6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 6.2.15. Vyučovací předmět: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE. Charakteristika vyučovacího předmětu 2."

Transkript

1 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede y k získání základních uživatelských dovedností v různých oborech lidské činnosti a přispívá k vytváření životní a profesní orientace ů. Koncepce vzdělávací oblasti Člověk a svět práce vychází z konkrétních životních situací, v nichž žáci přicházejí do přímého kontaktu s lidskou činností a technikou v jejich rozmanitých podobách a širších souvislostech. Vzdělávací oblast Člověk a svět práce se cíleně zaměřuje na praktické pracovní dovednosti a návyky a doplňuje celé základní vzdělání o důležitou složku nezbytnou pro uplatnění člověka v dalším životě a ve společnosti. Tím se odlišuje od ostatních vzdělávacích oblastí a je jejich určitou protiváhou. Je založena na tvůrčí myšlenkové spoluúčasti ů. Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a svět práce je rozdělen na 2. stupni na šest tematických okruhů: Práce s technickými materiály, Design a konstruování, Pěstitelské práce a chovatelství, Provoz a údržba domácnosti, Příprava pokrmů, Svět práce. Tematický okruh Svět práce je určen pro 8. a 9. ročník. Je povinný pro všechny y v plném rozsahu. Vzdělávací obsah je realizován v průběhu celého základního vzdělávání a je určen všem ům (tedy chlapcům i dívkám bez rozdílu). Žáci se učí pracovat s různými materiály a osvojují si základní pracovní dovednosti a návyky. Učí se plánovat, organizovat a hodnotit pracovní činnost samostatně i v týmu. Ve všech tematických okruzích jsou žáci soustavně vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při práci. V závislosti na věku ů se postupně buduje systém, který ům poskytuje důležité informace ze sféry výkonu práce a pomáhá jim při odpovědném rozhodování o dalším profesním zaměření. Proto je vhodné zařazovat do vzdělávání ů co největší počet tematických okruhů. Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí ů tím, že vede y k: - pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za kvalitu svých i společných výsledků práce - osvojení základních pracovních dovedností a návyků z různých pracovních oblastí, k organizaci a plánování práce a k používání vhodných nástrojů, nářadí a pomůcek při práci i v běžném životě ź vytrvalosti a soustavnosti při plnění zadaných úkolů, k uplatňování tvořivosti a vlastních nápadů při pracovní činnosti a k vynakládání úsilí na dosažení kvalitního výsledku - poznání, že technika jako významná součást lidské kultury je vždy úzce spojena s pracovní činností člověka - autentickému a objektivnímu poznávání okolního světa, k potřebné sebedůvěře, k novému postoji a hodnotám ve vztahu k práci člověka, technice a životnímu prostředí - chápání práce a pracovní činnosti jako příležitosti k seberealizaci, sebeaktualizaci a k rozvíjení podnikatelského myšlení - orientaci v různých oborech lidské činnosti, formách fyzické a duševní práce a osvojení potřebných poznatků a dovedností významných pro možnost uplatnění, pro volbu vlastního profesního zaměření a pro další životní a profesní orientaci Místo realizace : učebna PC, školní dílna, školní pozemek a nejbližší okolí školy, třída, ovská kuchyňka

2 Možné formy a metody práce : Převládají práce v odborných učebnách (učebna PC,dílna,kuchyňka,školní pozemek a okolí), minimální výuka ve třídě (frontální výuka),besedy,exkurze (do různých výrobních podniků a vybraných institucí-vliv na výběr budoucího povolání,dalšího studia),práce ve skupinách (spolupráce na řešení jednoduchých i složitějších úkolů, si uvědomí sebe sama při zapojení do společného řešení problému,přebírá zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů hodnotí),projektové práce ( využívá znalostí a vědomostí k získání dovedností při práci s různými materiály,při přípravě jídel,sestrojení modelu podle schématu apod.),práce s učebnicí,plán,náčrty,pracovní listy,výukový program na PC,problémové vyučování,diskuse. Klíčové kompetence Kompetence k učení : vést y k zodpovědnosti za své vzdělání,umožnit ům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení -na praktických příkladech vysvětlujeme smysl a cíl učení a posilujeme pozitivní vztah k učení -podporujeme samostatnost a tvořivost -učíme y plánovat,organizovat a vyhodnocovat jejich činnost -ve výuce se zaměřujeme na aktivní dovednosti,učivo používáme jako prostředek k jejich získání -motivujeme k učení-snažíme se cíleně vytvářet takové situace,v nichž má radost z učení -při hodnocení používáme ve zřetelné převaze prvky pozitivní motivace -učíme trpělivosti Kompetence k řešení problémů : podněcovat y k tvořivému myšlení,logickému uvažování a k řešení problémů -učíme y nebát se problémů -podporujeme různé přijatelné způsoby řešení problému -podporujeme samostatnost,tvořivost a logické myšlení -podporujeme využívání moderní techniky při řešení problémů Kompetence komunikativní :vést k otevřené,všestranné a účinné komunikaci -vedeme y,aby otevřeně vyjadřovali svůj názor podpořený logickými argumenty -vedeme y k pozitivnímu vnímání své školy,obce,sebe a ostatních lidí -vedeme y k pozitivní prezentaci a reprezentaci svojí osoby a svojí školy na veřejnosti -netolerujeme agresivní,hrubé,vulgární a nezdvořilé projevy chování Důsledně vyžadujeme dodržování pravidel stanovených ve školním řádu,v řádech odborných pracoven,řádu akcí mimo školu (umožňujeme ům podílet se na sestavování těchto pravidel) Kompetence sociální a personální :rozvíjet u ů schopnost spolupracovat,pracovat v týmu,respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých -podporujeme skupinovou výuku -učíme y pracovat v týmech,učíme je vnímat vzájemné odlišnosti jako podmínku efektivní spolupráce Kompetence občanské :vychovávat y jako svobodné občany,plnící si své povinnosti,uplatňující si svá práva a respektující práva druhých,jako osobnosti zodpovědné za svůj život,své zdraví a své životní prostředí,jako ohleduplné bytosti,schopné a ochotné účinně pomoci v různých situacích -netolerujeme sociálně patologické projevy a chování (drogy,šikana,kriminalita) -netolerujeme projevy rasismu,xenofobie,nacionalismu -netolerujeme agresivní,hrubé,vulgární a nezdvořilé projevy chování -netolerujeme nekamarádské chování a odmítání požadované pomoci -důsledně dbáme na dodržování pravidel chování ve škole

3 -neustále monitorujeme chování ů,včas přijímáme účinná opatření -v rámci předmětu seznamujeme y s vhodnými právními normami -vedeme y k aktivní ochraně jejich zdraví a k ochraně životního prostředí Kompetence pracovní:vést y k pozitivnímu vztahu k práci,naučit y používat při práci vhodné materiály,nástroje a technologie,naučit y chránit své zdraví při práci,pomoci ům při volbě jejich budoucího povolání -vedeme y k pozitivnímu vztahu k práci -při výuce vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí -důsledně y vedeme k dodržování vymezených pravidel,ochraně zdraví a k plnění svých povinností a závazků -různými formami (exkurze,beseda,film,apod.) seznamujeme y s různými profesemi-cíleně ujasňujeme představu ů o reálné podobě jejich budoucího povolání a o obě vhodného dalšího studia -cíleně motivujeme y k dosažení jimi vhodně zvoleného dalšího studia,budoucího povolání Průřezová témata : Průřezová témata jsou závislá na vzdělávací oblasti OSV : prolíná všemi okruhy všech vzdělávacích oblastí VDO : okruh Občanská společnost a škola - práce s technickými materiály, pěstitelské práce, příprava pokrmů, volba povolání Občan, občanská společnost a stát volba povolání, provoz a údržba domácnosti VMEGS : Objevujeme Evropu a svět příprava pokrmů Jsme Evropané volba povolání MV : Lidské vztahy všechny vzdělávací oblasti EV : Ekosystémy práce s technickými materiály, pěstitelské práce Základní podmínky života pěstitelské práce, příprava pokrmů, provoz a údržba domácnosti Lidské aktivity a problémy životního prostředí provoz a údržba domácnosti, pěstitelské práce, volba povolání, práce s technickými materiály, příprava pokrmů Vztah člověka k prostředí pěstitelské práce, provoz a údržba domácnosti, práce s technickými materiály MeV : Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality všechny vzdělávací oblasti ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE 2. stupeň Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY - provádí jednoduché práce s technickými materiály a dodržuje technologickou kázeň - řeší jednoduché technické úkoly s vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů a nářadí - organizuje a plánuje svoji pracovní činnost - užívá technickou dokumentaci, připraví si vlastní jednoduchý náčrt výrobku

4 - dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při práci s nástroji a nářadím; poskytne první pomoc při úrazu - vlastnosti materiálů, užití v praxi - pracovní pomůcky, nářadí a nástroje - jednoduché pracovní operace a postupy - organizace práce, důležité technologické postupy - technické náčrty a výkresy, technické informace, návody - úloha techniky v životě člověka DESIGN A KONSTRUOVÁNÍ - sestaví podle návodu, náčrtu, plánu, jednoduchého programu daný model - provádí montáž, demontáž a údržbu jednoduchých předmětů a zařízení - dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny práce a bezpečnostní předpisy; poskytne první pomoc při úrazu - stavebnice (konstrukční, elektrotechnické, elektronické), sestavování modelů, tvorba konstrukčních prvků, montáž a demontáž - návod, předloha, náčrt, plán, schéma, jednoduchý program PĚSTITELSKÉ PRÁCE, CHOVATELSTVÍ - volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin - pěstuje a využívá květiny pro výzdobu - používá vhodné pracovní pomůcky a provádí jejich údržbu - prokáže základní znalost chovu drobných zvířat a zásad bezpečného kontaktu se zvířaty - dodržuje technologickou kázeň, zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazu, včetně úrazu způsobeného zvířaty - základní podmínky pro pěstování - zelenina - okrasné rostliny - ovocné stromy - léčivé rostliny, koření - chovatelství - hygiena a bezpečnost chovu PROVOZ A ÚDRŽBA DOMÁCNOSTI

5 - provádí jednoduché operace platebního styku a domácího účetnictví - ovládá jednoduché pracovní postupy při základních činnostech v domácnosti - správně zachází s pomůckami, nástroji, nářadím a zařízením včetně údržby provádí drobnou domácí údržbu - dodržuje základní hygienická a bezpečnostní pravidla a předpisy a poskytne první pomoc při úrazu, včetně úrazu elektrickým proudem - finance, provoz a údržba domácnosti ekonomika domácnosti - elektrotechnika v domácnosti - bezpečnost a ekonomika provozu, nebezpečí úrazu elektrickým proudem PŘÍPRAVA POKRMŮ - používá základní kuchyňský inventář a bezpečně obsluhuje základní spotřebiče - připraví jednoduché pokrmy v souladu se zásadami zdravé výživy - dodržuje základní principy stolování, společenského chování a obsluhy u stolu ve společnosti - dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při úrazech v kuchyni - kuchyně - základní vybavení, udržování pořádku a čistoty, bezpečnost a hygiena provozu - potraviny - výběr, nákup, skladování, skupiny potravin, sestavování jídelníčku - příprava pokrmů - úprava stolu a stolování SVĚT PRÁCE (závazný pro 8. a 9. ročník) - orientuje se v pracovních činnostech vybraných profesí - posoudí své možnosti při rozhodování o volbě vhodného povolání a profesní přípravy - využije profesní informace a poradenské služby pro výběr vhodného vzdělávání - prokáže v modelových situacích schopnost prezentace své osoby při vstupu na trh práce - trh práce - volba profesní orientace - možnosti vzdělávání - náplň učebních a studijních oborů, přijímací řízení, informace a poradenské služby - zaměstnání - pracovní příležitosti v obci (regionu), způsoby hledání zaměstnání, psaní životopisu, pohovor u zaměstnavatele, problémy nezaměstnanosti, úřady práce práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů - podnikání Pč se na II. st. ZŠ vyučuje1h týdně v každém ročníku. Obsah vzdělávacích oblastí konkretizuje ředitelka školy po vzájemné domluvě s vyučujícími každý školní rok.

6 Konkretizace : neuvádět (jen pro naše potřeby 6.ročník : Pěstitelské práce,chovatelství (uvede,ovládá jednoduché prac.postupy na zahradě a při pěstování rostlin obecně,provede jednoduché pěstitelské činnosti a pozorování,předvede způsoby ošetřování rostlin,uvede hlavní zásady pěstování vybraných rostlin,určí základní druh zeleniny,zásady pěstování,uskladnění,uvede základní způsoby ošetřování okrasných dřevin,pokojových rostlin,uvede příklad známých vztahů rostlin a zdraví člověka,prokáže základní znalosti a dovednosti o chovu drobných zvířat,zhodnotí význam chovu zvířat,prokáže osvojení požadovaných základních prac.dovedností a návyků,správně vykonává zadané praktické činnosti,používá vhodné prac.pomůcky,udržuje pořádek na prac.místě,dodržuje zákl.zásady péče o prac. a životní prostředí,dodržuje základy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,zná poskytnutí 1.pomoci při úrazu) Práce s technickými materiály,design a konstruování (sestaví model,zhotoví výrobek podle návodu,náčrtu,plánu,provede zadané praktické činnosti s danými materiálydřevo,plasty,kov,přírodní materiály,při práci používá vhodné prac.pomůcky,nástroje a náčiní a vhodné osobní ochranné prostředky,vyřeší jednoduché technické úkoly s vhodným výběrem materiálu,prac.nástrojů a nářadí,správně zachází s pomůckami,nástroji,nářadím včetně údržby,udržuje pořádek na prac.místě,dodržuje základy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,umí poskytnout 1.pomoc) Příprava pokrmů (používá základní kuchyňský inventář,bezpečně obsluhuje základní spotřebiče,připraví jednoduché pokrmy v souladu se zásadami zdravé výživy,dodržuje základní principy stolování,udržuje pořádek na prac.místě,dodržuje základní hygienická bezpečnostní pravidla,poskytne 1.pomoc při úrazu,dodržuje zákl.zásady péče o pracovní a životní prostředí) : Pěstitelské práce,chovatelství (podzimní a jarní práce na zahradě,základní podmínky pro pěstování rostlin,příprava záhonu,typy půdy,výživa rostlin a půdy,zásady pěstování rostlin,zelenina-druhy,zásady a podmínky pěstování,osivo,sadba,pařeniště,skleníky,rychlení rostlin,sklizeň zeleniny,uskladnění,okrasné rostliny-pěstování vybraných okrasných dřevin,květina v interiéru a exteriéru,základy ošetřování pokojových květin,léčivé rostliny-sběr,pěstování,účinky,chovatelství,chov zvířat v domácnosti,oprava a údržba nářadí,ochrana rostlin a půdy,práce ne zlepšení školního prostředí,hygiena,bezpečnostní předpisy,první pomoc při úrazu,bezpečnost a ochrana zdraví při práci,ochrana pracovního a životního prostředí) práce s technickými materiály, design a konstruování (jednoduché pracovní postupy,organizace práce,technologická kázeň,grafická komunikace-technické náčrty a výkresy,technické informace,technologie,kótování při práci se dřevem,kovem,pravoúhlé promítání,pracovní pomůcky,nářadí a nástroje pro ruční opracováníoprava,údržba,měření a orýsování výrobku,vlastnosti materiálů-dřevo,plasty,kovy,užití v praxi,význam plastů pro rozvoj techniky,práce s materiály-dřevo,plasty,kovypráce s přírodními materiály,práce se dřevem-řezání,vrtání,spojování dřeva,práce s kovy-řezání,pilování,vrtání,úprava kovů proti korozi,práce s plastyřezání,pilování,vrtání,ohýbání,spojování,práce pro zlepšení školního prostředí,hygiena,bezpečnostní předpisy,první pomoc při úrazu,bezpečnost a ochrana zdraví při práci,ochrana životního a pracovního prostředí) příprava pokrmů (základní technologické postupy přípravy pokrmů,zpracování ovoce a zeleniny,příprava pokrmů za studena,základní způsoby tepelné úpravy,příprava pokrmů,hygiena,první pomoc při úrazu,bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 7.ročník

7 : Pěstitelské práce,chovatelství (ovládá jednoduché prac.postupy na zahradě,provede jednoduché pěstitelské činnosti,,předvede způsoby ošetřování rostlin,uvede hlavní zásady pěstování ovoce,ochrana,skladování,uvede základní způsoby ošetřování okrasných dřevin,pokojových rostlin,předvede využití okrasných rostlin v interiéru,pěstuje a využívá květiny pro výzdobu,uvede příklady známých vztahů rostlin a zdraví člověka,uvede možné způsoby zneužití rostlin,prokáže znalost o chovu drobných zvířat,zvířat v domácnosti,zásad bezpečného kontaktu se zvířaty,volí vhodné prac.postupy při pěstování vybraných rostlin,používá vhodné prac.pomůcky,nástroje a náčiní,provádí jejich údržbu,používá osobní ochranné prostředky,udržuje pořádek na pracovním místě,správně vykonává zadané praktické činnosti,dodržuje zákl.zásady péče o prac.a životní prostředí,umí poskytnout 1.pomoc při úrazu,dodržuje základy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) Práce s technickými materiály,design a konstruování (přečte,vypracuje jednoduchý tech.výkres,sestaví model,zhotoví výrobek podle návodu,náčrtu,plánu,vyhledává v technických tabulkách,organizuje a plánuje svoji prac.činnost,provede zadané praktické činnosti s danými materiály-dřevo,plasty,kov,přírodní materiály,při práci používá vhodné prac.pomůcky,nástroje a náčiní a vhodné osobní ochranné prostředky,vyřeší jednoduché technické úkoly s vhodným výběrem materiálu,prac.nástrojů a nářadí,správně zachází s pomůckami,nástroji,nářadím včetně údržby,udržuje pořádek na prac.místě,dodržuje základy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,umí poskytnout 1.pomoc) Příprava pokrmů (používá základní kuchyňský inventář,bezpečně obsluhuje základní spotřebiče,připraví jednoduché pokrmy v souladu se zásadami zdravé výživy,umí sestavit jídelníček podle zásad zdravé výživy i financí v rodině,dodržuje základní principy stolování,společenského chování a obsluhy u stolu ve společnosti,udržuje pořádek na prac.místě,dodržuje základní hygienická bezpečnostní pravidla,poskytne 1.pomoc při úrazu,dodržuje zákl.zásady péče o pracovní a životní prostředí) : Pěstitelské práce,chovatelství(podzimní a jarní práce na zahradě,druhy ovocných rostlin,rozmnožování a řez ovocných rostlin,výživa a hnojení ovocných dřevin,škůdci a ochrana ovocných dřevin,sklizeň a skladování ovoce,šlechtění rostlin,okrasné rostliny-pěstování vybraných okrasných dřevin,květina a její význam,rozdělení a charakteristika okrasných rostlin,základy ošetřování pokojových rostlin,rozmnožování okrasných rostlin,květiny v exteriéru a interiéru-řez,vazba,úprava květin,sušení rostlin,jednoduchá vazba,léčivé rostliny,rostliny jako droga a jejich zneužívání,chovatelství,chov zvířat v domácnosti,oprava a údržba nářadí,ochrana rostlin a půdy, práce na zlepšení školního prostředí,hygiena,bezpečnostní předpisy,první pomoc při úrazu,bezpečnost a ochrana zdraví při práci,ochrana životního a pracovního prostředí) práce s technickými materiály,design a konstruování (grafická komunikace-technické kreslení,technické náčrty a výkresy,čtení technických výkresů v dřevozpracujícím průmyslu i kovovýrobě,základní práce s technickými tabulkami,práce podle technických výkresů s materiály-dřevo,plasty,kov,pracovní pomůcky,nářadí a nástroje pro ruční opracování materiálů-dřevo,plasty,kov,vlastnosti materiálů a jejich využití v praxi,práce se dřevem-řezání,pilování,vrtání,spojování,čepování,lepení,povrchová úprava,práce s kovy-řezání,pilování,vrtání,ohýbání,povrchová úprava,spojování kovů,závity,nýty,pájení,práce s plasty-řezání,pilování,vrtání,ohýbání,spojování,tepelné tvarování,práce pro zlepšení školního prostředí,hygiena,bezpečnostní předpisy,první pomoc při úrazu,bezpečnost a ochrana zdraví při práci,ochrana pracovního a životního prostředí) příprava pokrmů (zdravá výživa,jídelníček,příprava pokrmů,úprava stolu a stolování-jednoduché prostírání,obsluha a chování u stolu,slavnostní stolování v rodině,hygiena,první pomoc při úrazech,bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 8. ročník :

8 Práce s technickými materiály,design a konstruování (přečte,vypracuje jednoduchý tech.výkres,sestaví model,zhotoví výrobek podle návodu,náčrtu,plánu,vyhledává v technických tabulkách,organizuje a plánuje svoji prac.činnost,provede zadané praktické činnosti s danými materiály-dřevo,plasty,kov,přírodní materiály,při práci používá vhodné prac.pomůcky,nástroje a náčiní a vhodné osobní ochranné prostředky,vyřeší jednoduché technické úkoly s vhodným výběrem materiálu,prac.nástrojů a nářadí,správně zachází s pomůckami,nástroji,nářadím včetně údržby,provede montáž a demontáž jednoduchých předmětů a zařízení,udržuje pořádek na prac.místě,dodržuje základy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,umí poskytnout 1.pomoc) svět práce (orientuje se v pracovních činnostech vybraných profesí,posoudí své možnosti při rozhodování o volbě vhodného povolání a profesní přípravy,využije profesní informace a poradenské služby pro výběr vhodného vzdělávání,prokáže v modelových situacích schopnost prezentace své osoby při vstupu na trh práce) Příprava pokrmů (používá základní kuchyňský inventář,bezpečně obsluhuje základní spotřebiče,připraví jednoduché pokrmy v souladu se zásadami zdravé výživy,dodržuje základní principy stolování,společenského chování a obsluhy u stolu ve společnosti,umí připravit tabule k různým příležitostem,udržuje pořádek na prac.místě,dodržuje základní hygienická bezpečnostní pravidla,poskytne 1.pomoc při úrazu,dodržuje zákl.zásady péče o pracovní a životní prostředí) : Práce s technickými materiály,design a konstruování(úloha techniky v životě člověka,zneužití techniky,grafická komunikace,technické náčrty a výkresy,technické informace a technologie,jednoduché pracovní postupy a operace,práce podle technických výkresů s materiály-dřevo,plasty,kov,montáž a demontáž,oprava školního nářadí a náčiní,jednoduché stroje-páka,kladka,kladkostroj,tepelné stroje,tlakové nádoby,práce pro zlepšení školního prostředí,hygiena,bezpečnost a ochrana zdraví při práci) svět práce (lidská práce,charakteristické znaky,objekty a produkty práce,pracovní činnosti,pracovní prostředky,pracoviště a pracovní prostředí) příprava pokrmů (příprava pokrmů,stolování,hygiena,první pomoc při úrazech,bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 9. ročník očekávané výstupy : provoz a údržba domácnosti (provádí jednoduché operace platebního styku a domácího účetnictví,ovládá jednoduché prac.postupy při zákl.činnostech v domácnosti a orientuje se v návodech k obsluze běžných domácích spotřebičů,správně zachází s pomůckami,nástroji,nářadím a zařízením včetně údržby,provádí drobnou domácí údržbu,dodržuje zákl.hygienická a bezpečnostní pravidla,poskytne 1.pomoc při úrazu,dodržuje zákl.zásady péče o prac.a životní prostředí) design a konstruování (sestaví podle návodu,plánu daný model,navrhne a sestaví jednoduché konstrukční prvky a ověří a porovná jejich funkčnost,provede montáž a demontáž,údržbu jednoduchých předmětů a zařízení,sestavuje jednoduché el.obvody,dodržuje zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) svět práce (orientuje se v pracovních činnostech vybraných profesí,posoudí své možnosti při rozhodování o volbě vhodného povolání a profesní přípravy,využije profesní informace a poradenské služby pro výběr vhodného vzdělávání,prokáže v modelových situacích schopnost prezentace své osoby při vstupu na trh práce) učivo :

9 Provoz a údržba domácnosti (provoz a údržba domácnosti,domácí spotřebiče,provoz a údržba domácích spotřebičů,drobné opravy,odpad a jeho ekologická likvidace,úklidové prostředky a postupy,údržba oděvů,finance a provoz domácnosti-rozpočet,příjmy,výdaje,úspora,hotovostní a bezhotovostní platební styk,ekonomika domácnosti,hygiena,bezpečnost a ochrana zdraví při práci,ochrana pracovního a životního prostředí) Design a konstruování (montáž a demontáž,zdroje energie,výroba el.energie,elektrické obvody,zapojení měření,alternativní zdroje energie,zvukové a obrazové nosiče,hygiena,bezpečnost a ochrana zdraví při práci,první pomoc při úrazu el.proudem,ochrana pracovního a životního prostředí) svět práce (trh práce,požadavky kvalifikační a zdravotní,zaměstnání,způsoby hledání zaměstnání,životopis,práce a povinnosti,zákoník práce,podnikání,struktura a druhy organizací,nejčastější formy podnikání,drobné a soukromé podnikání,volba profesní orientace,základní principy,osobní zájmy a cíle,osobní vlastnosti a schopnosti,možnosti vzdělávání,náplň učebních a studijních oborů,informace a poradenské služby)

Člověk a svět práce. Člověk a svět práce. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a svět práce. Člověk a svět práce. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Člověk a svět Člověk a svět 1. 9. ročník Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata 1 hodina

Více

Člověk a svět práce. ZŠ, Praha 10, nám. Bří Jandusů

Člověk a svět práce. ZŠ, Praha 10, nám. Bří Jandusů školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát Člověk a svět práce HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 Člověk a svět práce 2

Více

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vyučovací předmět Pracovní vyučování Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v této vzdělávací

Více

Člověk a svět práce. Předmět: Pracovní činnosti

Člověk a svět práce. Předmět: Pracovní činnosti Člověk a svět práce Předmět: Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede ţáky k získávání

Více

5.9 Člověk a svět práce Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin Svět práce - 6. a 7. ročník Volí vhodné pracovní postupy při - základní podmínky pro pěstování rostlin Př - celá oblast pěstitelství a pěstování vybraných rostlin - zelenina chovatelství je propojena -

Více

5.9 Člověk a svět práce

5.9 Člověk a svět práce 5.9 Člověk a svět práce Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede ţáky k získání základních uţivatelských dovedností

Více

5.9 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 5.9.1 Vzdělávací obor: Člověk a svět práce 5.9.1.1 Vyučovací předmět: Pracovní činnosti

5.9 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 5.9.1 Vzdělávací obor: Člověk a svět práce 5.9.1.1 Vyučovací předmět: Pracovní činnosti 5.9 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 5.9.1 Vzdělávací obor: Člověk a svět práce 5.9.1.1 Vyučovací předmět: Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Více

5.10 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce

5.10 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 5.10 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 5.10.1 Vzdělávací obor: Člověk a svět práce Vzdělávací předmět: Pracovní činnosti (1. stupeň) Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Předmět pracovní

Více

6.16 Charakteristika vyučovacího předmětu Člověk a svět práce 1. stupeň

6.16 Charakteristika vyučovacího předmětu Člověk a svět práce 1. stupeň 6.16 Charakteristika vyučovacího předmětu Člověk a svět práce 1. stupeň Vyučovací předmět Člověk a svět práce se na 1. stupni vyučuje jako samostatný předmět ve dvou časových obdobích, v 1.-2.ročníku (1.období)

Více

4.9. Člověk a svět práce Vzdělávací oblast je realizována: - v 1. - 5. ročníku prostřednictvím vyučovacího předmětu Praktické činnosti

4.9. Člověk a svět práce Vzdělávací oblast je realizována: - v 1. - 5. ročníku prostřednictvím vyučovacího předmětu Praktické činnosti ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.9. Člověk a svět práce Vzdělávací oblast je realizována: - v 1. - 5. ročníku prostřednictvím vyučovacího předmětu Praktické činnosti - v 6. 9. ročníku

Více

KONCEPCE VÝCHOVY K VOLBĚ POVOLÁNÍ

KONCEPCE VÝCHOVY K VOLBĚ POVOLÁNÍ Základní škola, Liberec, ul. 5.května 64/49, příspěvková organizace tel: 485 105 631 e-mail: info@zs5kveten.cz KONCEPCE VÝCHOVY K VOLBĚ POVOLÁNÍ příloha plánu práce výchovné poradkyně Mgr. Věra ŠEBOROVÁ

Více

5.9.1 Člověk a svět práce (ČaSP)

5.9.1 Člověk a svět práce (ČaSP) 5.9.1 Člověk a svět práce (ČaSP) 5.9.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Člověk a svět práce A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce se cíleně zaměřuje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO ZDRAVÝ ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, příbram BALBÍNOVA 328 261 01 Příbram II se změnami k 1.9.2010 Dokument vstupuje v platnost dnem

Více

školní vzdělávací program č.j. Aktualizace k 1.9.2014 RVP ZV Základní vzdělávání č.j. 81/2013 ŠVP ZV ZŠ a MŠ Brandýsek

školní vzdělávací program č.j. Aktualizace k 1.9.2014 RVP ZV Základní vzdělávání č.j. 81/2013 ŠVP ZV ZŠ a MŠ Brandýsek školní vzdělávací program č.j. Aktualizace k 1.9.2014 č.j. 81/2013 ŠVP ZV HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika ŠVP 3 2.1 Výchovné a

Více

TECHNIKA KOLEM NÁS. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

TECHNIKA KOLEM NÁS. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: TECHNIKA KOLEM NÁS Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Vyučovací předmět umožňuje žákovi poznávání techniky jako nedílnou část životního prostředí, uvědomování si užitečnosti přírodovědných

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ákladní škola a mateřská škola bratří ričů, Ondřejov 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VĚLÁVACÍHO PROGRAU 3.1 aměření školy K vytvoření názvu školního vzdělávacího programu SLUNCE posloužily tři inspirace. Jedním

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č. j. 360/2007 OBSAH 1. Identifikační údaje... 2 2. Charakteristika školy... 3 3. Charakteristika ŠVP... 4 4. Učební plán... 6 5. Učební osnovy... 9 Charakteristika

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Prvouka vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho

Více

Blok předmětů: ČLOVĚK A SPOLEČNOST ( DĚJEPIS, OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA) OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA. Název předmětu:

Blok předmětů: ČLOVĚK A SPOLEČNOST ( DĚJEPIS, OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA) OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA. Název předmětu: Blok předmětů: ČLOVĚK A SPOLEČNOST ( DĚJEPIS, OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA) Název předmětu: OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA 5.5.2.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Filozofie integrovaného vyučovacího předmětu

Více

Školní vzdělávací program Základní škola praktická

Školní vzdělávací program Základní škola praktická Základní škola praktická a základní škola speciální, Krušnohorská 304, Ostrov Školní vzdělávací program Základní škola praktická Aktualizované údaje pro školní rok 2013/2014 Obsah: I. Identifikační údaje

Více

V. 9 Člověk a svět práce

V. 9 Člověk a svět práce 1/5 V. 9 Člověk a svět práce V.9.I 1. stupeň V.9.I. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Člověk a svět práce se vyučuje v 1. až 5. ročníku po jedné hodině týdně. Žáci

Více

Blok předmětů: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Název předmětu: INFORMATIKA

Blok předmětů: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Název předmětu: INFORMATIKA Blok předmětů: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název předmětu: INFORMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Cílem vyučovacího předmětu Informatika je naplňování vzdělávacího obsahu stanoveného

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost. Charakteristika vzdělávacího oboru:

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost. Charakteristika vzdělávacího oboru: Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Charakteristika vzdělávacího oboru: Vzdělávací obor se vyučuje v 6. 9. ročníku (3. období základního vzdělávání) v samostatném předmětu Dějepis a v integrovaných

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň:

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vzdělávání v oblasti Člověk a jeho svět rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a v předškolním

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV a přílohy RVP pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola praktická a základní škola speciální Lomnice nad Popelkou, příspěvková

Více

školní vzdělávací program Číšník, servírka - verze 2. RVP 65-51-H/01 Kuchař číšník 65-51-H/01 Kuchař - číšník odborné zaměření: Číšník, servírka

školní vzdělávací program Číšník, servírka - verze 2. RVP 65-51-H/01 Kuchař číšník 65-51-H/01 Kuchař - číšník odborné zaměření: Číšník, servírka školní vzdělávací program Číšník, servírka - verze 2. 65-51-H/01 Kuchař - číšník odborné zaměření: Číšník, servírka Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační

Více

1 Identifikační údaje

1 Identifikační údaje 1 Identifikační údaje Školní vzdělávací program praktická škola dvouletá Předkladatel: Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice 1, příspěvková organizace ázev

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 Obsah 1 OBSAH... 1 2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2.1 NÁZEV VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU... 3 2.2 PŘEDKLADATEL:... 3 2.3 ZŘIZOVATEL:... 3 2.4 PLATNOST DOKUMENTU:... 3 3 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3.1 ÚPLNOST A

Více