Sociologie a charita Brychta Ant., Dr., Právní pítel a rádce: Popel ze spálených lidských mrtvol v píbytcích soukromých. Past. 1893, 701.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sociologie a charita. 755. 199. Brychta Ant., Dr., Právní pítel a rádce: Popel ze spálených lidských mrtvol v píbytcích soukromých. Past. 1893, 701."

Transkript

1 ; hbitov.) I 201. i KD. ' ciální! 24., sociální Sociologie a charita L + bapt, Pražská" kremace. N. L. XIV. (1904-5),. 34 n [anonym], Protestní schze Tiskové Ligy proti zízení krematoria u Olšan. N. L. XIV. (1904-5), [anonym], Zásada spalování mrtvol na Morav snmem schválena [11. íjna r. 1910]. Sel. Hl. XIII. (1910), Brychta Ant., Dr., Právní pítel a rádce: Popel ze spálených lidských mrtvol v píbytcích soukromých. Past. 1893, C. L., Z Lothrinska. (K otázce N. L. XIII. (1903-4),. 30. Paulus Ant., Hbitov dle francouzského práva. RD. 1897, 616. I XI. Soeiologie a cliarita. A) Co jest sociologie a sociální otázka? ešení otázky sociální a pstní sociologie vbec. 1. Neuschl Robert, Dr., Kesanská sociologie. Díl I. V Brn Díl II. v Brn Soldát Alois, Dr., Nástin základv a všeobecných zásad spoleensko-hospodáských. Píspvek katolické mravouky k ešení otázky sociální. Dd. sv. Prok. ís. 57. V Praze Oliva Jan, Co se rozumí sociologií. Hl. 189y, Peer Václav K., Pvod kesanské sociologie. K. Dl. V. (likdt) Kraus Frant. Stanislav, Podstata sociologie a dležitost její pro studentstvo. Stud. Hl. I. (1908-9), Starý J., Sociologie a nové úkoly apologeíiky. Aléth. VI. (1902-3), Konený Filip Jan, Stedovká církev prý zanedbala vdu národohospodáskou a sociáln-politickou. Obz. 1901, (anonym], Sprostý výklad o povinnostech spoleenských. Bl. 1849, Hložek Karel, Nártky k otázce sociaustické (n sociální). KD. 1869, Liechtenstein Alois, kníže, O sociální otázce [se zením k rolnictvu, emeslníctvu a dlnictvu]. První valný sjezd katol. mocn. rak. ve Vídni 1877"; v Praze 1877, str. 161 nn. 11. Inthal, redaktor Vaterlandu", Otázka sociální. Referát a resoiuce. První valný sjezd katol. mocn. rak. ve Vídni 1877", v Praze 1877, str. 62 nn. 12. Encyklika sv. Otce Lva XIII. (o sociální'otázce). Bl. XXIX. (1879), K... š V., Píspvek ku rozluštní sociální otázky. Past. 1884, H.J., Sociální otázka. Bl. 1884, Hlavatý Václav, Dr., O sociální otázce. KD. 1886, Promluva sv. Otce Lva XIII. r k dlníkm francouzským o sociální otázce. [eský peklad] Kurr. Brn. 1839, [anonymj, Papež Lev XIII. k francouzským dlníkm. (O sociální otázce.) Bl. XXXIX (1889), Emanuel Jan [Schobel], biskup litomický, (O sociální otázce.) Bl. XXXIX. (1889), Husar Frant., Úvaha o sociální otázce. Mus , Vanek Frant.. Pamtný spis o sociální otázce adressovaný nejd. episkopátu západního Rakouska. KD. 189i, Žižka Václav, O sociální otázce. jednoty pro (Ve schzi Katoi.-politické království eské v Želiv dne 8. záí 1891 pednesl.) Ve. Nov. IV. (1891), Skodopole A., Dr., Skromný píspvek ku porozumní otázce so- a dlnické. KD. 1891, Kousal Jos., O sociální otázce. 1891, 527. Žižka Václav, Nkteré úvahy o otázce sociální. Dl. Nov. II. (1892-3), [anonym]. Lev XIII. uenci Decurtinsovi. [Otištn tu list papežv k nmu ze dne 6. srpna 1893 o sociální otázce.] Ve. Nov. VI. (1893), Horský Rud., Dr., Úvod v otázku sociální. Ve. Nov. III. (1893-4), Vanek Fr., Abbé Garnier a otázka. KD. 1894, 605.

2 i XVIII. 756 Sociologie a charita. 28. List papeže Lva XllI. Permoti Nos" z 10. ervence 1895 k biskupm belgickým (o sociální otázce). [eský peklad.] Ord. list Praž. 1895, 73; Ve. Nov. VIII. (1895), Horský Rudolf, Dr., O sociální otázce. Zpr. o sjezdu katol. v Píbrami, Praha 1895, str Encyklika sv. Otce [Lva XIII.] biskupm, knžstvu a italskému lidu [o náboženství a sociální otázce z 5. srpna eský peklad]. Katol. Listy II. (1898),. 220 n. 31. Horský Rudolf, Dr,, O otázce sociální. Z ei konané na veejné schzi v Adalbertinu. Obnova IV. (1898), [anonym], Svatý Otec (Lev XIII.) a sociální otázka. Lid list. III. (Í ), Holý Jan Nep. Jos., Sociální otázka. Píiny a vývoj sociální otázky. Dl. Nov. VIII. (1898-9), Pauly Jan, Populární úvod do sociální otázky. V Praze [anonym], Pabrky ze života sociálního. SI. pr. r. IX.,. 4. V Praze Biederlack Josef T. J, Otázka sociální. Píspvek k poznání její podstaty a jak ji lze ešiti. Dle 4. nezmnného vydání s povolením autorovým podává Dr. Ferdinand Beneš. Vzdl. knih. katol. sv. XVL V Praze [anonym]. Pehled otázky sociální. Lid. list V. ( ), [anonym]. Otázka sociální. Pít. lidu I (1901) Jelínek Josef, rolník. Otázka sociální a národohospodáská. Pít. lidu L (1901) Ž(ižka) V., Svtlo andl. [rty o nkterých vcech sociálních.] V Praze K, Otázka sociální. N. L. XH. (1902-3), J(i'roušek) T. ]., Abeceda z politicko-sociálních vdomostí. Soc kal. II. (1907), (anonym]. Co rozumíme otázkou sociální. Jit. III. (1909), Fridrich Vilém, JUC, Pojem sociální otázky. Stud. Hl. 1. (1908-9), Reyl Frant., Dr., Úkoly sociální politiky. Knih. Obnovy. 12. Hradec Králové Turek Jakub, ze Žitné, Nkolik rt (národohospodáských). Naše mlád. II. (1910), [Vajs Václ.], Otázkai sociální. [Co jest a jak se dlí.] C. Záp. III. (1910), [anonym], Konservatismus a otázka sociální. Týd. I. (1912), Holý Jan Nep. Jos., Podstata otázky sociální. Dl. Nov. VII. ( ), [anonym], Podklad otázky sociální. Píl. lidu II. (1902), Reyl Frant., Dr., Charakter sociální otázky. Stud. Hl. I. (1908-9), Amicus, Úlohy ethiky v národním hospodáství. Aléth. 1899, Janíek Jos., Nábožensko-mravní živel v otázce sociální. Mus. 1901, [anonym]. Mamy a klamy v moderních národohospodáských theoriích. Pr. Ve. Nov. I. (1888), [anonym]. Zásady kesanské a materialistické v národním hospodáství. Práce (Hr.) VI. (1909), Roháek Tom., ím dále, tím he! [O špatných pomrech sociálních.] K. Dl. IX. (1911), 42; [anonym], Sociální bída v íslicích. Pr. Týden. VI. (1887), [anonym]. Bída v Londýn.. Kr. V. (1903), H-k J., Myšlenky sv. Tomáše Aquinského o sociální bíd.bl. 1874, [anonym], Vznik sociální bídy. Práce (Hr.) 111.^(1906),. 42 n. 61. Semecký enk, Píiny sociální nespokojenosti. as. úv. r. XIV Hr. Král Rottek C, Co zavinilo dnešní zbdované pomry spoleenské? Pravda (Vid.) VI. (1913), Drozd Jan, Cesty veejného mínní. Jindy a nyní. Sociální politické úvahy. V Praze Vrba Rudolf, Híchy spolenosti. Sociální studie. Ve. Nov. V. (1892),. 98. nn. Samostat. v Praze [anonym]. Neduhy spoleenského života Bl (1857), díl I., Hausmann Jos., Neduhy vku a povinnosti naše. B].m.(1857),díl II., Vinaický Karel, O mravních vadách našeho vku. CKD. 1860, Drozd Jan, Nkteré myšlenky o našem národním hospodáství. (Na obasné valné schzi katolicko-politické jednoty pro král. eské, konané v Turnov [18. záí 1887] pednesl. Pr. Týden. VI. (1887), Šup Prokop, Hospodáská perspektiva s mezníku dvou vk. Hl. (1901), 23.

3 j i ;' Sociologie a charita Lukáš J., Dr., O sociálním úkolu XX. století. Obr. 1901, Neužil Innocenc, Století XX. stoletím otázky sociální a náboženské. Mus. 1907, Kuka Frant., Sociální otázka a spolenost. Mus. XLIII. (1908 9), Hrachovský Fr., Dr., Smr kulturního boje v budoucnosti. (e pronesená na veejné schzi ve Velimi dne 26. listopadu 1911) N. Vk V. ( , Fundera Jindr., Dr., Boj o budoucnost. Proslov na IV. sjezdu katolík dolnorakouských ve sv. Hippolytu. Volný, na naše pomry upravený peklad. RD , Vrba Rudolf, Národní sebeochrana. Úvahy o hmotném a mravním úpadku národa eského.. V Praze Vrba Rudolf, eská Panama. Nkolik drobných obrázk o hmotném a mravním úpadku národa eského. V Praze Vrba Rudolf, Naše chudoba. V Praze [anonym], Jak dojíti sociálního míru? Pr. Týden. V. (1886), [anonym], O reformách sociálních. Pr. Týden. IV. (1885), Reyl Fr., Dr., Nutnost sociálních oprav. Kes. organis (1909), Reyl Fr., Dr., Spoleenské opravy prospívají jenom mravn silným povahám. Sel. list II. (1903-4), Jindra Jan, Dr., Sociální otázka v rukou církve katolické. Polab. Nov. z 27. bezna Vondruška Karel, Dr., Kde teba hledati prostedky nápravy nynjší spolenosti, v církvi anebo v zásadách tohoto svta? Sociální úvahy. V Praze 1890; II. vyd. / Hakl B., Láska na základ víry kesanské jedin rozluští sociální otázku. Bl. XXVllI. (1878), Dufour, Abbé, Otázka sociální a zákon Boží. V Brn [anonym], Sociální význam Modlitby Pán". Korr. KD. 1909, Heinen A., pel. Novotný Lud., Moderní názory ve svtle Otenáše. Hl. katol. spol. tisk. ro. 43, ís. 1. V Praze Holý Jan Nep. Jos., Sv. zpov! veliké sociální dobrodiní. Spol. Listy, píl. Dl. Nov. Vlil. (1898-9), Rozsypalová Augusta, Význam kuhu Mariánského se zetelem na život soukromý, rodinný a pospolitý. (Pednáška na kongresu Marian, v Praze 1905.) é. Ž. (Pr.) Vil. (1904-5), [anonym]. Podivný vkus Ženského Svta". (Odmítnutí urážky tohoto asopisu v. 5. a 6. r proti Pann Marii v legend Panna a ábel".). Ž. (Pr.) V. (1902-3), jiroušek Tomáš Josef, Jak ešil sv. apoštol Pavel otázku sociální. Obr. 1891, Smrek Josef, Dr., Spoleenské problémy v listech sv. apoštola Pavla. KD. 1913, Kousal Jos., Mojžíš a sociální otázka. CKD. 1894, Bílý Jan, Dr., (vydal Beneš M. Kídda), Církev a spolenost. V Praze Viz výše str. 33,. 66.*) 93. Vondruška Karel, Dr., Církev a život spoleenský. Bl. 1889, 337. Viz výše sír. 33, Frecr Ant., Sociální nauky církve katolické a nynjší stav oekonomický. Z francouzského peložil. Dl. Nov. III. (1893-4), Schobel Emanuel Jan, Církev a sociální otázka. [Z jeho pastý, listu.] Ve. Nov. VII. (1894), Hendl Boh., Církev katolická dobroditelkou spolenosti. ŠkBSP. 1894, (anonym,,dle P. Alf. Marie Weisse O. Pr.J, Úloha církve v nynjším hnutí sociálním. Ve. Nov. VII. (1894),. 1. nn. lou. Neuschl Rob., prof., Dr., O poslání církve katolické. Slavnostní promluva pi generální schzi apoštolátu sv. Cyrilla a Methodéje v Rajhrad dne 25. srpna Kazatel X. (1903), ást homil.-soc Drozd Jan, Církev a spoleenský život. (Ve schzi katol. -polit, jednoty pro král. eské dne 25. kvtna 1896 v Loukov pednesl.) Ve. Nov. IX. (1896), Ková Jan, Jak eší církev katolická otázku sociální. Mus , [anonym]. Stanovisko katolické církve v sociálním rouchu naší doby. N. L. XI. (1901-2), Martínek Fr, Zásluhy katolické církve o stavy pracující vbec a o dlnictvo zvláš. Mus. 1904, [anonym]. Církev a sociální reformy. Obnova XII. (1906),. 4., 7. ') Srv. tóž str. 33, é. 67.

4 758 Sociologie a charita Horák Frant., O sociálním p- sobení církve. Kat. záb. a pou. listy VIII. (1909), [anonym], Kesanství a socialismus ili Co uinila církev na prospch malých lidí v otázce spoleenské? Sv. Vojt. 1910, Klíma Frant., Sociální innost církve katolické. Vest. Jedn. duch. brn. 1911, [anonym], O sociální innosti klášter. Ve. Nov. IV. (1891),, Burian Jos., Dr., Užitenost katolických eholí. l^d. 1900, Krka Josef, Rády sv. Františka a ád spoleenský. CKD. 1879, Kachník Jos., Dr., O sociálních úkolech tetího ádu sv. Františka. Seraf. Kv. VI. (1906-7, [anonym], ^Sociální práce sv. Kateiny Sienské. C. Z. (Pr.) IV. (1901-2), 69.; tamt F. H., dle Dr. P. Obersddrfera, Kardinál Manning, apoštol otázky sociální. Nové Pr. II. (1900-1), Nitti Francesco S., pel. G. Mazanec, Paoežství a otázka sociální. Nové Pr. II. (19>T0-1), Jiroušek T. J., Sv. Otec Lev XIII. a socialismus naši doby. Alm. na oslavu Lva XIII., Praha 1893, Pauly Jan, Sociální význam papeže Lva XIII. CKD. 1894, (Vacek Václ.], 5^ásluhy ímských papež o lidstvo. C. Záp. III. (1910),. 47 nn SI. Lip. (dle franc). Církev nepítelkyni lidu? N. L , Horský Rudolf, Dr., Sociální psobení církve v zemích eských. Lid. let. 1911,. 8; Cech 1911,. 223, str [anonym], Rím a eský lid. (Co církev pro národ eský uinila.) Sel. list X. ( ), Hruban Monc,^]UDr, Národ eský a jeho pomr k ímu a dynastii. (e na IV. všeob. sjezdu eskoslovanských katolík v Praze r ) V Olomouci Racke Nikola (pekl. z nmeckého), O ruchu Pry od íma". e lena nmeckého stedu posl. Nikoly Rackeho na V všeob. sjezdu Vídni [1905]. ech 1905, katol. ve 124. M(yslivec) V., eské Pry od íma". Lid. list V. (1900-1), [anonym], Kotolíci a sociální psobení. N. L. XIV. (1904-5),. 22. prince AI. Liechtensteina Svatek Fr., Sociální innost. K. Dl. VI (1908), Sedlák Jan Nep., Dr., Pehled o innosti katolické na letošní výstav v Paíži. KD. 1900, ŽundálekFr. H., Obraz sociální innosti ruské církve. Rozhl. po lidm. 1906, [anonym]. Otázka sociální a stát. Pr. Týden. IV. (1885), K., Úkoly církve a státu v sociální otázce. N. L. XIV. (1904-5) yrba Rudolf, Sociální úloha státu. e Voln zpracoval. Obr. 1895, M(yslive)c V., Sociální úkoly obcí Lid. list. III. (1898-9), J(iroušek) T. J., O sociálních úkolech obcí. Dl. Nov. IX. ( ), Rouek Jaroslav (dle Dr. Karla Búckera), Sociální povinnosti našich obcí. SI. pr. r. XI.,. 4. V Praze Všeradovský Ad., Obecní politika. (Úkoly obcí.) Sel. list X. ( ), Hálek Vlastimil, Sociální úkoly samosprávných sbor. (Dle programu kesfansko-sociálního.) Dl. (Bud.) IL ( ),. 1, sír H(álek) V(last.), Sociální úkoly samospráv, sbor. Hl. sv. Václ. I., 6. V Praze [anonym], Jaké jest nyní v naší vlasti jádro otázky sociální a jaké podle toho pipadá psobení knžím a jaké pomoci vyžaduje spolenost od státu? (Vyíz. II. otáz. pastor, porad v diec. královéhrad. r ) Ord. list Hrad (díl V.), [anonym], Srovnává se to s úadem duchovního správce, aby se zúastnil ešení národohospodáských otázek, a jaké opatrnosti pi tom teba? (Odp. na 1. otáz. pastor, konf. diec. budj. r. 190O.) Ord. list Bud. 1901, [anonym J, Srovnává se to s úadem duchovního správce, aby se zúastnil ešení národohospodáských otázek, a jaké opatrnosti mu pi tom teba? Konferenní e. Vést. KD. X. ( ), [anonym], Spojení, duchovní správy se sociální inností. ech 1904,. 220.^ 142. Soukal Jan, Pastorace sociální. Vést. Jedn. duch. brn. 1911, Štancl Aug., Dr., Pastorace na venkov [v ohlede národohospodáském]. Vést. Jedn. duch. brn. 1911,153.

5 ! na I j 168., šeností I vot I 170. :. \ 171. j dávné i ejné i 173. j., N. I ; v [ 176. i (1911), i 180. ' katolických Sociologie a charita Voavka J., P, Pastorace dlnictva. Vést. KD. XII. ( ), B., Dr., Knz a lid. Místní píl. k ís. 43. n. Štítu" VI. (1912) H. Ch. (podle nm. spisu Dr. Jos. Scheichera), Duchovenstvo a sociální otázka. V Brn X. Y. Z., O sociálních úlohách duchovenstva v ase nynjším. (Závrená pednáška slovutného sociologa a apologety prof. Dr. Alberta M. Weisse, ádu kázat., na sociálním sjezdu vídeském v srpnu 1894.) KD. 1894, S-ý J, Dr., Sociální otázka a naše [knží] úloha. Obnova 111. (1897), Béhal Vlád., Duchovenstvo a sociální otázka. Mus , Bráf Albin, Dr., O novém buditelství knžském. Aléth. 1898, Vrba Rudolf, O novém buditelství knžském. (Odpov p. dr. A. Bráfovi ) Vis , Reyl František, Dr., O sociální úloze duchovenstva. A!m. boh. hrad. (Hradec Král. 1898), LankašV., Nunc intelligite. N- kolik slov svým kollegm. [O práci duchovenstva na poli sociálním.] Alm. boh. hrad. (Hradec Králové 1898), [anonym], Pro se má knz obírati sociální politikou. Vést. KD. IX. (1908-9), Korda Fr., Dr., () úkolech duchovenstva v naší dob. [Re na katol. sjezdu v Turnov 1899.] Obnova V. (1899),. 35; Katol. Listy 111.(1899), [anonym], Jsi-li Ty ten, jenž pijíti máš? Vánoní úvaha (o poteb.sociálního psobení duchovenstva).. Ž. (Pr.) 111. ( ), [anonym], Klérus a sociální otázka. Mus. 1901, [anonym], Úkol kléru v,moderní spolenosti [v politice]. ech Sedlák Jan, luc, O národohospodáské innosti kléru. Vest. KD. V. (1904-5), Bráf AI., Dr., Sociální uloha knžstva. Vést. KD. V. (1904-5), Bráf A., Dr.. Klerik a sociální vdy. Vést. KD. VII. ( ), Bráf A(lbín), Sociální vdy a knz. e prone.sená na sjezdu bohoslovc a knží v eských Budjovicích Skodopole Ant., Dr., O p- sobnosti duchovenstva v otázce sociální. KD. 1906, 7., 164. (anonymi, Úkoly duchovenstva v nynjší krisi. Obnova XIII. (1907),. 26, 28, O. S., Hospodáská innost knze pednášky ed. Zemské banky Fr [Dle Procházky.] Vést. KD. VIII. ( ) [anonym], Právo a povinnost knžstva k sociální innosti. Korr. KD. 1909, 65. Bráf AI., Dr., Sociální úloha knžstva. Slavnostní e pronesená sjezde knží v Kolín dne 23. února Vést. KD. XII. ( ), 307. Vacek František, Jakých zkunabyli jednotliví duchovní správcové ve píin nebezpeenství, která vznikají z nynjšího sociálního hnutí a jak jest si vésti duchovnímu správci oproti nim? Bl. 1892, [anonym]. Úloha knžstva v živeejném. Obnova II. (18d6),. 44.*) Horský Rudolf, Dr., Knžstvo a veejný život. N. Vk V. ( ), 36. Kabo J.?., Knz a veejnost. [Oprávnnost jeho psobení ve veejnosti.] Pravda (Vid.) V. (1912),. 12 Tumpach Jos., Dr., Dva neprojevy papeže Lva XII!. ove- innosti knžstva. Obr. 1900, 2. [anonym]. Knz a politika. Ve. Nov. IX. (1896), [anonym]. Knz a politika. Obnova X. (1904), [anonym], Mže-li se knz míchati do politiky? Obnova XI. (1905), 34. [anonym]. Pro jsem politicky inným? Úryvek z pednášky knze. Vk 1. (1907-8', Reyl Fr, Dr., O souinnosti kléru s intelligencí. Zpr. o V. všeob. sjezdu katol., Hr. Králové 1910, Reyl Fr., Dr., O souinnosti klérus intelligencí. [Pednáška na sjezdu katol. studení, v Hradci Kr ] Stud. Hl. V. ( ), Reyl Fr., Dr., Úkol intelligence sociální politice. Pravda (Vid.) IV Kadlák Jos. M, Píští úkoly vzdlanc. Vych. lis. 1912, ;248. Zvláštní otisk z Vstníku katolického duchovenstva". V Praze ) Srv. výše sfr. Ii7,

6 760 Sociologie a charita Kubíek Method C, Dr., Povinnosti katolík za našich dob. V Praze Horský Rud., Dr., O povinnostech katolík v dob pítomné. Sjezd jihoesk. katol.,. Budj. 1907, [anonym], Veejný život a katolíci. Jit. VII. (1913), Holý Prokop, Praktické snahy národohospodáské. Zpr. o V. všeob. sjezdu katol., Hr. Král. 1910, Maresch O., Dr., Studentské hnutí sociálni. Stud. Hl ( ), Opletal Jos. AI., Dr., Student a sociální otázka. N. Vk I. (1907-8),. 27., 187. Krejí Jan Jii, Jindy a nyní. asová rta. (O studentstvu bývalém a nynjším.) Sel. list VJ. (1907-8), (anonym], Náboženský život studentstva. Obnova XII. (1906), Halen Vojtch, Sociální hnutí studentské. Stud. Hl. III. ( ), Dank Lad., JUSt., O sociální práci katol. studenta. [Pednáška na sjezdu katol. student, v Kromíži 1912.] Stud. Hl. V. ( ), Havlík C, inž., O sjciální prázdninové innosti katolického studentstva. [Pednáška na sjezdu katol. stud. v Kr. Hradci 1912.] Stud. Hl. V. ( ), HronekJ. M., JUC, Studentstvo a život veejný. N. Vk I. (1907-8), Kratochvil Jos.,, Úkoly mladé katolické intelligence. [e pronesená na pracovním sjezdu kesansko-sociálním v Olomouci 1912.] Stud. Hl. V. ( ), J. V., Sociální innost studentstva dánského. Stud. Hl. V. ( ), K. J., Sociálni práce a studentstvo francouzské. Stud. Hl. lil. ( ), K.J., Sociální innost a.nglického studentstva. Stud. Hl. IV. ( ), Ka, peložil (esperantsky napsal prof. Dojnbrowski), Sociálni úkol vdy a industrie. Obnova XVI. (1910),. 16; K. Dl. IX. (1911), [anonym]. Poteba ethických motiv v technice. Týd. 1. ( ), ab, Sociální úkol elektiny.. Kr. IV. (1902', X. Y. Z, Sociologické pabrky. ( Mezi lid!") KD. J895, [anonymi, Kdo je lid? Pít. lidu I. (1901), [anonym]. Nepohrdejte lidem! Pít. lidu I. (1901), Avanti Vittore (Dr. Rud. Horský), Na co nemáme zapomínat. (Chodit mezi lid a do spolk.) N. L , Zižka Václav, Život sociální. Se stanoviska vlastní zkušenosti objasuje.^ K. Dl. VII. (1909), Žižka Václav, Nkteré úvahy o život sociálním. Dl. Nov. V. (1895-6), Zižka Václav, O dležitosti života sociálního ped politickým. Dl. Nov. IX. ( ), Žižka Václav, Anarchie v život sociálním. Dl. Nov. V. (1895-6), Barturé Raelph, Dr, Sociální rozhledy. Dl. Nov. VII. (1897-8), Žák Frant., Sociální drobnosti z Francie. Dl. Nov. II. (1892-3), Horský Rud., Dr., Sociální pomry ve Francii. Dl. Nov. IV. (1894-5), Barturé Raelph, Dr., Sociální pomry ve Francii. Dél. Nov. IX. ( ), ý, Sociální vliv církve ve Francii. Pravda (Vid.) V. (1912), Barturé Raelph, Dr., Sociální otázka v Belgii. Dl. Nov. II. (1892-3', [anonym], Národohospodáský význam psobení katolík v Belgii. Katol. záb. a pou. listy 1912, [anonym], Sociální pomry Anglie.. Kr. XiV. (1912), a, Sociální pomry v Severní Americe.. Kr. I. (1899), Liga - - 'A, Ze sociálního života v Americe. Dl.' Nov. I. (1891-2), Vrba Rudolf, Sociálni a revo Vis. XXVIII. luní hnuti v Evrop r. ( ), Bráf Albín, Dr., Listy o studiu národohospodáském. Aléth. 1898, Bráf, Albín, Dr., O studiu vd sociálních. e, kterou proslovil o letošním sjezdu theolog na Velehrad. Aléth. VI. (1902-3), Oliva Jan, O studiu vd spoleenských. Hl. 1. (1896), Vanek Fr., Studium národohospodáské. [Jeho poteba.] RD, 1907, Tumpach Josef, Dr., Pstní vd sociálních. KD. Ib95, Tumpach Jos., Dr., Sociologie v semináích eskomoravských. Vis , 649.

7 I ' Sociologie a charita J(iroušek) T. J., Ml také starovk njaké sociální uení nebo hnutí? N. L. XIV. (1904-5), Háavka Karel, Od Luthera až po Marxe. Sociologická úvaha. Mus. 1905, 230. í 227. Neuschl Robert, Dr., Darwini- stický evolucionismus ve vdách spoleenských. KD. 1908, 59; /. 1909, Oliva Václav, Prvodce katolickou sociální literaturou. Hl. XIX. i (1902), Jiroušek T. J., Ped dobou dlnického zákonodárství v Evrop. Soc. kalend. IV. (1909), Jiroušek Tomáš jos, Djiny sociálního hnutí v zemích koruny eské od r do r Díl I. ( ). Vis ,552. Samost. v Praze Jiroušek Tomáš Jos., Djiny sociálního hnutí v zemích koruny eské. Dii. II. Vis , 51 ; , 45. Samost. v Praze 1904 jako díl II. od roku 1885 do roku Jiroušek Tomáš jos.. Djiny sociálního hnutí v zemích koruny eské. Díl III, Vis , 836; , 595; , 332; , 6i6; , 735. Samost. v Praze 1909 jako díl lil. od roku 1895 do roku Jiroušek T. J, Katolické duchovenstvo a probuzení spolkového života v národ. Ukázka z Djin sociálního hnutí v zeních koruny eské." Spol. Listy, pí!. Dl. Nov. IX. ( ),!I., Jiroušek T. J., Djiny sociálního hnutí v zemích koruny eské. rta k 251etému jubileu družstva Vlast. N. L. XVIII. (1908-9), Jiroušek T. J, Prvaí a nejstarší odcházejí. Vzpomínky na první dobu hnutí délnictva eského. N, L. XXII. ( ), J. 't. J.7 Schaffie. (Charakteristická rta.) N. L. XllI. (19J3-4),. 19. B) Úkol lovenstva. Náboženství v život soukromém a veejném. Souboj, sebevraždy, nemravnost. Svcení nedl a svátk po stránce národohospodáské. 1. Branská Marie, Co jest život? [Život jako stálý zápas.] Jit. IV, (1910), Jank Jos., Úkol lovenstva vílbec. (Ve schzi katol.-polit. jednoty pro politický okres turnovský, konané dne 29. kvtna 1892 v Turnov, pednesl.) Ve. Nov, V. (1892), [anonym], Mjme pevný cíl života. N. L. XIII. (1903-4), Sión Beneš, O štstí. [Z rzných hledisek posouzeno.] Jit (II.), Miiller A., Klasobraní o štstí". N. L. XIII. (1903-4), Kabon J. P., O štstí. Pravda (Vid.) IV. (1911), [anonym], O štstí se stanoviska kesanského. Z pednášky S. S. v holešovském Sušilu". Katol. uitel IV, (1912) E. T., Nkolik úvah o štstí. Naše Oml. II. (i913), Hoínská-Branská Marie, Kde je štstí? Úvaha sociol. -náboženská. Eva IV. (1907', str Sedláková Anna, Pravé štstí. (V em záleží?) Naše ml. III. (191 1), K(opal) P., Bohatství neiní šastným. Maria VJII. (1901), [anonym]. lovk a bohatství. Sel. list X. ( , Arnold, Jak dojdeme blahobytu? [Mravností, zbožností, vzdlaností]. Horn, listy II. (1897-8), Vlk Frant. Cyr., JUC, O nutnosti sjednotiti všechny síly spoleenské k dosažení, hledaného blahobytu pozemského. [e na kaíol. sjezdu Katol. listy v Turnov 20. srpna 1899.] líi. (1899),. 231; Obnova V. (1899), [anonym], Jen vnost aby byla šastna. (O seste Marii Alfonse, roz, Prombergrové z Polné, z ádu sv. Voršily v Kutné Hoe.). Ž. (Pr.)VII. (1904-5), [anonym], Práva lovka. Pít. lidu I. (1901), 20, 34, Pospíšil jos., dlník. Nco o povinnostech. Pít. lidu I. (1901), Grossmannová-Brodská L., Zápasy [o existenci]. Jit. IV. (1910), Kabo J. P., Názory na svt a život. Pravda (Vid.) IV. (191 1),. 43 nn., /. V. (1912),. 3 nn , Kesanský a materialistický názor svtový a jejich vliv na pomry národohospodáské. Práce (Hr.) IX. (1912),. 29 nn. 21. Krejzl Frant., Nástin filosofie a náboženství v celkovém názoru na svt. Jaro ml. III. (1910), 23.

8 752 Sociologie a charita. 22. [anonymj, Vdecký názor svtový. [Dle Obnovy".] Právo (Kl.) Ili. (1909), K Moderní názor svtový a náš venkov. Sel. Hl. XIV. (1911), Pastýský list biskup rakouských ze dne 11. listopadu 1891 [o duchu kesanském v život lidském]. Ve. Nov. IV. (1891), L+5.. Význam náboženství. N. L. XVIII. (1908-9), T. N., Náboženství v život. N. L. XII. (1902-3), K., Náboženství a život. N. L. XVI. (1906-7), [anonym], Otázka náboženská v život. N. L. X. (1900-1),. 38, H(ovádek) Jos., Vstal jest, alleluja! (O významu kesanství v život.) Lid. list V. (1900-1), 171., 30. Navrátil Frant. (pel.). Život lidský s náboženstvím a bez nho. Od R. S. as. úv. ro. XV.,. 9. V Hradci Králové Švec Jos., Dstojnost lovka podmínna jest náboženstvím. (V obasné valné schzi katol.-polit. jednoty pro král. eské dne 25. srpna 1895 v Pepeích promluvil.) Ve. Nov. VIII. (1895) adek Jií, Náboženství a lidstvo. (Programová e zaslaná sjezd, komitétu dne 17. dubna 1906.) N. L. XV. (1905-6), Rottek C, Význam náboženství pro lovka. Pravda (Vid.) III. JSIO), Semecký C., Náboženství a povolání. (Statistická data o tom, jak v rzných povoláních zastoupeni jsou katolíci a židé). Sel. list VIII. ( ), J-k, Bžné názory. (O náboženství. O život, o politice a státu, zpsobech). Naše nil. III. (1911), Pauly Jan, o nám pomže 1 v život spoleenském? Návrat ke Kristu!]. e proslovená pi ustavující schzi katol. spolku na Smíchov. Katol. Listy I. (1897), S-ý J., Dr., Náš zájem nejdražší. (O proniknutí spolenosti duchem Kristovým.) Lid. list II. (1897-8), Bonaventura, Kesanství praktické i nekesanské zásady? Pravda (Vid.) III. (1910), [anonym, dle Bougauda\ Kde je Boha nejvíce zapotebí? (Ve spoleenském život.) Ve. Nov. VII. (1894),. 14 nn. 40. Neuschl Rob., Dr., O významu a dležitosti kesanství pro spolenost lidskou vbec a uení jeho o autorit, spravedlnosti a lásky zvlášt. (e na katolickém sjezdu v Turnov 21. srpna 1899.) Katol. Listy III. (1899), Srv. výše str. 43,. 40 a str. 462, Lexa Jos., Náboženství jest nezbytnou podmínkou veejného 'ádu. (e konaná ve veejné schzi katol - polit, jednoty turnovské v Píšovicích dne 21. srpna 1892.) Ve. Nov. V. (1892), [anonym]. Katolické náboženství jest nejpevnjší hrází proti všemu pevratu K. dem. I. (1898),. 23 n. 43. K., Svt bez náboženství. N. L. XVI. (1906-7), T. N., Jak by svt vypadal bez náboženství. N. L. X. (1900-1), K-k, Náboženství jest vcí hlavní. N. L , Tumpachjos., Dr., Náboženství základem života soukromého i veejného. Praha [anonym], Otec národa František Palacký (o kesanství v život národním). K. dem. I. (1898),. 12. Viz výše str. 30, Kabo J. P., Slyšte ho! (Jak smýšlel Palacký o náboženství, o katolictví a o knžstvu.) Pravda (Vid.) ro. V. (1912), [anonymi, Havlíek a náboženství. ech 1905, [anonym], Havlíek zamlovaný. (O jeho názorech na náboženství ia duchovenstvo.) Pravda (Vid.) III. (1910), Pillich Rudolf, e na rolnickém sjezde velehradském [8. záí 1907]: O ddictví Cyrillo-Methodjském. Sel. Hl. X. (1907), [anonym], Nepotebujeme opravdu náboženství? Horn. listy I. (1896-7), [anonym]. Potebuje moderní doba náboženství a faráe? ech 1906, Sión Beneš, Jest víra zbytená? (Z Jitenky".) K. Dl. XI. ( ), [anonym]. Náboženství patí do kostela. (Výrok pana dr. Podlipného.) Obnova II. (1896), [anonym[, Náboženství patí do kostela? Sel. Str. III. (1906-7), al, jest náboženství vcí soukromou? SI, pr. ro. V.,. 7. V Praze 1895.*) ) Viz výše str. 29,. 33 nn ; sir. 237,. 29-4J

9 Sociologie a charita [anonym], Považují vdcové sociální demokracie náboženství opravdu za vc soukromou"? Ve. Nov. VIII. (1895), Pohunek Frant., Náboženství není vcí pouze soukromou. Re proi slovená na lenské schzi vzdl. besedy! katol. muž a jinoch pro Karlín a í okolí dne 1. iistop Katol. Listy II. (1898), Srv. str. 29, [anonym], Je náboženství vcí soukromou? (Uvažuje rolnik od Metuje) Sel. list II. (1903-4) B., Vyvrácení zásady: Náboženství je vci soukromou. Sel. list IV. (1905-6), [anonym]. Na obranu náboženství anebo jak vypadá zásada: Náboženství vcí soukromou?" (Pípad Juda- Dostál.) Sel. Hl. IX. (1906), [anonym], Náboženství vcí soukromou? Právo (Kl.) I. (1906-7), Koínek Antonín, Náboženství není vcí soukromou. Z rzných pramen sebral a pednesl ve schzi enického kroužku" katol. Jednoty v Hoe Kutné. K. Dl V. (1907), Jemelka Alois, T.^J., Je náboženství vcí soukromou? Štít 1. (1907), Budil Fab., Náboženství jest vcí soukromou. N. L. XVII. (1907-8), [anonym], Náboženství vcí soukromou. Obnova XV. (1909), [anonym], Trochu obrany. [Proti heslm: Náboženství jest vcí soukromou. Náboženství nepati do politiky. Špatní papežové.] Naše mlád. II. (1910), [anonym], Náboženství vcí soukromou? N. Vk IV. ( ), Sahula JiN,,Jest náboženství vcí soukromou? as. úv. ro. XIV V Hradci Králové (anonym], Jest náboženství vcí soukromou? Obr. XXVII. (1913) [anonym], Náboženství vcí vedlejší. (Vyato ze spisu,,beieuchtung antireligioserschlagvvortei " od P. Jiího Freunda, C. SS. R.) Ve. Nov. VII. (1894),. 67 a Hendl Boh., Náboženství mn nic nedá". [Odpov na to.] SkBSP. 1911, [anonym], Konservatism a náboženství. Týd. I. (1912), [anonym], Hesla rzných stran o náboženství. Místní píi. k ís. 20. Štítu" V. (1911). 76. [anonym], Hesla rzných stran o náboženství, jit. V. (1911), [anonym], Strana agrární o soukromostí náboženství. Obnova XVII. (1911),. 20. a 34. ( Veejnost náboženství dle agrárník.") 78. [anonym]. Sociální demokracie a náboženství. Obnova XV. (1909), Jelínek Fr., Povinnosti, které nám ukládá víra. Tetí epištola tenám Sel. listu". Sel. list IV. (1905-6), Jelínek Fn, Plme povinnosti víry i mravnosti. tvrtá epištola katol. zemdlcm. Sel. list V. (1906-7), K., Náboženství mravním základem národ. N. L. XV. (1905-6), Ž. V., Co iní národy zdravými a silnými? N. L. XVI. (1906-7), [anonym]. Katolicismus není píinou klesání národ. N.L. XIII. (1903-4),. 17.*) 84. Kabo J. P., Katolicism a blahobyt. Pravda (Vid.) III. (1910), [anonym]. Hmotný a. mravní úpadek kesanských íší.. Kr. III. (1901), [anonym]. Hospodáský úpadek katolických národ? Vést. KD. IX. (1908-9), [anonym], Belgie pod 1 Sjetou klerikální" vládou. (Její pokrok.). Kr. IV. (1902), [anonym], Pokroky Belgie pod vládou katolickou. Cech 1904, ^ 89. Drápal Jan, Klerikální" Belgie. C. Záp. II. (1909), ab-. Opravujeme. (Proti tvrzení, že klerikální vládcové zavinili všecko zlo v Portugalsku*.) Pravda (Vid) III. (1910), Ilja, Základy mravního života. Pravda (Vid.) II. (1909),. 23.**) 92. V., Pevné základy mravnosti jsou jen v náboženství. N. L. XVIII. (1908-9), , Kterak psobilo kesanství na mravy pohanstva. Seraf. pít. dít. I. (1908),. 8-9, str Burian Jos., Dr., Nkteré píiny úpadku nábožensko-mravního za našich dob. (Na schzi katol. -polit, jednoty dne 16. ervence 1893 v Horkách promluvil.) Ve. Nov. VI. (1893), Pavlík-Sychra V. Bol., O píinách klesání mravnosti a zbožnosti. N. L. XIV. (1904-5),. 21. *) Srv. str. 2."),. 52; str. 34,. 115 nn. **) Srv. str. 28,. 18; str. 29,. 57n.; str. 63, e. 80 nn.

UNIVERZITNÍ PŘEDNÁŠKY I PRAKTICKÁ FILOZOFIE

UNIVERZITNÍ PŘEDNÁŠKY I PRAKTICKÁ FILOZOFIE T. G. MASARYK UNIVERZITNÍ PŘEDNÁŠKY I PRAKTICKÁ FILOZOFIE PRAKTICKÁ FILOZOFIE NA ZÁKLADĚ SOCIOLOGIE ETIKA Ústav T. G. Masaryka, o. p. s. Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. Praha 2012 OBSAH PRAKTICKÁ

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Seminá Diakonie 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Obsah: I. Definice a cíl diakonie II. Historie diakonie v Bibli III. Osoba diakona IV. Strategie diakonie a její formy V. Analýzy diakonie

Více

! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1

! #$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1 ! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA Rozdlovník za školní rok 2006/2007 Výtisk íslo 1: Odbor školství, mládeže a sportu KÚ ZK Výtisk íslo 2: Stední škola Kostka s. r. o. editel školy Výtisk íslo 3: Stední škola

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Národ a stát. Stát je organizované spoleenství lidí žijících trvale na ohranieném území. Obanem státu se lovk stává narozením.

Národ a stát. Stát je organizované spoleenství lidí žijících trvale na ohranieném území. Obanem státu se lovk stává narozením. Národ a stát Stát je organizované spoleenství lidí žijících trvale na ohranieném území. Stát je tvoen: územím obyvatelstvem státními orgány Vznik státu: teorie náboženská = stát je božského pvodu teorie

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

Zápis. z 5. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 19. února 2007 od 18.00 hodin.

Zápis. z 5. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 19. února 2007 od 18.00 hodin. Zápis z 5. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 19. února 2007 od 18.00 hodin. Program jednání: 1) Návrh ceny vodného a stoného na hospodáský rok 2007 2008 pro msto. 2) Návrh na poízení nového územního

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení (1) Tento ád upravuje specifika a postavení Kmene dosplých (dále jen KD) v Junáku. (2) Souvisejícími pedpisy jsou zejména: a) Stanovy Junáka b) Organizaní ád a systemizace

Více

Vstník Pohanské federace # 1 Samhain 2006. Kulturní a spoleenské akce v R Knižní novinky Poetický koutek Slovo národního koordinátora -1-

Vstník Pohanské federace # 1 Samhain 2006. Kulturní a spoleenské akce v R Knižní novinky Poetický koutek Slovo národního koordinátora -1- Vstník Pohanské federace # 1 Samhain 2006 Kulturní a spoleenské akce v R Knižní novinky Poetický koutek Slovo národního koordinátora -1- Slovo národního koordinátora Vážení pátelé, lenové Pohanské federace,

Více

maturitní témata pro školní rok 2011/2012

maturitní témata pro školní rok 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary maturitní témata pro školní rok 2011/2012 Bydlení eská republika Cestování Další anglicky

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn.

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn. 29.12. NEDLE 9:00 Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa Za rodinu Synkovu a Neasovu Za Rženu Volgemutovu, celou rodinu a +++ 30.12. PONDLÍ 31.12. ÚTERÝ 15:30 1.1. 2014 STEDA 9:00 2.1. TVRTEK Sv. Silvestra

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Usnesení. 522 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 22.05.2006. Usnesení. 523 Rada msta Vimperk rozhodla uzavít Dodatek.1 ke smlouv o dílo.05/06

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Školní rok 1917.-1918.

Školní rok 1917.-1918. Školní rok 1917.-1918. Sbor učitelský: Na počátku školního roku 1917 sestaven sbor učitelský takto: Jaroslav Meltický, def.řídící učitel Jaroslav Dlabal zat. učitel I. třídy Jindřich Hégr zat. učitel I.

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie Výbr z nových knih 10/2009 psychologie 1. Bludné cesty lásky : manželské trojúhleníky a jiné párové konflikty / Hans Jellouschek ; [z nmeckého originálu... peložil Petr Babka] Praha : Portál, 2009 -- 221

Více

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 eská myelomová skupina je sdružení léka a dalších vdeckých a odborných pracovník, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci zvané

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů EVROPA Obyvatelstvo obr. 1 obr. 1 OBYVATELSTVO A SÍDLA V Evropě žije přes 700 milionů obyvatel. Podle

Více

Bohumil Baxa (1874 1942)

Bohumil Baxa (1874 1942) Bohumil Baxa (1874 1942) Monografie Baxa, B.: K dějinám veřejného práva v zemích koruny české od restaurace Leopoldovské až do počátku moderních převratů [1790-1848]. Knihovna Sborníku věd právních a státních,

Více

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) 29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) Ve dnech 24.-27. dubna 2008 byl v Káhie poádán již 29. Kongres CIPS. Na posledním zasedání v Praze byla schválena

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H : 227. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech

Více

85 LET KLUBU FILATELIST ALFONSE MUCHY V BRN

85 LET KLUBU FILATELIST ALFONSE MUCHY V BRN ZPRAVODAJ (p.. 50) Redakce: J.Punochá Náklad: 100 ks íslo 1/2007 bezen Vydává Klub filatelist Alfonse Muchy v Brn, Orlí 30, 602 00 Brno, Tel.: 542 151 913 E-mail: jpuncochar@fides.cz; internet: http://www.filabrno.net/kfam.htm

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Dobrovolnictví Pod pojmem

Více

Msto Pec pod Snžkou ZASTUPITELSTVO MSTA USNESENÍ

Msto Pec pod Snžkou ZASTUPITELSTVO MSTA USNESENÍ Msto Pec pod Snžkou ZASTUPITELSTVO MSTA USNESENÍ z 25. veejného zasedání zastupitelstva msta konaného dne 20. ervna 2006 ve 14.00 hodin v zasedací místnosti školícího stediska UK (pension VaK) v Peci pod

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989 ŽIVOTOPIS 1. Kontaktní údaje: Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz 2. Píjmení Lupa 3. Jméno Miroslav 4. Datum narození 2. kv*tna 1971 5. Národnost eská

Více

eská škola bez hranic 2. 3. srpen 2010 II. mezinárodní setkání zástupc eských škol bez hranic v Evrop a ve sv t P ehled zahrani ních ŠBH (abecedn )

eská škola bez hranic 2. 3. srpen 2010 II. mezinárodní setkání zástupc eských škol bez hranic v Evrop a ve sv t P ehled zahrani ních ŠBH (abecedn ) eská škola bez hranic 2. 3. srpen 2010 II. mezinárodní setkání zástupc eských škol bez hranic v Evrop a ve svt Pehled zahraniních ŠBH (abecedn) eská škola bez hranic BERLÍN Název školy: MATEÍDOUŠKA ESKÁ

Více

Protestantismus a reformace

Protestantismus a reformace Protestantismus a reformace Někdy bývá za projevy reformace považováno již hnutí albigenských (13. století jižní Francie, balkánští bogomilové, italští kataři), jindy husitství (15. století), jindy vystoupení

Více

Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1)

Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1) Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1) Stanislav Kostka Neumann (1875 1947) Na počátek, protože: - Finančně zajištěný (rodina zámožného advokáta - Olšanská fila =

Více

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace Public relations a sponzoring Vysvtlení pojmu PR Nástroje PR Vysvtlení pojmu sponzoring Sociální sponzoring Cíle a druhy PR a sponzoringu Píklady Vysvtlení pojmu PR PUBLIC RELATIONS (PR) = práce s veejností

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

Veejné zdravotnictví z pohledu historie. PhDr. Helena Hnilicová, Ph.D. ŠVZ IPVZ Praha

Veejné zdravotnictví z pohledu historie. PhDr. Helena Hnilicová, Ph.D. ŠVZ IPVZ Praha Veejné zdravotnictví z pohledu historie PhDr. Helena Hnilicová, Ph.D. ŠVZ IPVZ Praha Obsah prezentace Myšlenkové zdroje a vývojové etapy VZ v našich zemích Struná charakteristika jednotlivých etap VZ po

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

První v!sledky z hodnocení adresného zvaní do programu screeningu karcinomu prsu v "R

První v!sledky z hodnocení adresného zvaní do programu screeningu karcinomu prsu v R První v!sledky z hodnocení adresného zvaní do programu screeningu karcinomu prsu v "R O. Májek, O. Ngo, M. Blaha, L. Du!ek Odborná garance projektu: J. Dane!, M. Zavoral, V. Dvo"ák, B. Seifert, #. Suchánek

Více

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin Zápis z ádné valné hromady akciové spolenosti PAVUS, a.s. se sídlem Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 Prosek, I:60193174 zapsané v obchodním rejstíku, vedeném Mstským soudem v Praze oddíl B, vložka 2309

Více

OBCHODNÍ PRÁVO A FORMY PODNIKÁNÍ

OBCHODNÍ PRÁVO A FORMY PODNIKÁNÍ OBCHODNÍ PRÁVO A FORMY PODNIKÁNÍ Oekávané výstupy dle RVP GV: žák rozlišuje a porovnává praktické využití jednotlivých forem podnikání, posoudí, která forma podnikání je v konkrétní situaci nejvýhodnjší

Více

Výbr z nových knih 9/2009 ostatní spoleenskovdní obory

Výbr z nových knih 9/2009 ostatní spoleenskovdní obory Výbr z nových knih 9/2009 ostatní spoleenskovdní obory 1. Cikáni / Werner Cohn ; peložil, [pedmluvu napsal] Marek Jakoubek Praha : Sociologické nakladatelství, 2009 -- 61 s. :. -- eština. ISBN 978-80-7419-008-7

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

$$% *+, $$$%5/* $% */0!!" $%70 $$%)* %1%234 6%-%780 6%1%/( 6%6%9 6%:%*

$$% *+, $$$%5/* $% */0!! $%70 $$%)* %1%234 6%-%780 6%1%/( 6%6%9 6%:%* !!" # $% &'() $$% *+, %-%* % %./00 %1%234 $$$%5/* $% */0!!" 6%-%780 6% %',0 6%1%/( 6%6%9 6%:%* %,0;*< $%70 $$%)* $% &'() Vážené lenky spolku, náš milý spolek již existuje více jak jeden rok a pede mnou

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

Obchodní právo. Podnikání. Obchodní právo - systematika. Upravuje postavení podnikatel Obchodní závazkové vztahy Další vztahy související s podnikáním

Obchodní právo. Podnikání. Obchodní právo - systematika. Upravuje postavení podnikatel Obchodní závazkové vztahy Další vztahy související s podnikáním Obchodní právo Státní správa a samospráva Podnikání Upravuje postavení podnikatel Obchodní závazkové vztahy Další vztahy související s podnikáním Mgr. Pavel PETR Katedra spoleenských vd VŠB - TUO Obchodní

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

Výbr z nových knih 12/2010 ostatní spoleenskovdní obory

Výbr z nových knih 12/2010 ostatní spoleenskovdní obory Výbr z nových knih 12/2010 ostatní spoleenskovdní obory 1. Bartolomjská noc : zloin v zájmu státu - 24. srpen 1572 / Arlette Jouannová ; [z francouzského originálu... peložila Vra Dvoáková] Praha : Garamond

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

5. Ned le postní, tematická homilie

5. Ned le postní, tematická homilie 5. Ned le postní, tematická homilie P t hlavních ástí eucharistické modlitby: 1. Preface - úvod 2. Epikleze vzývání Ducha svatého nad p inesenými dary 3. Slova ustanovení Toto je moje t lo, toto je má

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Polská základní škola, Dr. Oszaka 156 Určeno pro 6. 9. r. Sekce Předmět

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Projekt finanního vzdlávání bankovních klient 13. bezna 2006 Obsah 11 2 3 Co ukázal przkum finanní vzdlanosti problémy eských rodinných financí Jak pomoci eským rodinným financím?

Více

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH Seminá k tématu primární prevence úraz dtí PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 5. PREVENCE ÚRAZ 2 ÚVOD Co už znáte z pedchozích

Více

M g r. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E. s v o l á v á m

M g r. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E. s v o l á v á m M g r. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E Datum 3. 5. 2013 V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění s v o l á v á m 4. zasedání Zastupitelstva

Více

Výbr z nových knih 10/2011 ostatní spoleenskovdní obory

Výbr z nových knih 10/2011 ostatní spoleenskovdní obory Výbr z nových knih 10/2011 ostatní spoleenskovdní obory 1. Adaptogeny : bylinky poskytující odolnost, vytrvalost a úlevu od stresu / David Winston, Steven Maimes ; [z anglického originálu... peložil Václav

Více

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Varianta A Jméno uchazeče datum narození..... Bydliště (vč.psč)...... Absolvoval střední

Více

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 Předm luva / п M o tto /13 G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 I. V ý z n a m la tin y /2 3 1.1 P ř e d c h ů d c i la tin y ja k o m e z in á r o d n íh o ja z y k a /2 3 1.2 L a tin a ja k o m e

Více

OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14

OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14 OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14 I. A C O K D Y B Y C IIO M M Í S T O O L Á S C E M L U V IL I O P Ř Á T E L S T V Í?... 16 R ozdíl m ezi láskou a přátelstvím... 18 C hvála p řátelství při b u d o v án

Více

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

1. Teorie společnosti a státu v antické/středověké/ renesanční a moderní politické filosofii

1. Teorie společnosti a státu v antické/středověké/ renesanční a moderní politické filosofii Otázka: Společnost a stát v dějinách myšlení Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Marťoula 1. Teorie společnosti a státu v antické/středověké/ renesanční a moderní politické filosofii 2. Vývoj

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

Výbr z nových knih 10/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 10/2011 pedagogika Výbr z nových knih 10/2011 pedagogika 1. Anglitina za 24 dn : intenzivní kurz pro samouky + audio CD / Emily A. Grosvenor ; [peklad Vilém Jungmann] Brno : Computer Press, 2011 -- vi, 239 s. ;. -- anglitina.

Více

České církevní instituce v Římě

České církevní instituce v Římě České církevní instituce v Římě Český hospic, česká kolej pro bohoslovce zvaná Bohemicum resp. Nepomucenum, exilové vydavatelství Křesťanská akademie a poutní dům Velehrad to jsou čtyři nejvýznamnější

Více

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky ŠKOLNÍ KNIHOVNY Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v

Více

16. Výtvarná výchova

16. Výtvarná výchova 16. Výtvarná výchova 505 Vzdlávací oblast: Umní a kultura Vzdlávací obor: Výtvarná výchova Vyuovací pedmt: Výtvarná výchova 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní vymezení

Více

Výbr z nových knih 2/2010 ostatní spoleenskovdní obory

Výbr z nových knih 2/2010 ostatní spoleenskovdní obory Výbr z nových knih 2/2010 ostatní spoleenskovdní obory 1. Byznys je o lidech / Jan Urban Praha : ASPI, 2006 -- 275 s. ;. -- eština. ISBN 80-7357-220-6 (brož.) Sign.: II 107376V1 personální ízení ; manažerský

Více

CH L U M S V A T É M A Í. Usnesení. Z 5. Veejného zasedání obecního zastupitelstva Chlumu Svaté Maí konaného dne 3.12.2007

CH L U M S V A T É M A Í. Usnesení. Z 5. Veejného zasedání obecního zastupitelstva Chlumu Svaté Maí konaného dne 3.12.2007 O B E C CH L U M S V A T É M A Í Usnesení Z 5. Veejného zasedání obecního zastupitelstva Chlumu Svaté Maí konaného dne 3.12.2007 Schválený program 1. Kontrola plnní usnesení ze 4.veejného zasedání 2007

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 1 číslo 6 září 2008 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU NA HALENKOVĚ Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov bude dne 26. 9. 2008 ve 13.00 hod. slavnostně

Více

Samostatná práce pro nadané žáky z matematiky

Samostatná práce pro nadané žáky z matematiky Samostatná práce pro nadané žáky z matematiky 3. roník RNDr. Marta Makovská, kvten 2012 Financováno z projektu. CZ.01.07/1.2.09/01.0010 GG OP VK Jihomoravského kraje. 1 Obsah I. Jednotky asu.... 3 II.

Více

LIDSKÁ PRÁVA. historické mezníky

LIDSKÁ PRÁVA. historické mezníky LIDSKÁ PRÁVA historické mezníky Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Výbr z nových knih 12/2009 ostatní spoleenskovdní obory

Výbr z nových knih 12/2009 ostatní spoleenskovdní obory Výbr z nových knih 12/2009 ostatní spoleenskovdní obory 1. Co je evoluce : aktuální pohled na evoluní biologii / Ernst Mayr ; [z anglického originálu... peložil Zdenk Urban] Praha : Academia, 2009 -- 354

Více

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) francouzština angličtina španělština

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) francouzština angličtina španělština Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) Vyhrazeno pro OHIM: Přijato dne Počet stran Žádost o mezinárodní zápis ochranné známky 0 (nutno ) podle Madridského protokolu Údaje pro řízení u OHIM 0.1 Jazyk,

Více

Seznam periodik Knihovna Pražské konzervatoře

Seznam periodik Knihovna Pražské konzervatoře Seznam periodik Knihovna Pražské konzervatoře Název periodika Signatura Ročník Rok Uložení Acta musicologica 2 P 19 Vol. 4 1932 1935 Per. 13 Vol. 7 Allgemeine Musik 2 P 70 XXIX 1902 Per. 17 Zeitung XXXIII

Více

Rozpoet msta Stíbra na rok 2004 I.PÍJMY CELKEM 110 663,0. z toho daové 52 983,0 nedaové 15 842,0 kapitálové 1 400,0 dotace neinvestiní 40 438,0

Rozpoet msta Stíbra na rok 2004 I.PÍJMY CELKEM 110 663,0. z toho daové 52 983,0 nedaové 15 842,0 kapitálové 1 400,0 dotace neinvestiní 40 438,0 Rozpoet msta Stíbra na rok 2004 I.PÍJMY CELKEM 110 663,0 z toho daové 52 983,0 nedaové 15 842,0 kapitálové 1 400,0 dotace neinvestiní 40 438,0 II. VÝDAJE CELKEM 110 724,5 z toho bžné 100 931,0 kapitálové

Více

VYHODNOCENÍ ODCHYLEK A CLEARING TDD V CS OTE JAROSLAV HODÁNEK, OTE A.S.

VYHODNOCENÍ ODCHYLEK A CLEARING TDD V CS OTE JAROSLAV HODÁNEK, OTE A.S. OTE, a.s. VYHODNOCENÍ ODCHYLEK A CLEARING TDD V CS OTE JAROSLAV HODÁNEK, OTE A.S. 16.-17.4.2014 Trendy elektroenergetiky v evropském kontextu, Špindlerv Mlýn Základní innosti OTE 2 Organizování krátkodobého

Více

Výbr z nových knih 3/2011 psychologie

Výbr z nových knih 3/2011 psychologie Výbr z nových knih 3/2011 psychologie 1. Djiny psychologie / Morton Hunt ; [z anglického originálu... peložili Renáta Mlíkovská a Ivo Müler [i.e. Müller] Praha : Portál, 2010 -- 708 s. -- eština. ISBN

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 8. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec leden TÉMATA Tematický okruh: Třicetiletá válka

Více

Závrený úet obce Horní Bekovice. za rok 2013

Závrený úet obce Horní Bekovice. za rok 2013 Závrený úet obce Horní Bekovice za rok 2013 Obec Horní Bekovice, Podipská 13, IO 00263621, DI 00263621 podle 17, odst. 6, zák.. 250/2000 Sb. o rozpotových pravidlech územních rozpot a zákona. 128/2000

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Usnesení. 35 Zastupitelstvo msta bere na vdomí pehled plnní usnesení ze dne 11.12.2006 a bere

Více

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch ---

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch --- MNOH HLASU Felix Porsch JEDNA --- VI RA ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVí PRAHA 1993 OBSAH Předmluval5 POVELlKONOČNÍ NOVÝ ZAČÁTEK: PRVNÍ SVĚDECTVÍ VÍRY O KRISTU Místo vzniku novozákonních knih: křesťanské

Více

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II..

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II.. ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE České země zůstaly i nadále součástí Habsburské monarchie. Od r. 1663 hrozilo akutní nebezpečí ze strany osmanských Turků, 1683 byla Turky obléhána Vídeň, Turci byli vyhnáni.

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Chytlo se nám do sítí: Rohlíky online a potraviny pímo dom?...

Chytlo se nám do sítí: Rohlíky online a potraviny pímo dom?... Pondlí 29. záí 2014 dnes pes den: 19 až 23 C AKTUÁLN KOMENTÁE DATA TIŠTNÉ VYDÁNÍ ARCHIV PEDPLATNÉ INZERCE TIRÁŽ 23. 9. 2014 poslední aktualizace: 24. 9. 2014 09:24 S S S S S M velikost písm Chytlo se nám

Více

John Locke. 1704 Anglický filosof, lékal politik Politická filosofie Teorie poznání 1632-1704. Dr. Daniel Toth, www.danieltoth.

John Locke. 1704 Anglický filosof, lékal politik Politická filosofie Teorie poznání 1632-1704. Dr. Daniel Toth, www.danieltoth. 1632-1704 1704 Anglický filosof, lékal kař a politik Politická filosofie Teorie poznání 1 Narodil se v puritánsk nské rodině (puritanismus) Navštěvoval voval kláš ášterní školu v Westminsteru 1652 Univerzitní

Více