Obchodní podmínky pro nakupování v internetovém obchodě a

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obchodní podmínky pro nakupování v internetovém obchodě www.haficentrum.cz a www.4hafic.cz."

Transkript

1 Obchodní podmínky pro nakupování v internetovém obchodě a I. Všeobecná ustanovení 1.1. Provozovatelem internetového obchodu a je Renata Šolcová IČO: , Horní Třešňovec 87, Lanškroun (dále jen Prodávající) Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která provede prostřednictvím internetového obchodu nebo objednávku zboží elektronickou formou (dále jen kupující) Tyto obchodní podmínky internetového obchodu a upřesňují vztahy a vzájemná práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím, které jsou pro obě strany závazné (dále jen obchodní podmínky) a které se dále řídí dle právních předpisů a norem, zejména dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění a dále zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění Kupující, který uzavře kupní smlouvu s prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu nebo odesláním závazné objednávky souhlasí s těmito obchodními podmínkami a stvrzuje, že je s obsahem obchodních podmínek řádně seznámený a všemu rozumí a zavazuje se jimi řídit. A dále tímto okamžikem odeslání závazné objednávky zboží stvrzuje, že je seznámen s celkovou výši ceny za objednané zboží a se všemi dalšími cenami za expediční a dopravní náklady Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. října 2011 a jakákoli změna, nebo úprava těchto obchodních podmínek, která byla provedena po odeslání závazné objednávky ze strany kupujícího se považuje pro následný vztah mezi prodávajícím a kupujícím za bezpředmětnou Prodávající si vyhrazuje právo měnit či doplňovat znění obchodních podmínek. Tímto ustanovením nejsou dotčená práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího, vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek Kupující může po dohodě s prodávajícím sjednat v kupní smlouvě odchylná ustanovení od obchodních podmínek Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a kupující je povinen, se jimi řídit. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

2 II. Předmět kupní smlouvy 2.1. Předmětem kupní smlouvy je pouze objednané zboží uvedené na webových stránkách internetového obchodu nebo Uzavřením kupní smlouvy dle těchto obchodních podmínek se prodávající zavazuje odevzdat kupujícímu objednané zboží a kupující se zavazuje toto zboží odebrat a zaplatit stanovenou kupní cenu Pokud nebude předmět objednaného zboží v době závazné objednávky kupujícího již v nabídce zboží prodávajícího, je povinen prodávající informovat kupujícího o této skutečnosti co nejdříve a tímto oznámením se považuje objednávka ze strany kupujícího za neplatnou, pokud se nedohodnou prodávající a kupující mezi sebou jinak Předmětem uzavřené kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je pouze takové zboží, které bylo dle závazné objednávky doručeno kupujícímu včas a řádně Předmětem uzavřené kupní smlouvy, prodávajícímu nevzniká právo kupujícímu objednané zboží instalovat, sestavovat, nebo jinak provádět montáž dodávaného objednaného zboží Prodávající se zavazuje odstranit v co nejbližší době jakékoli nejasnosti a nepřesnosti uváděné k prodávanému zboží, zejména o hmotnosti, rozměrech, technických údajů, popisu a dalších informací, které se vážou k nabízenému zboží na webových stránkách a S ohledem na uváděné možné nepřesnosti údajů, které vycházejí z informací výrobců, dodavatelů či jiných subjektů si prodávající vyhrazuje právo změny a dále se zavazuje učinit v co nejkratší době od doby oznámení nápravu možných nepřesností v nabízeném sortimentu zboží. III. Registrace kupujícího 3.1. Kupující má možnost na webové stránce nebo si vytvořit na základě registrace uživatelský účet (dále jen uživatelský účet ) Kupující je povinen při první registraci do svého uživatelského účtu vyplnit nezbytné osobní údaje, které budou bezpečně uchovány v elektronické databázi internetového obchodu a dále zpracovány dle zákona č.101/2000 Sb., zákon na ochranu osobních údajů, v platném znění. Při dalším přihlášení do svého uživatelského účtu se kupující přihlašuje pouze pod svým zákaznickým jménem a heslem.

3 3.3. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do svého uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží na těchto stránkách je kupující povinen uvádět všechny údaje správně a pravdivě. Kupující je povinen jakoukoli změnu ve svém uživatelském učtu aktualizovat. Všechny údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží na webové stránce jsou prodávajícímu považovány za správné Kupující je dále oprávněn neumožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám Prodávající je oprávněn zrušit uživatelský účet kupujícího a to zejména v těchto případech: a) kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 (dva) roky nevyužívá b) nebo v případě, že kupující poruší své povinnosti vyplývající z těchto obchodních podmínek Kupující bere na vědomí, že jeho uživatelský účet nemusí být dostupný a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového, nebo softwarového technického vybavení prodávajícího, nebo s ohledem na technickou údržbu vybavení hardwaru a softwaru ze strany třetích osob Kupující je dále oprávněn kdykoli na základě své žádosti podané prostřednictvím webových stránek nebo telefonicky, zrušit svůj uživatelský účet. Prodávající na základě této žádosti o zrušení uživatelského účtu kupujícího tuto změnu provede a následně potvrdí kupujícímu zrušení jeho uživatelského účtu elektronickou poštou, nebo telefonicky. IV. Objednávka zboží (uzavření kupní smlouvy) 4.1. Za návrh k uzavření kupní smlouvy se považuje řádná objednávka zboží podaná kupujícím, která byla v pořádku a řádně doručena prodávajícímu dle těchto obchodních podmínek Objednávka zboží musí obsahovat cenu nabízeného zboží včetně všech souvisejících poplatků, přesné označení druhu a počet kusů objednávaného zboží, způsob úhrady ceny zboží a způsob dopravy zboží. Dále objednávka zboží musí obsahovat přesné označení kupujícího, platnou adresu trvalého pobytu, nebo sídla, dodací adresu, telefonické a ové spojení, či jiné kontaktní údaje kupujícího.

4 4.3. Objednávku zboží je kupující oprávněn provést těmito způsoby: a) prostřednictvím webových stránek internetového obchodu wwww.4hafic.cz jako neregistrovaný zákazník nebo jako registrovaný zákazník, který tak učiní přihlášením do svého uživatelského účtu pod svým jménem a heslem. b) nebo prostřednictvím telefonního spojení na tel. čísle , nebo elektronicky em: Při těchto způsobech objednávky je kupující povinen uvést svoje identifikační údaje, adresu (fakturační, doručovací), druh zboží, počet kusů, způsob platby, způsob doručení objednaného zboží, tel. spojení, a další potřebné údaje nezbytné pro objednání zboží Kupující je oprávněn stornovat objednávku nejpozději do 24 hod po odeslání objednávky prodávajícímu a lze tak učinit stejným způsobem jakým objednávku kupující provedl. Storno objednávky kupujícího lze učinit po dohodě s prodávajícím i jiným způsobem Prodávající, potvrdí kupujícímu objednávku zboží, v co nejkratším termínu elektronicky na uvedenou ovou adresu, nebo telefonicky na uvedené tel. spojení, které kupující uvedl v objednávce zboží Až okamžikem potvrzení objednávky prodávajícím se kupní smlouva považuje za uzavřenou Prodávající v potvrzené objednávce uvede zejména tyto údaje: identifikační údaje kupujícího, doručovací údaje, druh objednaného zboží a jeho počet, cenu za objednané zboží včetně ceny za doručení, způsob doručení objednaného zboží Pokud kupující stornuje objednávku, nebo dojde-li ke stornu objednávky z jiného důvodu v době, kdy už kupující provedl patřičné úkony k provedení platby za objednané zboží, se prodávající zavazuje vrátit příslušnou částku zpět kupujícímu na účet, nebo poštovní poukázkou, nebo jiným způsobem po dohodě, kterou tak učiní mezi sebou prodávající a kupující. Prodávající se zavazuje učinit vrácení peněžní částky za storno objednávku kupujícímu do 30(třiceti) dnů. Doba 30(třicet) dnů potřebná k navrácení patřičné peněžní částky se započítává dnem, kdy kupující odstoupil od objednávky Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku zboží zaslanou kupujícím prostřednictvím objednávkového formuláře v případě, kdy jsou v objednávce uvedené neúplné údaje, které vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu kupujícího objednat zboží. Prodávající o tomto odmítnutí objednávky vyrozumí kupujícího v co nejkratším termínu a dále dle dohody prodávající navrhne kupujícímu další řešení.

5 V. Cena zboží a platební podmínky 5.1. Kupující se při objednávce zboží, kterou tak učinil prostřednictvím webových stránek internetového obchodu telefonicky, nebo elektronicky em, řídí cenami uvedenými u objednaného zboží v okamžiku odeslání objednávky prodávajícímu. Ceny zboží uvedené na webových stránkách a jsou včetně DPH (dle zákonné sazby) K ceně objednaného zboží se dále připočítává cena za dopravu zboží, kterou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu dle těchto obchodních podmínek Cenu zboží a cenu za případné náklady za dodání zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: a) dobírkou (Česká pošta) b) platbou v hotovosti při osobním odběru c) platbou bezhotovostním převodem na účet prodávajícího: č. účtu: /6210 vedený u společnosti Mbank (dále jen účet prodávajícího). Variabilní symbol (dále jen VS ) je číslo vystavené faktury Za řádně uhrazenou se považuje kupní cena, která byla připsána v plné výši na účet prodávajícího, nebo uhrazením kupní ceny při osobním odběru. Pokud se nedohodnou prodávající a kupující jinak, např. písemnou formou, může si kupující objednané zboží převzít až po úplném uhrazení kupní ceny Pokud kupující provádí bezhotovostní platbu na účet prodávajícího za objednané zboží, je povinen kupující provést tuto bezhotovostní platbu v co nejkratším termínu, tak aby byla platba za objednané zboží doručena prodávajícímu do 3(tří) kalendářních dnů od vytvořené objednávky, z důvodu dodržení expedičních termínů. Pokud nebude platba za objednané zboží připsána na účet prodávajícího do 3(třech) dnů, bude kupujícímu zaslán s informacemi pro platbu. A pokud kupující neuhradí i po této výzvě kupní cenu prodávajícímu, považuje se objednávka zboží za neplatnou, nedohodnou-li se smluvní strany jinak Je-li u cen zboží na webových stránkách uvedená poznámka akční cena je tato sleva na vybraný druh zboží poskytována po dobu vyprodání zásob, nebo do nového uvedení cen Na základě kupní smlouvy, kterou uzavře prodávající s kupujícím, vystaví prodávající fakturu, která slouží jako daňový doklad a dodací list Případné slevy z cen zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

6 5.9. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen zaplatit kupní cenu společně s uvedením VS. VI. Odstoupení od kupní smlouvy 6.1. Dle ustanovení 53 odst. 8 zákona č.40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ), bere kupující na vědomí, že nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání Nejedná-li se o některý případ uvedený v těchto obchodních podmínkách v (čl. 6.1.), nebo o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, je kupující oprávněn v souladu s ustanovením 53 odst. 7 občanského zákoníku, odstoupit od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu elektronicky em, telefonicky bez udání důvodu, nejpozději však do 14 (čtrnácti) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do 14 (čtrnácti) dnů na adresu prodávajícího (čl těchto obchodních podmínek). Kupující při odstoupení od kupní smlouvy zpravidla uvede tyto údaje: číslo objednávky zboží, datum převzetí zboží a dále požadovaný způsob vrácení patřičné peněžní částky. Upozorňujeme, že vrácení zboží na dobírku, nebude ze strany prodávajícího akceptováno V případě odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, dle těchto obchodních podmínek, má prodávající právo na náhradu nákladů, které mu účelně vznikly v souvislosti se zrušenou kupní smlouvou. (zejména nákladů na doručení objednaného zboží kupujícímu). Kupující souhlasí s odečtem těchto účelně vynaložených nákladů, které prodávajícímu vznikly v souvislosti s doručením zboží kupujícímu, od vrácené kupní ceny Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy v co nejkratším termínu poté, co mu bylo doručeno či předáno prokazatelně jiné zboží, než si objednal V případě, že kupující odstoupí od kupní smlouvy dle některého odstavce tohoto článku, si prodávající vyhrazuje právo ve lhůtě 10 (deset) dnů, vrácené zboží přezkoumat, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno Kupující dále bere na vědomí, že pokud vrácené zboží kupujícím bylo dodáno poškozené, opotřebené, či částečně spotřebované, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na patřičnou náhradu škody, která mu v této souvislosti vznikla.

7 VII. Dodací podmínky a doprava zboží 7.1. Způsob doručení objednaného zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případech, kdy je způsob objednaného zboží stanoven jinak a to na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady na přepravu s tímto způsobem dopravy V případě, že je zboží skladem (příslušné políčko označené skladem ) se prodávající zavazuje objednané zboží vyexpedovat nejpozději do 7 (sedm) pracovních dnů, po uzavření kupní smlouvy. V případě, že je u zboží uvedený termín dodání do 14 dnů, platí vždy údaj o termínu dodání, který je uvedený u zboží v okamžiku objednávky zboží. Pokud prodávající nemá zboží skladem, zavazuje se prodávající vyexpedovat objednané zboží v co nejkratším termínu po dodání dodavatelem Je-li zvolen kupujícím způsob doručení objednaného zboží osobní odběr na některém z odběrných míst, se prodávající zavazuje objednané zboží (pokud je skladem a není stanovena doba dodání do 14 dnů), připravit objednané zboží k vyzvednutí do 2 (dvou) pracovních dnů po uzavření kupní smlouvy. Prodávající se zavazuje, informovat kupujícího o možnosti osobního odběru objednaného zboží V případě, že prodávající nemá objednané zboží skladem, nebo nemůže zboží z jakéhokoli jiného důvodu vyexpedovat kupujícímu, nebo připravit k osobnímu odběru ve stanovených lhůtách v tomto článku, oznámí tuto skutečnost prodávající kupujícímu em a dále bude prodávající kupujícího informovat o nejbližším možném termínu expedice objednaného zboží, nebo termínu osobního odběru Při převzetí objednaného zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů a v případě jakýchkoli závad, vše oznámit přepravci. V případě, že kupující shledá vadu, která by se týkala případného neoprávněného vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít Kupující svým podpisem dodacího listu souhlasí, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti, a že na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalů zásilky nebude brán ohled Kupující je oprávněn při objednávce zboží, si vybrat způsob doručení objednaného zboží v rámci ČR a to těmito způsoby: a) Dobírkou přepravní zásilkovou službou České pošty (Česká pošta). b) Osobní odběr na adrese: Verměřovice 238, Verměřovice, nebo Horní Třešňovec 87, Lanškroun (dle dohody po pá 10,00-18,00). c) Rozvoz zboží zdarma: platí za 1) při jedné objednávce zboží uceleného balení krmení s minimální váhou 20kg do max. váhy 200kg), nebo za 2) při jednom nákupu zboží nad 2000,-Kč. Pro obě podmínky (1,2) pro

8 rozvoz zboží zdarma platí podmínka doručení do míst: Verměřovice, Lanškroun, Horní Třešňovec, Letohrad, Jablonné nad Orlicí, Žichlínek, Sázava, Dolní Dobrouč, nebo do míst dle dohody mezi prodávajícím a kupujícím) V případě, že si kupující zvolí pro objednané zboží osobní odběr, bude informován em, že je objednané zboží připravené k vyzvednutí. Pokud kupující zvolí pro objednané zboží rozvoz zdarma, bude o rozvozu informován sms zprávou s uvedeným časem doručení, pokud se kupující s prodávajícím nedohodnou jinak Při převzetí zásilky kupujícím od přepravce, doporučujeme kupujícímu doručené zboží zkontrolovat zda nedošlo při přepravě k porušení obalů a zda objednané zboží je to, které si kupující objednal a zaplatil. V případě jakýchkoli závad je kupující povinen tuto závadu oznámit prodávajícímu, nebo přepravci a o této věci nejlépe písemně sepsat záznam. VIII. Další práva a povinnosti smluvních stran 8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží okamžikem, kdy byla kupní cena za objednané zboží řádně a včas zaplacena včetně ceny za dopravu Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahu třetích osob do webové stránky IX. Záruka, odpovědnost za vady a vyřízení reklamace 9.1. Práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího ohledně odpovědnosti za vady včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a dále zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění V případech kdy je kupujícím např. podnikatel, se vzájemná práva z odpovědnosti za vady mezi prodávajícím a kupujícím řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, v platném znění, pokud se nedohodnou jinak Kupujícímu doporučujeme, aby si objednané zboží při převzetí, bez zbytečného odkladu prohlédnul a zkontroloval a v případě zjištění nějaké vady na zboží v době předání tuto vadu ihned oznámil prodávajícímu. Kupující je oprávněn vadné zboží nepřevzít a reklamovat bez zbytečného odkladu.

9 9.3. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na dodané zboží, které si objednal prostřednictvím internetového obchodu elektronicky em, nebo telefonicky v délce trvání 24 (čtyřiadvacet) měsíců od prokazatelného data převzetí zboží kupujícím. Pokud je uvedena na webových stránkách internetového obchodu nebo výrobcem jiná záruční doba, platí záruční doba, která odpovídá popisu zboží a tato doba platí v dané délce trvání od prokazatelného data převzetí zboží kupujícím Pokud bude kupující požadovat reklamaci dodaného zboží, jenž zakoupil prostřednictvím internetového obchodu doporučujeme kupujícímu učinit tak písemnou formou na adresu prodávajícího (čl těchto obchodních podmínek) 9.5. Po o obdržení reklamace od kupujícího, prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o doručení reklamace prostřednictvím el. komunikační sítě ( ). Na základě podané reklamace od kupujícího, následně vydá prodávající písemné potvrzení o způsobu vyřízení reklamace, popřípadě s odůvodněním zamítnutí reklamace. Bližší informace k reklamovanému zboží, lze získat na tel.: a to v pracovní dny od 10,00 do 18,00 hod Reklamace kupujícího bude považována za neoprávněnou, pokud prodávající zjistí, že k vadě na reklamovaném zboží došlo jiným způsobem, než je uvedeno v návodu a to zejména nesprávnou manipulací, běžným opotřebením nebo poškozením, nesprávným skladováním, nebo neodborným zásahem kupujícího či třetí osoby, nebo v důsledku živelných pohrom. X. Ochrana osobních údajů Kupující souhlasí, se zpracováváním a shromažďováním těchto svých osobních údajů: Identifikační údaje, adresa bydliště/sídlo firmy, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresu elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně jen osobní údaje ) Prodávající prohlašuje, že při nakládání s osobními údaji kupujícího bude postupovat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Prodávající dále prohlašuje, že veškeré osobní údaje o kupujícím budou shromažďovány a zpracovávány prodávajícím prostřednictvím zabezpečené elektronické databáze a to takovým způsobem, aby nemohlo dojít k jejich zneužití. Prodávající dále prohlašuje, že veškeré osobní údaje o kupujícím budou použity pouze za tímto účelem:

10 a) ke splnění předmětu kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím b) nebo k nabídce dalšího obchodu a služeb kupujícímu Prodávající se zavazuje neposkytnout osobní údaje kupujícího třetím osobám s výjimkou těch případů, kdy je poskytnutí údajů (např. adresa a telefon) nezbytnou součástí a podmínkou úspěšného doručení objednaného zboží kupujícímu Kupující má právo kdykoli a to zejména písemně požádat prodávajícího, aby vymazal ze své elektronické databáze, veškeré osobní údaje o kupujícím. Prodávající se dále zavazuje tuto žádost o výmaz osobních údajů z elektronické databáze prodávajícího, v co nejkratším termínu provést. XI. Ochranná známka, autorská práva a práva třetích osob Veškerý obsah a materiály publikované na webových stránkách jsou chráněny autorským právem a některým dalším právem z oblasti duševního vlastnictví. Veškerý obsah webových stránek a je zakázáno bez písemného souhlasu prodávajícího jakýmkoli způsobem kopírovat Kupující je povinen nezasahovat jakýmkoli způsobem do práv prodávajícího a do práv třetích osob.

Provozovatel: Petra Hanzelková Cukrářské potřeby (fyzická osoba podnikající)

Provozovatel: Petra Hanzelková Cukrářské potřeby (fyzická osoba podnikající) I. OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatel: Petra Hanzelková Cukrářské potřeby (fyzická osoba podnikající) se sídlem č. p. 187, 742 56 Sedlnice okr. Nový Jičín IČ: 87683687 - Úřad příslušný podle 71 odst. 2 živnostenského

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY platné od 18.11.2012

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY platné od 18.11.2012 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY platné od 18.11.2012 Provozovatel: Michal Fridrich Bytem: Brno, Kamechy 1333/12, PSČ 635 00 Provozovna: Brno, Kamechy 1333/12, PSČ 635 00 identifikační číslo: 007 05 951 podnikající

Více

V případě nejasností nás kontaktujte buď na e-mailu info@ nemeckobezhranic.cz a nebo nemeckobezhranic@seznam.cz.

V případě nejasností nás kontaktujte buď na e-mailu info@ nemeckobezhranic.cz a nebo nemeckobezhranic@seznam.cz. PODMÍNKY PRODEJE Vážení zákazníci... Do Německa jezdíme každý týden, většinou v pátek. Veškeré objednávky tedy učiněné do čtvrtka 20hodin, budou nakoupeny následující den a odeslány v pondělí. V případě,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY! obchodní společnosti: DRAGON INTERNET, a.s. se sídlem: Pod Loretou 883, 293 06 Kosmonosy, identifikační číslo: 27237800 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu

Více

1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.maxi-postele.cz a upravují vzájemná práva a povinnosti

1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.maxi-postele.cz a upravují vzájemná práva a povinnosti 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.maxi-postele.cz a upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti DG Tip, spol. s r.o. se sídlem K Terminálu 2, 619 00 Brno identifikační číslo: 41605403 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Lukáše Kupce Sídlo: Palackého 1553/5, 350 02, Cheb Identifikační číslo: 01960571 zapsané v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Cheb, č. j. 1094/2013/CH (dále jen

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Asociace pro elektronickou komerci ( www.apek.cz ) Sokolská 23, 120 00 Praha 2 tel/fax: +420 267 312 899, e-mail: info@apek.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Asociace pro elektronickou komerci ( www.apek.cz ) Sokolská 23, 120 00 Praha 2 tel/fax: +420 267 312 899, e-mail: info@apek. OBCHODNÍ PODMÍNKY stažení v PDF zde obchodní společnosti Centrum Vrkoč se sídlem Na Pěšině 3283/49, 69003 Břeclav identifikační číslo: 46924850 zapsané v obchodním rejstříku vedeném 370401, oddíl 1738,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. PROVOZOVATEL 2. KONTAKTNÍ ÚDAJE 3. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. PROVOZOVATEL 2. KONTAKTNÍ ÚDAJE 3. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. PROVOZOVATEL Martin Kubeš Bílovická 388/46 614 00 Brno Česká republika IČ: 02090341 DIČ: CZ9101274160 2. KONTAKTNÍ ÚDAJE email: info@gargoylewear.cz telefon: +420 608 003 089 (hovorné

Více

Obchodní podmínky DC Savings System, a.s.

Obchodní podmínky DC Savings System, a.s. Obchodní podmínky DC Savings System, a.s. se sídlem: Vídeňská 186/118, Přízřenice, 619 00 Brno IČ: 293 15 450 spisová značka: B 6796 vedená u Krajského soudu v Brně pro poskytování slev, skupinových nákupů,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu vlasy-in.cz 1

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu vlasy-in.cz 1 OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu vlasy-in.cz 1 se sídlem Masarykova třída č. 31, Olomouc,identifikační číslo: 76509427, jehož provozovatelem je Ondřej Haderka (výpis z živnostenského rejstříku)

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení. 2. Uživatelský účet. 3. Uzavření kupní smlouvy. Obchodní podmínky Stránka 1

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení. 2. Uživatelský účet. 3. Uzavření kupní smlouvy. Obchodní podmínky Stránka 1 Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") živnostníka Ing. Daniely Káňové se sídlem U Jelena 5/108, 736 01 Havířov, IČ: 01161695, zapsané v Živnostenském

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Všeobecná ustanovení Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti Autokseft, s.r.o., se sídlem Horka u Staré Paky 10, 512 34 Horka u Staré Paky, identifikační

Více

O b ch o d n í p o d m í n k y

O b ch o d n í p o d m í n k y O b ch o d n í p o d m í n k y Ing. Jiřina Holá Dolejší, TopCasing, se sídlem Dubice 73, Ústí nad Labem, CZ-40002 identifikační číslo: 679 93 915 Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 22.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti ARIA PURA s.r.o. se sídlem Josefská 1, Brno, 60200 IČ: 25598651 DIČ:CZ25598651 Zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 37002

Více

SLUŽEB POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ INSTITUT PSYCHOLOGICKÝCH SLUŽEB, S.R.O.

SLUŽEB POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ INSTITUT PSYCHOLOGICKÝCH SLUŽEB, S.R.O. SLUŽEB POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ INSTITUT PSYCHOLOGICKÝCH SLUŽEB, S.R.O. se sídlem Šlechtitelů 21, 783 71 Olomouc IČ: 026 92 171 zapsané v obchodním rejstříku u KOS v Ostravě, oddíl C, vložka 58198 PLATNOST

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení. 2. Uživatelský účet

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení. 2. Uživatelský účet Obchodní podmínky Společnost: AMAX COM, s.r.o. Se sídlem: Křídlovická 42/26, 603 00 Brno, Česká republika IČ: 26958066 Zapsaná: V Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně dne 23.03. 2005, oddíl C,

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Obchodní a reklamační podmínky obchodní společnosti Metrostore.cz pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.metrostore.cz 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Internetový obchod

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Beauty servis CZ s.r.o. se sídlem: Praha 1 Nové Město, Václavské náměstí 832/19, PSČ 110 00, identifikační číslo: 24763 144, zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti TeeTime SE se sídlem Na novině 1053/28, PSČ: 141 00 Praha 4 identifikační číslo: 24236381

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti TeeTime SE se sídlem Na novině 1053/28, PSČ: 141 00 Praha 4 identifikační číslo: 24236381 OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TeeTime SE se sídlem Na novině 1053/28, PSČ: 141 00 Praha 4 identifikační číslo: 24236381 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze, oddíl H,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti LHS GLOBAL v.o.s. se sídlem tř. Budovatelů 2531, 434 01 Most identifikační číslo: 22795201 / DIČ CZ22795201 zapsané v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) provozovatele internetového obchodu: Michala Konečná, bytem Litovická 465, Hostivice 25301, identifikační

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.zohir.cz

OBCHODNÍ PODMÍNKY. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.zohir.cz OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společností Svět pohybu z.s. se sídlem Žižkova 139, Bakov nad Jizerou identifikační číslo: 04700201 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze L 64158 a obchodní

Více

Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky obchodní společnosti REDMAG, s.r.o., se sídlem Praha 3 - Vinohrady, Lucemburská 1024/1, PSČ 13000, IČ: 284 16 171, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Radka Vyoral Krakovská - OBCHODNÍ PODMÍNKY platné k: 29.12.2015, 23:27

Radka Vyoral Krakovská - OBCHODNÍ PODMÍNKY platné k: 29.12.2015, 23:27 Obchodní podmínky - nákupní řád Před začátkem nákupu v tomto internetovém obchodě se prosím seznamte s těmito obchodními podmínkami. Potvrzením objednávky kupující souhlasí s níže uvedenými podmínkami

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SPOTŘEBITELE

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SPOTŘEBITELE OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SPOTŘEBITELE Platné od 1. 3. 2016 MEGABOOKS CZ, spol. s r. o. Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16945 Třebohostická 2283/2 100 00 Praha

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti KOBOZ SERVICE s.r.o. se sídlem Holečkova 2538/5, 370 04 České Budějovice identifikační číslo: 276 38 863 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY www.obrazyplakaty.cz

OBCHODNÍ PODMÍNKY www.obrazyplakaty.cz OBCHODNÍ PODMÍNKY www.obrazyplakaty.cz VOSA ČR s.r.o. se sídlem Muškova 1429/2, Praha 4 IČ: 26144328, DIČ: CZ26144328 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.obrazyplakaty.cz

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Rozsah platnosti Tyto všeobecné smluvní podmínky jsou platné jako smluvní podmínky k jednotlivým dílčím kupní smlouvám. Tyto podmínky nevylučují zvláštní smlouvy a dohody. Definice některých pojmů Zákazník

Více

Prodávající: Jméno a příjmení: Lukáš Kresta. Identifikační číslo: 73237914

Prodávající: Jméno a příjmení: Lukáš Kresta. Identifikační číslo: 73237914 Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchodní prodej prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.gatapex.cz, www.kinesio-tejping.cz a www.mtc-tejping.cz Prodávající: Jméno a příjmení:

Více

Provozovatel e-shopu a jeho sídlo: Jan Lipovský IČ 75900556 Karla Svolinského 315/9, Prostějov, 796 01 OBCHODNÍ PODMÍNKY

Provozovatel e-shopu a jeho sídlo: Jan Lipovský IČ 75900556 Karla Svolinského 315/9, Prostějov, 796 01 OBCHODNÍ PODMÍNKY OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzická osoba podnikatel se sídlem identifikační číslo: 75900556, není plátce DPH pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.lahodnekytice.cz

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. Pavel Šimela. fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. Pavel Šimela. fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Pavel Šimela fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku se sídlem Staříč 224, 739 43 identifikační číslo: 69614822 bankovní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti se sídlem Poděbradova 101, Brno, PSČ 61200 IČ: 29287928 DIČ: CZ29287928 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu

Více

Ing. Miroslava Jopková Miroslava Jopková Raškovice 218, 739 04 +420 774 406 993

Ing. Miroslava Jopková Miroslava Jopková Raškovice 218, 739 04 +420 774 406 993 Obchodní podmínky: Ing. Miroslava Jopková se sídlem Raškovice 218, 739 04 IČ:73229105 DIČ: CZ7952044980 zapsané v živnostenském rejstříku vedeném městským úřadem v Jablunkově, jako fyzická osoba podnikající

Více

ÚVODNÍ USTANOVENÍ UŽIVATELSKÝ ÚČET

ÚVODNÍ USTANOVENÍ UŽIVATELSKÝ ÚČET OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti HOMEO SAPIENS, s.r.o. se sídlem Praha 5, Ke Koulce 919/7, PSČ 150 00 identifikační číslo: 257 83 190 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Zuzana Kurachová - OBCHODNÍ PODMÍNKY platné k: 11.1.2014, 22:23

Zuzana Kurachová - OBCHODNÍ PODMÍNKY platné k: 11.1.2014, 22:23 Obchodní podmínky Níže uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě UKajiku.cz. Ještě než si u nás objednáte zboží, přečtěte si prosím tyto podmínky, objednáním zboží s nimi vyslovujete

Více

Obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky firmy SMAKO s.r.o.

Obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky firmy SMAKO s.r.o. firmy SMAKO sro společnosti SMAKO sro, se sídlem Luleč 380, LULEČ PSČ 683 03, DIČ:CZ 60727144 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložce 17085 1 Úvodní ustanovení

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Gender Studies, o.p.s. se sídlem Klimentská 17, 110 00 Praha 1 IČ: 25737058 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl O, vložka 95. 1. Úvodní ustanovení

Více

Obchodní podmínky. 2. Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu je společnost WorkMed s.r.o.

Obchodní podmínky. 2. Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu je společnost WorkMed s.r.o. Obchodní podmínky společnosti WorkMed s.r.o., IČ: 019 90 381, se sídlem Praha 9, Chmelická 552, PSČ 190 16 zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddíle C, vložka 16723 (dále jen WorkMed

Více

1. Všeobecná ustanovení. 2. Vymezení pojmů

1. Všeobecná ustanovení. 2. Vymezení pojmů 1. Všeobecná ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.probez.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY družstvo TEXman se sídlem Třešňová 623/12, 460 14 Liberec IČ: 228 00 212 DIČ: CZ22800212 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Dr,

Více

Obchodní podmínky internetového obchodu www.iweol.com

Obchodní podmínky internetového obchodu www.iweol.com Obchodní podmínky internetového obchodu www.iweol.com 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti Iweol EU s.r.o., se sídlem Kovářská 140/10, Komárov,

Více

Dětská obuv duadu.cz Dušan Urban - OBCHODNÍ PODMÍNKY platné k: 13.3.2016, 20:10

Dětská obuv duadu.cz Dušan Urban - OBCHODNÍ PODMÍNKY platné k: 13.3.2016, 20:10 OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Dušan Urban se sídlem Nad Roklí 218, 252 61 Dobrovíz provozovna: Staré náměstí 25, 516 01 Rychnov nad Kněžnou identifikační číslo: 73581364 Živnostenský list ev.

Více

Obchodní podmínky. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí při nákupu v internetovém obchodě http://obchod.portal.cz, provozovaném obchodní společností Portál, s.r.o., Klapkova 2, Praha 8, 182 00,

Více

Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti HDT impex, s.r.o. (dále jen Všeobecné obchodní podmínky či VOP ) Vymezení některých pojmů

Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti HDT impex, s.r.o. (dále jen Všeobecné obchodní podmínky či VOP ) Vymezení některých pojmů Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti HDT impex, s.r.o. (dále jen Všeobecné obchodní podmínky či VOP ) 1. Pro účely těchto VOP se rozumí: I. Vymezení některých pojmů a) prodávajícím obchodní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ve smyslu ustanovení 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění obchodní společnosti AUTRONIC, s.r.o., IČO: 49549642, se sídlem Chrustenice č.p. 270, Chrustenice,

Více

Všeobecné obchodní podmínky Jiřího Hujera. Sídlo: Jiráskovo nábřeží 717, 468 22 Železný Brod

Všeobecné obchodní podmínky Jiřího Hujera. Sídlo: Jiráskovo nábřeží 717, 468 22 Železný Brod Všeobecné obchodní podmínky Jiřího Hujera Sídlo: Jiráskovo nábřeží 717, 468 22 Železný Brod Identifikační číslo: 71964622, zapsaného v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu v Železném Brodě

Více

Obchodní podmínky 1. Úvodní Ustanovení 1.1. Internetový obchod ZAGH 1.1.1. Internetový obchod ZAGH, který prodává zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na adrese http://www.zaghcouture.com,

Více

Kupující je seznámen s faktem, že obsah závazné objednávky je vyráběn na míru dle jeho požadavků.

Kupující je seznámen s faktem, že obsah závazné objednávky je vyráběn na míru dle jeho požadavků. Platné od: 1. ledna 2012 Obecná ustanovení: Na základě závazné objednávky uzavřené mezi kupujícím a webovým obchodem http://www.tuningsamolepka.cz, Firmou TUNINGSAMOLEPKA s.r.o., IČO: 275 30 159 (dále

Více

I. Všeobecná ustanovení

I. Všeobecná ustanovení Obchodní podmínky Superdiskont, s.r.o. platné ode dne 1.3.2016 I. Všeobecná ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v celém internetovém obchodním domě SuperDISKONT.cz, tedy v následujících

Více

Veškeré objednávky provedené v našem obchodě přes objednávkový formulář, mailem nebo telefonicky jsou považovány za závazné.

Veškeré objednávky provedené v našem obchodě přes objednávkový formulář, mailem nebo telefonicky jsou považovány za závazné. Všeobecná ustanovení : Veškeré objednávky provedené v našem obchodě přes objednávkový formulář, mailem nebo telefonicky jsou považovány za závazné. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém

Více

Obchodní podmínky. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky Obchodní a reklamační podmínky jsou platné pro internetový obchod provozovaný firmou Ates spol. s r.o., Vigantice, Rožnov pod Radhoštěm na webové adrese www.ates-cz.cz. Úvodní ustanovení

Více

3. uzavření kupní smlouvy

3. uzavření kupní smlouvy OBCHODNÍ PODMÍNKY Fyzická osoba Jakub Zelenka se sídlem Honezovice 132, 333 01 Stod identifikační číslo: 75442353 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.ww2.cz

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro E-SHOP

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro E-SHOP OBCHODNÍ PODMÍNKY pro E-SHOP společnosti OSEVA UNI, a.s., se sídlem Na Bílé 1231, 565 14 Choceň, IČ 150 61 612 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp.zn. B 141. Článek

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti se sídlem identifikační číslo: zapsané v obchodním rejstříku vedeném, oddíl, vložka pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. /2015 uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

KUPNÍ SMLOUVA č. /2015 uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění 1 KUPNÍ SMLOUVA č. /2015 uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění Prodávající: STAVIMEX PRAHA a. s. sídlo: Voctářova 12/109, 180 00 Praha 8 IČO: 25050028 DIČ: CZ25050028 zapsaný

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti simple shop and rent s.r.o. pro internetový obchod www.simplerent.cz ČÁST A: Obecná ustanovení I. Předmět všeobecných obchodních podmínek II. Předmět Smlouvy ČÁST

Více

Obchodní podmínky Úvodní ustanovení Objednávka a uzavření kupní smlouvy Dodací podmínky Uloženka DPD

Obchodní podmínky Úvodní ustanovení Objednávka a uzavření kupní smlouvy Dodací podmínky Uloženka DPD Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě domacecestoviny.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti: Unima Plus, s. r. o., provozovatel obchodu:, se sídlem Osvoboditelů 15/38, 410 02 Lovosice identifikační číslo: 27275086, DIČ: CZ27275086 zapsané v obchodním rejstříku

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Golf Beřovice s.r.o. se sídlem Beřovice 15, PSČ: 273 71, okres Kladno, identifikační číslo 47548584, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou

Více

Všeobecné obchodní podmínky Mňam Tour cestovní agentury MauMau s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky Mňam Tour cestovní agentury MauMau s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky Mňam Tour cestovní agentury MauMau s.r.o. Toto jsou všeobecné obchodní podmínky Mňam Tour, kterými se řídí poskytování služeb cestovního ruchu cestovní agenturou MauMau s.r.o.

Více

Obchodní podmínky pro uzavírání kupních smluv prostřednictvím internetového obchodu www.pracovni-obuv-cofra.cz. 1. Definice pojmů

Obchodní podmínky pro uzavírání kupních smluv prostřednictvím internetového obchodu www.pracovni-obuv-cofra.cz. 1. Definice pojmů Obchodní podmínky pro uzavírání kupních smluv prostřednictvím internetového obchodu www.pracovni-obuv-cofra.cz 1. Definice pojmů Internetový obchod je server na adrese www.pracovni-obuv-cofra.cz, jehož

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Podnikatel je zapsán v živnostenském rejstříku Magistrátu města Havířova. Podnikatel není plátce DPH.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Podnikatel je zapsán v živnostenském rejstříku Magistrátu města Havířova. Podnikatel není plátce DPH. OBCHODNÍ PODMÍNKY Prodávající: Bc. Václav Kučera Tel.: 603 854 475 E-mail: aukro@vasekkucera.cz IČO: 02785811 Sídlo: Akátová 3/459 736 01 Havířov Šumbark Podnikatel je zapsán v živnostenském rejstříku

Více

13. 12. 1 OBSAH 18. 1 VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 1 ČLÁNEK I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 ČLÁNEK II UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY A DODÁVKA ZBOŽÍ 3

13. 12. 1 OBSAH 18. 1 VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 1 ČLÁNEK I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 ČLÁNEK II UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY A DODÁVKA ZBOŽÍ 3 13. 12. 1 OBSAH VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 1 ČLÁNEK I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 ČLÁNEK II UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY A DODÁVKA ZBOŽÍ 3 A. OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ 3 B. DODÁVKA ZBOŽÍ, PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ

Více

TeraServis Výroba a prodej terárií v Brně upravených podle přání zákazníka

TeraServis Výroba a prodej terárií v Brně upravených podle přání zákazníka TeraServis Výroba a prodej terárií v Brně upravených podle přání zákazníka Obchodní podmínky Preambule Obchodní podmínky osoby samostatně výdělečně činné (podnikající fyzické osoby) Tomáše Drápala, se

Více

Objednávat zboží je možno prostřednictvím elektronického obchodu prodávajícího (dále jen e-shop ).

Objednávat zboží je možno prostřednictvím elektronického obchodu prodávajícího (dále jen e-shop ). Uzavření smlouvy: Objednávat zboží je možno prostřednictvím elektronického obchodu prodávajícího (dále jen e-shop ). Pro objednání zboží v e-shop vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY AUTOBUSOVÉ DOPRAVY MICHAL VARGA PLATNÉ OD 1.1. 2013

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY AUTOBUSOVÉ DOPRAVY MICHAL VARGA PLATNÉ OD 1.1. 2013 VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY AUTOBUSOVÉ DOPRAVY MICHAL VARGA PLATNÉ OD 1.1. 2013 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Všeobecné smluvní podmínky jsou platné pro dopravu a služby autobusové dopravy Michal Varga, se

Více

(dále jen Obchodní podmínky )

(dále jen Obchodní podmínky ) Obchodní podmínky společnosti nazvané:akuma-motors, v.o.s., se sídlem: Nelešovice - Nelešovice 55 - okr. Přerov 751 03, IČ: 29442061, DIČ: CZ 29442061, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského

Více

Obchodní podmínky. Provozovatelem internetového obchodu frolikovakava.cz je společnost

Obchodní podmínky. Provozovatelem internetového obchodu frolikovakava.cz je společnost Obchodní podmínky Provozovatelem internetového obchodu frolikovakava.cz je společnost Petr Frolík Pražírna kávy Sdružení otec a syn Jiráskova 555 51724 Borohrádek E-mail: kaficko@frolikovakavacz IČO: 40168824

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky obchodní společnosti Železniční společnosti Tanvald, obecně prospěšná společnost, se sídlem Krkonošská 256, 468 41 Tanvald, identifikační číslo 254 74 481, zapsána v rejstříku obecně

Více

Dodavatel a objednavatel mohou být označování též jako smluvní strany.

Dodavatel a objednavatel mohou být označování též jako smluvní strany. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY INDIVIDUÁLNÍ JAZYKOVÉ KURZY Provozovatelem jazykové školy Free Time Academy je občanský spolek Free Time Academy, z.s., IČO: 04301943, se sídlem Masarykovo náměstí 1766, Brandýs

Více

1.6. Kupní cena zboží se řídí ceníkem nebo cenovým návrhem platným v den objednání zboží. Uváděné ceny jsou ceny EXW.

1.6. Kupní cena zboží se řídí ceníkem nebo cenovým návrhem platným v den objednání zboží. Uváděné ceny jsou ceny EXW. OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Základní ujednání 1.1. Obchodní podmínky a reklamační řád Prodávajícího: Jan Švarc (dále jen obchodní podmínky ) platí pro nákup v internetovém obchodě www.thalieparfums.cz. Tyto obchodní

Více

Podmínkou pro podání objednávky je registrace kupujícího v internetovém obchodě. Kupující podáním objednávky prohlašuje, že uvedené údaje jsou platné

Podmínkou pro podání objednávky je registrace kupujícího v internetovém obchodě. Kupující podáním objednávky prohlašuje, že uvedené údaje jsou platné OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ Níže uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě câliner.cz. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnost: BOHEMILK, a.s. sídlo: Opočno, Podzámčí 385, PSČ 517 73 identifikační číslo: 264 70 535 zápis v OR : Krajský soud v Hradci Králové oddíl B, vložka 2446 internetová

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky firmy Anterix s.r.o., IČ 24213641, se sídlem Křižíkova 2148, Benešov, 256 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze v oddíle C, vložce 189248. I. Úvodní

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Best Coffee, s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 794/38, 110 00 Praha 1 identifikační číslo: 27607968 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

1. OBECNÁ USTANOVENÍ 2. OBJEDNÁVKY ZBOŽÍ. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY HEINEKEN ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. pro Kupující - VELKOSKLADY 3.

1. OBECNÁ USTANOVENÍ 2. OBJEDNÁVKY ZBOŽÍ. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY HEINEKEN ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. pro Kupující - VELKOSKLADY 3. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY HEINEKEN ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. pro Kupující - VELKOSKLADY 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1 2. OBJEDNÁVKY ZBOŽÍ 1 3. DODÁNÍ ZBOŽÍ 1 4. CENA/PLATEBNÍ PODMÍNKY 2 5. KVALITA ZBOŽÍ 3 6. REKLAMACE

Více

Smluvní podmínky platné od 1.7.2009

Smluvní podmínky platné od 1.7.2009 Provozovatel: Ing. Vojtěch Ludl Pažoutova 2608/B 397 01 Písek IČO: 75091208 DIČ: CZ6206081904 Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., Praha 4 Číslo účtu: 1012042114/5500 Smluvní podmínky platné od 1.7.2009

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Všeobecné obchodní podmínky společnosti INGRO-Machine s.r.o., se sídlem v Lublaňská 653/51 120 00 Praha 2, IČ 28391641, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 138269

Více

Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy 3. Dodací podmínky DPD PPL

Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy 3. Dodací podmínky DPD PPL Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě domacipotreby.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU PARKU MIRAKULUM

OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU PARKU MIRAKULUM OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU PARKU MIRAKULUM Obchodní společnost: Mirakulum s.r.o. se sídlem Nad Perchtou 1631, 511 01 Turnov Česká republika IČO: 252 66 454 DIČ: CZ252 66 454 zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Sdělení před uzavřením smlouvy

Sdělení před uzavřením smlouvy Obchodní podmínky společnosti ASSEMBLY UNIT s.r.o. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky včetně reklamačního řádu, který je jejich nedílnou součástí, platí pro nákup v internetovém obchodě www.flexiobklady.cz.

Více

Gabriela Rimová - OBCHODNÍ PODMÍNKY platné k: 12.1.2016, 20:42

Gabriela Rimová - OBCHODNÍ PODMÍNKY platné k: 12.1.2016, 20:42 Vítáme vás v internetovém obchůdku U Agnes31 zodpovědná osoba : Gabriela Rimová V Uličkách 130 273 05 Smečno IČ: 67762611 Email : Obchudekagnes31@centrum.cz telefon : 732 356 339 provozní doba e-shopu:

Více

3. KUPNÍ CENA ZBOŽÍ A SLUŽEB (POTISKU)

3. KUPNÍ CENA ZBOŽÍ A SLUŽEB (POTISKU) Všeobecné obchodní a dodací podmínky 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Pokud nebyly písemně sjednány podmínky jiné, upravují tyto všeobecné obchodní a dodací podmínky vydané v souladu s ustanovením 273 obchodního

Více

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není. Obchodní podmínky Základní ustanovení Tyto Obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost PEKSPORT s.r.o. IČ 45797056, DIČ CZ45797056 se sídlem

Více

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) společnosti Go Eco s.r.o. I. Základní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) společnosti Go Eco s.r.o. I. Základní ustanovení Obchodní podmínky Kupující zasláním objednávky stvrzuje, že souhlasí s níže uvedenými Obchodními podmínkami, a zejména že byl poučen o možnostech odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží.

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky společnosti SEMACO tools and software, s.r.o. Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek je úprava vztahů mezi společností SEMACO tools and

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (Nákup zboží) účinné od 1.12.2015

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (Nákup zboží) účinné od 1.12.2015 (Nákup zboží) účinné od 1.12.2015 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN, státního podniku, se sídlem Praha 1, Růžová 6, čp. 943, PSČ 110 00, identifikační

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU ESHOP.TIERRAVERDE.CZ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU ESHOP.TIERRAVERDE.CZ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU ESHOP.TIERRAVERDE.CZ I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Prodávající a provozovatel internetového obchodu: TIERRA VERDE s.r.o. Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod

Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod (dále jen obchodní podmínky ) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on line obchodu Gemini Plus umístěného

Více

Mílí zákazníci, podle nového zákona jsme povinni Vás poučit o obchodních

Mílí zákazníci, podle nového zákona jsme povinni Vás poučit o obchodních Mílí zákazníci, podle nového zákona jsme povinni Vás poučit o obchodních podmínkách, týkajících se nákupu v mém obchodě. Je pro mě důležité, abyste byli spokojeni a budu se Vám snažit vyjít maximálně vstříc.

Více

Předmět Všeobecných podmínek. Poskytování služeb. Čl. 1

Předmět Všeobecných podmínek. Poskytování služeb. Čl. 1 Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti UPC Česká republika, a.s. (dále též jen Všeobecné podmínky ) Čl. 1 Předmět Všeobecných podmínek 1.1 Společnost

Více

Obchodní podmínky. Kontaktní údaje prodávajícího. Všeobecná ustanovení. Kupní smlouva

Obchodní podmínky. Kontaktní údaje prodávajícího. Všeobecná ustanovení. Kupní smlouva Obchodní podmínky Kontaktní údaje prodávajícího Název: Jana Dušková Sídlo/bydliště: Sv. Čecha 1567, 666 01 Tišnov IČ: 75666600 DIČ: CZ7158103799 Telefon: 723 326 664 Email: jana.patchwork@gmail.com Všeobecná

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti INTERPAP Office, s.r.o., Na Hrázi 110, 405 02 Děčín Děčín VIII, IČO: 250 13 483, DIČ CZ 25013 483

Všeobecné obchodní podmínky společnosti INTERPAP Office, s.r.o., Na Hrázi 110, 405 02 Děčín Děčín VIII, IČO: 250 13 483, DIČ CZ 25013 483 Všeobecné obchodní podmínky společnosti,, 405 02 Děčín Děčín VIII, IČO: 250 13 483, DIČ CZ 25013 483 I. Obecná ustanovení: 1. Všeobecné obchodní podmínky (VOP) upravují práva a povinnosti společnosti INTERPAP

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SRP s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SRP s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SRP s.r.o. SRP s.r.o. se sídlem Brno, Řehořova 26, PSČ 618 00 IČ: 263 02 781 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka

Více

Všeobecné podmínky pro nákup lístku

Všeobecné podmínky pro nákup lístku Preambule Poskytovatel je společnost, která má zájem prodávat Uživateli lístky na základě požadavku Uživatele a poskytovat mu s tím související služby, které mají k zajištění tohoto nákupu Uživateli pomoci.

Více

KUPNÍ SMLOUVA. RNDr. Pavlem Vanouškem, starostou města. I. Předmět smlouvy. II. Specifikace předmětu koupě

KUPNÍ SMLOUVA. RNDr. Pavlem Vanouškem, starostou města. I. Předmět smlouvy. II. Specifikace předmětu koupě KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami: a 1. kupujícím: Město Cheb se sídlem: Náměstí Krále

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné smluvní podmínky Lázní Teplice nad Bečvou a.s. upravují vzájemný smluvní vztah mezi společností Lázně Teplice nad Bečvou a.s. se sídlem Teplice nad Bečvou č. p. 63,

Více

Informace o přijímaných způsobech platby jsou uvedeny zde. Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby, vyjma doběrečného.

Informace o přijímaných způsobech platby jsou uvedeny zde. Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby, vyjma doběrečného. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.jinjang.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kontaktní údaje E-shop: www.jinjang.cz Provozovatel:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY RDLnet.cz

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY RDLnet.cz VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY RDLnet.cz I. 1. 1. Provozovatel (Radek Krmela a David Krmela) provozují bezdrátovou síť pod označením RDLnet.cz dle rozdělených lokalit, jejímž prostřednictvím je zajišťováno

Více