aplikace u dětí s poruchou chování ve své práci ověřuji. Šetření je uskutečňováno přímo v DDsŠ, ZŠ a ŠJ Jihlava.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "aplikace u dětí s poruchou chování ve své práci ověřuji. Šetření je uskutečňováno přímo v DDsŠ, ZŠ a ŠJ Jihlava."

Transkript

1 ÚVOD Volba povolání je zásadní rozhodnutí v ţivotě kaţdého člověka a je nutné mu věnovat systematickou pozornost. Rozhodování ţáků o volbě povolání na konci studia základní školy představuje významnou etapu v celoţivotním procesu jejich profesní orientace. Tato volba znamená pro dospívající základní zaměření jejich celého dalšího profesního vývoje a patří mezi nejzávaţnější kroky v lidském ţivotě. Volba povolání byla chápána jako závaţný problém jiţ dříve. Zvoliti správné povolání znamená státi na svém místě. Kdo stojí správně na svém místě, pracuje dobře a má úspěch. Úspěch v povolání jest základem blahobytu, spokojenosti, štěstí a radosti ze života. ( Dostál, J s. 50.). Jaké mají děti s poruchou chování představy o své profesní orientaci? Jaké jsou jejich reálné moţnosti? Jakou úspěšnost mají v předprofesní přípravě? Je výběr profesí pro děti z DDsŠ, je rovnocenný výběru profesí dětí z běţných středních škol? Odpovědi na tyto otázky jsou výsledkem praktické části této bakalářské práce. Cílem této práce je přiblíţit čtenáři svět dětí s poruchou chování, analyzovat kontext poruchy chování a profesní orientace v dětském věku. Jak se postupem času mění náhled dětí na vlastní schopnosti a tím i moţnosti uplatnit se profesně. První kapitola přiblíţí pojmy: dítě, porucha chování, profesní orientace, zamyslí se nad tím, jak porucha chování ovlivňuje profesní orientaci, a profesní perspektivy, jak se liší profesní perspektivy děti s poruchou a bez poruchy chování. Druhá kapitola je věnována potřebě vzdělanosti a vzdělání pro profesní přípravu, přiblíţím kurikulární koncepce ve vztahu k profesní orientaci, zákony a legislativu týkající se profesní přípravy dětí, a dále aplikaci nabídek profesní přípravy v DD sš, ZŠ a ŠJ Jihlava, kde pracuji jako učitelka, a kde budu svůj výzkum provádět. Třetí kapitola je věnována výzkumné studii, která se věnovala analýze, jaké mají děti s poruchou chování představy o své profesní orientaci, jaké jsou jejich reálné moţnosti, a jakou úspěšnost mají v profesní přípravě. Dalším cílem je zjištění, zda výběr profesí pro děti z DDsŠ, je rovnocenný výběru profesí dětí z běţných základních škol. V praktické části práce najdete více informací ke kvalitativní metodě vyuţité při výzkumném šetření (Obrázkový test profesní orientace navrţeného PhDr. Antonínem Mezerou určeného pro ţáky sedmých aţ devátých tříd základních škol) jehoţ moţnost 1

2 aplikace u dětí s poruchou chování ve své práci ověřuji. Šetření je uskutečňováno přímo v DDsŠ, ZŠ a ŠJ Jihlava. 2

3 1 Dítě a profesní orientace Dva pojmy, které spolu úzce souvisí v určitém vývojovém stádiu dítěte. Pojmy, které jsou ovlivňovány mnoha faktory. 1.1 Dítě Dítětem je jedinec nacházející se v určitém věkovém rozmezí, které lapidárně označíme jako dětský věk. (Průcha, Walterová, Mareš, 2009, s. 87) Dítě je v pedagogickém slovníku definováno jako lidský jedinec v ţivotní fázi od narození do období adolescence. (Průcha, Walterová, Mareš, 2009, s. 53) Sám dětský věk, jenţ je úsekem nejbouřlivějšího vývoje v celém našem ţivotě, je moţno rozdělit (Říčan, 1989, 2004) na jeho ranou, střední a pozdní fázi (končící zhruba v patnácti) (Helus, 2004, s. 87) Vývoj dítěte Proces, v němţ se kvalitativně i kvantitativně mění všechny stránky osobnosti dítěte. Ve hře jsou faktory biologické (zrání), psychologické (onotogeneze psychiky), pedagogické (výchova a vzdělávání), sociální (socializace osobnosti). Současné poznatky ukazují, ţe vývoj dítěte probíhá ve vývojových stádiích, jednotlivé faktory se vzájemně ovlivňují, úspěšnost vývoje závisí na učení a vykonávaných činnostech. Pro pedagogy jsou důleţité poznatky o vývoji intelektových schopností a dovedností, o morální vývoji dítěte, o psychosociálním vývoji dítěte, o vůdčích typech činnosti v jednotlivých vývojových fázích., o rozvíjení osobnosti pomocí vhodně formulovaných poţadavků. (Průcha, Walterová, Mareš, 2009, s. 298) Vzhledem k zaměření mé práce se budu zabývat obdobím vývoje dětí, ve které jsou označovány jako pubescenti. Jde o věkové období dospívání, v našich podmínkách přibliţně od 11 do 15 let. Rozlišuje se období prepusbescence (11-13 let) a vlastní pubescence (13-15 let). (Průcha, Walterová, Mareš, 2009, s. 204) Toto období můţeme vymezit jako úsek pohlavního zrání, změn fyziognomie, tělesných rozměrů a proporcí. Dochází k plné pohlavní zralosti a dokončení růstu. Probíhá i 3

4 mnoho psychických změn, mění se hodnoty, postoje, zájmy, motivace, sociální vztahy. Rozvíjí se aspirace a ţivotní cíle. Velice důleţité je zrání v sociální oblasti. Mezilidské vztahy přechází od nesamostatnosti k samostatnosti. Dítě, které do této chvíle bylo závislé na dospělých, se stává nezávislým. Rozvíjejí se vztahy přátelské a milostné. Dospívání nastupuje dříve u dívek, u chlapců začíná později. Celkově nejbouřlivější období ve vývoji jedince. Jedinec se vyvíjí (zpravidla nerovnoměrně) po anatomickofyziologické stránce (včetně sexuálního zrání a schopnosti reprodukce), po intelektové stránce (rozvoj abstraktního myšlení), emocionálně i sociálně. Pro pubescenta je typická snaha vymanit se ze závislosti na autoritách (konflikty s rodiči, učiteli), vyvzdorovat si větší samostatnost myšlenkovou i sociální. Rizikem je příklon k nekonformním hnutím, asociálním činnostem. (Průcha, Walterová, Mareš, 2009, s. 204) 1.2 Profesní orientace Hlavním obsahem je zejména utváření a rozvíjení reálného profesního cíle a perspektivy mladého člověka a vlastností a schopností významných pro proces volby povolání, jeho vykonávání a eventuelně rekvalifikace. Jeden z úkolů, které plní výchovné poradenství pro ţáky základních, středních a speciálních škol. (Průcha, Walterová, Mareš, 2009, s. 190) Volba povolání - obvykle probíhá ve věku let, kdy je dítě v nelehké době fyzického a psychického dospívání. - proces, zahrnující rozhodování o volbě studia nebo přípravy na povolání, konkrétního povolání a celou profesní dráhu člověka. Součást celkového vývoje osobnosti, v němţ hlavní roli hrají rozhodovací procesy. (Průcha, Walterová, Mareš, 2009, s. 283) Pubescent velice těţko sám odhadne své schopnosti a moţnosti uplatnění v budoucím ţivotě a tím i při volbě povolání. Při rozhodování je důleţitý stupeň sebepojetí, sebehodnocení, motivace a především schopnosti a dovednosti dítěte. 4

5 Sebepojetí Představa jedince o svém já. Vyvíjí se ve vztahu k okolnímu světu, je jím ovlivňována, je před ním bráněna. Má řadu dimenzí, například: zobrazení já (já jsem především.), hodnocení já (mám být ), směřováním (chtěl bych být ), vyjádřením moci (mohu učinit ), vyjádřením role (mám dělat ). Vyvíjí se ve styku s rodiči, sourozenci, vrstevníky, kamarády, učiteli, spolupracovníky. Umoţňuje člověku orientovat se ve světě, stabilizovat sovu činnost. Ve škole se lze setkat se situacemi, kdy ţákovo sebeopojení sniţuje učitel, spoluţáci. (Průcha, Walterová, Mareš, 2009, s. 218) Sebehodnocení Je procesem, kdy dítě konfrontuje svůj pohled na sebe sama, na své výkony, na své chování s okolním světem. Vyjadřuje jeho poznávání a proţívání světa. Velkým rizikem je zkreslení svého náhledu. Vytvoření sebehodnocení můţe být narušováno jiţ v dětství, například nesprávnými výchovnými postoji (zhýčkané dítě), popřípadě při trvalém odmítání. (Hartl, 2000 s. 311) Motivace V zaměření motivace se uplatňuje osobnost jedince, jeho hierarchie hodnot i dosavadní zkušenosti, schopnosti a naučené dovednosti. Za neţádoucí motivace jsou povaţovány strach, úzkost, bolest aj. (Průcha, Walterová, Mareš, 2009, s. 328) Schopnosti Individuálně potenciál člověka učit poznatkům, činnostem, sloţitým formám poznání. Někdy se označuje jako doplita. Lze ji chápat jako předpoklad, moţnost, která se dá rozvíjet zvnějšku (rodiče, učitelé apod.), i úsilím člověka samého (autoregulace učení. Můţe být sníţena psychickou deprivací v dětství, genetickou zátěţí, poškozením mozku před narozením nebo během porodu, po úrazu hlavy nebo prodělanou nemocí. (Průcha, Walterová, Mareš, 2009, s. 222) 5

6 Dovednost Je způsobilost člověka k provádění určité činnosti. Je podmíněna do jisté míry vrozenými předpoklady, ale dosahuje se jí učením a výcvikem. (Průcha, Walterová, Mareš, 2009, s. 56) Stadium pubescence přináší počátky vytyčování ţivotních plánů a perspektiv. Zejména v raném školním věku, s přesahem do rané pubescence, převládá ve vztahu k budoucnosti snění, touţení, vyţadování, konfabulace ( fantazírování o tom, čím budu, jak se proslavím ). Mluvíme o nepravém vztahu k budoucnosti, protoţe je určován spíše jen stávajícím rozpoloţením dítěte, ne váţnými pokusy do budoucnosti anticipačně (předjímavě) nahlédnout, mapovat cesty k cílům v budoucnosti vzdálenější a daleké, mobilizovat rozhodnutí a vůli. (Helus. 2004, s. 213) Rozvojový úkol pubescence se tedy týká projasňování vlastní budoucnosti, hledání odpovědí na otázky, co je třeba pro budoucnost dělat, jak zabezpečit zdar velkých plánů a předsevzetí, jak čelit jejich ztroskotání. Pubescent se konfrontuje s nezbytností nenechat čas jen tak plynout, ale klást na sebe nároky, vytyčovat perspektivy, mít plány, ztvárňovat svůj ţivotopis, vyjádřit odpovědnost za sebe sama. S tím úzce souvisí hledání a vyjadřování vlastní identity. Toto téma ovšem přechází do adolescence, kde teprve nachází své plné vyjádření a stává se jejím dominujícím úkolem. (Helus. 2004, s. 213) Na volbu povolání působí několik faktorů: - výchovné prostředí - zdravotní stav - celospolečenský systém Výchovné prostředí, ve kterém jedinec ţije, má vliv na utváření veškerých jeho hodnot a vlastností. Podnětné prostředí, kde rodiče působí jako dobrý příklad, má vliv na plnohodnotný rozvoj. V období, kdy dochází k rozhodování o volbě povolání, je dítěti věnována maximální pozornost jak ze strany rodičů, tak ze strany školy. Dítě v rodině získává první zkušenosti a rozvíjí je. Rodiče působí na děti svým postojem 6

7 k práci, zodpovědností. Sdělují jim své představy o jejich dalším profesním růstu. Vliv má také dosaţené vzdělání rodičů. Sociálně a citově nepodnětné prostředí vede tyto jedince spíše k jednání, které je charakterizované jako problém nebo porucha chování a zde jiţ hodnoty a cíle do budoucího ţivota jsou zkreslené a nízké. Významnou úlohu zde má také škola, která zájmy a schopnosti dítěte dále rozvijí formou různých diskuzí, exkurzí, spoluprací s dalšími organizacemi /úřad práce /. Zdravotní stav ovlivňuje mnohá rozhodnutí. Děti bez zdravotních problémů mají větší moţnosti, širší výběr škol. Děti s handicapem jsou jiţ omezeny tím, ţe ne všechny učební obory nebo střední školy jsou jim dostupné. Ale i zdravé děti nemusí vţdy svým potenciálem vyhovovat vybranému oboru. Celospolečenský systém zahrnuje ukazatele, které mají na volbu povolání vliv: - národní hospodářství - politický systém - strukturu profesí a její proměny - výchovně vzdělávací systém a školská politika - dostupnost poradenských sluţeb Kompetence a faktory pro přípravu na povolání Cílem přípravy na volbu povolání je vybavit dítě kompetencemi, aby je dokázalo maximálně efektivně vyuţít a aby se naučilo podle nich samostatně a s plnou odpovědností rozhodovat. Výsledkem by mělo být, ţe by si dítě: - uvědomovalo, jaké má zájmy, zdravotní moţnosti, své schopnosti, vlastnosti, kde jsou jeho hranice a se vším si ztotoţnit - aby si své uvědomění dokázalo porovnat s faktory z oblasti práce a vzdělávání, nalézt souvislosti - dokázalo porovnat faktory z oblasti práce a vzdělání, umět získávat o nich informace a dokázalo je vyhodnotit - udělalo přesnou představu o úskalí, které trh práce přináší 7

8 - začalo uvědomovat význam vzdělání a bylo motivováno k úspěšné kariéře - připustilo zodpovědnost za vlastní ţivot - umělo zpracovat a vyuţívat poskytnuté informace. Lze konstatovat, ţe při rozhodování o volbě povolání musíme porovnávat dvě základní oblastí, které tvoří: - potenciál světa práce v nejširším slova smyslu, tzn. včetně sféry vzdělávání - potenciál jednotlivce, jeho zájmy, schopnosti, vlastnosti Potenciál světa práce lze charakterizovat určitými znaky práce. Můţeme je rozdělit do dvou skupin: - znaky charakterizující přímo obsah práce - znaky související s výkonem práce Znaky charakterizují přímo obsah práce, podávají o kaţdé práci základní informace, které umoţní udělat si o ní poměrně jasný obrázek. Vypovídají o tom: - jak vypadá charakter práce - s čím je práce vykonávána - kde je práce vykonávaná - co se vyrábí Mimo těchto znaků je nesmírně důleţitým faktorem to, jak je specifikované vzdělání, které je pro vybrané povolání vyţadováno. Tyto informace jsou pro zájemce velice důleţité. Potenciál jednotlivce zahrnuje charakteristické rysy osobnosti, k nimţ v průběhu pracovního ţivota přibývá kvalifikační potenciál. Mezi charakteristické rysy patří: - zájmy (např. o techniku, o přírodu, o počítače, o hudbu apod.), - schopnosti (např. zručnost, rychlost úsudku, talent na jazyky, schopnost jednat s lidmi apod.), 8

9 - vlastnosti (např. obětavost, důslednost, systematičnost, netrpělivost, konfliktní povaha apod.), - tělesné předpoklady (např. fyzická síla, fyzická vytrvalost, obratnost apod.), - zdravotní omezení (např. alergie, vady zraku, epilepsie, postiţení páteře, různá trvalá onemocnění). Obě výše uvedené oblasti, tedy potenciál světa práce a potenciál jednotlivce, je třeba při rozhodování vzájemně porovnávat a hledat, kde jsou spolu v souladu a kde naopak v protikladu. To je základní princip volby povolání. Volba povolání je nejdůleţitějším krokem v období pubescenta. Jde o profesní budoucnost, o další vzdělávání, které následuje po povinné školní docházce. Má klíčový význam pro další ţivot dítěte. Při rozhodnutí o budoucím povolání a tudíţ i studiu by nemělo být dítě osamocené. Pomoc by mu měli poskytnout nejen rodiče, ale i poradenský systém, který u nás existuje. Zahrnuje: - výchovné poradce na školách - školní psychology - pedagogicko psychologickou poradnu - úřad práce - komerční firmy, působící v této oblasti Velice důleţité v současné době je zváţit uplatnění na trhu práce, platové podmínky v jednotlivých oborech, nároky na profesi ve vybraném oboru apod. I při tomto je několik důleţitých faktorů, které jsou pro volbu povolání podstatné. Jsou to: - osobnostní předpoklady ke studiu a zdravotní stav - studijní předpoklady - prospěch - studijní ambice a motivace - moţnost následného studia - šance absolventa na pracovním trhu - typ školy /soukromá nebo státní/ 9

10 - nabídka škol v daném regionu - dostupnost školy /moţnost bydlet doma, internát/ - kvalita výuky - časová náročnost studia - sociální klima školy /počet studentů v ročníku, prevence soc.pat.jevů apod./ (www.pppnj.cz). 1.3 Dítě a porucha chování Dítě se od narození učí rozlišovat ţádoucí a neţádoucí chování, jak jednat v určitých situacích, a v určitém stádiu socializace by mělo být schopno reagovat na něco, o čem ví, ţe je to špatné, pocitem viny. Mělo by chápat význam a podstatu pravidel chování. (Vágnerová, 2004, s. 779) definuje poruchy chování takto: poruchy chování lze charakterizovat jako odchylku v oblasti socializace, kdy jedinec není schopen respektovat normy chování na úrovni odpovídající jeho věku, eventuálně na úrovni svých rozumových schopností. O poruchách chování mluvíme obyčejně aţ ve středním školním věku, i kdyţ se u disponovaných dětí nebo za nepříznivých okolností objevuje neţádoucí chování jiţ v ranějším období. Takový projev můţe signalizovat budoucí závaţnější poruchu, ale můţe mít i přechodné trvání. (Vágnerová, 2004, s. 280) Porucha chování Projevy chování dětí a mládeţe, které nerespektují ustálené společenské normy. Vyskytují se hlavně u sociálně narušené mládeţe, ale také u jedinců s jiným typem postiţení. K jejich vzniku přispívá vliv nevhodného nebo nedostatečného výchovného působení a vlivy sociální nebo určité dispozice osobnost i na podkladě centrálního nervového systému. (Průcha, Walterová, Mareš, 2009, s. 179) Poruchy chování můţeme hodnotit podle jejich společenské závaţnosti a důsledků pro ţivot jedince, např. dětský vzdor, záškoláctví, toxikomanie, loupeţ, agresivita, drogová závislost mladých. (Průcha, Walterová, Mareš, 2009, s. 180) 10

11 Podpora dětí s poruchami chování O jedince s poruchami chování mohou pečovat instituce náleţející do resortu školství, mládeţe a tělovýchovy, spravedlnosti, zdravotnictví, práce a sociálních věcí a to na úrovni poradenství nebo ústavní péče. Převýchovný proces lze členit z různých hledisek. Jedním z nich je věk jedince, který určuje instituce podílející se na převýchově morálně narušeného jedince. V daném případě reedukaci obstarává ministerstvo školství a spravedlnosti. (Renotiérová, Ludíková, 2006 s.249) Zařízení poskytující edukaci a reedukaci Dětem, kterým je diagnostikována porucha chování, se kterou nemohou být nadále v rodině, bývá soudem uloţena ústavní nebo nařízená ochranná výchova. Pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy jsou určená zařízení: - diagnostický ústav - dětský domov - dětský domov se školou - výchovný ústav Diagnostický ústav je vstupním diagnostickým zařízením. Dítě po absolvování diagnostického pobytu, kdy dojde k vyšetření po stránce pedagogické, psychologické, sociální a zdravotní, je zařazeno do zařízení podle věku nebo i pohlaví. Dětský domov je určen pro děti bez závaţných poruch chování ve věku od tří do osmnácti let s nařízenou ústavní výchovou. Děti se vzdělávají v běţných školách v místě působnosti dětského domova. Dětský domov se školou přijímá děti ve věku od 6 let do ukončení povinné školní docházky s poruchou chování. Součástí tohoto zařízení je škola, kde děti pokračují v povinné školní docházce. Je koedukovaný. 11

12 Výchovný ústav je určen pro mladistvé. Dělí se na dívčí a chlapecké. Součástí jsou střední školy většinou odborná učiliště. V některých výchovných ústavech jsou vytvářeny podmínky pro navštěvování běţných škol v okolí zařízení. 1.4 Porucha chování vzhledem k profesní orientaci Pro přístupy k problematice poruch chování v edukačním rámci je potřeba uvaţovat ve vzájemných souvislostech úkolů a role vzdělávání v ţivotě dítěte a individuálních specifik, které přináší dítěti do ţivota porucha chování. (Vojtová, 2010, s. 81) Školský zákon definuje děti s nařízenou ústavní nebo uloţenou ochrannou výchovou jako ţáky sociálně znevýhodněné. Ţáci v riziku poruch chování a s poruchami chování tvoří skupinu, která je v průběhu edukace nejvíce ohroţovaná vyloučením ze školy, ze vzdělávání. Navíc má porucha chování v dětském věku přímý vliv na sociální, akademické a předprofesní dovednosti dítě a současně vytváří překáţku ve vzdělávání. Výzkumy je podloţeno, ţe ţáci s problémy v chování často neví, jak ve škole pracovat, nemívají dostatečně rozvinuté sociální dovednosti, které jsou pro fungování ve třídě důleţité. Více neţ 50% ţáků s poruchami emocí a chování dosahují velmi špatné výsledky ve výuce, k tomu 30% z nich ve třech hlavních předmětech.(vojtová, 2010, s. 82) Přitom kaţdý záţitek selhání zvyšuje pravděpodobnost budoucí protispolečenské odezvy vůči problémům a zvyšuje strach ze školy. Nedostatečný školní výkon provázející problémy v chování dětí/ţáků, má negativní dopad nejen pro jejich sebepojetí, ale na postoje spoluţáků a pedagogů.(vojtová, 2010, s. 82) Pozice outsidera, nedostatek příleţitosti, zaměření na chybu, slabá vazba na školu, nevhodné kázeňské prostředky, nevyhovující kázeň, škodlivá vrstevnická skupina, přijetí agrese jako normy, šikanování, odmítání vrstevníky a sociální izolace jsou nejčastěji uváděná rizika, která omezují příleţitosti a vedou k pasivitě dítěte při vzdělávání. Na druhou stranu mají dlouhodobé problémy s chováním také i vliv na dítě/ţáka samotné. V individuální rovině ovlivňují průběh jeho socializace a edukace, způsoby zvnitřnění hodnot, norem a poţadavků sociálního okolí, vnímání okolního světa a jejich 12

13 objektivizaci. V sociálních interaktivních procesech je deformována jeho sebeobrana a zkušenosti, coţ omezuje jeho kompetence v navazování uspokojivých sociálních vztahů. V ţivotní perspektivě jej ohroţuje nízká vzdělanost.(vojtová, 2010, s. 83) Rodinné prostředí dětí umístěných do dětských domovů se školou bývá velice málo podnětné pro kognitivní rozvoj dítěte. Vztah rodičů ke vzdělání je negativní aţ záporný, coţ se odráţí v přístupu dětí ke vzdělávání. Osobnostní předpoklady ke studiu nebývají rozvinuté, jsou nízké. Ve většině případů mají děti zanedbanou školní docházku a ve vzdělání velké mezery. Prospěch je u většiny spíše podprůměrný vzhledem k zanedbané školní docházce a neschopnosti rodičů se s dítětem připravovat na výuku. Motivace k dalšímu studiu je vytvářená ve většině případů aţ v zařízení. Šance absolventa na uplatnění na pracovním trhu je niţší neţ u dětí z běţných rodin. Je ovlivněna přístupem a vztahem rodiny k práci a schopností začleněním se do pracovního procesu. Výběr typu školy je bezpředmětný. Děti z dětského domova se školou přecházejí do výchovných ústavů, kdy střední školy jsou zřizovány při zařízení, a nabídka učebních oborů je malá. Jen malé procento dětí má moţnost odejít z dětského domova se školou po ukončení povinné školní docházky zpět do rodiny. Dětské domovy se školou ale přípravu dětí na budoucí povolání nepodceňují. Poradenský systém, který u nás existuje, je vyuţíván dá se říct intenzivněji, neţ v rodinách a běţných školách, kdy dítě není ve výchovném zařízení. Výchovný poradce a školní psycholog je v mnohých dětských domovech se školou součástí pedagogického sboru a s dětmi pracuje intenzivně. Zařízení úzce spolupracuje jak s pedagogicko psychologickou poradnou i úřadem práce. S dětmi intenzivně pracují jak vyučující, tak pedagog, který tyto děti přebírá do odpolední péče. Prakticky navazuje na přísunu informací, které převzalo dítě ve škole. Negativem je, ţe pedagog stále pracuje, na rozdíl od rodiče, s vícečlennou skupinkou stejně starých vrstevníků. Problematika je především v zájmu dětí o vzdělávání, který je velice nízký. Nemají často přehled o moţnostech a nabídce trhu. Dítě nemotivují rodiče, ale cizí osoba, která je v jejich podvědomí spíš vykonavatelem jeho odloučení od rodiny neţ ten, s kým by chtěl spolupracovat. Tuto barieru musí pedagogický pracovník překonávat a mezi 13

14 dítětem a sebou vytvořit pouto sebedůvěry. Teprve po jeho vytvoření můţe dítě motivovat, být mu příkladem a rádcem. Prospěch dětí v zařízení bývá většinou velice špatný. Povinná školní docházka je rodiči v mnoha případech zanedbávaná. Děti končí povinnou školní docházku v niţších ročnících. Mohou si sice doplnit chybějící ročníky, ale málokteré si uvědomí přínos tohoto kroku. Volba povolání pak je omezena nabídkou učebních oborů v rámci odborných učilišť. Nejcennější pro děti z dětského domova se školou a i výchovných ústavů je vzdělávání společně s hlavním proudem tzv. s majoritní populací. V mnoha výchovných ústavech se jiţ přistupuje k tomu, ţe děti nastoupí do dostupných učilišť a škol a vzdělávání probíhá přirozenou cestou. Na dítě je tlak ze strany jeho sebeovládání, kdy musí zvládnout veškeré nástrahy. Volba povolání v období pubescence je ztíţená vlastnostmi temperamentu a charakteru jako jsou povrchnost, kolísavost rozhodnutí, nerozhodnost, lhostejnost, výkyvy nálad, nízká úroveň volních vlastností aj. a skutečností, ţe dosud není dokončen vývoj schopností. Většinu těchto vlastností má dítě s poruchou chování oslabeno. Volba povolání pro něj pak bývá daleko problematičtější neţ pro dítě zdravé. V jeho případě potřebuje podporu a pomoc dvojnásobně. Sociální znevýhodnění Jedinec, který má v důsledku svého sociálního postavení omezen přístup k některým společenským či materiálním statkům, např. vlivem původu, náboţenství socioekonomického statusu aj. (Průcha, Walterová, Mareš, 2009, s. 230) Bariéry, které musí překonat dítě s poruchou chování, můţeme shrnout pod pojem sociální znevýhodnění. Němec, Vojtová (2009) uvádějí následující klasifikaci sociálního znevýhodnění: - rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením - ohroţení sociálně patologickými jevy - nařízení ústavní výchovy 14

15 - ochranná výchova - postavení azylantů nebo účastníku ţádajících o azyl - menšiny Cílem by mělo být integrace těchto dětí do hlavního vzdělávací proudu. Předpokladem by muselo být vhodná organizace výuky, personální obsazení, materiální a obsahové vybavení a správná strategie výuky. 15

16 2 Předprofesní příprava dětí v DD sš, ZŠ a ŠJ Jedním ze stěţejních a velmi důleţitých kroků, které musí dospívající jedinec učinit, a úspěšně zvládnout je profesní orientace a volba povolání. Klíčem k úspěchu v této oblasti je dosaţení několika předpokladů, které jsou nezbytně nutné pro úspěšnou budoucí volbu a rozhodnutí. Ţák musí dosáhnout především odpovídajícího stupně sebepoznání, naučit se efektivně plánovat, vhodně pracovat s informacemi a získat orientaci ve světě práce. Ne vţdy je však snadné skloubit zájmy, sklony, přání, dovednosti, psychické a fyzické schopnosti s předpoklady a poţadavky, které klade určité povolání. 2.1 Zákony a legislativa Legislativní podmínky vychází z Úmluvy o právech dítěte, kterou přijala Organizace Spojených národů v roce 1989 v New Yorku na svém Generálním zasedání. Představuje soubor základních práv dítěte. Vlastním obsahem je padesát čtyři článků, uvádějících v podstatě čtyři základní okruhy práv dítěte: statutární práva práva na přeţití a rozvoj práva na ochranu v jakékoli nepříznivé situaci práva na společenskou participaci dítěte, vycházející z jeho práva na vlastní názor Je to mezinárodní právní dokument o právech dítěte. Nemá platnost jen v ČR, ale téměř v celosvětovém měřítku. Je součástí Ústavy ČR, od r.1991, kdy ČR podepsala tuto listinu, a zákonem 104/1991 Sb.se ČR zavazuje v její plnění. Bílá kniha je systémový projekt, formující myšlenková východiska, obecné záměry a rozvojové programy směrodatné pro vývoj vzdělávací soustavy. Vychází z cílů vzdělávací politiky formulovaných vládou v roce Vzdělávání v České republice legislativně upravuje Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném vzdělávání (školský zákon) ze 16

17 dne 24. září Tento zákon upravuje předškolní, základní, střední, vyšší odborné a některé jiné vzdělávání ve školách a školských zařízeních, stanoví podmínky, za nichţ se vzdělávání a výchova (dále jen "vzdělávání") uskutečňuje, vymezuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob při vzdělávání a stanoví působnost orgánů vykonávajících státní správu a samosprávu ve školství. Důleţitými paragrafy v tomto zákoně jsou: ( 4) obsahuje informace o Rámcových vzdělávacích programech, ( 5) stanovuje informace o Školních vzdělávacích programech, ( 16) vymezuje vzdělávání dětí, ţáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, ţáků a studentů nadaných, ( 18) individuální vzdělávací plán a ( 51) hodnocení výsledků vzdělávání ţáků. V oblasti poradenství je významný ( 116) o školských poradenských zařízeních. Dále ( 59) nám přiblíţí podmínky přijetí ke vzdělávání na střední škole ( 60) o kritériích a podmínkách přijímání do prvního ročníku vzdělávání na střední škole, ( 60a) zápisový lístek, ( 60b) nás informuje o termínech podání přihlášky pro první kolo přijímacího řízení. Školský zákon nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2005 a navazují na něho dvě důleţité vyhlášky k edukaci ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Konkrétně se jedná o Vyhlášku 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních, ze dne 9. února 2005 a Vyhlášku 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a studentů mimořádně nadaných, ze dne 9. února Vyhláška MŠMT č.72/2005 Sb., o poskytování poradenských sluţeb ve školách a školských zařízeních. Vyhláška obsahuje velmi důleţité pokyny, jimiţ se řídí činnost a rozsah poradenské činnosti škol. Upravuje pravidla pro poskytování těchto sluţeb nejen ţákům či studentům, ale i jejich zákonným zástupcům a stejně tak i školám a školským zařízením. Informuje o typech školských poradenských zařízení a o rozsahu a obsahu jimi poskytovaných sluţeb. Stanovuje standardní činnosti poraden, speciálně poradenských center i školních poradenských pracovišť. Její význam spočívá mimo jiné i v tom, ţe poskytuje závazný návod, jak zpracovávat záznamy nejen o vyšetření, ale i o péči a to jak o individuální péči, tak i o péči skupinové. Poskytuje pracovníkům ve školství i informace o moţnostech spolupráce se školami a školskými zařízeními a se školními poradenskými pracovišti. 17

18 Vyhláška MŠMT č.73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, ţáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a o vzdělávání dětí, ţáků a studentů mimořádně nadaných. Jedná se o vyhlášku, která má mimořádný význam pro vzdělávání nejen dětí postiţených, ale i dětí mimořádně nadaných. Vyhláška pojednává rovněţ o podpůrných vzdělávacích opatřeních a o formách speciálního vzdělávání u ţáků s těţkým zdravotním postiţením. Věnuje se i rámcovému vzdělávacímu programu, školním vzdělávacím programům a individuálním vzdělávacím plánům. Řeší i problematiku zpracování plánu práce a jeho obsahu. Věnuje pozornost rozvoji nadání ţáků. Zákon č. 359/1991 Sb. o sociálně právní ochraně dětí a mládeţe v platném znění má zásadní význam pro celý školský poradenský systém (nejen pro děti s poruchami chování ) má ust. 12 cit. zákona. Podle něj platí, ţe: (1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností může uložit rodičům povinnost využít pomoc odborného poradenského zařízení, pokud rodiče: a) nezajistili dítěti odbornou poradenskou pomoc, ačkoliv dítě takovou pomoc nezbytně potřebuje a obecní úřad obce s rozšířenou působností takovou pomoc předtím doporučil, b) nejsou schopni řešit problémy spojené s výchovou dítěte bez odborné poradenské pomoci, zejména při sporech o úpravě výchovy dítěte nebo úpravě styku s dítětem. 2.2 Vzdělanost, vzdělání a předprofesní příprava dítěte s poruchou chování Vzdělávání - edukace člověka začíná jeho narozením, a můţeme říci, ţe je to nikdy nekončící ţivotní proces. Vzdělání v osobnostním pojetí chápeme jako součást socializace jedince. Vzdělání je pak součást kognitivní vybavenosti osobnosti (osvojené vědomosti, dovednosti, postoje, hodnoty, normy) která se zformovala prostřednictvím vzdělávacích procesů. 18

19 V obsahovém pojetí je pak vzdělání zkonstruovaný systém informací a činností, které jsou plánovány v kurikulu různých škol a vyučovacích předmětů a realizovány ve výuce. Souhrně jsou tyto informace a činnosti chápány jakoţto učivo, obsah vzdělání, nebo jako vzdělávací cíle. V institucionálním pojetí je pak vzdělání společensky organizovaná činnost zabezpečovaná institucí školství, formálního vzdělávání, celoţivotního učení. Vzdělání jakoţto instituce je ve společnosti bohatě diferencováno prostřednictvím úrovní vzdělání, stupňů a druhů na vzdělání základní, středoškolské, vysokoškolské. V sociometrickém pojetí je vzdělání chápáno jako jedna z kategorií, které charakterizují populaci. Je to vlastnost populace determinovaná sociálními faktory (sociální původ) a ekonomickými faktory (náklady na vzdělání). Přitom kvalita vzdělání ovlivňuje kvalifikační strukturu obyvatelstva, a tím i ekonomický a kulturní potenciál společnosti. V procesuálním pojetí je vzdělání, přesněji vzdělávání proces, jímţ se realizují stavy jedince a společnosti ve smyslu pojetí. (Průcha, Walterová, Mareš, 2009, s. 292) Vzdělanost. Pojem lze chápat v několika významech. Dosaţená vzdělanost populace, to je podíl osob v zemi s určitou úrovní vzdělání. Je povaţována za jeden z indikátorů vzdělávání, a měřena v mezinárodních komparacích OECD, EU aj. V sociometrickém pojetí vzdělanostní struktura obyvatelstva země, sociálních, profesních, etnických skupin. Například podíl vysokoškolsky vzdělaných osob v obyvatelstvu. Dále je vzdělanost určována jakoţto hustota sítě škol v poměru k počtu obyvatel. Vzdělanost jako kvalita vzdělání poskytovaného školami. Lze ji zjišťovat měřením vzdělávacích výsledků. (Průcha, Walterová, Mareš, 2009, s. 293) 19

20 Předprofesní příprava. Rámcový vzdělávací program je kurikulární dokument, který vymezuje představy státu o zaměření, obsahu a výsledcích základního vzdělávání. Nové principy v politice pro vzdělávání ţáků od 3 do 19 let byly schváleny MŠMT v roce 2004, a tímto rozhodnutím se změnil systém kurikulárních dokumentů. Ty jsou nyní vytvářeny na dvou úrovních a to na úrovni státní a na úrovni školské. Národní program vzdělávání vymezuje počáteční vzdělávání jako celek a rámcové programy pak vymezují závazné rámce pro jednotlivé etapy vzdělávání (předškolní, základní a střední vzdělávání). Školní úroveň pak představuje školní vzdělávací programy, podle kterých se uskutečňuje výuka na jednotlivých školách. Vzdělávací obsah základního vzdělávání je v RVP ZV orientačně rozdělen do devíti vzdělávacích oblastí : Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura, Cizí jazyk) Matematika a její aplikace (Matematika a její aplikace) Informační a komunikační technologie (Informační a komunikační technologie) Člověk a jeho svět (Člověk a jeho svět) Člověk a společnost (Dějepis, Výchova k občanství) Člověk a příroda (Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis) Umění a kultura (Hudební výchova, Výtvarná výchova) Člověk a zdraví (Výchova ke zdraví, Tělesná výchova) Člověk a svět práce (Člověk a svět práce) Tematický okruh Svět práce Přípravě ţáků na volbu povolání se věnuje samostatný tematický okruh Svět práce (součást vzdělávací oblasti Člověk a svět práce) Vzdělávací oblast Člověk a svět práce utváří a rozvíjí u ţáků potřebné klíčové kompetence pro volbu povolání tím, ţe je vede k: pozitivnímu vztahu k práci; chápání práce a pracovní činnosti jako příleţitosti k seberealizaci, sebeaktualizaci a k rozvíjení podnikatelského myšlení; orientaci v různých oborech lidské činnosti, formách fyzické a duševní práce; 20

UNIVERSITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Fakulta humanitních studií. Institut mezioborových studií Brno. Metody a meze pedagogické diagnostiky žáka

UNIVERSITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Fakulta humanitních studií. Institut mezioborových studií Brno. Metody a meze pedagogické diagnostiky žáka UNIVERSITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Metody a meze pedagogické diagnostiky žáka BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Ivana Poledňová,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra psychologie MOTIVACE ŽÁKŮ K VOLBĚ UČEBNÍHO OBORU

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra psychologie MOTIVACE ŽÁKŮ K VOLBĚ UČEBNÍHO OBORU ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra psychologie MOTIVACE ŽÁKŮ K VOLBĚ UČEBNÍHO OBORU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Pavla Šimlová Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku (11-1) Vedoucí

Více

Univerzita Karlova Praha Filozofická fakulta Katedra psychologie. Školní třída a role třídního učitele závěrečná práce PhDr.

Univerzita Karlova Praha Filozofická fakulta Katedra psychologie. Školní třída a role třídního učitele závěrečná práce PhDr. Univerzita Karlova Praha Filozofická fakulta Katedra psychologie Školní třída a role třídního učitele závěrečná práce PhDr. Jitka Mannová Kurz metodika prevence č. 660 004 Školní rok 2009/2010 Prohlašuji,

Více

MOŢNOSTI ROZVOJE ZDRAVÉHO SEBEVĚDOMÍ ŢÁKŮ V PODMÍNKÁCH ZŠ

MOŢNOSTI ROZVOJE ZDRAVÉHO SEBEVĚDOMÍ ŢÁKŮ V PODMÍNKÁCH ZŠ Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY MOŢNOSTI ROZVOJE ZDRAVÉHO SEBEVĚDOMÍ ŢÁKŮ V PODMÍNKÁCH ZŠ DIPLOMOVÁ PRÁCE Autor: Martina Hanusová, obor učitelství 1. stupně Vedoucí

Více

Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany ROZSUM

Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany ROZSUM Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany ROZSUM školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje Název ŠVP: ROZSUM školní vzdělávací program

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Kvalita ţivota dětí ze sociálně znevýhodněného rodinného prostředí BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce:

Více

Svět práce. Propedeutika pro učitele průřezového tématu Člověk a svět práce na středních odborných školách. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D.

Svět práce. Propedeutika pro učitele průřezového tématu Člověk a svět práce na středních odborných školách. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D. Svět práce Propedeutika pro učitele průřezového tématu Člověk a svět práce na středních odborných školách PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D. SVĚT PRÁCE PROPEDEUTIKA PRO UČITELE PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Aktivizační metody na speciálních základních a středních školách

MASARYKOVA UNIVERZITA. Aktivizační metody na speciálních základních a středních školách MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra didaktických technologií Aktivizační metody na speciálních základních a středních školách Magisterská diplomová práce Brno 2011 Vedoucí práce: PaedDr.

Více

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Měcholupy 1. únor 2011 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 4 1.1 Název vzdělávacího programu... 4 1.2 Předkladatel...

Více

Tiskař na polygrafických strojích

Tiskař na polygrafických strojích Školní vzdělávací program Tiskař na polygrafických strojích čtyřleté denní studium dvouleté zkrácené studium Školní vzdělávací program zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu vydaného Ministerstvem

Více

PŘÍKLAD AUTOEVALUACE. Výsledky vzdělávání se zaměřením na jazykové vzdělávání

PŘÍKLAD AUTOEVALUACE. Výsledky vzdělávání se zaměřením na jazykové vzdělávání PŘÍKLAD AUTOEVALUACE Výsledky vzdělávání se zaměřením na jazykové vzdělávání Ing. Milena Dolejská Červen 2011 JIHLAVA OBSAH PŘÍKLAD AUTOEVALUACE... 3 1. Úvod - zdůvodnění vybraného zaměření... 3 2. Charakteristika

Více

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Měcholupy 1. září 2010 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 04 1.1 Název vzdělávacího programu... 04 1.2 Předkladatel...

Více

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Měcholupy 1. března 2010 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 04 1.1 Název vzdělávacího programu... 04 1.2 Předkladatel...

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta. Katedra speciální pedagogiky

MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta. Katedra speciální pedagogiky MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky Speciálně pedagogická diagnostika žáků odborného učiliště v poradenské praxi Brno 2006 Vedoucí bakalářské práce: PaedDr. Jan Šťáva,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ŠVP, obor textilnictví Střední odborná škola a Střední odborné učiliště U Hvězdy 2279, 272 01 Kladno Školní vzdělávací program Obor vzdělání: 31 41 M/01 TEXTILNICTVÍ Vydáno dne: 1. 9. 2009 Platnost: 1.

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Rodina s dítětem s DMO, od narození do dospělosti dítěte, a její sociální potřeby na Ostravsku. Téma práce: Rodina s dítětem s DMO, od narození

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. Základní škola Jirny, okres Praha východ Brandýská 45 250 90 Jirny

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. Základní škola Jirny, okres Praha východ Brandýská 45 250 90 Jirny ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola Jirny, okres Praha východ Brandýská 45 250 90 Jirny 1 Obsah 1. Identifikační údaje.5 2. Charakteristika školy...7 2.1 Historie školy.7 2.2

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j. SŠ-VL/10/2009/INT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KUCHAŘ OBOR VZDĚLÁNÍ GASTRONOMIE 65-41-L/01 OBSAH 1. ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Historie a současnost... 4 2.2 Materiální

Více

Technik dokončovacího zpracování tiskovin

Technik dokončovacího zpracování tiskovin Školní vzdělávací program Technik dokončovacího zpracování tiskovin čtyřleté denní studium dvouleté zkrácené studium Školní vzdělávací program zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu vydaného

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Oficiální název: Školní

Více

Příprava ţáků základních škol na volbu povolání

Příprava ţáků základních škol na volbu povolání Masarykova univerzita v Brně Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky Příprava ţáků základních škol na volbu povolání RIGORÓZNÍ PRÁCE Vypracoval: Mgr. Petr Hlaďo Brno 2004 2 Prohlašuji, ţe jsem rigorózní

Více

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá.

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA, MÍSTO 66 Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. 1

Více

Prohlášení. Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci zpracovala samostatně a pouţila jen prameny uvedené v seznamu literatury.

Prohlášení. Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci zpracovala samostatně a pouţila jen prameny uvedené v seznamu literatury. MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra sociální pedagogiky Profesní uplatnění sociálních pedagogů na trhu práce Diplomová práce Brno 2011 Vedoucí diplomové práce: Mgr. Petr Soják, Ph.D. Vypracovala:

Více

Masarykova univerzita Filozofická fakulta

Masarykova univerzita Filozofická fakulta Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav české literatury a knihovnictví Kabinet informačních studií a knihovnictví Informační studia a knihovnictví Bc. Lenka Janská Návrh implementace předmětu

Více

Inkluze ve vzdělávání. Lenka Šmeráková

Inkluze ve vzdělávání. Lenka Šmeráková Inkluze ve vzdělávání Lenka Šmeráková Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Práce předkládá informace týkající se inkluze ve vzdělávání a informace o možnostech či omezeních inkluzivního vzdělávání žáků se

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Volnočasové aktivity dětí a mládeţe na sídlišti Slezská ve Frýdku- Místku Monika Foldynová Bakalářská práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně.

Více

75 31 M/01. Předškolní a mimoškolní pedagogika. Školní vzdělávací program - platné znění -

75 31 M/01. Předškolní a mimoškolní pedagogika. Školní vzdělávací program - platné znění - Severočeská střední škola s.r.o. Bělehradská 1523 / 58, 400 11 Ústí nad Labem IČ: 250 120 45, IZO: 600 011 372 www.severoceska.cz Školní vzdělávací program - platné znění - 75 31 M/01 Předškolní a mimoškolní

Více

Odchod dětí z dětského domova

Odchod dětí z dětského domova 1 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra sociální pedagogiky Odchod dětí z dětského domova Diplomová práce Brno 2006 Vedoucí diplomové práce: Mgr. Lenka Gulová Vypracovala: Bc. Lenka

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY. Základní škola Roztoky. okres Praha západ. Školní nám. 470, 252 63 Roztoky

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY. Základní škola Roztoky. okres Praha západ. Školní nám. 470, 252 63 Roztoky Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY Základní škola Roztoky okres Praha západ Školní nám. 470, 252 63 Roztoky 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO

Více

KONCEPCE VÝCHOVY K VOLBĚ POVOLÁNÍ

KONCEPCE VÝCHOVY K VOLBĚ POVOLÁNÍ Základní škola, Liberec, ul. 5.května 64/49, příspěvková organizace tel: 485 105 631 e-mail: info@zs5kveten.cz KONCEPCE VÝCHOVY K VOLBĚ POVOLÁNÍ příloha plánu práce výchovné poradkyně Mgr. Věra ŠEBOROVÁ

Více