ZAMĚSTNANEC A ZAMĚSTNÁNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZAMĚSTNANEC A ZAMĚSTNÁNÍ"

Transkript

1 ZAMĚSTNANEC A ZAMĚSTNÁNÍ 2010 ANEB JAK ZNALOSTÍ PRÁV A POVINNOSTÍ PŘEDCHÁZET MOŽNÝM PROBLÉMŮM V ZAMĚSTNÁNÍ

2

3 ZAMĚSTNANEC A ZAMĚSTNÁNÍ aneb jak znalostí práv a povinností předcházet možným problémům v zaměstnání

4 AUTOR: Ing. Naděžda Pikierská, CSc. Informační brožura č. 2 zpracovaná v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Českomoravská konfederace odborových svazů a Asociace samostatných odborů Praha 2010 ISBN:

5 Obsah strana strana ÚVOD... 5 A. Nástup do zaměstnání Právní úkony potvrzující nástup do zaměstnání Co je třeba vědět o pracovní smlouvě Kdy uzavřít dohodu o pracovní činnosti Co je charakteristické pro dohodu o provedení práce Vstupní lékařská prohlídka Zkušební doba Co má obsahovat pracovní náplň Na jaké informace o zaměstnanci má zaměstnavatel právo S jakými informacemi má zaměstnavatel seznámit zaměstnance B. Zaměstnání Pracovní doba Kratší pracovní doba Jak může být pracovní doba rozvržena Pracovní doba rovnoměrně rozvržená Pracovní doba nerovnoměrně rozvržená Pružná pracovní doba Konto pracovní doby Rozdíl mezi evidencí pracovní doby a evidencí docházky Přestávky v práci Přestávky na jídlo a oddech Bezpečnostní přestávky Nárok na nepřetržitý odpočinek mezi směnami a v týdnu Nepřetržitý odpočinek mezi směnami Nepřetržitý odpočinek v týdnu Je možné nařídit práci v dny pracovního klidu? Kdy začíná den pracovního klidu při výkonu práce v nočních směnách Jaké problémy se mohou vyskytnout u práce přesčas Jaké požadavky jsou kladeny na noční práci Může zaměstnavatel zaměstnanci nařídit pracovní pohotovost? Kdy může zaměstnavatel zaměstnance převést na jinou práci Kdy musí zaměstnavatel převést zaměstnance na jinou práci Odměňování práce Specifické problémy poskytování mezd Způsoby sjednání mzdy Některá specifika příplatků ke mzdě Mzda u konta pracovní doby Má zaměstnavatel právo snížit zaměstnanci mzdu? Specifické problémy poskytování platu Je zapotřebí, aby zaměstnanec obdržel pracovní náplň? Může zaměstnavatel nepožadovat splnění kvalifikačních předpokladů? Obsah pojmu započitatelná praxe

6 strana Kdy zaměstnanci vznikne nárok na postup do vyššího platového stupně Nový katalog prací ve veřejných službách a správě Zvláštnosti příplatků k platu Jaké srážky ze mzdy (platu) má zaměstnavatel právo provést K čemu slouží a jak se zjistí průměrný výdělek Splatnost mzdy (platu) Co dělat v případě, kdy zaměstnavatel nevyplatil zaměstnanci mzdu Co je to superhrubá mzda Překážky v práci a náhrady mzdy (platu) Překážky v práci na straně zaměstnance Důležité osobní překážky Překážky v práci z důvodu obecného zájmu Překážky v práci na straně zaměstnavatele V jakých případech a jak může zaměstnavatel kontrolovat zaměstnance Může zaměstnanec odmítnout dechovou zkoušku na alkohol? Dovolená S jakými druhy dovolené se může zaměstnanec setkat Na jakou výměru dovolené mají zaměstnanci nárok Nárok na dovolenou při nerovnoměrně rozvržené pracovní době strana Co je třeba vědět o čerpání dovolené Může zaměstnavatel nařídit hromadné čerpání dovolené? Kdy zaměstnavatel musí krátit dovolenou a kdy ji krátit může Co znamená automatický nástup dovolené C. Ukončení zaměstnání Způsoby ukončení pracovního poměru Dohoda Výpověď Okamžité zrušení pracovního poměru Zrušení pracovního poměru ve zkušební době Skončení pracovního poměru uplynutím sjednané doby Smrt zaměstnance nebo zaměstnavatele Výpověď a pracovní neschopnost V kterých případech platí zákaz výpovědi Na jaké situace se zákaz výpovědi nevztahuje Lze dát zaměstnanci výpověď pro nedostatky v práci? Musí zaměstnanec dodržet výpovědní lhůtu? Za jakých podmínek může dojít k hromadnému propouštění zaměstnanců Jaké povinnosti má zaměstnavatel při skončení pracovního poměru

7 ÚVOD K napsání této brožurky nás vedla snaha usnadnit zaměstnancům jejich nástup do zaměstnání, jeho průběh i případné jeho ukončení. Snažili jsme se vytipovat situace, kdy je zejména potřebné, aby zaměstnanec znal svá práva a povinnosti, ale současně znal práva a povinnosti zaměstnavatele. Jen tak je možné vystříhat se možných střetů a nepříjemností. V krajním případě pak přijít o práci jen kvůli neznalosti. Zejména v současné době, kdy vysoká nezaměstnanost vytváří pro zaměstnavatele velmi silnou pozici. Při výběru problémů jsme byli vedeni především dotazy a žádostmi o radu, a to jak od odborářů, tak i od nečlenů odborů, kteří si nalezli spojení na nás na internetu. Život je velice pestrý, a to i ten pracovní. Ne vždy lze předem najít na každou otázku a každou situaci okamžitou jednoznačnou odpověď. Proto v této brožurce je věnována pozornost pouze vybraným základním situacím, které se vyskytují v každém zaměstnání, a které mohou být vodítkem k řešení složitějších problémů

8 - 6 -

9 A. NÁSTUP DO ZAMĚSTNÁNÍ 1. Právní úkony potvrzující nástup do zaměstnání 1.1. Co je třeba vědět o pracovní smlouvě Pracovní smlouva je základní a také nejběžnější formou uzavření pracovního poměru. (Kromě pracovní smlouvy je možné uzavřít pracovní poměr také volbou nebo jmenováním.) Ještě před uzavřením pracovní smlouvy by měl zaměstnavatel svého budoucího zaměstnance seznámit se všemi podmínkami pracovního poměru včetně forem a výše odměňování a povinnostmi, které pro něho z uzavření pracovního poměru vyplývají. Základní práva a povinnosti spojené s pracovním poměrem by pak měly být uvedeny v pracovní smlouvě. Zákoník práce stanoví tři základní náležitosti pracovní smlouvy, a to: a) druh práce, kterou má zaměstnanec vykonávat, b) místo nebo místa výkonu práce, c) den nástupu do práce. Čemu věnovat pozornost u sjednávaného druhu práce? Především jak široce je práce (funkce, nebo pracovní činnost) vymezena. Např. v oboru železniční dopravy - bude-li jako druh práce uvedeno dělník, může takového zaměstnance zaměstnavatel převádět na různé práce, a to případně i s nižším mzdovým ohodnocením. Užší, a pro zaměstnance výhodnější, by bylo v tomto případě vymezení sjednávané práce např. traťový dělník. Důležité je také co nejpřesnější sjednání místa výkonu práce. Velkou roli místo výkonu práce bude hrát při vysílání na pracovní cesty, a to zejména při stanovení nároku na cestovní náhrady. Místo, kde bude práce vykonávána, by mělo být jednoznačně určeno, např. adresou pravidelného pracoviště. Vymezení místa výkonu práce např. Jihočeský kraj, by mělo mít místo pouze u specifických profesí, např. u obchodního zástupce, dealera apod. A den nástupu do práce? Dnem, který bude uveden v pracovní smlouvě vzniká pracovní poměr, a od toho dne se začínají realizovat povinnosti i práva jak zaměstnance, tak i zaměstnavatele. Zákoník práce - 7 -

10 stanoví, že v případě, nenastoupí-li v sjednaný den zaměstnanec do práce bez hodnověrného důvodu, a ten neoznámí nejpozději do týdne zaměstnavateli, může zaměstnavatel od pracovní smlouvy odstoupit. V pracovní smlouvě mohou být dohodnuty i další podmínky, např. kratší pracovní doba, způsob odměňování a výše základní mzdy nebo platu apod. Zaměstnavatel má povinnost uzavřít pracovní smlouvu písemně, a to i na dobu kratší než 1 měsíc. I když ústní sjednání pracovní smlouvy nemá za následek její neplatnost, doporučujeme požadovat pouze písemnou formu této smlouvy. Jen tak je možné v případě potřeby prokázat, co bylo dohodnuto. A co bylo dohodnuto, lze měnit pouze se souhlasem obou smluvních stran! Často se zapomíná na povinnost zaměstnavatele písemně informovat o údajích, které neobsahuje pracovní smlouva, a které charakterizují sjednaný pracovní poměr. Např. název a sídlo zaměstnavatele, délka dovolené, týdenní pracovní doba a její rozvržení, mzda nebo plat, způsob odměňování, výplatní termín, ale i údaj o kolektivní smlouvě u zaměstnavatele. Doporučujeme tuto informaci vyžadovat, a to nejpozději do 1 měsíce od vzniku pracovního poměru Kdy uzavřít dohodu o pracovní činnosti Zaměstnanec, který by měl uzavřít dohodu o pracovní činnosti, musí především počítat se základním omezením rozsahu doby, po kterou bude pracovat, a to na polovinu stanovené týdenní pracovní doby. Tato polovina může být rozdílná podle toho, jaká týdenní pracovní doba je u konkrétního zaměstnavatele stanovena. Nesmí ovšem překročit v průměru 20 hodin týdně. Musí být uzavřena písemně, jinak je neplatná! V dohodě se sjednává odměna za práci, a to nejméně ve výši minimální mzdy 48,10 Kč za hodinu. Bude-li nižší, má zaměstnanec nárok na doplatek. Maximální výše není omezena. Sjednána může být také dovolená či další nárok na pracovní volno s náhradou mzdy. Způsob výpočtu a vlastní placení odvodů na sociální a zdravotní pojištění se podobá obvyklé pracovní smlouvě. Dohoda o pracovní činnosti může být zrušena dohodou obou stran, případně jednostranně (i bez udání - 8 -

11 důvodu) s 15 denní výpovědní lhůtou Co je charakteristické pro dohodu o provedení práce Základním charakteristickým znakem této dohody je omezení výkonu práce pouze na 150 hodin v kalendářním roce. (Je třeba podotknout, že zatím, protože snahou nové vlády bude prodloužení doby, na kterou je možné dohodu o provedení práce uzavírat, a to na 300, příp. i více hodin.). Předmětem obsahu dohody by měl být především čas pro stanovený úkol, odměna a její splatnost. Také u této dohody není maximální výše odměny limitována, avšak minimální výše je zaručena stejně jako u dohody o pracovní činnosti minimální mzdou. Od má být závazná písemná forma této smlouvy. Důležité je však následující upozornění: Vzhledem k tomu, že u této dohody zaměstnavatel neodvádí za zaměstnance zdravotní a sociální pojištění, musí zaměstnanec platit sám pojistné na zdravotní pojištění a případně dobrovolně se účastnit také důchodového pojištění. Pokud si důchodové pojištění nesjedná, nebude se mu doba výkonu práce na základě této dohody započítávat do odpracovaných let pro nárok na starobní důchod a totéž se týká i jeho příjmu z této dohody. Stejně tak zde nevzniká nárok na nemocenské dávky v případě onemocnění. Proto je dohoda o provedení práce výhodná pro lidi, kteří mají nějaký jiný pracovní poměr, ze kterého si plní svoje odvodové povinnosti, a vedle toho se jim naskytne možnost krátkodobého přivýdělku. 2. Vstupní lékařská prohlídka Vstupní lékařská prohlídka má ověřit zdravotní stav přijímaného zaměstnance. Zdravotní stav zaměstnance jednak stanoví předpoklad pro výkon určité profese či pracovní činnosti, ale také ovlivňuje jeho pracovní výkon. Vstupní lékařská prohlídka není nezbytná pro jakoukoliv pracovní činnost, např. práci v administrativě, a proto zákoník práce v 32 vymezuje povinnost zaměstnavatele zajistit, aby se fyzická osoba před uzavřením pracovní smlouvy podrobila vstupní lékařské prohlídce pouze v případech stanovených zvláštním právním předpisem (prováděcí právní předpis Ministerstva zdravotnictví). Nevztahuje se také na zaměstnance, kteří uzavírají se zaměstnavatelem dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce

12 Vstupní lékařskou prohlídku by měl přijímaný zaměstnanec absolvovat ještě před uzavřením pracovního poměru. Vykonat by ji měl lékař, který má se zaměstnavatelem uzavřenou smlouvu pro poskytování závodní preventivní péče. Pokud takovou smlouvu zaměstnavatel nemá uzavřenou, může ji provést lékař, u kterého je zaměstnanec registrován. Případné odmítnutí takové prohlídky by mohlo být příčinou neuzavření pracovního poměru. Kdo hradí vstupní lékařské prohlídky? Vstupní lékařské prohlídky nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami. Ovšem vzhledem k tomu, že zákoník práce v 103 odst. 1 stanoví zaměstnavateli povinnost nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti, je zabezpečení vstupní lékařské prohlídky v zájmu zaměstnavatele. Proto převládá právní názor, že náklady spojené se vstupní lékařskou prohlídkou mají být hrazeny zaměstnavatelem. Pro zaměstnavatele jsou tyto náklady daňově uznatelné, a to v souladu s ustanovením 24 odst. 2 písm. j) bodu 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění. 3. Zkušební doba Účel případného sjednání zkušební doby je celkem srozumitelný. V průběhu této doby si mohou obě strany, tj. jak zaměstnavatel, tak i zaměstnanec, ověřit, nakolik dohodnutá práce a její podmínky odpovídají schopnostem a očekávání zaměstnance a podávaný výkon zaměstnance uspokojuje zaměstnavatele. Využití zkušební doby má však své zásady. Především musí být zkušební doba sjednána písemně. V opačném případě nebyla by platná. Důležitá je také její délka. Zákoník práce umožňuje sjednání zkušební doby nejdéle na 3 měsíce po sobě jdoucí a dodatečně nemůže být prodlužována. Může se také stát, že zaměstnavatel bude požadovat uplatnění zkušební doby až po nástupu a výkonu práce. Takový postup zákoník práce neumožňuje. Zkušební dobu je možné sjednat přede dnem nebo nejpozději v den, který byl v pracovní smlouvě sjednán jako den nástupu do zaměstnání. Z toho vyplývá, že zkušební dobu není možné sjednat jestliže pracovní poměr již vznikl

13 Nelze také sjednat novou zkušební dobu v případě převedení zaměstnance s jeho souhlasem na jinou práci. V tomto případě nevzniká nový pracovní poměr, neuzavírá se nová pracovní smlouva, pouze dodatkem může být upraven její obsah. Také je třeba vědět, že zkušební doba se prodlužuje o dobu překážek v práci, pro které zaměstnanec v průběhu zkušební doby nekoná práci. To znamená, onemocní-li zaměstnanec v průběhu zkušební doby, prodlouží se jeho zkušební doba o dny pracovní neschopnosti. Důležitým principem institutu zkušební doby je možnost zrušení pracovního poměru jak zaměstnavatelem, tak i zaměstnancem, a to i bez udání důvodu. Požaduje se však písemná forma oznámení o zrušení pracovního poměru a jeho předání aspoň 3 dny před ukončením pracovního poměru. Pracovní poměr může být zrušen kdykoliv v průběhu zkušební doby, a to i v době pracovní neschopnosti, případně i s těhotnou zaměstnankyní. Ovšem s jednou výjimkou: zaměstnavatel nemůže ve zkušební době zrušit pracovní poměr v době prvních 14 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti zaměstnance. 4. Co má obsahovat pracovní náplň Pojem pracovní náplň zákoník práce nezná. Proto také není zákonem stanovena a požadována její forma nebo náležitosti. Při uzavírání pracovního poměru je podle 34 zákoníku práce sepisována pracovní smlouva, která musí obsahovat kromě jiného i sjednaný druh práce, který bude zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat. Pracovní náplň zaměstnance souvisí se sjednaným druhem práce. Je určitým rozvedením či upřesněním rozsahu činností, které zaměstnavatel od zaměstnance v rámci sjednaného druhu práce bude požadovat. Přesto, že zákonná povinnost vyhotovit zaměstnanci písemný popis jeho pracovní činnosti není, řada zaměstnavatelů toho využívá a tzv. pracovní náplň pro zaměstnance vypracovává. Pracovní náplň však, na rozdíl od druhu práce sjednaného v pracovní smlouvě, zaměstnavatel může měnit nebo doplňovat. Vždy však musí vycházet z druhu práce, který byl se zaměstnancem sjednán, tzn. že nemohou být v ní zahrnuty úkoly, které se sjednaným druhem práce nesouvisí. Není také vyloučeno, že

14 pracovní náplň bude zahrnuta do pracovní smlouvy. V takovém případě, jako součást smluvního ujednání, může být měněna pouze se souhlasem obou smluvních stran. 5. Na jaké informace o zaměstnanci má zaměstnavatel právo Před uzavřením pracovní smlouvy (případně dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce) má zaměstnavatel právo vyžadovat od uchazeče o zaměstnání jen ty údaje, které bezprostředně souvisejí s přijetím do zaměstnání. Může se jednat o vyplněný osobní dotazník, životopis, doklad o kvalifikaci, potvrzení o zaměstnání (zápočtový list), pracovní posudky, podle charakteru budoucího zaměstnání i výpis z rejstříku trestů, případně osvědčení o zdravotní prohlídce. Osobní údaje o zaměstnanci je zaměstnavatel oprávněn shromažďovat, uchovávat a nakládat s nimi jen za podmínek stanovených k jejich ochraně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Musí jít pouze o souhrn informací, kterými musí nebo potřebuje disponovat zaměstnavatel k plnění svých zaměstnavatelských funkcí. O shromažďování osobních údajů podle pracovněprávních i dalších zákonů by měl zaměstnavatel zaměstnance informovat. Ukládá mu to zákon o ochraně osobních údajů. K základním personálním údajům, které zaměstnavatel o zaměstnanci vede, patří: a) příjmení, jméno, titul, datum a místo narození, rodinný stav, státní občanství, adresa trvalého pobytu, resp. jiná doručovací adresa, b) rodné číslo (jeho používání se řídí zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů), c) děti zaměstnance datum a místo narození, rodinný stav, potvrzení o studiu, vyživovací povinnost pro daň, d) partner zaměstnance datum a místo narození, rodinný stav, zaměstnavatel, datum sňatku, příp. rozvodu, e) doklady o vzniku, změnách a skončení daného pracovního poměru nebo jiného pracovněprávního vztahu ukládá se kopie pracovní smlouvy, její změny, potvrzená přihláška okresní správy sociálního zabezpečení, další smlouvy a dohody uzavřené se zaměstnancem (například manažerská smlouva, dohoda o hmotné odpovědnosti, právní úkon, kterým byl pracovní poměr rozvázán

15 (dohoda, výpověď, okamžité zrušení pracovního poměru), f) doklady o předchozím pracovním poměru a jeho rozvázání, především potvrzení o zaměstnání (zápočtový list), popřípadě i pracovní posudek, g) údaje o dosažené kvalifikaci, eventuálně i fotokopie příslušných vysvědčení, osvědčení či diplomů, údaje o školeních a přezkušování u vybraných profesí, popř. údaje o získané praxi, h) zdravotní pojišťovna, i) zdravotní klasifikace, j) lékařské prohlídky vstupní, periodické, výstupní aj. k) vznik nároku na důchod datum dovršení důchodového věku, l) důchody datum přiznání důchodu, druh důchodu, číslo rozhodnutí. 6. S jakými informacemi musí zaměstnavatel seznámit zaměstnance Před uzavřením každé pracovní smlouvy je zaměstnavatel povinen seznámit svého budoucího zaměstnance s právy a povinnostmi, které z uzavření pracovní smlouvy vyplynou, s pracovními podmínkami a podmínkami odměňování. Zjednodušeně řečeno každý zaměstnanec by měl být předem informován o tom, co na něm bude zaměstnavatel požadovat a za jakých podmínek bude práci vykonávat. Pokud takové informace neobsahuje pracovní smlouva, zaměstnavatel je povinen o nich zaměstnance informovat písemně. Takovou písemnou informaci musí obdržet také zaměstnanec, se kterým písemná pracovní smlouva uzavřena nebyla a práci vykonává pouze na základě ústního ujednání. Které informace stanoví zákoník práce jako povinné: a) jméno, a příjmení zaměstnance a název a sídlo zaměstnavatele, je-li právnickou osobou, nebo jméno, popřípadě jména a příjmení a adresu zaměstnavatele, je-li fyzickou osobou, b bližší označení druhu a místa výkonu práce, c) údaj o délce dovolené, d ) údaj o výpovědních dobách, e) údaj o týdenní pracovní době a jejím rozvržení,

16 f) údaj o mzdě nebo platu a způsobu odměňování, splatnosti mzdy nebo platu, místu a způsobu vyplácení mzdy a platu, g) údaj o kolektivních smlouvách, které upravují pracovní podmínky zaměstnance, a označení účastníků těchto kolektivních smluv

17 B. ZAMĚSTNÁNÍ 1. Pracovní doba Zákoník práce stanoví, že pracovní doba je doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci a doba, v níž je zaměstnanec na pracovišti připraven k výkonu práce podle pokynů zaměstnavatele, s výjimkou doby poskytnuté pro přestávku (či přestávky) v práci na jídlo a oddech. Pracovní doba se zpravidla rozvrhuje do směn. Směna představuje část stanovené týdenní pracovní doby (tj. část pracovní doby stanovené právními předpisy, kolektivními smlouvami nebo vnitřními předpisy) kterou je zaměstnanec povinen odpracovat podle předem stanoveného rozvrhu pracovních směn bez práce přesčas. Práce přesčas tedy není součástí směny. Typy vícesměnných režimů jsou všeobecně známé. Od jednosměnného provozu se vícesměnné provozy odlišují tím, že zaměstnanci se vzájemně střídají, čili pouze si předávají provoz či pracoviště, přičemž zákon umožňuje souběžný výkon práce střídajících se zaměstnanců po dobu nejvýše 1 hodiny. Pokud se jejich směny překrývají ve větším rozsahu, nejde o směnný provoz, ale o pracovní dobu s postupným nástupem na směny. Občas se však vyskytnou nejasnosti při odlišení třísměnného pracovního režimu od nepřetržitého pracovního režimu. Jestliže provoz vyžaduje výkon práce 24 hodin denně po všech 7 dnů v týdnu, jedná se o nepřetržitý pracovní režim. Jestliže provoz sice vyžaduje výkon práce 24 hodin denně, avšak ne po všech 7 dnů v týdnu, jde o třísměnný pracovní režim. Důležitou informací pro každého zaměstnance nastupujícího do zaměstnání je délka týdenní pracovní doby stanovené u zaměstnavatele. Délku týdenní pracovní doby stanoví zaměstnavatel, případně ji dohodne s odbory v kolektivní smlouvě, ovšem s respektováním maximální její délky stanovené zákoníkem práce na 40 hodin týdně. Maximální délku týdenní pracovní doby ovlivňuje charakter pracoviště. Proto je pro zaměstnance, kteří pracují v podzemí při těžbě uhlí,

18 rud a nerudných surovin, v důlní výstavbě a na báňských pracovištích geologického průzkumu, stanovena zákonem kratší týdenní pracovní doba, a to nejvýše na 37,5 hodiny týdně. Stejná délka týdenní pracovní doby je stanovena pro zaměstnance pracující v třísměnném a nepřetržitém pracovním režimu. Zaměstnanci v dvousměnném pracovním režimu pak mohou pracovat nejvýše 38,75 hodiny týdně. V této souvislosti je zapotřebí připomenout, že zkrácení pracovní doby nad její maximální délku stanovenou zákonem práce, a to bez snížení mzdy, je možné dohodnout v kolektivní smlouvě. Ještě jedna důležitá informace. Nemálo zaměstnavatelů vyžaduje od zaměstnanců naplňování měsíčního či ročního fondu pracovní doby. Zákoník práce však tyto termíny nezná. Pracovní doba je zákoníkem práce zásadně určována poměrem hodin k týdnu. Tyto tzv. měsíční nebo roční fondy pracovní doby slouží jen pro plánování a používají ho plánovací kalendáře. (K tomuto problému se ještě vrátíme v souvislosti s nerovnoměrným rozvržením pracovní doby.) 1.1. Kratší pracovní doba Má-li zaměstnanec z nějakých důvodů, ať již zdravotních či rodinných, potřebu pracovat po kratší dobu než je týdenní pracovní doba stanovená u zaměstnavatele, musí se na této možnosti se zaměstnavatelem dohodnout. Na kratší pracovní dobu z osobních důvodů není nárok, zaměstnavatel takové žádosti může, ale také nemusí vyhovět. Pokud se však obě strany dohodnou, měla by být sjednaná kratší pracovní doba součástí pracovní smlouvy. Tato kratší pracovní doba se opět sjednává jako týdenní, např. 20 hodin týdně. Sjednané délce pracovní doby samozřejmě pak bude odpovídat také adekvátně nižší mzda (příp. plat). Jiná je však situace, kdy zkrácení stanovené pracovní doby je v zájmu zaměstnavatele. Takových případů bylo v posledních dvou letech mnoho, a to nejen v důsledku ekonomické krize. Situaci, kdy zaměstnavatel nemá dostatek práce po celou stanovenou pracovní dobu, řeší zákoník práce v 209 a nazývá ji částečná nezaměstnanost. Při využití této možnosti musí však zaměstnavatel respektovat stanovená pravidla. Především musí o zkrácení pracovní doby uzavřít dohodu s odborovou organizací. Pokud u něj odborová organizace nepůsobí, pak se musí obrátit s žádostí na úřad práce. A dále, za dobu, kdy zaměstnavatel nemůže

19 zaměstnanci přidělovat práci, přísluší zaměstnanci náhrada mzdy. Zákoník práce stanoví také minimální výši této náhrady, a to 60 % průměrného výdělku. Ve výše vzpomínané dohodě s odborovou organizací, případně rozhodnutím úřadu práce, musí být výše této náhrady také stanovena, a to buď vyšší, nebo nejméně na úrovni garantované zákoníkem práce Jak může být pracovní doba rozvržena Nejdříve je třeba zdůraznit, že rozvrhnout pracovní dobu má právo zaměstnavatel. Ten také stanoví začátek a konec směn. A na co má právo zaměstnanec? Na seznámení s rozvržením pracovní doby před zahájením práce. Pracovní doba může být rozvržena (a také nejčastěji bývá) do pěti dnů v týdnu, tedy pondělí pátek. Může být ale rozvržena i do více či méně dnů v týdnu, ale nejvýše do sedmi dnů. Tento rozvrh pracovní doby je realizován zejména tzv. harmonogramem směn. Harmonogram směn je velmi důležitý nástroj pro uplatňování pracovního práva. A to nejen proto, že zaměstnanci stanoví v které dny v týdnu a v kolik hodin nastoupí do práce, ale jeho pomocí lze určit, zda byla realizována přesčasová práce, zda nedošlo k překážkám v práci jak na straně zaměstnance, tak na straně zaměstnavatele, a má také dopad na stanovení dovolené apod Pracovní doba rovnoměrně rozvržená Základním znakem rovnoměrně rozvržené pracovní doby je stejný počet hodin v každém týdnu po sobě jdoucím, tj. v každém týdnu je dodržena stanovená týdenní pracovní doba. To ale neznamená, že každý den musí být odpracován stejný počet hodin. Zaměstnavatel může podle svých potřeb stanovit na některé dny pracovní dobu v délce 8 hodin, některý den 9 hodin, ale také například 7 hodin. Důležité je dodržet stanovenou týdenní pracovní dobu. A druhá podmínka délka směny nesmí přesáhnout 9 hodin. Tato forma rozvržení pracovní doby bývá nejčastěji uplatňovaná v jednosměnných pracovních režimech

20 Pracovní doba nerovnoměrně rozvržená V některých oborech činnosti není však rovnoměrné rozvržení pracovní doby praktické. Z různých důvodů, zejména je-li výrobní činnost závislá na ročních nebo jiných obdobích (např. zemědělství, stavebnictví), na produkčních obdobích (v některých odvětvích zpracovatelského průmyslu), ale také na dodavatelsko-odběratelských vztazích (kolísavé množství zakázek), je zapotřebí použít formu nerovnoměrného rozvržení pracovní doby. Nejvíce je využívána ve vícesměnných a nepřetržitých pracovních režimech. Při uplatnění nerovnoměrného rozvržení pracovní doby zaměstnavatel musí dodržet dvě základní podmínky stanovené zákoníkem práce: - délka směny nesmí přesáhnout 12 hodin, tzn. že rozvrh pracovní doby musí respektovat ustanovení zákoníku práce o nepřetržitém odpočinku zaměstnance mezi dvěma směnami; - průměrná týdenní pracovní doba nesmí v rozvrhu směn přesáhnout stanovenou týdenní pracovní dobu za období, které může činit nejvýše 26 týdnů po sobě jdoucích. Pouze kolektivní smlouva může vymezit toto období nejvýše na 52 týdnů po sobě jdoucích. Pro toto rozvržení pracovní doby je typické, že se pracuje v delších směnách, často právě 12 hodin, ale také v různě dlouhých směnách, např. se střídají 8 a 12 hodinové směny. Musí se také počítat s tím, že směna může připadnout i na sobotu a neděli a také na svátky. Důležitým nástrojem pro uplatnění nerovnoměrně rozvržené pracovní doby je rozvrh týdenní pracovní doby, který zaměstnavatel musí vypracovat písemně a seznámit s ním zaměstnance nejpozději 2 týdny před začátkem období, na které je pracovní doba nerovnoměrně rozvržena. Tento rozvrh, kdy na jednotlivé týdny může být naplánován různý počet směn s nestejnou jejich délkou, musí být vypracován na celé období, na které je pracovní doba nerovnoměrně rozvržena. Rozhodujícím kritériem pro vypracování rozvrhu týdenní pracovní doby (harmonogramu směn) je, že součet hodin (bez práce přesčas) za celé zvolené období dělený počtem týdnů tohoto období nesmí překročit stanovenou týdenní pracovní dobu. Již dříve byl vzpomenut tzv. fond pracovní doby. Je to dosti častý nešvar našich zaměstnavatelů, kdy při zpracovávání plánovacích kalendá

21 řů, a rozvrhování pracovní doby do měsíců, docházejí k plusovým nebo minusovým odchylkám od stanovené týdenní pracovní doby a trvají na jejich vyrovnání ještě v daném měsíci. Při skutečné realizaci harmonogramu směn se této skutečnosti nelze vyhnout. Je to dáno jednak potřebami reálné délky směn, jednak nevyhnutelnými změnami obsazení směn (nemoc, úraz, nepředvídatelné překážky v práci na straně zaměstnance, ale také zaměstnavatele). Avšak právě k tomu slouží vyrovnávací období, jehož smyslem je, aby se na jeho konci vyrovnala různě dlouhá pracovní doba odpracovaná zaměstnancem v krátkých a dlouhých týdnech a v jednotlivých měsících. V případě, že na konci vyrovnávacího období dojde k plusovému rozdílu mezi počtem hodin, který zaměstnanci zaměstnavatel rozvrhl do vyrovnávacího období, a použitelným fondem pracovní doby zaměstnance (což je týdenní pracovní doba zaměstnance vynásobená počtem týdnů vyrovnávacího období), pak tento rozdíl představuje práci přesčas. A za tu má zaměstnanec nárok buď na příplatek za práci přesčas, nebo na náhradní volno. V opačném případě, kdy na konci vyrovnávacího období dojde k minusovému rozdílu mezi počtem hodin, který zaměstnanci zaměstnavatel rozvrhl do vyrovnávacího období a použitelným fondem pracovní doby zaměstnance, pak tento rozdíl představuje překážku v práci na straně zaměstnavatele a v souladu s 208 zákoníku práce zaměstnanci náleží náhrada mzdy (platu) ve výši 100 % průměrného výdělku Pružná pracovní doba Při rovnoměrném i nerovnoměrném rozvržení pracovní doby může být uplatněna tzv. pružná pracovní doba. Typický znak pružné pracovní doby začátek, případně konec pracovní doby v jednotlivých dnech si volí sám zaměstnanec podle svých potřeb. Je to tak zvaná volitelná pracovní doba. Mezi tento volitelný začátek a konec pracovní doby v rámci dne stanoví zaměstnavatel tzv. základní pracovní dobu, kdy je zaměstnanec povinen být na pracovišti. Zavedení pružné pracovní doby včetně podmínek musí zaměstnavatel předem projednat se zaměstnanci. V případě, že u zaměstnavatele působí odborová organizace, je zapotřebí tuto změnu pracovní doby projednat i s odbory, příp. dojednat v kolektivní smlouvě. Ovšem rozhodnutí o jejím zavedení je výhradně na zaměstnavateli. Obecně platí, že může být zavedena pouze na některých pracovištích, u některých druhů práce, případně u některých zaměstnanců

VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU

VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU Obsah 1 Cíle... 2 2 Výklad problematiky... 2 2.1 Stanovená délka pracovní doby... 2 2.2 Zkrácená pracovní doby... 3 2.3 Kratší pracovní doba... 3 2.4 Rozvržení pracovní

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Pracovní doba. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Pracovní doba. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Definice pracovní doby ( 78 odst. 1 písm. a) ZPr) Pozitivní definice veškerá doba, kdy je zaměstnanec na pracovišti připraven k výkonu práce

Více

Pracovní doba a doba odpočinku

Pracovní doba a doba odpočinku ~ 1 ~ Pracovní doba a doba odpočinku A. OBECNÉ USTANOVENÍ O PRACOVNÍ DOBĚ 78 a 79 ZP V rámci určení rozvržení pracovní doby je třeba podle charakteru práce určit její délku. Tuto pak rozvrhuje vždy zaměstnavatel,

Více

PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas

PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas ANOTACE 1. Pracovní doba, přestávky v práci, práce přesčas 2. Autor Mgr. Vladimír Blažej 3. Období tvorby

Více

Zákoník práce od 1.1.2012

Zákoník práce od 1.1.2012 Zákoník práce od 1.1.2012 Základní zásady pracovněprávních vztahů 2011 2012 13 (2): Zaměstnavatel a) nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance, b) musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU

PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_PRA0101.docx Autor Ing. Adam

Více

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce.

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce. ČR Notifikační povinnost Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

262/2006 Sb. ZÁKONÍK PRÁCE

262/2006 Sb. ZÁKONÍK PRÁCE 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 ZÁKONÍK PRÁCE ustanovení související s plánováním pracovní doby ( 78 až 100) Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb., 296/2007 Sb., 362/2007

Více

- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců

- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců Pracovní právo Vznik pracovního poměru a pracovní smlouva Teorie - pracovní poměr je právní vztah, jímž zaměstnanec vykonává práci pro zaměstnavatele za mzdu (plat) - pracovní poměr se zakládá pracovní

Více

KROKY PŘED UZAVŘENÍM PRACOVNÍ SMLOUVY A PRACOVNÍ SMLOUVA

KROKY PŘED UZAVŘENÍM PRACOVNÍ SMLOUVY A PRACOVNÍ SMLOUVA KROKY PŘED UZAVŘENÍM PRACOVNÍ SMLOUVY A PRACOVNÍ SMLOUVA zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce (i zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) Mgr. Ivana Svozilová KROKY ZAMĚSTNAVATELE PŘED UZAVŘENÍM PRACOVNÍ

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní smlouva 3. ročník obor 66-41-L/01 Obchodník 3. ročník

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ str. 1 Povinnosti zaměstnavatelů Zabezpečení hlavních zásad pracovněprávních vztahů Z rozsáhlých povinností zaměstnavatele je třeba na prvním místě zmínit povinnost zabezpečit dodržování

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ DRUHY PRACOVNĚ PRÁVNÍCH VZTAHŮ pracovní poměr dohoda o pracovní činnosti dohoda o provedení práce DÉLKA PRACOVNÍ DOBY DOVOLENÁ UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU Dohodou Výpověď

Více

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci.

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci. PRACOVNÍ POMĚR Pracovní poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem vzniká na základě pracovní smlouvy (výjimkou je volba a jmenování zaměstnance Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 33 odst. 2 a 3.) Podle

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.17 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti

Více

Právní aspekty práce z domova. Třebíč 18.6.2013. JUDr. Jana Seemanová

Právní aspekty práce z domova. Třebíč 18.6.2013. JUDr. Jana Seemanová Právní aspekty práce z domova Třebíč 18.6.2013 JUDr. Jana Seemanová JUDr. Jana Seemanová Kontakt dlouhodobě se věnuje poradenské, lektorské a publikační činnosti v oblasti pracovního práva a práva sociálního

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PERSONÁLNÍ ČINNOST V PODNIKU

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PERSONÁLNÍ ČINNOST V PODNIKU E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PERSONÁLNÍ ČINNOST V PODNIKU Personalistika je proces, který souvisí se zařazováním pracovníka do pracovního procesu. Cílem je komplexní péče o pracovníky. Ve větších

Více

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole)

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole) Cestovni_vychovne_poradenstvi 6.2.14 14:09 Stránka 19 Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek Pokud připadne výkon práce při školní akci na svátek, 34 poskytne zaměstnavatel náhradní volno v rozsahu

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Správní právo III/2 VY_32_INOVACE_195 3 Název školy Registrační číslo projektu Název projektu

Více

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah 1 Cíle... 2 2 Pracovní poměr... 2 2.1 Výklad problematiky... 2 2.1.1 Pracovní poměr založený pracovní smlouvou... 2 2.1.2 Doba trvání pracovního poměru

Více

PRACOVNÍ POMĚR. Mgr. Ing. Šárka Dytková

PRACOVNÍ POMĚR. Mgr. Ing. Šárka Dytková PRACOVNÍ POMĚR Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86.

PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86. PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86.00035 OBLASTI PRACOVNÍHO PRÁVA: vznik a zánik pracovního poměru

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 24. 6. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: - Číslo jednací: Informace o změnách MSMT- 31537/2013-30 - Počet

Více

Úprava pracovní doby ve zdravotnictví změna zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Úprava pracovní doby ve zdravotnictví změna zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo zdravotnictví ČR Č.j. 31530/2007 V Praze dne 4. října 2007 68. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody České republiky Věc: Úprava pracovní doby ve zdravotnictví změna zákona č.

Více

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. července 2013

Více

Základní škola Lavičky, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace Lavičky 62, 594 01 Velké Meziříčí

Základní škola Lavičky, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace Lavičky 62, 594 01 Velké Meziříčí Základní škola Lavičky, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace Lavičky 62, 594 01 Velké Meziříčí Směrnice k pracovně právním vztahům ve škole a pracovní řád- Č. j.: 1/ 2008 Účinnost: od 1. 1. 2008

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Příloha č.1 Tarifní stupnice Příloha č.2 Prémie za splnění prémiových úkolů 2014 Úvodní

Více

Pracovní řád. Obce Strašice

Pracovní řád. Obce Strašice Obec Strašice Strašice 276/II, 338 45 Směrnice č. 21/2011 Pracovní řád Obce Strašice 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice vymezuje pracovní řád. 1.2. Směrnice upravuje pracovní řád v souladu

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

Základy práva, 27. dubna 2015

Základy práva, 27. dubna 2015 Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 27. dubna 2015 Obsah Prameny Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Podpůrně občanský zákoník Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Více

DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY. vyššího stupně na léta 2011 2012. platný pro rok 2012. mezi. Odborovým svazem ECHO

DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY. vyššího stupně na léta 2011 2012. platný pro rok 2012. mezi. Odborovým svazem ECHO DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY vyššího stupně na léta 2011 2012 platný pro rok 2012 mezi Odborovým svazem ECHO a Svazem chemického průmyslu České republiky Dodatek č. 1 Kolektivní smlouvy vyššího stupně

Více

DOPADOVÁ STUDIE č.15. Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba v zemědělství

DOPADOVÁ STUDIE č.15. Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba v zemědělství DOPADOVÁ STUDIE č.15 Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba v zemědělství Studie č. 15 Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba v zemědělství Zpracoval: Institut vzdělávání v zemědělství o.p.s. Ing. Naděžda

Více

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE Dne 9. 9. 2011 byla Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky schválena významná novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále jen zákoník práce ). Ačkoli bude o novele

Více

Odměňování Mzda vs.plat Mzda je finanční či naturální ohodnocení pracovní síly za její výkon. Plat je předem stanovená odměna za vykonanou práci, používá se především u duševně pracujících zaměstnanců,

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Překážky v práci. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Překážky v práci. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Pojem překážek v práci právem uznaná nemožnost nebo obtížnost plnění základních pracovních povinností, v důsledku nichž zaměstnanec nekoná

Více

KONTO PRACOVNÍ DOBY. Divize Kogenerace Luboš Kučera personalista společnosti pracoviště Hořovice. TEDOM a.s. Výčapy 195, 674 01 Třebíč. www.tedom.

KONTO PRACOVNÍ DOBY. Divize Kogenerace Luboš Kučera personalista společnosti pracoviště Hořovice. TEDOM a.s. Výčapy 195, 674 01 Třebíč. www.tedom. TEDOM a.s. Výčapy 195, 674 01 Třebíč KONTO PRACOVNÍ DOBY Divize Kogenerace Luboš Kučera personalista společnosti pracoviště Hořovice Představení holdingu TEDOM a.s. Kogenerační jednotky Autobusy Výroba

Více

Nový zákoník práce v ČR

Nový zákoník práce v ČR Nový zákoník práce v ČR 14. března 2007 Martin Vacek advokát PETERKA & PARTNERS v.o.s. Obsah I. Koncepce a hlavní principy nového zákoníku práce II. III. Budoucnost současné právní úpravy Stručný přehled

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 1. března 2007

Více

Navrhované změny zákoníku práce

Navrhované změny zákoníku práce Tisková zpráva ze dne 12. července 2007 Navrhované změny zákoníku práce Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas předložil k projednání vládě novelizaci zákoníku práce. Novelizací

Více

Základy pracovního práva pro absolventa LF

Základy pracovního práva pro absolventa LF Základy pracovního práva pro absolventa LF 3. lékařská fakulta UK v Praze, 10. 11. 2010 JUDr. Dominik Brůha, Ph.D. Přehled právních předpisů - Zákony Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27 Obsah ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 1. Právní úkony a právní skutečnosti...17 1.1 Znaky právních úkonů...18 1.2 Písemné a ústní právní úkony...20 1.3 Kdy je právní úkon

Více

Dovolená na zotavenou

Dovolená na zotavenou ~ 1 ~ Dovolená na zotavenou Nárok na dovolenou vzniká každému zaměstnanci, který vykonává práce v rámci pracovního poměru. a) Dovolená za kalendářní rok a její poměrná část 212 Základní podmínka pro vznik

Více

Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ

Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ Zákaz diskriminace Zákon č. 189/2009 Sb. Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Zákoník práce Rovné zacházení se všemi zaměstnanci Důkazní břemeno částečně na zaměstnavateli

Více

JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam

JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam Přednáška pro podnikatele nový Zákoník práce Nový zákoník práce - základní principy nového pracovněprávního kodexu, hlavní změny, srovnání se současnou právní úpravou.

Více

ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8

ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8 ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8 Interní předpis č. 2013-03 ÚTIA AV ČR, v.v.i., účinný od 1. ledna 2014 Vnitřní mzdový předpis pro veřejné výzkumné

Více

Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ. Vnitřní platový předpis

Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ. Vnitřní platový předpis Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ Vnitřní platový předpis Čj.: SŠNM/2280/2012 Zpracovala: Jitka Faiferová Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy V Novém Městě nad Metují dne 31. prosince 2012

Více

Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. Publikováno z EPIS Ekonomicko Právní Informační Systém (http://www.epis.cz) Přehled sankcí podle zákona

Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. Publikováno z EPIS Ekonomicko Právní Informační Systém (http://www.epis.cz) Přehled sankcí podle zákona Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. page Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce fyzická osoba = FO; právnická osoba = PO Pokuta za přestupek (fyzické osoby) nebo správní

Více

Úvod 10. Seznam použitých zkratek 11. Související předpisy 13. 1 Odborná literatura pojednávající o agenturním zaměstnávání 15

Úvod 10. Seznam použitých zkratek 11. Související předpisy 13. 1 Odborná literatura pojednávající o agenturním zaměstnávání 15 OBSAH Úvod 10 Seznam použitých zkratek 11 Související předpisy 13 1 Odborná literatura pojednávající o agenturním zaměstnávání 15 2 Exkurz do historie agenturního zaměstnávání 16 3 Právní prameny agenturního

Více

~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013

~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013 ~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013 Základní právní ustanovení pro poskytování náhrad v nemoci: Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce:

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

Novela zákoníku práce 2012. Doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D

Novela zákoníku práce 2012. Doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D Novela zákoníku práce 2012 Doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D Parametry novely Navržená účinnost 1. ledna 2012 Důvod předložení posílení flexibility pracovního práva reakce na nález Ústavního soudu reforma veřejných

Více

6. Odměňování v podniku

6. Odměňování v podniku 6. Odměňování v podniku 1. Právní úprava odměňování...1 2. Definice mzdy...1 3. Vlivy působící na výši mzdy...2 4. Sjednávání mzdy ( zákon o mzdě )...2 5. Druhy mezd...2 6. Složky mezd...3 7. Srážky ze

Více

SMĚRNICE K POSKYTNUTÍ PRACOVNÍHO VOLNA BEZ NÁHRADY PLATU PEDAGOGICKÝM PRACOVNÍKŮM ŠKOLY

SMĚRNICE K POSKYTNUTÍ PRACOVNÍHO VOLNA BEZ NÁHRADY PLATU PEDAGOGICKÝM PRACOVNÍKŮM ŠKOLY čj. KJJ 2011/006/Ř Spisový znak: A10 Ředitel Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka, Praha 4 Braník, Roškotova 4 (dále jen škola ) vydává směrnici, jejímž cílem je sjednotit postup při podávání

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O PRŮMĚRNÉM VÝDĚLKU. Zaměstnavatel.. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený...

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O PRŮMĚRNÉM VÝDĚLKU. Zaměstnavatel.. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený... VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O PRŮMĚRNÉM VÝDĚLKU Zaměstnavatel.. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený... Podle 305 zákoníku práce vydávám tento vnitřní předpis o průměrném výdělku. 1.

Více

KoleKtivní smlouva (mzdová část) Continental automotive Czech Republic s. r. o. ing. milan Chudoba mgr. milan Kubíček

KoleKtivní smlouva (mzdová část) Continental automotive Czech Republic s. r. o. ing. milan Chudoba mgr. milan Kubíček KoleKtivní smlouva o poskytování mzdy, náhradách mzdy a příplatcích ke mzdě (mzdová část) uzavřená mezi obchodní korporací Continental automotive Czech Republic s. r. o. se sídlem Hradecká 1092, 506 01

Více

Školení z pracovněprávních předpisů Kontrolní ověřovací test - BOZP ze znalostí základních předpisů k zajištění bezpečné práce a ochrany zdraví při

Školení z pracovněprávních předpisů Kontrolní ověřovací test - BOZP ze znalostí základních předpisů k zajištění bezpečné práce a ochrany zdraví při Školení z pracovněprávních předpisů Kontrolní ověřovací test - BOZP ze znalostí základních předpisů k zajištění bezpečné práce a ochrany zdraví při práci pro statutární zástupce a vedoucí pracovníky zaměstnavatelů

Více

4 Pracovní doba a doba odpočinku

4 Pracovní doba a doba odpočinku 4 Pracovní doba a doba odpočinku 4.1 Může zaměstnavatel požadovat práci přesčas? Prosím o informaci, zda může zaměstnavatel požadovat po zaměstnanci práci přesčas, popřípadě zda může zaměstnavatel postihnout

Více

ZÁKONÍK PRÁCE A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK + AKTUÁLNĚ Z PRAXE

ZÁKONÍK PRÁCE A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK + AKTUÁLNĚ Z PRAXE ZÁKONÍK PRÁCE A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK + AKTUÁLNĚ Z PRAXE Mgr. Libor Štajer, advokát 11. února 2008 OBSAH ZÁKONÍK PRÁCE X NOVÝ OZ vztah právních předpisů; důležité změny; nové instituty; aktuální nejčastější

Více

Stát. Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Stát. Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Stát Číslo projektu Šablona Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení VY_32_INOVACE_Kalandrova17 materiálu Vypracoval, Dne

Více

MANUÁL PRACOVNÍHO PRÁVA VE ŠKOLSTVÍ

MANUÁL PRACOVNÍHO PRÁVA VE ŠKOLSTVÍ MANUÁL PRACOVNÍHO PRÁVA VE ŠKOLSTVÍ Zpracováno v rámci projektu Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích Konfederace zamìstnavatelských a podnikatelských svazù ÈR ve spoluprácii s Èeskomoravskou konfederací

Více

Doplnění poskytnutých informací Využití ITC prostředků ve škole Podle metodického pokynu č.j. 30799/2005-551 byly pro základní školy stanoveny parametry: počítačové učebny (žáci) 5 pracovních stanic na

Více

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Dohoda o provedení práce (DPP) Dohoda o provedení práce

Více

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2006

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2006 Asociace textilního - oděvního - kožedělného průmyslu * * * * Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ pro odvětví textilního,

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 0204 Mgr. Petra Kolompárová, DiS. Tematická oblast Občan a právo Číslo a název materiálu VY_32_INOVACE_0204_0111

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 0204 Mgr. Petra Kolompárová, DiS. Tematická oblast Občan a právo Číslo a název materiálu VY_32_INOVACE_0204_0111 Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu VÝUKOVÝ MATERIÁL Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz,

Více

Přijímání pracovníků

Přijímání pracovníků Přijímání pracovníků Postup Zahrnuje řadu procedur pro vybrání uchazeče (pokud ZC přijetí akceptuje) Hlavní je sepsání pracovní smlouvy (případně jiného dokumentu upravujícího PP vztah) + dodatek k pracovní

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Odměňování zaměstnanců. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Odměňování zaměstnanců. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Funkce mzdy 1) stimulační (motivační) uvnitř pracovního poměru motivuje ke snaze o jeho udržení, ke zvyšování kvalifikace atd. 2) regulační

Více

ŘŠ 01.07.2014 Štefan ŘŠ S2101-12. Vlastník procesu: Číslo procesu: SMĚRNICE č. 12

ŘŠ 01.07.2014 Štefan ŘŠ S2101-12. Vlastník procesu: Číslo procesu: SMĚRNICE č. 12 Název procesu/ ŘŠ 01.07.2014 Štefan ŘŠ S-12 SMĚRNICE č. 12 ZAJIŠTĚNÍ POSUZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI ZAMĚSTNANCŮ K PRÁCI A ŽÁKŮ KE VZDĚLÁVÁNÍ Tato směrnice nahrazuje: Směrnici č. 12 ze dne 01.01.2014

Více

Směrnice č. 34. Pracovní řád. Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list

Směrnice č. 34. Pracovní řád. Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 34 Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list Pracovní řád 2014 1 Úvodní

Více

ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ

ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Pro Gender Studies, o.p.s. zpracovala Mgr. Eva Fialová v rámci projektu Na křižovatce pracovního a osobního života: možnosti a bariéry spolufinancovaného prostřednictvím

Více

Zaměstnanec může podle ust. 56 zákoníku práce přistoupit k okamžitému zrušení pracovního poměru ze dvou důvodů:

Zaměstnanec může podle ust. 56 zákoníku práce přistoupit k okamžitému zrušení pracovního poměru ze dvou důvodů: Okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance ze zdravotních důvodů nebo pro nezaplacení mzdy, platu, náhrady mzdy nebo platu nebo její části dle 56 zákoníku práce DŮVODY - 56 Zaměstnanec může

Více

Pracovní smlouva - povinné náležitosti 1) druh práce (popis) 2) místo výkonu práce obec, organizační jednotka

Pracovní smlouva - povinné náležitosti 1) druh práce (popis) 2) místo výkonu práce obec, organizační jednotka 11. 18.10.13 Ergonomie - nauka o zákonitostech vztahů mezi člověkem, strojem a pracovním prostředím manipulace s materiálem 1) ruční 2) jeřáby 3) dopravníky 4) vozíky (elektr., benzín, ruční) 5 speciální

Více

ČÁST ČTVRTÁ PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU

ČÁST ČTVRTÁ PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU ČÁST ČTVRTÁ PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ O PRACOVNÍ DOBĚ A DÉLKA PRACOVNÍ DOBY 78 (1) Pro účely úpravy pracovní doby a doby odpočinku je a)* pracovní dobou doba, v níž je zaměstnanec

Více

2.2.4 Plat a náhradní volno za práci přesčas, odměna za pracovní pohotovost

2.2.4 Plat a náhradní volno za práci přesčas, odměna za pracovní pohotovost 2.2 Poskytování pohyblivých složek platu a odměny za pracovní pohotovost dle zákoníku práce 2.2.4 Plat a náhradní volno za práci přesčas, odměna za pracovní pohotovost Práce přesčas Podle ustanovení 78

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. na rok 2011. uzavřená mezi

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. na rok 2011. uzavřená mezi Čj. 148 717/2010-601 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA na rok 2011 uzavřená mezi Českou odborovou organizací pracovníků státní správy telekomunikací (ČOT), zastoupenou Márií Šagalovou, předsedkyní závodního výboru, Severomoravskou

Více

Čerpání dovolené Společnost s ručením omezeným v praxi

Čerpání dovolené Společnost s ručením omezeným v praxi Stránka č. 1 z 5 Společnost s ručením omezeným v praxi < Předchozí Následující > 6.8.2 Čerpání dovolené 7.2.2012, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer 6.8.2 Čerpání dovolené JUDr. Vladimíra

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ Zaměstnavatel. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený vydává tento vnitřní předpis o poskytování dovolené. 1. Čerpání dovolené se určuje

Více

P R A C O V N Í Ř Á D

P R A C O V N Í Ř Á D Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín P R A C O V N Í Ř Á D č.j.: 15/2007 pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem,

Více

A1/256/2006 11.12.2006

A1/256/2006 11.12.2006 adresa: Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 - Břevnov Registrace u MV ČR: VSP/1-1806/90-R tel.: 233 017 333 fax: 233 358 467 e-mail: cstv@cstv.cz internet: www.cstv.cz IČ: 00469548, DIČ: CZ00469548

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2006 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Nařízení vlády, kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě Citace: 589/2006 Sb.

Více

Pracovní list č. 1: NEJČASTĚJŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI

Pracovní list č. 1: NEJČASTĚJŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI Pracovní list č. 1: NEJČASTĚJŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI Úkol č. 1: Napište, co znamená slovo příjem. Vypište, s jakými druhy příjmů jste se setkali, a rozdělte tyto příjmy podle toho, jak je může domácnost získat.

Více

(Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče

(Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče (Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče uzavřená podle 51 a 491 odst. 1 a 2 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění, a ve smyslu 18a, 35a a 40 zák. č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví

Více

OBSAH 1 K obsahu základních pojmů pro oblast pracovněprávních vztahů ve zdravotnictví

OBSAH 1 K obsahu základních pojmů pro oblast pracovněprávních vztahů ve zdravotnictví O autorech...17 Seznam zkratek, pojmů a použitých zkrácených názvů...18 Seznam právních a jiných předpisů používaných formou číselného označení v poznámkách pod čarou...22 Recenze...28 Slovo úvodem...30

Více

~ 1 ~ LÉKAŘSKÝ POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI K PRÁCI. Na základě žádosti zaměstnavatele ze dne Zastoupeného (jméno a příjmení).

~ 1 ~ LÉKAŘSKÝ POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI K PRÁCI. Na základě žádosti zaměstnavatele ze dne Zastoupeného (jméno a příjmení). ~ 1 ~ LÉKAŘSKÝ POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI K PRÁCI Na základě žádosti zaměstnavatele ze dne Zastoupeného (jméno a příjmení). Poskytovatel pracovnělékařských služeb: (uvést identifikační údaje) Zaměstnavateli:

Více

163/1998 Sb. ZÁKON. ze dne 11. června 1998,

163/1998 Sb. ZÁKON. ze dne 11. června 1998, 163/1998 Sb. ZÁKON ze dne 11. června 1998, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I Zákon č. 133/1985

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 2 PRACOVNÍ DOBA, ODMĚŇOVÁNÍ A DOVOLENÁ Z POHLEDU ZÁKONÍKU PRÁCE

UČEBNÍ TEXT Č. 2 PRACOVNÍ DOBA, ODMĚŇOVÁNÍ A DOVOLENÁ Z POHLEDU ZÁKONÍKU PRÁCE UČEBNÍ TEXT Č. 2 PRACOVNÍ DOBA, ODMĚŇOVÁNÍ A DOVOLENÁ Z POHLEDU ZÁKONÍKU PRÁCE ODBORNÝ GARANT: JUDr. Eva Dandová AUTOR TEXTU: JUDr. Eva Dandová Učební text č. 2 v rámci projektu Posilování sociálního

Více

Pracovní právo Metodický list číslo 1

Pracovní právo Metodický list číslo 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Pracovní právo Metodický list číslo 1 Pracovní právo, pracovně právní vztah, pracovní poměr Tematický celek je věnován objasnění postavení pracovního práva

Více

VZNIK A ZMĚNA PRACOVNÍHO POMĚRU

VZNIK A ZMĚNA PRACOVNÍHO POMĚRU VZNIK A ZMĚNA PRACOVNÍHO POMĚRU Lenka Procházková noack & partner, s.r.o. 1 Obsah úvodem postup před vznikem pracovního poměru pracovně-lékařské prohlídky vznik pracovního poměru pracovní poměr na dobu

Více

Pracovní řád SR 01/2012. Anotace: Účelem této směrnice je vymezit zásady uplatňované v pracovněprávních vztazích na Vysoké škole ekonomické v Praze.

Pracovní řád SR 01/2012. Anotace: Účelem této směrnice je vymezit zásady uplatňované v pracovněprávních vztazích na Vysoké škole ekonomické v Praze. Strana: 1/23 Pracovní řád Anotace: Účelem této směrnice je vymezit zásady uplatňované v pracovněprávních vztazích na Vysoké škole ekonomické v Praze. Zpracovatel: Přezkoumal: Schválil: Jméno: Ing. Laifrová

Více

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce PRACOVNÍ PRÁVO zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Uzavřen ení pracovního poměru: pracovní smlouvou volbou jmenováním Pracovní smlouva (povinné náležitosti) druh práce místo výkonu práce den nástupu do

Více