Stati a zprávy z výzkumu HISTORIE POMOCI POTŘEBNÝM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stati a zprávy z výzkumu HISTORIE POMOCI POTŘEBNÝM"

Transkript

1 Stati a zprávy z výzkumu HISTORIE POMOCI POTŘEBNÝM Jaroslava Pavelková Anotace: Článek pojednává o péči o chudé a potřebné, jež jim byla poskytována během vývoje lidské společnosti. Kvalita života těchto lidí záleží na konání jich samých, ale závisí i na ostatních a jejich přístupu k této minoritní skupině (přístupy filozofické, kulturní, psychosociální, pedagogické, legislativní apod.). Klíčová slova: Žebráctví, bezdomovectví, znevýhodněné skupiny lidí Úvod Řešení problematiky zdravotně postižených a sociálně znevýhodněných jedinců i skupin obyvatelstva je neoddělitelnou součástí procesu humanizace a demokratizace současné české společnosti (Černá 2002). Jeho realita prostupující každou společnost je i polem, na němž se řeší nejednoduchý vztah těch silnějších, zdravých, nepostižených, kteří se reprezentují jako majorita k těm slabším, nemocným, postiženým. Ti jsou v postavení minoritním a pomoc i péči pro život potřebují. Jak uvádí B. Titzl (2000), postižení, nemoc, slabost všeho druhu (kam můžeme zařadit také skupinu lidí potřebných), jsou nejen protipóly ne-postižení, zdraví a síly, ale ve své komplementaritě jsou součástí lidského údělu stejně jako narození a smrt". Lidstvo je od svého vzniku provázeno nemocemi ať již fyzického či psychického rázu a z toho vyplývajícími důsledky, které ovlivňují jeho životní styl (Thomas 1989). Z uvedené nezasloužené nerovnosti a z různých omezení jsou nezbytná péče o zdravotně postižené a sociálně postižení, nemocní a trpící padlí na poli cti a představují daň, kterou lidstvo platí za pokrok" (Teilhard 1990, 1993). Zdravotní omezení z tohoto vyplývající, která jsme si zvykli označovat jako postižení (Titzl 2000), provázejí lidstvo od samého začátku, existují a existovat budou i přes velké úsilí vědy. Tato skutečnost je součástí každé společnosti a je i pólem, na němž se řeší vztah mezi silnějšími, zdravými a nepostiženými, představujícími majoritu, vedle slabších, nemocných, postižených a potřebných, kteří jsou v postavení minoritním. V minoritní skupině lidí jsou nejpatrnější právě ti postižení, což pochopitelně vyplývá z jejich rozdílnosti od ostatních z hlediska fyzického stavu těla a mentální úrovně. Z toho následné vychází i jejich způsob komunikace, chování, zvyky a způsob života ve společnosti. Na postižených lidech bylo vidět vždy určité omezení v životních možnostech, které se v daném sociokulturním prostředí a v dané době považovalo za normální (Titzl 2000). Tito lidé však byli stále součástí společnosti na

2 určitém společenském stupni a v kterékoliv dobé, i když byli sebevíce utlačováni a nacházeli se na okraji společnosti. Z hlediska historického uvažování se tradičně uvádí periodizace vývoje péče o defektní (potřebné) osoby, vypracovaná na základě schématu Antoina Condorceta M. Sovákem (1972): - stadium represivní: společnost postižené lidi vyvrhovala, respektive se jich zbavovala; - stadium zotročování: postižení byli využíváni jako otroci; - stadium charitativní: výrazem i oporou postoje k postiženým byla křesťanská charita; - stadium renesančního humanismu: k postiženým se hledal lidský poměr; - stadium rehabilitační: pro společnost se jevilo jako výhodnější raději postiženým najít možnost pracovního uplatnění, než je zdarma živit; - stadium socializační: v duchu socialistického humanismu má být postižený člověk prostřednictvím rehabilitace uschopňován k práci a ke společnému životu; - stadium prevenční: bude dominovat snaha předcházet defektivitě. člověka v mladším paleolitu ( let B.P.) přežívali lidé s vážným onemocněním a rozsáhlými poraněními, kteří se bez pomoci ostatních třeba po celý zbývající život neobešli. Výše uvedený autor navrhuje v hrubých rysech periodizovat daný vztah následovně: I. Stadium předinstitucionální. II. Stadium institucionální. 1. Instituce ještě nejsou rozčleněny dle cílových skupin a mají azylový charakter. 2. Instituce již jsou rozčleněny dle cílových skupin a mají výchovný příp. i léčebný charakter. 3. Tendence k odklonu od speciálních institucí k podpoře života postižených v neústavním prostředí. Předělem mezi I. a II. stadiem je podle Titzla v našich domácích podmínkách 13. století. Záměrné ustanovování institucí podle cílových skupin u nás začíná v roce 1786, kdy vzniká pražský ústav pro hluchoněmé. K odklonu od speciálních institucí k životu v rodině a v komunitě dochází zhruba v posledním desetiletí (Titzl 2005) a je zajišťován především nevládními organizacemi. Nesouhlas s předloženým schématem uvádí B. Titzl (2005) na základě nově zjištěných údajů, vycházejících mj. z vědeckých výzkumů zkoumání paleopatologických kosterních nálezů. Existuje dostatek důkazů k tvrzení, že např. již od konvenční hranice nástupu současného I další výsledky archeologických výzkumů pravěkých populací dokládají péči o postižené lidi a jejich přežívání. Z mnoha nálezů kosterních pozůstatků na území našeho státu je tato péče doložena u jedinců s těžkým postižením, kteří se dožili poměrně vysokého věku. Například

3 žena z trojhrobu objeveného u Dolních Věstonic v roce 1990, jejíž kostra vykazovala zřetelné patologické změny, kterými trpěla celý život, je důkazem takové péče (Klíma 1997). Jako péči o vývojově poškozené jedince lze také uvést příklad ženy ze slovanského hrobu, na jejíchž ostatcích byla prokazatelná vývojová vada (aplasie dens axis - Pavelková; Vyhnánek 1992). Nalezený jedinec se dožil dospělého věku a jeho poškození evidentně neumožňovalo běžně se o sebe starat způsobem, jak to činili příslušníci slovanských populací v každodenním životě. Na základě dochovaných písemných pramenů a mýtů lze zobecnit, že ve starověké společnosti právní norma majoritních svobodných členů k slabším a znevýhodněným osobám byla uskutečňována jen částečně. Tak jak to uvádí Titzl (2000), blaho člověka bylo úzce spojováno s obcí a po jejím opuštění mělo vždy za následek nouzi. Ale žebrání bylo považováno za nadevše trapné. Jedinou možností vyhnout se takovým koncům bylo stát se vojákem a bránit vlast před nepřítelem. Z toho ovšem následné plynuly i výhody spočívající v živení se na státní útraty tehdy, když byli jedinci zmrzačeni v boji a nesli v dalším životě fýzické následky, které je hendikepovaly (Plútarchos 1995). Svým způsobem byli podle tohoto autora podobně podporováni i sociálně slabí občané. Pro příchozí cizince a zchudlé Athéňany nechávali ve starověkém Řecku připravovat v dostatečném množství prosté jídlo a ovoce, a ti se mohli následně věnovat veřejné činnosti. I v Římě představitelé státu prokazovali svoji štědrost (např. při různých státních příležitostech rozdávali peníze a obilí, či byl zřízen fond na podporu opuštěných dětí a ty byly následné z těchto peněz živeny). Lze tedy konstatovat, že předkřesťanské období přiznává utrpení jistou kladnou hodnotu" (Titzl 2000), a je na člověku samotném, aby se pokusil vymanit ze starostí, chudoby, nemoci a postižení. Možnost opustit nejníže ve společnosti stojící sociální skupinu a dostat se na úroveň majoritní společnosti byla zpočátku mýtem. Tento problém zaměstnával antické vědce různých oborů i veřejné činitele. Přestože chtěli žít v řádu, v souladu s přírodou, museli se naučit přijímat fakt, že také člověk chudý, nemocný a postižený spoluvytváří obraz lidského rodu (stává se součástí měr všech věcí). Podpora těchto lidí se stává společensky žádoucí a má i význam pro toho, kdo ji poskytuje. Poté, co se institucionálně prosadilo křesťanství, převzalo tuto roli ono, a řešení problému se přeneslo na náboženskou půdu. Péče o chudé a bezprizorní byla tedy poskytována již před příchodem křesťanství. O některých z těchto akcí a skutků se dovídáme ze zaznamenaných textů či kronik, které vznikly z podnětu krále a císaře Karla IV., či z dochovaných pramenů o historii českého národa. Z kronik Karlovy doby mizí fráze o ochraně sirotků a vdov a o péči o chudé. S odvoláním na evangelium Lukáše (L14) vyjdi rychle na náměstí a do ulic města a přived' sem

4 chudé, zmrzačené a chromé" je však 0 potrebné pečováno (Kronika doby Karla IV in Titzl 2000). V textech jsou uváděny mimo jiné faktografické údaje o sociálních opatřeních pro chudé v širším pojetí společnosti oné doby. Obecné lze konstatovat, že ve středověku je počátek vzniku charitativního jednání a tím i vznik charitativních institucí na bázi dobrovolnosti organizační i finanční. Pokud někdo odkázal majetek chudým, znamenalo to, že jej předal církevnímu chudinskému fondu, kde si církevní obce vytvářely seznamy tzv. matrikulárních chudých (sirotci, vdovy, bezmocní, chudí, ale i lidé, kteří přišli o majetek neštěstím či pronásledováním) a tito dostávali podporu (Kadlec 1974). Někteří chudí žili v tzv. klášterních špitálech trvale a byli živeni z výnosů osad nebo odkazů dárců. Byli podělováni chlebem, zbylými potravinami od každého stolu, šaty, penězi; někdy k tomu patřila i bezplatná lázeň v určitých dnech (Balbín 1923). Po příchodu křesťanství na naše území se začaly zakládat při klášterech a kostelech chudobince, sirotčince a nalezince. Ale 1 přes tato opatření můžeme péči o chudé ve středověku popsat jako značně nahodilou, spíše jen s dobročinným charakterem. Teprve na sklonku středověku (15. století) lze zaznamenat i aktivní účast obcí, a to organizovanou formou církevních sbírek. Zde je možné ocitovat některé příklady katolických chudobinců diecése královéhradecké, jež Ferdinand Beneš publikoval v roce 1899 časopis Katolické duchovenstvo". Již v roce 1324 založil Štěpán Pirknar z Pirkenšteina měšťanský chudobinec v Kutné Hoře. Špitál" poskytoval zaopatření zchudlým měšťanům a jejich vdovám. Také založení chudobince v Německém Brodě bylo povoleno pražskou konsistoří již v roce Lidem se zde dostávalo celodenního zaopatření a ošacení. Jan Sezima z Rouchova založil roku 1447 pro chudé poddané z panství polenského špitál pro 12 osob, jenž byl rozšířen v 17. století o dalších 6 míst Ferdiandem Dietrichsteinem. Týž kníže založil ještě v Přibyslavi chudobinec pro 12 starých, již k práci neschopných žen. V Chocni vznikl chudobinec již v roce Dostávalo se zde celého zaopatření 5 osobám, jejichž jedinou povinností bylo udržovat čistotu v kostele. Špitál pro ošetření chudých založil v roce 1682 v Kyšperku (dnes Letohrad) Ignác Wittanovský, baron z Vlčkovic (pro 5 mužů a 5 žen). Ovšem první místo mezi chudobinci diecéze zaujímal hospital v Kuksu u Jaroměře, který založil a bohaté dotoval František Antonín Špork. V zakládací listině z roku 1711 určuje pravidla pro přijetí do tohoto zařízení. Podle ní mají být do špitálu přijímáni staří a neduživí lidé, zvláště staří vysloužilí vojáci z panství, a teprve kdyby tito nebyli, i chudí z okolí, tak, abyjich stále 100 dostávalo zaopatření. Poukázal peníze i pro řeholní personál. V Hořicích se nacházely dva chudobince (1714). V Kostelci nad Orlicí (1730) založil kanovník Jiří Průša útulek pro chudé ze svého rodiště k zajištění života tří starců a tří stařen. Z dalších můžeme zmínit

5 chudobinec v Žamberku, který vznikl v roce 1756 (pro 6 chudých). Také farář Václav Lichtenberg (1853) daroval v závěti svůj domek jako útulek pro chudé staré dělníky a služebníky biskupského panství chrasteckého. V Kyšperku se nacházel chudobinec, který založil arcikněz Antonín Buchtele (1874). V něm dostávalo byt, otop a peněžitou podporu pro život 20 chudých lidí. Pro rakousko-uherské poměry uvádí Šilhánová (1992): Vývoj veřejné chudinské péče byl od svých počátků spojen s domovským právem, které stanovilo obci povinnost pečovat o své chudé. Tato zásada byla již obsažena v říšském policejním řádu Ferdinanda I. z roku 1552, kdy stát poprvé zasáhl do úpravy chudinské péče, a zůstala základem chudinského zákonodárství po dalších 400 let. V době, kdy volné stěhování bylo právě omezeno, tvořila obec v podstatě uzavřený hospodářský celek úzce spjatý se svým obyvatelstvem a byla zároveň i přirozeným zázemím pro osoby, které se z různých důvodů ocitly v nouzi." Zákonné normy o domovském právu prošly různými úpravami a vývojovými fázemi, ale jeho hlavním obsahem zůstávalo právo na nerušený pobyt a chudinské opatření". Právními základy veřejné chudinské péče byly zejména říšský obecní zákon z roku 1862, domovský zákon z roku 1863 a novela domovského zákona z roku V jednotlivých zemích byly dále vydány zákony o obecních zřízeních (pro Čechy i pro Moravu z roku 1864 a pro Slezsko již roku 1863). Pouze v Čechách byl navíc v roce 1868 vydán zvláštní zemský chudinský zákon. V Rakousku-Uhersku byla v létech před první světovou válkou přijímána a prováděna opatření, která ve svém celku významně zlepšovala pracovní a sociální podmínky lidí. Byla věnována pozornost i bytovým problémům (např. ochrana nájemného apod.). Po vzniku ČSR byly zákonem č. 11 /1918 Sb., o zřízení samostatného státu československého, převzaty zákonné normy o chudobincích bývalého Rakouska pro historické země české a zákonná ustanovení o chudinství bývalých Uher pro Slovensko a Podkarpatskou Rus. Z poválečných zákonů měl velký význam zákon č. 126/1920 Sb., o zřízení župních a okresních úřadů v republice Československé, který umožňoval přesun veřejné chudinské péče na vyšší veřejněprávní svazky. Jako další můžeme uvést zákon č. 125/1927 Sb., 0 organisaci politické správy. Ten měl za úkol odstranit nestejnost zákonodárství z celostátního hlediska a nerovnoměrné zatížení obcí chudinským břemenem (Krajčová 2001). Domovský zákon" z roku 1863 a jeho novela z roku 1869 uváděly okolnosti, za kterých osoba získávala nárok na domovskou příslušnost k určité obci. Předpokladem domovského práva v obci bylo státní občanství, přičemž každý občan musel mít v některé obci své domovské právo ( 2 zákona). Veřejná chudinská péče se vztahovala nejen na příslušníky obce, ale 1 na bezdomovce, přespolní a cizince. Bezdomovci byli výrokem správního úřadu přikázáni některé obci, ve které pak měli

6 stejné oprávnění na chudinskou pomoc jako její příslušníci. Přikázání bezdomovce bylo jen provizorním řešením, které trvalo tak dlouho, dokud bezdomovec nenabyl někde domovského práva. V případě náhlé potřeby nesměla obec odepřít potřebnou pomoc ani přespolnímu chudému. Mohla pak na příslušné domovské obci požadovat refundaci nákladů. Určitou přímou povinnost zaopatřovat chudé, především bezdomovce, kteří se narodili ve veřejných porodnicích, měly i země vlastní. Až do roku 1948 měla velký význam v péči o bezdomovce a chudé i církev (kláštery). Změna režimu znamenala násilné převedení veškeré sociální a zdravotní péče do monopolu správy státu. Církev postupně přicházela o všechny své ústavy a zařízení. Od roku 1963 neměla již ani jediný dům pro poskytování pomoci potřebným. Její služby byly v Československu paradoxně obráceny směrem dovnitř církve (péče o přestárlé členy řeholních řádů a kongregací). V letech problematika péče o bezdomovce ustoupila do pozadí. Byli řazeni mezi sociálně nepřizpůsobivé, a ti spadali do péče sociálních kurátorů. Vztah bezdomovců k práci byl v této době velmi problémový. Byli stíháni spíše pro příživnictví, protože v té době měl každý občan povinnost pracovat. Část bezdomovců unikala pozornosti, a to především ve velkých městech. Ale v zájmu tehdejšího režimu bylo, aby existence těchto lidí nebyla příliš zdůrazňována, a pokud byli, rekrutovali se ze skupiny lidi spíše nepřizpůsobivých, v některých případech snad i mentálně retardovaných. Změna politického režimu a jeho principů - od totalitního k demokratickému - přinesla řadu transformačních problémů. Jedním z nich je zviditelnění osob žebrajících a lidí bez přístřeší. Do této skupiny lze právě zařadit jedince, kteří v důsledku státní politiky byli systematicky umísťováni do různých státních zaopatřovacích zařízení nebo podnikových a jiných podobných ubytoven. Jsou to občané, kteří nebyli schopni zvládnout probíhající ekonomickou, politickou a společenskou transformaci k trendům západní tržní demokratické společnosti (http://mcssp.cz/default. aspx?uc=uc0528cartifactid=257). Revoluce v roce 1989 znamenala odstranění monopolu státu v oblasti sociální péče. Již v roce 1989 požádala československá vláda velitelství Armády spásy v Londýně, aby jí ukázala, jak řešit vznikající sociální problémy. Rozvoj zaznamenala opět i církevní sociální péče, která byla po řadu let zastavena. V té době v Československu vznikají nezávislá občanská sdružení na pomoc sociálně potřebným. Různé reorganizace v oblasti státní sociální péče probíhají i v současné době (rozšiřování domů pro přebývání, zřizování ubytoven atd.). V letošním roce (2007) dochází v sociální síti k mnoha změnám (např. jde o systém sociálních dávek, zákon o sociálních službách aj. - cz/zprávy/4879/). Např. zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona

7 č. 29/2007 Sb. uvádí, že upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci (dále jen osoba") prostřednictvím sociálních služeb a příspěvku na péči, podmínky pro vydání oprávnění k poskytování sociálních služeb, výkon veřejné správy v oblasti sociálních služeb, inspekci poskytování sociálních služeb a předpoklady pro výkon činnosti v sociálních službách. Dále tento zákon upravuje předpoklady pro výkon povolání sociálního pracovníka, pokud vykonává činnost v sociálních službách nebo podle zvláštních právních předpisů při pomoci v hmotné nouzi, v sociálnéprávní ochraně dětí, ve školách a školských zařízeních, ve zdravotnických zařízeních, ve věznicích, v zařízeních pro zajištění cizinců a v azylových zařízeních. Na vládách záleží, aby využívaly nástrojů proti společenskému vyloučení, jako jsou legislativní právo na bydlení a jeho důsledné uplatňování, podpora solidarity v boji proti sociálnímu vyloučení, vytváření a udržování pracovních míst (největší priorita), investice do pracovních sil, rovná příležitost pro všechny, úsilí proti xenofobii a rasismu, programy sociální integrace a reintegrace, permanentní udržování sociálního dialogu, účinná aplikace práva a přizpůsobování legislativy společenským změnám, péče o veřejné zdraví, posilování vzdělanosti, udržování mezinárodních vztahů při stavbě národního i evropského trhu práce, zvyšování péče o bezpečnost práce (Umlaufová 1994). O současných opatřeních z hlediska státu a ziskových i neziskových organizací se bude dále diskutovat. Sociální pracovník Pénkava z Městského centra sociálních služeb a prevence hlavního mésta Prahy charakterizuje žebráka jako člověka, který se rozhodl zvolit si žebráctví jako zdroj obživy. Podle jeho zkušenosti se jedná většinou o lidi, kteří jsou zdravotně handicapováni, ne však natolik, aby získali invalidní důchod, nebo o takové, kteří nemají odpracované dostatečné množství let k získání starobního nebo invalidního důchodu. Mezi další důvody uvádí zmíněný autor rezignaci na momentálně obtížně řešitelnou životní situaci atd. Způsob jejich žebrání je rozmanitý. Prosící osoba se většinou snaží svým chováním vyvolat u kolemjdoucích potencionálních dárců lítost, soucit, pochopení a ochotu obdarovat převážně finančními prostředky. Popsaný způsob žebrání rozděluje na dvě formy: Aktivní žebrák obchází kolemjdoucí a s nataženou rukou, kelímkem nebo kloboukem se snaží sugestivně vymáhat almužnu. Pasivní žebrající osoba se nachází zpravidla v různých, většinou nehybných polohách, v některých případech obklopena psy. Demonstruje svoji přítomnost a nechává na dobrovolném uvážení kolemjdoucích, zda se rozhodnou ji obdarovat či nikoliv. Dále rozděluje tyto lidi na několik podskupin (http://mcssp.cz/ default.aspx?uc=uc052&artifactid=257). Charakterizuje žebráka - somráka - většinou jako mladého jedince do 30 let, který používá metodu obcházení a zastavování lidí na ulici s připraveným nepravdivým

8 příběhem (např. potřebují nutně na vlak, byl jsem okraden apod.) nebo s upřímným doznáním. Získané finanční prostředky nejsou vždy hlavním příjmem těchto osob. Tento způsob považuje veřejnost za nejvíce obtěžující. Další kategorii popisuje jako žebráka - umělce. To je člověk, který za pomoci hudebního nástroje, svého hlasu nebo jiných uměleckých činností žádá o odměnu za svou činnost. I přesto, že se ve většině případů nejedná o lidi, kteří jsou závislí pouze na příjmu z této činnosti, lze tuto činnost klasifikovat jako žebrání. Žebráky - uprchlíky - hodnotí v drtivé většině případů jako cizí statní příslušníky převážně z východní Evropy a postsovětských zemí, kteří se pohybují na území naší republiky nezřídka nelegálně, bez platného povolení k pobytu. Tato skupina žebráků je často organizovaná. Tzv. činnost" v ní je strukturovaná tím, že je rozdělována vedením klanu (záleží na národnosti a kultuře, ale především jsou to starší muži) na informátory, strážce (monitorující případný výskyt policejních hlídek) a konečné články skupiny, což jsou aktivně žebrající členové (např. ženy obklopené dětmi nebo děti samotné). Jako poslední příklad uvádí žebráka - experimentátora. V tomto případě se jedná o jedince, kteří se oblékají a upravují tak, aby vzbuzovali v lidech soucit. Výše výdělku prostřednictvím žebrání není pro ně důležitá, protože tuto činnost provozují pouze jako určitý druh dobrodružství. Zároveň však nespadají do okruhu osob na hranici chudoby. Tento typ žebráctví se vyskytuje výjimečně. Závěr Nezávisle na tom, čemu ve svém nitru věříme, by se měl člověk chovat jako kulturní bytost a snažit se dodržovat lidská práva. Přizpůsobovat svoje chování a následné konání ke svému okolnímu světu. Měl by být zodpovědný za své činy, za vztahy k druhým, které souvisejí s úsilím a snahami pomoci zlepšit život lidí v nouzi a chudobě a podporují lidská práva. Kultivací lidských vztahů v současné společnosti je nutné prohlubovat její demokratizaci a humanizaci a prosazovat práva na občanskou spravedlnost u společensky vyloučených minoritních skupin našich spoluobčanů. Demokratická společnost by měla uznávat a respektovat skutečnost, že všichni lidé mají mít stejná práva. Zajišťovat jim co nejlepší podmínky pro život a veškeré nutné sociální zabezpečení, které si nejsou sami schopni získat z různých objektivních či subjektivních důvodů, je povinností každého z nás. Literatura: BALBÍN, B. Obrana jazyka slovanského, zvláště českého. Praha: Družstvo přátel studia - L. Kuncíř, 1923, 135 s. BENEŠ, F. Některé katolické chudobince diecése královéhradecké. Časopis katolického duchovenstva, 1899, roč. 40, s CONDORCET, A. In SOVÁK, M. Nárys speciální pedagogiky. Praha : SPN, 1972, 208 s. ČERNÁ, M. Zdravotně postižení a multikulturní tolerance. In Kapitoly z mul-

9 tikulturní tolerance. Praha: SVLP EIS; PedF UK, 2002, sv. 17, s ISBN KADLEC, J. Církevní dějiny. Praha: Česká katolická Charita, s. KLÍMA, B. Lovci mamutů z Předmostí. Praha : Academia, 1997, 157 s. ISBN KRAJČOVÁ, J. Problematika žebráků a bezdomovců v Praze. Postoj společnosti k této otázce. Diplomová práce. Praha, Univerzita Karlova v Praze. Pedagogická fakulta. 78 s. KROUPOVÁ, A. Multikulturní a interkulturní dimenze vzdělávání. In Kapitoly z multikulturní tolerance. Praha: SVLP EIS; PedF UK, 2002, sv. 17, s ISBN KROUPOVÁ, A. Výchova k lidským právům ve škole - příklad multikulturní tolerance a interkulturní komunikace. In Kapitoly z multikulturní tolerance. Praha : SVLP EIS; PedF UK, 2002, sv. 17, s ISBN PAVELKOVA, J.; VYHNÁNEK, L. Hypoplasie des Dens Axis : Ein Seltener palaeopathologischer Befund. Antropologie, 1992, vol. 30, no. 2, s ISSN PLUTARCHOS. O delfském E. Praha : Herrmann a synové, 1995,219 s. SOVÁK, M. Nárys speciální pedagogiky. Praha: SPN, s. ŠILHÁNOVÁ, H. Domovské právo a věřejná chudinská péče. Sociální politika, 1992, roč. XVIII, č. 9, s. 10. TEILHARD DE CHARDIN, P. Místo člověka v přírodě. Praha : Svoboda- Libertas, 1993, 163 s. ISBN TEILHARD DE CHARDIN, P. Vesmír a lidstvo. Praha : Vyšehrad, 1990, 265 s. THOMAS, L. Myšlenky pozdě v noci. Praha : Mladá fronta, 1989, 287 s. TITZL, B. Postižený člověk ve společnosti. Praha : PedF UK, 2000, 250 s. ISBN TITZL, B. Skutečně platí Sovákova periodizace vztahu společnosti k postiženým? In Postižený člověk v dějinách I. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005, s ISBN UMLAUFOVÁ, A. Bezdomovci. Písemná práce k postupové zkoušce. Praha, Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta. Katedra sociální práce. Zákon č. 11/1918 Sb., o zřízení samostatného státu československého Zákon č. 126/1920 Sb., o zřízení župních a okresních úřadů v republice Československé Zákon č. 125/1927 Sb., o organisaci politické správy Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 29/2007 Sb. Internetové strany: WWW: <http://mcssp.cz/default. ' aspx?uc=uc0528cartifactid=257> [cit ]. WWW: <http://www.peníze.cz/zprávy/4879 >[cit ].

Vzdělávací program k sociálnímu podnikání

Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067 1. téma Vymezení základních pojmů sociální ekonomiky v ČR (historie

Více

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce dávky. 2. Struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a provádění

Více

Objednat si jí můžete (pouze na CD) na sekretariátě ORFEUS. Zde uvádíme obsah příručky a text předmluvy.

Objednat si jí můžete (pouze na CD) na sekretariátě ORFEUS. Zde uvádíme obsah příručky a text předmluvy. Objednat si jí můžete (pouze na CD) na sekretariátě ORFEUS. Zde uvádíme obsah příručky a text předmluvy. OBSAH Předmluva... Poděkování... Fáze procesu... Přípravná fáze - Předkontaktní... Předkontaktní

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_02. Úvod do studia předmětu

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_02. Úvod do studia předmětu Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga v resortu MŠMT Uplatňované principy integrace a inkluze při vzdělávání, vzdělávání dětí/žáků/studentů se stále těžšími

Více

90 let sociálního pojištění v České republice

90 let sociálního pojištění v České republice 90 let sociálního pojištění v České republice 25 let existence České správy sociálního zabezpečení JUDr. Simona Urbánková, Brno, 12. 5. 2015 Obsah 1. Historický úvod 2. Zákon č. 221/1924 Sb. 3. Vývoj sociálního

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny (dálkové studium) TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny (dálkové studium) TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět Obor vzdělání: Kód oboru: Školní rok: 2013/2014 Třída: DS5 ROMISTIKA Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny (dálkové studium)

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

eských seniorů Praha, leden 2015 Konference o sociálním (dostupném) bydlení

eských seniorů Praha, leden 2015 Konference o sociálním (dostupném) bydlení Bydleníčeských eských seniorů Praha, leden 2015 Konference o sociálním (dostupném) bydlení OBSAH I. ÚVOD II. HISTORIE SYSTÉMOVĚ ZALOŽENÝCH PROBLÉMŮ III. AKTIVITY RS ČR IV. SOUČASNÁ SITUACE A NÁVRHY ŘEŠENÍ

Více

Maturitní okruhy pro školní rok 2014/2015

Maturitní okruhy pro školní rok 2014/2015 Maturitní okruhy pro školní rok 2014/2015 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů veřejné správy 1. Procesy a postupy správy zaměstnanosti 2. Procesy a postupy

Více

Strategie migrační politiky České republiky

Strategie migrační politiky České republiky Strategie migrační politiky České republiky ZÁSADY MIGRAČNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY ZÁSADY MIGRAČNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY Předkládané zásady migrační politiky formulují priority České republiky v

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2. PŘEHLED DĚJIN HUDBY Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: březen 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Jiří Šafr, Markéta Sedláčková

Jiří Šafr, Markéta Sedláčková Konference DEMOKRACIE JAKO HODNOTA A PROBLÉM Katedra filozofie Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita v Liberci, Liberec, 22. října 2010 Sociální kapitál a legitimita demokracie

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Historie policie I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 5.9.2013

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a společnost Historický seminář Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Historický seminář je

Více

Právní předpisy, které mají vztah k poskytování nebo přijímání darů.

Právní předpisy, které mají vztah k poskytování nebo přijímání darů. Sponzorské dary 1. Právní předpisy Právní předpisy, které mají vztah k poskytování nebo přijímání darů. 1. zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, 2. zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické,

Více

VY_32_INOVACE_022. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám

VY_32_INOVACE_022. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám VY_32_INOVACE_022 VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ. 1.07. /1. 5. 00 / 34. 0696 Šablona: III/2 Název: Sociální stát - prezentace Vyučovací předmět:

Více

Zkvalitňování životních podmínek Naplňování lidských práv Přeměna velkokapacitních služeb sociální péče Vytvořit koordinovanou síť služeb

Zkvalitňování životních podmínek Naplňování lidských práv Přeměna velkokapacitních služeb sociální péče Vytvořit koordinovanou síť služeb Proč transformujeme N E P L Á N U J E M E P O U Z E N O V É S O C I Á L N Í S L U Ž B Y, P L Á N U J E M E S P Í Š E T O, J A K C H C E Č L O V Ě K S P O S T I Ž E N Í M Ž Í T, B Y D L E T, P R A C O V

Více

Víra a sekularizace VY_32_INOVACE_BEN38

Víra a sekularizace VY_32_INOVACE_BEN38 Víra a sekularizace M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Víra Je celková důvěra v nějakou osobu, instituci nebo nauku. Můžeme také mluvit o důvěře např. v poznatky nebo vzpomínky, v to, že nás neklamou

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Dějepis Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Dějepis Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Dějepis Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky - uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků

Více

Sociální služby včera, dnes a zítra

Sociální služby včera, dnes a zítra Konference 13. 2. 2014 Efektivita a sociální služby II. Univerzita Hradec Králové Sociální služby včera, dnes a zítra Prof. JUDr. Igor Tomeš, Katedra sociální práce filosofické fakulty University Karlovy

Více

Armáda spásy v České republice, z. s. Prevence bezdomovectví sociální bydlení

Armáda spásy v České republice, z. s. Prevence bezdomovectví sociální bydlení Armáda spásy v České republice, z. s. Prevence bezdomovectví sociální bydlení Co znamená Armáda spásy v ČR? Co znamená Armáda spásy v ČR? Komunitní centra poskytují jak registrované služby, tak volnočasové

Více

OVĚŘENO: Datum: 15.5. 2013 třída: 2.KOP

OVĚŘENO: Datum: 15.5. 2013 třída: 2.KOP VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 16, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 15.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Humanistické modely Florence Nightingale Moderní ošetřovatelství. Mgr. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Humanistické modely Florence Nightingale Moderní ošetřovatelství. Mgr. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Humanistické modely Florence Nightingale Moderní ošetřovatelství Mgr. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Biografie *12.5.1820 Florencie, +13.8.1910 Londýn Od 1851 cestuje po Evropě + návštěvy nemocnic,

Více

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY MGR. RADIM VIČAR UNIVERZITA OBRANY, FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU radim.vicar@unob.cz Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

145/1988 Sb. VYHLÁŠKA. ministra zahraničních věcí

145/1988 Sb. VYHLÁŠKA. ministra zahraničních věcí 145/1988 Sb. VYHLÁŠKA ministra zahraničních věcí ze dne 18. srpna 1988 o Úmluvě o závodních zdravotních službách (č. 161) Dne 26. června 1985 byla na 71. zasedání generální konference Mezinárodní organizace

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje

GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje GER2, přednáška 2 letní semestr 2008 Mgr. Michal Holub, holub@garmin.cz v České republice žije cca 10 450 000 lidí (9/2008) je to obdobný počet, jako v roce

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Ochrana základních práv a svobod. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Ochrana základních práv a svobod. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz ÚSTAVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz Základní ideové zdroje nutnost ochrany vyplývá z podstaty demokratického státu Listina základních práv a svobod liberalistická a individualistická

Více

1 Zdraví, právo na zdraví

1 Zdraví, právo na zdraví 1 Zdraví, právo na zdraví V současné době není žádný stát na světě schopen zabezpečit takovou zdravotní péči, která by jeho občanům poskytla vše, co medicína umožňuje. Uvedený problém není pouze problémem

Více

5.5.2 Dějepis povinný předmět

5.5.2 Dějepis povinný předmět 5.5.2 Dějepis povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 2 2 2 Předmět Dějepis je vyučován v dotaci 8 hodin

Více

Metodický pokyn č. 4

Metodický pokyn č. 4 Metodický pokyn č. 4 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Poslání, cíle a principy poradny pro cizince

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období Obchodní akademie, Choceň, T. G. Masaryka 1000 Choceň, T. G. Masaryka 1000, PSČ 565 36, oachocen@oa-chocen.cz Příloha č. 5 k č. j.: 57/2011/OA Počet listů dokumentu: 1 Počet listů příloh: 0 Témata k maturitní

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří. Sociální péče. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří. Sociální péče. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Sociální péče Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Obsah 1. Teoretická část... 3 1.1 Prameny... 3 1.2 Pojmy... 3 1.3 Postupy... 4 1.4 Správa... 4 1.5 Doporučení... 5 2. Praktická část... 6 2 1. Teoretická

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Československo

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Přehled témat k profilové části maturitní zkoušky Školní rok: 2010/2011 obor: sociální péče zaměření: sociálněsprávní činnost

Přehled témat k profilové části maturitní zkoušky Školní rok: 2010/2011 obor: sociální péče zaměření: sociálněsprávní činnost Přehled témat k profilové části maturitní zkoušky Školní rok: 2010/2011 obor: sociální péče zaměření: sociálněsprávní činnost 1. zkouška (povinná): sociální zabezpečení kombinace praktické zkoušky a ústní

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Témata: Sociální politika a její význam ve společnosti * pojem, cíl, úkoly * subjekty a objekty sociální politiky * oblasti sociální politiky ve vztazích k sociálním skupinám - principy SoP, sociální politika

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ PÉČE (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Obor vzdělání: Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Částka: 4/2005 Sb. Datum účinnosti: 11. ledna 2005 Včetně novely č. 225/2009 Sb. s

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ SOCIÁLNÍ PÉČE Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost - Sociálně administrativní činnost Kód

Více

ÚVOD DO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

ÚVOD DO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ÚVOD DO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ OBECNÝ CÍL SOCIÁLNÍ POLITIKY A JEHO NAPLŇOVÁNÍ Hlavním úkolem je čelit sociálním a ekonomickým ohrožením, s nimiž lidé v průběhu svého života se setkávají a dále vytvářet

Více

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD Pracovní list 02 14 LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD Úkol č. 1: Doplňování Doplň chybějící části textu: 1. Základní práva a svobody občana našeho státu jsou zakotvena v, která je součástí. 2. Stát díky

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci.

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Výroční zpráva 2012 Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Rok dvoutisící dvanáctý byl pro nás rokem zrodu. Zrození mnohdy předchází hlubší uvažování nad tím, jak nově zrozený bude svou existenci prožívat

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 3. část

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 3. část Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 3. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 1 CO JE TO DOBROVOLNICTVÍ Moto: Dobrovolníkem se většinou stávají ti, kteří nejsou spokojeni se současným

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.)

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Č. Jméno Adresa školy... Adresa bydliště.... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut dětí a mládeže MŠMT, zařízení pro další vzdělávání

Více

patriarchální - stát vzniklý z rodiny, jejím postupným rozšiřováním

patriarchální - stát vzniklý z rodiny, jejím postupným rozšiřováním Otázka: Stát Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Andrea Robotková stát = organizované společenství lidí, trvale žijících na určitém ohraničeném území - z latinského stato - status, řád - první

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

Veřejný závazek. Posláním služby je podpora a zajištění ubytování pro těhotné ženy a matky s dětmi, které se ocitly

Veřejný závazek. Posláním služby je podpora a zajištění ubytování pro těhotné ženy a matky s dětmi, které se ocitly Poslání: Veřejný závazek Posláním služby je podpora a zajištění ubytování pro těhotné ženy a matky s dětmi, které se ocitly v tíživé životní situaci, a nejsou ji schopny vlastními silami vyřešit a jsou

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast,

Více

Definice zdraví podle WHO

Definice zdraví podle WHO Zdravotní politika ZDRAVOTNÍ POLITIKA Zdraví a nemoc jsou předmětem sociální politiky. Zdraví je však pojímáno buď úzce (biologický stav člověka) nebo široce (biologicky přijatelné podmínky a prostředí).

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Občanská výchova Vyučovací předmět Občanská výchova je tvořen z obsahu vzdělávacího

Více

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA POSILOVÁNÍ STEREOTYPŮ NEBO OSOBNOSTNÍ ROZVOJ?

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA POSILOVÁNÍ STEREOTYPŮ NEBO OSOBNOSTNÍ ROZVOJ? MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA POSILOVÁNÍ STEREOTYPŮ NEBO OSOBNOSTNÍ ROZVOJ? Jana Havlíčková 10. 12. 2013 Co se mi vybaví pod pojmem MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA? Definice edukační činnost zaměřená na to, aby učila lidi

Více

Regulace nájemného a vstup České republiky do EU. L. Havlíček, MF ČR

Regulace nájemného a vstup České republiky do EU. L. Havlíček, MF ČR Regulace nájemného a vstup České republiky do EU L. Havlíček, MF ČR Bytová politika EU V EU není jednotná bytová politika EU ani její orgány nemají přímé kompetence v oblasti bytové politiky Nepřímé vlivy

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce. Ekonomika a financování školství. Economy and fuding of education.

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce. Ekonomika a financování školství. Economy and fuding of education. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Ekonomika a financování školství Economy and fuding of education Lumír Hodina Plzeň 2014 Prohlašují, že jsem diplomovou práci na téma

Více

SMĚRNICE RADY. ze dne 17. prosince 1974

SMĚRNICE RADY. ze dne 17. prosince 1974 SMĚRNICE RADY ze dne 17. prosince 1974 o právu státních příslušníků členského státu zůstat po skončení výkonu samostatně výdělečné činnosti na území jiného členského státu (75/34/EHS) RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Právní úprava. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.

Právní úprava. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Právní úprava Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. je definováno jako minimální hranice příjmů osob, která se považuje za nezbytnou k zajištění

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Psychopedie a etopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena Lejčarová,

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Základní pojmy

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Základní pojmy Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Základní pojmy Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: září 2013 Klíčová slova: ekonomie, makro-,

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

První republika.notebook. January 23, 2014

První republika.notebook. January 23, 2014 VY_32_INOVACE_VL_116 Téma hodiny: První republika Předmět: Vlastivěda Ročník: 5. třída Klíčová slova: demokracie, hospodářský rozmach, vzdělání, Skaut, Sokol, Tomáš Baťa Autor: Mgr. Renata Čuková Podzimková,

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí:

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí: Střediska volného času v ČR aktuálně Společně se školními družinami a školními kluby je řadíme mezi školská zařízení pro zájmové vzdělávání. Střediska volného času jsou tohoto typu: domy dětí a mládeže

Více

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE IX 17 12:25 1 Anglická společnost na počátku 17. století - předpoklady pro průmyslovou společnost -vyspělé zemědělství - volná pracovní síla - nové stroje a výrobní postupy

Více

Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o.

Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. TÉMATA K ABSOLUTORIU - zkouška z odborných předmětů Vzdělávací program: SOCIÁLNÍ PRÁCE DÁLKOVÉ STUDIUM Karlovy

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list V Čechách vládla neobyčejně

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti zdravotně a sociálně znevýhodněných

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 9 1. Základní údaje o zařízení 1.1 Identifikace zařízení Název organizace

Více

Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika

Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika Demografický vývoj v ČR Dle prognózy EUROSTAT se předpokládá do r. 2050 dvojnásobný nárůst podílu nejstarší části populace: o 2007 podíl osob starších 65 let

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy

Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Následující informativní přehled uvádí právní předpisy v resortu školství, mládeže a tělovýchovy ve znění účinném k 1. 6. 2014. Členění

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.

Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14. Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium J.A.Komenského, Dubí 1 Politologie Etymologicky

Více

NOCLEHÁRNA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘIČÍ. Služby sociální prevence. Kde nás najdete

NOCLEHÁRNA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘIČÍ. Služby sociální prevence. Kde nás najdete Kde nás najdete Budova noclehárny se nachází ve stejné budově jako denní centrum na ulici Zámecká v těsné blízkosti Mlékáren. Poblíž je Kaufland a vlakové nádraží. Vchází se k nám zelenou branou z vlnitého

Více

Ochrana obyvatelstva

Ochrana obyvatelstva Ochrana obyvatelstva Název opory - ÚVOD DO STUDIA PŘEDMĚTU, CÍLE VÝUKY, ZÁKLADNÍ POJMY, ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ NORMY mjr. Ing. Jan KYSELÁK, Ph.D., tel.: +420 973 44 3918, e-mail: jan.kyselak@unob.cz Operační

Více