Výroční zpráva za školní rok 2013 /2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za školní rok 2013 /2014"

Transkript

1 Základní škola, Praha 9 Kyje, Šimanovská 16, Praha 9 Výroční zpráva za školní rok 2013 /2014 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., Školský zákon 10 Zpracoval: Mgr. Jiří Bartek Výroční zpráva byla projednána na pedagogické radě dne Výroční zprávu schválila Školská rada dne předsedkyně ŠR.. ředitelka školy

2 Název: Základní škola, Praha 9 Kyje, Šimanovská 16, příspěvková organizace IČ: tel: Program vzdělávání: Základy celoživotní vzdělanosti Ředitel školy: Zástupce ředitele školy: Výchovná poradkyně: Školní metodik prevence: Výchova k volbě povolání: Mgr. Jiří Bartek Mgr. Pavel Holubec Mgr. Marcela Blahnová Mgr. Marcela Blahnová RNDr. Lubomír Malík Ekonom školy: Vedoucí školní jídelny: Ing. Pavla Boturová Jaroslava Novotná školní rok 2013/2014

3 Obsah výroční zprávy pro školní rok 2013/2014 /stanovený odborem školství ÚMČ Praha 14/ Základní vzdělávání 1. seznam městských částí spadajících do působnosti správního obvodu, které zřizují ZŠ, 2. počet ZŠ a jejich přesné názvy k , 3. změny v síti škol, 4. zhodnocení školních vzdělávacích programů pro základní vzdělávání, 5. jazykové vzdělávání a jeho podpora 6. pedagogičtí pracovníci (odborná kvalifikace podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů), 7. věková struktura pedagogických pracovníků 8. další vzdělávání pedagogických pracovníků 9. počet zapsaných dětí pro školní rok 2014/2015 a odkladů školní docházky na školní rok 2014/ hodnocení činnosti školních družin a klubů, 11. poradenské služby škol (výchovné poradenství, poradenství k volbě povolání, činnost speciálních pedagogů a školních psychologů - jejich počet, spolupráce s PPP, SPC, policií ČR, psychology, sociálními odbory, rodiči, případně dalšími subjekty), 12. spolupráce s rodiči a ostatními partnery, mezinárodní spolupráce, mimoškolní aktivity, 13. účast školy v rozvojových a mezinárodních programech, 14. zkušenosti s péčí o nadané žáky, 15. polytechnická výchova (volitelné předměty, kroužky ) 16. přípravné třídy, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí do ZŠ, 17. vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin, počet dětí cizinců ze států EU a ostatních států (uvést nejvíce zastoupené státy), zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí cizinců do prostředí ZŠ, 18. environmentální výchova 19. multikulturní výchova, 20. prevence rizikového chování, 21. žáci s trvalým pobytem v jiném kraji

4 Charakteristika Základní školy, Praha 9 Kyje, Šimanovská 16 Snahou naší školy je poskytovat dobré vztahy mezi žáky, mezi žáky a učiteli a mezi školou a rodiči. Vzhledem k velikosti školy se daří udržovat klima rodinného typu. K výuce slouží 11 kmenových tříd, odborné učebny (multimediální, fyzika, informatika, ŠD, Vv, žákovská knihovna). Využíváme nové formy a metody práce ve vyučovacím procesu, zavádění interaktivní výuky, stále rozšiřujeme názornost a modernizaci výuky. Jsme činní ve sportovních, literárních, výtvarných, vědomostních soutěžích, dosahujeme i úspěchů. V přijímání žáků na střední školy dosahujeme přijetí - kompletního umístění všech žáků 9. třídy. Do vyučovacího procesu a volnočasových aktivit začleňujeme: EV, udržitelný rozvoj, Výchovu k zodpovědnému vztahu ke zvířatům, Ochranu člověka za mimořádných situací, Etickou výchovu, Mediální výchovu, Zdravý životní styl, MKU. Pro období byl vypracován koncepční plán rozvoje školy, mezi jeho klíčové body patří mimo jiné: podílet se na vytváření postoje osobní odpovědnosti, postoje k zákonům, fungování občanské společnosti, působit proti vandalismu, násilí a šikaně. 1. Zhodnocení školního vzdělávacího programu Ve školním roce 2013/2014 probíhala výuka ve všech ročnících podle ŠVP - Základy celoživotní vzdělanosti, který vychází ze vzdělávacích cílů a kompetencí RVP a je zaváděn do výuky od září roku V souladu s rozhodnutím MŠMT byly zahrnuty změny, zejména opět zavedena jako povinná výuka dalšího cizího jazyka na základě dotazníkové metody byl zvolen jako druhý cizí jazyk německý. Rozvržení časové dotace bylo rozvrženo tak, že v VIII. ročníku byla dotace tří hodin, v VII. ročníku dvou hodin týdne. S rozvržením časové dotace byli seznámeni zákonní zástupci žáku a bylo zcela a s plným porozuměním akceptováno.

5 Dále byla opět zahrnuta do matematiky na I. st. výuka zlomků, finanční gramotnost byla kromě hodin matematiky zohledněna i v dalších předmětech. K dalším drobným úpravám došlo také v případě etické výchovy, která byla vyučována jako povinně volitelný předmět v 7. ročníku. Celkově lze říci, že školní vzdělávací program vyhovuje potřebám školy. Při výuce pomáhá v naší snaze pomoci utvářet a postupně rozvíjet u žáků klíčové kompetence a poskytnout jim spolehlivý základ všeobecného vzdělání. V průběhu školního roku docházelo při hospitační činnosti ke kontrole dodržování ŠVP a nebyly shledány závažné nedostatky. V oblasti IT došlo k dalšímu rozvoji, další učitele byli vybaveni notebooky, odborná učebna IT sloužila i v dalších předmětech včetně anglického a českého jazyka, byla využívána i pro komparativní testování žáků. 2. Jazykové vzdělávání a jeho podpora Ve školním roce 2013/2014 probíhala výuka anglického jazyka dle ŠVP (3. 9. ročník). Vyučování Aj bylo děleno dle příslušných norem. Výuka anglického jazyka byla narušena dlouhodobou pracovní neschopností vyučující, která byla řešena dlouhodobými zástupy studenty magisterského studia PedF UK, ale definitivně byla tato záležitost vyřešena až ve II. pololetí školního roku. Během školního roku docházelo k mezipředmětovému propojení Hv a Aj v 6. třídě. Výukový program na základy hudební nauky, hudebních nástrojů, hudebního sluchu byl záměrně používán v anglickém jazyce. Znalosti z anglického jazyka byly využívány ve výuce Hv a současně obohacována anglická slovní zásoba, výslovnost, poslech. Ve šk. roce 2013/2014 byl plánován jazykový výlet do Velké Británie pro žáky ZŠ. Výlet se neuskutečnil pro menší zájem a z toho vyplývající obtíže se zajištěným adekvátního pedagogického dozoru. Jako druhý cizí jazyk je na škole zaveden - zvolen zákonnými zástupci německý jazyk. Po plném zavedení bude realizována obvyklá časová dotace pro druhý cizí jazyk - 2 hodiny týdně.

6 Časová dotace - školní rok 2013/2014 Anglický jazyk Německý jazyk 3. ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník Pedagogičtí pracovníci počet (fyz. osoby) k ped. prac. ped. prac. ped. celkem s odbornou bez odborné prac. 4. Věková struktura pedagogických pracovníků věk do a více počet (fyz. osoby) k Další vzdělávání pedagogických pracovníků Vzdělávací střediska: Pedagogicko psychologická poradna Úřad městské části Praha 14 NIDV, MŠMT Současné trendy v edukaci žáků s ADHD syndromem Ing. Erika Svobodová MS Excel pro středně pokročilé Mgr. Pavel Holubec

7 Kočičí zahrada Mgr. J. Kodoňová Seminář speciálních pedagogů Elkonin Mgr. M. Blahnová Základní školení Environmentální výchovy - M. Slavatová Pražské centrum primární prevence Magistrát hl.m. Prahy Studium pro ředitele škol a školských zařízení ředitel školy Současné trendy v edukaci žáků s ADHD syndromem Ing. Erika Svobodová MS Excel pro středně pokročilé Mgr. Pavel Holubec Kočičí zahrada Mgr. J. Kodoňová Seminář speciálních pedagogů Elkonin Mgr. M. Blahnová Základní školení Environmentální výchovy - M. Slavatová Motivace a její využití, latentní příprava na výuku v rámci ŠD učitelé, vychovatelé (sebevzdělávací práce) Počet pedagogických pracovníků, kteří si doplňují odbornou kvalifikaci: 0 Počet účastníků průběžného vzdělávání: Počet zapsaných dětí na školní rok 2014/2015 a odkladů školní docházky na školní rok 2014/2015 Počet žáků zapsaných pro školní rok 2014/2014 Počet žáků u zápisu Počet zapsaných Odklady Hodnocení činnosti školních družin a klubů Školní družina: ano Stav žáků ŠD k = = 51 Stav žáků ŠD k = = 51 Počet oddělení: 2 Počet žáků: průměr = 51 Školní klub: ne Školní družina rozvíjí výchovnou a vzdělávací činnost pro žáky I. ročníku, II. ročníku a III. ročníku. Napomáhá formování životních postojů a posiluje osobnost dítěte k dosažení úspěchů.

8 Spolupracuje s rodiči, má důležitou roli v prevenci sociálně - patologických jevů děti se zapojí do činností v družině, pod dohledem pracovníků ŠD a nemohou se v danou chvíli účastnit jakékoliv jiné činnosti vedoucí k sociálně-patologickým jevům. Spolupracuje na projektech. Rozvíjí čtenářskou gramotnost, zachovává tradice školy. Podílí se na vytváření školního klimatu. Rozvíjí komunikativní a pracovní dovednosti. Dovednost pracovat v týmu (kolektivu, skupině). Vytváří podmínky pro zapojení žáků v akcích mimo vyučování - příprava masek na Masopustní průvod, příprava na Velikonoční jarmark, samotné akce se staly součástí výchovných a vzdělávacích činností družiny a ve zvolený den si děti prodloužily pobyt ve družině, aby se mohly akcí účastnit. Každodenní činnost byla naplněna podle níže připojeného přehledu, činnosti se střídaly. Metody a formy činností: Soutěživé hry Pohybové aktivity Relaxace Pozorování Rozhovory Praktické činnosti Vyprávění 8. Poradenské služby Výchovné poradenství: Mgr. Marcela Blahnová Výchova k volbě povolání: RNDr. Lubomír Malík Spolupráce probíhala především s dále uvedenými organizacemi a institucemi. Spolupráci s externími organizacemi hodnotí škola pozitivně, jde o spolupráci odbornou (poradenské služby) nebo specifickou, zpravidla motivační SVP Klíčov, Schola Pragensis. Dalším příkladem spolupráce jsou přednášky a semináře Policie ČR. Výchovné problémy žáků byly s rodiči (zákonnými zástupci žáků) řešeny na výchovných komisích. V některých dalších případech byla nutná i spolupráce s Odborem sociálních věcí a zdravotnictví MČ Praha 14 (záškoláctví, rodinné prostředí).

9 Pro volbu povolání se uskutečnila návštěva Schola Pragensis a dalších škol v nejbližším okolí (IPS Praha 3, Gastroden Čakovice, SOU Pramen). Nejdůležitějším poradenským pracovištěm školy je Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 3 a 9, pro školu zastoupená PhDr. Fantovou Mgr. Klímou. Výchova a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Na počátku školního roku aktualizace databáze všech vyšetřených žáků v PPP. Ve spolupráci s třídními učiteli průběžné vyhledávání dalších žáků s výukovými obtížemi, jejich doporučení do Pedagogicko-psychologické poradny. Na základě těchto doporučení bylo nově vyšetřeno 12 žáků z 1. stupně (všichni SPU). Rodiče 2 žáků si zprávu s výsledky ponechali a nedali škole k dispozici. Kontrolní vyšetření realizováno dle doporučení PPP při přetrvávání výukových obtíží u 15 žáků. K škola eviduje celkem 36 žáků se zdravotním znevýhodněním. O zařazení žáka mezi žáky zdravotně znevýhodněné rozhoduje pedagogicko psychologická poradna na základě odborného vyšetření. Jedná se o žáky, u kterých je nutné zohlednění a diferencované hodnocení často i po celou dobu školní docházky. Žáci s SPU z 2., 3., 4., 5., 6., a 7. ročníku docházeli na speciální hodiny skupinové reedukace. Pro práci s žáky nebylo nutné zřídit funkci asistenta pedagoga. Veškerá databáze v této oblasti byla vedená a doplňovaná speciálním pedagogem výchovnou poradkyní Mgr. M. Blahnovou a byla na základě souhlasu rodičů k dispozici všem vyučujícím. Je zdrojem základních informací o výsledcích vyšetření a doporučeních PPP pro práci s dětmi. Vyučujícím žáků se zdravotním znevýhodněním i jejich zákonným zástupcům byly poskytovány individuální konzultace. Spolupráce probíhala zejména s PPP pro Prahu 3 a 9 (dr. Fantovou). Výchovná poradkyně se pravidelně zúčastňovala metodických sdružení pro speciální pedagogy a setkání výchovných poradců organizovaných pedagogicko-psychologickou poradnou. Žáci ze sociálně znevýhodněného prostředí - celkem 5 žáků na naší škole. Při práci s těmito žáky se využívalo především osobního jednání.

10 Péče o žáky nadané a žáky s neprospěchem V letošním školním roce nebyl žádný žák naší školy integrován jako žák mimořádně nadaný. Při zajištění péče o žáky s neprospěchem jsme postupovali podle platné legislativy, a pokud žák neprospíval, na konci čtvrtletí vyvolal třídní učitel jednání se žákem a jeho zákonným zástupcem za přítomnosti vyučujícího daného předmětu. Při něm jsme dohodli podmínky, které musí žák splnit, aby nebyl hodnocen na konci klasifikačního období nedostatečně. Současně byli rodiče požádáni o častější konzultace s vyučujícím předmětu a o důslednější kontrolu žáka. V letošním školním roce byly řešeny na 1. stupni 3 případy neprospěchu a na 2. stupni 5 případů neprospěchu. V závěru školního roku byli nedostatečně hodnoceni 3 žáci z 1. stupně a 2 žáci z 2. stupně. Za neprospěchem žáků z 1. stupně bylo slabé nadání, na 2. stupni spíš neochota připravovat se na výuku a plnit základní školní povinnosti. Čtyři žáci konali opravné zkoušky z několika předmětů, tři žáci konali klasifikační zkoušky, důvodem byla častá absence. Další problémy spojené se školní docházkou Tyto problémy lze rozdělit na více oblastí. Neomluvené absence. Neomluvené absence byly řešeny na 2. stupni u žákyně 6. ročníku, dále u několika žáků 8. a 9. ročníku. Při řešení těchto případů bylo postupováno podle platného metodického průvodce MŠMT. Všechny řešené případy byly projednány se zákonnými zástupci za přítomnosti vedení školy. Žáci byli hodnoceni sníženým stupněm z chování. V jednom případě byla informována i kurátorka odboru sociálně-právní ochrany dětí. Zvýšená omluvená absence. V rámci prevence proti záškoláctví, skrytému záškoláctví a neprospěchu z důvodu velkého množství zameškaného učiva byli sledováni žáci, kteří měli vysokou

11 omluvenou absenci (přes 100 hodin za jedno pololetí). Proběhla jednání se zákonnými zástupci a byly zjišťovány příčiny vysoké absence. Jeden žák měl z několika předmětů odloženou klasifikaci, klasifikační zkoušky vykonal v termínu do 31. srpna a mohl nastoupit na střední školu. Vulgární chování, vandalismus a další rizikové chování. V letošním školním roce škola opakovaně řešila rizikové chování žáků z 8. i z 9. ročníku. Několik chlapců trvale narušovalo vyučování hrubostí, vulgaritou a nezájmem o vyučování. Objevilo se i záškoláctví. V hodinách tělesné výchovy došlo opakovaně o ničení zařízení. Rovněž ve škole docházelo často k poškozování zařízení. Na základě tohoto rizikového chování škola jednala se zákonnými zástupci na výchovných komisích. Přítomno bylo vždy vedení školy, třídní učitel, výchovný poradce a rodiče s dítětem. Šesti chlapcům byl vypracován individuální výchovný program. Pravidelně probíhala setkání s chlapci a jejich zákonnými zástupci. Škola řešila situaci i jinými dostupnými prostředky. Metodik prevence Mgr. Pavel Klíma nabídl škole podpůrný program práce se třídou s názvem Tandem. Do školy docházeli se svým kolegou a s žáky 8. ročníku pracovali 4krát ve dvouhodinových vstupech. Závěr jejich působení se nebyl hodnocen jako zcela úspěšný. (viz podrobná zpráva). Po konzultaci s pracovníky Střediska výchovné péče Praha 9 - Klíčov na základě jejich doporučení požádala škola o pomoc Sdružení Dius (rovněž středisko výchovné péče). Naši žáci 8. ročníku se zúčastnili velmi zajímavého sezení. Školu navštívilo několik chlapců, kteří v tomto středisku pobývají většinou na základě soudního rozhodnutí pro své rizikové chování (např. vandalismus, alkoholismus, drogy, záškoláctví, násilí). Tito chlapci s našimi žáky hovořili velmi otevřeně o svých problémech a také o postizích, které rizikové chování přináší. Podle závěrečné zprávy, která je svou povahou a označením důvěrná, lze hodnotit program Tandem realizovaný na škole v VIII. třídě jako ne zcela úspěšný. Na druhou stranu bylo možné lépe precizovat situace, kdy neexistuje domluva o činnostech, veškerá motivace je neúspěšná, kdy se střídá aktivita a neangažovanost.

12 Poradenství k volbě povolání - profesní poradenství Poskytujeme poradenskou činnost hlavně v 8. a 9. ročníku. (exkurze, besedy, rozhovory, mezipředmětové vztahy na prvním a druhém stupni, školy, Schola Pragensis, Jak volit střední školu SOŠ Drtinova, Praha 5, návštěva škol - Dny otevřených dveří, brožury, internet, Jarmarky řemesel). Výsledky přijímacího řízení: Víceletá gymnázia 5. ročník 5. ročník 7. ročník 7. ročník přijato nepřijato Přijato nepřijato Gymnázia zřizovaná krajem Soukromá gymnázia Konzervatoř a jiné školy Celkem třída 1 žák, 9. třída Školy zřizované krajem SOŠ pro administrativu SPgŠ Obchodn í akademi e Gymnázi a Průmysl. škola Střední odborn á škola Středn í škola zdravo t. Hotelni ctví a gastro Střední škola zemědě l. celke m Soukromé školy Gymnázia Obchodní akademie Soukromá stř. škola výpočetní techniky Prům. škola Soukromá stř. odborná škola Hotelnictví a gastro Celkem

13 2 2 4 Odborná učiliště se závěrečnou zkouškou zřizované krajem soukromé Celkem z. 9. ročníku Spolupráce s rodiči a ostatními partnery, včetně mezinárodní spolupráce, mimoškolní aktivity Spolupráce s rodiči, zákonnými zástupci Spolupráci s rodiči věnuje škola velkou pozornost. Základním principem je všestranná informovanost, které je realizována prostřednictvím: Sdělení a záznamy hodnocení v žákovských knížkách Konzultace a třídní schůzky s rodiči Elektronické předávaní informací - webové stránky školy: organizace školního roku informace o akcích měsíční plán školy postupně se rozšiřující měsíční plány výuky v jednotlivých třídách a předmětech zprávy, záznamy a fotografie z již uskutečněných akcí rodiče se dále podíleli na různých akcích, např. přípravou pomůcek, materiálu, nebo i osobní účastí Ohnivý skřítek - grilování na školní zahradě, Cesta za světlem - lampionový průvod, Masopust, Velikonoční jarmark. Protože některé akce škola pořádala poprvé, nebyly tyto akce navštíveny všemi rodiči. Na druhou stranu přišli právě ti rodiče, kteří měli čas a zájem a chtěli školu podpořit. Spolupráce s Městskou částí Praha 14, účast na akcích Školní prevence kyber. násilí - Facebook a jiné sítě

14 Videoklip - Moje škola Projekt: Podpora žáků základních škol Prahy 14 - rodiči však minimálně využíván Pražské poetické setkání - školní a obvodní kolo pro I. stupeň. Praha 14 bubnuje ve škole na II. patře Den Země pořádaný MČ Praha 14 vystoupení sboru, výstava koláží, projekt a výstava fotografií s ENV tématikou Projekt Komiks Projekt Žijí tady s námi věnovaný soužití se příslušníky národnostních menšin, ve škole jsme se věnovali Arménii. Městská část Praha 14 v těchto akcích podnítila kreativitu dětí především ve výtvarných soutěžích a akcích s výtvarnou tématikou. Práce našich dětí lze hodnotit jednoznačně kladně, některé práce byly ostatně hodnoceny jako nejlepší ze škol MČ Praha 14. Spolupráce se Scio Nadále probíhalo testování žáku formou vyplňování online. Účastnily se třídy: VI, VII. třída. Z výsledku je zřejmé, že škola i děti rezervy mají. Z podrobnějšího rozboru vyplývá, že je trvale nutné rozvíjet dovedností, jak využívat získaných znalostí, ale i jak znalosti získávat a podržet si je. Výsledky byly využity jako rozšiřující podklady pro doplnění výuky. Plavecký bazén Hloubětín Ve školním roce 2013/2014 zde pokračovala výuka plávání jako součást cyklu - účast II. a III. ročníku. Monotématické pořady a exkurze Žáci II. stupně se účastnili jedinečné besedy s paní Evou Erbenovou, izraelskou spisovatelkou židovského původu o životě za války a po válce, spojenou s autorským čtením z knihy Životy Evy L. Pro žáky I. stupně se uskutečnilo představení Budulínek - dětská opera.

15 Vánoční akademie s výraznějším zastoupením tříd, využitím práce kroužku hiphopového tance, vystoupení tradičních opor sboru vedeného p. uč. Krejzou a dalšími sólisty. Netradiční nástroje světa: "Jak se ukulele dostalo na Havaj" - I. st. 10. Účast školy v rozvojových a mezinárodních programech Projekt Les ve škole (mezinárodní program) Třída: 2.A Počet žáků: 27, 16 chlapců, 11 dívek Školní rok: 2013/2014 Projekt Les ve škole je mezinárodní výukový program o lese, který běží v 21 zemích světa, v České republice je celoročním projektem pro I. stupeň ZŠ. Základním podkladem je Lexikon lesních skřítků (roční plán lesních aktivit). Lexikon obsahuje celkem 9 na sebe navazujících lekcí s různým tematickým zaměřením a 2 dobrovolné lekce. Zahrnuje v sobě rovněž metodické části, pracovní listy pro žáky a seznamy pomůcek, které jsou nutné ke zpracování dané lekce. Nejdříve se žáci seznámili s jednotlivými skřítky, kteří žáky provází celým lexikonem. Každá lekce začíná úvodním dopisem od lesních skřítků. V něm je popsán úkol, který mají žáci splnit. Všechny splněné úkoly a pracovní listy si žáci zakládali do svých deníků. Žáci 2.A vypracovali 4 lekce, z toho jednu lekci dobrovolnou: - 1. lekce Dopis od skřítků - 2. lekce Můj les a les pohádkový - 3. lekce (1. dobrovolná lekce) Co víme o lese? - 4. lekce Kdo kde bydlí? Některé lekce jsou rozloženy do dvou vyučovacích jednotek (2x 45 min.). Žákům byly postupně kopírovány potřebné pracovní listy. Děti si je mohly vybarvit. Většinu ze zadaných úkolů plnily v menších či větších skupinách. Žáci pracovali na projektu rádi a s nadšením. Projekt rozvíjel komunikaci, spolupráci, fantazii a v neposlední řadě představivost. 11. Zkušenost s péčí o nadané žáky

16 Pro školní rok 2013/2014 nebyli diagnostikováni výjimečně nadaní žáci. Péče o žáky s nadáním v některém předmětu probíhala individuálním způsobem individuálním přístupem, zadáváním náročnějších úkolů rozvíjejících využití dovedností a znalostí těchto žáků. 12. Polytechnická výchova a kroužky Formou volitelných předmětů se rozšiřují spíše základní znalosti a dovednosti v klíčových předmětech český jazyk a matematika, a dále v předmětech estetická, etická a mediální výchova. Základy polytechnické výuky jsou však položeny již na I. stupni formou zájmových kroužků. Společnost KROUŽKY ve spolupráci s naší ZŠ počet žáků 1.pololetí 2. pololetí VĚDECKÉ POKUSY 1.a 2. třída 7 6 IN-LINE BRUSLENÍ - 6 lekcí 4 jen podzim KERAMIKA 11 7 ANGLIČTINA 14 9 HIP HOP A MODERNÍ TANEC 24 ukončen Kroužek MALÍŘŮV BAREVNÝ SVĚT Kroužek SBOREČEK Kroužek VĚDA NÁS BAVÍ pro žáky od 3. třídy 7 10 Kroužek VAŘENÍ pro VI.A 6H/6D 6H/6-8D 13. Přípravné třídy, zkušenosti s integrací Škola umožňuje zřídit přípravnou třídu, vzhledem k dlouhodobě probíhajícím zápisům a přechodům budoucích žáků i po skončení zápisů, se dosud přípravná třída na škole nerealizovala. Kapacitně je přípravná třída zajištěna a evidována. 14. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin, počet dětí cizinců ze států EU a ostatních států, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí cizinců do prostředí ZŠ

17 Žáci cizinci ze států EU : 2 - Slovensko Žáci cizinci z ostatních států: 2 Ukrajina, 3 Vietnamská socialistická republika Začleňování cizinců do prostředí ZŠ se v zásadě neliší od začleňování jiných dětí. Dovedou se rychle začleňovat do třídních kolektivů. Komunikace mezi učiteli, žáky a rodiči je dobrá. Začleňují se do všech aktivit školy: Vystoupení na akademiích školy, kroužky, projekty, účast ve Školním parlamentu, prezentace školy, soutěže, tradic. 15. Environmentální výchova, udržitelný rozvoj Ve vyučovacích předmětech i mimoškolních aktivitách rozvíjíme vztah k přírodě a ekologickému chování našich žáků. Zážitkovým vnímáním rozvíjíme vztah žáků k životnímu prostředí, tím přispíváme k uplatnění znalostí a osvojení si vědomostí a dlouhodobých návyků k udržitelnému rozvoji v ZŠ. Využíváme: výpočetní techniky, pozorování přírodních jevů, atlasů, encyklopedií, audiovizuální techniky, prohlubujeme mezipředmětové vztahy k rozvoji klíčových kompetencí. Co se povedlo: - pozorování ekolog. problémů a jejich vzájemných globálních souvislostí - příprava žáků na udržitelný rozvoj (spolupráce s MÚ Praha 14, Agenda 21) - zapracování témat do jednotlivých předmětů - práce s ekologickým přírodopisem - osvěta (diskuse, rozhovory) - třídění odpadů - šetření energií - péče o zeleň v okolí školy - pořádání sběru odpadů - péče o pracovní prostředí Jednotlivé akce: Příroda a plody podzimu ZOO setkání v rámci adopce Den stromů

18 Exkurze Přehrada Slapy Komponovaný pořad Planeta Země v kině Světozor Den Země Exkurze do Spalovny Malešice 16. Multikulturní výchova Průběžné multikulturní vzdělávání v hodinách zeměpisu, dějepisu, občanské výchovy, etické výchova Úspěšná účast zástupců školy v projektu: Žijí tady s námi. Využití filmu ve výuce první krůčky k rozvoji filmového diváctví - nejen hodiny literatury, anglického jazyka a dějepisu, ale i občanské výchovy využití filmů Dvanáct rozhněvaných mužů a Dobří holubi se vracejí k motivaci, diskusi a zobecnění. 17. Prevence rizikového chování Prevence v učebních plánech Prevence rizikového chování žáků je integrovanou součástí učebních plánů několika předmětů, jako např. občanská nauka, přírodopis, etická výchova, ale prolíná se všemi předměty na škole. Průběh školního roku 2013/2014 ukazuje, že prevence rizikového chování má nejen své možnosti a inovaci těchto možností je nutné hledat neustále, ale i své limity. Analýza současného stavu Škola se dlouhodobě potýká s obecnou nekázní a nevhodným chováním žáků, záškoláctvím a vandalismem (ničení školního majetku jako např. poškozování lavic, dveří na WC, nástěnek apod). Stále přetrvává kouření v okolí školy (žáci 2. stupně) a velké roztržky žáků na nedaleké autobusové zastávce. Vzdělávání metodika prevence Vzdělávací programy: Představení různých projektů a organizací, zabývajících se primární prevencí, např. Socioklima,s.r.o., PrevCentrum aj.

19 Účast na Balintovské skupině pod vedením Mgr. Ireny Švábové, psycholožky pro Prahu 3 a 9 Exkurze do Střediska vých. péče Praha Klíčov Přednášky a besedy MČ Praha 14, Odbor sociálních věcí, zastoupený Bc. Janou Štoskovou, protidrogovou koordinátorkou září 2013 Dny kurzů první pomoci pro 3 6. ročník Hrou proti AIDS ZŠ Bří Venclíků 8. ročník říjen 2013 Dny kurzů první pomoci ročník Školní prevence kybernetického násilí, Facebook a jiné sítě ročník listopad 2013 Drogy a závislost na nich (přednáška Ivana Doudy) 6. a 7. ročník Kriminalita mládeže ( přednáška Josefa Klímy) 8. a 9. ročník Přednášky policie 4. ročník březen 2014 Tabakismus ročník Přednášky policie 1. a 9. ročník duben 2014 Přednášky policie 2., 3., 5., 6., ročník Tandem (práce s třídním kolektivem) - Mgr. Pavel Klíma 8. ročník, 2 setkání Úvod do problematiky extrémismu - 8. a 9. ročník květen 2014 Prevence pohlavně přenosných chorob a preventivní péče v oblasti gynekologie ročník, dívky a chlapci zvlášť Tandem (práce s třídním kolektivem) - Mgr. Pavel Klíma ročník, 2 setkání a ukončení programu červen 2014 Setkání s pracovníky SVP Praha Klíčov - konzultace (8. ročník) Návštěva Výchovného střediska Dius: beseda s pedagogem a s 6 chlapci umístěnými v tomto zařízení 8. ročník Řešení aktuálních problémů z oblasti prevence výchovné komise Během školního roku proběhlo 17 jednání výchovných komisí. Společně s vedením školy a s rodiči se řešilo většinou rizikové chování a záškoláctví žáků 8. ročník Pro 4 žáků II. stupně škola vypracovala Individuální výchovný program. S těmito žáky a jejich rodiči se vedení školy a výchovný poradce setkávali na pravidelných schůzkách.

20 18. Žáci s trvalým bydlištěm v jiném kraji 4 žáci celkem 1 žák - Praha - západ, 2 žáci - Praha - východ, 1 žák - Kolín

21 Fotografická dokumentace Setkání s paní Evou Erbenovou, izraelskou spisovatelkou židovského původu o životě za války a po válce, spojenou s autorským čtením z knihy Životy Evy L. Cesta za světlem podle J. W. Goethea Více světla

22 Exkurze do nitra Slapské přehrady Masopustní průvod

23 Masopustní průvod podruhé Velikonoční jarmark

24 Velikonoční jarmark

25 Praha 14 bubnuje - na naší škole

26 Workshop Komiks Žijí tady s námi

27 Žijí tady s námi - ocenění na MČ Praha 14

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Závěrečná zpráva o činnosti výchovného poradce ZŠ Fryšták ve školním roce 2011/12

Závěrečná zpráva o činnosti výchovného poradce ZŠ Fryšták ve školním roce 2011/12 Výchovné poradenství Výchovná poradkyně Miluše Šafářová poskytovala po celý školní rok odbornou pomoc učitelům, žákům a jejich rodičům především v těchto oblastech: 1. Výchova a vzdělávání žáků se speciálními

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola, Chrast, U pošty 5, 538 51 Chrast Plán práce výchovného poradce Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Školní rok 2013/2014

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Plán práce výchovných poradců ISŠ Cheb, ve školním roce 2011-2012

Plán práce výchovných poradců ISŠ Cheb, ve školním roce 2011-2012 Integrovaná střední škola, Cheb Plán práce výchovných poradců ISŠ Cheb, ve školním roce 2011-2012 Výchovní poradci působící na ISŠ, Cheb: Mgr. Oldřiška Kábová vedoucí VP a MP na škole, výchovná poradkyně

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve školním roce 26/7 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: PPP Opava 1. Úvod

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2014 červen 2015 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HOLZOVA 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní rok 2013/ 2014 1. Úvod Výchovnou poradkyní pro II. stupeň je na ZŠ Brno, Holzova 1, příspěvková organizace Mgr.

Více

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012 Řemeslo má zlaté dno školní projekt 2011-2012 Základní škola Votice ul. Pražská 235 srdečně zve rodiče žáků a veřejnost na den otevřených dveří v rámci celoškolního projektu Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HOLZOVA 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní rok 2014/ 2015 1. Úvod Výchovnou poradkyní pro II. stupeň je na ZŠ Brno, Holzova 1, příspěvková organizace Mgr.

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Martina Křížová Schválila: Mgr. Marie Šnajdrová ředitelka školy Obsah

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Vzdělání: PF UJEP Ústí nad Labem obor učitelství pro 3. stupeň, aprobace: český jazyk dějepis (rok ukončení 2004) Osvědčení o absolvování

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 WALDORFSKÁ ŠKOLA, Hornická 327, 261 01 Příbram tel.318 623 306 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 Ředitel školy: Mgr. A. Mašiková Garant projektu: Mgr. Rostislav

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba Web: www.gym669ova.cz E-mail: reditel@gym669ova.cz sekretariat@gym669ova.cz Tel., fax: +420 596 910 135

Více

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn stanovuje podrobnosti organizačního zajištění a postupů při vzdělávání žáků

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Škola: ZŠ Brno, Sirotkova 36 Metodik prevence: Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Minimální preventivní program (dále jen MPP) je konkrétní dokument školy zaměřený na výchovu

Více

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE Školní psycholog - poskytuje poradenství žákům (cílové skupině) - poskytuje a

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Preventivní program realizuje školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Školní preventivní strategie: Škola se zaměřuje na celou řadu aktivit v rámci primární prevence

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Oddíl A Přehled úkolů podle 174 odst. 2 písm. b) až e) a odst. 5 školského zákona A 1 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013 Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Statutární zástupce: Výchovný poradce: Školní metodik

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace školy

Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení žáků Základní východiska pro hodnocení a klasifikace Cílem hodnocení je zpětná vazba, prostřednictvím které žák získává informace o tom, jak danou

Více

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013 Plán práce Výchovné poradenství 2012/2013 1 I. Oblast volby povolání termín II. Metodická a informační činnost v devátých třídách určit žáka odpovědného za převzetí, předání a prezentaci materiálů k volbě

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán I. Vyplní škola: Škola Individuální vzdělávací plán Jméno a příjmení Datum narození Třída Bydliště Školní rok Rozhodnutí o povolení vzdělávání podle IVP ze dne Zdůvodnění (informace o schopnostech, důvody

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

Celoroční plán školní rok 2015/2016

Celoroční plán školní rok 2015/2016 I. Nejdůležitější úkoly Celoroční plán školní rok 2015/2016 Nejdůležitější úkoly vycházejí především ze Strategie vzdělávání, Plánu dlouhodobého rozvoje školy 2015 2017 a Výroční zprávy o činnosti školy

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TUPOLEVOVA Dobratická 525, 199 00 Praha Letňany, odloučené pracoviště MŠ Havířovská 476, Praha 9 tel.: 286 920 533, e-mail: reditel@tupolevka.cz, http:// www.tupolevka.cz

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Klíčové aktivity projektu KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Podrobný popis realizace klíčové aktivity Cílová skupina (začínající pedagogičtí pracovníci středních zemědělských a lesnických

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více