Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace Havlíčkova 1/520, Opava Telefon: Fax /33

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace Havlíčkova 1/520, 746 01 Opava Telefon: 553622904 Fax 553622904/33 E-mail:"

Transkript

1 Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace Havlíčkova 1/520, Opava Telefon: Fax /33 PLÁNY ČINNOSTI ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

2 Základní údaje Název: Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace Adresa: Havlíčkova 1, Opava, Školská zařízení patřící ke škole: internát, školní družina, Speciálně pedagogické centrum (dále jen SPC) pro zrakově postižené SPC pro žáky s vadami řeči, školní jídelna Název zřizovatele: Moravskoslezský kraj Sídlo zřizovatele: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 28. října 117, Ostrava, Organizace školy: Škola je zřízena jako škola pro zrakově postižené a žáky s vadami řeči. Výuka probíhá dle vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta do života, s dodatky. Ve školním roce 2014/2015 dochází do školy 130 žáků, z toho je ubytováno 17 žáků na internátě školy (3 žáci ZŠ a PŠ, Opava, Slezského odboje 5, p. o.), v dozorové skupině je žáků a ve školní družině je zapsáno 80 žáků. Personální zastoupení: 39 pedagogických pracovníků (20 učitelů, 7 vychovatelů, 4 asistenti pedagoga, 8 pracovníků SPC), 2 nepedagogičtí pracovníci (zdravotní sestra a sociální pracovnice), 11 správních zaměstnanců (údržbář, ekonomka, vedoucí školní jídelny, 3 uklízečky, 4 kuchařky, správce ICT ). Při základní škole pracuje občanské sdružení Tandem sdružení rodičů a přátel školy.

3 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLY - školní rok 2014/2015 Hlavní cíle: Oblast výchovně-vzdělávací: Výuku a výchovu zaměřit na hodnocení posunu žáků dle individuálních schopností Dbát na vzájemnou informovanost pedagogů, žáků, rodičů a také veřejnosti. Uvést do praxe etickou výchovu Realizovat aktivity projektů: P-Scales, Restart, Zvyšování kvality vzdělávání zdravotně postižených žáků v přírodovědných předmětech Přírodovědné učebny, Šablony ZŠ Havlíčkova, Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v MSK, Učíme se podnikat, Diagnostické nástroje, ICT a pomůcky pro SPC, Etická výchova. S občanským sdružením Tandem zajišťovat kvalitní využití volného času dětí. Garanti výchovných programů: Multikulturní výchova pí Bělastová Š. Environmentální a globální rozvojová výchova pí Čmelíková Sexuální výchova pí Talůžková Ochrana člověka za mimořádných událostí pí Hendrychová I. Dopravní výchova sl. Kučová Etická výchova pí Hudeczková Prevence sociálně-patologických jevů pí Talůžková Profesní orientace pí Menšíková Sebeobsluha nevidomých pí Škrobánková Zdravotní výchova pí Benatzká Zdravé zuby pí Benatzká Ochrana duševního vlastnictví p. Axman Speciální péče pí Diatilová, p. Franer

4 Oblast ekonomická a materiálně-technická: Zajistit nákup pomůcek do přírodovědných předmětů a vybavení odborných učeben dle projektu. Prosazovat převedení vedlejší budovy a její propojení se ZŠ. Oblast personální: Usnadnit adaptaci novým zaměstnancům školy (zástup za učitele, asistent pedagoga, 2 pedagogové v SPC). Začátkem roku 2015 najít tyflopeda do SPC. Umožnit studium speciální pedagogiky 2 učitelům a 1 vychovatelce, studium ATV asistentu pedagoga a pokračování studia ATV učiteli. Vyhlásit volby do Školské rady. Oblast organizační: Zajišťovat psychologickou a speciálně pedagogickou poradenskou péči pro žáky i rodiče. Ve škole budou pracovat níže uvedené předmětové komise: Název metodického sdružení vedoucí Metodické sdružení nižšího stupně pí Weichtová Předmětová komise jazyků, řečové výchovy a společenských věd (D, OV) pí Talůžková Předmětová komise matematiky, ICT a přírodních věd (F, CH, PŘ, Z) pí Menšíková Předmětová komise výchov (HV, VV, RV, PČ, TV) pí Kramná Koordinátor ŠVP p. Axman Členy jednotlivých metodických orgánů budou pedagogičtí pracovníci vyučující příslušným předmětům. Členové předmětových komisí se dohodnou na plánu jejich činností během měsíce září a tento plán budou průběžně plnit. Scházejí se dle potřeby.

5 Organizace školního roku: Zahájení školního roku 2014/ Podzimní prázdniny 27. a Den otevřených dveří Vánoční prázdniny Pololetní prázdniny Zápis žáků do 1. tříd Jarní prázdniny Velikonoční prázdniny 2. a Hlavní prázdniny Začátek školního roku 2015/ Časový plán pedagogických rad: Úvodní v 8:30 hod. Seznámení se změnami ve složení pracovního kolektivu, podání informací o rekonstrukcích a opravách provedených během prázdnin, organizace školního roku 2014/15, organizace přípravného týdne. Zahajovací v 9:00 hod. Schválení úvazků pedagogických pracovníků, rozdání dokumentace třídním učitelům a vychovatelům, seznámení s rozvrhem žáků a učitelů, seznámení s organizačními záležitostmi nového školního roku, informace o projektech, pověření pedagogů úkoly, pokyny pro práce v prvním týdnu nového školního roku, změny v předpisech a nové předpisy (informace a doporučení MŠMT). Klasifikační - 1. čtvrtletí ve 14:00 hod. hodnocení prospěchu a chování, zaostávající, talentovaní žáci, zvýšená či neomluvená absence, zhodnocení vzdělávacích akcí pro pedagogy. Zápisy výsledků do ŽK. Klasifikační 1. pololetní ve 14:00 hod. uzavření klasifikace za 1. pololetí včetně slovního hodnocení, hodnocení chování žáků, problémy s absencí, udělení výchovných opatření, odeslání hodnotících zpráv em na Zkontrolování dat v PC programu Bakalář. Hodnocení akcí MaK. Průběžná kontrola plnění plánu práce.

6 Klasifikační 3. čtvrtletní ve 14:00 hod. hodnocení prospěchu a chování žáků, projednání negativních jevů ve škole (neomluvená absence, negativní projevy v chování žáků), projednání stavu spolupráce se zákonnými zástupci žáků, informace výchovného poradce o přijímacím řízení. Závěrečná 2. pololetí ve 14:00 hod. uzavření klasifikace za 2. pololetí včetně slovního hodnocení, zapsání do PC programu Bakalář, hodnocení prospěchu a chování žáků za 2. pololetí školního roku, zpráva o činnosti výchovného poradce, zpráva metodika prevence sociálně patologických jevů, koordinátora ŠVP, koordinátora EVVO, hodnocení činnosti SPC, školní družiny a internátu, zájmových kroužků. Kontrola plnění plánu práce školy za školní rok 2014/2015. Odeslání hodnotících zpráv na školní . Porady pracovníků školy: Provozní porady učitelů: středy od 13:30 hod., operativní porady dle potřeby. Provozní porady vychovatelek: poslední čtvrtky v měsíci od 10:00 hod, operativně dle potřeby. Porady vedení školy: každé pondělí od 10:15 hod. Porady SPC každý čtvrtek, od 13:00 hod.

7 Měsíční úkoly: Srpen: 25. až příprava tříd, místností internátu a družiny a ostatních prostor školy na práci ve školním roce 2014/2015 všichni zaměstnanci školení BOZP a PO pro nové zaměstnance pí Čmelíková školení Poruchy chování, Žák s narušenou komunikační schopností pedagogové Etická výchova pedagogové Září: Slavnostní zahájení školního roku 2014/ 2015 v Loutkovém divadle v Opavě. všichni zaměstnanci 4. a Cvičení v přírodě pí Hudeczková, p. Olšar do Upřesnění trvalého rozvrhu hodin, rozvrhu asistentů pedagoga, dozorů, speciální péče, IVP, odpoledních činností a zájmových kroužků pedagogové Tandem pro život Znojmo pí Čmelíková Sportujeme s kamarády z Polska a Slovenska pí Hendrychová I Soustředění talentované ZP mládeže v Žel. Rudě p. Paterek Seznamovací odpoledne dětí z internátu a ŠD pí Hendrychová S., Škrobánková Vyhodnocení soutěže O cenu primátora pí Bělastová do Zpracování individuálních vzdělávacích plánů, plánů EVVO, prevence sociálně-patologických jevů, výchovného poradenství, práce SPC pověření pracovníci Kontrola povinné pedagogické dokumentace pí Čmelíková Tandem pro život 2014 Klokočůvek u Oder pí Čmelíková Celoslovenské športové hry ZP dětí - Levoča pí Hendrychová I., p. Hendrych do Vypracování výroční zprávy o činnosti školy pí Prchalová Zpracování statistických údajů o škole vedení školy Společné třídní schůzky učitelé

8 návštěva IPS na Úřadu práce v Opavě 9. ročník pí Menšíková Kroužek futsalu p. Axman Projekt výuky památkové péče pí Bělastová Říjen: Koloběžkiáda pro děti ŠD a I pí Káňová Mezinárodní šachový turnaj ZPM - Olomouc pí Hendrychová S Potravinová sbírka MSK pí Přiklenková Čtení a psaní Braillova písma pro učitele a AP ZP žáků p. Franer Mezinárodní soutěž v sebeobsluze ZP Levoča p. Franer Prezentace školy na workshopu pro AP v Ostravě p. Franer Implementace etické výchovy pedagogové 27. a Inventarizace majetku ZŠ pověření pracovníci Sběr kaštanů, žaludů, šípků, papíru pí Přiklenková Integrovaný turnaj v goalballe pí Hendrychová I. Beseda s realizátory projektu Práce nás baví pí Menšíková Zpracování statistických údajů o základní škole, ŠD, ubytování, stravování. Odeslání výkazů o činnosti SPC, o ZŠ, o ředitelství. vedení školy Zpracování projektů ZŠ a os Tandem do grantových výběrových řízení. pí Čmelíková Listopad: Pečení perníčků vychovatelé Exkurze na Informu 2014 pro žáky 8 a 9. tříd pí Menšíková Soutěž ve psaní na klávesnici počítače v Praze pí Menšíková Prostorová orientace a samostatný pohyb pro učitele a AP ZP žáků p. Franer Zážitkový pobyt na CEA Sluňákov žáků 9. tříd pí Čmelíková Soutěž ve psaní na PC všemi deseti na OA v Opavě pí Menšíková Soustředění v sjezdovém lyžování p. Paterek Muzikoterapie pro děti na ŠD a I sl. Nováková

9 Turnaj v Boccii dětí ŠD a I Skupinový turnaj žáků 2. stupně floarball Soustředění ZP v goalballe Třídní schůzky, individuální konzultace. Koordinace čtvrtletních písemných prací pí Škrobánková, Hendrychová S. p. Paterek, Hendrych Škrobánková učitelé učitelé Prosinec: Mikuláš čertohrátky žáků ŠD a I pí Káňová Mikuláš ve třídách pí Přiklenková Vánoční výstavka pí Přiklenková, pí. Franerová Pečení vánočního cukroví dětí ŠD a I vychovatelé Vánoční besídka a večeře dětí ŠD a I pí Škrobánková Zpívání na schodech všichni Vánoční furalový turnaj p. Axman Soustředění ZP mládeže v běžeckém lyžování pí Hendrychová I. Koncert Slavíčků v MŠ Eliška, v Krnově, v ZŠ Havlíčkova sl. Bělastová Mezinárodní šachový turnaj pro ZP Praha pí Hendrychová S. Schůzka žáků 9. roč. a jejich rodičů s tř. uč. a pracovníky SPC k profesní orientaci pí Menšíková Leden: Jizerská 50 pí Čmelíková do Zapsání prospěchu žákům do žákovských knížek (u dostatečných a nedostatečných s podpisem rodičů) třídní učitelé do SPC: konzultace k přílohám KL nevidomých žáků pracovníci SPC Schůzka s výborem os Tandem, plán společných akcí vedení školy Maškarní karneval žáků ŠD a I pí Fryčová Zápis dětí do 1. tříd. učitelé I. stupně Rozbor finančních prostředků os Tandem na mimoškolní aktivity, přihlášení do TPŽ 2015 výbor os Tandem Pololetní běžky p. Paterek

10 Výjezd žáků na běžkách pí Hendrychová I. Příprava na zápis do 1. tříd: zajištění informací do tisku vedení školy Únor: LVVZ žáků vyššího stupně pí Hendrychová I Týden zdraví v ŠD a I vychovatelé Sportovní odpoledne dětí ŠD a I pí Hendrychová S Školní ples pí Přiklenková Kontrola pedagogické dokumentace pí Čmelíková Školní kolo zeměpisné olympiády p. Axman Sportovní odpoledne, týden zdraví pí Škrobánková Účast ve výtvarné soutěži Lidická růže pí Kramná Přihlášky pedagogů k dalšímu vzdělávání. Stav studijních plánů, sebevzdělávání pedagogů vedení školy Zpracování finančních prostředků rozpočtu na r ředitelka školy Březen: Velikonoční výstava pí. Franerová Den pro Tibet p. Axman Školní turnaj v soutěži PEXESO pí Hendrychová S., Škrobánková Školní turnaj v přehazované pí Škrobánková, Káňová Akce v knihovně ŠD a I pí Martínková, Fryčová Projekt Čtenářská gramotnost učitelé 1. Stupně Matematická soutěž Klokan a Pythagoriáda pí. Menšíková Soudní líčení žáci 9. tříd pí Talůžková Výtvarná soutěž Lidická růže pí Kramná Kontrola činnosti metodických sdružení, SPC, zájmových kroužků, nepovinných předmětů, plavání, pedagogické dokumentace speciální péče, vybraných písemností žáků vedení školy Den učitelů vedení školy

11 Duben: Den Země p. Olšar Tematický den Finanční gramotnost učitelé 1. stupně Dopravní výchova žáků ŠD a I pí Martínková Školní turnaj v showdownu pí Škrobánková Turnaj ve floarballe pro mladší děti ŠD a I pí Káňová Sběr papíru pí Přiklenková Goalballové soustředění v Plzni p. Paterek, pí Hendrychová I. Organizace třídních schůzek a individuálních konzultací s rodiči o prospěchu a chování žáků. učitelé Objednávka učebnic, učebních textů na šk. rok 2015/16 správci učebnic Kontrola stavu přípravy žáků na přijímací zkoušky, plnění osnov a učiva, koordinace čtvrtletních písemných prací. pověření učitelé Květen: Dílničky ke Dni matek pí Přiklenková pí. Franerová, pí. Fryčová, sl. Nováková Opičí dráha v přírodě ŠD a I pí Káňová Silesia bike merida marathon Opava pí Čmelíková Školní turnaj v badmintonu pí Hendrychová I. Soutěž v prostorové orientaci Slovensko p. Franer Tmavomodrý festival - Brno sl. Bělastová M. Sportovní den atletika pí Hendrychová I., p. Paterek Sportovní hry ZP mládeže Praha pí Hendrychová I. Výtvarná soutěž Radost tvořit pí Kramná Kontrola plnění celoročního plánu práce, písemností žáků, žákovských knížek. Kontrola a doplnění dat do PC programu Bakaláři. pedagogové

12 Červen: Den dětí pí Franerová, sl Nováková, pí Přiklenková Cvičení v přírodě učitelé Futsalový turnaj p. Axman Školní atletické závody p. Paterek Celostátní olympiáda Plzeň pí Hendrychová I. Vyjížďky na tandemových kolech Hendrychovi do Příprava podkladů pro pedagogickou radu, rodičům propadajících žáků písemné oznámení prospěchu, zapsání známek z hlavních předmětů do žákovských knih učitelé do Zajištění vrácení vypůjčených pomůcek do kabinetů, jejich řádné ošetření a uložení správci kabinetů Poučení žáků o bezpečnosti před všemi pořádanými akcemi, na konci měsíce před prázdninami zapsat do žákovských knížek a třídních knih třídní učitelé Rozebrání úrazovosti žáků za školní rok, zkontrolování záznamů o úrazech a opatřeních, které byla provedena zdravotní sestra Uzavření pedagogické dokumentace pedagogové Vypracování harmonogramu prací pro závěr škol. roku vedení školy Zhodnocení plánu prevence sociálně patologických jevů pí Talůžková Zhodnocení plánu environmentální výchovy školy pí Čmelíková Zpracování závěrečné zprávy výchovného poradce pí Menšíková Zhodnocení činnosti metodických sdružení vedoucí MS Uzávěrka výpůjček žákovské a učitelské knihovny pí Talůžková, pí. Weichtová Vypracování závěrečné zprávy SPC pí Diatilová Zhodnocení celoročního plánu práce, zpracování výroční zprávy vedení školy Vypracování učebního plánu na školní rok 2015/16, seznam tříd, úvazky učitelů, podklady pro rozvrh vedení školy Vypracování plánu dovolených pracovníků školy vedení školy Vypracování plánu práce o prázdninách vedení školy

13 Přidělení kabinetů a sbírek, péče o odborné učebny, místnosti ve škole: zodpovídá Suterén kabinet chemie p. Olšar školní dílny p. Paterek modelovna a výtvarná pracovna pí Kramná kabinet TV a tělocvična pí Hendrychová I. učebna a kabinet přírodopisu, park tandemů, rafty pí Čmelíková posilovna p. Paterek SPC logopedické pí Fischerová Přízemí SPC tyflopedické, sklad pomůcek a učebnic pro nevidomé p. Franer multimediální učebna pí Přiklenková sborovna sl Kučová ošetřovna pí Víchová šatna učitelů p. Hendrych L. I. patro logopedická pracovna pí Hammerová logopedické pomůcky pí Hammerová sklad školních potřeb sl. Čeganová sklad učebnic pro ZP 1. st pí Kramná sklad pomůcek 1. st. pí Veselovská pomůcky pro CJ sl. Bělastová II. patro sklad učebnic 2. st. p. Axman učebna hudby, kabinet Hv sl. Bělastová III. patro kabinet M a ICT pí Menšíková pomůcky kabinetu JČ a D pí Bělastová Š. kabinet JČ, D p. Hendrych L. kabinet Z p. Axman žákovská knihovna pí Talůžková videotechnika sl. Bělastová cvičná kuchyň pí Přiklenková kabinet F p. Olšar učitelská knihovna pí Weichtová sborovna pí Hudeczková počítačová učebna pí Menšíková Učebna za INDOŠ učebnou pí Talůžková

14 I.-III. patro učebny snoezelen třídní učitelé sl. Čeganová Péče o výzdobu školy a internátu: vychovatelna II. patro pí Skřečková prostory ve škole pí Kramná prostory ve školní družině vychovatelky ŠD Internát: 1.posch.a schodiště vychovatelky ŠD 2. posch. a schodiště pí Škrobánková 3. posch. a schodiště sl. Nováková Herny ŠD vychovatelky ŠD Pokoje internátu vychovatelky internátu Péče o květiny pí Skřečková

15 Plán kontrolní a hospitační činnosti na školní rok 2014/ 2015 Září: Kontrola pedagogické dokumentace, kontrola žákovských knížek (zápisy o poučení o bezpečnosti žáků atd.), kontrola funkčnosti tělovýchovného nářadí. Hospitující (h.): ředitelka školy (ŘŠ), zástupkyně ředitelky (ZŘ) Kontrola dozorů v jídelně, pravidel stravování h.: ZŘ SPC kontrola způsobu vedení dokumentace h.: ŘŠ Bezpečnost a ochrana zdraví žáků ve škole h.: ZŘ, pí Víchová Říjen: Pozorování se zaměřením na jednotlivé oblasti výchovy a vzdělávání (úroveň komunikace učitel žák, organizace výuky, formování učebních návyků, respektování věkových a individuálních zvláštností žáků, hygienické faktory, osobnost učitele). nižší stupeň srovnání úrovní paralelních tříd, formování učebních návyků, diagnostika problémových žáků, práce asistentů h.: ŘŠ vyšší stupeň adaptace žáků 6. třídy na přechod na 2. stupeň, práce asistentů pedagoga, individualizace výuky, zaměření na speciální péči poskytovanou žákům h.: ZŘ Internát přístup k těžce zrakově postiženým žákům, večerní program, dodržování večerky, ranní vstávání h.: ZŘ. Listopad: Inventarizace hmotného majetku školy ekonomka školy. Krátkodobé, orientační hospitace bez ohlášení h.: ŘŠ, ZŘ. Pozorování na speciální péči - ILP h.: ŘŠ - VPU, LP, ITP h.: ZŘ 9. třída zaměření na budoucí profesní orientaci, hodnocení celkové připravenosti žáků, kontrola vyšetření v osobních složkách žáků h.: ŘŠ Příprava na vyučování u internátních žáků h.: ZŘ Prosinec, leden: Výuka předmětu cizí jazyk, diferencování činností podle schopnosti žáků h.: ŘS, ZŘ Kontrola práce předmětových komisí, plnění plánu uvádějících pedagogů, kontrola pedagogické dokumentace za 1. pololetí h.: ZŘ.

16 Kontrola stavu příprav LVVZ, plateb rodičů, změn ŘŠ, ekonomka školy. Kontrola čerpání dovolených, čerpání FKSP, k inventarizace majetku. Školní družina a internát kontrola odpolední činnosti, činnosti v zájmových kroužcích h.: ZŘ. Únor, březen: Používání ICT ve vyučovacích hodinách, IT gramotnost žáků h.: ŘŠ, ZŘ. Plnění individuálních vzdělávacích plánů dle rozvrhů v návaznosti na tematické plány. 1. stupeň h.: ŘŠ 2. stupeň h.: ZŘ Lyžařský výcvik dodržování BOZ při činnostech h.: ŘŠ Duben: Zadání kontrolních testů z jazykové komunikace a matematiky a její aplikace, BOZ při pracovní výchově h.: ZŘ Krátkodobé hospitace se zaměřením na zrakovou a duševní hygienu, na optimalizaci výukových podmínek, objektivizaci stavu učeben. 1. a 2. stupeň zaměření na neprospívající žáky, diagnostická práce h.: ŘŠ, ZŘ, pracovníci SPC Květen: 1. a 2. stupeň hospitace v TV (sledování zdatnosti žáků a připravenosti na Sportovní hry mládeže zrakově postižených), zdravověda, civilní ochrana, člověk za mimořádných situací h.: ŘŠ, ZŘ, pověření pedagogové Červen: Kontrola veškeré povinné dokumentace. Kontrola cvičení v přírodě, školy v přírodě: dodržování pravidel BOZ, režimu dne. Internát a družina činnost s žáky s ITP a ILP h.: ZŘ SPC kontrola činnosti SPC v terénu h.: ŘŠ.

17 Akční plán EVVO a GRV na školní rok 2014/2015 Dlouhodobé aktivity Konkrétní aktivita Termín Prostředky Projekt plodiny, které ovlivnily Pomůcky z botanické svět - GRV 2014 zahrady Praha, pomůcky z kufru Zlatá nit CEA Sluňákov, využití PC učebny, instalace interaktivní výstavy pro žáky školy Účast na projektech Pomoc misii v celoročně Sbírky, prezentace dopisu Paraguay, Adopce na dálku s fotografiemi z aktivit na globální rozvojová výchova - GRV misii za rok 2014 Spolupráce se ZOO Ostrava celoročně Sběr plodů pro zvířata, účast v soutěži, exkurze, haptické poznávání zvířat, účast na Noci snů Částečné třídění odpadů (papír, Odpovědná osoba Koordinátorka EVVO Koordinátorka EVVO Asistentka pedagoga celoročně Praktické třídění odpadu Všichni plasty, plastová víčka, baterie) zaměstnanci Práce na projektech Jeden svět na celoročně Účast na festivalu, práce Koordinátorka školách a Člověk v tísni - GRV v hodinách, přednášky, etické výchovy diskuze, filmový klub s pozýváním hostů Péče o zeleň v okolí školy celoročně Pěstitelské práce, pracovní Učitelé PČ činnosti Projekt Poznej své město celoročně Práce s mapou, práce Učitelé PRV, s informačními materiály, PŘ, Z, D vycházky po naučných stezkách, exkurze, prezentace s fotografiemi žáků, práce s cz, projekt výuky památkové péče GRV ve výukových předmětech celoročně Začlenění témat z příručky Svět do všech předmětů a aktivit z projektu ENVIGLOB do výuky Výukový program v CEA Sluňákov Výjezd žáků do přírody, pro žáky 9. tříd pracovní listy, exkurze, Lyžařský výchovně vzdělávací zájezd s EVVO tematikou Projekt Les ve škole škola v lese prožitkové aktivity Pobyt v přírodě, přednáška, exkurze Práce v hodinách PŘ, pracovní listy, laboratorní práce Učitelé PŘ, Z, OV koordinátorka EVVO Učitelé TV Koordinátorka EVVO

18 Krátkodobé aktivity, jednorázové akce Konkrétní aktivita Termín Prostředky Odpovědná osoba Víkendové zážitkové pobyty Výjezdy na tandemech, Koordinátorka celoročně lyžích EVVO, učitelé TV Simulační hra Mikrokredity - Publikace GRV trochu Koordinátorka GRV jinak outdoorovové a EVVO zážitkové hry Potravinová sbírka - GRV Sbírka a převoz trvanlivých Asistentka potravin pro potřebné pedagoga Přednáška odborníka na téma: Účast na přednášce Udržitelný rozvoj s diskuzí na Koordinátorka Masarykově střední škole EVVO zemědělské a Vyšší odborné škole v Opavě Hosté a hostitelé Výukový program Koordinátorka ARPOKu v rámci projektu EVVO Experiencing the World Indonésie ostrovy lidojedů - Výukový program Koordinátorka GRV s promítáním v kině v rámci EVVO projektu Planeta 3000 GRV projekt Sněhuláci pro Tematické vyučování, Afriku prožitková aktivita v Koordinátorka přírodě, filmová prezentace, EVVO diskuze Tradice Vánoc, velikonoční Výtvarné práce, pečení jarmark perníčků, černá hodinka, Asistentka , vánoční a velikonoční pedagoga, tradice, výstava výrobků vychovatelky pro veřejnost Den Země Tematický den Na STOPĚ učitelé Aktivita z metodiky projektu Tematické vyučování, ENVIGLOB hledání informací v rodině, pracovní listy, výtvarná aktivita Koordinátorka EVVO Poznámka: Odpovědnými osobami jsou pracovníci, kteří již projekty v minulém období realizovali a mají s nimi nějakou zkušenost. Tito si dále určí tým pedagogů, který bude s nimi na akci pracovat. Vypracovala: Jana Čmelíková

19 CELOROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ Školní rok: 2014/2015 Září: zpracování plánu, stanovení konzultačních hodin, konzultace s učiteli vzhledem ke slovnímu hodnocení a IVP žáků podle potřeby, evidence všech integrovaných a zohledňovaných žáků, domluva s SPC ohledně zajištění vyšetření žáků 5. a 9. roč., založení a zkompletování osobních spisů novým žákům, návštěva žáků 9. ročníku na Úřadu práce v Opavě (IPS), zorganizování schůzky vyučujících v 6. roč. s pracovníky SPC za účelem seznámení s výsledky vyšetření Říjen: kontrola IVP žáků podle potřeb učitelů, účast na poradě s řediteli SŠ a OU informace o studiu a přijímacím řízení, zajištění brožur o SŠ a OU v jednotlivých okresech podle bydliště žáků, účast na prezentaci firem z Opavy a okolí (Perspektivy uplatnění absolventů na trhu práce), pomoc žákům s výukovými potížemi (ve spolupráci s třídním učitelem, dále jen TU), vytipování mimořádně nadaných žáků a zajištění zvýšené péče o ně, přihlášky ke studiu na uměleckých školách, zajištění besedy s organizátory projektu Práce nás baví Listopad: průběžné informace o Dnech otevřených dveří na jednotlivých typech škol, předběžná konzultace s psychologem vzhledem k výsledkům testů na profesní orientaci (TU), účast na prezentační výstavě učebních a studijních oborů INFORMA 2014, poskytnutí základních písemných materiálů rodičům žáků 9. roč. o průběhu přijímacího řízení (TU) Prosinec: individuální konzultace s žáky a rodiči podle potřeby (TU), seznámit s průzkumem zájmu o další vzdělávání žáků 9. roč. třídní učitele a zdravotní sestru, konzultace s rodiči, psychologem a speciálním pedagogem, informace k přihláškám doporučení SPC a PPP o vhodném postupu při konání přijímací zkoušky u žáků s VPU a doporučení SPC o zařazení žáků do režimu speciálního vzdělávání Leden: hodnocení prvního pololetí - poradenství žákům a učitelům, schůzka s rodiči žáků 9. roč. - informace k přihláškám a zápisovým lístkům, přijímacímu a odvolacímu řízení, rozdání přihlášek (TU), využití návštěv středních škol při příležitosti Dne otevřených dveří, práce s přihláškami na SŠ (instrukce k jejich vyplnění, kontrola správnosti údajů) Únor: individuální pohovory s žáky a rodiči o přípravě k přijímacím zkouškám, informační a poradenská činnost pro učitele v souvislosti s přípravou žáků k přijímacím zkouškám (TU) Březen: koordinace přípravy žáků k přijímacímu řízení (učitelé daných předmětů), evidence zápisových lístků Duben: sledování průběhu přijímacího řízení, evidence rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ke studiu (TU), informace k odvolacímu řízení - spolupráce s rodiči, poradenská činnost pro žáky a rodiče v průběhu přijímacího řízení

20 Květen: zajistit informace o volných místech na různých typech škol v případě nepřijetí žáků na zvolený druh školy a pomoc při vyplňování přihlášek, vyhodnocení průběhu a výsledků přijímacího řízení a odvolacího řízení (TU), informační a poradenská činnost pro žáky, kteří neuspěli v přijímacím řízení Červen: přehled o rozmístění vycházejících žáků (TU), individuální konzultace, závěrečné hodnocení úkolů výchovného poradce za školní rok 2014/2015 Během prvního pololetí monitoring zájmu žáků o další studium a budoucí povolání, zvláštní pozornost nerozhodnutým žákům, poskytování informací o SŠ (letáky, termíny Dnů otevřených dveří), individuální poradenství k volbě povolání pro rodiče a žáky, konzultace s vyučujícím pracovních činností v 8. roč. o náplni bloku věnovanému volbě povolání a trhu práce. V průběhu celého školního roku koordinace vyšetření žáků, pomoc při vyplňování dotazníků, spolupráce s PPP v Opavě a s SPC a s dalšími institucemi, spolupráce se školní psycholožkou a speciálními pedagogy, vedení osobních složek žáků, pomoc při řešení osobních problémů žáků, spolupráce s rodiči, informace pro pedagogy a vedení školy. Opava Mgr. Romana Menšíková, výchovná poradkyně. Mgr. Kateřina Prchalová, ředitelka školy

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

PLÁN KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOSTI 2012-13

PLÁN KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOSTI 2012-13 Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, 436 01 Litvínov Organizační řád školy Část č. 42 - plán kontrolní a hospitační činnosti na školní rok 2012-13 Čj.: 4/2012-13 Vypracoval: Schválil:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Brno, Koperníkova 2/4. držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2009 KONTROLNÍ ČINNOST. školní rok 2010/2011

Brno, Koperníkova 2/4. držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2009 KONTROLNÍ ČINNOST. školní rok 2010/2011 Příloha č. 8 Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2009 KONTROLNÍ ČINNOST školní rok 2010/2011 Příloha č. 6 Ročního

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 1. Organizačně zabezpečit práci školy tak, aby

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Organizace školního roku 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Organizace školního roku 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Organizace školního roku 2014/2015 Výňatek z plánu práce školy na školní rok 2014/2015 platný od 1.9.2014 Akce Datum Čas Dny Přípravný týden šk. roku

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Škola: Základní škola Mateřská škola Krásný Dvůr Organizace školního roku 2015/2016 Č.j.: Účinnost od: 01.09.2015 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Organizace školního roku 2015/2016 Školní rok začal

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Martina Křížová Schválila: Mgr. Marie Šnajdrová ředitelka školy Obsah

Více

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí 1 PŘEHLED úkolů, termínů a akcí ve školním roce 2014 2015 ZŠ Dolní Dobrouč 2 Pedagogické rady: zahajovací I. čtvrtletí I. pololetí III. čtvrtletí II. pololetí závěrečná 28. 8. (čtvrtek) 12. 11. (středa)

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní školu, IZO: 108047610 b) Školní družinu a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovnu,

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary PLÁN PRÁCE. šk. rok 2008 / 2009

Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary PLÁN PRÁCE. šk. rok 2008 / 2009 Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary PLÁN PRÁCE šk. rok 2008 / 2009 1. Hlavní úkoly školního roku 1.1 Organizačně zabezpečit práci školy, aby byla v souladu s dokumenty, zásadami

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008-22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací

Více

ZÁŘÍ 2014. ŘÍJEN 2014 ročník předmět

ZÁŘÍ 2014. ŘÍJEN 2014 ročník předmět ZÁŘÍ 2014 Doplnění školní matriky Evidence ztrát a plnění pojišťovny Upravenost a vzhled chodeb Upravenost a vzhled tříd Kontrola objektu Žáci se zdravotním postižením - zohledňování, individuální plány,

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Organizace školního roku 2015/2016 Školní

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY. 2. Hlavní úkoly školního roku. 1. Řízení a organizace. školní rok 2012/2013. 1. Řízení a organizace. 1.1. Organizační schéma školy

PLÁN PRÁCE ŠKOLY. 2. Hlavní úkoly školního roku. 1. Řízení a organizace. školní rok 2012/2013. 1. Řízení a organizace. 1.1. Organizační schéma školy PLÁN PRÁCE ŠKOLY školní rok 2012/2013 Mgr. Miroslav Kettner ředitel školy OBSAH: 1. Řízení a organizace 1.1 Organizační schéma školy 1.2 Vzdělávací program 1.3 Plán porad 1.4 Třídní schůzky 1.5 Přidělení

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice

Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice na školní rok 2015/2016 I. Život školy motto: Technika kolem nás Hlavní úkoly školního roku 2015/2016 Organizačně zabezpečit práci školy, aby byla v

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín

ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín Školní budova byla postavena pro dívčí vzdělávací institut (1900). Po roce 1945 zde bylo postupně sídlo zdravotnické školy, zvláštní školy a nakonec základní školy (od 1958).

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek ŠKOLA : ZŠ a MŠ Horní Jiřetín ŠK. ROK : 2014/2015 1.SEZNÁMENÍ

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013 Plán práce Výchovné poradenství 2012/2013 1 I. Oblast volby povolání termín II. Metodická a informační činnost v devátých třídách určit žáka odpovědného za převzetí, předání a prezentaci materiálů k volbě

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 013/14 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Plán práce ZŠ a MŠ. Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace. školní rok 2014 / 2015

Plán práce ZŠ a MŠ. Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace. školní rok 2014 / 2015 Č.j. 2014/48 Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace Plán práce ZŠ a MŠ školní rok 2014 / 2015 1 Hlavní úkoly výchovně vzdělávacího procesu

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME

SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY NÁZEV: SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME ŠKOLNÍ ROK 2015/ ZŠ A MŠ BOHUMÍN TŘ. DR. E. BENEŠE 456 BOHUMÍN, OKRES KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VYTVOŘILA:

Více

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie:

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie: Charakteristika ŠVP Zaměření školy: poskytovat žákům základní vzdělání vytvářet u žáků klíčové kompetence environmentální výchova péče o žáky se specifickými vadami učení a jinak hendikepované žáky Výchovné

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PaedDr. Hynek Pálka ředitel školy Zpracoval: Mgr. Jiří Skříček výchovný poradce PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE 1. Na úseku prevence negativních jevů chování:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Plán práce školy 2011/2012

Plán práce školy 2011/2012 Obsah: Plán práce školy 20/202 Základní informace o škole Přehled tříd Učební plány Základní školy Moravská Třebová, Kostelní náměstí 2, okres Svitavy pro školní rok 20/202 (s určením disponibilních hodin)

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 WALDORFSKÁ ŠKOLA, Hornická 327, 261 01 Příbram tel.318 623 306 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 Ředitel školy: Mgr. A. Mašiková Garant projektu: Mgr. Rostislav

Více

Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice

Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice I. Život školy na školní rok 2014/2015 pokračování motta z r. 2013/2014 motto: Letem, světem Hlavní úkoly školního roku 2014 / 2015 Organizačně zabezpečit

Více

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508 Benešova 508, 349 01 Stříbro IČO: 68783728, DIČ: CZ68783728, REDIZO: 600 009 980 tel: +420 374 630 210, email: skola@sosstribro.cz, www.sosstribro.cz Agropodnikání

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8 P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8 1. ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 1.1. Žáci a) Počet žáků: 106 b) Počet tříd: 7 I.st. 4 třídy II.st. 3 třídy c) Počet oddělení

Více

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE Školní psycholog - poskytuje poradenství žákům (cílové skupině) - poskytuje a

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) 6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) Výsledkem autoevaluace školy je strategický plán na pětileté období, který je též samostatnou přílohou ŠVP a je každoročně vyhodnocován

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Školní rok 2014 2015

Školní rok 2014 2015 Školní rok 2014 2015 Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace OBSAH: 1. Řízení a organizace Organizační schéma školy Vzdělávací program Plán porad Třídní schůzky Metodické orgány

Více

Organizace školního roku 2013/2014

Organizace školního roku 2013/2014 Organizace školního roku 2013/2014 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování začne v pondělí 2. září 2013. První pololetí končí ve čtvrtek 30. ledna 2014. Období školního vyučování ve druhém pololetí

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Organizace školního roku

Organizace školního roku Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okr. Břeclav, příspěvková organizace PSČ 691 11 ZŠ tel: 519 423 237 e-mail: zs.brumovice@tiscali.cz www.zsbrumovice.cz ŠJ tel.: 519 423 283 MŠ tel.: 511 110 617

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více