Sociologie a charita Brychta Ant., Dr., Právní pítel a rádce: Popel ze spálených lidských mrtvol v píbytcích soukromých. Past. 1893, 701.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sociologie a charita. 755. 199. Brychta Ant., Dr., Právní pítel a rádce: Popel ze spálených lidských mrtvol v píbytcích soukromých. Past. 1893, 701."

Transkript

1 ; hbitov.) I 201. i KD. ' ciální! 24., sociální Sociologie a charita L + bapt, Pražská" kremace. N. L. XIV. (1904-5),. 34 n [anonym], Protestní schze Tiskové Ligy proti zízení krematoria u Olšan. N. L. XIV. (1904-5), [anonym], Zásada spalování mrtvol na Morav snmem schválena [11. íjna r. 1910]. Sel. Hl. XIII. (1910), Brychta Ant., Dr., Právní pítel a rádce: Popel ze spálených lidských mrtvol v píbytcích soukromých. Past. 1893, C. L., Z Lothrinska. (K otázce N. L. XIII. (1903-4),. 30. Paulus Ant., Hbitov dle francouzského práva. RD. 1897, 616. I XI. Soeiologie a cliarita. A) Co jest sociologie a sociální otázka? ešení otázky sociální a pstní sociologie vbec. 1. Neuschl Robert, Dr., Kesanská sociologie. Díl I. V Brn Díl II. v Brn Soldát Alois, Dr., Nástin základv a všeobecných zásad spoleensko-hospodáských. Píspvek katolické mravouky k ešení otázky sociální. Dd. sv. Prok. ís. 57. V Praze Oliva Jan, Co se rozumí sociologií. Hl. 189y, Peer Václav K., Pvod kesanské sociologie. K. Dl. V. (likdt) Kraus Frant. Stanislav, Podstata sociologie a dležitost její pro studentstvo. Stud. Hl. I. (1908-9), Starý J., Sociologie a nové úkoly apologeíiky. Aléth. VI. (1902-3), Konený Filip Jan, Stedovká církev prý zanedbala vdu národohospodáskou a sociáln-politickou. Obz. 1901, (anonym], Sprostý výklad o povinnostech spoleenských. Bl. 1849, Hložek Karel, Nártky k otázce sociaustické (n sociální). KD. 1869, Liechtenstein Alois, kníže, O sociální otázce [se zením k rolnictvu, emeslníctvu a dlnictvu]. První valný sjezd katol. mocn. rak. ve Vídni 1877"; v Praze 1877, str. 161 nn. 11. Inthal, redaktor Vaterlandu", Otázka sociální. Referát a resoiuce. První valný sjezd katol. mocn. rak. ve Vídni 1877", v Praze 1877, str. 62 nn. 12. Encyklika sv. Otce Lva XIII. (o sociální'otázce). Bl. XXIX. (1879), K... š V., Píspvek ku rozluštní sociální otázky. Past. 1884, H.J., Sociální otázka. Bl. 1884, Hlavatý Václav, Dr., O sociální otázce. KD. 1886, Promluva sv. Otce Lva XIII. r k dlníkm francouzským o sociální otázce. [eský peklad] Kurr. Brn. 1839, [anonymj, Papež Lev XIII. k francouzským dlníkm. (O sociální otázce.) Bl. XXXIX (1889), Emanuel Jan [Schobel], biskup litomický, (O sociální otázce.) Bl. XXXIX. (1889), Husar Frant., Úvaha o sociální otázce. Mus , Vanek Frant.. Pamtný spis o sociální otázce adressovaný nejd. episkopátu západního Rakouska. KD. 189i, Žižka Václav, O sociální otázce. jednoty pro (Ve schzi Katoi.-politické království eské v Želiv dne 8. záí 1891 pednesl.) Ve. Nov. IV. (1891), Skodopole A., Dr., Skromný píspvek ku porozumní otázce so- a dlnické. KD. 1891, Kousal Jos., O sociální otázce. 1891, 527. Žižka Václav, Nkteré úvahy o otázce sociální. Dl. Nov. II. (1892-3), [anonym]. Lev XIII. uenci Decurtinsovi. [Otištn tu list papežv k nmu ze dne 6. srpna 1893 o sociální otázce.] Ve. Nov. VI. (1893), Horský Rud., Dr., Úvod v otázku sociální. Ve. Nov. III. (1893-4), Vanek Fr., Abbé Garnier a otázka. KD. 1894, 605.

2 i XVIII. 756 Sociologie a charita. 28. List papeže Lva XllI. Permoti Nos" z 10. ervence 1895 k biskupm belgickým (o sociální otázce). [eský peklad.] Ord. list Praž. 1895, 73; Ve. Nov. VIII. (1895), Horský Rudolf, Dr., O sociální otázce. Zpr. o sjezdu katol. v Píbrami, Praha 1895, str Encyklika sv. Otce [Lva XIII.] biskupm, knžstvu a italskému lidu [o náboženství a sociální otázce z 5. srpna eský peklad]. Katol. Listy II. (1898),. 220 n. 31. Horský Rudolf, Dr,, O otázce sociální. Z ei konané na veejné schzi v Adalbertinu. Obnova IV. (1898), [anonym], Svatý Otec (Lev XIII.) a sociální otázka. Lid list. III. (Í ), Holý Jan Nep. Jos., Sociální otázka. Píiny a vývoj sociální otázky. Dl. Nov. VIII. (1898-9), Pauly Jan, Populární úvod do sociální otázky. V Praze [anonym], Pabrky ze života sociálního. SI. pr. r. IX.,. 4. V Praze Biederlack Josef T. J, Otázka sociální. Píspvek k poznání její podstaty a jak ji lze ešiti. Dle 4. nezmnného vydání s povolením autorovým podává Dr. Ferdinand Beneš. Vzdl. knih. katol. sv. XVL V Praze [anonym]. Pehled otázky sociální. Lid. list V. ( ), [anonym]. Otázka sociální. Pít. lidu I (1901) Jelínek Josef, rolník. Otázka sociální a národohospodáská. Pít. lidu L (1901) Ž(ižka) V., Svtlo andl. [rty o nkterých vcech sociálních.] V Praze K, Otázka sociální. N. L. XH. (1902-3), J(i'roušek) T. ]., Abeceda z politicko-sociálních vdomostí. Soc kal. II. (1907), (anonym]. Co rozumíme otázkou sociální. Jit. III. (1909), Fridrich Vilém, JUC, Pojem sociální otázky. Stud. Hl. 1. (1908-9), Reyl Frant., Dr., Úkoly sociální politiky. Knih. Obnovy. 12. Hradec Králové Turek Jakub, ze Žitné, Nkolik rt (národohospodáských). Naše mlád. II. (1910), [Vajs Václ.], Otázkai sociální. [Co jest a jak se dlí.] C. Záp. III. (1910), [anonym], Konservatismus a otázka sociální. Týd. I. (1912), Holý Jan Nep. Jos., Podstata otázky sociální. Dl. Nov. VII. ( ), [anonym], Podklad otázky sociální. Píl. lidu II. (1902), Reyl Frant., Dr., Charakter sociální otázky. Stud. Hl. I. (1908-9), Amicus, Úlohy ethiky v národním hospodáství. Aléth. 1899, Janíek Jos., Nábožensko-mravní živel v otázce sociální. Mus. 1901, [anonym]. Mamy a klamy v moderních národohospodáských theoriích. Pr. Ve. Nov. I. (1888), [anonym]. Zásady kesanské a materialistické v národním hospodáství. Práce (Hr.) VI. (1909), Roháek Tom., ím dále, tím he! [O špatných pomrech sociálních.] K. Dl. IX. (1911), 42; [anonym], Sociální bída v íslicích. Pr. Týden. VI. (1887), [anonym]. Bída v Londýn.. Kr. V. (1903), H-k J., Myšlenky sv. Tomáše Aquinského o sociální bíd.bl. 1874, [anonym], Vznik sociální bídy. Práce (Hr.) 111.^(1906),. 42 n. 61. Semecký enk, Píiny sociální nespokojenosti. as. úv. r. XIV Hr. Král Rottek C, Co zavinilo dnešní zbdované pomry spoleenské? Pravda (Vid.) VI. (1913), Drozd Jan, Cesty veejného mínní. Jindy a nyní. Sociální politické úvahy. V Praze Vrba Rudolf, Híchy spolenosti. Sociální studie. Ve. Nov. V. (1892),. 98. nn. Samostat. v Praze [anonym]. Neduhy spoleenského života Bl (1857), díl I., Hausmann Jos., Neduhy vku a povinnosti naše. B].m.(1857),díl II., Vinaický Karel, O mravních vadách našeho vku. CKD. 1860, Drozd Jan, Nkteré myšlenky o našem národním hospodáství. (Na obasné valné schzi katolicko-politické jednoty pro král. eské, konané v Turnov [18. záí 1887] pednesl. Pr. Týden. VI. (1887), Šup Prokop, Hospodáská perspektiva s mezníku dvou vk. Hl. (1901), 23.

3 j i ;' Sociologie a charita Lukáš J., Dr., O sociálním úkolu XX. století. Obr. 1901, Neužil Innocenc, Století XX. stoletím otázky sociální a náboženské. Mus. 1907, Kuka Frant., Sociální otázka a spolenost. Mus. XLIII. (1908 9), Hrachovský Fr., Dr., Smr kulturního boje v budoucnosti. (e pronesená na veejné schzi ve Velimi dne 26. listopadu 1911) N. Vk V. ( , Fundera Jindr., Dr., Boj o budoucnost. Proslov na IV. sjezdu katolík dolnorakouských ve sv. Hippolytu. Volný, na naše pomry upravený peklad. RD , Vrba Rudolf, Národní sebeochrana. Úvahy o hmotném a mravním úpadku národa eského.. V Praze Vrba Rudolf, eská Panama. Nkolik drobných obrázk o hmotném a mravním úpadku národa eského. V Praze Vrba Rudolf, Naše chudoba. V Praze [anonym], Jak dojíti sociálního míru? Pr. Týden. V. (1886), [anonym], O reformách sociálních. Pr. Týden. IV. (1885), Reyl Fr., Dr., Nutnost sociálních oprav. Kes. organis (1909), Reyl Fr., Dr., Spoleenské opravy prospívají jenom mravn silným povahám. Sel. list II. (1903-4), Jindra Jan, Dr., Sociální otázka v rukou církve katolické. Polab. Nov. z 27. bezna Vondruška Karel, Dr., Kde teba hledati prostedky nápravy nynjší spolenosti, v církvi anebo v zásadách tohoto svta? Sociální úvahy. V Praze 1890; II. vyd. / Hakl B., Láska na základ víry kesanské jedin rozluští sociální otázku. Bl. XXVllI. (1878), Dufour, Abbé, Otázka sociální a zákon Boží. V Brn [anonym], Sociální význam Modlitby Pán". Korr. KD. 1909, Heinen A., pel. Novotný Lud., Moderní názory ve svtle Otenáše. Hl. katol. spol. tisk. ro. 43, ís. 1. V Praze Holý Jan Nep. Jos., Sv. zpov! veliké sociální dobrodiní. Spol. Listy, píl. Dl. Nov. Vlil. (1898-9), Rozsypalová Augusta, Význam kuhu Mariánského se zetelem na život soukromý, rodinný a pospolitý. (Pednáška na kongresu Marian, v Praze 1905.) é. Ž. (Pr.) Vil. (1904-5), [anonym]. Podivný vkus Ženského Svta". (Odmítnutí urážky tohoto asopisu v. 5. a 6. r proti Pann Marii v legend Panna a ábel".). Ž. (Pr.) V. (1902-3), jiroušek Tomáš Josef, Jak ešil sv. apoštol Pavel otázku sociální. Obr. 1891, Smrek Josef, Dr., Spoleenské problémy v listech sv. apoštola Pavla. KD. 1913, Kousal Jos., Mojžíš a sociální otázka. CKD. 1894, Bílý Jan, Dr., (vydal Beneš M. Kídda), Církev a spolenost. V Praze Viz výše str. 33,. 66.*) 93. Vondruška Karel, Dr., Církev a život spoleenský. Bl. 1889, 337. Viz výše sír. 33, Frecr Ant., Sociální nauky církve katolické a nynjší stav oekonomický. Z francouzského peložil. Dl. Nov. III. (1893-4), Schobel Emanuel Jan, Církev a sociální otázka. [Z jeho pastý, listu.] Ve. Nov. VII. (1894), Hendl Boh., Církev katolická dobroditelkou spolenosti. ŠkBSP. 1894, (anonym,,dle P. Alf. Marie Weisse O. Pr.J, Úloha církve v nynjším hnutí sociálním. Ve. Nov. VII. (1894),. 1. nn. lou. Neuschl Rob., prof., Dr., O poslání církve katolické. Slavnostní promluva pi generální schzi apoštolátu sv. Cyrilla a Methodéje v Rajhrad dne 25. srpna Kazatel X. (1903), ást homil.-soc Drozd Jan, Církev a spoleenský život. (Ve schzi katol. -polit, jednoty pro král. eské dne 25. kvtna 1896 v Loukov pednesl.) Ve. Nov. IX. (1896), Ková Jan, Jak eší církev katolická otázku sociální. Mus , [anonym]. Stanovisko katolické církve v sociálním rouchu naší doby. N. L. XI. (1901-2), Martínek Fr, Zásluhy katolické církve o stavy pracující vbec a o dlnictvo zvláš. Mus. 1904, [anonym]. Církev a sociální reformy. Obnova XII. (1906),. 4., 7. ') Srv. tóž str. 33, é. 67.

4 758 Sociologie a charita Horák Frant., O sociálním p- sobení církve. Kat. záb. a pou. listy VIII. (1909), [anonym], Kesanství a socialismus ili Co uinila církev na prospch malých lidí v otázce spoleenské? Sv. Vojt. 1910, Klíma Frant., Sociální innost církve katolické. Vest. Jedn. duch. brn. 1911, [anonym], O sociální innosti klášter. Ve. Nov. IV. (1891),, Burian Jos., Dr., Užitenost katolických eholí. l^d. 1900, Krka Josef, Rády sv. Františka a ád spoleenský. CKD. 1879, Kachník Jos., Dr., O sociálních úkolech tetího ádu sv. Františka. Seraf. Kv. VI. (1906-7, [anonym], ^Sociální práce sv. Kateiny Sienské. C. Z. (Pr.) IV. (1901-2), 69.; tamt F. H., dle Dr. P. Obersddrfera, Kardinál Manning, apoštol otázky sociální. Nové Pr. II. (1900-1), Nitti Francesco S., pel. G. Mazanec, Paoežství a otázka sociální. Nové Pr. II. (19>T0-1), Jiroušek T. J., Sv. Otec Lev XIII. a socialismus naši doby. Alm. na oslavu Lva XIII., Praha 1893, Pauly Jan, Sociální význam papeže Lva XIII. CKD. 1894, (Vacek Václ.], 5^ásluhy ímských papež o lidstvo. C. Záp. III. (1910),. 47 nn SI. Lip. (dle franc). Církev nepítelkyni lidu? N. L , Horský Rudolf, Dr., Sociální psobení církve v zemích eských. Lid. let. 1911,. 8; Cech 1911,. 223, str [anonym], Rím a eský lid. (Co církev pro národ eský uinila.) Sel. list X. ( ), Hruban Monc,^]UDr, Národ eský a jeho pomr k ímu a dynastii. (e na IV. všeob. sjezdu eskoslovanských katolík v Praze r ) V Olomouci Racke Nikola (pekl. z nmeckého), O ruchu Pry od íma". e lena nmeckého stedu posl. Nikoly Rackeho na V všeob. sjezdu Vídni [1905]. ech 1905, katol. ve 124. M(yslivec) V., eské Pry od íma". Lid. list V. (1900-1), [anonym], Kotolíci a sociální psobení. N. L. XIV. (1904-5),. 22. prince AI. Liechtensteina Svatek Fr., Sociální innost. K. Dl. VI (1908), Sedlák Jan Nep., Dr., Pehled o innosti katolické na letošní výstav v Paíži. KD. 1900, ŽundálekFr. H., Obraz sociální innosti ruské církve. Rozhl. po lidm. 1906, [anonym]. Otázka sociální a stát. Pr. Týden. IV. (1885), K., Úkoly církve a státu v sociální otázce. N. L. XIV. (1904-5) yrba Rudolf, Sociální úloha státu. e Voln zpracoval. Obr. 1895, M(yslive)c V., Sociální úkoly obcí Lid. list. III. (1898-9), J(iroušek) T. J., O sociálních úkolech obcí. Dl. Nov. IX. ( ), Rouek Jaroslav (dle Dr. Karla Búckera), Sociální povinnosti našich obcí. SI. pr. r. XI.,. 4. V Praze Všeradovský Ad., Obecní politika. (Úkoly obcí.) Sel. list X. ( ), Hálek Vlastimil, Sociální úkoly samosprávných sbor. (Dle programu kesfansko-sociálního.) Dl. (Bud.) IL ( ),. 1, sír H(álek) V(last.), Sociální úkoly samospráv, sbor. Hl. sv. Václ. I., 6. V Praze [anonym], Jaké jest nyní v naší vlasti jádro otázky sociální a jaké podle toho pipadá psobení knžím a jaké pomoci vyžaduje spolenost od státu? (Vyíz. II. otáz. pastor, porad v diec. královéhrad. r ) Ord. list Hrad (díl V.), [anonym], Srovnává se to s úadem duchovního správce, aby se zúastnil ešení národohospodáských otázek, a jaké opatrnosti pi tom teba? (Odp. na 1. otáz. pastor, konf. diec. budj. r. 190O.) Ord. list Bud. 1901, [anonym J, Srovnává se to s úadem duchovního správce, aby se zúastnil ešení národohospodáských otázek, a jaké opatrnosti mu pi tom teba? Konferenní e. Vést. KD. X. ( ), [anonym], Spojení, duchovní správy se sociální inností. ech 1904,. 220.^ 142. Soukal Jan, Pastorace sociální. Vést. Jedn. duch. brn. 1911, Štancl Aug., Dr., Pastorace na venkov [v ohlede národohospodáském]. Vést. Jedn. duch. brn. 1911,153.

5 ! na I j 168., šeností I vot I 170. :. \ 171. j dávné i ejné i 173. j., N. I ; v [ 176. i (1911), i 180. ' katolických Sociologie a charita Voavka J., P, Pastorace dlnictva. Vést. KD. XII. ( ), B., Dr., Knz a lid. Místní píl. k ís. 43. n. Štítu" VI. (1912) H. Ch. (podle nm. spisu Dr. Jos. Scheichera), Duchovenstvo a sociální otázka. V Brn X. Y. Z., O sociálních úlohách duchovenstva v ase nynjším. (Závrená pednáška slovutného sociologa a apologety prof. Dr. Alberta M. Weisse, ádu kázat., na sociálním sjezdu vídeském v srpnu 1894.) KD. 1894, S-ý J, Dr., Sociální otázka a naše [knží] úloha. Obnova 111. (1897), Béhal Vlád., Duchovenstvo a sociální otázka. Mus , Bráf Albin, Dr., O novém buditelství knžském. Aléth. 1898, Vrba Rudolf, O novém buditelství knžském. (Odpov p. dr. A. Bráfovi ) Vis , Reyl František, Dr., O sociální úloze duchovenstva. A!m. boh. hrad. (Hradec Král. 1898), LankašV., Nunc intelligite. N- kolik slov svým kollegm. [O práci duchovenstva na poli sociálním.] Alm. boh. hrad. (Hradec Králové 1898), [anonym], Pro se má knz obírati sociální politikou. Vést. KD. IX. (1908-9), Korda Fr., Dr., () úkolech duchovenstva v naší dob. [Re na katol. sjezdu v Turnov 1899.] Obnova V. (1899),. 35; Katol. Listy 111.(1899), [anonym], Jsi-li Ty ten, jenž pijíti máš? Vánoní úvaha (o poteb.sociálního psobení duchovenstva).. Ž. (Pr.) 111. ( ), [anonym], Klérus a sociální otázka. Mus. 1901, [anonym], Úkol kléru v,moderní spolenosti [v politice]. ech Sedlák Jan, luc, O národohospodáské innosti kléru. Vest. KD. V. (1904-5), Bráf AI., Dr., Sociální uloha knžstva. Vést. KD. V. (1904-5), Bráf A., Dr.. Klerik a sociální vdy. Vést. KD. VII. ( ), Bráf A(lbín), Sociální vdy a knz. e prone.sená na sjezdu bohoslovc a knží v eských Budjovicích Skodopole Ant., Dr., O p- sobnosti duchovenstva v otázce sociální. KD. 1906, 7., 164. (anonymi, Úkoly duchovenstva v nynjší krisi. Obnova XIII. (1907),. 26, 28, O. S., Hospodáská innost knze pednášky ed. Zemské banky Fr [Dle Procházky.] Vést. KD. VIII. ( ) [anonym], Právo a povinnost knžstva k sociální innosti. Korr. KD. 1909, 65. Bráf AI., Dr., Sociální úloha knžstva. Slavnostní e pronesená sjezde knží v Kolín dne 23. února Vést. KD. XII. ( ), 307. Vacek František, Jakých zkunabyli jednotliví duchovní správcové ve píin nebezpeenství, která vznikají z nynjšího sociálního hnutí a jak jest si vésti duchovnímu správci oproti nim? Bl. 1892, [anonym]. Úloha knžstva v živeejném. Obnova II. (18d6),. 44.*) Horský Rudolf, Dr., Knžstvo a veejný život. N. Vk V. ( ), 36. Kabo J.?., Knz a veejnost. [Oprávnnost jeho psobení ve veejnosti.] Pravda (Vid.) V. (1912),. 12 Tumpach Jos., Dr., Dva neprojevy papeže Lva XII!. ove- innosti knžstva. Obr. 1900, 2. [anonym]. Knz a politika. Ve. Nov. IX. (1896), [anonym]. Knz a politika. Obnova X. (1904), [anonym], Mže-li se knz míchati do politiky? Obnova XI. (1905), 34. [anonym]. Pro jsem politicky inným? Úryvek z pednášky knze. Vk 1. (1907-8', Reyl Fr, Dr., O souinnosti kléru s intelligencí. Zpr. o V. všeob. sjezdu katol., Hr. Králové 1910, Reyl Fr., Dr., O souinnosti klérus intelligencí. [Pednáška na sjezdu katol. studení, v Hradci Kr ] Stud. Hl. V. ( ), Reyl Fr., Dr., Úkol intelligence sociální politice. Pravda (Vid.) IV Kadlák Jos. M, Píští úkoly vzdlanc. Vych. lis. 1912, ;248. Zvláštní otisk z Vstníku katolického duchovenstva". V Praze ) Srv. výše sfr. Ii7,

6 760 Sociologie a charita Kubíek Method C, Dr., Povinnosti katolík za našich dob. V Praze Horský Rud., Dr., O povinnostech katolík v dob pítomné. Sjezd jihoesk. katol.,. Budj. 1907, [anonym], Veejný život a katolíci. Jit. VII. (1913), Holý Prokop, Praktické snahy národohospodáské. Zpr. o V. všeob. sjezdu katol., Hr. Král. 1910, Maresch O., Dr., Studentské hnutí sociálni. Stud. Hl ( ), Opletal Jos. AI., Dr., Student a sociální otázka. N. Vk I. (1907-8),. 27., 187. Krejí Jan Jii, Jindy a nyní. asová rta. (O studentstvu bývalém a nynjším.) Sel. list VJ. (1907-8), (anonym], Náboženský život studentstva. Obnova XII. (1906), Halen Vojtch, Sociální hnutí studentské. Stud. Hl. III. ( ), Dank Lad., JUSt., O sociální práci katol. studenta. [Pednáška na sjezdu katol. student, v Kromíži 1912.] Stud. Hl. V. ( ), Havlík C, inž., O sjciální prázdninové innosti katolického studentstva. [Pednáška na sjezdu katol. stud. v Kr. Hradci 1912.] Stud. Hl. V. ( ), HronekJ. M., JUC, Studentstvo a život veejný. N. Vk I. (1907-8), Kratochvil Jos.,, Úkoly mladé katolické intelligence. [e pronesená na pracovním sjezdu kesansko-sociálním v Olomouci 1912.] Stud. Hl. V. ( ), J. V., Sociální innost studentstva dánského. Stud. Hl. V. ( ), K. J., Sociálni práce a studentstvo francouzské. Stud. Hl. lil. ( ), K.J., Sociální innost a.nglického studentstva. Stud. Hl. IV. ( ), Ka, peložil (esperantsky napsal prof. Dojnbrowski), Sociálni úkol vdy a industrie. Obnova XVI. (1910),. 16; K. Dl. IX. (1911), [anonym]. Poteba ethických motiv v technice. Týd. 1. ( ), ab, Sociální úkol elektiny.. Kr. IV. (1902', X. Y. Z, Sociologické pabrky. ( Mezi lid!") KD. J895, [anonymi, Kdo je lid? Pít. lidu I. (1901), [anonym]. Nepohrdejte lidem! Pít. lidu I. (1901), Avanti Vittore (Dr. Rud. Horský), Na co nemáme zapomínat. (Chodit mezi lid a do spolk.) N. L , Zižka Václav, Život sociální. Se stanoviska vlastní zkušenosti objasuje.^ K. Dl. VII. (1909), Žižka Václav, Nkteré úvahy o život sociálním. Dl. Nov. V. (1895-6), Zižka Václav, O dležitosti života sociálního ped politickým. Dl. Nov. IX. ( ), Žižka Václav, Anarchie v život sociálním. Dl. Nov. V. (1895-6), Barturé Raelph, Dr, Sociální rozhledy. Dl. Nov. VII. (1897-8), Žák Frant., Sociální drobnosti z Francie. Dl. Nov. II. (1892-3), Horský Rud., Dr., Sociální pomry ve Francii. Dl. Nov. IV. (1894-5), Barturé Raelph, Dr., Sociální pomry ve Francii. Dél. Nov. IX. ( ), ý, Sociální vliv církve ve Francii. Pravda (Vid.) V. (1912), Barturé Raelph, Dr., Sociální otázka v Belgii. Dl. Nov. II. (1892-3', [anonym], Národohospodáský význam psobení katolík v Belgii. Katol. záb. a pou. listy 1912, [anonym], Sociální pomry Anglie.. Kr. XiV. (1912), a, Sociální pomry v Severní Americe.. Kr. I. (1899), Liga - - 'A, Ze sociálního života v Americe. Dl.' Nov. I. (1891-2), Vrba Rudolf, Sociálni a revo Vis. XXVIII. luní hnuti v Evrop r. ( ), Bráf Albín, Dr., Listy o studiu národohospodáském. Aléth. 1898, Bráf, Albín, Dr., O studiu vd sociálních. e, kterou proslovil o letošním sjezdu theolog na Velehrad. Aléth. VI. (1902-3), Oliva Jan, O studiu vd spoleenských. Hl. 1. (1896), Vanek Fr., Studium národohospodáské. [Jeho poteba.] RD, 1907, Tumpach Josef, Dr., Pstní vd sociálních. KD. Ib95, Tumpach Jos., Dr., Sociologie v semináích eskomoravských. Vis , 649.

7 I ' Sociologie a charita J(iroušek) T. J., Ml také starovk njaké sociální uení nebo hnutí? N. L. XIV. (1904-5), Háavka Karel, Od Luthera až po Marxe. Sociologická úvaha. Mus. 1905, 230. í 227. Neuschl Robert, Dr., Darwini- stický evolucionismus ve vdách spoleenských. KD. 1908, 59; /. 1909, Oliva Václav, Prvodce katolickou sociální literaturou. Hl. XIX. i (1902), Jiroušek T. J., Ped dobou dlnického zákonodárství v Evrop. Soc. kalend. IV. (1909), Jiroušek Tomáš jos, Djiny sociálního hnutí v zemích koruny eské od r do r Díl I. ( ). Vis ,552. Samost. v Praze Jiroušek Tomáš Jos., Djiny sociálního hnutí v zemích koruny eské. Dii. II. Vis , 51 ; , 45. Samost. v Praze 1904 jako díl II. od roku 1885 do roku Jiroušek Tomáš jos.. Djiny sociálního hnutí v zemích koruny eské. Díl III, Vis , 836; , 595; , 332; , 6i6; , 735. Samost. v Praze 1909 jako díl lil. od roku 1895 do roku Jiroušek T. J, Katolické duchovenstvo a probuzení spolkového života v národ. Ukázka z Djin sociálního hnutí v zeních koruny eské." Spol. Listy, pí!. Dl. Nov. IX. ( ),!I., Jiroušek T. J., Djiny sociálního hnutí v zemích koruny eské. rta k 251etému jubileu družstva Vlast. N. L. XVIII. (1908-9), Jiroušek T. J, Prvaí a nejstarší odcházejí. Vzpomínky na první dobu hnutí délnictva eského. N, L. XXII. ( ), J. 't. J.7 Schaffie. (Charakteristická rta.) N. L. XllI. (19J3-4),. 19. B) Úkol lovenstva. Náboženství v život soukromém a veejném. Souboj, sebevraždy, nemravnost. Svcení nedl a svátk po stránce národohospodáské. 1. Branská Marie, Co jest život? [Život jako stálý zápas.] Jit. IV, (1910), Jank Jos., Úkol lovenstva vílbec. (Ve schzi katol.-polit. jednoty pro politický okres turnovský, konané dne 29. kvtna 1892 v Turnov, pednesl.) Ve. Nov, V. (1892), [anonym], Mjme pevný cíl života. N. L. XIII. (1903-4), Sión Beneš, O štstí. [Z rzných hledisek posouzeno.] Jit (II.), Miiller A., Klasobraní o štstí". N. L. XIII. (1903-4), Kabon J. P., O štstí. Pravda (Vid.) IV. (1911), [anonym], O štstí se stanoviska kesanského. Z pednášky S. S. v holešovském Sušilu". Katol. uitel IV, (1912) E. T., Nkolik úvah o štstí. Naše Oml. II. (i913), Hoínská-Branská Marie, Kde je štstí? Úvaha sociol. -náboženská. Eva IV. (1907', str Sedláková Anna, Pravé štstí. (V em záleží?) Naše ml. III. (191 1), K(opal) P., Bohatství neiní šastným. Maria VJII. (1901), [anonym]. lovk a bohatství. Sel. list X. ( , Arnold, Jak dojdeme blahobytu? [Mravností, zbožností, vzdlaností]. Horn, listy II. (1897-8), Vlk Frant. Cyr., JUC, O nutnosti sjednotiti všechny síly spoleenské k dosažení, hledaného blahobytu pozemského. [e na kaíol. sjezdu Katol. listy v Turnov 20. srpna 1899.] líi. (1899),. 231; Obnova V. (1899), [anonym], Jen vnost aby byla šastna. (O seste Marii Alfonse, roz, Prombergrové z Polné, z ádu sv. Voršily v Kutné Hoe.). Ž. (Pr.)VII. (1904-5), [anonym], Práva lovka. Pít. lidu I. (1901), 20, 34, Pospíšil jos., dlník. Nco o povinnostech. Pít. lidu I. (1901), Grossmannová-Brodská L., Zápasy [o existenci]. Jit. IV. (1910), Kabo J. P., Názory na svt a život. Pravda (Vid.) IV. (191 1),. 43 nn., /. V. (1912),. 3 nn , Kesanský a materialistický názor svtový a jejich vliv na pomry národohospodáské. Práce (Hr.) IX. (1912),. 29 nn. 21. Krejzl Frant., Nástin filosofie a náboženství v celkovém názoru na svt. Jaro ml. III. (1910), 23.

8 752 Sociologie a charita. 22. [anonymj, Vdecký názor svtový. [Dle Obnovy".] Právo (Kl.) Ili. (1909), K Moderní názor svtový a náš venkov. Sel. Hl. XIV. (1911), Pastýský list biskup rakouských ze dne 11. listopadu 1891 [o duchu kesanském v život lidském]. Ve. Nov. IV. (1891), L+5.. Význam náboženství. N. L. XVIII. (1908-9), T. N., Náboženství v život. N. L. XII. (1902-3), K., Náboženství a život. N. L. XVI. (1906-7), [anonym], Otázka náboženská v život. N. L. X. (1900-1),. 38, H(ovádek) Jos., Vstal jest, alleluja! (O významu kesanství v život.) Lid. list V. (1900-1), 171., 30. Navrátil Frant. (pel.). Život lidský s náboženstvím a bez nho. Od R. S. as. úv. ro. XV.,. 9. V Hradci Králové Švec Jos., Dstojnost lovka podmínna jest náboženstvím. (V obasné valné schzi katol.-polit. jednoty pro král. eské dne 25. srpna 1895 v Pepeích promluvil.) Ve. Nov. VIII. (1895) adek Jií, Náboženství a lidstvo. (Programová e zaslaná sjezd, komitétu dne 17. dubna 1906.) N. L. XV. (1905-6), Rottek C, Význam náboženství pro lovka. Pravda (Vid.) III. JSIO), Semecký C., Náboženství a povolání. (Statistická data o tom, jak v rzných povoláních zastoupeni jsou katolíci a židé). Sel. list VIII. ( ), J-k, Bžné názory. (O náboženství. O život, o politice a státu, zpsobech). Naše nil. III. (1911), Pauly Jan, o nám pomže 1 v život spoleenském? Návrat ke Kristu!]. e proslovená pi ustavující schzi katol. spolku na Smíchov. Katol. Listy I. (1897), S-ý J., Dr., Náš zájem nejdražší. (O proniknutí spolenosti duchem Kristovým.) Lid. list II. (1897-8), Bonaventura, Kesanství praktické i nekesanské zásady? Pravda (Vid.) III. (1910), [anonym, dle Bougauda\ Kde je Boha nejvíce zapotebí? (Ve spoleenském život.) Ve. Nov. VII. (1894),. 14 nn. 40. Neuschl Rob., Dr., O významu a dležitosti kesanství pro spolenost lidskou vbec a uení jeho o autorit, spravedlnosti a lásky zvlášt. (e na katolickém sjezdu v Turnov 21. srpna 1899.) Katol. Listy III. (1899), Srv. výše str. 43,. 40 a str. 462, Lexa Jos., Náboženství jest nezbytnou podmínkou veejného 'ádu. (e konaná ve veejné schzi katol - polit, jednoty turnovské v Píšovicích dne 21. srpna 1892.) Ve. Nov. V. (1892), [anonym]. Katolické náboženství jest nejpevnjší hrází proti všemu pevratu K. dem. I. (1898),. 23 n. 43. K., Svt bez náboženství. N. L. XVI. (1906-7), T. N., Jak by svt vypadal bez náboženství. N. L. X. (1900-1), K-k, Náboženství jest vcí hlavní. N. L , Tumpachjos., Dr., Náboženství základem života soukromého i veejného. Praha [anonym], Otec národa František Palacký (o kesanství v život národním). K. dem. I. (1898),. 12. Viz výše str. 30, Kabo J. P., Slyšte ho! (Jak smýšlel Palacký o náboženství, o katolictví a o knžstvu.) Pravda (Vid.) ro. V. (1912), [anonymi, Havlíek a náboženství. ech 1905, [anonym], Havlíek zamlovaný. (O jeho názorech na náboženství ia duchovenstvo.) Pravda (Vid.) III. (1910), Pillich Rudolf, e na rolnickém sjezde velehradském [8. záí 1907]: O ddictví Cyrillo-Methodjském. Sel. Hl. X. (1907), [anonym], Nepotebujeme opravdu náboženství? Horn. listy I. (1896-7), [anonym]. Potebuje moderní doba náboženství a faráe? ech 1906, Sión Beneš, Jest víra zbytená? (Z Jitenky".) K. Dl. XI. ( ), [anonym]. Náboženství patí do kostela. (Výrok pana dr. Podlipného.) Obnova II. (1896), [anonym[, Náboženství patí do kostela? Sel. Str. III. (1906-7), al, jest náboženství vcí soukromou? SI, pr. ro. V.,. 7. V Praze 1895.*) ) Viz výše str. 29,. 33 nn ; sir. 237,. 29-4J

9 Sociologie a charita [anonym], Považují vdcové sociální demokracie náboženství opravdu za vc soukromou"? Ve. Nov. VIII. (1895), Pohunek Frant., Náboženství není vcí pouze soukromou. Re proi slovená na lenské schzi vzdl. besedy! katol. muž a jinoch pro Karlín a í okolí dne 1. iistop Katol. Listy II. (1898), Srv. str. 29, [anonym], Je náboženství vcí soukromou? (Uvažuje rolnik od Metuje) Sel. list II. (1903-4) B., Vyvrácení zásady: Náboženství je vci soukromou. Sel. list IV. (1905-6), [anonym]. Na obranu náboženství anebo jak vypadá zásada: Náboženství vcí soukromou?" (Pípad Juda- Dostál.) Sel. Hl. IX. (1906), [anonym], Náboženství vcí soukromou? Právo (Kl.) I. (1906-7), Koínek Antonín, Náboženství není vcí soukromou. Z rzných pramen sebral a pednesl ve schzi enického kroužku" katol. Jednoty v Hoe Kutné. K. Dl V. (1907), Jemelka Alois, T.^J., Je náboženství vcí soukromou? Štít 1. (1907), Budil Fab., Náboženství jest vcí soukromou. N. L. XVII. (1907-8), [anonym], Náboženství vcí soukromou. Obnova XV. (1909), [anonym], Trochu obrany. [Proti heslm: Náboženství jest vcí soukromou. Náboženství nepati do politiky. Špatní papežové.] Naše mlád. II. (1910), [anonym], Náboženství vcí soukromou? N. Vk IV. ( ), Sahula JiN,,Jest náboženství vcí soukromou? as. úv. ro. XIV V Hradci Králové (anonym], Jest náboženství vcí soukromou? Obr. XXVII. (1913) [anonym], Náboženství vcí vedlejší. (Vyato ze spisu,,beieuchtung antireligioserschlagvvortei " od P. Jiího Freunda, C. SS. R.) Ve. Nov. VII. (1894),. 67 a Hendl Boh., Náboženství mn nic nedá". [Odpov na to.] SkBSP. 1911, [anonym], Konservatism a náboženství. Týd. I. (1912), [anonym], Hesla rzných stran o náboženství. Místní píi. k ís. 20. Štítu" V. (1911). 76. [anonym], Hesla rzných stran o náboženství, jit. V. (1911), [anonym], Strana agrární o soukromostí náboženství. Obnova XVII. (1911),. 20. a 34. ( Veejnost náboženství dle agrárník.") 78. [anonym]. Sociální demokracie a náboženství. Obnova XV. (1909), Jelínek Fr., Povinnosti, které nám ukládá víra. Tetí epištola tenám Sel. listu". Sel. list IV. (1905-6), Jelínek Fn, Plme povinnosti víry i mravnosti. tvrtá epištola katol. zemdlcm. Sel. list V. (1906-7), K., Náboženství mravním základem národ. N. L. XV. (1905-6), Ž. V., Co iní národy zdravými a silnými? N. L. XVI. (1906-7), [anonym]. Katolicismus není píinou klesání národ. N.L. XIII. (1903-4),. 17.*) 84. Kabo J. P., Katolicism a blahobyt. Pravda (Vid.) III. (1910), [anonym]. Hmotný a. mravní úpadek kesanských íší.. Kr. III. (1901), [anonym]. Hospodáský úpadek katolických národ? Vést. KD. IX. (1908-9), [anonym], Belgie pod 1 Sjetou klerikální" vládou. (Její pokrok.). Kr. IV. (1902), [anonym], Pokroky Belgie pod vládou katolickou. Cech 1904, ^ 89. Drápal Jan, Klerikální" Belgie. C. Záp. II. (1909), ab-. Opravujeme. (Proti tvrzení, že klerikální vládcové zavinili všecko zlo v Portugalsku*.) Pravda (Vid) III. (1910), Ilja, Základy mravního života. Pravda (Vid.) II. (1909),. 23.**) 92. V., Pevné základy mravnosti jsou jen v náboženství. N. L. XVIII. (1908-9), , Kterak psobilo kesanství na mravy pohanstva. Seraf. pít. dít. I. (1908),. 8-9, str Burian Jos., Dr., Nkteré píiny úpadku nábožensko-mravního za našich dob. (Na schzi katol. -polit, jednoty dne 16. ervence 1893 v Horkách promluvil.) Ve. Nov. VI. (1893), Pavlík-Sychra V. Bol., O píinách klesání mravnosti a zbožnosti. N. L. XIV. (1904-5),. 21. *) Srv. str. 2."),. 52; str. 34,. 115 nn. **) Srv. str. 28,. 18; str. 29,. 57n.; str. 63, e. 80 nn.

Seznam zkratek asopis a period, spis.

Seznam zkratek asopis a period, spis. Doplky a opravy k rejstiku. 2311 sv. Wolfgang 2306. Votka J. K. 2301, 2306. V. P. 2303. Vrána Ludvík 2301. Vrátný K. 2305. WUrfl 2302. W. V. 2300. Vychodil fan 2300. -ý 2303. Zahradník Isidor 2302. Zapletal

Více

Usnesení ze ZM Chrastava dne 20. října 2008

Usnesení ze ZM Chrastava dne 20. října 2008 Usnesení ze ZM Chrastava dne 20. října 2008 Datum konání: 20. 10. 2008 2008/07/I ověřovatele zápisu: paní Romanu Krčkovou a pana Františka Boudu 2008/07/II --- 2) program zasedání: 1. Informace, diskuse

Více

Mezinárodní právo soukromé evropských zemí

Mezinárodní právo soukromé evropských zemí Mezinárodní právo soukromé evropských zemí překlady předpisů mezinárodního práva soukromého s poznámkami a související informace Prof. Dr. Alexander J. Bělohlávek 1. vydání 2010 B Přehled obsahu autorovi

Více

Zápis ze ZM Chrastava dne 20. října 2008

Zápis ze ZM Chrastava dne 20. října 2008 Zápis ze ZM Chrastava dne 20. října 2008 Datum konání: 20. 10. 2008 2008/07/I ověřovatele zápisu: paní Romanu Krčkovou a pana Františka Boudu Celkem 17 0 0 2 Podíl 89.5% 0% 0% 10.5% 2008/07/II návrh: 1)

Více

OBSAH. Seznam zkratek... 12 Předmluva... 15 Obecná část

OBSAH. Seznam zkratek... 12 Předmluva... 15 Obecná část OBSAH Seznam zkratek... 12 Předmluva... 15 Obecná část Kapitola I. POJEM TRESTNÍHO PRÁVA, JEHO FUNKCE, ZÁSADY TRESTNÍHO PRÁVA...19 1 Pojem českého trestního práva, pojem českého trestního práva hmotného....

Více

E ŽIVOTA PŘÁT L - v(lf,. Náčrty rozjímání pro kněze ze života světců - vzorů kněží. ,.fam non dicam vos servos... vos autem dixi amicos.«(jo 15, 15.

E ŽIVOTA PŘÁT L - v(lf,. Náčrty rozjímání pro kněze ze života světců - vzorů kněží. ,.fam non dicam vos servos... vos autem dixi amicos.«(jo 15, 15. , v(lf,.,.fam non dicam vos servos... vos autem dixi amicos.«(jo 15, 15.) E ŽIVOTA PŘÁT L -, KRI.STA PAN Náčrty rozjímání pro kněze ze života světců - vzorů kněží. Na psal Th. Dr. BOHUMIL tspáčil'!t. J.,

Více

Markéta 6/2005. 1. Něco končí a něco začíná

Markéta 6/2005. 1. Něco končí a něco začíná Markéta 6/2005 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři mobil: 776 887 907; tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz 1. Něco končí a něco

Více

ÚZEMNĚ-SPRÁVNÍ ČLENĚNÍ

ÚZEMNĚ-SPRÁVNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMNĚ-SPRÁVNÍ ČLENĚNÍ Státní správa Samospráva Územní samospráva: je podstatou demokratického systému. Konkrétní model dělby moci mezi stát a jeho územní části je výsledkem působení specifických podmínek:

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Orion, První česká akciová společnost továren na orientálské cukrovinky a čokoládu, dříve A. Maršner (1902-1935) Prozatímní inventární seznam

Více

ŽIVOT KRISTA PÁNA PODLE ČTYŘ EVANGELIÍ

ŽIVOT KRISTA PÁNA PODLE ČTYŘ EVANGELIÍ ,.. tl _.,.",..1.,.. r. r -... ut sequamini uestigia eius". (I Pe 2, 22.) ' ŽIVOT KRISTA PÁNA PODLE ČTYŘ EVANGELIÍ Náčrty rozjímání pro kněze. Svaz.ek II. APOŠTOLSKÝ ŽIVOT KRISTA PÁNA OD POČÁTKU VEŘEJNÉHO

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Zákrejs Vladimír

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Zákrejs Vladimír Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Zákrejs Vladimír (1904-1943) Prozatímní inventární seznam NAD č. 323 evidenční pomůcka č. 114 Holanová Eva Praha 1950 I. Studie a doktorát na

Více

echm vbec sebral a upravil. 2 díly, v Praze 1895-97.

echm vbec sebral a upravil. 2 díly, v Praze 1895-97. 628 Právo církevní. jak pro eníky duchovní a svtské, tak í pro uitele a mládež studující, vbec pro každého snesl a dle abecedního poádku sestavil. V Praze 1882. 3. Otman K., Podobenství a para- ; boly

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

UNIVERZITNÍ PŘEDNÁŠKY I PRAKTICKÁ FILOZOFIE

UNIVERZITNÍ PŘEDNÁŠKY I PRAKTICKÁ FILOZOFIE T. G. MASARYK UNIVERZITNÍ PŘEDNÁŠKY I PRAKTICKÁ FILOZOFIE PRAKTICKÁ FILOZOFIE NA ZÁKLADĚ SOCIOLOGIE ETIKA Ústav T. G. Masaryka, o. p. s. Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. Praha 2012 OBSAH PRAKTICKÁ

Více

! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1

! #$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1 ! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA Rozdlovník za školní rok 2006/2007 Výtisk íslo 1: Odbor školství, mládeže a sportu KÚ ZK Výtisk íslo 2: Stední škola Kostka s. r. o. editel školy Výtisk íslo 3: Stední škola

Více

Jan Balík. lm I. O službě církve. mladým lidem

Jan Balík. lm I. O službě církve. mladým lidem Jan Balík lm I O službě církve mladým lidem OBSAH ÚVODNÍ SLOVO.................. 7 ABYS NEČETL ZBYTEČNĚ................................ 9 KAPITOLA I. BIBLICKÉ INSPIRACE PRO PASTORACI MLÁDEŽE 1. Pohled

Více

Činnost Sekce dějin farmacie ČFS. Vědecká konference farmacie včera a dnes, Kuks - Dvůr Králové nad Labem 1.5.2004

Činnost Sekce dějin farmacie ČFS. Vědecká konference farmacie včera a dnes, Kuks - Dvůr Králové nad Labem 1.5.2004 Činnost Sekce dějin farmacie ČFS Vědecká konference farmacie včera a dnes, Kuks - Dvůr Králové nad Labem 1.5.2004 POČÁTKY HISTORIE SEKCE 1954 zahájeny práce na dějinách farmacie ( Drábek, Hanzlíček,, Rusek)

Více

I. Smlouva o Ústav pro Evropu. 1. Protokol o úloze vnitrostátních parlament v Evropské unii. proporcionality

I. Smlouva o Ústav pro Evropu. 1. Protokol o úloze vnitrostátních parlament v Evropské unii. proporcionality Závrený akt obsahuje seznam závazných protokol a nezávazných prohlášení Závrený akt KONFERENCE ZÁSTUPC VLÁD LENSKÝCH STÁT svolaná do Bruselu dne 30. záí 2003 s cílem pijmout spolenou dohodou Smlouvu o

Více

Zápis. ze III. zasedání Zastupitelstva M Brno-Bohunice, které se konalo dne v sále bohunické radnice Dlouhá 3

Zápis. ze III. zasedání Zastupitelstva M Brno-Bohunice, které se konalo dne v sále bohunické radnice Dlouhá 3 Zápis ze III. zasedání Zastupitelstva M Brno-Bohunice, které se konalo dne 09.03.2011 v sále bohunické radnice Dlouhá 3 Pítomni: dle prezenní listiny Zasedání ídil starosta M Brno-Bohunice Ing. Miloš Vrážel,

Více

Církev československá (husitská) Snaha o dokončení české reformace

Církev československá (husitská) Snaha o dokončení české reformace Církev československá (husitská) Snaha o dokončení české reformace Kdo jsme? Církev československou husitskou tvoří křesťané, kteří usilují naplnit současné snažení mravní a poznání vědecké Duchem Kristovým,

Více

Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Zpravodaj Křesťanské Modřany. Drazí farníci, Vánoce 2003 6/2003. Úvodní slovo

Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Zpravodaj Křesťanské Modřany. Drazí farníci, Vánoce 2003 6/2003. Úvodní slovo Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Praha 4 - Modřany Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle Úterý Čtvrtek Sobota Neděle 9,30 hod. mše

Více

Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně. Nakladatelství Lidové noviny

Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně. Nakladatelství Lidové noviny Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně Nakladatelství Lidové noviny UOBSAH ZE ŽIVOTA Vítězslavu Hálkovi / 9 Rodné mluvě/12 Píseň lidu / li Mrtvá země /15 Píseň otroků

Více

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 29.12. 30.12. 31.12. 1.1. 2.1. 3.1. 4.1. Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů 6. den v oktávu Narození Páně 6. den v oktávu Narození Páně Slavnost

Více

O Nás. Stanovy Historické spolenosti Starý Velehrad

O Nás. Stanovy Historické spolenosti Starý Velehrad O Nás Stanovy Historické spolenosti Starý Velehrad P r e a m b u l e Historická spolenost Starý Velehrad (dále jen Spolenost) je dobrovolnou, zájmovou i odbornou organizací, která sdružuje jednotlivce

Více

- revoluce urychlena krizí v Anglii, neúroda nedostatek brambor

- revoluce urychlena krizí v Anglii, neúroda nedostatek brambor Otázka: Revoluční rok 1848 1849 Předmět: Dějepis Přidal(a): Pavla příčiny: - vliv průmyslové revoluce na politiku - rozvoj kapitalismu - odpor k vládě šlechta a přežitkům feudalismu - požadavek konstituce

Více

Pehled usnesení z 84. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kancelái starosty

Pehled usnesení z 84. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kancelái starosty Pítomni: Mstský obvod Statutární msto Pardubice Mstský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE Pehled usnesení z 84. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne 14. 5. 2014 v

Více

Spisy vydané nákladem Dědictví sv. Prokopa. 1. Evangelium svatého Matouše. Sušil František, S výkladem Fr. Sušila. (Rozebráno.) 2.

Spisy vydané nákladem Dědictví sv. Prokopa. 1. Evangelium svatého Matouše. Sušil František, S výkladem Fr. Sušila. (Rozebráno.) 2. Spisy vydané nákladem Dědictví sv. Prokopa. 1. Evangelium svatého Matouše. Sušil František, 1871. S výkladem Fr. Sušila. 2. Evangelium svatého Marka. Sušil František, 1885. S výkladem Fr. Sušila. 3. Evangelium

Více

Školní rok 1917.-1918.

Školní rok 1917.-1918. Školní rok 1917.-1918. Sbor učitelský: Na počátku školního roku 1917 sestaven sbor učitelský takto: Jaroslav Meltický, def.řídící učitel Jaroslav Dlabal zat. učitel I. třídy Jindřich Hégr zat. učitel I.

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

SPOLEČNÝ PROVÁDĚCÍ ŘÁD

SPOLEČNÝ PROVÁDĚCÍ ŘÁD SPOLEČNÝ PROVÁDĚCÍ ŘÁD K MADRIDSKÉ DOHODĚ O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU OCHRANNÝCH ZNÁMEK A K PROTOKOLU K TÉTO DOHODĚ (platný k 1. lednu 2015) I ISBN: 978-80-7282-2 KAPITOLA PRVNÍ: Pravidlo 1: Pravidlo 1bis: Pravidlo

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

Pehled usnesení ze 75. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kancelái starostky

Pehled usnesení ze 75. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kancelái starostky Mstský obvod Statutární msto Pardubice Mstský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE Pehled usnesení ze 75. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne 1. 3. 2010 v kancelái

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Prameny a literatura. Prameny:

Prameny a literatura. Prameny: Prameny a literatura Prameny: Horácké listy. 1909, roč. I., č. 5. Horácké listy. 1909, roč. I., č. 8. Horácké listy. 1910, roč. II., č. 52. Horácké listy. 1911, roč. III., č. 14. Horácké listy. 1911, roč.

Více

Jsme organizační složkou nestátní neziskové organizace Pionýr, zaměřenou na mimoškolní, volnočasové aktivity dětí a mládeže.

Jsme organizační složkou nestátní neziskové organizace Pionýr, zaměřenou na mimoškolní, volnočasové aktivity dětí a mládeže. O nás Jsme organizační složkou nestátní neziskové organizace Pionýr, zaměřenou na mimoškolní, volnočasové aktivity dětí a mládeže. Naše činnost se dělí na: Pravidelné schůzky v klubovně Akce na jeden den

Více

Obsah vyhlášky. Sazby poplatku

Obsah vyhlášky. Sazby poplatku Právní pedpis hl. m. Prahy.23/2003 Obecn závazná vyhláška o místním poplatku ze ps Datum vydání: 27.11.2003 Datum úinnosti: 1.1.2004 Pozmovací vyhlášky/naízení 21.10.2004 -.18/2004 Obecn závazná vyhláška,

Více

Dej 2 Osvícenství. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

Dej 2 Osvícenství. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Dej 2 Osvícenství Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Osvícenství období i myšlenkový směr 17.-18. století, věk rozumu a osvěty

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy. j. 4164/2009-14 SEZNAM. PLATNÝCH PEDPIS V RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TLOVÝCHOVY podle stavu k 15.1.

Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy. j. 4164/2009-14 SEZNAM. PLATNÝCH PEDPIS V RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TLOVÝCHOVY podle stavu k 15.1. Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy. j. 4164/2009-14 SEZNAM PLATNÝCH PEDPIS V RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TLOVÝCHOVY podle stavu k 15.1. 2009 1 OBSAH I. Školy a školská zaízení II. Vysoké školy,

Více

Výbr z nových knih 11/2010 ostatní spoleenskovdní obory

Výbr z nových knih 11/2010 ostatní spoleenskovdní obory Výbr z nových knih 11/2010 ostatní spoleenskovdní obory 1. eské Vánoce : od vzniku republiky do sametové revoluce / Petr a Pavlína Kourovi Praha : Dokoán, 2010 -- 356 s., [34] barev. obr. píl. :. -- eština.

Více

Z á p i s. Pítomni: dle prezenní listiny. Omluveni: 0. Hosté: pí Marcela Malechová, Ing. Petr Kocián. Program:

Z á p i s. Pítomni: dle prezenní listiny. Omluveni: 0. Hosté: pí Marcela Malechová, Ing. Petr Kocián. Program: Z á p i s z ustavujícího zasedání Zastupitelstva msta Veselí nad Lužnicí, konaného dne 10.11.2010 od 17:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu ve Veselí nad Lužnicí Pítomni: dle prezenní listiny Omluveni:

Více

Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín. JUDr. Ondej Dostál

Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín. JUDr. Ondej Dostál Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín JUDr. Ondej Dostál Program pednášky Hierarchie právních norem Systém evropského práva Evropské právo a zdravotnictví Role lenských stát Role EU (volný pohyb služeb

Více

Usnesení ze ZM Chrastava dne 1. 9. 2008

Usnesení ze ZM Chrastava dne 1. 9. 2008 Usnesení ze ZM Chrastava dne 1. 9. 2008 Datum konání: 1. 9. 2008 2008/06/I ověřovatele zápisu: paní Jitku Ramírezovou a Ing. Petra Rachlického 2008/06/II program zasedání: 1. Informace, diskuse s občany

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova se zvláštním režimem Podlesí

Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova se zvláštním režimem Podlesí Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín D o m á c í á d Domova se zvláštním režimem Podlesí.j.: SSV 103/2010 Obsah lánek: l. I. l. II. l. III. l. IV. l. V. l. VI.

Více

6 PLUMLOVSKÝ ZPRAVODAJ Galerie starostů a předsedů MNV v Plumlově v letech 1864-2011 Petr Mucha Jan Michálek Engelbert Duřpek Hynek Michálek poštmistr rolník mistr řeznický poštmistr mistr krejčovský 1864-1870

Více

OBSAH CELKOVÉ POŘADÍ VÝPRAV... STRANA 4 VODOHOSPODÁŘSKÝ DUATLON MUŽI... STRANA 6 VODOHOSPODÁŘSKÝ DUATLON ŽENY... STRANA 8

OBSAH CELKOVÉ POŘADÍ VÝPRAV... STRANA 4 VODOHOSPODÁŘSKÝ DUATLON MUŽI... STRANA 6 VODOHOSPODÁŘSKÝ DUATLON ŽENY... STRANA 8 OBSAH CELKOVÉ POŘADÍ VÝPRAV... STRANA 4 VODOHOSPODÁŘSKÝ DUATLON MUŽI... STRANA 6 VODOHOSPODÁŘSKÝ DUATLON ŽENY... STRANA 8 STOLNÍ TENIS MUŽI... STRANA 0 STOLNÍ TENIS ŽENY... STRANA 5 VOLEJBAL MUŽI... STRANA

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Reformace

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Reformace Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

Revoluční neklid v Evropě po Vídeňském kongresu léta 19. století.

Revoluční neklid v Evropě po Vídeňském kongresu léta 19. století. Revoluční neklid v Evropě po Vídeňském kongresu 20. 30. léta 19. století www.zlinskedumy.cz * obava z návratu starých pořádků - odpor proti restauraci a absolutismu *vliv francouzské revoluce - požadavek

Více

Znalecký posudek. 3630/2012

Znalecký posudek. 3630/2012 Znalecký posudek. 3630/2012 o cen obvyklé - 1/2 domu.p. 246 umíst ného na pozemku parc.. St. 251 a 1/2 pozemku parc.. St. 251 v kat. úz. Cvikov, obec Cvikov, okres eská Lípa, ve vlastnictví Dostálové Kristiny.

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 2 4.6.2002 Demografická situace v Moravskoslezském kraji v roce 2002 Počet obyvatel

Více

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům).

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům). Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_34_František Josef I. Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU Č.j. 094 EX 00080/15-100 číslo návrhu 9100703892 U S N E S E N Í Soudní exekutor Mgr. Martin Tunkl, Exekutorský úřad Plzeň - město, se sídlem Palackého nám. 28, 301 00 Plzeň, pověřený provedením exekuce

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Poutní místo U tøí habrù Vysoký Újezd Vydáno pøi pøíležitosti požehnání kaplièky sv. Antonína 13. èervna 2009 Obec Vysoký Újezd (u Berouna) Zámek ve Vysokém Újezdì a obecní znak l Katastr obce leží ve

Více

o PENSIJNÍM POJiŠTĚNi

o PENSIJNÍM POJiŠTĚNi 1 ZÁKON 11I1I1111111111111111111111111111111111111111111 o PENSIJNÍM POJiŠTĚNi 11111111I1111111111111I11111111111111111111111111111111111111111111I111111111111111I11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.) - kriticky pistupuje k mediálním informacím.

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.) - kriticky pistupuje k mediálním informacím. Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu OBANSKÁ VÝCHOVA: 6.roník Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, - kriticky pistupuje k mediálním informacím -orientuje se v kalendái - vysvtli

Více

STANOVY. Dělnická tělovýchovná jednota Hradec Králové

STANOVY. Dělnická tělovýchovná jednota Hradec Králové STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Dělnická tělovýchovná jednota Hradec Králové Článek I Název a sídlo 1. Název Dělnická tělovýchovná jednota Hradec Králové (dále jen DTJ) 2. Sídlo DTJ je Hradec Králové, Labské

Více

Zápis ze ZM Chrastava dne 13. dubna 2015

Zápis ze ZM Chrastava dne 13. dubna 2015 Zápis ze ZM Chrastava dne 13. dubna 2015 Datum konání: 13. 4. 2015 2015/02/I návrh: Z M s c h v á l i l o ověřovatele zápisu: Mgr. Aleš Trpišovský, Ing. Pavel Štekl 2015/02/II návrh: Z M s c h v á l i

Více

1. Kdy bylo založeno samostatné Československo: a) 18. 10. 1918 b) 28. 10. 1918 c) 28. 10. 1916 d) 28. 10. 1914

1. Kdy bylo založeno samostatné Československo: a) 18. 10. 1918 b) 28. 10. 1918 c) 28. 10. 1916 d) 28. 10. 1914 Instrukce: U každé otázky si pozorně přečtěte její zadání a zakroužkujte správné odpovědi. Vždy minimálně jedna odpověď u každé otázky je správná. Pokud označíte nesprávnou variantu odpovědi a chcete ji

Více

Znalecký posudek. 3567/2012

Znalecký posudek. 3567/2012 Znalecký posudek. 3567/2012 o cen obvyklé - bytové jednotky. 1201/4 v dom.p. 1199, 1200, 1201 a 1202 umíst ném na pozemku parc.. 1933, parc.. 1934, parc.. 1935 a parc.. 1936 v kat. úz. Kada, obec Kada,

Více

Mají být Češi na co hrdí?

Mají být Češi na co hrdí? Mají být Češi na co hrdí? Co si představuješ pod pojmem hrdost? Zkus to vysvětlit vlastními slovy : Na co jsi ty sám/sama hrdý/hrdá? V jakých chvílích se v lidech nejčastěji probouzí vlastenectví?. Kdy

Více

ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969. o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1

ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969. o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1 39/1969 ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969 o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1 eská národní rada vycházejíc ze zásad nabývání a pozbývání státního obanství

Více

EUROSTUDENT V ZPRÁVA Z MEZINÁRODNÍHO SROVNÁNÍ PODMÍNEK STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE

EUROSTUDENT V ZPRÁVA Z MEZINÁRODNÍHO SROVNÁNÍ PODMÍNEK STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE 2016 EUROSTUDENT V ZPRÁVA Z MEZINÁRODNÍHO SROVNÁNÍ PODMÍNEK STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY, ODBOR VYSOKÝCH ŠKOL, 31. KVĚTNA 2016 Obsah 1. Úvod...

Více

ZLATÉ HORY KŘESŤANSKÉHO SPOLEČENSTVÍ REACH OUT FOR CHRIST KDO JSME. 2005 duben

ZLATÉ HORY KŘESŤANSKÉHO SPOLEČENSTVÍ REACH OUT FOR CHRIST KDO JSME. 2005 duben 2005 duben ZPRAVODAJ KŘESŤANSKÉHO SPOLEČENSTVÍ REACH OUT FOR CHRIST ZLATÉ HORY KDO JSME Reach Out For Christ (ROFC) je mezinárodní misijní organizace, která byla založena australským evangelistou Stevem

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 8. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec leden TÉMATA Tematický okruh: Třicetiletá válka

Více

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Seminá Diakonie 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Obsah: I. Definice a cíl diakonie II. Historie diakonie v Bibli III. Osoba diakona IV. Strategie diakonie a její formy V. Analýzy diakonie

Více

Mt 4, 1-11: Povzbuzení k boji s ďábly ( Předpostní kázání)

Mt 4, 1-11: Povzbuzení k boji s ďábly ( Předpostní kázání) Mt 4, 1-11: Povzbuzení k boji s ďábly ( Předpostní kázání) V minulých nedělích jsme slyšeli odpověď na otázku, kdo je Ježíš. Při jeho jordánském křtu bylo bezpečně zjeveno, že je milovaným a vyvoleným

Více

ZÁKON ze dne 10. prosince 2015, kter m se m ní n které zákony v souvislosti s pyijetím zákona o ukon ení dochodového spoyení

ZÁKON ze dne 10. prosince 2015, kter m se m ní n které zákony v souvislosti s pyijetím zákona o ukon ení dochodového spoyení Strana 5257 377 ZÁKON ze dne 10. prosince 2015, kter m se m ní n které zákony v souvislosti s pyijetím zákona o ukon ení dochodového spoyení eské re- Parlament se usnesl na tomto zákon publiky: ÁST PRVNÍ

Více

Vlastík Úvodní obrazovka Obrázky z českých dějin V proudu staletí Hrajeme si Otázky z českých dějin Licenční ujednání Registrovat Tisk testů

Vlastík Úvodní obrazovka Obrázky z českých dějin V proudu staletí Hrajeme si Otázky z českých dějin Licenční ujednání Registrovat Tisk testů Vlastík Úvodní obrazovka Obrázky z českých dějin V proudu staletí Hrajeme si Otázky z českých dějin Licenční ujednání Registrovat Tisk testů min. 5 max. 100 otázek, uzavřený (výběr z několika odpovědí)

Více

Domov s odbornou ošetřovatelskou péčí a pomocí ve stáří s.r.o., Trnávka 55. Domácí řád

Domov s odbornou ošetřovatelskou péčí a pomocí ve stáří s.r.o., Trnávka 55. Domácí řád Domov s odbornou ošetřovatelskou péčí a pomocí ve stáří s.r.o., Trnávka 55 Domácí řád I. Úvodní ustanovení II. 1. Domácí řád, Domova s odbornou ošetřovatelskou péčí a pomocí ve stáří, Trnávka 55, obsahuje

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Znalecký posudek číslo 2001-131/09

Znalecký posudek číslo 2001-131/09 Znalecký posudek číslo 2001-131/09 O obvyklé ceně nemovitosti objektu bydlení číslo popisné 1456 na pozemku parcelní číslo 2482 s příslušenstvím a pozemkem parcelní číslo 2482 v katastrálním území Znojmo-město,

Více

Roní plán pro 2.roník

Roní plán pro 2.roník Roní plán pro 2.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I POBO NOST I 277 Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I Od svící na oltáøi se rozsvítí velikonoèní svíce. Knìz mù e zùstat ve fialovém ornátì nebo obléci pluviál. Kde jsou k tomu vhodné podmínky,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_96 Jméno autora: Mgr. Lukáš Židek Třída/ročník:

Více

Archiv sportu a tv. inventář č. 91 NAD č. 233. František Tuček (1895?) 1905 1948 (1957) V Praze 2008 Lucie Swierczeková

Archiv sportu a tv. inventář č. 91 NAD č. 233. František Tuček (1895?) 1905 1948 (1957) V Praze 2008 Lucie Swierczeková Archiv sportu a tv inventář č. 91 NAD č. 233 František Tuček (1895?) 1905 1948 (1957) V Praze 2008 Lucie Swierczeková Ú v o d František Tuček Narodil se 31. prosince 1895 v Praze. Občanským povoláním velkoobchodník

Více

Svátky v Evropě. Zdroj informací a další užitečné rady naleznete na : www.doprava.vpraxi.cz

Svátky v Evropě. Zdroj informací a další užitečné rady naleznete na : www.doprava.vpraxi.cz Svátky v Evropě Zdroj informací a další užitečné rady naleznete na : www.doprava.vpraxi.cz Státní svátky ČR 2010 Státní svátky a ostatní svátky v České republice jsou dny pracovního klidu, kromě dnů nepřetržitého

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Panovník Ludvík XVI. Manželka Marie Antoinetta (je dcerou Marie Terezie) Rozmařilý a výstřední život, vysoké náklady u dvora Kritika režimu je

Panovník Ludvík XVI. Manželka Marie Antoinetta (je dcerou Marie Terezie) Rozmařilý a výstřední život, vysoké náklady u dvora Kritika režimu je Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 10. 08. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_13_D_II Ročník: II. Dějepis Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Dějepis Tematický okruh:

Více

Zápis. z 5. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 19. února 2007 od 18.00 hodin.

Zápis. z 5. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 19. února 2007 od 18.00 hodin. Zápis z 5. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 19. února 2007 od 18.00 hodin. Program jednání: 1) Návrh ceny vodného a stoného na hospodáský rok 2007 2008 pro msto. 2) Návrh na poízení nového územního

Více

2. splašková kanalizace [441] - gravita ní Stoka Materiál Profil Délka gravita ní PVC KG DN 250 29,39 m V etn : 3 ks revizní šachta

2. splašková kanalizace [441] - gravita ní Stoka Materiál Profil Délka gravita ní PVC KG DN 250 29,39 m V etn : 3 ks revizní šachta Mstský úad ernošice odbor životního prostedí Oddlení vodního hospodáství Podskalská 1290/19 120 00 Praha 2 zivotni@mestocernosice.cz Dle rozdlovníku oprávnná úední osoba: Renata Ciprysová telefon: 221

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registranííslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3707 Šablona: III/2. materiálu: VY_32_INOVACE_463 Jméno autora: Mgr. Blanka Fajkisová Datum vytvoení:

Více

Knihy. Ctihodná služebnice Boží Alžběta Canori Mora. ST047 RE-ST Čiňme pokání Bureš, Karel ST038 RE-ST Déšť růží - - -

Knihy. Ctihodná služebnice Boží Alžběta Canori Mora. ST047 RE-ST Čiňme pokání Bureš, Karel ST038 RE-ST Déšť růží - - - Stránka 1 z 5 Knihy Seznam knih žánru Stará literatura (132) Novinka!!! Číslo Rezerva Název Autor ST097 RE-ST Amise a Amila Zeyer, Julius ST013 RE-ST Anděl strážný I. - - - ST144 RE-ST Anežka - - - ST007

Více

Modřanský farní zpravodaj

Modřanský farní zpravodaj Modřanský farní zpravodaj Listopad 2012 Slovo ke čtenářům: Obchod, nebo zvláštní milost? V týdnu modliteb za zemřelé je možné získat pro duše v očistci plnomocné odpustky. Zdá se, že stačí splnit tři podmínky

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

MSTSKÝ ÚAD Jindichv Hradec

MSTSKÝ ÚAD Jindichv Hradec MSTSKÝ ÚAD Jindichv Hradec odbor životního prostedí Klášterská 135/II, 377 22 Jindichv Hradec II j: OŽP 30121/14/IN - 604 v J.Hradci 12.6.2014 spis: OŽP 2042/2013 vyizuje: Ing. Nováková tel: 384 351 286,

Více

Část třetí. Činnost veřejné správy

Část třetí. Činnost veřejné správy str. m. č. Úvod k prvnímu vydání... V Předmluva k devátému vydání...vii Autoři jednotlivých částí... IX O autorech... XI Vzory citace judikátů soudů ČR... XIII Vzory citace judikátů evropských soudů...

Více

Metodické listy pro kombinované studium p edm tu. Ústavní právo

Metodické listy pro kombinované studium p edm tu. Ústavní právo Metodické listy pro kombinované studium p edm tu Ústavní právo Cílem tohoto jednosemestrálního kursu je osv tlení základních pojm a princip z oblasti státov dy a ústavního práva. D raz je p i výkladu kladen

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Kdo se stal v Československu po druhé světové válce předsedou vlády? Emil Hácha. 2. Komunistický politik, první dělnický prezident v Československu. Vedl komunistický převrat v roce 1948. Jak se jmenuje?

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Název subjektu: ECOHOLDING, a.s. Sídlo: Praha 5 - Smíchov, Staropramenná 221/25, okres Praha 5, PSČ 150 00 IČ: 251 46 297

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Název subjektu: ECOHOLDING, a.s. Sídlo: Praha 5 - Smíchov, Staropramenná 221/25, okres Praha 5, PSČ 150 00 IČ: 251 46 297 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Název subjektu: ECOHOLDING, a.s. Sídlo: Praha 5 - Smíchov, Staropramenná 221/25, okres Praha 5, PSČ 150 00 IČ: 251 46 297 Obsah 1. Základní informace o společnosti... 3 2. Orgány společnosti...

Více

Jarní prázdniny ÚNOR. 8 Petr Hladík 21 Martin Jiránek. 28 Martin Jiránek. Nj obchod, služby a cestovní ruch. Nj obchod, služby a cestovní ruch

Jarní prázdniny ÚNOR. 8 Petr Hladík 21 Martin Jiránek. 28 Martin Jiránek. Nj obchod, služby a cestovní ruch. Nj obchod, služby a cestovní ruch 9 8 6 7 5 ÚNOR Nj obchod, služby a cestovní ruch 1 Petr Hladík 14 Hynek 09:00-12:00 Valentýn 10:30 2 Rekvalifikace PC - Eva Sýkorová 15 Nela 09:00-12:00 Jiřina Nj - konverzace 3 Šárka Kuthanová Blažej

Více

M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí

M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice íslo jednací : MUVIZ 010573/2009 ZP-EJ Spisová znaka : MUVIZ 003267/2009 VYIZUJE: Ing. Eva Jelénková TEL.:

Více

(p.. 58) íslo 1/2010 bezen

(p.. 58) íslo 1/2010 bezen (p.. 58) Redakce: J.Punochá Náklad: 80 ks íslo 1/2010 bezen Vydává Klub filatelist Alfonse Muchy v Brn, Orlí 30, 602 00 Brno, Tel.: 542 151 913 E-mail: jpuncochar@fides.cz; internet: http://www.filabrno.net/kfam.htm

Více