Sociologie a charita Brychta Ant., Dr., Právní pítel a rádce: Popel ze spálených lidských mrtvol v píbytcích soukromých. Past. 1893, 701.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sociologie a charita. 755. 199. Brychta Ant., Dr., Právní pítel a rádce: Popel ze spálených lidských mrtvol v píbytcích soukromých. Past. 1893, 701."

Transkript

1 ; hbitov.) I 201. i KD. ' ciální! 24., sociální Sociologie a charita L + bapt, Pražská" kremace. N. L. XIV. (1904-5),. 34 n [anonym], Protestní schze Tiskové Ligy proti zízení krematoria u Olšan. N. L. XIV. (1904-5), [anonym], Zásada spalování mrtvol na Morav snmem schválena [11. íjna r. 1910]. Sel. Hl. XIII. (1910), Brychta Ant., Dr., Právní pítel a rádce: Popel ze spálených lidských mrtvol v píbytcích soukromých. Past. 1893, C. L., Z Lothrinska. (K otázce N. L. XIII. (1903-4),. 30. Paulus Ant., Hbitov dle francouzského práva. RD. 1897, 616. I XI. Soeiologie a cliarita. A) Co jest sociologie a sociální otázka? ešení otázky sociální a pstní sociologie vbec. 1. Neuschl Robert, Dr., Kesanská sociologie. Díl I. V Brn Díl II. v Brn Soldát Alois, Dr., Nástin základv a všeobecných zásad spoleensko-hospodáských. Píspvek katolické mravouky k ešení otázky sociální. Dd. sv. Prok. ís. 57. V Praze Oliva Jan, Co se rozumí sociologií. Hl. 189y, Peer Václav K., Pvod kesanské sociologie. K. Dl. V. (likdt) Kraus Frant. Stanislav, Podstata sociologie a dležitost její pro studentstvo. Stud. Hl. I. (1908-9), Starý J., Sociologie a nové úkoly apologeíiky. Aléth. VI. (1902-3), Konený Filip Jan, Stedovká církev prý zanedbala vdu národohospodáskou a sociáln-politickou. Obz. 1901, (anonym], Sprostý výklad o povinnostech spoleenských. Bl. 1849, Hložek Karel, Nártky k otázce sociaustické (n sociální). KD. 1869, Liechtenstein Alois, kníže, O sociální otázce [se zením k rolnictvu, emeslníctvu a dlnictvu]. První valný sjezd katol. mocn. rak. ve Vídni 1877"; v Praze 1877, str. 161 nn. 11. Inthal, redaktor Vaterlandu", Otázka sociální. Referát a resoiuce. První valný sjezd katol. mocn. rak. ve Vídni 1877", v Praze 1877, str. 62 nn. 12. Encyklika sv. Otce Lva XIII. (o sociální'otázce). Bl. XXIX. (1879), K... š V., Píspvek ku rozluštní sociální otázky. Past. 1884, H.J., Sociální otázka. Bl. 1884, Hlavatý Václav, Dr., O sociální otázce. KD. 1886, Promluva sv. Otce Lva XIII. r k dlníkm francouzským o sociální otázce. [eský peklad] Kurr. Brn. 1839, [anonymj, Papež Lev XIII. k francouzským dlníkm. (O sociální otázce.) Bl. XXXIX (1889), Emanuel Jan [Schobel], biskup litomický, (O sociální otázce.) Bl. XXXIX. (1889), Husar Frant., Úvaha o sociální otázce. Mus , Vanek Frant.. Pamtný spis o sociální otázce adressovaný nejd. episkopátu západního Rakouska. KD. 189i, Žižka Václav, O sociální otázce. jednoty pro (Ve schzi Katoi.-politické království eské v Želiv dne 8. záí 1891 pednesl.) Ve. Nov. IV. (1891), Skodopole A., Dr., Skromný píspvek ku porozumní otázce so- a dlnické. KD. 1891, Kousal Jos., O sociální otázce. 1891, 527. Žižka Václav, Nkteré úvahy o otázce sociální. Dl. Nov. II. (1892-3), [anonym]. Lev XIII. uenci Decurtinsovi. [Otištn tu list papežv k nmu ze dne 6. srpna 1893 o sociální otázce.] Ve. Nov. VI. (1893), Horský Rud., Dr., Úvod v otázku sociální. Ve. Nov. III. (1893-4), Vanek Fr., Abbé Garnier a otázka. KD. 1894, 605.

2 i XVIII. 756 Sociologie a charita. 28. List papeže Lva XllI. Permoti Nos" z 10. ervence 1895 k biskupm belgickým (o sociální otázce). [eský peklad.] Ord. list Praž. 1895, 73; Ve. Nov. VIII. (1895), Horský Rudolf, Dr., O sociální otázce. Zpr. o sjezdu katol. v Píbrami, Praha 1895, str Encyklika sv. Otce [Lva XIII.] biskupm, knžstvu a italskému lidu [o náboženství a sociální otázce z 5. srpna eský peklad]. Katol. Listy II. (1898),. 220 n. 31. Horský Rudolf, Dr,, O otázce sociální. Z ei konané na veejné schzi v Adalbertinu. Obnova IV. (1898), [anonym], Svatý Otec (Lev XIII.) a sociální otázka. Lid list. III. (Í ), Holý Jan Nep. Jos., Sociální otázka. Píiny a vývoj sociální otázky. Dl. Nov. VIII. (1898-9), Pauly Jan, Populární úvod do sociální otázky. V Praze [anonym], Pabrky ze života sociálního. SI. pr. r. IX.,. 4. V Praze Biederlack Josef T. J, Otázka sociální. Píspvek k poznání její podstaty a jak ji lze ešiti. Dle 4. nezmnného vydání s povolením autorovým podává Dr. Ferdinand Beneš. Vzdl. knih. katol. sv. XVL V Praze [anonym]. Pehled otázky sociální. Lid. list V. ( ), [anonym]. Otázka sociální. Pít. lidu I (1901) Jelínek Josef, rolník. Otázka sociální a národohospodáská. Pít. lidu L (1901) Ž(ižka) V., Svtlo andl. [rty o nkterých vcech sociálních.] V Praze K, Otázka sociální. N. L. XH. (1902-3), J(i'roušek) T. ]., Abeceda z politicko-sociálních vdomostí. Soc kal. II. (1907), (anonym]. Co rozumíme otázkou sociální. Jit. III. (1909), Fridrich Vilém, JUC, Pojem sociální otázky. Stud. Hl. 1. (1908-9), Reyl Frant., Dr., Úkoly sociální politiky. Knih. Obnovy. 12. Hradec Králové Turek Jakub, ze Žitné, Nkolik rt (národohospodáských). Naše mlád. II. (1910), [Vajs Václ.], Otázkai sociální. [Co jest a jak se dlí.] C. Záp. III. (1910), [anonym], Konservatismus a otázka sociální. Týd. I. (1912), Holý Jan Nep. Jos., Podstata otázky sociální. Dl. Nov. VII. ( ), [anonym], Podklad otázky sociální. Píl. lidu II. (1902), Reyl Frant., Dr., Charakter sociální otázky. Stud. Hl. I. (1908-9), Amicus, Úlohy ethiky v národním hospodáství. Aléth. 1899, Janíek Jos., Nábožensko-mravní živel v otázce sociální. Mus. 1901, [anonym]. Mamy a klamy v moderních národohospodáských theoriích. Pr. Ve. Nov. I. (1888), [anonym]. Zásady kesanské a materialistické v národním hospodáství. Práce (Hr.) VI. (1909), Roháek Tom., ím dále, tím he! [O špatných pomrech sociálních.] K. Dl. IX. (1911), 42; [anonym], Sociální bída v íslicích. Pr. Týden. VI. (1887), [anonym]. Bída v Londýn.. Kr. V. (1903), H-k J., Myšlenky sv. Tomáše Aquinského o sociální bíd.bl. 1874, [anonym], Vznik sociální bídy. Práce (Hr.) 111.^(1906),. 42 n. 61. Semecký enk, Píiny sociální nespokojenosti. as. úv. r. XIV Hr. Král Rottek C, Co zavinilo dnešní zbdované pomry spoleenské? Pravda (Vid.) VI. (1913), Drozd Jan, Cesty veejného mínní. Jindy a nyní. Sociální politické úvahy. V Praze Vrba Rudolf, Híchy spolenosti. Sociální studie. Ve. Nov. V. (1892),. 98. nn. Samostat. v Praze [anonym]. Neduhy spoleenského života Bl (1857), díl I., Hausmann Jos., Neduhy vku a povinnosti naše. B].m.(1857),díl II., Vinaický Karel, O mravních vadách našeho vku. CKD. 1860, Drozd Jan, Nkteré myšlenky o našem národním hospodáství. (Na obasné valné schzi katolicko-politické jednoty pro král. eské, konané v Turnov [18. záí 1887] pednesl. Pr. Týden. VI. (1887), Šup Prokop, Hospodáská perspektiva s mezníku dvou vk. Hl. (1901), 23.

3 j i ;' Sociologie a charita Lukáš J., Dr., O sociálním úkolu XX. století. Obr. 1901, Neužil Innocenc, Století XX. stoletím otázky sociální a náboženské. Mus. 1907, Kuka Frant., Sociální otázka a spolenost. Mus. XLIII. (1908 9), Hrachovský Fr., Dr., Smr kulturního boje v budoucnosti. (e pronesená na veejné schzi ve Velimi dne 26. listopadu 1911) N. Vk V. ( , Fundera Jindr., Dr., Boj o budoucnost. Proslov na IV. sjezdu katolík dolnorakouských ve sv. Hippolytu. Volný, na naše pomry upravený peklad. RD , Vrba Rudolf, Národní sebeochrana. Úvahy o hmotném a mravním úpadku národa eského.. V Praze Vrba Rudolf, eská Panama. Nkolik drobných obrázk o hmotném a mravním úpadku národa eského. V Praze Vrba Rudolf, Naše chudoba. V Praze [anonym], Jak dojíti sociálního míru? Pr. Týden. V. (1886), [anonym], O reformách sociálních. Pr. Týden. IV. (1885), Reyl Fr., Dr., Nutnost sociálních oprav. Kes. organis (1909), Reyl Fr., Dr., Spoleenské opravy prospívají jenom mravn silným povahám. Sel. list II. (1903-4), Jindra Jan, Dr., Sociální otázka v rukou církve katolické. Polab. Nov. z 27. bezna Vondruška Karel, Dr., Kde teba hledati prostedky nápravy nynjší spolenosti, v církvi anebo v zásadách tohoto svta? Sociální úvahy. V Praze 1890; II. vyd. / Hakl B., Láska na základ víry kesanské jedin rozluští sociální otázku. Bl. XXVllI. (1878), Dufour, Abbé, Otázka sociální a zákon Boží. V Brn [anonym], Sociální význam Modlitby Pán". Korr. KD. 1909, Heinen A., pel. Novotný Lud., Moderní názory ve svtle Otenáše. Hl. katol. spol. tisk. ro. 43, ís. 1. V Praze Holý Jan Nep. Jos., Sv. zpov! veliké sociální dobrodiní. Spol. Listy, píl. Dl. Nov. Vlil. (1898-9), Rozsypalová Augusta, Význam kuhu Mariánského se zetelem na život soukromý, rodinný a pospolitý. (Pednáška na kongresu Marian, v Praze 1905.) é. Ž. (Pr.) Vil. (1904-5), [anonym]. Podivný vkus Ženského Svta". (Odmítnutí urážky tohoto asopisu v. 5. a 6. r proti Pann Marii v legend Panna a ábel".). Ž. (Pr.) V. (1902-3), jiroušek Tomáš Josef, Jak ešil sv. apoštol Pavel otázku sociální. Obr. 1891, Smrek Josef, Dr., Spoleenské problémy v listech sv. apoštola Pavla. KD. 1913, Kousal Jos., Mojžíš a sociální otázka. CKD. 1894, Bílý Jan, Dr., (vydal Beneš M. Kídda), Církev a spolenost. V Praze Viz výše str. 33,. 66.*) 93. Vondruška Karel, Dr., Církev a život spoleenský. Bl. 1889, 337. Viz výše sír. 33, Frecr Ant., Sociální nauky církve katolické a nynjší stav oekonomický. Z francouzského peložil. Dl. Nov. III. (1893-4), Schobel Emanuel Jan, Církev a sociální otázka. [Z jeho pastý, listu.] Ve. Nov. VII. (1894), Hendl Boh., Církev katolická dobroditelkou spolenosti. ŠkBSP. 1894, (anonym,,dle P. Alf. Marie Weisse O. Pr.J, Úloha církve v nynjším hnutí sociálním. Ve. Nov. VII. (1894),. 1. nn. lou. Neuschl Rob., prof., Dr., O poslání církve katolické. Slavnostní promluva pi generální schzi apoštolátu sv. Cyrilla a Methodéje v Rajhrad dne 25. srpna Kazatel X. (1903), ást homil.-soc Drozd Jan, Církev a spoleenský život. (Ve schzi katol. -polit, jednoty pro král. eské dne 25. kvtna 1896 v Loukov pednesl.) Ve. Nov. IX. (1896), Ková Jan, Jak eší církev katolická otázku sociální. Mus , [anonym]. Stanovisko katolické církve v sociálním rouchu naší doby. N. L. XI. (1901-2), Martínek Fr, Zásluhy katolické církve o stavy pracující vbec a o dlnictvo zvláš. Mus. 1904, [anonym]. Církev a sociální reformy. Obnova XII. (1906),. 4., 7. ') Srv. tóž str. 33, é. 67.

4 758 Sociologie a charita Horák Frant., O sociálním p- sobení církve. Kat. záb. a pou. listy VIII. (1909), [anonym], Kesanství a socialismus ili Co uinila církev na prospch malých lidí v otázce spoleenské? Sv. Vojt. 1910, Klíma Frant., Sociální innost církve katolické. Vest. Jedn. duch. brn. 1911, [anonym], O sociální innosti klášter. Ve. Nov. IV. (1891),, Burian Jos., Dr., Užitenost katolických eholí. l^d. 1900, Krka Josef, Rády sv. Františka a ád spoleenský. CKD. 1879, Kachník Jos., Dr., O sociálních úkolech tetího ádu sv. Františka. Seraf. Kv. VI. (1906-7, [anonym], ^Sociální práce sv. Kateiny Sienské. C. Z. (Pr.) IV. (1901-2), 69.; tamt F. H., dle Dr. P. Obersddrfera, Kardinál Manning, apoštol otázky sociální. Nové Pr. II. (1900-1), Nitti Francesco S., pel. G. Mazanec, Paoežství a otázka sociální. Nové Pr. II. (19>T0-1), Jiroušek T. J., Sv. Otec Lev XIII. a socialismus naši doby. Alm. na oslavu Lva XIII., Praha 1893, Pauly Jan, Sociální význam papeže Lva XIII. CKD. 1894, (Vacek Václ.], 5^ásluhy ímských papež o lidstvo. C. Záp. III. (1910),. 47 nn SI. Lip. (dle franc). Církev nepítelkyni lidu? N. L , Horský Rudolf, Dr., Sociální psobení církve v zemích eských. Lid. let. 1911,. 8; Cech 1911,. 223, str [anonym], Rím a eský lid. (Co církev pro národ eský uinila.) Sel. list X. ( ), Hruban Monc,^]UDr, Národ eský a jeho pomr k ímu a dynastii. (e na IV. všeob. sjezdu eskoslovanských katolík v Praze r ) V Olomouci Racke Nikola (pekl. z nmeckého), O ruchu Pry od íma". e lena nmeckého stedu posl. Nikoly Rackeho na V všeob. sjezdu Vídni [1905]. ech 1905, katol. ve 124. M(yslivec) V., eské Pry od íma". Lid. list V. (1900-1), [anonym], Kotolíci a sociální psobení. N. L. XIV. (1904-5),. 22. prince AI. Liechtensteina Svatek Fr., Sociální innost. K. Dl. VI (1908), Sedlák Jan Nep., Dr., Pehled o innosti katolické na letošní výstav v Paíži. KD. 1900, ŽundálekFr. H., Obraz sociální innosti ruské církve. Rozhl. po lidm. 1906, [anonym]. Otázka sociální a stát. Pr. Týden. IV. (1885), K., Úkoly církve a státu v sociální otázce. N. L. XIV. (1904-5) yrba Rudolf, Sociální úloha státu. e Voln zpracoval. Obr. 1895, M(yslive)c V., Sociální úkoly obcí Lid. list. III. (1898-9), J(iroušek) T. J., O sociálních úkolech obcí. Dl. Nov. IX. ( ), Rouek Jaroslav (dle Dr. Karla Búckera), Sociální povinnosti našich obcí. SI. pr. r. XI.,. 4. V Praze Všeradovský Ad., Obecní politika. (Úkoly obcí.) Sel. list X. ( ), Hálek Vlastimil, Sociální úkoly samosprávných sbor. (Dle programu kesfansko-sociálního.) Dl. (Bud.) IL ( ),. 1, sír H(álek) V(last.), Sociální úkoly samospráv, sbor. Hl. sv. Václ. I., 6. V Praze [anonym], Jaké jest nyní v naší vlasti jádro otázky sociální a jaké podle toho pipadá psobení knžím a jaké pomoci vyžaduje spolenost od státu? (Vyíz. II. otáz. pastor, porad v diec. královéhrad. r ) Ord. list Hrad (díl V.), [anonym], Srovnává se to s úadem duchovního správce, aby se zúastnil ešení národohospodáských otázek, a jaké opatrnosti pi tom teba? (Odp. na 1. otáz. pastor, konf. diec. budj. r. 190O.) Ord. list Bud. 1901, [anonym J, Srovnává se to s úadem duchovního správce, aby se zúastnil ešení národohospodáských otázek, a jaké opatrnosti mu pi tom teba? Konferenní e. Vést. KD. X. ( ), [anonym], Spojení, duchovní správy se sociální inností. ech 1904,. 220.^ 142. Soukal Jan, Pastorace sociální. Vést. Jedn. duch. brn. 1911, Štancl Aug., Dr., Pastorace na venkov [v ohlede národohospodáském]. Vést. Jedn. duch. brn. 1911,153.

5 ! na I j 168., šeností I vot I 170. :. \ 171. j dávné i ejné i 173. j., N. I ; v [ 176. i (1911), i 180. ' katolických Sociologie a charita Voavka J., P, Pastorace dlnictva. Vést. KD. XII. ( ), B., Dr., Knz a lid. Místní píl. k ís. 43. n. Štítu" VI. (1912) H. Ch. (podle nm. spisu Dr. Jos. Scheichera), Duchovenstvo a sociální otázka. V Brn X. Y. Z., O sociálních úlohách duchovenstva v ase nynjším. (Závrená pednáška slovutného sociologa a apologety prof. Dr. Alberta M. Weisse, ádu kázat., na sociálním sjezdu vídeském v srpnu 1894.) KD. 1894, S-ý J, Dr., Sociální otázka a naše [knží] úloha. Obnova 111. (1897), Béhal Vlád., Duchovenstvo a sociální otázka. Mus , Bráf Albin, Dr., O novém buditelství knžském. Aléth. 1898, Vrba Rudolf, O novém buditelství knžském. (Odpov p. dr. A. Bráfovi ) Vis , Reyl František, Dr., O sociální úloze duchovenstva. A!m. boh. hrad. (Hradec Král. 1898), LankašV., Nunc intelligite. N- kolik slov svým kollegm. [O práci duchovenstva na poli sociálním.] Alm. boh. hrad. (Hradec Králové 1898), [anonym], Pro se má knz obírati sociální politikou. Vést. KD. IX. (1908-9), Korda Fr., Dr., () úkolech duchovenstva v naší dob. [Re na katol. sjezdu v Turnov 1899.] Obnova V. (1899),. 35; Katol. Listy 111.(1899), [anonym], Jsi-li Ty ten, jenž pijíti máš? Vánoní úvaha (o poteb.sociálního psobení duchovenstva).. Ž. (Pr.) 111. ( ), [anonym], Klérus a sociální otázka. Mus. 1901, [anonym], Úkol kléru v,moderní spolenosti [v politice]. ech Sedlák Jan, luc, O národohospodáské innosti kléru. Vest. KD. V. (1904-5), Bráf AI., Dr., Sociální uloha knžstva. Vést. KD. V. (1904-5), Bráf A., Dr.. Klerik a sociální vdy. Vést. KD. VII. ( ), Bráf A(lbín), Sociální vdy a knz. e prone.sená na sjezdu bohoslovc a knží v eských Budjovicích Skodopole Ant., Dr., O p- sobnosti duchovenstva v otázce sociální. KD. 1906, 7., 164. (anonymi, Úkoly duchovenstva v nynjší krisi. Obnova XIII. (1907),. 26, 28, O. S., Hospodáská innost knze pednášky ed. Zemské banky Fr [Dle Procházky.] Vést. KD. VIII. ( ) [anonym], Právo a povinnost knžstva k sociální innosti. Korr. KD. 1909, 65. Bráf AI., Dr., Sociální úloha knžstva. Slavnostní e pronesená sjezde knží v Kolín dne 23. února Vést. KD. XII. ( ), 307. Vacek František, Jakých zkunabyli jednotliví duchovní správcové ve píin nebezpeenství, která vznikají z nynjšího sociálního hnutí a jak jest si vésti duchovnímu správci oproti nim? Bl. 1892, [anonym]. Úloha knžstva v živeejném. Obnova II. (18d6),. 44.*) Horský Rudolf, Dr., Knžstvo a veejný život. N. Vk V. ( ), 36. Kabo J.?., Knz a veejnost. [Oprávnnost jeho psobení ve veejnosti.] Pravda (Vid.) V. (1912),. 12 Tumpach Jos., Dr., Dva neprojevy papeže Lva XII!. ove- innosti knžstva. Obr. 1900, 2. [anonym]. Knz a politika. Ve. Nov. IX. (1896), [anonym]. Knz a politika. Obnova X. (1904), [anonym], Mže-li se knz míchati do politiky? Obnova XI. (1905), 34. [anonym]. Pro jsem politicky inným? Úryvek z pednášky knze. Vk 1. (1907-8', Reyl Fr, Dr., O souinnosti kléru s intelligencí. Zpr. o V. všeob. sjezdu katol., Hr. Králové 1910, Reyl Fr., Dr., O souinnosti klérus intelligencí. [Pednáška na sjezdu katol. studení, v Hradci Kr ] Stud. Hl. V. ( ), Reyl Fr., Dr., Úkol intelligence sociální politice. Pravda (Vid.) IV Kadlák Jos. M, Píští úkoly vzdlanc. Vych. lis. 1912, ;248. Zvláštní otisk z Vstníku katolického duchovenstva". V Praze ) Srv. výše sfr. Ii7,

6 760 Sociologie a charita Kubíek Method C, Dr., Povinnosti katolík za našich dob. V Praze Horský Rud., Dr., O povinnostech katolík v dob pítomné. Sjezd jihoesk. katol.,. Budj. 1907, [anonym], Veejný život a katolíci. Jit. VII. (1913), Holý Prokop, Praktické snahy národohospodáské. Zpr. o V. všeob. sjezdu katol., Hr. Král. 1910, Maresch O., Dr., Studentské hnutí sociálni. Stud. Hl ( ), Opletal Jos. AI., Dr., Student a sociální otázka. N. Vk I. (1907-8),. 27., 187. Krejí Jan Jii, Jindy a nyní. asová rta. (O studentstvu bývalém a nynjším.) Sel. list VJ. (1907-8), (anonym], Náboženský život studentstva. Obnova XII. (1906), Halen Vojtch, Sociální hnutí studentské. Stud. Hl. III. ( ), Dank Lad., JUSt., O sociální práci katol. studenta. [Pednáška na sjezdu katol. student, v Kromíži 1912.] Stud. Hl. V. ( ), Havlík C, inž., O sjciální prázdninové innosti katolického studentstva. [Pednáška na sjezdu katol. stud. v Kr. Hradci 1912.] Stud. Hl. V. ( ), HronekJ. M., JUC, Studentstvo a život veejný. N. Vk I. (1907-8), Kratochvil Jos.,, Úkoly mladé katolické intelligence. [e pronesená na pracovním sjezdu kesansko-sociálním v Olomouci 1912.] Stud. Hl. V. ( ), J. V., Sociální innost studentstva dánského. Stud. Hl. V. ( ), K. J., Sociálni práce a studentstvo francouzské. Stud. Hl. lil. ( ), K.J., Sociální innost a.nglického studentstva. Stud. Hl. IV. ( ), Ka, peložil (esperantsky napsal prof. Dojnbrowski), Sociálni úkol vdy a industrie. Obnova XVI. (1910),. 16; K. Dl. IX. (1911), [anonym]. Poteba ethických motiv v technice. Týd. 1. ( ), ab, Sociální úkol elektiny.. Kr. IV. (1902', X. Y. Z, Sociologické pabrky. ( Mezi lid!") KD. J895, [anonymi, Kdo je lid? Pít. lidu I. (1901), [anonym]. Nepohrdejte lidem! Pít. lidu I. (1901), Avanti Vittore (Dr. Rud. Horský), Na co nemáme zapomínat. (Chodit mezi lid a do spolk.) N. L , Zižka Václav, Život sociální. Se stanoviska vlastní zkušenosti objasuje.^ K. Dl. VII. (1909), Žižka Václav, Nkteré úvahy o život sociálním. Dl. Nov. V. (1895-6), Zižka Václav, O dležitosti života sociálního ped politickým. Dl. Nov. IX. ( ), Žižka Václav, Anarchie v život sociálním. Dl. Nov. V. (1895-6), Barturé Raelph, Dr, Sociální rozhledy. Dl. Nov. VII. (1897-8), Žák Frant., Sociální drobnosti z Francie. Dl. Nov. II. (1892-3), Horský Rud., Dr., Sociální pomry ve Francii. Dl. Nov. IV. (1894-5), Barturé Raelph, Dr., Sociální pomry ve Francii. Dél. Nov. IX. ( ), ý, Sociální vliv církve ve Francii. Pravda (Vid.) V. (1912), Barturé Raelph, Dr., Sociální otázka v Belgii. Dl. Nov. II. (1892-3', [anonym], Národohospodáský význam psobení katolík v Belgii. Katol. záb. a pou. listy 1912, [anonym], Sociální pomry Anglie.. Kr. XiV. (1912), a, Sociální pomry v Severní Americe.. Kr. I. (1899), Liga - - 'A, Ze sociálního života v Americe. Dl.' Nov. I. (1891-2), Vrba Rudolf, Sociálni a revo Vis. XXVIII. luní hnuti v Evrop r. ( ), Bráf Albín, Dr., Listy o studiu národohospodáském. Aléth. 1898, Bráf, Albín, Dr., O studiu vd sociálních. e, kterou proslovil o letošním sjezdu theolog na Velehrad. Aléth. VI. (1902-3), Oliva Jan, O studiu vd spoleenských. Hl. 1. (1896), Vanek Fr., Studium národohospodáské. [Jeho poteba.] RD, 1907, Tumpach Josef, Dr., Pstní vd sociálních. KD. Ib95, Tumpach Jos., Dr., Sociologie v semináích eskomoravských. Vis , 649.

7 I ' Sociologie a charita J(iroušek) T. J., Ml také starovk njaké sociální uení nebo hnutí? N. L. XIV. (1904-5), Háavka Karel, Od Luthera až po Marxe. Sociologická úvaha. Mus. 1905, 230. í 227. Neuschl Robert, Dr., Darwini- stický evolucionismus ve vdách spoleenských. KD. 1908, 59; /. 1909, Oliva Václav, Prvodce katolickou sociální literaturou. Hl. XIX. i (1902), Jiroušek T. J., Ped dobou dlnického zákonodárství v Evrop. Soc. kalend. IV. (1909), Jiroušek Tomáš jos, Djiny sociálního hnutí v zemích koruny eské od r do r Díl I. ( ). Vis ,552. Samost. v Praze Jiroušek Tomáš Jos., Djiny sociálního hnutí v zemích koruny eské. Dii. II. Vis , 51 ; , 45. Samost. v Praze 1904 jako díl II. od roku 1885 do roku Jiroušek Tomáš jos.. Djiny sociálního hnutí v zemích koruny eské. Díl III, Vis , 836; , 595; , 332; , 6i6; , 735. Samost. v Praze 1909 jako díl lil. od roku 1895 do roku Jiroušek T. J, Katolické duchovenstvo a probuzení spolkového života v národ. Ukázka z Djin sociálního hnutí v zeních koruny eské." Spol. Listy, pí!. Dl. Nov. IX. ( ),!I., Jiroušek T. J., Djiny sociálního hnutí v zemích koruny eské. rta k 251etému jubileu družstva Vlast. N. L. XVIII. (1908-9), Jiroušek T. J, Prvaí a nejstarší odcházejí. Vzpomínky na první dobu hnutí délnictva eského. N, L. XXII. ( ), J. 't. J.7 Schaffie. (Charakteristická rta.) N. L. XllI. (19J3-4),. 19. B) Úkol lovenstva. Náboženství v život soukromém a veejném. Souboj, sebevraždy, nemravnost. Svcení nedl a svátk po stránce národohospodáské. 1. Branská Marie, Co jest život? [Život jako stálý zápas.] Jit. IV, (1910), Jank Jos., Úkol lovenstva vílbec. (Ve schzi katol.-polit. jednoty pro politický okres turnovský, konané dne 29. kvtna 1892 v Turnov, pednesl.) Ve. Nov, V. (1892), [anonym], Mjme pevný cíl života. N. L. XIII. (1903-4), Sión Beneš, O štstí. [Z rzných hledisek posouzeno.] Jit (II.), Miiller A., Klasobraní o štstí". N. L. XIII. (1903-4), Kabon J. P., O štstí. Pravda (Vid.) IV. (1911), [anonym], O štstí se stanoviska kesanského. Z pednášky S. S. v holešovském Sušilu". Katol. uitel IV, (1912) E. T., Nkolik úvah o štstí. Naše Oml. II. (i913), Hoínská-Branská Marie, Kde je štstí? Úvaha sociol. -náboženská. Eva IV. (1907', str Sedláková Anna, Pravé štstí. (V em záleží?) Naše ml. III. (191 1), K(opal) P., Bohatství neiní šastným. Maria VJII. (1901), [anonym]. lovk a bohatství. Sel. list X. ( , Arnold, Jak dojdeme blahobytu? [Mravností, zbožností, vzdlaností]. Horn, listy II. (1897-8), Vlk Frant. Cyr., JUC, O nutnosti sjednotiti všechny síly spoleenské k dosažení, hledaného blahobytu pozemského. [e na kaíol. sjezdu Katol. listy v Turnov 20. srpna 1899.] líi. (1899),. 231; Obnova V. (1899), [anonym], Jen vnost aby byla šastna. (O seste Marii Alfonse, roz, Prombergrové z Polné, z ádu sv. Voršily v Kutné Hoe.). Ž. (Pr.)VII. (1904-5), [anonym], Práva lovka. Pít. lidu I. (1901), 20, 34, Pospíšil jos., dlník. Nco o povinnostech. Pít. lidu I. (1901), Grossmannová-Brodská L., Zápasy [o existenci]. Jit. IV. (1910), Kabo J. P., Názory na svt a život. Pravda (Vid.) IV. (191 1),. 43 nn., /. V. (1912),. 3 nn , Kesanský a materialistický názor svtový a jejich vliv na pomry národohospodáské. Práce (Hr.) IX. (1912),. 29 nn. 21. Krejzl Frant., Nástin filosofie a náboženství v celkovém názoru na svt. Jaro ml. III. (1910), 23.

8 752 Sociologie a charita. 22. [anonymj, Vdecký názor svtový. [Dle Obnovy".] Právo (Kl.) Ili. (1909), K Moderní názor svtový a náš venkov. Sel. Hl. XIV. (1911), Pastýský list biskup rakouských ze dne 11. listopadu 1891 [o duchu kesanském v život lidském]. Ve. Nov. IV. (1891), L+5.. Význam náboženství. N. L. XVIII. (1908-9), T. N., Náboženství v život. N. L. XII. (1902-3), K., Náboženství a život. N. L. XVI. (1906-7), [anonym], Otázka náboženská v život. N. L. X. (1900-1),. 38, H(ovádek) Jos., Vstal jest, alleluja! (O významu kesanství v život.) Lid. list V. (1900-1), 171., 30. Navrátil Frant. (pel.). Život lidský s náboženstvím a bez nho. Od R. S. as. úv. ro. XV.,. 9. V Hradci Králové Švec Jos., Dstojnost lovka podmínna jest náboženstvím. (V obasné valné schzi katol.-polit. jednoty pro král. eské dne 25. srpna 1895 v Pepeích promluvil.) Ve. Nov. VIII. (1895) adek Jií, Náboženství a lidstvo. (Programová e zaslaná sjezd, komitétu dne 17. dubna 1906.) N. L. XV. (1905-6), Rottek C, Význam náboženství pro lovka. Pravda (Vid.) III. JSIO), Semecký C., Náboženství a povolání. (Statistická data o tom, jak v rzných povoláních zastoupeni jsou katolíci a židé). Sel. list VIII. ( ), J-k, Bžné názory. (O náboženství. O život, o politice a státu, zpsobech). Naše nil. III. (1911), Pauly Jan, o nám pomže 1 v život spoleenském? Návrat ke Kristu!]. e proslovená pi ustavující schzi katol. spolku na Smíchov. Katol. Listy I. (1897), S-ý J., Dr., Náš zájem nejdražší. (O proniknutí spolenosti duchem Kristovým.) Lid. list II. (1897-8), Bonaventura, Kesanství praktické i nekesanské zásady? Pravda (Vid.) III. (1910), [anonym, dle Bougauda\ Kde je Boha nejvíce zapotebí? (Ve spoleenském život.) Ve. Nov. VII. (1894),. 14 nn. 40. Neuschl Rob., Dr., O významu a dležitosti kesanství pro spolenost lidskou vbec a uení jeho o autorit, spravedlnosti a lásky zvlášt. (e na katolickém sjezdu v Turnov 21. srpna 1899.) Katol. Listy III. (1899), Srv. výše str. 43,. 40 a str. 462, Lexa Jos., Náboženství jest nezbytnou podmínkou veejného 'ádu. (e konaná ve veejné schzi katol - polit, jednoty turnovské v Píšovicích dne 21. srpna 1892.) Ve. Nov. V. (1892), [anonym]. Katolické náboženství jest nejpevnjší hrází proti všemu pevratu K. dem. I. (1898),. 23 n. 43. K., Svt bez náboženství. N. L. XVI. (1906-7), T. N., Jak by svt vypadal bez náboženství. N. L. X. (1900-1), K-k, Náboženství jest vcí hlavní. N. L , Tumpachjos., Dr., Náboženství základem života soukromého i veejného. Praha [anonym], Otec národa František Palacký (o kesanství v život národním). K. dem. I. (1898),. 12. Viz výše str. 30, Kabo J. P., Slyšte ho! (Jak smýšlel Palacký o náboženství, o katolictví a o knžstvu.) Pravda (Vid.) ro. V. (1912), [anonymi, Havlíek a náboženství. ech 1905, [anonym], Havlíek zamlovaný. (O jeho názorech na náboženství ia duchovenstvo.) Pravda (Vid.) III. (1910), Pillich Rudolf, e na rolnickém sjezde velehradském [8. záí 1907]: O ddictví Cyrillo-Methodjském. Sel. Hl. X. (1907), [anonym], Nepotebujeme opravdu náboženství? Horn. listy I. (1896-7), [anonym]. Potebuje moderní doba náboženství a faráe? ech 1906, Sión Beneš, Jest víra zbytená? (Z Jitenky".) K. Dl. XI. ( ), [anonym]. Náboženství patí do kostela. (Výrok pana dr. Podlipného.) Obnova II. (1896), [anonym[, Náboženství patí do kostela? Sel. Str. III. (1906-7), al, jest náboženství vcí soukromou? SI, pr. ro. V.,. 7. V Praze 1895.*) ) Viz výše str. 29,. 33 nn ; sir. 237,. 29-4J

9 Sociologie a charita [anonym], Považují vdcové sociální demokracie náboženství opravdu za vc soukromou"? Ve. Nov. VIII. (1895), Pohunek Frant., Náboženství není vcí pouze soukromou. Re proi slovená na lenské schzi vzdl. besedy! katol. muž a jinoch pro Karlín a í okolí dne 1. iistop Katol. Listy II. (1898), Srv. str. 29, [anonym], Je náboženství vcí soukromou? (Uvažuje rolnik od Metuje) Sel. list II. (1903-4) B., Vyvrácení zásady: Náboženství je vci soukromou. Sel. list IV. (1905-6), [anonym]. Na obranu náboženství anebo jak vypadá zásada: Náboženství vcí soukromou?" (Pípad Juda- Dostál.) Sel. Hl. IX. (1906), [anonym], Náboženství vcí soukromou? Právo (Kl.) I. (1906-7), Koínek Antonín, Náboženství není vcí soukromou. Z rzných pramen sebral a pednesl ve schzi enického kroužku" katol. Jednoty v Hoe Kutné. K. Dl V. (1907), Jemelka Alois, T.^J., Je náboženství vcí soukromou? Štít 1. (1907), Budil Fab., Náboženství jest vcí soukromou. N. L. XVII. (1907-8), [anonym], Náboženství vcí soukromou. Obnova XV. (1909), [anonym], Trochu obrany. [Proti heslm: Náboženství jest vcí soukromou. Náboženství nepati do politiky. Špatní papežové.] Naše mlád. II. (1910), [anonym], Náboženství vcí soukromou? N. Vk IV. ( ), Sahula JiN,,Jest náboženství vcí soukromou? as. úv. ro. XIV V Hradci Králové (anonym], Jest náboženství vcí soukromou? Obr. XXVII. (1913) [anonym], Náboženství vcí vedlejší. (Vyato ze spisu,,beieuchtung antireligioserschlagvvortei " od P. Jiího Freunda, C. SS. R.) Ve. Nov. VII. (1894),. 67 a Hendl Boh., Náboženství mn nic nedá". [Odpov na to.] SkBSP. 1911, [anonym], Konservatism a náboženství. Týd. I. (1912), [anonym], Hesla rzných stran o náboženství. Místní píi. k ís. 20. Štítu" V. (1911). 76. [anonym], Hesla rzných stran o náboženství, jit. V. (1911), [anonym], Strana agrární o soukromostí náboženství. Obnova XVII. (1911),. 20. a 34. ( Veejnost náboženství dle agrárník.") 78. [anonym]. Sociální demokracie a náboženství. Obnova XV. (1909), Jelínek Fr., Povinnosti, které nám ukládá víra. Tetí epištola tenám Sel. listu". Sel. list IV. (1905-6), Jelínek Fn, Plme povinnosti víry i mravnosti. tvrtá epištola katol. zemdlcm. Sel. list V. (1906-7), K., Náboženství mravním základem národ. N. L. XV. (1905-6), Ž. V., Co iní národy zdravými a silnými? N. L. XVI. (1906-7), [anonym]. Katolicismus není píinou klesání národ. N.L. XIII. (1903-4),. 17.*) 84. Kabo J. P., Katolicism a blahobyt. Pravda (Vid.) III. (1910), [anonym]. Hmotný a. mravní úpadek kesanských íší.. Kr. III. (1901), [anonym]. Hospodáský úpadek katolických národ? Vést. KD. IX. (1908-9), [anonym], Belgie pod 1 Sjetou klerikální" vládou. (Její pokrok.). Kr. IV. (1902), [anonym], Pokroky Belgie pod vládou katolickou. Cech 1904, ^ 89. Drápal Jan, Klerikální" Belgie. C. Záp. II. (1909), ab-. Opravujeme. (Proti tvrzení, že klerikální vládcové zavinili všecko zlo v Portugalsku*.) Pravda (Vid) III. (1910), Ilja, Základy mravního života. Pravda (Vid.) II. (1909),. 23.**) 92. V., Pevné základy mravnosti jsou jen v náboženství. N. L. XVIII. (1908-9), , Kterak psobilo kesanství na mravy pohanstva. Seraf. pít. dít. I. (1908),. 8-9, str Burian Jos., Dr., Nkteré píiny úpadku nábožensko-mravního za našich dob. (Na schzi katol. -polit, jednoty dne 16. ervence 1893 v Horkách promluvil.) Ve. Nov. VI. (1893), Pavlík-Sychra V. Bol., O píinách klesání mravnosti a zbožnosti. N. L. XIV. (1904-5),. 21. *) Srv. str. 2."),. 52; str. 34,. 115 nn. **) Srv. str. 28,. 18; str. 29,. 57n.; str. 63, e. 80 nn.

SPOLENÝ ZPRAVODAJ ŽÁRSKÝCH FARNOSTÍ

SPOLENÝ ZPRAVODAJ ŽÁRSKÝCH FARNOSTÍ SPOLENÝ ZPRAVODAJ ŽÁRSKÝCH FARNOSTÍ VÁNOCE L. P. 2005 Program pípravy a liturgických oslav Pidružené programy kulturní + Svatý Otec Jan Pavel II. k jeho životu a dílu Habemus papam Benedikt XVI. a jeho

Více

Purchased for the. LIBRARY of the UNIVERSITY OF TORONTO. the. froin KATHLEEN MADILL BEQUEST

Purchased for the. LIBRARY of the UNIVERSITY OF TORONTO. the. froin KATHLEEN MADILL BEQUEST Purchased for the LIBRARY of the UNIVERSITY OF TORONTO froin the KATHLEEN MADILL BEQUEST Sva^elc 4:. Bílá Hora násilná protireformace katolická. Pnspvek k djinám válek náboženských v echách. Na základ

Více

-'ag. Prameny k synodám strany pražské a táborské

-'ag. Prameny k synodám strany pražské a táborské -'ag Prameny k synodám strany pražské a táborské u^6 t PRAMENY K SHODÁM STRMÍ PBAŽSKÉ A (VZNIK HUSITSKÉ KONFESSE) "V LÍ:TECH 1441 1444. 2i3DE3Sr:E3I^ nstejeidij-s-. v PRAZE 1900. IŠTáliladem Klrálovslcé

Více

0 feesisiidi vůbec. Písmo n a t i i prágg s o lo ra blbllekího. A) České překlady Písma sv. O bohovědě vůbec. Písmo sv. a práce z oboru biblického.

0 feesisiidi vůbec. Písmo n a t i i prágg s o lo ra blbllekího. A) České překlady Písma sv. O bohovědě vůbec. Písmo sv. a práce z oboru biblického. O bohovědě vůbec. Písmo sv. a práce z oboru biblického. 1 1. Koerner Jan Nep, O bohosloví s ohledem zvláštním na částku jeho biblickou. ČKD. 1828, 13. 2. Borový Kl., Dr., Co se u nás činí pro vědu, zvláště

Více

CESKO - AMERICKÉ EPIŠTOLY. Napsal JAR.E. SALABA VOJAN

CESKO - AMERICKÉ EPIŠTOLY. Napsal JAR.E. SALABA VOJAN CESKO - AMERICKÉ EPIŠTOLY Napsal JAR.E. SALABA VOJAN rýtun^ "^ L.

Více

HEJEPIShA ítanka. SlÉZSKý. ild PRO DIL MATICE OPAVSKÉ TISKEM EMMV BEKOVÉ V OPAV. \?ACLA\? HAUER, - - SESTAVIU V OPAV 1906. DR, JOSEF P05PÍ5IL,

HEJEPIShA ítanka. SlÉZSKý. ild PRO DIL MATICE OPAVSKÉ TISKEM EMMV BEKOVÉ V OPAV. \?ACLA\? HAUER, - - SESTAVIU V OPAV 1906. DR, JOSEF P05PÍ5IL, U u / v ^. HEJEPIShA ítanka PRO ild SlÉZSKý. SESTAVIU I. DIL DR, JOSEF P05PÍ5IL, professor eského gymnasia \j Op a\? II. DIL \?ACLA\? HAUER, - - professor eského gymnasia \j O p a\j NÁKlíflDEM MATICE

Více

MATRI KY VYPRA VUJÍ. do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci. Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili:

MATRI KY VYPRA VUJÍ. do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci. Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili: do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Roník XVII, íslo 2 Vyšlo 26.6.2005 MATRI KY VYPRA VUJÍ Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili: Slib lásky, úcty a vrnosti si vymnili: Z

Více

JMÉNA A TRADICE V ESKÝCH A NMECKY MLUVÍCÍCH ZEMÍCH

JMÉNA A TRADICE V ESKÝCH A NMECKY MLUVÍCÍCH ZEMÍCH UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra eského jazyka a literatury MARTINA MÁŠOVÁ IV. roník prezenní studium Obor: eský jazyk nmecký jazyk JMÉNA A TRADICE V ESKÝCH A NMECKY MLUVÍCÍCH

Více

JOZEF KUFFNER: VDA I BÁCHORA?

JOZEF KUFFNER: VDA I BÁCHORA? JOZEF KUFFNER: VDA I BÁCHORA? JOZEF KUFFNER: VÉDA I BÁCHORA? PABRKY K OTÁZCE SLOVANSKÉHO DÁVNOVKU. ADA DRUHÁ. ^^ :. NASE RUKOPISY. - II. PTÁCI ZPVY (VOGELSANGY) A JINÉ STOPY. III. NÁHODY A NAMÁTKY. IV.

Více

Z obsahu: o Ze života arcidiecéze o Z redakní pošty... o Eucharistický výstav v Praze o Z biskupských diá o Acta Curiae o Programy farností a dalších

Z obsahu: o Ze života arcidiecéze o Z redakní pošty... o Eucharistický výstav v Praze o Z biskupských diá o Acta Curiae o Programy farností a dalších Vítzství ve smrti (P. Prokop Petr Siostrzonek OSB) Možná to nkoho pekvapí, možná i pohorší, ale pi pohledu na umírajícího Pána na kíži m napadá jedna Ezopova bajka: Král zvíat lev spolen s liškou a oslem

Více

Cesta na Plnoní. Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase radosti, všem, co jdou se klant Pánu.

Cesta na Plnoní. Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase radosti, všem, co jdou se klant Pánu. do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Roník XVII, íslo 4 Vyšlo 18.12.2005 Cesta na Plnoní Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase

Více

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004 V ý z v a V kvtnu letošního roku si pipomeneme již 60 let od konce 2. svtové války. K tomuto výroí bychom mimo jiné rádi pipravili tématickou výstavu, která by obanm i návštvníkm Vimperka pipomnla poslední

Více

Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/svtovvlkastaoopeka 3226 \\^) JOSEF PEKAR SVTOVÁ VÁLKA STATI O JEJÍM VZNIKU I JEJÍCH OSUDECH

Více

Vládní vojsko a jeho role za druhé svtové války & Nástin historie obce Dolní Bežany za protektorátu obor. 16 (historie)

Vládní vojsko a jeho role za druhé svtové války & Nástin historie obce Dolní Bežany za protektorátu obor. 16 (historie) Vládní vojsko a jeho role za druhé svtové války & Nástin historie obce Dolní Bežany za protektorátu obor. 16 (historie) Arcibiskupské gymnázium Praha 2, Korunní 2 120 00 www.arcig.cz Jan Kužvart, VII.B

Více

Krajský pebor v šachu

Krajský pebor v šachu Krajský pebor v šachu Dne 5. 12. 2004 se konal ve Veselí nad Lužnicí tetí kvalifikaní turnaj krajského peboru v šachu. Za DDM Vimperk se zúastnili jen ti hrái, protože termín byl zvolen ponkud nevhodn

Více

Pípad Vladivoje Tomka. (Píspvek k historii eskoslovenského Junáka v období komunistického režimu)

Pípad Vladivoje Tomka. (Píspvek k historii eskoslovenského Junáka v období komunistického režimu) Pípad Vladivoje Tomka (Píspvek k historii eskoslovenského Junáka v období komunistického režimu) Martin Lang VII.A Arcibiskupské gymnázium Korunní 2, Praha 2 www.arcig.cz šk. r. 2002/2003 1 Kdo není ochoten

Více

Farní zpravodaj. T á b o r a a o k o l í

Farní zpravodaj. T á b o r a a o k o l í byli jedné mysli mli všechno spolené Sk 4,32-35 Farní zpravodaj T á b o r a a o k o l í roník VII 1 doba postní 2006 Tábor, Sezimovo Ústí, Pohnání, Ratiboské Hory, Chotoviny, Hlasivo, Hoštice, Borotín,

Více

Malé vzpomínání na 100 let Spolku rodák! a p"átel muzea v Netvo"icích

Malé vzpomínání na 100 let Spolku rodák! a pátel muzea v Netvoicích Malé vzpomínání na 100 let Spolku rodák! a p"átel muzea v Netvo"icích Jednoho krásného podzimního dne v roce 1903 vy!la v Národní Politice v"zva, aby rodáci z Netvo#ic p#i!li v ned$li odpoledne do restaurace

Více

Poátky kresíanství mezi Slovany.

Poátky kresíanství mezi Slovany. ^u V" ' Poátky kresíanství mezi Slovany. Napsal J. Ježek, -^1 '-' katecheta na SmichoT. ást prvá. ^^V' Spism spolku tiskového íslo 6. za rok 1879 V PRAZE. Nákladem katolického spolku tiskového. 1879. Í

Více

JOZEF KUFFNER: VEDA I BÁCHORA? ^ '-

JOZEF KUFFNER: VEDA I BÁCHORA? ^ '- JOZEF KUFFNER: VEDA I BÁCHORA? ^ '- VL JOZEF KUFFNER: VÉDA Cl BÁCHORA? PABERKY K OTÁZCE SLOVANSKÉHO DÁVNOVKU. 1912. F. TOPI V PRAZE. rada I { 920970 Tiskem Unie" v Praze. PROPOVÉ. Slovo k otázkám dje-

Více

Finanní zpsobilost dopravc

Finanní zpsobilost dopravc Finanní zpsobilost dopravc Zákon. 111/1994 Sb., o silniní doprav, ve znní pozdjších pedpis, ukládá dopravcm, kteí hodlají na základ koncese provozovat vnitrostátní nebo mezinárodní silniní dopravu autobusy

Více

O b s a h : kap.i. Nadace LF. kap. II. Nadaní innost. kap.iii. Hospodaení nadace. kap.iv. Dárci a sponzoi

O b s a h : kap.i. Nadace LF. kap. II. Nadaní innost. kap.iii. Hospodaení nadace. kap.iv. Dárci a sponzoi O b s a h : kap.i. Nadace LF 1. Orgány nadace 2. Nadaní jmní 3. Správa prostedk NIF kap. II. Nadaní innost 1. Systém nadaní innosti 2. Nadaní program pro rok 2004 3. Poskytnuté nadaní píspvky: Literární

Více

Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28

Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28 Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28 Duc in altum Zaje na hlubinu Do letošní postní doby vstupujeme s oekáváním píchodu našeho nového

Více

V rámci projektu na zpracování a třídění bioodpadů se bude vozit i posekaná tráva do kompostárny.

V rámci projektu na zpracování a třídění bioodpadů se bude vozit i posekaná tráva do kompostárny. Úřední hodiny Magistrát města Kladna PO 8 18 HOD. ST 8 18 HOD. ČT 8 15 HOD. Pokladna PO a ST 8 18 HOD. ČT 8 15 HOD. Z MINULOSTI I když se o Kladnu do poloviny 19. století, kdy nález uhlí a vznik hutnictví

Více

Horní Hraniná na konci 19. století

Horní Hraniná na konci 19. století Horní Hraniná na konci 19. století Petr Rožmberský Nevelká ves Ober Kunreuth, pozdji úedn Horní Kunreuth a od roku 1952 vdomí a svolení chebské mstské rady nepostaví zámek vyšší, než byla stará tvrz, ani

Více

ZPRAVODAJ KLUBU AUGUSTA SEDLÁKA

ZPRAVODAJ KLUBU AUGUSTA SEDLÁKA ZPRAVODAJ KLUBU AUGUSTA SEDLÁKA roník XXIII, 2012,. 4 Nejstarší ikonografické vyobrazení jihoeských Nových Hrad Hrad v Nových Hradech na samé výsp jižních ech bývá azen mezi nejstarší horizont šlechtických

Více

Klíová slova: náboženství, nové (alternativní) náboženství, spiritualita, religiozita, mládež, náboženské prožívání

Klíová slova: náboženství, nové (alternativní) náboženství, spiritualita, religiozita, mládež, náboženské prožívání ABSTRAKT V bakaláské práci se zabývám spiritualitou v život stedoškolské mládeže a zamuji se na nová náboženství. V teoretické ásti definuji základní pojmy, popisuji historický vývoj nových náboženství,

Více

DVOUM SÍ NÍK. Pokra ování na str. 2

DVOUM SÍ NÍK. Pokra ování na str. 2 DVOUM SÍ NÍK 39 íslo Slovo na úvod VIII. ro ník ervenec 2014 www.blatensko.cz www.blatensko.cz/mas Žijí s námi aneb lidé na Blatensku Jelena Laitová Školní besídka 1929, Cirkus, Jelena Laitová jako šašek

Více

KESANSKÝ ASOPIS O RODIN. Z áí 2007 1 6

KESANSKÝ ASOPIS O RODIN. Z áí 2007 1 6 KESANSKÝ ASOPIS O RODIN Z áí 2007 1 6 !"#! "$%"&" ' ( ) "!$! * +,#&!-."/01 2# & ''"3!"# 4 5 6& "'7"!&"#& 8 9 & " 8 + "''& : + "'" 5'6 ; !" #$%&' Milí tenái, když se podívám z okna, vidím ulici, na které

Více

V blízkosti p esvaté Bohorodice

V blízkosti p esvaté Bohorodice ! Brn nský pravoslavný v stník íslo 5 zá í 2004 l.p. Narození tvé, Bohorodice Panno, radost zv stovalo celému sv tu. Nebo z tebe zasvitlo Slunce spravedlnosti, Kristus B h náš, jenž zrušiv kletbu dal nám

Více