Zpravodaj Sboru Církve bratrské v Ostrav

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj Sboru Církve bratrské v Ostrav"

Transkript

1 Zpravodaj Sboru Církve bratrské v Ostrav

2 Pravidelná shromáždní: Ostrava každá nedle každá steda Frenštát pod Radhoštm v 9,30 hodin v 18,30 hodin Orlovna každá 2. a 4. nedle v 15,00 hodin každé 2. a 4. úterý v 17,30 hodin Suchdol nad Odrou modlitebna BJB každá 3. nedle každé 1. úterý Odry sborový dm CE každá 3. nedle v 10,00 hodin v 18,30 hodin v 8,15 hodin Louky u bratra Pavla Rosického Louky 195 každá 2. nedle ve 14,30 hodin Bohumín fara Slezské církve evangelické a.v. nedle v 15,00 hodin Poruba Vdeckotechnologický park Ostrava (VTPO) každá nedle v 16,00 hodin Stránka 2

3 Pravidelné akce sboru a stanic: Ostrava nedle pondlí úterý steda tvrtek pátek v 8,45 modlitební chvilka v 9,45 besídky dtí 10,45 12,00 Kavárna ELIM v 17,30 Modlitební veer mládeže v 17,00 modlitební skupinka žen u sestry Drahokoupilové v 17,00 mládež volejbal, tlocvina ve Vítkovicích v 9,30 Maminec setkávání maminek s dtmi 13,30 15,15 Kavárna ELIM v 15,00 Klub senior v 18,00 mládež volejbal, tlocvina ve Vítkovicích v 15,00 Dorost - Archa v 17,30 Mládež - Velryba podle domluvy 1x za 14 dní skupinka mládeže chlapc a skupinka mládeže dvat podle domluvy 1x za 14 dní modlitební skupinka rodin u Kleinových Bohumín nedle v 15,00 klub Jonáš, dti 8 14 let fara SCEAV bhem bohoslužby besídka pro nejmenší dti úterý v 16,00 klub Tornádo, mládež let, u Maásk tvrtek v 15,00 klub Kamzík, dorost pro vící dti, fara SCEAV sobota v 15,00 mládež, v dom u Marcolových dle domluvy skupinky pro muže, pro ženy Poruba nedle bhem shromáždní besídka pro mladší dti pátek odpolední klub pro dti let, Kulturní centrum na ul. L. Podéšt dle domluvy domácí skupinky zamené na biblické vyuování a rozvíjení vztah. Stránka 3

4 Mjte zájem jedni o druhé Tu ho nalezl njaký muž jak bloudí po poli, a zeptal se ho: Co hledáš? Odvtil: Hledám své bratry. Povz mi kde pasou. (Gn 37, 15 16) Znám nkteré lidi, kteí s obdivuhodným zápalem navštvují ve volném ase matriky a farní úady, aby zjišovali své pedky. Jeden lovk mi ekl, že vystopoval své pedky až do sedmnáctého století. Moc ho to tší. Kdo jiný se mže ním takovým pochlubit? M už v dtství zaujalo nco jiného. Když jsme nkam cestovali s rodii, vždycky jsme vyhledali naše shromáždní a tamní bratry a sestry. Zstalo mi to i za studií. O prázdninách a o dovolených a pak pi služebních cestách a pozdji s rodinou, všude jsme vyhledali naše shromáždní, a když tam nebylo, tak shromáždní njaké sesterské církve. Vdn vzpomínám na všecka setkání na vzácná spoleenství s vícími lidmi a tším se z každého nového setkání. Vzniká tak mnoho pátelství, která trvají stále. Je to radost nacházet bratry a sestry, slyšet jejich svdectví života s Pánem, sdílet si zkušenosti, povzbuzovat se ve víe. Každý sbor, každá kazatelská stanice má jinou vni a poznáte, že dohromady je to nádherná kytice sloužící Bohu k sláv a lidem ke spasení. Možná jste si všimli, že se mezi námi ve sboru obas objeví njaký bratr nebo sestra, když jsou na léení v Klimkovicích. Nco podobného jsme zakoušeli ve sboru ve Veselí nad Lužnicí. Díky vyhlášeným lázním v Teboni k nám picházela do shromáždní každý rok ada vících lázeských host z nejrznjších sbor. Zaujalo m svdectví jednoho z nich. Bratr íkal, že nechodí jen po procedurách a do shromáždní, ale že Pán mu položil na srdce modlit se za svoje bývalé spolustudenty, kteí bydlí v oblasti jižních ech, navštívit je a vydat jim svdectví o Božím zásahu lásky do jeho života a pozvat je k Pánu Ježíši. Pipomíná mi to Josefovo prohlášení: Hledám své bratry. Pijmte toto svdectví k povzbuzení, abychom nezstávali u svého jistého, ale aby nás láska Pána Ježíše vedla k touze hledat bratry a sestry, setkávat se s nimi, modlit se spolu a sdílet s nimi poznání a zkušenosti na cest života víry. Využijme k tomu nadcházející as prázdnin a dovolených. Stránka 4

5 adu z Vás ekají radostné úkoly, ale také velká zodpovdnost pi po- ádání letních tábor pro dti, dorost a mládež z centra sboru i z našich kazatelských stanic. Jsem vdný Pánu Bohu za vás všechny, kteí máte zájem o druhé, vnujete tomu svj as, lásku i prostedky. Vím, že se k tomu Pán Ježíš pizná, že posloužíte tm kdo vám budou sveni a sami budete zbohaceni a posíleni ve víe. Všem lenm a pátelm našeho sboru peji pkné prázdniny a dovolenou, odpoinek a zotavenou a nabytí nových sil i zkušeností s naším Pánem. Váš bratr Jan Drahokoupil. Konference Církve bratrské, kvtna 2006 v Hradci Králové Úastnit se konference CB znamená vždy pro mne velikou zkušenost. Ze složení delegát a kazatel lze usuzovat na složení pracovník ve sborech. V porovnání s mým minulým delegováním na konferenci, které bylo ped 11 roky, je patrné omlazení delegát. Je povzbuzující, že na odpovdná místa v našich sborech se staví a je ochotna pijmout zodpovdnost celá ada nových a mladých pracovník. Mám také velikou radost z toho, když vidím mezi delegáty celou adu bratí a sester, jejichž rodie a prarodie jsem znal ze svého mládí. Je to veliká výsada a Boží požehnání, když se víra dd penáší na otce a vnuky. Konference je pro mne svdectvím Boží milosti a požehnáním nám lidem v tom, že se v naší církvi pirozen obnovuje kazatelský sbor, a pro práci ve sborech je ochotna se zapojit celá ada nových služebník. Konferenci zahájil svým pozdravem br. kaz. Martin Legát z poádajícího sboru slovem z Fil 1, Poté následovalo jednání podle daného programu konference. Z toho uvádím pouze 2 body. Pro ordinaci za kazatele CB byli navrženi brati viká Viktor Ber ze sboru v Kolín, kazatelské stanice v Podbradech a Ladislav Melkus vedoucí pracovník stanice v Hranicích na Morav, který má civilní zamstnání. Brati byli schváleni konferencí k ordinaci. Dále bylo jednáno o podílu CB na mzdách kazatel (pvodn valorizace mezd). Doposud platí solidarita poetnjších sbor s mén poetnými. Je dána klíem pro výpoet celkového objemu podílu Stránka 5

6 CB na mzdách kazatel, který se stanovuje tak, že 40% bude vypoítáno dle potu kazatel a 60% dle potu plnoprávných len. Tento klí znamená, že sbory s menším potem len než 50 jsou podporovány, s vtším potem len podporují mén poetné sbory. Diskuzí a opakovaným hlasováním byla konferencí pijata zmna klíe na 60% na kazatele a 40% na lena. Protože v souasné dob jsou nkteré misijní sbory s malým po- tem len a pro n by tato zmna znamenala nereálný nárst odvod do Rady, byl pijat pozmující návrh Rady, který do podílu CB na mzdách kazatel promítá asov vymezenou úlevu pro misijní sbory. Po dobu 4 let bude misijnímu sboru píslušná ástka zvyšována po 25% ron. Pro náš sbor to znamená, že v dsledku pijaté zmny budeme na podíl CB na mzdách kazatel pispívat mén o 21,5 tis. K. Veerní shromáždní vedl pedseda br. kaz. Pavel erný. Byla slavena Svatá veee Pán delegát s ástí místního sboru. Slovem posloužil br. kaz. Daniel Fajfr na text 2Kor 2, 12-3,3. Nkteré myšlenky: Naše služba Bohu má vont všem kolem nás. Má vont i našim nejbližším. Jsme poslušní služebníci, kteí mají pouze svoje tlo, které máme vydávat Bohu k obti. Naší službou popisujeme životy a srdce našich poslucha. Jsme hlinné nádoby, užitné k denní poteb, ne ozdobné vázy i poháry. Na závr shromáždní byli ordinováni brati Ber a Melkus za kazatele CB. Druhý den konference nás navštívili hosté z CE, bratr synodní senior Joel Ruml a sestra synodní kurátorka Mahulena ejková. Božím Slovem posloužil br. Joel Ruml. Pipomnl to, že naše práce není s neživým materiálem, který se poddává zcela naší zrunosti, ale s živým, který má svoji vli, dispozice a city. Dále pipomnl dobu, ve které žijeme. Spadla nám pouta a každý se rozbhl za svými páními. Tam, kde prosazujeme svoje zájmy, tam se vyazujeme z okruhu svých známých. Kolem nás vládne falešná svoboda. Po konferenním rokování promluvil br. pedseda. Pednesl pedpovdi nkterých teolog, kteí ped léty pedpovídali, že v dnešní dob dojde k zesvtštní spolenosti. Nyní zjišují, že toto se nekoná, a že se mýlili. Naopak, svt má vtší zájem o duchovní vci. Žel, že to není kesanství, ale východní náboženství, astrologie, léitelství. lovk má touhu po duchovních vcech, záleží na tom, jak se k nmu dovedeme piblížit a povdt mu o Pánu Ježíši. Zvstování Krista a život patí nevyhnuteln k sob. Pi naši služb nevícím lidem se jim mžeme pizpsobit ve zvsti o Kristu, ale ne v etice. Tam, kde se Izrael nelišil od pohanských národ Stránka 6

7 dostal se do ztráty. Konference se zúastnilo asi 160 lidí. Hostit takovou konferenci mohou pouze ty nejvtší sbory. Vše bylo dobe zorganizováno. Obdy, vee- e a snídan se podávaly v pastoraním centru Katolické církve, díve Jezuitské koleji. Noclehy byly z ásti tamtéž a z ásti v zaízení na Stadionu. Pi pestávkách bhem jednání konference bylo pipraveno bohaté pohoštní, které pro nás nachystaly sestry z místního sboru. Ke konferenci také patí rozhovory a pozdravy s bratry a se sestrami. Sdílení se se zkušenostmi, které máme ve služb Bohu. Zemel br. František Mrázek / / (1. ást) Miroslav Bukáek Letos na 1. máje si Pán Bh odvolal k sob svého vrného služebníka br. Františka Mrázka z našeho sboru v požehnaném vku tém 94 let. Bratr se narodil v Kojetín v rodin klempíe a pokrývae jako nejmladší ze šesti dtí. Otec však musel brzy do války a vrátil se jako legioná z Ruska až po válce. Bhem vojenské služby se však odcizil své rodin, kterou nakonec zcela opustil. Maminka se temi dtmi, které pežily dtská léta, se vrátila do Ostravy-Mariánských Hor, odkud pocházela. František zaal navštvovat katolické náboženství. Maminka Františka Mrázka v dob národnostního a náboženského tíbení za první republiky slyšela na jednom z poetných tábor lidu vynikajícího eníka faráe eskobratrské církve evangelické Dr. Poláka, který ji natolik zaujal, že zaala s dtmi navštvovat náboženství a bohoslužby CE. Br.Mrázek celý život vdn vzpomínal, že zde dostal k Vánocm svou první Bibli svatou, jejíž etba mnila jeho život. V CE byl faráem Jaroslavem Kantorkem konfirmován. Svá dtská léta prožíval František ve velké chudob pímo ve stínu komín Vítkovických železáren. Tady po válce vyvíjela svou charitativn-sociální innost spolenost tzv. Božích bojovník, snad eská obdoba Armády spásy. Ta se snažila shromaž ovat dti ze sociáln slabých rodin, sloužit jim svdectvím evangelia a organizovala pro n prázdninové pobyty v pírod. Pro tuto práci získávala finanní prostedky od prosperují- Stránka 7

8 cích živnostník a obchodník. Koncem ticátých let min. století se však zaala prohlubovat hospodáská krize a spolenost Božích bojovník se ohlížela po nkom, kdo by jejich službu pevzal a mohl v ní nadále pokra- ovat. Toto riziko v nejisté dob podstoupil tehdejší kazatel Jednoty eskobratrské v Olomouci Josef Štifter. Pevzal od Božích bojovník devnou kapli na okraji Vítkovic i s jejich dluhy, inventáem a také s chlapcem Františkem Mrázkem. Tak zaalo v Ostrav shromáždní Jednoty eskobratrské. Kazatel Štifter seznámil Františka s jiným mládencem, krej- ím Jaroslavem Rosickým, který pocházel z Horní Krupé na eskomoravské vysoin. Mezi obma mládenci zaalo celoživotní pátelství. Oba mli srdce zapálené pro Pána Ježíše Krista a spolen zaali s mravení píli budovat základy nového sboru Jednoty eskobratrské v Ostrav. Za války našli útoišt ve sboru a v rodin br. Rosického totáln nasazení do ostravského tžkého prmyslu. Když se hned po válce br. Mrázek oženil se setrou Libuší Drozdovou, oteveli i oni svou rodinu mnohým osamlým lidem. Po roce 1948 nastal píliv brigádník na Ostravsko hlavn z východního Slovenska, kteí picházeli pracovat na tzv. stavby socializmu nebo do dol. Mnozí z nich našli první domov opt u Mrázk. Bratr byl skuteným písmákem. O jeho vztahu k Písmu svdí i to, že v dob, kdy se ješt u nás ani nemluvilo o njaké parafrázované Bibli, pevyprávl Bibli tak, aby ji mohly s porozumním íst i jeho dti. Tuto pevyprávnou Bibli pak dostaly v solidní vazb jeho dti jako dar pro své budoucí rodiny. Bratr Mrázek vrn konal ve sboru všechno, co bylo zapotebí. Vyu- oval besídku, pro niž zpracoval tyletý program vyuování. Mnoho let vedl mládež, pestože jeho vlastní rodina se postupn rozrstala. Jako laický kazatel obtav sloužil Božím slovem na poetných stanicích ostravského sboru, po adu desetiletí byl lenem staršovstva. V dosplém vku se nauil hrát na harmonium, pozdji na varhany, aby mohl doprovázet pi zpvu písní. Aby se nemusely pi doprovodu obracet stránky zpvníku, celý jej pepsal tak, aby každá píse byla na jedné stránce. Nkdo o nm povdl, že založil varhanickou dynastii. Po nm se totiž služby za varhanami sboru ujal jeho syn Jií a dnes už asto za nimi alternuje jeho vnuka Marta. Když sbor neml dirigenta pveckého sboru, ujal se i této služby a po léta obtav rozmnožoval písový materiál pro pvecký sbor. To nebylo samozejm bez nebezpeí ze strany orgán StB, které Stránka 8

9 bedliv stežily, aby se nic, co nebylo schváleno, nerozmnožovalo. Dlouhá léta dlal zajímavé sborové nástnky, u kterých se i za totality zastavovali mnozí kolemjdoucí. Dlal pes 50 let hospodáe a pokladníka sboru. Zvlášt v dob, kdy se stavly nové modlitebny, to byla velmi nároná služba. Když pestal fungovat splachova na WC nebo se ucpala kanalizace, docela automaticky se ujal její opravy atd. Každá práce pro Boží království byla pro nho stejn dležitá. Zaskoil ochotn, když vypadl nkdo, kdo ml na starosti úklid modlitebny a stejn pohotov se zhostil služby za kazatelnou, když nepijel sloužící bratr. Bratr se pvodn vyuil modeláem, ale nakonec se mu podailo získat práci v chemické laboratoi, kde se zapracoval na výborného laboranta. Byl stateným vyznavaem Pána Ježíše i ve svém zamstnání. Když po únoru 1948 rozdali v továrn pihlášky do KS s tím, že to musí do urité hodiny všichni takto poctní podepsat, podepsal se jako Ferenc Futurista. Když mu vytýkali, že tím zneuctil KS, odpovdl, že nic neíkali o tom, že to mají podepsat vlastním jménem. Pes rzné vyhržky zstal se svou manželkou a tymi dtmi, které jim Pán Bh daroval, vrný svému Pánu. Modlitby za Ostravu Jaroslav Orawski Tak se nazývá ekumenické setkání, které se v pondlí 29. kvtna sešlo již po páté v naší modlitebn, abychom se spolen modlili za msto Ostravu, jeho pedstavitele a pedevším za Boží dílo, které v nm konají jednotlivé církve a rzná církevní a diakonská zaízení, ale i jednotlivci. Už ani nevím pesn, na kterém ekumenickém setkání ped nkolika léty nkdo navrhl, abychom se nescházeli jen jednou do roka pi ekumenickém modlitebním týdnu, ale aby se tato setkání konala vícekrát do roka, a abychom se modlili za Ostravu. Jestli se nemýlím, tak to navrhnul br. fará Bohdan Stepien z ímsko-katolické farnosti v Ostrav-Pívoze. Souasn m brati z ekumény požádali, abych tato setkání pipravoval a vedl. Další myšlenkou, která obohatila tato setkání, bylo spojení modlitebního shromáždní s podáváním struných zpráv o konkrétních vybra- Stránka 9

10 ných aktivitách z jednotlivých sbor nebo diakonských služeb, kterou podají vždy jejich zástupci. Tyto zprávy se zmiují obvykle o tom, v em je ta služba pínosem a také s jakými problémy se potýká. Za ty pozitivní vci pak dkujeme Pánu Bohu a za ty negativní a problémové vci se modlíme. V uplynulých modlitebních veerech jsme se dozvdli zajímavé vci. Slyšeli jsme nap. o vesnice soužití, kterou vybudovala katolická charita v Ostrav Muglinov, o práci ve vzení od vzeských kaplan, se kterou nás seznámil jeden z nich br. Jan Konar. Slyšeli jsme o namáhavé služb organizace Teen challenge, která pracuje mezi drogov závislými lidmi, o misijních aktivitách Kesanského sboru v Ostrav-Zábehu, o práci Armády spásy v Ostrav a dalších aktivitách. Velmi zajímavé byly také informace Telepace o píprav vysílání kesanské televize Noe, která už mezi tím zaala vysílat. Pínosná byla informace o práci Student pro Krista /KVŽ/. Jsem vdný za všechny informace o tom, co se v Ostrav na misijním a diakonském poli dje a rád se za takovou službu modlím, a asto nejen ten konkrétní veer, kdy se scházíme k spoleným modlitbám. Zajímavá byla také zpráva sestry, která v základních školách poádá tzv. etické dílny, na kterých hovoí s dtmi o kesanské etice. Setkává se v této služb s mnoha tžkostmi zejména ze strany editel škol. Bylo zejmé, jak velice potebuje naše modlitebné pímluvy. Prožívám také radost z toho, co všechno se pro záchranu lidí od híchu v Ostrav dje a jsem vdný za mnohé pracovníky, kteí asto dobrovoln nebo jen za malou mzdu slouží s velikým osobním nasazením Pánu Bohu i lidem. Jsem pesvdený, že tyto služby vedou k duchovní promn Ostravy, a že jsou svým zpsobem protikladem toho, jak reprezentuje Ostravu nap. Stodolní ulice a jiné podniky. Pi posledním již zmínném setkání byl pítomen vzácný host br. biskup František Václav Lobkowicz, který úvodem povdl biblické slovo a osobní svdectví o poteb modliteb. Dále pak u píležitosti 10. výroí vzniku Ostravsko-opavské diecéze ímsko-katolické církve se zabýval otázkou, jak její založení pisplo k misijní a evangelizaní služb této nejvtší církve na území Ostravy. Jen strun zmíním, že za tuto dobu vzrostl poet duchovních v této diecézi asi o 10%. Bratr biskup se také domnívá, že pes veliký sekularizaní tlak pece jen poet návštvník Stránka 10

11 bohoslužeb neubývá, spíše naopak. Naproti tomu se možná tolik lidí ve- ejn nehlásí k tomu, že jsou leny ímsko-katolické církve, jak tomu bylo díve. Zmínil také rozsáhlou práci katolické Charity a zahájení vysílání kesanské televize Noe. Jeho slovo bylo velmi obsáhlé, takže ani nezbyl as na další zprávu, kterou ml podat br. far. Stanislav Pientak ze Slezské evangelické církve a.v., která se mla týkat práce a služby katedry katechetiky na Ostravské universit. Bratr se z neznámých dvod na setkání nedostavil. O této služb uslyšíme nkdy píšt. Celé shromáždní bylo prokládáno modlitbami za šíení evangelia v Ostrav, za službu církví i za pracovníky rzných oblastí naší kesanské služby. Snad to nkomu mohlo pipadat velmi neobvyklé, že shromáždní, ve kterém zejm byla pevaha protestant se modlí za práci a službu biskupa ímsko-katolické církve. Byl jsem vdný, že br. biskup Lobkowicz v dob, kdy ml mnoho oficiálních povinností spojených s desátým výroím založení biskupství, si udlal as na toto modlitební setkání. Tím více mne mrzela slabá slábnoucí úast len našeho sboru, ale i ostatních evangelických církví. Jako bychom se už ani nepotebovali modlit. Mrzí mne to tím více, že se tato modlitební setkání konají v naší modlitebn a lenové našich sbor bývali kdysi pro ostatní evangelické kesany píkladem opravdových modlitebník. Dnes nás v tom asto zahanbí i lenové tzv. lidových církví. Kladu si otázku ím to je? Že by to bylo znamení hlubší duchovní krize mnohých z nás? Tím více bychom se proto potebovali modlit. Modlitby za Ostravu jsou pro m také zdrojem informací, které svdí o tom, že církve na území Ostravy pece jen zápasí o šíení evangelia a že v mnoha oblastech se djí velmi povzbudivé a nadjné vci. Tato setkání potebujeme také proto, abychom získali inspiraci k práci na duchovní promn Ostravy a jejich obyvatel. Díky Bohu, že na tento úkol nejsme sami, ale že zde máme mnoho bratí a sester, kterým jde o totéž, i když patí k jinému spoleenství. Jaroslav Orawski Stránka 11

12 Bohatá nedle Každé shromáždní je jiné. Pokaždé jsme osloveni jiným zpsobem, každé klade draz na nco jiného. Prbh nkterých shromáždní je slavnostnjší, mimoádný. Tak tomu bylo i na letošní Svatodušní nedli, 4. ervna 2006 v Ostrav. Spolu s rodii, Pavlem a Marcelou Zonovými jsme si vdn pipomnli vzácný dar, jejich malou dcerušku Sáru. Znovu a znovu jsme si uvdomovali, že to není samozejmé, když se narodí zdravé dátko a že rodie stojí o požehnání svých dtí. Malé Sáe jsme Boží požehnání, pítomnost a blízkost v život ústy bratra kazatele vyprošovali a rodim pejeme mnoho moudrosti, trplivosti a Boží pomoci pi výchov nejen dcerky, ale i staršího Adama. Samozejm k tomu patí i Boží požehnání celé rodin. Byla pro nás povzbuzením pítomnost pedsedy RCB, bratra kazatele Pavla erného, který nám posloužil výkladem Božího Slova, který pedcházel následujícímu výjimenému slavnostnímu aktu. V další ásti shromáždní jsme totiž byli svdky ordinace našeho bratra Ing. Jana Konara do diakonské služby. Jan Konar je druhým bratrem vzeským kaplanem v naší církvi, který byl pro tuto práci ordinován (= oddlen, vylenn). Asi není teba zdrazovat, že práce ve vzeské služb, kde bratr pracuje není snadná. Vyžaduje kus odvahy, trplivosti, porozumní, ale pedevším mnoho lásky. Díky Pánu Bohu za to, že bratra Konara vlastnostmi potebnými pro tuto službu obdail. Vyprošujeme milému bratrovi hojnost Božího požehnání v jeho nelehkém postavení. Tutéž nedli odpoledne se konalo slavnostní shromáždní v nedaleké Opav, která bývala ped osamostatnním naší, ostravskou stanicí. Bhem tohoto shromáždní probhla instalace nového opavského kazatele a správce sboru, bratra kazatele Karla Buby. Pozvání do shromáždní pijali i nkteí z ostravského sboru CB. A to nejen proto, že s bratry a sestrami v Opav máme dlouholeté pátelské a bratrské vazby, ale i proto, že nový opavský bratr kazatel je nám velmi milý bratr, se kterým (vetn jeho rodiny) jsme se dosud pravideln setkávali v našich shromáždních v Ostrav. A to jsme sedli spolen v lavicích nebo pod kazatelnou pi jeho kázáních. Instalaci provedl pedseda RCB, bratr kazatel Pavel erný. Ve svém kázání mluvil o nesnadné úloze kazatele ve sboru, v rzných situacích Stránka 12

13 sborového života, kdy i pi sebelepších a dlouholetých zkušenostech si nkdy ani kazatel ani staršovstvo neví rady. Díky za to, že Pán Bh má pro každou situaci nejlepší radu a jedinené ešení. Bhem shromáždní jsme s potšením vyslechli dv skladby, které zahrála sestra Irena Steblová (rozená Bubová) na klavír a nkteré písn opavské mládeže, stejn jako nkolik pozdrav pítomných kazatel a viká. Závr byl vnován modlitebnímu ztišení. Bratru kazateli Karlovi Bubovi a jeho milé manželce Helen pejeme Boží požehnání pi služb v opavském sboru Církve bratrské. Stejn pejeme všem bratím a sestrám mnoho vzájemného porozumní a lásky mezi sebou navzájem a také mezi kazatelem a sborem. Tolik ve strunosti o bohaté svatodušní nedli 4. ervna, kdy jsme byli potšeni vzájemnými setkáními, Boží pítomností, Jeho doteky pi bohoslužbách, ale také vzájemným obecenstvím a pítomností nkterých host, se kterými nebýváme asto. Návštva z východu Vojtech Asszonyi Béla Dovolte mi moji milí vyjádit své erstvé dojmy po práv probhlé sobot a nedli (10. a ), kdy brati a sestry z Košic oplatili našemu sboru loskou podzimní návštvu. Naše uvítací delegace (Jan Drahokoupil, Leo Targosz s manželkou, Mirek Bukáek a já) oekávala na hlavním nádraží ve zpoždný Košian. Hostm, kterých pijelo tyiadvacet, Mirek odvezl zavazadla do modlitebny a následovala prohlídka msta Ostravy. Poasí nám pálo. Hroziv vyhlížející mraky se rozptýlily. Prohlídku zorganizoval a ídil náš bratr kazatel. Nejprve panoramatický výhled z výšky vyhlídkové vže ostravské radnice s komentáem paní prvodkyn a po té procházka centrem msta pes námstí až k tramvaji u divadla A. Dvoáka. ást našich host pšky došla až k naší modlitebn. Svainu ve sborové kavárn zajišoval pod vedením Aniky Drahokoupilové a Kvty Klamkové tým sester s nkterými mládežníky a Petrem Pacholkem. Byla zde již pipravena káva a oberstvení z domácí kuchyn dalších našich sester. Žel, veerního programu v 18 hodin se krom hostitel píliš našich domácích neúastnilo. V tom jsme zstali za košickými oproti losku po- Stránka 13

14 zadu. Kdo nepišel, pišel o bohatý program. Po úvodu bratra kazatele Halži zazpíval svou první píse spevokol dirigovaný jeho manželkou. Ta potom pohovoila o programu vyuování skupinky sester, kterou vede. Po vystoupení místopedsedy staršovstva br. Havrily nám piblížila zase jeho dcera ekumenickou práci v klubu pro romské dti a také misii v Africe, kterou košický sbor podporuje. Vše doplnila promítnutím bohaté fotodokumentace. Brati Žežula a Biben nám piblížili práci s mládeží, bratr Jaško práci s mladými rodinami. Ten nám ješt zazpíval s doprovodem kytary sólovou píse. V rámci tohoto veera dostala píležitost naše milá tetika Mrázková, aby povyprávla o historii kontakt našeho sboru s bratry z východu. O tch, kteí pišli na Ostravsko za prací a zakotvili nakonec v našem sboru. Ona s manželem to byla, kdo se jich po válce ujímali, pomáhali jim shánt práci a ubytování a duchovn se jim vnovali. Jedním z nich je i náš milý bratr Béla Asszonyi. Dalším z nich byl milý bratr Havrila, který naopak odvedl tetice nejstarší dceru Zdeku na východ, práv do Košic. Ostravští Mrázkovci pochopiteln rádi ubytovali své píbuzné Havrilovce, ale byli ochotni pijmout kohokoliv a patili k mým oporám, když jsem ešil ubytování. Byl jsem až do poslední chvíle napjatý, tsn ped píjezdem se poet host zvýšil o dva a ada domácích nabídky k ubytování odekla. Na druhou stranu m zklamalo, že mnoho našich ubytování nenabídlo vbec, když mli takovou jedinenou píležitost projevit pohostinnost. (1.P 4,9: Bute jedni k druhým pohostinní a nestžujte si na to! ) Klamkovi nakonec vzali sami na nocleh hosty tyi a tak Boží moudrost mla ešení pro všechny problémy. Nedlního shromáždní jste se vtšinou již zúastnili. Bratr kazatel Halža ml zasahující slovo k období Letnic a spevokol posloužil dalšími písnmi. Ješt po shromáždní byla píležitost k rozhovorm, v kavárn u obda, nebo po obd v parku. Rád jsem to využil. Za krásného sluneného poasí jsme doprovázeli opt milé bratry a sestry na nádraží. Díky Pánu, že se jim v našem shromáždní i v domácnostech tak líbilo a nkteí projevili touhu setkání ješt zopakovat. Jan Konar Stránka 14

15 Rodiny na Velké Lhot - kvten 2006 Hemžení mrana dtí a jejich kupodivu odpoívající rodie tak to vypadalo pedposlední kvtnový víkend v okolí modlitebny CB na Velké Lhot. Ptadvacet dosplých a tyiadvacet ratolestí z našeho ostravského sboru si spolen hrálo, povídalo a relaxovalo a všichni si to moc užívali! Zdá se Vám poet úastník neuvitelný? Pak klidn poítejte se mnou! Za skvlý nápad uspoádat pobyt rodin a za organizaci celé akce vd- íme Alici a Honzovi Prudilovým, nemohli chybt jejich Marek a Janika. Svj díl na úspchu víkendu mla Vra Beck se svým kulináským umním. Pijela s manželem Nathanem a dcerkami Anikou a Emily. Další Anika, tentokrát Asszonyi, spolu s bráchou Honzíkem a rodii Hankou a Tomášem chystali snídani. V kuchyni se pi peení kuat osvdil také Aleš Juchelka, jejich Emu, Oskara a zatím nenarozené pekvapení zvládala mezitím jeho žena Terezka. Miminek v bíšku s námi bylo ostatn hned nkolik! Martina a Tomáš Kuhnovi si s Míšou pivezli jedno, Maruška a Jirka Šimpachovi s Petíkem hned dv! O hry pro vtší dti se postarala Míša Bechná, její muž Petr, dcerka Dominika a syn Ondra pomáhali. Také Figovi dorazili v plném potu: máma Oksana, tatínek Pavel, princezny Julinka a Viktorka plus przkumník Michal. Ten si našel kamaráda ve Štpánovi Lapiszovi, kterému dlala doprovod maminka Valerie. Rekord v potu dtí na osobu nemohl ujít Mirce Zdražilové. Hrav se starala o Michalku, Martinku, Peulku i Daneka, pomáhala jí kamarádka Lenka. Zaáteníky mezi zkušenými rodii byli Jakub a Helena Mrázkovi s jejich Františkem, premiéru si odbývali také Martina a Libor Vaštylovi a miminko Michal. Dáša s Pavlem Maáskovi, doprovázeni kluky Martínkem a Marekem, pi posledním posezení neopomnli rozvíit diskusi o zopakování tak podaeného pobytu, nejlépe už na podzim. Mli jsme se moc dobe, sluníko svítilo, píroda v jarním rozpuku byla krásná, rodie i dti odjíždli nadšení. Už se tšíme píšt. Helena Mrázková Stránka 15

16 TAK ZASE JDEME DO FINÁLE... Je to tak. Již opt jdou do finále. Ptáte se kdo? No, pece naši dorostenci. Tedy pesnji jedna tílenná hlídka ve složení: David Klamka, Marta Bukáková, a Terka Rossi. Možná si nkteí z vás ješt budou pamatovat, že minulý rok se naši dorostenci probojovali do celorepublikového finále soutže zvané Biblická stezka poádané Dorostovou unií. Ve velmi silné konkurenci to tehdy byl velký úspch již sám o sob, jehož hodnotu ješt zvýšilo krásné 5. místo z celkového potu 16 týmu. To však ješt zdaleka nebyl všem dnm konec. V nedávném regionálním kole, které se konalo ve Frýdku-Místku, se totiž umístili na skvlém 2. míst z 10 družstev, zvaných hlídky. A to pitom Terka Rossi bžela tento závod úpln poprvé, vedla si však tak dobe, jako kdyby ho bhala každý týden. Navíc 1. místo uteklo naší hlídce o pouhé 2 body, piemž je nutno dodat, že by dokonce s velkým náskokem vyhráli, kdyby v pomrn nepehledném terénu nezabloudili, a nedobhli tím pádem až po asovém limitu. Druhé místo, zajišující spolu s tím prvním postup do finále, proto nakonec naši dorostenci brali všemi deseti. Formu a pipravenost tedy naše statené trio prokázalo velkou, a po roce tak již podruhé za sebou bude moci bojovat a o nejvyšší píky v urit nemén silné konkurenci než jaká byla minulý rok. Tentokrát však bude mít ješt mnohem silnjší motivaci, nebo k tomu se ale ješt dostanu. Zmínného regionální kola se také zúastnila jedna naše pšinka, tedy družstvo složené z mladších dorostenc, jmenovit: Eliška Trojáková, Bara Navrátilová a Jenda Bukáek. Ten si coby již ostílený dorostenecký mazák ob zmínná dvata vzal takíkajíc pod palec, nebo ty tento závod absolvovaly úpln poprvé. A nutno íct, že si všichni 3 vedli velmi staten. Práv vzhledem k faktu, že pro dvata to byla premiéra, bylo celkové 4. místo naší pšinky velmi pkné. Ostatn, to že bojovali s maximálním nasazením, prozradily také Bariny natrhnuté kalhoty stejn jako Elišina vydaná energie, díky které na obd spoádala dospláckou porci guláše, který pak ješt zajídala rohlíkem... Te bych ale snad konen ml vysvtlit, cože to ta Biblická stezka vlastn je. Možná nkteí z vás neví, jak pesn tato soutž vypadá, a pitom by to vdt chtli (obzvlášt asi rodie, kteí své potomky vysílají takíkajíc do neznáma ). Jedná se tedy o orientaní závod tílenných družstev dorostenc, ve kterém mají prokázat své schopnosti tím, že na Stránka 16

17 jednotlivých stanovištích plní úkoly i odpovídají na otázky z rzných kategorií jako jsou biblické znalosti, tábornické dovednosti, obecné vdomosti, a nebo musí prokázat fyzickou zdatnost. Ta je jim ostatn teba po celou dobu závodu, který trvá 3 hodiny, a v kterém skuten není moc prostoru pro odpoinek. Pokud se totiž dorostenci chtjí umístit ve zmínné velmi silné konkurenci co nejlépe, mli by pokud možno celý závod bžet ve vysokém tempu. Starší dorostenci závodí v kategorii zvané hlídka, do které se mže pihlásit družstvo, jehož vkový souet nepesahuje 42 let (tj. nap. dva patnáctiletí a jeden dvanáctiletý dorostenec). Ti se musí prodírat asto velmi nároným terénem, aby mohli absolvovat veškerá od sebe asto dosti vzdálená stanovišt s nejrznjšími úkoly. Závodu se však mohou zúastnit nejen starší a fyzicky zdatnjší jedinci, ale také mladší dorostenci do 12 let, pro které je vyhrazena kategorie pšinka, kde družstvo musí splnit úkoly jen z uritých, povtšinou fyzicky, dovednostn i duchovn mén nároných stanoviš. Co se pak struktury Biblické stezky týe, tak první úrovní je regionální závod, kterého se mohou zúastnit maximáln 3 hlídky a 3 pšinky za každý dorostenecký oddíl. Druhou úrovní je pak následné celorepublikové finále, kam se kvalifikují vždy jen 2 hlídky z jednotlivých regionálních kol, pšinky do finále nepostupují. Finále Biblické stezky však není jen vlastní závod - je to také víkendové setkání regionálních dorost, kde je možné poznat nové pátele a kamarády, sdílet se s nimi o již díve nabytých i erstv získaných zážitcích a zkušenostech a nebo se teba nechat od jiných ním zajímavým inspirovat. Nechme se tedy pekvapit, ím se nechali inspirovat práv naši dorostenci, a zda budou schopni zkušenosti, které minulý rok získali, uplatnit v letošním finále. Jak jsem již díve naznail, budou mít letos obzvláš velkou motivaci umístit se co nejlépe, protože pro Davida a Martu to vzhledem k jejich pokroilému vku bude již závod poslední! O to víc jim urit budeme všichni pát, aby se jim závod vydail, a oni teba dovezli njakou tu medaili. V dob výtisku tohoto lánku budou s nejvtší pravdpodobností již výsledky finále známy, nebo se koná již v termínu ervna, takže pípadn mžete našim dorostencm pogratulovat, a už skoní na kterémkoli míst! Urit je to povzbudí!!! Pemek Šednka Stránka 17

18 Biblická stezka 2006 Biblická stezka je závod tílenných dorostových hlídek, který každý rok poádá Dorostová unie. Tento závod se dlí na dv kategorie. Stezka (do 16 let) a Pšinka (do 12 let). Ped závodem dostane každá hlídka mapu lesa s vyznaenými stanovišti. Závod trvá ti hodiny a za tuto dobu musíme najít co nejvíce stanoviš a splnit úkoly, za které dostáváme body. Na stanovištích jsou rzné Biblické otázky, hledání v Bibli, církevní historie, zálesácké dovednosti, fyzická zdatnost, první pomoc a další okruhy. Po ukonení závodu vedoucí setou všechny body a dv nejlepší hlídky postupují do finále. Letos se Biblická stezka konala ve Frýdku Místku. Odjíždli jsme vlakem v sobotu ráno. Z našeho dorostu se závodu úastnily dv hlídky. Jedna Pšinky (Eliška Trojáková, Bara Navrátilová, Jan Buká- ek) a jedna Stezky (David Klamka, Terka Rossi a Marta Bukáková). Celkem se úastnilo deset hlídek Stezky a tyi Pšinky. Naše hlídka Pšinky obsadila 4. místo a Stezka 2. místo a postoupili jsme do finále, které se konalo ervna v Hradci Králové. První místo v kategorii stezka vyhráli Vsetínští a Pšinku dorostenci z Horní Suché. Mli jsme také možnost strávit hezký as s dorostenci z okolních dorost a vybít své poslední síly na horolezecké stn a rzných lanových pekážkách. Dva vrcholy Marta Bukáková Letošní rok má v život mládeže dva vrcholy. Ten první, celostátní sjezd mládeže v Litomyšli, je za námi. Ten druhý, prázdninový pobyt mládeže, je ped námi. Na sjezd se za Ostravu pihlásilo 13 lidí, ímž jsme dosáhli stejné úasti jako na sjezdu minulém, ale nakonec postihla ostravskou delegaci jakási morová rána a tetina z nás musela na poslední chvíli svou úast pro nemoc i jiné dvody zrušit. Já sám jsem musel odjet ze sjezdu už v sobotu a nastoupit na 2 týdenní nemocenskou. Možná k tomu pisplo i poasí, které k nám píliš vlídné nebylo. Nicmén, tm, kteí vytrvali pinesl sjezd mnoho dobrého, jak si mžete peíst v píspvcích nkterých Stránka 18

19 mládežník. Prázdninový pobyt mládeže bude letos na Tye od 13. do 20. srpna. Tedy v podobném termínu jako dorostenecký tábor Ostravy i tábor bohumínských. Pestože prázdniny trvají více jak 8 týdn, bývá nkdy tžký oíšek jak zkoordinovat všechny termíny a nkdy se to prost nepodaí. Letos nám bude tedy na pobytu mládeže chybt hlavn posila z Bohumína (dorostencm zase posily z mládeže) a celkov lze asi oekávat pobyt v komornjším složení. Vím, že o to mže být intenzivnjší. Kéž by nám Pán Bh dal, aby byl dobrým odrazovým mstkem do dalšího roku práce mládeže. Pobyt mládeže je stále otevený pro všechny zájemce (od 15 let), a už mládež navštvují pravideln nebo ne. Pihlásit se je možné u mne osobn nebo na mobil: Sjezd mládeže Litomyšl 2006 Jakub Mrázek Ml bych na zaátku asi zmínit, že tohle byl mj vbec první sjezd, takže jsem v podstat netušil, co mžu oekávat a na co se mám pipravit. Vlastn to není zase až tak úplná pravda. Už dlouhé msíce ped sjezdem jsem od ostatních mládežník, kteí se už aspo jednou v minulosti zú- astnili, slýchával, že je to fakt dobrá akce a že se mám opravdu na co tšit. Až jsem sám zaal pochybovat, ale koneckonc nejlepší je se pesvdit sám. Po píjezdu do Litomyšle jsme se vydali hledat místo registrace, které jsme i pes menší nejistotu našli (stailo se jen držet davu ped námi:-) ). Pátením veerem nás provázel Petr Coufal a první veer byl ukonen jedineným koncertem Noela Richardse. Rána jsme zahajovali všichni spolen v Orion Arén ranním ztišením a chválami. V sobotu byl pak den seminá. Bylo opravdu z eho vybírat, myslím že si každý pišel na to své a zcela jist našel odpovdi na své otázky. Sobotní veer byl alternativní, opt pro každého nco (muzikál Jákob, filmový klub, divadlo, koncerty ). Nedle se odehrávala ve sportovním duchu, jehož vyvrcholením byl tradiní štafetový bh. Veer na nás ekala evangelizace, o kterou se postaral Dave Patty. Asi nemá moc smysl mluvit o programu, který není zase až tak dleži- Stránka 19

20 tý. Pro m osobn bylo toto Spolené setkání mládeže BJB a CB velmi povzbuzující, už jen když vidíte pes 1500 mladých kesan zapálených pro Krista, to je samo o sob nco úžasného. Také jsme mohli pochopit, že je úpln jedno z jaké jsme denominace. Nejdležitjší je dvod, pro tam jsme a hlavn Ten, v koho všichni víme. Boží pítomnost byla viditelná a já jsem za tento pobyt velmi vdný. Co k tomu dodat? Je-li Bh s námi, kdo proti nám? (ím. 8;31) Nco o sjezdu mládeže 100% Petr Hudy Na sjezd jsem jela s tím oekáváním, že se trochu zastavím a naerpám nové síly. V uplynulých týdnech jsem žila tak trochu pod nátlakem, hodn vcí mi lezlo na nervy, potebovala jsem z tohoto kolotoe vypadnout - aspo na chvíli. I když jsem ze sjezdu odjela v nedli veer, i pes to, že kolem m bylo poád plno lidí (a já chtla být pedevším sama), i pes to, že se poasí moc nevydailo, tak si myslím, že jsem mla as na pemýšlení o svém život, o tom, co se doposud stalo, ale mla jsem zárove as si odpoinout. Bhem sobotního dopoledne a odpoledne byly rzné pednášky, z kterých jsme si mli vybrat ti. Bylo to pro mne docela tžké, a to nejspíš nejen pro mne. Bylo tu mnoho témat, na které jsem chtla zajít a vyslechnout si je. Uvažovala jsem, jak si vybrat nejlépe tak, aby mi pednášky nco daly. Nakonec jsem si ekla, že si vyberu pro mne ti opravdu nejzajímavjší pednášky, a že urit Pán Bh tuto dobu požehná, a že si bhem ní pipraví to, co já potebuji. Letošní název sjezdu byl 100%. Uvdomuji si, že svj život nežiji asto s Bohem na 100%, ale rozhodn na hodn mén. Mám ped sebou ješt kus práce, tak do toho...! Lenka Drechslerová Stránka 20

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Seminá Diakonie 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Obsah: I. Definice a cíl diakonie II. Historie diakonie v Bibli III. Osoba diakona IV. Strategie diakonie a její formy V. Analýzy diakonie

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Církev bratrská v Ostravě

Církev bratrská v Ostravě Církev bratrská v Ostravě Sborová oznámení DUBEN 2013 PRAVIDELNÝ PROGRAM: ÚTERÝ 9:30 Maminec STŘEDA 15:00 Klub seniorů STŘEDA 18:30 Biblická a modlitební hodina PÁTEK 15:00 Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) 29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) Ve dnech 24.-27. dubna 2008 byl v Káhie poádán již 29. Kongres CIPS. Na posledním zasedání v Praze byla schválena

Více

Poslání Domova sv. Alžbty

Poslání Domova sv. Alžbty Výroní zpráva o prbhu poskytování sociálních služeb v Domov sv. Alžbty v Jablunkov v roce 2007 Poslání Domova sv. Alžbty Domov sv. Alžbty v Jablunkov je uren zejména seniorm, kteí pro svoji nepíznivou

Více

! " # $ %& # ' "(%!" & "! ( # ) "!!" "!!!! # %! % +,. % "!" % + %! +!!" %! -!!% "!/ + " % 0-1# -!! 0-1 &!" %!2% & 3 #3 % %3 "& %+ # )! %!!

!  # $ %& # ' (%! & ! ( # ) !! !!!! # %! % +,. % ! % + %! +!! %! -!!% !/ +  % 0-1# -!! 0-1 &! %!2% & 3 #3 % %3 & %+ # )! %!! ! " # $ %& # ' "(%!" & "! ( # ) "!!"!(%!# *!%+,- "!!!! # %! % +,. % "!" % + %! +!!" %! -!!% "!/ + " % 0-1# -!! 0-1 &!" %!2% & 3 #3 % %3 "& %+ # )! %!!!/ ZPRÁVY Z CELOSVTOVÉHO SETKÁNÍ MLÁDEŽE 2011 V MADRIDU

Více

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické Doba, kdy rodie trvale peují o malé dti jim asto pináší sociální izolaci, ztrátu jistoty a dvry ve vlastní schopnosti. Chceme nabídnout rodinám komunitní prostedí s možností setkávání, spolupráce, vzdlávání,

Více

Na této škole uím osm let. Líbí se mi tu, každá škola má své klady a zápory a tady jsou spíš ty klady.

Na této škole uím osm let. Líbí se mi tu, každá škola má své klady a zápory a tady jsou spíš ty klady. !" #$% & '()*+,, $,-./! -0 To nejlepší nakonec Ve školním roce 2007/2008 jsme mli v plánu vydat tyi ísla Realisty. Ti ísla jste již mli možnost si peíst a te držíte v rukou letos tvrté a poslední íslo

Více

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku Sbor dobrovolných hasi Pustkovec, 708 00 Ostrava-Pustkovec Soutž O putovní pohár starostky mstského obvodu Pustkovec v požárním útoku zaazena do Extraligy R v požárním útoku Moravskoslezského poháru v

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Mnozí z Vás jste nedávno dle svých pedstav oslavili nástup nového tisíciletí a páli jste si navzájem vše nejlepší do nového roku i let píštích. To samé Vám peji i já

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Tak jsme se opt po roce sešli na Výroní valné hromad, pežili jsme svátky vánoní i oslavy Silvestra bez vtší úhony na zdraví a tak mi dovolte, abych vám popál do tohoto

Více

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn.

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn. 29.12. NEDLE 9:00 Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa Za rodinu Synkovu a Neasovu Za Rženu Volgemutovu, celou rodinu a +++ 30.12. PONDLÍ 31.12. ÚTERÝ 15:30 1.1. 2014 STEDA 9:00 2.1. TVRTEK Sv. Silvestra

Více

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Hledání ženské vize Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60 uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Na prvním z dvanácti plánovaných kulatých stol poádaném v rámci

Více

Ad 1) Uvdomujeme si, že není možné ovlivovat pouze jednu a to ohroženou skupinu. Aktivity se zamují na

Ad 1) Uvdomujeme si, že není možné ovlivovat pouze jednu a to ohroženou skupinu. Aktivity se zamují na Rok rovných píležitostí pro všechny koní seznamujeme Vás s výstupy programu EU EQUAL v oblasti rovných píležitostí žen a muž. A zveme na konferenci k tomuto tématu "Od teorie k praxi úspšné píbhy, která

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Co je to HoSt? nestátní

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Opt uplynul rok a my se zde scházíme na Valné hromad, abychom zhodnotili innost našeho sboru za rok 2001. Díve mi však dovolte, abych Vám do nového roku popál vše nejlepší,

Více

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 1 Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 2 lovk 3 lovk Vdt, co je pro daného lovka dležité a jak jej dobe podporovat Zjistit, co by chtl do budoucna

Více

TELNICKÝ ZPRAVODAJ 03/2003

TELNICKÝ ZPRAVODAJ 03/2003 TELNICKÝ ZPRAVODAJ 03/2003 ERVEN 2003 Vážení spoluobané, jaro už je tu a s ním i další íslo Telnického zpravodaje. Od minulého ísla nastaly urité zmny. Toto i další ísla budete i nadále dostávat do svých

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

asopis, který vydává Základní škola Praha 10 Hostiva, Hornomcholupská 873 v rámci volitelného pedmtu Mediální seminá

asopis, který vydává Základní škola Praha 10 Hostiva, Hornomcholupská 873 v rámci volitelného pedmtu Mediální seminá Obsah: Úvodník Hostivaská pehrada Poad o ekologii Návštva Strašnického divadla Školní sportovní liga Jaké bylo Vánoní tšení Nco pro zasmání Návrhy na novou úvodní stránku asopisu asopis, který vydává Základní

Více

Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4. Les je mj i tvj.

Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4. Les je mj i tvj. Magistrát hl. m. Prahy Ing. Václav Saifrt odbor ochrany prostedí odd. mstských organizací Jungmannova P r a h a 1 Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4 Les je mj

Více

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu ! Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu Odhalování a využití lidského potenciálu Motivování

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu HN.IHNED.CZ 17. 1. 2011 Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu Fokus Top 10 profesí roku 2011. Firmy si mnohem pelivji vybírají a žádají hotové specialisty. Na zauování není as Ekonomika ožívá a s

Více

ZÁVOD JE POÁDANÝ PI PÍLEŽITOSTI OSLAV VÝROÍ 750. LET MSTA CHRAST HLAVNÍ SPONZOR:

ZÁVOD JE POÁDANÝ PI PÍLEŽITOSTI OSLAV VÝROÍ 750. LET MSTA CHRAST HLAVNÍ SPONZOR: HLAVNÍ SPONZOR: ZÁVOD JE POÁDANÝ PI PÍLEŽITOSTI OSLAV VÝROÍ 750. LET MSTA CHRAST H.S.H. Sport s.r.o. je spolenost s patnáctiletou tradicí v oboru sportovních poteb. Vedle sportester, hodinek a další sportovní

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték Martin Techman, editel úseku rozvoje obchodu eské spoitelny David Navrátil, hlavní ekonom eské spoitelny Praha 16. srpna 2010 Program 1.

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie pracujeme pro Vás 1 Lidi 2 Státní strategie pro sociální pomoc ve Velké Británii 2011 Personalizace Podpora ízená lovkem

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 Termín vlastního hodnocení : íjen 2007 1. VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY: V prbhu školního roku 2006/7 došlo k pepracování VP s pvodním

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Dobrovolnictví Pod pojmem

Více

85 LET KLUBU FILATELIST ALFONSE MUCHY V BRN

85 LET KLUBU FILATELIST ALFONSE MUCHY V BRN ZPRAVODAJ (p.. 50) Redakce: J.Punochá Náklad: 100 ks íslo 1/2007 bezen Vydává Klub filatelist Alfonse Muchy v Brn, Orlí 30, 602 00 Brno, Tel.: 542 151 913 E-mail: jpuncochar@fides.cz; internet: http://www.filabrno.net/kfam.htm

Více

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin Zápis z ádné valné hromady akciové spolenosti PAVUS, a.s. se sídlem Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 Prosek, I:60193174 zapsané v obchodním rejstíku, vedeném Mstským soudem v Praze oddíl B, vložka 2309

Více

A SE VÍ ŠKOLNÍ ASOPIS

A SE VÍ ŠKOLNÍ ASOPIS (školní rok 2009/2010 A SE VÍ 4. ŠKOLNÍ ASOPIS Úvodník Ahoj, milí tenái a tenáky školního asopisu,,a se ví! Toto je poslední íslo ped koncem školního roku a zaátkem velkých letních prázdnin, na které se

Více

Pojednání k Evropskému roku lidí s postižením ZAVETE ÚSTAVY PRO MENTÁLN POSTIŽENÉ KAŽDÝ MŽE ŽÍT V OTEVENÉ SPOLENOSTI

Pojednání k Evropskému roku lidí s postižením ZAVETE ÚSTAVY PRO MENTÁLN POSTIŽENÉ KAŽDÝ MŽE ŽÍT V OTEVENÉ SPOLENOSTI Pojednání k Evropskému roku lidí s postižením ZAVETE ÚSTAVY PRO MENTÁLN POSTIŽENÉ KAŽDÝ MŽE ŽÍT V OTEVENÉ SPOLENOSTI Karl Grunewald Bývalý vedoucí Odboru pro péi o lidi s postižením, pi Ministerstvu zdravotnictví

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný www.zsmitusova8.cz Vážení rodie,pedkládáme Vám informaní materiál,který Vám pomže zorientovat se v organizaci,výchovn- vzdlávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2007/2008 Management školy

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH Seminá k tématu primární prevence úraz dtí PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 5. PREVENCE ÚRAZ 2 ÚVOD Co už znáte z pedchozích

Více

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Vážení pedstavitelé neziskových organizací. Dotazník, který se vám dostává do rukou, se mže na první pohled zdát ponkud obsáhlý, avšak není teba se obávat. Pevážná ást

Více

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Tomáš Ferdan, Martin Pavlas Vysoké uení technické v Brn, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, Technická

Více

Setkání 18/04/2012 záznam

Setkání 18/04/2012 záznam Setkání 18/04/2012 záznam Autor: Štpánka Bednáová Verze/datum: 07/05/2012 Úvod FKP pedstavuje historicky 1. seskupení v R, které se zabývá klientským pístupem (Customer Experience CX) jedná se o neformální

Více

STAVBA SLOVA V UEBNICÍCH ESKÉHO JAZYKA PRO ZŠ PRO NESLYŠÍCÍ A ZŠ

STAVBA SLOVA V UEBNICÍCH ESKÉHO JAZYKA PRO ZŠ PRO NESLYŠÍCÍ A ZŠ STAVBA SLOVA V UEBNICÍCH ESKÉHO JAZYKA PRO ZŠ PRO NESLYŠÍCÍ A ZŠ PRO ŽÁKY SE ZBYTKY SLUCHU Jedním z aktuálních problém vzdlávání neslyšících 1 dtí u nás je problém zvládnutí eštiny. Zatímco eština mluvená

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení PROJEKT CZ.1.07/1.3.10/01.0039 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOTEM ESKÉ REPUBLIKY Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení kurz DVPP Obsah - podrobný

Více

! " #! " $ % & " " " ' () *+ %+, " -. / ", 0 " "

!  #!  $ % &    ' () *+ %+,  -. / , 0  ! " #! " $ % & " " " ' () *+ %+, " -. / ", 0 " " PL ROKU ZA NÁMI Výsledky za pl roku práce a snahy už všichni známe a te nastává to období, které má pro každého jiný význam. Pro devááky je toto období

Více

SLEZSKÝ 23. Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko KT. Termíny jarních akcí 1999

SLEZSKÝ 23. Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko KT. Termíny jarních akcí 1999 SLEZSKÝ 23 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko KT Termíny jarních akcí 1999 17. 4. 1999 Turistický závod II. stupn - Ostrava - klasifikaní 24. 4. 1999 Turistický závod II. stupn -

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Výuka fotogrammetrie v eské republice GEOS 2007 VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Ing. Jindich Hoda, Ph.D. Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague 166 29 Thákurova 7, Praha 6, Czech Republic e-mail:

Více

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení (1) Tento ád upravuje specifika a postavení Kmene dosplých (dále jen KD) v Junáku. (2) Souvisejícími pedpisy jsou zejména: a) Stanovy Junáka b) Organizaní ád a systemizace

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI Základní škola Fryovice, okres Frýdek Místek, píspvková organizace VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI za školní rok 2009/2010 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

Vzd lávací program Cestování bez bariér. 5. Volno asové aktivity v p ístupném cestovním ruchu. P íru ka u itele. Kolektiv autor projektu

Vzd lávací program Cestování bez bariér. 5. Volno asové aktivity v p ístupném cestovním ruchu. P íru ka u itele. Kolektiv autor projektu Vzdlávací program Cestování bez bariér 5. Volnoasové aktivity v pístupném cestovním ruchu Píruka uitele Kolektiv autor projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0123 2012 OBSAH 1. Úvod... 2 2. Charakteristika vzdlávacího

Více

schváleno Programovým výborem dne 16.10.2008

schváleno Programovým výborem dne 16.10.2008 STRATEGIE PODPORY ROZVOJE SPOLEENSTVÍ a AKTIVIT PRO OBYVATELSTVO NA ÚZEMÍ MAS ESKÉ STEDOHOÍ aneb od vesnice k vesnici k sousedovi blíže Zpracovala: Ing. Veronika Šturalová íjen 2008 Facilitace: Ing. Petr

Více

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDLÁVÁNÍ Žák není nádoba, kterou je teba naplnit, ale pochode, kterou je teba zapálit Ve školním roce 2011/2012

Více

AKTIVITY PRO D TI ESTETICKÉ VÝTVARNÉ ANGLI TINA ANGLICKÁ KONVERZACE POHYBOVÉ HASI SKÝ KROUŽEK KLUB DOBRÉ ZPRÁVY ZVÍDAVÉ MAKOVI KY. www.krpspysely.

AKTIVITY PRO D TI ESTETICKÉ VÝTVARNÉ ANGLI TINA ANGLICKÁ KONVERZACE POHYBOVÉ HASI SKÝ KROUŽEK KLUB DOBRÉ ZPRÁVY ZVÍDAVÉ MAKOVI KY. www.krpspysely. AKTIVITY PRO DTI ESTETICKÉ VECKÝ KROUŽEK TANENÍ KROUŽEK HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU, KLAVÍR A KYTARU DRAMATICKÝ KROUŽEK VÝTVARNÉ VÝTVARNÁ DÍLNA U MARIE KERAMIKA ORIGAMI ŠIKOVNÉ RUKY ANGLITINA ANGLICKÁ KONVERZACE

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

Historie zakladatele Taekwon-Do, generála Choi Hong Hi

Historie zakladatele Taekwon-Do, generála Choi Hong Hi Historie zakladatele Taekwon-Do, generála Choi Hong Hi Proto jsme se rozhodli Vám zde o nm publikovat nkolik zajímavých informací z jeho života. Víme, že na generála a jeho odkaz budete vždy pamatovat.

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA. 1. Struná informace. 2. Popis cíl sub-projektu. ZÁVRENÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Stra.S.S.E. íjen 2005 erven 2007

ZÁVRENÁ ZPRÁVA. 1. Struná informace. 2. Popis cíl sub-projektu. ZÁVRENÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Stra.S.S.E. íjen 2005 erven 2007 ZÁVRENÁ ZPRÁVA 1. Struná informace Název projektu: Strategic Spatial Planning and Sustainable Environment (Stra.S.S.E.) ešitel:katedra geoinformatiky Pírodovdecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Více

Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811, Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, Telefon: ZŠ 465 549 534, MŠ 465 549 655.j.

Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811, Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, Telefon: ZŠ 465 549 534, MŠ 465 549 655.j. Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811, Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, Telefon: ZŠ 465 549 534, MŠ 465 549 655.j. 105/2007 Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2006-2007 podle

Více

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2008-2009 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7 a její novely. 225/2009 7

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2008-2009 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7 a její novely. 225/2009 7 Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811 Telefon: ZŠ 465 549 534 MŠ 465 549 655 Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, e-mail: škola@ceskehermanice.cz, www.skola.ceskehermanice.cz.j. 125/2009

Více

Jan Syrový TEL +420 737 641 206 SYROVY.JAN@GMAIL.COM

Jan Syrový TEL +420 737 641 206 SYROVY.JAN@GMAIL.COM P!íklad struktury/obsahu pracovního postupu: - Kde a p!ípad" kdy se daná #innost odehrává - Jaké pom$cky a podmínky jsou pro provád"ní #innosti pot!eba, kdo a jak je zaji%&uje - Kdo danou #innost provádí

Více

16.9. Zástupci školy pivítali 40 pedagogických pracovník z celé eské republiky, úastník vzdlávací exkurze Toulavý autobus.

16.9. Zástupci školy pivítali 40 pedagogických pracovník z celé eské republiky, úastník vzdlávací exkurze Toulavý autobus. Pehled akcí ve školním roce 2009/2010 Záí 2009 Nový školní rok 2009/2010 byl zahájen 1. záí slavnostním shromáždním za úasti senátora Mgr. Tomáše Úlehly a všech starost spádových obcí. Tídní uitelé pivítali

Více

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2007-2008 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2007-2008 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7 Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811 Telefon: ZŠ 465 549 534 MŠ 465 549 655 Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, e-mail: škola@ceskehermanice.cz, www.skola.ceskehermanice.cz.j. 90/2008

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Výbr z nových knih 9/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 9/2011 pedagogika Výbr z nových knih 9/2011 pedagogika 1. Cviení na míi pro celou rodinu / Hana Janošková, Marta Muchová Brno : Computer Press, 2011 -- 120 s. :. -- eština. ISBN 978-80-251-3173-2 (brož.) Sign.: II 108723V1

Více

Semestrální projekt Podnikatelský zámr: Prodejní stánek na Hlavním nádraží v Praze

Semestrální projekt Podnikatelský zámr: Prodejní stánek na Hlavním nádraží v Praze FEL, VUT X16EPD Ekonomika Podnikání vypracoval Tomáš Jukl Semestrální projekt Podnikatelský zámr: Prodejní stánek na Hlavním nádraží v Praze 1. Profil firmy Ve stánku se bude prodávat rychlé oberstvení

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 VOLNOASOVÉ AKTIVITY A PREVENCE

Více

# Pítomné paní a dívky pistoupily k volb výboru spolku. Novými lenkami výboru byly navrženy tyto dámy: $ % * +, -',. / +.

# Pítomné paní a dívky pistoupily k volb výboru spolku. Novými lenkami výboru byly navrženy tyto dámy: $ % * +, -',. / +. 1. Zahájení 2. Seznámení s programem a jeho schválení 3. Pedstavení pípravného výboru a informace o registraci spolku 4. Volba výboru spolku 5. Projednání stanov Prvního libereckého spolku paní a dívek

Více

Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek

Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek Kvalitativní analýza této cílové skupiny prostednictvím terénního výzkumu protidrogových koordinátor a pediatr Mgr. Jana Majzlíková Katedra psychologie

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I.

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I. Centrum sociální pée msta Žamberk O: 00854603 VNITNÍ SMRNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PEOVATELSKÉ SLUŽBY I. PRÁVA 1. Možnost nahlížet do veškeré dokumentace, která je o klientovi vedena. 2. Možnost

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

Pokyn k táborm pro rok 2008

Pokyn k táborm pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k táborm pro rok 2008 1. Úvod (1) Tento pokyn upravuje poádání tábor Junáka v roce 2008. Obsahuje: a) pehled základních podmínek, které je nutné pro poádání tábora splnit

Více

Chytlo se nám do sítí: Rohlíky online a potraviny pímo dom?...

Chytlo se nám do sítí: Rohlíky online a potraviny pímo dom?... Pondlí 29. záí 2014 dnes pes den: 19 až 23 C AKTUÁLN KOMENTÁE DATA TIŠTNÉ VYDÁNÍ ARCHIV PEDPLATNÉ INZERCE TIRÁŽ 23. 9. 2014 poslední aktualizace: 24. 9. 2014 09:24 S S S S S M velikost písm Chytlo se nám

Více

Zpráva o innosti Rady mládeže VV KT oblasti Slezsko v roce 1998 a plán práce na rok 1999

Zpráva o innosti Rady mládeže VV KT oblasti Slezsko v roce 1998 a plán práce na rok 1999 Zpráva o innosti Rady mládeže VV KT oblasti Slezsko v roce 1998 a plán práce na rok 1999 1. Složení Rady mládeže Rada mládeže pracovala po celý rok 1998 v promnlivém složení podle náronosti jednotlivých

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Sešli jsme se zase po roce, abychom zhodnotili práci a innost naši organizace za uplynulý rok. Protože letos bude zpráva o nco delší, pejdeme k vlastnímu hodnocení.

Více

APM klub senior Liberec

APM klub senior Liberec STÁÍ????? Co s tím????? Už t to taky eká????? Sko do klubu!!!!! ale opatrn prosím Aktivita, pohyb, nápady jak zstat mladý, sobstaný, veselý, zdravý, orientovaný. Je to vbec možné? Nabízí pravidelná setkávání

Více

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj Liberecký kraj DOLMEN, o.p.s., Agentura pro chránné bydlení Podpora samostatného života projekt podpoený z prostedk ESF, státního rozpotu a Libereckého kraje Eva Brožová Alexandra Beváová Pechod 11 klientek

Více

$$% *+, $$$%5/* $% */0!!" $%70 $$%)* %1%234 6%-%780 6%1%/( 6%6%9 6%:%*

$$% *+, $$$%5/* $% */0!! $%70 $$%)* %1%234 6%-%780 6%1%/( 6%6%9 6%:%* !!" # $% &'() $$% *+, %-%* % %./00 %1%234 $$$%5/* $% */0!!" 6%-%780 6% %',0 6%1%/( 6%6%9 6%:%* %,0;*< $%70 $$%)* $% &'() Vážené lenky spolku, náš milý spolek již existuje více jak jeden rok a pede mnou

Více

Zápis z Plenárního zasedání SRPŠ ze dne 26. 2. 2013

Zápis z Plenárního zasedání SRPŠ ze dne 26. 2. 2013 Zápis z Plenárního zasedání SRPŠ ze dne 26. 2. 2013 Zahájení zasedání - Ivana Švejdová pivítala pítomné zástupce tíd a zástupce školy. Pítomni: viz prezenní listina. Omluveni: rozepsáno v seznamu zástupc.

Více

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví 2. ze tí opakovaných odborných posudk Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

V Uh. Ostrohu, 1.9.2009 Zpracovala: Mgr. Nataša Kováová

V Uh. Ostrohu, 1.9.2009 Zpracovala: Mgr. Nataša Kováová VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI DOMU DTÍ A MLÁDEŽE V UHERSKÉM OSTROHU ZA ŠKOLNÍ ROK 28/29 V Uh. Ostrohu, 1.9.29 Zpracovala: Mgr. Nataša Kováová VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAÍZENÍ DDM UH.OSTROH I. Charakteristika

Více

Datový typ POLE. Jednorozmrné pole - vektor

Datový typ POLE. Jednorozmrné pole - vektor Datový typ POLE Vodítkem pro tento kurz Delphi zabývající se pedevším konzolovými aplikacemi a základy programování pro mne byl semestr na vysoké škole. Studenti nyní pipravují semestrální práce pedevším

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 1. Název projektu: Údržba veejných prostor v rámci mikroregionu Horní Vltava Boubínsko III. etapa Zkrácený název projektu pro internetovou aplikaci POV JK

Více

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky ŠKOLNÍ KNIHOVNY Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v

Více

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení Stanovy eského rybáského svazu ást I. 1 Základní ustanovení 1) eský rybáský svaz (dále jen Svaz nebo RS ) je obanské sdružení podle zákona. 83/1990 Sb., o sdružování oban, v platném znní. 2) Svaz má postavení

Více