Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace Havlíčkova 1/520, Opava Telefon: Fax /33

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace Havlíčkova 1/520, 746 01 Opava Telefon: 553622904 Fax 553622904/33 E-mail:"

Transkript

1 Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace Havlíčkova 1/520, Opava Telefon: Fax /33 PLÁNY ČINNOSTI ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

2 Základní údaje Název: Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace Adresa: Havlíčkova 1, Opava, Školská zařízení patřící ke škole: internát, školní družina, Speciálně pedagogické centrum (dále jen SPC) pro zrakově postižené SPC pro žáky s vadami řeči, školní jídelna Název zřizovatele: Moravskoslezský kraj Sídlo zřizovatele: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 28. října 117, Ostrava, Organizace školy: Škola je zřízena jako škola pro zrakově postižené a žáky s vadami řeči. Výuka probíhá dle vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta do života, s dodatky. Ve školním roce 2014/2015 dochází do školy 130 žáků, z toho je ubytováno 17 žáků na internátě školy (3 žáci ZŠ a PŠ, Opava, Slezského odboje 5, p. o.), v dozorové skupině je žáků a ve školní družině je zapsáno 80 žáků. Personální zastoupení: 39 pedagogických pracovníků (20 učitelů, 7 vychovatelů, 4 asistenti pedagoga, 8 pracovníků SPC), 2 nepedagogičtí pracovníci (zdravotní sestra a sociální pracovnice), 11 správních zaměstnanců (údržbář, ekonomka, vedoucí školní jídelny, 3 uklízečky, 4 kuchařky, správce ICT ). Při základní škole pracuje občanské sdružení Tandem sdružení rodičů a přátel školy.

3 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLY - školní rok 2014/2015 Hlavní cíle: Oblast výchovně-vzdělávací: Výuku a výchovu zaměřit na hodnocení posunu žáků dle individuálních schopností Dbát na vzájemnou informovanost pedagogů, žáků, rodičů a také veřejnosti. Uvést do praxe etickou výchovu Realizovat aktivity projektů: P-Scales, Restart, Zvyšování kvality vzdělávání zdravotně postižených žáků v přírodovědných předmětech Přírodovědné učebny, Šablony ZŠ Havlíčkova, Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v MSK, Učíme se podnikat, Diagnostické nástroje, ICT a pomůcky pro SPC, Etická výchova. S občanským sdružením Tandem zajišťovat kvalitní využití volného času dětí. Garanti výchovných programů: Multikulturní výchova pí Bělastová Š. Environmentální a globální rozvojová výchova pí Čmelíková Sexuální výchova pí Talůžková Ochrana člověka za mimořádných událostí pí Hendrychová I. Dopravní výchova sl. Kučová Etická výchova pí Hudeczková Prevence sociálně-patologických jevů pí Talůžková Profesní orientace pí Menšíková Sebeobsluha nevidomých pí Škrobánková Zdravotní výchova pí Benatzká Zdravé zuby pí Benatzká Ochrana duševního vlastnictví p. Axman Speciální péče pí Diatilová, p. Franer

4 Oblast ekonomická a materiálně-technická: Zajistit nákup pomůcek do přírodovědných předmětů a vybavení odborných učeben dle projektu. Prosazovat převedení vedlejší budovy a její propojení se ZŠ. Oblast personální: Usnadnit adaptaci novým zaměstnancům školy (zástup za učitele, asistent pedagoga, 2 pedagogové v SPC). Začátkem roku 2015 najít tyflopeda do SPC. Umožnit studium speciální pedagogiky 2 učitelům a 1 vychovatelce, studium ATV asistentu pedagoga a pokračování studia ATV učiteli. Vyhlásit volby do Školské rady. Oblast organizační: Zajišťovat psychologickou a speciálně pedagogickou poradenskou péči pro žáky i rodiče. Ve škole budou pracovat níže uvedené předmětové komise: Název metodického sdružení vedoucí Metodické sdružení nižšího stupně pí Weichtová Předmětová komise jazyků, řečové výchovy a společenských věd (D, OV) pí Talůžková Předmětová komise matematiky, ICT a přírodních věd (F, CH, PŘ, Z) pí Menšíková Předmětová komise výchov (HV, VV, RV, PČ, TV) pí Kramná Koordinátor ŠVP p. Axman Členy jednotlivých metodických orgánů budou pedagogičtí pracovníci vyučující příslušným předmětům. Členové předmětových komisí se dohodnou na plánu jejich činností během měsíce září a tento plán budou průběžně plnit. Scházejí se dle potřeby.

5 Organizace školního roku: Zahájení školního roku 2014/ Podzimní prázdniny 27. a Den otevřených dveří Vánoční prázdniny Pololetní prázdniny Zápis žáků do 1. tříd Jarní prázdniny Velikonoční prázdniny 2. a Hlavní prázdniny Začátek školního roku 2015/ Časový plán pedagogických rad: Úvodní v 8:30 hod. Seznámení se změnami ve složení pracovního kolektivu, podání informací o rekonstrukcích a opravách provedených během prázdnin, organizace školního roku 2014/15, organizace přípravného týdne. Zahajovací v 9:00 hod. Schválení úvazků pedagogických pracovníků, rozdání dokumentace třídním učitelům a vychovatelům, seznámení s rozvrhem žáků a učitelů, seznámení s organizačními záležitostmi nového školního roku, informace o projektech, pověření pedagogů úkoly, pokyny pro práce v prvním týdnu nového školního roku, změny v předpisech a nové předpisy (informace a doporučení MŠMT). Klasifikační - 1. čtvrtletí ve 14:00 hod. hodnocení prospěchu a chování, zaostávající, talentovaní žáci, zvýšená či neomluvená absence, zhodnocení vzdělávacích akcí pro pedagogy. Zápisy výsledků do ŽK. Klasifikační 1. pololetní ve 14:00 hod. uzavření klasifikace za 1. pololetí včetně slovního hodnocení, hodnocení chování žáků, problémy s absencí, udělení výchovných opatření, odeslání hodnotících zpráv em na Zkontrolování dat v PC programu Bakalář. Hodnocení akcí MaK. Průběžná kontrola plnění plánu práce.

6 Klasifikační 3. čtvrtletní ve 14:00 hod. hodnocení prospěchu a chování žáků, projednání negativních jevů ve škole (neomluvená absence, negativní projevy v chování žáků), projednání stavu spolupráce se zákonnými zástupci žáků, informace výchovného poradce o přijímacím řízení. Závěrečná 2. pololetí ve 14:00 hod. uzavření klasifikace za 2. pololetí včetně slovního hodnocení, zapsání do PC programu Bakalář, hodnocení prospěchu a chování žáků za 2. pololetí školního roku, zpráva o činnosti výchovného poradce, zpráva metodika prevence sociálně patologických jevů, koordinátora ŠVP, koordinátora EVVO, hodnocení činnosti SPC, školní družiny a internátu, zájmových kroužků. Kontrola plnění plánu práce školy za školní rok 2014/2015. Odeslání hodnotících zpráv na školní . Porady pracovníků školy: Provozní porady učitelů: středy od 13:30 hod., operativní porady dle potřeby. Provozní porady vychovatelek: poslední čtvrtky v měsíci od 10:00 hod, operativně dle potřeby. Porady vedení školy: každé pondělí od 10:15 hod. Porady SPC každý čtvrtek, od 13:00 hod.

7 Měsíční úkoly: Srpen: 25. až příprava tříd, místností internátu a družiny a ostatních prostor školy na práci ve školním roce 2014/2015 všichni zaměstnanci školení BOZP a PO pro nové zaměstnance pí Čmelíková školení Poruchy chování, Žák s narušenou komunikační schopností pedagogové Etická výchova pedagogové Září: Slavnostní zahájení školního roku 2014/ 2015 v Loutkovém divadle v Opavě. všichni zaměstnanci 4. a Cvičení v přírodě pí Hudeczková, p. Olšar do Upřesnění trvalého rozvrhu hodin, rozvrhu asistentů pedagoga, dozorů, speciální péče, IVP, odpoledních činností a zájmových kroužků pedagogové Tandem pro život Znojmo pí Čmelíková Sportujeme s kamarády z Polska a Slovenska pí Hendrychová I Soustředění talentované ZP mládeže v Žel. Rudě p. Paterek Seznamovací odpoledne dětí z internátu a ŠD pí Hendrychová S., Škrobánková Vyhodnocení soutěže O cenu primátora pí Bělastová do Zpracování individuálních vzdělávacích plánů, plánů EVVO, prevence sociálně-patologických jevů, výchovného poradenství, práce SPC pověření pracovníci Kontrola povinné pedagogické dokumentace pí Čmelíková Tandem pro život 2014 Klokočůvek u Oder pí Čmelíková Celoslovenské športové hry ZP dětí - Levoča pí Hendrychová I., p. Hendrych do Vypracování výroční zprávy o činnosti školy pí Prchalová Zpracování statistických údajů o škole vedení školy Společné třídní schůzky učitelé

8 návštěva IPS na Úřadu práce v Opavě 9. ročník pí Menšíková Kroužek futsalu p. Axman Projekt výuky památkové péče pí Bělastová Říjen: Koloběžkiáda pro děti ŠD a I pí Káňová Mezinárodní šachový turnaj ZPM - Olomouc pí Hendrychová S Potravinová sbírka MSK pí Přiklenková Čtení a psaní Braillova písma pro učitele a AP ZP žáků p. Franer Mezinárodní soutěž v sebeobsluze ZP Levoča p. Franer Prezentace školy na workshopu pro AP v Ostravě p. Franer Implementace etické výchovy pedagogové 27. a Inventarizace majetku ZŠ pověření pracovníci Sběr kaštanů, žaludů, šípků, papíru pí Přiklenková Integrovaný turnaj v goalballe pí Hendrychová I. Beseda s realizátory projektu Práce nás baví pí Menšíková Zpracování statistických údajů o základní škole, ŠD, ubytování, stravování. Odeslání výkazů o činnosti SPC, o ZŠ, o ředitelství. vedení školy Zpracování projektů ZŠ a os Tandem do grantových výběrových řízení. pí Čmelíková Listopad: Pečení perníčků vychovatelé Exkurze na Informu 2014 pro žáky 8 a 9. tříd pí Menšíková Soutěž ve psaní na klávesnici počítače v Praze pí Menšíková Prostorová orientace a samostatný pohyb pro učitele a AP ZP žáků p. Franer Zážitkový pobyt na CEA Sluňákov žáků 9. tříd pí Čmelíková Soutěž ve psaní na PC všemi deseti na OA v Opavě pí Menšíková Soustředění v sjezdovém lyžování p. Paterek Muzikoterapie pro děti na ŠD a I sl. Nováková

9 Turnaj v Boccii dětí ŠD a I Skupinový turnaj žáků 2. stupně floarball Soustředění ZP v goalballe Třídní schůzky, individuální konzultace. Koordinace čtvrtletních písemných prací pí Škrobánková, Hendrychová S. p. Paterek, Hendrych Škrobánková učitelé učitelé Prosinec: Mikuláš čertohrátky žáků ŠD a I pí Káňová Mikuláš ve třídách pí Přiklenková Vánoční výstavka pí Přiklenková, pí. Franerová Pečení vánočního cukroví dětí ŠD a I vychovatelé Vánoční besídka a večeře dětí ŠD a I pí Škrobánková Zpívání na schodech všichni Vánoční furalový turnaj p. Axman Soustředění ZP mládeže v běžeckém lyžování pí Hendrychová I. Koncert Slavíčků v MŠ Eliška, v Krnově, v ZŠ Havlíčkova sl. Bělastová Mezinárodní šachový turnaj pro ZP Praha pí Hendrychová S. Schůzka žáků 9. roč. a jejich rodičů s tř. uč. a pracovníky SPC k profesní orientaci pí Menšíková Leden: Jizerská 50 pí Čmelíková do Zapsání prospěchu žákům do žákovských knížek (u dostatečných a nedostatečných s podpisem rodičů) třídní učitelé do SPC: konzultace k přílohám KL nevidomých žáků pracovníci SPC Schůzka s výborem os Tandem, plán společných akcí vedení školy Maškarní karneval žáků ŠD a I pí Fryčová Zápis dětí do 1. tříd. učitelé I. stupně Rozbor finančních prostředků os Tandem na mimoškolní aktivity, přihlášení do TPŽ 2015 výbor os Tandem Pololetní běžky p. Paterek

10 Výjezd žáků na běžkách pí Hendrychová I. Příprava na zápis do 1. tříd: zajištění informací do tisku vedení školy Únor: LVVZ žáků vyššího stupně pí Hendrychová I Týden zdraví v ŠD a I vychovatelé Sportovní odpoledne dětí ŠD a I pí Hendrychová S Školní ples pí Přiklenková Kontrola pedagogické dokumentace pí Čmelíková Školní kolo zeměpisné olympiády p. Axman Sportovní odpoledne, týden zdraví pí Škrobánková Účast ve výtvarné soutěži Lidická růže pí Kramná Přihlášky pedagogů k dalšímu vzdělávání. Stav studijních plánů, sebevzdělávání pedagogů vedení školy Zpracování finančních prostředků rozpočtu na r ředitelka školy Březen: Velikonoční výstava pí. Franerová Den pro Tibet p. Axman Školní turnaj v soutěži PEXESO pí Hendrychová S., Škrobánková Školní turnaj v přehazované pí Škrobánková, Káňová Akce v knihovně ŠD a I pí Martínková, Fryčová Projekt Čtenářská gramotnost učitelé 1. Stupně Matematická soutěž Klokan a Pythagoriáda pí. Menšíková Soudní líčení žáci 9. tříd pí Talůžková Výtvarná soutěž Lidická růže pí Kramná Kontrola činnosti metodických sdružení, SPC, zájmových kroužků, nepovinných předmětů, plavání, pedagogické dokumentace speciální péče, vybraných písemností žáků vedení školy Den učitelů vedení školy

11 Duben: Den Země p. Olšar Tematický den Finanční gramotnost učitelé 1. stupně Dopravní výchova žáků ŠD a I pí Martínková Školní turnaj v showdownu pí Škrobánková Turnaj ve floarballe pro mladší děti ŠD a I pí Káňová Sběr papíru pí Přiklenková Goalballové soustředění v Plzni p. Paterek, pí Hendrychová I. Organizace třídních schůzek a individuálních konzultací s rodiči o prospěchu a chování žáků. učitelé Objednávka učebnic, učebních textů na šk. rok 2015/16 správci učebnic Kontrola stavu přípravy žáků na přijímací zkoušky, plnění osnov a učiva, koordinace čtvrtletních písemných prací. pověření učitelé Květen: Dílničky ke Dni matek pí Přiklenková pí. Franerová, pí. Fryčová, sl. Nováková Opičí dráha v přírodě ŠD a I pí Káňová Silesia bike merida marathon Opava pí Čmelíková Školní turnaj v badmintonu pí Hendrychová I. Soutěž v prostorové orientaci Slovensko p. Franer Tmavomodrý festival - Brno sl. Bělastová M. Sportovní den atletika pí Hendrychová I., p. Paterek Sportovní hry ZP mládeže Praha pí Hendrychová I. Výtvarná soutěž Radost tvořit pí Kramná Kontrola plnění celoročního plánu práce, písemností žáků, žákovských knížek. Kontrola a doplnění dat do PC programu Bakaláři. pedagogové

12 Červen: Den dětí pí Franerová, sl Nováková, pí Přiklenková Cvičení v přírodě učitelé Futsalový turnaj p. Axman Školní atletické závody p. Paterek Celostátní olympiáda Plzeň pí Hendrychová I. Vyjížďky na tandemových kolech Hendrychovi do Příprava podkladů pro pedagogickou radu, rodičům propadajících žáků písemné oznámení prospěchu, zapsání známek z hlavních předmětů do žákovských knih učitelé do Zajištění vrácení vypůjčených pomůcek do kabinetů, jejich řádné ošetření a uložení správci kabinetů Poučení žáků o bezpečnosti před všemi pořádanými akcemi, na konci měsíce před prázdninami zapsat do žákovských knížek a třídních knih třídní učitelé Rozebrání úrazovosti žáků za školní rok, zkontrolování záznamů o úrazech a opatřeních, které byla provedena zdravotní sestra Uzavření pedagogické dokumentace pedagogové Vypracování harmonogramu prací pro závěr škol. roku vedení školy Zhodnocení plánu prevence sociálně patologických jevů pí Talůžková Zhodnocení plánu environmentální výchovy školy pí Čmelíková Zpracování závěrečné zprávy výchovného poradce pí Menšíková Zhodnocení činnosti metodických sdružení vedoucí MS Uzávěrka výpůjček žákovské a učitelské knihovny pí Talůžková, pí. Weichtová Vypracování závěrečné zprávy SPC pí Diatilová Zhodnocení celoročního plánu práce, zpracování výroční zprávy vedení školy Vypracování učebního plánu na školní rok 2015/16, seznam tříd, úvazky učitelů, podklady pro rozvrh vedení školy Vypracování plánu dovolených pracovníků školy vedení školy Vypracování plánu práce o prázdninách vedení školy

13 Přidělení kabinetů a sbírek, péče o odborné učebny, místnosti ve škole: zodpovídá Suterén kabinet chemie p. Olšar školní dílny p. Paterek modelovna a výtvarná pracovna pí Kramná kabinet TV a tělocvična pí Hendrychová I. učebna a kabinet přírodopisu, park tandemů, rafty pí Čmelíková posilovna p. Paterek SPC logopedické pí Fischerová Přízemí SPC tyflopedické, sklad pomůcek a učebnic pro nevidomé p. Franer multimediální učebna pí Přiklenková sborovna sl Kučová ošetřovna pí Víchová šatna učitelů p. Hendrych L. I. patro logopedická pracovna pí Hammerová logopedické pomůcky pí Hammerová sklad školních potřeb sl. Čeganová sklad učebnic pro ZP 1. st pí Kramná sklad pomůcek 1. st. pí Veselovská pomůcky pro CJ sl. Bělastová II. patro sklad učebnic 2. st. p. Axman učebna hudby, kabinet Hv sl. Bělastová III. patro kabinet M a ICT pí Menšíková pomůcky kabinetu JČ a D pí Bělastová Š. kabinet JČ, D p. Hendrych L. kabinet Z p. Axman žákovská knihovna pí Talůžková videotechnika sl. Bělastová cvičná kuchyň pí Přiklenková kabinet F p. Olšar učitelská knihovna pí Weichtová sborovna pí Hudeczková počítačová učebna pí Menšíková Učebna za INDOŠ učebnou pí Talůžková

14 I.-III. patro učebny snoezelen třídní učitelé sl. Čeganová Péče o výzdobu školy a internátu: vychovatelna II. patro pí Skřečková prostory ve škole pí Kramná prostory ve školní družině vychovatelky ŠD Internát: 1.posch.a schodiště vychovatelky ŠD 2. posch. a schodiště pí Škrobánková 3. posch. a schodiště sl. Nováková Herny ŠD vychovatelky ŠD Pokoje internátu vychovatelky internátu Péče o květiny pí Skřečková

15 Plán kontrolní a hospitační činnosti na školní rok 2014/ 2015 Září: Kontrola pedagogické dokumentace, kontrola žákovských knížek (zápisy o poučení o bezpečnosti žáků atd.), kontrola funkčnosti tělovýchovného nářadí. Hospitující (h.): ředitelka školy (ŘŠ), zástupkyně ředitelky (ZŘ) Kontrola dozorů v jídelně, pravidel stravování h.: ZŘ SPC kontrola způsobu vedení dokumentace h.: ŘŠ Bezpečnost a ochrana zdraví žáků ve škole h.: ZŘ, pí Víchová Říjen: Pozorování se zaměřením na jednotlivé oblasti výchovy a vzdělávání (úroveň komunikace učitel žák, organizace výuky, formování učebních návyků, respektování věkových a individuálních zvláštností žáků, hygienické faktory, osobnost učitele). nižší stupeň srovnání úrovní paralelních tříd, formování učebních návyků, diagnostika problémových žáků, práce asistentů h.: ŘŠ vyšší stupeň adaptace žáků 6. třídy na přechod na 2. stupeň, práce asistentů pedagoga, individualizace výuky, zaměření na speciální péči poskytovanou žákům h.: ZŘ Internát přístup k těžce zrakově postiženým žákům, večerní program, dodržování večerky, ranní vstávání h.: ZŘ. Listopad: Inventarizace hmotného majetku školy ekonomka školy. Krátkodobé, orientační hospitace bez ohlášení h.: ŘŠ, ZŘ. Pozorování na speciální péči - ILP h.: ŘŠ - VPU, LP, ITP h.: ZŘ 9. třída zaměření na budoucí profesní orientaci, hodnocení celkové připravenosti žáků, kontrola vyšetření v osobních složkách žáků h.: ŘŠ Příprava na vyučování u internátních žáků h.: ZŘ Prosinec, leden: Výuka předmětu cizí jazyk, diferencování činností podle schopnosti žáků h.: ŘS, ZŘ Kontrola práce předmětových komisí, plnění plánu uvádějících pedagogů, kontrola pedagogické dokumentace za 1. pololetí h.: ZŘ.

16 Kontrola stavu příprav LVVZ, plateb rodičů, změn ŘŠ, ekonomka školy. Kontrola čerpání dovolených, čerpání FKSP, k inventarizace majetku. Školní družina a internát kontrola odpolední činnosti, činnosti v zájmových kroužcích h.: ZŘ. Únor, březen: Používání ICT ve vyučovacích hodinách, IT gramotnost žáků h.: ŘŠ, ZŘ. Plnění individuálních vzdělávacích plánů dle rozvrhů v návaznosti na tematické plány. 1. stupeň h.: ŘŠ 2. stupeň h.: ZŘ Lyžařský výcvik dodržování BOZ při činnostech h.: ŘŠ Duben: Zadání kontrolních testů z jazykové komunikace a matematiky a její aplikace, BOZ při pracovní výchově h.: ZŘ Krátkodobé hospitace se zaměřením na zrakovou a duševní hygienu, na optimalizaci výukových podmínek, objektivizaci stavu učeben. 1. a 2. stupeň zaměření na neprospívající žáky, diagnostická práce h.: ŘŠ, ZŘ, pracovníci SPC Květen: 1. a 2. stupeň hospitace v TV (sledování zdatnosti žáků a připravenosti na Sportovní hry mládeže zrakově postižených), zdravověda, civilní ochrana, člověk za mimořádných situací h.: ŘŠ, ZŘ, pověření pedagogové Červen: Kontrola veškeré povinné dokumentace. Kontrola cvičení v přírodě, školy v přírodě: dodržování pravidel BOZ, režimu dne. Internát a družina činnost s žáky s ITP a ILP h.: ZŘ SPC kontrola činnosti SPC v terénu h.: ŘŠ.

17 Akční plán EVVO a GRV na školní rok 2014/2015 Dlouhodobé aktivity Konkrétní aktivita Termín Prostředky Projekt plodiny, které ovlivnily Pomůcky z botanické svět - GRV 2014 zahrady Praha, pomůcky z kufru Zlatá nit CEA Sluňákov, využití PC učebny, instalace interaktivní výstavy pro žáky školy Účast na projektech Pomoc misii v celoročně Sbírky, prezentace dopisu Paraguay, Adopce na dálku s fotografiemi z aktivit na globální rozvojová výchova - GRV misii za rok 2014 Spolupráce se ZOO Ostrava celoročně Sběr plodů pro zvířata, účast v soutěži, exkurze, haptické poznávání zvířat, účast na Noci snů Částečné třídění odpadů (papír, Odpovědná osoba Koordinátorka EVVO Koordinátorka EVVO Asistentka pedagoga celoročně Praktické třídění odpadu Všichni plasty, plastová víčka, baterie) zaměstnanci Práce na projektech Jeden svět na celoročně Účast na festivalu, práce Koordinátorka školách a Člověk v tísni - GRV v hodinách, přednášky, etické výchovy diskuze, filmový klub s pozýváním hostů Péče o zeleň v okolí školy celoročně Pěstitelské práce, pracovní Učitelé PČ činnosti Projekt Poznej své město celoročně Práce s mapou, práce Učitelé PRV, s informačními materiály, PŘ, Z, D vycházky po naučných stezkách, exkurze, prezentace s fotografiemi žáků, práce s cz, projekt výuky památkové péče GRV ve výukových předmětech celoročně Začlenění témat z příručky Svět do všech předmětů a aktivit z projektu ENVIGLOB do výuky Výukový program v CEA Sluňákov Výjezd žáků do přírody, pro žáky 9. tříd pracovní listy, exkurze, Lyžařský výchovně vzdělávací zájezd s EVVO tematikou Projekt Les ve škole škola v lese prožitkové aktivity Pobyt v přírodě, přednáška, exkurze Práce v hodinách PŘ, pracovní listy, laboratorní práce Učitelé PŘ, Z, OV koordinátorka EVVO Učitelé TV Koordinátorka EVVO

18 Krátkodobé aktivity, jednorázové akce Konkrétní aktivita Termín Prostředky Odpovědná osoba Víkendové zážitkové pobyty Výjezdy na tandemech, Koordinátorka celoročně lyžích EVVO, učitelé TV Simulační hra Mikrokredity - Publikace GRV trochu Koordinátorka GRV jinak outdoorovové a EVVO zážitkové hry Potravinová sbírka - GRV Sbírka a převoz trvanlivých Asistentka potravin pro potřebné pedagoga Přednáška odborníka na téma: Účast na přednášce Udržitelný rozvoj s diskuzí na Koordinátorka Masarykově střední škole EVVO zemědělské a Vyšší odborné škole v Opavě Hosté a hostitelé Výukový program Koordinátorka ARPOKu v rámci projektu EVVO Experiencing the World Indonésie ostrovy lidojedů - Výukový program Koordinátorka GRV s promítáním v kině v rámci EVVO projektu Planeta 3000 GRV projekt Sněhuláci pro Tematické vyučování, Afriku prožitková aktivita v Koordinátorka přírodě, filmová prezentace, EVVO diskuze Tradice Vánoc, velikonoční Výtvarné práce, pečení jarmark perníčků, černá hodinka, Asistentka , vánoční a velikonoční pedagoga, tradice, výstava výrobků vychovatelky pro veřejnost Den Země Tematický den Na STOPĚ učitelé Aktivita z metodiky projektu Tematické vyučování, ENVIGLOB hledání informací v rodině, pracovní listy, výtvarná aktivita Koordinátorka EVVO Poznámka: Odpovědnými osobami jsou pracovníci, kteří již projekty v minulém období realizovali a mají s nimi nějakou zkušenost. Tito si dále určí tým pedagogů, který bude s nimi na akci pracovat. Vypracovala: Jana Čmelíková

19 CELOROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ Školní rok: 2014/2015 Září: zpracování plánu, stanovení konzultačních hodin, konzultace s učiteli vzhledem ke slovnímu hodnocení a IVP žáků podle potřeby, evidence všech integrovaných a zohledňovaných žáků, domluva s SPC ohledně zajištění vyšetření žáků 5. a 9. roč., založení a zkompletování osobních spisů novým žákům, návštěva žáků 9. ročníku na Úřadu práce v Opavě (IPS), zorganizování schůzky vyučujících v 6. roč. s pracovníky SPC za účelem seznámení s výsledky vyšetření Říjen: kontrola IVP žáků podle potřeb učitelů, účast na poradě s řediteli SŠ a OU informace o studiu a přijímacím řízení, zajištění brožur o SŠ a OU v jednotlivých okresech podle bydliště žáků, účast na prezentaci firem z Opavy a okolí (Perspektivy uplatnění absolventů na trhu práce), pomoc žákům s výukovými potížemi (ve spolupráci s třídním učitelem, dále jen TU), vytipování mimořádně nadaných žáků a zajištění zvýšené péče o ně, přihlášky ke studiu na uměleckých školách, zajištění besedy s organizátory projektu Práce nás baví Listopad: průběžné informace o Dnech otevřených dveří na jednotlivých typech škol, předběžná konzultace s psychologem vzhledem k výsledkům testů na profesní orientaci (TU), účast na prezentační výstavě učebních a studijních oborů INFORMA 2014, poskytnutí základních písemných materiálů rodičům žáků 9. roč. o průběhu přijímacího řízení (TU) Prosinec: individuální konzultace s žáky a rodiči podle potřeby (TU), seznámit s průzkumem zájmu o další vzdělávání žáků 9. roč. třídní učitele a zdravotní sestru, konzultace s rodiči, psychologem a speciálním pedagogem, informace k přihláškám doporučení SPC a PPP o vhodném postupu při konání přijímací zkoušky u žáků s VPU a doporučení SPC o zařazení žáků do režimu speciálního vzdělávání Leden: hodnocení prvního pololetí - poradenství žákům a učitelům, schůzka s rodiči žáků 9. roč. - informace k přihláškám a zápisovým lístkům, přijímacímu a odvolacímu řízení, rozdání přihlášek (TU), využití návštěv středních škol při příležitosti Dne otevřených dveří, práce s přihláškami na SŠ (instrukce k jejich vyplnění, kontrola správnosti údajů) Únor: individuální pohovory s žáky a rodiči o přípravě k přijímacím zkouškám, informační a poradenská činnost pro učitele v souvislosti s přípravou žáků k přijímacím zkouškám (TU) Březen: koordinace přípravy žáků k přijímacímu řízení (učitelé daných předmětů), evidence zápisových lístků Duben: sledování průběhu přijímacího řízení, evidence rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ke studiu (TU), informace k odvolacímu řízení - spolupráce s rodiči, poradenská činnost pro žáky a rodiče v průběhu přijímacího řízení

20 Květen: zajistit informace o volných místech na různých typech škol v případě nepřijetí žáků na zvolený druh školy a pomoc při vyplňování přihlášek, vyhodnocení průběhu a výsledků přijímacího řízení a odvolacího řízení (TU), informační a poradenská činnost pro žáky, kteří neuspěli v přijímacím řízení Červen: přehled o rozmístění vycházejících žáků (TU), individuální konzultace, závěrečné hodnocení úkolů výchovného poradce za školní rok 2014/2015 Během prvního pololetí monitoring zájmu žáků o další studium a budoucí povolání, zvláštní pozornost nerozhodnutým žákům, poskytování informací o SŠ (letáky, termíny Dnů otevřených dveří), individuální poradenství k volbě povolání pro rodiče a žáky, konzultace s vyučujícím pracovních činností v 8. roč. o náplni bloku věnovanému volbě povolání a trhu práce. V průběhu celého školního roku koordinace vyšetření žáků, pomoc při vyplňování dotazníků, spolupráce s PPP v Opavě a s SPC a s dalšími institucemi, spolupráce se školní psycholožkou a speciálními pedagogy, vedení osobních složek žáků, pomoc při řešení osobních problémů žáků, spolupráce s rodiči, informace pro pedagogy a vedení školy. Opava Mgr. Romana Menšíková, výchovná poradkyně. Mgr. Kateřina Prchalová, ředitelka školy

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola, Chrast, U pošty 5, 538 51 Chrast Plán práce výchovného poradce Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Školní rok 2013/2014

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

PLÁN KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOSTI 2012-13

PLÁN KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOSTI 2012-13 Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, 436 01 Litvínov Organizační řád školy Část č. 42 - plán kontrolní a hospitační činnosti na školní rok 2012-13 Čj.: 4/2012-13 Vypracoval: Schválil:

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Celoroční plán školní rok 2015/2016

Celoroční plán školní rok 2015/2016 I. Nejdůležitější úkoly Celoroční plán školní rok 2015/2016 Nejdůležitější úkoly vycházejí především ze Strategie vzdělávání, Plánu dlouhodobého rozvoje školy 2015 2017 a Výroční zprávy o činnosti školy

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Plán kontroly a řízení

Plán kontroly a řízení Č.j.: 2/0209/14 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace Plán kontroly a řízení na školní rok 2014/2015 ZÁŘÍ I. Kontroly - přidělení předmětů, organizace školy

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

ZÁŘÍ 2014. ŘÍJEN 2014 ročník předmět

ZÁŘÍ 2014. ŘÍJEN 2014 ročník předmět ZÁŘÍ 2014 Doplnění školní matriky Evidence ztrát a plnění pojišťovny Upravenost a vzhled chodeb Upravenost a vzhled tříd Kontrola objektu Žáci se zdravotním postižením - zohledňování, individuální plány,

Více

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008-22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Plán práce pro školní rok 2015-2016

Plán práce pro školní rok 2015-2016 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2015-2016 Lutín, září 2015 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE Školní psycholog - poskytuje poradenství žákům (cílové skupině) - poskytuje a

Více

Školská rada 11.9.2013

Školská rada 11.9.2013 Základní škola a mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace Chotíkov 173, 330 17 tel.: +420 377 821 580 e-mail: skola@zs-chotikov.cz Školská rada 11.9.2013 Zuzana Houdková zuzana.houdkova@zs-chotikov.cz

Více

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 Srpen 27. 8. zahajovací porada všech zaměstnanců školy 28. 8. až 30. 8. komisionální zkoušky za 2. pol. šk. roku 2011/2012 30. 8. klasifikační porada za 2. pol. šk. roku 2011/2012

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013 Plán práce Výchovné poradenství 2012/2013 1 I. Oblast volby povolání termín II. Metodická a informační činnost v devátých třídách určit žáka odpovědného za převzetí, předání a prezentaci materiálů k volbě

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok 2014-2015

PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok 2014-2015 Základní škola praktická azákladní škola speciální Králíky Nábřežní 130, Králíky 561 69 www.zspkraliky.cz IČO 61235105 zspkraliky@zspkraliky.cz tel., fax: 465 631 186 PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok 2014-2015

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Foto dokumentace postupné rekonstrukce a vybavenosti. Funkční uspořádání tříd. Vybavení. Počet výukových. výukových programů. Vybavenost pomůckami

Foto dokumentace postupné rekonstrukce a vybavenosti. Funkční uspořádání tříd. Vybavení. Počet výukových. výukových programů. Vybavenost pomůckami 6.2. Autoevaluace školy Součást ŠVP Nejhravější škola podle RVP pro ZŠS a) Podmínky ke vzdělávání Materiální Škola v zahradě Zlepšit podmínky Využívání Počet hodin pro vzdělávání ve zahrady pro odučených

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2009/2010

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2009/2010 Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do nového šk. roku, příprava úvodních besed Spolupráce s PPP Plzeň, pracoviště Domažlice aktualizace zpráv žáků se SVP Příprava materiálů

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HOLZOVA 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní rok 2014/ 2015 1. Úvod Výchovnou poradkyní pro II. stupeň je na ZŠ Brno, Holzova 1, příspěvková organizace Mgr.

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Komplexní plán činnosti školy a plán kontrolní činnosti vedení školy na školní rok 2006/2007

Komplexní plán činnosti školy a plán kontrolní činnosti vedení školy na školní rok 2006/2007 Komplexní plán činnosti školy a plán kontrolní činnosti vedení školy na školní rok 2006/2007 Srpen - velká údržba a úklid obou budov a/ malování a opravy prostor, určených veřejnou prověrkou BOZP b/ oprava

Více

Organizace školního roku 2013/2014

Organizace školního roku 2013/2014 Organizace školního roku 2013/2014 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování začne v pondělí 2. září 2013. První pololetí končí ve čtvrtek 30. ledna 2014. Období školního vyučování ve druhém pololetí

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HOLZOVA 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní rok 2013/ 2014 1. Úvod Výchovnou poradkyní pro II. stupeň je na ZŠ Brno, Holzova 1, příspěvková organizace Mgr.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY. školní rok 2015/2016. Mgr. Miroslav Kettner. ředitel školy

PLÁN PRÁCE ŠKOLY. školní rok 2015/2016. Mgr. Miroslav Kettner. ředitel školy PLÁN PRÁCE ŠKOLY školní rok 2015/2016 Mgr. Miroslav Kettner ředitel školy OBSAH: 1. Řízení a organizace 1.1 Organizační schéma školy 1.2 Vzdělávací program 1.3 Plán porad 1.4 Třídní schůzky 1.5 Přidělení

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PaedDr. Hynek Pálka ředitel školy Zpracoval: Mgr. Jiří Skříček výchovný poradce PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE 1. Na úseku prevence negativních jevů chování:

Více

Komplexní plán činnosti školy a plán kontrolní činnosti vedení školy na školní rok 2007/2008

Komplexní plán činnosti školy a plán kontrolní činnosti vedení školy na školní rok 2007/2008 Komplexní plán činnosti školy a plán kontrolní činnosti vedení školy na školní rok 2007/2008 Srpen - velká údržba a úklid obou budov a/ malování a opravy prostor, určených veřejnou prověrkou BOZP b/ malování

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Organizace školního roku 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Organizace školního roku 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Organizace školního roku 2014/2015 Výňatek z plánu práce školy na školní rok 2014/2015 platný od 1.9.2014 Akce Datum Čas Dny Přípravný týden šk. roku

Více

Brno, Koperníkova 2/4. držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2009 KONTROLNÍ ČINNOST. školní rok 2010/2011

Brno, Koperníkova 2/4. držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2009 KONTROLNÍ ČINNOST. školní rok 2010/2011 Příloha č. 8 Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2009 KONTROLNÍ ČINNOST školní rok 2010/2011 Příloha č. 6 Ročního

Více

Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1

Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1 Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1 Edukace žáka s PAS Vzdělávání žáků s PAS (v ČR 5tis.) - Zkušenosti MŠ, ZŠ, SŠ tradice - Co po ukončení školy????

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Sigmundova SŠs, Lutín

Sigmundova SŠs, Lutín SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, J. Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2008-2009 Lutín, září 2008 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce ŘPV

Více

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská)

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) Měsíc Den Činnost Srpen 25. Pedagogická porada 25. 28. Opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu Přípravné práce na nový školní rok 2014/2015

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Plán environmentální výchovy. pro školní rok 2015/ 2016

Plán environmentální výchovy. pro školní rok 2015/ 2016 Plán environmentální výchovy pro školní rok 2015/ 2016 Základní škola a mateřská škola Hať Na Chromině 2 747 16 1) mapování Počet žáků: 215 Počet pedagogických členů: 18 Zpracovala: Mgr. Šárka Badurová

Více

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Obsah 1. Organizace školního roku 2015-2016 2. Personální

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Komplexní plán činnosti školy a plán kontrolní činnosti vedení školy na školní rok 2010/2011

Komplexní plán činnosti školy a plán kontrolní činnosti vedení školy na školní rok 2010/2011 Komplexní plán činnosti školy a plán kontrolní činnosti vedení školy na školní rok 2010/2011 Srpen - velká údržba a úklid obou budov a/ malování a opravy prostor, určených veřejnou prověrkou BOZP b/ malování

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

Školní program EVVO vzdělávání, výchovy a osvěty

Školní program EVVO vzdělávání, výchovy a osvěty ZŠ a MŠ Ludgeřovice, příspěvková organizace Školní program EO vzdělávání, výchovy a osvěty l. Pracovníci pověření koordinací EO p. Ing. Plačková, p. Mgr. Lišková A VŠICHNI PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI VE ŠKOLE

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Organizace školního roku Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne v pondělí 1. září 2014. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více