Bibliografický přehled Sborníku prací východočeských archivů ( ) sestavila Fében Hubená

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bibliografický přehled Sborníku prací východočeských archivů (1970 2007) sestavila Fében Hubená"

Transkript

1 Bibliografický přehled Sborníku prací východočeských archivů ( ) sestavila Fében Hubená I. Archivnictví 1. Archivy 2. Archiváři 3. Archiválie a archivní fondy zpracování, využití 4. Edice dokumentů II. Pomocné vědy historické 1. Diplomatika 2. Genealogie 3. Sfragistika. Heraldika 4. Numismatika 5. Kodikologie III. Historiografie 1. České a československé dějiny obecně 2. Hospodářské dějiny 3. Dějiny správy IV. Regionální dějiny V. Varia Poznámka: Bibliografický přehled je uspořádán do věcných oddílů a jejich skupin, řazení uvnitř těchto oddílů a skupin je abecední. Všechny příspěvky mají jen jednu citaci, ačkoliv některé z nich by mohly být tematicky zařazeny i do více skupin. K bibliografickému přehledu je připojen jmenný rejstřík podle autorů.

2 I. ARCHIVNICTVÍ 1. Archivy 1. HROMÁDKA, Karel: Úkoly východočeského archivnictví pro léta , rozpracované na základě XVII. Sjezdu KSČ a vycházející ze zaměření Archivní správy MV ČSR. 6, 1986, s HUBENÁ, Féba: Bibliografický přehled Sborníku prací východočeských archivů ) ). 11, 2007, s KUBA, Jiří: Seminář k Broumovskému urbáři. 9, 2004, s RYCHLÍKOVÁ, Jitka ZIMMERMANN, Petr: Výroční zpráva za rok , 2005, s RYCHLÍKOVÁ, Jitka: Výroční zpráva za rok , 2007, s RYCHLÍKOVÁ, Jitka: Výroční zpráva za rok , 2007, s RYCHLÍKOVÁ, Jitka: Publikační činnost východočeských archivů za rok , 2007, s RYCHLÍKOVÁ, Jitka: Publikační činnost východočeských archivů za rok , 2007, s ŠIMEK, Tomáš: Státní oblastní archiv v Zámrsku. 40. výročí vzniku. 8, 2000, s let Státního oblastního archivu v Zámrsku. 7, 1990, s TURČÍN, Oldřich: Vznik a vývoj okresních archivů Východočeského kraje. 1, 1970, s Východočeské archivy k 50. výročí založení KSČ a k volbám do zastupitelských orgánů. 2, 1972, s Archiváři 13. BOUZA, Erik: Ivo Holl a východočeské archivnictví. 3, 1975, s RŮŽIČKA, Jindřich TURČÍN, Oldřich: Náchodský archivář PhDr. Erik Bouza. 6, 1986, s Archiválie a archivní fondy zpracování, využití 15. BIČÍK, Zdeněk: Velkostatek Pardubice a jeho archiv. 1, 1970, s BIČÍK, Zdeněk: Evidence a využívání jednotného státního archivního fondu ve Východočeském kraji. 1, 1970, s

3 17. BOUZA, Erik: Problémy využívání archiválií velkostatků pro účely zemědělství a lesnictví. 1, 1970, s BOUZA, Erik: Bohemika ve Státním archivu ve Wroclawi. 2, 1972, s BUREŠOVÁ, Marie: Sbírka starých tisků ve Státním okresním archivu v Ústí nad Orlicí. 9, 2004, s HROMÁDKA, Karel: Písemnosti města Kladska ve wroclawském archivu. 5, 1984, s HROMÁDKA, Karel: Pozoruhodná památka Rodinný archiv Piccolomini ( ). 6, 1986, s HROMÁDKA, Karel LOHNISKÁ, Marie ŠIMKOVÁ, Vlasta: Přehled archivních fondů hospodářských organizací vzniklých před znárodněním a uložených ve Státním oblastním archivu v Zámrsku. Supplementum 1, s. 23. JIČÍN, Rudolf VAŠÍČEK, Zdeněk: K možnostem aplikace některých dokumentaristických poznatků v archivnictví. 1, 1970, s KALÁB, Vladimír SEKOTOVÁ, Věra ŠIMEK, Tomáš: Výsledky zpřístupňování archivního materiálu ve Státním archivu v Zámrsku a jeho předchůdci za léta , 1970, s KUBA, Jiří: Soupis východočeských urbářů dodatky. 8, 2000, s KUBA, Jiří: Soupis východočeských urbářů dodatky II. 10, 2005, s MACHATOVÁ, Hana: Zemědělské stavby Hradec Králové. 11, 2007, s MRKOS, Zbyněk: Hudební badatelský průzkum ve Východočeském kraji. 4, 1978, s NOVOTNÝ, Milan: Sbírka matrik Východočeského kraje. 11, 2007, s PAVLÍK, Jiří POKORNÝ, Radek: Zpráva o provedení inventarizace nejstarší manipulace královéhradecké Biskupské konzistoře ( ). 10, 2005, s PAVLÍK, Jiří POKORNÝ, Radek: Zpráva o pokračující inventarizaci Biskupské konzistoře Hradec Králové. 11, 2007, s PITUCHA, Václav: Lingvistické poznámky k výstavbě textu Broumovského urbáře. 9, 2004, s PITUCHA, Václav: Rodinný archiv Šporků. 10, 2005, s RYCHLÍKOVÁ, Jitka: Archivní kulturní památky uložené ve Státním oblastním archivu v Zámrsku. 11, 2007, s

4 35. SEKOTOVÁ, Věra: Prameny k vztahům českých zemí k evropským kulturním osobnostem (R.M. Rilke, K. Kraus, R. Musil, G. Kars). 3, 1975, s SKOPAL, Michael: Rodinný archiv Bubnů z Litic. 11, 2007, s ŠIMEK, Tomáš: Ilustrovaný Broumovský urbář z roku , 2004, s ŠTOREK, Michal: Zpráva o archivním fondu Krajská zemědělská správa Hradec Králové. 11, 2007, s VOZAR, Jiří: Rodinný archiv Merveldtů Lázně Bělohrad. 11, 2007, s ZAHRÁDKA, František: Dokumenty k životopisu některých málo známých i neznámých umělců ve Státním archivu v Zámrsku. 1, 1970, s Edice dokumentů 41. BAŠTECKÁ, Lydia: Instrukce pro hospodářské úředníky klášterního panství Police nad Metují z roku , 2007, s ČÁP, Jaroslav: Konceptář Fridricha z Opperstorfu z let (1638). 10, 2005, s HLADKÝ, Ladislav: Svědectví zhostních listů a dalších archiválií o změnách v právním postavení panství Homole v Kladském hrabství před Bílou horou. 10, 2005, s KUBEŠ, Jiří: Colloredové z Wallsse a jejich pokus o integraci do prostředí panovnického dvora v habsburské monarchii (Edice instrukcí Jeronýma Colloreda o výchově jeho nejstaršího syna z let ). 11, 2007, s PITUCHA, Václav: Oslavy jubilea Václava Šporka u příležitosti padesáti let jeho vstupu do státních služeb. Edice archivních pramenů z fondu Rodinný archiv Šporků. 10, 2005, s PITUCHA, Václav: Výchovný a vzdělávací model syna knížecího panovnického rodu v polovině 19. století (Na příkladu výchovy a vzdělání Viléma zu Schaumburg-Lippe, druhorozeného syna Jiřího Viléma, knížete Schaumburg-Lippe. Edice souhrnné hofmistrovské zprávy o studiu na universitě.). 11, 2007, s SMUTNÝ, Bohumír: Relace císařského vyslance Waltera Leslieho o cestě do Cařihradu a zpět v letech , 1970, s

5 II. POMOCNÉ VĚDY HISTORICKÉ 1. Diplomatika 48. ŠIMEK, Tomáš: Kancelář Petra z Rožmberka v letech , 1970, s Genealogie 49. SKOPAL, Michael: Nejstarší rodokmen pánů z Bubna fakta a otazníky. 10, 2005, s Sfragistika. Heraldika 50. PAKOSTA, Oldřich: Erbovní výzdoba náhrobku plukovníka Michaila Fedoroviče Frolova na litomyšlském hřbitově. 11, 2007, s PAKOSTA, Oldřich: Neobvyklý pečetní typář cechu litomyšlských řezníků. 11, 2007, s PAUKRT, Martin: Erbovní listiny ve Státním oblastním archivu v Zámrsku a okresních archivech Královéhradeckého a Pardubického kraje. 11, 2007, s SOCHR, Jiří: O pečetích a změnách erbu města Havlíčkova Brodu. 2, 1972, s ZELINKA, Timoteus Čestmír: Znaky na pečetích měst a vesnic Jilemnicka. 1, 1970, s Numismatika 55. PAUKRT, Martin: Mincovní činnost Jana z Pernštejna v Kladsku (Analýza dosavadního stavu pramenů a literatury). 9, 2004, s ŠOUŠA, Jiří ŠŮLA, Jaroslav: Příprava československých měditiskových bankovek v hodnotě 50 Kč a 100 Kč v letech 1952 (1962) až 1965 (Dovršení úsilí československé vlády o vydání mírových, definitivních hlubotiskových bankovek po II. světové válce). 9, 2004, s Kodikologie 57. GILAR, Štěpán KESSELGRUBEROVÁ, Ludmila: Neznámý Andrea. A. Rozmberg a výzdoba Orlickoústeckého kancionálu. 8, 2000, s

6 III. HISTORIOGRAFIE 1. České a československé dějiny obecně 58. BEZECNÝ, Zdeněk: Sidi a Mary (přátelství Sidonie Nádherné a Marie Dobřenské). 8, 2000, s BOUZA, Erik: Principy uplatňované v politice KSČ v období budování jednotných zemědělských družstev. 5, 1984, s BRUNCLÍK, Jan HLUŠIČKOVÁ, Růžena: Lidé z Obrany národa a spolupracovníci časopisu V boj ve východních Čechách Supplementum 3, 2006, 319 s. 61. BŮŽEK, Václav: Vratislav z Pernštejna mezi Prahou, Litomyšlí a Vídní (Ke zpravodajskému přínosu listů české a moravské šlechty). 8, 2000, s FRITZOVÁ, Charlotte RŮŽIČKA, Jindřich: Španělský sňatek Vratislava z Pernštejna (1555). 3, 1975, s GAWRECKI, Dan: Německá dělnická strana a její trutnovský program. 3, 1975, s HLEDÍKOVÁ, Zdeňka: Řád křižovníků s červeným srdcem ve středověku. 5, 1984, s KOKEŠOVÁ, Helena: Marie Albertová neznámá žena slavného muže. 11, 2007, s LENDEROVÁ, Milena: Východní Čechy a Francie. 8, 2000, s. s RŮŽIČKA, Jindřich: Italská cesta Jaroslava z Pernštejna roku 1559 (Příspěvek k otázce vztahu české šlechty k humanismu). 4, 1978, s SKOPAL, Michael: Series ducum et regum Bohemiae, necnon episcoporum et archiepiscoporum Pragensium (K otázce stáří pramene Dobnerovy datace založení řádové komendy johanitů na Malé Straně). 9, 2004, s SKOPAL, Michael: Ohlédnutí za komturem Dalimilem Tomáše Edela (a Dalimilem Smilem Milady Hučkové) aneb sedm životů svaté Zdislavy. 11, 2007, s SKOPALOVÁ, Marie: Vysídlování selských rodin ve východních Čechách v padesátých letech 20. století. 11, 2007, s SKŘIVÁNEK, Milan: K některým aspektům lenní politiky za prvních Habsburků. 1, 1970, s VALENTA, Aleš: K finanční situaci české šlechty v polovině 18. století (Chlumečtí Kinští za sedmileté války). 9, 2004, s

7 2. Hospodářské dějiny 73. BÍLEK, Karol: Cechy města Sobotky. 6, 1986, s HARTMAN, Josef: Z historie mlynářství na Chlumecku. 5, 1984, s HOFMANN, Gustav: Robotní reluice na panství Žleby a Nasavrky (diskusní příspěvek). 3, 1975, s HONC, Jaroslav: Cena půdy a výnos velkostatku Lanškrouna v letech 1420 až , 1975, s KREPS, Miloš: Báňské a hutní podnikání na vrchlabském panství v 1. polovině 17. století. 4, 1978, s NAVRÁTIL, Ivo: Tiskárny kartounů v Turnově v první polovině 19. století. 8, 2000, s SKŘIVÁNEK, Milan Václav: Horní podnikání Morfinů ve Svatém Petru. 2, 1972, s SMUTNÝ, Bohumír: Jan Ludvík Harbuval Chamaré a jeho hospodářská a organizační činnost. 1, 1970, s SMUTNÝ, Bohumír: Loscani a Chamaré o východočeském plátenictví. Studie o hospodářské politice habsburské monarchie mezi slezskými válkami a válkou sedmiletou a edice korespondence z let Supplementum 2, s. 82. ŠEDA, Oldřich: K historii zaniklé firmy Josef Šeda, Továrna na hospodářské stroje v Dobrušce ( ). 8, 2000, s ŠINDLAR, Miloslav RŮŽIČKA, Jindřich: Hospodářské a společenské poměry na Poličsku ve druhé polovině minulého století ve světle písemností okresního soudu. 2, 1972, s ŠŮLA, Jaroslav: Stručné dějiny a topografie skláren v Orlických horách v období feudalismu. 5, 1984, s Dějiny správy 85. HAAS, Antonín: Soupis privilegií měst a městeček ve Východočeském kraji od roku , 1972, s SEKOTOVÁ-CIBULKOVÁ, Věra: Vyměření robotních povinností na kumburském panství v letech , 1970, s SOCHR, Jiří: Vývoj městské správy v Havlíčkově Brodě a nejstarší brodská městská kniha z doby předhusitské. 1, 1970, s ŠŮLA, Jaroslav: První dvě privilegia města Opočno. 9, 2004, s

8 IV. REGIONÁLNÍ DĚJINY 89. BAŠTECKÁ, Lydia: Historiografie a dějepisci Náchoda a Náchodska. 8, 2000, s BENEŠOVÁ-MANDLÍKOVÁ, Miluše - RŮŽIČKA, Jindřich: Komunista Karel Vaško z Poříčí u Litomyšle ( ). 5, 1984, s BIČÍK, Zdeněk: Zaniklá osada Lepějovice (okres Pardubice). 2, 1972, s BIČÍK, Zdeněk: Inventář valské tvrze z roku , 1972, s BIČÍK, Zdeněk: Pardubický 24. srpen , 1975, s BIČÍK, Zdeněk: Příspěvky k letecké válce ve východních Čechách , 1978, s BIČÍK, Zdeněk: Prosincový nálet na Pardubice. 7, 1990, s BOMBERA, Jan: Divadelní hry piaristických škol v Litomyšli. 7, 1990, s BOUZA, Erik: Uffo Horn, národní gardy a Jičín v r , 1990, s ČÁŇOVÁ, Eliška: Proticírkevní hnutí na Opočensku v roce , 1978, s ČECHURA, Jaroslav: Významný barokní regionalista Johann Georg Hesselius. 9, 2004, s FRANCEK, Jindřich: K počátkům města Jičína. 5, 1984, s HANUŠOVÁ, Věra: Poslední týdny války a květnové dny roku 1945 na Náchodsku. 4, 1978, s CHAUER, Miroslav: Vznik a vývoj německého nacionalistického hnutí na Lanškrounsku do 1. světové války. 6, 1986, s KEJDANA, Vratislav: Zářijové dny 1938 na Broumovsku. 4, 1978, s KMONÍČEK, Josef: K některým problémům vývoje ve východočeské NF od března do července , 1986, s KMONÍČEK, Josef: Ke vzniku, postavení a činnosti některých akčních výborů Národní fronty v letech v bývalém Pardubickém kraji. 4, 1978, s KUČERA, Josef: K vývoji německé iredenty v jihozápadní části tzv. Hřebečka v předmnichovské ČSR. 7, 1990, s LENDEROVÁ, Milena: Rodina advokáta Zemana a semilský ochotnický spolek ( ). 7, 1990, s

9 108. LENDEROVÁ, Milena: Práce o dějinách města a okresu Hradec Králové, otištěné v letech , 1990, s MÁLEK, Jiří: Případ cikánských děvčat potrestaných v Náchodě roku , 1986, s MALÝ, Tomáš: Kterak Starochrudimští na smrtelném loži kšeftovali. Testamentární praxe v raněnovověké Chrudimi. Památce Čeňka Floriána. 10, 2005, s NOVOTNÝ, David: Lorenc Košín a městská šlechta v Heřmanově Městci. 11, 2007, s NOVOTNÝ, Gustav: Viktor Benesch ( ). Zapomenutý lesník z východních Čech. 10, 2005, s NOVOTNÝ, Jiří ŠOUŠA, Jiří: Regionální elity a pražský bankéř. Podnikatelé, političtí a intelektuální představitelé z východních Čech v korespondenci vrchního ředitele Živnostenské banky Jaroslava Preisse. 10, 2005, s NOVOTNÝ, Milan: Tajní evangelíci z Horek u Litomyšle za rekatolizace v 17. a 18. století. 9, 2004, s PAUKRT, Martin: Diecézní katolická charita Hradec Králové. Vznik a vývoj charitní organizace ve východních Čechách. 10, 2005, s PAVLÍČEK, Jan: Litomyšl v roce , 2007, s PTÁČEK, Josef: K počátkům dělnického hnutí na Dobrušsku. 4, 1978, s PTÁČEK, Josef ŠŮLA, Jaroslav: Andreáš Neuman z Ryglic a Löwensteina, hejtman opočenského panství. 8, 2000, s PŮŽA, Bedřich: Škola a učitelé v životě Poličky druhé poloviny 19. století. 6, 1986, s RUDOVÁ-CHOCHOLOUŠKOVÁ, Hana RUDA, Vladimír: Sobotecko v dobách husitského hnutí. 4, 1978, s RŮŽIČKA, Jindřich: Josef Václav Justin Michl-Drašar v zápase s úřady bachovského absolutismu. 3, 1975, s SKŘIVÁNEK, Milan: O hudbě na litomyšlských školách v 17. a 18. století. 5, 1984, s SKŘIVÁNEK, Milan: František Jelínek historik Litomyšle. 6, 1986, s SOCHR, Jiří: Haškův Dobrý voják Švejk a jeho jevištní provedení roku 1922 v Havlíčkově Brodě. 4, 1978, s

10 125. SOCHR, Jiří: Sokol a dělnická tělovýchova na Havlíčkobrodsku. 6, 1986, s SOCHROVÁ, Marie: Městská škola v Havlíčkově Brodě v době předbělohorské. 6, 1986, s ŠEJVLOVÁ, Miroslava: Pardubicko roku , 1990, s ŠPIRITOVÁ, Alexandra: Dědičná pošta v Nové Pace. 7, 1990, s ŠTOREK, Michal: Pomístní jména na Skutečsku. 10, 2005, s ŠŮLA, Jaroslav: Vznik Bartošovic (Bartoušovic), vesnice u Vamberka. 7, 1990, s ŠŮLA, Jaroslav: Vznik a počátky literátského bratrstva v Dobrušce. 10, 2005, s ÚLOVEC, Jiří: Zaniklá tvrz ve Starých Smrkovicích. 8, 2000, s VANIŠ, Jaroslav: K počátkům koutníkovského bádání. 4, 1978, s VANIŠ, Jaroslav: Fata morgana roku 1682 na Pardubicku? 5, 1984, s VANIŠ, Jaroslav: Jindřich Ladislav Barvíř, autor poslední monografické práce o dějinách města Chocně. 7, 1990, s VOZAR, Jiří: Příspěvek k dějinám Anenských slatinných lázní v Bělohradě do roku , 2005, s

11 V. VARIA 137. ZAHRÁDKA, František: Akrostich, objevený v jedné z písní o ruských vojscích z období napoleonských válek a vyřešení problému správného znění jejího textu. 3, 1975, s ZAHRÁDKA, František: Vzpomínka na zesnulého Petra Pecha. 3, 1975, s

12 Jmenný rejstřík autorský Čísla za jmény odkazují na čísla záznamů. BAŠTECKÁ, Lydia...41, 89 BENEŠOVÁ-MANDLÍKOVÁ, Miluše...90 BEZECNÝ, Zdeněk...58 BÍLEK, Karol...73 BIČÍK, Zdeněk...15, 16, 91, 92, 93, 94, 95 BOMBERA, Jan...96 BOUZA, Erik...13, 17, 18, 59, 97 BRUNCLÍK, Jan...60 BUREŠOVÁ, Marie...19 BŮŽEK, Václav...61 ČÁŇOVÁ, Eliška...98 ČÁP, Jaroslav...42 ČECHURA, Jaroslav...99 FRANCEK, Jindřich FRITZOVÁ, Charlotte...62 GAWRECKI, Dan...63 GILAR, Štěpán...57 HAAS, Antonín...85 HANUŠOVÁ, Věra HARTMAN, Josef...74 HLADKÝ, Ladislav...43 HLEDÍKOVÁ, Zdeňka...64 HLUŠIČKOVÁ, Růžena...60 HOFMANN, Gustav...75 HONC, Jaroslav...76 HROMÁDKA, Karel...1, 20, 21, 22 HUBENÁ, Féba...2 CHAUER, Miroslav JIČÍN, Rudolf...23 KALÁB, Vladimír...24 KEJDANA, Vratislav KESSELGRUBEROVÁ, Ludmila...57 KMONÍČEK, Josef...104, 105 KOKEŠOVÁ, Helena...65 KREPS, Miloš...77 KUBA, Jiří...3, 25, 26 KUBEŠ, Jiří...44 KUČERA, Josef LENDEROVÁ, Milena...66, 107, 108 LOHNISKÁ, Marie...22 MACHATOVÁ, Hana...27 MÁLEK, Jiří MALÝ, Tomáš MRKOS, Zbyněk...28

13 NAVRÁTIL, Ivo...78 NOVOTNÝ, David NOVOTNÝ, Gustav NOVOTNÝ, Jiří NOVOTNÝ, Milan...29, 114 PAKOSTA, Oldřich...50, 51 PAUKRT, Martin...52, 55, 115 PAVLÍČEK, Jan PAVLÍK, Jiří...30, 31 PITUCHA, Václav...32, 33, 45, 46 POKORNÝ, Radek...30, 31 PTÁČEK, Josef...117, 118 PŮŽA, Bedřich RUDA, Vladimír RUDOVÁ-CHOCHOLOUŠKOVÁ, Hana RŮŽIČKA, Jindřich...14, 62, 67, 83, 90, 121 RYCHLÍKOVÁ, Jitka...4, 5, 6, 7, 8, 34 SEKOTOVÁ, Věra...24, 35 SEKOTOVÁ-CIBULKOVÁ, Věra...86 SKOPAL, Michael...36, 49, 69 SKOPALOVÁ, Marie...70 SKŘIVÁNEK, Milan...71, 79, 122, 123 SMUTNÝ, Bohumír...47, 80, 81 SOCHR, Jiří...53, 87, 124, 125 SOCHROVÁ, Marie ŠEDA, Oldřich...82 ŠEJVLOVÁ, Miroslava ŠIMEK, Tomáš...9, 24, 37, 48 ŠIMKOVÁ, Vlasta...22 ŠINDLAR, Miloslav...83 ŠOUŠA, Jiří...56, 113 ŠPIRITOVÁ, Alexandra ŠTOREK, Michal...38, 129 ŠŮLA, Jaroslav...56, 84, 88, 118, 130, 131 TURČÍN, Oldřich...11, 14 ÚLOVEC, Jiří VALENTA, Aleš...72 VANIŠ, Jaroslav...133, 134, 135 VAŠÍČEK, Zdeněk...23 VOZAR, Jiří...39, 136 ZAHRÁDKA, František...40, 137, 138 ZELINKA, Timoteus Čestmír...54 ZIMMERMANN, Petr...4

Osobní bibliografie od roku 1965 1/

Osobní bibliografie od roku 1965 1/ Orlické hory a Podorlicko 17: 11 44 (2010) 2011 MGOH Rychnov n. Kn., ISSN 0475-0640 PhDr. Ladislav Hladký, CSc. Osobní bibliografie od roku 1965 1/ 1965 Příspěvek k dějinám soukenické výroby v Jihlavě

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Státní oblastní archiv v Zámrsku Výroční zpráva za rok 2006 Petr Zimmermann, prom.hist. ředitel Č.j.: SOA-243/HK-2007 Počet listů: 62 Počet příloh: 8 / listů příloh 42 Spisový znak: 006.4 Skartační znak:

Více

Bibliografie časopisu Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce za léta 1988 2012

Bibliografie časopisu Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce za léta 1988 2012 MUZEUM 50 / 2 / 2012 / s. 67 97 Bibliografie časopisu Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce za léta 1988 2012 K 50. výročí vydávání časopisu Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce vám přinášíme bibliografii

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Státní oblastní archiv v Zámrsku Výroční zpráva za rok 21 Petr Zimmermann, prom. hist. ředitel Č.j.: SOAZ-172/M-211 Počet listů:55 Počet příloh: 9/ listů příloh: 5 Spisový znak: 3.2.1 Skartační znak: A5

Více

Seznam knih Městské muzeum Žamberk

Seznam knih Městské muzeum Žamberk Seznam knih Městské muzeum Žamberk ISBN (SPN) NÁZEV PŘ.Č. Regál nad Vlaďkou - 1 Regál nad Vlaďkou - 2 80-7277-256-2 FIDLER, Jiří; SLUKA, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938,

Více

VÝBĚROVÁ BIBLIOGRAFIE PRACÍ VÁCLAVA MATOUŠE */

VÝBĚROVÁ BIBLIOGRAFIE PRACÍ VÁCLAVA MATOUŠE */ 2007 MGOH RYCHNOV N. KN., ISSN 0475 0640 VÝBĚROVÁ BIBLIOGRAFIE PRACÍ VÁCLAVA MATOUŠE */ Štěpánka Haldová, Josef P. Halda a Ladislav Hladký ÚVOD Tato výběrová bibliografie vychází z Matoušových záznamů,

Více

Národní památkový ústav ústřední pracoviště knihovna. Bibliografie PAMÁTKOVÉ PÉČE ZA ROK 2001

Národní památkový ústav ústřední pracoviště knihovna. Bibliografie PAMÁTKOVÉ PÉČE ZA ROK 2001 Národní památkový ústav ústřední pracoviště knihovna Bibliografie PAMÁTKOVÉ PÉČE ZA ROK 2001 Praha 2010 Národní památkový ústav ústřední pracoviště knihovna Bibliografie PAMÁTKOVÉ PÉČE ZA ROK 2001 Praha

Více

Ostravská setkání genealogů a heraldiků

Ostravská setkání genealogů a heraldiků http://rodopisne-prirucky-on-linewzcz/setkanihtml Stránka č 1 z 8 872007 Ostravská setkání genealogů a heraldiků Zpět na úvodní stránku Sborník příspěvků 1 setkání genealogů a heraldiků v Ostravě 18-19

Více

Národní archiv. Seznam archivních pomůcek

Národní archiv. Seznam archivních pomůcek Národní archiv Seznam archivních pomůcek Řazeno abecedně dle názvu pomůcky Archivní fondy a sbírky předkládané ve studovně Praha-Chodovec 7. října 2013 Stránka 1 z 92 1055 Abecední seznam inspekčních zpráv

Více

BOHUMÍR ROEDL. Personální bibliografie. Cítoliby. [Fotografie Vladislav Mirvald a Miroslav Kukla]. Louny : Digon, 2003. 116 s.

BOHUMÍR ROEDL. Personální bibliografie. Cítoliby. [Fotografie Vladislav Mirvald a Miroslav Kukla]. Louny : Digon, 2003. 116 s. BOHUMÍR ROEDL Personální bibliografie Z DÍLA BOHUMÍRA ROEDLA Knihy Cítoliby. [Fotografie Vladislav Mirvald a Miroslav Kukla]. Louny : Digon, 2003. 116 s. Kapitoly z dějin Černčic. Černčice : Obec Černčice,

Více

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE MILOSLAV BEUTLER (1897-1964) Inventář osobního fondu

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE MILOSLAV BEUTLER (1897-1964) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE MILOSLAV BEUTLER (1897-1964) Inventář osobního fondu Časové rozmezí: 1899-1990 Číslo evidenčního listu NAD: 109 Evidenční číslo: 108 Zpracoval: Tomáš Hylmar Místo: Praha

Více

Z odborného tisku. PrÛzkumy Památek v odborném tisku za rok 1999. PrÛzkumY památek II/2000

Z odborného tisku. PrÛzkumy Památek v odborném tisku za rok 1999. PrÛzkumY památek II/2000 Z odborného tisku PrÛzkumY památek II/2000 PrÛzkumy Památek v odborném tisku za rok 1999 MONOGRAFIE 1. Babička Václav, Všeradice a jejich kostel. Nadace pro obnovu kostela sv. Bartoloměje ve Všeradicích

Více

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Zdeněk Bičík (1926 1990) Jana Sládková

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Zdeněk Bičík (1926 1990) Jana Sládková Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Zdeněk Bičík (1926 1990) Jana Sládková Bakalářská práce 2008 1 University of Pardubice Faculty of Philosophy Zdeněk Bičík (1926 1990) Jana Sládková Bachelor paper

Více

západočeské archivy 2011

západočeské archivy 2011 západočeské archivy 2011 Porta fontium Bavorsko-česká síť digitálních historických pramenů Společný přeshraniční projekt je zaměřen na digitalizaci archiválií v západočeských a některých bavorských archivech,

Více

Jiří KUBEŠ. Vyšší šlechta z českých zemí v letech 1650-1750. Úvod do tématu

Jiří KUBEŠ. Vyšší šlechta z českých zemí v letech 1650-1750. Úvod do tématu KUBEŠ, Jiří (red.), Vyšší šlechta v českých zemích v období baroka (1650-1750). Biogramy vybraných šlechticů a edice typických pramenů, Pardubice 2007 (= FHPP 3, 2007). Jiří KUBEŠ Vyšší šlechta z českých

Více

OBSAH ZKRATKY / 2 ÚVOD / 3

OBSAH ZKRATKY / 2 ÚVOD / 3 OBSAH ZKRATKY / 2 ÚVOD / 3 ORGANIZACE A ŘÍZENÍ Vnitřní organizační struktura ústavu / 4 Přehled zaměstnanců v hlavním pracovním poměru / 5 Poradní orgány / 11 ODBORNÉ ČINNOSTI Hlavní úkoly NPÚ-ÚOP v Pardubicích

Více

Inventáře a katalogy Státního okresního archivu Olomouc Š 1-104. Místní národní výbor Újezd 1946-1990. I n v e n t á ř. Zpracoval: Mgr.

Inventáře a katalogy Státního okresního archivu Olomouc Š 1-104. Místní národní výbor Újezd 1946-1990. I n v e n t á ř. Zpracoval: Mgr. Inventáře a katalogy Státního okresního archivu Olomouc Š 1-104 Místní národní výbor Újezd 1946-1990 I n v e n t á ř Zpracoval: Mgr. Tomáš Sedlář O l o m o u c 2 0 0 8 str. Obsah 2 Úvod 2 I. Vývoj původce

Více

PROGRAM. konference. Archivy školám, archiváři učitelům. se koná

PROGRAM. konference. Archivy školám, archiváři učitelům. se koná PROGRAM konference Archivy školám, archiváři učitelům. se koná ve dnech 4. a 5. listopadu 2014 v sídle Národního archivu, Archivní 4, 140 00 Praha 4 u příležitosti 60-tého výročí vzniku jednotné archivní

Více

Nakladatelství Lidové noviny Ediční plán 2014 Historie

Nakladatelství Lidové noviny Ediční plán 2014 Historie Nakladatelství Lidové noviny Ediční plán 2014 Historie nln.cz Edice Výpravné historické monografie zpřístupňují textovou, encyklopedickou i bohatou ilustrační formou důležitá dynastická či jinak ohraničená

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA HISTORIE KATALOGIZACE ŠKOLNÍCH KRONIK OKRESU UHERSKÉ HRADIŠTĚ 1811-2003 Bakalářská práce Autor: Ludmila Šišáková Vedoucí práce: PhDr. Karel Chobot

Více

Výroční zpráva PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ

Výroční zpráva PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ Výroční zpráva PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ 2008 1 Název zpracovatele : Památník národního písemnictví Adresa sídla : Strahovské nádvoří 132, 118 38 Praha 1 IČ : 00023311 Telefon : 220516695 Fax : 220517277

Více

Zpráva o činnosti Národního archivu za rok 2010

Zpráva o činnosti Národního archivu za rok 2010 Zpráva o činnosti Národního archivu za rok 2010 PhDr. Eva Drašarová, CSc. ředitelka Národního archivu, s použitím podkladů ze zpráv o činnosti vedoucích jednotlivých oddělení V Praze 15. 2. 2011 OBSAH

Více

nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor tel.: 381 252 242, 381 251 884 fax.: 381 252 245 IČO: 072 486 e-mail: tabor@husmuzeum.cz www.husmuzeum.

nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor tel.: 381 252 242, 381 251 884 fax.: 381 252 245 IČO: 072 486 e-mail: tabor@husmuzeum.cz www.husmuzeum. H u s i t s k é m u z e u m v T á b o ř e nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor tel.: 381 252 242, 381 251 884 fax.: 381 252 245 IČO: 072 486 e-mail: tabor@husmuzeum.cz www.husmuzeum.cz Výroční zpráva

Více

PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 1 úvod 3 1. sbírka pnp 5 2. Výzkumná činnost 6 3. Kancelář ředitele 8 4. sbírková oddělení pnp 11 A) Literární archiv (LA/PNP) 11 B) Knihovna (K/PNP)

Více

Univerzita Hradec Králové Filozofická fakulta Katedra pomocných věd historických a archivnictví

Univerzita Hradec Králové Filozofická fakulta Katedra pomocných věd historických a archivnictví Univerzita Hradec Králové Filozofická fakulta Katedra pomocných věd historických a archivnictví Základní škola Dolní Újezd v letech 1945 1989 Bakalářská práce Autor: Studijní program: Studijní obor: Vedoucí

Více

ZEMSKÝ ARCHIV V OPAVĚ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007

ZEMSKÝ ARCHIV V OPAVĚ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007 ZEMSKÝ ARCHIV V OPAVĚ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007 Zpracoval: PhDr. Karel Müller I. PERSONÁLNÍ PODMÍNKY ARCHIVU Tab. č. 1 Druh pracovní činnosti Systematizovaný stav Skutečný stav 1. Řízení (ředitel,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V LITOMĚŘICÍCH ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V LITOMĚŘICÍCH ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V LITOMĚŘICÍCH ZA ROK 2012 ČR Státní oblastní archiv v Litoměřicích Krajská 1, 412 074 Litoměřice tel. 477755971, fax: 477755992 e-mail: info@soalitomerice.cz

Více

PAMÁTKOVÝ ÚSTAV V PARDUBICÍCH

PAMÁTKOVÝ ÚSTAV V PARDUBICÍCH PAMÁTKOVÝ ÚSTAV V PARDUBICÍCH VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2000 1 OBSAH Úvodní slovo 5 Vědecká rada 7 Organizační schéma a seznam osob zaměstnaných v PÚ v roce 2000 8 Zpráva o plnění plánu hlavních a mimořádných

Více

Úvod 3 1. Sbírka PNP 5 2. Výzkumná činnost 6 3. Kancelář ředitele 9 4. Sbírková oddělení PNP 13

Úvod 3 1. Sbírka PNP 5 2. Výzkumná činnost 6 3. Kancelář ředitele 9 4. Sbírková oddělení PNP 13 Úvod 3 1. Sbírka PNP 5 2. Výzkumná činnost 6 3. Kancelář ředitele 9 4. Sbírková oddělení PNP 13 A) Literární archiv (OLA) 13 B) Knihovna (OK) 25 C) Umělecké sbírky (OUS) 33 D) Depozitáře 41 5. Prezentace

Více

Výroční zpráva. Regionálního muzea a galerie v Jičíně

Výroční zpráva. Regionálního muzea a galerie v Jičíně Výroční zpráva Regionálního muzea a galerie v Jičíně za rok 2014 ÚVOD I 1. ÚVOD 1.1. Slovo úvodem 1.2. Základní identifikační údaje 1.3. Informace o standardizovaných veřejných službách organizace 1.4.

Více