Výroční zpráva za školní rok 2013 /2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za školní rok 2013 /2014"

Transkript

1 Základní škola, Praha 9 Kyje, Šimanovská 16, Praha 9 Výroční zpráva za školní rok 2013 /2014 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., Školský zákon 10 Zpracoval: Mgr. Jiří Bartek Výroční zpráva byla projednána na pedagogické radě dne Výroční zprávu schválila Školská rada dne předsedkyně ŠR.. ředitelka školy

2 Název: Základní škola, Praha 9 Kyje, Šimanovská 16, příspěvková organizace IČ: tel: Program vzdělávání: Základy celoživotní vzdělanosti Ředitel školy: Zástupce ředitele školy: Výchovná poradkyně: Školní metodik prevence: Výchova k volbě povolání: Mgr. Jiří Bartek Mgr. Pavel Holubec Mgr. Marcela Blahnová Mgr. Marcela Blahnová RNDr. Lubomír Malík Ekonom školy: Vedoucí školní jídelny: Ing. Pavla Boturová Jaroslava Novotná školní rok 2013/2014

3 Obsah výroční zprávy pro školní rok 2013/2014 /stanovený odborem školství ÚMČ Praha 14/ Základní vzdělávání 1. seznam městských částí spadajících do působnosti správního obvodu, které zřizují ZŠ, 2. počet ZŠ a jejich přesné názvy k , 3. změny v síti škol, 4. zhodnocení školních vzdělávacích programů pro základní vzdělávání, 5. jazykové vzdělávání a jeho podpora 6. pedagogičtí pracovníci (odborná kvalifikace podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů), 7. věková struktura pedagogických pracovníků 8. další vzdělávání pedagogických pracovníků 9. počet zapsaných dětí pro školní rok 2014/2015 a odkladů školní docházky na školní rok 2014/ hodnocení činnosti školních družin a klubů, 11. poradenské služby škol (výchovné poradenství, poradenství k volbě povolání, činnost speciálních pedagogů a školních psychologů - jejich počet, spolupráce s PPP, SPC, policií ČR, psychology, sociálními odbory, rodiči, případně dalšími subjekty), 12. spolupráce s rodiči a ostatními partnery, mezinárodní spolupráce, mimoškolní aktivity, 13. účast školy v rozvojových a mezinárodních programech, 14. zkušenosti s péčí o nadané žáky, 15. polytechnická výchova (volitelné předměty, kroužky ) 16. přípravné třídy, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí do ZŠ, 17. vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin, počet dětí cizinců ze států EU a ostatních států (uvést nejvíce zastoupené státy), zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí cizinců do prostředí ZŠ, 18. environmentální výchova 19. multikulturní výchova, 20. prevence rizikového chování, 21. žáci s trvalým pobytem v jiném kraji

4 Charakteristika Základní školy, Praha 9 Kyje, Šimanovská 16 Snahou naší školy je poskytovat dobré vztahy mezi žáky, mezi žáky a učiteli a mezi školou a rodiči. Vzhledem k velikosti školy se daří udržovat klima rodinného typu. K výuce slouží 11 kmenových tříd, odborné učebny (multimediální, fyzika, informatika, ŠD, Vv, žákovská knihovna). Využíváme nové formy a metody práce ve vyučovacím procesu, zavádění interaktivní výuky, stále rozšiřujeme názornost a modernizaci výuky. Jsme činní ve sportovních, literárních, výtvarných, vědomostních soutěžích, dosahujeme i úspěchů. V přijímání žáků na střední školy dosahujeme přijetí - kompletního umístění všech žáků 9. třídy. Do vyučovacího procesu a volnočasových aktivit začleňujeme: EV, udržitelný rozvoj, Výchovu k zodpovědnému vztahu ke zvířatům, Ochranu člověka za mimořádných situací, Etickou výchovu, Mediální výchovu, Zdravý životní styl, MKU. Pro období byl vypracován koncepční plán rozvoje školy, mezi jeho klíčové body patří mimo jiné: podílet se na vytváření postoje osobní odpovědnosti, postoje k zákonům, fungování občanské společnosti, působit proti vandalismu, násilí a šikaně. 1. Zhodnocení školního vzdělávacího programu Ve školním roce 2013/2014 probíhala výuka ve všech ročnících podle ŠVP - Základy celoživotní vzdělanosti, který vychází ze vzdělávacích cílů a kompetencí RVP a je zaváděn do výuky od září roku V souladu s rozhodnutím MŠMT byly zahrnuty změny, zejména opět zavedena jako povinná výuka dalšího cizího jazyka na základě dotazníkové metody byl zvolen jako druhý cizí jazyk německý. Rozvržení časové dotace bylo rozvrženo tak, že v VIII. ročníku byla dotace tří hodin, v VII. ročníku dvou hodin týdne. S rozvržením časové dotace byli seznámeni zákonní zástupci žáku a bylo zcela a s plným porozuměním akceptováno.

5 Dále byla opět zahrnuta do matematiky na I. st. výuka zlomků, finanční gramotnost byla kromě hodin matematiky zohledněna i v dalších předmětech. K dalším drobným úpravám došlo také v případě etické výchovy, která byla vyučována jako povinně volitelný předmět v 7. ročníku. Celkově lze říci, že školní vzdělávací program vyhovuje potřebám školy. Při výuce pomáhá v naší snaze pomoci utvářet a postupně rozvíjet u žáků klíčové kompetence a poskytnout jim spolehlivý základ všeobecného vzdělání. V průběhu školního roku docházelo při hospitační činnosti ke kontrole dodržování ŠVP a nebyly shledány závažné nedostatky. V oblasti IT došlo k dalšímu rozvoji, další učitele byli vybaveni notebooky, odborná učebna IT sloužila i v dalších předmětech včetně anglického a českého jazyka, byla využívána i pro komparativní testování žáků. 2. Jazykové vzdělávání a jeho podpora Ve školním roce 2013/2014 probíhala výuka anglického jazyka dle ŠVP (3. 9. ročník). Vyučování Aj bylo děleno dle příslušných norem. Výuka anglického jazyka byla narušena dlouhodobou pracovní neschopností vyučující, která byla řešena dlouhodobými zástupy studenty magisterského studia PedF UK, ale definitivně byla tato záležitost vyřešena až ve II. pololetí školního roku. Během školního roku docházelo k mezipředmětovému propojení Hv a Aj v 6. třídě. Výukový program na základy hudební nauky, hudebních nástrojů, hudebního sluchu byl záměrně používán v anglickém jazyce. Znalosti z anglického jazyka byly využívány ve výuce Hv a současně obohacována anglická slovní zásoba, výslovnost, poslech. Ve šk. roce 2013/2014 byl plánován jazykový výlet do Velké Británie pro žáky ZŠ. Výlet se neuskutečnil pro menší zájem a z toho vyplývající obtíže se zajištěným adekvátního pedagogického dozoru. Jako druhý cizí jazyk je na škole zaveden - zvolen zákonnými zástupci německý jazyk. Po plném zavedení bude realizována obvyklá časová dotace pro druhý cizí jazyk - 2 hodiny týdně.

6 Časová dotace - školní rok 2013/2014 Anglický jazyk Německý jazyk 3. ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník Pedagogičtí pracovníci počet (fyz. osoby) k ped. prac. ped. prac. ped. celkem s odbornou bez odborné prac. 4. Věková struktura pedagogických pracovníků věk do a více počet (fyz. osoby) k Další vzdělávání pedagogických pracovníků Vzdělávací střediska: Pedagogicko psychologická poradna Úřad městské části Praha 14 NIDV, MŠMT Současné trendy v edukaci žáků s ADHD syndromem Ing. Erika Svobodová MS Excel pro středně pokročilé Mgr. Pavel Holubec

7 Kočičí zahrada Mgr. J. Kodoňová Seminář speciálních pedagogů Elkonin Mgr. M. Blahnová Základní školení Environmentální výchovy - M. Slavatová Pražské centrum primární prevence Magistrát hl.m. Prahy Studium pro ředitele škol a školských zařízení ředitel školy Současné trendy v edukaci žáků s ADHD syndromem Ing. Erika Svobodová MS Excel pro středně pokročilé Mgr. Pavel Holubec Kočičí zahrada Mgr. J. Kodoňová Seminář speciálních pedagogů Elkonin Mgr. M. Blahnová Základní školení Environmentální výchovy - M. Slavatová Motivace a její využití, latentní příprava na výuku v rámci ŠD učitelé, vychovatelé (sebevzdělávací práce) Počet pedagogických pracovníků, kteří si doplňují odbornou kvalifikaci: 0 Počet účastníků průběžného vzdělávání: Počet zapsaných dětí na školní rok 2014/2015 a odkladů školní docházky na školní rok 2014/2015 Počet žáků zapsaných pro školní rok 2014/2014 Počet žáků u zápisu Počet zapsaných Odklady Hodnocení činnosti školních družin a klubů Školní družina: ano Stav žáků ŠD k = = 51 Stav žáků ŠD k = = 51 Počet oddělení: 2 Počet žáků: průměr = 51 Školní klub: ne Školní družina rozvíjí výchovnou a vzdělávací činnost pro žáky I. ročníku, II. ročníku a III. ročníku. Napomáhá formování životních postojů a posiluje osobnost dítěte k dosažení úspěchů.

8 Spolupracuje s rodiči, má důležitou roli v prevenci sociálně - patologických jevů děti se zapojí do činností v družině, pod dohledem pracovníků ŠD a nemohou se v danou chvíli účastnit jakékoliv jiné činnosti vedoucí k sociálně-patologickým jevům. Spolupracuje na projektech. Rozvíjí čtenářskou gramotnost, zachovává tradice školy. Podílí se na vytváření školního klimatu. Rozvíjí komunikativní a pracovní dovednosti. Dovednost pracovat v týmu (kolektivu, skupině). Vytváří podmínky pro zapojení žáků v akcích mimo vyučování - příprava masek na Masopustní průvod, příprava na Velikonoční jarmark, samotné akce se staly součástí výchovných a vzdělávacích činností družiny a ve zvolený den si děti prodloužily pobyt ve družině, aby se mohly akcí účastnit. Každodenní činnost byla naplněna podle níže připojeného přehledu, činnosti se střídaly. Metody a formy činností: Soutěživé hry Pohybové aktivity Relaxace Pozorování Rozhovory Praktické činnosti Vyprávění 8. Poradenské služby Výchovné poradenství: Mgr. Marcela Blahnová Výchova k volbě povolání: RNDr. Lubomír Malík Spolupráce probíhala především s dále uvedenými organizacemi a institucemi. Spolupráci s externími organizacemi hodnotí škola pozitivně, jde o spolupráci odbornou (poradenské služby) nebo specifickou, zpravidla motivační SVP Klíčov, Schola Pragensis. Dalším příkladem spolupráce jsou přednášky a semináře Policie ČR. Výchovné problémy žáků byly s rodiči (zákonnými zástupci žáků) řešeny na výchovných komisích. V některých dalších případech byla nutná i spolupráce s Odborem sociálních věcí a zdravotnictví MČ Praha 14 (záškoláctví, rodinné prostředí).

9 Pro volbu povolání se uskutečnila návštěva Schola Pragensis a dalších škol v nejbližším okolí (IPS Praha 3, Gastroden Čakovice, SOU Pramen). Nejdůležitějším poradenským pracovištěm školy je Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 3 a 9, pro školu zastoupená PhDr. Fantovou Mgr. Klímou. Výchova a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Na počátku školního roku aktualizace databáze všech vyšetřených žáků v PPP. Ve spolupráci s třídními učiteli průběžné vyhledávání dalších žáků s výukovými obtížemi, jejich doporučení do Pedagogicko-psychologické poradny. Na základě těchto doporučení bylo nově vyšetřeno 12 žáků z 1. stupně (všichni SPU). Rodiče 2 žáků si zprávu s výsledky ponechali a nedali škole k dispozici. Kontrolní vyšetření realizováno dle doporučení PPP při přetrvávání výukových obtíží u 15 žáků. K škola eviduje celkem 36 žáků se zdravotním znevýhodněním. O zařazení žáka mezi žáky zdravotně znevýhodněné rozhoduje pedagogicko psychologická poradna na základě odborného vyšetření. Jedná se o žáky, u kterých je nutné zohlednění a diferencované hodnocení často i po celou dobu školní docházky. Žáci s SPU z 2., 3., 4., 5., 6., a 7. ročníku docházeli na speciální hodiny skupinové reedukace. Pro práci s žáky nebylo nutné zřídit funkci asistenta pedagoga. Veškerá databáze v této oblasti byla vedená a doplňovaná speciálním pedagogem výchovnou poradkyní Mgr. M. Blahnovou a byla na základě souhlasu rodičů k dispozici všem vyučujícím. Je zdrojem základních informací o výsledcích vyšetření a doporučeních PPP pro práci s dětmi. Vyučujícím žáků se zdravotním znevýhodněním i jejich zákonným zástupcům byly poskytovány individuální konzultace. Spolupráce probíhala zejména s PPP pro Prahu 3 a 9 (dr. Fantovou). Výchovná poradkyně se pravidelně zúčastňovala metodických sdružení pro speciální pedagogy a setkání výchovných poradců organizovaných pedagogicko-psychologickou poradnou. Žáci ze sociálně znevýhodněného prostředí - celkem 5 žáků na naší škole. Při práci s těmito žáky se využívalo především osobního jednání.

10 Péče o žáky nadané a žáky s neprospěchem V letošním školním roce nebyl žádný žák naší školy integrován jako žák mimořádně nadaný. Při zajištění péče o žáky s neprospěchem jsme postupovali podle platné legislativy, a pokud žák neprospíval, na konci čtvrtletí vyvolal třídní učitel jednání se žákem a jeho zákonným zástupcem za přítomnosti vyučujícího daného předmětu. Při něm jsme dohodli podmínky, které musí žák splnit, aby nebyl hodnocen na konci klasifikačního období nedostatečně. Současně byli rodiče požádáni o častější konzultace s vyučujícím předmětu a o důslednější kontrolu žáka. V letošním školním roce byly řešeny na 1. stupni 3 případy neprospěchu a na 2. stupni 5 případů neprospěchu. V závěru školního roku byli nedostatečně hodnoceni 3 žáci z 1. stupně a 2 žáci z 2. stupně. Za neprospěchem žáků z 1. stupně bylo slabé nadání, na 2. stupni spíš neochota připravovat se na výuku a plnit základní školní povinnosti. Čtyři žáci konali opravné zkoušky z několika předmětů, tři žáci konali klasifikační zkoušky, důvodem byla častá absence. Další problémy spojené se školní docházkou Tyto problémy lze rozdělit na více oblastí. Neomluvené absence. Neomluvené absence byly řešeny na 2. stupni u žákyně 6. ročníku, dále u několika žáků 8. a 9. ročníku. Při řešení těchto případů bylo postupováno podle platného metodického průvodce MŠMT. Všechny řešené případy byly projednány se zákonnými zástupci za přítomnosti vedení školy. Žáci byli hodnoceni sníženým stupněm z chování. V jednom případě byla informována i kurátorka odboru sociálně-právní ochrany dětí. Zvýšená omluvená absence. V rámci prevence proti záškoláctví, skrytému záškoláctví a neprospěchu z důvodu velkého množství zameškaného učiva byli sledováni žáci, kteří měli vysokou

11 omluvenou absenci (přes 100 hodin za jedno pololetí). Proběhla jednání se zákonnými zástupci a byly zjišťovány příčiny vysoké absence. Jeden žák měl z několika předmětů odloženou klasifikaci, klasifikační zkoušky vykonal v termínu do 31. srpna a mohl nastoupit na střední školu. Vulgární chování, vandalismus a další rizikové chování. V letošním školním roce škola opakovaně řešila rizikové chování žáků z 8. i z 9. ročníku. Několik chlapců trvale narušovalo vyučování hrubostí, vulgaritou a nezájmem o vyučování. Objevilo se i záškoláctví. V hodinách tělesné výchovy došlo opakovaně o ničení zařízení. Rovněž ve škole docházelo často k poškozování zařízení. Na základě tohoto rizikového chování škola jednala se zákonnými zástupci na výchovných komisích. Přítomno bylo vždy vedení školy, třídní učitel, výchovný poradce a rodiče s dítětem. Šesti chlapcům byl vypracován individuální výchovný program. Pravidelně probíhala setkání s chlapci a jejich zákonnými zástupci. Škola řešila situaci i jinými dostupnými prostředky. Metodik prevence Mgr. Pavel Klíma nabídl škole podpůrný program práce se třídou s názvem Tandem. Do školy docházeli se svým kolegou a s žáky 8. ročníku pracovali 4krát ve dvouhodinových vstupech. Závěr jejich působení se nebyl hodnocen jako zcela úspěšný. (viz podrobná zpráva). Po konzultaci s pracovníky Střediska výchovné péče Praha 9 - Klíčov na základě jejich doporučení požádala škola o pomoc Sdružení Dius (rovněž středisko výchovné péče). Naši žáci 8. ročníku se zúčastnili velmi zajímavého sezení. Školu navštívilo několik chlapců, kteří v tomto středisku pobývají většinou na základě soudního rozhodnutí pro své rizikové chování (např. vandalismus, alkoholismus, drogy, záškoláctví, násilí). Tito chlapci s našimi žáky hovořili velmi otevřeně o svých problémech a také o postizích, které rizikové chování přináší. Podle závěrečné zprávy, která je svou povahou a označením důvěrná, lze hodnotit program Tandem realizovaný na škole v VIII. třídě jako ne zcela úspěšný. Na druhou stranu bylo možné lépe precizovat situace, kdy neexistuje domluva o činnostech, veškerá motivace je neúspěšná, kdy se střídá aktivita a neangažovanost.

12 Poradenství k volbě povolání - profesní poradenství Poskytujeme poradenskou činnost hlavně v 8. a 9. ročníku. (exkurze, besedy, rozhovory, mezipředmětové vztahy na prvním a druhém stupni, školy, Schola Pragensis, Jak volit střední školu SOŠ Drtinova, Praha 5, návštěva škol - Dny otevřených dveří, brožury, internet, Jarmarky řemesel). Výsledky přijímacího řízení: Víceletá gymnázia 5. ročník 5. ročník 7. ročník 7. ročník přijato nepřijato Přijato nepřijato Gymnázia zřizovaná krajem Soukromá gymnázia Konzervatoř a jiné školy Celkem třída 1 žák, 9. třída Školy zřizované krajem SOŠ pro administrativu SPgŠ Obchodn í akademi e Gymnázi a Průmysl. škola Střední odborn á škola Středn í škola zdravo t. Hotelni ctví a gastro Střední škola zemědě l. celke m Soukromé školy Gymnázia Obchodní akademie Soukromá stř. škola výpočetní techniky Prům. škola Soukromá stř. odborná škola Hotelnictví a gastro Celkem

13 2 2 4 Odborná učiliště se závěrečnou zkouškou zřizované krajem soukromé Celkem z. 9. ročníku Spolupráce s rodiči a ostatními partnery, včetně mezinárodní spolupráce, mimoškolní aktivity Spolupráce s rodiči, zákonnými zástupci Spolupráci s rodiči věnuje škola velkou pozornost. Základním principem je všestranná informovanost, které je realizována prostřednictvím: Sdělení a záznamy hodnocení v žákovských knížkách Konzultace a třídní schůzky s rodiči Elektronické předávaní informací - webové stránky školy: organizace školního roku informace o akcích měsíční plán školy postupně se rozšiřující měsíční plány výuky v jednotlivých třídách a předmětech zprávy, záznamy a fotografie z již uskutečněných akcí rodiče se dále podíleli na různých akcích, např. přípravou pomůcek, materiálu, nebo i osobní účastí Ohnivý skřítek - grilování na školní zahradě, Cesta za světlem - lampionový průvod, Masopust, Velikonoční jarmark. Protože některé akce škola pořádala poprvé, nebyly tyto akce navštíveny všemi rodiči. Na druhou stranu přišli právě ti rodiče, kteří měli čas a zájem a chtěli školu podpořit. Spolupráce s Městskou částí Praha 14, účast na akcích Školní prevence kyber. násilí - Facebook a jiné sítě

14 Videoklip - Moje škola Projekt: Podpora žáků základních škol Prahy 14 - rodiči však minimálně využíván Pražské poetické setkání - školní a obvodní kolo pro I. stupeň. Praha 14 bubnuje ve škole na II. patře Den Země pořádaný MČ Praha 14 vystoupení sboru, výstava koláží, projekt a výstava fotografií s ENV tématikou Projekt Komiks Projekt Žijí tady s námi věnovaný soužití se příslušníky národnostních menšin, ve škole jsme se věnovali Arménii. Městská část Praha 14 v těchto akcích podnítila kreativitu dětí především ve výtvarných soutěžích a akcích s výtvarnou tématikou. Práce našich dětí lze hodnotit jednoznačně kladně, některé práce byly ostatně hodnoceny jako nejlepší ze škol MČ Praha 14. Spolupráce se Scio Nadále probíhalo testování žáku formou vyplňování online. Účastnily se třídy: VI, VII. třída. Z výsledku je zřejmé, že škola i děti rezervy mají. Z podrobnějšího rozboru vyplývá, že je trvale nutné rozvíjet dovedností, jak využívat získaných znalostí, ale i jak znalosti získávat a podržet si je. Výsledky byly využity jako rozšiřující podklady pro doplnění výuky. Plavecký bazén Hloubětín Ve školním roce 2013/2014 zde pokračovala výuka plávání jako součást cyklu - účast II. a III. ročníku. Monotématické pořady a exkurze Žáci II. stupně se účastnili jedinečné besedy s paní Evou Erbenovou, izraelskou spisovatelkou židovského původu o životě za války a po válce, spojenou s autorským čtením z knihy Životy Evy L. Pro žáky I. stupně se uskutečnilo představení Budulínek - dětská opera.

15 Vánoční akademie s výraznějším zastoupením tříd, využitím práce kroužku hiphopového tance, vystoupení tradičních opor sboru vedeného p. uč. Krejzou a dalšími sólisty. Netradiční nástroje světa: "Jak se ukulele dostalo na Havaj" - I. st. 10. Účast školy v rozvojových a mezinárodních programech Projekt Les ve škole (mezinárodní program) Třída: 2.A Počet žáků: 27, 16 chlapců, 11 dívek Školní rok: 2013/2014 Projekt Les ve škole je mezinárodní výukový program o lese, který běží v 21 zemích světa, v České republice je celoročním projektem pro I. stupeň ZŠ. Základním podkladem je Lexikon lesních skřítků (roční plán lesních aktivit). Lexikon obsahuje celkem 9 na sebe navazujících lekcí s různým tematickým zaměřením a 2 dobrovolné lekce. Zahrnuje v sobě rovněž metodické části, pracovní listy pro žáky a seznamy pomůcek, které jsou nutné ke zpracování dané lekce. Nejdříve se žáci seznámili s jednotlivými skřítky, kteří žáky provází celým lexikonem. Každá lekce začíná úvodním dopisem od lesních skřítků. V něm je popsán úkol, který mají žáci splnit. Všechny splněné úkoly a pracovní listy si žáci zakládali do svých deníků. Žáci 2.A vypracovali 4 lekce, z toho jednu lekci dobrovolnou: - 1. lekce Dopis od skřítků - 2. lekce Můj les a les pohádkový - 3. lekce (1. dobrovolná lekce) Co víme o lese? - 4. lekce Kdo kde bydlí? Některé lekce jsou rozloženy do dvou vyučovacích jednotek (2x 45 min.). Žákům byly postupně kopírovány potřebné pracovní listy. Děti si je mohly vybarvit. Většinu ze zadaných úkolů plnily v menších či větších skupinách. Žáci pracovali na projektu rádi a s nadšením. Projekt rozvíjel komunikaci, spolupráci, fantazii a v neposlední řadě představivost. 11. Zkušenost s péčí o nadané žáky

16 Pro školní rok 2013/2014 nebyli diagnostikováni výjimečně nadaní žáci. Péče o žáky s nadáním v některém předmětu probíhala individuálním způsobem individuálním přístupem, zadáváním náročnějších úkolů rozvíjejících využití dovedností a znalostí těchto žáků. 12. Polytechnická výchova a kroužky Formou volitelných předmětů se rozšiřují spíše základní znalosti a dovednosti v klíčových předmětech český jazyk a matematika, a dále v předmětech estetická, etická a mediální výchova. Základy polytechnické výuky jsou však položeny již na I. stupni formou zájmových kroužků. Společnost KROUŽKY ve spolupráci s naší ZŠ počet žáků 1.pololetí 2. pololetí VĚDECKÉ POKUSY 1.a 2. třída 7 6 IN-LINE BRUSLENÍ - 6 lekcí 4 jen podzim KERAMIKA 11 7 ANGLIČTINA 14 9 HIP HOP A MODERNÍ TANEC 24 ukončen Kroužek MALÍŘŮV BAREVNÝ SVĚT Kroužek SBOREČEK Kroužek VĚDA NÁS BAVÍ pro žáky od 3. třídy 7 10 Kroužek VAŘENÍ pro VI.A 6H/6D 6H/6-8D 13. Přípravné třídy, zkušenosti s integrací Škola umožňuje zřídit přípravnou třídu, vzhledem k dlouhodobě probíhajícím zápisům a přechodům budoucích žáků i po skončení zápisů, se dosud přípravná třída na škole nerealizovala. Kapacitně je přípravná třída zajištěna a evidována. 14. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin, počet dětí cizinců ze států EU a ostatních států, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí cizinců do prostředí ZŠ

17 Žáci cizinci ze států EU : 2 - Slovensko Žáci cizinci z ostatních států: 2 Ukrajina, 3 Vietnamská socialistická republika Začleňování cizinců do prostředí ZŠ se v zásadě neliší od začleňování jiných dětí. Dovedou se rychle začleňovat do třídních kolektivů. Komunikace mezi učiteli, žáky a rodiči je dobrá. Začleňují se do všech aktivit školy: Vystoupení na akademiích školy, kroužky, projekty, účast ve Školním parlamentu, prezentace školy, soutěže, tradic. 15. Environmentální výchova, udržitelný rozvoj Ve vyučovacích předmětech i mimoškolních aktivitách rozvíjíme vztah k přírodě a ekologickému chování našich žáků. Zážitkovým vnímáním rozvíjíme vztah žáků k životnímu prostředí, tím přispíváme k uplatnění znalostí a osvojení si vědomostí a dlouhodobých návyků k udržitelnému rozvoji v ZŠ. Využíváme: výpočetní techniky, pozorování přírodních jevů, atlasů, encyklopedií, audiovizuální techniky, prohlubujeme mezipředmětové vztahy k rozvoji klíčových kompetencí. Co se povedlo: - pozorování ekolog. problémů a jejich vzájemných globálních souvislostí - příprava žáků na udržitelný rozvoj (spolupráce s MÚ Praha 14, Agenda 21) - zapracování témat do jednotlivých předmětů - práce s ekologickým přírodopisem - osvěta (diskuse, rozhovory) - třídění odpadů - šetření energií - péče o zeleň v okolí školy - pořádání sběru odpadů - péče o pracovní prostředí Jednotlivé akce: Příroda a plody podzimu ZOO setkání v rámci adopce Den stromů

18 Exkurze Přehrada Slapy Komponovaný pořad Planeta Země v kině Světozor Den Země Exkurze do Spalovny Malešice 16. Multikulturní výchova Průběžné multikulturní vzdělávání v hodinách zeměpisu, dějepisu, občanské výchovy, etické výchova Úspěšná účast zástupců školy v projektu: Žijí tady s námi. Využití filmu ve výuce první krůčky k rozvoji filmového diváctví - nejen hodiny literatury, anglického jazyka a dějepisu, ale i občanské výchovy využití filmů Dvanáct rozhněvaných mužů a Dobří holubi se vracejí k motivaci, diskusi a zobecnění. 17. Prevence rizikového chování Prevence v učebních plánech Prevence rizikového chování žáků je integrovanou součástí učebních plánů několika předmětů, jako např. občanská nauka, přírodopis, etická výchova, ale prolíná se všemi předměty na škole. Průběh školního roku 2013/2014 ukazuje, že prevence rizikového chování má nejen své možnosti a inovaci těchto možností je nutné hledat neustále, ale i své limity. Analýza současného stavu Škola se dlouhodobě potýká s obecnou nekázní a nevhodným chováním žáků, záškoláctvím a vandalismem (ničení školního majetku jako např. poškozování lavic, dveří na WC, nástěnek apod). Stále přetrvává kouření v okolí školy (žáci 2. stupně) a velké roztržky žáků na nedaleké autobusové zastávce. Vzdělávání metodika prevence Vzdělávací programy: Představení různých projektů a organizací, zabývajících se primární prevencí, např. Socioklima,s.r.o., PrevCentrum aj.

19 Účast na Balintovské skupině pod vedením Mgr. Ireny Švábové, psycholožky pro Prahu 3 a 9 Exkurze do Střediska vých. péče Praha Klíčov Přednášky a besedy MČ Praha 14, Odbor sociálních věcí, zastoupený Bc. Janou Štoskovou, protidrogovou koordinátorkou září 2013 Dny kurzů první pomoci pro 3 6. ročník Hrou proti AIDS ZŠ Bří Venclíků 8. ročník říjen 2013 Dny kurzů první pomoci ročník Školní prevence kybernetického násilí, Facebook a jiné sítě ročník listopad 2013 Drogy a závislost na nich (přednáška Ivana Doudy) 6. a 7. ročník Kriminalita mládeže ( přednáška Josefa Klímy) 8. a 9. ročník Přednášky policie 4. ročník březen 2014 Tabakismus ročník Přednášky policie 1. a 9. ročník duben 2014 Přednášky policie 2., 3., 5., 6., ročník Tandem (práce s třídním kolektivem) - Mgr. Pavel Klíma 8. ročník, 2 setkání Úvod do problematiky extrémismu - 8. a 9. ročník květen 2014 Prevence pohlavně přenosných chorob a preventivní péče v oblasti gynekologie ročník, dívky a chlapci zvlášť Tandem (práce s třídním kolektivem) - Mgr. Pavel Klíma ročník, 2 setkání a ukončení programu červen 2014 Setkání s pracovníky SVP Praha Klíčov - konzultace (8. ročník) Návštěva Výchovného střediska Dius: beseda s pedagogem a s 6 chlapci umístěnými v tomto zařízení 8. ročník Řešení aktuálních problémů z oblasti prevence výchovné komise Během školního roku proběhlo 17 jednání výchovných komisí. Společně s vedením školy a s rodiči se řešilo většinou rizikové chování a záškoláctví žáků 8. ročník Pro 4 žáků II. stupně škola vypracovala Individuální výchovný program. S těmito žáky a jejich rodiči se vedení školy a výchovný poradce setkávali na pravidelných schůzkách.

20 18. Žáci s trvalým bydlištěm v jiném kraji 4 žáci celkem 1 žák - Praha - západ, 2 žáci - Praha - východ, 1 žák - Kolín

21 Fotografická dokumentace Setkání s paní Evou Erbenovou, izraelskou spisovatelkou židovského původu o životě za války a po válce, spojenou s autorským čtením z knihy Životy Evy L. Cesta za světlem podle J. W. Goethea Více světla

22 Exkurze do nitra Slapské přehrady Masopustní průvod

23 Masopustní průvod podruhé Velikonoční jarmark

24 Velikonoční jarmark

25 Praha 14 bubnuje - na naší škole

26 Workshop Komiks Žijí tady s námi

27 Žijí tady s námi - ocenění na MČ Praha 14

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Základní škola, Praha 10, Veronské náměstí Veronské náměstí 20/391, 109 00 Praha 10 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. Tato zpráva obsahuje celkem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok Základní škola Praha 3, Havlíčkovo náměstí 10/300 130 00 Praha 3 tel.: 222782169 fax: 222782585 e-mail: fzsskola@volny.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2009 2010 V Praze dne: 17. 9. 2010-1 - 1. ZŠ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy Ing. Sylva Taufmannová Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 Obsah 1 Základní údaje o škole... 5 1.1 Charakteristika školy... 6 2 Přehled oborů vzdělání...

Více

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12 Rakovského 3136, 143 00 Praha 4 - Modřany

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12 Rakovského 3136, 143 00 Praha 4 - Modřany Výroční zpráva Základní škola Rakovského v Praze 12 Rakovského 3136, 143 00 Praha 4 - Modřany za školní rok 2008/2009 1 1. Správní obvod Městská část Praha 12, Písková 830/25, 143 12 Praha 4 Modřany 2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009 Zpráva obsahuje část: Základní škola V Praze dne 30. 9. 2009

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34 zpracovala: Ing. Monika Hodaňová zástupkyně ředitele školy Školská rada schválila dne: 9.10.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy. za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva. o činnosti školy. za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola generála Františka Fajtla DFC Rychnovská 350, Praha 9 Letňany, 199 00, IČ 60 44 60 05 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Za školskou radu schválili:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2014 Základní škola, Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1006 Generála Janouška 1006 Praha 9 - Černý Most II 198 00 IČO: 613 86 898 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2014 2013-2014 V Praze dne 30.8.2014 Mgr. Ilona Šťastná

Více

Základní školy LIPENEC

Základní školy LIPENEC VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy LIPENEC 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Markéta Loulová, ředitelka školy 1 2 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole Název školy Zřizovatel školy Charakteristika školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014. Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014. Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA - úvodní část 1. správní obvod: Praha 5 2. zřizovatel:

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Schválila: školská rada datum projednání: 24. září 2012

Schválila: školská rada datum projednání: 24. září 2012 V Liberci 31. 8. 2012 Výroční zprávu za školní rok 2011/12: Zpracovala: Předkládá: Projednala: Mgr. Eva Slováková Ing. Radek Vystrčil, ředitel školy pedagogická rada Schválila: školská rada datum projednání:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo náměstí 34 zpracovala: Ing. Monika Hodaňová zástupkyně ředitele školy Školská rada schválila dne:

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22 Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22. Základní

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené za školní rok 2013/2014 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE, ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ 1. Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 IČO: 48133035 REDIZO:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA 1006. Výroční zpráva 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA 1006. Výroční zpráva 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA 1006 Výroční zpráva 2007/2008 Praha září 2008 1. Název školy 4 2. Zřizovatel školy 4 3. Charakteristika školy 4 4. Vzdělávací program školy 7 5. Údaje

Více

Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace Tel./fax. 482 712 603, email: zs18@volny.cz. Výroční zpráva 2005/2006

Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace Tel./fax. 482 712 603, email: zs18@volny.cz. Výroční zpráva 2005/2006 Osnova: 1. Charakteristika školy...2 2. Organizace vzdělávání a výchovy...3 3. Údaje o žácích, výsledky výchovy a vzdělání...4 4. Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti...6

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 1 Obsah: AB ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA - úvodní část AB 1. Přesný název školy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 V Jirkově dne 31. srpna 2013 I. Charakteristika školy: Základní škola je součástí výchovně

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název vzdělávacího programu: Škola v pohybu Adresa školy: Sportovní soukromá základní škola s.r.o, Podkrušnohorská 1677, Litvínov Zřizovatelé školy: Veronika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 9 Černý Most, Gen. Janouška 1006 Gen. Janouška 1006, Praha 9 Č.Most II, 198 00, Tel.: 281 912 168, 776 355 564, Fax: 281 912 159 info@zsgenjanouska.cz, www.zsgenjanouska.cz ŠKOLNÍ

Více

2011 / 2 0 1 2 ZÁKLADNÍ ŠKO LA U ŠKO L SK É ZA HR ADY 4 P R AHA 8 - KO BYLIS Y MATEŘSKÁ ŠKO LA U ŠKO LS KÉ ZA HR ADY 8

2011 / 2 0 1 2 ZÁKLADNÍ ŠKO LA U ŠKO L SK É ZA HR ADY 4 P R AHA 8 - KO BYLIS Y MATEŘSKÁ ŠKO LA U ŠKO LS KÉ ZA HR ADY 8 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L Y Z A Š K O L N Í R O K 2011 / 2 0 1 2 ZÁKLADNÍ ŠKO LA U ŠKO L SK É ZA HR ADY 4 P R AHA 8 - KO BYLIS Y MATEŘSKÁ ŠKO LA U ŠKO LS KÉ ZA HR ADY 8 P R AHA 8 - KO BYLIS Y 2011/2012

Více