aplikace u dětí s poruchou chování ve své práci ověřuji. Šetření je uskutečňováno přímo v DDsŠ, ZŠ a ŠJ Jihlava.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "aplikace u dětí s poruchou chování ve své práci ověřuji. Šetření je uskutečňováno přímo v DDsŠ, ZŠ a ŠJ Jihlava."

Transkript

1 ÚVOD Volba povolání je zásadní rozhodnutí v ţivotě kaţdého člověka a je nutné mu věnovat systematickou pozornost. Rozhodování ţáků o volbě povolání na konci studia základní školy představuje významnou etapu v celoţivotním procesu jejich profesní orientace. Tato volba znamená pro dospívající základní zaměření jejich celého dalšího profesního vývoje a patří mezi nejzávaţnější kroky v lidském ţivotě. Volba povolání byla chápána jako závaţný problém jiţ dříve. Zvoliti správné povolání znamená státi na svém místě. Kdo stojí správně na svém místě, pracuje dobře a má úspěch. Úspěch v povolání jest základem blahobytu, spokojenosti, štěstí a radosti ze života. ( Dostál, J s. 50.). Jaké mají děti s poruchou chování představy o své profesní orientaci? Jaké jsou jejich reálné moţnosti? Jakou úspěšnost mají v předprofesní přípravě? Je výběr profesí pro děti z DDsŠ, je rovnocenný výběru profesí dětí z běţných středních škol? Odpovědi na tyto otázky jsou výsledkem praktické části této bakalářské práce. Cílem této práce je přiblíţit čtenáři svět dětí s poruchou chování, analyzovat kontext poruchy chování a profesní orientace v dětském věku. Jak se postupem času mění náhled dětí na vlastní schopnosti a tím i moţnosti uplatnit se profesně. První kapitola přiblíţí pojmy: dítě, porucha chování, profesní orientace, zamyslí se nad tím, jak porucha chování ovlivňuje profesní orientaci, a profesní perspektivy, jak se liší profesní perspektivy děti s poruchou a bez poruchy chování. Druhá kapitola je věnována potřebě vzdělanosti a vzdělání pro profesní přípravu, přiblíţím kurikulární koncepce ve vztahu k profesní orientaci, zákony a legislativu týkající se profesní přípravy dětí, a dále aplikaci nabídek profesní přípravy v DD sš, ZŠ a ŠJ Jihlava, kde pracuji jako učitelka, a kde budu svůj výzkum provádět. Třetí kapitola je věnována výzkumné studii, která se věnovala analýze, jaké mají děti s poruchou chování představy o své profesní orientaci, jaké jsou jejich reálné moţnosti, a jakou úspěšnost mají v profesní přípravě. Dalším cílem je zjištění, zda výběr profesí pro děti z DDsŠ, je rovnocenný výběru profesí dětí z běţných základních škol. V praktické části práce najdete více informací ke kvalitativní metodě vyuţité při výzkumném šetření (Obrázkový test profesní orientace navrţeného PhDr. Antonínem Mezerou určeného pro ţáky sedmých aţ devátých tříd základních škol) jehoţ moţnost 1

2 aplikace u dětí s poruchou chování ve své práci ověřuji. Šetření je uskutečňováno přímo v DDsŠ, ZŠ a ŠJ Jihlava. 2

3 1 Dítě a profesní orientace Dva pojmy, které spolu úzce souvisí v určitém vývojovém stádiu dítěte. Pojmy, které jsou ovlivňovány mnoha faktory. 1.1 Dítě Dítětem je jedinec nacházející se v určitém věkovém rozmezí, které lapidárně označíme jako dětský věk. (Průcha, Walterová, Mareš, 2009, s. 87) Dítě je v pedagogickém slovníku definováno jako lidský jedinec v ţivotní fázi od narození do období adolescence. (Průcha, Walterová, Mareš, 2009, s. 53) Sám dětský věk, jenţ je úsekem nejbouřlivějšího vývoje v celém našem ţivotě, je moţno rozdělit (Říčan, 1989, 2004) na jeho ranou, střední a pozdní fázi (končící zhruba v patnácti) (Helus, 2004, s. 87) Vývoj dítěte Proces, v němţ se kvalitativně i kvantitativně mění všechny stránky osobnosti dítěte. Ve hře jsou faktory biologické (zrání), psychologické (onotogeneze psychiky), pedagogické (výchova a vzdělávání), sociální (socializace osobnosti). Současné poznatky ukazují, ţe vývoj dítěte probíhá ve vývojových stádiích, jednotlivé faktory se vzájemně ovlivňují, úspěšnost vývoje závisí na učení a vykonávaných činnostech. Pro pedagogy jsou důleţité poznatky o vývoji intelektových schopností a dovedností, o morální vývoji dítěte, o psychosociálním vývoji dítěte, o vůdčích typech činnosti v jednotlivých vývojových fázích., o rozvíjení osobnosti pomocí vhodně formulovaných poţadavků. (Průcha, Walterová, Mareš, 2009, s. 298) Vzhledem k zaměření mé práce se budu zabývat obdobím vývoje dětí, ve které jsou označovány jako pubescenti. Jde o věkové období dospívání, v našich podmínkách přibliţně od 11 do 15 let. Rozlišuje se období prepusbescence (11-13 let) a vlastní pubescence (13-15 let). (Průcha, Walterová, Mareš, 2009, s. 204) Toto období můţeme vymezit jako úsek pohlavního zrání, změn fyziognomie, tělesných rozměrů a proporcí. Dochází k plné pohlavní zralosti a dokončení růstu. Probíhá i 3

4 mnoho psychických změn, mění se hodnoty, postoje, zájmy, motivace, sociální vztahy. Rozvíjí se aspirace a ţivotní cíle. Velice důleţité je zrání v sociální oblasti. Mezilidské vztahy přechází od nesamostatnosti k samostatnosti. Dítě, které do této chvíle bylo závislé na dospělých, se stává nezávislým. Rozvíjejí se vztahy přátelské a milostné. Dospívání nastupuje dříve u dívek, u chlapců začíná později. Celkově nejbouřlivější období ve vývoji jedince. Jedinec se vyvíjí (zpravidla nerovnoměrně) po anatomickofyziologické stránce (včetně sexuálního zrání a schopnosti reprodukce), po intelektové stránce (rozvoj abstraktního myšlení), emocionálně i sociálně. Pro pubescenta je typická snaha vymanit se ze závislosti na autoritách (konflikty s rodiči, učiteli), vyvzdorovat si větší samostatnost myšlenkovou i sociální. Rizikem je příklon k nekonformním hnutím, asociálním činnostem. (Průcha, Walterová, Mareš, 2009, s. 204) 1.2 Profesní orientace Hlavním obsahem je zejména utváření a rozvíjení reálného profesního cíle a perspektivy mladého člověka a vlastností a schopností významných pro proces volby povolání, jeho vykonávání a eventuelně rekvalifikace. Jeden z úkolů, které plní výchovné poradenství pro ţáky základních, středních a speciálních škol. (Průcha, Walterová, Mareš, 2009, s. 190) Volba povolání - obvykle probíhá ve věku let, kdy je dítě v nelehké době fyzického a psychického dospívání. - proces, zahrnující rozhodování o volbě studia nebo přípravy na povolání, konkrétního povolání a celou profesní dráhu člověka. Součást celkového vývoje osobnosti, v němţ hlavní roli hrají rozhodovací procesy. (Průcha, Walterová, Mareš, 2009, s. 283) Pubescent velice těţko sám odhadne své schopnosti a moţnosti uplatnění v budoucím ţivotě a tím i při volbě povolání. Při rozhodování je důleţitý stupeň sebepojetí, sebehodnocení, motivace a především schopnosti a dovednosti dítěte. 4

5 Sebepojetí Představa jedince o svém já. Vyvíjí se ve vztahu k okolnímu světu, je jím ovlivňována, je před ním bráněna. Má řadu dimenzí, například: zobrazení já (já jsem především.), hodnocení já (mám být ), směřováním (chtěl bych být ), vyjádřením moci (mohu učinit ), vyjádřením role (mám dělat ). Vyvíjí se ve styku s rodiči, sourozenci, vrstevníky, kamarády, učiteli, spolupracovníky. Umoţňuje člověku orientovat se ve světě, stabilizovat sovu činnost. Ve škole se lze setkat se situacemi, kdy ţákovo sebeopojení sniţuje učitel, spoluţáci. (Průcha, Walterová, Mareš, 2009, s. 218) Sebehodnocení Je procesem, kdy dítě konfrontuje svůj pohled na sebe sama, na své výkony, na své chování s okolním světem. Vyjadřuje jeho poznávání a proţívání světa. Velkým rizikem je zkreslení svého náhledu. Vytvoření sebehodnocení můţe být narušováno jiţ v dětství, například nesprávnými výchovnými postoji (zhýčkané dítě), popřípadě při trvalém odmítání. (Hartl, 2000 s. 311) Motivace V zaměření motivace se uplatňuje osobnost jedince, jeho hierarchie hodnot i dosavadní zkušenosti, schopnosti a naučené dovednosti. Za neţádoucí motivace jsou povaţovány strach, úzkost, bolest aj. (Průcha, Walterová, Mareš, 2009, s. 328) Schopnosti Individuálně potenciál člověka učit poznatkům, činnostem, sloţitým formám poznání. Někdy se označuje jako doplita. Lze ji chápat jako předpoklad, moţnost, která se dá rozvíjet zvnějšku (rodiče, učitelé apod.), i úsilím člověka samého (autoregulace učení. Můţe být sníţena psychickou deprivací v dětství, genetickou zátěţí, poškozením mozku před narozením nebo během porodu, po úrazu hlavy nebo prodělanou nemocí. (Průcha, Walterová, Mareš, 2009, s. 222) 5

6 Dovednost Je způsobilost člověka k provádění určité činnosti. Je podmíněna do jisté míry vrozenými předpoklady, ale dosahuje se jí učením a výcvikem. (Průcha, Walterová, Mareš, 2009, s. 56) Stadium pubescence přináší počátky vytyčování ţivotních plánů a perspektiv. Zejména v raném školním věku, s přesahem do rané pubescence, převládá ve vztahu k budoucnosti snění, touţení, vyţadování, konfabulace ( fantazírování o tom, čím budu, jak se proslavím ). Mluvíme o nepravém vztahu k budoucnosti, protoţe je určován spíše jen stávajícím rozpoloţením dítěte, ne váţnými pokusy do budoucnosti anticipačně (předjímavě) nahlédnout, mapovat cesty k cílům v budoucnosti vzdálenější a daleké, mobilizovat rozhodnutí a vůli. (Helus. 2004, s. 213) Rozvojový úkol pubescence se tedy týká projasňování vlastní budoucnosti, hledání odpovědí na otázky, co je třeba pro budoucnost dělat, jak zabezpečit zdar velkých plánů a předsevzetí, jak čelit jejich ztroskotání. Pubescent se konfrontuje s nezbytností nenechat čas jen tak plynout, ale klást na sebe nároky, vytyčovat perspektivy, mít plány, ztvárňovat svůj ţivotopis, vyjádřit odpovědnost za sebe sama. S tím úzce souvisí hledání a vyjadřování vlastní identity. Toto téma ovšem přechází do adolescence, kde teprve nachází své plné vyjádření a stává se jejím dominujícím úkolem. (Helus. 2004, s. 213) Na volbu povolání působí několik faktorů: - výchovné prostředí - zdravotní stav - celospolečenský systém Výchovné prostředí, ve kterém jedinec ţije, má vliv na utváření veškerých jeho hodnot a vlastností. Podnětné prostředí, kde rodiče působí jako dobrý příklad, má vliv na plnohodnotný rozvoj. V období, kdy dochází k rozhodování o volbě povolání, je dítěti věnována maximální pozornost jak ze strany rodičů, tak ze strany školy. Dítě v rodině získává první zkušenosti a rozvíjí je. Rodiče působí na děti svým postojem 6

7 k práci, zodpovědností. Sdělují jim své představy o jejich dalším profesním růstu. Vliv má také dosaţené vzdělání rodičů. Sociálně a citově nepodnětné prostředí vede tyto jedince spíše k jednání, které je charakterizované jako problém nebo porucha chování a zde jiţ hodnoty a cíle do budoucího ţivota jsou zkreslené a nízké. Významnou úlohu zde má také škola, která zájmy a schopnosti dítěte dále rozvijí formou různých diskuzí, exkurzí, spoluprací s dalšími organizacemi /úřad práce /. Zdravotní stav ovlivňuje mnohá rozhodnutí. Děti bez zdravotních problémů mají větší moţnosti, širší výběr škol. Děti s handicapem jsou jiţ omezeny tím, ţe ne všechny učební obory nebo střední školy jsou jim dostupné. Ale i zdravé děti nemusí vţdy svým potenciálem vyhovovat vybranému oboru. Celospolečenský systém zahrnuje ukazatele, které mají na volbu povolání vliv: - národní hospodářství - politický systém - strukturu profesí a její proměny - výchovně vzdělávací systém a školská politika - dostupnost poradenských sluţeb Kompetence a faktory pro přípravu na povolání Cílem přípravy na volbu povolání je vybavit dítě kompetencemi, aby je dokázalo maximálně efektivně vyuţít a aby se naučilo podle nich samostatně a s plnou odpovědností rozhodovat. Výsledkem by mělo být, ţe by si dítě: - uvědomovalo, jaké má zájmy, zdravotní moţnosti, své schopnosti, vlastnosti, kde jsou jeho hranice a se vším si ztotoţnit - aby si své uvědomění dokázalo porovnat s faktory z oblasti práce a vzdělávání, nalézt souvislosti - dokázalo porovnat faktory z oblasti práce a vzdělání, umět získávat o nich informace a dokázalo je vyhodnotit - udělalo přesnou představu o úskalí, které trh práce přináší 7

8 - začalo uvědomovat význam vzdělání a bylo motivováno k úspěšné kariéře - připustilo zodpovědnost za vlastní ţivot - umělo zpracovat a vyuţívat poskytnuté informace. Lze konstatovat, ţe při rozhodování o volbě povolání musíme porovnávat dvě základní oblastí, které tvoří: - potenciál světa práce v nejširším slova smyslu, tzn. včetně sféry vzdělávání - potenciál jednotlivce, jeho zájmy, schopnosti, vlastnosti Potenciál světa práce lze charakterizovat určitými znaky práce. Můţeme je rozdělit do dvou skupin: - znaky charakterizující přímo obsah práce - znaky související s výkonem práce Znaky charakterizují přímo obsah práce, podávají o kaţdé práci základní informace, které umoţní udělat si o ní poměrně jasný obrázek. Vypovídají o tom: - jak vypadá charakter práce - s čím je práce vykonávána - kde je práce vykonávaná - co se vyrábí Mimo těchto znaků je nesmírně důleţitým faktorem to, jak je specifikované vzdělání, které je pro vybrané povolání vyţadováno. Tyto informace jsou pro zájemce velice důleţité. Potenciál jednotlivce zahrnuje charakteristické rysy osobnosti, k nimţ v průběhu pracovního ţivota přibývá kvalifikační potenciál. Mezi charakteristické rysy patří: - zájmy (např. o techniku, o přírodu, o počítače, o hudbu apod.), - schopnosti (např. zručnost, rychlost úsudku, talent na jazyky, schopnost jednat s lidmi apod.), 8

9 - vlastnosti (např. obětavost, důslednost, systematičnost, netrpělivost, konfliktní povaha apod.), - tělesné předpoklady (např. fyzická síla, fyzická vytrvalost, obratnost apod.), - zdravotní omezení (např. alergie, vady zraku, epilepsie, postiţení páteře, různá trvalá onemocnění). Obě výše uvedené oblasti, tedy potenciál světa práce a potenciál jednotlivce, je třeba při rozhodování vzájemně porovnávat a hledat, kde jsou spolu v souladu a kde naopak v protikladu. To je základní princip volby povolání. Volba povolání je nejdůleţitějším krokem v období pubescenta. Jde o profesní budoucnost, o další vzdělávání, které následuje po povinné školní docházce. Má klíčový význam pro další ţivot dítěte. Při rozhodnutí o budoucím povolání a tudíţ i studiu by nemělo být dítě osamocené. Pomoc by mu měli poskytnout nejen rodiče, ale i poradenský systém, který u nás existuje. Zahrnuje: - výchovné poradce na školách - školní psychology - pedagogicko psychologickou poradnu - úřad práce - komerční firmy, působící v této oblasti Velice důleţité v současné době je zváţit uplatnění na trhu práce, platové podmínky v jednotlivých oborech, nároky na profesi ve vybraném oboru apod. I při tomto je několik důleţitých faktorů, které jsou pro volbu povolání podstatné. Jsou to: - osobnostní předpoklady ke studiu a zdravotní stav - studijní předpoklady - prospěch - studijní ambice a motivace - moţnost následného studia - šance absolventa na pracovním trhu - typ školy /soukromá nebo státní/ 9

10 - nabídka škol v daném regionu - dostupnost školy /moţnost bydlet doma, internát/ - kvalita výuky - časová náročnost studia - sociální klima školy /počet studentů v ročníku, prevence soc.pat.jevů apod./ (www.pppnj.cz). 1.3 Dítě a porucha chování Dítě se od narození učí rozlišovat ţádoucí a neţádoucí chování, jak jednat v určitých situacích, a v určitém stádiu socializace by mělo být schopno reagovat na něco, o čem ví, ţe je to špatné, pocitem viny. Mělo by chápat význam a podstatu pravidel chování. (Vágnerová, 2004, s. 779) definuje poruchy chování takto: poruchy chování lze charakterizovat jako odchylku v oblasti socializace, kdy jedinec není schopen respektovat normy chování na úrovni odpovídající jeho věku, eventuálně na úrovni svých rozumových schopností. O poruchách chování mluvíme obyčejně aţ ve středním školním věku, i kdyţ se u disponovaných dětí nebo za nepříznivých okolností objevuje neţádoucí chování jiţ v ranějším období. Takový projev můţe signalizovat budoucí závaţnější poruchu, ale můţe mít i přechodné trvání. (Vágnerová, 2004, s. 280) Porucha chování Projevy chování dětí a mládeţe, které nerespektují ustálené společenské normy. Vyskytují se hlavně u sociálně narušené mládeţe, ale také u jedinců s jiným typem postiţení. K jejich vzniku přispívá vliv nevhodného nebo nedostatečného výchovného působení a vlivy sociální nebo určité dispozice osobnost i na podkladě centrálního nervového systému. (Průcha, Walterová, Mareš, 2009, s. 179) Poruchy chování můţeme hodnotit podle jejich společenské závaţnosti a důsledků pro ţivot jedince, např. dětský vzdor, záškoláctví, toxikomanie, loupeţ, agresivita, drogová závislost mladých. (Průcha, Walterová, Mareš, 2009, s. 180) 10

11 Podpora dětí s poruchami chování O jedince s poruchami chování mohou pečovat instituce náleţející do resortu školství, mládeţe a tělovýchovy, spravedlnosti, zdravotnictví, práce a sociálních věcí a to na úrovni poradenství nebo ústavní péče. Převýchovný proces lze členit z různých hledisek. Jedním z nich je věk jedince, který určuje instituce podílející se na převýchově morálně narušeného jedince. V daném případě reedukaci obstarává ministerstvo školství a spravedlnosti. (Renotiérová, Ludíková, 2006 s.249) Zařízení poskytující edukaci a reedukaci Dětem, kterým je diagnostikována porucha chování, se kterou nemohou být nadále v rodině, bývá soudem uloţena ústavní nebo nařízená ochranná výchova. Pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy jsou určená zařízení: - diagnostický ústav - dětský domov - dětský domov se školou - výchovný ústav Diagnostický ústav je vstupním diagnostickým zařízením. Dítě po absolvování diagnostického pobytu, kdy dojde k vyšetření po stránce pedagogické, psychologické, sociální a zdravotní, je zařazeno do zařízení podle věku nebo i pohlaví. Dětský domov je určen pro děti bez závaţných poruch chování ve věku od tří do osmnácti let s nařízenou ústavní výchovou. Děti se vzdělávají v běţných školách v místě působnosti dětského domova. Dětský domov se školou přijímá děti ve věku od 6 let do ukončení povinné školní docházky s poruchou chování. Součástí tohoto zařízení je škola, kde děti pokračují v povinné školní docházce. Je koedukovaný. 11

12 Výchovný ústav je určen pro mladistvé. Dělí se na dívčí a chlapecké. Součástí jsou střední školy většinou odborná učiliště. V některých výchovných ústavech jsou vytvářeny podmínky pro navštěvování běţných škol v okolí zařízení. 1.4 Porucha chování vzhledem k profesní orientaci Pro přístupy k problematice poruch chování v edukačním rámci je potřeba uvaţovat ve vzájemných souvislostech úkolů a role vzdělávání v ţivotě dítěte a individuálních specifik, které přináší dítěti do ţivota porucha chování. (Vojtová, 2010, s. 81) Školský zákon definuje děti s nařízenou ústavní nebo uloţenou ochrannou výchovou jako ţáky sociálně znevýhodněné. Ţáci v riziku poruch chování a s poruchami chování tvoří skupinu, která je v průběhu edukace nejvíce ohroţovaná vyloučením ze školy, ze vzdělávání. Navíc má porucha chování v dětském věku přímý vliv na sociální, akademické a předprofesní dovednosti dítě a současně vytváří překáţku ve vzdělávání. Výzkumy je podloţeno, ţe ţáci s problémy v chování často neví, jak ve škole pracovat, nemívají dostatečně rozvinuté sociální dovednosti, které jsou pro fungování ve třídě důleţité. Více neţ 50% ţáků s poruchami emocí a chování dosahují velmi špatné výsledky ve výuce, k tomu 30% z nich ve třech hlavních předmětech.(vojtová, 2010, s. 82) Přitom kaţdý záţitek selhání zvyšuje pravděpodobnost budoucí protispolečenské odezvy vůči problémům a zvyšuje strach ze školy. Nedostatečný školní výkon provázející problémy v chování dětí/ţáků, má negativní dopad nejen pro jejich sebepojetí, ale na postoje spoluţáků a pedagogů.(vojtová, 2010, s. 82) Pozice outsidera, nedostatek příleţitosti, zaměření na chybu, slabá vazba na školu, nevhodné kázeňské prostředky, nevyhovující kázeň, škodlivá vrstevnická skupina, přijetí agrese jako normy, šikanování, odmítání vrstevníky a sociální izolace jsou nejčastěji uváděná rizika, která omezují příleţitosti a vedou k pasivitě dítěte při vzdělávání. Na druhou stranu mají dlouhodobé problémy s chováním také i vliv na dítě/ţáka samotné. V individuální rovině ovlivňují průběh jeho socializace a edukace, způsoby zvnitřnění hodnot, norem a poţadavků sociálního okolí, vnímání okolního světa a jejich 12

13 objektivizaci. V sociálních interaktivních procesech je deformována jeho sebeobrana a zkušenosti, coţ omezuje jeho kompetence v navazování uspokojivých sociálních vztahů. V ţivotní perspektivě jej ohroţuje nízká vzdělanost.(vojtová, 2010, s. 83) Rodinné prostředí dětí umístěných do dětských domovů se školou bývá velice málo podnětné pro kognitivní rozvoj dítěte. Vztah rodičů ke vzdělání je negativní aţ záporný, coţ se odráţí v přístupu dětí ke vzdělávání. Osobnostní předpoklady ke studiu nebývají rozvinuté, jsou nízké. Ve většině případů mají děti zanedbanou školní docházku a ve vzdělání velké mezery. Prospěch je u většiny spíše podprůměrný vzhledem k zanedbané školní docházce a neschopnosti rodičů se s dítětem připravovat na výuku. Motivace k dalšímu studiu je vytvářená ve většině případů aţ v zařízení. Šance absolventa na uplatnění na pracovním trhu je niţší neţ u dětí z běţných rodin. Je ovlivněna přístupem a vztahem rodiny k práci a schopností začleněním se do pracovního procesu. Výběr typu školy je bezpředmětný. Děti z dětského domova se školou přecházejí do výchovných ústavů, kdy střední školy jsou zřizovány při zařízení, a nabídka učebních oborů je malá. Jen malé procento dětí má moţnost odejít z dětského domova se školou po ukončení povinné školní docházky zpět do rodiny. Dětské domovy se školou ale přípravu dětí na budoucí povolání nepodceňují. Poradenský systém, který u nás existuje, je vyuţíván dá se říct intenzivněji, neţ v rodinách a běţných školách, kdy dítě není ve výchovném zařízení. Výchovný poradce a školní psycholog je v mnohých dětských domovech se školou součástí pedagogického sboru a s dětmi pracuje intenzivně. Zařízení úzce spolupracuje jak s pedagogicko psychologickou poradnou i úřadem práce. S dětmi intenzivně pracují jak vyučující, tak pedagog, který tyto děti přebírá do odpolední péče. Prakticky navazuje na přísunu informací, které převzalo dítě ve škole. Negativem je, ţe pedagog stále pracuje, na rozdíl od rodiče, s vícečlennou skupinkou stejně starých vrstevníků. Problematika je především v zájmu dětí o vzdělávání, který je velice nízký. Nemají často přehled o moţnostech a nabídce trhu. Dítě nemotivují rodiče, ale cizí osoba, která je v jejich podvědomí spíš vykonavatelem jeho odloučení od rodiny neţ ten, s kým by chtěl spolupracovat. Tuto barieru musí pedagogický pracovník překonávat a mezi 13

14 dítětem a sebou vytvořit pouto sebedůvěry. Teprve po jeho vytvoření můţe dítě motivovat, být mu příkladem a rádcem. Prospěch dětí v zařízení bývá většinou velice špatný. Povinná školní docházka je rodiči v mnoha případech zanedbávaná. Děti končí povinnou školní docházku v niţších ročnících. Mohou si sice doplnit chybějící ročníky, ale málokteré si uvědomí přínos tohoto kroku. Volba povolání pak je omezena nabídkou učebních oborů v rámci odborných učilišť. Nejcennější pro děti z dětského domova se školou a i výchovných ústavů je vzdělávání společně s hlavním proudem tzv. s majoritní populací. V mnoha výchovných ústavech se jiţ přistupuje k tomu, ţe děti nastoupí do dostupných učilišť a škol a vzdělávání probíhá přirozenou cestou. Na dítě je tlak ze strany jeho sebeovládání, kdy musí zvládnout veškeré nástrahy. Volba povolání v období pubescence je ztíţená vlastnostmi temperamentu a charakteru jako jsou povrchnost, kolísavost rozhodnutí, nerozhodnost, lhostejnost, výkyvy nálad, nízká úroveň volních vlastností aj. a skutečností, ţe dosud není dokončen vývoj schopností. Většinu těchto vlastností má dítě s poruchou chování oslabeno. Volba povolání pro něj pak bývá daleko problematičtější neţ pro dítě zdravé. V jeho případě potřebuje podporu a pomoc dvojnásobně. Sociální znevýhodnění Jedinec, který má v důsledku svého sociálního postavení omezen přístup k některým společenským či materiálním statkům, např. vlivem původu, náboţenství socioekonomického statusu aj. (Průcha, Walterová, Mareš, 2009, s. 230) Bariéry, které musí překonat dítě s poruchou chování, můţeme shrnout pod pojem sociální znevýhodnění. Němec, Vojtová (2009) uvádějí následující klasifikaci sociálního znevýhodnění: - rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením - ohroţení sociálně patologickými jevy - nařízení ústavní výchovy 14

15 - ochranná výchova - postavení azylantů nebo účastníku ţádajících o azyl - menšiny Cílem by mělo být integrace těchto dětí do hlavního vzdělávací proudu. Předpokladem by muselo být vhodná organizace výuky, personální obsazení, materiální a obsahové vybavení a správná strategie výuky. 15

16 2 Předprofesní příprava dětí v DD sš, ZŠ a ŠJ Jedním ze stěţejních a velmi důleţitých kroků, které musí dospívající jedinec učinit, a úspěšně zvládnout je profesní orientace a volba povolání. Klíčem k úspěchu v této oblasti je dosaţení několika předpokladů, které jsou nezbytně nutné pro úspěšnou budoucí volbu a rozhodnutí. Ţák musí dosáhnout především odpovídajícího stupně sebepoznání, naučit se efektivně plánovat, vhodně pracovat s informacemi a získat orientaci ve světě práce. Ne vţdy je však snadné skloubit zájmy, sklony, přání, dovednosti, psychické a fyzické schopnosti s předpoklady a poţadavky, které klade určité povolání. 2.1 Zákony a legislativa Legislativní podmínky vychází z Úmluvy o právech dítěte, kterou přijala Organizace Spojených národů v roce 1989 v New Yorku na svém Generálním zasedání. Představuje soubor základních práv dítěte. Vlastním obsahem je padesát čtyři článků, uvádějících v podstatě čtyři základní okruhy práv dítěte: statutární práva práva na přeţití a rozvoj práva na ochranu v jakékoli nepříznivé situaci práva na společenskou participaci dítěte, vycházející z jeho práva na vlastní názor Je to mezinárodní právní dokument o právech dítěte. Nemá platnost jen v ČR, ale téměř v celosvětovém měřítku. Je součástí Ústavy ČR, od r.1991, kdy ČR podepsala tuto listinu, a zákonem 104/1991 Sb.se ČR zavazuje v její plnění. Bílá kniha je systémový projekt, formující myšlenková východiska, obecné záměry a rozvojové programy směrodatné pro vývoj vzdělávací soustavy. Vychází z cílů vzdělávací politiky formulovaných vládou v roce Vzdělávání v České republice legislativně upravuje Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném vzdělávání (školský zákon) ze 16

17 dne 24. září Tento zákon upravuje předškolní, základní, střední, vyšší odborné a některé jiné vzdělávání ve školách a školských zařízeních, stanoví podmínky, za nichţ se vzdělávání a výchova (dále jen "vzdělávání") uskutečňuje, vymezuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob při vzdělávání a stanoví působnost orgánů vykonávajících státní správu a samosprávu ve školství. Důleţitými paragrafy v tomto zákoně jsou: ( 4) obsahuje informace o Rámcových vzdělávacích programech, ( 5) stanovuje informace o Školních vzdělávacích programech, ( 16) vymezuje vzdělávání dětí, ţáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, ţáků a studentů nadaných, ( 18) individuální vzdělávací plán a ( 51) hodnocení výsledků vzdělávání ţáků. V oblasti poradenství je významný ( 116) o školských poradenských zařízeních. Dále ( 59) nám přiblíţí podmínky přijetí ke vzdělávání na střední škole ( 60) o kritériích a podmínkách přijímání do prvního ročníku vzdělávání na střední škole, ( 60a) zápisový lístek, ( 60b) nás informuje o termínech podání přihlášky pro první kolo přijímacího řízení. Školský zákon nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2005 a navazují na něho dvě důleţité vyhlášky k edukaci ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Konkrétně se jedná o Vyhlášku 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních, ze dne 9. února 2005 a Vyhlášku 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a studentů mimořádně nadaných, ze dne 9. února Vyhláška MŠMT č.72/2005 Sb., o poskytování poradenských sluţeb ve školách a školských zařízeních. Vyhláška obsahuje velmi důleţité pokyny, jimiţ se řídí činnost a rozsah poradenské činnosti škol. Upravuje pravidla pro poskytování těchto sluţeb nejen ţákům či studentům, ale i jejich zákonným zástupcům a stejně tak i školám a školským zařízením. Informuje o typech školských poradenských zařízení a o rozsahu a obsahu jimi poskytovaných sluţeb. Stanovuje standardní činnosti poraden, speciálně poradenských center i školních poradenských pracovišť. Její význam spočívá mimo jiné i v tom, ţe poskytuje závazný návod, jak zpracovávat záznamy nejen o vyšetření, ale i o péči a to jak o individuální péči, tak i o péči skupinové. Poskytuje pracovníkům ve školství i informace o moţnostech spolupráce se školami a školskými zařízeními a se školními poradenskými pracovišti. 17

18 Vyhláška MŠMT č.73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, ţáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a o vzdělávání dětí, ţáků a studentů mimořádně nadaných. Jedná se o vyhlášku, která má mimořádný význam pro vzdělávání nejen dětí postiţených, ale i dětí mimořádně nadaných. Vyhláška pojednává rovněţ o podpůrných vzdělávacích opatřeních a o formách speciálního vzdělávání u ţáků s těţkým zdravotním postiţením. Věnuje se i rámcovému vzdělávacímu programu, školním vzdělávacím programům a individuálním vzdělávacím plánům. Řeší i problematiku zpracování plánu práce a jeho obsahu. Věnuje pozornost rozvoji nadání ţáků. Zákon č. 359/1991 Sb. o sociálně právní ochraně dětí a mládeţe v platném znění má zásadní význam pro celý školský poradenský systém (nejen pro děti s poruchami chování ) má ust. 12 cit. zákona. Podle něj platí, ţe: (1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností může uložit rodičům povinnost využít pomoc odborného poradenského zařízení, pokud rodiče: a) nezajistili dítěti odbornou poradenskou pomoc, ačkoliv dítě takovou pomoc nezbytně potřebuje a obecní úřad obce s rozšířenou působností takovou pomoc předtím doporučil, b) nejsou schopni řešit problémy spojené s výchovou dítěte bez odborné poradenské pomoci, zejména při sporech o úpravě výchovy dítěte nebo úpravě styku s dítětem. 2.2 Vzdělanost, vzdělání a předprofesní příprava dítěte s poruchou chování Vzdělávání - edukace člověka začíná jeho narozením, a můţeme říci, ţe je to nikdy nekončící ţivotní proces. Vzdělání v osobnostním pojetí chápeme jako součást socializace jedince. Vzdělání je pak součást kognitivní vybavenosti osobnosti (osvojené vědomosti, dovednosti, postoje, hodnoty, normy) která se zformovala prostřednictvím vzdělávacích procesů. 18

19 V obsahovém pojetí je pak vzdělání zkonstruovaný systém informací a činností, které jsou plánovány v kurikulu různých škol a vyučovacích předmětů a realizovány ve výuce. Souhrně jsou tyto informace a činnosti chápány jakoţto učivo, obsah vzdělání, nebo jako vzdělávací cíle. V institucionálním pojetí je pak vzdělání společensky organizovaná činnost zabezpečovaná institucí školství, formálního vzdělávání, celoţivotního učení. Vzdělání jakoţto instituce je ve společnosti bohatě diferencováno prostřednictvím úrovní vzdělání, stupňů a druhů na vzdělání základní, středoškolské, vysokoškolské. V sociometrickém pojetí je vzdělání chápáno jako jedna z kategorií, které charakterizují populaci. Je to vlastnost populace determinovaná sociálními faktory (sociální původ) a ekonomickými faktory (náklady na vzdělání). Přitom kvalita vzdělání ovlivňuje kvalifikační strukturu obyvatelstva, a tím i ekonomický a kulturní potenciál společnosti. V procesuálním pojetí je vzdělání, přesněji vzdělávání proces, jímţ se realizují stavy jedince a společnosti ve smyslu pojetí. (Průcha, Walterová, Mareš, 2009, s. 292) Vzdělanost. Pojem lze chápat v několika významech. Dosaţená vzdělanost populace, to je podíl osob v zemi s určitou úrovní vzdělání. Je povaţována za jeden z indikátorů vzdělávání, a měřena v mezinárodních komparacích OECD, EU aj. V sociometrickém pojetí vzdělanostní struktura obyvatelstva země, sociálních, profesních, etnických skupin. Například podíl vysokoškolsky vzdělaných osob v obyvatelstvu. Dále je vzdělanost určována jakoţto hustota sítě škol v poměru k počtu obyvatel. Vzdělanost jako kvalita vzdělání poskytovaného školami. Lze ji zjišťovat měřením vzdělávacích výsledků. (Průcha, Walterová, Mareš, 2009, s. 293) 19

20 Předprofesní příprava. Rámcový vzdělávací program je kurikulární dokument, který vymezuje představy státu o zaměření, obsahu a výsledcích základního vzdělávání. Nové principy v politice pro vzdělávání ţáků od 3 do 19 let byly schváleny MŠMT v roce 2004, a tímto rozhodnutím se změnil systém kurikulárních dokumentů. Ty jsou nyní vytvářeny na dvou úrovních a to na úrovni státní a na úrovni školské. Národní program vzdělávání vymezuje počáteční vzdělávání jako celek a rámcové programy pak vymezují závazné rámce pro jednotlivé etapy vzdělávání (předškolní, základní a střední vzdělávání). Školní úroveň pak představuje školní vzdělávací programy, podle kterých se uskutečňuje výuka na jednotlivých školách. Vzdělávací obsah základního vzdělávání je v RVP ZV orientačně rozdělen do devíti vzdělávacích oblastí : Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura, Cizí jazyk) Matematika a její aplikace (Matematika a její aplikace) Informační a komunikační technologie (Informační a komunikační technologie) Člověk a jeho svět (Člověk a jeho svět) Člověk a společnost (Dějepis, Výchova k občanství) Člověk a příroda (Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis) Umění a kultura (Hudební výchova, Výtvarná výchova) Člověk a zdraví (Výchova ke zdraví, Tělesná výchova) Člověk a svět práce (Člověk a svět práce) Tematický okruh Svět práce Přípravě ţáků na volbu povolání se věnuje samostatný tematický okruh Svět práce (součást vzdělávací oblasti Člověk a svět práce) Vzdělávací oblast Člověk a svět práce utváří a rozvíjí u ţáků potřebné klíčové kompetence pro volbu povolání tím, ţe je vede k: pozitivnímu vztahu k práci; chápání práce a pracovní činnosti jako příleţitosti k seberealizaci, sebeaktualizaci a k rozvíjení podnikatelského myšlení; orientaci v různých oborech lidské činnosti, formách fyzické a duševní práce; 20

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem?

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem? Výklad vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb. nejčastější otázky

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Vzdělávací soustava. Celoživotní učení, počáteční a další vzdělávání. 1 Vzdělávací soustava ČR Obsah semináře: Vzdělávací soustava, vzdělávací systém

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

HREJ SI, UČ SE, POZNÁVEJ

HREJ SI, UČ SE, POZNÁVEJ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace HREJ SI, UČ SE, POZNÁVEJ ÚPRAVA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU platná od 1. září 2014 V Krásné Lípě 25. srpna 2014 RNDr. Ivana Preyová

Více

III. Úplné znění vyhlášky č. 73/2005 Sb. s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb.,

III. Úplné znění vyhlášky č. 73/2005 Sb. s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb., III. Úplné znění vyhlášky č. 73/2005 Sb. s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Částka: 20/2005 Sb. Datum účinnosti: 17. února 2005 Ve znění

Více

VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb. ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb. ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb. ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, ţáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, ţáků a studentů mimořádně nadaných Změna: 147/2011 Sb. Ministerstvo školství,

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

KONCEPCE VÝCHOVY K VOLBĚ POVOLÁNÍ

KONCEPCE VÝCHOVY K VOLBĚ POVOLÁNÍ KONCEPCE VÝCHOVY K VOLBĚ POVOLÁNÍ NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE BRNO, HOLZOVA 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 V současné dynamické době dochází k pohybu v obsahu mnohých profesí a ke změnám na

Více

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání legislativně vymezené, obsahově stanovené a časově ohraničené úseky vzdělávání, které odpovídají vzdělávání podle daného rámcového vzdělávacího programu integrace vzdělávacího

Více

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga v resortu MŠMT Uplatňované principy integrace a inkluze při vzdělávání, vzdělávání dětí/žáků/studentů se stále těžšími

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková)

Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková) EDUKACE Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková) = výchova - v širším slova smyslu (výchova + vzdělávání), častěji používaný termín, ale nejednoznačný

Více

6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy 6.1. Pravidla pro hodnocení ţáků Hodnocení ţáků se řídí Vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním, pokud není zvláštním právním předpisem stanoveno jinak. Rozpracováno

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků 317 VYHLÁŠKA ze dne 27. července 2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb. Ministerstvo školství,

Více

Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání Inkluzivní vzdělávání Instand Karlovy Vary 2014 PhDr. J. Slowík, Ph.D. Mgr. Ivana Čamková Co je to inkluze? postoj vycházející z přesvědčení, že všichni lidé jsou si rovni v důstojnosti a právech nikdy

Více

PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ

PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ PhDr. Lucie Plešková konference Sítě mateřských center pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí SPOLEČNOST PŘÁTELSKÁ

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Vzdělávací soustava v ČR

Vzdělávací soustava v ČR Vzdělávací soustava v ČR Současná organizace školství vznikla průběhem historie. První základy se vyvíjely v polovině 19. Století. Výchovné a vzdělávací instituce vznikly v různých dobách, v různých sociálních

Více

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL projekt: Vzdělávání napříč KHK METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL autor Mgr. Stanislav Kutálek žadatel Českomoravská vzdělávací, s.r.o. Metodické materiály stáží středních škol Vypracoval: Mgr. Stanislav

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření školy 3. Charakteristika ŠVP Škola nabízí studium ve vzdělávacím programu Gymnázium VG. Hlavními rysy programu jsou: účelné rozložení základního - společného - učiva do nižších ročníků studia

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Rozsah a forma vedení školní matriky

Rozsah a forma vedení školní matriky Vyhláška č. 364/2005 Sb. o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1977. Uverejnené: 23.11.1977 Účinnosť od: 01.01.1978

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1977. Uverejnené: 23.11.1977 Účinnosť od: 01.01.1978 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1977 Uverejnené: 23.11.1977 Účinnosť od: 01.01.1978 79 V Y H L Á Š K A Ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 26. října 1977 o jednotném

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ

CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ Pojetí vzdělávacího programu STROJÍRENSTVÍ je zaměřeno nejen na osvojování teoretických poznatků, ale zejména na rozvíjení klíčových a odborných kompetencí

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost x odlišnost v poradenství Poradenská služba vytváří koncept rovných příležitostí, vychází ze snahy vyrovnávat podmínky pro vzdělání, s respektem

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA Pedagogickopsychologická diagnostika je učitelův nástroj poznání podmínek, průběhu a výsledků řízeného procesu. Snaží se o poznání příčin, které učiteli umožní na základě

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Popis uplatnění absolventa

Popis uplatnění absolventa Popis uplatnění absolventa Absolvent oboru vzdělání Truhlář je středoškolsky vzdělaný pracovník s odborným vzděláním. Získané odborné dovednosti mu umožní uplatnit se v dřevovýrobách sériových i individuálních

Více

Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání

Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání Aktuální změny v legislativě D 1.2 Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání Mgr. Zdeněk Pracný, MŠMT Praha???? Jaký je obsah nařízení

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Studijní a profesní příprava žáků se speciálně vzdělávacími potřebami, kariérní růst

Studijní a profesní příprava žáků se speciálně vzdělávacími potřebami, kariérní růst Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Minimální program protidrogové prevence

Minimální program protidrogové prevence Minimální program protidrogové prevence Hlavní práce spočívá na třídních vyučujících 1. a 2. stupně a na vychovatelkách školní druţiny, kteří tráví s ţáky nejvíce času. Také je důleţité jednat okamţitě,

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Martina Křížová Schválila: Mgr. Marie Šnajdrová ředitelka školy Obsah

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

OVĚŘENO: Datum: 15.5. 2013 třída: 2.KOP

OVĚŘENO: Datum: 15.5. 2013 třída: 2.KOP VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 16, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 15.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Příloha k TZ oceněné projekty

Příloha k TZ oceněné projekty Příloha k TZ oceněné projekty Název příspěvku: V práci otevřeno (Uplatnění kvalifikace migrantů a migrantek na českém pracovním trhu) Název organizace: Evropská kontaktní skupina Kontaktní osoba: Helena

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO Vzdělání Učivo patří mezi jeden ze tří hlavních činitelů výuky. Za dva zbývající prvky se řadí žák a učitel. Každé rozhodování o výběru učiva a jeho organizaci do kurikula vychází

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie (realizuje se ve školním předmětu práce s počítačem).

ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie (realizuje se ve školním předmětu práce s počítačem). Seznam příloh: Příloha č.1: ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie Příloha č.2: Výukové programy vhodné pro reedukaci SPU Příloha č.3: Rozhovor s učiteli školy Příloha

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 Uplatnění absolventa v praxi...

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Oddíl A Přehled úkolů podle 174 odst. 2 písm. b) až e) a odst. 5 školského zákona A 1 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

Motivace a očekávání studentů prvních ročníků na MU 2007

Motivace a očekávání studentů prvních ročníků na MU 2007 Motivace a očekávání studentů prvních ročníků na MU 2007 Zpráva z průzkumu V roce 2007 bylo na Masarykově univerzitě uskutečněno celouniverzitní dotazníkové šetření s názvem Motivace a očekávání studentů

Více

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04. Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-93/08-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-93/08-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-93/08-13 Základní škola prof. Vejdovského Litovel, nám. Přemysla Otakara 777 Adresa: nám. Přemysla Otakara

Více

KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula

KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula ANGLICKÝ JAZYK Studijní obory ukončené maturitou dle přehledu studijních oborů na SŠSSaD v Liberci ÚVOD ŠVP AJ pro studijní obory pro ţáky s návazností

Více

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 (podle 51-53 zákona č. 561/2004 Sb. ( Školský zákon ) a podle 17 20 Vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb.) Zásady hodnocení průběhu

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více