UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií. BEATA KALINOVÁ, DiS. III. ročník prezenční studium

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií. BEATA KALINOVÁ, DiS. III. ročník prezenční studium"

Transkript

1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií BEATA KALINOVÁ, DiS. III. ročník prezenční studium Obor: Speciální pedagogika komunikační techniky ROZVOJ HMATU JAKO PRIMÁRNÍHO PROSTŘEDKU K ČTENÍ A PSANÍ BRAILLOVA PÍSMA Bakalářská práce Vedoucí práce: Mgr. Veronika Růžičková, Ph.D. OLOMOUC 2010

2 -2- PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci s názvem Rozvoj hmatu jako primárního prostředku k čtení a psaní Braillova písma zpracovala samostatně a použila jen uvedených pramenů a literatury. V Olomouci, 13. dubna 2010 podpis

3 -3- PODĚKOVÁNÍ Děkuji Mgr. Veronice Růžičkové, Ph.D. za odborné vedení, cenné připomínky a doporučení nejen při zpracování bakalářské práce. Dále děkuji učitelkám Mateřské školy ve Velkém Týnci, kde mi byl poskytnut prostor pro bezproblémové zpracování praktické části.

4 -4- OBSAH ÚVOD...6 I TEORETICKÁ ČÁST NEVIDOMOST Definiční vymezení nevidomosti Dělení nevidomosti Etiologie nevidomosti Důsledky nevidomosti Kompenzace zrakového postižení a kompenzační činitelé VÝVOJ NEVIDOMÉHO DÍTĚTE PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU Vývoj motoriky Nácvik sebeobslužných činností PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Rodina Mateřská škola Integrace HMAT Faktory ovlivňující kvalitu hmatu Braillovo písmo KOMPENZAČNÍ POMŮCKY Kompenzační pomůcky pro psaní Pichtův psací stroj Pražská tabulka Kolíčková písanka I. velikosti Kolíčková písanka II. velikosti Další pomůcky pro psaní Kompenzační pomůcky na čtení Slabikář v Braillově písmu Pracovní listy pro čtení Braillova písma Kostkový reliéfní šestibod Kompenzační pomůcky pro volný čas Pískovnička Chodníček...33

5 Hmatový pytel Bednička na poznávání předmětů Ozvučený míč Showdown Další pomůcky pro volný čas Kompenzační pomůcky pro orientaci v prostředí Bílá hůl...34 II PRAKTICKÁ ČÁST CÍL VÝZKUMU POUŽITÉ VÝZKUMNÉ METODY Studium a rozbor odborné literatury Pozorování Experiment Rozhovor ORGANIZACE VÝZKUMU SOUBOR HRAČEK A POMŮCEK Hračky Tyflopedické pomůcky DOPORUČENÍ PRO PRAXI...50 ZÁVĚR...54 Seznam literatury...55 Anotace práce

6 -6- ÚVOD Motto: Nejlepší a nejkrásnější věci na světě nemůžeme vidět ani se jich dotknout. Musíme je ze srdce procítit. Helena Kellerová Zrak jako jeden z našich smyslů nám umožňuje účastnit se společenského života bez omezení. Pohybovat se, kde chceme. Vidět vše, po čem toužíme. Číst, co nás zajímá. A právě v těchto běžných činnostech jsou omezené osoby se zrakovým postižením, zvlášť nevidomí jedinci, kteří se jen tak nepodívají tam, kam touží a nepřečtou, co je zajímá. Nevidomí se nepodívají ani nepřečtou očima, ale mají určitou možnost náhrady, a tou je hmat. Hmatem můžou číst, hmatem se dívají. Jen si musí hmat vypracovat na takovou úroveň, aby jim mohl zastoupit zrak v plném rozsahu. Pro co nejlepší stupeň vnímání hmatem je potřeba začít s jeho rozvojem co nejdřív po diagnostikování nevidomosti. Tato práce se zabývá rozvojem hmatu u nevidomého dítěte předškolního věku. Práce má dvě části část teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá nevidomostí, jejími důsledky pro život a kompenzačními činiteli. Dále je popsán vývoj nevidomého dítěte a předškolní vzdělávání v rodině a v mateřské škole. Stěžejní částí je kapitola týkající se hmatu, popis jeho vývoje a Braillovo písmo. Poslední kapitola je věnována kompenzačním pomůckám pro nevidomé děti předškolního věku. V části praktické jsou zpracovány jednotlivé hračky a pomůcky, které používá nevidomé dítě pro rozvoj hmatu v rámci předškolního vzdělávání. U jednotlivých hraček a pomůcek je popis použití a jsou vloženy ilustrační fotografie. Cílem bakalářské práce je sestavit soubor hraček a pomůcek pro rozvoj hmatu nevidomého dítěte předškolního věku.

7 -7- I TEORETICKÁ ČÁST 1 NEVIDOMOST Kategorie osob nevidomých společně s kategoriemi osob se zbytky zraku, osob slabozrakých a osob s poruchami binokulárního vidění je základním dělením klasifikace podle stupně zrakového postižení. Základním kritériem pro tuto klasifikaci je zraková ostrost a stupeň její poruchy. Zraková ostrost (vizus) je schopnost oka identifikovat dva co nejblíže ležící body jako dva oddělené objekty (minimum separabile). Zraková ostrost je ovlivňována vlivy fyzikálními, fyziologickými a psychologickými. <http://www.braillnet.cz/sons/docs/zrak/viz.htm> Dotřelová (in Kraus, 1997, s. 317) uvádí, že z hlediska sociálně-zdravotnického je pokles centrální zrakové ostrosti pod 6/18 na lepším oku s optimální korekcí hodnocen jako ztráta zraku. Kategorie zrakového postižení podle klasifikace WHO: 1. normální zrak zraková ostrost větší než 6/18, 2. zrakové postižení zraková ostrost v rozmezí 6/18 až 6/60, 3. vážné zrakové postižení zraková ostrost v rozmezí 6/60 až 3/30, 4. slepota zraková ostrost menší než 3/60. (Kuchynka, 2001) 1.1 Definiční vymezení nevidomosti Kategorií nevidomosti a jejím vymezením se zabývá několik autorů, pro účel této práce jsou uvedeny nejčastěji publikované citace. Podle Ludíkové (1988, s. 15) nevidomost je kategorie s nejtěžším zrakovým postižením zahrnující děti, mládež a dospělé osoby, které mají zrakové vnímání narušeno ve stupni nevidomosti (slepoty). Jesenský (in Ludíková, 1988, s. 15) definuje nevidomost jako defekt obou očí, při kterém nevznikají zrakové počitky. Dalším vymezením se zabývá Dotřelová (in Kraus, 1997, s. 317): Nevidomost je ireverzibilní pokles centrální zrakové ostrosti pod 3/60 světlocit. Praktická nevidomost: a) pokles centrální zrakové ostrosti pod 3/60 do 1/60 včetně, b) binokulární zorné pole menší než 10, ale větší než 5 kolem centrální fixace

8 -8- Skutečná nevidomost: a) pokles centrální zrakové ostrosti pod 1/60 světlocit b) binokulární zorné pole 5 a méně i bez porušení centrální fixace. Plná slepota: světlocit s chybnou světelnou projekcí nebo do ztráty světlocitu (amauróza). Ze speciálně pedagogického hlediska, které uvádí Flenerová (1982, s. 10), je nevidomost vada zraku, která se projevuje úplným nevyvinutím, úplnou (nebo téměř úplnou) výkonností zrakového analyzátoru a tím nemožností zrakového vnímání. Ze všech uvedených vymezení je možné vyčíst, že nevidomost je nejtěžším stupněm zrakového postižení, které ovlivní celou osobnost jedince. 1.2 Dělení nevidomosti Nevidomost dělíme: podle doby vzniku - vrozená, - získaná, podle stupně vady - praktická zachovaný světlocit, - úplná (totální) světlocit s chybnou projekcí až ztráta světlocitu. (Hamadová, Květoňová, Nováková, 2007) 1.3 Etiologie nevidomosti Pro vznik zrakového postižení je důležitá doba vzniku. Příčiny dělíme na: a) Vrozené vady Exogenní vlivy u 2% novorozenců, v průběhu dalšího života zjištěno dalších 0,5% vad neodhalených při narození. Způsobují anoftalmus nebo mikroftalmus. Působení těchto vlivů v průběhu gravidity, při a po porodu mohou vést u rizikových nedonošenců ke vzniku retinopatie nedonošených. Endogenní (dědičné) vlivy asi 20% vrozených vad (Hamadová, Květoňová, Nováková, 2007). Virové infekční onemocnění matky (rubeola) v prvním trimestru gravidity, pohlavní nemoc matky (HIV, syfilis), RTG ozáření matky v graviditě,

9 -9- intoxikace matky (alkoholismus, drogové a lékové závislosti), mechanické poškození plodu. Infekční a virová onemocnění dítěte v postnatálním období. b) Získané vady úrazy oka a hlavy, záněty, vaskulární léze, poleptání a popálení oka, progrese vady, další onemocnění (diabetes), nádorová onemocnění oka i mozku, meningitis, intoxikace, odchlípení sítnice. (Růžičková, 2007) Kuchynka (2001) podle náhledu oftalmologů jako nejčastější příčiny zrakového postižení u dětí uvádí: 1. geneticky podmíněná onemocnění onemocnění s autozomálně recesivní dědičností a dystrofie sítnice, 2. onemocnění intrauterinního (nitroděložního) období nejčastější teratogenní (specificky působí a ovlivňují buňky a tkáně) faktory jsou radioaktivní a rentgenové záření, infekční agens (látka), léčiva a jiné chemické látky a vliv celkového onemocnění matky (nejčastější syndrom kongenitální rubeoly, kongenitální toxoplazmóza, fetální alkoholický syndrom a kokainová embryopatie), 3. perinatální faktory nejčastější onemocnění v tomto období (28. týden těhotenství až 28. den po porodu) retinopatie nedonošených a postižení CNS, 4. postnatální období a dětství vyskytuje se převážně v rozvojových zemích u dětí trpících deficiencí vitaminu A a spalničkami, 5. neznámá etiologie u určitého procenta se neprokáže etiologie (jedná se o multifaktoriální příčiny). 1.4 Důsledky nevidomosti Nevidomost ovlivňuje celou osobnost jedince a přináší mu ve všech oblastech života spoustu narušení a problémů, které obecně nazýváme jako důsledky. Jako nejdůležitější můžeme jmenovat: narušení vývoje poznávacích procesů, oblast senzomotoriky, - nevidomí jedinci nemají možnost přijímat informace pomocí zrakového vnímání, a proto se musí zaměřit na využití jiných způsobů poznávání, narušená tvorba představ, ovlivnění paměti, myšlení a řeči,

10 nemožnost vnímání předmětů kolem sebe zrakem a nutnost získávat veškeré informace pouze hmatem omezuje vytváření plnohodnotných představ, úprava výchovně-vzdělávacího procesu, - nemožnost zrakového vnímání vyžaduje nutnost úprav vzdělávací činnosti již od předškolního věku, obtížnosti v nácviku sebeobslužných činností, - z důvodu nemožnosti odezírání děje kolem sebe a chybějící zrakové kontroly při nácviku složitějších aktivit je nutné vše vysvětlovat slovním doprovodem, problematické navazování kontaktů a zařazení do kolektivu, - nevidomí jedinci nemají možnost navazovat oční kontakt a musí hledat jiná řešení, která jsou v běžných podmínkách obtížnější, ovlivnění sociálních vztahů, sociální interakce, oblast partnerských vztahů, - nevidomí jedinci mohou být při počátečním navazování kontaktu ostýchaví a nejistí, problémy v oblasti prostorové orientaci a samostatného pohybu, - tyto obtíže je nutno kompenzovat a eliminovat ve všech oblastech výchovně-vzdělávacího působení pedagogů v mateřské, základní i střední škole, informační bariéra z důvodu neschopnosti číst černotisk, - běžné získávání informací je nutné nahrazovat hledáním na internetu, digitalizací materiálů nebo převáděním textů do Braillova písma, limitovaná oblast výběru školského zařízení a následné volby povolání a pracovního uplatnění, - nutnost pečlivé volby mezi integrací a školou pro zrakově postižené a pozdější volbou vhodného povolání dle možností jedince s postižením, pomalejší pracovní tempo, - je potřeba brát ohled na zvýšenou námahu nevidomého jedince při získávání, zpracování, uchovávání či výdeji informací,

11 -11- rozvoj kompenzačních činitelů, - rozlišujeme vyšší a nižší, všechny činitele je potřeba rozvíjet již od útlého věku nebo co nejdříve po zjištění zrakové vady, aby nedocházelo k opoždění ve srovnání s intaktními vrstevníky, potřeba používání kompenzačních pomůcek, - pomůcky zastupující zrak pomáhají nevidomým jedincům ve všech každodenních činnostech běžného života, rychlejší unavitelnost, - souvisí s nutností využívání kompenzačních činitelů a různých pomůcek. (Růžičková, 2007) Tyto uvedené důsledky nejsou kompletním seznamem všech možných, protože každý nevidomý jedinec je individuální osobností a proto není možné zmínit úplně všechna omezení života s nevidomostí Kompenzace zrakového postižení a kompenzační činitelé Kompenzace zrakového postižení je pro každého nevidomého jedince možností, jak se alespoň z větší části může stát soběstačným a nezávislým na celodenní péči a pomoci jiné osoby. Litvak (1979, s. 23) zmiňuje kompenzaci jako univerzální schopnost organismu v té či oné míře nahrazovat narušení nebo ztrátu určitých funkcí. Pedagogický slovník definuje kompenzaci jako souhrn speciálněpedagogických postupů, kterými se zlepšuje a zdokonaluje výkonnost jiných funkcí než funkce postižené. (Průcha, Walterová, Mareš, 2001, s. 103) Jesenský (1988, s. 9) uvádí, že: Kompenzace je způsob vzbuzení a používání uchovaných neurofyziologických a psychických schopností individua, umožňujících adaptaci člověka ve složitých životních situacích, vyvolaných defekty organismu nebo poruchami jeho funkcí. V momentu, kdy člověk nemůže použít běžně navyklý způsob kontroly a jednání v určitém prostředí, spontánně zapojí kompenzační mechanismy, s jejichž pomocí řeší konfliktní situaci. Ztráta zraku jako jednoho z našich nejdůležitějších smyslů způsobuje nejen senzorickou deprivaci, ale přináší rovněž určité důsledky pro jedince se zrakovým postižením. Aby se tento jedinec mohl i nadále řadit do intaktní společnosti, je potřeba u něj rozvíjet zbylé smysly a ostatní kompenzační činitele v co nejvyšší míře.

12 -12- Rozvoj kompenzačních činitelů je velmi důležitou složkou ve výchově a rozvoji dětí se zrakovým postižením. Žádná ze složek osobnosti nemůže být v jednotlivých etapách výchovně-vzdělávacího procesu opomíjena, neboť na základě jejich rozvinutosti a funkčnosti se může žák se zrakovým postižením později zařadit do pracovního procesu a do fungování celé společnosti. (Růžičková, 2006) Při rozvoji kompenzačních činitelů využíváme postupy individuálně přizpůsobené osobnosti každého jednice se zrakovým postižením. Litvak (1979, s. 30) uvádí, že pro optimální průběh procesu kompenzace mají velký význam četné podmínky, ke kterým patří charakter defektu a stupeň narušení funkcí, typologické a individuální zvláštnosti vyšší nervové činnosti, úroveň psychického a fyzického rozvoje, postavení jednotlivce ve společnosti a úroveň jeho rozvoje, podmínky rodinné a školní výchovy, pracovní podmínky atd. Kompenzační vjemy jsou zprostředkovávány různými analyzátory, mechanismy a funkcemi. Patří k nim hlavně identifikace prostředí s pomocí sluchu, hmatu, pohybu, čichu a chuti. Kompenzace ale není závislá pouze na vnímání a představivosti, ale využívá i schopnost myšlení a získané zkušenosti. (Jesenský, 1988) Rozlišujeme dvě skupiny kompenzačních činitelů, a to nižší (naše smysly) a vyšší (schopnosti a vlastnosti). Nižší kompenzační činitelé A) Sluch - Sluchové vnímání se důsledkem zrakové vady stává citlivější a diferencovanější. Protože dítě nemá dostatek zrakových podnětů z okolí, je potřeba začít s nácvikem sluchového vnímání již od jeho raného věku. Rodičům je potřeba vysvětlit i citový význam sluchové stimulace. (Kudelová, Květoňová, 1996) - Nevidomé osoby jsou citlivější ke zvukům a vysokým tónům a naučí se ho lépe využívat a signály lépe zpracovávat až na základě zkušenosti a důležitosti pro jejich život (není to vrozená schopnost). Zvuková stránka řeči do jisté míry nahrazuje zrakové vjemy. (Růžičková, 2006) - Sluch umožňuje nejen vnímání řeči a dorozumívání ve společnosti, ale je velmi cenným pro účely prostorové orientace. Všechny zvuky, které jedince obklopují, mají jistou vypovídací hodnotu o prostředí, ve kterém se nachází a o aktivitách, které probíhají.

13 -13- B) Hmat - Nevidomému jedinci pomáhá při získávání informací z okolí a je nutné jej rozvíjet již od útlého dětství. Při vnímání hmatem jsou nejdříve vnímány jednotlivosti a následně jejich syntézou vzniká celek. - Ruka a hmatové vnímání plní zároveň funkci hodnotící, prováděcí a kontrolní. - Hmat na ploskách nohy je důležitý především při prostorové orientaci a samostatném pohybu jedince v prostředí. (Růžičková, 2006) C) Čich a chuť - Pro nevidomé mají kromě běžných funkcí především funkci kontrolní, neboť také pomáhají při lepší orientaci ve městě, kdy se dá poznat charakteristická vůně obchodu, části města. - Čichové a chuť ové zážitky jsou tak těsně vázány, že je nutný jejich společný výcvik, který začíná již v předškolním věku (pomocí her a různých hraček). (Růžičková, 2006) - Člověk patří mezi mikrosmatické organismy, které mají slabě vyvinutý čich a chuť. Proto je význam vnímání těmito smysly v porovnání se zrakem poměrně malý. Podstatně však vzrůstá u osob, u nichž došlo k omezení nebo vyloučení zrakového vnímání. Jejich prostřednictvím si dokreslují počitky a vjemy sluchové i hmatové, vytvářejí si přesnější představu vnímaného. (Keblová, 1999, s. 5) Vyšší kompenzační činitelé Tyto kompenzační činitelé nevidomým osobám usnadňují orientaci, učení, komunikaci a zapojují je tak do života okolní společnosti. a) Pozornost - Ve velké míře ovlivňuje styl a způsob vzdělání. Je to získaná vlastnost organismu, která by měla být zastoupena při každé činnosti, kterou jedinec vykonává. - Je nutným předpokladem jak pro školní práci, tak také pro samostatný pohyb jedince a také pro běžné fungování ve společnosti. (Růžičková, 2006) - U zrakově postižených musí být pozornost přítomná téměř pořád, neboť to, co člověk bez zrakové vady vykonává s naprostou samozřejmostí (např. chůze v neznámém prostoru), je pro nevidomého

14 -14- situací, jež vyžaduje aktivizaci téměř celé jeho osobnosti. (Stoklasová in Ludíková, 2005, s. 70) - Charakteristickým znakem pozornosti u jedinců se zrakovým postižením je absence mimiky typické pro vidící (obličej podobný masce). Jedinec zůstává v póze, která napomáhá nejzřetelnějšímu sluchovému vnímání. (Balunová, Heřmánková, Ludíková, 2001) b) Paměť - Nejen pro jedince se zrakovým postižením má velký význam, protože když se člověk nemůže spolehnout na svůj zrak, musí použít svou paměť. - Objem paměti i rychlost zapamatování jsou však u dětí i dospělých se zrakovým postižením velmi individuální. Nevidomí se na svou paměť spoléhají při většině denních aktivit, a proto se ji musí naučit trénovat a neustále ji něčím zatěžovat. (Růžičková, 2006) - Paměť sehrává velmi důležitou roli v praktickém životě zrakově postiženého. Tam, kde si vidící člověk ve zlomku sekundy zkontroluje například rozmístění nábytku v místnosti, je zrakově postižené dítě odkázáno na svou paměť. Jejím prostřednictvím si také uchovává řadu různých důležitých informací. (Kudelová, Květoňová, 1996, s. 13) c) Koncentrace - Koncentrací je rozuměna schopnost soustředit se požadovanou dobu na daný jev. Pro nevidomé osoby je to důležitá činnost, která pomáhá ve většině činností během dne. (Stoklasová in Ludíková, 2005) - Je důležité (z hlediska prostorové orientace), aby se člověk se zrakovým postižením dokázal soustředit na vlastní pohyby a na polohu svého těla v prostoru, aby si v daném okamžiku uvědomoval svou pozici při pohybu ve známém prostoru a po známé trase. Na poutavou činnost by se dítě předškolního věku mělo dokázat soustředit alespoň 15 min. (Balunová, Heřmánková, Ludíková, 2001) d) Představivost - U nevidomých je utváření představ relativně složitou ale velmi důležitou záležitostí naprosto odlišnou od intaktní populace. A je zřejmé, že představy mají odlišné kvality a je jich užší počet.

15 Na schopnosti představit si určitou věc, pohyb či abstraktní pojem závisí, jak jedinec daný problém či činnost pochopí nebo vysvětlí ostatním. (Stoklasová in Ludíková, 2005) - Představy u osob se zrakovým postižením jsou charakteristické zlomkovitostí (chybějí mnohé podstatné detaily), schematismem (vzniká neúplným zrakovým odrazem), nízkým stupněm zevšeobecnění (závislé na úplnosti odrazu a zkušenostech) a verbalismy (nepřítomnost smyslových elementů ve slovním popisu). (Litvak, 1979) e) Myšlení - Následkem zrakové vady dochází k nižší aktivaci nervové soustavy, a proto je důležité, aby dítě mělo co největší množství různých druhů podnětů, které nahradí nedostatečnou smyslovou zkušenost. - Hlavním rysem myšlení je, že osoby se zrakovým postižením se snaží kompenzovat nedostatky ve zrakovém vnímání verbálními informacemi. (Balunová, Heřmánková, Ludíková, 2001) - Podle Litvaka (1979) myšlení nevykazuje žádné zásadní rozdíly od jeho funkcí u vidících. Ztráty zrakových funkcí ovšem ztěžují proces vnímání, zejména utváření úplného obrazu, jeho diferencovanost a možnost širokých zobecnění. V souvislosti s tím musí myšlení nevidomých osob překonávat relativní následnost hmatových obrazů a nahrazovat početné nedostatky smyslového poznání. f) Řeč - Rozvoj řeči záleží na podnětnosti prostředí a vnitřní výbavě člověka, proto je vývoj u každého dítěte odlišný, ale zároveň se vývoj řeči nevidomého dítěte nebude lišit od vývoje řeči u dítěte bez zrakového postižení. Okolo dvou tří let se řeč opožďuje, ale v době předškolní se opět vyrovnává. - Díky řeči nevidomé osoby nejen komunikují s okolím, ale rovněž udržují kontakt se svým okolím a získávají z něj informace nebo naopak ho informují o svých pocitech a stavech. (Růžičková, 2006) - Vzhledem k menším možnostem získávání zkušeností se může stát, že osoby nevidomé mají menší slovní zásobu a používají výrazy v nesprávných souvislostech a neznají jejich správný význam. (Kudelová, Květoňová, 1996)

16 Kompenzační funkce řeči se zřetelně projevuje ve všech druzích psychické činnosti nevidomých: při vnímání, je-li slovem usměrňováno a upřesňováno, při formování představ a výtvorů obrazotvornosti, při osvojování si pojmů atd. (Litvak, 1979, s. 152) g) Vůle - Výchova vůle ve škole je nezbytností a jednou z nejdůležitějších komponent výchovně vzdělávací práce, protože jen s pomocí vysoce rozvinutých volních vlastností, jako je např. samostatnost, cílevědomost, vytrvalost, může nevidomý překonat svou nezdravou reakci na nevidomost a na četné obtíže, které pro něho vznikají v poznávací a pracovní činnosti a v celém jeho životě, a stát se plnohodnotným členem společnosti. (Litvak, 1979, s. 166) Každý činitel má v kompenzaci svou specifickou úlohu, a proto je potřeba rozvíjet jejich funkčnost co nejdříve po zjištění ztráty zraku a v co největší míře, aby jedinec mohl být plnohodnotně zařazen do intaktní společnosti, pokud možno s jak nejmenším omezením.

17 -17-2 VÝVOJ NEVIDOMÉHO DÍTĚTE PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU Dítě se zrakovým postižením, u kterého je narušená možnost zrakové kontroly při procesu učení se určitým úkonům, má ovlivněn vývoj tělesný tak i duševní a musí používat jiné metody nezákládající se na odezírání zrakem. Důležité rovněž je, aby tyto metody byly vhodně použity současně i s pozitivní podporou rodičů, což z největší části podporuje celkový vývoj dítěte s postižením. Zrakově postižené dítě je sice limitováno v mnoha dovednostech, avšak mělo by se učit dovednosti ve stejném věku jako zdravé děti, například učit se chodit, mluvit, samostatně jíst, a to průměrně mezi jedním a dvěma lety. (Keblová, 2001, s. 22) 2.1 Vývoj motoriky Motorika, tj. celková pohyblivost dítěte, hraje významnou úlohu ve výchově a vzdělávání nevidomého dítěte. Úroveň motoriky významně souvisí s rozvojem řeči, myšlení a laterality. Výrazně je opožděný vývoj hrubé motoriky (pohyby celého těla, pohyby velkých svalových skupin, schopnost dítěte koordinovaně používat tělo jako celek). Hrubá motorika velmi úzce souvisí s lokomocí (aktivní pohyb z místa na místo), která je u nevidomých jedinců nedostatečná a má negativní důsledky na rozvoj i v jiných oblastech. Pro nevidomé dítě je nezbytné správné zvládnutí chůze a je zapotřebí při výcviku velmi pomáhat. Pro správnou chůzi a orientace v prostoru je důležitý výběr obuvi: správná obuv je pevná, podrážky nemají být silné, neboť by bránily rozeznávat povrch. Měly by být z materiálu, který netlumí zvuk kroků, který se odráží od předmětů, kolem nichž dítě prochází, což mu napomáhá v lepší orientaci. Nevidomé dítě se velmi rychle naučí vnímat části svého těla, své ruce, ramena, nohy a chodidla. Následně potom se učí vztahům mezi tělem a prostředím: rozlišit levou a pravou stranu, rozpoznat směr (dolů, nahoru, přes, nad) a umístění (v, na, nad) ve vztahu k vlastnímu tělu. Pojmy jako vpředu, vzadu a naproti nejsou pro dítě samozřejmostí, a proto se je musí naučit. Pro bezpečné zvládnutí mnoha tělesných úkolů je důležité zvládnout rovnováhu, kterou je třeba udržovat hladkými, plynulými pohyby, ne rychlými a trhavými. Vývoj jemné motoriky (schopnosti jako přiměřený prostorový odhad a dobře koordinované pohyby rukou) jako prostředku kompenzace (vnímání hmatem) nebývá

18 -18- natolik poškozen, často bývá na vysoké úrovní, ale je třeba ji adekvátně rozvíjet. (Keblová, 2001) 2.2 Nácvik sebeobslužných činností Sebeobsluha se týká těchto okruhů činností: - stravovací obslužné úkony (jídlo, pití), - hygiena (udržování stolice, čistota, umývání se), - oblékání a obouvání. S nácvikem a spoluprácí dítěte se začíná již od jednoho roku, tedy v době, kdy dítě již neklade odpor při těchto činnostech. Možnost, jak dítě připravovat na základy sebeobsluhy, je rozvíjet jeho manuální a rozumové schopnosti prostřednictvím hry, u které dochází k nenásilnému zautomatizování některých pohybů či nácviku různých zásad. Kamenická, Halasová a Múdra (in Finková, Ludíková, Růžičková, 2007) rozdělují hry do základních skupin: 1. hry s reálnými předměty dítě si hraje s běžnými předměty denní potřeby (přelévání vody z nádoby do nádoby, přesypává lentilky z krabičky do talíře) a účelem není, aby se dítě napilo nebo najedlo, 2. hry s hračkami, které připomínají reálné předměty pomůcky, které jsou kopií předmětů denní potřeby (žehlička, plastové kladívko, kartáč a oblečky pro panenky) a manipulaci s nimi se dítě aktivně připravuje na práci s reálnými předměty, 3. hry s jinými hračkami hračky, které rozvíjejí jemnou či hrubou motoriku, paměť nebo fantazie (stavebnice, skládačky, plastelína), 4. hry slovní rozvíjí se slovní zásoba, myšlení, sociální zralost a komunikace. Hlavní zásady nácviku sebeobslužných dovedností: - nevidomé dítě potřebuje ke zvládnutí každé dovednosti mnohem více času a mnohonásobné opakování, - osvojování základní sebeobsluhy začlenit do každodenního života, zapojit do hry, aby to nebyl jen holý nácvik a bezduchý dril, - vysledovat optimální dobu pro danou dovednost, - klást na dítě přiměřené nároky vyvarovat se vysokých nebo nízkých nároků, - vzorové postupy pro učení a nácvik dovedností neexistují, s ohledem na individualitu každého dítěte není ani dobré je zavádět,

19 nepořádek a špinavé dítě jsou samozřejmou součástí každé samostatné činnosti, zvláště pak nové, - rodiče by měli být za dítětem zezadu, při nové neznámé činnosti mohou položit ruku dítěte na svou ruku a předvést mu tak pohyby, později mu ruku vést, - pozor na nadbytečný slovní doprovod vysvětlit je možné i neverbálním způsobem (signálem pro porozumění situace, položit hlasitě talíř, otevřít skříň), - pro nevidomé dítě je nejlepším způsobem učení nápodobou, to znamená, že mu všechny činnosti jsou předvedeny (ruku na ruku, tělo na tělo) a zvýrazněny všemi možnými prostředky (zvukem, čichem ), - výsledek každé činnosti, kterou dítě dělá, závisí na míře a kvalitě vytvořených představ; důležitá je znalost souvislosti, představa o tom, jak vypadá celá činnost nebo vědomí ukončení činností, - dbát na pořádek ve věcech (více než u intaktních dětí), zavést systém, věci nepokládat volně ale na poličky, do zásuvek, košíků, přihrádek; přidělit dítěti stálé místo u stolu. (Kochová in Hradílková, 1998) Při oblékání a obouvání nejvíce schází dítěti možnost zrakové kontroly, tedy odpozorování. V obou případech se jedná o částečný časový posun dětských dovedností. (Keblová, 2001) Správný vývoj celé osobnosti dítěte s postižením je závislý na mnoha faktorech. Hodně záleží na rodičích, kteří musí sledovat vývoj svého dítěte a postupně dávat dítěti takové úkoly a povinnosti, které budou podporovat jeho vývoj. Důležité je rovněž, aby si rodiče uvědomili, že chybějící zrak není možné nahradit pouhým sluchem nebo hmatem, a že touto ztrátou bude ovlivněno celé vnímání.

20 -20-3 PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V předškolním věku se každé dítě nejčastěji pohybuje ve dvou různých prostředích, prvním je nejbližší rodina (rodiče a sourozenci) a dalším je kolektiv dětí v mateřské škole. Obě prostředí mají obrovský vliv na utváření celé osobnosti. 3.1 Rodina Rodina je nejmenší sociální skupinou, která má pro každého jedince v jakémkoli věku obrovský a rozhodující význam. Čím menší dítě nebo čím vyšší stupeň postižení, o to více se násobí úloha rodiny v životě jedince. Prvním a nejdůležitějším životním prostředím dítěte je rodina. Nenahraditelnost rodiny spočívá především v přirozeném vytváření podmínek pro optimální vývoj dítěte. (Balunová, Heřmánková, Ludíková, 2001, s. 13) Rodina plní své základní funkce (výchovná, ekonomicko-zabezpečovací, domestikační a citová) a vede k uspokojování základních potřeb dítěte, tj. potřeba přiměřeného množství a kvality podnětů, potřeba citové vazby a další. Dítě s postižením se ve svých základních potřebách neliší od dětí zdravých, ale naopak požaduje uspokojování zmíněných potřeb ve vyšší míře. První poznání, že s dítětem není něco v pořádku, znamená pro rodiče nevyhnutelný otřes v postojích a jejich představách a je tím nepochybně ovlivněn celý rodinný život. Rodiče jsou nuceni přebudovat soustavu hodnot, která dosud v rodině platila, upravit denní rozvrh a jinak plánovat do budoucna. To vše dohromady se projeví jako mimořádná zátěž, s níž se rodiče a nejbližší osoby musí co nejdříve vyrovnat. (Balunová, Heřmánková, Ludíková, 2001) V tomto těžkém období se objevují u rodičů tzv. obranné reakce, které jsou vyvolané odhalením handicapu. 1. Fáze šoku skutečnost, že dítě je postižené, je subjektivně nepřijatelná a nutně musí vyvolat šokovou reakci. Obranným mechanismem je popření skutečnosti a rodič odmítá vzniklou situaci akceptovat. 2. Fáze hledání viníka často se jedná o osoby nejbližší (manžel, manželka), rovněž lékař a zdravotnický personál. Vina je také často promítána dovnitř, tj. do rodiče samotného. 3. Fáze role trpitelů rodiče vyžadují přehnaný ohled a toleranci okolí.

21 Fáze únikových reakcí pasivní obrana je únik ze situace, kterou rodiče nedovedou uspokojivě zvládnout nebo se s ní vyrovnat. Projevuje se odložením dítěte a odchodem jednoho z rodičů z rodiny. Reakcí je také tzv. náhrada jednoho zdroje upokojení jiným, který je dostupnější, např. aktivita ve sdružení pro děti s postižením. Nepřijatelný v zájmu dítěte je přesun pozornosti do profesní oblasti. 5. Fáze vyrovnání se s realitou tohoto postoje nedosáhne každý rodič. V některých případech dojde k obrannému mechanismu, který se projeví především hyperprotektivním, nekritickým a ochranným postojem, který dítě omezuje a drží ho v infantilním chování. V jiných případech jde o přetrvávání perfekcionistických, ambiciózních postojů, které nepřiměřenou náročností nerespektují postižení dítěte vůbec. Někdy se objevuje i rezignace na výchovu a případné zavržení dítěte. (Balunová, Heřmánková, Ludíková, 2001) Rovněž pro sourozence dítěte s postižením představuje odhalení jeho zrakového handicapu podobnou zátěž jako pro rodiče. Uplatňováním empatie, citlivosti a přiměřenosti ve svých představách a nárocích minimalizuje traumatizaci zdravých dětí a pomáhá jim přijmout postižení sourozence. Zdrojem potřebné chápající podpory jsou často prarodiče, kteří rovněž zažívají prvotní šok jako ostatní členové rodiny. Snaží se rovněž získat informace o handicapu a možnostech pomoci z jejich strany. Přijetí této pomoci od prarodičů může napomoci rychlejšímu překonání a vyrovnání se s náročnou životní situací. (Balunová, Heřmánková, Ludíková, 2001) Většina rodin je však schopna vzniklou situaci realisticky posoudit a najít adekvátní řešení. Vytvoří podmínky pro příznivý vývoj dítěte, vedou je k samostatnosti a ihned se informují o možnostech speciální péče a vzdělávání dítěte. Důležité je, aby rodiče dítěte s postižením co nejdříve vyhledali odborníky, kteří jim pomohou vytvořit optimální prvotní vztah k dítěti a podpoří správnou výchovu dítěte. Odborníci pracují s rodiči podle speciálních programů pro děti s postižením a to s vědomím, že: - rodičům je nezbytné poskytnout pomoc neprodleně a přístupnou formou, - rodiče musí být poučeni o diagnóze již v nejranějším možném věku dítěte. Velmi přínosná jsou rovněž pravidelná setkávání rodičů dětí se stejným postižením, kde si předávají své zkušenosti, získávají informace využitelné pro výchovu svého

Integrace zrakově postižených dětí do mateřských a základních škol ve Zlínském kraji. Lenka Prachařová

Integrace zrakově postižených dětí do mateřských a základních škol ve Zlínském kraji. Lenka Prachařová Integrace zrakově postižených dětí do mateřských a základních škol ve Zlínském kraji Lenka Prachařová Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá problematikou integrace zrakově postižených

Více

Žák se zbytky zraku v běžné ZŠ a v ZŠ pro zrakově postižené

Žák se zbytky zraku v běžné ZŠ a v ZŠ pro zrakově postižené MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Žák se zbytky zraku v běžné ZŠ a v ZŠ pro zrakově postižené Bakalářská práce Brno 2007 Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Mgr. Petra

Více

Služby pro zrakově postižené děti a mládež v Českých Budějovicích

Služby pro zrakově postižené děti a mládež v Českých Budějovicích Průvodce pro rodiče zrakově postižených dětí a mládeže sociálními službami, které jsou poskytovány v Českých Budějovicích. Služby pro zrakově postižené děti a mládež v Českých Budějovicích (výtah z obhájené

Více

2 Výchova a vzdělávání žáků se zrakovým postižením... 15. 3 Výtvarný projev žáka se zrakovým postižením... 24

2 Výchova a vzdělávání žáků se zrakovým postižením... 15. 3 Výtvarný projev žáka se zrakovým postižením... 24 Úvod... 5 1 Jedinec se zrakovým postižením... 6 1.1 Definice, vymezení pojmu, stupně zrakového postižení... 6 1.2 Význam doby vzniku zrakového postižení... 8 1.3 Psychosomatický vývoj jedince se zrakovým

Více

Metodika pro pedagogy základních škol

Metodika pro pedagogy základních škol Metodika pro pedagogy základních škol Projekt Modely inkluzivní praxe v základní škole TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Obsah Potřeby žáků

Více

Raná péče a integrace zrakově postižených dětí

Raná péče a integrace zrakově postižených dětí MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Lékařská fakulta Raná péče a integrace zrakově postižených dětí bakalářská práce vedoucí práce: MUDr. Tomáš Jurečka vypracovala: Kateřina Vávrová Optika a optometrie Brno,

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Edukace žáků s Downovým syndromem v základní škole speciální Diplomová práce Brno 2008 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Dagmar Přinosilová,

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta

MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Brno 2008 Bc. Zuzana Silvestrová MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Dramaterapie Diplomová práce Brno 2008

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav speciálněpedagogických studií Bakalářská práce Veronika Vychopeňová HRA A HRAČKA U DÍTĚTE PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU S PORUCHOU BINOKULÁRNÍHO VIDĚNÍ Olomouc

Více

Pedagogika 2. ročník Sociální činnost

Pedagogika 2. ročník Sociální činnost Pedagogika 2. ročník Sociální činnost Mgr. Eva Juríková 1. vydání Učební a studijní texty vzniklé v rámci projektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK vydalo SOU a SOŠ SČMSD, Lomnice

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Brno 2005 Karel Mach 1 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Pedagogická fakulta KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY V růžovém sadu Diplomová práce Vedoucí

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Ústav speciálněpedagogických studií HANA ČÍŠECKÁ

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Ústav speciálněpedagogických studií HANA ČÍŠECKÁ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií HANA ČÍŠECKÁ III. ročník kombinované studium Obor: Speciální pedagogika předškolního věku ROZVOJ GRAFOMOTORIKY U

Více

Speciální pedagogika v práci pečovatelky

Speciální pedagogika v práci pečovatelky Evropský sociální fond Praha & EU: Evropský Investujeme sociální do vaší fond budoucnosti Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Učební text pro Dívčí katolické střední školy Speciální pedagogika

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta

MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky Školní vzdělávací program Základní školy speciální Jihlava Diplomová práce Brno 2009 Vedoucí diplomové práce: Prof. PhDr. Marie Vítková,

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝBĚR POVOLÁNÍ ZRAKOVĚ POSTŽENÝCH ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL S OHLEDEM NA ZVOLENOU FORMU VZDĚLÁVÁNÍ

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝBĚR POVOLÁNÍ ZRAKOVĚ POSTŽENÝCH ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL S OHLEDEM NA ZVOLENOU FORMU VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky Bc. LENKA MITRYCHOVÁ II. ročník kombinované studium obor: SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ ANDRAGOGIKA VÝBĚR POVOLÁNÍ ZRAKOVĚ POSTŽENÝCH

Více

Práce vychovatele na základní škole pro zrakově postižené

Práce vychovatele na základní škole pro zrakově postižené Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií Práce vychovatele na základní škole pro zrakově postižené Bakalářská práce Vedoucí práce: Mgr. Dita Finková, Ph.D.

Více

Výchovně vzdělávací strategie pedagoga při práci s dítětem s dětskou mozkovou obrnou. Jana Mikulíková

Výchovně vzdělávací strategie pedagoga při práci s dítětem s dětskou mozkovou obrnou. Jana Mikulíková Výchovně vzdělávací strategie pedagoga při práci s dítětem s dětskou mozkovou obrnou Jana Mikulíková Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Abstrakt česky Bakalářské práce je zaměřena na dětskou mozkovou obrnu

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky POSILOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH A PRACOVNÍCH KOMPETENCÍ OSOB SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM Diplomová práce Brno 2007 Vedoucí diplomové práce: PhDr.

Více

1 SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A JEJICH ETIOLOGIE. 1.1 Specifické poruchy učení definice, klasifikace

1 SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A JEJICH ETIOLOGIE. 1.1 Specifické poruchy učení definice, klasifikace 8 1 SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A JEJICH ETIOLOGIE 1.1 Specifické poruchy učení definice, klasifikace V odborné literatuře pedagogické, psychologické se setkáváme s termínem specifické poruchy učení a chování,

Více

výzkumné části, její součástí je vymezení hlavních cílů a metod šetření, charakteristika místa šetření, uvedení kazuistik žáků individuálně

výzkumné části, její součástí je vymezení hlavních cílů a metod šetření, charakteristika místa šetření, uvedení kazuistik žáků individuálně Úvod Tematiku integrace a prointegračních či inkluzivních snah a jejich reálných možností v aktuálních podmínkách české společnosti, jsem zvolila na základě vlastní zkušenosti a osobní angažovanosti v

Více

METODIKA PRO PRÁCI PRÁCE ASISTENTA PEDAGOGA

METODIKA PRO PRÁCI PRÁCE ASISTENTA PEDAGOGA METODIKA PRO PRÁCI PRÁCE ASISTENTA PEDAGOGA PŘI APLIKACI PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ U ŽÁKŮ SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM Mgr. Jana Jana Janková Janková a kolektiv SYSTÉMOVÁ PODPORA INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR METODIKA

Více

ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA EDUKACE ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA EDUKACE ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA EDUKACE ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI EVA ZEZULKOVÁ MARTIN KALEJA CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, BŘEZEN 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo

Více

VYUŽITÍ MULTISMYSLOVÉ MÍSTNOSTI SNOEZELEN U DĚTÍ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM

VYUŽITÍ MULTISMYSLOVÉ MÍSTNOSTI SNOEZELEN U DĚTÍ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky VYUŽITÍ MULTISMYSLOVÉ MÍSTNOSTI SNOEZELEN U DĚTÍ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM Diplomová práce Brno 2009 Vypracovala: Vedoucí diplomové

Více

kapitoly ze speciální pedagogiky

kapitoly ze speciální pedagogiky kapitoly ze speciální pedagogiky PhDr. Veronika Blažková, Ph.D. Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na p edf Uk p raha (cz.1.07/1.3.00/19.0002)

Více

Jazyková korektura nebyla provedena, za jazykovou stránku odpovídá autor.

Jazyková korektura nebyla provedena, za jazykovou stránku odpovídá autor. Průvodka dokumentem: Počet úrovní nadpisů 2 Názvy stylů: úroveň 1 styl Nadpis 1 úroveň 2 styl Nadpis 2 Znak # označuje začátek kapitoly. Znak $ je na začátku a na konci odlišně formátovaného textu. Vložený

Více

Metodika práce se žákem s tělesným postižením a zdravotním znevýhodněním. Eva Čadová a kolektiv

Metodika práce se žákem s tělesným postižením a zdravotním znevýhodněním. Eva Čadová a kolektiv Metodika práce se žákem s tělesným postižením a zdravotním znevýhodněním Eva Čadová a kolektiv Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Metodika práce se žákem s tělesným postižením a zdravotním

Více

opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu Dílčí část Jana Janková a kolektiv A oslabení zrakového vnímání zrakového postižení

opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu Dílčí část Jana Janková a kolektiv A oslabení zrakového vnímání zrakového postižení KATALOG podpůrných opatření Dílčí část pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zrakového postižení A oslabení zrakového vnímání Jana Janková a kolektiv KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ DÍLČÍ ČÁST

Více

Vývojová psychologie pro sociální práci

Vývojová psychologie pro sociální práci Vývojová psychologie pro sociální práci Vývojová psychologie pro sociální práci Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s: Autoři: PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D., MBA 1,2 RNDr. Hana Kuželová

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Sport sluchově postižených Sport for people with hearing impairment České Budějovice 2011 Vedoucí diplomové

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Ústav speciálněpedagogických studií. Bc. Zdenka Ouhelová 3. ročník Obor: Speciální pedagogika

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Ústav speciálněpedagogických studií. Bc. Zdenka Ouhelová 3. ročník Obor: Speciální pedagogika UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií Bc. Zdenka Ouhelová 3. ročník Obor: Speciální pedagogika METODY DRAMATICKÉ VÝCHOVY V ROZVOJI KOMUNIKACE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO

Více