Bibliografický přehled Sborníku prací východočeských archivů ( ) sestavila Fében Hubená

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bibliografický přehled Sborníku prací východočeských archivů (1970 2007) sestavila Fében Hubená"

Transkript

1 Bibliografický přehled Sborníku prací východočeských archivů ( ) sestavila Fében Hubená I. Archivnictví 1. Archivy 2. Archiváři 3. Archiválie a archivní fondy zpracování, využití 4. Edice dokumentů II. Pomocné vědy historické 1. Diplomatika 2. Genealogie 3. Sfragistika. Heraldika 4. Numismatika 5. Kodikologie III. Historiografie 1. České a československé dějiny obecně 2. Hospodářské dějiny 3. Dějiny správy IV. Regionální dějiny V. Varia Poznámka: Bibliografický přehled je uspořádán do věcných oddílů a jejich skupin, řazení uvnitř těchto oddílů a skupin je abecední. Všechny příspěvky mají jen jednu citaci, ačkoliv některé z nich by mohly být tematicky zařazeny i do více skupin. K bibliografickému přehledu je připojen jmenný rejstřík podle autorů.

2 I. ARCHIVNICTVÍ 1. Archivy 1. HROMÁDKA, Karel: Úkoly východočeského archivnictví pro léta , rozpracované na základě XVII. Sjezdu KSČ a vycházející ze zaměření Archivní správy MV ČSR. 6, 1986, s HUBENÁ, Féba: Bibliografický přehled Sborníku prací východočeských archivů ) ). 11, 2007, s KUBA, Jiří: Seminář k Broumovskému urbáři. 9, 2004, s RYCHLÍKOVÁ, Jitka ZIMMERMANN, Petr: Výroční zpráva za rok , 2005, s RYCHLÍKOVÁ, Jitka: Výroční zpráva za rok , 2007, s RYCHLÍKOVÁ, Jitka: Výroční zpráva za rok , 2007, s RYCHLÍKOVÁ, Jitka: Publikační činnost východočeských archivů za rok , 2007, s RYCHLÍKOVÁ, Jitka: Publikační činnost východočeských archivů za rok , 2007, s ŠIMEK, Tomáš: Státní oblastní archiv v Zámrsku. 40. výročí vzniku. 8, 2000, s let Státního oblastního archivu v Zámrsku. 7, 1990, s TURČÍN, Oldřich: Vznik a vývoj okresních archivů Východočeského kraje. 1, 1970, s Východočeské archivy k 50. výročí založení KSČ a k volbám do zastupitelských orgánů. 2, 1972, s Archiváři 13. BOUZA, Erik: Ivo Holl a východočeské archivnictví. 3, 1975, s RŮŽIČKA, Jindřich TURČÍN, Oldřich: Náchodský archivář PhDr. Erik Bouza. 6, 1986, s Archiválie a archivní fondy zpracování, využití 15. BIČÍK, Zdeněk: Velkostatek Pardubice a jeho archiv. 1, 1970, s BIČÍK, Zdeněk: Evidence a využívání jednotného státního archivního fondu ve Východočeském kraji. 1, 1970, s

3 17. BOUZA, Erik: Problémy využívání archiválií velkostatků pro účely zemědělství a lesnictví. 1, 1970, s BOUZA, Erik: Bohemika ve Státním archivu ve Wroclawi. 2, 1972, s BUREŠOVÁ, Marie: Sbírka starých tisků ve Státním okresním archivu v Ústí nad Orlicí. 9, 2004, s HROMÁDKA, Karel: Písemnosti města Kladska ve wroclawském archivu. 5, 1984, s HROMÁDKA, Karel: Pozoruhodná památka Rodinný archiv Piccolomini ( ). 6, 1986, s HROMÁDKA, Karel LOHNISKÁ, Marie ŠIMKOVÁ, Vlasta: Přehled archivních fondů hospodářských organizací vzniklých před znárodněním a uložených ve Státním oblastním archivu v Zámrsku. Supplementum 1, s. 23. JIČÍN, Rudolf VAŠÍČEK, Zdeněk: K možnostem aplikace některých dokumentaristických poznatků v archivnictví. 1, 1970, s KALÁB, Vladimír SEKOTOVÁ, Věra ŠIMEK, Tomáš: Výsledky zpřístupňování archivního materiálu ve Státním archivu v Zámrsku a jeho předchůdci za léta , 1970, s KUBA, Jiří: Soupis východočeských urbářů dodatky. 8, 2000, s KUBA, Jiří: Soupis východočeských urbářů dodatky II. 10, 2005, s MACHATOVÁ, Hana: Zemědělské stavby Hradec Králové. 11, 2007, s MRKOS, Zbyněk: Hudební badatelský průzkum ve Východočeském kraji. 4, 1978, s NOVOTNÝ, Milan: Sbírka matrik Východočeského kraje. 11, 2007, s PAVLÍK, Jiří POKORNÝ, Radek: Zpráva o provedení inventarizace nejstarší manipulace královéhradecké Biskupské konzistoře ( ). 10, 2005, s PAVLÍK, Jiří POKORNÝ, Radek: Zpráva o pokračující inventarizaci Biskupské konzistoře Hradec Králové. 11, 2007, s PITUCHA, Václav: Lingvistické poznámky k výstavbě textu Broumovského urbáře. 9, 2004, s PITUCHA, Václav: Rodinný archiv Šporků. 10, 2005, s RYCHLÍKOVÁ, Jitka: Archivní kulturní památky uložené ve Státním oblastním archivu v Zámrsku. 11, 2007, s

4 35. SEKOTOVÁ, Věra: Prameny k vztahům českých zemí k evropským kulturním osobnostem (R.M. Rilke, K. Kraus, R. Musil, G. Kars). 3, 1975, s SKOPAL, Michael: Rodinný archiv Bubnů z Litic. 11, 2007, s ŠIMEK, Tomáš: Ilustrovaný Broumovský urbář z roku , 2004, s ŠTOREK, Michal: Zpráva o archivním fondu Krajská zemědělská správa Hradec Králové. 11, 2007, s VOZAR, Jiří: Rodinný archiv Merveldtů Lázně Bělohrad. 11, 2007, s ZAHRÁDKA, František: Dokumenty k životopisu některých málo známých i neznámých umělců ve Státním archivu v Zámrsku. 1, 1970, s Edice dokumentů 41. BAŠTECKÁ, Lydia: Instrukce pro hospodářské úředníky klášterního panství Police nad Metují z roku , 2007, s ČÁP, Jaroslav: Konceptář Fridricha z Opperstorfu z let (1638). 10, 2005, s HLADKÝ, Ladislav: Svědectví zhostních listů a dalších archiválií o změnách v právním postavení panství Homole v Kladském hrabství před Bílou horou. 10, 2005, s KUBEŠ, Jiří: Colloredové z Wallsse a jejich pokus o integraci do prostředí panovnického dvora v habsburské monarchii (Edice instrukcí Jeronýma Colloreda o výchově jeho nejstaršího syna z let ). 11, 2007, s PITUCHA, Václav: Oslavy jubilea Václava Šporka u příležitosti padesáti let jeho vstupu do státních služeb. Edice archivních pramenů z fondu Rodinný archiv Šporků. 10, 2005, s PITUCHA, Václav: Výchovný a vzdělávací model syna knížecího panovnického rodu v polovině 19. století (Na příkladu výchovy a vzdělání Viléma zu Schaumburg-Lippe, druhorozeného syna Jiřího Viléma, knížete Schaumburg-Lippe. Edice souhrnné hofmistrovské zprávy o studiu na universitě.). 11, 2007, s SMUTNÝ, Bohumír: Relace císařského vyslance Waltera Leslieho o cestě do Cařihradu a zpět v letech , 1970, s

5 II. POMOCNÉ VĚDY HISTORICKÉ 1. Diplomatika 48. ŠIMEK, Tomáš: Kancelář Petra z Rožmberka v letech , 1970, s Genealogie 49. SKOPAL, Michael: Nejstarší rodokmen pánů z Bubna fakta a otazníky. 10, 2005, s Sfragistika. Heraldika 50. PAKOSTA, Oldřich: Erbovní výzdoba náhrobku plukovníka Michaila Fedoroviče Frolova na litomyšlském hřbitově. 11, 2007, s PAKOSTA, Oldřich: Neobvyklý pečetní typář cechu litomyšlských řezníků. 11, 2007, s PAUKRT, Martin: Erbovní listiny ve Státním oblastním archivu v Zámrsku a okresních archivech Královéhradeckého a Pardubického kraje. 11, 2007, s SOCHR, Jiří: O pečetích a změnách erbu města Havlíčkova Brodu. 2, 1972, s ZELINKA, Timoteus Čestmír: Znaky na pečetích měst a vesnic Jilemnicka. 1, 1970, s Numismatika 55. PAUKRT, Martin: Mincovní činnost Jana z Pernštejna v Kladsku (Analýza dosavadního stavu pramenů a literatury). 9, 2004, s ŠOUŠA, Jiří ŠŮLA, Jaroslav: Příprava československých měditiskových bankovek v hodnotě 50 Kč a 100 Kč v letech 1952 (1962) až 1965 (Dovršení úsilí československé vlády o vydání mírových, definitivních hlubotiskových bankovek po II. světové válce). 9, 2004, s Kodikologie 57. GILAR, Štěpán KESSELGRUBEROVÁ, Ludmila: Neznámý Andrea. A. Rozmberg a výzdoba Orlickoústeckého kancionálu. 8, 2000, s

6 III. HISTORIOGRAFIE 1. České a československé dějiny obecně 58. BEZECNÝ, Zdeněk: Sidi a Mary (přátelství Sidonie Nádherné a Marie Dobřenské). 8, 2000, s BOUZA, Erik: Principy uplatňované v politice KSČ v období budování jednotných zemědělských družstev. 5, 1984, s BRUNCLÍK, Jan HLUŠIČKOVÁ, Růžena: Lidé z Obrany národa a spolupracovníci časopisu V boj ve východních Čechách Supplementum 3, 2006, 319 s. 61. BŮŽEK, Václav: Vratislav z Pernštejna mezi Prahou, Litomyšlí a Vídní (Ke zpravodajskému přínosu listů české a moravské šlechty). 8, 2000, s FRITZOVÁ, Charlotte RŮŽIČKA, Jindřich: Španělský sňatek Vratislava z Pernštejna (1555). 3, 1975, s GAWRECKI, Dan: Německá dělnická strana a její trutnovský program. 3, 1975, s HLEDÍKOVÁ, Zdeňka: Řád křižovníků s červeným srdcem ve středověku. 5, 1984, s KOKEŠOVÁ, Helena: Marie Albertová neznámá žena slavného muže. 11, 2007, s LENDEROVÁ, Milena: Východní Čechy a Francie. 8, 2000, s. s RŮŽIČKA, Jindřich: Italská cesta Jaroslava z Pernštejna roku 1559 (Příspěvek k otázce vztahu české šlechty k humanismu). 4, 1978, s SKOPAL, Michael: Series ducum et regum Bohemiae, necnon episcoporum et archiepiscoporum Pragensium (K otázce stáří pramene Dobnerovy datace založení řádové komendy johanitů na Malé Straně). 9, 2004, s SKOPAL, Michael: Ohlédnutí za komturem Dalimilem Tomáše Edela (a Dalimilem Smilem Milady Hučkové) aneb sedm životů svaté Zdislavy. 11, 2007, s SKOPALOVÁ, Marie: Vysídlování selských rodin ve východních Čechách v padesátých letech 20. století. 11, 2007, s SKŘIVÁNEK, Milan: K některým aspektům lenní politiky za prvních Habsburků. 1, 1970, s VALENTA, Aleš: K finanční situaci české šlechty v polovině 18. století (Chlumečtí Kinští za sedmileté války). 9, 2004, s

7 2. Hospodářské dějiny 73. BÍLEK, Karol: Cechy města Sobotky. 6, 1986, s HARTMAN, Josef: Z historie mlynářství na Chlumecku. 5, 1984, s HOFMANN, Gustav: Robotní reluice na panství Žleby a Nasavrky (diskusní příspěvek). 3, 1975, s HONC, Jaroslav: Cena půdy a výnos velkostatku Lanškrouna v letech 1420 až , 1975, s KREPS, Miloš: Báňské a hutní podnikání na vrchlabském panství v 1. polovině 17. století. 4, 1978, s NAVRÁTIL, Ivo: Tiskárny kartounů v Turnově v první polovině 19. století. 8, 2000, s SKŘIVÁNEK, Milan Václav: Horní podnikání Morfinů ve Svatém Petru. 2, 1972, s SMUTNÝ, Bohumír: Jan Ludvík Harbuval Chamaré a jeho hospodářská a organizační činnost. 1, 1970, s SMUTNÝ, Bohumír: Loscani a Chamaré o východočeském plátenictví. Studie o hospodářské politice habsburské monarchie mezi slezskými válkami a válkou sedmiletou a edice korespondence z let Supplementum 2, s. 82. ŠEDA, Oldřich: K historii zaniklé firmy Josef Šeda, Továrna na hospodářské stroje v Dobrušce ( ). 8, 2000, s ŠINDLAR, Miloslav RŮŽIČKA, Jindřich: Hospodářské a společenské poměry na Poličsku ve druhé polovině minulého století ve světle písemností okresního soudu. 2, 1972, s ŠŮLA, Jaroslav: Stručné dějiny a topografie skláren v Orlických horách v období feudalismu. 5, 1984, s Dějiny správy 85. HAAS, Antonín: Soupis privilegií měst a městeček ve Východočeském kraji od roku , 1972, s SEKOTOVÁ-CIBULKOVÁ, Věra: Vyměření robotních povinností na kumburském panství v letech , 1970, s SOCHR, Jiří: Vývoj městské správy v Havlíčkově Brodě a nejstarší brodská městská kniha z doby předhusitské. 1, 1970, s ŠŮLA, Jaroslav: První dvě privilegia města Opočno. 9, 2004, s

8 IV. REGIONÁLNÍ DĚJINY 89. BAŠTECKÁ, Lydia: Historiografie a dějepisci Náchoda a Náchodska. 8, 2000, s BENEŠOVÁ-MANDLÍKOVÁ, Miluše - RŮŽIČKA, Jindřich: Komunista Karel Vaško z Poříčí u Litomyšle ( ). 5, 1984, s BIČÍK, Zdeněk: Zaniklá osada Lepějovice (okres Pardubice). 2, 1972, s BIČÍK, Zdeněk: Inventář valské tvrze z roku , 1972, s BIČÍK, Zdeněk: Pardubický 24. srpen , 1975, s BIČÍK, Zdeněk: Příspěvky k letecké válce ve východních Čechách , 1978, s BIČÍK, Zdeněk: Prosincový nálet na Pardubice. 7, 1990, s BOMBERA, Jan: Divadelní hry piaristických škol v Litomyšli. 7, 1990, s BOUZA, Erik: Uffo Horn, národní gardy a Jičín v r , 1990, s ČÁŇOVÁ, Eliška: Proticírkevní hnutí na Opočensku v roce , 1978, s ČECHURA, Jaroslav: Významný barokní regionalista Johann Georg Hesselius. 9, 2004, s FRANCEK, Jindřich: K počátkům města Jičína. 5, 1984, s HANUŠOVÁ, Věra: Poslední týdny války a květnové dny roku 1945 na Náchodsku. 4, 1978, s CHAUER, Miroslav: Vznik a vývoj německého nacionalistického hnutí na Lanškrounsku do 1. světové války. 6, 1986, s KEJDANA, Vratislav: Zářijové dny 1938 na Broumovsku. 4, 1978, s KMONÍČEK, Josef: K některým problémům vývoje ve východočeské NF od března do července , 1986, s KMONÍČEK, Josef: Ke vzniku, postavení a činnosti některých akčních výborů Národní fronty v letech v bývalém Pardubickém kraji. 4, 1978, s KUČERA, Josef: K vývoji německé iredenty v jihozápadní části tzv. Hřebečka v předmnichovské ČSR. 7, 1990, s LENDEROVÁ, Milena: Rodina advokáta Zemana a semilský ochotnický spolek ( ). 7, 1990, s

9 108. LENDEROVÁ, Milena: Práce o dějinách města a okresu Hradec Králové, otištěné v letech , 1990, s MÁLEK, Jiří: Případ cikánských děvčat potrestaných v Náchodě roku , 1986, s MALÝ, Tomáš: Kterak Starochrudimští na smrtelném loži kšeftovali. Testamentární praxe v raněnovověké Chrudimi. Památce Čeňka Floriána. 10, 2005, s NOVOTNÝ, David: Lorenc Košín a městská šlechta v Heřmanově Městci. 11, 2007, s NOVOTNÝ, Gustav: Viktor Benesch ( ). Zapomenutý lesník z východních Čech. 10, 2005, s NOVOTNÝ, Jiří ŠOUŠA, Jiří: Regionální elity a pražský bankéř. Podnikatelé, političtí a intelektuální představitelé z východních Čech v korespondenci vrchního ředitele Živnostenské banky Jaroslava Preisse. 10, 2005, s NOVOTNÝ, Milan: Tajní evangelíci z Horek u Litomyšle za rekatolizace v 17. a 18. století. 9, 2004, s PAUKRT, Martin: Diecézní katolická charita Hradec Králové. Vznik a vývoj charitní organizace ve východních Čechách. 10, 2005, s PAVLÍČEK, Jan: Litomyšl v roce , 2007, s PTÁČEK, Josef: K počátkům dělnického hnutí na Dobrušsku. 4, 1978, s PTÁČEK, Josef ŠŮLA, Jaroslav: Andreáš Neuman z Ryglic a Löwensteina, hejtman opočenského panství. 8, 2000, s PŮŽA, Bedřich: Škola a učitelé v životě Poličky druhé poloviny 19. století. 6, 1986, s RUDOVÁ-CHOCHOLOUŠKOVÁ, Hana RUDA, Vladimír: Sobotecko v dobách husitského hnutí. 4, 1978, s RŮŽIČKA, Jindřich: Josef Václav Justin Michl-Drašar v zápase s úřady bachovského absolutismu. 3, 1975, s SKŘIVÁNEK, Milan: O hudbě na litomyšlských školách v 17. a 18. století. 5, 1984, s SKŘIVÁNEK, Milan: František Jelínek historik Litomyšle. 6, 1986, s SOCHR, Jiří: Haškův Dobrý voják Švejk a jeho jevištní provedení roku 1922 v Havlíčkově Brodě. 4, 1978, s

10 125. SOCHR, Jiří: Sokol a dělnická tělovýchova na Havlíčkobrodsku. 6, 1986, s SOCHROVÁ, Marie: Městská škola v Havlíčkově Brodě v době předbělohorské. 6, 1986, s ŠEJVLOVÁ, Miroslava: Pardubicko roku , 1990, s ŠPIRITOVÁ, Alexandra: Dědičná pošta v Nové Pace. 7, 1990, s ŠTOREK, Michal: Pomístní jména na Skutečsku. 10, 2005, s ŠŮLA, Jaroslav: Vznik Bartošovic (Bartoušovic), vesnice u Vamberka. 7, 1990, s ŠŮLA, Jaroslav: Vznik a počátky literátského bratrstva v Dobrušce. 10, 2005, s ÚLOVEC, Jiří: Zaniklá tvrz ve Starých Smrkovicích. 8, 2000, s VANIŠ, Jaroslav: K počátkům koutníkovského bádání. 4, 1978, s VANIŠ, Jaroslav: Fata morgana roku 1682 na Pardubicku? 5, 1984, s VANIŠ, Jaroslav: Jindřich Ladislav Barvíř, autor poslední monografické práce o dějinách města Chocně. 7, 1990, s VOZAR, Jiří: Příspěvek k dějinám Anenských slatinných lázní v Bělohradě do roku , 2005, s

11 V. VARIA 137. ZAHRÁDKA, František: Akrostich, objevený v jedné z písní o ruských vojscích z období napoleonských válek a vyřešení problému správného znění jejího textu. 3, 1975, s ZAHRÁDKA, František: Vzpomínka na zesnulého Petra Pecha. 3, 1975, s

12 Jmenný rejstřík autorský Čísla za jmény odkazují na čísla záznamů. BAŠTECKÁ, Lydia...41, 89 BENEŠOVÁ-MANDLÍKOVÁ, Miluše...90 BEZECNÝ, Zdeněk...58 BÍLEK, Karol...73 BIČÍK, Zdeněk...15, 16, 91, 92, 93, 94, 95 BOMBERA, Jan...96 BOUZA, Erik...13, 17, 18, 59, 97 BRUNCLÍK, Jan...60 BUREŠOVÁ, Marie...19 BŮŽEK, Václav...61 ČÁŇOVÁ, Eliška...98 ČÁP, Jaroslav...42 ČECHURA, Jaroslav...99 FRANCEK, Jindřich FRITZOVÁ, Charlotte...62 GAWRECKI, Dan...63 GILAR, Štěpán...57 HAAS, Antonín...85 HANUŠOVÁ, Věra HARTMAN, Josef...74 HLADKÝ, Ladislav...43 HLEDÍKOVÁ, Zdeňka...64 HLUŠIČKOVÁ, Růžena...60 HOFMANN, Gustav...75 HONC, Jaroslav...76 HROMÁDKA, Karel...1, 20, 21, 22 HUBENÁ, Féba...2 CHAUER, Miroslav JIČÍN, Rudolf...23 KALÁB, Vladimír...24 KEJDANA, Vratislav KESSELGRUBEROVÁ, Ludmila...57 KMONÍČEK, Josef...104, 105 KOKEŠOVÁ, Helena...65 KREPS, Miloš...77 KUBA, Jiří...3, 25, 26 KUBEŠ, Jiří...44 KUČERA, Josef LENDEROVÁ, Milena...66, 107, 108 LOHNISKÁ, Marie...22 MACHATOVÁ, Hana...27 MÁLEK, Jiří MALÝ, Tomáš MRKOS, Zbyněk...28

13 NAVRÁTIL, Ivo...78 NOVOTNÝ, David NOVOTNÝ, Gustav NOVOTNÝ, Jiří NOVOTNÝ, Milan...29, 114 PAKOSTA, Oldřich...50, 51 PAUKRT, Martin...52, 55, 115 PAVLÍČEK, Jan PAVLÍK, Jiří...30, 31 PITUCHA, Václav...32, 33, 45, 46 POKORNÝ, Radek...30, 31 PTÁČEK, Josef...117, 118 PŮŽA, Bedřich RUDA, Vladimír RUDOVÁ-CHOCHOLOUŠKOVÁ, Hana RŮŽIČKA, Jindřich...14, 62, 67, 83, 90, 121 RYCHLÍKOVÁ, Jitka...4, 5, 6, 7, 8, 34 SEKOTOVÁ, Věra...24, 35 SEKOTOVÁ-CIBULKOVÁ, Věra...86 SKOPAL, Michael...36, 49, 69 SKOPALOVÁ, Marie...70 SKŘIVÁNEK, Milan...71, 79, 122, 123 SMUTNÝ, Bohumír...47, 80, 81 SOCHR, Jiří...53, 87, 124, 125 SOCHROVÁ, Marie ŠEDA, Oldřich...82 ŠEJVLOVÁ, Miroslava ŠIMEK, Tomáš...9, 24, 37, 48 ŠIMKOVÁ, Vlasta...22 ŠINDLAR, Miloslav...83 ŠOUŠA, Jiří...56, 113 ŠPIRITOVÁ, Alexandra ŠTOREK, Michal...38, 129 ŠŮLA, Jaroslav...56, 84, 88, 118, 130, 131 TURČÍN, Oldřich...11, 14 ÚLOVEC, Jiří VALENTA, Aleš...72 VANIŠ, Jaroslav...133, 134, 135 VAŠÍČEK, Zdeněk...23 VOZAR, Jiří...39, 136 ZAHRÁDKA, František...40, 137, 138 ZELINKA, Timoteus Čestmír...54 ZIMMERMANN, Petr...4

Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice

Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 50 č. archivní pomůcky: 8951 Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice /1935/ 1945-1948 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 2015 O b s a

Více

Československá sociální demokracie-krajský výbor Pardubice

Československá sociální demokracie-krajský výbor Pardubice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3510 č. archivní pomůcky: 8967 Československá sociální demokracie-krajský výbor Pardubice 1945-1948 inventář Mgr.Tomáš Lána Zámrsk 2015 O b s a h Úvod

Více

Československá strana národně socialistická - krajský sekretariát Pardubice

Československá strana národně socialistická - krajský sekretariát Pardubice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD:3098 č. archivní pomůcky: 8965 Československá strana národně socialistická - krajský sekretariát Pardubice 1945-1947 inventář Mgr.Jiří Kuba, Mgr. Tomáš

Více

Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/

Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/ STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3079 č. archivní pomůcky: 8987 Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/ 1938-1940 inventář Mgr.

Více

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Notace // = Schema věcného třídění / systematického barevně vystínované třídníky = záznamy neobsazené nižší úrovně třídníků a nezobrazující se vyšší úrovně

Více

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie 34. Celostátn tní seminář knihovníků muzeí a galerií při i AMG Vlastivědn dné muzeum a galerie v České Lípě 7. - 9. záříz 2010 Městské muzeum Dobruška Zaměření: region Dobrušsko a okolí, digitalizování

Více

Prameny a literatura. Prameny:

Prameny a literatura. Prameny: Prameny a literatura Prameny: Horácké listy. 1909, roč. I., č. 5. Horácké listy. 1909, roč. I., č. 8. Horácké listy. 1910, roč. II., č. 52. Horácké listy. 1911, roč. III., č. 14. Horácké listy. 1911, roč.

Více

Československá ovocnická jednota - krajský odbor Havlíčkův Brod

Československá ovocnická jednota - krajský odbor Havlíčkův Brod STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD:1039 č. archivní pomůcky: 8950 Československá ovocnická jednota - krajský odbor Havlíčkův Brod 1925-1948 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 2014 O b s a h

Více

Okresní úřad ochrany práce Trutnov

Okresní úřad ochrany práce Trutnov STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3232 č. archivní pomůcky: 8973 Okresní úřad ochrany práce Trutnov (1905) 1945-1949 (1951) inventář PhDr. Aleš Valenta, PhD. Zámrsk 2015 O b s a h Úvod

Více

Národní obec fašistická - župní vedení Pardubice (1927) (1945)

Národní obec fašistická - župní vedení Pardubice (1927) (1945) Česká republika Státní oblastní archiv v Zámrsku Státní oblastní archiv v Zámrsku CZ 215000010//144 Inventář archivní pomůcka č. 9005 NAD č. 144 Národní obec fašistická - župní vedení Pardubice (1927)

Více

Český svaz házené a ženských sportů - severovýchodočeská župa Hradec Králové

Český svaz házené a ženských sportů - severovýchodočeská župa Hradec Králové STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 4149 č. archivní pomůcky: 8943 Český svaz házené a ženských sportů - severovýchodočeská župa Hradec Králové 1938-1947 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk

Více

Jednota československých právníků - krajská odbočka Hradec Králové

Jednota československých právníků - krajská odbočka Hradec Králové STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 433 č. archivní pomůcky: 8920 Jednota československých právníků - krajská odbočka Hradec Králové 949-952 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 204 O b s a h

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 3 12.11.2002 Hospitalizovaní obyvatelé Královéhradeckého kraje na lůžkovém

Více

Základní devítiletá škola Boněnov

Základní devítiletá škola Boněnov Státní okresní archiv Tachov Základní devítiletá škola Boněnov 1951-1963 Inventář Číslo listu NAD: 868 Evidenční pomůcka č. 29 Dana Bízová Tachov 2005 Obsah Úvod...3 I. Vývoj původce fondu...3 II. Vývoj

Více

Jak je chráněn předmět v galerii, muzeu?

Jak je chráněn předmět v galerii, muzeu? Metodický pokyn NPÚ Jak je chráněn předmět v galerii, muzeu? Zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy Jak chránit sbírky Jak vést evidenci Jaké jsou sankce za porušení povinností Co je to

Více

Volné sdružení lesních správ pro severovýchodní Čechy, Náchod

Volné sdružení lesních správ pro severovýchodní Čechy, Náchod Česká republika Státní oblastní archiv v Zámrsku Státní oblastní archiv v Zámrsku Inventář archivní pomůcka č. 8996 NAD č. 3538 Volné sdružení lesních správ pro, Náchod 1921-1944 Zpracoval: Mgr. Jiří Kuba

Více

Přílohy k Výroční zprávě SOA v Zámrsku za rok 2010

Přílohy k Výroční zprávě SOA v Zámrsku za rok 2010 Přílohy k Výroční zprávě SOA v Zámrsku za rok 2010 č. 1 I. Personální podmínky archivu Tab. č. 1: Personální podmínky archivu 57 č. 2 II. Celkové množství archiválií v základní evidenci NAD Tab. č. 1:

Více

Inventář. Inspektorát lidových škol zemědělských Havlíčkův Brod (1933) Státní oblastní archiv v Zámrsku

Inventář. Inspektorát lidových škol zemědělských Havlíčkův Brod (1933) Státní oblastní archiv v Zámrsku Česká republika Státní oblastní archiv v Zámrsku Státní oblastní archiv v Zámrsku Inventář archivní pomůcka č. 8997 NAD č. 4170 Inspektorát lidových škol zemědělských Havlíčkův Brod (1933) 1945-1948 Zpracoval:

Více

Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY

Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY V průběhu závěrečné zkoušky může být položena otázka doplňujícího charakteru, která

Více

Zemědělská mistrovská škola Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Zemědělská mistrovská škola Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Zemědělská mistrovská škola Stříbro 1956-1960 Inventář Číslo EL NAD: 1049 Evidenční číslo pomůcky: 158 Dana Bízová Tachov 2007 Obsah Úvod...3

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a společnost Historický seminář Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Historický seminář je

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

co vás čeká a nemine

co vás čeká a nemine co vás čeká a nemine Systém archivů Ministerstvo vnitra Sekce archivní správy a spisové služby Národní archiv Státní oblastní archivy Státní okresní archivy Legislativa Zákon 499/2004 Sb. o archivnictví

Více

Základy genealogie aneb jak sestavit rodokmen únor květen 2015

Základy genealogie aneb jak sestavit rodokmen únor květen 2015 Základy genealogie aneb jak sestavit rodokmen únor květen 2015 Městská knihovna Kuřim ve spolupráci s Moravskou genealogickou a heraldickou společností Cyklus přednášek k objasnění základů genealogického

Více

VOLBY MĚSTA BECHYNĚ a

VOLBY MĚSTA BECHYNĚ a VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA BECHYNĚ 15.10. a 16.10.2010 Obsah materiálu: Seznam kandidátů str. 2 Zvolení zastupitelé str. 9 Volební účast str. 11 Pořadí kandidátů podle počtu hlasů str. 12 Volby do Zastupitelstva

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Čj.: Vyřizuje: Tel.: 10. května /ENV/16 Ing. Říčan

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Čj.: Vyřizuje: Tel.: 10. května /ENV/16 Ing. Říčan ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne

Více

Encyklopedie českých a moravských pomocných (světících) biskupů : (se supplementem sídelních biskupů)

Encyklopedie českých a moravských pomocných (světících) biskupů : (se supplementem sídelních biskupů) Encyklopedie českých a moravských pomocných (světících) biskupů : (se supplementem sídelních biskupů) / Milan M. Buben, Pavel R. Pokorný.-- 1. vyd.-- Praha : Libri, 2014.-- 223 s. ; 21 cm.-- Encyklopedie

Více

Základní devítiletá škola Maršovy Chody Inventář. Státní okresní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Základní devítiletá škola Maršovy Chody Inventář. Státní okresní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní okresní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Základní devítiletá škola Maršovy Chody 1946-1978 Inventář Číslo EL NAD: 877 Evidenční číslo pomůcky: 87 Dana Bízová Tachov 2005 Obsah Úvod...3

Více

Okresní úřad ochrany práce Ústí nad Orlicí

Okresní úřad ochrany práce Ústí nad Orlicí STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3353 č. archivní pomůcky: 8985 Okresní úřad ochrany práce Ústí nad Orlicí 1945-1949 (1950) inventář PhDr. Aleš Valenta, Ph.D. Zámrsk 2015 O b s a h Úvod

Více

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Krajská prokuratura Hradec Králové

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Krajská prokuratura Hradec Králové STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU 2877 1 Revoluční odborové hnutí - základní organizace Krajská prokuratura Hradec Králové 1964-1990 OBSAH ÚVOD 3 I 4 4 4 4 5 Seznam zkratek 5 6 INVENTÁRNÍ SEZNAM 7 8 8 II.

Více

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 29. července /ENV/15 Ing. Říčan

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 29. července /ENV/15 Ing. Říčan ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne

Více

Jedenáctiletá střední škola Tachov (1945) Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Jedenáctiletá střední škola Tachov (1945) Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Jedenáctiletá střední škola Tachov (1945) 1958-1961 Inventář Číslo EL NAD: 1028 Evidenční číslo pomůcky: 153 Dana Bízová Tachov 2006 Obsah

Více

Jedenáctiletá střední škola Sušice EL NAD č.: AP č.: 564

Jedenáctiletá střední škola Sušice EL NAD č.: AP č.: 564 Státní okresní archiv Klatovy Jedenáctiletá střední škola Sušice 1953-1961 Inventář EL NAD č.: 2463 AP č.: 564 Eva Ulrichová Klatovy 2015 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3 II. Vývoj a dějiny

Více

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014)

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014) Brožury (větší letáky) Adršpašsko-Teplické skály Anenské slatinné lázně, Lázně Bělohrad Brány Orlických hor Cesta kamene turistický produkt Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014)

Více

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ roky 1996-2014 1996 v únoru ve věku 51 let zemřel starosta obce pan Vladimír Stehlík v březnu ve věku 87 let zemřela paní Božena Pečová v dubnu slaví zlatou svatbu manželé

Více

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011)

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Brožury Adršpašsko-Teplické skály Anenské slatinné lázně, Lázně Bělohrad Brány Orlických hor Cesta kamene turistický produkt Cestujeme po

Více

Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961

Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961 Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961 EL NAD 416 209 I. Vývoj původce archivního souboru Před zřízením školy byl Terešov přiškolen k Drahoňově Újezdu, zdejší škola byla založena v roce 1845

Více

4. ABSOLUSTICKÁ MONARCHIE NA ÚZEMÍ ČR (poč. 17. stol. polovina 19. stol.)

4. ABSOLUSTICKÁ MONARCHIE NA ÚZEMÍ ČR (poč. 17. stol. polovina 19. stol.) 4. ABSOLUSTICKÁ MONARCHIE NA ÚZEMÍ ČR (poč. 17. stol. polovina 19. stol.) 4.1. Ekonomické základy absolutistického - Ekonomické základy raného absolutistického - Ekonomické základy rozvinutého absolutistického

Více

Dospělí Východočeská divize kolo den datum sobota 2.5.2015 sobota 9.5.2015 sobota 23.5.2015 sobota 30.5.2015 sobota 13.6.2015 sobota 20.6.

Dospělí Východočeská divize kolo den datum sobota 2.5.2015 sobota 9.5.2015 sobota 23.5.2015 sobota 30.5.2015 sobota 13.6.2015 sobota 20.6. Dospělí 01 Východočeská divize kolo den datum TC Chrudim A 1. sobota 2.5.2015 18 27 36 45 Tenis Nová Paka A 2. sobota 9.5.2015 85 64 73 12 TC Dvůr Králové A 3. sobota 23.5.2015 28 31 47 56 LTC Pardubice

Více

TEMATICKÝ PLÁN. Vyučující: Mgr. Petr Stehno Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017

TEMATICKÝ PLÁN. Vyučující: Mgr. Petr Stehno Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017 Dějepis 6 (Pravěk a starověk) Válková. V., SPN, Praha 2012 Pravěk, starověk. Dějepisné atlasy pro ZŠ. Kartografie, Praha 1995 1. Úvod do dějepisu - seznámení s učebnicí - historické prameny UČIVO: - čas,

Více

Význam oslav pro Broumovsko pro Broumovsko znamená toto výročí okamžik objevení místa za kopcem prvními obyvateli připomínáme si hodnoty, které zde

Význam oslav pro Broumovsko pro Broumovsko znamená toto výročí okamžik objevení místa za kopcem prvními obyvateli připomínáme si hodnoty, které zde 800. výročí příchodu řádu na Broumovsko je příležitostí ukázat, jak důležitá je minulost pro současnost. Vstup benediktinů do regionu významně ovlivnil jeho rozvoj ve sféře vzdělání, kultury, správní i

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

Seznam archivních institucí a archivních fondů

Seznam archivních institucí a archivních fondů Seznam archivních institucí a archivních fondů I. Moravský zemský archiv v Brně Acta finita 11 Augustiniáni Šternberk 11 Benediktini Rajhrad 11 Boček Antonín 14 Bočkova sbírka 15 Cejnek Rajmund 16 Cerroniho

Více

Kandidátní strana: Zastupitelstvo: Bechyně. Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová. PČ Jméno Věk. 1 Mgr.

Kandidátní strana: Zastupitelstvo: Bechyně. Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová. PČ Jméno Věk. 1 Mgr. Registrační úřad: 5520 Zastupitelstvo: 5520 Obvod: Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová Mgr. Jozef Leškovský 36 správce farnosti 2 Ing. René Hartl 56 soukromý podnikatel Senožaty

Více

Č.K.V. Král. Vinohrady

Č.K.V. Král. Vinohrady Archiv sportu a tv inventář č. 97 NAD č. 242 Č.K.V. Král. Vinohrady (Cyklistický oddíl: TJ Sokol Vinohrady, TJ Spartak Praha Stalingrad, TJ Bohemians ČKD) 1882 1972 V Praze 2011 Lucie Swierczeková Ú v

Více

T. Názvy a sídla orgánů ochrany ovzduší a dalších správních úřadů

T. Názvy a sídla orgánů ochrany ovzduší a dalších správních úřadů T. Názvy a sídla orgánů ochrany a dalších správních úřadů Ministerstvo životního prostředí 43 zákona MŽP ČR Vršovická 65, 100 10 Praha 10 tel. 267 122 835, fax: 267 126 835 MUDr. Eva Rychlíková - ředitelka

Více

Řešení 1H, 2D, 3B, 4C, 5F, 6E, 7J, 8G, 9I, 10A

Řešení 1H, 2D, 3B, 4C, 5F, 6E, 7J, 8G, 9I, 10A Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_26 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

Návrh vlajky města Týniště nad Orlicí (Královéhradecký kraj) Leden 2011

Návrh vlajky města Týniště nad Orlicí (Královéhradecký kraj) Leden 2011 Návrh vlajky města Týniště nad Orlicí (Královéhradecký kraj) Leden 2011 Autor návrhu: Mgr. Tomáš Zdechovský Obsah Obsah... 2 1. Návrh vlajky města Týniště nad Orlicí... 3 1.1 Popis vlajky... 3 1.2 Odůvodnění

Více

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Státní statek Hlinsko

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Státní statek Hlinsko STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 2244 č. archivní pomůcky: 9025 Revoluční odborové hnutí - základní organizace Státní statek Hlinsko 1970-1990 (1997) inventář Hana Machatová Zámrsk 2016

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Metodické listy pro kombinované studium předmětu Spisová a archivní služba Metodický list číslo 1 Název tematického celku: Vývoj úředních písemností v českých zemích od středověku. Úvod do archivnictví

Více

ARCHIVNICTVÍ ARCH / DVOUOBOROVÉ STUDIUM PREZENČNÍ *

ARCHIVNICTVÍ ARCH / DVOUOBOROVÉ STUDIUM PREZENČNÍ * ARCHIVNICTVÍ ARCH ARCH / DVOUOBOROVÉ STUDIUM PREZENČNÍ * I. cyklus 201. Historický proseminář Hojda -/2 -/2 Hrdina 002. Svět. jazyk (spol. základ) němčina Hřebíčková 1/1 1/1 Zk 203. Proseminář PVH Bláhová

Více

VOLBY MĚSTA BECHYNĚ. Seznam kandidátů str. 2 Zvolení zastupitelé str. 10 Volební účast str. 12 Pořadí kandidátů podle počtu hlasů str.

VOLBY MĚSTA BECHYNĚ. Seznam kandidátů str. 2 Zvolení zastupitelé str. 10 Volební účast str. 12 Pořadí kandidátů podle počtu hlasů str. VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA BECHYNĚ 1998 Obsah materiálu: Seznam kandidátů str. 2 Zvolení zastupitelé str. 10 Volební účast str. 12 Pořadí kandidátů podle počtu hlasů str. 13 Volby do Zastupitelstva

Více

Olomouc, Pedagogická fakulta UP, Žižkovo nám května 2010

Olomouc, Pedagogická fakulta UP, Žižkovo nám května 2010 Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd pořádá ve spolupráci s Archivem UP v Olomouci mezinárodní vědeckou konferenci Dvacet let od prvních svobodných voleb po obnovení

Více

JMÉNA ULIC PODLE VÝZNAMNÝCH

JMÉNA ULIC PODLE VÝZNAMNÝCH JMÉNA ULIC PODLE VÝZNAMNÝCH JINDŘICHOHRADECKÝCH OBČANŮ ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 Tento projekt je

Více

EL NAD č.: 1320 AP.: 216

EL NAD č.: 1320 AP.: 216 Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Rokycany Československá konfederace odborových svazů - Základní organizace Tělovýchovná a rekreační zařízení města Rokycany 1980-1991 Inventář EL

Více

Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65

Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65 Český (Čekoslovenský) časopis historický - dějiny Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65 Bouček, Jaroslav, 1952- Jan Slavík

Více

Státní ovocná školka Chlumec nad Cidlinou

Státní ovocná školka Chlumec nad Cidlinou Česká republika Státní oblastní archiv v Zámrsku Státní oblastní archiv v Zámrsku CZ 215000010//805 Inventář archivní pomůcka č. 9013 NAD č. 805 Státní ovocná školka Chlumec nad Cidlinou 1919-1927 Zpracoval:

Více

Revoluční odborové hnutí - základní organizace, Státní statek Hajnice

Revoluční odborové hnutí - základní organizace, Státní statek Hajnice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 4153 č. archivní pomůcky: 8953 Revoluční odborové hnutí - základní organizace, Státní statek Hajnice 1965-1990 (1995) inventář Pavlína Janíková Zámrsk

Více

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík ČKR: SRK: KR: Zasedání rektorů přehled 1992-2015 (Stav k 4.6.2015) Česká konference rektorů Slovenská rektorská konference Klub rektorů českých a slovenských vysokých škol Termín Místo konání a hostitelská

Více

Číslo 1, řada 3., únor, ročník 1974

Číslo 1, řada 3., únor, ročník 1974 Číslo 1, řada 3., únor, ročník 1974 Genealogie, rodopis v její dnešní podobě Josef Polišenský Znak vyšehradské kapituly Václav Ryneš Čeští usedlíci v USA, trochu poznámek I.K.J. Štafl Po stopách českých

Více

Akce: Zahájení územního řízení kanalizační přípojky Mladkov příloha č.1

Akce: Zahájení územního řízení kanalizační přípojky Mladkov příloha č.1 1 Mladkov st.256 Baranowski Libor, Mladkov 1, 561 67 1 Mladkov st.256 Dlouhá Irena, Petrovičky 1, Mladkov, 561 67 1 Mladkov st.256 Hejkerlík Vojtěch, Mladkov 1, 561 67 1 Mladkov st.256 Hejkerlíková Jarmila,

Více

Volby do zastupitelstev obcí výsledky hlasování

Volby do zastupitelstev obcí výsledky hlasování Volby do zastupitelstev obcí 20.10. - 21.10.2006 - výsledky hlasování Zastupitelstvo města, Kraj: Jihomoravský kraj, Okres: Brno-venkov Obec: Oslavany Počet volených členů zastupitelstva Počet volebních

Více

David Mikoláš (2013)

David Mikoláš (2013) David Mikoláš (2013) Typologie pramenů 1. Písemné prameny 2. Kartografické prameny 3. Ikonografické prameny 4. Plány 5. Hmotné prameny 6. Další informativní prameny 2 1. Písemné prameny 1. 1 Prameny diplomatického

Více

náv tûva prezidenta âeské republiky Václava Klause a paní Livie Klausové v Královéhradeckém kraji

náv tûva prezidenta âeské republiky Václava Klause a paní Livie Klausové v Královéhradeckém kraji Prezident07_brozura120x120p.qxd 30.3.2007 11:22 Stránka 1 náv tûva prezidenta âeské republiky Václava Klause a paní Livie Klausové v Královéhradeckém kraji 10. 12. dubna 2007 Oficiální program Prezident07_brozura120x120p.qxd

Více

Místní národní výbor Smědčice

Místní národní výbor Smědčice Státní oblastní archiv v Plzni Státní okresní archiv Rokycany Místní národní výbor Smědčice (1915) 1945 1960 (1980) Dílčí inventář EL NAD č.: 160 AP č.: 203 ROKYCANY 2007 Obsah Úvod: II. Vývoj a dějiny

Více

Seznam osob krizového managementu přednostně předurčených do Krizového štábu Olomouckého kraje, kontaktní spojení k zabezpečení vyrozumění

Seznam osob krizového managementu přednostně předurčených do Krizového štábu Olomouckého kraje, kontaktní spojení k zabezpečení vyrozumění Seznam osob krizového managementu přednostně předurčených do Krizového štábu Olomouckého kraje, kontaktní spojení k zabezpečení vyrozumění štábu/vedoucí sekretariátu Ekonom krizového štábu štábu/zástupce

Více

Obecná škola s československým jazykem vyučovacím Černošín (1924) Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Obecná škola s československým jazykem vyučovacím Černošín (1924) Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Obecná škola s československým jazykem vyučovacím Černošín (1924) 1925-1938 Inventář Číslo EL NAD: 212 Evidenční číslo pomůcky: 136 Dana Bízová

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

Královehradecký kraj Pardubický kraj

Královehradecký kraj Pardubický kraj Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Královehradecký kraj Pardubický kraj VY_32_INOVACE_PRE.3.13

Více

1893-2013. poslední aktualizace: 6. 3.

1893-2013. poslední aktualizace: 6. 3. 1893-2013 poslední aktualizace: 6. 3. Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších novin a staly se médiem kulturních a společenských

Více

FRANTIŠEK MACHÁČEK (* ) Inventář osobního fondu

FRANTIŠEK MACHÁČEK (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE FRANTIŠEK MACHÁČEK (* 1882-1945) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu: 1806 1931 Značka fondu: 104 Číslo evidenčního listu NAD: 122 Evidenční číslo inventáře: 73

Více

1893-2013. poslední aktualizace: 15. 3.

1893-2013. poslední aktualizace: 15. 3. 1893-2013 poslední aktualizace: 15. 3. Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších novin a staly se médiem kulturních a společenských

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 903/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 858 ze dne 11.11.2015 Poskytnutí dárkových poukázek jubilantům městské části - listopad, prosinec 2015 Rada městské části I. s

Více

O k r e s n í ú ř a d o c h r a n y p r á c e P a r d u b i c e

O k r e s n í ú ř a d o c h r a n y p r á c e P a r d u b i c e STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3355 č. archivní pomůcky: 8972 O k r e s n í ú ř a d o c h r a n y p r á c e P a r d u b i c e (1913) 1945-1949 (1951) inventář PhDr. Aleš Valenta, Ph.D.

Více

VOLBY MĚSTA BECHYNĚ. 20.10. a 21.10.2006

VOLBY MĚSTA BECHYNĚ. 20.10. a 21.10.2006 VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA BECHYNĚ 20.10. a 21.10.2006 Obsah materiálu: Seznam kandidátů str. 2 Zvolení zastupitelé str. 9 Volební účast str. 11 Pořadí kandidátů podle počtu hlasů str. 12 Volby do Zastupitelstva

Více

VÝBOR ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE A JEHO ČLENOVÉ

VÝBOR ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE A JEHO ČLENOVÉ VÝBOR ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE A JEHO ČLENOVÉ Výbor finanční: - ( 15 členů ) zvolen/a za předseda: Ing. Petr Beitl do 16. 1. 2013 člen ZK Mgr. Vladimír Richter od 29. 1. 2013 člen ZK místopředseda:

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 24.08.2012 08:35:03 Vlastnictví bytu a nebytového prostoru

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 24.08.2012 08:35:03 Vlastnictví bytu a nebytového prostoru Vlastnictví bytu a nebytového prostoru A Vlastník, jiný oprávněný Identifikátor Podíl B Vlastnické právo Wichterlová Dana, Družstevní 1417, Hlinsko, 539 01 Hlinsko v Čechách 1 Nemovitosti Jednotky Č.p./

Více

HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL.

HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL. HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL. František II. (1792 1835) syn Leopolda II. zavedl policejní absolutismus a cenzuru. 1804 zanikla Svatá říše římská místo toho vzniklo Rakouské císařství

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ

SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ 1 Úřad vlády ČR 2 Ministerstvo dopravy 3 Drážní inspekce 4 Drážní úřad 5 Státní plavební správa 6 Úřad pro civilní letectví 7 Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod

Více

Gymnázium Stříbro II. (1947)

Gymnázium Stříbro II. (1947) Státní oblastní archiv v Plzni Státní okresní archiv Tachov Gymnázium Stříbro II. (1947) 1961-1980 Inventář Číslo EL NAD: 350 Evidenční číslo pomůcky: 149 Dana Bízová Tachov 2006 Obsah Úvod...3 I. Vývoj

Více

OPS PROFI. Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3)

OPS PROFI. Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3) OPS PROFI Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3) Tabulka: 1. Swietelsky 3 3 0 0 14,0:4,0 16,5:7,5 1049 6

Více

Rodinný archiv Valentů Inventář

Rodinný archiv Valentů Inventář Státní oblastní archiv v Plzni 5.oddělení Rodinný archiv Valentů 1850 1943 Inventář č. EL NAD: 20254 Číslo AP: 599 Ladislava Váňová Klatovy 2006 2 OBSAH Str. Úvod I. Vývoj původce archivního souboru...

Více

Silniční běh O pohár Sedloňova

Silniční běh O pohár Sedloňova Výsledková listina Silniční běh O pohár Sedloňova Ročník: 35. 1.10.2005 Kategorie A - Muži do 34 let 1. 3 Šmíd Michal 1971 Hvězda SKP Pardubice 00:31:49,04 2. 18 Pross David 1975 SKI Skuhrov nad Bělou

Více

DOSPĚLÍ KRAJSKÉ PŘEBORY

DOSPĚLÍ KRAJSKÉ PŘEBORY DOSPĚLÍ VÝCHODOČESKÝ PŘEBOR 1 TO SK Žamberk A 1 Baník Žacléř 1 TC Jevíčko 2 TO TJ Tesla Pardubice 2 LTC Nový Bydžov A 2 TK Ústí nad Orlicí B 3 TC Hořice A 3 TK Náchod 3 TK SB Světlá nad Sáz. 4 TC Dvůr

Více

Organizace veřejné správy v ČR

Organizace veřejné správy v ČR Organizace veřejné správy v ČR Přednáška č. 4 Územní státní správa JUDr. Marek Starý, Ph.D. Praha, 2011 Územní členění státu Individuální záležitost každého státu V historickém i evropském kontextu se

Více

Seznam členů celkový počet členů 40

Seznam členů celkový počet členů 40 Seznam členů celkový počet členů 40 Č. Název subjektu 1 Muzeum středního Pootaví Zámek 1, 386 01 PhDr. Ivana Říhová Předsedkyně MAS veřejný veřejná správa 2 STA, projektový ateliér, v.o.s. Havlíčkova 247,

Více

Silniční běh O pohár Sedloňova

Silniční běh O pohár Sedloňova Výsledková listina Silniční běh O pohár Sedloňova Ročník: 36. 30.9.2006 Kategorie A - Muži do 34 let 1. 4 Chmelík Josef 1973 Atletika Polička 00:34:36,00 2. 2 Erbs Dušan 1979 AC Pardubice 00:36:05,00 3.

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 57766/ENV/13 Ing. Soukupová/l.2321 19. 8. 2013 Věc: Posuzování

Více

Inventář archivní pomůcka č. 8936 NAD č. 3800. Rozhodčí soud bratrských pokladen Trutnov 1925-1938. Státní oblastní archiv v Zámrsku CZ215000010//3800

Inventář archivní pomůcka č. 8936 NAD č. 3800. Rozhodčí soud bratrských pokladen Trutnov 1925-1938. Státní oblastní archiv v Zámrsku CZ215000010//3800 Česká republika Státní oblastní archiv v Zámrsku Státní oblastní archiv v Zámrsku Inventář archivní pomůcka č. 8936 NAD č. 3800 Rozhodčí soud bratrských pokladen Trutnov 1925-1938 Zpracoval: Mgr. Jiří

Více

Místní národní výbor Bezděkov (u Damnova)

Místní národní výbor Bezděkov (u Damnova) Státní oblastní archiv v Plzni Státní okresní archiv Tachov Místní národní výbor Bezděkov (u Damnova) 1945 1957 Inventář Číslo listu NAD: 36 Evidenční pomůcka č. 54 Jana Zímová, Jan Edl Tachov 2005 Obsah

Více

MARIE TEREZIE ( ) JOSEF II. ( )

MARIE TEREZIE ( ) JOSEF II. ( ) VY_32_INOVACE_146 MARIE TEREZIE (1740 1780) JOSEF II. (1780 1790) určeno pro 5. ročník ZŠ Člověk a jeho svět Lidé a čas Novější dějiny ČR Světlo rozumu březen 2011 Mgr. Hana Patschová Prezentace slouží

Více

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení.

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení. Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 1 9 9 5 I. volební období 1809 Společná zpráva výborů Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků

Více

Základní odborná škola zemědělská Štěpanice EL NAD č.: AP č.: 553

Základní odborná škola zemědělská Štěpanice EL NAD č.: AP č.: 553 Státní okresní archiv Klatovy Základní odborná škola zemědělská Štěpanice 1950-1951 Inventář EL NAD č.: 1959 AP č.: 553 Eva Ulrichová Klatovy 2014 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3 II. Vývoj

Více

C h l a p e c k á o b e c n á š k o l a (n ě m e c k á) C h o d o v

C h l a p e c k á o b e c n á š k o l a (n ě m e c k á) C h o d o v Státní oblastní archiv v Plzni Státní okresní archiv v Sokolově, se sídlem v Jindřichovicích Č. EL JAF: 1165 Č. AP: 70 C h l a p e c k á o b e c n á š k o l a (n ě m e c k á) C h o d o v 1916-1935 I n

Více

Místní školní rada Dnešice. Číslo evidenčního listu NAD: 77

Místní školní rada Dnešice. Číslo evidenčního listu NAD: 77 Místní školní rada Dnešice 1909 1949 Číslo evidenčního listu NAD: 77 18 I. Vývoj původce archivního souboru Existence školy v Dnešicích je doložena archiváliemi uloženými ve fondu ZŠ Dnešice už od roku

Více

Machov - dostavba splaškové kanalizace v části Machova, Nízké Srbské a v Machovské Lhotě - domovní přípojky Soupis pozemků dotčených stavbou

Machov - dostavba splaškové kanalizace v části Machova, Nízké Srbské a v Machovské Lhotě - domovní přípojky Soupis pozemků dotčených stavbou Machov - dostavba splaškové kanalizace v části Machova, Nízké Srbské a v Machovské Lhotě - domovní přípojky Soupis pozemků dotčených stavbou Stoka A2-1 10001 105/49 4259 Městys Machov Machov 119, 549 63

Více

Místní školní rada Žerovice (1950)

Místní školní rada Žerovice (1950) Státní okresní archiv Plzeň-jih se sídlem v Blovicích Místní školní rada Žerovice 1937-1949 (1950) Inventář EL NAD č.: 473 AP č.: 400 Jana Mašková Blovice 2003 Obsah Obsah 2 Úvod 3-4 Příloha č. 1 5 Inventární

Více