1/2012. Anketa Rozhovor s Broňou Halbrštátovou Milá zamyšlení a úryvky z kníţek Tříkrálová sbírka v Sobkovicích

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1/2012. Anketa Rozhovor s Broňou Halbrštátovou Milá zamyšlení a úryvky z kníţek Tříkrálová sbírka v Sobkovicích"

Transkript

1 1/2012 Popel jako symbol Za několik dnů vstoupíme Popeleční středou do doby postní. Udílením popelce vstupujeme do času pokání. Po veselém masopustu následuje pochmurná atmosféra okamţiku připomenutí lidské pomíjivosti. Pokud však v tomto dnu vidíme pouze tíţivé chmury vlastní nicotnosti, díváme se na věc příliš povrchním pohledem. Uţ na počátku postní doby si chceme i úkonem udílení popelce připomenout jedinečnou a neopakovatelnou radostnou skutečnost, ţe Bůh se o nás zajímá. V uspěchaném způsobu ţivota totiţ zapomínáme na mnohé hodnoty, které jsou pro nás důleţité. Symbolem popela jako by nám církev chtěla očistit duchovní zrak. Moderní člověk si popel spojuje s představou nečistoty. V liturgickém pohledu však popel znamená hlubokou symboliku - a té se nechceme vzdát. Připomeňme si, ţe ve starověku byl popel symbolem bolesti a smutku, ale i znamením pokání a lítosti. Kdyţ si starozákonní člověk uvědomil, ţe jednal nesprávně, posadil se do popela, a tím vyjadřoval lítost nad chybným krokem. To znamená, ţe bychom si neměli popel sypat jen na hlavu, ale ve smyslu prorokových slov - i na své srdce. Symbolika popela je pro nás velkou výzvou. Toto liturgické gesto v nás má vzbudit vědomí, ţe jsme připraveni udělat ve svém ţivotě rázný řez. Popel na našem čele dokazuje, ţe jsme ochotni vypořádat se s chybami minulosti, ţe chceme udělat nový krok. Dáváme sobě i okolí najevo, ţe jsme ochotni napravit to, co v našem ţivotě není správné. Popel je však také znamením naděje. Bůh není ţádný automat, který dává odpuštění. Bůh je odpouštějící a milosrdný, ale jen tehdy, kdyţ mu důvěřujeme a upřímně s ním spolupracujeme. Bůh nám tedy chce tímto úkonem církve opět připomenout, ţe nám dal ţivot jako dar, a radost z něj spočívá v ochotě nasměrovat náš ţivot v jeho duchu. Proto se nebojme vykročit do doby postní s odvahou, vţdyť Bůh nám všechno odplatí několikanásobně víc, neţ jsme si mysleli. P. Pavol Sandánus Anketa Rozhovor s Broňou Halbrštátovou Milá zamyšlení a úryvky z kníţek Tříkrálová sbírka v Sobkovicích O zajímavé přednášce Aktuality z papeţského misijního díla Liturgické okénko Co nás čeká ve farnosti a další.

2 Pohřeb: Václav Netušil, Sobkovice, 49 let. Pokračování komentáře ke mši svaté z minulého čísla Zvonů. Část III. Úkon kajícnosti Kněz můţe věřící několika slovy uvést do mešní liturgie. Potom vyzve k úkonu kajícnosti. Ten se objevuje na začátku mše v celých dějinách církve. Jde o to, abychom uznali, ţe jsme hříšníci, neboť hřích je překáţkou mezi námi a Bohem. Jedině tehdy, odřekneme-li se hříchu, můţeme s uţitkem slavit svatá tajemství. Úkon kajícnosti je moţné provádět trojím způsobem. Ve mši, při které se na začátku konají jiné obřady (např. svěcení vody, průvody apod.), úkon kajícnosti odpadá. Příště pokračování. P. Pavol Sandánus V Sobkovicích proběhl letos, konkrétně v sobotu 7. ledna, jiţ pátý ročník Tříkrálové sbírky a stejně jako v předešlých letech s vyšším výnosem neţ loni. Výtěţek letošního ročníku činil 7 231,- Kč. Pro mě jako asistentku ale Tříkrálová sbírka začíná uţ v prosinci, kdy si musím zajistit veškeré materiály, které k jejímu konání potřebuji, postarat se o včasné zapečetění na Obecním úřadu, kde mi vţdycky vycházeli vstříc a protoţe Ondra, Kuba a Matěj Tauchmanovi jsou uţ prověření králové, nesháním, i z důvodu nulového zájmu ostatních dětí ze Sobkovic, ţádné další koledníky. Počasí nám i tento rok celkem přálo, jen kdyţ jsme na dolním konci obcházeli několik posledních adres, začalo nepříjemně sněţit. Ale v zimě a na horách to není nic nečekaného. Do oběda jsme stihli obejít zhruba čtyři pětiny Sobkovic a po vydatné pauze, kterou jsme všichni potřebovali, zbytek na dolním konci. Díky Vojtovi Tauchmanovi jsme nemuseli absolvovat zpáteční cestu pěšky. Dokud jde člověk z kopce, necítí tolik únavu, ale po koledování na posledním místě, kdyţ si uvědomím, ţe mě čeká cesta vzhůru po celých Sobkovicích, není to moc příjemné, zvlášť letos, kdy jsem nebyla úplně doléčená po předchozí nemoci. Protoţe lidé v Sobkovicích jsou nesmírně milí, kromě finančního příspěvku do pokladničky, zásobují kluky i ovocem a všemi moţnými sladkostmi, dokonce bych řekla, 2

3 ţe čím víc narůstá objem vykoledovaných peněz kaţdým rokem, roste i ta "sladká" koleda. Ale své vykoná i vědomí, ţe na spoustě míst uţ se na nás vysloveně těší, a kdyţ se trochu někde omeškáme, bojí se, zda vůbec dorazíme. Na závěr bych ráda poděkovala všem, kteří nás kaţdoročně vlídně přijímají, dovedou se, často spíše z nedostatku neţ nadbytku, rozdělit s těmi, kteří neměli tolik štěstí a svým přístupem nám ulehčují tuto sluţbu. Věřte mi, ţe si toho moc váţím! Nicméně na prvním místě se sluší poděkovat Pánu Bohu - za klidné počasí, protoţe takový ostrý horský vítr dokáţe udělat své a výrazně ztíţit koledování, za Jeho Působení v lidských srdcích, a to i v těch lidech, kteří nenavštěvují Bohosluţby, ţe i přes neustálou masáţ ze strany médií o ekonomické krizi všude a ve všem se zachovají jako chudá vdova z evangelia, za zdraví, které nám dopřává k této sluţbě, za radost, kterou můţeme rozdávat a kterou předpokládám z usměvavých tváří lidí, jeţ navštěvujeme a za všechny vybrané prostředky, které poputují Jeho potřebným bratřím a sestrám (Mt 25,40). Veronika Foglová asistentka TS a vedoucí skupinky v Sobkovicích tisková zpráva Oblastní charity Ústí nad Orlicí ze dne Tříkrálová sbírka organizovaná Oblastní charitou Ústí nad Orlicí přinesla opět vyšší výtěţek neţ loni. V orlicko-ústeckém regionu se vykoledovalo celkem ,- Kč do 453 pokladniček. Sbírka mohla být v takovém rozsahu uskutečněna jen díky stovkám dobrovolníků, kteří se na její organizaci kaţdoročně podílejí, a kterým patří velké poděkování. Tříkrálová sbírka si za 12 let své existence získala důvěru občanů. Řada lidí zejména starších uţ se na koledníky těší a očekává je. Dříve bylo koledování výsadou chudých dětí. Dnes nekoledují chudí, ale koleduje se pro chudé. Chudoba má v kaţdé době svoji novou podobu, a tak je výtěţek této sbírky určen na podporu sluţeb, které poskytuje Charita ČR lidem v nouzi. Jsou to např. sluţby pro seniory, nemocné a handicapované, lidi bez domova nebo sluţby pro rodiny s dětmi. Velmi děkujeme všem, kdo koledníky přijali, kdo se nechali obdarovat přáním štěstí, zdraví, a kdo svým finančním darem projevili svou solidaritu. Jak nám řekl jeden z našich asistentů: Věříme, ţe velký uţitek přináší tato sbírka nejen všem potřebným, zapojeným do programů Charity, ale i všem dárcům, protoţe není na světě mnoho věcí, které by dokázaly potěšit nitro člověka, jako svobodné rozhodnutí k daru. Upřímně děkujeme všem, kdo se podíleli na její organizaci a podpoře našim asistentům, vedoucím skupinek, koledníkům, duchovním správcům farností, zástupcům městských a obecních úřadů, skautům a všem ostatním ochotným dobrovolníkům. 65 % z výtěţku Tříkrálové sbírky je určeno přímo Charitám, které sbírku v daném regionu organizují. Oblastní charita Ústí nad Orlicí tento obnos v r pouţije k těmto záměrům: 3

4 - provozní náklady Občanské poradny v Ústí nad Orlicí a čtyř jejích kontaktních míst v okrese - provozní náklady sluţby pro ohroţené rodiny s dětmi Šance pro rodinu - provozní náklady Rodinného centra Kopretina Sloupnice - úprava suterénních prostor pro charitní ošetřovatelskou sluţbu v Ústí nad Orlicí - stavební úpravy Centra pod střechou v Letohradě - materiálové vybavení charitního centra sociálních sluţeb v Lanškrouně - fond na rozvoj a rozšíření nových projektů - přímá pomoc Více informací o Tříkrálové sbírce naleznete na: Iva Marková Oblastní charita Ústí nad Orlicí Tel Postní doba je obdobím přípravy na co nejplnější proţití událostí Velikonoc, základního kamene naší víry a naděje. V tomto období obzvláště prohlubujeme svůj vztah k Bohu, bliţním a k sobě samému skrze modlitbu, půst a konání dobrých skutků. Půst je duší modlitby a milosrdenství je ţivotem postu. Kdo se modlí, ať se postí. Kdo se postí, ať je milosrdný. Kdo chce nalézt Boţí srdce otevřené, ať nezavírá svoje před tím, kdo jej prosí, říká sv. Petr Chrysolog. Postní doba je tedy příleţitostí vrátit se ke staré postní praxi, která pomáhá bezvýhradně otevřít srdce lásce k Bohu a bliţním. A k tomu nám můţe napomoci také Postní almuţna. Postní almuţna je výrazem našeho odhodlání měnit sami sebe prostřednictvím pomoci druhým. Je 4 mnoho moţností, jak se můţeme zříci něčeho, pro nás příjemného, ve prospěch druhých. Ke staré tradici Církve patří sbírky pro chudé z toho, co jsme si sami odřekli. Skládací papírová schránka postnička nám můţe pomoci v tomto úsilí duchovní obnovy a k uloţení peněz, které jsme svým sebezáporem ušetřili. Je moţné si ji vyzvednout v kostele na Popeleční středu nebo o 1. neděli postní. Doporučuje se vloţit do ní svou almuţnu, po úvaze a zhodnocení kaţdého dne, nakolik jsme byli ve svém postním snaţení úspěšní. Je mnoho způsobů, jak se uskromnit ve svých potřebách a prospět tím nejenom druhým, ale také sami sobě. Dle pokynů kněze ve farnosti pak o Velikonocích přinesete Vaši postničku do kostela, kde ji odevzdáte na určené místo. Na její spodní stranu můţete napsat jak nebo ve prospěch koho, by se mohla Vaše almuţna pouţít. Peníze budou pouţity na některý konkrétní charitativní úmysl

5 realizovaný farností nebo ve spolupráci s Charitou, či na obecnou podporu charitního díla Církve. Přejeme Vám láskyplné proţití postní doby ve znamení modlitby, postu a almuţny. J. E. Mons. JUDr. Ing. Jan Vokál, JU. D. RNDr. Jiří Stejskal diecézní biskup ředitel Biskupství královéhradecké Diecézní katolická charita Hradec Králové Iz 43, Kor 1, Mk 2, 1-12 Když se Ježíš po několika dnech vrátil do Kafarnaa, proslechlo se, že je doma. Sešlo se tolik lidí, že už nestačilo ani místo přede dveřmi, a on jim hlásal Boží slovo. Tu k němu přicházeli s jedním ochrnulým, nesli ho čtyři. Pro tolik lidí se s ním nemohli k němu dostat. Proto nad tím místem, kde byl Ježíš, odkryli střechu, udělali otvor a spustili dolů lehátko, na kterém ochrnulý ležel. Když Ježíš viděl jejich víru, řekl ochrnulému: "Synu, odpouštějí se ti hříchy." Seděli tam však někteří z učitelů Zákona a ve svém srdci uvažovali: "Jak může ten člověk tak mluvit? Vždyť se rouhá! Hříchy přece může odpouštět jenom sám Bůh." Ježíš hned svým duchem poznal, že tak u sebe uvažují, a řekl jim: "Proč tak ve svém srdci uvažujete? Co je snadnější? Říci ochrnulému: 'Odpouštějí se ti hříchy', nebo říci: 'Vstaň, vezmi své lehátko a chod'? Abyste však věděli, že Syn člověka má moc odpouštět na zemi hříchy" řekl ochrnulému: "Pravím ti, vstaň, vezmi své lehátko a jdi domů!" On vstal, ihned vzal lehátko a přede všemi odešel, takže všichni žasli, velebili Boha a říkali: "Něco takového jsme ještě nikdy neviděli." Poučení o hříchu a o boţské moci hříchy odpouštět. Hříchem se člověk obrací proti Bohu. Hřích je velká zloba, ale Boţí milosrdenství je větší neţ lidská zloba. Biblické texty přímo oslavují Boţí milosrdenství. Příchodem Mesiáše sám milostivý Bůh sestoupil na zem. Ani kněţí vyvoleného národa nemohli pochopit, ţe by Mesiáš mohl lidem odpouštět hříchy, i kdyţ viděli, ţe Kristus zázračně uzdravoval nemocné a křísil mrtvé. Bůh můţe dělat zázraky nejen v přírodě, ale i v lidských duších. Uzdravení duše od hříchu je mnohem větší zázrak neţ uzdravení tělesné. Lidé potřebují více uzdravit se z nemoci duše neţ z nemoci těla. Ţádné společenské zřízení, ţádné léky, ţádní lékaři nejsou schopni odstranit výčitky svědomí, které mohou mít vliv i na tělesné zdraví. Výčitky svědomí nelze přehlušit, ty budou vţdy svědčit o tom, ţe v člověku samém jsou hluboko zakořeněné morální zákony. 5

6 Hříšník můţe znovu získat pokoj jen tak, ţe se obrátí k Bohu a lituje svých hříchů. Všichni jsme hříšníky a všichni potřebujeme Boţí milost a milosrdenství. Obrátím-li se k Bohu s velkou důvěrou jako ochrnutý v dnešním evangeliu a poprosím za odpuštění. Kdyţ jsme opravdově litovali svých hříchů, Bůh nás vyslyší a vykoná na nás zázrak. Uzdraví naši duši, odpustí nám hříchy a naše duše přejde ze smrti hříchu do ţivota milosti. Vybral Jiří Pomikálek Zeptala jsem se dětí: 1. Který dárek k Vánocům se vám nejvíc líbil a proč? 2. Co dostali rodiče? 3. Kdybyste šli do Betléma s třemi králi, co byste Ježíškovi přinesli? 1. Já šátek protoţe jsem si ho přála. 2. Maminka šálu protoţe jí udělala radost. 3. Lásku všech lidí. (13 let) 1. Já vyšívání, moc mě baví. 2. Mamka voňavku. Taťka trenky. 3. Pro Jeţíška polštář + dečku. (8 let) 1. Africký buben, který jsem si přála. 2. Obrázek, protoţe se jí líbil. 3. Jeţíškovi bych přinesla oblečení. (10 let) 1. Autorobota, měl jsem radost, dlouho jsem ho chtěl. 2. Maminka dostala bazén. 3. Jeţíškovi bych přinesl cukroví. (8 let) 1. Policejní stanici, protoţe jsem si ji přál. 2. Lampičku, měla z ní radost, protoţe uţ měla starou rozbitou. 3. Dal bych mu 5 tisíc Kč. (11let) 1. Já jsem dostala brusle. 2. Máma s tátou obraz. 3. Jeţíškovi bych dala lásku. (12 let) 1. Mobil, protoţe je to dobrá věc 2. Koberečky do auta, protoţe se ty starý roztrhaly. 3. Radost. (14let) 1. Sáňky, protoţe si s nimi můţu hrát. 2. Maminka šampón a taťka podkolenky. 3. Štěstí a zdraví. (9let) 6

7 1. Penál, protoţe je s ovečkou Shaun. 2. Dýmku, protoţe ji kupoval sám. 3. Deku. (9let) 1. Basketbalový míč, protoţe hraju basket. 2. Mamince udělal radost talíř s ovocem. 3. Jeţíškovi bych přinesla svoje hříchy. (12let) 1. Hokejové kalhoty. 2. Maminka měla radost ze šampónu. 3. Ţe nebudu zlobit. (11 let) 1. Knihu kouzel. 2. Tatínek dostal mikinu MOIRA. 3. Kolíbku s dekou. (9let) 1. Dostala jsem zmrzlinářský set. 2. Maminka tašku. 3. Jeţíškovi bych dala korunu. (7let) Ptala se Aneta Sršňová V neděli 13. listopadu 2011 jsme se s manţelkou zúčastnili přednášky na téma Jak s dětmi mluvit o lidské sexualitě. Tato přednáška se konala v dolnodobroučském, zbrusu novém, D-centru a jako přednášející byla paní doktorka Ilona Burdová z Brna. Paní doktorka pracuje jako psycholoţka na Psychiatrické klinice v Brně a specializuje se hlavně na psychoterapii. Ve své praxi se zabývá i problémy souvisejícími s náboţenskými otázkami. V této oblasti je autorkou dvou knih: Křesťanská psychoterapie (2006) a Křesťan a normalita, křesťan a duševní nemoc (2009). Přednáší i na duchovních obnovách na podobná témata. A teď moţná někoho napadne, proč přednáší o sexualitě? Podle jejích slov je to díky úzké spolupráci s VORPEM, coţ je výbor pro ochranu rodičovských práv (www.vorp.cz) a hlavně reformě sexuální výchovy ve školách, se kterou mnozí rodiče ani odborníci nesouhlasí. Právě na tento popud paní doktorka vydala v roce 2011 další kníţku Jak mluvit s dětmi o sexu, manţelství a rodičovství.(www.ikarmel.cz) A o čem vlastně ta přednáška byla? Paní doktorka velice hezky zopakovala víceméně vše, co jsme uţ věděli, ale myslím si, ţe tyto všeobecně známé znalosti je občas dobré si trochu připomenout a hlavně je umět pouţít v praxi. Z těch hlavních zásad to jsou: Neutíkejte před zvídavými dotazy, vytvořte si pro děti čas i soukromí. 7

8 Neponiţujte děti. Mluvte jenom pravdu, ale není nutné říci hned vše. Berte v úvahu dosaţenou úroveň dítěte. Přizpůsobte se jazykovým dovednostem dítěte, mluvte srozumitelně a s ohledem na kulturní souvislosti. Nesmějte se některým dotazům. Mluvte pozitivně a s úctou. Nedevalvujte svoje i opačné pohlaví. Nebojte se přiznat, ţe něco nevíte (pojď, najdeme si to v encyklopedii nebo to zjistím a pak ti to řeknu) Slib vţdy dodrţet. Samozřejmě je nutné odpovědi dělit pro předškolní děti a starší děti. Ale vţdy odpovědět pravdu. Třeba na otázku: Kde se berou děti? Odpovědět: děti rostou mamince v bříšku. Děti se nekupují ani v obchodě ani v porodnici ani nerostou v zelí ani je nenosí čáp ani vrána atd. Důleţité a i nutné je poučit děti staršího věku. Začít s nimi mluvit o příznacích pohlavního dozrávání dřív neţ nastanou (u děvčat jiţ kolem 10. roku). Je dobré stihnout poučit, neţ přijdou špatní informátoři (media, kamarádi, časopisy ) Další je záleţitost křesťanské výchovy, coţ by i pro nás mělo být samozřejmé, ale myslím si, ţe máme rezervy. Jen pár námětů na přemýšlení: předmanţelská zdrţenlivost, 6.a 9.přikázaní, regulace porodnosti (ne všechny metody jsou v souladu s křesťanstvím), antikoncepce (je dobré vědět i o stinných stránkách pouţívání (www.prolife.cz) postabortivní syndrom (těţko zvládnutelná nemoc). No a na závěr ještě několik hesel: Sex není hračka pro děti. Je potřeba se uchovat čistý pro toho pravého. Sex je jednou, nikoliv jedinou dimenzí ţivota a vztahů. O sexu se můţe mluvit a má, ale vţdy s úctou. Je třeba se naučit ovládat-v ţivotě bude ještě mnoho chvil, kdy to člověk bude potřebovat. A teď vtip: Otec povídá svému 15-tiletému synovi: Synu pojď, popovídáme si o sexu Syn odpoví: Dobře tati...a co chceš vědět? Tak vám ze srdce přejeme, ať se Vám daří naplňovat tuto rodičovskou povinnost co nejlépe. Držíme Vám palce Tonča a Tomáš Venclovi Tentokrát s Broňou Halbrštátovou. Broňo, dozvěděla jsem se, že jsi navštívila minulý rok Zambii. S velkou zvědavostí bych Ti položila pár otázek. Jak ses prosím Tě k této dobrodružné cestě dostala? V loňském roce zorganizovaly národní kanceláře Papeţských misijních děl v ČR a v Zambii misijní cestu, jejímţ cílem bylo navštívit zambijské bohoslovce a kněze, školící centrum pro katechety, domovy pro chudé a potřebné a další projekty, které 8

9 financují PMD. Tým, který se do Zambie vypravil, tvořili P. Jiří Šlégr, národní ředitel Papeţských misijních děl, Martin J. Rýznar, kameraman a filmový dokumentarista, Filip Breindl, vedoucí zpravodajské redakce Radia Proglas. A protoţe v královéhradecké diecézi z pověření biskupa vykonávám sluţbu diecézní ředitelky PMD, stala jsem se dalším jejím členem. Jedním z velkých úkolů bylo pořídit co nejvíce filmového, fotografického a audio materiálu, který poslouţí k přípravě řady misijních materiálů a pomůţe přiblíţit místa, kam z naší vlasti posíláme finanční pomoc. Rozhodovala ses dlouho nebo Ti bylo hned jasné, že pojedeš? Kdyţ jsem se dozvěděla, ţe pojedu, měla jsem velkou radost a moc jsem se těšila. To bylo asi větší, neţ obavy, které samozřejmě přicházely také, abych všechno dobře zvládla, protoţe jsem na tak dalekou misijní cestu jela poprvé. Měla jsi před cestou strach? Asi ne. Ale nějak jsem si všechno začala představovat, jaké to tam bude, co nás čeká, a přemýšlela jsem o řadě dalších věcí Nastaly přípravy na cestu, ke kterým také patřilo např. obstarávání a absolvování poměrně velkého počtu očkování do africké země Mezi příjemnou přípravu naopak patřilo malování přáníček a vyrábění dárků pro zambijské děti, které jsme chystali s Misijním klubkem ve Slatině nad Zdobnicí. Uţ tehdy se děti těšily na vyprávění o tom, ke komu se jejich obrázky dostanou, a po celý čas jsme připravovanou misijní cestu podporovali společnou modlitbou. A jaké bylo samotné cestování? Samotné cestování začalo jízdou autem do Radia Proglas, kde v kapličce sv. Ducha slouţil mši svatou za cestovatele i misie otec Martin Holík (ředitel Proglasu) s otcem Jiřím. Po zabalení zavazadel do ochranné fólie jsme odjeli do Vídně na letiště. Tady začala naše mnohahodinová letecká pouť s přestupem v Londýně do hlavního města Lusaky v Zambii. První minuty v Africe, jaký to byl pocit? V prvním okamţiku mě napadlo: Tak jsem opravdu tady?! A upřímně děkovala Bohu, ţe jsme se šťastně snesli z výšin na zem a můţe začít objevování a poznávání A taky nás zalilo horko, snad jsme jen nečekali, ţe bude aţ 39 st.?! Dokázala by sis troufnout popsat místní obyvatele, myslím povahově? Jak jsem je mohla poznat, lidé byli vstřícní, milí, otevření, laskaví, do všeho, co dělali, šli naplno a s odpovědností. V jejich jednání byl cítit klid a ne shon a spěch, jako třeba u nás Velmi se mi líbil africký temperament, který bylo naplno vidět např. při slavení liturgie A jak se k Tobě osobně chovali? Velmi srdečně a pozorně. Děti, se kterými jsem byla poměrně často, byly zvídavé, upřímné a krásně se usmívaly Já ty jejich oči vidím dodnes Jak ses s nimi domluvila? Mám takovou zkušenost, ţe někdy není potřeba příliš mnoho slov, aby si lidé rozuměli. A v cizině pomohou gesta a jiné neverbální moţnosti. Ve škole jsem studovala 9

10 ruštinu a němčinu, angličtinu, která je v Zambii úředním jazykem, jsem se začala učit před rokem. Kdyţ bylo potřeba, kolegové mi ochotně s anglickými výrazy pomohli. Jinak se v Zambii mluví kromě angličtiny dalšími 73 kmenovými jazyky. Co Tě v této zemi nejvíce uchvátilo? Nejvíc asi právě lidé, setkání s nimi, bohoslovci, děti malé i velké, soudrţnost v rodinách, obětavost a pracovitost maminek, hluboká a opravdově ţitá víra Ale samozřejmě, ţe jsem se snaţila postihnout úplně všechno. Přírodu, ţivot v těch nejchudších oblastech i v hlavním městě Hlubokým záţitkem, na který nikdy nezapomenu, bylo pro mne setkání se sestrami klariskami a účast na bohosluţbě, kterou naplnily překrásnými zpěvy a tancem. Byla to nádherná a opravdová modlitba tělem i srdcem, plná lásky, úcty a něhy těţko se to slovy popisuje Co všechno jsi procestovala, viděla, poznala? Prvním místem, které jsme navštívili, byl seminář svatého Dominika v Lusace, kde jsme mapovali ţivot seminaristů a veškeré dění a zaznamenali jsme zpěvy bohoslovců s doprovodem bubínků, xylofonu a různých chrastítek. Byl to krásný záţitek nejen ke slyšení, ale i k vidění! Druhým seminářem byl seminář svatého Augustina v Kabwe. I zde jsme natáčeli prakticky všechno, ranní mši svatou, výuku bohoslovců, exteriéry semináře, ale i úklid prostor (všechno dělají bohoslovci sami), farmu, která slouţí jako základní zdroj potravin pro seminář. Pěstují se zde i různé plodiny, rýţe, kasava (hlízovitá zelenina), saláty i banány. Po překonání více jak 500 km jsme se dostali do Cigungu, pastoračního centra pro katechisty. To jsou lidé, často celé rodiny, kteří 10

11 nabídnou svůj ţivot Církvi pro sluţbu v oblastech, kam se kněz dostane třeba jen několikrát do roka. Místním lidem pak radí, učí je, vedou bohosluţby slova, uzavírají sňatky, pohřbívají I tady se pokračovalo v natáčení např. místního jídla nshima, coţ je kaše tuhé konzistence z kukuřičné mouky, obvykle doplněná dušeným salátem. Kaše je v Zambii základem kaţdého jídla a jí se rukama. V tomto centru jsem měla největší moţnost být s dětmi, učila jsem je české písničky a tance, ony mi na oplátku ukazovaly ty jejich, byly bezprostřední a dávaly najevo nadšení a radost, která mi u nás někdy chybí. Nemohu ale zapomenout na návštěvu osad, kde lidé ţijí ve velké chudobě a bídě, jen v temných chýškách, často nemocní nebo postiţení nebo trpící samotou Na těchto místech mi bylo opravdu smutno A naopak, jaká byla cesta zpět, myslím tím návrat do našeho bohatého světa, určitě se nejde dívat stejnýma očima, jako před odjezdem? To víš, domů jsme se těšili všichni. I kdyţ uţ v letadle se mi po všech, se kterými jsem se na africkém kontinentu poznala, začalo stýskat. Bylo to asi tím, ţe jsem si uvědomila, ţe se s nimi nejspíš na této pozemské pouti uţ nepotkám. A taky mi znovu došlo, kolik zbytečných a nepodstatných věcí člověk má a ţe není dobré na nich lpět K šťastnému ţivotu je třeba úplně něco jiného. mít rád a být tu pro druhé.. Plánuješ v blízké budoucnosti další cestu do zemí třetího světa? Na další zahraniční misijní cestu se zatím nechystám, ale i pro letošní rok je připravena misijní výprava, tentokrát na Srí Lanku. Pomáhám s přípravou. 11

12 Co bys vzkázala čtenářům Zvonů? Ţe se mohou všichni těšit na misijní filmy ze Zambie, na kterých uvidí místa a lidi, kterým mohou skrze papeţské misie pomoci. A těm, kteří PMD jakýmkoliv způsobem podporují, ať uţ modlitbou, obětí nebo finančními prostředky, chci moc poděkovat! Děkuji moc za rozhovor a přeji, ať se Ti práce pro misie daří! Ptala se Jana Krsková Den modliteb a postu za misionáře - mučedníky. Dne se spojíme k modlitbě za zemřelé misionáře. Můţeme tak vyjádřit vděčnost za jejich věrnost Bohu a posílit se jejich odvahou dát Pánu všechno. Misijní štrúdlování - záchrana dětí trpících hladem Ve dnech (ideálně v sobotu ) bychom se chtěli spojit s co nejvíce šikovnými lidmi v ČR, kteří umí upéci štrúdl a uspořádat celostátní Misijní štrúdlování. Zájemci napečou např. v rodině, farnosti, škole nebo v obci štrúdl a nabídnou ho s prosbou o dar pro hladovějící či jinak trpící děti v misiích (PMD). Akce proběhne v rámci aktivit Týdny pro neziskový sektor. Pro zmapování situace budeme vděčni, kdyţ nám sdělíte: místo, datum a hodinu konání akce; po skončení: počet pečících lidí, napečených štrúdlů, účastníků akce a výtěţek; recepty a fotky jsou vítány. Těšíme se, ţe si na pomoci potřebným pochutnáme a děkujeme za spolupráci. Na Misijní štrúdlování také zve DVD Misijní štrúdlování, které obsahuje 5 receptů tradičních domorodých jídel se zajímavou statistikou z misijních zemí. Dále 5 receptů a 5 videoklipů s ukázkou pečení štrúdlů, které v rámci pomoci lidem z misií pečou různá společenství a skupiny lidí. Můţete zde vidět děti z Misijního klubka, mládeţ, maminky apod. Kontakt: Papeţská misijní díla, Špindlerův Mlýn 33, tel , GSM brána (nepřijímá SMS), číslo účtu: /2700 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Adresa diecézní ředitelky PMD: Mgr. Bronislava Halbrštátová, Slatina nad Zdobnicí 309, tel Ráno někdy bývá tou nejhorší částí dne. Všechny úkoly, které je třeba zdolat, se tyčí jako neprostupná hradba, jako pohoří s vrcholy v mracích. Člověk se někdy cítí uţ předem poraţen, bez energie a potřebných sil a neschopen všechno zvládnout. Hodně lidí, co já vím, bolí břicho trémou uţ ráno v posteli. Hrůza! Právě teď, hned zrána, potřebujeme malou soukromou radost. Na posilnění. Malou ranní radostí bude sklenice vody vypitá na lačný ţaludek. Můţe být obyčejná, z kohoutku v koupelně, můţe to být nějaká minerálka. Jak chcete. Důleţité je uvědomit 12

13 si, ţe teď děláte něco velmi důleţitého pro sebe a všechny, které se vám podaří dnešního dne potkat. Sklenice vody na lačno osvěţí váš přes noc dehydrovaný organismus. (Víte, kolik litrů vody tělo přes noc vypotí?) Dostatek tekutin se projeví na hezké pleti i vlasech. (Víte, kolik ušetříte za kosmetiku, botoxové injekce a plastické operace?). Sklenice vody na lačno nastartuje trávicí procesy, takţe vzdaluje nebezpečí obávané zácpy. (Víte, ţe rakovina střeva začíná úpornými a častými zácpami?) nemáte-li zácpu, nebudete popudliví. Osvěţující chuť vody způsobí, ţe všechny ostatní chuti vaší snídaně vám budou připadat zřetelnější, barevnější. Moţná dokonce způsobí, ţe dostanete hlad. Kdo se ráno nenasnídá, pomlsává během dne, protoţe nemá dost sil a potřebuje doplnit energii. Má pak špatně rozvrţený příjem potravin a tloustne. Vidíte, jedna obyčejná sklenice vody ve správný čas znamená, ţe hned zrána jste udělali velké věci pro své zdraví, vzhled i náladu. Nemáte radost? Z knihy Jedno potěšení týdně, Hana Pinknerová Vybrala Lenka Konopková Starý čínský příběh vypráví o ţeně, které zemřel jediný syn. V hlubokém zármutku navštívila svatého muţe a zeptala se ho. Existuje nějaká modlitba nebo kouzelné zaříkadlo, jeţ by přivedly mého syna zpět k ţivotu? Svatý muţ ji neodmítl, ale aniţ by cokoliv vysvětlil, řekl jí: Přines mi hořčičné semínko z toho domu, kde nikdy nepoznali zármutek. Pomůţe ti zahnat ţal tvého ţivota. Ţena se tedy vydala hledat ono kouzelné hořčičné semínko. Nejdříve zamířila do nádherného bohatého domu. Zaklepala na dveře a řekla: Hledám dům, kde nikdy nepoznali zármutek. Jsem tady správně? Je to pro mě velmi důleţité. Místní lidé jí odpověděli: Tady jste na špatném místě, a začali popisovat všechny tragické události, které se jim v poslední době přihodily. Ţena si řekla: Kdo by těmto nebohým lidem mohl lépe pomoci neţ já, která jsem sama nešťastná? Zůstala u nich, utěšovala je, a po čase se opět vydala hledat dům, kde nikdy nepoznali zármutek. Obcházela domy i chatrče, ale všude jí vyprávěli o neštěstí. Nakonec byla tolik zaneprázdněna utěšováním druhých, ţe na kouzelné hořčičné semínko zapomněla. Ani si neuvědomila, ţe toto semínko vyléčilo její hluboký ţal. Převzato z knihy Brian Cavanaugh Malé příběhy Trpělivost je schopnost být dobré mysli i v situacích, jež vypadají beznadějně. (Gilbert Keith Chesterton) 13

14 Trend je všeobecný a dostal se dokonce pod vánoční stromeček. Krom klasických dárků si na Štědrý den rádi darujeme záţitky: seskok s padákem, exotickou dovolenou, let v balonu nebo bunde jump, a jistě na tom není nic špatného. O něco problematičtější je, ţe to začíná platit i pro duchovní ţivot: pokud z duchovní aktivity nemáme dobrý pocit, máme za to, ţe je někde chyba. Při svatých zpovědích se zpovídáme z toho, ţe mě modlitba nebaví, nechce se mi chodit do kostela, musím se dokonce do večerní modlitby nutit. Nemám z toho ten správný záţitek, pane faráři, stěţují si penitenti. Pokud se účastním tzv. kytarové mše svaté, písničky jsou nápadné svou úderností: vše je v pořádku, stále radostněji jdeme za Kristem, Pán Bůh miluje nás a my jeho, nejkrásnější chvíle jsou na kolenou, poznají nás po lásce, křesťany, aleluja, hosana. Pokud jsou mladí lidé katoličtí věřící a necítí při těchto písních nic, nebo se cítí dokonce trochu trapně, logicky se pak zpovídají z toho, ţe jim účast na mši svaté nepřináší ten správný záţitek, chybu hledají výhradně u sebe. Co s tím. Je mnoho spiritualit a nikde není psáno, ţe musí ţít všichni všechny. Pokud se mi zdají ukazovací písničky malých dětí o pampeliškách v ţlutém klobouku poněkud infantilní, nemusí to být nutně známkou toho, ţe jsem vyhořelý, nýbrţ naopak známkou, ţe zvolna dospívám. Ale především, pokud se mi nechce chodit do kostela, není to hřích, ale fakt. Podobně, pokud se musím nutit do času večerní modlitby, není to hřích, ale fakt. V katolickém náboţenství totiţ nejde o záţitek, jde o vztah, o rozhodnutí jít do vztahu, ať to stojí, co to stojí. Máme někdy dojem, ţe kdyţ nejednáme podle své přirozenosti a musíme se do věcí nutit vůlí, je něco špatně. Vyčítáme si pak, ţe neţijeme v harmonii se sebou samým, velmi často své motlitby odříkáme a pak jdeme spát, s otázkou, zda to vše má smysl. A právě ţe má. Jsem velkým příznivcem oddrmolených modliteb a bezmyšlenkově proţitých mší svatých a velmi si váţím všech modliteb, do kterých se člověk musí nutit. Jsem velkým přítelem růţenců, i kdyţ se u nich pozdě večer usíná. Moţná je to s modlitbou trochu podobné situaci našich studentů: Po večerech studují, neboť se domnívají, ţe je to důleţité. Obvykle se člověk do studia musí nutit a jistěţe není v harmonii se sebou samým a jedná proti své přirozenosti. Jenomţe to dělá, protoţe to má smysl! Kaţdé ranní vstávání na budík je proti přirozenosti člověka. Kdyţ spolu milenci a snoubenci budou jen tehdy, kdyţ je to baví, vztah nemůţe přeţít. Pokud budou studenti studovat, jen kdyţ je to baví, nic se nenaučí. Pokud budou rodiče vychovávat děti, jen kdyţ je to těší, nikoho nevychovají. Pokud se křesťan modlí, jen kdyţ ho to emocionálně uspokojí, nikam se nedostane. Z tohoto důvodu trvá Katechismus na pravidelné mši svaté, pravidelné modlitbě a pravidelném přistupování ke svátostem. Tyto katechismové povinnosti jsou rámec, ocelová konstrukce řádu, obrněný transportér, který člověka převeze přes pouště do lepších časů. V zahradě se umí procházet kaţdý, cesta přes poušť pro kaţdého není. Nezáţitkové křesťanství vyráţí bránu do nebe. Modlitba argentinských nocí, Marek Vácha Vybrala Jana Krsková, knihu ráda půjčím 14

15 Milé děti, Loudalka uţ dlouho ví, ţe kdyţ při mši svaté čteme z Bible, tak Pán Bůh k nám mluví a je s námi. Ale tento týden se dozvěděla, ţe Pán Jeţíš to zařídil ještě i jinak, jak s námi můţe zůstávat ještě daleko lépe a více neţ při čtení. Bylo to při Poslední večeři, kdyţ se loučil s apoštoly před tím, neţ byl zajat a ukřiţován. Tehdy jim naléhavě připomenul, ţe se mají mít rádi a nevytahovat se jeden nad druhého. Při té večeři vzal chléb, pomodlil se nad ním, rozlámal ho, dal svým apoštolům a řekl jim: To je moje tělo! A po večeři vzal kalich s vínem, znovu se pomodlil, dal ho apoštolům a řekl jim: Vezměte a pijte, to je moje krev! A ještě jim řekl: To konejte na mou památku! Apoštolové si to dobře pamatovali a aţ dodnes slavíme tuto Jeţíšovu večeři vţdycky, kdyţ jsme na mši svaté. Dobře se podívejte: i my zde máme stůl, kterému říkáme oltář. I my jsme na ten stůl přinesli své dary, zejména chléb a víno. A kněz nad tím chlebem a vínem vysloví slova samého Pána Jeţíše: To je mé tělo, to je má krev! V té chvíli se děje něco velikého. Uţ na tom stole neleţí obyčejný chleba a obyčejné víno, ale to sám Pán Jeţíš je doopravdy přítomný v podobě chleba a vína s námi. Je zde s námi jako náš král a my ho mezi sebou vítáme a proto také klečíme. Radujeme se, ţe On je uprostřed nás. Sekaná z králíka 1 vykostěný králík, 1/2kg bůčku, 20dkg slaniny nebo špeku, ½ housky namočené v mléce, 2 lţíce škrobu (Solamylu), 1-2 vejce, pepř, česnek, cibule, majoránka, sůl Králíka a bůček nakrájíme na kousky a umeleme. Smícháme s ostatním a uděláme dvě šišky, povrch pomaţeme rozkvedlaným vejcem a dáme péct. Pečeme na C. Kdyţ začne červenat, ztlumíme teplotu a dopečeme. 15 Kočičí výkřik 75dkg vepřového nebo hovězího masa, 1 cibule, sůl, máslo, kmín drcený, citrónová kůra, zázvor, hovězí vývar, zakysaná smetana, mouka Cibuli zpěníme na tuku, přidáme maso nakrájené na nudličky, osolíme, okořeníme zázvorem a drceným kmínem a dusíme doměkka. Pak přidáme zakysanou smetanu, kterou jsme promíchali s trochou mouky a podlijeme hovězím vývarem. Znovu zakryté ještě chvíli dusíme. Podáváme s rýţí. Dobrou chuť! Aneta Sršňová

16 setkání seniorů: v hod. a v hod. mše svatá pro děti: v hod. Milé děti a rodiče, srdečně jste zváni v hod. na faru na společné setkání s přípravou na dětskou mši svatou. setkání biřmovanců: 2. 3., , v hod. setkání misijního klubka: v hod. mše svatá a společné udělování pomazání nemocných: 3.3 v hod. postní duchovní obnova farnosti: Duchovní obnovu povede P. Antonín Krasucki, OP. Bliţší program bude vyhlášen v ohláškách o neděli. ministrantské setkání: , , v hod. (ministrantské setkání bývá v průběhu školního roku kaţdou druhou a čtvrtou sobotu v měsíci). týden modliteb za mládež: diecézní setkání mládeže, Hradec Králové: biblická hodina: kaţdé úterý v letním čase v hod. a zimním v hod. křížová cesta: rozdělení: 24.2: maminky; 2.3: muţi; 9.3: mládeţ; 23.3: děti; 30.3: ministranti; půl hodiny přede mší svatou Srdečně jste zváni do kostela sv. Mikuláše v Nekoři, kaţdý pátek od hod. do hod. na adoraci před vystavenou Nejsvětější svátostí Oltářní. V době postní bude adorace se svátostným poţehnáním po mši svaté. Změna vyhrazena. Všechny pastorační aktivity budou vyhlášeny v neděli u ohlášek a vyvěšené na farních stránkách. Zveme Vás na Květnou neděli 1. dubna 2012 v hod. do knapoveckého kostela na muzikálové představení o utrpení a smrti Jeţíše Krista. Pašijové hry byly inspirací pro zajímavý projekt Ţivé pašije, který vznikl v roce 2010 v Litomyšli. V projektu účinkuje téměř šedesát mladých zpěváků, herců, sólistů, tanečnic a muzikantů (rocková kapela, smyčcový sextet, ţesťové trio). Po představení zveme na občerstvení v duchu lidových tradic a českých Velikonoc. Akce je podporována městem Ústí nad Orlicí. Jana Staňková, Knapovec 122 P.Vladislav Brokeš, děkan Uzávěrka příštích Zvonů je 22. března, předem děkujeme za příspěvky ZVONY OD SVATÉHO MIKULÁŠE Vydává farní společenství ŘK farnosti NEKOŘ. Pouze pro vnitřní potřebu farnosti. Příspěvky vhazujte do krabičky Zvony, odevzdejte Janě Krskové, či zašlete na textu Lenka Konopková Náklady na vytištění 10,- Kč, prosíme, vhoďte do krabičky Zvony. 16

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

Pastoračník. Naděje neklame! Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI.

Pastoračník. Naděje neklame! Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI. Pastoračník Oblastní charity Jihlava číslo 1, únor 2012 Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI.) Milí kolegové, první číslo v roce

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 12 Ročník XV. Prosinec 2009 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněţenky, jsme v době adventní, čekáme na příchod Spasitele. Pokaţdé po proměňování

Více

Vlku, mám tě rád! láska člověka k dnešním lidem

Vlku, mám tě rád! láska člověka k dnešním lidem Vánoční pohádka Byl jednou jeden vlk. Ţil v okolí Betléma. Pastýři věděli o tom, jak je nebezpečný pro jejich ovce. Jeden z nich musel být neustále na stráţi, neboť vlk byl hladový a lstivý. Byla noc.

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

MISIJNÍ NEDĚLE. Děti z Francovy Lhoty a Valašské Senice se zapojily do pečení cukroví na Misijní neděli.

MISIJNÍ NEDĚLE. Děti z Francovy Lhoty a Valašské Senice se zapojily do pečení cukroví na Misijní neděli. MISIJNÍ NEDĚLE Děti z Francovy Lhoty a Valašské Senice se zapojily do pečení cukroví na Misijní neděli. Díky šikovným dětičkám, několika maminkám a čtyřem ochotným chlapcům se podařilo napéct velké množství

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

Spasení z milosti a služba z lásky, část 1. strana 1

Spasení z milosti a služba z lásky, část 1. strana 1 Spasení z milosti a služba z lásky, část 1. strana 1 Spasení - záchrana, smíření s Bohem, věčný život máme jistotu, že jsme spasení? Nevědět, mít nejistotu, jestli jsem spasen je hrozné. Bůh to ví, a proto

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria dobroučské farnosti neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční 5/2013 Bratři a sestry. Bože, tvůj Syn, náš Vykupitel, se narodil z Panny Marie, ona se tak stala pro nás prostřednicí všech milostí. Vyslyš

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

Malá knížka o Amálce

Malá knížka o Amálce Malá knížka o Amálce Ahoj, jmenuji se Amalthea, ale říkají mi Amálka. Jsem bájná koza, první pěstounka, která se starala o malého Dia, když se o něj nemohla postarat jeho vlastní maminka. Proto podle mne

Více

STUDENT NAŠÍ ŠKOLY VYHRÁL ELEKTROTECHNICKOU OLYMPIÁDU

STUDENT NAŠÍ ŠKOLY VYHRÁL ELEKTROTECHNICKOU OLYMPIÁDU STUDENT NAŠÍ ŠKOLY VYHRÁL ELEKTROTECHNICKOU OLYMPIÁDU Strouhal Martin Student 2.D Martin je na naší škole něco přes rok a půl, přesto toho již stihl hodně. V roce 2014 se stal druhým nejlepším studentem

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

Velikonoční triduum Jana Šustová

Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum, což znamená "doba tří dnů" (z lat. tres - tři, a dies - den), tvoří Večerní slavnost na Zelený čtvrtek (Památka Večeře Páně), liturgie Velkého pátku

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010 pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň Drazí přátelé, f a r n í l i s t PROSINEC 2010 Přijď, Pane Jeţíši, ty, kterého národy očekávají, a potěš

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31.

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31. Týden od 25. do 31. května 2008 Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7 Základní verš Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

DUBEN 2012. Z obsahu: ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM

DUBEN 2012. Z obsahu: ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM DUBEN 2012 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM Z obsahu: Dám si Dr.Ing............... 02 Velikonoční přání............. 03 Svatý týden a Velikonoce 2012 04 Vedeni Duchem svatým......... 05 Ptali jste se.... 06

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Ve znamení Kříže. Výpisky z poutního deníku

Ve znamení Kříže. Výpisky z poutního deníku Ve znamení Kříže Výpisky z poutního deníku Tuto pouť jsem pojal jako křížovou cestu (každý den bude jedno zastavení) a chci jí obětovat za to, aby se lidé v naší farnosti otevřeli působení Ducha svatého.

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVII. Prosinec 2011 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zatímco obchody již zdobí vánoční výzdoba a leckde dokonce zní i koledy,

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

2016 LEDEN - BŘEZEN. Písek

2016 LEDEN - BŘEZEN. Písek 2016 LEDEN - BŘEZEN Písek 1 SLOVO ŘEDITELKY Vážení a milí, zhluboka se nadechněte. Cítíte ve vzduchu tu vůni jara? To letošní podle astrologického kalendáře začalo přesně 20. března v 5 hodin a třicet

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ Svatební obřad bude ve mši svaté. Jelikož jste oba přijali svátost křtu, vaše manželství, které uzavřete, bude svátostné. PŘÍCHOD DO KOSTELA A ÚVODNÍ OBŘADY Kněz si

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Jak mluvit s nejmenšími o Bohu?

Jak mluvit s nejmenšími o Bohu? Jak mluvit s nejmenšími o Bohu? Rada č. 1 Pracujme především na sobě, dítě je spolehlivé zrcadlo. Víra dítěte roste jeho účastí na víře rodičů. Malé děti se učí jednoduchým napodobováním a dítě důvěřuje.

Více

SETKÁNÍ SENIORŮ. Bc. Marta Koňaříková pastorační asistentka

SETKÁNÍ SENIORŮ. Bc. Marta Koňaříková pastorační asistentka SETKÁNÍ SENIORŮ Začátkem léta uspořádala Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba již tradiční setkání seniorů z našeho regionu. Setkání začalo mší svatou v kostele sv. Jana Křtitele v Novém Hrozenkově.

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

Listy a lístky ze Šafránu

Listy a lístky ze Šafránu Listy a lístky ze Šafránu Podzim 2011 Milí přátelé a příznivci ŠAFRÁNU, drţíte v rukou druhé, podzimní, vydání časopisu Listy a lístky ze Šafránu. Přinášíme vám i vašim dětem novinky o činnosti naší organizace,

Více

Křížová cesta A co já?

Křížová cesta A co já? Křížová cesta A co já? Úvod Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Úvodní modlitba: Pane Ježíši Kriste, který jsi za nás zemřel na kříži, pomoz nám na chvíli poodstoupit od všeho, co nás rozptyluje

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Slovo dětem: Píseň ze Svítá:

Slovo dětem: Píseň ze Svítá: 1 Vršovice 5.12.2010 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v 2. neděli adventní, při kterých bude pokřtěna Viktorka Venclů a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 2 číslo 1 únor 2009 Charita Nový Hrozenkov na počátku roku 2009 Charita Nový Hrozenkov zaznamenala v uplynulém roce řadu změn a proto bychom vás rádi o těchto

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam FAJN TROCHU OČISTNÉ ANO Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam se chtěl zamyslet nad možnými důsledky. Ve světle její reakce považoval za nutné to probrat detailněji. Nekaz to kouzlo, požádala

Více

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky Škaredá středa Středa svatého týdne, říká se jí také škaredá středa. Proč? Máme před očima Jidáše, jednoho z dvanácti apoštolů, jak se domlouvá s farizeji. Na čem? Farizejové se rozhodli Ježíše zahubit.

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

AŽ.. JOSEF BERAN FOTO ALEŠ NOVÁK

AŽ.. JOSEF BERAN FOTO ALEŠ NOVÁK AŽ.. JOSEF BERAN FOTO ALEŠ NOVÁK Ty kdo máš zájem o čtení mého třetího amatérského vydání básní slyš: Komu věnuji toto vydání? Třem ţenám mé druhé mámě - Lýdii mé drahé milované manţelce - Světlance mé

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

2. velikonoční vydání školního časopisu Lusk!

2. velikonoční vydání školního časopisu Lusk! 2. velikonoční vydání školního časopisu Lusk! Milí žáci a žákyně, toto číslo vám přináší velikonoční tradice a zvyky různých zemí, hádanky, komiks Speciální agent i pohled na Velikonoce očima vašich spolužáků,

Více

1. píseň: Ž 1. 1. čtení: Jb 4,2-8. 2. píseň: 176 někdo mě vede za ruku. 2. čtení: Lk 17,11-19. Kázání:

1. píseň: Ž 1. 1. čtení: Jb 4,2-8. 2. píseň: 176 někdo mě vede za ruku. 2. čtení: Lk 17,11-19. Kázání: Milí bratři a milé sestry, vítám vás na dnešním shromáždění a zdravím vás tak jak je v církvi zvykem: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho i Pána Ježíše Krista. Toto praví Hospodin zástupů: V oněch dnech

Více

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015 Neděle 27. prosince 2015 Děkuji za rekordní sbírku z min. neděle na splacení dluhů, která vynesla u sv. Anny 53039,- v Bludovicích 9948,- a na Špluchově 2165,- Dětská mše sv. - bude u sv. Anny příští neděli

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

5 důležitých bodů pro změnu vašeho života

5 důležitých bodů pro změnu vašeho života 5 důležitých bodů pro změnu vašeho života 1 1. Naučte se být sami sebou a sami se sebou V dnešní době není vůbec jednoduché být sám sebou a zůstat přirozený a harmonický, prostě takový, jakého nás příroda

Více

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Postní doba cyklu A JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Zpracováno podle programu italské autorky Claudie Berton publikovaného na http://www.elledici.org/catechesi/strumenti/strumenti.php?id=32877. První

Více

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Vranov nad Dyjí 12.-14.6.2015 Za podpory z kampaně P&G Press trip s ambasadorkou Mirkou Knapkovou Na vodě s Mirkou Aktivity na pláži Výlet do okolí DĚKUJEME!

Více

Co byste o této dívce řekli?

Co byste o této dívce řekli? Co byste o této dívce řekli? Jaké má vlastnosti? Co dělá? Jaká je to žákyně? Z jaké pochází rodiny? Upřesníte ještě něco v charakteristice této dívky? Doplníte teď něco na charakteristice dívky? Kdo by

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible for Children,

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 4 duben 2012 PROČ SLAVÍME VELIKONOCE A CO NÁM PŘIPOMÍNAJÍ? Často dnes slyšíme, že Velikonoce jsou svátkem jara. Původně tomu v pohanských dobách tak

Více

Kdy jsou Vánoce? Tehdy, až místo nemám čas, odpovíš pomohu Ti. Tehdy, až místo beru, řekneš, vezmi si.

Kdy jsou Vánoce? Tehdy, až místo nemám čas, odpovíš pomohu Ti. Tehdy, až místo beru, řekneš, vezmi si. MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Prosinec 201 3 Ročník 9 Číslo 1 3 Milí farníci, sestry a bratři, adventní čas spěje k svému dovršení. Brzy oslavíme narození Ježíše Krista. Žasneme nad velikým tajemstvím, že

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2014 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků Veselé zoubky přednáška společnosti drogerie DM Davídek z 1.B se nám svěřil, jak se mu líbila přednáška o čištění zoubků. Ptala jsem se ho, jestli se mu akce líbila.

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

30. 11. 2014 ČESKO ŽIJE ADVENT MÍSTEK ŽIJE ADVENT ADVENTNÍ ZVON NÁM OZNAMUJE RADOSTNOU ZPRÁVU, ŽE PŘÍCHOD VYKUPITELE SE BLÍŽÍ. PANE, PŘIJĎ, MARANATHA

30. 11. 2014 ČESKO ŽIJE ADVENT MÍSTEK ŽIJE ADVENT ADVENTNÍ ZVON NÁM OZNAMUJE RADOSTNOU ZPRÁVU, ŽE PŘÍCHOD VYKUPITELE SE BLÍŽÍ. PANE, PŘIJĎ, MARANATHA 30. 11. 2014 ČESKO ŽIJE ADVENT MÍSTEK ŽIJE ADVENT ZÁKLADNÍM MOTIVEM PRO NÁŠ LETOŠNÍ ADVENT JE ZVON. K čemu slouží zvon? Zve k modlitbě, svolává k bohoslužbě, hlásí denní dobu, oznamuje radostné i smutné

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Spouštěč od Boha JJK

Spouštěč od Boha JJK Spouštěč od Boha JJK Pátý atribut času: M í r Pro zakotvení nového atributu času je nezbytné přečíst tento Spouštěč od Boha vědomě a úplně. Tímto způsobem se dostaneš do souladu s energií ze zdroje existence

Více

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B 25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B VSTUPNÍ ANTIFONA Srov. Iz 40,5 Pán mi řekl: Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil. Nebo: Radujte se všichni v Pánu, protože se nám narodil Spasitel. Dnes

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více