aplikace u dětí s poruchou chování ve své práci ověřuji. Šetření je uskutečňováno přímo v DDsŠ, ZŠ a ŠJ Jihlava.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "aplikace u dětí s poruchou chování ve své práci ověřuji. Šetření je uskutečňováno přímo v DDsŠ, ZŠ a ŠJ Jihlava."

Transkript

1 ÚVOD Volba povolání je zásadní rozhodnutí v ţivotě kaţdého člověka a je nutné mu věnovat systematickou pozornost. Rozhodování ţáků o volbě povolání na konci studia základní školy představuje významnou etapu v celoţivotním procesu jejich profesní orientace. Tato volba znamená pro dospívající základní zaměření jejich celého dalšího profesního vývoje a patří mezi nejzávaţnější kroky v lidském ţivotě. Volba povolání byla chápána jako závaţný problém jiţ dříve. Zvoliti správné povolání znamená státi na svém místě. Kdo stojí správně na svém místě, pracuje dobře a má úspěch. Úspěch v povolání jest základem blahobytu, spokojenosti, štěstí a radosti ze života. ( Dostál, J s. 50.). Jaké mají děti s poruchou chování představy o své profesní orientaci? Jaké jsou jejich reálné moţnosti? Jakou úspěšnost mají v předprofesní přípravě? Je výběr profesí pro děti z DDsŠ, je rovnocenný výběru profesí dětí z běţných středních škol? Odpovědi na tyto otázky jsou výsledkem praktické části této bakalářské práce. Cílem této práce je přiblíţit čtenáři svět dětí s poruchou chování, analyzovat kontext poruchy chování a profesní orientace v dětském věku. Jak se postupem času mění náhled dětí na vlastní schopnosti a tím i moţnosti uplatnit se profesně. První kapitola přiblíţí pojmy: dítě, porucha chování, profesní orientace, zamyslí se nad tím, jak porucha chování ovlivňuje profesní orientaci, a profesní perspektivy, jak se liší profesní perspektivy děti s poruchou a bez poruchy chování. Druhá kapitola je věnována potřebě vzdělanosti a vzdělání pro profesní přípravu, přiblíţím kurikulární koncepce ve vztahu k profesní orientaci, zákony a legislativu týkající se profesní přípravy dětí, a dále aplikaci nabídek profesní přípravy v DD sš, ZŠ a ŠJ Jihlava, kde pracuji jako učitelka, a kde budu svůj výzkum provádět. Třetí kapitola je věnována výzkumné studii, která se věnovala analýze, jaké mají děti s poruchou chování představy o své profesní orientaci, jaké jsou jejich reálné moţnosti, a jakou úspěšnost mají v profesní přípravě. Dalším cílem je zjištění, zda výběr profesí pro děti z DDsŠ, je rovnocenný výběru profesí dětí z běţných základních škol. V praktické části práce najdete více informací ke kvalitativní metodě vyuţité při výzkumném šetření (Obrázkový test profesní orientace navrţeného PhDr. Antonínem Mezerou určeného pro ţáky sedmých aţ devátých tříd základních škol) jehoţ moţnost 1

2 aplikace u dětí s poruchou chování ve své práci ověřuji. Šetření je uskutečňováno přímo v DDsŠ, ZŠ a ŠJ Jihlava. 2

3 1 Dítě a profesní orientace Dva pojmy, které spolu úzce souvisí v určitém vývojovém stádiu dítěte. Pojmy, které jsou ovlivňovány mnoha faktory. 1.1 Dítě Dítětem je jedinec nacházející se v určitém věkovém rozmezí, které lapidárně označíme jako dětský věk. (Průcha, Walterová, Mareš, 2009, s. 87) Dítě je v pedagogickém slovníku definováno jako lidský jedinec v ţivotní fázi od narození do období adolescence. (Průcha, Walterová, Mareš, 2009, s. 53) Sám dětský věk, jenţ je úsekem nejbouřlivějšího vývoje v celém našem ţivotě, je moţno rozdělit (Říčan, 1989, 2004) na jeho ranou, střední a pozdní fázi (končící zhruba v patnácti) (Helus, 2004, s. 87) Vývoj dítěte Proces, v němţ se kvalitativně i kvantitativně mění všechny stránky osobnosti dítěte. Ve hře jsou faktory biologické (zrání), psychologické (onotogeneze psychiky), pedagogické (výchova a vzdělávání), sociální (socializace osobnosti). Současné poznatky ukazují, ţe vývoj dítěte probíhá ve vývojových stádiích, jednotlivé faktory se vzájemně ovlivňují, úspěšnost vývoje závisí na učení a vykonávaných činnostech. Pro pedagogy jsou důleţité poznatky o vývoji intelektových schopností a dovedností, o morální vývoji dítěte, o psychosociálním vývoji dítěte, o vůdčích typech činnosti v jednotlivých vývojových fázích., o rozvíjení osobnosti pomocí vhodně formulovaných poţadavků. (Průcha, Walterová, Mareš, 2009, s. 298) Vzhledem k zaměření mé práce se budu zabývat obdobím vývoje dětí, ve které jsou označovány jako pubescenti. Jde o věkové období dospívání, v našich podmínkách přibliţně od 11 do 15 let. Rozlišuje se období prepusbescence (11-13 let) a vlastní pubescence (13-15 let). (Průcha, Walterová, Mareš, 2009, s. 204) Toto období můţeme vymezit jako úsek pohlavního zrání, změn fyziognomie, tělesných rozměrů a proporcí. Dochází k plné pohlavní zralosti a dokončení růstu. Probíhá i 3

4 mnoho psychických změn, mění se hodnoty, postoje, zájmy, motivace, sociální vztahy. Rozvíjí se aspirace a ţivotní cíle. Velice důleţité je zrání v sociální oblasti. Mezilidské vztahy přechází od nesamostatnosti k samostatnosti. Dítě, které do této chvíle bylo závislé na dospělých, se stává nezávislým. Rozvíjejí se vztahy přátelské a milostné. Dospívání nastupuje dříve u dívek, u chlapců začíná později. Celkově nejbouřlivější období ve vývoji jedince. Jedinec se vyvíjí (zpravidla nerovnoměrně) po anatomickofyziologické stránce (včetně sexuálního zrání a schopnosti reprodukce), po intelektové stránce (rozvoj abstraktního myšlení), emocionálně i sociálně. Pro pubescenta je typická snaha vymanit se ze závislosti na autoritách (konflikty s rodiči, učiteli), vyvzdorovat si větší samostatnost myšlenkovou i sociální. Rizikem je příklon k nekonformním hnutím, asociálním činnostem. (Průcha, Walterová, Mareš, 2009, s. 204) 1.2 Profesní orientace Hlavním obsahem je zejména utváření a rozvíjení reálného profesního cíle a perspektivy mladého člověka a vlastností a schopností významných pro proces volby povolání, jeho vykonávání a eventuelně rekvalifikace. Jeden z úkolů, které plní výchovné poradenství pro ţáky základních, středních a speciálních škol. (Průcha, Walterová, Mareš, 2009, s. 190) Volba povolání - obvykle probíhá ve věku let, kdy je dítě v nelehké době fyzického a psychického dospívání. - proces, zahrnující rozhodování o volbě studia nebo přípravy na povolání, konkrétního povolání a celou profesní dráhu člověka. Součást celkového vývoje osobnosti, v němţ hlavní roli hrají rozhodovací procesy. (Průcha, Walterová, Mareš, 2009, s. 283) Pubescent velice těţko sám odhadne své schopnosti a moţnosti uplatnění v budoucím ţivotě a tím i při volbě povolání. Při rozhodování je důleţitý stupeň sebepojetí, sebehodnocení, motivace a především schopnosti a dovednosti dítěte. 4

5 Sebepojetí Představa jedince o svém já. Vyvíjí se ve vztahu k okolnímu světu, je jím ovlivňována, je před ním bráněna. Má řadu dimenzí, například: zobrazení já (já jsem především.), hodnocení já (mám být ), směřováním (chtěl bych být ), vyjádřením moci (mohu učinit ), vyjádřením role (mám dělat ). Vyvíjí se ve styku s rodiči, sourozenci, vrstevníky, kamarády, učiteli, spolupracovníky. Umoţňuje člověku orientovat se ve světě, stabilizovat sovu činnost. Ve škole se lze setkat se situacemi, kdy ţákovo sebeopojení sniţuje učitel, spoluţáci. (Průcha, Walterová, Mareš, 2009, s. 218) Sebehodnocení Je procesem, kdy dítě konfrontuje svůj pohled na sebe sama, na své výkony, na své chování s okolním světem. Vyjadřuje jeho poznávání a proţívání světa. Velkým rizikem je zkreslení svého náhledu. Vytvoření sebehodnocení můţe být narušováno jiţ v dětství, například nesprávnými výchovnými postoji (zhýčkané dítě), popřípadě při trvalém odmítání. (Hartl, 2000 s. 311) Motivace V zaměření motivace se uplatňuje osobnost jedince, jeho hierarchie hodnot i dosavadní zkušenosti, schopnosti a naučené dovednosti. Za neţádoucí motivace jsou povaţovány strach, úzkost, bolest aj. (Průcha, Walterová, Mareš, 2009, s. 328) Schopnosti Individuálně potenciál člověka učit poznatkům, činnostem, sloţitým formám poznání. Někdy se označuje jako doplita. Lze ji chápat jako předpoklad, moţnost, která se dá rozvíjet zvnějšku (rodiče, učitelé apod.), i úsilím člověka samého (autoregulace učení. Můţe být sníţena psychickou deprivací v dětství, genetickou zátěţí, poškozením mozku před narozením nebo během porodu, po úrazu hlavy nebo prodělanou nemocí. (Průcha, Walterová, Mareš, 2009, s. 222) 5

6 Dovednost Je způsobilost člověka k provádění určité činnosti. Je podmíněna do jisté míry vrozenými předpoklady, ale dosahuje se jí učením a výcvikem. (Průcha, Walterová, Mareš, 2009, s. 56) Stadium pubescence přináší počátky vytyčování ţivotních plánů a perspektiv. Zejména v raném školním věku, s přesahem do rané pubescence, převládá ve vztahu k budoucnosti snění, touţení, vyţadování, konfabulace ( fantazírování o tom, čím budu, jak se proslavím ). Mluvíme o nepravém vztahu k budoucnosti, protoţe je určován spíše jen stávajícím rozpoloţením dítěte, ne váţnými pokusy do budoucnosti anticipačně (předjímavě) nahlédnout, mapovat cesty k cílům v budoucnosti vzdálenější a daleké, mobilizovat rozhodnutí a vůli. (Helus. 2004, s. 213) Rozvojový úkol pubescence se tedy týká projasňování vlastní budoucnosti, hledání odpovědí na otázky, co je třeba pro budoucnost dělat, jak zabezpečit zdar velkých plánů a předsevzetí, jak čelit jejich ztroskotání. Pubescent se konfrontuje s nezbytností nenechat čas jen tak plynout, ale klást na sebe nároky, vytyčovat perspektivy, mít plány, ztvárňovat svůj ţivotopis, vyjádřit odpovědnost za sebe sama. S tím úzce souvisí hledání a vyjadřování vlastní identity. Toto téma ovšem přechází do adolescence, kde teprve nachází své plné vyjádření a stává se jejím dominujícím úkolem. (Helus. 2004, s. 213) Na volbu povolání působí několik faktorů: - výchovné prostředí - zdravotní stav - celospolečenský systém Výchovné prostředí, ve kterém jedinec ţije, má vliv na utváření veškerých jeho hodnot a vlastností. Podnětné prostředí, kde rodiče působí jako dobrý příklad, má vliv na plnohodnotný rozvoj. V období, kdy dochází k rozhodování o volbě povolání, je dítěti věnována maximální pozornost jak ze strany rodičů, tak ze strany školy. Dítě v rodině získává první zkušenosti a rozvíjí je. Rodiče působí na děti svým postojem 6

7 k práci, zodpovědností. Sdělují jim své představy o jejich dalším profesním růstu. Vliv má také dosaţené vzdělání rodičů. Sociálně a citově nepodnětné prostředí vede tyto jedince spíše k jednání, které je charakterizované jako problém nebo porucha chování a zde jiţ hodnoty a cíle do budoucího ţivota jsou zkreslené a nízké. Významnou úlohu zde má také škola, která zájmy a schopnosti dítěte dále rozvijí formou různých diskuzí, exkurzí, spoluprací s dalšími organizacemi /úřad práce /. Zdravotní stav ovlivňuje mnohá rozhodnutí. Děti bez zdravotních problémů mají větší moţnosti, širší výběr škol. Děti s handicapem jsou jiţ omezeny tím, ţe ne všechny učební obory nebo střední školy jsou jim dostupné. Ale i zdravé děti nemusí vţdy svým potenciálem vyhovovat vybranému oboru. Celospolečenský systém zahrnuje ukazatele, které mají na volbu povolání vliv: - národní hospodářství - politický systém - strukturu profesí a její proměny - výchovně vzdělávací systém a školská politika - dostupnost poradenských sluţeb Kompetence a faktory pro přípravu na povolání Cílem přípravy na volbu povolání je vybavit dítě kompetencemi, aby je dokázalo maximálně efektivně vyuţít a aby se naučilo podle nich samostatně a s plnou odpovědností rozhodovat. Výsledkem by mělo být, ţe by si dítě: - uvědomovalo, jaké má zájmy, zdravotní moţnosti, své schopnosti, vlastnosti, kde jsou jeho hranice a se vším si ztotoţnit - aby si své uvědomění dokázalo porovnat s faktory z oblasti práce a vzdělávání, nalézt souvislosti - dokázalo porovnat faktory z oblasti práce a vzdělání, umět získávat o nich informace a dokázalo je vyhodnotit - udělalo přesnou představu o úskalí, které trh práce přináší 7

8 - začalo uvědomovat význam vzdělání a bylo motivováno k úspěšné kariéře - připustilo zodpovědnost za vlastní ţivot - umělo zpracovat a vyuţívat poskytnuté informace. Lze konstatovat, ţe při rozhodování o volbě povolání musíme porovnávat dvě základní oblastí, které tvoří: - potenciál světa práce v nejširším slova smyslu, tzn. včetně sféry vzdělávání - potenciál jednotlivce, jeho zájmy, schopnosti, vlastnosti Potenciál světa práce lze charakterizovat určitými znaky práce. Můţeme je rozdělit do dvou skupin: - znaky charakterizující přímo obsah práce - znaky související s výkonem práce Znaky charakterizují přímo obsah práce, podávají o kaţdé práci základní informace, které umoţní udělat si o ní poměrně jasný obrázek. Vypovídají o tom: - jak vypadá charakter práce - s čím je práce vykonávána - kde je práce vykonávaná - co se vyrábí Mimo těchto znaků je nesmírně důleţitým faktorem to, jak je specifikované vzdělání, které je pro vybrané povolání vyţadováno. Tyto informace jsou pro zájemce velice důleţité. Potenciál jednotlivce zahrnuje charakteristické rysy osobnosti, k nimţ v průběhu pracovního ţivota přibývá kvalifikační potenciál. Mezi charakteristické rysy patří: - zájmy (např. o techniku, o přírodu, o počítače, o hudbu apod.), - schopnosti (např. zručnost, rychlost úsudku, talent na jazyky, schopnost jednat s lidmi apod.), 8

9 - vlastnosti (např. obětavost, důslednost, systematičnost, netrpělivost, konfliktní povaha apod.), - tělesné předpoklady (např. fyzická síla, fyzická vytrvalost, obratnost apod.), - zdravotní omezení (např. alergie, vady zraku, epilepsie, postiţení páteře, různá trvalá onemocnění). Obě výše uvedené oblasti, tedy potenciál světa práce a potenciál jednotlivce, je třeba při rozhodování vzájemně porovnávat a hledat, kde jsou spolu v souladu a kde naopak v protikladu. To je základní princip volby povolání. Volba povolání je nejdůleţitějším krokem v období pubescenta. Jde o profesní budoucnost, o další vzdělávání, které následuje po povinné školní docházce. Má klíčový význam pro další ţivot dítěte. Při rozhodnutí o budoucím povolání a tudíţ i studiu by nemělo být dítě osamocené. Pomoc by mu měli poskytnout nejen rodiče, ale i poradenský systém, který u nás existuje. Zahrnuje: - výchovné poradce na školách - školní psychology - pedagogicko psychologickou poradnu - úřad práce - komerční firmy, působící v této oblasti Velice důleţité v současné době je zváţit uplatnění na trhu práce, platové podmínky v jednotlivých oborech, nároky na profesi ve vybraném oboru apod. I při tomto je několik důleţitých faktorů, které jsou pro volbu povolání podstatné. Jsou to: - osobnostní předpoklady ke studiu a zdravotní stav - studijní předpoklady - prospěch - studijní ambice a motivace - moţnost následného studia - šance absolventa na pracovním trhu - typ školy /soukromá nebo státní/ 9

10 - nabídka škol v daném regionu - dostupnost školy /moţnost bydlet doma, internát/ - kvalita výuky - časová náročnost studia - sociální klima školy /počet studentů v ročníku, prevence soc.pat.jevů apod./ (www.pppnj.cz). 1.3 Dítě a porucha chování Dítě se od narození učí rozlišovat ţádoucí a neţádoucí chování, jak jednat v určitých situacích, a v určitém stádiu socializace by mělo být schopno reagovat na něco, o čem ví, ţe je to špatné, pocitem viny. Mělo by chápat význam a podstatu pravidel chování. (Vágnerová, 2004, s. 779) definuje poruchy chování takto: poruchy chování lze charakterizovat jako odchylku v oblasti socializace, kdy jedinec není schopen respektovat normy chování na úrovni odpovídající jeho věku, eventuálně na úrovni svých rozumových schopností. O poruchách chování mluvíme obyčejně aţ ve středním školním věku, i kdyţ se u disponovaných dětí nebo za nepříznivých okolností objevuje neţádoucí chování jiţ v ranějším období. Takový projev můţe signalizovat budoucí závaţnější poruchu, ale můţe mít i přechodné trvání. (Vágnerová, 2004, s. 280) Porucha chování Projevy chování dětí a mládeţe, které nerespektují ustálené společenské normy. Vyskytují se hlavně u sociálně narušené mládeţe, ale také u jedinců s jiným typem postiţení. K jejich vzniku přispívá vliv nevhodného nebo nedostatečného výchovného působení a vlivy sociální nebo určité dispozice osobnost i na podkladě centrálního nervového systému. (Průcha, Walterová, Mareš, 2009, s. 179) Poruchy chování můţeme hodnotit podle jejich společenské závaţnosti a důsledků pro ţivot jedince, např. dětský vzdor, záškoláctví, toxikomanie, loupeţ, agresivita, drogová závislost mladých. (Průcha, Walterová, Mareš, 2009, s. 180) 10

11 Podpora dětí s poruchami chování O jedince s poruchami chování mohou pečovat instituce náleţející do resortu školství, mládeţe a tělovýchovy, spravedlnosti, zdravotnictví, práce a sociálních věcí a to na úrovni poradenství nebo ústavní péče. Převýchovný proces lze členit z různých hledisek. Jedním z nich je věk jedince, který určuje instituce podílející se na převýchově morálně narušeného jedince. V daném případě reedukaci obstarává ministerstvo školství a spravedlnosti. (Renotiérová, Ludíková, 2006 s.249) Zařízení poskytující edukaci a reedukaci Dětem, kterým je diagnostikována porucha chování, se kterou nemohou být nadále v rodině, bývá soudem uloţena ústavní nebo nařízená ochranná výchova. Pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy jsou určená zařízení: - diagnostický ústav - dětský domov - dětský domov se školou - výchovný ústav Diagnostický ústav je vstupním diagnostickým zařízením. Dítě po absolvování diagnostického pobytu, kdy dojde k vyšetření po stránce pedagogické, psychologické, sociální a zdravotní, je zařazeno do zařízení podle věku nebo i pohlaví. Dětský domov je určen pro děti bez závaţných poruch chování ve věku od tří do osmnácti let s nařízenou ústavní výchovou. Děti se vzdělávají v běţných školách v místě působnosti dětského domova. Dětský domov se školou přijímá děti ve věku od 6 let do ukončení povinné školní docházky s poruchou chování. Součástí tohoto zařízení je škola, kde děti pokračují v povinné školní docházce. Je koedukovaný. 11

12 Výchovný ústav je určen pro mladistvé. Dělí se na dívčí a chlapecké. Součástí jsou střední školy většinou odborná učiliště. V některých výchovných ústavech jsou vytvářeny podmínky pro navštěvování běţných škol v okolí zařízení. 1.4 Porucha chování vzhledem k profesní orientaci Pro přístupy k problematice poruch chování v edukačním rámci je potřeba uvaţovat ve vzájemných souvislostech úkolů a role vzdělávání v ţivotě dítěte a individuálních specifik, které přináší dítěti do ţivota porucha chování. (Vojtová, 2010, s. 81) Školský zákon definuje děti s nařízenou ústavní nebo uloţenou ochrannou výchovou jako ţáky sociálně znevýhodněné. Ţáci v riziku poruch chování a s poruchami chování tvoří skupinu, která je v průběhu edukace nejvíce ohroţovaná vyloučením ze školy, ze vzdělávání. Navíc má porucha chování v dětském věku přímý vliv na sociální, akademické a předprofesní dovednosti dítě a současně vytváří překáţku ve vzdělávání. Výzkumy je podloţeno, ţe ţáci s problémy v chování často neví, jak ve škole pracovat, nemívají dostatečně rozvinuté sociální dovednosti, které jsou pro fungování ve třídě důleţité. Více neţ 50% ţáků s poruchami emocí a chování dosahují velmi špatné výsledky ve výuce, k tomu 30% z nich ve třech hlavních předmětech.(vojtová, 2010, s. 82) Přitom kaţdý záţitek selhání zvyšuje pravděpodobnost budoucí protispolečenské odezvy vůči problémům a zvyšuje strach ze školy. Nedostatečný školní výkon provázející problémy v chování dětí/ţáků, má negativní dopad nejen pro jejich sebepojetí, ale na postoje spoluţáků a pedagogů.(vojtová, 2010, s. 82) Pozice outsidera, nedostatek příleţitosti, zaměření na chybu, slabá vazba na školu, nevhodné kázeňské prostředky, nevyhovující kázeň, škodlivá vrstevnická skupina, přijetí agrese jako normy, šikanování, odmítání vrstevníky a sociální izolace jsou nejčastěji uváděná rizika, která omezují příleţitosti a vedou k pasivitě dítěte při vzdělávání. Na druhou stranu mají dlouhodobé problémy s chováním také i vliv na dítě/ţáka samotné. V individuální rovině ovlivňují průběh jeho socializace a edukace, způsoby zvnitřnění hodnot, norem a poţadavků sociálního okolí, vnímání okolního světa a jejich 12

13 objektivizaci. V sociálních interaktivních procesech je deformována jeho sebeobrana a zkušenosti, coţ omezuje jeho kompetence v navazování uspokojivých sociálních vztahů. V ţivotní perspektivě jej ohroţuje nízká vzdělanost.(vojtová, 2010, s. 83) Rodinné prostředí dětí umístěných do dětských domovů se školou bývá velice málo podnětné pro kognitivní rozvoj dítěte. Vztah rodičů ke vzdělání je negativní aţ záporný, coţ se odráţí v přístupu dětí ke vzdělávání. Osobnostní předpoklady ke studiu nebývají rozvinuté, jsou nízké. Ve většině případů mají děti zanedbanou školní docházku a ve vzdělání velké mezery. Prospěch je u většiny spíše podprůměrný vzhledem k zanedbané školní docházce a neschopnosti rodičů se s dítětem připravovat na výuku. Motivace k dalšímu studiu je vytvářená ve většině případů aţ v zařízení. Šance absolventa na uplatnění na pracovním trhu je niţší neţ u dětí z běţných rodin. Je ovlivněna přístupem a vztahem rodiny k práci a schopností začleněním se do pracovního procesu. Výběr typu školy je bezpředmětný. Děti z dětského domova se školou přecházejí do výchovných ústavů, kdy střední školy jsou zřizovány při zařízení, a nabídka učebních oborů je malá. Jen malé procento dětí má moţnost odejít z dětského domova se školou po ukončení povinné školní docházky zpět do rodiny. Dětské domovy se školou ale přípravu dětí na budoucí povolání nepodceňují. Poradenský systém, který u nás existuje, je vyuţíván dá se říct intenzivněji, neţ v rodinách a běţných školách, kdy dítě není ve výchovném zařízení. Výchovný poradce a školní psycholog je v mnohých dětských domovech se školou součástí pedagogického sboru a s dětmi pracuje intenzivně. Zařízení úzce spolupracuje jak s pedagogicko psychologickou poradnou i úřadem práce. S dětmi intenzivně pracují jak vyučující, tak pedagog, který tyto děti přebírá do odpolední péče. Prakticky navazuje na přísunu informací, které převzalo dítě ve škole. Negativem je, ţe pedagog stále pracuje, na rozdíl od rodiče, s vícečlennou skupinkou stejně starých vrstevníků. Problematika je především v zájmu dětí o vzdělávání, který je velice nízký. Nemají často přehled o moţnostech a nabídce trhu. Dítě nemotivují rodiče, ale cizí osoba, která je v jejich podvědomí spíš vykonavatelem jeho odloučení od rodiny neţ ten, s kým by chtěl spolupracovat. Tuto barieru musí pedagogický pracovník překonávat a mezi 13

14 dítětem a sebou vytvořit pouto sebedůvěry. Teprve po jeho vytvoření můţe dítě motivovat, být mu příkladem a rádcem. Prospěch dětí v zařízení bývá většinou velice špatný. Povinná školní docházka je rodiči v mnoha případech zanedbávaná. Děti končí povinnou školní docházku v niţších ročnících. Mohou si sice doplnit chybějící ročníky, ale málokteré si uvědomí přínos tohoto kroku. Volba povolání pak je omezena nabídkou učebních oborů v rámci odborných učilišť. Nejcennější pro děti z dětského domova se školou a i výchovných ústavů je vzdělávání společně s hlavním proudem tzv. s majoritní populací. V mnoha výchovných ústavech se jiţ přistupuje k tomu, ţe děti nastoupí do dostupných učilišť a škol a vzdělávání probíhá přirozenou cestou. Na dítě je tlak ze strany jeho sebeovládání, kdy musí zvládnout veškeré nástrahy. Volba povolání v období pubescence je ztíţená vlastnostmi temperamentu a charakteru jako jsou povrchnost, kolísavost rozhodnutí, nerozhodnost, lhostejnost, výkyvy nálad, nízká úroveň volních vlastností aj. a skutečností, ţe dosud není dokončen vývoj schopností. Většinu těchto vlastností má dítě s poruchou chování oslabeno. Volba povolání pro něj pak bývá daleko problematičtější neţ pro dítě zdravé. V jeho případě potřebuje podporu a pomoc dvojnásobně. Sociální znevýhodnění Jedinec, který má v důsledku svého sociálního postavení omezen přístup k některým společenským či materiálním statkům, např. vlivem původu, náboţenství socioekonomického statusu aj. (Průcha, Walterová, Mareš, 2009, s. 230) Bariéry, které musí překonat dítě s poruchou chování, můţeme shrnout pod pojem sociální znevýhodnění. Němec, Vojtová (2009) uvádějí následující klasifikaci sociálního znevýhodnění: - rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením - ohroţení sociálně patologickými jevy - nařízení ústavní výchovy 14

15 - ochranná výchova - postavení azylantů nebo účastníku ţádajících o azyl - menšiny Cílem by mělo být integrace těchto dětí do hlavního vzdělávací proudu. Předpokladem by muselo být vhodná organizace výuky, personální obsazení, materiální a obsahové vybavení a správná strategie výuky. 15

16 2 Předprofesní příprava dětí v DD sš, ZŠ a ŠJ Jedním ze stěţejních a velmi důleţitých kroků, které musí dospívající jedinec učinit, a úspěšně zvládnout je profesní orientace a volba povolání. Klíčem k úspěchu v této oblasti je dosaţení několika předpokladů, které jsou nezbytně nutné pro úspěšnou budoucí volbu a rozhodnutí. Ţák musí dosáhnout především odpovídajícího stupně sebepoznání, naučit se efektivně plánovat, vhodně pracovat s informacemi a získat orientaci ve světě práce. Ne vţdy je však snadné skloubit zájmy, sklony, přání, dovednosti, psychické a fyzické schopnosti s předpoklady a poţadavky, které klade určité povolání. 2.1 Zákony a legislativa Legislativní podmínky vychází z Úmluvy o právech dítěte, kterou přijala Organizace Spojených národů v roce 1989 v New Yorku na svém Generálním zasedání. Představuje soubor základních práv dítěte. Vlastním obsahem je padesát čtyři článků, uvádějících v podstatě čtyři základní okruhy práv dítěte: statutární práva práva na přeţití a rozvoj práva na ochranu v jakékoli nepříznivé situaci práva na společenskou participaci dítěte, vycházející z jeho práva na vlastní názor Je to mezinárodní právní dokument o právech dítěte. Nemá platnost jen v ČR, ale téměř v celosvětovém měřítku. Je součástí Ústavy ČR, od r.1991, kdy ČR podepsala tuto listinu, a zákonem 104/1991 Sb.se ČR zavazuje v její plnění. Bílá kniha je systémový projekt, formující myšlenková východiska, obecné záměry a rozvojové programy směrodatné pro vývoj vzdělávací soustavy. Vychází z cílů vzdělávací politiky formulovaných vládou v roce Vzdělávání v České republice legislativně upravuje Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném vzdělávání (školský zákon) ze 16

17 dne 24. září Tento zákon upravuje předškolní, základní, střední, vyšší odborné a některé jiné vzdělávání ve školách a školských zařízeních, stanoví podmínky, za nichţ se vzdělávání a výchova (dále jen "vzdělávání") uskutečňuje, vymezuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob při vzdělávání a stanoví působnost orgánů vykonávajících státní správu a samosprávu ve školství. Důleţitými paragrafy v tomto zákoně jsou: ( 4) obsahuje informace o Rámcových vzdělávacích programech, ( 5) stanovuje informace o Školních vzdělávacích programech, ( 16) vymezuje vzdělávání dětí, ţáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, ţáků a studentů nadaných, ( 18) individuální vzdělávací plán a ( 51) hodnocení výsledků vzdělávání ţáků. V oblasti poradenství je významný ( 116) o školských poradenských zařízeních. Dále ( 59) nám přiblíţí podmínky přijetí ke vzdělávání na střední škole ( 60) o kritériích a podmínkách přijímání do prvního ročníku vzdělávání na střední škole, ( 60a) zápisový lístek, ( 60b) nás informuje o termínech podání přihlášky pro první kolo přijímacího řízení. Školský zákon nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2005 a navazují na něho dvě důleţité vyhlášky k edukaci ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Konkrétně se jedná o Vyhlášku 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních, ze dne 9. února 2005 a Vyhlášku 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a studentů mimořádně nadaných, ze dne 9. února Vyhláška MŠMT č.72/2005 Sb., o poskytování poradenských sluţeb ve školách a školských zařízeních. Vyhláška obsahuje velmi důleţité pokyny, jimiţ se řídí činnost a rozsah poradenské činnosti škol. Upravuje pravidla pro poskytování těchto sluţeb nejen ţákům či studentům, ale i jejich zákonným zástupcům a stejně tak i školám a školským zařízením. Informuje o typech školských poradenských zařízení a o rozsahu a obsahu jimi poskytovaných sluţeb. Stanovuje standardní činnosti poraden, speciálně poradenských center i školních poradenských pracovišť. Její význam spočívá mimo jiné i v tom, ţe poskytuje závazný návod, jak zpracovávat záznamy nejen o vyšetření, ale i o péči a to jak o individuální péči, tak i o péči skupinové. Poskytuje pracovníkům ve školství i informace o moţnostech spolupráce se školami a školskými zařízeními a se školními poradenskými pracovišti. 17

18 Vyhláška MŠMT č.73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, ţáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a o vzdělávání dětí, ţáků a studentů mimořádně nadaných. Jedná se o vyhlášku, která má mimořádný význam pro vzdělávání nejen dětí postiţených, ale i dětí mimořádně nadaných. Vyhláška pojednává rovněţ o podpůrných vzdělávacích opatřeních a o formách speciálního vzdělávání u ţáků s těţkým zdravotním postiţením. Věnuje se i rámcovému vzdělávacímu programu, školním vzdělávacím programům a individuálním vzdělávacím plánům. Řeší i problematiku zpracování plánu práce a jeho obsahu. Věnuje pozornost rozvoji nadání ţáků. Zákon č. 359/1991 Sb. o sociálně právní ochraně dětí a mládeţe v platném znění má zásadní význam pro celý školský poradenský systém (nejen pro děti s poruchami chování ) má ust. 12 cit. zákona. Podle něj platí, ţe: (1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností může uložit rodičům povinnost využít pomoc odborného poradenského zařízení, pokud rodiče: a) nezajistili dítěti odbornou poradenskou pomoc, ačkoliv dítě takovou pomoc nezbytně potřebuje a obecní úřad obce s rozšířenou působností takovou pomoc předtím doporučil, b) nejsou schopni řešit problémy spojené s výchovou dítěte bez odborné poradenské pomoci, zejména při sporech o úpravě výchovy dítěte nebo úpravě styku s dítětem. 2.2 Vzdělanost, vzdělání a předprofesní příprava dítěte s poruchou chování Vzdělávání - edukace člověka začíná jeho narozením, a můţeme říci, ţe je to nikdy nekončící ţivotní proces. Vzdělání v osobnostním pojetí chápeme jako součást socializace jedince. Vzdělání je pak součást kognitivní vybavenosti osobnosti (osvojené vědomosti, dovednosti, postoje, hodnoty, normy) která se zformovala prostřednictvím vzdělávacích procesů. 18

19 V obsahovém pojetí je pak vzdělání zkonstruovaný systém informací a činností, které jsou plánovány v kurikulu různých škol a vyučovacích předmětů a realizovány ve výuce. Souhrně jsou tyto informace a činnosti chápány jakoţto učivo, obsah vzdělání, nebo jako vzdělávací cíle. V institucionálním pojetí je pak vzdělání společensky organizovaná činnost zabezpečovaná institucí školství, formálního vzdělávání, celoţivotního učení. Vzdělání jakoţto instituce je ve společnosti bohatě diferencováno prostřednictvím úrovní vzdělání, stupňů a druhů na vzdělání základní, středoškolské, vysokoškolské. V sociometrickém pojetí je vzdělání chápáno jako jedna z kategorií, které charakterizují populaci. Je to vlastnost populace determinovaná sociálními faktory (sociální původ) a ekonomickými faktory (náklady na vzdělání). Přitom kvalita vzdělání ovlivňuje kvalifikační strukturu obyvatelstva, a tím i ekonomický a kulturní potenciál společnosti. V procesuálním pojetí je vzdělání, přesněji vzdělávání proces, jímţ se realizují stavy jedince a společnosti ve smyslu pojetí. (Průcha, Walterová, Mareš, 2009, s. 292) Vzdělanost. Pojem lze chápat v několika významech. Dosaţená vzdělanost populace, to je podíl osob v zemi s určitou úrovní vzdělání. Je povaţována za jeden z indikátorů vzdělávání, a měřena v mezinárodních komparacích OECD, EU aj. V sociometrickém pojetí vzdělanostní struktura obyvatelstva země, sociálních, profesních, etnických skupin. Například podíl vysokoškolsky vzdělaných osob v obyvatelstvu. Dále je vzdělanost určována jakoţto hustota sítě škol v poměru k počtu obyvatel. Vzdělanost jako kvalita vzdělání poskytovaného školami. Lze ji zjišťovat měřením vzdělávacích výsledků. (Průcha, Walterová, Mareš, 2009, s. 293) 19

20 Předprofesní příprava. Rámcový vzdělávací program je kurikulární dokument, který vymezuje představy státu o zaměření, obsahu a výsledcích základního vzdělávání. Nové principy v politice pro vzdělávání ţáků od 3 do 19 let byly schváleny MŠMT v roce 2004, a tímto rozhodnutím se změnil systém kurikulárních dokumentů. Ty jsou nyní vytvářeny na dvou úrovních a to na úrovni státní a na úrovni školské. Národní program vzdělávání vymezuje počáteční vzdělávání jako celek a rámcové programy pak vymezují závazné rámce pro jednotlivé etapy vzdělávání (předškolní, základní a střední vzdělávání). Školní úroveň pak představuje školní vzdělávací programy, podle kterých se uskutečňuje výuka na jednotlivých školách. Vzdělávací obsah základního vzdělávání je v RVP ZV orientačně rozdělen do devíti vzdělávacích oblastí : Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura, Cizí jazyk) Matematika a její aplikace (Matematika a její aplikace) Informační a komunikační technologie (Informační a komunikační technologie) Člověk a jeho svět (Člověk a jeho svět) Člověk a společnost (Dějepis, Výchova k občanství) Člověk a příroda (Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis) Umění a kultura (Hudební výchova, Výtvarná výchova) Člověk a zdraví (Výchova ke zdraví, Tělesná výchova) Člověk a svět práce (Člověk a svět práce) Tematický okruh Svět práce Přípravě ţáků na volbu povolání se věnuje samostatný tematický okruh Svět práce (součást vzdělávací oblasti Člověk a svět práce) Vzdělávací oblast Člověk a svět práce utváří a rozvíjí u ţáků potřebné klíčové kompetence pro volbu povolání tím, ţe je vede k: pozitivnímu vztahu k práci; chápání práce a pracovní činnosti jako příleţitosti k seberealizaci, sebeaktualizaci a k rozvíjení podnikatelského myšlení; orientaci v různých oborech lidské činnosti, formách fyzické a duševní práce; 20

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ

VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ 1 VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ Obsah: Výchova k volbě povolání vzdělávací cíle str. 2 Obsahové zařazení tematických okruhů str. 3 Výchova k občanství 6.- 7. ročník str. 4 Výchova k občanství 8.- 9. ročník

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga v resortu MŠMT Uplatňované principy integrace a inkluze při vzdělávání, vzdělávání dětí/žáků/studentů se stále těžšími

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost x odlišnost v poradenství Poradenská služba vytváří koncept rovných příležitostí, vychází ze snahy vyrovnávat podmínky pro vzdělání, s respektem

Více

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem?

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem? Výklad vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb. nejčastější otázky

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze 21. 11. 2013, Bratislava Inovatívne technológie včasnej prevencie v poradenských systémoch a preventívnych programoch Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní

Více

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání legislativně vymezené, obsahově stanovené a časově ohraničené úseky vzdělávání, které odpovídají vzdělávání podle daného rámcového vzdělávacího programu integrace vzdělávacího

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, www.zsbecov.cz Výchovné poradenství Výchovná poradkyně: Mgr. Jana Wolfová Konzultační hodiny:

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

SOCIOLOGICKÁ ANALÝZA PŘECHODŮ ROMSKÝCH DĚTÍ ZE SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉHO PROSTŘEDÍ ZE ZÁKLADNÍCH NA STŘEDNÍ ŠKOLY. Prezentace výsledků. www.gac.

SOCIOLOGICKÁ ANALÝZA PŘECHODŮ ROMSKÝCH DĚTÍ ZE SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉHO PROSTŘEDÍ ZE ZÁKLADNÍCH NA STŘEDNÍ ŠKOLY. Prezentace výsledků. www.gac. SOCIOLOGICKÁ ANALÝZA PŘECHODŮ ROMSKÝCH DĚTÍ ZE SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉHO PROSTŘEDÍ ZE ZÁKLADNÍCH NA STŘEDNÍ ŠKOLY Prezentace výsledků www.gac.cz TENTO PROJEKT BYL PODPOŘEN Z DOTAČNÍHO PROGRAMU MŠMT NA PODPORU

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání Inkluzivní vzdělávání Instand Karlovy Vary 2014 PhDr. J. Slowík, Ph.D. Mgr. Ivana Čamková Co je to inkluze? postoj vycházející z přesvědčení, že všichni lidé jsou si rovni v důstojnosti a právech nikdy

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA Pedagogickopsychologická diagnostika je učitelův nástroj poznání podmínek, průběhu a výsledků řízeného procesu. Snaží se o poznání příčin, které učiteli umožní na základě

Více

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Vzdělávací soustava. Celoživotní učení, počáteční a další vzdělávání. 1 Vzdělávací soustava ČR Obsah semináře: Vzdělávací soustava, vzdělávací systém

Více

OVĚŘENO: Datum: 15.5. 2013 třída: 2.KOP

OVĚŘENO: Datum: 15.5. 2013 třída: 2.KOP VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 16, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 15.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ

PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ PhDr. Lucie Plešková konference Sítě mateřských center pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí SPOLEČNOST PŘÁTELSKÁ

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K. Školní vzdělávací program OBCHODNÍK

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K. Školní vzdělávací program OBCHODNÍK Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K Školní vzdělávací program OBCHODNÍK 1 O B C H O D N Í K... 1 Školní vzdělávací program OBCHODNÍK... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V NĚMECKÉM JAZYCE (OKN) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

ORGANIZAČNÍ FORMY VÝUKY

ORGANIZAČNÍ FORMY VÝUKY ORGANIZAČNÍ FORMY VÝUKY Pod tímto pojmem se rozumí uspořádání výuky, tj. organizace činnosti učitele i žáků při vyučování. Každá z organizačních forem vytváří vztahy mezi žákem, vyučujícím, obsahem a prostředky

Více

Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání

Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání Aktuální změny v legislativě D 1.2 Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání Mgr. Zdeněk Pracný, MŠMT Praha???? Jaký je obsah nařízení

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Koncepce školního poradenského pracoviště

Koncepce školního poradenského pracoviště Gymnázium Dr. J. Pekaře Palackého 211 Mladá Boleslav Koncepce školního poradenského pracoviště Zpracovala: PhDr.Zuzana Knesplová, Mgr. Jana Maršounová, Mgr. Dana Patočková 1. Charakteristika školy Gymnázium

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

Příklad dobré praxe IV z realizace kariérového poradenství

Příklad dobré praxe IV z realizace kariérového poradenství Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe IV z realizace kariérového poradenství Mgr. Miloš Blecha 2010

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY. et al.

KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY. et al. KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY et al. 1 VÝCHODISKA ( AXIOMY ) REFORMY a) zvýšení vzdělávací autonomie škol umožnit školám svobodnější rozhodování, pokud jde především o volbu vzdělávacích

Více

VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ PŘEDPROFESNÍ PŘÍPRAVA VOLBA POVOLÁNÍ

VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ PŘEDPROFESNÍ PŘÍPRAVA VOLBA POVOLÁNÍ Základní škola Dubá, okres Česká Lípa Dlouhá 113, 471 41 Dubá IČO:48282979 el.adresa: zsduba@atlas.cz, http://www.zsduba.cz, tel.:487 883 951-3 VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ PŘEDPROFESNÍ PŘÍPRAVA VOLBA POVOLÁNÍ

Více

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam zkratek 1/5 Příloha č. 1 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek,

Více

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Oddíl A Přehled úkolů podle 174 odst. 2 písm. b) až e) a odst. 5 školského zákona A 1 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení

Více

Studium pedagogiky pro učitele 2014

Studium pedagogiky pro učitele 2014 Studium pedagogiky pro učitele 2014 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy

Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Následující informativní přehled uvádí právní předpisy v resortu školství, mládeže a tělovýchovy ve znění účinném k 1. 6. 2014. Členění

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Identifikace nadání z pohledu poradenské praxe. PhDr. Pavla Picková PPP pro Prahu 1,2 a 4

Identifikace nadání z pohledu poradenské praxe. PhDr. Pavla Picková PPP pro Prahu 1,2 a 4 Identifikace nadání z pohledu poradenské praxe PhDr. Pavla Picková PPP pro Prahu 1,2 a 4 Koordinátoři péče o mimořádně nadané v ČR Od roku 2003 působí v každém kraji ČR krajští koordinátoři péče o nadané

Více

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola ŠKOLSKÁ SOUSTAVA Školy - 7 mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Školská zařízení 7 poskytuje

Více

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika UČEBNÍ OSNOVA předmětu Ekonomika střední vzdělání s maturitní zkouškou 18-20-0/ 01 Informační technologie - Elektronické počítačové systémy Téma: Finanční gramotnost Počet hodin v UP celkem: 96 Počet hodin

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Částka: 20/2005 Sb. Datum účinnosti: 17. února 2005 Ve znění

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie (realizuje se ve školním předmětu práce s počítačem).

ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie (realizuje se ve školním předmětu práce s počítačem). Seznam příloh: Příloha č.1: ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie Příloha č.2: Výukové programy vhodné pro reedukaci SPU Příloha č.3: Rozhovor s učiteli školy Příloha

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

2005/458 Sb. Vyhláška, kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací péče ve střediscích výchovné péče 458/2005

2005/458 Sb. Vyhláška, kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací péče ve střediscích výchovné péče 458/2005 2005/458 Sb. Vyhláška, kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací péče ve střediscích výchovné péče 458/2005 Vyhláška, kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací

Více

UČEBNÍ OSNOVA. Učební osnova předmětu EKONOMIKA. Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel

UČEBNÍ OSNOVA. Učební osnova předmětu EKONOMIKA. Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel UČEBNÍ OSNOVA Učební osnova předmětu EKONOMIKA Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel Počet hodin celkem: 66 Počet hodin tématu finanční gramotnost

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více