aplikace u dětí s poruchou chování ve své práci ověřuji. Šetření je uskutečňováno přímo v DDsŠ, ZŠ a ŠJ Jihlava.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "aplikace u dětí s poruchou chování ve své práci ověřuji. Šetření je uskutečňováno přímo v DDsŠ, ZŠ a ŠJ Jihlava."

Transkript

1 ÚVOD Volba povolání je zásadní rozhodnutí v ţivotě kaţdého člověka a je nutné mu věnovat systematickou pozornost. Rozhodování ţáků o volbě povolání na konci studia základní školy představuje významnou etapu v celoţivotním procesu jejich profesní orientace. Tato volba znamená pro dospívající základní zaměření jejich celého dalšího profesního vývoje a patří mezi nejzávaţnější kroky v lidském ţivotě. Volba povolání byla chápána jako závaţný problém jiţ dříve. Zvoliti správné povolání znamená státi na svém místě. Kdo stojí správně na svém místě, pracuje dobře a má úspěch. Úspěch v povolání jest základem blahobytu, spokojenosti, štěstí a radosti ze života. ( Dostál, J s. 50.). Jaké mají děti s poruchou chování představy o své profesní orientaci? Jaké jsou jejich reálné moţnosti? Jakou úspěšnost mají v předprofesní přípravě? Je výběr profesí pro děti z DDsŠ, je rovnocenný výběru profesí dětí z běţných středních škol? Odpovědi na tyto otázky jsou výsledkem praktické části této bakalářské práce. Cílem této práce je přiblíţit čtenáři svět dětí s poruchou chování, analyzovat kontext poruchy chování a profesní orientace v dětském věku. Jak se postupem času mění náhled dětí na vlastní schopnosti a tím i moţnosti uplatnit se profesně. První kapitola přiblíţí pojmy: dítě, porucha chování, profesní orientace, zamyslí se nad tím, jak porucha chování ovlivňuje profesní orientaci, a profesní perspektivy, jak se liší profesní perspektivy děti s poruchou a bez poruchy chování. Druhá kapitola je věnována potřebě vzdělanosti a vzdělání pro profesní přípravu, přiblíţím kurikulární koncepce ve vztahu k profesní orientaci, zákony a legislativu týkající se profesní přípravy dětí, a dále aplikaci nabídek profesní přípravy v DD sš, ZŠ a ŠJ Jihlava, kde pracuji jako učitelka, a kde budu svůj výzkum provádět. Třetí kapitola je věnována výzkumné studii, která se věnovala analýze, jaké mají děti s poruchou chování představy o své profesní orientaci, jaké jsou jejich reálné moţnosti, a jakou úspěšnost mají v profesní přípravě. Dalším cílem je zjištění, zda výběr profesí pro děti z DDsŠ, je rovnocenný výběru profesí dětí z běţných základních škol. V praktické části práce najdete více informací ke kvalitativní metodě vyuţité při výzkumném šetření (Obrázkový test profesní orientace navrţeného PhDr. Antonínem Mezerou určeného pro ţáky sedmých aţ devátých tříd základních škol) jehoţ moţnost 1

2 aplikace u dětí s poruchou chování ve své práci ověřuji. Šetření je uskutečňováno přímo v DDsŠ, ZŠ a ŠJ Jihlava. 2

3 1 Dítě a profesní orientace Dva pojmy, které spolu úzce souvisí v určitém vývojovém stádiu dítěte. Pojmy, které jsou ovlivňovány mnoha faktory. 1.1 Dítě Dítětem je jedinec nacházející se v určitém věkovém rozmezí, které lapidárně označíme jako dětský věk. (Průcha, Walterová, Mareš, 2009, s. 87) Dítě je v pedagogickém slovníku definováno jako lidský jedinec v ţivotní fázi od narození do období adolescence. (Průcha, Walterová, Mareš, 2009, s. 53) Sám dětský věk, jenţ je úsekem nejbouřlivějšího vývoje v celém našem ţivotě, je moţno rozdělit (Říčan, 1989, 2004) na jeho ranou, střední a pozdní fázi (končící zhruba v patnácti) (Helus, 2004, s. 87) Vývoj dítěte Proces, v němţ se kvalitativně i kvantitativně mění všechny stránky osobnosti dítěte. Ve hře jsou faktory biologické (zrání), psychologické (onotogeneze psychiky), pedagogické (výchova a vzdělávání), sociální (socializace osobnosti). Současné poznatky ukazují, ţe vývoj dítěte probíhá ve vývojových stádiích, jednotlivé faktory se vzájemně ovlivňují, úspěšnost vývoje závisí na učení a vykonávaných činnostech. Pro pedagogy jsou důleţité poznatky o vývoji intelektových schopností a dovedností, o morální vývoji dítěte, o psychosociálním vývoji dítěte, o vůdčích typech činnosti v jednotlivých vývojových fázích., o rozvíjení osobnosti pomocí vhodně formulovaných poţadavků. (Průcha, Walterová, Mareš, 2009, s. 298) Vzhledem k zaměření mé práce se budu zabývat obdobím vývoje dětí, ve které jsou označovány jako pubescenti. Jde o věkové období dospívání, v našich podmínkách přibliţně od 11 do 15 let. Rozlišuje se období prepusbescence (11-13 let) a vlastní pubescence (13-15 let). (Průcha, Walterová, Mareš, 2009, s. 204) Toto období můţeme vymezit jako úsek pohlavního zrání, změn fyziognomie, tělesných rozměrů a proporcí. Dochází k plné pohlavní zralosti a dokončení růstu. Probíhá i 3

4 mnoho psychických změn, mění se hodnoty, postoje, zájmy, motivace, sociální vztahy. Rozvíjí se aspirace a ţivotní cíle. Velice důleţité je zrání v sociální oblasti. Mezilidské vztahy přechází od nesamostatnosti k samostatnosti. Dítě, které do této chvíle bylo závislé na dospělých, se stává nezávislým. Rozvíjejí se vztahy přátelské a milostné. Dospívání nastupuje dříve u dívek, u chlapců začíná později. Celkově nejbouřlivější období ve vývoji jedince. Jedinec se vyvíjí (zpravidla nerovnoměrně) po anatomickofyziologické stránce (včetně sexuálního zrání a schopnosti reprodukce), po intelektové stránce (rozvoj abstraktního myšlení), emocionálně i sociálně. Pro pubescenta je typická snaha vymanit se ze závislosti na autoritách (konflikty s rodiči, učiteli), vyvzdorovat si větší samostatnost myšlenkovou i sociální. Rizikem je příklon k nekonformním hnutím, asociálním činnostem. (Průcha, Walterová, Mareš, 2009, s. 204) 1.2 Profesní orientace Hlavním obsahem je zejména utváření a rozvíjení reálného profesního cíle a perspektivy mladého člověka a vlastností a schopností významných pro proces volby povolání, jeho vykonávání a eventuelně rekvalifikace. Jeden z úkolů, které plní výchovné poradenství pro ţáky základních, středních a speciálních škol. (Průcha, Walterová, Mareš, 2009, s. 190) Volba povolání - obvykle probíhá ve věku let, kdy je dítě v nelehké době fyzického a psychického dospívání. - proces, zahrnující rozhodování o volbě studia nebo přípravy na povolání, konkrétního povolání a celou profesní dráhu člověka. Součást celkového vývoje osobnosti, v němţ hlavní roli hrají rozhodovací procesy. (Průcha, Walterová, Mareš, 2009, s. 283) Pubescent velice těţko sám odhadne své schopnosti a moţnosti uplatnění v budoucím ţivotě a tím i při volbě povolání. Při rozhodování je důleţitý stupeň sebepojetí, sebehodnocení, motivace a především schopnosti a dovednosti dítěte. 4

5 Sebepojetí Představa jedince o svém já. Vyvíjí se ve vztahu k okolnímu světu, je jím ovlivňována, je před ním bráněna. Má řadu dimenzí, například: zobrazení já (já jsem především.), hodnocení já (mám být ), směřováním (chtěl bych být ), vyjádřením moci (mohu učinit ), vyjádřením role (mám dělat ). Vyvíjí se ve styku s rodiči, sourozenci, vrstevníky, kamarády, učiteli, spolupracovníky. Umoţňuje člověku orientovat se ve světě, stabilizovat sovu činnost. Ve škole se lze setkat se situacemi, kdy ţákovo sebeopojení sniţuje učitel, spoluţáci. (Průcha, Walterová, Mareš, 2009, s. 218) Sebehodnocení Je procesem, kdy dítě konfrontuje svůj pohled na sebe sama, na své výkony, na své chování s okolním světem. Vyjadřuje jeho poznávání a proţívání světa. Velkým rizikem je zkreslení svého náhledu. Vytvoření sebehodnocení můţe být narušováno jiţ v dětství, například nesprávnými výchovnými postoji (zhýčkané dítě), popřípadě při trvalém odmítání. (Hartl, 2000 s. 311) Motivace V zaměření motivace se uplatňuje osobnost jedince, jeho hierarchie hodnot i dosavadní zkušenosti, schopnosti a naučené dovednosti. Za neţádoucí motivace jsou povaţovány strach, úzkost, bolest aj. (Průcha, Walterová, Mareš, 2009, s. 328) Schopnosti Individuálně potenciál člověka učit poznatkům, činnostem, sloţitým formám poznání. Někdy se označuje jako doplita. Lze ji chápat jako předpoklad, moţnost, která se dá rozvíjet zvnějšku (rodiče, učitelé apod.), i úsilím člověka samého (autoregulace učení. Můţe být sníţena psychickou deprivací v dětství, genetickou zátěţí, poškozením mozku před narozením nebo během porodu, po úrazu hlavy nebo prodělanou nemocí. (Průcha, Walterová, Mareš, 2009, s. 222) 5

6 Dovednost Je způsobilost člověka k provádění určité činnosti. Je podmíněna do jisté míry vrozenými předpoklady, ale dosahuje se jí učením a výcvikem. (Průcha, Walterová, Mareš, 2009, s. 56) Stadium pubescence přináší počátky vytyčování ţivotních plánů a perspektiv. Zejména v raném školním věku, s přesahem do rané pubescence, převládá ve vztahu k budoucnosti snění, touţení, vyţadování, konfabulace ( fantazírování o tom, čím budu, jak se proslavím ). Mluvíme o nepravém vztahu k budoucnosti, protoţe je určován spíše jen stávajícím rozpoloţením dítěte, ne váţnými pokusy do budoucnosti anticipačně (předjímavě) nahlédnout, mapovat cesty k cílům v budoucnosti vzdálenější a daleké, mobilizovat rozhodnutí a vůli. (Helus. 2004, s. 213) Rozvojový úkol pubescence se tedy týká projasňování vlastní budoucnosti, hledání odpovědí na otázky, co je třeba pro budoucnost dělat, jak zabezpečit zdar velkých plánů a předsevzetí, jak čelit jejich ztroskotání. Pubescent se konfrontuje s nezbytností nenechat čas jen tak plynout, ale klást na sebe nároky, vytyčovat perspektivy, mít plány, ztvárňovat svůj ţivotopis, vyjádřit odpovědnost za sebe sama. S tím úzce souvisí hledání a vyjadřování vlastní identity. Toto téma ovšem přechází do adolescence, kde teprve nachází své plné vyjádření a stává se jejím dominujícím úkolem. (Helus. 2004, s. 213) Na volbu povolání působí několik faktorů: - výchovné prostředí - zdravotní stav - celospolečenský systém Výchovné prostředí, ve kterém jedinec ţije, má vliv na utváření veškerých jeho hodnot a vlastností. Podnětné prostředí, kde rodiče působí jako dobrý příklad, má vliv na plnohodnotný rozvoj. V období, kdy dochází k rozhodování o volbě povolání, je dítěti věnována maximální pozornost jak ze strany rodičů, tak ze strany školy. Dítě v rodině získává první zkušenosti a rozvíjí je. Rodiče působí na děti svým postojem 6

7 k práci, zodpovědností. Sdělují jim své představy o jejich dalším profesním růstu. Vliv má také dosaţené vzdělání rodičů. Sociálně a citově nepodnětné prostředí vede tyto jedince spíše k jednání, které je charakterizované jako problém nebo porucha chování a zde jiţ hodnoty a cíle do budoucího ţivota jsou zkreslené a nízké. Významnou úlohu zde má také škola, která zájmy a schopnosti dítěte dále rozvijí formou různých diskuzí, exkurzí, spoluprací s dalšími organizacemi /úřad práce /. Zdravotní stav ovlivňuje mnohá rozhodnutí. Děti bez zdravotních problémů mají větší moţnosti, širší výběr škol. Děti s handicapem jsou jiţ omezeny tím, ţe ne všechny učební obory nebo střední školy jsou jim dostupné. Ale i zdravé děti nemusí vţdy svým potenciálem vyhovovat vybranému oboru. Celospolečenský systém zahrnuje ukazatele, které mají na volbu povolání vliv: - národní hospodářství - politický systém - strukturu profesí a její proměny - výchovně vzdělávací systém a školská politika - dostupnost poradenských sluţeb Kompetence a faktory pro přípravu na povolání Cílem přípravy na volbu povolání je vybavit dítě kompetencemi, aby je dokázalo maximálně efektivně vyuţít a aby se naučilo podle nich samostatně a s plnou odpovědností rozhodovat. Výsledkem by mělo být, ţe by si dítě: - uvědomovalo, jaké má zájmy, zdravotní moţnosti, své schopnosti, vlastnosti, kde jsou jeho hranice a se vším si ztotoţnit - aby si své uvědomění dokázalo porovnat s faktory z oblasti práce a vzdělávání, nalézt souvislosti - dokázalo porovnat faktory z oblasti práce a vzdělání, umět získávat o nich informace a dokázalo je vyhodnotit - udělalo přesnou představu o úskalí, které trh práce přináší 7

8 - začalo uvědomovat význam vzdělání a bylo motivováno k úspěšné kariéře - připustilo zodpovědnost za vlastní ţivot - umělo zpracovat a vyuţívat poskytnuté informace. Lze konstatovat, ţe při rozhodování o volbě povolání musíme porovnávat dvě základní oblastí, které tvoří: - potenciál světa práce v nejširším slova smyslu, tzn. včetně sféry vzdělávání - potenciál jednotlivce, jeho zájmy, schopnosti, vlastnosti Potenciál světa práce lze charakterizovat určitými znaky práce. Můţeme je rozdělit do dvou skupin: - znaky charakterizující přímo obsah práce - znaky související s výkonem práce Znaky charakterizují přímo obsah práce, podávají o kaţdé práci základní informace, které umoţní udělat si o ní poměrně jasný obrázek. Vypovídají o tom: - jak vypadá charakter práce - s čím je práce vykonávána - kde je práce vykonávaná - co se vyrábí Mimo těchto znaků je nesmírně důleţitým faktorem to, jak je specifikované vzdělání, které je pro vybrané povolání vyţadováno. Tyto informace jsou pro zájemce velice důleţité. Potenciál jednotlivce zahrnuje charakteristické rysy osobnosti, k nimţ v průběhu pracovního ţivota přibývá kvalifikační potenciál. Mezi charakteristické rysy patří: - zájmy (např. o techniku, o přírodu, o počítače, o hudbu apod.), - schopnosti (např. zručnost, rychlost úsudku, talent na jazyky, schopnost jednat s lidmi apod.), 8

9 - vlastnosti (např. obětavost, důslednost, systematičnost, netrpělivost, konfliktní povaha apod.), - tělesné předpoklady (např. fyzická síla, fyzická vytrvalost, obratnost apod.), - zdravotní omezení (např. alergie, vady zraku, epilepsie, postiţení páteře, různá trvalá onemocnění). Obě výše uvedené oblasti, tedy potenciál světa práce a potenciál jednotlivce, je třeba při rozhodování vzájemně porovnávat a hledat, kde jsou spolu v souladu a kde naopak v protikladu. To je základní princip volby povolání. Volba povolání je nejdůleţitějším krokem v období pubescenta. Jde o profesní budoucnost, o další vzdělávání, které následuje po povinné školní docházce. Má klíčový význam pro další ţivot dítěte. Při rozhodnutí o budoucím povolání a tudíţ i studiu by nemělo být dítě osamocené. Pomoc by mu měli poskytnout nejen rodiče, ale i poradenský systém, který u nás existuje. Zahrnuje: - výchovné poradce na školách - školní psychology - pedagogicko psychologickou poradnu - úřad práce - komerční firmy, působící v této oblasti Velice důleţité v současné době je zváţit uplatnění na trhu práce, platové podmínky v jednotlivých oborech, nároky na profesi ve vybraném oboru apod. I při tomto je několik důleţitých faktorů, které jsou pro volbu povolání podstatné. Jsou to: - osobnostní předpoklady ke studiu a zdravotní stav - studijní předpoklady - prospěch - studijní ambice a motivace - moţnost následného studia - šance absolventa na pracovním trhu - typ školy /soukromá nebo státní/ 9

10 - nabídka škol v daném regionu - dostupnost školy /moţnost bydlet doma, internát/ - kvalita výuky - časová náročnost studia - sociální klima školy /počet studentů v ročníku, prevence soc.pat.jevů apod./ (www.pppnj.cz). 1.3 Dítě a porucha chování Dítě se od narození učí rozlišovat ţádoucí a neţádoucí chování, jak jednat v určitých situacích, a v určitém stádiu socializace by mělo být schopno reagovat na něco, o čem ví, ţe je to špatné, pocitem viny. Mělo by chápat význam a podstatu pravidel chování. (Vágnerová, 2004, s. 779) definuje poruchy chování takto: poruchy chování lze charakterizovat jako odchylku v oblasti socializace, kdy jedinec není schopen respektovat normy chování na úrovni odpovídající jeho věku, eventuálně na úrovni svých rozumových schopností. O poruchách chování mluvíme obyčejně aţ ve středním školním věku, i kdyţ se u disponovaných dětí nebo za nepříznivých okolností objevuje neţádoucí chování jiţ v ranějším období. Takový projev můţe signalizovat budoucí závaţnější poruchu, ale můţe mít i přechodné trvání. (Vágnerová, 2004, s. 280) Porucha chování Projevy chování dětí a mládeţe, které nerespektují ustálené společenské normy. Vyskytují se hlavně u sociálně narušené mládeţe, ale také u jedinců s jiným typem postiţení. K jejich vzniku přispívá vliv nevhodného nebo nedostatečného výchovného působení a vlivy sociální nebo určité dispozice osobnost i na podkladě centrálního nervového systému. (Průcha, Walterová, Mareš, 2009, s. 179) Poruchy chování můţeme hodnotit podle jejich společenské závaţnosti a důsledků pro ţivot jedince, např. dětský vzdor, záškoláctví, toxikomanie, loupeţ, agresivita, drogová závislost mladých. (Průcha, Walterová, Mareš, 2009, s. 180) 10

11 Podpora dětí s poruchami chování O jedince s poruchami chování mohou pečovat instituce náleţející do resortu školství, mládeţe a tělovýchovy, spravedlnosti, zdravotnictví, práce a sociálních věcí a to na úrovni poradenství nebo ústavní péče. Převýchovný proces lze členit z různých hledisek. Jedním z nich je věk jedince, který určuje instituce podílející se na převýchově morálně narušeného jedince. V daném případě reedukaci obstarává ministerstvo školství a spravedlnosti. (Renotiérová, Ludíková, 2006 s.249) Zařízení poskytující edukaci a reedukaci Dětem, kterým je diagnostikována porucha chování, se kterou nemohou být nadále v rodině, bývá soudem uloţena ústavní nebo nařízená ochranná výchova. Pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy jsou určená zařízení: - diagnostický ústav - dětský domov - dětský domov se školou - výchovný ústav Diagnostický ústav je vstupním diagnostickým zařízením. Dítě po absolvování diagnostického pobytu, kdy dojde k vyšetření po stránce pedagogické, psychologické, sociální a zdravotní, je zařazeno do zařízení podle věku nebo i pohlaví. Dětský domov je určen pro děti bez závaţných poruch chování ve věku od tří do osmnácti let s nařízenou ústavní výchovou. Děti se vzdělávají v běţných školách v místě působnosti dětského domova. Dětský domov se školou přijímá děti ve věku od 6 let do ukončení povinné školní docházky s poruchou chování. Součástí tohoto zařízení je škola, kde děti pokračují v povinné školní docházce. Je koedukovaný. 11

12 Výchovný ústav je určen pro mladistvé. Dělí se na dívčí a chlapecké. Součástí jsou střední školy většinou odborná učiliště. V některých výchovných ústavech jsou vytvářeny podmínky pro navštěvování běţných škol v okolí zařízení. 1.4 Porucha chování vzhledem k profesní orientaci Pro přístupy k problematice poruch chování v edukačním rámci je potřeba uvaţovat ve vzájemných souvislostech úkolů a role vzdělávání v ţivotě dítěte a individuálních specifik, které přináší dítěti do ţivota porucha chování. (Vojtová, 2010, s. 81) Školský zákon definuje děti s nařízenou ústavní nebo uloţenou ochrannou výchovou jako ţáky sociálně znevýhodněné. Ţáci v riziku poruch chování a s poruchami chování tvoří skupinu, která je v průběhu edukace nejvíce ohroţovaná vyloučením ze školy, ze vzdělávání. Navíc má porucha chování v dětském věku přímý vliv na sociální, akademické a předprofesní dovednosti dítě a současně vytváří překáţku ve vzdělávání. Výzkumy je podloţeno, ţe ţáci s problémy v chování často neví, jak ve škole pracovat, nemívají dostatečně rozvinuté sociální dovednosti, které jsou pro fungování ve třídě důleţité. Více neţ 50% ţáků s poruchami emocí a chování dosahují velmi špatné výsledky ve výuce, k tomu 30% z nich ve třech hlavních předmětech.(vojtová, 2010, s. 82) Přitom kaţdý záţitek selhání zvyšuje pravděpodobnost budoucí protispolečenské odezvy vůči problémům a zvyšuje strach ze školy. Nedostatečný školní výkon provázející problémy v chování dětí/ţáků, má negativní dopad nejen pro jejich sebepojetí, ale na postoje spoluţáků a pedagogů.(vojtová, 2010, s. 82) Pozice outsidera, nedostatek příleţitosti, zaměření na chybu, slabá vazba na školu, nevhodné kázeňské prostředky, nevyhovující kázeň, škodlivá vrstevnická skupina, přijetí agrese jako normy, šikanování, odmítání vrstevníky a sociální izolace jsou nejčastěji uváděná rizika, která omezují příleţitosti a vedou k pasivitě dítěte při vzdělávání. Na druhou stranu mají dlouhodobé problémy s chováním také i vliv na dítě/ţáka samotné. V individuální rovině ovlivňují průběh jeho socializace a edukace, způsoby zvnitřnění hodnot, norem a poţadavků sociálního okolí, vnímání okolního světa a jejich 12

13 objektivizaci. V sociálních interaktivních procesech je deformována jeho sebeobrana a zkušenosti, coţ omezuje jeho kompetence v navazování uspokojivých sociálních vztahů. V ţivotní perspektivě jej ohroţuje nízká vzdělanost.(vojtová, 2010, s. 83) Rodinné prostředí dětí umístěných do dětských domovů se školou bývá velice málo podnětné pro kognitivní rozvoj dítěte. Vztah rodičů ke vzdělání je negativní aţ záporný, coţ se odráţí v přístupu dětí ke vzdělávání. Osobnostní předpoklady ke studiu nebývají rozvinuté, jsou nízké. Ve většině případů mají děti zanedbanou školní docházku a ve vzdělání velké mezery. Prospěch je u většiny spíše podprůměrný vzhledem k zanedbané školní docházce a neschopnosti rodičů se s dítětem připravovat na výuku. Motivace k dalšímu studiu je vytvářená ve většině případů aţ v zařízení. Šance absolventa na uplatnění na pracovním trhu je niţší neţ u dětí z běţných rodin. Je ovlivněna přístupem a vztahem rodiny k práci a schopností začleněním se do pracovního procesu. Výběr typu školy je bezpředmětný. Děti z dětského domova se školou přecházejí do výchovných ústavů, kdy střední školy jsou zřizovány při zařízení, a nabídka učebních oborů je malá. Jen malé procento dětí má moţnost odejít z dětského domova se školou po ukončení povinné školní docházky zpět do rodiny. Dětské domovy se školou ale přípravu dětí na budoucí povolání nepodceňují. Poradenský systém, který u nás existuje, je vyuţíván dá se říct intenzivněji, neţ v rodinách a běţných školách, kdy dítě není ve výchovném zařízení. Výchovný poradce a školní psycholog je v mnohých dětských domovech se školou součástí pedagogického sboru a s dětmi pracuje intenzivně. Zařízení úzce spolupracuje jak s pedagogicko psychologickou poradnou i úřadem práce. S dětmi intenzivně pracují jak vyučující, tak pedagog, který tyto děti přebírá do odpolední péče. Prakticky navazuje na přísunu informací, které převzalo dítě ve škole. Negativem je, ţe pedagog stále pracuje, na rozdíl od rodiče, s vícečlennou skupinkou stejně starých vrstevníků. Problematika je především v zájmu dětí o vzdělávání, který je velice nízký. Nemají často přehled o moţnostech a nabídce trhu. Dítě nemotivují rodiče, ale cizí osoba, která je v jejich podvědomí spíš vykonavatelem jeho odloučení od rodiny neţ ten, s kým by chtěl spolupracovat. Tuto barieru musí pedagogický pracovník překonávat a mezi 13

14 dítětem a sebou vytvořit pouto sebedůvěry. Teprve po jeho vytvoření můţe dítě motivovat, být mu příkladem a rádcem. Prospěch dětí v zařízení bývá většinou velice špatný. Povinná školní docházka je rodiči v mnoha případech zanedbávaná. Děti končí povinnou školní docházku v niţších ročnících. Mohou si sice doplnit chybějící ročníky, ale málokteré si uvědomí přínos tohoto kroku. Volba povolání pak je omezena nabídkou učebních oborů v rámci odborných učilišť. Nejcennější pro děti z dětského domova se školou a i výchovných ústavů je vzdělávání společně s hlavním proudem tzv. s majoritní populací. V mnoha výchovných ústavech se jiţ přistupuje k tomu, ţe děti nastoupí do dostupných učilišť a škol a vzdělávání probíhá přirozenou cestou. Na dítě je tlak ze strany jeho sebeovládání, kdy musí zvládnout veškeré nástrahy. Volba povolání v období pubescence je ztíţená vlastnostmi temperamentu a charakteru jako jsou povrchnost, kolísavost rozhodnutí, nerozhodnost, lhostejnost, výkyvy nálad, nízká úroveň volních vlastností aj. a skutečností, ţe dosud není dokončen vývoj schopností. Většinu těchto vlastností má dítě s poruchou chování oslabeno. Volba povolání pro něj pak bývá daleko problematičtější neţ pro dítě zdravé. V jeho případě potřebuje podporu a pomoc dvojnásobně. Sociální znevýhodnění Jedinec, který má v důsledku svého sociálního postavení omezen přístup k některým společenským či materiálním statkům, např. vlivem původu, náboţenství socioekonomického statusu aj. (Průcha, Walterová, Mareš, 2009, s. 230) Bariéry, které musí překonat dítě s poruchou chování, můţeme shrnout pod pojem sociální znevýhodnění. Němec, Vojtová (2009) uvádějí následující klasifikaci sociálního znevýhodnění: - rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením - ohroţení sociálně patologickými jevy - nařízení ústavní výchovy 14

15 - ochranná výchova - postavení azylantů nebo účastníku ţádajících o azyl - menšiny Cílem by mělo být integrace těchto dětí do hlavního vzdělávací proudu. Předpokladem by muselo být vhodná organizace výuky, personální obsazení, materiální a obsahové vybavení a správná strategie výuky. 15

16 2 Předprofesní příprava dětí v DD sš, ZŠ a ŠJ Jedním ze stěţejních a velmi důleţitých kroků, které musí dospívající jedinec učinit, a úspěšně zvládnout je profesní orientace a volba povolání. Klíčem k úspěchu v této oblasti je dosaţení několika předpokladů, které jsou nezbytně nutné pro úspěšnou budoucí volbu a rozhodnutí. Ţák musí dosáhnout především odpovídajícího stupně sebepoznání, naučit se efektivně plánovat, vhodně pracovat s informacemi a získat orientaci ve světě práce. Ne vţdy je však snadné skloubit zájmy, sklony, přání, dovednosti, psychické a fyzické schopnosti s předpoklady a poţadavky, které klade určité povolání. 2.1 Zákony a legislativa Legislativní podmínky vychází z Úmluvy o právech dítěte, kterou přijala Organizace Spojených národů v roce 1989 v New Yorku na svém Generálním zasedání. Představuje soubor základních práv dítěte. Vlastním obsahem je padesát čtyři článků, uvádějících v podstatě čtyři základní okruhy práv dítěte: statutární práva práva na přeţití a rozvoj práva na ochranu v jakékoli nepříznivé situaci práva na společenskou participaci dítěte, vycházející z jeho práva na vlastní názor Je to mezinárodní právní dokument o právech dítěte. Nemá platnost jen v ČR, ale téměř v celosvětovém měřítku. Je součástí Ústavy ČR, od r.1991, kdy ČR podepsala tuto listinu, a zákonem 104/1991 Sb.se ČR zavazuje v její plnění. Bílá kniha je systémový projekt, formující myšlenková východiska, obecné záměry a rozvojové programy směrodatné pro vývoj vzdělávací soustavy. Vychází z cílů vzdělávací politiky formulovaných vládou v roce Vzdělávání v České republice legislativně upravuje Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném vzdělávání (školský zákon) ze 16

17 dne 24. září Tento zákon upravuje předškolní, základní, střední, vyšší odborné a některé jiné vzdělávání ve školách a školských zařízeních, stanoví podmínky, za nichţ se vzdělávání a výchova (dále jen "vzdělávání") uskutečňuje, vymezuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob při vzdělávání a stanoví působnost orgánů vykonávajících státní správu a samosprávu ve školství. Důleţitými paragrafy v tomto zákoně jsou: ( 4) obsahuje informace o Rámcových vzdělávacích programech, ( 5) stanovuje informace o Školních vzdělávacích programech, ( 16) vymezuje vzdělávání dětí, ţáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, ţáků a studentů nadaných, ( 18) individuální vzdělávací plán a ( 51) hodnocení výsledků vzdělávání ţáků. V oblasti poradenství je významný ( 116) o školských poradenských zařízeních. Dále ( 59) nám přiblíţí podmínky přijetí ke vzdělávání na střední škole ( 60) o kritériích a podmínkách přijímání do prvního ročníku vzdělávání na střední škole, ( 60a) zápisový lístek, ( 60b) nás informuje o termínech podání přihlášky pro první kolo přijímacího řízení. Školský zákon nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2005 a navazují na něho dvě důleţité vyhlášky k edukaci ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Konkrétně se jedná o Vyhlášku 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních, ze dne 9. února 2005 a Vyhlášku 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a studentů mimořádně nadaných, ze dne 9. února Vyhláška MŠMT č.72/2005 Sb., o poskytování poradenských sluţeb ve školách a školských zařízeních. Vyhláška obsahuje velmi důleţité pokyny, jimiţ se řídí činnost a rozsah poradenské činnosti škol. Upravuje pravidla pro poskytování těchto sluţeb nejen ţákům či studentům, ale i jejich zákonným zástupcům a stejně tak i školám a školským zařízením. Informuje o typech školských poradenských zařízení a o rozsahu a obsahu jimi poskytovaných sluţeb. Stanovuje standardní činnosti poraden, speciálně poradenských center i školních poradenských pracovišť. Její význam spočívá mimo jiné i v tom, ţe poskytuje závazný návod, jak zpracovávat záznamy nejen o vyšetření, ale i o péči a to jak o individuální péči, tak i o péči skupinové. Poskytuje pracovníkům ve školství i informace o moţnostech spolupráce se školami a školskými zařízeními a se školními poradenskými pracovišti. 17

18 Vyhláška MŠMT č.73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, ţáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a o vzdělávání dětí, ţáků a studentů mimořádně nadaných. Jedná se o vyhlášku, která má mimořádný význam pro vzdělávání nejen dětí postiţených, ale i dětí mimořádně nadaných. Vyhláška pojednává rovněţ o podpůrných vzdělávacích opatřeních a o formách speciálního vzdělávání u ţáků s těţkým zdravotním postiţením. Věnuje se i rámcovému vzdělávacímu programu, školním vzdělávacím programům a individuálním vzdělávacím plánům. Řeší i problematiku zpracování plánu práce a jeho obsahu. Věnuje pozornost rozvoji nadání ţáků. Zákon č. 359/1991 Sb. o sociálně právní ochraně dětí a mládeţe v platném znění má zásadní význam pro celý školský poradenský systém (nejen pro děti s poruchami chování ) má ust. 12 cit. zákona. Podle něj platí, ţe: (1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností může uložit rodičům povinnost využít pomoc odborného poradenského zařízení, pokud rodiče: a) nezajistili dítěti odbornou poradenskou pomoc, ačkoliv dítě takovou pomoc nezbytně potřebuje a obecní úřad obce s rozšířenou působností takovou pomoc předtím doporučil, b) nejsou schopni řešit problémy spojené s výchovou dítěte bez odborné poradenské pomoci, zejména při sporech o úpravě výchovy dítěte nebo úpravě styku s dítětem. 2.2 Vzdělanost, vzdělání a předprofesní příprava dítěte s poruchou chování Vzdělávání - edukace člověka začíná jeho narozením, a můţeme říci, ţe je to nikdy nekončící ţivotní proces. Vzdělání v osobnostním pojetí chápeme jako součást socializace jedince. Vzdělání je pak součást kognitivní vybavenosti osobnosti (osvojené vědomosti, dovednosti, postoje, hodnoty, normy) která se zformovala prostřednictvím vzdělávacích procesů. 18

19 V obsahovém pojetí je pak vzdělání zkonstruovaný systém informací a činností, které jsou plánovány v kurikulu různých škol a vyučovacích předmětů a realizovány ve výuce. Souhrně jsou tyto informace a činnosti chápány jakoţto učivo, obsah vzdělání, nebo jako vzdělávací cíle. V institucionálním pojetí je pak vzdělání společensky organizovaná činnost zabezpečovaná institucí školství, formálního vzdělávání, celoţivotního učení. Vzdělání jakoţto instituce je ve společnosti bohatě diferencováno prostřednictvím úrovní vzdělání, stupňů a druhů na vzdělání základní, středoškolské, vysokoškolské. V sociometrickém pojetí je vzdělání chápáno jako jedna z kategorií, které charakterizují populaci. Je to vlastnost populace determinovaná sociálními faktory (sociální původ) a ekonomickými faktory (náklady na vzdělání). Přitom kvalita vzdělání ovlivňuje kvalifikační strukturu obyvatelstva, a tím i ekonomický a kulturní potenciál společnosti. V procesuálním pojetí je vzdělání, přesněji vzdělávání proces, jímţ se realizují stavy jedince a společnosti ve smyslu pojetí. (Průcha, Walterová, Mareš, 2009, s. 292) Vzdělanost. Pojem lze chápat v několika významech. Dosaţená vzdělanost populace, to je podíl osob v zemi s určitou úrovní vzdělání. Je povaţována za jeden z indikátorů vzdělávání, a měřena v mezinárodních komparacích OECD, EU aj. V sociometrickém pojetí vzdělanostní struktura obyvatelstva země, sociálních, profesních, etnických skupin. Například podíl vysokoškolsky vzdělaných osob v obyvatelstvu. Dále je vzdělanost určována jakoţto hustota sítě škol v poměru k počtu obyvatel. Vzdělanost jako kvalita vzdělání poskytovaného školami. Lze ji zjišťovat měřením vzdělávacích výsledků. (Průcha, Walterová, Mareš, 2009, s. 293) 19

20 Předprofesní příprava. Rámcový vzdělávací program je kurikulární dokument, který vymezuje představy státu o zaměření, obsahu a výsledcích základního vzdělávání. Nové principy v politice pro vzdělávání ţáků od 3 do 19 let byly schváleny MŠMT v roce 2004, a tímto rozhodnutím se změnil systém kurikulárních dokumentů. Ty jsou nyní vytvářeny na dvou úrovních a to na úrovni státní a na úrovni školské. Národní program vzdělávání vymezuje počáteční vzdělávání jako celek a rámcové programy pak vymezují závazné rámce pro jednotlivé etapy vzdělávání (předškolní, základní a střední vzdělávání). Školní úroveň pak představuje školní vzdělávací programy, podle kterých se uskutečňuje výuka na jednotlivých školách. Vzdělávací obsah základního vzdělávání je v RVP ZV orientačně rozdělen do devíti vzdělávacích oblastí : Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura, Cizí jazyk) Matematika a její aplikace (Matematika a její aplikace) Informační a komunikační technologie (Informační a komunikační technologie) Člověk a jeho svět (Člověk a jeho svět) Člověk a společnost (Dějepis, Výchova k občanství) Člověk a příroda (Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis) Umění a kultura (Hudební výchova, Výtvarná výchova) Člověk a zdraví (Výchova ke zdraví, Tělesná výchova) Člověk a svět práce (Člověk a svět práce) Tematický okruh Svět práce Přípravě ţáků na volbu povolání se věnuje samostatný tematický okruh Svět práce (součást vzdělávací oblasti Člověk a svět práce) Vzdělávací oblast Člověk a svět práce utváří a rozvíjí u ţáků potřebné klíčové kompetence pro volbu povolání tím, ţe je vede k: pozitivnímu vztahu k práci; chápání práce a pracovní činnosti jako příleţitosti k seberealizaci, sebeaktualizaci a k rozvíjení podnikatelského myšlení; orientaci v různých oborech lidské činnosti, formách fyzické a duševní práce; 20

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Ukázka z Vlastního hodnocení školy, které bylo schváleno 21.10.2010 a bylo provedeno za předcházející 3 roky. Vybraná část popisuje oblast, která asi nejvíce ovlivňuje

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ

VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ 1 VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ Obsah: Výchova k volbě povolání vzdělávací cíle str. 2 Obsahové zařazení tematických okruhů str. 3 Výchova k občanství 6.- 7. ročník str. 4 Výchova k občanství 8.- 9. ročník

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I Platné znění části textu zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrţených změn III. Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Asistent pedagoga Základní úkoly, fungování ve třídě a spolupráce s učiteli, zákonnými zástupci a pracovníky školního poradenského pracoviště V Olomouci

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Rozdělení úkolů podle důležitosti: 1. Úkoly důležité 2. Úkoly 3. Úkoly ostatní a nahodilé Termín plnění Úkol ZÁŘÍ 2015 09. Zpracovat plán kariérového poradenství

Více

Koncepce poradenských služeb ve škole

Koncepce poradenských služeb ve škole ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou na naší škole zajišťovány výchovným poradcem, Mgr. Janou Wolfovou.

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

Program poradenských služeb ve škole

Program poradenských služeb ve škole Základní škola a Mateřská škola České Velenice Program poradenských služeb ve škole 1. Základní charakteristika služeb Poradenské služby jsou zajišťovány týmem pracovníků školy, který tvoří výchovní poradci,

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Edukátor učitel TV Ondřej Mikeska

Edukátor učitel TV Ondřej Mikeska Edukátor učitel TV Ondřej Mikeska Kdo je to edukátor? Edukátor je profesionál, který provádí edukaci (někoho vyučuje, vychovává, školí, zacvičuje, trénuje, atd.) (Průcha, 2002). Profese učitele Učitelé

Více

Charakteristika lidské práce. Pracoviště Pracovní prostředí Pracovní prostředky Objekty a produkty práce. Charakter pracovní činnosti

Charakteristika lidské práce. Pracoviště Pracovní prostředí Pracovní prostředky Objekty a produkty práce. Charakter pracovní činnosti A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a svět 2 Vzdělávací obor: Člověk a svět 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 5 k učení 6 vyhledává a třídí informace efektně je využívá v procesu

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání legislativně vymezené, obsahově stanovené a časově ohraničené úseky vzdělávání, které odpovídají vzdělávání podle daného rámcového vzdělávacího programu integrace vzdělávacího

Více

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění I. Platné znění zákona o pedagogických pracovnících ČÁST PRVNÍ

Více

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem?

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem? Výklad vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb. nejčastější otázky

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost x odlišnost v poradenství Poradenská služba vytváří koncept rovných příležitostí, vychází ze snahy vyrovnávat podmínky pro vzdělání, s respektem

Více

Dodatek č. 2 k I. části ŠVP

Dodatek č. 2 k I. části ŠVP Dodatek č. 2 k I. části ŠVP Změny v kapitole Charakteristika Školního vzdělávacího programu Zabezpečení výuky žáků se speciálními potřebami a žáků nadaných a mimořádně nadaných ve Školním vzdělávacím programu

Více

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská (otázky jsou platné od ledna 2013) I. Základy pedagogiky a sociální pedagogiky 1. Předmět pedagogiky. Systém pedagogických

Více

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze 21. 11. 2013, Bratislava Inovatívne technológie včasnej prevencie v poradenských systémoch a preventívnych programoch Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se

Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se speciálními vzdělávacími potřebami březen 2012 I. Základní

Více

Návrhy možných témat závěrečných prací

Návrhy možných témat závěrečných prací Návrhy možných témat závěrečných prací PEDAGOGICKÉ STUDIUM UČITELŮ PV a OV, OV, VV, HV, ZDRAV, VYCH, PVČ Student je povinen si zvolit v rámci svého studia téma své závěrečné práce. K tomu má možnost využít

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga v resortu MŠMT Uplatňované principy integrace a inkluze při vzdělávání, vzdělávání dětí/žáků/studentů se stále těžšími

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

Školský rejstřík je veřejný seznam, který je přístupný i v elektronické podobě (http://rejskol.msmt.cz).

Školský rejstřík je veřejný seznam, který je přístupný i v elektronické podobě (http://rejskol.msmt.cz). Vzdělávací soustava České republiky Úvod Cílem následujícího materiálu je popsat vzdělávací soustavu České republiky z úhlu pohledu dítěte, žáka nebo studenta, který volí a uskutečňuje svou vzdělávací

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

SOCIOLOGICKÁ ANALÝZA PŘECHODŮ ROMSKÝCH DĚTÍ ZE SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉHO PROSTŘEDÍ ZE ZÁKLADNÍCH NA STŘEDNÍ ŠKOLY. Prezentace výsledků. www.gac.

SOCIOLOGICKÁ ANALÝZA PŘECHODŮ ROMSKÝCH DĚTÍ ZE SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉHO PROSTŘEDÍ ZE ZÁKLADNÍCH NA STŘEDNÍ ŠKOLY. Prezentace výsledků. www.gac. SOCIOLOGICKÁ ANALÝZA PŘECHODŮ ROMSKÝCH DĚTÍ ZE SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉHO PROSTŘEDÍ ZE ZÁKLADNÍCH NA STŘEDNÍ ŠKOLY Prezentace výsledků www.gac.cz TENTO PROJEKT BYL PODPOŘEN Z DOTAČNÍHO PROGRAMU MŠMT NA PODPORU

Více

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, www.zsbecov.cz Výchovné poradenství Výchovná poradkyně: Mgr. Jana Wolfová Konzultační hodiny:

Více

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ I. PORADENSKÝ SYSTÉM ČR SYSTÉM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ I. PORADENSKÝ SYSTÉM ČR SYSTÉM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ I. PORADENSKÝ SYSTÉM ČR SYSTÉM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Seidlová Málková LS 2012 ŘLZ- KONCEPCE KURZU Řízení lidských zdrojů zpravidla označuje soubor specifických činností, které se zabývají

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči při ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení Karlovy Vary, příspěvková organizace Zahájení činnosti: 1.9.2011 Ředitelka: Mgr. Klára Píšová Kontakty: 351 161

Více

Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání

Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání 1 Platnost dokumentu od 1. 9. 2016 Schváleno na pedagogické radě dne 1. 9. 2016 2 Tento dodatek je zpracován v souladu s vyhláškou

Více

Plán práce ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ na školní rok

Plán práce ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ na školní rok Plán práce ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ na školní rok 20016-2017 Koordinátor práce školního poradenského pracoviště: Mgr. Jitka Šaierová - ředitelka školy Členové školního poradenského pracoviště:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, uvádí požadavky na odbornou kvalifikaci v 20:

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, uvádí požadavky na odbornou kvalifikaci v 20: PŘÍLOHY Příloha č. 1 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, uvádí požadavky na odbornou kvalifikaci v 20: (1) Asistent pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Seznam příloh: Příloha číslo 1 : Dotazník pro výchovné poradce. Příloha číslo 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření.

Seznam příloh: Příloha číslo 1 : Dotazník pro výchovné poradce. Příloha číslo 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření. Seznam příloh: Příloha číslo 1 : Dotazník pro výchovné poradce. Příloha číslo 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření. 1 Příloha číslo 1: DOTAZNÍK K INKLUZIVNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ pro výchovné poradce Dobrý den,

Více

Základní škola T. G. Masaryka a gymnázium Česká Kamenice. Dodatek k ŠVP č. 1. Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium

Základní škola T. G. Masaryka a gymnázium Česká Kamenice. Dodatek k ŠVP č. 1. Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium Základní škola T. G. Masaryka a gymnázium Česká Kamenice Palackého 535, 407 21 Česká Kamenice 412 584 468, fax: 412 582 214 e-mail: skola@zs-tgm.cz internet: www.zs-tgm.cz Dodatek k ŠVP č. 1 Školní vzdělávací

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida,

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava Poruba, příspěvková organizace Gustava Klimenta 493/3 708 00 Ostrava Poruba tel.: +420 596 912 198, e-mail:profesor@jazgym.cz; www.jazgym.cz čj.: JGPT/1314/2016

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA Pedagogickopsychologická diagnostika je učitelův nástroj poznání podmínek, průběhu a výsledků řízeného procesu. Snaží se o poznání příčin, které učiteli umožní na základě

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA SEMINÁRNÍ PRÁCE (ÚVOD DO MODERNÍ PEDAGOGIKY) VÝCHOVA LENKA FIALOVÁ VÝŽIVAČLOVĚKA 2004/2005 4.ROČNÍK OBSAH 1. Základní pojmy 2. Výchova 3. Funkce výchovy 4. Činitelé výchovy POUŽITÁ LITERATURA 1. J. Průcha,

Více

PROJEKT. Třídní učitelé 9. ročníků, výchovný poradce, vyučující českého jazyka v 9. ročníku

PROJEKT. Třídní učitelé 9. ročníků, výchovný poradce, vyučující českého jazyka v 9. ročníku PROJEKT Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Název projektu: Název organizace: Vedoucí projektu: Cílová skupina: Datum: Člověk a svět práce Člověk a svět práce Pracovní činnosti Burza

Více

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč PROGRAM PORADENSKÝCH SLUŽEB pro školní rok 2016/2017 I. Základní legislativní rámec Poskytování poradenských služeb je uloženo zákonem

Více

KURIKULUM - OBSAH VZDĚLÁNÍ. Školní pedagogika Jaro 2012 H. Filová, kat. pedagogiky PdF MU

KURIKULUM - OBSAH VZDĚLÁNÍ. Školní pedagogika Jaro 2012 H. Filová, kat. pedagogiky PdF MU KURIKULUM - OBSAH VZDĚLÁNÍ Školní pedagogika Jaro 2012 H. Filová, kat. pedagogiky PdF MU VSTUPNÍ OTÁZKY: Co je vzdělávací kurikulum Co ovlivňuje podobu kurikula (edukační teorie a jejich vliv na výběr

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více