1/2012. Anketa Rozhovor s Broňou Halbrštátovou Milá zamyšlení a úryvky z kníţek Tříkrálová sbírka v Sobkovicích

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1/2012. Anketa Rozhovor s Broňou Halbrštátovou Milá zamyšlení a úryvky z kníţek Tříkrálová sbírka v Sobkovicích"

Transkript

1 1/2012 Popel jako symbol Za několik dnů vstoupíme Popeleční středou do doby postní. Udílením popelce vstupujeme do času pokání. Po veselém masopustu následuje pochmurná atmosféra okamţiku připomenutí lidské pomíjivosti. Pokud však v tomto dnu vidíme pouze tíţivé chmury vlastní nicotnosti, díváme se na věc příliš povrchním pohledem. Uţ na počátku postní doby si chceme i úkonem udílení popelce připomenout jedinečnou a neopakovatelnou radostnou skutečnost, ţe Bůh se o nás zajímá. V uspěchaném způsobu ţivota totiţ zapomínáme na mnohé hodnoty, které jsou pro nás důleţité. Symbolem popela jako by nám církev chtěla očistit duchovní zrak. Moderní člověk si popel spojuje s představou nečistoty. V liturgickém pohledu však popel znamená hlubokou symboliku - a té se nechceme vzdát. Připomeňme si, ţe ve starověku byl popel symbolem bolesti a smutku, ale i znamením pokání a lítosti. Kdyţ si starozákonní člověk uvědomil, ţe jednal nesprávně, posadil se do popela, a tím vyjadřoval lítost nad chybným krokem. To znamená, ţe bychom si neměli popel sypat jen na hlavu, ale ve smyslu prorokových slov - i na své srdce. Symbolika popela je pro nás velkou výzvou. Toto liturgické gesto v nás má vzbudit vědomí, ţe jsme připraveni udělat ve svém ţivotě rázný řez. Popel na našem čele dokazuje, ţe jsme ochotni vypořádat se s chybami minulosti, ţe chceme udělat nový krok. Dáváme sobě i okolí najevo, ţe jsme ochotni napravit to, co v našem ţivotě není správné. Popel je však také znamením naděje. Bůh není ţádný automat, který dává odpuštění. Bůh je odpouštějící a milosrdný, ale jen tehdy, kdyţ mu důvěřujeme a upřímně s ním spolupracujeme. Bůh nám tedy chce tímto úkonem církve opět připomenout, ţe nám dal ţivot jako dar, a radost z něj spočívá v ochotě nasměrovat náš ţivot v jeho duchu. Proto se nebojme vykročit do doby postní s odvahou, vţdyť Bůh nám všechno odplatí několikanásobně víc, neţ jsme si mysleli. P. Pavol Sandánus Anketa Rozhovor s Broňou Halbrštátovou Milá zamyšlení a úryvky z kníţek Tříkrálová sbírka v Sobkovicích O zajímavé přednášce Aktuality z papeţského misijního díla Liturgické okénko Co nás čeká ve farnosti a další.

2 Pohřeb: Václav Netušil, Sobkovice, 49 let. Pokračování komentáře ke mši svaté z minulého čísla Zvonů. Část III. Úkon kajícnosti Kněz můţe věřící několika slovy uvést do mešní liturgie. Potom vyzve k úkonu kajícnosti. Ten se objevuje na začátku mše v celých dějinách církve. Jde o to, abychom uznali, ţe jsme hříšníci, neboť hřích je překáţkou mezi námi a Bohem. Jedině tehdy, odřekneme-li se hříchu, můţeme s uţitkem slavit svatá tajemství. Úkon kajícnosti je moţné provádět trojím způsobem. Ve mši, při které se na začátku konají jiné obřady (např. svěcení vody, průvody apod.), úkon kajícnosti odpadá. Příště pokračování. P. Pavol Sandánus V Sobkovicích proběhl letos, konkrétně v sobotu 7. ledna, jiţ pátý ročník Tříkrálové sbírky a stejně jako v předešlých letech s vyšším výnosem neţ loni. Výtěţek letošního ročníku činil 7 231,- Kč. Pro mě jako asistentku ale Tříkrálová sbírka začíná uţ v prosinci, kdy si musím zajistit veškeré materiály, které k jejímu konání potřebuji, postarat se o včasné zapečetění na Obecním úřadu, kde mi vţdycky vycházeli vstříc a protoţe Ondra, Kuba a Matěj Tauchmanovi jsou uţ prověření králové, nesháním, i z důvodu nulového zájmu ostatních dětí ze Sobkovic, ţádné další koledníky. Počasí nám i tento rok celkem přálo, jen kdyţ jsme na dolním konci obcházeli několik posledních adres, začalo nepříjemně sněţit. Ale v zimě a na horách to není nic nečekaného. Do oběda jsme stihli obejít zhruba čtyři pětiny Sobkovic a po vydatné pauze, kterou jsme všichni potřebovali, zbytek na dolním konci. Díky Vojtovi Tauchmanovi jsme nemuseli absolvovat zpáteční cestu pěšky. Dokud jde člověk z kopce, necítí tolik únavu, ale po koledování na posledním místě, kdyţ si uvědomím, ţe mě čeká cesta vzhůru po celých Sobkovicích, není to moc příjemné, zvlášť letos, kdy jsem nebyla úplně doléčená po předchozí nemoci. Protoţe lidé v Sobkovicích jsou nesmírně milí, kromě finančního příspěvku do pokladničky, zásobují kluky i ovocem a všemi moţnými sladkostmi, dokonce bych řekla, 2

3 ţe čím víc narůstá objem vykoledovaných peněz kaţdým rokem, roste i ta "sladká" koleda. Ale své vykoná i vědomí, ţe na spoustě míst uţ se na nás vysloveně těší, a kdyţ se trochu někde omeškáme, bojí se, zda vůbec dorazíme. Na závěr bych ráda poděkovala všem, kteří nás kaţdoročně vlídně přijímají, dovedou se, často spíše z nedostatku neţ nadbytku, rozdělit s těmi, kteří neměli tolik štěstí a svým přístupem nám ulehčují tuto sluţbu. Věřte mi, ţe si toho moc váţím! Nicméně na prvním místě se sluší poděkovat Pánu Bohu - za klidné počasí, protoţe takový ostrý horský vítr dokáţe udělat své a výrazně ztíţit koledování, za Jeho Působení v lidských srdcích, a to i v těch lidech, kteří nenavštěvují Bohosluţby, ţe i přes neustálou masáţ ze strany médií o ekonomické krizi všude a ve všem se zachovají jako chudá vdova z evangelia, za zdraví, které nám dopřává k této sluţbě, za radost, kterou můţeme rozdávat a kterou předpokládám z usměvavých tváří lidí, jeţ navštěvujeme a za všechny vybrané prostředky, které poputují Jeho potřebným bratřím a sestrám (Mt 25,40). Veronika Foglová asistentka TS a vedoucí skupinky v Sobkovicích tisková zpráva Oblastní charity Ústí nad Orlicí ze dne Tříkrálová sbírka organizovaná Oblastní charitou Ústí nad Orlicí přinesla opět vyšší výtěţek neţ loni. V orlicko-ústeckém regionu se vykoledovalo celkem ,- Kč do 453 pokladniček. Sbírka mohla být v takovém rozsahu uskutečněna jen díky stovkám dobrovolníků, kteří se na její organizaci kaţdoročně podílejí, a kterým patří velké poděkování. Tříkrálová sbírka si za 12 let své existence získala důvěru občanů. Řada lidí zejména starších uţ se na koledníky těší a očekává je. Dříve bylo koledování výsadou chudých dětí. Dnes nekoledují chudí, ale koleduje se pro chudé. Chudoba má v kaţdé době svoji novou podobu, a tak je výtěţek této sbírky určen na podporu sluţeb, které poskytuje Charita ČR lidem v nouzi. Jsou to např. sluţby pro seniory, nemocné a handicapované, lidi bez domova nebo sluţby pro rodiny s dětmi. Velmi děkujeme všem, kdo koledníky přijali, kdo se nechali obdarovat přáním štěstí, zdraví, a kdo svým finančním darem projevili svou solidaritu. Jak nám řekl jeden z našich asistentů: Věříme, ţe velký uţitek přináší tato sbírka nejen všem potřebným, zapojeným do programů Charity, ale i všem dárcům, protoţe není na světě mnoho věcí, které by dokázaly potěšit nitro člověka, jako svobodné rozhodnutí k daru. Upřímně děkujeme všem, kdo se podíleli na její organizaci a podpoře našim asistentům, vedoucím skupinek, koledníkům, duchovním správcům farností, zástupcům městských a obecních úřadů, skautům a všem ostatním ochotným dobrovolníkům. 65 % z výtěţku Tříkrálové sbírky je určeno přímo Charitám, které sbírku v daném regionu organizují. Oblastní charita Ústí nad Orlicí tento obnos v r pouţije k těmto záměrům: 3

4 - provozní náklady Občanské poradny v Ústí nad Orlicí a čtyř jejích kontaktních míst v okrese - provozní náklady sluţby pro ohroţené rodiny s dětmi Šance pro rodinu - provozní náklady Rodinného centra Kopretina Sloupnice - úprava suterénních prostor pro charitní ošetřovatelskou sluţbu v Ústí nad Orlicí - stavební úpravy Centra pod střechou v Letohradě - materiálové vybavení charitního centra sociálních sluţeb v Lanškrouně - fond na rozvoj a rozšíření nových projektů - přímá pomoc Více informací o Tříkrálové sbírce naleznete na: Iva Marková Oblastní charita Ústí nad Orlicí Tel Postní doba je obdobím přípravy na co nejplnější proţití událostí Velikonoc, základního kamene naší víry a naděje. V tomto období obzvláště prohlubujeme svůj vztah k Bohu, bliţním a k sobě samému skrze modlitbu, půst a konání dobrých skutků. Půst je duší modlitby a milosrdenství je ţivotem postu. Kdo se modlí, ať se postí. Kdo se postí, ať je milosrdný. Kdo chce nalézt Boţí srdce otevřené, ať nezavírá svoje před tím, kdo jej prosí, říká sv. Petr Chrysolog. Postní doba je tedy příleţitostí vrátit se ke staré postní praxi, která pomáhá bezvýhradně otevřít srdce lásce k Bohu a bliţním. A k tomu nám můţe napomoci také Postní almuţna. Postní almuţna je výrazem našeho odhodlání měnit sami sebe prostřednictvím pomoci druhým. Je 4 mnoho moţností, jak se můţeme zříci něčeho, pro nás příjemného, ve prospěch druhých. Ke staré tradici Církve patří sbírky pro chudé z toho, co jsme si sami odřekli. Skládací papírová schránka postnička nám můţe pomoci v tomto úsilí duchovní obnovy a k uloţení peněz, které jsme svým sebezáporem ušetřili. Je moţné si ji vyzvednout v kostele na Popeleční středu nebo o 1. neděli postní. Doporučuje se vloţit do ní svou almuţnu, po úvaze a zhodnocení kaţdého dne, nakolik jsme byli ve svém postním snaţení úspěšní. Je mnoho způsobů, jak se uskromnit ve svých potřebách a prospět tím nejenom druhým, ale také sami sobě. Dle pokynů kněze ve farnosti pak o Velikonocích přinesete Vaši postničku do kostela, kde ji odevzdáte na určené místo. Na její spodní stranu můţete napsat jak nebo ve prospěch koho, by se mohla Vaše almuţna pouţít. Peníze budou pouţity na některý konkrétní charitativní úmysl

5 realizovaný farností nebo ve spolupráci s Charitou, či na obecnou podporu charitního díla Církve. Přejeme Vám láskyplné proţití postní doby ve znamení modlitby, postu a almuţny. J. E. Mons. JUDr. Ing. Jan Vokál, JU. D. RNDr. Jiří Stejskal diecézní biskup ředitel Biskupství královéhradecké Diecézní katolická charita Hradec Králové Iz 43, Kor 1, Mk 2, 1-12 Když se Ježíš po několika dnech vrátil do Kafarnaa, proslechlo se, že je doma. Sešlo se tolik lidí, že už nestačilo ani místo přede dveřmi, a on jim hlásal Boží slovo. Tu k němu přicházeli s jedním ochrnulým, nesli ho čtyři. Pro tolik lidí se s ním nemohli k němu dostat. Proto nad tím místem, kde byl Ježíš, odkryli střechu, udělali otvor a spustili dolů lehátko, na kterém ochrnulý ležel. Když Ježíš viděl jejich víru, řekl ochrnulému: "Synu, odpouštějí se ti hříchy." Seděli tam však někteří z učitelů Zákona a ve svém srdci uvažovali: "Jak může ten člověk tak mluvit? Vždyť se rouhá! Hříchy přece může odpouštět jenom sám Bůh." Ježíš hned svým duchem poznal, že tak u sebe uvažují, a řekl jim: "Proč tak ve svém srdci uvažujete? Co je snadnější? Říci ochrnulému: 'Odpouštějí se ti hříchy', nebo říci: 'Vstaň, vezmi své lehátko a chod'? Abyste však věděli, že Syn člověka má moc odpouštět na zemi hříchy" řekl ochrnulému: "Pravím ti, vstaň, vezmi své lehátko a jdi domů!" On vstal, ihned vzal lehátko a přede všemi odešel, takže všichni žasli, velebili Boha a říkali: "Něco takového jsme ještě nikdy neviděli." Poučení o hříchu a o boţské moci hříchy odpouštět. Hříchem se člověk obrací proti Bohu. Hřích je velká zloba, ale Boţí milosrdenství je větší neţ lidská zloba. Biblické texty přímo oslavují Boţí milosrdenství. Příchodem Mesiáše sám milostivý Bůh sestoupil na zem. Ani kněţí vyvoleného národa nemohli pochopit, ţe by Mesiáš mohl lidem odpouštět hříchy, i kdyţ viděli, ţe Kristus zázračně uzdravoval nemocné a křísil mrtvé. Bůh můţe dělat zázraky nejen v přírodě, ale i v lidských duších. Uzdravení duše od hříchu je mnohem větší zázrak neţ uzdravení tělesné. Lidé potřebují více uzdravit se z nemoci duše neţ z nemoci těla. Ţádné společenské zřízení, ţádné léky, ţádní lékaři nejsou schopni odstranit výčitky svědomí, které mohou mít vliv i na tělesné zdraví. Výčitky svědomí nelze přehlušit, ty budou vţdy svědčit o tom, ţe v člověku samém jsou hluboko zakořeněné morální zákony. 5

6 Hříšník můţe znovu získat pokoj jen tak, ţe se obrátí k Bohu a lituje svých hříchů. Všichni jsme hříšníky a všichni potřebujeme Boţí milost a milosrdenství. Obrátím-li se k Bohu s velkou důvěrou jako ochrnutý v dnešním evangeliu a poprosím za odpuštění. Kdyţ jsme opravdově litovali svých hříchů, Bůh nás vyslyší a vykoná na nás zázrak. Uzdraví naši duši, odpustí nám hříchy a naše duše přejde ze smrti hříchu do ţivota milosti. Vybral Jiří Pomikálek Zeptala jsem se dětí: 1. Který dárek k Vánocům se vám nejvíc líbil a proč? 2. Co dostali rodiče? 3. Kdybyste šli do Betléma s třemi králi, co byste Ježíškovi přinesli? 1. Já šátek protoţe jsem si ho přála. 2. Maminka šálu protoţe jí udělala radost. 3. Lásku všech lidí. (13 let) 1. Já vyšívání, moc mě baví. 2. Mamka voňavku. Taťka trenky. 3. Pro Jeţíška polštář + dečku. (8 let) 1. Africký buben, který jsem si přála. 2. Obrázek, protoţe se jí líbil. 3. Jeţíškovi bych přinesla oblečení. (10 let) 1. Autorobota, měl jsem radost, dlouho jsem ho chtěl. 2. Maminka dostala bazén. 3. Jeţíškovi bych přinesl cukroví. (8 let) 1. Policejní stanici, protoţe jsem si ji přál. 2. Lampičku, měla z ní radost, protoţe uţ měla starou rozbitou. 3. Dal bych mu 5 tisíc Kč. (11let) 1. Já jsem dostala brusle. 2. Máma s tátou obraz. 3. Jeţíškovi bych dala lásku. (12 let) 1. Mobil, protoţe je to dobrá věc 2. Koberečky do auta, protoţe se ty starý roztrhaly. 3. Radost. (14let) 1. Sáňky, protoţe si s nimi můţu hrát. 2. Maminka šampón a taťka podkolenky. 3. Štěstí a zdraví. (9let) 6

7 1. Penál, protoţe je s ovečkou Shaun. 2. Dýmku, protoţe ji kupoval sám. 3. Deku. (9let) 1. Basketbalový míč, protoţe hraju basket. 2. Mamince udělal radost talíř s ovocem. 3. Jeţíškovi bych přinesla svoje hříchy. (12let) 1. Hokejové kalhoty. 2. Maminka měla radost ze šampónu. 3. Ţe nebudu zlobit. (11 let) 1. Knihu kouzel. 2. Tatínek dostal mikinu MOIRA. 3. Kolíbku s dekou. (9let) 1. Dostala jsem zmrzlinářský set. 2. Maminka tašku. 3. Jeţíškovi bych dala korunu. (7let) Ptala se Aneta Sršňová V neděli 13. listopadu 2011 jsme se s manţelkou zúčastnili přednášky na téma Jak s dětmi mluvit o lidské sexualitě. Tato přednáška se konala v dolnodobroučském, zbrusu novém, D-centru a jako přednášející byla paní doktorka Ilona Burdová z Brna. Paní doktorka pracuje jako psycholoţka na Psychiatrické klinice v Brně a specializuje se hlavně na psychoterapii. Ve své praxi se zabývá i problémy souvisejícími s náboţenskými otázkami. V této oblasti je autorkou dvou knih: Křesťanská psychoterapie (2006) a Křesťan a normalita, křesťan a duševní nemoc (2009). Přednáší i na duchovních obnovách na podobná témata. A teď moţná někoho napadne, proč přednáší o sexualitě? Podle jejích slov je to díky úzké spolupráci s VORPEM, coţ je výbor pro ochranu rodičovských práv (www.vorp.cz) a hlavně reformě sexuální výchovy ve školách, se kterou mnozí rodiče ani odborníci nesouhlasí. Právě na tento popud paní doktorka vydala v roce 2011 další kníţku Jak mluvit s dětmi o sexu, manţelství a rodičovství.(www.ikarmel.cz) A o čem vlastně ta přednáška byla? Paní doktorka velice hezky zopakovala víceméně vše, co jsme uţ věděli, ale myslím si, ţe tyto všeobecně známé znalosti je občas dobré si trochu připomenout a hlavně je umět pouţít v praxi. Z těch hlavních zásad to jsou: Neutíkejte před zvídavými dotazy, vytvořte si pro děti čas i soukromí. 7

8 Neponiţujte děti. Mluvte jenom pravdu, ale není nutné říci hned vše. Berte v úvahu dosaţenou úroveň dítěte. Přizpůsobte se jazykovým dovednostem dítěte, mluvte srozumitelně a s ohledem na kulturní souvislosti. Nesmějte se některým dotazům. Mluvte pozitivně a s úctou. Nedevalvujte svoje i opačné pohlaví. Nebojte se přiznat, ţe něco nevíte (pojď, najdeme si to v encyklopedii nebo to zjistím a pak ti to řeknu) Slib vţdy dodrţet. Samozřejmě je nutné odpovědi dělit pro předškolní děti a starší děti. Ale vţdy odpovědět pravdu. Třeba na otázku: Kde se berou děti? Odpovědět: děti rostou mamince v bříšku. Děti se nekupují ani v obchodě ani v porodnici ani nerostou v zelí ani je nenosí čáp ani vrána atd. Důleţité a i nutné je poučit děti staršího věku. Začít s nimi mluvit o příznacích pohlavního dozrávání dřív neţ nastanou (u děvčat jiţ kolem 10. roku). Je dobré stihnout poučit, neţ přijdou špatní informátoři (media, kamarádi, časopisy ) Další je záleţitost křesťanské výchovy, coţ by i pro nás mělo být samozřejmé, ale myslím si, ţe máme rezervy. Jen pár námětů na přemýšlení: předmanţelská zdrţenlivost, 6.a 9.přikázaní, regulace porodnosti (ne všechny metody jsou v souladu s křesťanstvím), antikoncepce (je dobré vědět i o stinných stránkách pouţívání (www.prolife.cz) postabortivní syndrom (těţko zvládnutelná nemoc). No a na závěr ještě několik hesel: Sex není hračka pro děti. Je potřeba se uchovat čistý pro toho pravého. Sex je jednou, nikoliv jedinou dimenzí ţivota a vztahů. O sexu se můţe mluvit a má, ale vţdy s úctou. Je třeba se naučit ovládat-v ţivotě bude ještě mnoho chvil, kdy to člověk bude potřebovat. A teď vtip: Otec povídá svému 15-tiletému synovi: Synu pojď, popovídáme si o sexu Syn odpoví: Dobře tati...a co chceš vědět? Tak vám ze srdce přejeme, ať se Vám daří naplňovat tuto rodičovskou povinnost co nejlépe. Držíme Vám palce Tonča a Tomáš Venclovi Tentokrát s Broňou Halbrštátovou. Broňo, dozvěděla jsem se, že jsi navštívila minulý rok Zambii. S velkou zvědavostí bych Ti položila pár otázek. Jak ses prosím Tě k této dobrodružné cestě dostala? V loňském roce zorganizovaly národní kanceláře Papeţských misijních děl v ČR a v Zambii misijní cestu, jejímţ cílem bylo navštívit zambijské bohoslovce a kněze, školící centrum pro katechety, domovy pro chudé a potřebné a další projekty, které 8

9 financují PMD. Tým, který se do Zambie vypravil, tvořili P. Jiří Šlégr, národní ředitel Papeţských misijních děl, Martin J. Rýznar, kameraman a filmový dokumentarista, Filip Breindl, vedoucí zpravodajské redakce Radia Proglas. A protoţe v královéhradecké diecézi z pověření biskupa vykonávám sluţbu diecézní ředitelky PMD, stala jsem se dalším jejím členem. Jedním z velkých úkolů bylo pořídit co nejvíce filmového, fotografického a audio materiálu, který poslouţí k přípravě řady misijních materiálů a pomůţe přiblíţit místa, kam z naší vlasti posíláme finanční pomoc. Rozhodovala ses dlouho nebo Ti bylo hned jasné, že pojedeš? Kdyţ jsem se dozvěděla, ţe pojedu, měla jsem velkou radost a moc jsem se těšila. To bylo asi větší, neţ obavy, které samozřejmě přicházely také, abych všechno dobře zvládla, protoţe jsem na tak dalekou misijní cestu jela poprvé. Měla jsi před cestou strach? Asi ne. Ale nějak jsem si všechno začala představovat, jaké to tam bude, co nás čeká, a přemýšlela jsem o řadě dalších věcí Nastaly přípravy na cestu, ke kterým také patřilo např. obstarávání a absolvování poměrně velkého počtu očkování do africké země Mezi příjemnou přípravu naopak patřilo malování přáníček a vyrábění dárků pro zambijské děti, které jsme chystali s Misijním klubkem ve Slatině nad Zdobnicí. Uţ tehdy se děti těšily na vyprávění o tom, ke komu se jejich obrázky dostanou, a po celý čas jsme připravovanou misijní cestu podporovali společnou modlitbou. A jaké bylo samotné cestování? Samotné cestování začalo jízdou autem do Radia Proglas, kde v kapličce sv. Ducha slouţil mši svatou za cestovatele i misie otec Martin Holík (ředitel Proglasu) s otcem Jiřím. Po zabalení zavazadel do ochranné fólie jsme odjeli do Vídně na letiště. Tady začala naše mnohahodinová letecká pouť s přestupem v Londýně do hlavního města Lusaky v Zambii. První minuty v Africe, jaký to byl pocit? V prvním okamţiku mě napadlo: Tak jsem opravdu tady?! A upřímně děkovala Bohu, ţe jsme se šťastně snesli z výšin na zem a můţe začít objevování a poznávání A taky nás zalilo horko, snad jsme jen nečekali, ţe bude aţ 39 st.?! Dokázala by sis troufnout popsat místní obyvatele, myslím povahově? Jak jsem je mohla poznat, lidé byli vstřícní, milí, otevření, laskaví, do všeho, co dělali, šli naplno a s odpovědností. V jejich jednání byl cítit klid a ne shon a spěch, jako třeba u nás Velmi se mi líbil africký temperament, který bylo naplno vidět např. při slavení liturgie A jak se k Tobě osobně chovali? Velmi srdečně a pozorně. Děti, se kterými jsem byla poměrně často, byly zvídavé, upřímné a krásně se usmívaly Já ty jejich oči vidím dodnes Jak ses s nimi domluvila? Mám takovou zkušenost, ţe někdy není potřeba příliš mnoho slov, aby si lidé rozuměli. A v cizině pomohou gesta a jiné neverbální moţnosti. Ve škole jsem studovala 9

10 ruštinu a němčinu, angličtinu, která je v Zambii úředním jazykem, jsem se začala učit před rokem. Kdyţ bylo potřeba, kolegové mi ochotně s anglickými výrazy pomohli. Jinak se v Zambii mluví kromě angličtiny dalšími 73 kmenovými jazyky. Co Tě v této zemi nejvíce uchvátilo? Nejvíc asi právě lidé, setkání s nimi, bohoslovci, děti malé i velké, soudrţnost v rodinách, obětavost a pracovitost maminek, hluboká a opravdově ţitá víra Ale samozřejmě, ţe jsem se snaţila postihnout úplně všechno. Přírodu, ţivot v těch nejchudších oblastech i v hlavním městě Hlubokým záţitkem, na který nikdy nezapomenu, bylo pro mne setkání se sestrami klariskami a účast na bohosluţbě, kterou naplnily překrásnými zpěvy a tancem. Byla to nádherná a opravdová modlitba tělem i srdcem, plná lásky, úcty a něhy těţko se to slovy popisuje Co všechno jsi procestovala, viděla, poznala? Prvním místem, které jsme navštívili, byl seminář svatého Dominika v Lusace, kde jsme mapovali ţivot seminaristů a veškeré dění a zaznamenali jsme zpěvy bohoslovců s doprovodem bubínků, xylofonu a různých chrastítek. Byl to krásný záţitek nejen ke slyšení, ale i k vidění! Druhým seminářem byl seminář svatého Augustina v Kabwe. I zde jsme natáčeli prakticky všechno, ranní mši svatou, výuku bohoslovců, exteriéry semináře, ale i úklid prostor (všechno dělají bohoslovci sami), farmu, která slouţí jako základní zdroj potravin pro seminář. Pěstují se zde i různé plodiny, rýţe, kasava (hlízovitá zelenina), saláty i banány. Po překonání více jak 500 km jsme se dostali do Cigungu, pastoračního centra pro katechisty. To jsou lidé, často celé rodiny, kteří 10

11 nabídnou svůj ţivot Církvi pro sluţbu v oblastech, kam se kněz dostane třeba jen několikrát do roka. Místním lidem pak radí, učí je, vedou bohosluţby slova, uzavírají sňatky, pohřbívají I tady se pokračovalo v natáčení např. místního jídla nshima, coţ je kaše tuhé konzistence z kukuřičné mouky, obvykle doplněná dušeným salátem. Kaše je v Zambii základem kaţdého jídla a jí se rukama. V tomto centru jsem měla největší moţnost být s dětmi, učila jsem je české písničky a tance, ony mi na oplátku ukazovaly ty jejich, byly bezprostřední a dávaly najevo nadšení a radost, která mi u nás někdy chybí. Nemohu ale zapomenout na návštěvu osad, kde lidé ţijí ve velké chudobě a bídě, jen v temných chýškách, často nemocní nebo postiţení nebo trpící samotou Na těchto místech mi bylo opravdu smutno A naopak, jaká byla cesta zpět, myslím tím návrat do našeho bohatého světa, určitě se nejde dívat stejnýma očima, jako před odjezdem? To víš, domů jsme se těšili všichni. I kdyţ uţ v letadle se mi po všech, se kterými jsem se na africkém kontinentu poznala, začalo stýskat. Bylo to asi tím, ţe jsem si uvědomila, ţe se s nimi nejspíš na této pozemské pouti uţ nepotkám. A taky mi znovu došlo, kolik zbytečných a nepodstatných věcí člověk má a ţe není dobré na nich lpět K šťastnému ţivotu je třeba úplně něco jiného. mít rád a být tu pro druhé.. Plánuješ v blízké budoucnosti další cestu do zemí třetího světa? Na další zahraniční misijní cestu se zatím nechystám, ale i pro letošní rok je připravena misijní výprava, tentokrát na Srí Lanku. Pomáhám s přípravou. 11

12 Co bys vzkázala čtenářům Zvonů? Ţe se mohou všichni těšit na misijní filmy ze Zambie, na kterých uvidí místa a lidi, kterým mohou skrze papeţské misie pomoci. A těm, kteří PMD jakýmkoliv způsobem podporují, ať uţ modlitbou, obětí nebo finančními prostředky, chci moc poděkovat! Děkuji moc za rozhovor a přeji, ať se Ti práce pro misie daří! Ptala se Jana Krsková Den modliteb a postu za misionáře - mučedníky. Dne se spojíme k modlitbě za zemřelé misionáře. Můţeme tak vyjádřit vděčnost za jejich věrnost Bohu a posílit se jejich odvahou dát Pánu všechno. Misijní štrúdlování - záchrana dětí trpících hladem Ve dnech (ideálně v sobotu ) bychom se chtěli spojit s co nejvíce šikovnými lidmi v ČR, kteří umí upéci štrúdl a uspořádat celostátní Misijní štrúdlování. Zájemci napečou např. v rodině, farnosti, škole nebo v obci štrúdl a nabídnou ho s prosbou o dar pro hladovějící či jinak trpící děti v misiích (PMD). Akce proběhne v rámci aktivit Týdny pro neziskový sektor. Pro zmapování situace budeme vděčni, kdyţ nám sdělíte: místo, datum a hodinu konání akce; po skončení: počet pečících lidí, napečených štrúdlů, účastníků akce a výtěţek; recepty a fotky jsou vítány. Těšíme se, ţe si na pomoci potřebným pochutnáme a děkujeme za spolupráci. Na Misijní štrúdlování také zve DVD Misijní štrúdlování, které obsahuje 5 receptů tradičních domorodých jídel se zajímavou statistikou z misijních zemí. Dále 5 receptů a 5 videoklipů s ukázkou pečení štrúdlů, které v rámci pomoci lidem z misií pečou různá společenství a skupiny lidí. Můţete zde vidět děti z Misijního klubka, mládeţ, maminky apod. Kontakt: Papeţská misijní díla, Špindlerův Mlýn 33, tel , GSM brána (nepřijímá SMS), číslo účtu: /2700 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Adresa diecézní ředitelky PMD: Mgr. Bronislava Halbrštátová, Slatina nad Zdobnicí 309, tel Ráno někdy bývá tou nejhorší částí dne. Všechny úkoly, které je třeba zdolat, se tyčí jako neprostupná hradba, jako pohoří s vrcholy v mracích. Člověk se někdy cítí uţ předem poraţen, bez energie a potřebných sil a neschopen všechno zvládnout. Hodně lidí, co já vím, bolí břicho trémou uţ ráno v posteli. Hrůza! Právě teď, hned zrána, potřebujeme malou soukromou radost. Na posilnění. Malou ranní radostí bude sklenice vody vypitá na lačný ţaludek. Můţe být obyčejná, z kohoutku v koupelně, můţe to být nějaká minerálka. Jak chcete. Důleţité je uvědomit 12

13 si, ţe teď děláte něco velmi důleţitého pro sebe a všechny, které se vám podaří dnešního dne potkat. Sklenice vody na lačno osvěţí váš přes noc dehydrovaný organismus. (Víte, kolik litrů vody tělo přes noc vypotí?) Dostatek tekutin se projeví na hezké pleti i vlasech. (Víte, kolik ušetříte za kosmetiku, botoxové injekce a plastické operace?). Sklenice vody na lačno nastartuje trávicí procesy, takţe vzdaluje nebezpečí obávané zácpy. (Víte, ţe rakovina střeva začíná úpornými a častými zácpami?) nemáte-li zácpu, nebudete popudliví. Osvěţující chuť vody způsobí, ţe všechny ostatní chuti vaší snídaně vám budou připadat zřetelnější, barevnější. Moţná dokonce způsobí, ţe dostanete hlad. Kdo se ráno nenasnídá, pomlsává během dne, protoţe nemá dost sil a potřebuje doplnit energii. Má pak špatně rozvrţený příjem potravin a tloustne. Vidíte, jedna obyčejná sklenice vody ve správný čas znamená, ţe hned zrána jste udělali velké věci pro své zdraví, vzhled i náladu. Nemáte radost? Z knihy Jedno potěšení týdně, Hana Pinknerová Vybrala Lenka Konopková Starý čínský příběh vypráví o ţeně, které zemřel jediný syn. V hlubokém zármutku navštívila svatého muţe a zeptala se ho. Existuje nějaká modlitba nebo kouzelné zaříkadlo, jeţ by přivedly mého syna zpět k ţivotu? Svatý muţ ji neodmítl, ale aniţ by cokoliv vysvětlil, řekl jí: Přines mi hořčičné semínko z toho domu, kde nikdy nepoznali zármutek. Pomůţe ti zahnat ţal tvého ţivota. Ţena se tedy vydala hledat ono kouzelné hořčičné semínko. Nejdříve zamířila do nádherného bohatého domu. Zaklepala na dveře a řekla: Hledám dům, kde nikdy nepoznali zármutek. Jsem tady správně? Je to pro mě velmi důleţité. Místní lidé jí odpověděli: Tady jste na špatném místě, a začali popisovat všechny tragické události, které se jim v poslední době přihodily. Ţena si řekla: Kdo by těmto nebohým lidem mohl lépe pomoci neţ já, která jsem sama nešťastná? Zůstala u nich, utěšovala je, a po čase se opět vydala hledat dům, kde nikdy nepoznali zármutek. Obcházela domy i chatrče, ale všude jí vyprávěli o neštěstí. Nakonec byla tolik zaneprázdněna utěšováním druhých, ţe na kouzelné hořčičné semínko zapomněla. Ani si neuvědomila, ţe toto semínko vyléčilo její hluboký ţal. Převzato z knihy Brian Cavanaugh Malé příběhy Trpělivost je schopnost být dobré mysli i v situacích, jež vypadají beznadějně. (Gilbert Keith Chesterton) 13

14 Trend je všeobecný a dostal se dokonce pod vánoční stromeček. Krom klasických dárků si na Štědrý den rádi darujeme záţitky: seskok s padákem, exotickou dovolenou, let v balonu nebo bunde jump, a jistě na tom není nic špatného. O něco problematičtější je, ţe to začíná platit i pro duchovní ţivot: pokud z duchovní aktivity nemáme dobrý pocit, máme za to, ţe je někde chyba. Při svatých zpovědích se zpovídáme z toho, ţe mě modlitba nebaví, nechce se mi chodit do kostela, musím se dokonce do večerní modlitby nutit. Nemám z toho ten správný záţitek, pane faráři, stěţují si penitenti. Pokud se účastním tzv. kytarové mše svaté, písničky jsou nápadné svou úderností: vše je v pořádku, stále radostněji jdeme za Kristem, Pán Bůh miluje nás a my jeho, nejkrásnější chvíle jsou na kolenou, poznají nás po lásce, křesťany, aleluja, hosana. Pokud jsou mladí lidé katoličtí věřící a necítí při těchto písních nic, nebo se cítí dokonce trochu trapně, logicky se pak zpovídají z toho, ţe jim účast na mši svaté nepřináší ten správný záţitek, chybu hledají výhradně u sebe. Co s tím. Je mnoho spiritualit a nikde není psáno, ţe musí ţít všichni všechny. Pokud se mi zdají ukazovací písničky malých dětí o pampeliškách v ţlutém klobouku poněkud infantilní, nemusí to být nutně známkou toho, ţe jsem vyhořelý, nýbrţ naopak známkou, ţe zvolna dospívám. Ale především, pokud se mi nechce chodit do kostela, není to hřích, ale fakt. Podobně, pokud se musím nutit do času večerní modlitby, není to hřích, ale fakt. V katolickém náboţenství totiţ nejde o záţitek, jde o vztah, o rozhodnutí jít do vztahu, ať to stojí, co to stojí. Máme někdy dojem, ţe kdyţ nejednáme podle své přirozenosti a musíme se do věcí nutit vůlí, je něco špatně. Vyčítáme si pak, ţe neţijeme v harmonii se sebou samým, velmi často své motlitby odříkáme a pak jdeme spát, s otázkou, zda to vše má smysl. A právě ţe má. Jsem velkým příznivcem oddrmolených modliteb a bezmyšlenkově proţitých mší svatých a velmi si váţím všech modliteb, do kterých se člověk musí nutit. Jsem velkým přítelem růţenců, i kdyţ se u nich pozdě večer usíná. Moţná je to s modlitbou trochu podobné situaci našich studentů: Po večerech studují, neboť se domnívají, ţe je to důleţité. Obvykle se člověk do studia musí nutit a jistěţe není v harmonii se sebou samým a jedná proti své přirozenosti. Jenomţe to dělá, protoţe to má smysl! Kaţdé ranní vstávání na budík je proti přirozenosti člověka. Kdyţ spolu milenci a snoubenci budou jen tehdy, kdyţ je to baví, vztah nemůţe přeţít. Pokud budou studenti studovat, jen kdyţ je to baví, nic se nenaučí. Pokud budou rodiče vychovávat děti, jen kdyţ je to těší, nikoho nevychovají. Pokud se křesťan modlí, jen kdyţ ho to emocionálně uspokojí, nikam se nedostane. Z tohoto důvodu trvá Katechismus na pravidelné mši svaté, pravidelné modlitbě a pravidelném přistupování ke svátostem. Tyto katechismové povinnosti jsou rámec, ocelová konstrukce řádu, obrněný transportér, který člověka převeze přes pouště do lepších časů. V zahradě se umí procházet kaţdý, cesta přes poušť pro kaţdého není. Nezáţitkové křesťanství vyráţí bránu do nebe. Modlitba argentinských nocí, Marek Vácha Vybrala Jana Krsková, knihu ráda půjčím 14

15 Milé děti, Loudalka uţ dlouho ví, ţe kdyţ při mši svaté čteme z Bible, tak Pán Bůh k nám mluví a je s námi. Ale tento týden se dozvěděla, ţe Pán Jeţíš to zařídil ještě i jinak, jak s námi můţe zůstávat ještě daleko lépe a více neţ při čtení. Bylo to při Poslední večeři, kdyţ se loučil s apoštoly před tím, neţ byl zajat a ukřiţován. Tehdy jim naléhavě připomenul, ţe se mají mít rádi a nevytahovat se jeden nad druhého. Při té večeři vzal chléb, pomodlil se nad ním, rozlámal ho, dal svým apoštolům a řekl jim: To je moje tělo! A po večeři vzal kalich s vínem, znovu se pomodlil, dal ho apoštolům a řekl jim: Vezměte a pijte, to je moje krev! A ještě jim řekl: To konejte na mou památku! Apoštolové si to dobře pamatovali a aţ dodnes slavíme tuto Jeţíšovu večeři vţdycky, kdyţ jsme na mši svaté. Dobře se podívejte: i my zde máme stůl, kterému říkáme oltář. I my jsme na ten stůl přinesli své dary, zejména chléb a víno. A kněz nad tím chlebem a vínem vysloví slova samého Pána Jeţíše: To je mé tělo, to je má krev! V té chvíli se děje něco velikého. Uţ na tom stole neleţí obyčejný chleba a obyčejné víno, ale to sám Pán Jeţíš je doopravdy přítomný v podobě chleba a vína s námi. Je zde s námi jako náš král a my ho mezi sebou vítáme a proto také klečíme. Radujeme se, ţe On je uprostřed nás. Sekaná z králíka 1 vykostěný králík, 1/2kg bůčku, 20dkg slaniny nebo špeku, ½ housky namočené v mléce, 2 lţíce škrobu (Solamylu), 1-2 vejce, pepř, česnek, cibule, majoránka, sůl Králíka a bůček nakrájíme na kousky a umeleme. Smícháme s ostatním a uděláme dvě šišky, povrch pomaţeme rozkvedlaným vejcem a dáme péct. Pečeme na C. Kdyţ začne červenat, ztlumíme teplotu a dopečeme. 15 Kočičí výkřik 75dkg vepřového nebo hovězího masa, 1 cibule, sůl, máslo, kmín drcený, citrónová kůra, zázvor, hovězí vývar, zakysaná smetana, mouka Cibuli zpěníme na tuku, přidáme maso nakrájené na nudličky, osolíme, okořeníme zázvorem a drceným kmínem a dusíme doměkka. Pak přidáme zakysanou smetanu, kterou jsme promíchali s trochou mouky a podlijeme hovězím vývarem. Znovu zakryté ještě chvíli dusíme. Podáváme s rýţí. Dobrou chuť! Aneta Sršňová

16 setkání seniorů: v hod. a v hod. mše svatá pro děti: v hod. Milé děti a rodiče, srdečně jste zváni v hod. na faru na společné setkání s přípravou na dětskou mši svatou. setkání biřmovanců: 2. 3., , v hod. setkání misijního klubka: v hod. mše svatá a společné udělování pomazání nemocných: 3.3 v hod. postní duchovní obnova farnosti: Duchovní obnovu povede P. Antonín Krasucki, OP. Bliţší program bude vyhlášen v ohláškách o neděli. ministrantské setkání: , , v hod. (ministrantské setkání bývá v průběhu školního roku kaţdou druhou a čtvrtou sobotu v měsíci). týden modliteb za mládež: diecézní setkání mládeže, Hradec Králové: biblická hodina: kaţdé úterý v letním čase v hod. a zimním v hod. křížová cesta: rozdělení: 24.2: maminky; 2.3: muţi; 9.3: mládeţ; 23.3: děti; 30.3: ministranti; půl hodiny přede mší svatou Srdečně jste zváni do kostela sv. Mikuláše v Nekoři, kaţdý pátek od hod. do hod. na adoraci před vystavenou Nejsvětější svátostí Oltářní. V době postní bude adorace se svátostným poţehnáním po mši svaté. Změna vyhrazena. Všechny pastorační aktivity budou vyhlášeny v neděli u ohlášek a vyvěšené na farních stránkách. Zveme Vás na Květnou neděli 1. dubna 2012 v hod. do knapoveckého kostela na muzikálové představení o utrpení a smrti Jeţíše Krista. Pašijové hry byly inspirací pro zajímavý projekt Ţivé pašije, který vznikl v roce 2010 v Litomyšli. V projektu účinkuje téměř šedesát mladých zpěváků, herců, sólistů, tanečnic a muzikantů (rocková kapela, smyčcový sextet, ţesťové trio). Po představení zveme na občerstvení v duchu lidových tradic a českých Velikonoc. Akce je podporována městem Ústí nad Orlicí. Jana Staňková, Knapovec 122 P.Vladislav Brokeš, děkan Uzávěrka příštích Zvonů je 22. března, předem děkujeme za příspěvky ZVONY OD SVATÉHO MIKULÁŠE Vydává farní společenství ŘK farnosti NEKOŘ. Pouze pro vnitřní potřebu farnosti. Příspěvky vhazujte do krabičky Zvony, odevzdejte Janě Krskové, či zašlete na textu Lenka Konopková Náklady na vytištění 10,- Kč, prosíme, vhoďte do krabičky Zvony. 16

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav Vánoční Betlémská světýlka nesou se tmou, na stromech září s oblohou, šedý mráz přírodě korunu strojí, na oknech ledové obrazce zdobí. V červeném jablíčku uvidíš hvězdičku, po vodě pustíš z oříšku lodičku,

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 2 číslo 1 únor 2009 Charita Nový Hrozenkov na počátku roku 2009 Charita Nový Hrozenkov zaznamenala v uplynulém roce řadu změn a proto bychom vás rádi o těchto

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: !!POSTNÍ SPECIÁL!! soutěž CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: strana 1 osmisměrka strana 2 životopis o svaté Marii Magdalské strana 3 mše svatá část 1. pokračování strana 4, 5 připravme se na následující mše svaté

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků Veselé zoubky přednáška společnosti drogerie DM Davídek z 1.B se nám svěřil, jak se mu líbila přednáška o čištění zoubků. Ptala jsem se ho, jestli se mu akce líbila.

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 7 číslo 1 leden 2014

CHARITNÍ LISTY. ročník 7 číslo 1 leden 2014 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 7 číslo 1 leden 2014 Pokoj, radost a Boží požehnání ať Vás provází v celém roce!!! 2 0 1 4!!! ADVENTNÍ KONCERT CHARITY NOVÝ HROZENKOV V sobotu 7. prosince se

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Malá knížka o Amálce

Malá knížka o Amálce Malá knížka o Amálce Ahoj, jmenuji se Amalthea, ale říkají mi Amálka. Jsem bájná koza, první pěstounka, která se starala o malého Dia, když se o něj nemohla postarat jeho vlastní maminka. Proto podle mne

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

Charita sv. Anežky Otrokovice, Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice tel. 577 112 032, e-mail: otrokovice@caritas.cz DOTAZNÍK DOBROVOLNÍKA

Charita sv. Anežky Otrokovice, Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice tel. 577 112 032, e-mail: otrokovice@caritas.cz DOTAZNÍK DOBROVOLNÍKA Charita sv. Anežky Otrokovice, Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice tel. 577 112 032, e-mail: otrokovice@caritas.cz DOTAZNÍK DOBROVOLNÍKA Jméno: Příjmení: Kontaktní adresa: E-mail: PSČ: Kontaktní telefon:

Více

Čarovný mlýnek. Proč je mořská voda slaná

Čarovný mlýnek. Proč je mořská voda slaná Čarovný mlýnek Proč je mořská voda slaná Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D., DYS-centrum Praha Čarovný mlýnek

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU 1 Krásný den Jmenuji se Eva Peršinová a vítám vás na webových stránkách www.vitarianstyle.com. Pojďme se nyní podívat na třetí video s názvem: Jak na to, v podstatě

Více

Romská kuchařka. Perkelt

Romská kuchařka. Perkelt Romská kuchařka Soupis receptů na klasické romské pokrmy, které se připravovaly v rámci akce Dny romské kuchyně dne 30. 9. 2009 v Romském kulturním a společenském centru v Karviné za finanční spoluúčasti

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz Slovo kněze V červnu budeme v liturgii slavit Nejsvětější Srdce Ježíšova. Slovo Boži mluv o Božském Srdci v podobenství o ztracené ovci. Člověk má u Boha velikou hodnotu. Má také radost, když se člověk

Více

3/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 2. března 2014 8. neděle v mezidobí. Půst, almužna a modlitba.

3/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 2. března 2014 8. neděle v mezidobí. Půst, almužna a modlitba. dobroučské farnosti neděle 2. března 2014 8. neděle v mezidobí 3/2014 Slovo duchovního správce Půst, almužna a modlitba Postní doba má svoji zvláštní atmosféru. Proto je začátek postní doby vždy spojen

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Vánoční dopis 2013. Goliáš oloupen. Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích

Vánoční dopis 2013. Goliáš oloupen. Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích Vánoční dopis 2013 Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích Goliáš oloupen Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. (Lk 2,11) Ve čtvrté sloce známé vánoční písně Narodil

Více

přijmi pečeť daru Ducha svatého.

přijmi pečeť daru Ducha svatého. Christel Holl Úvodní setkání kandidátů k biřmování metodický postup přijmi pečeť daru Ducha svatého. z liturgie biřmování MYŠLENKY K TÉMATU Návrh úvodního setkání chce pomoci v situaci, kdy se k biřmování

Více

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM Radka Josková 1. LEKCE JAN 7,38 CÍL: vzbudit žížeň po Duchu svatém, touhu, otevřít srdce TÉMA: voda v přírodě a jak je to bez ní, voda v Bibli, Boží zaslíbení VĚK: předškolní

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Zaměřte pozornost dítěte na Ježíše a rodinu Vyrobte dětem adventní kalendář s biblickými verši (ze Starého i Nového zákona vztahující se k narození Pána Ježíše)

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Miluji Vás, Mistryně.

Miluji Vás, Mistryně. Odkud jste? Miluji Vás, Mistryně. Miluji Vás, Mistryně! Montreal. Montreal. Kanada? Kanada. Jižní Afrika. Och, můj Bože! Japonsko. (Japonsko!) USA. Au Lac (Vietnam). Různí lidé. Jak se máte lidi? Dobře,

Více

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA Kaţdý má právo mít a vyjádřit své vlastní názory, jeţ se mohou lišit od ostatních lidí. Má právo být vyslechnut a brán váţně. Můţe s námi nesouhlasit. Má právo vyjádřit hněv, přiznat

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12.

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12. Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 10:45 Za Jaroslava Melichara a syna 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Jakešovu a duše v očistci

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

30. listopadu 2009. Drazí přátelé,

30. listopadu 2009. Drazí přátelé, 30. listopadu 2009 Drazí přátelé, Posíláme Vám srdečné pozdravy z Bala Pragathi Kendra Services. Nejprve dovolte, abychom Vám popřáli veselé Vánoce a nový rok 2010 naplněný Boží milostí. Ať Pán pokoje

Více

(Vánoce) Vánoce ve Francii. Vánoce v Austrálii Vánoce v Číně v Rusku. v Německu ve Španělsku. v Grónsku. v USA

(Vánoce) Vánoce ve Francii. Vánoce v Austrálii Vánoce v Číně v Rusku. v Německu ve Španělsku. v Grónsku. v USA (Vánoce) Zjisti jak a kdy se slaví Vánoce nebo konec roku u vás, v Brazílii. Vyrob pozvánku k vám pro děti z Česka. Napiš na ni, co je pro vaši zemi zajímavé a typické. Vánoce ve Francii Vánoce v Austrálii

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

2. třída - Poznáváme Boží lásku

2. třída - Poznáváme Boží lásku 2. třída - Poznáváme Boží lásku Vazba učiva 2. ročníku na klíčové kompetence: Kompetence k učení V tematickém celku věnovaném stvoření a počátkům dějin spásy žáci získávají základy lidského a křesťanského

Více

Dej bůh štěstí tomu domu

Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu, my zpíváme, víme komu. Malému děťátku, Kristu Jezulátku, dnes v Betlémě narozenému. On rozdává štědrovničky, jabka, hrušky i trojníčky. Za naše zpívání,

Více

OD 13 DO 17 HODIN MĚSÍC LISTOPAD PLNÝ PŘEKVAPENÍ A ZÁBAVY A TAKÉ POZNÁVÁNÍ

OD 13 DO 17 HODIN MĚSÍC LISTOPAD PLNÝ PŘEKVAPENÍ A ZÁBAVY A TAKÉ POZNÁVÁNÍ OD 13 DO 17 HODIN MĚSÍC LISTOPAD PLNÝ PŘEKVAPENÍ A ZÁBAVY A TAKÉ POZNÁVÁNÍ Přivítali jsme opět mezi nás své kamarády z lesa, vody a vůbec z celé přírody. VÁŽENÍ RODIČE, V MĚSÍCI ŘÍJNU JSME VÁS NESVOLALI,

Více

Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí

Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí Latinsky: Ordo Baptismi parvulorum, editio typica 1969; editio typica altera 1973; nova reimpressio; nova impressio 2003. Česky: Křestní obřady (křest malých

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 1. Poslání a úkoly farní pastorační rady Farní pastorační rada (dále jen farní rada) je společenství

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Lilkové karbanátky. Ingredience. Postup přípravy receptu. podle potřeby. Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept

Lilkové karbanátky. Ingredience. Postup přípravy receptu. podle potřeby. Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept Lilkové karbanátky Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept Ingredience vejce 1-2 kusy cibule 1 kus lilek 1 kus česnek 2 stroužky podle potřeby mletý pepř strouhanka kari

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE PLZEŇ 10. 11.11.2011 DLOUHODOBÁ PÉČE V POJETÍ CHARITY ANEB PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE FARNÍ CHARITA -20 LET NAŠÍ ORGANIZACE VE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŢBÁCH Ředitelka Miloslava

Více

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. DYS-centrum Praha Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková, 2011

Více

Cesta vděčnosti / Cesta odcházení

Cesta vděčnosti / Cesta odcházení Cesta vděčnosti / Cesta odcházení Název a logo Advent-Orion je ochranná známka zapsaná do rejstříku ochranných známek Úřadu průmyslového vlastnictví pod číslem zápisu 198705. Advent-Orion, Praha 2012 Ilustrace

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Děti a tety z našeho Domova:

Děti a tety z našeho Domova: Všichni jsme prožívali vánoční svátky se svými blízkými, ať už doma nebo na našem Domově. Mnozí z vás o svých Vánocích napsali a namalovali hezké příspěvky: Děti a tety z našeho Domova: Na Štědrý den se

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Velké a malé příběhy moderních dějin

Velké a malé příběhy moderních dějin Gabriela Juříčková Zpovídaní mé babičky Boženy Žižkové, narozené v roce 1939 Autorka: Gabriela Juříčková Už by nechtěla vrátit komunisty, přitom všude jinde pořád slyším, jak prý tehdy bylo líp. Datum

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Klinika dětí a dorostu FNKV ve spolupráci se společností Nutricia a.s. Vás zve na EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Období přípravy na mateřství je jedním z nejkrásnějších v životě ženy.

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice

VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL 4. 11. 8.2012 Jilemnice VÝŽIVA > stejně důleţitá sloţka přípravy jako trénování > výţiva není pouze o svalové tkáni, ale i ostatních tkáních a orgánech > sportovec musí

Více

Krůtí guláš. Suroviny. Postup:

Krůtí guláš. Suroviny. Postup: Krůtí guláš 125 g krůtího masa na guláš zeleninový vývar z kostky 1/2 lžičky sladké papriky 50 g žampionů pórek 10 g másla 10 g hladké mouky 40 ml kysané smetany sůl, pepř olej Maso omyjeme, osušíme a

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více