VEDENÍ. Vedení je proces ovlivňování lidí tak, aby jejich činnost přispívala k dosahování firemních cílů.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VEDENÍ. Vedení je proces ovlivňování lidí tak, aby jejich činnost přispívala k dosahování firemních cílů."

Transkript

1 VEDENÍ Vedení je proces ovlivňování lidí tak, aby jejich činnost přispívala k dosahování firemních cílů. 1. Motivace Motivace jsou obecně hmotné i nehmotné pobídky pracovníků. 1.1 Základní pojmy teorie pracovní motivace Motivací rozumíme vnitřní proces utváření cílů, postojů a chování člověka. Motivem je každá vnitřní pohnutka resp.vnitřní důvod podněcující jednání člověka. Motivaci ovlivňují vnější kritéria (společnost, normy, morální kodex) a vnitřní kritéria (osobní cíle, zkušenosti, sebehodnocení). Motivaci chápeme jako řetězec reakcí: Potřeba přání uspokojení Motivace je vnitřní popud, vyvolávající jednání směřující k určitému cíli Stimulace představuje soubor vnějších pobídek a podnětů, které působí na motivaci 1.2 Vývoj motivačních koncepcí Koncepce racionálně ekonomického chování člověka Jedná se o přístupy raného taylorismu na počátku minulého století. Člověk je primárně motivován monetárními prostředky. Průměrný člověk nerad pracuje a práci se vyhýbá, chce být raději veden, čímž se vyhýbá zodpovědnosti. Koncepce sociálního člověka Člověk je v první řadě motivován sociálními potřebami, sociální síly uvnitř skupiny mohou být silnější, než opatření nadřízených. Koncepce realizujícího se člověka Představitelem této koncepce je především filozof Abraham Maslow. Podle něj jednání člověka ovlivňují hierarchicky uspořádané potřeby tzv.maslowova pyramida. Člověk se snaží nejprve uspokojit své základní životní potřeby, dále potřeby jeho rodiny, poté sociální jistoty a uznání. Na vrcholu pyramidy stojí seberealizace. Koncepce komplexního člověka Jde o moderní koncepci, využívá toho, že člověk je mnohostranný a schopný přeměny. Striktní předpisy omezují iniciativu a aktivitu lidí. Pracovníky motivuje jasnými představami a snaží se je pro ně získat. Další zásady otevřená komunikace, věnování pozornosti pracovnímu prostředí, rozvoj kvalifikace pracovníků

2 1.3 Motivační nástroje Přímé nástroje řízení manager motivuje pracovníky delegováním odpovědnosti a řízení, jedná se o rutinní rozhodování v běžných záležitostech. V některých případech je nutné použít metodické pokyny, směrnice, atd.. Přímé motivační nástroje ekonomické jsou prémie, odměny, podíly Nepřímé motivační nástroje mimoekonomické jsou např.pochvaly, uznání, dobré pracovní klima, dobré pracovní prostředí. Specializace může mít negativní vliv na monotonii práce, je třeba využít humanizace např. rotace pracovníků, rozšiřování a obohacováno práce. 2. Moderní přístupy k vedení lidí Na výkonnost pracovníků působí dva faktory: připravenost k výkonu schopnost podávat výkon Předpoklady výkonnosti pracovníků: organizačně technické, vymezení působnosti, pravomocí, zajištění výrobních a pracovních dispozic, poučení nebo zaškolení pracovníků technicko technologické předpoklady, zajištění materiálu, zařízení, pomůcek, zabezpečení vhodného pracovního prostředí, osvětlení, tepla 2.1 Vymezení cílových stavů Posilování sounáležitosti s firmou je hlavní zásada tohoto druhu motivace. Volí se otevřená forma komunikace, připouští se kritika, případně odlišné názory, iniciuje se spolupráce a spolupodílení na rozhodování už od nejnižších stupňů řízení. 2.2 Moderní formy aktivizace pracovníků APS autonomní pracovní skupiny představují jednu z forem aktivizace pracovníků. Jedná se o skupiny, které tvoří základní články výroby a přidělují se jim určité komplexní úkoly. Skupina má plnou zodpovědnost za odvedenou práci a její kvalitu, práci si rozděluje sama uvnitř skupiny, volí ze svého středu zástupce jenž jí zastupuje navenek 2.3 Vzdělávací programy Specifickou formou aktivizace pracovníků je rozvoj a zvyšování kvalifikace. Jedná se o různé kurzy a školení, které zvyšují kvalifikaci v daném oboru. Na zaměstnance často působí silně motivačně 3. Řízení lidských zdrojů

3 Personální management by měl specifikovat požadavky na pracovní místo, vede agendu zaměstnanců, získává a vybírá pracovníky, rozhoduje o jejich odměňování, stará se o pracovní podmínky a ochranu při práci, organizuje další vzdělávání, atd 3.1 Specifikace požadavků na pracovní místo Doporučuje se užívat obecné charakteristiky pracovních míst, ze kterých jsou zřejmé kvalifikační předpoklady a kompetenční a odpovědnostní mantinely dané činnosti. 3.2 Plánovaní lidských zdrojů Jedná se průběžné analýzy, zda firma zaměstnává správný počet a typ lidí s ohledem na plnění strategických cílů. Obvykle se vychází z informací nižších managerů, kteří by měli nejlépe znát potřeby svých míst. Při uvažovaných změnách s vysokým stupněm nejistoty pomáhá intuice 3.3 Získávání a výběr pracovníků Většina organizací se snaží využít především interní zdroje. K dalším obvyklým způsobů získávání zaměstnanců patří: inzerce osobní doporučení získávání pomocí personální agentury Techniky výběru jsou následující: vstupní pohovor testování ověření během zkušební doby 3.4 Hodnocení pracovníků a jejich výkonů Hodnocení slouží ke zjištění, zda jsou pracovníci na správných místech. Dělíme na hodnocení: kvalitativní (např. v obchodu) kvantitativní (např. v dělnické profesi) U managerů hodnotíme především: schopnost vytvářet strategii organizace umění organizovat práci umění jednat a komunikovat znalost personálního managementu celkové charakterové vlastnosti Hodnotí se dosahování stanovených cílů, porovnávají se celkové výkony 3.5 Odměňování pracovníků

4 Jedná se především o hmotnou stimulaci: přímá, pevné tarifní mzdy, provize nepřímá, ostatní požitky (např. volná dispozice se služebním autem ) 3.6 Organizace dalšího vzdělávání Existují dva základní druhy vzdělávání: vstupní zaškolení, nejen odborné, ale i protipožární, bezpečnostní, atd.. program následných školení a vzdělávání (kurzy školení) O dosažené úrovni a aktuálnosti vzdělání by se měla vést evidence 3.7 Zabezpečení pracovních podmínek a sociální péče Péče o pracovní podmínky, hygienu a bezpečnost práce má významný vliv na spokojenost zaměstnanců. Jedná se o tzv. humanizaci práce: zdravé a bezpečné pracovní prostředí úprava pracovní doby (pružná) specifická pravidla pro práci a odměňování Dobré sociální klima by mělo zvyšovat sounáležitost a loajalitu s podnikem. K analýzám lze využít např. dotazníky 1. Základní pojmy ORGANIZOVÁNÍ Organizování je vymezení vzájemných vztahů lidí a prostředků při plnění určitých záměrů. Na výrobě jednoho produktu se podílí více jednotlivých specialistů, jejich koordinovaná dělba práce zefektivňuje celkovou produktivitu práce. S ohledem na tělesnou i duševní kapacitu managera existuje maximální počet podřízených to se označuje jako optimální rozpětí řízení. Přenášení pravomocí na vyšší organizační úrovně nazýváme centralizací, delegování kompetencí a působnosti na nižší úrovně je decentralizace. 2. Vytváření organizačních struktur Organizační činnost, jejímž výsledkem je návrh struktury organizace, musí respektovat základní vztah mezi managementem a organizační strukturou. 2.1 Liniově organizační struktura Vyznačuje se jednoznačnými vazbami mezi podřízenými a nadřízeným. 2.2 Funkční organizační struktura Stejně jako liniová, ale jeden podřízený může mít více nadřízených. Nevýhoda křížení příkazů.

5 2.3 Liniově štábní struktura Jako liniová, na vyšších úrovních řízení, nadřízený využívá štáb team spolupracovníků. Štáby na různých úrovních komunikují vertikálně. 2.4 Divizní organizační struktura Velké společnosti se mohou dělit na divize, např. podle produktů, na autonomní organizační jednotky SBU (Small Business Unit) Divize tvoří samostatné ekonomické celky, o rozdělení zisku a investicích rozhoduje ale vrcholové vedení firmy. 2.5 Pružné organizační struktury Principem cílově programového řízení je plnění speciálních úkolů projektové řízení. V jednotlivých projektech je důležitý čas rozpočet výsledky. Projektové řízení je dočasné, účelové, reaguje na aktuální změny ekonomické reality Pro řízení projektů se jmenují koordinátoři projekt manager, k zajištění se využívá buď souběžné činnosti zaměstnanců s jejich běžnou pracovní náplní (funkční struktura) nebo v se případě čisté projektové struktury uvolňují zaměstnanci pouze pro působení v projektovém týmu. 3. Firemní dokumentace Osvobozuje management od rutinního rozhodování, to se nahrazuje vydávání směrnic, metodických pokynů, apod Výrobně technická dokumentace o technické normy (konstrukce, parametry) o technicko hospodářské normy (spotřeby materiálu, času, ) o standardní normativy operativního řízení Organizačně řídící dokumentace vnitřní řády, směrnice, metodické pokyny 4. Vrcholové vedení firem Valná hromada akcionářů se schází 1x za rok, rozhoduje o dividendách, rozdělení zisku, určení svých zástupců Dozorčí rada se schází ca.1x měsíčnš, má 5 11 členů, řeší obchodně technické otázky výroby, aktuální finance Představenstvo je nejvyšší výkonný management společnosti, v jeho čele stojí generální ředitel, operativně rozhoduje o aktuálních problémech, zpracovává a zabezpečuje hospodářskou politiku.

6 Dodatky k tématu z externích zdrojů: Nastavte efektivní řízení pracovního výkonu I. Jan Míka na konci dvacátého století dochází v pojetí lidských zdrojů a jejich řízení k významné změně řízení lidských zdrojů se stává součástí strategického řízení organizace a rozhodování o lidských zdrojích se přesunuje stále více na liniové manažery. Na druhé straně se však organizace potýkají s problémy spojenými se stagnací produktivity, nežádoucím vztahem pracovníků k organizaci a jejich přístupu k práci, úpadkem morálky a nedostatečnou motivací. Organizace logicky hledají takové přístupy a nástroje řízení lidských zdrojů, které by jim pomohly sladit zájmy jak zaměstnanců, tak jednotlivých skupin působících v rámci organizace s jejími cíli. Neboli, řečeno jinak, zlepšit vztah zaměstnanců k organizaci a zvýšit pracovní výkon. (viz Je vaše společnost flexibilní) Jedním z možných přístupů je Řízení pracovního výkonu ( viz Úkoly výkonného personálního systému). Jeho cílem je spojit cíle organizace a jednotlivých pracovníků, zvýšit podíl pracovníků na plnění cílů organizace, dosáhnout toho, aby zaměstnanec pracoval ne více, ale efektivněji. Řízení pracovního výkonu využívá systémových přístupů, komunikace a motivace. Teoretická východiska Řízení pracovního výkonu využívá teorií motivace a stanovení cílů. Vychází z poznatku, že lidské chování je cílené, podmíněné a motivované. Příčinou chování člověka je motiv tzn. snaha uspokojit potřebu. Aby se potřeba stala hybnou silou jednání, musí však existovat reálná možnost jejího naplnění (kterou nazýváme stimul). Řízení pracovního výkonu čerpá z následujících teorií jednak z Maslowovy teorie potřeb, Herzbergova dvoufaktorového modelu motivace (podle Herzberga existují dva tipy motivátorů tzv. satisfaktory a dissatisfaktory ) a Vroomovy expekteční teorie. Podle Vrooma je motivace funkcí expektace (očekávání, že jednání povede k výsledku), instrumentality (očekávání, že výsledek povede k odměně) a valence (hodnoty cíle). Celá tato teorie lze také vyjádřit rovnicí M=f(V*E), M je úroveň motivace, V je valence a E je expektace tady, že motivace je funkcí valence a expektace (pokud je V, nebo E rovno nule, je také motivace nulová. Teorie stanovení cílů je založana na poznatku, že cíle mohou hrát významnou roli při motivaci pracovního výkonu. Podle E. Locka, autora této teorie je nutné, aby manažeři dokázali formulovat strategické cíle organizace tak, aby se s nimi mohli lidé ztotožnit. Pokud dojde ke ztotožnění s cíli, lze je pak využít jako prostředek k motivaci výkonu zaměstnanců a zajistit tak jejich dosáhnutí.

7 Systém řízení výkonu Systematické řízení pracovního výkonu obvykle vyžaduje uskutečnění následujících činností: 1. stanovení cílů 2. měření pracovního výkonu 3. oznámení výsledů 4. odměňování podle výsledků 5. úprava cílů Ad 1 stanovení cílů Klíčový význam má stanovení cílů jednotlivých pracovníků, nebo pracovních kolektivů. Aby systémm mohl plnit svůj cíl přispívat k naplnění cílů organizace je třeba konkrétní cíle odvodit ze strategických cílů, které si stanovila organiazace. Cíle by měly být zejména SMART (z angl. chytrý, nebo také jako zkratka slov specific, measurable, agreed, resourced, timescaled neboli specifické, měřitelné, odsouhlasené, se zajištěnými zdroji, časově vymezené) Při formulování cílů organizace se často vyskytují problémy trojího typu: Organizace neumí jasně stanovit svoje cíle. Cílů je příliš mnoho, mohou být i protikladné. Strategické cíle se nepodaří segmentovat na jednotlivé úkoly. Cíle jsou zaměřené hlavně na některé části pracovního chování a nepostihují tak celý přínos pracovníka k plnení cílů organizace Cíle nejsou stabilní v čase mění se ad hoc Nastavte efektivní řízení pracovního výkonu II. Jan Míka Systém měření pracovního výkonu klade důraz na zpětnou vazbu, tedy na poskytování informací o dosaženém pracovním výkonu. V závislosti na preferovaném pracovním chování jsou pak volena kritéria, podle kterých se bude pracovní výkon posuzovat. Kritéria by měla být stanoveno pokud možno objektivně problém může vyvstat s jejich měřitelností kvalita ukazatelů může být nedostatečná. Ad2 Měření pracovního výkonu Systém měření pracovního výkonu klade důraz na zpětnou vazbu, tedy na poskytování informací o dosaženém pracovním výkonu. V závislosti na preferovaném pracovním chování jsou pak volena kritéria, podle kterých se bude pracovní výkon posuzovat. Kritéria by měla být stanoveno pokud možno objektivně problém může vyvstat s jejich měřitelností kvalita ukazatelů může být nedostatečná. Pracovní výkon může být ovlivněn na pracovníkovi nezávislými kritérii (jako je zastaralá výrobní technologie, spolupracovníci, vnější faktory). Proto by měla být tato kritéria 1. rezistentní vůči rušivým vlivům okolí

8 2. nemanipulovatelná 3. snadno pochopitelná (transparentní) 4. lehko ověřitelná 5. odrážející pracovní výkon Preference objektivních a měřitelných kritérií však nemusí odrážet skutečný výkon pracovníka. Jejich vypovídací hodonota o jeho přínosu k plnění cíle organizace je potom nízká. Některé důležité faktory se nadto měří velmi nesnadno (vezměme si například spokojenost zákazníka ). Ad3 Oznámení výsledku Cílem této fáze řízení pracovního výkonu je poskytnutí důležité zpětné vazby pracovníkovi a organizaci. Účelem informování pracovníka o jeho pracovním výkonu je jeho zplepšení. Slouží k zjištění nedostatků a nalezení způsobu jejich odstranění. Pokud je pracovní výkon základem pro odměňování, vytváří se tak kotivačnía donucovací faktor. Informace o pracovním výkonu slouží paralelně organizaci k prověření systému hodnocení pracovního výkonu a hlavně k prověření strategických cílů, k redefinici cílů podle měnících se podmínek a zdokonelení celého systému řízení pracovního výkonu. Ad 4 Odměňování podle výsledků K tomu, aby celý systém řízení pracovního výkonu účinně fungoval je zapotřebí navázat odměňování na cíle, o které pracovníci usilují. Přitom je třeba akceptovat teorii valence tedy potřebnost a souznění cíle s pracovníkem. Pracovní chování může být oceněno v zásadě dvěma druhy odměn odměnami vycházejícími z práce samotné ty směřují k uspokojení tzv. vyšších potřeb (podle Maslowa uznání, seberealizace) a odměnami, vycházejícími z vnějších atributů práce ty mají formu peněžních, nebo nepeněžních plnění. Je důležité mít rovněž na zřeteli, že cíle musí být motivující pro jednotlivce; vzhledem k rozdílům v individuálních hodnotových preferencích by ideálním řešením bylo individuální stanovení cílů. To však není z praktických důvodů dost dobře možné; hledá se tedy tzv. Druhé nejlepší řešení. Dále je třeba uvažovat nad tím, že struktura potřeb se mění v čase. Podle maslowa již uspokojená potřeba nemá motivační sílů. Ad5 Úprava cílů Na základě dosáhnutémo pracovního výkonu je možné upřesnit formulaci strategických cílů organizace. Tyto cíle nejsou v čase neměnné v závislosti na měnících se okolnostech je třeba je upravovat tak, aby vyjadřovaly skutečné potřeby organizece. Je samozřejmé, že je třeba přihlížet i k měnícímu se motivačnímu profilu pracovníků. Tato závěrečná fáze se zároveň stává první fází nového cyklu řízení pracovního výkonu. Zásada efektivnosti systému K tomu, aby systém řízení pracovního výkonu bezproblémově fungoval je třeba, aby zůstala zachována jeho vnitří provázanost. Mimořádný význam má zásada odvozená z expektační teorie pracovníci musí cítit těsnou provázanost mezi svým úsilím a měřeným výsledkem práce, tj. musí mít možnost cíle dosáhnout. Tento požadavek je podpořen poznatky teorie stanovení cílů cíle mejí být náročné, ale ne nedosažitelné. Pro systém řízení pracovního výkonu jsou proto klíčové dvě vazby

9 1. úsilí měřený výkon 2. výkon odměna Systém řízení pracovního výkonu je někdy kritizovaný jako příliš zjednodušující. Je však spíše rámce, který by měl být naplněný konkrétními nástroji, než detailním návodem určeným k bezprostřednímu uplatněním. Protože se převážně soustřeďuje na výkon, neřeší příliš zlepšování vztahu zaměstnanců a organizace. Neklade si za cíl nahradit jemnou pavučinu vztahů, které propojují jednotlivce a organizaci. Seberealizace by Maslow Vydáno dne (356 přečtení) Nejdůležitějším rysem seberealizovaného člověka je podle Maslowa tvořivost, která spočívá v tom, že jeho smysl a myšlení jsou otevřené novým zkušenostem, dokáže vidět věci kolem sebe novým způsobem a dokáže dojít k novým závěrům na základě známých informací. Další charakteristiky seberealizovaného člověka jsou ve svém souhrnu obrazem pozitivního lidkého bytí. Maslow uvádí dvanáct charakteristik seberealizovaného člověka: 1. Vnímá lidi a události přesně, aniž by do vnímání vkládal své vlastní předpoklady. 2. Přijímá sebe a ostatní lidi s jejich chybami a snaží se zlepšit to, co je možné. Je v souladu s přírodou a neškodí jí. 3. Je spontánní, prostý a přirozený, zejména ve svém myšlení a cítění. 4. Zaměřuje se spíše na problémy mimo sebe než na vlastní nejistotu a introspekci. 5. Má schopnost odstupu a nenechává se strhnout událostmi. 6. Je autonomní a zůstává k sobě pravdivý bez ohledu na tlak, který ho nutí ke konformitě. 7. Oceňuje dobré a krásné věci i když jsou prosté a důvěrně známé. 8. Má vrcholné zážitky intenzivně pozitivních emocí a někdy i zážitky mystické kvality. 9. Má velmi hluboké vztahy, ale jen s malým počtem pečlivě vybraných lidí. 10. Má filozofický smysl pro humor, tj. humor z nadhledu, plný porozumění a nikoliv nepřátelský a zraňující. 11. Respektuje druhé, nedělá si z nich legraci a oceňuje je podle jejich vnitřních kvalit spíše než podle jejich rasy a sociální třídy nebo jiných vnějších měřítek. 12. Má pevné morální standardy a smysl pro správné a špatné, a to i tam, kde se mohou lišit od konvence. Seberealizace v Maslowově pojetí neznamená jenom uskutečnit svoji potencialitu, ale zároveň vymezuje směr, kterým by se měl seberozvoj uskutečňovat, aby odpovídal představám pozitivního života člověka, tj. života, ve kterém člověk žije v harmonickém vztahu k prostředí, ve vztahu sám k sobě, k druhým lidem a celému světu.

10 Maslow Hierarchie potřeb Abraham Harold Maslow ( ). Těžko psát o humanistických směrech v psychologii a nezmínit toto jméno. Maslow byl jedním z průkopníků humanistické orientace v psychologii. Razil myšlenku, že psychologie má být o člověku a snažil se jí odvrátit od vědeckých laboratoří a odborných teorií, kam v jeho době směřovala. Všeobecně rozšířená je jeho hierarchie potřeb. Maslow rozdělil lidké potřeby do pěti skupin, které seřadil hierarchicky. Aby se mohly uplatnit vyšší potřeby, musí být dostatečně uspokojovány potřeby nižší. Jestliže nejsou naplňovány, neustále se naplnění dožadují. Je třeba osobnostní zralosti a přesměrování motivace k vyšším cílům, abychom i při nenaplnění nižších potřeb usilovali o potřeby vyšší.

KONCEPTY MANAŽERSKÝCH FUNKCÍ KONCEPTY MANAŽERSKÝCH FUNKCÍ

KONCEPTY MANAŽERSKÝCH FUNKCÍ KONCEPTY MANAŽERSKÝCH FUNKCÍ Pracovník musí vědět: s kým bude spolupracovat komu bude nadřízen / podřízen jakých zdrojů bude organizace využívat atp. Organizační struktura = mechanismus sloužící ke koordinaci. je výsledkem organizování

Více

Motivační program a jeho uplatnění ve vybraném podniku

Motivační program a jeho uplatnění ve vybraném podniku Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra řízení Diplomová práce Motivační program a jeho uplatnění ve vybraném podniku Vypracoval: Bc. Milan Rychtář Vedoucí práce: doc. Ing.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku Předmět: PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Téma 4: HODNOCENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU, ODMĚŇOVÁNÍ ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU Nutnost Formulování

Více

Struktura přednášky. Likertovy manažerské styly. Manažerská mřížka. Vedení. Vedení Manažerské styly Komunikace Motivace

Struktura přednášky. Likertovy manažerské styly. Manažerská mřížka. Vedení. Vedení Manažerské styly Komunikace Motivace Struktura přednášky Vedení Vedení Manažerské styly Komunikace Motivace Úvod do managementu (UMA*M, UMN) přednáška 4 Pavel Štrach 4-2 Likertovy manažerské styly Manažerská mřížka Rensis Likert (1903-1981)

Více

Manažerské účetnictví pro strategické řízení II. 1) Kalkulace cílových nákladů. 2) Kalkulace životního cyklu

Manažerské účetnictví pro strategické řízení II. 1) Kalkulace cílových nákladů. 2) Kalkulace životního cyklu Manažerské účetnictví pro strategické řízení II. 1) Kalkulace cílových nákladů 2) Kalkulace životního cyklu 3) Balanced Scorecard - zákaznická oblast, zaměstnanecká oblast, hodnotová oblast Změny v podnikatelském

Více

Organizování. Kontrola

Organizování. Kontrola 18) Manažerské činnosti Funkce managementu: základní, průběžné a podpůrné. Plánování, druhy plánů. Organizování, typy organizačních struktur, formální a neformální organizační struktury. Rozhodování a

Více

Přijímání pracovníků

Přijímání pracovníků Přijímání pracovníků Postup Zahrnuje řadu procedur pro vybrání uchazeče (pokud ZC přijetí akceptuje) Hlavní je sepsání pracovní smlouvy (případně jiného dokumentu upravujícího PP vztah) + dodatek k pracovní

Více

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Vedení lidí Je proces ovlivňování podřízených k takovému chování, které je optimální pro dosahování cílů organizace. Zohledňuje

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 16. 11. 2012 Ročník: II. Vzdělávací oblast: Ekonomika a právo Vzdělávací obor: Podnikání

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 16. 11. 2012 Ročník: II. Vzdělávací oblast: Ekonomika a právo Vzdělávací obor: Podnikání Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 16. 11. 2012 Ročník: II. Vzdělávací oblast: Ekonomika a právo Vzdělávací obor: Podnikání Tematický okruh: Marketing a management Téma: Motivace Číslo

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Profesní motivace příslušníků bezpečnostního sboru DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: doc. Ing. Antonín

Více

Základy marketingu. vní. Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007

Základy marketingu. vní. Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007 Základy marketingu Přednášky pro Vysokou školu finanční a správn vní Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007 1 Přednáška 1: Definice marketingu Trocha historie: Snaha minimalizovat riziko, které je spojeno se vstupem

Více

PŘEDMĚT: MANAGEMENT (PERSONÁLNÍ MANAGEMENT) TÉMA: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012

PŘEDMĚT: MANAGEMENT (PERSONÁLNÍ MANAGEMENT) TÉMA: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012 PŘEDMĚT: MANAGEMENT TÉMA: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (PERSONÁLNÍ MANAGEMENT) Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012 LIDSKÉ ZDROJE VE FIRMĚ Manažeři uskutečňují cíle podniku prostřednictvím

Více

AKADEMIE PRO PERSONALISTY A PERSONÁLNÍ MANAŽERY podrobný obsahový plán

AKADEMIE PRO PERSONALISTY A PERSONÁLNÍ MANAŽERY podrobný obsahový plán AKADEMIE PRO PERSONALISTY A PERSONÁLNÍ MANAŽERY podrobný obsahový plán Charakteristika vzdělávacího programu Vzdělávací program je určen k profesní přípravě na pozici manažera lidských zdrojů. Jedná se

Více

Administrativní pracovnice Pomáhá majiteli firmy s administrativními pracemi (např. korespondence, fakturace, skenování).

Administrativní pracovnice Pomáhá majiteli firmy s administrativními pracemi (např. korespondence, fakturace, skenování). OBSAH ÚVOD...- 7-1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA...- 11-1.1 Odměňování pracovníků...- 11-1.1.1 Pojetí a úkoly odměňování...- 11-1.1.2 Mzdové formy...- 15-1.2 Motivace...- 21-1.3 Vztah odměňování a motivace...-

Více

Motivace, stimulace, komunikace

Motivace, stimulace, komunikace Řízení lidských zdrojů Motivace, stimulace, komunikace Analýzy fungování firem jednoznačně prokazují, že jedním ze základních faktorů úspěšnosti firem je schopnost zformovat lidské zdroje a využívat je

Více

www.zzslk.cz ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZZS LK Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje příspěvková organizace

www.zzslk.cz ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZZS LK Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje příspěvková organizace Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZZS LK www.zzslk.cz Husova 976/37 I 460 01 Liberec 1 tel.: +420 485 218 511 I GSM: +420 606 651 125 e-mail: sekretariat@zzslk.cz

Více

SIMPROKIM METODIKA PRO ŠKOLENÍ PRACOVNÍKŮ K IZOVÉHO MANAGEMENTU

SIMPROKIM METODIKA PRO ŠKOLENÍ PRACOVNÍKŮ K IZOVÉHO MANAGEMENTU SIMPROKIM METODIKA PRO ŠKOLENÍ PRACOVNÍKŮ K IZOVÉHO MANAGEMENTU SIMPROKIM Metodika pro školení pracovníků krizového managementu Kolektiv autorů Ostrava, 2014 Autorský kolektiv: doc. Ing. Vilém Adamec,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MANAGEMENTU V JINDŘICHOVĚ HRADCI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MANAGEMENTU V JINDŘICHOVĚ HRADCI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MANAGEMENTU V JINDŘICHOVĚ HRADCI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 Monika Trávníčková VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MANAGEMENTU V JINDŘICHOVĚ HRADCI KATEDRA MANAGEMENTU

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_15_VEDENÍ LIDÍ I_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Přednáška č. 2 Poslání podniku. Teze pro přednášku :

Přednáška č. 2 Poslání podniku. Teze pro přednášku : Přednáška č. 2 Poslání podniku Teze pro přednášku : Strategické řízení, strategie, hierarchie strategií Strategické cíle podniku Poslání firmy, firemní principy a elementární hodnoty Strategické obchodní

Více

Vedení a motivace - součást řízení - hlavním úkolem je přimět lidi, aby pracovali efektivněji a činili tak ochotně a dobrovolně

Vedení a motivace - součást řízení - hlavním úkolem je přimět lidi, aby pracovali efektivněji a činili tak ochotně a dobrovolně => znalosti a vědomosti jsou největším bohatstvím podniku => dnes jsme v tzv.digitální ekonomice => dříve byly výrobní faktory (půda, peníze) nejdůležitější, ale dnes je na předním místě výrobní faktor

Více

VNITŘNÍ ZDROJE A SCHOPNOSTI ORGANIZACE

VNITŘNÍ ZDROJE A SCHOPNOSTI ORGANIZACE VNITŘNÍ ZDROJE A SCHOPNOSTI ORGANIZACE Ú V O D 1. VÝVOJ STRATEGICKÝCH PŘÍSTUPŮ 1.1 Historický přehled strategických přístupů 1.2 Přehled významných strategických přístupů 1.2.1 Hierarchické pojetí strategie

Více

Management. Personalistika a vedení (Ovlivňování) Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky

Management. Personalistika a vedení (Ovlivňování) Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Management Personalistika a vedení (Ovlivňování) Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a

Více

Vedení pracovníků a koordinace jejich práce je základní činností manažerů na všech úrovních. Nejlépe to však je vidět u mistrů a vedoucích oddělení.

Vedení pracovníků a koordinace jejich práce je základní činností manažerů na všech úrovních. Nejlépe to však je vidět u mistrů a vedoucích oddělení. Vedení lidí Vedení pracovníků a koordinace jejich práce je základní činností manažerů na všech úrovních. Nejlépe to však je vidět u mistrů a vedoucích oddělení. Tato funkce zahrnuje schopnost, dovednost

Více

Osobnostní profil na základě výsledků v dotazníku GPOP

Osobnostní profil na základě výsledků v dotazníku GPOP Osobnostní profil na základě výsledků v dotazníku GPOP ZÁKLADNÍ INFORMACE Dotazník GPOP vychází z následujících předpokladů: Rozdíly v osobnosti se projevují různými sklony, resp. preferencemi. Různé sklony

Více

NÁVRH NA ZLEPŠENÍ PRACOVNÍ MOTIVACE VE SPOLEČNOSTI PLASTIKA A.S. PROPOSAL OF THE EMPROVEMENT OF THE WORK MOTIVATION IN THE COMPANY PLASTIKA A.S.

NÁVRH NA ZLEPŠENÍ PRACOVNÍ MOTIVACE VE SPOLEČNOSTI PLASTIKA A.S. PROPOSAL OF THE EMPROVEMENT OF THE WORK MOTIVATION IN THE COMPANY PLASTIKA A.S. VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT NÁVRH NA ZLEPŠENÍ PRACOVNÍ MOTIVACE VE SPOLEČNOSTI

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI- 143-02/08-15. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI- 143-02/08-15. Předmět inspekční činnosti: Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI- 143-02/08-15 Mateřská škola Sušice, okres Uherské Hradiště Adresa: Sušice 54, 687 04 Traplice Identifikátor:

Více

Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot 691 51

Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot 691 51 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot 691 51 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků Vypracovala: Mgr. Helena Pláteníková Platnost ode dne: 21.4.2016 Pravidla

Více

NÁVRH NA ZVÝŠENÍ MOTIVACE A SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ VE VYBRANÉ SPOLEČNOSTI

NÁVRH NA ZVÝŠENÍ MOTIVACE A SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ VE VYBRANÉ SPOLEČNOSTI VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT NÁVRH NA ZVÝŠENÍ MOTIVACE A SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ

Více

Návrh metodiky implementace systému benefitů jako motivačního a stimulačního nástroje v SME strojírenské firmě Bilfinger Babcock CZ s.r.o.

Návrh metodiky implementace systému benefitů jako motivačního a stimulačního nástroje v SME strojírenské firmě Bilfinger Babcock CZ s.r.o. Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Návrh metodiky implementace systému benefitů jako motivačního a stimulačního nástroje v SME strojírenské firmě Bilfinger Babcock CZ s.r.o. Bakalářská

Více

Školní jídelna jako samostatný subjekt. (School dining-room like independent legal subject)

Školní jídelna jako samostatný subjekt. (School dining-room like independent legal subject) Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci katedra sociologie a andragogiky Eva Perná Školní jídelna jako samostatný subjekt (School dining-room like independent legal subject) Bakalář ská práce

Více

Vzdělávání pracovníků veřejné správy o problematice osob se zdravotním postižením a zdravotního postižení

Vzdělávání pracovníků veřejné správy o problematice osob se zdravotním postižením a zdravotního postižení Vzdělávání pracovníků veřejné správy o problematice osob se zdravotním postižením a zdravotního postižení 1. Úvod Podle Listiny základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku České republiky,

Více

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1. Program výzkumu a vývoje v roce 2007

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1. Program výzkumu a vývoje v roce 2007 Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1 Program výzkumu a vývoje v roce 2007 Praha, 2007 1 Obsah: 1. PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE V ROCE 2007 3 1.1 Úvod 3 1.2 Souvislosti a

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Helena Drdáková

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Helena Drdáková Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Helena Drdáková JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra řízení Studijní program: B6208

Více

STANDARD č.10 Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Pečovatelská služba OASA Opava

STANDARD č.10 Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Pečovatelská služba OASA Opava Pečovatelská služba OASA Opava Provozovatel: Sídlo: Raduň, Poštovní 239, 74761, IČ 26839857, Spisová značka: O 181 vedená u rejstříkového soudu v Ostravě Číslo registrované sociální služby: 3941485 Standard

Více

TEZE DIPLOMOVÉ PRÁCE Hodnocení stylu řídící práce

TEZE DIPLOMOVÉ PRÁCE Hodnocení stylu řídící práce ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor PROVOZ A EKONOMIKA KATEDRA ŘÍZENÍ TEZE DIPLOMOVÉ PRÁCE Hodnocení stylu řídící práce Vedoucí diplomové práce: Prof.Ing. Jan Hron DrSc.

Více

15. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

15. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Drásov, okres Brno venkov 15. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

Prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc. Nedostatky ve výzkumu a vývoji. Klíčové problémy. Tyto nedostatky vznikají v následujících podmínkách:

Prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc. Nedostatky ve výzkumu a vývoji. Klíčové problémy. Tyto nedostatky vznikají v následujících podmínkách: Podnik je konkurenčně schopný, když může novými výrobky a službami s vysokou hodnotou pro zákazníky dobýt vedoucí pozice v oboru a na trhu. Prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc. Brno University of Technology

Více

Hodnocení zaměstnanců PER - Personální management

Hodnocení zaměstnanců PER - Personální management Hodnocení zaměstnanců PER - Personální management Bc. Libor Heřman 1.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH Úvod... 3 1. Hodnocení zaměstnanců... 4 1.1 Nejčastější chyby v hodnocení...

Více

7. VYSOKOŠKOLSKÉ VZDĚLANÍ

7. VYSOKOŠKOLSKÉ VZDĚLANÍ 7. VYSOKOŠKOLSKÉ VZDĚLANÍ Vzdělání je jednou ze základních pedagogických kategorií. Posuzujeme-li kteroukoliv společnost, klademe si na předním místě otázku, jaké vzdělání poskytuje a komu je poskytuje,

Více

STANOVY Spolek Mateřské centrum Andílci, z. s.

STANOVY Spolek Mateřské centrum Andílci, z. s. STANOVY Spolek Mateřské centrum Andílci, z. s. ČLÁNEK I. Název a sídlo spolku Název spolku: Mateřské centrum Andílci, z. s. Zkrácený název: MC Andílci, z. s. Sídlo spolku: 1. máje 610, 675 55 Hrotovice

Více

ANALÝZA KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ. Zpracovali:

ANALÝZA KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ. Zpracovali: ANALÝZA KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ Zpracovali: Mgr. Jan Brádler JUDr. Libuše Brádlerová Stanislav Filip JUDr. Jitka Hejduková, CSc. JUDr. Stanislav Klimeš JUDr. Bořivoj Šubrt leden 2010 OBSAH ÚVOD... 4 1.

Více

Motivační systém konkrétní organizace ve veřejném a neveřejném sektoru

Motivační systém konkrétní organizace ve veřejném a neveřejném sektoru MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra sociální politiky a sociální práce Motivační systém konkrétní organizace ve veřejném a neveřejném sektoru Magisterská diplomová práce Bc.

Více

Personální a organizační zajištění sociální služby

Personální a organizační zajištění sociální služby Personální a organizační zajištění sociální služby SQ 9 1. Personální politika příspěvkové organizace Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, Golovinova 1559, 432 01 Kadaň má za cíl zajistit kvalifikovaný

Více

ANALÝZA MOTIVAČNÍCH FAKTORŮ A NÁVRH MOTIVAČNÍHO PROGRAMU VE VYBRANÉ SPOLEČNOSTI

ANALÝZA MOTIVAČNÍCH FAKTORŮ A NÁVRH MOTIVAČNÍHO PROGRAMU VE VYBRANÉ SPOLEČNOSTI VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES ANALÝZA MOTIVAČNÍCH FAKTORŮ A NÁVRH MOTIVAČNÍHO

Více

Analýza motivace a spokojenosti zaměstnanců ve vybrané organizaci státní správy

Analýza motivace a spokojenosti zaměstnanců ve vybrané organizaci státní správy Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Magisterská diplomová práce Analýza motivace a spokojenosti zaměstnanců ve vybrané organizaci státní správy Bc.

Více

Základní škola a Mateřská škola Píšť

Základní škola a Mateřská škola Píšť Součást ŠKOLNÍHO ŘÁDU Základní škola a Mateřská škola Píšť Pravidla pro klasifikaci žáků a pravidla pro udělování pochval a jiných ocenění A. Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci B. Klasifikace

Více

Personální plánování - týkající se struktury zaměstnanců - plánování rozvoje, vzdělávání zaměstnanců - plánování změn v organizaci

Personální plánování - týkající se struktury zaměstnanců - plánování rozvoje, vzdělávání zaměstnanců - plánování změn v organizaci II. přednáška Plán personálního stavu organizací = jak by optimálně měl vypadat stav zaměstnanců = systematizace organizace - snaha organizace šetřit na personálních nákladech (spojeny s počtem zaměstnaných

Více

Analýza systému motivace makléřů pro AFC TRADE s.r.o. Eva Vrbková

Analýza systému motivace makléřů pro AFC TRADE s.r.o. Eva Vrbková Analýza systému motivace makléřů pro AFC TRADE s.r.o. Eva Vrbková Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá analýzou současného stavu motivace makléřů pro firmu AFC TRADE s.r.o. Teoretická

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce. Ekonomika a financování školství. Economy and fuding of education.

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce. Ekonomika a financování školství. Economy and fuding of education. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Ekonomika a financování školství Economy and fuding of education Lumír Hodina Plzeň 2014 Prohlašují, že jsem diplomovou práci na téma

Více

EVROPSKÁ ŽELEZNIČNÍ AGENTURA. SYSTÉMOVÝ PŘÍSTUP Prováděcí pokyny pro tvorbu a zavádění systému zajišťování bezpečnosti železnic

EVROPSKÁ ŽELEZNIČNÍ AGENTURA. SYSTÉMOVÝ PŘÍSTUP Prováděcí pokyny pro tvorbu a zavádění systému zajišťování bezpečnosti železnic EVROPSKÁ ŽELEZNIČNÍ AGENTURA SYSTÉMOVÝ PŘÍSTUP Prováděcí pokyny pro tvorbu a zavádění systému zajišťování bezpečnosti železnic Verze 1.0 13. 12. 2010 Správa verze Dokument zpracovala: Vydal: Kontrolu provedl:

Více

24. MANAGEMENT ORGANIZAČNÍHO ROZVOJE

24. MANAGEMENT ORGANIZAČNÍHO ROZVOJE 24. MANAGEMENT ORGANIZAČNÍHO ROZVOJE plánovitý a nepřetržitý cílově orientovaný proces přeměn organizace proces vytváření předpokladů pro budoucí úspěšný rozvoj organizace je prioritním úkolem vrcholového

Více

ÚVOD - MANAGEMENT, ROZHODOVÁNÍ, PLÁNOVÁNÍ

ÚVOD - MANAGEMENT, ROZHODOVÁNÍ, PLÁNOVÁNÍ Metodický list č. 1 ÚVOD - MANAGEMENT, ROZHODOVÁNÍ, PLÁNOVÁNÍ Management profese, vědní disciplína, řídící skupina lidí Manažer a manažerské funkce Rozhodování Stránky rozhodovacího procesu Struktura rozhodovacích

Více

Politika řízení lidských zdrojů společnosti COM PLUS CZ a.s.

Politika řízení lidských zdrojů společnosti COM PLUS CZ a.s. Politika řízení lidských zdrojů společnosti COM PLUS CZ a.s. V návaznosti na kodexy společnosti COM PLUS CZ, a.s. (dále jen CP CZ) vyhlašuje představenstvo společnosti Politiku řízení lidských zdrojů společnosti

Více

VĚC: Zpráva pro Radu České televize o provedení Rozboru činnosti České televize za období 2010 2011

VĚC: Zpráva pro Radu České televize o provedení Rozboru činnosti České televize za období 2010 2011 VĚC: Zpráva pro Radu České televize o provedení Rozboru činnosti České televize za období 2010 2011 Vážení členové Rady České televize, vedení České televize, které bylo jmenováno po mém zvolení do funkce

Více

Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD, CSc, MBA, Dr.h.c.

Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD, CSc, MBA, Dr.h.c. Master of Business Administration - General Management Specializace: Strategické řízení malých a středních firem Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium. Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD,

Více

Zvyšování výkonnosti firmy na bázi potenciálu zlepšení

Zvyšování výkonnosti firmy na bázi potenciálu zlepšení Nakladatelství a autor dìkují za podporu pøi vydání této knihy spoleènostem: SAP ÈR, spol. s r. o. MICROSOFT, s.r.o. ŠKODA AUTO, a.s. Ing. Pavel Uèeò, CSc. Zvyšování výkonnosti firmy na bázi potenciálu

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku Předmět: PERSONÁLNÍ MANAGEMENT Téma 2: PERSONÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ 1 PERSONÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ účel, hlavní úkoly Personální

Více

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová Základy managementu Řízení lidí Ing. Ivana Pražanová Historie Lidé na začátku minulého století hlavně nositeli fyzické síly Normy, úkolová mzda, personální agenda metody řízení Postupně se práce stala

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Brno, Úvoz 55, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: /2010 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 30. srpna 2010 Směrnice nabývá platnosti

Více

Koncepce řízení školy/školského zařízení na dobu 6 let

Koncepce řízení školy/školského zařízení na dobu 6 let Koncepce řízení školy/školského zařízení na dobu 6 let Úvod Než jsem se pustil do práce na této koncepci, stále jsem si připomínal, že musí obsahovat/zohledňovat představy, potřeby či požadavky pracovníků

Více

Principy a metody motivace pracovníků v organizaci. Adam Kordas

Principy a metody motivace pracovníků v organizaci. Adam Kordas Principy a metody motivace pracovníků v organizaci Adam Kordas Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Výstupem bakalářské práce je zpracování dostupné odborné literatury pro problematiku motivace a její následné

Více

MOTIVACE PRACOVNÍKŮ V POHOSTINSTVÍ. Motivation of the Catering Industry Workers. Univerzita Palackého v Olomouci

MOTIVACE PRACOVNÍKŮ V POHOSTINSTVÍ. Motivation of the Catering Industry Workers. Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Katedra psychologie Filozofické fakulty MOTIVACE PRACOVNÍKŮ V POHOSTINSTVÍ Motivation of the Catering Industry Workers Bakalářská diplomová práce Autor: Michaela Sheikh

Více

TEZE. Česká zemědělská univerzita v Praze. Fakulta provozně ekonomická Katedra řízení

TEZE. Česká zemědělská univerzita v Praze. Fakulta provozně ekonomická Katedra řízení Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická Katedra řízení Diplomová práce na téma: Faktory ovlivňující výkonnost a pracovní zaujetí zaměstnanců TEZE Autor diplomové práce: Gabriela

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát Pardubice Inspekční zpráva Základní škola Pardubice - Pardubičky, Kyjevská 25 Adresa: Kyjevská 25, 530 03 Pardubice, Pardubičky Identifikátor školy: 600 096 378 Termín

Více

B_AudAuditing. Václav Kupec. - zopakování látky. - praktický příklad. - ukončení předmětu

B_AudAuditing. Václav Kupec. - zopakování látky. - praktický příklad. - ukončení předmětu B_AudAuditing - zopakování látky - praktický příklad - ukončení předmětu Václav Kupec 6 Interní audit historie auditu, výzmam a funkce interního auditu VI. Blok 6.1 Historie auditu -význam V latině je

Více

Deklarace MOP o sociální spravedlnosti pro spravedlivou globalizaci

Deklarace MOP o sociální spravedlnosti pro spravedlivou globalizaci Deklarace MOP o sociální spravedlnosti pro spravedlivou globalizaci Mezinárodní konference práce, která se sešla v Ženevě na svém 97. zasedání, s ohledem na to, že současné podmínky globalizace, jež se

Více

Manažerská psychologie

Manažerská psychologie Manažerská psychologie (X16MP1, X16MPS, A0M16MPS, A0B16MPS) 6. přednáška Pracovní motivace Zdroje motivace, dynamika motivace, teorie motivace Mgr. Petra Halířová 2010 Literatura Povinná: Bedrnová, Nový:

Více

Ing. Marie Plchotová. Ing. Marie Plchotová. Rada města Němčice nad Hanou

Ing. Marie Plchotová. Ing. Marie Plchotová. Rada města Němčice nad Hanou Městský úřad Němčice nad Hanou Palackého nám. 3 798 27 Němčice nad Hanou Název dokumentu: ORGANIZAČNí ŘÁD Zpracoval: Ing. Marie Plchotová ve spolupráci s vedoucími odborů Odpovídá: Ing. Marie Plchotová

Více

Vedení x Řízení (lidí, zaměstnanců HR)

Vedení x Řízení (lidí, zaměstnanců HR) Vedení x Řízení (lidí, zaměstnanců HR) Vedení lidí Různé přístupy k vedení lidí a řízení HR 1. aby akceptovali, že jsou součástí celku, který musí být v harmonii (japonský management) 2. aby bojovali hlavně

Více

Základní škola Pomezí, okres Svitavy. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ( vnitřní metodický pokyn ) Platnost od: 1.9. 2012 na základě Vyhlášky MŠMT ČR č.256/2012sb.

Základní škola Pomezí, okres Svitavy. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ( vnitřní metodický pokyn ) Platnost od: 1.9. 2012 na základě Vyhlášky MŠMT ČR č.256/2012sb. Základní škola Pomezí, okres Svitavy KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ( vnitřní metodický pokyn ) Platnost od: 1.9. 2012 na základě Vyhlášky MŠMT ČR č.256/2012sb. OBSAH 1. Úvod 2. Pravidla hodnocení a klasifikace žáka

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Vypracoval/a: se sídlem 746 95 Opava, Tyršova 867/34 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Datum vystavení: 18. 8. 2015 Schválil: Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1. 9. 2015 Mgr. Svrčinová,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Ekonomické posouzení přínosů motivačního programu v podniku Economic assessment of benefits in motivation program in company Michal KMOŠEK

Více

Studijní opora. Téma: Institucionální zabezpečení edukace a její plánování, specifikace edukace v AČR

Studijní opora. Téma: Institucionální zabezpečení edukace a její plánování, specifikace edukace v AČR Studijní opora Název předmětu: Andragogika Téma: Institucionální zabezpečení edukace a její plánování, specifikace edukace v AČR Vzdělávací cíl: Seznámit se zásadami plánování edukace v AČR, objasnit místo

Více

DOPORUČENÝ POSTUP Č. 1/2012

DOPORUČENÝ POSTUP Č. 1/2012 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor sociálních služeb a sociální práce DOPORUČENÝ POSTUP Č. 1/2012 K REALIZACI ČINNOSTÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE NA OBECNÍCH ÚŘADECH TYPU II., TYPU III., ÚJEZDNÍCH A KRAJSKÝCH

Více

1 Základní principy řízení lidí

1 Základní principy řízení lidí 1 Základní principy řízení lidí Hlavní témata kapitoly: Odborná a personální dimenze managementu Tři pilíře úspěšného řízení Tradiční a nové řídící úkoly Řídící styl Situační řízení 1.1 Řízení lidí a jeho

Více

NÁVRH MOTIVAČNÍHO SYSTÉMU CLIA, S. R. O.

NÁVRH MOTIVAČNÍHO SYSTÉMU CLIA, S. R. O. VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSITUTE OF MANAGEMENT NÁVRH MOTIVAČNÍHO SYSTÉMU CLIA, S. R. O. PROPOSAL

Více

Metodika využití národního rámce kvality při inspekční činnosti ve školách a školských zařízeních

Metodika využití národního rámce kvality při inspekční činnosti ve školách a školských zařízeních Metodika využití národního rámce kvality při inspekční činnosti Praha, červen 2015 Obsah 1 Úvod... 3 2 Role národního rámce kvality při inspekční činnosti... 3 3 Cíle metodiky využití národního rámce kvality

Více

Zdokonalení systému motivace pracovníků ve společnosti SWS a.s.

Zdokonalení systému motivace pracovníků ve společnosti SWS a.s. Zdokonalení systému motivace pracovníků ve společnosti SWS a.s. Žaneta Krejčí Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Cílem této bakalářské práce je analyzovat současný sytém motivace pracovníků ve společnosti

Více

7. Management lidských zdrojů

7. Management lidských zdrojů 7. Management lidských zdrojů Úspěšnost firmy je ovlivněna kvalitou jejích lidí. Efektivní management spočívá ve využití produktivního úsilí všech zaměstnanců ke splnění cílů firmy (vstup na zahraniční

Více

Školský management a. téma rovných příležitostí ve vzdělávání

Školský management a. téma rovných příležitostí ve vzdělávání Školský management a téma rovných příležitostí ve vzdělávání Je téma rovných příležitostí významným tématem školského managementu? Jde o významné téma pedagogiky, psychologie, sociologie i vzdělávací politiky

Více

Domov Háj, příspěvková organizace Háj 1253, 584 01 Ledeč nad Sázavou IČO: 60128054, www.domovhaj.cz, 569 720 881, info@domovhaj.cz.

Domov Háj, příspěvková organizace Háj 1253, 584 01 Ledeč nad Sázavou IČO: 60128054, www.domovhaj.cz, 569 720 881, info@domovhaj.cz. Domov Háj, příspěvková organizace Háj 1253, 584 01 Ledeč nad Sázavou IČO: 60128054, www.domovhaj.cz, 569 720 881, info@domovhaj.cz Organizační řád č. 3/2015 ze dne 15. 12. 2015 Obsah Část I. Část II. Část

Více

Koncepce přípravy personálu rezortu MO na období 2012 2018

Koncepce přípravy personálu rezortu MO na období 2012 2018 Koncepce přípravy personálu rezortu MO na období 2012 2018 PRAHA 2011 Ministerstvo obrany S c h v a l u j i : Ministr obrany RNDr. Alexandr VONDRA Praha. prosince 2011 Koncepce přípravy personálu rezortu

Více

Adaptační plán pro nového obchodníka

Adaptační plán pro nového obchodníka Adaptační plán pro nového obchodníka Vybrali jste si do týmu nového, ale zkušeného obchodníka od konkurenční společnosti, uplynulo pár měsíců a nevidíte žádné výsledky? Už se vám nechce dělat výběrová

Více

Mediálně komunikační vzdělávání

Mediálně komunikační vzdělávání Mediálně komunikační vzdělávání Základní osnova kurzu Mediálně komunikačního vzdělávání bude pokrývat zejména níže uvedená témata, způsoby vzdělávání a okruhy. Ze zpětné vazby účastníků manažerského a

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2012 Bc. Lucie Hlináková

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2012 Bc. Lucie Hlináková JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 Bc. Lucie Hlináková JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní

Více

N á v r h. Část A. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace RIA

N á v r h. Část A. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace RIA N á v r h III. Věcný záměr zákona o úřednících a zaměstnancích veřejné správy a o vzdělávání ve veřejné správě Část A Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace RIA Důvod předložení návrhu Věcný záměr

Více

TEORIE ŘÍZENÍ. ČVUT Fakulta stavební

TEORIE ŘÍZENÍ. ČVUT Fakulta stavební TEORIE ŘÍZENÍ ČVUT Fakulta stavební FREDERICK HERZBERG ZNAMENANÝ Zdeněk ŠVESTKA Tomáš CHALOUPKOVÁ Kamila * 18. 4. 1923 Lynn Massachusetts t 19. 1. 2000 Salt Lake City - Utah FREDERICK IRVING HERZBERG Obsah

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Zásady klasifikace a hodnocení Při hodnocení a průběžné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Základní škola, Brno, Palackého 68 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Schválil: Mgr. Slavomíra Marešová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 1. 9. 2012 Směrnice nabývá platnosti

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Vstupní podmínky a průběh specializačního vzdělávání... 2 3 Učební plán...

Více

PŘÍRUČKA KVALITY MĚSTSKÉHO ÚŘADU OTROKOVICE ---------------------------------

PŘÍRUČKA KVALITY MĚSTSKÉHO ÚŘADU OTROKOVICE --------------------------------- PŘÍRUČKA KVALITY MĚSTSKÉHO ÚŘADU OTROKOVICE --------------------------------- Tato má pro veřejnost informativní charakter a odkazy v ní uvedené slouţí pro práci zaměstnanců MěÚ. kopírován, upravován nebo

Více

Řízení lidských zdrojů

Řízení lidských zdrojů Víc než jen portál s pǝístupem pro všechny zamģstnance vaše starosɵ na naše servery s Ǝešením Vema V4 Cloud 13. vydání Michael Armstrong ēasté legislaɵvní zmģny sledujeme za vás Stephen Taylor ŘÍZENÍ LIDSKÝCH

Více

NÁVRH HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ DĚLNICKÝCH PROFESÍ

NÁVRH HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ DĚLNICKÝCH PROFESÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT NÁVRH HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ DĚLNICKÝCH PROFESÍ

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice PROCES STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ, HIERARCHIE STRATEGIE (KOMPLEXNÍ PODNIKOVÁ STRATEGIE CORPORATE STRATEGY,, OBCHODNÍ STRATEGIE, DÍLČÍ STRATEGIE) Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Integrovaná střední škola Cheb Obrněné brigády 6 350 11 Cheb KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY OBSAH 1. Koncepce dalšího rozvoje školy... 2 1.1 Oblast výchovně vzdělávací... 2 1.2 Oblast personální... 3 1.3 Oblast

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Příloha ŠVP ZV č. 2 Základní škola a mateřská škola, Mikulčice, příspěvková organizace Mikulčice 555, PSČ: 696 19, tel./fax: 518 357 253, e-mail: zsmikulcice@seznam.cz Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání

Více

5. Stanovení vize, strategických a specifických cílů a opatření

5. Stanovení vize, strategických a specifických cílů a opatření C. STRATEGICKÁ ČÁST 5. Stanovení vize, strategických a specifických cílů a opatření Tato kapitola představuje klíčovou část strategické části SCLLD MAS ORLICKO. V celém procesu zpracování SCLLD se zaměřuje

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ příloha 1 Školního řádu ZŠ Šternberk, Olomoucká 76 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Tento dokument vydává ředitelka školy na základě 30, odst.1) zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Etika v sociální práci

Etika v sociální práci Etika v sociální práci Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Etika v sociální práci Obsah 1. Úvod 2. Základy

Více