Stati a zprávy z výzkumu HISTORIE POMOCI POTŘEBNÝM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stati a zprávy z výzkumu HISTORIE POMOCI POTŘEBNÝM"

Transkript

1 Stati a zprávy z výzkumu HISTORIE POMOCI POTŘEBNÝM Jaroslava Pavelková Anotace: Článek pojednává o péči o chudé a potřebné, jež jim byla poskytována během vývoje lidské společnosti. Kvalita života těchto lidí záleží na konání jich samých, ale závisí i na ostatních a jejich přístupu k této minoritní skupině (přístupy filozofické, kulturní, psychosociální, pedagogické, legislativní apod.). Klíčová slova: Žebráctví, bezdomovectví, znevýhodněné skupiny lidí Úvod Řešení problematiky zdravotně postižených a sociálně znevýhodněných jedinců i skupin obyvatelstva je neoddělitelnou součástí procesu humanizace a demokratizace současné české společnosti (Černá 2002). Jeho realita prostupující každou společnost je i polem, na němž se řeší nejednoduchý vztah těch silnějších, zdravých, nepostižených, kteří se reprezentují jako majorita k těm slabším, nemocným, postiženým. Ti jsou v postavení minoritním a pomoc i péči pro život potřebují. Jak uvádí B. Titzl (2000), postižení, nemoc, slabost všeho druhu (kam můžeme zařadit také skupinu lidí potřebných), jsou nejen protipóly ne-postižení, zdraví a síly, ale ve své komplementaritě jsou součástí lidského údělu stejně jako narození a smrt". Lidstvo je od svého vzniku provázeno nemocemi ať již fyzického či psychického rázu a z toho vyplývajícími důsledky, které ovlivňují jeho životní styl (Thomas 1989). Z uvedené nezasloužené nerovnosti a z různých omezení jsou nezbytná péče o zdravotně postižené a sociálně postižení, nemocní a trpící padlí na poli cti a představují daň, kterou lidstvo platí za pokrok" (Teilhard 1990, 1993). Zdravotní omezení z tohoto vyplývající, která jsme si zvykli označovat jako postižení (Titzl 2000), provázejí lidstvo od samého začátku, existují a existovat budou i přes velké úsilí vědy. Tato skutečnost je součástí každé společnosti a je i pólem, na němž se řeší vztah mezi silnějšími, zdravými a nepostiženými, představujícími majoritu, vedle slabších, nemocných, postižených a potřebných, kteří jsou v postavení minoritním. V minoritní skupině lidí jsou nejpatrnější právě ti postižení, což pochopitelně vyplývá z jejich rozdílnosti od ostatních z hlediska fyzického stavu těla a mentální úrovně. Z toho následné vychází i jejich způsob komunikace, chování, zvyky a způsob života ve společnosti. Na postižených lidech bylo vidět vždy určité omezení v životních možnostech, které se v daném sociokulturním prostředí a v dané době považovalo za normální (Titzl 2000). Tito lidé však byli stále součástí společnosti na

2 určitém společenském stupni a v kterékoliv dobé, i když byli sebevíce utlačováni a nacházeli se na okraji společnosti. Z hlediska historického uvažování se tradičně uvádí periodizace vývoje péče o defektní (potřebné) osoby, vypracovaná na základě schématu Antoina Condorceta M. Sovákem (1972): - stadium represivní: společnost postižené lidi vyvrhovala, respektive se jich zbavovala; - stadium zotročování: postižení byli využíváni jako otroci; - stadium charitativní: výrazem i oporou postoje k postiženým byla křesťanská charita; - stadium renesančního humanismu: k postiženým se hledal lidský poměr; - stadium rehabilitační: pro společnost se jevilo jako výhodnější raději postiženým najít možnost pracovního uplatnění, než je zdarma živit; - stadium socializační: v duchu socialistického humanismu má být postižený člověk prostřednictvím rehabilitace uschopňován k práci a ke společnému životu; - stadium prevenční: bude dominovat snaha předcházet defektivitě. člověka v mladším paleolitu ( let B.P.) přežívali lidé s vážným onemocněním a rozsáhlými poraněními, kteří se bez pomoci ostatních třeba po celý zbývající život neobešli. Výše uvedený autor navrhuje v hrubých rysech periodizovat daný vztah následovně: I. Stadium předinstitucionální. II. Stadium institucionální. 1. Instituce ještě nejsou rozčleněny dle cílových skupin a mají azylový charakter. 2. Instituce již jsou rozčleněny dle cílových skupin a mají výchovný příp. i léčebný charakter. 3. Tendence k odklonu od speciálních institucí k podpoře života postižených v neústavním prostředí. Předělem mezi I. a II. stadiem je podle Titzla v našich domácích podmínkách 13. století. Záměrné ustanovování institucí podle cílových skupin u nás začíná v roce 1786, kdy vzniká pražský ústav pro hluchoněmé. K odklonu od speciálních institucí k životu v rodině a v komunitě dochází zhruba v posledním desetiletí (Titzl 2005) a je zajišťován především nevládními organizacemi. Nesouhlas s předloženým schématem uvádí B. Titzl (2005) na základě nově zjištěných údajů, vycházejících mj. z vědeckých výzkumů zkoumání paleopatologických kosterních nálezů. Existuje dostatek důkazů k tvrzení, že např. již od konvenční hranice nástupu současného I další výsledky archeologických výzkumů pravěkých populací dokládají péči o postižené lidi a jejich přežívání. Z mnoha nálezů kosterních pozůstatků na území našeho státu je tato péče doložena u jedinců s těžkým postižením, kteří se dožili poměrně vysokého věku. Například

3 žena z trojhrobu objeveného u Dolních Věstonic v roce 1990, jejíž kostra vykazovala zřetelné patologické změny, kterými trpěla celý život, je důkazem takové péče (Klíma 1997). Jako péči o vývojově poškozené jedince lze také uvést příklad ženy ze slovanského hrobu, na jejíchž ostatcích byla prokazatelná vývojová vada (aplasie dens axis - Pavelková; Vyhnánek 1992). Nalezený jedinec se dožil dospělého věku a jeho poškození evidentně neumožňovalo běžně se o sebe starat způsobem, jak to činili příslušníci slovanských populací v každodenním životě. Na základě dochovaných písemných pramenů a mýtů lze zobecnit, že ve starověké společnosti právní norma majoritních svobodných členů k slabším a znevýhodněným osobám byla uskutečňována jen částečně. Tak jak to uvádí Titzl (2000), blaho člověka bylo úzce spojováno s obcí a po jejím opuštění mělo vždy za následek nouzi. Ale žebrání bylo považováno za nadevše trapné. Jedinou možností vyhnout se takovým koncům bylo stát se vojákem a bránit vlast před nepřítelem. Z toho ovšem následné plynuly i výhody spočívající v živení se na státní útraty tehdy, když byli jedinci zmrzačeni v boji a nesli v dalším životě fýzické následky, které je hendikepovaly (Plútarchos 1995). Svým způsobem byli podle tohoto autora podobně podporováni i sociálně slabí občané. Pro příchozí cizince a zchudlé Athéňany nechávali ve starověkém Řecku připravovat v dostatečném množství prosté jídlo a ovoce, a ti se mohli následně věnovat veřejné činnosti. I v Římě představitelé státu prokazovali svoji štědrost (např. při různých státních příležitostech rozdávali peníze a obilí, či byl zřízen fond na podporu opuštěných dětí a ty byly následné z těchto peněz živeny). Lze tedy konstatovat, že předkřesťanské období přiznává utrpení jistou kladnou hodnotu" (Titzl 2000), a je na člověku samotném, aby se pokusil vymanit ze starostí, chudoby, nemoci a postižení. Možnost opustit nejníže ve společnosti stojící sociální skupinu a dostat se na úroveň majoritní společnosti byla zpočátku mýtem. Tento problém zaměstnával antické vědce různých oborů i veřejné činitele. Přestože chtěli žít v řádu, v souladu s přírodou, museli se naučit přijímat fakt, že také člověk chudý, nemocný a postižený spoluvytváří obraz lidského rodu (stává se součástí měr všech věcí). Podpora těchto lidí se stává společensky žádoucí a má i význam pro toho, kdo ji poskytuje. Poté, co se institucionálně prosadilo křesťanství, převzalo tuto roli ono, a řešení problému se přeneslo na náboženskou půdu. Péče o chudé a bezprizorní byla tedy poskytována již před příchodem křesťanství. O některých z těchto akcí a skutků se dovídáme ze zaznamenaných textů či kronik, které vznikly z podnětu krále a císaře Karla IV., či z dochovaných pramenů o historii českého národa. Z kronik Karlovy doby mizí fráze o ochraně sirotků a vdov a o péči o chudé. S odvoláním na evangelium Lukáše (L14) vyjdi rychle na náměstí a do ulic města a přived' sem

4 chudé, zmrzačené a chromé" je však 0 potrebné pečováno (Kronika doby Karla IV in Titzl 2000). V textech jsou uváděny mimo jiné faktografické údaje o sociálních opatřeních pro chudé v širším pojetí společnosti oné doby. Obecné lze konstatovat, že ve středověku je počátek vzniku charitativního jednání a tím i vznik charitativních institucí na bázi dobrovolnosti organizační i finanční. Pokud někdo odkázal majetek chudým, znamenalo to, že jej předal církevnímu chudinskému fondu, kde si církevní obce vytvářely seznamy tzv. matrikulárních chudých (sirotci, vdovy, bezmocní, chudí, ale i lidé, kteří přišli o majetek neštěstím či pronásledováním) a tito dostávali podporu (Kadlec 1974). Někteří chudí žili v tzv. klášterních špitálech trvale a byli živeni z výnosů osad nebo odkazů dárců. Byli podělováni chlebem, zbylými potravinami od každého stolu, šaty, penězi; někdy k tomu patřila i bezplatná lázeň v určitých dnech (Balbín 1923). Po příchodu křesťanství na naše území se začaly zakládat při klášterech a kostelech chudobince, sirotčince a nalezince. Ale 1 přes tato opatření můžeme péči o chudé ve středověku popsat jako značně nahodilou, spíše jen s dobročinným charakterem. Teprve na sklonku středověku (15. století) lze zaznamenat i aktivní účast obcí, a to organizovanou formou církevních sbírek. Zde je možné ocitovat některé příklady katolických chudobinců diecése královéhradecké, jež Ferdinand Beneš publikoval v roce 1899 časopis Katolické duchovenstvo". Již v roce 1324 založil Štěpán Pirknar z Pirkenšteina měšťanský chudobinec v Kutné Hoře. Špitál" poskytoval zaopatření zchudlým měšťanům a jejich vdovám. Také založení chudobince v Německém Brodě bylo povoleno pražskou konsistoří již v roce Lidem se zde dostávalo celodenního zaopatření a ošacení. Jan Sezima z Rouchova založil roku 1447 pro chudé poddané z panství polenského špitál pro 12 osob, jenž byl rozšířen v 17. století o dalších 6 míst Ferdiandem Dietrichsteinem. Týž kníže založil ještě v Přibyslavi chudobinec pro 12 starých, již k práci neschopných žen. V Chocni vznikl chudobinec již v roce Dostávalo se zde celého zaopatření 5 osobám, jejichž jedinou povinností bylo udržovat čistotu v kostele. Špitál pro ošetření chudých založil v roce 1682 v Kyšperku (dnes Letohrad) Ignác Wittanovský, baron z Vlčkovic (pro 5 mužů a 5 žen). Ovšem první místo mezi chudobinci diecéze zaujímal hospital v Kuksu u Jaroměře, který založil a bohaté dotoval František Antonín Špork. V zakládací listině z roku 1711 určuje pravidla pro přijetí do tohoto zařízení. Podle ní mají být do špitálu přijímáni staří a neduživí lidé, zvláště staří vysloužilí vojáci z panství, a teprve kdyby tito nebyli, i chudí z okolí, tak, abyjich stále 100 dostávalo zaopatření. Poukázal peníze i pro řeholní personál. V Hořicích se nacházely dva chudobince (1714). V Kostelci nad Orlicí (1730) založil kanovník Jiří Průša útulek pro chudé ze svého rodiště k zajištění života tří starců a tří stařen. Z dalších můžeme zmínit

5 chudobinec v Žamberku, který vznikl v roce 1756 (pro 6 chudých). Také farář Václav Lichtenberg (1853) daroval v závěti svůj domek jako útulek pro chudé staré dělníky a služebníky biskupského panství chrasteckého. V Kyšperku se nacházel chudobinec, který založil arcikněz Antonín Buchtele (1874). V něm dostávalo byt, otop a peněžitou podporu pro život 20 chudých lidí. Pro rakousko-uherské poměry uvádí Šilhánová (1992): Vývoj veřejné chudinské péče byl od svých počátků spojen s domovským právem, které stanovilo obci povinnost pečovat o své chudé. Tato zásada byla již obsažena v říšském policejním řádu Ferdinanda I. z roku 1552, kdy stát poprvé zasáhl do úpravy chudinské péče, a zůstala základem chudinského zákonodárství po dalších 400 let. V době, kdy volné stěhování bylo právě omezeno, tvořila obec v podstatě uzavřený hospodářský celek úzce spjatý se svým obyvatelstvem a byla zároveň i přirozeným zázemím pro osoby, které se z různých důvodů ocitly v nouzi." Zákonné normy o domovském právu prošly různými úpravami a vývojovými fázemi, ale jeho hlavním obsahem zůstávalo právo na nerušený pobyt a chudinské opatření". Právními základy veřejné chudinské péče byly zejména říšský obecní zákon z roku 1862, domovský zákon z roku 1863 a novela domovského zákona z roku V jednotlivých zemích byly dále vydány zákony o obecních zřízeních (pro Čechy i pro Moravu z roku 1864 a pro Slezsko již roku 1863). Pouze v Čechách byl navíc v roce 1868 vydán zvláštní zemský chudinský zákon. V Rakousku-Uhersku byla v létech před první světovou válkou přijímána a prováděna opatření, která ve svém celku významně zlepšovala pracovní a sociální podmínky lidí. Byla věnována pozornost i bytovým problémům (např. ochrana nájemného apod.). Po vzniku ČSR byly zákonem č. 11 /1918 Sb., o zřízení samostatného státu československého, převzaty zákonné normy o chudobincích bývalého Rakouska pro historické země české a zákonná ustanovení o chudinství bývalých Uher pro Slovensko a Podkarpatskou Rus. Z poválečných zákonů měl velký význam zákon č. 126/1920 Sb., o zřízení župních a okresních úřadů v republice Československé, který umožňoval přesun veřejné chudinské péče na vyšší veřejněprávní svazky. Jako další můžeme uvést zákon č. 125/1927 Sb., 0 organisaci politické správy. Ten měl za úkol odstranit nestejnost zákonodárství z celostátního hlediska a nerovnoměrné zatížení obcí chudinským břemenem (Krajčová 2001). Domovský zákon" z roku 1863 a jeho novela z roku 1869 uváděly okolnosti, za kterých osoba získávala nárok na domovskou příslušnost k určité obci. Předpokladem domovského práva v obci bylo státní občanství, přičemž každý občan musel mít v některé obci své domovské právo ( 2 zákona). Veřejná chudinská péče se vztahovala nejen na příslušníky obce, ale 1 na bezdomovce, přespolní a cizince. Bezdomovci byli výrokem správního úřadu přikázáni některé obci, ve které pak měli

6 stejné oprávnění na chudinskou pomoc jako její příslušníci. Přikázání bezdomovce bylo jen provizorním řešením, které trvalo tak dlouho, dokud bezdomovec nenabyl někde domovského práva. V případě náhlé potřeby nesměla obec odepřít potřebnou pomoc ani přespolnímu chudému. Mohla pak na příslušné domovské obci požadovat refundaci nákladů. Určitou přímou povinnost zaopatřovat chudé, především bezdomovce, kteří se narodili ve veřejných porodnicích, měly i země vlastní. Až do roku 1948 měla velký význam v péči o bezdomovce a chudé i církev (kláštery). Změna režimu znamenala násilné převedení veškeré sociální a zdravotní péče do monopolu správy státu. Církev postupně přicházela o všechny své ústavy a zařízení. Od roku 1963 neměla již ani jediný dům pro poskytování pomoci potřebným. Její služby byly v Československu paradoxně obráceny směrem dovnitř církve (péče o přestárlé členy řeholních řádů a kongregací). V letech problematika péče o bezdomovce ustoupila do pozadí. Byli řazeni mezi sociálně nepřizpůsobivé, a ti spadali do péče sociálních kurátorů. Vztah bezdomovců k práci byl v této době velmi problémový. Byli stíháni spíše pro příživnictví, protože v té době měl každý občan povinnost pracovat. Část bezdomovců unikala pozornosti, a to především ve velkých městech. Ale v zájmu tehdejšího režimu bylo, aby existence těchto lidí nebyla příliš zdůrazňována, a pokud byli, rekrutovali se ze skupiny lidi spíše nepřizpůsobivých, v některých případech snad i mentálně retardovaných. Změna politického režimu a jeho principů - od totalitního k demokratickému - přinesla řadu transformačních problémů. Jedním z nich je zviditelnění osob žebrajících a lidí bez přístřeší. Do této skupiny lze právě zařadit jedince, kteří v důsledku státní politiky byli systematicky umísťováni do různých státních zaopatřovacích zařízení nebo podnikových a jiných podobných ubytoven. Jsou to občané, kteří nebyli schopni zvládnout probíhající ekonomickou, politickou a společenskou transformaci k trendům západní tržní demokratické společnosti (http://mcssp.cz/default. aspx?uc=uc0528cartifactid=257). Revoluce v roce 1989 znamenala odstranění monopolu státu v oblasti sociální péče. Již v roce 1989 požádala československá vláda velitelství Armády spásy v Londýně, aby jí ukázala, jak řešit vznikající sociální problémy. Rozvoj zaznamenala opět i církevní sociální péče, která byla po řadu let zastavena. V té době v Československu vznikají nezávislá občanská sdružení na pomoc sociálně potřebným. Různé reorganizace v oblasti státní sociální péče probíhají i v současné době (rozšiřování domů pro přebývání, zřizování ubytoven atd.). V letošním roce (2007) dochází v sociální síti k mnoha změnám (např. jde o systém sociálních dávek, zákon o sociálních službách aj. - cz/zprávy/4879/). Např. zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona

7 č. 29/2007 Sb. uvádí, že upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci (dále jen osoba") prostřednictvím sociálních služeb a příspěvku na péči, podmínky pro vydání oprávnění k poskytování sociálních služeb, výkon veřejné správy v oblasti sociálních služeb, inspekci poskytování sociálních služeb a předpoklady pro výkon činnosti v sociálních službách. Dále tento zákon upravuje předpoklady pro výkon povolání sociálního pracovníka, pokud vykonává činnost v sociálních službách nebo podle zvláštních právních předpisů při pomoci v hmotné nouzi, v sociálnéprávní ochraně dětí, ve školách a školských zařízeních, ve zdravotnických zařízeních, ve věznicích, v zařízeních pro zajištění cizinců a v azylových zařízeních. Na vládách záleží, aby využívaly nástrojů proti společenskému vyloučení, jako jsou legislativní právo na bydlení a jeho důsledné uplatňování, podpora solidarity v boji proti sociálnímu vyloučení, vytváření a udržování pracovních míst (největší priorita), investice do pracovních sil, rovná příležitost pro všechny, úsilí proti xenofobii a rasismu, programy sociální integrace a reintegrace, permanentní udržování sociálního dialogu, účinná aplikace práva a přizpůsobování legislativy společenským změnám, péče o veřejné zdraví, posilování vzdělanosti, udržování mezinárodních vztahů při stavbě národního i evropského trhu práce, zvyšování péče o bezpečnost práce (Umlaufová 1994). O současných opatřeních z hlediska státu a ziskových i neziskových organizací se bude dále diskutovat. Sociální pracovník Pénkava z Městského centra sociálních služeb a prevence hlavního mésta Prahy charakterizuje žebráka jako člověka, který se rozhodl zvolit si žebráctví jako zdroj obživy. Podle jeho zkušenosti se jedná většinou o lidi, kteří jsou zdravotně handicapováni, ne však natolik, aby získali invalidní důchod, nebo o takové, kteří nemají odpracované dostatečné množství let k získání starobního nebo invalidního důchodu. Mezi další důvody uvádí zmíněný autor rezignaci na momentálně obtížně řešitelnou životní situaci atd. Způsob jejich žebrání je rozmanitý. Prosící osoba se většinou snaží svým chováním vyvolat u kolemjdoucích potencionálních dárců lítost, soucit, pochopení a ochotu obdarovat převážně finančními prostředky. Popsaný způsob žebrání rozděluje na dvě formy: Aktivní žebrák obchází kolemjdoucí a s nataženou rukou, kelímkem nebo kloboukem se snaží sugestivně vymáhat almužnu. Pasivní žebrající osoba se nachází zpravidla v různých, většinou nehybných polohách, v některých případech obklopena psy. Demonstruje svoji přítomnost a nechává na dobrovolném uvážení kolemjdoucích, zda se rozhodnou ji obdarovat či nikoliv. Dále rozděluje tyto lidi na několik podskupin (http://mcssp.cz/ default.aspx?uc=uc052&artifactid=257). Charakterizuje žebráka - somráka - většinou jako mladého jedince do 30 let, který používá metodu obcházení a zastavování lidí na ulici s připraveným nepravdivým

8 příběhem (např. potřebují nutně na vlak, byl jsem okraden apod.) nebo s upřímným doznáním. Získané finanční prostředky nejsou vždy hlavním příjmem těchto osob. Tento způsob považuje veřejnost za nejvíce obtěžující. Další kategorii popisuje jako žebráka - umělce. To je člověk, který za pomoci hudebního nástroje, svého hlasu nebo jiných uměleckých činností žádá o odměnu za svou činnost. I přesto, že se ve většině případů nejedná o lidi, kteří jsou závislí pouze na příjmu z této činnosti, lze tuto činnost klasifikovat jako žebrání. Žebráky - uprchlíky - hodnotí v drtivé většině případů jako cizí statní příslušníky převážně z východní Evropy a postsovětských zemí, kteří se pohybují na území naší republiky nezřídka nelegálně, bez platného povolení k pobytu. Tato skupina žebráků je často organizovaná. Tzv. činnost" v ní je strukturovaná tím, že je rozdělována vedením klanu (záleží na národnosti a kultuře, ale především jsou to starší muži) na informátory, strážce (monitorující případný výskyt policejních hlídek) a konečné články skupiny, což jsou aktivně žebrající členové (např. ženy obklopené dětmi nebo děti samotné). Jako poslední příklad uvádí žebráka - experimentátora. V tomto případě se jedná o jedince, kteří se oblékají a upravují tak, aby vzbuzovali v lidech soucit. Výše výdělku prostřednictvím žebrání není pro ně důležitá, protože tuto činnost provozují pouze jako určitý druh dobrodružství. Zároveň však nespadají do okruhu osob na hranici chudoby. Tento typ žebráctví se vyskytuje výjimečně. Závěr Nezávisle na tom, čemu ve svém nitru věříme, by se měl člověk chovat jako kulturní bytost a snažit se dodržovat lidská práva. Přizpůsobovat svoje chování a následné konání ke svému okolnímu světu. Měl by být zodpovědný za své činy, za vztahy k druhým, které souvisejí s úsilím a snahami pomoci zlepšit život lidí v nouzi a chudobě a podporují lidská práva. Kultivací lidských vztahů v současné společnosti je nutné prohlubovat její demokratizaci a humanizaci a prosazovat práva na občanskou spravedlnost u společensky vyloučených minoritních skupin našich spoluobčanů. Demokratická společnost by měla uznávat a respektovat skutečnost, že všichni lidé mají mít stejná práva. Zajišťovat jim co nejlepší podmínky pro život a veškeré nutné sociální zabezpečení, které si nejsou sami schopni získat z různých objektivních či subjektivních důvodů, je povinností každého z nás. Literatura: BALBÍN, B. Obrana jazyka slovanského, zvláště českého. Praha: Družstvo přátel studia - L. Kuncíř, 1923, 135 s. BENEŠ, F. Některé katolické chudobince diecése královéhradecké. Časopis katolického duchovenstva, 1899, roč. 40, s CONDORCET, A. In SOVÁK, M. Nárys speciální pedagogiky. Praha : SPN, 1972, 208 s. ČERNÁ, M. Zdravotně postižení a multikulturní tolerance. In Kapitoly z mul-

9 tikulturní tolerance. Praha: SVLP EIS; PedF UK, 2002, sv. 17, s ISBN KADLEC, J. Církevní dějiny. Praha: Česká katolická Charita, s. KLÍMA, B. Lovci mamutů z Předmostí. Praha : Academia, 1997, 157 s. ISBN KRAJČOVÁ, J. Problematika žebráků a bezdomovců v Praze. Postoj společnosti k této otázce. Diplomová práce. Praha, Univerzita Karlova v Praze. Pedagogická fakulta. 78 s. KROUPOVÁ, A. Multikulturní a interkulturní dimenze vzdělávání. In Kapitoly z multikulturní tolerance. Praha: SVLP EIS; PedF UK, 2002, sv. 17, s ISBN KROUPOVÁ, A. Výchova k lidským právům ve škole - příklad multikulturní tolerance a interkulturní komunikace. In Kapitoly z multikulturní tolerance. Praha : SVLP EIS; PedF UK, 2002, sv. 17, s ISBN PAVELKOVA, J.; VYHNÁNEK, L. Hypoplasie des Dens Axis : Ein Seltener palaeopathologischer Befund. Antropologie, 1992, vol. 30, no. 2, s ISSN PLUTARCHOS. O delfském E. Praha : Herrmann a synové, 1995,219 s. SOVÁK, M. Nárys speciální pedagogiky. Praha: SPN, s. ŠILHÁNOVÁ, H. Domovské právo a věřejná chudinská péče. Sociální politika, 1992, roč. XVIII, č. 9, s. 10. TEILHARD DE CHARDIN, P. Místo člověka v přírodě. Praha : Svoboda- Libertas, 1993, 163 s. ISBN TEILHARD DE CHARDIN, P. Vesmír a lidstvo. Praha : Vyšehrad, 1990, 265 s. THOMAS, L. Myšlenky pozdě v noci. Praha : Mladá fronta, 1989, 287 s. TITZL, B. Postižený člověk ve společnosti. Praha : PedF UK, 2000, 250 s. ISBN TITZL, B. Skutečně platí Sovákova periodizace vztahu společnosti k postiženým? In Postižený člověk v dějinách I. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005, s ISBN UMLAUFOVÁ, A. Bezdomovci. Písemná práce k postupové zkoušce. Praha, Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta. Katedra sociální práce. Zákon č. 11/1918 Sb., o zřízení samostatného státu československého Zákon č. 126/1920 Sb., o zřízení župních a okresních úřadů v republice Československé Zákon č. 125/1927 Sb., o organisaci politické správy Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 29/2007 Sb. Internetové strany: WWW: <http://mcssp.cz/default. ' aspx?uc=uc0528cartifactid=257> [cit ]. WWW: <http://www.peníze.cz/zprávy/4879 >[cit ].

Metodický postup: Systém vzdělávání finanční gramotnosti pro znevýhodněné občany (návrh přípravy školitelů)

Metodický postup: Systém vzdělávání finanční gramotnosti pro znevýhodněné občany (návrh přípravy školitelů) Metodický postup: Systém vzdělávání finanční gramotnosti pro znevýhodněné občany (návrh přípravy školitelů) Metodický postup byl vytvořen v rámci projektu Vzděláváním odborníků v oblasti finanční gramotnosti

Více

PROBLEMATIKA ŽEBRÁKU A BEZDOMOVCŮ

PROBLEMATIKA ŽEBRÁKU A BEZDOMOVCŮ Stati a zprávy z výzkumu PROBLEMATIKA ŽEBRÁKU A BEZDOMOVCŮ Jaroslava Pavelková Anotace: Příspěvek je věnován problematice bezdomovců a žebráků. Podává základní informace o této tematice jako o sociální

Více

BEZDOMOVECTVÍ A BEZDOMOVCI Z POHLEDU KRIMINOLOGIE

BEZDOMOVECTVÍ A BEZDOMOVCI Z POHLEDU KRIMINOLOGIE INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI BEZDOMOVECTVÍ A BEZDOMOVCI Z POHLEDU KRIMINOLOGIE Závěrečná zpráva Zpracovaly: PhDr. Markéta Štěchová (odpovědná řešitelka) PhDr. Marina Luptáková JUDr. Bedřiška

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Sociální pomoc. Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení. Diplomová práce.

Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Sociální pomoc. Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení. Diplomová práce. Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Diplomová práce Sociální pomoc Volná Danuše 2006 Prohlašuji tímto, že jsem diplomovou práci na téma Sociální pomoc

Více

Sociální politika 1. ročník Sociální činnost

Sociální politika 1. ročník Sociální činnost Sociální politika 1. ročník Sociální činnost Mgr. et Mgr. Veronika Nosková 2., upravené vydání Učební a studijní texty vzniklé v rámci projektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP

Více

Dobrovolníci v sociálně preventivním programu

Dobrovolníci v sociálně preventivním programu MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra sociální pedagogiky Dobrovolníci v sociálně preventivním programu Diplomová práce Brno 2006 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D.

Více

1 GENEZE SOCIÁLNÍ POLITIKY

1 GENEZE SOCIÁLNÍ POLITIKY 1 GENEZE SOCIÁLNÍ POLITIKY O sociální politice mluvíme v okamžiku, kdy stát svými opatřeními cíleně směřuje ke změně sociální reality. Stát se začíná zajímat o sociální problémy v okamžiku, kdy začnou

Více

1.SOCIÁLNÍ STÁT. Pojem sociální stát

1.SOCIÁLNÍ STÁT. Pojem sociální stát 1.SOCIÁLNÍ STÁT * Pojem stát představuje jeden ze základních pojmů sociologie, právní vědy a moderní politologie. * Obvykle je stát spojován s problematikou moci ve společnosti a jejím rozdělováním, s

Více

Sociální zabezpečení 3. ročník Sociální činnost

Sociální zabezpečení 3. ročník Sociální činnost Sociální zabezpečení 3. ročník Sociální činnost Mgr. et Mgr. Veronika Nosková 1. vydání Učební a studijní texty vzniklé v rámci projektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK vydalo

Více

Sociální služby v sociálním zabezpečení

Sociální služby v sociálním zabezpečení Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Diplomová práce Sociální služby v sociálním zabezpečení Lucie Vrbová Akademický rok 2008/2009 Prohlašuji, že jsem

Více

U IVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍ Ě FAKULTA HUMA IT ÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno

U IVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍ Ě FAKULTA HUMA IT ÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno U IVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍ Ě FAKULTA HUMA IT ÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Oblastní charita Znojmo jako sociální pomoc osobám v hmotné nouzi DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce:

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA OCHRANA PRÁV SENIORŮ V POBYTOVÉM ZAŘÍZENÍ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA OCHRANA PRÁV SENIORŮ V POBYTOVÉM ZAŘÍZENÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA OCHRANA PRÁV SENIORŮ V POBYTOVÉM ZAŘÍZENÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Katedra: Vedoucí práce: Studijní program: Studijní obor: Jana Vajsarová DiS.

Více

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR Být jiný je normální Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření Lenka Krhutová Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených Olomouc, listopad 2005 1 Mgr. Lenka Krhutová,

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra praktické teologie. Bakalářská práce

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra praktické teologie. Bakalářská práce Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra praktické teologie Bakalářská práce BEZDOMOVSTVÍ A SROVNÁNÍ NABÍZENÝCH SLUŽEB CÍRKEVNÍMI ZAŘÍZENÍMI MUŽŮM BEZ DOMOVA NA ÚZEMÍ JIŽNÍCH

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno. Asistence jako jedna z forem pomoci rodinám

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno. Asistence jako jedna z forem pomoci rodinám UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Asistence jako jedna z forem pomoci rodinám BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Marcela Zvonařová

Více

Pracovní příležitosti osob se zrakovým postižením kdysi a dnes

Pracovní příležitosti osob se zrakovým postižením kdysi a dnes UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Pracovní příležitosti osob se zrakovým postižením kdysi a dnes Bakalářská práce Šárka Chvátalová Vedoucí práce: Mgr. Marie Ortová Studijní program:

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY 2. ročník Sociální činnost

SOCIÁLNÍ SLUŽBY 2. ročník Sociální činnost SOCIÁLNÍ SLUŽBY 2. ročník Sociální činnost Mgr. Hana Straková 2., upravené vydání Učební a studijní texty vzniklé v rámci projektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK, vydalo SOU

Více

Západočeská Univerzita v Plzni Fakulta právnická DIPLOMOVÁ PRÁCE. Vývoj sociálního zabezpečení na území ČR

Západočeská Univerzita v Plzni Fakulta právnická DIPLOMOVÁ PRÁCE. Vývoj sociálního zabezpečení na území ČR Západočeská Univerzita v Plzni Fakulta právnická DIPLOMOVÁ PRÁCE Vývoj sociálního zabezpečení na území ČR Plzeň, 2013 Petr Sládek Západočeská Univerzita v Plzni Fakulta právnická Katedra pracovního práva

Více

TEORIE SOCIÁLNÍ PRÁCE

TEORIE SOCIÁLNÍ PRÁCE VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra sociální práce TEORIE SOCIÁLNÍ PRÁCE SKRIPTA Jana Novotná 2014 Obsah: 1. Úvod do sociální práce... 5 1.1. Definice sociální práce... 6 1.2. Cíle sociální práce...

Více

Církevní školství v České republice

Církevní školství v České republice Církevní školství v České republice Zdeňka Dohnalová, FF MU, pedagogika Církevní školství v České republice 45 Úvod Otázka církevního školství v České republice stála po dlouhá desetiletí na pokraji zájmu

Více

Rodiče a dítě se zdravotním postižením (nejen) na základní škole. Jan Michalík

Rodiče a dítě se zdravotním postižením (nejen) na základní škole. Jan Michalík Rodiče a dítě se zdravotním postižením (nejen) na základní škole Jan Michalík Studio Press s.r.o. pro Společnost pro MPS, 2013 Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními CZ.1.07/1.2.00/14.0040

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České Republiky. Sociální politika

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České Republiky. Sociální politika Sociální politika Obsah 1. Základní charakteristika sociální politiky 1.1. Objekty a subjekty sociální politiky 1.2. Typy (modely) sociální politiky 1.2.1. Model sociální politiky České republiky 1.3.

Více

Studie o dobrovolnictví

Studie o dobrovolnictví Studie o dobrovolnictví (Koncepce politiky vlády vůči nestátním neziskovým organizacím do roku 2020) 1) Vývoj a současnost dobrovolnictví jako jednoho z typologických znaků NNO 1.1 Kořeny lidské sounáležitosti

Více

ANALÝZA VYPLACENÝCH DÁVEK HMOTNÉ NOUZE V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

ANALÝZA VYPLACENÝCH DÁVEK HMOTNÉ NOUZE V JIHOMORAVSKÉM KRAJI SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb ANALÝZA VYPLACENÝCH DÁVEK HMOTNÉ NOUZE V JIHOMORAVSKÉM

Více

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Matoušek, Oldřich Sociální služby : legislativa, ekonomika, plánování, hodnocení / Oldřich Matoušek a kol. Vyd. 1. Praha : Portál, 2007. 184 s. ISBN 978-80-7367-310-9

Více

U N I V E R Z I T A K A R L O V A

U N I V E R Z I T A K A R L O V A U N I V E R Z I T A K A R L O V A Pedagogická fakulta ÚSTAV PROFESNÍHO ROZVOJE PRACOVNÍKŮ VE ŠKOLSTVÍ Centrum školského managementu Církevní škola z pohledu řídícího pracovníka a z pohledu na personalistiku

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze. Dobrovolnictví v neziskových organizacích a jeho význam pro rozvoj regionu Bakalářská práce

Česká zemědělská univerzita v Praze. Dobrovolnictví v neziskových organizacích a jeho význam pro rozvoj regionu Bakalářská práce Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra humanitních věd Dobrovolnictví v neziskových organizacích a jeho význam pro rozvoj regionu Bakalářská práce Autor práce: Barbora

Více

Kapitoly z dějin sociální práce

Kapitoly z dějin sociální práce E S F p r o j e k t O P v z d ě l á v á n í p r o k o n k u r e n c e s c h o p n o s t I n o v a c e a m o d e r n i z a c e v ý u k y a z v y š o v á n í o d b o r n ý c h k o m p e t e n c í D u š a

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Pomoc v hmotné nouzi Studijní program: B6804 Právní specializace Studijní obor:

Více

Příběhy ze špatné čtvrti. aneb jak pracovat s tématem segregace nejen ve školství

Příběhy ze špatné čtvrti. aneb jak pracovat s tématem segregace nejen ve školství Příběhy ze špatné čtvrti aneb jak pracovat s tématem segregace nejen ve školství Příběhy ze špatné čtvrti aneb jak pracovat s tématem segregace nejen ve školství Tomáš Nikolai (ed.) EDITOR: Mgr. Tomáš

Více