Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace Havlíčkova 1/520, Opava Telefon: Fax /33

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace Havlíčkova 1/520, 746 01 Opava Telefon: 553622904 Fax 553622904/33 E-mail:"

Transkript

1 Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace Havlíčkova 1/520, Opava Telefon: Fax /33 PLÁNY ČINNOSTI ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

2 Základní údaje Název: Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace Adresa: Havlíčkova 1, Opava, Školská zařízení patřící ke škole: internát, školní družina, Speciálně pedagogické centrum (dále jen SPC) pro zrakově postižené SPC pro žáky s vadami řeči, školní jídelna Název zřizovatele: Moravskoslezský kraj Sídlo zřizovatele: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 28. října 117, Ostrava, Organizace školy: Škola je zřízena jako škola pro zrakově postižené a žáky s vadami řeči. Výuka probíhá dle vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta do života, s dodatky. Ve školním roce 2014/2015 dochází do školy 130 žáků, z toho je ubytováno 17 žáků na internátě školy (3 žáci ZŠ a PŠ, Opava, Slezského odboje 5, p. o.), v dozorové skupině je žáků a ve školní družině je zapsáno 80 žáků. Personální zastoupení: 39 pedagogických pracovníků (20 učitelů, 7 vychovatelů, 4 asistenti pedagoga, 8 pracovníků SPC), 2 nepedagogičtí pracovníci (zdravotní sestra a sociální pracovnice), 11 správních zaměstnanců (údržbář, ekonomka, vedoucí školní jídelny, 3 uklízečky, 4 kuchařky, správce ICT ). Při základní škole pracuje občanské sdružení Tandem sdružení rodičů a přátel školy.

3 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLY - školní rok 2014/2015 Hlavní cíle: Oblast výchovně-vzdělávací: Výuku a výchovu zaměřit na hodnocení posunu žáků dle individuálních schopností Dbát na vzájemnou informovanost pedagogů, žáků, rodičů a také veřejnosti. Uvést do praxe etickou výchovu Realizovat aktivity projektů: P-Scales, Restart, Zvyšování kvality vzdělávání zdravotně postižených žáků v přírodovědných předmětech Přírodovědné učebny, Šablony ZŠ Havlíčkova, Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v MSK, Učíme se podnikat, Diagnostické nástroje, ICT a pomůcky pro SPC, Etická výchova. S občanským sdružením Tandem zajišťovat kvalitní využití volného času dětí. Garanti výchovných programů: Multikulturní výchova pí Bělastová Š. Environmentální a globální rozvojová výchova pí Čmelíková Sexuální výchova pí Talůžková Ochrana člověka za mimořádných událostí pí Hendrychová I. Dopravní výchova sl. Kučová Etická výchova pí Hudeczková Prevence sociálně-patologických jevů pí Talůžková Profesní orientace pí Menšíková Sebeobsluha nevidomých pí Škrobánková Zdravotní výchova pí Benatzká Zdravé zuby pí Benatzká Ochrana duševního vlastnictví p. Axman Speciální péče pí Diatilová, p. Franer

4 Oblast ekonomická a materiálně-technická: Zajistit nákup pomůcek do přírodovědných předmětů a vybavení odborných učeben dle projektu. Prosazovat převedení vedlejší budovy a její propojení se ZŠ. Oblast personální: Usnadnit adaptaci novým zaměstnancům školy (zástup za učitele, asistent pedagoga, 2 pedagogové v SPC). Začátkem roku 2015 najít tyflopeda do SPC. Umožnit studium speciální pedagogiky 2 učitelům a 1 vychovatelce, studium ATV asistentu pedagoga a pokračování studia ATV učiteli. Vyhlásit volby do Školské rady. Oblast organizační: Zajišťovat psychologickou a speciálně pedagogickou poradenskou péči pro žáky i rodiče. Ve škole budou pracovat níže uvedené předmětové komise: Název metodického sdružení vedoucí Metodické sdružení nižšího stupně pí Weichtová Předmětová komise jazyků, řečové výchovy a společenských věd (D, OV) pí Talůžková Předmětová komise matematiky, ICT a přírodních věd (F, CH, PŘ, Z) pí Menšíková Předmětová komise výchov (HV, VV, RV, PČ, TV) pí Kramná Koordinátor ŠVP p. Axman Členy jednotlivých metodických orgánů budou pedagogičtí pracovníci vyučující příslušným předmětům. Členové předmětových komisí se dohodnou na plánu jejich činností během měsíce září a tento plán budou průběžně plnit. Scházejí se dle potřeby.

5 Organizace školního roku: Zahájení školního roku 2014/ Podzimní prázdniny 27. a Den otevřených dveří Vánoční prázdniny Pololetní prázdniny Zápis žáků do 1. tříd Jarní prázdniny Velikonoční prázdniny 2. a Hlavní prázdniny Začátek školního roku 2015/ Časový plán pedagogických rad: Úvodní v 8:30 hod. Seznámení se změnami ve složení pracovního kolektivu, podání informací o rekonstrukcích a opravách provedených během prázdnin, organizace školního roku 2014/15, organizace přípravného týdne. Zahajovací v 9:00 hod. Schválení úvazků pedagogických pracovníků, rozdání dokumentace třídním učitelům a vychovatelům, seznámení s rozvrhem žáků a učitelů, seznámení s organizačními záležitostmi nového školního roku, informace o projektech, pověření pedagogů úkoly, pokyny pro práce v prvním týdnu nového školního roku, změny v předpisech a nové předpisy (informace a doporučení MŠMT). Klasifikační - 1. čtvrtletí ve 14:00 hod. hodnocení prospěchu a chování, zaostávající, talentovaní žáci, zvýšená či neomluvená absence, zhodnocení vzdělávacích akcí pro pedagogy. Zápisy výsledků do ŽK. Klasifikační 1. pololetní ve 14:00 hod. uzavření klasifikace za 1. pololetí včetně slovního hodnocení, hodnocení chování žáků, problémy s absencí, udělení výchovných opatření, odeslání hodnotících zpráv em na Zkontrolování dat v PC programu Bakalář. Hodnocení akcí MaK. Průběžná kontrola plnění plánu práce.

6 Klasifikační 3. čtvrtletní ve 14:00 hod. hodnocení prospěchu a chování žáků, projednání negativních jevů ve škole (neomluvená absence, negativní projevy v chování žáků), projednání stavu spolupráce se zákonnými zástupci žáků, informace výchovného poradce o přijímacím řízení. Závěrečná 2. pololetí ve 14:00 hod. uzavření klasifikace za 2. pololetí včetně slovního hodnocení, zapsání do PC programu Bakalář, hodnocení prospěchu a chování žáků za 2. pololetí školního roku, zpráva o činnosti výchovného poradce, zpráva metodika prevence sociálně patologických jevů, koordinátora ŠVP, koordinátora EVVO, hodnocení činnosti SPC, školní družiny a internátu, zájmových kroužků. Kontrola plnění plánu práce školy za školní rok 2014/2015. Odeslání hodnotících zpráv na školní . Porady pracovníků školy: Provozní porady učitelů: středy od 13:30 hod., operativní porady dle potřeby. Provozní porady vychovatelek: poslední čtvrtky v měsíci od 10:00 hod, operativně dle potřeby. Porady vedení školy: každé pondělí od 10:15 hod. Porady SPC každý čtvrtek, od 13:00 hod.

7 Měsíční úkoly: Srpen: 25. až příprava tříd, místností internátu a družiny a ostatních prostor školy na práci ve školním roce 2014/2015 všichni zaměstnanci školení BOZP a PO pro nové zaměstnance pí Čmelíková školení Poruchy chování, Žák s narušenou komunikační schopností pedagogové Etická výchova pedagogové Září: Slavnostní zahájení školního roku 2014/ 2015 v Loutkovém divadle v Opavě. všichni zaměstnanci 4. a Cvičení v přírodě pí Hudeczková, p. Olšar do Upřesnění trvalého rozvrhu hodin, rozvrhu asistentů pedagoga, dozorů, speciální péče, IVP, odpoledních činností a zájmových kroužků pedagogové Tandem pro život Znojmo pí Čmelíková Sportujeme s kamarády z Polska a Slovenska pí Hendrychová I Soustředění talentované ZP mládeže v Žel. Rudě p. Paterek Seznamovací odpoledne dětí z internátu a ŠD pí Hendrychová S., Škrobánková Vyhodnocení soutěže O cenu primátora pí Bělastová do Zpracování individuálních vzdělávacích plánů, plánů EVVO, prevence sociálně-patologických jevů, výchovného poradenství, práce SPC pověření pracovníci Kontrola povinné pedagogické dokumentace pí Čmelíková Tandem pro život 2014 Klokočůvek u Oder pí Čmelíková Celoslovenské športové hry ZP dětí - Levoča pí Hendrychová I., p. Hendrych do Vypracování výroční zprávy o činnosti školy pí Prchalová Zpracování statistických údajů o škole vedení školy Společné třídní schůzky učitelé

8 návštěva IPS na Úřadu práce v Opavě 9. ročník pí Menšíková Kroužek futsalu p. Axman Projekt výuky památkové péče pí Bělastová Říjen: Koloběžkiáda pro děti ŠD a I pí Káňová Mezinárodní šachový turnaj ZPM - Olomouc pí Hendrychová S Potravinová sbírka MSK pí Přiklenková Čtení a psaní Braillova písma pro učitele a AP ZP žáků p. Franer Mezinárodní soutěž v sebeobsluze ZP Levoča p. Franer Prezentace školy na workshopu pro AP v Ostravě p. Franer Implementace etické výchovy pedagogové 27. a Inventarizace majetku ZŠ pověření pracovníci Sběr kaštanů, žaludů, šípků, papíru pí Přiklenková Integrovaný turnaj v goalballe pí Hendrychová I. Beseda s realizátory projektu Práce nás baví pí Menšíková Zpracování statistických údajů o základní škole, ŠD, ubytování, stravování. Odeslání výkazů o činnosti SPC, o ZŠ, o ředitelství. vedení školy Zpracování projektů ZŠ a os Tandem do grantových výběrových řízení. pí Čmelíková Listopad: Pečení perníčků vychovatelé Exkurze na Informu 2014 pro žáky 8 a 9. tříd pí Menšíková Soutěž ve psaní na klávesnici počítače v Praze pí Menšíková Prostorová orientace a samostatný pohyb pro učitele a AP ZP žáků p. Franer Zážitkový pobyt na CEA Sluňákov žáků 9. tříd pí Čmelíková Soutěž ve psaní na PC všemi deseti na OA v Opavě pí Menšíková Soustředění v sjezdovém lyžování p. Paterek Muzikoterapie pro děti na ŠD a I sl. Nováková

9 Turnaj v Boccii dětí ŠD a I Skupinový turnaj žáků 2. stupně floarball Soustředění ZP v goalballe Třídní schůzky, individuální konzultace. Koordinace čtvrtletních písemných prací pí Škrobánková, Hendrychová S. p. Paterek, Hendrych Škrobánková učitelé učitelé Prosinec: Mikuláš čertohrátky žáků ŠD a I pí Káňová Mikuláš ve třídách pí Přiklenková Vánoční výstavka pí Přiklenková, pí. Franerová Pečení vánočního cukroví dětí ŠD a I vychovatelé Vánoční besídka a večeře dětí ŠD a I pí Škrobánková Zpívání na schodech všichni Vánoční furalový turnaj p. Axman Soustředění ZP mládeže v běžeckém lyžování pí Hendrychová I. Koncert Slavíčků v MŠ Eliška, v Krnově, v ZŠ Havlíčkova sl. Bělastová Mezinárodní šachový turnaj pro ZP Praha pí Hendrychová S. Schůzka žáků 9. roč. a jejich rodičů s tř. uč. a pracovníky SPC k profesní orientaci pí Menšíková Leden: Jizerská 50 pí Čmelíková do Zapsání prospěchu žákům do žákovských knížek (u dostatečných a nedostatečných s podpisem rodičů) třídní učitelé do SPC: konzultace k přílohám KL nevidomých žáků pracovníci SPC Schůzka s výborem os Tandem, plán společných akcí vedení školy Maškarní karneval žáků ŠD a I pí Fryčová Zápis dětí do 1. tříd. učitelé I. stupně Rozbor finančních prostředků os Tandem na mimoškolní aktivity, přihlášení do TPŽ 2015 výbor os Tandem Pololetní běžky p. Paterek

10 Výjezd žáků na běžkách pí Hendrychová I. Příprava na zápis do 1. tříd: zajištění informací do tisku vedení školy Únor: LVVZ žáků vyššího stupně pí Hendrychová I Týden zdraví v ŠD a I vychovatelé Sportovní odpoledne dětí ŠD a I pí Hendrychová S Školní ples pí Přiklenková Kontrola pedagogické dokumentace pí Čmelíková Školní kolo zeměpisné olympiády p. Axman Sportovní odpoledne, týden zdraví pí Škrobánková Účast ve výtvarné soutěži Lidická růže pí Kramná Přihlášky pedagogů k dalšímu vzdělávání. Stav studijních plánů, sebevzdělávání pedagogů vedení školy Zpracování finančních prostředků rozpočtu na r ředitelka školy Březen: Velikonoční výstava pí. Franerová Den pro Tibet p. Axman Školní turnaj v soutěži PEXESO pí Hendrychová S., Škrobánková Školní turnaj v přehazované pí Škrobánková, Káňová Akce v knihovně ŠD a I pí Martínková, Fryčová Projekt Čtenářská gramotnost učitelé 1. Stupně Matematická soutěž Klokan a Pythagoriáda pí. Menšíková Soudní líčení žáci 9. tříd pí Talůžková Výtvarná soutěž Lidická růže pí Kramná Kontrola činnosti metodických sdružení, SPC, zájmových kroužků, nepovinných předmětů, plavání, pedagogické dokumentace speciální péče, vybraných písemností žáků vedení školy Den učitelů vedení školy

11 Duben: Den Země p. Olšar Tematický den Finanční gramotnost učitelé 1. stupně Dopravní výchova žáků ŠD a I pí Martínková Školní turnaj v showdownu pí Škrobánková Turnaj ve floarballe pro mladší děti ŠD a I pí Káňová Sběr papíru pí Přiklenková Goalballové soustředění v Plzni p. Paterek, pí Hendrychová I. Organizace třídních schůzek a individuálních konzultací s rodiči o prospěchu a chování žáků. učitelé Objednávka učebnic, učebních textů na šk. rok 2015/16 správci učebnic Kontrola stavu přípravy žáků na přijímací zkoušky, plnění osnov a učiva, koordinace čtvrtletních písemných prací. pověření učitelé Květen: Dílničky ke Dni matek pí Přiklenková pí. Franerová, pí. Fryčová, sl. Nováková Opičí dráha v přírodě ŠD a I pí Káňová Silesia bike merida marathon Opava pí Čmelíková Školní turnaj v badmintonu pí Hendrychová I. Soutěž v prostorové orientaci Slovensko p. Franer Tmavomodrý festival - Brno sl. Bělastová M. Sportovní den atletika pí Hendrychová I., p. Paterek Sportovní hry ZP mládeže Praha pí Hendrychová I. Výtvarná soutěž Radost tvořit pí Kramná Kontrola plnění celoročního plánu práce, písemností žáků, žákovských knížek. Kontrola a doplnění dat do PC programu Bakaláři. pedagogové

12 Červen: Den dětí pí Franerová, sl Nováková, pí Přiklenková Cvičení v přírodě učitelé Futsalový turnaj p. Axman Školní atletické závody p. Paterek Celostátní olympiáda Plzeň pí Hendrychová I. Vyjížďky na tandemových kolech Hendrychovi do Příprava podkladů pro pedagogickou radu, rodičům propadajících žáků písemné oznámení prospěchu, zapsání známek z hlavních předmětů do žákovských knih učitelé do Zajištění vrácení vypůjčených pomůcek do kabinetů, jejich řádné ošetření a uložení správci kabinetů Poučení žáků o bezpečnosti před všemi pořádanými akcemi, na konci měsíce před prázdninami zapsat do žákovských knížek a třídních knih třídní učitelé Rozebrání úrazovosti žáků za školní rok, zkontrolování záznamů o úrazech a opatřeních, které byla provedena zdravotní sestra Uzavření pedagogické dokumentace pedagogové Vypracování harmonogramu prací pro závěr škol. roku vedení školy Zhodnocení plánu prevence sociálně patologických jevů pí Talůžková Zhodnocení plánu environmentální výchovy školy pí Čmelíková Zpracování závěrečné zprávy výchovného poradce pí Menšíková Zhodnocení činnosti metodických sdružení vedoucí MS Uzávěrka výpůjček žákovské a učitelské knihovny pí Talůžková, pí. Weichtová Vypracování závěrečné zprávy SPC pí Diatilová Zhodnocení celoročního plánu práce, zpracování výroční zprávy vedení školy Vypracování učebního plánu na školní rok 2015/16, seznam tříd, úvazky učitelů, podklady pro rozvrh vedení školy Vypracování plánu dovolených pracovníků školy vedení školy Vypracování plánu práce o prázdninách vedení školy

13 Přidělení kabinetů a sbírek, péče o odborné učebny, místnosti ve škole: zodpovídá Suterén kabinet chemie p. Olšar školní dílny p. Paterek modelovna a výtvarná pracovna pí Kramná kabinet TV a tělocvična pí Hendrychová I. učebna a kabinet přírodopisu, park tandemů, rafty pí Čmelíková posilovna p. Paterek SPC logopedické pí Fischerová Přízemí SPC tyflopedické, sklad pomůcek a učebnic pro nevidomé p. Franer multimediální učebna pí Přiklenková sborovna sl Kučová ošetřovna pí Víchová šatna učitelů p. Hendrych L. I. patro logopedická pracovna pí Hammerová logopedické pomůcky pí Hammerová sklad školních potřeb sl. Čeganová sklad učebnic pro ZP 1. st pí Kramná sklad pomůcek 1. st. pí Veselovská pomůcky pro CJ sl. Bělastová II. patro sklad učebnic 2. st. p. Axman učebna hudby, kabinet Hv sl. Bělastová III. patro kabinet M a ICT pí Menšíková pomůcky kabinetu JČ a D pí Bělastová Š. kabinet JČ, D p. Hendrych L. kabinet Z p. Axman žákovská knihovna pí Talůžková videotechnika sl. Bělastová cvičná kuchyň pí Přiklenková kabinet F p. Olšar učitelská knihovna pí Weichtová sborovna pí Hudeczková počítačová učebna pí Menšíková Učebna za INDOŠ učebnou pí Talůžková

14 I.-III. patro učebny snoezelen třídní učitelé sl. Čeganová Péče o výzdobu školy a internátu: vychovatelna II. patro pí Skřečková prostory ve škole pí Kramná prostory ve školní družině vychovatelky ŠD Internát: 1.posch.a schodiště vychovatelky ŠD 2. posch. a schodiště pí Škrobánková 3. posch. a schodiště sl. Nováková Herny ŠD vychovatelky ŠD Pokoje internátu vychovatelky internátu Péče o květiny pí Skřečková

15 Plán kontrolní a hospitační činnosti na školní rok 2014/ 2015 Září: Kontrola pedagogické dokumentace, kontrola žákovských knížek (zápisy o poučení o bezpečnosti žáků atd.), kontrola funkčnosti tělovýchovného nářadí. Hospitující (h.): ředitelka školy (ŘŠ), zástupkyně ředitelky (ZŘ) Kontrola dozorů v jídelně, pravidel stravování h.: ZŘ SPC kontrola způsobu vedení dokumentace h.: ŘŠ Bezpečnost a ochrana zdraví žáků ve škole h.: ZŘ, pí Víchová Říjen: Pozorování se zaměřením na jednotlivé oblasti výchovy a vzdělávání (úroveň komunikace učitel žák, organizace výuky, formování učebních návyků, respektování věkových a individuálních zvláštností žáků, hygienické faktory, osobnost učitele). nižší stupeň srovnání úrovní paralelních tříd, formování učebních návyků, diagnostika problémových žáků, práce asistentů h.: ŘŠ vyšší stupeň adaptace žáků 6. třídy na přechod na 2. stupeň, práce asistentů pedagoga, individualizace výuky, zaměření na speciální péči poskytovanou žákům h.: ZŘ Internát přístup k těžce zrakově postiženým žákům, večerní program, dodržování večerky, ranní vstávání h.: ZŘ. Listopad: Inventarizace hmotného majetku školy ekonomka školy. Krátkodobé, orientační hospitace bez ohlášení h.: ŘŠ, ZŘ. Pozorování na speciální péči - ILP h.: ŘŠ - VPU, LP, ITP h.: ZŘ 9. třída zaměření na budoucí profesní orientaci, hodnocení celkové připravenosti žáků, kontrola vyšetření v osobních složkách žáků h.: ŘŠ Příprava na vyučování u internátních žáků h.: ZŘ Prosinec, leden: Výuka předmětu cizí jazyk, diferencování činností podle schopnosti žáků h.: ŘS, ZŘ Kontrola práce předmětových komisí, plnění plánu uvádějících pedagogů, kontrola pedagogické dokumentace za 1. pololetí h.: ZŘ.

16 Kontrola stavu příprav LVVZ, plateb rodičů, změn ŘŠ, ekonomka školy. Kontrola čerpání dovolených, čerpání FKSP, k inventarizace majetku. Školní družina a internát kontrola odpolední činnosti, činnosti v zájmových kroužcích h.: ZŘ. Únor, březen: Používání ICT ve vyučovacích hodinách, IT gramotnost žáků h.: ŘŠ, ZŘ. Plnění individuálních vzdělávacích plánů dle rozvrhů v návaznosti na tematické plány. 1. stupeň h.: ŘŠ 2. stupeň h.: ZŘ Lyžařský výcvik dodržování BOZ při činnostech h.: ŘŠ Duben: Zadání kontrolních testů z jazykové komunikace a matematiky a její aplikace, BOZ při pracovní výchově h.: ZŘ Krátkodobé hospitace se zaměřením na zrakovou a duševní hygienu, na optimalizaci výukových podmínek, objektivizaci stavu učeben. 1. a 2. stupeň zaměření na neprospívající žáky, diagnostická práce h.: ŘŠ, ZŘ, pracovníci SPC Květen: 1. a 2. stupeň hospitace v TV (sledování zdatnosti žáků a připravenosti na Sportovní hry mládeže zrakově postižených), zdravověda, civilní ochrana, člověk za mimořádných situací h.: ŘŠ, ZŘ, pověření pedagogové Červen: Kontrola veškeré povinné dokumentace. Kontrola cvičení v přírodě, školy v přírodě: dodržování pravidel BOZ, režimu dne. Internát a družina činnost s žáky s ITP a ILP h.: ZŘ SPC kontrola činnosti SPC v terénu h.: ŘŠ.

17 Akční plán EVVO a GRV na školní rok 2014/2015 Dlouhodobé aktivity Konkrétní aktivita Termín Prostředky Projekt plodiny, které ovlivnily Pomůcky z botanické svět - GRV 2014 zahrady Praha, pomůcky z kufru Zlatá nit CEA Sluňákov, využití PC učebny, instalace interaktivní výstavy pro žáky školy Účast na projektech Pomoc misii v celoročně Sbírky, prezentace dopisu Paraguay, Adopce na dálku s fotografiemi z aktivit na globální rozvojová výchova - GRV misii za rok 2014 Spolupráce se ZOO Ostrava celoročně Sběr plodů pro zvířata, účast v soutěži, exkurze, haptické poznávání zvířat, účast na Noci snů Částečné třídění odpadů (papír, Odpovědná osoba Koordinátorka EVVO Koordinátorka EVVO Asistentka pedagoga celoročně Praktické třídění odpadu Všichni plasty, plastová víčka, baterie) zaměstnanci Práce na projektech Jeden svět na celoročně Účast na festivalu, práce Koordinátorka školách a Člověk v tísni - GRV v hodinách, přednášky, etické výchovy diskuze, filmový klub s pozýváním hostů Péče o zeleň v okolí školy celoročně Pěstitelské práce, pracovní Učitelé PČ činnosti Projekt Poznej své město celoročně Práce s mapou, práce Učitelé PRV, s informačními materiály, PŘ, Z, D vycházky po naučných stezkách, exkurze, prezentace s fotografiemi žáků, práce s cz, projekt výuky památkové péče GRV ve výukových předmětech celoročně Začlenění témat z příručky Svět do všech předmětů a aktivit z projektu ENVIGLOB do výuky Výukový program v CEA Sluňákov Výjezd žáků do přírody, pro žáky 9. tříd pracovní listy, exkurze, Lyžařský výchovně vzdělávací zájezd s EVVO tematikou Projekt Les ve škole škola v lese prožitkové aktivity Pobyt v přírodě, přednáška, exkurze Práce v hodinách PŘ, pracovní listy, laboratorní práce Učitelé PŘ, Z, OV koordinátorka EVVO Učitelé TV Koordinátorka EVVO

18 Krátkodobé aktivity, jednorázové akce Konkrétní aktivita Termín Prostředky Odpovědná osoba Víkendové zážitkové pobyty Výjezdy na tandemech, Koordinátorka celoročně lyžích EVVO, učitelé TV Simulační hra Mikrokredity - Publikace GRV trochu Koordinátorka GRV jinak outdoorovové a EVVO zážitkové hry Potravinová sbírka - GRV Sbírka a převoz trvanlivých Asistentka potravin pro potřebné pedagoga Přednáška odborníka na téma: Účast na přednášce Udržitelný rozvoj s diskuzí na Koordinátorka Masarykově střední škole EVVO zemědělské a Vyšší odborné škole v Opavě Hosté a hostitelé Výukový program Koordinátorka ARPOKu v rámci projektu EVVO Experiencing the World Indonésie ostrovy lidojedů - Výukový program Koordinátorka GRV s promítáním v kině v rámci EVVO projektu Planeta 3000 GRV projekt Sněhuláci pro Tematické vyučování, Afriku prožitková aktivita v Koordinátorka přírodě, filmová prezentace, EVVO diskuze Tradice Vánoc, velikonoční Výtvarné práce, pečení jarmark perníčků, černá hodinka, Asistentka , vánoční a velikonoční pedagoga, tradice, výstava výrobků vychovatelky pro veřejnost Den Země Tematický den Na STOPĚ učitelé Aktivita z metodiky projektu Tematické vyučování, ENVIGLOB hledání informací v rodině, pracovní listy, výtvarná aktivita Koordinátorka EVVO Poznámka: Odpovědnými osobami jsou pracovníci, kteří již projekty v minulém období realizovali a mají s nimi nějakou zkušenost. Tito si dále určí tým pedagogů, který bude s nimi na akci pracovat. Vypracovala: Jana Čmelíková

19 CELOROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ Školní rok: 2014/2015 Září: zpracování plánu, stanovení konzultačních hodin, konzultace s učiteli vzhledem ke slovnímu hodnocení a IVP žáků podle potřeby, evidence všech integrovaných a zohledňovaných žáků, domluva s SPC ohledně zajištění vyšetření žáků 5. a 9. roč., založení a zkompletování osobních spisů novým žákům, návštěva žáků 9. ročníku na Úřadu práce v Opavě (IPS), zorganizování schůzky vyučujících v 6. roč. s pracovníky SPC za účelem seznámení s výsledky vyšetření Říjen: kontrola IVP žáků podle potřeb učitelů, účast na poradě s řediteli SŠ a OU informace o studiu a přijímacím řízení, zajištění brožur o SŠ a OU v jednotlivých okresech podle bydliště žáků, účast na prezentaci firem z Opavy a okolí (Perspektivy uplatnění absolventů na trhu práce), pomoc žákům s výukovými potížemi (ve spolupráci s třídním učitelem, dále jen TU), vytipování mimořádně nadaných žáků a zajištění zvýšené péče o ně, přihlášky ke studiu na uměleckých školách, zajištění besedy s organizátory projektu Práce nás baví Listopad: průběžné informace o Dnech otevřených dveří na jednotlivých typech škol, předběžná konzultace s psychologem vzhledem k výsledkům testů na profesní orientaci (TU), účast na prezentační výstavě učebních a studijních oborů INFORMA 2014, poskytnutí základních písemných materiálů rodičům žáků 9. roč. o průběhu přijímacího řízení (TU) Prosinec: individuální konzultace s žáky a rodiči podle potřeby (TU), seznámit s průzkumem zájmu o další vzdělávání žáků 9. roč. třídní učitele a zdravotní sestru, konzultace s rodiči, psychologem a speciálním pedagogem, informace k přihláškám doporučení SPC a PPP o vhodném postupu při konání přijímací zkoušky u žáků s VPU a doporučení SPC o zařazení žáků do režimu speciálního vzdělávání Leden: hodnocení prvního pololetí - poradenství žákům a učitelům, schůzka s rodiči žáků 9. roč. - informace k přihláškám a zápisovým lístkům, přijímacímu a odvolacímu řízení, rozdání přihlášek (TU), využití návštěv středních škol při příležitosti Dne otevřených dveří, práce s přihláškami na SŠ (instrukce k jejich vyplnění, kontrola správnosti údajů) Únor: individuální pohovory s žáky a rodiči o přípravě k přijímacím zkouškám, informační a poradenská činnost pro učitele v souvislosti s přípravou žáků k přijímacím zkouškám (TU) Březen: koordinace přípravy žáků k přijímacímu řízení (učitelé daných předmětů), evidence zápisových lístků Duben: sledování průběhu přijímacího řízení, evidence rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ke studiu (TU), informace k odvolacímu řízení - spolupráce s rodiči, poradenská činnost pro žáky a rodiče v průběhu přijímacího řízení

20 Květen: zajistit informace o volných místech na různých typech škol v případě nepřijetí žáků na zvolený druh školy a pomoc při vyplňování přihlášek, vyhodnocení průběhu a výsledků přijímacího řízení a odvolacího řízení (TU), informační a poradenská činnost pro žáky, kteří neuspěli v přijímacím řízení Červen: přehled o rozmístění vycházejících žáků (TU), individuální konzultace, závěrečné hodnocení úkolů výchovného poradce za školní rok 2014/2015 Během prvního pololetí monitoring zájmu žáků o další studium a budoucí povolání, zvláštní pozornost nerozhodnutým žákům, poskytování informací o SŠ (letáky, termíny Dnů otevřených dveří), individuální poradenství k volbě povolání pro rodiče a žáky, konzultace s vyučujícím pracovních činností v 8. roč. o náplni bloku věnovanému volbě povolání a trhu práce. V průběhu celého školního roku koordinace vyšetření žáků, pomoc při vyplňování dotazníků, spolupráce s PPP v Opavě a s SPC a s dalšími institucemi, spolupráce se školní psycholožkou a speciálními pedagogy, vedení osobních složek žáků, pomoc při řešení osobních problémů žáků, spolupráce s rodiči, informace pro pedagogy a vedení školy. Opava Mgr. Romana Menšíková, výchovná poradkyně. Mgr. Kateřina Prchalová, ředitelka školy

Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace 2011/2012 OBSAH Chyba! Záložka není definována. Chyba! Záložka není definována.

Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace 2011/2012 OBSAH Chyba! Záložka není definována. Chyba! Záložka není definována. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011/2012 OBSAH A. Základní údaje o škole... 2 B. Přehled oborů vzdělání... 6 C. Personální zabezpečení činnosti školy... 8 D. Údaje o zápisu k povinné školní

Více

Školní rok 2006/2007

Školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2006/2007 Základní škola,opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace Havlíčkova 1, 746 01 Opava www.zshavlickova.opava.cz OBSAH 1. Charakteristika školy... 3

Více

Plán práce školy. na školní rok 2014/2015. Schváleno dne: 31. 8. 2014. Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28

Plán práce školy. na školní rok 2014/2015. Schváleno dne: 31. 8. 2014. Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28 Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28 Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Schváleno dne: 31. 8. 2014 Mgr. Anna Sedláčková ředitelka OBSAH: Charakteristika zařízení Organizace

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI PLÁN VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI A HOSPODÁŘSKÉHO ZABEZPEČENÍ NA ŠKOLNÍ ROK Havířov, 1. září 2014 Obsah 1. ORGANIZACE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI ZŠ... 3 1.1 Speciální škola... 3 1.2 Základní škola...

Více

Plán školy. Základní škola Štěpánov, okres Olomouc, příspěvková organizace Dolní 597, 783 13 Štěpánov. pro školní rok 2013/2014

Plán školy. Základní škola Štěpánov, okres Olomouc, příspěvková organizace Dolní 597, 783 13 Štěpánov. pro školní rok 2013/2014 Základní škola Štěpánov, okres Olomouc, příspěvková organizace Dolní 597, 783 13 Štěpánov tel.: 587 571 044 skola@zsstepanov.cz Plán školy pro školní rok 2013/2014 V minulých letech se začalo na jednotlivých

Více

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLY

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace 783 16 Dolany č. p. 174 IČ 70983259 CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLY pro školní rok 2013 / 2014 Dolany, září 2013 SEZNAM PŘÍLOH 2013

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna, Místo 66; 431 58 Místo tel. č.: 474 658 216, fax. č.: 474 658 302, e-mail: reditel@vudds.cz Č.j.: VÚM 719/2013/MDv

Více

CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE

CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE Škola: Základní škola a Mateřská škola Vysoké Pole, okres Zlín, příspěvková organizace Součásti : ZŠ Vysoké Pole ŠD Vysoké Pole MŠ Vysoké Pole Školní rok : 2014/2015 Učební plán :

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Plán práce školy na školní rok 2008/2009 O b s a h: - Základní údaje o škole... str. - 2 - Cíle základního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1 OBSAH strana I. Základní údaje o škole 3 (název,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 10 zákona 561/2004 Sb., Školský zákon

VÝROČNÍ ZPRÁVA 10 zákona 561/2004 Sb., Školský zákon Základní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy, Teplice Na Stínadlech 2386, 415 01 Teplice 1 Telefon/fax: 417 539 586, e-mail: info@zsnastinadlech.cz www.zsnastinadlech.cz č.j. 9/ Dok. 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené za školní rok 2013/2014 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE, ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ 1. Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 IČO: 48133035 REDIZO:

Více

Ředitelka škola: Mgr. Dagmar Sýsová. Schválila Školská rada dne: Předseda školské rady: JUDr. Pavel Holub

Ředitelka škola: Mgr. Dagmar Sýsová. Schválila Školská rada dne: Předseda školské rady: JUDr. Pavel Holub Ředitelka škola: Mgr. Dagmar Sýsová Schválila Školská rada dne: Předseda školské rady: JUDr. Pavel Holub Charakteristika školy Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené,

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2011/2012 Porady, schůze, prázdniny, zvonění

Více

OBSAH: 1. Závěry z výsledků minulého školního roku -výchovně vzdělávací oblast -materiální oblast

OBSAH: 1. Závěry z výsledků minulého školního roku -výchovně vzdělávací oblast -materiální oblast Základní škola a Mateřská škola Osoblaha příspěvková organizace, 793 99 Osoblaha, Třešňová 99, IČ 00852490 554642106 e-mail: zetel@zsosoblaha.cz 554642107 OBSAH: 1. Závěry z výsledků minulého školního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, Č.j.: ZŠ/164/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, p.o. Zahradní 403 340 04 Železná Ruda PLÁN PRÁCE ŠKOLY 1 ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 I.Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE. Výroční zpráva o činnosti

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE. Výroční zpráva o činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE Výroční zpráva o činnosti Školní rok 2013-2014 1 Školní rok: 2013/2014 Zpracovatel: Mgr. Ivana Eklová 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Zpracovala:

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Zpracovala: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 212/213 Zpracovala: Mgr. Dana Osičková, ředitelka ZŠ a MŠ Pernink, okres Karlovy Vary Výroční zpráva Základní školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7 Č.j.: 112 /2014/RE VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Vypracoval: Mgr. Pavel Svatoš ředitel školy 1. Základní údaje o škole

Více

Mgr. Marcela Klatovská - ředitelka školy

Mgr. Marcela Klatovská - ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Uherčice, 691 62 okres Břeclav Uherčice 24, 691 62 Uherčice, te.:519418112, fax:519417077, e-mail: zs.uhercice@cmail.cz Plán práce základní školy byl projednán a schválen

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Č.j. ZSSM 62/2013 skartační znak: A10

Č.j. ZSSM 62/2013 skartační znak: A10 ZÁKLDNÍ ŠKOL MTEŘSKÁ ŠKOL STRÉ MĚSTO OKRES FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGNIZCE se sídlem Jamnická 270, Staré Město, PSČ 738 01 Č.j. ZSSM 62/2013 skartační znak: 10 PLÁN PRÁCE ZÁKLDNÍ ŠKOLY N ŠKOLNÍ ROK

Více

Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16, Přerov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16, Přerov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16, Přerov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 Adresa školy Boženy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole str. 3 2. Vzdělávací program školy str. 5 3. Rámcový popis

Více

Střední zdravotnická škola, Šumperk, Kladská 2. Plán práce školní rok 2014/2015

Střední zdravotnická škola, Šumperk, Kladská 2. Plán práce školní rok 2014/2015 Střední zdravotnická škola, Šumperk, Kladská 2 Plán práce školní rok 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Zuzana Gondová a pedagogický kolektiv Pedagogičtí pracovníci byli seznámeni dne: 17.9.2014 1 Obsah Organizace

Více