Zpravodaj Sboru Církve bratrské v Ostrav

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj Sboru Církve bratrské v Ostrav"

Transkript

1 Zpravodaj Sboru Církve bratrské v Ostrav

2 Pravidelná shromáždní: Ostrava každá nedle každá steda Frenštát pod Radhoštm v 9,30 hodin v 18,30 hodin Orlovna každá 2. a 4. nedle v 15,00 hodin každé 2. a 4. úterý v 17,30 hodin Suchdol nad Odrou modlitebna BJB každá 3. nedle každé 1. úterý Odry sborový dm CE každá 3. nedle v 10,00 hodin v 18,30 hodin v 8,15 hodin Louky u bratra Pavla Rosického Louky 195 každá 2. nedle ve 14,30 hodin Bohumín fara Slezské církve evangelické a.v. nedle v 15,00 hodin Poruba Vdeckotechnologický park Ostrava (VTPO) každá nedle v 16,00 hodin Stránka 2

3 Pravidelné akce sboru a stanic: Ostrava nedle pondlí úterý steda tvrtek pátek v 8,45 modlitební chvilka v 9,45 besídky dtí 10,45 12,00 Kavárna ELIM v 17,30 Modlitební veer mládeže v 17,00 modlitební skupinka žen u sestry Drahokoupilové v 17,00 mládež volejbal, tlocvina ve Vítkovicích v 9,30 Maminec setkávání maminek s dtmi 13,30 15,15 Kavárna ELIM v 15,00 Klub senior v 18,00 mládež volejbal, tlocvina ve Vítkovicích v 15,00 Dorost - Archa v 17,30 Mládež - Velryba podle domluvy 1x za 14 dní skupinka mládeže chlapc a skupinka mládeže dvat podle domluvy 1x za 14 dní modlitební skupinka rodin u Kleinových Bohumín nedle v 15,00 klub Jonáš, dti 8 14 let fara SCEAV bhem bohoslužby besídka pro nejmenší dti úterý v 16,00 klub Tornádo, mládež let, u Maásk tvrtek v 15,00 klub Kamzík, dorost pro vící dti, fara SCEAV sobota v 15,00 mládež, v dom u Marcolových dle domluvy skupinky pro muže, pro ženy Poruba nedle bhem shromáždní besídka pro mladší dti pátek odpolední klub pro dti let, Kulturní centrum na ul. L. Podéšt dle domluvy domácí skupinky zamené na biblické vyuování a rozvíjení vztah. Stránka 3

4 Mjte zájem jedni o druhé Tu ho nalezl njaký muž jak bloudí po poli, a zeptal se ho: Co hledáš? Odvtil: Hledám své bratry. Povz mi kde pasou. (Gn 37, 15 16) Znám nkteré lidi, kteí s obdivuhodným zápalem navštvují ve volném ase matriky a farní úady, aby zjišovali své pedky. Jeden lovk mi ekl, že vystopoval své pedky až do sedmnáctého století. Moc ho to tší. Kdo jiný se mže ním takovým pochlubit? M už v dtství zaujalo nco jiného. Když jsme nkam cestovali s rodii, vždycky jsme vyhledali naše shromáždní a tamní bratry a sestry. Zstalo mi to i za studií. O prázdninách a o dovolených a pak pi služebních cestách a pozdji s rodinou, všude jsme vyhledali naše shromáždní, a když tam nebylo, tak shromáždní njaké sesterské církve. Vdn vzpomínám na všecka setkání na vzácná spoleenství s vícími lidmi a tším se z každého nového setkání. Vzniká tak mnoho pátelství, která trvají stále. Je to radost nacházet bratry a sestry, slyšet jejich svdectví života s Pánem, sdílet si zkušenosti, povzbuzovat se ve víe. Každý sbor, každá kazatelská stanice má jinou vni a poznáte, že dohromady je to nádherná kytice sloužící Bohu k sláv a lidem ke spasení. Možná jste si všimli, že se mezi námi ve sboru obas objeví njaký bratr nebo sestra, když jsou na léení v Klimkovicích. Nco podobného jsme zakoušeli ve sboru ve Veselí nad Lužnicí. Díky vyhlášeným lázním v Teboni k nám picházela do shromáždní každý rok ada vících lázeských host z nejrznjších sbor. Zaujalo m svdectví jednoho z nich. Bratr íkal, že nechodí jen po procedurách a do shromáždní, ale že Pán mu položil na srdce modlit se za svoje bývalé spolustudenty, kteí bydlí v oblasti jižních ech, navštívit je a vydat jim svdectví o Božím zásahu lásky do jeho života a pozvat je k Pánu Ježíši. Pipomíná mi to Josefovo prohlášení: Hledám své bratry. Pijmte toto svdectví k povzbuzení, abychom nezstávali u svého jistého, ale aby nás láska Pána Ježíše vedla k touze hledat bratry a sestry, setkávat se s nimi, modlit se spolu a sdílet s nimi poznání a zkušenosti na cest života víry. Využijme k tomu nadcházející as prázdnin a dovolených. Stránka 4

5 adu z Vás ekají radostné úkoly, ale také velká zodpovdnost pi po- ádání letních tábor pro dti, dorost a mládež z centra sboru i z našich kazatelských stanic. Jsem vdný Pánu Bohu za vás všechny, kteí máte zájem o druhé, vnujete tomu svj as, lásku i prostedky. Vím, že se k tomu Pán Ježíš pizná, že posloužíte tm kdo vám budou sveni a sami budete zbohaceni a posíleni ve víe. Všem lenm a pátelm našeho sboru peji pkné prázdniny a dovolenou, odpoinek a zotavenou a nabytí nových sil i zkušeností s naším Pánem. Váš bratr Jan Drahokoupil. Konference Církve bratrské, kvtna 2006 v Hradci Králové Úastnit se konference CB znamená vždy pro mne velikou zkušenost. Ze složení delegát a kazatel lze usuzovat na složení pracovník ve sborech. V porovnání s mým minulým delegováním na konferenci, které bylo ped 11 roky, je patrné omlazení delegát. Je povzbuzující, že na odpovdná místa v našich sborech se staví a je ochotna pijmout zodpovdnost celá ada nových a mladých pracovník. Mám také velikou radost z toho, když vidím mezi delegáty celou adu bratí a sester, jejichž rodie a prarodie jsem znal ze svého mládí. Je to veliká výsada a Boží požehnání, když se víra dd penáší na otce a vnuky. Konference je pro mne svdectvím Boží milosti a požehnáním nám lidem v tom, že se v naší církvi pirozen obnovuje kazatelský sbor, a pro práci ve sborech je ochotna se zapojit celá ada nových služebník. Konferenci zahájil svým pozdravem br. kaz. Martin Legát z poádajícího sboru slovem z Fil 1, Poté následovalo jednání podle daného programu konference. Z toho uvádím pouze 2 body. Pro ordinaci za kazatele CB byli navrženi brati viká Viktor Ber ze sboru v Kolín, kazatelské stanice v Podbradech a Ladislav Melkus vedoucí pracovník stanice v Hranicích na Morav, který má civilní zamstnání. Brati byli schváleni konferencí k ordinaci. Dále bylo jednáno o podílu CB na mzdách kazatel (pvodn valorizace mezd). Doposud platí solidarita poetnjších sbor s mén poetnými. Je dána klíem pro výpoet celkového objemu podílu Stránka 5

6 CB na mzdách kazatel, který se stanovuje tak, že 40% bude vypoítáno dle potu kazatel a 60% dle potu plnoprávných len. Tento klí znamená, že sbory s menším potem len než 50 jsou podporovány, s vtším potem len podporují mén poetné sbory. Diskuzí a opakovaným hlasováním byla konferencí pijata zmna klíe na 60% na kazatele a 40% na lena. Protože v souasné dob jsou nkteré misijní sbory s malým po- tem len a pro n by tato zmna znamenala nereálný nárst odvod do Rady, byl pijat pozmující návrh Rady, který do podílu CB na mzdách kazatel promítá asov vymezenou úlevu pro misijní sbory. Po dobu 4 let bude misijnímu sboru píslušná ástka zvyšována po 25% ron. Pro náš sbor to znamená, že v dsledku pijaté zmny budeme na podíl CB na mzdách kazatel pispívat mén o 21,5 tis. K. Veerní shromáždní vedl pedseda br. kaz. Pavel erný. Byla slavena Svatá veee Pán delegát s ástí místního sboru. Slovem posloužil br. kaz. Daniel Fajfr na text 2Kor 2, 12-3,3. Nkteré myšlenky: Naše služba Bohu má vont všem kolem nás. Má vont i našim nejbližším. Jsme poslušní služebníci, kteí mají pouze svoje tlo, které máme vydávat Bohu k obti. Naší službou popisujeme životy a srdce našich poslucha. Jsme hlinné nádoby, užitné k denní poteb, ne ozdobné vázy i poháry. Na závr shromáždní byli ordinováni brati Ber a Melkus za kazatele CB. Druhý den konference nás navštívili hosté z CE, bratr synodní senior Joel Ruml a sestra synodní kurátorka Mahulena ejková. Božím Slovem posloužil br. Joel Ruml. Pipomnl to, že naše práce není s neživým materiálem, který se poddává zcela naší zrunosti, ale s živým, který má svoji vli, dispozice a city. Dále pipomnl dobu, ve které žijeme. Spadla nám pouta a každý se rozbhl za svými páními. Tam, kde prosazujeme svoje zájmy, tam se vyazujeme z okruhu svých známých. Kolem nás vládne falešná svoboda. Po konferenním rokování promluvil br. pedseda. Pednesl pedpovdi nkterých teolog, kteí ped léty pedpovídali, že v dnešní dob dojde k zesvtštní spolenosti. Nyní zjišují, že toto se nekoná, a že se mýlili. Naopak, svt má vtší zájem o duchovní vci. Žel, že to není kesanství, ale východní náboženství, astrologie, léitelství. lovk má touhu po duchovních vcech, záleží na tom, jak se k nmu dovedeme piblížit a povdt mu o Pánu Ježíši. Zvstování Krista a život patí nevyhnuteln k sob. Pi naši služb nevícím lidem se jim mžeme pizpsobit ve zvsti o Kristu, ale ne v etice. Tam, kde se Izrael nelišil od pohanských národ Stránka 6

7 dostal se do ztráty. Konference se zúastnilo asi 160 lidí. Hostit takovou konferenci mohou pouze ty nejvtší sbory. Vše bylo dobe zorganizováno. Obdy, vee- e a snídan se podávaly v pastoraním centru Katolické církve, díve Jezuitské koleji. Noclehy byly z ásti tamtéž a z ásti v zaízení na Stadionu. Pi pestávkách bhem jednání konference bylo pipraveno bohaté pohoštní, které pro nás nachystaly sestry z místního sboru. Ke konferenci také patí rozhovory a pozdravy s bratry a se sestrami. Sdílení se se zkušenostmi, které máme ve služb Bohu. Zemel br. František Mrázek / / (1. ást) Miroslav Bukáek Letos na 1. máje si Pán Bh odvolal k sob svého vrného služebníka br. Františka Mrázka z našeho sboru v požehnaném vku tém 94 let. Bratr se narodil v Kojetín v rodin klempíe a pokrývae jako nejmladší ze šesti dtí. Otec však musel brzy do války a vrátil se jako legioná z Ruska až po válce. Bhem vojenské služby se však odcizil své rodin, kterou nakonec zcela opustil. Maminka se temi dtmi, které pežily dtská léta, se vrátila do Ostravy-Mariánských Hor, odkud pocházela. František zaal navštvovat katolické náboženství. Maminka Františka Mrázka v dob národnostního a náboženského tíbení za první republiky slyšela na jednom z poetných tábor lidu vynikajícího eníka faráe eskobratrské církve evangelické Dr. Poláka, který ji natolik zaujal, že zaala s dtmi navštvovat náboženství a bohoslužby CE. Br.Mrázek celý život vdn vzpomínal, že zde dostal k Vánocm svou první Bibli svatou, jejíž etba mnila jeho život. V CE byl faráem Jaroslavem Kantorkem konfirmován. Svá dtská léta prožíval František ve velké chudob pímo ve stínu komín Vítkovických železáren. Tady po válce vyvíjela svou charitativn-sociální innost spolenost tzv. Božích bojovník, snad eská obdoba Armády spásy. Ta se snažila shromaž ovat dti ze sociáln slabých rodin, sloužit jim svdectvím evangelia a organizovala pro n prázdninové pobyty v pírod. Pro tuto práci získávala finanní prostedky od prosperují- Stránka 7

8 cích živnostník a obchodník. Koncem ticátých let min. století se však zaala prohlubovat hospodáská krize a spolenost Božích bojovník se ohlížela po nkom, kdo by jejich službu pevzal a mohl v ní nadále pokra- ovat. Toto riziko v nejisté dob podstoupil tehdejší kazatel Jednoty eskobratrské v Olomouci Josef Štifter. Pevzal od Božích bojovník devnou kapli na okraji Vítkovic i s jejich dluhy, inventáem a také s chlapcem Františkem Mrázkem. Tak zaalo v Ostrav shromáždní Jednoty eskobratrské. Kazatel Štifter seznámil Františka s jiným mládencem, krej- ím Jaroslavem Rosickým, který pocházel z Horní Krupé na eskomoravské vysoin. Mezi obma mládenci zaalo celoživotní pátelství. Oba mli srdce zapálené pro Pána Ježíše Krista a spolen zaali s mravení píli budovat základy nového sboru Jednoty eskobratrské v Ostrav. Za války našli útoišt ve sboru a v rodin br. Rosického totáln nasazení do ostravského tžkého prmyslu. Když se hned po válce br. Mrázek oženil se setrou Libuší Drozdovou, oteveli i oni svou rodinu mnohým osamlým lidem. Po roce 1948 nastal píliv brigádník na Ostravsko hlavn z východního Slovenska, kteí picházeli pracovat na tzv. stavby socializmu nebo do dol. Mnozí z nich našli první domov opt u Mrázk. Bratr byl skuteným písmákem. O jeho vztahu k Písmu svdí i to, že v dob, kdy se ješt u nás ani nemluvilo o njaké parafrázované Bibli, pevyprávl Bibli tak, aby ji mohly s porozumním íst i jeho dti. Tuto pevyprávnou Bibli pak dostaly v solidní vazb jeho dti jako dar pro své budoucí rodiny. Bratr Mrázek vrn konal ve sboru všechno, co bylo zapotebí. Vyu- oval besídku, pro niž zpracoval tyletý program vyuování. Mnoho let vedl mládež, pestože jeho vlastní rodina se postupn rozrstala. Jako laický kazatel obtav sloužil Božím slovem na poetných stanicích ostravského sboru, po adu desetiletí byl lenem staršovstva. V dosplém vku se nauil hrát na harmonium, pozdji na varhany, aby mohl doprovázet pi zpvu písní. Aby se nemusely pi doprovodu obracet stránky zpvníku, celý jej pepsal tak, aby každá píse byla na jedné stránce. Nkdo o nm povdl, že založil varhanickou dynastii. Po nm se totiž služby za varhanami sboru ujal jeho syn Jií a dnes už asto za nimi alternuje jeho vnuka Marta. Když sbor neml dirigenta pveckého sboru, ujal se i této služby a po léta obtav rozmnožoval písový materiál pro pvecký sbor. To nebylo samozejm bez nebezpeí ze strany orgán StB, které Stránka 8

9 bedliv stežily, aby se nic, co nebylo schváleno, nerozmnožovalo. Dlouhá léta dlal zajímavé sborové nástnky, u kterých se i za totality zastavovali mnozí kolemjdoucí. Dlal pes 50 let hospodáe a pokladníka sboru. Zvlášt v dob, kdy se stavly nové modlitebny, to byla velmi nároná služba. Když pestal fungovat splachova na WC nebo se ucpala kanalizace, docela automaticky se ujal její opravy atd. Každá práce pro Boží království byla pro nho stejn dležitá. Zaskoil ochotn, když vypadl nkdo, kdo ml na starosti úklid modlitebny a stejn pohotov se zhostil služby za kazatelnou, když nepijel sloužící bratr. Bratr se pvodn vyuil modeláem, ale nakonec se mu podailo získat práci v chemické laboratoi, kde se zapracoval na výborného laboranta. Byl stateným vyznavaem Pána Ježíše i ve svém zamstnání. Když po únoru 1948 rozdali v továrn pihlášky do KS s tím, že to musí do urité hodiny všichni takto poctní podepsat, podepsal se jako Ferenc Futurista. Když mu vytýkali, že tím zneuctil KS, odpovdl, že nic neíkali o tom, že to mají podepsat vlastním jménem. Pes rzné vyhržky zstal se svou manželkou a tymi dtmi, které jim Pán Bh daroval, vrný svému Pánu. Modlitby za Ostravu Jaroslav Orawski Tak se nazývá ekumenické setkání, které se v pondlí 29. kvtna sešlo již po páté v naší modlitebn, abychom se spolen modlili za msto Ostravu, jeho pedstavitele a pedevším za Boží dílo, které v nm konají jednotlivé církve a rzná církevní a diakonská zaízení, ale i jednotlivci. Už ani nevím pesn, na kterém ekumenickém setkání ped nkolika léty nkdo navrhl, abychom se nescházeli jen jednou do roka pi ekumenickém modlitebním týdnu, ale aby se tato setkání konala vícekrát do roka, a abychom se modlili za Ostravu. Jestli se nemýlím, tak to navrhnul br. fará Bohdan Stepien z ímsko-katolické farnosti v Ostrav-Pívoze. Souasn m brati z ekumény požádali, abych tato setkání pipravoval a vedl. Další myšlenkou, která obohatila tato setkání, bylo spojení modlitebního shromáždní s podáváním struných zpráv o konkrétních vybra- Stránka 9

10 ných aktivitách z jednotlivých sbor nebo diakonských služeb, kterou podají vždy jejich zástupci. Tyto zprávy se zmiují obvykle o tom, v em je ta služba pínosem a také s jakými problémy se potýká. Za ty pozitivní vci pak dkujeme Pánu Bohu a za ty negativní a problémové vci se modlíme. V uplynulých modlitebních veerech jsme se dozvdli zajímavé vci. Slyšeli jsme nap. o vesnice soužití, kterou vybudovala katolická charita v Ostrav Muglinov, o práci ve vzení od vzeských kaplan, se kterou nás seznámil jeden z nich br. Jan Konar. Slyšeli jsme o namáhavé služb organizace Teen challenge, která pracuje mezi drogov závislými lidmi, o misijních aktivitách Kesanského sboru v Ostrav-Zábehu, o práci Armády spásy v Ostrav a dalších aktivitách. Velmi zajímavé byly také informace Telepace o píprav vysílání kesanské televize Noe, která už mezi tím zaala vysílat. Pínosná byla informace o práci Student pro Krista /KVŽ/. Jsem vdný za všechny informace o tom, co se v Ostrav na misijním a diakonském poli dje a rád se za takovou službu modlím, a asto nejen ten konkrétní veer, kdy se scházíme k spoleným modlitbám. Zajímavá byla také zpráva sestry, která v základních školách poádá tzv. etické dílny, na kterých hovoí s dtmi o kesanské etice. Setkává se v této služb s mnoha tžkostmi zejména ze strany editel škol. Bylo zejmé, jak velice potebuje naše modlitebné pímluvy. Prožívám také radost z toho, co všechno se pro záchranu lidí od híchu v Ostrav dje a jsem vdný za mnohé pracovníky, kteí asto dobrovoln nebo jen za malou mzdu slouží s velikým osobním nasazením Pánu Bohu i lidem. Jsem pesvdený, že tyto služby vedou k duchovní promn Ostravy, a že jsou svým zpsobem protikladem toho, jak reprezentuje Ostravu nap. Stodolní ulice a jiné podniky. Pi posledním již zmínném setkání byl pítomen vzácný host br. biskup František Václav Lobkowicz, který úvodem povdl biblické slovo a osobní svdectví o poteb modliteb. Dále pak u píležitosti 10. výroí vzniku Ostravsko-opavské diecéze ímsko-katolické církve se zabýval otázkou, jak její založení pisplo k misijní a evangelizaní služb této nejvtší církve na území Ostravy. Jen strun zmíním, že za tuto dobu vzrostl poet duchovních v této diecézi asi o 10%. Bratr biskup se také domnívá, že pes veliký sekularizaní tlak pece jen poet návštvník Stránka 10

11 bohoslužeb neubývá, spíše naopak. Naproti tomu se možná tolik lidí ve- ejn nehlásí k tomu, že jsou leny ímsko-katolické církve, jak tomu bylo díve. Zmínil také rozsáhlou práci katolické Charity a zahájení vysílání kesanské televize Noe. Jeho slovo bylo velmi obsáhlé, takže ani nezbyl as na další zprávu, kterou ml podat br. far. Stanislav Pientak ze Slezské evangelické církve a.v., která se mla týkat práce a služby katedry katechetiky na Ostravské universit. Bratr se z neznámých dvod na setkání nedostavil. O této služb uslyšíme nkdy píšt. Celé shromáždní bylo prokládáno modlitbami za šíení evangelia v Ostrav, za službu církví i za pracovníky rzných oblastí naší kesanské služby. Snad to nkomu mohlo pipadat velmi neobvyklé, že shromáždní, ve kterém zejm byla pevaha protestant se modlí za práci a službu biskupa ímsko-katolické církve. Byl jsem vdný, že br. biskup Lobkowicz v dob, kdy ml mnoho oficiálních povinností spojených s desátým výroím založení biskupství, si udlal as na toto modlitební setkání. Tím více mne mrzela slabá slábnoucí úast len našeho sboru, ale i ostatních evangelických církví. Jako bychom se už ani nepotebovali modlit. Mrzí mne to tím více, že se tato modlitební setkání konají v naší modlitebn a lenové našich sbor bývali kdysi pro ostatní evangelické kesany píkladem opravdových modlitebník. Dnes nás v tom asto zahanbí i lenové tzv. lidových církví. Kladu si otázku ím to je? Že by to bylo znamení hlubší duchovní krize mnohých z nás? Tím více bychom se proto potebovali modlit. Modlitby za Ostravu jsou pro m také zdrojem informací, které svdí o tom, že církve na území Ostravy pece jen zápasí o šíení evangelia a že v mnoha oblastech se djí velmi povzbudivé a nadjné vci. Tato setkání potebujeme také proto, abychom získali inspiraci k práci na duchovní promn Ostravy a jejich obyvatel. Díky Bohu, že na tento úkol nejsme sami, ale že zde máme mnoho bratí a sester, kterým jde o totéž, i když patí k jinému spoleenství. Jaroslav Orawski Stránka 11

12 Bohatá nedle Každé shromáždní je jiné. Pokaždé jsme osloveni jiným zpsobem, každé klade draz na nco jiného. Prbh nkterých shromáždní je slavnostnjší, mimoádný. Tak tomu bylo i na letošní Svatodušní nedli, 4. ervna 2006 v Ostrav. Spolu s rodii, Pavlem a Marcelou Zonovými jsme si vdn pipomnli vzácný dar, jejich malou dcerušku Sáru. Znovu a znovu jsme si uvdomovali, že to není samozejmé, když se narodí zdravé dátko a že rodie stojí o požehnání svých dtí. Malé Sáe jsme Boží požehnání, pítomnost a blízkost v život ústy bratra kazatele vyprošovali a rodim pejeme mnoho moudrosti, trplivosti a Boží pomoci pi výchov nejen dcerky, ale i staršího Adama. Samozejm k tomu patí i Boží požehnání celé rodin. Byla pro nás povzbuzením pítomnost pedsedy RCB, bratra kazatele Pavla erného, který nám posloužil výkladem Božího Slova, který pedcházel následujícímu výjimenému slavnostnímu aktu. V další ásti shromáždní jsme totiž byli svdky ordinace našeho bratra Ing. Jana Konara do diakonské služby. Jan Konar je druhým bratrem vzeským kaplanem v naší církvi, který byl pro tuto práci ordinován (= oddlen, vylenn). Asi není teba zdrazovat, že práce ve vzeské služb, kde bratr pracuje není snadná. Vyžaduje kus odvahy, trplivosti, porozumní, ale pedevším mnoho lásky. Díky Pánu Bohu za to, že bratra Konara vlastnostmi potebnými pro tuto službu obdail. Vyprošujeme milému bratrovi hojnost Božího požehnání v jeho nelehkém postavení. Tutéž nedli odpoledne se konalo slavnostní shromáždní v nedaleké Opav, která bývala ped osamostatnním naší, ostravskou stanicí. Bhem tohoto shromáždní probhla instalace nového opavského kazatele a správce sboru, bratra kazatele Karla Buby. Pozvání do shromáždní pijali i nkteí z ostravského sboru CB. A to nejen proto, že s bratry a sestrami v Opav máme dlouholeté pátelské a bratrské vazby, ale i proto, že nový opavský bratr kazatel je nám velmi milý bratr, se kterým (vetn jeho rodiny) jsme se dosud pravideln setkávali v našich shromáždních v Ostrav. A to jsme sedli spolen v lavicích nebo pod kazatelnou pi jeho kázáních. Instalaci provedl pedseda RCB, bratr kazatel Pavel erný. Ve svém kázání mluvil o nesnadné úloze kazatele ve sboru, v rzných situacích Stránka 12

13 sborového života, kdy i pi sebelepších a dlouholetých zkušenostech si nkdy ani kazatel ani staršovstvo neví rady. Díky za to, že Pán Bh má pro každou situaci nejlepší radu a jedinené ešení. Bhem shromáždní jsme s potšením vyslechli dv skladby, které zahrála sestra Irena Steblová (rozená Bubová) na klavír a nkteré písn opavské mládeže, stejn jako nkolik pozdrav pítomných kazatel a viká. Závr byl vnován modlitebnímu ztišení. Bratru kazateli Karlovi Bubovi a jeho milé manželce Helen pejeme Boží požehnání pi služb v opavském sboru Církve bratrské. Stejn pejeme všem bratím a sestrám mnoho vzájemného porozumní a lásky mezi sebou navzájem a také mezi kazatelem a sborem. Tolik ve strunosti o bohaté svatodušní nedli 4. ervna, kdy jsme byli potšeni vzájemnými setkáními, Boží pítomností, Jeho doteky pi bohoslužbách, ale také vzájemným obecenstvím a pítomností nkterých host, se kterými nebýváme asto. Návštva z východu Vojtech Asszonyi Béla Dovolte mi moji milí vyjádit své erstvé dojmy po práv probhlé sobot a nedli (10. a ), kdy brati a sestry z Košic oplatili našemu sboru loskou podzimní návštvu. Naše uvítací delegace (Jan Drahokoupil, Leo Targosz s manželkou, Mirek Bukáek a já) oekávala na hlavním nádraží ve zpoždný Košian. Hostm, kterých pijelo tyiadvacet, Mirek odvezl zavazadla do modlitebny a následovala prohlídka msta Ostravy. Poasí nám pálo. Hroziv vyhlížející mraky se rozptýlily. Prohlídku zorganizoval a ídil náš bratr kazatel. Nejprve panoramatický výhled z výšky vyhlídkové vže ostravské radnice s komentáem paní prvodkyn a po té procházka centrem msta pes námstí až k tramvaji u divadla A. Dvoáka. ást našich host pšky došla až k naší modlitebn. Svainu ve sborové kavárn zajišoval pod vedením Aniky Drahokoupilové a Kvty Klamkové tým sester s nkterými mládežníky a Petrem Pacholkem. Byla zde již pipravena káva a oberstvení z domácí kuchyn dalších našich sester. Žel, veerního programu v 18 hodin se krom hostitel píliš našich domácích neúastnilo. V tom jsme zstali za košickými oproti losku po- Stránka 13

14 zadu. Kdo nepišel, pišel o bohatý program. Po úvodu bratra kazatele Halži zazpíval svou první píse spevokol dirigovaný jeho manželkou. Ta potom pohovoila o programu vyuování skupinky sester, kterou vede. Po vystoupení místopedsedy staršovstva br. Havrily nám piblížila zase jeho dcera ekumenickou práci v klubu pro romské dti a také misii v Africe, kterou košický sbor podporuje. Vše doplnila promítnutím bohaté fotodokumentace. Brati Žežula a Biben nám piblížili práci s mládeží, bratr Jaško práci s mladými rodinami. Ten nám ješt zazpíval s doprovodem kytary sólovou píse. V rámci tohoto veera dostala píležitost naše milá tetika Mrázková, aby povyprávla o historii kontakt našeho sboru s bratry z východu. O tch, kteí pišli na Ostravsko za prací a zakotvili nakonec v našem sboru. Ona s manželem to byla, kdo se jich po válce ujímali, pomáhali jim shánt práci a ubytování a duchovn se jim vnovali. Jedním z nich je i náš milý bratr Béla Asszonyi. Dalším z nich byl milý bratr Havrila, který naopak odvedl tetice nejstarší dceru Zdeku na východ, práv do Košic. Ostravští Mrázkovci pochopiteln rádi ubytovali své píbuzné Havrilovce, ale byli ochotni pijmout kohokoliv a patili k mým oporám, když jsem ešil ubytování. Byl jsem až do poslední chvíle napjatý, tsn ped píjezdem se poet host zvýšil o dva a ada domácích nabídky k ubytování odekla. Na druhou stranu m zklamalo, že mnoho našich ubytování nenabídlo vbec, když mli takovou jedinenou píležitost projevit pohostinnost. (1.P 4,9: Bute jedni k druhým pohostinní a nestžujte si na to! ) Klamkovi nakonec vzali sami na nocleh hosty tyi a tak Boží moudrost mla ešení pro všechny problémy. Nedlního shromáždní jste se vtšinou již zúastnili. Bratr kazatel Halža ml zasahující slovo k období Letnic a spevokol posloužil dalšími písnmi. Ješt po shromáždní byla píležitost k rozhovorm, v kavárn u obda, nebo po obd v parku. Rád jsem to využil. Za krásného sluneného poasí jsme doprovázeli opt milé bratry a sestry na nádraží. Díky Pánu, že se jim v našem shromáždní i v domácnostech tak líbilo a nkteí projevili touhu setkání ješt zopakovat. Jan Konar Stránka 14

15 Rodiny na Velké Lhot - kvten 2006 Hemžení mrana dtí a jejich kupodivu odpoívající rodie tak to vypadalo pedposlední kvtnový víkend v okolí modlitebny CB na Velké Lhot. Ptadvacet dosplých a tyiadvacet ratolestí z našeho ostravského sboru si spolen hrálo, povídalo a relaxovalo a všichni si to moc užívali! Zdá se Vám poet úastník neuvitelný? Pak klidn poítejte se mnou! Za skvlý nápad uspoádat pobyt rodin a za organizaci celé akce vd- íme Alici a Honzovi Prudilovým, nemohli chybt jejich Marek a Janika. Svj díl na úspchu víkendu mla Vra Beck se svým kulináským umním. Pijela s manželem Nathanem a dcerkami Anikou a Emily. Další Anika, tentokrát Asszonyi, spolu s bráchou Honzíkem a rodii Hankou a Tomášem chystali snídani. V kuchyni se pi peení kuat osvdil také Aleš Juchelka, jejich Emu, Oskara a zatím nenarozené pekvapení zvládala mezitím jeho žena Terezka. Miminek v bíšku s námi bylo ostatn hned nkolik! Martina a Tomáš Kuhnovi si s Míšou pivezli jedno, Maruška a Jirka Šimpachovi s Petíkem hned dv! O hry pro vtší dti se postarala Míša Bechná, její muž Petr, dcerka Dominika a syn Ondra pomáhali. Také Figovi dorazili v plném potu: máma Oksana, tatínek Pavel, princezny Julinka a Viktorka plus przkumník Michal. Ten si našel kamaráda ve Štpánovi Lapiszovi, kterému dlala doprovod maminka Valerie. Rekord v potu dtí na osobu nemohl ujít Mirce Zdražilové. Hrav se starala o Michalku, Martinku, Peulku i Daneka, pomáhala jí kamarádka Lenka. Zaáteníky mezi zkušenými rodii byli Jakub a Helena Mrázkovi s jejich Františkem, premiéru si odbývali také Martina a Libor Vaštylovi a miminko Michal. Dáša s Pavlem Maáskovi, doprovázeni kluky Martínkem a Marekem, pi posledním posezení neopomnli rozvíit diskusi o zopakování tak podaeného pobytu, nejlépe už na podzim. Mli jsme se moc dobe, sluníko svítilo, píroda v jarním rozpuku byla krásná, rodie i dti odjíždli nadšení. Už se tšíme píšt. Helena Mrázková Stránka 15

16 TAK ZASE JDEME DO FINÁLE... Je to tak. Již opt jdou do finále. Ptáte se kdo? No, pece naši dorostenci. Tedy pesnji jedna tílenná hlídka ve složení: David Klamka, Marta Bukáková, a Terka Rossi. Možná si nkteí z vás ješt budou pamatovat, že minulý rok se naši dorostenci probojovali do celorepublikového finále soutže zvané Biblická stezka poádané Dorostovou unií. Ve velmi silné konkurenci to tehdy byl velký úspch již sám o sob, jehož hodnotu ješt zvýšilo krásné 5. místo z celkového potu 16 týmu. To však ješt zdaleka nebyl všem dnm konec. V nedávném regionálním kole, které se konalo ve Frýdku-Místku, se totiž umístili na skvlém 2. míst z 10 družstev, zvaných hlídky. A to pitom Terka Rossi bžela tento závod úpln poprvé, vedla si však tak dobe, jako kdyby ho bhala každý týden. Navíc 1. místo uteklo naší hlídce o pouhé 2 body, piemž je nutno dodat, že by dokonce s velkým náskokem vyhráli, kdyby v pomrn nepehledném terénu nezabloudili, a nedobhli tím pádem až po asovém limitu. Druhé místo, zajišující spolu s tím prvním postup do finále, proto nakonec naši dorostenci brali všemi deseti. Formu a pipravenost tedy naše statené trio prokázalo velkou, a po roce tak již podruhé za sebou bude moci bojovat a o nejvyšší píky v urit nemén silné konkurenci než jaká byla minulý rok. Tentokrát však bude mít ješt mnohem silnjší motivaci, nebo k tomu se ale ješt dostanu. Zmínného regionální kola se také zúastnila jedna naše pšinka, tedy družstvo složené z mladších dorostenc, jmenovit: Eliška Trojáková, Bara Navrátilová a Jenda Bukáek. Ten si coby již ostílený dorostenecký mazák ob zmínná dvata vzal takíkajíc pod palec, nebo ty tento závod absolvovaly úpln poprvé. A nutno íct, že si všichni 3 vedli velmi staten. Práv vzhledem k faktu, že pro dvata to byla premiéra, bylo celkové 4. místo naší pšinky velmi pkné. Ostatn, to že bojovali s maximálním nasazením, prozradily také Bariny natrhnuté kalhoty stejn jako Elišina vydaná energie, díky které na obd spoádala dospláckou porci guláše, který pak ješt zajídala rohlíkem... Te bych ale snad konen ml vysvtlit, cože to ta Biblická stezka vlastn je. Možná nkteí z vás neví, jak pesn tato soutž vypadá, a pitom by to vdt chtli (obzvlášt asi rodie, kteí své potomky vysílají takíkajíc do neznáma ). Jedná se tedy o orientaní závod tílenných družstev dorostenc, ve kterém mají prokázat své schopnosti tím, že na Stránka 16

17 jednotlivých stanovištích plní úkoly i odpovídají na otázky z rzných kategorií jako jsou biblické znalosti, tábornické dovednosti, obecné vdomosti, a nebo musí prokázat fyzickou zdatnost. Ta je jim ostatn teba po celou dobu závodu, který trvá 3 hodiny, a v kterém skuten není moc prostoru pro odpoinek. Pokud se totiž dorostenci chtjí umístit ve zmínné velmi silné konkurenci co nejlépe, mli by pokud možno celý závod bžet ve vysokém tempu. Starší dorostenci závodí v kategorii zvané hlídka, do které se mže pihlásit družstvo, jehož vkový souet nepesahuje 42 let (tj. nap. dva patnáctiletí a jeden dvanáctiletý dorostenec). Ti se musí prodírat asto velmi nároným terénem, aby mohli absolvovat veškerá od sebe asto dosti vzdálená stanovišt s nejrznjšími úkoly. Závodu se však mohou zúastnit nejen starší a fyzicky zdatnjší jedinci, ale také mladší dorostenci do 12 let, pro které je vyhrazena kategorie pšinka, kde družstvo musí splnit úkoly jen z uritých, povtšinou fyzicky, dovednostn i duchovn mén nároných stanoviš. Co se pak struktury Biblické stezky týe, tak první úrovní je regionální závod, kterého se mohou zúastnit maximáln 3 hlídky a 3 pšinky za každý dorostenecký oddíl. Druhou úrovní je pak následné celorepublikové finále, kam se kvalifikují vždy jen 2 hlídky z jednotlivých regionálních kol, pšinky do finále nepostupují. Finále Biblické stezky však není jen vlastní závod - je to také víkendové setkání regionálních dorost, kde je možné poznat nové pátele a kamarády, sdílet se s nimi o již díve nabytých i erstv získaných zážitcích a zkušenostech a nebo se teba nechat od jiných ním zajímavým inspirovat. Nechme se tedy pekvapit, ím se nechali inspirovat práv naši dorostenci, a zda budou schopni zkušenosti, které minulý rok získali, uplatnit v letošním finále. Jak jsem již díve naznail, budou mít letos obzvláš velkou motivaci umístit se co nejlépe, protože pro Davida a Martu to vzhledem k jejich pokroilému vku bude již závod poslední! O to víc jim urit budeme všichni pát, aby se jim závod vydail, a oni teba dovezli njakou tu medaili. V dob výtisku tohoto lánku budou s nejvtší pravdpodobností již výsledky finále známy, nebo se koná již v termínu ervna, takže pípadn mžete našim dorostencm pogratulovat, a už skoní na kterémkoli míst! Urit je to povzbudí!!! Pemek Šednka Stránka 17

18 Biblická stezka 2006 Biblická stezka je závod tílenných dorostových hlídek, který každý rok poádá Dorostová unie. Tento závod se dlí na dv kategorie. Stezka (do 16 let) a Pšinka (do 12 let). Ped závodem dostane každá hlídka mapu lesa s vyznaenými stanovišti. Závod trvá ti hodiny a za tuto dobu musíme najít co nejvíce stanoviš a splnit úkoly, za které dostáváme body. Na stanovištích jsou rzné Biblické otázky, hledání v Bibli, církevní historie, zálesácké dovednosti, fyzická zdatnost, první pomoc a další okruhy. Po ukonení závodu vedoucí setou všechny body a dv nejlepší hlídky postupují do finále. Letos se Biblická stezka konala ve Frýdku Místku. Odjíždli jsme vlakem v sobotu ráno. Z našeho dorostu se závodu úastnily dv hlídky. Jedna Pšinky (Eliška Trojáková, Bara Navrátilová, Jan Buká- ek) a jedna Stezky (David Klamka, Terka Rossi a Marta Bukáková). Celkem se úastnilo deset hlídek Stezky a tyi Pšinky. Naše hlídka Pšinky obsadila 4. místo a Stezka 2. místo a postoupili jsme do finále, které se konalo ervna v Hradci Králové. První místo v kategorii stezka vyhráli Vsetínští a Pšinku dorostenci z Horní Suché. Mli jsme také možnost strávit hezký as s dorostenci z okolních dorost a vybít své poslední síly na horolezecké stn a rzných lanových pekážkách. Dva vrcholy Marta Bukáková Letošní rok má v život mládeže dva vrcholy. Ten první, celostátní sjezd mládeže v Litomyšli, je za námi. Ten druhý, prázdninový pobyt mládeže, je ped námi. Na sjezd se za Ostravu pihlásilo 13 lidí, ímž jsme dosáhli stejné úasti jako na sjezdu minulém, ale nakonec postihla ostravskou delegaci jakási morová rána a tetina z nás musela na poslední chvíli svou úast pro nemoc i jiné dvody zrušit. Já sám jsem musel odjet ze sjezdu už v sobotu a nastoupit na 2 týdenní nemocenskou. Možná k tomu pisplo i poasí, které k nám píliš vlídné nebylo. Nicmén, tm, kteí vytrvali pinesl sjezd mnoho dobrého, jak si mžete peíst v píspvcích nkterých Stránka 18

19 mládežník. Prázdninový pobyt mládeže bude letos na Tye od 13. do 20. srpna. Tedy v podobném termínu jako dorostenecký tábor Ostravy i tábor bohumínských. Pestože prázdniny trvají více jak 8 týdn, bývá nkdy tžký oíšek jak zkoordinovat všechny termíny a nkdy se to prost nepodaí. Letos nám bude tedy na pobytu mládeže chybt hlavn posila z Bohumína (dorostencm zase posily z mládeže) a celkov lze asi oekávat pobyt v komornjším složení. Vím, že o to mže být intenzivnjší. Kéž by nám Pán Bh dal, aby byl dobrým odrazovým mstkem do dalšího roku práce mládeže. Pobyt mládeže je stále otevený pro všechny zájemce (od 15 let), a už mládež navštvují pravideln nebo ne. Pihlásit se je možné u mne osobn nebo na mobil: Sjezd mládeže Litomyšl 2006 Jakub Mrázek Ml bych na zaátku asi zmínit, že tohle byl mj vbec první sjezd, takže jsem v podstat netušil, co mžu oekávat a na co se mám pipravit. Vlastn to není zase až tak úplná pravda. Už dlouhé msíce ped sjezdem jsem od ostatních mládežník, kteí se už aspo jednou v minulosti zú- astnili, slýchával, že je to fakt dobrá akce a že se mám opravdu na co tšit. Až jsem sám zaal pochybovat, ale koneckonc nejlepší je se pesvdit sám. Po píjezdu do Litomyšle jsme se vydali hledat místo registrace, které jsme i pes menší nejistotu našli (stailo se jen držet davu ped námi:-) ). Pátením veerem nás provázel Petr Coufal a první veer byl ukonen jedineným koncertem Noela Richardse. Rána jsme zahajovali všichni spolen v Orion Arén ranním ztišením a chválami. V sobotu byl pak den seminá. Bylo opravdu z eho vybírat, myslím že si každý pišel na to své a zcela jist našel odpovdi na své otázky. Sobotní veer byl alternativní, opt pro každého nco (muzikál Jákob, filmový klub, divadlo, koncerty ). Nedle se odehrávala ve sportovním duchu, jehož vyvrcholením byl tradiní štafetový bh. Veer na nás ekala evangelizace, o kterou se postaral Dave Patty. Asi nemá moc smysl mluvit o programu, který není zase až tak dleži- Stránka 19

20 tý. Pro m osobn bylo toto Spolené setkání mládeže BJB a CB velmi povzbuzující, už jen když vidíte pes 1500 mladých kesan zapálených pro Krista, to je samo o sob nco úžasného. Také jsme mohli pochopit, že je úpln jedno z jaké jsme denominace. Nejdležitjší je dvod, pro tam jsme a hlavn Ten, v koho všichni víme. Boží pítomnost byla viditelná a já jsem za tento pobyt velmi vdný. Co k tomu dodat? Je-li Bh s námi, kdo proti nám? (ím. 8;31) Nco o sjezdu mládeže 100% Petr Hudy Na sjezd jsem jela s tím oekáváním, že se trochu zastavím a naerpám nové síly. V uplynulých týdnech jsem žila tak trochu pod nátlakem, hodn vcí mi lezlo na nervy, potebovala jsem z tohoto kolotoe vypadnout - aspo na chvíli. I když jsem ze sjezdu odjela v nedli veer, i pes to, že kolem m bylo poád plno lidí (a já chtla být pedevším sama), i pes to, že se poasí moc nevydailo, tak si myslím, že jsem mla as na pemýšlení o svém život, o tom, co se doposud stalo, ale mla jsem zárove as si odpoinout. Bhem sobotního dopoledne a odpoledne byly rzné pednášky, z kterých jsme si mli vybrat ti. Bylo to pro mne docela tžké, a to nejspíš nejen pro mne. Bylo tu mnoho témat, na které jsem chtla zajít a vyslechnout si je. Uvažovala jsem, jak si vybrat nejlépe tak, aby mi pednášky nco daly. Nakonec jsem si ekla, že si vyberu pro mne ti opravdu nejzajímavjší pednášky, a že urit Pán Bh tuto dobu požehná, a že si bhem ní pipraví to, co já potebuji. Letošní název sjezdu byl 100%. Uvdomuji si, že svj život nežiji asto s Bohem na 100%, ale rozhodn na hodn mén. Mám ped sebou ješt kus práce, tak do toho...! Lenka Drechslerová Stránka 20

Církev bratrská v Ostravě

Církev bratrská v Ostravě Církev bratrská v Ostravě Sborová oznámení DUBEN 2013 PRAVIDELNÝ PROGRAM: ÚTERÝ 9:30 Maminec STŘEDA 15:00 Klub seniorů STŘEDA 18:30 Biblická a modlitební hodina PÁTEK 15:00 Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)

Více

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Seminá Diakonie 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Obsah: I. Definice a cíl diakonie II. Historie diakonie v Bibli III. Osoba diakona IV. Strategie diakonie a její formy V. Analýzy diakonie

Více

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku Sbor dobrovolných hasi Pustkovec, 708 00 Ostrava-Pustkovec Soutž O putovní pohár starostky mstského obvodu Pustkovec v požárním útoku zaazena do Extraligy R v požárním útoku Moravskoslezského poháru v

Více

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ! Za šikanování se považuje, když jeden nebo více spolužák úmysln, vtšinou

Více

Ing. Josef Kuši ka Pater Walter Marek Ing. Josef Kuši ka

Ing. Josef Kuši ka Pater Walter Marek Ing. Josef Kuši ka Dovolte mi, abych vám pedstavil nabídku eského hudebního tábora mládeže, který se poprvé otevel v roce 1997 se dvma hudebními obory pro 46 student. Od té doby se na našich setkáních vystídalo více než

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA. za rok 2002. ZO SOP Tuláci

VÝRONÍ ZPRÁVA. za rok 2002. ZO SOP Tuláci VÝRONÍ ZPRÁVA za rok 2002 ZO SOP Tuláci eský svaz ochránc! p#írody SO P eský svaz ochránc p írody se snaží p sobit na ob any v duchu odpov dnosti za p írodu a životní prost edí. Vede své leny k úct a lásce

Více

Roní plán pro 1.roník

Roní plán pro 1.roník Roní plán pro 1.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

Uzávrka pihlášek na zájezdy již 8. ervence!

Uzávrka pihlášek na zájezdy již 8. ervence! (p.. 53) Redakce: J.Punochá Náklad: 80 ks íslo 2/2008 erven Vydává Klub filatelist Alfonse Muchy v Brn, Orlí 30, 602 00 Brno, Tel.: 542 151 913 E-mail: jpuncochar@fides.cz; internet: http://www.filabrno.net/kfam.htm

Více

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974)

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) Svt je smrteln nemocný. Umírá... Velký Léka již podepsal úmrtní list. Pesto mají kesané ped sebou velké dílo. Mají být potoky živé vody, zdroji slitování pro ty, kteí

Více

!! "!!!!! #$!!!%"""!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! # " +!' $!!!,,-.,, /

!! !!!!! #$!!!%!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! #  +!' $!!!,,-.,, / !! "!!!!! #$!!!%"""!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! # " +!' $!!!,,-.,, /!!$$" 0!1 0 &! 2 &!! Štafeta Radka Hartová Zemanová Ptají se Sylva Oliveriusová a Denisa Svatoová 1.Odkud jste k nám pišla a jak dlouho

Více

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA Pozdravy Dobrý den Ahoj Dobré ráno Dobrý veer Jak se mate Jak se vám daí Jak se vede Dobe, a vám Docela dobe Louení Musím jít Nashledanou Dobrou noc Zatím Doufám, že se ješt# uvidíme,,

Více

Ob asník stanice Církve Bratrské v Orlové

Ob asník stanice Církve Bratrské v Orlové ObasníkstaniceCírkveBratrskévOrlové Roník2. íslo5 Obsah,anebrozcestník: - Svdectvísvdectví - Podkování - NovinkyOrlovéHavíova - Zákrutypoasí - Svdectvííbhy - Oznámení,pozvánkycomaléhonavíc Svdectví o svdectví

Více

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) 29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) Ve dnech 24.-27. dubna 2008 byl v Káhie poádán již 29. Kongres CIPS. Na posledním zasedání v Praze byla schválena

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

! " # $ %& # ' "(%!" & "! ( # ) "!!" "!!!! # %! % +,. % "!" % + %! +!!" %! -!!% "!/ + " % 0-1# -!! 0-1 &!" %!2% & 3 #3 % %3 "& %+ # )! %!!

!  # $ %& # ' (%! & ! ( # ) !! !!!! # %! % +,. % ! % + %! +!! %! -!!% !/ +  % 0-1# -!! 0-1 &! %!2% & 3 #3 % %3 & %+ # )! %!! ! " # $ %& # ' "(%!" & "! ( # ) "!!"!(%!# *!%+,- "!!!! # %! % +,. % "!" % + %! +!!" %! -!!% "!/ + " % 0-1# -!! 0-1 &!" %!2% & 3 #3 % %3 "& %+ # )! %!!!/ ZPRÁVY Z CELOSVTOVÉHO SETKÁNÍ MLÁDEŽE 2011 V MADRIDU

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ZEMPIS ZEMPIS Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list arch aplikace

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

Roní plán pro 2.roník

Roní plán pro 2.roník Roní plán pro 2.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ technika ízení utkání v ledním hokeji Ing. Vladimír Mana Brno 2013 Tvorba a tisk tohoto studijního materiálu byly financovány z Operačního

Více

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték Martin Techman, editel úseku rozvoje obchodu eské spoitelny David Navrátil, hlavní ekonom eské spoitelny Praha 16. srpna 2010 Program 1.

Více

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Ing. Jaroslav Heinich, HBH Projekt spol. s r.o. pednáška na konferenci Bezpenos dopravy na pozemných komunikáciách 2008 ve Vyhne (SK) ÚVOD Bezpenostní

Více

íslo 9, roník 16, listopad 2010

íslo 9, roník 16, listopad 2010 Vydává Obec Maletín, Maletín. 21, 789 01 Zábeh, IO: 302988, vydáno dne 29. 11. 2010 ev. íslo MK R: E 10391 íslo 9, roník 16, listopad 2010 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne 23.11. 2010 Zastupitelstvo

Více

Školní vzdlávací plán. Školní družina pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko, Jiráskovo nám. 31

Školní vzdlávací plán. Školní družina pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko, Jiráskovo nám. 31 Školní vzdlávací plán Školní družina pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko, Jiráskovo nám. 31 Vychovatelky: I. oddlení Hana Kliková II. oddlení Alena Mrázová Úvod Školní družina je zízena pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko,

Více

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc?

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc? Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Marta Jeklová Vyšší odborná

Více

FARNÍ CHARITA VIMPERK VÝRONÍ ZPRÁVA 2003

FARNÍ CHARITA VIMPERK VÝRONÍ ZPRÁVA 2003 FARNÍ CHARITA VIMPERK VÝRONÍ ZPRÁVA 2003 Vážení tenái naší výroní zprávy Na následujících stránkách Vám pedstavím innosti a aktivity naší charity v roce 2003. Ráda bych pi této píležitosti chtla podkovat

Více

.. strana 2 !"#$%&'(&)*+'%&,#'(&),-'%. /!0 1! &" 213#(,2$. 2

.. strana 2 !#$%&'(&)*+'%&,#'(&),-'%. /!0 1! & 213#(,2$. 2 Vážená paní editelko, pane editeli, dovolujeme si Vám pedstavit ucelenou nabídku školních výlet na zámek Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou. Pro dti jsme pipravili nkolik zábavných program:.. strana

Více

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn.

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn. 29.12. NEDLE 9:00 Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa Za rodinu Synkovu a Neasovu Za Rženu Volgemutovu, celou rodinu a +++ 30.12. PONDLÍ 31.12. ÚTERÝ 15:30 1.1. 2014 STEDA 9:00 2.1. TVRTEK Sv. Silvestra

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Tak jsme se opt po roce sešli na Výroní valné hromad, pežili jsme svátky vánoní i oslavy Silvestra bez vtší úhony na zdraví a tak mi dovolte, abych vám popál do tohoto

Více

MAESTRO CLUB Kolovraty Obanské sdružení sportovní klub

MAESTRO CLUB Kolovraty Obanské sdružení sportovní klub Zpráva o innosti klubu za období leden duben 2007 sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty lenská základna Ke 15.4.2007 má náš klub 59 len (24 žen a 35 muž). V tomto období se novým lenem stal (v závorce

Více

Šastné dít prostednictvím šastných rodi. H St Czech Republic

Šastné dít prostednictvím šastných rodi. H St Czech Republic Šastné dít prostednictvím šastných rodi H St HoSt Home-Start Czech Republic 1 Co je to HoSt? HoSt je nestátní nezisková organizace zamená na podporu rodi a jejich péi o dít, které je mladší 6-ti let. Podpora

Více

Poslání Domova sv. Alžbty

Poslání Domova sv. Alžbty Výroní zpráva o prbhu poskytování sociálních služeb v Domov sv. Alžbty v Jablunkov v roce 2007 Poslání Domova sv. Alžbty Domov sv. Alžbty v Jablunkov je uren zejména seniorm, kteí pro svoji nepíznivou

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Mnozí z Vás jste nedávno dle svých pedstav oslavili nástup nového tisíciletí a páli jste si navzájem vše nejlepší do nového roku i let píštích. To samé Vám peji i já

Více

Organizace akce Zpívání koled pod vánoním stromem

Organizace akce Zpívání koled pod vánoním stromem Organizace akce Zpívání koled pod vánoním stromem Monika Malinská Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Obsah...2 Úvod...3 Cíle akce...4 Dležité innosti nutné k zajištní

Více

3.4. Úloha a struktura Hnutí. Cvi ení

3.4. Úloha a struktura Hnutí. Cvi ení 3.4 Úloha a struktura Hnutí Cviení CVIENÍ ÚLOHA A STRUKTURA CVIENÍ PREZENTACE NA TÉMA ÚLOHA A STRUKTURA HNUTÍ Individuální cviení as: 60' Úvod Byli jste požádáni panem XY, koordinátorem pro diseminaci

Více

!"# $%&"' ((&) * " " +&12* 3& "&# # # 1 (#1 4,(( (,'&"/&* 5672* 8& # "(# 9".& "'#": %*! "* 0", (; ( '( &" -1 4* < 4 ( " -. "

!# $%&' ((&) *   +&12* 3& &# # # 1 (#1 4,(( (,'&/&* 5672* 8& # (# 9.& '#: %*! * 0, (; ( '( & -1 4* < 4 (  -. 2 Informace Msíník o farnosti farnosti sv. Bartolomje 4 2006!" $%&"' ((&) * +"','*! ("( -".!"/"0'-( " " +&12* 3& "& 1 (1 4,(( (,'&"/&* 5672* 8& "( 9".& "'": %*! "* 0", (; ( '( &" -1 4* < 4 ( " -. " '",'

Více

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK Semestrální projekt 18.1.2007 GN 262 Barbora Hejlková 1 OBSAH OBSAH...2 ZADÁNÍ...3

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Co je to HoSt? nestátní

Více

Ad 1) Uvdomujeme si, že není možné ovlivovat pouze jednu a to ohroženou skupinu. Aktivity se zamují na

Ad 1) Uvdomujeme si, že není možné ovlivovat pouze jednu a to ohroženou skupinu. Aktivity se zamují na Rok rovných píležitostí pro všechny koní seznamujeme Vás s výstupy programu EU EQUAL v oblasti rovných píležitostí žen a muž. A zveme na konferenci k tomuto tématu "Od teorie k praxi úspšné píbhy, která

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším

Více

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické Doba, kdy rodie trvale peují o malé dti jim asto pináší sociální izolaci, ztrátu jistoty a dvry ve vlastní schopnosti. Chceme nabídnout rodinám komunitní prostedí s možností setkávání, spolupráce, vzdlávání,

Více

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 1 Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 2 lovk 3 lovk Vdt, co je pro daného lovka dležité a jak jej dobe podporovat Zjistit, co by chtl do budoucna

Více

(p.. 62) íslo 2/2011 srpen

(p.. 62) íslo 2/2011 srpen (p.. 62) Redakce: J.Punochá íslo 2/2011 srpen Vydává Klub filatelist Alfonse Muchy v Brn, Orlí 30, 602 00 Brno, Tel.: 542 151 913 E-mail: jpuncochar@fides.cz; internet: http://www.filabrno.net/kfam.htm

Více

Cykly Intermezzo. FOR cyklus

Cykly Intermezzo. FOR cyklus Cykly Intermezzo Rozhodl jsem se zaadit do série nkolika lánk o základech programování v Delphi/Pascalu malou vsuvku, která nám pomže pochopit principy a zásady pi používání tzv. cykl. Mnoho ástí i jednoduchých

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

Na této škole uím osm let. Líbí se mi tu, každá škola má své klady a zápory a tady jsou spíš ty klady.

Na této škole uím osm let. Líbí se mi tu, každá škola má své klady a zápory a tady jsou spíš ty klady. !" #$% & '()*+,, $,-./! -0 To nejlepší nakonec Ve školním roce 2007/2008 jsme mli v plánu vydat tyi ísla Realisty. Ti ísla jste již mli možnost si peíst a te držíte v rukou letos tvrté a poslední íslo

Více

Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku

Dtské centrum pedagogika volného asu v p#edškolním vku Univerzita Tomáše Bati ve Zlín Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku (bakalá#ská práce) Vedoucí bakalá#ské práce: PaedDr.

Více

ZPRAVODAJ.5/07 Obce Kojetice ze dne 25.6.2007

ZPRAVODAJ.5/07 Obce Kojetice ze dne 25.6.2007 ZPRAVODAJ.5/07 Obce Kojetice ze dne 25.6.2007 Ohlédnutí: Vítání obánk Sportovní dtský den Svatovítská pou Sportovní aktuality!!"# - OZ schválilo zprávu auditora o výsledku pezkoumání hospodaení obce a

Více

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie pracujeme pro Vás 1 Lidi 2 Státní strategie pro sociální pomoc ve Velké Británii 2011 Personalizace Podpora ízená lovkem

Více

Zimní pikrmování pták

Zimní pikrmování pták ZPRAVODAJ. 101 íjen 2005 Vychází 4 x ron Ediní rada Zpravodaje: pátelé Soa Neumannová (odp. redaktorka), Iva Apfelbecková (zástupce), František Ducháek, V0ra Svobodová, Pavel Šulda a Dana Velebová Kresby

Více

Vyzkoušejte si své znalosti.

Vyzkoušejte si své znalosti. Vyzkoušejte si své znalosti. 1. NEHODA Potáp?? Tento dvaa?ty?icetiletý muž má potáp??ské opráv?ní od r. 1992. Od té doby provedl více než 80 ponor?, z?ehož bylo jen v lo?ském roce 11. K jeho pravidelným

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA. za rok 2003. ZO SOP Tuláci

VÝRONÍ ZPRÁVA. za rok 2003. ZO SOP Tuláci VÝRONÍ ZPRÁVA za rok 2003 ZO SOP Tuláci eský svaz ochránc" p$írody SOP eský svaz ochránc pírody je nejvtší nevládní organizací v eské republice sdružující zájemce o ochranu pírody a životního prostedí.

Více

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta.

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Andrea Hudáková: MALÝ SLOVNÍK ABSTRAKTNÍCH POJM BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Diplomová práce Adély Bilíkové

Více

Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010

Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010 Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.cz Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010 Primární

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4. Les je mj i tvj.

Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4. Les je mj i tvj. Magistrát hl. m. Prahy Ing. Václav Saifrt odbor ochrany prostedí odd. mstských organizací Jungmannova P r a h a 1 Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4 Les je mj

Více

íslo 1, roník 17, leden 2011

íslo 1, roník 17, leden 2011 Vydává Obec Maletín, Maletín. 21, 789 01 Zábeh, IO: 302988, vydáno dne 27. 1. 2011 ev. íslo MK R: E 10391 íslo 1, roník 17, leden 2011 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne 27.1. 2011 Zastupitelstvo schválilo:

Více

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Efektivní uení (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Žádná zpráva dobrá zpráva 1 ásti efektivního uení Stanovení cíle (+ kritéria) Analýza úkolu Použití pimené podpory Volba

Více

CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ

CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ JIÍ KOTRLA Praha, 18. kvtna 2003 Dnes dopoledne jsme zpívali o hradu, skrýši a bezpeném úkrytu. Náš pevný hrad a úkryt je Hospodin. Mžeme si (a nkteí kesané to tak pochopili) vystavt

Více

Javornický obasník tiskovina Obecního úadu Javorník. Povoleno pod.j. 144/91, registrovaná znaka RK OkÚ 4/R 14 z 13.6.1991.Zodp. redaktor Mgr.

Javornický obasník tiskovina Obecního úadu Javorník. Povoleno pod.j. 144/91, registrovaná znaka RK OkÚ 4/R 14 z 13.6.1991.Zodp. redaktor Mgr. z 13.6.1991.Zodp. redaktor Mgr. Zdenk Bouška. íslo vydání 1/2008. Toto íslo vyšlo v únoru 2008. Cena 24 K na rok. Z jednání Zastupitelstva obce Javorník Zasedání dne 17.12.2007 1. Plnní rozpotu obce v

Více

Dny as Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Nedle

Dny as Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Nedle Dny as Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 9:15 Za farníky 14:00 Svátostné požehnání Pondlí 29.12. Úterý 30.12. Steda 31.12. 17:00 Adorace na závr roku

Více

STANOVY obanského sdružení Buddha Mangala o.s.

STANOVY obanského sdružení Buddha Mangala o.s. STANOVY obanského sdružení Buddha Mangala o.s. lánek 1 Název a charakter sdružení Obanské sdružení pijalo název Buddha Mangala o.s.(dále jenom obanské sdružení). Je to dobrovolné nezávislé sdružení oban

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

1. Slovo úvodem. Ing. Josef Machalíek, pedseda sdružení

1. Slovo úvodem. Ing. Josef Machalíek, pedseda sdružení Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Obanská poradna Plze, o.s...3 2.1. Pracovníci obanských poraden...3 3. Poslání a principy...4 4. Historie...6 5. Zpráva o innosti v roce 2008...8 5.1. Program obanské poradenství...9

Více

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Hledání ženské vize Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60 uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Na prvním z dvanácti plánovaných kulatých stol poádaném v rámci

Více

TELNICKÝ ZPRAVODAJ 03/2003

TELNICKÝ ZPRAVODAJ 03/2003 TELNICKÝ ZPRAVODAJ 03/2003 ERVEN 2003 Vážení spoluobané, jaro už je tu a s ním i další íslo Telnického zpravodaje. Od minulého ísla nastaly urité zmny. Toto i další ísla budete i nadále dostávat do svých

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

Zpráviky z naší školiky

Zpráviky z naší školiky TJ SOKOL spolené foto cvienek závr sezóny TJ SOKOL naše fotbalové družstvo TJ SOKOL ped mararatónem TJ SOKOL fotb.turnaj vítz penalt dtí Petr Šilar První školní den 2 Zpráviky z naší školiky Dobrý den

Více

Besídka pro maminky. Výlet do Prahy. Budoucí prváci. Den Zem. Besídka pro maminky

Besídka pro maminky. Výlet do Prahy. Budoucí prváci. Den Zem. Besídka pro maminky 1 Besídka pro maminky Výlet do Prahy Budoucí prváci Den Zem Besídka pro maminky 2 Ekologická výchova v naší škole Letos již ponkolikáté probhl v základní škole projektový Den Zem. Draz byl položen zejména

Více

Personalistika, spolupráce

Personalistika, spolupráce Personalistika, spolupráce Verze - TISK Aneb dejte mi lidi a já to udlám Pavel Konený Flek Scout-Tex 2008, bezen 1 Personalistika a spolupráce co to je? Personalistika je obor, který se zamuje na získávání

Více

KAM JÍT leden - únor Pozn.: Chcete jít na nkterou z našich akcí a nemáte doprovod? Zavolejte do kanceláe a spolu to vyešíme.

KAM JÍT leden - únor Pozn.: Chcete jít na nkterou z našich akcí a nemáte doprovod? Zavolejte do kanceláe a spolu to vyešíme. KAM JÍT leden - únor Pozn.: Chcete jít na nkterou z našich akcí a nemáte doprovod? Zavolejte do kanceláe a spolu to vyešíme. za. komentá poznámky Po 7.1. 17.00 Výtvarný kroužek Út 8.1. 17.00 Dm U Jonáše

Více

3. Zpráva o hospodaení SRPŠ k 13.9.2012. viz píloha píjm a výdaj za rok 2011, II.pololetí 2011/2012

3. Zpráva o hospodaení SRPŠ k 13.9.2012. viz píloha píjm a výdaj za rok 2011, II.pololetí 2011/2012 Zpráva z Plenárního zasedání SRPŠ ze dne 13.9.2012 1. Zahájení zasedání- pí. Ivana Švejdová pivítala pítomné zástupce tíd a zástupce školy. V úvodu pronesla pár slov k bývalému editeli p. Sedlákovi a byl

Více

ZPRAVODAJ (p.. 51) íslo 2/2007 záí

ZPRAVODAJ (p.. 51) íslo 2/2007 záí ZPRAVODAJ (p.. 51) Redakce: J.Punochá Náklad: 100 ks íslo 2/2007 záí Vydává Klub filatelist Alfonse Muchy v Brn, Orlí 30, 602 00 Brno, Tel.: 542 151 913 E-mail: jpuncochar@fides.cz; internet: http://www.filabrno.net/kfam.htm

Více

Nejlepší metody v logistice

Nejlepší metody v logistice Nejlepší metody v logistice Nejlepsze praktyki w logistyce P o l s k ý l o g i s t i c k ý k o n g r e s Pozna / 10.-12. kvtna / 2006 LOGISTICS 2006 Pozna, 10. 12. kvtna 2006 Nejlepší metody v logistice

Více

Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007

Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007 Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007 1.Doplnní plánu práce v souladu s celoroním plánem školy/tídní schzky/. 2.Seznámení se s dokumentací výchovného poradce. 3.Zaazení integrovaných

Více

Na dvee nám zaklepal Nový rok a už je tady.

Na dvee nám zaklepal Nový rok a už je tady. slovo k zamyšlení - podkování blahopejeme dtská školka pathfinder dobrá nálada interview fejeton ADRA receptá atd Na dvee nám zaklepal Nový rok a už je tady. Nová íslice nám ješt dlá problémy ale je reálnou

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Další významné ocen ní pro naši školu Škola udržitelného rozvoje Ekologie ve škole i doma

Další významné ocen ní pro naši školu Škola udržitelného rozvoje Ekologie ve škole i doma Další významné ocenní pro naši školu U píležitosti dekády OSN Vzdlání pro udržitelný rozvoj byl naší škole udlen titul Škola udržitelného rozvoje. Získali jsme I. stupe, což je nejvyšší ocenní za aktivity

Více

MATEMATIKA MATEMATIKA

MATEMATIKA MATEMATIKA PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY MATEMATIKA MATEMATIKA Struktura vyuovací hodiny Metodický Struktura vyuovací list aplikace hodiny Ukázková Metodický hodina list aplikace materiál Záznamový Ukázková

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Od pijetí k promoci. aneb. Jak úspšn vystudovat FPE

Od pijetí k promoci. aneb. Jak úspšn vystudovat FPE Od pijetí k promoci aneb Jak úspšn vystudovat FPE Na co by neml zapomenout student 1. roníku Pedpokladem úspšného studia je krom píle pi samotném studiu i respektování Studijního a zkušebního ádu fakult

Více

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN M ARTINOVY NOVINY 06/2005 RONIK IX. Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trplivost, laskavost, dobrota, vrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Gal 5, 22-23 S LOVO NA

Více

Úvodník. Globalizace: výzva a ešení

Úvodník. Globalizace: výzva a ešení OECD Employment Outlook 2005 Edition Summary in Czech Výhled zamstnanosti v zemích OECD vydání 2005 Pehled v eském jazyce Úvodník Globalizace: výzva a ešení John P. Martin editel zamstnanosti, práce a

Více

: 1. - 5. 50 17. 10.30 12. 10.30 50,- K

: 1. - 5. 50 17. 10.30 12. 10.30 50,- K Dti se nauí veselou formou znát a tanit základy nejznámjších eských i svtových tanc: polka, mazurka, twist, charleston, letkis, rock and roll, macarena, country, blues a další. Poad je urený pro zábavu

Více

Dtský karneval. Dtský den

Dtský karneval. Dtský den 1 Dtský karneval Dtský karneval Dtský karneval Dtský den Dtský den 2 Informace ze ZŠ Ve školním roce 2007/2008 ukonili docházku do naší školy žáci 5. roníku: Barbora Kubíková, Petr Šilar, Michal Marek,

Více

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu ! Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu Odhalování a využití lidského potenciálu Motivování

Více

Poslání Domova sv. Alžbty Domov sv. Alžbty je domovem pro seniory. Je uren osobám, které pro sníženou sobstanost potebují pomoc nebo podporu druhé

Poslání Domova sv. Alžbty Domov sv. Alžbty je domovem pro seniory. Je uren osobám, které pro sníženou sobstanost potebují pomoc nebo podporu druhé Výroní zpráva o prbhu poskytování sociální služby v Domov sv. Alžbty v Jablunkov v roce 2008 Poslání Domova sv. Alžbty Domov sv. Alžbty je domovem pro seniory. Je uren osobám, které pro sníženou sobstanost

Více

Lyžaský výcvik 2007 Gymnázium Rumburk II.A, V.A, I.C Shrnutí z pohledu V.A

Lyžaský výcvik 2007 Gymnázium Rumburk II.A, V.A, I.C Shrnutí z pohledu V.A Lyžaský výcvik 2007 Gymnázium Rumburk II.A, V.A, I.C Shrnutí z pohledu V.A - nkteré údaje mohou být chybné, omluvte prosím fantazii autora Hvzdné datum 5. ledna 2007 první den - pátek Ped školou: Je ráno,

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

AGENTURA SUMMIT PARDUBICE

AGENTURA SUMMIT PARDUBICE AGENTURA SUMMIT PARDUBICE ve spolupráci s Komorou patentových zástupc eské republiky, Brno, a Krajskou hospodáskou komorou Pardubického kraje dovolují si Vás pozvat na jarní konferenci OCHRANA PRMYSLOVÉHO

Více

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu HN.IHNED.CZ 17. 1. 2011 Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu Fokus Top 10 profesí roku 2011. Firmy si mnohem pelivji vybírají a žádají hotové specialisty. Na zauování není as Ekonomika ožívá a s

Více

Pedagogové ZŠ Hlaveník

Pedagogové ZŠ Hlaveník !" # A jak jsme pomohli? Sbírka Na pomoc Haiti, která byla na naší škole vyhlášena, pinesla výtžek 1503,- K. Peníze byly poslány organizaci lovk v tísni, konto SOS Haiti,. ú. 40954095 / 0300. Všem, kteí

Více

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity sponzorována a uznána Evropskou komisí v rámci programu Sokrates Vzdlávací a sociální integrace osob s postižením prostednictvím pohybových aktivit Pes podporu

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, U Vršovického nádraží 1/950 VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2011-2012

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, U Vršovického nádraží 1/950 VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2011-2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, U Vršovického nádraží 1/950 VÝRONÍ ZPRÁVA za školní rok 2011-2012 Výroní zpráva základní školy Praha 10, U Vršovického nádraží 1/950, za školní rok 2011/2012 1. Pesný název školy

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova se zvláštním režimem Podlesí

Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova se zvláštním režimem Podlesí Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín D o m á c í á d Domova se zvláštním režimem Podlesí.j.: SSV 103/2010 Obsah lánek: l. I. l. II. l. III. l. IV. l. V. l. VI.

Více

ZÁVOD JE POÁDANÝ PI PÍLEŽITOSTI OSLAV VÝROÍ 750. LET MSTA CHRAST HLAVNÍ SPONZOR:

ZÁVOD JE POÁDANÝ PI PÍLEŽITOSTI OSLAV VÝROÍ 750. LET MSTA CHRAST HLAVNÍ SPONZOR: HLAVNÍ SPONZOR: ZÁVOD JE POÁDANÝ PI PÍLEŽITOSTI OSLAV VÝROÍ 750. LET MSTA CHRAST H.S.H. Sport s.r.o. je spolenost s patnáctiletou tradicí v oboru sportovních poteb. Vedle sportester, hodinek a další sportovní

Více

Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí, Husova 212

Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí, Husova 212 Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí, Husova 212 Zpracovala: Mgr.Ivona ivrná Statutární zástupce DDM Pelíšek, Vrchlabí Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí

Více

Školní ád. Pedškolního vzdlávání

Školní ád. Pedškolního vzdlávání Škola Mateská škola Sokolov, Vrchlického 80 Smrnice:.j. MŠ V 96/2012 Spisový znak: 2-1 Skartaní znak: S 5 Úinnost: od 1. 9. 2012 Školní ád Mateská škola je školou zízenou podle zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním,

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Opt uplynul rok a my se zde scházíme na Valné hromad, abychom zhodnotili innost našeho sboru za rok 2001. Díve mi však dovolte, abych Vám do nového roku popál vše nejlepší,

Více