebnictví a pfies tehdej í Vodní stavby aï k základûm ãeského

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12 Úvod...15 1 V eobecnû k podnikání fyzické osoby...17 1.1 Podnikatel a podnikání...17 1.2 Podnikatel a vedení úãetnictví...18 1 Zahájení

Více

Monastická architektura v ãesk ch zemích a promûny jejího vyuïití v prûbûhu staletí

Monastická architektura v ãesk ch zemích a promûny jejího vyuïití v prûbûhu staletí Monastická architektura v ãesk ch zemích a promûny jejího vyuïití v prûbûhu staletí Du an FOLT N Poãátky stavebního v voje na ich nejstar ích klá terû zasahují jiï do pfiedrománského období. Druhou stranou

Více

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl INFORMACE Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl Stavební fiád Stavební fiád doznal oproti úpravû v zákonû ã. 50/1976 Sb. fiady velmi podstatn ch zmûn. Obecnû platí, Ïe tûïi tû

Více

Obsah: Exact e-synergy: Efektivita díky spolupráci...2. Exact e-synergy: Standardní e-business řešení...4

Obsah: Exact e-synergy: Efektivita díky spolupráci...2. Exact e-synergy: Standardní e-business řešení...4 Synergy-stribro-i 5.4.2001 12:28 Stránka 1 Efektivnější spolupráce: Kdykoli, kdekoli Efektivnější spolupráce: Zvýšení efektivity a redukce nákladů Obsah: Podpora spolupráce díky sdílení informací - tohle

Více

Ochrana archeologick ch památek v památkové rezervaci

Ochrana archeologick ch památek v památkové rezervaci Ochrana archeologick ch památek v památkové rezervaci PraÏské Jaroslav PODLISKA, Michal TRYML A NOTACE: Autofii se zab vají v vojem ochrany archeologick ch památek na území historického jádra Prahy po

Více

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE 4. roãník mezinárodního odborného veletrhu BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA & WELLNESS PraÏsk veletrïní areál LetÀany 8. 11. bfiezna 2007 1. Informace pro vystavovatele

Více

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH 3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 Zákon o DPH obsahoval v 75 odst. 2 zákaz uplatnit nárok na odpočet z pořízeného osobního automobilu,

Více

Specifické zdaàování finanãního sektoru1

Specifické zdaàování finanãního sektoru1 0 0 âlánky JURISPRUDENCE /0 Specifické zdaàování finanãního sektoru MGR. BC. EVA ULCOVÁ Finanãní krize, která zasáhla globální ekonomiku pfied nûkolika lety a která víceménû stále pfietrvává, pfiinesla

Více

1.7. Základní práva a svobody

1.7. Základní práva a svobody Street Law 1.7. Základní práva a svobody ZÁKLADNÍ PRÁVA A SVOBODY (TEORETICKÁ âást LEKCE) Téma: Základní práva a svobody Cíle: poznat historický vývoj formulací základních práv a svobod, umět vysvětlit

Více

V EOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNA âeské REPUBLIKY. V ROâNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001

V EOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNA âeské REPUBLIKY. V ROâNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001 V EOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNA âeské REPUBLIKY V ROâNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001 DUBEN 2002 OBSAH 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Vstupní údaje... 5 Charakteristika v voje v roce 2001... 9 Orgány Poji Èovny... 15

Více

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 NOVELA ZÁKONA O DPH OD 1. 1. 2009 str. 1 Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 Ing. Pavel Bûhounek, daàov poradce 3, 4 odst. 3 písm. g, 6 odst. 2, 10 odst. 6, 13 odst. 10 písm. c), 35, 36 odst. 6, 49, 56 odst.

Více

Pfiedmluva k ãeskému vydání.

Pfiedmluva k ãeskému vydání. Pfiedmluva k ãeskému vydání. Mezinárodní smûrnice pro HIV/AIDS a lidská práva jsou mezinárodním dokumentem, kter zavazuje vlády a mezinárodní organizace k propagaci, ochranû a naplàování lidsk ch práv

Více

UCZ/05. V eobecné pojistné podmínky obecná ãást

UCZ/05. V eobecné pojistné podmínky obecná ãást V eobecné pojistné podmínky obecná ãást UCZ/05 âlánek 1 Úvodní ustanovení Soukromé poji tûní, které uzavírá UNIQA poji Èovna, a.s. (dále jen pojistitel ), se fiídí právním fiádem âeské republiky. Platí

Více

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech mimofiádn ch opravn ch prostfiedkû v obãanskoprávním fiízení

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech mimofiádn ch opravn ch prostfiedkû v obãanskoprávním fiízení P EHLED JUDIKATURY ve vûcech mimofiádn ch opravn ch prostfiedkû v obãanskoprávním fiízení Úvod... 15 A. ÎALOBA NA OBNOVU ÍZENÍ I. DÛvody obnovy 1. Skuteãnosti nastalé po skonãení pûvodního fiízení... 17

Více

UCZ/KasMax/08. V eobecné pojistné podmínky. poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást -

UCZ/KasMax/08. V eobecné pojistné podmínky. poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást - UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást - UCZ/KasMax/08

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

CZECH ENVIRONMENT AL INSPECTORA

CZECH ENVIRONMENT AL INSPECTORA V ROâNÍ ZPRÁVA 2006 V ROâNÍ ZPRÁVA 2006 OBSAH V ROâNÍ ZPRÁVA âiîp ZA ROK 2006 1. Úvod...5 1.1 Základní identifikaãní údaje...5 1.2 Obecné údaje...6 1.3 Charakteristika ãinnosti âiîp...6 1.4 Organizaãní

Více

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému 8/2013 JURISPRUDENCE âlánky dy daà osoba jiná neï poplatník vãetnû provedení nezbytné identifikace platby na daàov úãet pronajímatele, kter vedou jednotlivé místnû a vûcnû pfiíslu né finanãní úfiady, mûlo

Více

Pohledávka a její pfiíslu enství

Pohledávka a její pfiíslu enství Obsah âást I DÍL I Pohledávka Pohledávka a její pfiíslu enství Kapitola 1 Pohledávka pojem.............................. 3 Vzor ã. 1 Îaloba na urãení neplatnosti kupní smlouvy (relativní neplatnost právního

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

Perspektivy institutu opatrovnické rady

Perspektivy institutu opatrovnické rady JURIS_01_13_zlom 29.11.2012 15:35 Stránka 18 Perspektivy institutu opatrovnické rady 18 JUDR. KAREL SVOBODA PH.D., SOUDCE OKRESNÍHO SOUDU PLZE MùSTO Opatrovnická rada je jedním ze staronov ch institutû,

Více

OSOBNÍ ASISTENCE. pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele.

OSOBNÍ ASISTENCE. pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele. OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele. Standardy kvality sociálních sluïeb promítnuté do praxe poskytování osobní asistence v em cílov m skupinám uïivatelû. Jana Hrdá OSOBNÍ ASISTENCE

Více

Komunikace na pracovišti Kapitola 2

Komunikace na pracovišti Kapitola 2 nûj snadno získat reference. Velmi zásadní je i informace o rozsahu sluïeb, které konzultant poskytuje. Ten kvalitní nabídne pomoc pfii v bûru osobních barev, vybudování profesionálního atníku a stylu.

Více

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz TRITON Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Meditace klidu a vhledu U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S

Více

Zprávy památkové péãe / roãník 65 / 2005 / ãíslo 1 / METODIKA PAMÁTKOVÉ PÉČE

Zprávy památkové péãe / roãník 65 / 2005 / ãíslo 1 / METODIKA PAMÁTKOVÉ PÉČE METODIKA PAMÁTKOVÉ PÉČE 69 70 METODIKA PAMÁTKOVÉ PÉČE JUBILEUM K Ïivotnímu jubileu prof. Ing. arch. Karla Kibice, DrSc. Dne 11. února 2005 se doïil sedmdesáti pûti let prof. Ing. arch. Karel Kibic, DrSc.,

Více

Úãelnost nákladû fiízení pfii zastoupení úãastníka advokátem v obãanském soudním fiízení

Úãelnost nákladû fiízení pfii zastoupení úãastníka advokátem v obãanském soudním fiízení âlánky JURISPRUDENCE 3/2014 Úãelnost nákladû fiízení pfii zastoupení úãastníka advokátem v obãanském soudním fiízení TOMÁ PAVLÍâEK SOUDCE OKRESNÍHO SOUDU VE ZLÍNù The Necessity of Costs of an Attorney

Více

ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004

ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004 ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004 Obsah 1. Úvod do problému 2. Historie panelové v stavby 3. Souãasn technick stav panelov ch domû 4. Energetická nároãnost panelové stavby 5. Specifikace soudob

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

Finanãní mechanismy EHP/Norska jako jeden z moïn ch zdrojû financování obnovy objektû

Finanãní mechanismy EHP/Norska jako jeden z moïn ch zdrojû financování obnovy objektû Finanãní mechanismy EHP/Norska jako jeden z moïn ch zdrojû Alena KO ÁKOVÁ HELINGEROVÁ A NOTACE: Text seznamuje s jedním z v znamn ch dotaãních titulû souãasnosti vyuïiteln ch pfii péãi o kulturní dûdictví

Více

základ civilizace a prosperity

základ civilizace a prosperity základ civilizace a prosperity MAGAZÍN SPOLEČNOSTI PRO ROZVOJ SILNIČNÍ DOPRAVY V ČR Pohled k sousedûm: Na Slovensku uï to dokázali JARO 2012 Obsah Financování dopravní infrastruktury v âeské republice

Více

AVON KREDITNÍ KARTA. V eobecné obchodní podmínky Podmínky vûrnostního programu Sazebník

AVON KREDITNÍ KARTA. V eobecné obchodní podmínky Podmínky vûrnostního programu Sazebník AVON KREDITNÍ KARTA V eobecné obchodní podmínky Podmínky vûrnostního programu Sazebník Platnost od 6 / 2008 Obchodní podmínky smlouvy o revolvingovém úvûru a vydání a uïívání kreditní karty spoleãnosti

Více

UCZ/Kas/10. V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel - zvlá tní ãást. âlánek 4 Pojistná ãástka. Úvodní ustanovení

UCZ/Kas/10. V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel - zvlá tní ãást. âlánek 4 Pojistná ãástka. Úvodní ustanovení UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel - zvlá tní ãást UCZ/Kas/10 EU

Více

a 3 804 Kã, coï odpovídá ãástce normativních nákladû na bydlení pro jednu osobu platn ch od 1. 1. 2009 dle NV ã. 449/2008 Sb.

a 3 804 Kã, coï odpovídá ãástce normativních nákladû na bydlení pro jednu osobu platn ch od 1. 1. 2009 dle NV ã. 449/2008 Sb. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ VERLAG DASHÖFER AKTUÁLNĚ Praha 23. leden 2009 Odborné nakladatelství ekonomické literatury praktické aktuality, komentáře, rady a tipy dotazy pro Vaši a odpovědi firmu 1/2009 Ing.

Více

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Charakteristika cílové skupiny: Mentální postiïení (MR, dfiíve byl uïíván i termín

Více

Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr. Identifikované problémy financování a moïnosti jejich fie ení

Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr. Identifikované problémy financování a moïnosti jejich fie ení Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr Identifikované problémy financování a moïnosti jejich fie ení Praha, leden 2009 Tento dokument Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr (dále také Zpráva

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

PRAŽSKÝ SVĚT. Pavel Scheufler

PRAŽSKÝ SVĚT. Pavel Scheufler PRAŽSKÝ SVĚT Pavel Scheufler PRAŽSKÝ SVĚT Pavel Scheufler Autofii souãasn ch fotografií Lubo Stiburek Martin TÛma PRAŽSKÝ SVĚT VYDAVATELSTVÍ Předmluva Po staletích, kdy byl obraz Prahy zvûãàován tahy lidské

Více

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar se budou cel mûsíc od 27. listopadu do 17. prosince 2006 dívat na PraÏany z balkonu kteréhosi domu na Starém Mûstû v Praze Zkuste je nalézt a vyfotografovat nebo namalovat, aby byl balkon na obrázku poznat.

Více

UCZ/KasMax/11. V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást

UCZ/KasMax/11. V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást UCZ/KasMax/11

Více

âasopis lesníkû a pfiátel lesa

âasopis lesníkû a pfiátel lesa 1 âasopis lesníkû a pfiátel lesa roãník 11 2005 Vznikla CHKO âesk les Vzdûlávání 2004 Lesní kolkafii diskutovali MoÏnosti v roby tûpky v lese Biosférická rezervace Dolní Morava Lípa Dfievina roku 2005

Více

Právo na informace v Radû Evropské unie ve svûtle nedávného judikátu Access Info Europe vs. Rada. Demokracie vs. diplomacie

Právo na informace v Radû Evropské unie ve svûtle nedávného judikátu Access Info Europe vs. Rada. Demokracie vs. diplomacie âlánky JURISPRUDENCE 2/2014 Právo na informace v Radû Evropské unie ve svûtle nedávného judikátu Access Info Europe vs. Rada. Demokracie vs. diplomacie JI Í KOLMAN, CENTRUM V ZKUMU GLOBÁLNÍ ZMùNY, AKADEMIE

Více

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

INFORMACE PRO PACIENTY

INFORMACE PRO PACIENTY INFORMACE PRO PACIENTY Technologie prizpusobená ˇ pacientovi technologie od Artrotické zmûny Pfiesné fiezací bloãky Technologie Visionaire Optimálnû usazen implantát O spoleãnosti Smith&Nephew je celosvûtovû

Více

K aktuálnímu stavu a perspektivám mal ch lechtick ch sídel v jiïních âechách

K aktuálnímu stavu a perspektivám mal ch lechtick ch sídel v jiïních âechách K aktuálnímu stavu a perspektivám mal ch lechtick ch sídel v jiïních âechách Vlastislav OURODA Malá lechtická sídla spoluvytváfiela od stfiedovûku základní body urbanistické struktury a dodnes jsou v hmotové

Více

âeská spoleãnost AIDS pomoc, o.s.

âeská spoleãnost AIDS pomoc, o.s. âeská spoleãnost AIDS pomoc, o.s. V ROâNÍ ZPRÁVA 2008 OBSAH 1. Úvodní slovo 2 2. Základní údaje o spoleãnosti 3 3. Hospodafiení v r. 2008 4 5 4. Organizaãní struktura spoleãnosti 6 5. Zpráva o ãinnosti

Více

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ raktick rádce pro spoleãenství vlastníkû jednotek Ing. Zdenûk Morávek ãást 7, díl 3, kapitola 2, str. 1 7/3.2 fiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ V praxi je nejčastějším příjmem v souvislosti

Více

Antonín Ederer Jan Uxa PRAÎSKÉ KA NY AFONTÁNY

Antonín Ederer Jan Uxa PRAÎSKÉ KA NY AFONTÁNY Antonín Ederer Jan Uxa PRAÎSKÉ KA NY AFONTÁNY Nakladatelství Libri Praha 2004 Nakladatelství LIBRI dûkuje za podporu projektu Úfiadu mûstské ãásti Praha 1 a Úfiadu mûstské ãásti Praha 4 a za zadání reklamy

Více

Projekt MOÎNOST VOLBY. I. fáze ZPRÁVA

Projekt MOÎNOST VOLBY. I. fáze ZPRÁVA Projekt MOÎNOST VOLBY I. fáze ZPRÁVA O STÁVAJÍCÍM STAVU PORODNICKÉ PÉâE V âeské REPUBLICE 2004 Zpracovala Mgr. Ilona Mrzílková Susová, vedoucí projektu Dále spolupracovali PhDr. Eva Labusová, popisná ãást

Více

ÚČE Účetnictví a DPH str. 1

ÚČE Účetnictví a DPH str. 1 ÚČE str. 1 V obecném hesle Evidence DPH uvádíme základní podmínky, které stanoví pro tzv. záznamní evidenci zákon o dani z přidané hodnoty. Konkrétní účetní operace, příslušné účetní souvztažnosti je však

Více

UCZ/DDPN/10. V eobecné pojistné podmínky pro poji tûní denních dávek v pracovní neschopnosti - zvlá tní ãást

UCZ/DDPN/10. V eobecné pojistné podmínky pro poji tûní denních dávek v pracovní neschopnosti - zvlá tní ãást UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky pro poji tûní denních dávek v pracovní neschopnosti

Více

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva âeská REPUBLIKA SPMP SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice Inclusion Europe Evropské sdruïení spoleãností lidí

Více

EDF: Rekapitalizace státních podnikû ve svûtle práva státních podpor

EDF: Rekapitalizace státních podnikû ve svûtle práva státních podpor âlánky JURISPRUDENCE /0 0 Soud: Evropsk soudní dvûr Oznaãení judikátu: C-/ P, Komise proti Électricité de France (EDF) Datum rozhodnutí:. ãervna 0 Rozsah právní problematiky: státní podpora, ãlánek SFEU,

Více

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 âást I. Obecné otázky obchodních závazkov ch vztahû... 17 Hlava I. Pojetí a druhy obchodních závazkov ch vztahû...

Více

SOUBOR OBCHODNÍCH PODMÍNEK GE MONEY MULTISERVIS, a.s.

SOUBOR OBCHODNÍCH PODMÍNEK GE MONEY MULTISERVIS, a.s. SOUBOR OBCHODNÍCH PODMÍNEK GE MONEY MULTISERVIS, a.s. Verze IV Platnost od 1 / 2006 Úvod VáÏen zákazníku, tento soubor obchodních podmínek obsahuje samostatné obchodní podmínky spoleãnosti GE Money Multiservis,

Více

Vylouãení osob podezfiel ch z terorismu z postavení uprchlíka: Sjednocen v klad Soudního dvora EU a jeho aplikace ãlensk mi státy1

Vylouãení osob podezfiel ch z terorismu z postavení uprchlíka: Sjednocen v klad Soudního dvora EU a jeho aplikace ãlensk mi státy1 âlánky JURISPRUDENCE 1/2014 Vylouãení osob podezfiel ch z terorismu z postavení uprchlíka: Sjednocen v klad Soudního dvora EU a jeho aplikace ãlensk mi státy1 LINDA JANKÒ, PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY

Více

Komunitní práce SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA

Komunitní práce SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA ČASOPIS PRO TEORII, PRAXI A VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍ PRÁCI SP3/2004 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci Komunitní práce Editorial 1 O ãem se mluví 2 Anketa 27 Fakta,

Více

Obchodní podmínky smlouvy o revolvingovém úvûru a vydání a uïívání kreditní karty spoleãnosti GE Money Multiservis, a.s.

Obchodní podmínky smlouvy o revolvingovém úvûru a vydání a uïívání kreditní karty spoleãnosti GE Money Multiservis, a.s. Platnost od 8 / 2006 Obchodní podmínky smlouvy o revolvingovém úvûru a vydání a uïívání kreditní karty spoleãnosti GE Money Multiservis, a.s. Verze I AVON KARTA. Definice pojmû OP Obchodní podmínky smlouvy

Více

AZYLOVÉ PRÁVO ES Pohled a role nevládních organizací

AZYLOVÉ PRÁVO ES Pohled a role nevládních organizací AZYLOVÉ PRÁVO ES Pohled a role nevládních organizací Ivana JanÛ, Martin Rozumek OBSAH: 7. V ZNAM OCHRANY LIDSK CH PRÁV V EU...34 P EDMLUVA...4 1. ÚVOD DO PRÁVA EVROPSK CH SPOLEâENSTVÍ...5 2. V VOJ SPOLEâNÉ

Více

V ZP âr. ROâENKA. V EOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNY âeské REPUBLIKY

V ZP âr. ROâENKA. V EOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNY âeské REPUBLIKY ROâENKA V EOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNY âeské REPUBLIKY 2002 VáÏení pfiátelé, dnes se vám dostává do rukou Roãenka 2002 V eobecné zdravotní poji t'ovny âeské republiky. Vydali jsme ji v elektronické i tiskové

Více

BULLETIN 1~2/98. UMùLECKOHISTORICKÁ SPOLEâNOST V âesk CH ZEMÍCH / CZECH ASSOCIATION OF ART HISTORIANS

BULLETIN 1~2/98. UMùLECKOHISTORICKÁ SPOLEâNOST V âesk CH ZEMÍCH / CZECH ASSOCIATION OF ART HISTORIANS BULLETIN 1~2/98 UMùLECKOHISTORICKÁ SPOLEâNOST V âesk CH ZEMÍCH / CZECH ASSOCIATION OF ART HISTORIANS Redakce se omlouvá za zpoïdûní pfii vydávání Bulletinu UHS v roce 1998 Lubomír Slavíãek: Zpráva o ãinnosti

Více

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit Přeměna společnosti na společnost autor David âáp vstoupit Obsah LOGO âp INVEST SET KLIENTA âp MOUNT INVEST BANER GRAFICK MANUÁL KLIENTSKÉ DESKY âp MOUNT INVEST V SLEDKOVÁ TABULE LOGA PRODUKTÒ KLIENTSKÁ

Více