Hnojnick. Vydal Obecní úřad Hnojník 5/2000

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hnojnick. Vydal Obecní úřad Hnojník 5/2000"

Transkript

1 Hnojnick zpravodaj Vydal Obecní úřad 5/2000 Obecní zastupitelstvo a obecní úfiad pfiejí v em obãanûm pfiíjemné proïití vánoãních svátkû a hodnû tûstí, zdraví a osobní pohody v roce 2001.

2 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2001 CO A KDO JE SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Charita znamená milosrdnou lásku k bližnímu, dobročinnost na jejím základě poskytovanou. Posláním Sdružení Česká katolická charita je pomáhat těm nejpotřebnějším lidem v nouzi bez ohledu na jejich vyznání, rasu nebo národnost. Sdružení Česká katolická charita patří k největším humanitárním organizacím v České republice. Při vypravování humanitární pomoci, při řešení následků povodní, realizaci nejrůznějších charitních projektů jsme otevřeni spolupráci s každým, kdo chce pomoci potřebným a trpícím lidem. Našimi partnery jsou orgány státní správy a samosprávy, spolupracujeme s řeholními řády a kongregacemi, s ostatními křesťanskými církvemi a nevládními neziskovými organizacemi. V osmi diecézích provozuje SČKCH různá střediska pomoci: ošetřovatelská a pečovatelská služba v domácnostech domovy pokojného stáří pomoc lidem bez domova domovy pro matky s dětmi v tísni pomoc zdravotně postiženým pomoc těžce nemocným pomoc drogově závislým charitní poradny pomoc uprchlíkům Sdružení Česká katolická charita je řádným členem Caritas Europa a Caritas Internationalis. SČKCH se podílí na projektech obou těchto nadnárodních organizací. Spolu s ostatními zeměmi pomáhá hladovějícímu a strádajícímu obyvatelstvu mírnit následky živelných pohrom i válečným konfliktů. Dalšími příklady humanitární pomoci do zahraničí jsou adopce na dálku, pomoc krajanům nebo ozdravné pobyty dětí z oblastí zasažených havárií jaderné elektrárny v Černobylu. PROČ SČKCH ORGANIZUJE TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU 2001? Sdružení Česká katolická charita se touto sbírkou snaží cílevědomě formovat veřejné mínění ve prospěch sociálně slabých a trpících. Snaží se o obnovení zájmu o dobročinnost a angažovanost lidí v díle služby bližnímu v nouzi. Cíle sbírky jsou: 1. Formovat veřejnost k sociálnímu cítění, k pomoci bližnímu. 2. Umožnit občanům ČR podílet se na charitní práci. 3. Získávat finanční prostředky pro činnost všech složek SČKCH. Tříkrálovou sbírku se podařilo úspěšně zorganizovat v roce 2000 v olomoucké arcidiecézi. Na základě zkušeností organizátorů s podporou, jaké se akci dostalo od dobrovolníků i dárců, jsme se rozhodli pro organizaci sbírky na celorepublikové úrovni. Také zkušenosti ze zahraničí svědčí o úspěšnosti stejných či podobných sbírek ve prospěch trpících či chudých. Počínaje rokem 2001 by se sbírka měla stát jedním z pravidelných zdrojů podpory činnosti Charity. Svým rozsahem a zaměřením by se měla stát jasným důkazem solidarity ve společnosti, prostředkem pro sdílení odpovědnosti, nezávisle a pružně reagovat na potřeby lidí v nouzi. JAK BUDOU VYUŽITY ZÍSKANÉ PROSTŘEDKY? Minimálně 50% získaných prostředků bude vráceno do míst, kde se peníze vybraly. Zbylá část zisku bude rozdělena na:

3 Humanitární pomoc do zahraničí. Zajištění chodu diecézních a arcidiecézních charit. Zajištění činnosti sekretariátu Sdružení ČKCH servisního centra sbírky. Rozvojový fond, který bude sloužit k financování významných charitních projektů v ČR. Konkrétním účelem sbírky v roce 2001 je pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí a podpora charitního díla. JAK BUDE SBÍRKA PROBÍHAT? Několik dní před Slavností Zjevení Páně, Tří králů, v den slavnosti, případně i několik dní poté (tj. přibližně od 3. od 8. ledna 2001) budou chodit do domácností, institucí i po ulicích skupinky tří králů s koledou. Jako koledníci byste měli znát základní informace o sbírce a Charitě, které jsou uvedeny v této příručce. Případné dárce tak můžete informovat o účelu sbírky a jejím využití, ale také o činnosti Sdružení Česká katolická charita. Budete mít k dispozici drobné dárky, které můžete dárcům rozdávat. Stane-li se, že nebudete znát odpověď na otázky dárců, odkažte je na asistenta Tříkrálové sbírky. Obecní úřad oznamuje, že bude zahájeno řízení o námitkách k převedenému katastrálním operátu v katastrálním území (obec ) na mapu DKM. Nový soubor geodetických informací a soubor popisných informací (obnovený katastrální operát) bude, v souladu se zněním 16 odst. 1 zákona ČNR č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), vyložen k veřejnému nahlédnutí v prostorách Obecního úřadu ve dnech až , v pondělí a středa od 8.00 do hod, ostatní dny od 8.00 do hod. Zástupci katastrálního úřadu ve Frýdku Místku budou na úřadě přítomni v době vyložení vždy v pondělí od 8.00 do hod, ve středu od do hod. Po celou dobu vyložení se mohou vlastníci nemovitostí a jiní oprávnění seznamovat s výsledky obnovy katastrálního operátu. Ve stejné době a ještě ve lhůtě 15 dnů od ukončení vyložení obnoveného katastrálního operátu mohou proti jeho obsahu podat námitky. Námitky lze podat pouze písemně, a to u zaměstnanců katastrálního úřadu přítomných u řízení nebo u Katastrálního úřadu ve Frýdku-Místku (poštou nebo na podatelně). Upozorňujeme, že v souladu s 55 odst. 4 vyhlášky č. 190/1996 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb. v platném znění, o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem a katastrální zákon, neúčast vlastníků a jiných oprávněných na řízení o námitkách a námitky, u nichž nebyla prokázána oprávněnost, nejsou překážkou pro vyhlášení platnosti obnoveného operátu. Obnovený katastrální operát nebude a dosavadní katastrální operát pozbude platnosti dnem , pokud nebudou proti jeho obsahu ve stanovené lhůtě podány námitky, nebo bude o námitkách pravomocně rozhodnuto. Jestliže by o některých námitkách nebylo pravomocně rozhodnuto, může katastrální úřad vyhlásit platnost obnoveného operátu pouze za předpokladu, že tuto okolnost vyznačí v katastru. V průběhu řízení o námitkách lze ještě ohlásit případnou změnu osobních údajů vlastníka a jiného oprávněného doloženou průkazem totožnosti.

4 Finanční úřad ve Frýdku Místku informuje Podle ustanovení 7 odst. 1 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, ve znění zákona č. 65/2000 Sb., jsou počínaje zdaňovacím obdobím roku 2001 předmětem daně ze staveb rovněž byty a nebytové prostory vzniklé Prohlášením vlastníka budovy o vymezení bytů, nebytových prostor a společných částí domu, dále jen jednotky. Předmětem daně z pozemku je výměra pozemku odpovídající výši spoluvlastnického podílu na společných částech stavby vyjma pozemků pod stavbou. Pokud nedošlo ke zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, daňová povinnost zůstává nadále na zvolených společných zástupcích. Poplatníkem daně z nemovitostí je každý, kde se stal do vlastníkem jednotky, nebo spoluvlastníkem pozemku, a je tedy povinen v době od do podat Finančnímu úřadu ve Frýdku-Místku příslušné daňové přiznání. Příslušné formuláře daňového přiznání včetně poučení k jejich vyplnění jsou k dispozici na Finančním úřadě ve Frýdku-Místku ve vrátnici, v podatelně a v kancelářích oddělení majetkových daní a ostatních agend, nacházejících se ve III. nadzemním podlaží (čísla dveří 361, 360, 355 a 354, nebo telefon č , , , obdržíte také odpovědi na Vaše případné dotazy, popřípadě pomoc při vyřizování Vašich daňových záležitostí). Podkladem pro vyplnění daňového přiznání jsou tyto listiny: prohlášení vlastníka a dohoda o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví výpis z katastru nemovitostí znalecký posudek (pokud byl vypracován) Vzhledem k velkému počtu vlastníků jednotek Finanční úřad ve Frýdku- Místku vítá spolupráci prostřednictvím domovních důvěrníků, popřípadě zvolených zástupců. Finanční úřad ve Frýdku Místku dále upozorňuje, že podle shora citovaného zákona č. 60/2000 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, počínaje nelze uplatnit osvobození od daně ze staveb z důvodu přechodu vytápění na plyn nebo elektřinu. Nová společnost v obci V srpnu letošního roku došlo zápisem do zvláštní složky rejstříku vedeného u Krajského obchodního soudu v Ostravě ke vzniku obecně prospěšné společnosti (OPS) STONAX. Zakladateli této společnosti jsou výlučně obce mikroregionu povodí Stonávky, jmenovitě Dolní a Horní Tošanovice, Třanovice, Vělopolí, Střítěž, Smilovice, Ŕeka, Komorní Lhotka a. Společnost STONAX, o. p. s. má své sídlo v u a jejím statutárním orgánem je devítičlenná správní rada, ve které má každá ze zakladatelských obcí jednoho svého zástupce. Hlavní činností regionální OPS má být pomoc zakladatelským obcím při administrování různých dotačních titulů pro podporu rozvoje celé oblasti, a také podpora podnikatelů, jejichž aktivity směřují ke vzniku nových pracovních míst v našem mikroregionu. Základním východiskem pro činnosti společnosti STO- NAX, o. p. s. je akční program svodné části integrovaného projektu Strategie

5 rozvoje mikroregionu obcí povodí Stonávky, který byl zpracován pod záštitou Sdružení obcí povodí Stonávky na přelomu loňského a letošního roku. V současné době společnost užívá jednu pronajatou kancelář v objektu hnojnické mateřské školy a snaží se o upevnění svého existenčního postavení, což přímo souvisí se snahou a vytvoření nezbytných podmínek pro její plné fungování a tím i naplňování účelu jejího vzniku. Bude-li vývoj v daném směru příznivý, mělo by v průběhu příštího roku dojít také k vytvoření podmínek pro styk společnosti STONAX, o. p. s. s veřejností. Dr. Josef Kuňák, ředitel společnosti KaÏd den zakusit nûco lep ího Voda plyne dál a nikdo ji nezastaví. Stejně tak ubíhají naše dny a nikdo je nemůže pozdržet. Co nevidět budou zvony kostelních věží odbíjet poslední minuty tohoto roku a zároveň odbijí i konec druhého tisíciletí, které nás přehoupne do tisíciletí třetího. Budeme sumarizovat minulost, to co je za námi. Co všechno se zdařilo či nezdařilo. Někdo bude s lítostí konstatovat, že to za nic nestálo, jiný se bude radovat alespoň něco bylo dobré. Člověk není dokonalý, to ví každý z nás. Někdo bude pesimista jiný optimista. Pro křesťany nová budoucnost by měla být optimistická. Pro ně se přece každý den otevírá jako nová šance zakusit něco lepšího. Napadá mne však otázka platí to jen pro křesťany? Určitě ne. Před Bohem má šanci každý! Záleží však jen na každém z nás. Ať jsi velký nebo malý, bohatý nebo chudý. Bůh je zde znovu, dává možnost. Opět přicházejí Vánoce. Opět se rodí Bůh. Přichází jako malé dítě, bezbranné, a přesto v Božích očích velké a mocné. Přichází kvůli Tobě. Neodkládej tuto šanci a neodhazuj ji. Zkus krůček po krůčku a pak uvidíš. Ve tvém srdci se rozsvítí světýlka a bude stále větší a větší. Jen to prosím neodhazuj, neodkládej, nezakrývej. Najdi si chvilku a přemýšlej. Přemýšlej jak zvelebit vztahy okolo mne a jak změnit život k lepšímu. Často na nás doléhají různé těžkosti a starosti o zítřek, ale.právě proto jsem přišel na svět,, říká Ježíš, abych vzal Vaše jha a břemena, nestarejte se o zítřek, Já o tom všem vím, že to potřebujete. Jestliže přijmeme tuto výzvu naše dny se stanou radostnými a zakusíme něco lepšího. Použijme proto nadcházející dny plné radosti a pokoje i ve chvilce rozjímání, co pro mne Vánoce 2000 znamenají a jak jsou důležité. Wyjątkowe to święta. Wigilie świąt Bożego Narodzenia to jeszcze czwarta niedziela adwentowa, Święto Świętej Rodziny to zarówno wspomnienie św. Sylwestra. 1 styczeń uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi to pierwszy dzień nowego stulecia i tysiąclecia. 6 styczeń uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech króli) to dzień zamknięcia Drzwi Świętych w bazylice św. Piotra w Rzymie oraz zakończenie Wielkiego Jubileuszu. Chciejmy przeżyć te wydarzenia z głęboką wiarą w to, źe Bóg jest Panem historii, że do niego należy teraźniejszość i przyszłość, że bardzo nas kocha. Dlatego posłał na świat swego jednorodzonego Syna, abyśmy mieli życie i mieli je w obfitości. Wpatrzeni w nowonarodzone Dziecię z Betlejem dziękujemy wraz z Maryją Bogu za wielkie rzeczy, które nam uczynił. Za Wielki Jubileusz i dary, które nam przyniósł. Za kończące się stulecie i drugie tysiąlecie wiary. Prośmy, aby w nowe trzecie tysiąlecie ludzkośc weszła z nadzieją na zwycięstwo królestwa prawdy, sprawiedliwości i miłości. Aby w tym nowym millenium Boża miłość rozlała się w sercach ludzi wszystkich ras i kontynentów. Z życzeniami radostnych i rodzinnych świąt Bożego Narodzenia oraz błogosławieństwa Bożego w nowym 2001 roku. Římskokatolická farnost

6 Chwaģa Bogu na wysokoėciach, A na ziemi pokój ludziom, W których ma upodobanie. Římskokatolická farnost, pořad bohoslužeb v době vánoční a novoroční SOBOTA S PLATNOSTÍ 4. NEDĚLE ADVENTNÍ Komorní Lhotka č Třanovice č č+p ŠTĚDRÝ DEN VIGILIE NAROZENÍ PÁNĚ Komorní Lhotka č Třanovice č č+p SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ p č Třanovice č SVÁTEK SVATÉHO ŠTĚPÁNA JÁHNA A PRVO- MUČEDNÍKA p č Třanovice p SVÁTEK SV.RODINY JEŽÍŠE,MARIE A JOSEFA (SILVESTR) p č p p Třanovice Komorní Lhotka č+p a požehnání NOVÝ ROK, SLAVNOST MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE p č Třanovice č Vánoce plné Božích darů a požehnané dny nového roku Vám přeje a vyprošuje P. Mgr. Rudolf Sikora, děkan a farář Přehled služeb Božích sborů SCEAV v Komorní Lhotce adventní neděle 8.30 čp. (Vystoupení dětí) niedziela Adwentowa 8.30 p Štědrý večer čp Boże narodzenie 8.30 pcz Svátek Štěpána 8.30 čp Neděle po vánocích 8.30 č Zakończenie roku pcz. Evangelizační slavnost Nowy rok 8.30 pcz.

7 ÚPRAVA HODIN PRO VEŘEJNOST U POŠTY HNOJNÍK od 2. ledna 2001 pondělí pátek sobota / státní podpora 25 % z ročních úspor / čistý výnos až 14,4 % ročně úroky a státní podpora nepodléhají dani z příjmu / možnost získání meziúvěru po 5 letech lze s úsporami libovolně disponovat / 50% úrokové zvýhodnění pro ty, kteří neuplatní nárok na úvěr / výhodný úvěr úročený pouze 6 % ročně A TO VŠE U VÁS DOMA uzavření smlouvy zpracování modelu spoření vyřízení meziúvěru a úvěru Obchodní zástupce KRUPOVÁ ALENA Okresní vedoucí Dolní Domaslavice 270 Mobil: v Tel.: 0658 / večer

8 Vydává a do všech domácností zdarma distribuje Obecní úřad, náklad 500 ks. Vyrábí Beatris, Dobrá. Výtisk zdarma

Zpravodaj. Jednání Zastupitelstva obce Dobrá. proběhne v úterý 30. prosince 2003 v 17 hodin v budově Obecního úřadu v Dobré, obřadní síň.

Zpravodaj. Jednání Zastupitelstva obce Dobrá. proběhne v úterý 30. prosince 2003 v 17 hodin v budově Obecního úřadu v Dobré, obřadní síň. www.dobra.cz Obec Dobrá 17. prosince 2003 Zpravodaj Jednání Zastupitelstva obce Dobrá proběhne v úterý 30. prosince 2003 v 17 hodin v budově Obecního úřadu v Dobré, obřadní síň Oznámení Obecní úřad Dobrá

Více

PRAÎMOVSKÉ OZVùNY ZPRAVODAJ OBCE PRAÎMO

PRAÎMOVSKÉ OZVùNY ZPRAVODAJ OBCE PRAÎMO PRAÎMOVSKÉ OZVùNY ZPRAVODAJ OBCE PRAÎMO 12. prosince 2001 číslo 12 / 2001 Vážení spoluobčané, s blížícím se koncem roku se zpravidla začíná bilancovat, co se podařilo během roku změnit k lepšímu. Jaké

Více

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 1 / ROČNÍK IX LEDEN 2007 Cena 7 Kč OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI Živý betlém, foto M. Gladišová STRANA 2 MĚSTSKÝ ÚŘAD Na svém prvním pracovním jednání se sešlo nově zvolené zastupitelstvo

Více

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ. Výroční zpráva 2009

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ. Výroční zpráva 2009 DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ Výroční zpráva 2009 Obsah Úvodní slovo ředitele...1 Profil Diecézní charity ostravsko-opavské...2 Přehled oblastních charit v rámci Diecézní charity ostravsko-opavské...3

Více

PROJEKT INFORMAČNÍ BULLETIN

PROJEKT INFORMAČNÍ BULLETIN PROJEKT INFORMAČNÍ BULLETIN PRODEJ BYTOVÉHO FONDU MĚSTA ZNOJMA Listopad 2012 PROJEKT Domy rozdělené na byty a oceněné Zaměření bytů/nebytových prostor Příprava prohlášení vlastníka Zápis prohlášení vlastníka

Více

O B S A H Informace DCH str.5 Ekonomické informace str. 7 Sbírka na charitu 2007 str. 8-10 íkrálová sbírka 2008 str. 11 Co se d je v charitách

O B S A H Informace DCH str.5 Ekonomické informace str. 7 Sbírka na charitu 2007 str. 8-10 íkrálová sbírka 2008 str. 11 Co se d je v charitách DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE, DÓMSKÉ NÁM. 10, TEL./FAX: 416 731 452 TEL. 416 735 606 E-MAIL: dchltm@dchltm.cz, INTERNET: www.dchltm.cz ZPRÁVY CHARITY 5/2007 ZPRÁVY CHARITY 2 O B S AH Duchovní slovo str.

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Účetní a daňová specifika hospodaření církevních organizací Accounting and tax specifics of management of church organizations Irena Doksanská

Více

Na titulní straně obálky je použita fotografie Východ slunce na Sinaji Pavly Romaňákové

Na titulní straně obálky je použita fotografie Východ slunce na Sinaji Pavly Romaňákové V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 1 OBSAH 20 let 1991 2011 Úvodní slovo Vlastimila Vajďáka, ředitele Charity Zlín... 2 Dopis Mons. Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého... 3 Vznik a poslání Charity Zlín...

Více

BYDLENÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Informativní brožura pro cizince

BYDLENÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Informativní brožura pro cizince BYDLENÍ V ČESKÉ REPUBLICE Informativní brožura pro cizince Obsah Úvod... 4 I. VLASTNÍCI DOMŮ A BYTŮ V ČESKÉ REPUBLICE... 5 1. Obce města...5 2. Bytová družstva...5 3. Byty ve vlastnictví...6 4. Ostatní

Více

Metodika pro hodnocení spolehlivosti dokončena, rozjíždí se pilotáže! STR. 3

Metodika pro hodnocení spolehlivosti dokončena, rozjíždí se pilotáže! STR. 3 Bul let in 2 2014 Metodika pro hodnocení spolehlivosti dokončena, rozjíždí se pilotáže! STR. 3 z činnosti AVPO ČR Průzkum: Jak funguje spolupráce krajů a neziskových organizací? Průzkum Spolupráce krajů

Více

V ZVA K P EDKLÁDÁNÍ PROJEKTÒ NA POSKYTNUTÍ GRANTU Rada města Hlučína vyhlašuje

V ZVA K P EDKLÁDÁNÍ PROJEKTÒ NA POSKYTNUTÍ GRANTU Rada města Hlučína vyhlašuje ?'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y?

Více

ročník XIV. cena 15 Kč číslo 4/2012 vyšlo 24. 2. 2012 Mûsto R mafiov kalamitní stav vyhlásit nemuselo

ročník XIV. cena 15 Kč číslo 4/2012 vyšlo 24. 2. 2012 Mûsto R mafiov kalamitní stav vyhlásit nemuselo číslo 4/2012 vyšlo 24. 2. 2012 cena 15 Kč Mûsto R mafiov kalamitní stav vyhlásit nemuselo Zábavná minimyslivost pro Ïáky I. stupnû Z R mafiov ročník XIV. Foto: Vladimír Lehký Jak psi pomáhají klientûm

Více

Zprávy z Rady a Zastupitelstva

Zprávy z Rady a Zastupitelstva ZDARMA VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE SOKOLNIC Zprávy z Rady a Zastupitelstva LEDEN 2014 Zasedání zastupitelstva. Ve čtvrtek 12. prosince 2013 se v kavárně restaurace U Husara uskutečnilo veřejné zasedání

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

Fungování pomáhající nestátní neziskové organizace na příkladu Slezské diakonie

Fungování pomáhající nestátní neziskové organizace na příkladu Slezské diakonie Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra Křesťanské sociální práce Charitativní a sociální práce Fungování pomáhající nestátní neziskové organizace na příkladu Slezské

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň 16 let Diecézní Charity Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1. listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze

Více

5 Květen 2004. Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH. Cvičení Integrovaného záchranného systému HORIZONT 2004.

5 Květen 2004. Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH. Cvičení Integrovaného záchranného systému HORIZONT 2004. 5 Květen 2004 Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH (výber) Začíná veřejné projednávání konceptu řešení Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina. Krajský úřad kraje

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

Problémy obecně prospěšných společností a pobočných spolků SPMP po účinnosti nového Občanského zákoníku

Problémy obecně prospěšných společností a pobočných spolků SPMP po účinnosti nového Občanského zákoníku Problémy obecně prospěšných společností a pobočných spolků SPMP po účinnosti nového Občanského zákoníku Informace o změně právní úpravy sdružovacího práva od 1. ledna 2014. Občanská sdružení po 1. lednu

Více

23. rok pomoci potřebným

23. rok pomoci potřebným 2014 výroční zpráva 23. rok pomoci potřebným Výroční zpráva za rok 2014 23. rok pomoci potřebným Výroční zpráva za rok 2014 23. rok pomoci potřebným Podklady a texty: Peter Kubala, Jiří Vlček, Josef Zelinka,

Více

pro členy družstva POHOTOVOSTNÍ A HAVARIJNÍ SLUŽBA SBD POKROK Vyšlo v listopadu 2003 číslo 03/2003 Obsah:

pro členy družstva POHOTOVOSTNÍ A HAVARIJNÍ SLUŽBA SBD POKROK Vyšlo v listopadu 2003 číslo 03/2003 Obsah: pro členy družstva Dočkáme se nových bytů? Stavební bytová družstva stavěla již od sedmdesátých let 19. století. Dodnes existují nástupci v podobě "Obecně prospěšných bytových družstev", tzv. Lidová bytová

Více

INFORMACE Z 10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

INFORMACE Z 10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU Únor 2004 č. 2 Ročník XIV. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek INFORMACE Z 10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU 10. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku proběhlo 15. prosince minulého

Více

S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3

S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva Družstvo přijalo firmu Lidové bytové družstvo

Více

diecézní charita výroční zpráva

diecézní charita výroční zpráva diecézní charita p l z e ň výroční zpráva 2013 [obsah] 1 Slovo biskupa 1 Slovo ředitele DCHP 2 Základní údaje o Diecézní charitě Plzeň 2 Orgány DCHP 3 Činnost střediska DCHP 3 Dobrovolné Charity 4 Adresář

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň 15let Diecézní Charity Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1.listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze

Více

SPOLEČENSTVÍ VDOV A VDOVCŮ, Z.S. Stanovy Spolku

SPOLEČENSTVÍ VDOV A VDOVCŮ, Z.S. Stanovy Spolku SPOLEČENSTVÍ VDOV A VDOVCŮ, Z.S. Stanovy Spolku ČLÁNEK I. Úvodní ustanovení Odst.I.1. Název spolku: Společenství vdov a vdovců, z.s. Odst.I.2. Sídlo spolku: Divadelní 3242/VI, 760 01 Zlín Odst.I.3. Společenství

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1. listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze plzeňské. Caritas znamená láska.

Více

PF 2012. Prosinec 2011/číslo 12 Ročník IX. (Králicko XXI.) Cena 12 Kč

PF 2012. Prosinec 2011/číslo 12 Ročník IX. (Králicko XXI.) Cena 12 Kč Prosinec 2011/číslo 12 Ročník IX. (Králicko XXI.) Cena 12 Kč Vánoční čas Rok se překulil jako voda, opět nastává zimní čas, který nám přípomíná, že stávající rok končí a pomalu se blíží rok nový. Bohužel,

Více

ZPRAVODAJ. 17. zasedání zastupitelstva obce se konalo 16. prosince 2009 v Osvětovém domě v Řepištích. Zastupitelstvo obce vzalo na

ZPRAVODAJ. 17. zasedání zastupitelstva obce se konalo 16. prosince 2009 v Osvětovém domě v Řepištích. Zastupitelstvo obce vzalo na ZPRAVODAJ Zpravodaj č. 100 vyšel 24. 2. 2010 ZASTUPITELSTVO OBCE 17. zasedání zastupitelstva obce se konalo 16. prosince 2009 v Osvětovém domě v Řepištích. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí: Zprávu o

Více

BYDLENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

BYDLENÍ V ČESKÉ REPUBLICE BYDLENÍ V ČESKÉ REPUBLICE Informační brožura pro cizince Tato publikace vznikla ve spolupráci Poradny pro integraci, Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Komise ministra vnitra ČR pro integraci cizinců.

Více