Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti"

Transkript

1 Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti Journal of Safety Research and Applications JOSRA Číslo: 3-4/2010

2 OBSAH ČÍSLA 1. Recenzovaná část VÝSLEDKY OVĚŘOVÁNÍ DIDAKTICKÝCH MATERIÁLŮ K AKTIVNÍMU ROZVOJI A OCHRANĚ ZDRAVÍ A K ODPOVĚDNOSTI ZA NĚJ NE STUPNI ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 3 ČÁST CHARAKTERIZACE HLAVNÍCH VZORKŮ PRACHU ODEBRANÝCH V POVRCHOVÉM HNĚDOUHELNÉM DOLE S VYUŽITÍM RESUSPENZNÍ KOMORY POHLED NA ASPEKTY KULTURY BEZPEČNOSTI VE FIREMNÍ PRAXI HODNOCENÍ EXPOZICE AEROSOLŮM NA RŮZNÝCH TYPECH PRACOVIŠŤ Nerecenzovaná Část Druhý ročník mezinárodní konference Nanocon OHLÉDNUTÍ ZA KONFERENCÍ ERGONOMIE V SOUČASNÉ PRAXI PRACOVNÍ ÚRAZOVOST V ZEMĚDĚLSTVÍ V ČR V ROCE KULTURA A KOMUNIKACE V PODNIKOVÉM PROSTŘEDÍ, KULTURA BEZPEČNOSTI A INTERNÍ KOMUNIKACE RECENZE KNIH BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) A RIZIKOVÉ FAKTORY PRACOVNÍKŮ NAD 50 LET UPLATNĚNÍ STARŠÍCH OSOB V PRACOVNÍM PROCESU S NÁVRHY NA OPATŘENÍ NA ÚROVNI ODVĚTVÍ A PODNIKU 6. ČÁST INFORMACE Z XXIII. ROČNÍKU MEZINÁRODNÍ KONFERENCE AKTUÁLNE OTÁZKY BEZPČNOSTI PRÁCE 2010 A MEZINÁRODNÍHO SYMPÓZIA PREVENCIA V EU-27 ZAMERANIE NA msp

3 1. RECENZOVANÁ ČÁST 1.1. VÝSLEDKY OVĚŘOVÁNÍ DIDAKTICKÝCH MATERIÁLŮ K AKTIVNÍMU ROZVOJI A OCHRANĚ ZDRAVÍ A K ODPOVĚDNOSTI ZA NĚJ NE STUPNI ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 3 ČÁST RESULTS OF THE VERIFICATION OF DIDACTIC MATERIALS PURSUANT TO ACTIVE SELF DEVELOPMENT, HEALTH PROTECTION AND RESPONSIBILITY IN ELEMENTARY EDUCATION PART 3 Hana Hlavičková 1, Irena Kuhnová 2, Zdenka Opletalová 3 1 Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., 2 Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., 3 Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., Abstrakt Stať bezprostředně navazuje svým obsahem na část publikovanou v 2/2010 tohoto periodika a zároveň uzavírá celou třídílnou sérii. Analyzovány jsou metody práce s didaktickými materiály, přijetí témat žáky, aktuální a předpokládané využití didaktických materiálů ve škole při vyučování za účelem utváření kompetencí žáků k aktivnímu rozvoji a ochraně fyzického, duševního a sociálního zdraví, přijetí didaktických materiálů školami (učiteli) a podpůrných informativních materiálů žáky. Klíčová slova: školy základní, vzdělávání, výchova, materiály didaktické, bezpečnost při práci, ochrana zdraví, výzkum, VÚBP, 2009 Abstract The article refers to the section published in vol. 2/2010 of this magazine and concludes the mentioned three-part series. Some envisaged methods of work with didactic materials were analysed as well as reception by the pupils, current and envisaged use of the didactic materials at schoolwork in order to create pupil competencies in active development and the protection of physical, mental and social health, reception of the didactic materials by schools (i.e. teachers) and supportive informational materials by the pupils involved. Keywords: elementary schools, education, training, didactic materials, occupational safety, health protection, research, Occupational Safety Research Institute,

4 Vyhodnocení výsledků ověřování didaktických materiálů z hlediska vhodnosti jejich obsahu i formy pro účely základního vzdělávání Celkové vyhodnocení výsledků ověřování didaktických materiálů Metody práce s didaktickými materiál Každý balíček byl rozčleněn na didaktické materiály (dále DM) pro výuku a pro ověřování nebo procvičování znalostí, včetně doporučení pro výuku. Učitelky DM s pomocí informací dodaných na infolistech naplánovaly délku a způsob výuky, délku a způsob procvičování a ověřování znalostí a využily pro práci s žáky pokud možno nejvhodnější metody a formy. Do vyučování např. ve 4 případech zařadily i besedu nebo diskusi pro předání vstupních informací k tématu nebo za účelem rozboru nové látky a poznatků, které žáci při výuce získali. U některých témat bylo využito metody předchozí (domácí) přípravy před vlastní výukou. Vyskytla se také samostatná práce s informacemi a poznatky (pro upevnění znalostí ve formě domácího úkolu), uplatnila se i forma soutěže. Nad rámec dodaných didaktických a informačních materiálů byly ve 2 případech využity z Internetu filmy NAPO, které učitelky zařadily do vyučování po předchozím seznámení s informačním letákem upozorňujícím na webovou stránku Přestože prvoplánovým účelem letáku nebylo iniciování využití tohoto webu a zde umístěných DVD pro ověřování didaktických materiálů, ale pouze informování škol o dalších eventuálních zdrojích pro zajišťování bezpečnosti a ochrany žáků ve školách a pro uskutečňování výchovy žáků ke zdraví a bezpečnosti (v nejširším měřítku) podle schválených rámcových vzdělávacích programů pro jednotlivé vzdělávací stupně a podle dalších doporučení pro školy, bylo využití videopořadů NAPO jako audiovizuální pomůcky dobrým nápadem, oživením vyučování a rozšířením skupiny metod předpokládaných pro ověřování didaktických materiálů. Audiovizuální didaktické materiály jsou zároveň těmi metodami, jimiž lze na žáky působit zajedno názorně a za druhé s vyšší účinností, protože jak je známo z empirických výzkumů, člověk si v kombinaci viděného a slyšeného zapamatuje 50 % předaných dat nebo informací. Učitelky vnesly pro další vývoj a využití didaktických materiálů do vyučování řadu nových podnětů, které vyústily do některých následně formulovaných doporučení (viz Získaná doporučení této kapitoly). Přijetí témat žáky Volba věkové skupiny (a tedy i ročníku příslušného stupně základní školy) byla zcela ponechána na ověřujících školách. Pro ověřování témat zvolily učitelky ty ročníky, kde věk žáků odpovídal co nelépe obsahu dodaných DM. Žáci témata přijali vesměs kladně a rozuměli jim dobře. Pokud bylo téma obavně pojato (např. filmy NAPO) nebo byly použity zábavné a hravé metody (cviky, křížovky apod.), tak je téma bavilo, videopořady NAPO žáky podle slov učitelek bezesporu zaujaly. Některé momenty práce se žáky, jejich přístup k ověřování a pojetí výuky dle Komenského doporučení škola hrou dokládá fotodokumentace (viz přílohy k článku). U mnohých témat (HLUK, ELEKTRICKÝ PROUD) o tématech přemýšleli a uvědomovali si závažnost důsledků nesprávného chování, i když se jimi podle výsledků nedávného průzkumu provedeného VÚBP, v.v.i. [1], mnohdy neřídí (hlasitá hudba), hazard a nerozvážné chování při využívání zdrojů elektrického proudu, napěťových zdrojů, elektrickými spotřebiči atd.). 4

5 Využití didaktických materiálů ve škole (pro vyučování a pro utváření kompetencí žáků k aktivnímu rozvoji a ochraně fyzického, duševního a sociálního zdraví) O ověřovaných tématech se učitelky vyjádřily jako o tématech vhodných pro využití ve škole a v některých případech je shledaly jako témata potřebná. Škálu a četnost uváděných odpovědí v % uvádí následující graf. Graf č. 1: Zhodnocení didaktických materiálů celkově pro využití ve škole (v %) Následné nebo předpokládané využití didaktických materiálů ve škole Ověřované didaktické materiály se po ukončení ověřování stávají majetkem školy. Jak školy naložily s didaktickými materiály po ověřování, by mohlo být po určité době předmětem příležitostného monitoringu a následného vyhodnocení zjištěných skutečností. Z vyplněných hodnotících dotazníků tým řešitelů zjistil, že: velkorozměrný plakát Počítačové pracoviště (téma HYGIENA PRÁCE U PC) byl umístěn v kmenové učebně třídy, která téma ověřovala; velkorozměrné plakáty 7 pravidel pro ochranu před úrazem elektrickým proudem a 2 plakáty s modelovými situacemi k tématu ELEKTRICKÝ PROUD byly umístěny na chodbě školy; materiály ověřované pro téma NEBEZPEČNÉ CHEMICKÉ LÁTKY pro 2. stupeň základní školy (dále též ZŠ ) byly v rámci školy předány k dalšímu využití v předmětu Výchova ke zdraví. Přijetí didaktických materiálů školami (učiteli) a podpůrných infomateriálů žáky Dvě učitelky (téma HYGIENA PRÁCE U PC a ELEKTRICKÝ PROUD) uvedly, že se již setkaly s podobně zaměřenými materiály. Upřesňující dotazem bylo zjištěno, že nebyly myšleny didaktické materiály k tématům hygiena práce u PC a k nebezpečí elektrického proudu. 5

6 Jako nejvhodnější pro vedení výuky (pro předání znalostí) byly z dodaných didaktických materiálů hodnoceny v tomto pořadí: výukové listy, plakáty, DVD, CD. Toto hodnocení je souhrnem za oba vzdělávací stupně ZŠ. Pozn.: Přestože na prvním místě v pořadí vhodnosti didaktických materiálů jsou výukové listy, bylo z rozhovorů s učitelkami zjištěno, že velmi rády obecně využívají velkorozměrné závěsné plakáty. Tyto plakáty jsou nejen vhodné pro vlastní vyučování, ale je zároveň možné je trvalým nebo dlouhodobým umístěním ve třídách nebo v jiných prostorách školy využít k fixování poznatků žáků a k osvětě bez ohledu na problematiku, na kterou se zaměřují. Zastoupení jednotlivých odpovědí je ovlivněno skutečností, že pro všechna témata nebyly vždy využity všechny formy didaktických materiálů nebo byl jejich počet pro každé z témat jiný. Na 1. stupni ZŠ bylo DVD využito např. jen pro 1 téma (HLUK), na 2. stupni pro 2 témata (HLUK, PŘÍPRAVA NA VOLBU POVOLÁNÍ). Navíc pro téma HLUK nebyla DVD přímo dodána v balíčku pro ověřování (učitelky si z vlastní iniciativy DVD stáhly z webových stránek Podobně byla CD využita pouze pro jedno téma (PŘÍPRAVA NA VOLBU POVOLÁNÍ). Graf č. 2: Nejvhodnější didaktické materiály pro vedení výuky (pro předání znalostí) na 1. stupni ZŠ (v %) 6

7 Graf č. 3: Nejvhodnější didaktické materiály pro vedení výuky (pro předání znalostí) na 2. stupni (v %) K procvičování a ověřování znalostí byly jako nejvhodnější za oba stupně ZŠ shledány pracovní listy. Pracovní listy jsou pomůckou, kterou učitelé dobře znají, jsou jim blízké a umějí s nimi pracovat, zároveň šetří jejich čas při přípravě na hodinu a mají významný (většinou pozitivní) vliv na průběh vyučování. Představují vhodnou metodu pro práci se žáky. Velké oblibě se z pracovních listů těšily hádanky, křížovky, kvízy a pro téma HYGIENA PRÁCE U PC také názorné plakáty s cviky. Také zde je zastoupení jednotlivých odpovědí je ovlivněno skutečností, že pro všechna témata nebyly vždy využity stejné pracovní listy. V grafickém znázornění za oba stupně ZŠ je vyjádření učitelek následovné: 7

8 Graf č. 4: Nejvhodnější didaktické materiály pro procvičování (upevňování a ověřování znalostí) na 1 a 2. stupni ZŠ V grafu se projevilo celkové hodnocení nejvhodnějších didaktických materiálů pro procvičování. Učitelky nejvíce ocenily pracovní listy, hádanky, křížovky a kvízy. I zde je zastoupení jednotlivých odpovědí ovlivněno skutečností, že pro všechna témata nebyly vždy využity shodné formy didaktických materiálů. Vedle didaktických materiálů a infolistů pro učitele (viz Nároky na předchozí metodickou a odbornou přípravu vyučujících této kapitoly) byly součástí balíčku k ověřování také pracovní 8

9 listy pro žáky. Tyto infolisty byly určeny pro širší informovanost žáků nebo jejich rodičů o tématu. Infolisty byly dodány např. k tématům HYGIENA PRÁCE U PC pro 2. stupeň, Hluk pro 2. stupeň a k tématu PŘÍPRAVA NA VOLBU POVOLÁNÍ. Jednalo se doplňující, v běžném a v pracovním životě využitelné informační a osvětové materiály pro žáky a pro jejich rodiče. Zatímco učitelka tématu HYGIENA PRÁCE U PC přijala tyto materiály kladně, vyskytl i názor zcela opačný (téma HLUK), že různé letáky jsou nevhodné pro jakékoliv použití (výuka, ověřování, osvěta a propagace). Školy jsou jimi prý zahlceny, takže často nikdo ani neregistruje, co obsahují. Pozn.: Tým řešitelů se domnívá, že jsou-li letáky pro osvětu propagaci distribuovány jako výuková pomůcka nebo její doplněk (a pracuje-li se s nimi správně) a jsou předány přímo do rukou ředitelů nebo učitelů např. případ našeho ověřování a ne doručeny do školy zcela neadresně, mohou splnit svůj účel a být žáky i pedagogy přijímány kladně. Získaná doporučení Z ověřování vzešla tato doporučení, jichž využije především VÚBP, v.v.i., při navazujících aktivitách výzkumu a vývoje: Nechat i nadále na školách a učitelích rozhodnutí o volbě vyučovacího předmětu nebo více předmětů, nebo jiného způsobu začlenění výchovy žáků ke zdraví a bezpečnému chování v souvislosti s pracovní činností a prací do vyučování. Stejně tak ponechat na školách a učitelích rozhodnutí o výši časové dotace, která bude výchově žáků ke zdraví a bezpečnému chování v souvislosti s pracovní činností a prací věnována. Nechat na školách a učitelích rozhodnutí, zda na 1. stupni (nebo u dětí mladšího škol věku) půjde o samostatnou práci žáků s pracovními listy nebo o práci pod vedením a s případnou pomocí učitele. Vodným způsobem seznamovat žáky se základní terminologií oboru nebo se speciální terminologií se vztahem k určitému tématu (hydraulický nebo vysokozdvižný vozík). Začlenit do fáze upevňování (ověřování) znalostí samostatnou práci žáků s informacemi bylo by např. vhodné i pro výše uvedené seznamování s terminologií (žáci by měli v rámci domácí přípravy za úkol vyhledat v Encyklopedii BOZP, dostupné z oborového portálu příslušné pojmy v ČJ). Rozšířit zpracování tématu HLUK a případně i jiných témat o informace o účincích a následcích nedodržování správných zásad a pravidel na zdraví člověka. Ověřovaná témata k výchově žáků ke zdraví a bezpečnému chování v souvislosti s pracovní činností a prací do vyučování rozšířit o téma nebezpečný vliv návykových látek na bezpečnost při práci. Pracovní listy by mohly být náročnější, aby si žáci např. sami museli vyhledat informace k jejich vypracování, např. ve formě domácí přípravy. Testy a kvízy by mohly být zejména pro věkovou skupinu žáků let pojaty do větší šíři a s náročnějšími požadavky na řešení. Ve větší míře než ve fázi ověřování začlenit jako didaktické materiály audiovizuální pomůcky (DVD, programy pro PC, prezentace pro PC nebo programy pro interaktivní tabule), a to jak pro výuku, tak pro ověřování a upevňování znalostí. Šířit didaktické materiály v dalších základních školách. 9

10 Další doporučení, která vyplynula z ověřování, a jejichž adresáty jsou samotné základní školy: Šířit DM získané při ověřování jak uvnitř školy (v dalších třídách). Vedle akceptace výše uvedených doporučení by bylo dobré, aby řešitelský tým zvážil: Nahrazení letáků a infolistů pro žáky jinými formami osvěty a propagace, příp. vzdělávacími formami, protože školy jsou zahlceny letáky, takže často nikdo ani neregistruje, co obsahují; Poskytnutí některých infolistů určených ve fázi ověřování pouze učitelům také pro žáky, kteří by tak získali více vstupních informací k danému tématu ještě před samotným výkladem; Protichůdný návrh k požadavku většího zastoupení moderních forem didaktických materiálů (DVD, programy pro PC, prezentace pro PC nebo programy pro interaktivní tabule) v souvislosti s údajnou minimální technickou zručnost učitelů s využívání se zacházením s PC, dataprojektorem a s dalšími technickými prostředky. Závěr Výsledky ověřování vyzněly velmi příznivě. Dokládají to jak slovní vyhodnocení, tak grafická znázornění získaných odpovědí. Pozitivně lze hodnotit nejen shromážděná data, ale i celý průběh ověřování. Převážně kladné hodnocení ze strany učitelek, které didaktické materiály ověřovaly a škol, které tvořily ověřovací skupinu, se týkalo vedle samotného ověřování didaktických materiálů i základní myšlenky, kterou je snaha o rozšíření výchovy žáků základního škol o otázky o otázky bezpečného a zdraví neohrožujícího chování při práci a pracovních činnostech. Potěšující ohlasy byly zaznamenány již ve fázi oslovování škol. Ředitelky škol, které se později zapojily do ověřování, vyjádřily radost z toho, že byly kontaktovány a byly potěšeny aktivitou učitelského sboru a zejména těch učitelek, které se ověřování didaktických materiálů ujaly. Všechny učitelky přistoupily k ověřování velmi zodpovědně a již ve fázi předání didaktických a informačních materiálů měly podnětné názory a byl u nich patrný zájem a snaha o aktivní přístup. Jejich velkou zásluhu je rovněž úspěšnost celé akce, protože díky předchozímu promyšlení a pedagogickému přístupu se podařilo získat potřebné informace a zároveň ohlasy, náměty a doporučení viz kap. Získaná doporučení. Jako nepříliš šťastná se na druhé straně ukázala vzájemná spolupráce mezi učitelkami 1. a 2. stupně v rámci školy (konzultace při přípravě ověřování didaktických materiálů, pojetí vyučování a zvoleného postupu). Tato spolupráce byla příčinou časté a očividné shody při konečném vyhodnocování, kdy se v záznamových listech pro jedno ověřované téma (vždy ověřovala jedna škola) velmi často objevovala téměř identická vyjádření. Pojetí ověřování některými učitelkami kromě toho poukázalo na různé možnosti, pokud jde o začlenění témat do výuky, časovou dotaci, formu, média a obsah didaktických materiálů a metody práce se žáky ZŠ. Zapojené školy zároveň prosperovaly z toho, že didaktické materiály rozšiřující okruh výchovy žáků ke zdraví o nová témata mohly využít během ověřování a budou je moci využít podle své potřeby i dále. Stanoviska a názory respondentů mohou přispět k sofistikovanějšímu přístupu, pokud jde o tvorbu didaktických a osvětových materiálů k výchově žáků základního škol o otázky o otázky bezpečného a zdraví neohrožujícího chování při práci a pracovních činnostech vč. rozšíření škály témat oproti těm, která byla předmětem ověřování. Příznivě může být ovlivněn také obsah i forma didaktických materiálů. 10

11 Do ověřování bylo zahrnuto 6 témat: HYGIENA PRÁCE U PC, ELEKTRICKÝ PROUD, HLUK, PRÁCE S NÁŘADÍM A NÁSTROJI, NEBEZPEČNÉ CHEMICKÉ LÁTKY, PŘÍPRAVA NA VOLBU POVOLÁNÍ. Obecně byly ověřované didaktické materiály školami shledány jako ojedinělé, k těmto a podobným tématům školy didaktické materiály nemají a učitelky při vyhodnocování uvedly, že se s takto zaměřenými didaktickými materiály dosud nesetkaly. Známé a dostupné jsou podle získaných údajů např. didaktické materiály se vztahem k problematice práce u počítače (nikoliv však hygieny práce u počítače), k nebezpečí elektrického proudu nebo s pravidly správného a bezpečného chování ve škole. Respondenti se shodli na tom, že všechna témata, která byla ověřována, jsou relevantní k požadavku utváření a rozvíjení kompetencí žáků k aktivnímu rozvoji a ochraně fyzického, duševního a sociálního zdraví a odpovědnosti za něj a jsou pro úplnost záběru výchovy žáků ke zdraví, nastaveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání, školami vítána. Šest témat, která byla ověřována, by rozšířili o další téma: nebezpečný vliv návykových látek na bezpečnost při práci Cílem ověřování bylo s přispěním didaktických a osvětových materiálů zaměřených na téma bezpečnosti při pracovních činnostech a při práci napomoci základním školám učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný a pomoci utvářet a postupně rozvíjet žádoucí klíčové kompetence žáků. V tuto chvíli nelze hodnotit, zda tento cíl byl nebo nebyl splněn. Díky proběhnuvšímu ověřování se však ukázalo, že myšlenka a zpracování takovýchto didaktických materiálů pro základní školy je krokem správným směrem. Toto tvrzení podporuje také zájem řady učitelů působících na stupni základního vzdělávání o tyto didaktické materiály, který vyplynul z nedávno provedeného průzkumu mezi učiteli vybraných ZŠ [2]. Přestože zcela jednoznačně nešlo o reprezentativní vzorek (5 škol z přibližně 4 tisíc ZŠ v České republice), získal VÚBP, v.v.i., při ověřování didaktických materiálů pro výchovu žáků k aktivnímu rozvoji a ochraně svého fyzického, duševního a sociálního zdraví a zdraví jiných osob potřebné informace a řadu podnětů pro další vývoj těchto výukových pomůcek. Díky nim je nyní daleko transparentnější potřeba a přístup škol k implementaci otázek bezpečné a zdraví neohrožující práce do výuky a je možné se poučit, na co dát při vývoji didaktických materiálů určených pro vzdělávání na základních školách důraz, co udělat jinak a lépe, čeho se vyvarovat, apod. Literatura [1] HLAVIČKOVÁ, Hana; KUHNOVÁ, Irena. Názory učitelů základních škol na svoji odbornou připravenost utvářet a rozvíjet kompetence žáků k aktivnímu rozvoji a ochraně zdraví a k odpovědnosti za něj. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2009, roč. 2, č. 2. Dostupný WWW: <http://www.bozpinfo.cz/josra/josra /hlavickova_ucitele.html>. ISSN [2] HLAVIČKOVÁ, Hana; KUHNOVÁ, Irena; OPLETALOVÁ, Zdenka. Pohled žáků základních škol na způsoby seznamování s informacemi o rizicích a o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2009, roč. 2, č. 3. Dostupný z WWW: <- ISSN Vzorová citace HLAVIČKOVÁ, Hana; KUHNOVÁ, Irena; OPLETALOVÁ, Zdenka. Výsledky ověřování didaktických materiálů k aktivnímu rozvoji a ochraně zdraví a k odpovědnosti za něj : 3. část. 11

12 Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2010, roč. 3, č Dostupný z WWW: <http://www.bozpinfo.cz/josra/josra /didaktika_hodnoceni_3.html> ISSN

13 1.2. CHARAKTERIZACE HLAVNÍCH VZORKŮ PRACHU ODEBRANÝCH V POVRCHOVÉM HNĚDOUHELNÉM DOLE S VYUŽITÍM RESUSPENZNÍ KOMORY CHARACTERIZATION OF MAIN DUST SAMPLES FROM A SURFACE LIGNITE MINE USING A RESUSPENSION CHAMBER Martin Civiš 1,2, Jan Hovorka 1 1 Institute for Environmental Studies, Faculty of Science, Charles University in Prague, Benátská 2, Prague 2, Czech Republic 2 Institute of Physics, Academy of Sciences of the Czech Republic, Na Slovance 2, Prague 8, Czech Republic, Abstrakt Byla postavena válcová resuspenzní komora (V=0.437 m 3, S=3.66 m 2, S/V=8.38) sloužící k disperzi vzorků půd a dalších různých prachů. Dané vzorky byly studovány z hlediska početní a hmotnostní distribuce aerosolových částic, které mohou ovlivnit koncentraci atmosférického aerosolu. Jednalo se o vzorky hnědého uhlí, elektrárenského popílku, sádrovce a prachu z důlních komunikací odebraných v severočeském hnědouhelném dole Nástup. Jednotlivé vzorky byly pneumaticky rozptylovány uvnitř komory za definovaných teplotně-vlhkostních podmínek (20 C a relativní vlhkosti (RH) 50 %). Informace o průměrných velikostních distribucích počtu a hmoty aerosolovcýh částic jsme získali zpracováním dat ze zařízení APS (Aerodynamic Particle Sizer). Zjistili jsme, že hnědé uhlí z důlních komunikací a elektrárenský popílek mají pravděpodobně největší procentuální zastoupení v atmosférickém aerosolu na této lokalitě Klíčová slova: resuspenzní komora, APS, hmotnostní koncentrace Abstract A purpose-built cylindrical resuspension chamber (V=0.437 m3, S=3.66 m2, S/V=8.38) was used for the dispersion of samples of soil and various kinds of dust. The samples were studied from the point of view of the number and mass distribution of aerosol particles which could affect the concentration of atmospheric aerosol. The samples were taken from lignite, power plant flue ash, gypsum and road dust in the North Bohemian surface mine Nástup. The individual samples were pneumatically dispersed inside the chamber under defined temperature-humidity conditions (20 C and relative humidity (RH) 50 %). An APS (Aerodynamic Particle Sizer) processing provided us with average size distributions of particle mass and number. Lignite dust on mine roads and flue ash probably have the greatest potential impact on the concentration of atmospheric aerosol in the studied locality. Keywords: resuspension chamber, APS, mass concentration 13

14 Introduction The suspension and resuspension of aerosol has been a subject of interest since the end of the 1930s. A very important source of coarse particles of atmospheric aerosol is the dust produced by numerous surfaces and processes like deserts, agricultural areas, road surfaces, devastated landscape, volcanic eruptions, building sites and industrial zones. Aerosols are also produced in mining and worldwide industrial combustion processes. Atmospheric aerosol pollution, as far as concentrations often exceeding the health limits are concerned, belongs among the most serious problems in the quality of air environment both globally and locally in the Czech Republic. While the effects of gaseous pollutants on human health have already been sufficiently studied and recorded, there is much less known about the origin, behavior and effects of the aerosol particles. Many studies have shown the negative effects of aerosol particles on human health and on vegetation (Dockery et al., 1993; Pope et al., 1995). Most countries have converted from the original method of aerosol sampling without differentiating particle size - TSP (Total Suspended Particles) - to the measurement of the so-called thoracic fraction of aerosol PM 10 (the set of particles on a filter with a front-end device for separating particles with aerodynamic diameter of 10 μm with an efficiency of 50 %). A study published in the 1990s highlighted a stronger correlation between negative effects on human health and concentrations of PM 2.5 rather than PM 10 (Schwartz et al. 1996). This has led to the regulation of PM x emissions and to the setting of immission limits for aerosol particles in the USA and in the EU. The current global trend is of conversion to the measurement of the aerosol fraction PM 1.0 and to the measurement of the relation of the number of particles to their size. The majority of laboratory methods dealing with the production of dust from a parent material or with resuspension in relation to the atmospheric aerosol (both in interior and exterior environments) use physical sampling on the filtration media with a subsequent gravimetric analysis. The literature contains very few examples of other techniques, such as those based on optical sensors Li et al. (1996) or a Tapered-Element Oscillating Microbalance Busacca et al. (1997), Breum (1999). The work of Gill (Gill et al. 2006) summarizes all the main methods used for suspension of dusts and other aerosol materials. The main aim of the work presented here is to introduce possible method of evaluating the number and mass size distribution of main soil dusts collected at a surface coal mine Nástup (North Bohemia) and suspended into the air in the resuspension chamber under clearly defined temperature-humidity conditions in order to estimate the quantum of mass that turns airborne. The knowledge of mass and number size distributions of particular samples is very important in determining the potential health risk of different particulates dispersed in the air, which can have different health effects in lungs due to particle size and composition. Experiment Sampling 1-2 kg samples were collected in the North Bohemian lignite mine Nástup from different parts of the mine. Four main samples are presented- exploited brown coal, burned brown coal in the form of flue ash and gypsum which is the product coming out of the desulphurization units of the thermal power plant Tušimice and road dust from mine communications. All these samples are found in the mining area. The main aim of this study was to find which parts of the mine contribute most to the aerosol particle emission in this region. Table 1 provides the list of the samples, virtual density, percentage of mass remaining after 2 hours drying at 40 ºC and subsequent sieving through the Tyler screen, and the sample weight used for suspension. 14

15 Sample Mass Density [kg/m 3 ] % of mass after sieving Mass used for Suspension [mg] Brown coal 1,66 1,05 10 Gypsum 2,94 3,28 10 Flue ash 2,32 16,32 10 Road dust 1,66 16,81 10 Table 1: List of samples taken in the North Bohemian lignite mine Devices used for the experiment The studied samples were dispersed in the resuspension chamber (Civiš 2010) under the conditions of 20 ºC and 50 % relative humidity. The aerosol produced by the dispersion of the sample was observed by an APS (model 3321), which monitored the size distributions of particles in the range of to 20 μm. Depending on the suspendable quantities of the individual samples, the analyzed aerosol must be diluted with clean air before it enters the APS (we used the dilution coefficient 6.7x for our samples). The APS inlet has a side feed of diluting air with an adjustable flow rate and a front-end HEPA filter. During the aerosol analysis using the APS, the analyzed air is highly diluted, the sampling flow rate is low (0.12 L min -1 ) and therefore the influence of the dilution of the studied aerosol by the new air can be neglected. In total five dispersions of each sample were carried out in the resuspension chamber. The individual size distributions of particle number and mass were measured with 2 s time resolution for the duration of 10 minutes. The first 5 minutes (150 distributions) of each dispersion were subsequently selected (5 dispersions of each sample in total). The selection provided data for the calculation of the average size distribution (from the total number of 750 distributions) of particle mass and number related to the individual samples. Results and discussion Figures 1-8 show the average size distributions of particle number, mass of the individual samples together with the time change of mass concentration after suspension. Tables 2 gives the statistical values for the average size distributions of particle number including the aerodynamic diameter of the CMD (count median diameter) of aerosol particles. Table 3 gives statistical values for the average size distributions of particle mass including the aerodynamic diameter MMD (mass median diameter) of aerosol particles. 15

16 Fig. 1: Brown coal: a) size distribution of particle number, b) size distribution of particle mass Fig. 2: The time change of mass concentration after dispersion of brown coal in the resuspension chamber 16

17 Fig. 3: Gypsum: a) size distribution of particle number, b) size distribution of particle mass Fig. 4: The time change of mass concentration after dispersion of gypsum in the resuspension chamber 17

18 Fig. 5: Flue ash: a) size distribution of particle number, b) size distribution of particle mass Fig. 6: The time change of mass concentration after dispersion of flue ash in the resuspension chamber 18

19 Fig. 7: Road dust: a) size distribution of particle number, b) size distribution of particle mass Fig. 8: The time change of mass concentration after dispersion of road dust in the resuspension chamber Numer Brown coal Gypsum Dumping site of fresh ash Coal dust from the road 19

20 Concentration Average [#/cm 3 ] [#/cm 3 ] [#/cm 3 ] 56.8 [#/cm 3 ] Median [#/cm 3 ] [#/cm 3 ] [#/cm 3 ] [#/cm 3 ] Standard Deviation 4.92 [#/cm 3 ] 7.46 [#/cm 3 ] 7.46 [#/cm 3 ] [#/cm 3 ] Particle Diameter 3.05 μm (CMD) 3.05 μm (CMD) 3.05 μm (CMD) 3.28 μm (CMD) Average Particle Size 1.84 μm 0.89 μm 2.64 μm 3.05 μm Maximum Particle Concentration [#/cm 3 ] [#/cm 3 ] [#/cm 3 ] [#/cm 3 ] % of mass after sieving 1.05% 3.28% 16.32% 16.81% Table 2: Statistical values for the number concentration of different symplex Brown coal Gypsum Dumping site of fresh ash Coal dust from the road Average 0.15 [mg/m 3 ] 0.08 [mg/m 3 ] 0.27 [mg/m 3 ] 0.43 [mg/m 3 ] Median 0.12 [mg/m 3 ] 0.06 [mg/m 3 ] 0.22 [mg/m 3 ] 0.42 [mg/m 3 ] Standard Deviation 0.1 [mg/m 3 ] 0.07 [mg/m 3 ] 0.2 [mg/m 3 ] 0.19 [mg/m 3 ] Particle Diameter 1.98 μm (MMD) 1.84 μm (MMD) 2.64 μm (MMD) μm (MMD) Average Particle Size 3.78 μm 3.05 μm 2.46 μm 5.42 μm Maximum Particle Concentration 0.79 [mg/m 3 ] 1.75 [mg/m 3 ] 1.62 [mg/m 3 ] 1.54 [mg/m 3 ] % of mass after sieving 1.05% 3.28% 16.32% 16.81% Suspended % of total sample mass 0.01% 0.01% 0.19% 0.32% Table 3: Statistical values for the mass concentration of different samples The average size distributions of particle number and mass of the samples individually dispersed in the resuspension chamber show that the highest average number and mass concentrations are reached by the road dust and flue ash. If the sieved sample (of 10 mg) turned airborne in the chamber, the mass concentration would reach mg m -3. The flue ash sample reached the following average mass concentrations of the dispersed matter: 0.19 %. The other percentages representing the effectively dispersed part of total mass of dry 20

21 samples are: brown coal 0.01 %, gypsum 0.01 % and road dust 0.32 %. The average number concentration of flue ash reached up to 70 particles per cm 3. The size distribution had two peaks, the first around 0.5 μm and the second around 1.3 μm. The average mass concentration reached by the flue ash sample was 0.27 mg m -3 and the size distribution had two peaks, the first at 4 μm and the second with the maximum between 8-10 μm. The flue ash is transported by conveyor belt directly to the exhausted parts of the lignite mine from the Tušimice power plant. After reaching the location, it is loosely poured onto the dump, where it should be subsequently covered with overburden soil. The average number concentrations of road lignite dust reached 60 particles per cm 3 with a peak around 1.6 μm and the mass concentrations were 0.43 mg per m 3 with two peaks at 3.3 μm and 10 μm. The mine roads are used by heavy machinery which breaks up the lignite (Fig. 1) deposited on the road surfaces from particles with an original size of around 10 μm into smaller particles with sizes around 3.3 μm. The final result of this process is that the total mass concentration of atmospheric aerosol is largely affected by the presence of these particles from the mine roads, rather than the particles originating in the direct mining process or in the flue ash dump. The smallest average mass concentration of particles suspended in the resuspension chamber was reached by the sample of gypsum used in the desulphurization process. The average mass concentration was only 0.08 mg m -3 (0,34 % of theoretically possible sample weight and only 0.01 % of the total sample mass was dispersed). The gypsum dumps have therefore the least influence on the total mass concentration of the atmospheric aerosol. The APS analysis showed that the flue ash after its suspension reach high number and mass concentrations compare to other samples, and as far as the size distribution is concerned, it also contains the very small particles, 1 μm and smaller. Therefore in the context of the North Bohemian mine, it represents the largest potential source of aerosol particles, although flue ash is stored only in a small number of locations, if not covered with overburden soil in time, the flue ash dumps turn into large sources of aerosol particles. Another even higher aerosol source is the lignite dust deposited on the mine roads. From a general point of view, the potential of different kinds of aerosol sources depends on what part of the total area of the mine they occupy. The road dusts are most probably the largest source of aerosol pollution. Conclusion A resuspension chamber was used built as a part of the author's doctorate work. The chamber was designed for the dispersion of loose solids in air under laboratory conditions of regulated temperature and relative humidity. The produced aerosol can be observed on-line using the APS or by gravimetric method sampling. The chamber enables us to study the size distributions of atmospheric aerosol and its chemical composition at the same time. Four main samples from various parts of a North Bohemian lignite mine at 20 ºC a RH 50 % were dispersed in the chamber. The samples were subsequently analyzed by the APS with a time resolution of 2 s. Average profiles of size distributions of particle number and mass concentration and the change of mass concentration in time were determined for the individual samples. It was found that flue ash and road dust reached the highest mass concentrations after the dispersion: up to 16 % of the dispersed sample weight, 0.26 % and 0.32 % of the total mass of the sample turned airborne. On the contrary, gypsum reached only low mass concentrations after its dispersion in the resuspension chamber, only 0.34 % of the dispersed sample weight (0.01 % dispersed matter of the total mass of dry sample). The dust particles from the mine roads and currently exploited locations will probably contribute the 21

22 most to the total mass concentration of the atmospheric aerosol in the studied region because the areas producing such dust form the largest part of the total surface of the mine. Measurements of mass concentration of atmospheric aerosol are currently underway in the studied location. When the results are available, they will be compared with the results of our dispersion measurements in the resuspension chamber. Acknowledgement This work has been created as a part of the Grants Agency of Charles University, Prague, project Determination of resuspendable fraction in the samples of soil and street dust using a resuspension chamber no and no. VaV SP/1a3/149/08 Determination of the concentrations of atmospheric aerosol with high size and time resolution for the purpose of sources location and toxicity estimate, a Czech Ministry of Environment project. The author would like to thank Mr R. Nedbalek, M.Eng, who made possible the sampling in the North Bohemian lignite mine Nástup, and Mr Jan Brejcha, M.Eng for the density measurements of the samples. Reference [1] BREUM, N.O The rotating drum dustiness tester: variability in dustiness in relation to sample mass, testing time, and surface adhesion. Annual Occupational Hygiene, 1999, 43, [2] BUSACCA, A. [et al.] Development of a PM10 dustiness index to assess wind erodibility of soils of the Columbia Plateau, Pacific Northwest. In Wind Erosion International Symposium-Workshop, Manhattan, KS, 3 5 June [3] CIVIŠ, M The resuspension chamber a a tool fro complex characterization of quartz test aerosol. Journal of Safety Research and Applications, 2010, vol. 3, no. 2. [4] DOCKERY, D.W., Pope [et al.] An association between air pollution and mortality in six U.S. cities. New England Journal of Medicine, 1993, no. 329, pp [5] GILL, T. E.; ZOBECK, T. M.; STOUT, J. E Technologies for laboratory generation of dust from geological materials. Journal of Hazardous Materials, 2006, no. 132, pp [6] LI, X.W.; OWEN, J.A A dust segregation rate test system. Journal of Environmental Science and Health, 1996, no. A 31, pp [7] POPE, C.A. III [et al.] Particulate air pollution as a predictor of mortality in a prospective study of U.S. adults. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 1995, no. 151, pp [8] SCHWARTZ, J.; DOCKERY, D.W.; NEAS, L.M Is daily mortality associated specifically with fine particles? Journal of the Air & Waste Management Association, 1996, no. 46, pp Vzorová citace CIVIŠ, Martin; HOVORKA, Jan. Characterization of main dust samples from a surface lignite mine using a resuspension chamber. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2010, roč. 3, č Dostupný z WWW: <http://www.bozpinfo.cz/josra/josra /vzorky-prachu.html>. ISSN

23 1.3. POHLED NA ASPEKTY KULTURY BEZPEČNOSTI VE FIREMNÍ PRAXI VIEW ON ASPECTS OF SAFETY CULTURE IN BUSINESS PRACTICE David Michalík 1, Miloš Paleček 2 1 Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., 2 Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., Abstrakt Cílem tohoto článku je nastínit problematiku kultury bezpečnosti v kontextu realizovaného šetření ve firemní praxi. Za tímto účelem byla využita specifická metoda, která vznikla v rámci výzkumného záměru Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v.v.i., č. MPS u projektu č. 2 Podniková kultura její struktura, vztahy a vlivy a která je zde také představena. Klíčová slova: školy základní, vzdělávání, výchova, materiály didaktické, bezpečnost při práci, ochrana zdraví, výzkum, VÚBP, 2009 Abstract This article aims to outline the issues of safety culture in the context of an investigation implemented in business practice. For this purpose, the specific method was used, which was created within the Occupational Safety Research Institute research program no. MPS at the project no. 2: "Corporate culture - its structure, relationships and influences and which is also introduced. Keywords: occupational safety, safety culture, corporate culture, aspects, investigations, results, methods, questionnaires, enterprises Úvod Problematika bezpečnosti je bezpochyby významnou stránkou, která se pojí k pracovnímu procesu. Můžeme se setkávat s různými stroji, zařízeními, technologiemi, kdy je zřejmý neustálý rozvoj, nárůst složitosti a požadavků na lidského činitele. V některých případech jen nepatrná chyba má potenciál způsobit závažný následek. Kromě rizik, která souvisí s požadavky na ovládání techniky, musíme brát obecně do úvahy nastavení pracovních podmínek, interpersonální rámec a nakonec právě charakteristiky daného jedince, jeho schopnosti, dovednosti, temperament, charakter, postoje, hodnotové orientace. To vše je potřeba vidět z hlediska úrovně bezpečnosti v konkrétní organizaci. V návaznosti na opodstatněný nárůst zájmu o podnikovou (firemní, organizační) kulturu vymezujeme její specifickou složku, kterou je kultura bezpečnosti. Základním širším rámcem zde musíme chápat kulturu práce, ze kterého vychází podniková kultura, resp. kultura bezpečnosti. Co se týče podnikové praxe, je zřejmé, že přístup k rizikům v rámci pracovního procesu nemusí být ze strany některých organizací úplně ideální. Nicméně, znalost a podpora 23

24 aspektů kultury bezpečnosti v organizacích, resp. změny v tomto směru, přináší nejen zvyšování úrovně BOZP a z dlouhodobého hlediska možnost růstu a navyšování produktivity celé organizace. Kultura bezpečnosti v základním vymezení Kulturu bezpečnosti musíme chápat jako podstatnou součást podnikové kultury. Z hlediska své náplně se vztahuje k celkové úrovni bezpečnosti dané organizace. Nemáme zde na mysli pouze určité hodnoty, postoje a přesvědčení, které jsou pro konkrétní organizaci charakteristické. Významnou roli u kultury bezpečnosti má aktivita ze strany vedení, následně pak ze strany jednotlivých pracovníků, a dále interakce, tj. funkčnost a podoba interpersonálního rámce (WALKER, MAUNE, 2000). Sama o sobě blízce souvisí s růstem a získáváním dobrého jména dané organizace. Je zřejmé, že kultura bezpečnosti musí prostupovat všechny úrovně organizace. Týká se naprosto všech od generálního ředitele až po posledního řadového pracovníka. Ve vazbě na D. A. Wiegmanna et al. (2002) je tady celkově stěžejní, do jaké míry pracovníci na všech pozicích si uvědomují svou osobní odpovědnost za bezpečnost, jednají s ohledem na zachovávání, zvyšování bezpečnosti, resp. si sdělují informace o bezpečnostních opatřeních, se snaží aktivně učit, přizpůsobovat se a upravovat své chování s ohledem na předchozí zkušenosti, jsou odměňováni s ohledem na výše uvedené aspekty. Bezpečnost musí být v konečném důsledku chápána jako nedílná všech procesů s ohledem na řízení lidských zdrojů. Základním předpokladem je jasné a odpovídající vymezení pracovních pozic v dané organizaci a nalezení těch nejvhodnějších adeptů na tyto pozice. Na to navazuje adaptace, motivace, hodnocení a rozvoj. Dále je to stanovení, co je pro danou organizaci reálné z hlediska ekonomického, tj. náklady na realizaci technických bezpečnostních a dalších opatření. Z historického hlediska můžeme konstatovat, že důležitost kultury bezpečnosti se začala výrazněji prosazovat od 80. let 20. století. Jedním z impulzů byla havárie jaderné elektrárny v Černobylu v roce Kromě oblasti jaderné energetiky se kultura bezpečnosti, resp. důležitost bezpečnosti práce jako taková, dostávala postupně do popředí i v dalších odvětvích podnikové praxe. Souviselo to s uplatňováním systémového pohledu na chování lidí a jejich pracovní výkon. V současnosti je možné konstatovat, že nastavení bezpečnostních kritérií je nezanedbatelným předpokladem pro celkovou úspěšnost firmy na trhu. Nyní se zaměříme na vývoj kultury bezpečnosti, kdy můžeme v návaznosti na International Atomic Energy Agency (1998) a vlastní zkušenosti detekovat následující 3 základní stádia, se kterými se můžeme setkat v podnikové praxi: stádium: Bezpečnost je založena na pravidlech a předpisech. (bezpečnost jen jako externí požadavek v podobě předpisů, norem, apod. a ne jako určitá součást chování), stádium: Bezpečnost je považována za významný cíl organizace. (bezpečnost jako důležitý cíl i mimo externí požadavky, hlavní soustředění na technická a procesní řešení), stádium: Bezpečnost lze vždy zlepšit. (přijetí myšlenky trvalého zlepšování se zaměřením na bezpečnost). 24

25 Prezentovaná stádia nám naznačují postupný posun od přístupu k bezpečnosti jako určité požadované nutnosti k přístupu, který bezpečnost bere jako samozřejmost a bytostnou součást jednání člověka v pracovním systému. Zde ještě doplníme, že tento posun neznamená snížení významu stanovených bezpečnostních norem a předpisů. Orientaci na kulturu bezpečnosti podporuje naprosto nepřehlédnutelný fakt dominance lidského činitele. Charakteristiky daného jedince, jeho přístup k pracovním činnostem, ovládání techniky, dále interpersonální vztahy na pracovištích totiž zřetelně doplňují technickou část dané problematiky, bez které by v konečném důsledku ani ta technická část nemohla existovat. V této souvislosti můžeme vymezit funkce kultury bezpečnosti, kde patří: redukce konfliktů uvnitř organizace, dostatečně silná podniková kultura podporuje soudržnost, konzistentnost vnímání problémů, zabezpečení kontinuity, usnadnění koordinace a kontroly, shodné vnímání hodnot a norem chování zjišťuje žádoucí chování a disciplínu, redukce nejistoty, vliv na pracovní morálku a emocionální pohodu soulad mezi vnitřními normami pracovníka a organizační kulturou, motivace, pocit smysluplnosti práce, dává pracovníkovi pocit, že je důležitou součástí podniku, konkurenční výhoda pokud je komplexně organizační kultura silná. Celkově řečeno, formování a vytvoření odpovídající kultury bezpečnosti napomáhá k dosahování co nejvyšší možné spolehlivosti lidského činitele, resp. kvality pracovní síly zejména z hlediska ukazatelů spolehlivosti. To také napomáhá vytváření podnikové (firemní, organizační) pověsti, image. Na druhé straně, pokud jsou aspekty kultury bezpečnosti podceňovány, lze předpokládat negativní důsledky ve zdravotní, ekonomické a ekologické rovině. Jedinec a jeho přístup k bezpečnosti Každý jedinec má určité charakteristiky, které jsou v komplexu právě pro něho specifické a za jejich pomocí je schopen zvládat určité úkoly, projevuje se vůči okolí, apod. Z hlediska jedince jsou důležité jeho schopnosti, dovednosti, temperament, charakter, postoje a motivace. Během celého života je důležitá právě interakce s vnějším prostředím, na základě které jedinec získává nové informace, zkušenosti. Vlivy vnějšího prostředí ve spojitosti s osobními charakteristikami jedince se podílejí na formování jeho postojů a přístupů k určitým skutečnostem, resp. konkrétně plnění pracovních úkolů. Co se týče osobnostních dimenzí, můžeme vybrat koncepci Big Five, ze které následně vychází např. osobnostní dotazník NEO-FFI od P.T. Costy a R.R. McCrae v českém překladu dle M. Hřebíčkové a T. Urbánka (2001). Tyto osobnostní dimenze jsou: neuroticismus, extraverze, otevřenost vůči zkušenosti, svědomitost, přívětivost. Bližší vymezení jednotlivých dimenzí má následující podobu: Neuroticismus: Míra přizpůsobení nebo emocionální nestabilita, neurotické tendence. Extraverze: Kvalita a kvantita interpersonálních interakcí, úroveň aktivace, potřeba stimulace. Otevřenost vůči zkušenosti: Aktivní vyhledávání nových zážitků, tolerance k neznámému a jeho objevování. 25

26 Přívětivost: Kvalita interpersonální orientace na kontinuu od soucítění po nepřátelskost v myšlenkách, pocitech i činech. Svědomitost: Individuální úroveň při organizaci, motivaci a vytrvalosti na cíl zaměřeného chování. Pokud se pokusíme o aplikaci výše uvedených dimenzí s ohledem na rizikovost, spolehlivost člověka v pracovním systému, můžeme konstatovat, že jedinci s vysokou mírou neuroticismu, resp. také s vysokým skórem u dimenze otevřenost vůči zkušenosti, se mohou pravděpodobně jevit méně spolehliví, jinými slovy s potenciálem, že se stanou účastníky vzniky skoronehody, nehody, havárie. V předchozím textu jsme zmínili podstatný pojem v rámci dané problematiky, a to spolehlivost jedince. Zaměstnanec pracuje spolehlivě, když jsou splněny následující 4 předpoklady: ví, co má dělat, má jasně a srozumitelně zformulované povinnosti a úkoly, cíle, odpovědnosti a pravomoci, má k tomu vytvořeny potřebné pracovní podmínky, vybavení, prostředí, organizační faktory atd., ví, jak provádět požadované činnosti, má potřebnou kvalifikaci (schopnosti, vědomosti, zkušenosti, dovednosti) a osobnostní předpoklady, zná pracovní postupy, bezpečnostní pravidla atd., je ke spolehlivé práci dostatečně motivován. Negativním důsledkem je tedy selhání člověka v rámci pracovního systému. To může být výsledkem aktuálních vlivů, mimo jiné zvýšenou náročností činnosti (stres, smyslové přetížení, vysoká fyzická zátěž, neúměrné nároky na udržování nebo distribuci pozornosti apod.). Mohou však být i výsledkem působení dlouhodobě nepříznivých pracovních podmínek s možným dopadem na zdravotní stav (syndromy přetížení nebo poškození následkem opakovaných činností, až rizika nemoci z povolání). Zkušenosti a výsledky provedených analýz ukazují, že člověk nejčastěji selhává z těchto příčin: Objektivní příčiny nevyhovující ergonomické řešení pracovišť, technické zařízení, pracovní prostředí, vybavení ochrannými pomůckami, nedostatečná podpora motivace ke spolehlivé práci, neefektivní využívání aktivačních stimulů, špatné podmínky pro týmovou spolupráci, situace informační nejistoty (při nedostatku spolehlivých informací, nejasně stanovených pravidlech), náročné situace (nové úkoly, stresy, zvýšené požadavky na dělení pozornosti atd.), naopak déletrvající snížení aktivace, opakované, rutinní, stereotypní činnosti (monotonie, vigilance); Subjektivní příčiny nedostatečná kvalifikace, znalosti, schopnosti, nevyhovující osobnostní předpoklady, 26

27 nedostatek potřebných zkušeností, dovedností, nedostatečné vyškolení, výcvik, nevyhovující návyky, nesprávně zformované postoje, nadměrná zátěž, stres, únava, rozčilení, útlum, zhoršení psychosomatického stavu atd. Je tedy zřejmé, že úlohu lidského činitele v pracovním systému nelze v žádném případě podcenit. K hlavním předpokladům, které se vážou ke spolehlivosti pracovníka, můžeme přiřadit znalost používaných technologií a osvojení souvisejících pracovních postupů, odolnost vůči zátěži, přijímání odpovědnosti, stabilita pracovního výkonu, podpůrný a otevřený vztah ke spolupracovníkům, proaktivní vztah k práci a seberealizace. Naplnění předpokladů jistě podporuje úroveň BOZP, resp. kultury bezpečnosti. Metodologický rámec Bylo zde provedeno šetření u vybrané organizace, která působí v rámci ČR se zaměřením na oblast distribuce energií. Co se týče výkonu pracovní činnosti, jedná se zde zejména o technické profese s vysokým podílem práce v terénu, venkovních podmínkách. Cílem tohoto šetření bylo zmapovat aspekty kultury bezpečnosti, identifikovat případné problémy, zpracovat návrhy a doporučení pro dosažení optimálního stavu. Soubor pro šetření tvořilo dohromady 164 respondentů z řad všech pracovníků, resp. poboček v ČR. Bližší údaje k respondentům nebyly z důvodu požadavku zachování co největší anonymity evidovány. Za účelem zjišťování potřebných dat byl použit dotazník AD KB (Audit determinant kultury bezpečnosti), který je původním produktem VÚBP, v.v.i. a zaměřuje se tedy na stěžejní aspekty kultury bezpečnosti. Tento dotazník obsahuje 100 tvrzení, u kterých respondent udává svou míru souhlasu na šestistupňové škále (1 - plně nesouhlasím až 6 - plně souhlasím). Z jednotlivých tvrzení lze vypočítat 14 kritérií: Hodnocení mé práce, Vztahy s kolegy, Moje perspektiva ve firmě, Komunikace o BOZP, Vedení a dohled nad BOZP, Postup podle předpisů BOZP, Povědomí o BOZP, Spolupráce osazenstva na BOZP jako týmu, BOZP jako hodnota, Důslednost uplatňování BOZP, Postoj k inovaci v BOZP, Školení BOZP, Účinnost BOZP, Stav provozu z hlediska BOZP. Bylo zde provedeno uzpůsobení pro specifika daného šetření a doplnění o další 2 položky. Vyhodnocení získaných dat se uskutečnilo za pomoci programu MS Excel, kde pro dotazník AD KB je vytvořeno specifické prostředí pro získání potřebných číselných a grafických výstupů. Výsledky Nyní se zaměříme na samotné výstupy z dotazníku AD KB. V následujícím grafu 1 si představíme výsledky u zvolených zájmových kritérií za využití vypočtených hrubých skórů. Zde jen doplníme, že hrubé skóry se pohybují na základě stanoveného přepočtu v rozmezí od 10 do 60, kdy s vyšší hodnotou roste naplnění daného kritéria z hlediska souhlasu, resp. pozitivního vnímání. 27

28 Graf č. 1: Výsledky u jednotlivých kritériídotazníku AD KB (hrubé skóry) Jak můžeme vidět, v rámci daného rozpětí 10 až 60 se pohybují přepočtené hrubé skóry u všech kritérií v části kontinua nad průměrem. To naznačuje spíše pozitivní hodnocení ze strany respondentů, co se týče daných kritérií. Nejnižší hrubý skór, který je nepatrně nad průměrem, má kritérium Účinnost BOZP. Na druhé straně nejvyšší hodnota je u kritéria Důslednost uplatňování BOZP. Dále přistoupíme na základě výsledků z dotazníku AD KB k vyčlenění konkrétních položek, které vykázaly nejvyšší a nejnižší průměrné hodnoty. Blíže vše dokumentuje tabulka 1. Vybrané položky průměrná hodnota směrodatná odchylka 88. Snažíme se obcházet bezpečnostní požadavky, kdykoliv k tomu máme příležitost. 85. Lidé tady na bezpečnost práce moc nemyslí. 79. Lidé v tomto podniku se domnívají, že bezpečnost práce není jejich starost, ale že to je věc vedoucího. 1,8 1,2 2,2 1,5 2,2 1,3 28

29 46. V tomto podniku je málo bezpečnostních značek či plakátů. 2,3 1,4 96. Každý u nás chápe, že dodržování bezpečnostních opatření ochraňuje především jeho. Proto je dodržujeme vždy. 90. Je to už tradice, bezpečnostní školení probíhá pravidelně. 78. Aktivně si navzájem pomáháme, aby práce probíhala bezpečně. 77. Jsme si dobře vědomi bezpečnostních rizik ve svém okolí a jsme opatrní, abychom je minimalizovali a abychom se jim vyhýbali. 5,4 0,8 5,4 1,0 5,4 0,9 5,5 0,8 Tabulka 1: Pohled na položky s nejvyššími a nejnižšími průměrnými hodnotami dotaz. AD KB První část představené tabulky, tj. položky 46., 79., 85., 88., dosahují nejnižších průměrných hodnot, které spadají do spodního pásma kontinua. To znamená převažující nesouhlas s náplní daných položek. Z odpovědí respondentů tady vyplývá, že spíše nemají snahu v případě možnosti obcházet bezpečnostní opatření, dále všeobecně se v dané firmě myslí na bezpečnost práce. Nakonec se respondenti nedomnívají, že by v rámci jejich firmy bylo málo bezpečnostních značek či plakátů. V druhé části tabulky jsou umístěny položky 77., 78., 90., 96., jejichž průměrné hodnoty jsou zase nejvyšší a v horním pásmu kontinua. Připadá zde tedy do úvahy převažující souhlas s vymezením těchto položek. Lze usuzovat, že respondenti podle svého vyjádření jsou při práci spíše opatrní, jsou si dobře vědomi bezpečnostních rizik a chápou potřebu dodržovat bezpečnostní opatření především s ohledem na vlastní osobu. Také je vykázána převažující pravidelnost bezpečnostních školení. Nakonec zde máme výsledky k doplňujícím 2 položkám. Rozložení získaných odpovědí je náplní grafů 2 a 3. Je nutné upřesnit, že někteří respondenti udali více možností odpovědí u jedné položky. 29

30 Graf č. 2: Rozložení četnosti odpovědí u doplňující položky č. 1 Co by Vás případně vedlo k porušení stanovených pracovních postupů a předpisů? V první doplňující položce jsme se respondentů ptali, co by je případně vedlo k porušení stanovených pracovních postupů a předpisů. Nejvyšší četnost odpovědí se týkala možnosti, že nic a za každých okolností vše dodržují. Poměrně významný počet respondentů udal, že k něčemu takovému by mohlo dojít z důvodu nedostatku času k výkonu práce a nutnosti řešit další případy. Dále je potřeba uvést vliv nedostatečné koncentrace, únavy a vyčerpání. Svou roli zde hraje také skutečnost, zda by se dle vyhodnocení respondenta jednalo jen o málo závažný případ, resp. zda podle svého názoru disponuje dostatkem vlastních znalostí a zkušeností. U možnosti odpovědi Něco jiného byly ze strany respondentů zmiňovány výjimečné situace (viz kalamity, ohrožení a záchrana života, extrémní podmínky), dále také způsob plánování práce. 30

31 Graf č. 3: Rozložení četnosti odpovědí u doplňující položky č. 2 Co by na Vašem pracovišti ještě více podpořilo dodržování stanovených pracovních postupů a předpisů u každé řešené záležitosti? Druhá doplňující položka byla tvořena otázkou, kde respondenti měli dle nabízených možností vyjádřit, co by na jejich pracovišti ještě více podpořilo dodržování stanovených pracovních postupů a předpisů u každé řešené záležitosti. Zde respondenti nejvíce udávali potřebu spravedlivějšího a pestřejšího způsobu hodnocení a odměňování. V dalším pořadí následovala možnost Nic, vše je nastaveno ideálně.. Následně se jednalo o odpovědi, které se týkaly lepšího přístupu vedoucích, zlepšení vztahů mezi pracovníky, kvalitnějšího systému školení BOZP. V rámci odpovědi Něco jiného respondenti nejčastěji konkretizovali požadavek na většího množství času na plnění úkolů. Na posledním místě respondenti udávali profesionálnější a odbornější provádění kontrol při výkonu pracovní činnosti, kdy počet 13 odpovědí u této možnosti také nelze přehlížet. Závěr V rámci podnikové kultury je možno vyčlenit jako její významnou součást kulturu bezpečnosti. Prostřednictvím kultury bezpečnosti se ukazuje přístup dané organizace, resp. vedení a všech pracovníků, k bezpečnosti a ochraně zdraví v práci. To se následně dotýká jednotlivých organizačních procesů. Podkladem jsou platné normy a předpisy, následně další interní a specifické dokumenty v rámci konkrétní organizace. Nejde však jen o technickou stránku věci, musíme si také uvědomit, že vše se odvíjí od jednotlivců, jejich charakteristik, následně pak od interpersonálního rámce. S ohledem na prezentovanou problematiku bylo provedeno šetření ve vybrané organizaci se zaměřením na aspekty kultury bezpečnosti, kdy získané výsledky můžeme shrnout do následujících bodů: Celkově jsou aspekty kultury bezpečnosti hodnoceny ze strany respondentů poměrně dobře. Převážně se dle jejich vyjádření neobcházejí bezpečnostní požadavky, vnímá se důležitost BOZP, bezpečnostní rizika jsou známa a je s nimi počítáno, je v tomto směru snaha o aktivní přístup pracovníků apod.; 31

32 K případnému porušení stanovených pracovních postupů a předpisů by pracovníky vedlo nejpravděpodobněji časový tlak při plnění pracovních úkolů a související vysoká četnost dalších případů k řešení; Co by podle pracovníků ještě více podpořilo dodržování stanovených pracovních postupů a předpisů, je zejména spravedlivější a pestřejší způsob hodnocení a odměňování. Co se týče možných doporučení pro podporu úrovně BOZP, resp. kultury bezpečnosti, ve vybrané organizaci, lze vymezit následující stěžejní body: Vyvíjet kroky ohledně zajištění dostatečného časového intervalu pro realizaci pracovních činností a zároveň přidělení přiměřeného počtu pracovních úkolů na jednotlivého pracovníka; Upravit a rozšířit systém hodnocení a odměňování pracovníků; Zapojovat více pracovníky do tvorby a aktualizace pracovních postupů. Prezentované a další kroky, které slouží k podpoře úrovně kultury bezpečnosti, v sobě obsahují směřování k vyšší odpovědnosti, kvalitnějšímu přístupu apod. Bezpečnost se tak postupně může stávat stále více samozřejmou součástí výkonu pracovní činnosti. V konečném důsledku se vše jistě promítne v prosperitě, lepších výsledcích celé organizace. Výstupy ukazují, že představení specifický dotazník AD KB se v dosavadní praxi plně osvědčuje. To dokládá nejen šetření, které je ukázáno v tomto článku, ale i další šetření, kde byl využit. Vždy je možné také tento dotazník modifikovat, resp. doplnit o další položky. Je zde možné vidět velký potenciál k využití i do budoucnosti. Literatura [1] HŘEBÍČKOVÁ, M.; URBÁNEK, T. NEO pětifaktorový osobnostní inventář. Praha : Testcentrum, [2] INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY. Developing safety culture in nuclear activities. Vienna : IAEA, (Safety Reports Series, no. 11). [3] WALKER, E.B.; MAUNE, J.A. Creating an Extraordinary Safety Culture. Professional Safety, 2000, no. 5, pp [4] WIEGMANN, D. A. [et al.]. A Synthesis of Safety Culture and Safety Climate Research. Aviation Research Lab, Institute of Aviation, University of Illinios at Urbana- Champaign, Technical Report ARL-02-3/FAA Prepared for Federal Aviation Administration, Atlantic City International Airport, NJ, Contract DTFA 01-G-015, June Vzorová citace MICHALÍK, David; PALEČEK, Miloš. Pohled na aspekty kultury bezpečnosti ve firemní praxi. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2010, roč. 3, č Dostupný z WWW: <http://www.bozpinfo.cz/josra/josra /aspekty-kulturybezpecnosti.html>. ISSN

33 1.4. HODNOCENÍ EXPOZICE AEROSOLŮM NA RŮZNÝCH TYPECH PRACOVIŠŤ EVALUATION OF EXPOSURE TO AEROSOLS AT METALLURGICAL PLANT WORKPLACES Petr Skřehot 1, Marcela Rupová 2 1 Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., 2 Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., Abstrakt Již delší dobu je v nejrůznějších rovinách pohledu diskutován vliv aerosolů na lidské zdraví. Nejnověji se pak tento fenomén rozrostl také o úvahy o možném negativním vlivu ultrajemných částic a nanočástic. Jsou však uváděné obavy důvodné? Nejsou uvažovaná rizika poněkud přeceňována? Na tyto otázky není možné v dnešní době zcela jasně odpovědět. Stále totiž chybí znalosti o toxických vlastnostech nanočástic tvořených nejrůznějšími materiály a nejsou k dispozici důkladné epidemiologické studie jejich vlivu na exponovanou populaci. Provádět posouzení zdravotních rizik v souvislosti s expozicí uvedeným materiálům například na pracovištích je tak stále hudbou budoucnosti. Zkušenosti z minulosti nás však na mnoha případech poučily, že existují-li pochybnosti, není radno možnou hrozbu podceňovat. Dvojnásob to platí u profesionální expozice na pracovištích, kde jsou lidé vystavováni zvýšeným koncentracím nejrůznějších polutantů a jejich směsím, aniž by si to často uvědomovali. Jelikož se toto téma stalo jistým fenoménem doby, rozhodl se Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., provést screeningové měření kontaminace ovzduší částicemi aerosolů na několika vybraných pracovištích. Smyslem této práce bylo nejen získat dílčí údaje o znečištění pracovního ovzduší ve vybraných průmyslových provozech, ale především provést analýzu současného přístupu v aplikaci preventivních opatření, která se mnohdy míjejí účinkům. Klíčová slova: pracovní ovzduší, prevence rizik, aerosol, nanočástice, terénní měření Tento článek prezentuje výsledky projektu Pracovní pohoda a spolehlivost člověka v pracovním systému řešeného v rámci výzkumného záměru VÚBP, v.v.i., č. MPS Abstract The impact of aerosols on human health is increasingly discussed in the recent years. However, the firm assessment of the health risk due to exposure to aerosols is hindered by a lack of sufficient supporting data. Because the highest levels to aerosols are likely to be encountered in workplaces, protection of health of exposed workers by implementation of adequate protective measures is a priority. The research in this area includes identification of sources of exposure, exposure assessment, detailed characterization of the aerosol materials and biological effects thereof as well as the development of appropriate protective measures. A program of screening measurements and evaluation of protective measures at selected workplaces was recently launched by the Occupational Safety Research Institute (VÚBP) in Prague. In this paper, an example of the aerosol exposure assessment in a metallurgical plant 33

34 as well as its interpretation is presented. Based on both the experimental findings and critical analysis of the current knowledge it is concluded that the presence of aerosols in workplace air is an important issue of occupational safety and health, deserving systematic attention and qualified management. This article presents results of the project Work comfort and human reliability in a working system which is solved within the research program of the Occupational Safety Research Institute no. MPS Keywords: atmosphere, risk prevention, aerosol, nanoparticles, field measurements Introduction The impact of aerosols on human health has been recently discussed from various points of view. However, the amount and quality of information needed to allow reliable assessment of the risk to health caused by the action of aerosols is not sufficient yet. Despite considerable progress in the field of research on this issue there are still numerous questions associated with toxic effect of very small particles and their entry into the organism. Considering the current status of knowledge, the European Scientific Platform NEW OSH ERA defined in 2009 two basic priorities of further research in the field of nano security : (1) development of methods for estimating exposure to aerosols and nanoparticles in working environment and (2) assessment of the risk to human health due to the above exposures. Among other significant objectives of priority research can be included also development of procedures for their detection and monitoring in working environment and recording changes in the health status of exposed individuals [6]. To contribute to the above program at a national level, the Occupational Safety Research Institute (VÚBP) in Prague has undertaken a series of screening measurements of working environment contamination at selected workplaces within the research project Work comfort and human reliability in a working system as a part of the VÚBP s research program no. MPS , with the following aims: to assess the level of contamination of working environment in selected industrial plants and to implement measures to reduce health risks especially due to long-term occupational exposures; to develop an optimal procedure of datamining for qualitative and quantitative evaluation of aerosol exposure at workplaces; to evaluate the possibility of further application of the ICRP model (see below) in practice. In this paper we report on our study to assess exposure to aerosols in a metallurgical plant in the Czech Republic. Exposure to aerosols and methods of its evaluation Aerosols (systems consisting of particles with the size ranging from small clusters of molecules up to 100 micrometers, dispersed in the air) are ubiquitous component of every natural or indoor environment. All organisms including man have adapted to the presence of atmospheric aerosols during the whole lifetime. Except their living environment people are exposed to aerosols also in their working environment where unusual or unique pollutants can be encountered [1]. The aerosols particles penetrate into the human body mostly by respiratory way, to a lesser extent across the skin and also, with food, into digestive tract [4]. 34

35 Then they interact with the body and may cause various adverse effects. The type and magnitude of these effects depends on the particles characteristics such as their size, distribution, amount (i.e., mass concentration), chemical composition, presence of other substances on their surfaces etc. The exposure to occupational aerosols may also show great variability in time. Thus, due to a large number of relevant variables of small particles (including nanoparticles), limited knowledge on their toxicological properties, and variability in the exposure scenarios, assessment of the health risk associated with occupational exposures to aerosols presents a very complex task [8]. Based on the previous experience and knowledge there are no doubts that exposure to aerosols and nanoparticles can affect the human health adversely. This has been confirmed by various studies dealing with the health effects of cigarette smoke, a mixture consisting of organic compounds and particles of approximate size of 100 nanometres. During 1920s a lot of people started smoking cigarettes. Two decades later an increase of lung cancer incidence was observed. In 1940s rose the number of smoking women and increasing incidence of lung cancer of women was observed in 1960s. Therefore it is surprising that the fight with smoking has started to be more energetic only in recent years. For example, the British government had solid information on the relationship between smoking and lung cancer already in 1956, but for fear of financial losses due to lower tax collection it concealed information from the public [2]. The role of aerosol particles in the overall effect of cigarette smoke is not completely known but it is considered to be significant. Another example of airborne particles adversely effecting human health is asbestos, which has been a very popular and widely used multipurpose material for a long time. The work with asbestos was completely prohibited by the law and any manipulation with it (for example for research purposes or at the disposal of existing products) has been strictly regulated since 1990s when carcinogenic effect of asbestos was clearly demonstrated. Evaluation of health effects of very small particles is a very complex task that cannot be fully attained at the current level of knowledge. On the other hand, assessment of exposure to these particles is more feasible. The dose absorbed in the body via inhalation route can be assessed using suitable models, of which that implemented by International Commission of Radiological Protection (ICRP) is generally recognized. The ICRP model is valid for breathing through the nose. It consists of several equations for calculating the fractions of deposited particles of various sizes in the major regions (alveolar, tracheobronchial and upper airways) of human respiratory system. Using this partial data also the total deposition of aerosol in the whole human respiratory system can be calculated. The model is valid for monodisperse airborne spherical particles of standard density in the size range from to 100 μm [3], and can be very well used in the working environments with not severely fluctuating conditions. It has an advantage to allow exposure assessment without the need of having large amount of data. The sufficient data is mass concentration of the size fractions over the whole range of measurement. To assess deposition in the alveolar and tracheobronchial regions, the measurement of representation less than 35 μm particles is sufficient. Those measurements can be performed by Grimm 1.10X (X = model range 6 to 9) that are quite widespread in our country. Using the concentration data over the defined size fractions we can calculate the exposure dose absorbed during a defined time period (a shift, a year) provided that we know the exposure scenario during the work shift, physical load of the job, personal protective equipment used, etc. Physical load affects the workers respiratory volume (l/min) which is used to calculate the total volume of inhaled air over a period of exposure. The ICRP model is considered to be an approximate model in that it doesn t consider clearance from or chemical interaction of the deposited material in human body. In spite of 35

36 that it is a useful tool that may significantly contribute to the exposure assessment needed for a qualified decision on the preventive measures [7]. Measurement of aerosols at the workplace The measurement at the workplace was carried out to obtain the most representative data in terms of location and timing of the employees exposure. The measuring devices were placed at a level of breathing zone of the adult person, i.e. 1,6 m above the floor (Fig. 1). The device used for the measurement was Grimm (Grimm Aerosol Technik, Germany) (see picture 1). The size fractions monitored were PM1, PM4, PM10, and 32 particular size fractions of particles with an aerodynamic diameter in the range of 0.22 to 32 μm. Fig. 1: Measurements in the metallurgical plant That measuring device used was particle counters based on laser photometry (nephelometry). The air is drawn into them by a pump at a constant flow rate of 1.7 l/min. The aerosol particles with aerodynamic diameter larger than the monitored size group (1-10 µm) are separated by the impactor attached at the entry of the measuring device. The principle of the impactor consists in trapping the larger particles on the impactor walls due to their higher inertia, i.e., the reduced ability to be carried by the air flow. Only the smaller particles pass into the analytical part of the device, which is an optical detector of laser light scattered on the particles. Intensity of the scattered light is used to calculate the mass concentration of the particles. The Grimm device is used to monitor the aerosol particles at the aerodynamic diameter from 0.25 to 32 μm and mass concentration from to 100 mg/m3. It is calibrated using polystyrene latex spheres (PSL) standard on the differential mobility (DMA) analyzer and condensation particle counter (CPC). The adjusted results were recalculated to mass concentrations of the major aerosol fractions present at the workplace. Integration time of devices was set to 1 min, reflecting 1-min means of mass concentration of selected size fractions calculated from the individual values collected in 10-s intervals. A big advantage of this type of measurement is the possibility to monitor even the fast concentration fluctuations occurring in the course of the work shift. This output therefore enables to identify the work operations producing significant aerosol emissions, which can be used to reduce the risk 36

37 effectively. In addition to monitoring aerosol particles, microclimatic parameters (temperature, relative air humidity and air velocity) were measured using a Testo 445 device to complete the description of situation at the workplace. Results Aerosol present at workplace air of a metallurgical plant was characterized using a Grimm particle counter to determine mass concentration of 32 size fractions over the range of 0.2 to 32 µm. Fig. 2 (blue columns) shows that mass concentrations in the size fractions from 0.2 um to ca. 4 um were at a very similar level (ca ug/m3), while the mass concentrations in fractions larger than 4 um were successively decreasing. This primary data was then put into the ICRP model to assess the total inhaled and alveolar doses of the above size fractions during a one-year exposure. The plot of total inhaled doses (mg/year) along the size fractions has a shape of a peak, with doses about 2000 mg in the smallest particle fractions, increasing to about mg in the fractions around 3 µm, and then decreasing fast in the large particle fractions (Fig. 2, red columns). On the other hand, the plot of alveolar doses (mg/year) along the size fractions is rather flat, with doses about 1000 mg in the smallest particle fractions, increasing to about 1800 mg in the fractions around 2 µm, and then decreasing fast in the larger particle fractions (Fig. 2, while columns). Thus, Fig. 2 demonstrates usefulness of the ICRP model to identify size distribution and doses of physiologically relevant aerosol particles deposited in the exposed subjects, allowing the optimal workplace prevention measures to be taken Total dose per year (mg) Mass concentration (ug/m3) Alveolar dose per year (mg) ,2 0, 25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 0,55 0,6 0,7 0,8 1 1,2 1, 5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 6 7 Aerodynamical particle diameter (um) Fig. 2: Estimated doses of individual aerosol size fractions (between 0.2 and 32 μm) deposited in whole respiratory system (red columns) and in alveolar region (white columns) of a worker exposed to aerosol in a metallurgical plant for 1 year. The mass concentrations of the above particle size fractions are depicted by blue columns 37

38 Discussion Our study was carried out at 20 workplaces to find out the current state of contamination of working environment with aerosols as well as the preventive measures implemented. The aerosol particles measurement and characterization at these workplaces are not reported in this paper except that presented in results. However, the current state of preventive measures at workplaces deserves a comment. Our investigations showed that the protection of employees at a satisfactory level was implemented only in some production units visited. The reason is that employers don t have sufficient information on aerosol characteristics at their workplaces which may result in low efficiency of the implemented measures. As an example, the employer only knows the total aerosol mass concentration as, requested for workplaces ranked in category 2R and higher according to notice no. 432/2003. But the employer totally misses the information about size distribution of the aerosol particles (as shown for example in Fig. 2). Therefore it can happen very easily that the employees are provided a certain type of filter half masks which are not able to trap the particles of certain size effectively. The biggest problem in this situation can occur with particles smaller than 0.3 μm. These may represent predominant fraction of the total and alveolar doses at some workplaces in spite of that the trapping efficiency of filter material in their half masks can be as low as 70% [3,8]. The undertaken measurements enabled to develop the scheme of whole shift measurement of aerosol exposure using the above devices as well as to interpret the results qualitatively and quantitatively in an appropriate manner. It also confirmed usefulness of the ICPR model for the purposes of exposure assessment in working environment. However, the assessment of exposures to aerosol particles smaller than 0.2 μm would require different monitoring methods. Our study also indicates that aerosols in working environment represent a chronically underestimated issue and that the adopted protective measures often don t reflect properties of the given aerosol. In general, the employers are encouraged to make use of the real in site measurements when designing the most effective protection of employees health instead of relying on recommendations provided by producers of the personal protective devices. References [1] BRANIŠ, M.; HOVORKA, J. Performance of a photometer DustTrak in various indoor and outdoor environments. In Abstracts of the EAC 2005, Ghent Pp. 535 [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <www.natur.cuni.cz/~uzp/data/ghent_branisposter.pdf>. [2] Britská vláda v 50. letech tajila informace o nebezpečí kouření. Novinky.cz [online], [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/ britska-vlada-v-50-letech-tajilainformace-o-nebezpeci-koureni.html>. [3] HINDS, W.C. Aerosol technology : Properties, Behavoir and Measurement of Airbone Particles. 2nd. ed. New York : John Wiley and Sons, ISBN [4] MRÁZ, J. Nanomateriály z pohledu ochrany zdraví při práci [online]. In Konzultační den Aktuální otázky hygieny ovzduší, Praha : SZÚ, 2008 [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.szu.cz/uploads/documents/chzp/ovzdusi/konz_dny_a_seminare/2008/mraz_ nanocastice_08.pdf>. 38

39 [5] PATA, J. Umíte se účinně chránit? TEST [online], [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.dtest.cz/lekarske-operacni-rousky-a-filtracnipolomasky-umite-se-ucinne-chranit>. [6] RUPOVÁ, M.; SKŘEHOT, P. Aktuální otázky bezpečnosti práce s nanomateriály. In Sborník 1. ročník konference s mezinárodní účastí NANOCON Rožnov pod Radhoštěm : Tanger, s. ISBN Dostupný z WWW: <http://nanotechnologie.cz/storage/058.pdf>. [7] SKŘEHOT, P. [et al.]. Prevence nehod a havárií : 1. díl : nebezpečné látky a materiály. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, T-SOFT, s. ISBN [8] SKŘEHOT, P.; RUPOVÁ, M. Nepodceňujme kvalitu pracovního ovzduší. Bezpečnost a hygiena práce, 2009, č. 10, s ISSN Vzorová citace SKŘEHOT, Petr; RUPOVÁ, Marcela. Evaluation of exposureto aerosols at metallurgical plant workplaces. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2010, roč. 3, č Dostupný z WWW: <http://www.bozpinfo.cz/josra/josra /expoziceaerosoly.html>. ISSN

40 2. NERECENZOVANÁ ČÁST 2.1. DRUHÝ ROČNÍK MEZINÁRODNÍ KONFERENCE NANOCON 2010 THE SECOND YEAR OF INTERNATIONAL CONFERENCE NANOCON 2010 Marcela Rupová 1 1 Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., Abstrakt Ve dnech se v Hotelu Flora v Olomouci konal druhý ročník mezinárodní konference NANOCON 2010, zaměřená na nanomateriály, jejich vlastnosti, charakteristiky a aplikace v různých oblastech včetně biotechnologie a medicíny. Pořadateli akce byly společnost Tanger, spol. s.r.o, a Česká společnost pro nové materiály a technologie. Odborné příspěvky přednesené na konferenci byly tematicky rozděleny do pěti hlavních sekcí s několika podsekcemi. Předložený článek si klade za cíl seznámit čtenáře se zaměřením a průběhem zmíněné akce a nastínit obsah přednášek podsekce Nanočástice toxicita, dopad na zdraví a životní prostředí, monitoring, v níž byl prezentován i příspěvek pracovníků Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v.v.i. Klíčová slova: nanotechnologie, nanomateriály, bezpečnost, konference NANOCON 2010 Abstract The second year of international conference "NANOCON 2010 held in October in the Hotel Flora in Olomouc. The conference focused on nanomaterials, their properties, characteristics and applications in various fields including biotechnology and medicine. The organizers of the event were the company Tanger, Ltd., and the Czech Society for New Materials and Technologies. Scientific conference contributions were thematically divided into five main sections with several subsections. The article aims to summarize the focus and the course of this conference and outline the contents of contributions in subsection "Nanoparticles - toxicity, health effects and environmental monitoring", in which the contribution of Occupational Safety Research Institute was presented. Keywords: nanotechnology, nanomaterials, safety, conference, NANOCON

41 Ve dnech se v Hotelu Flora v Olomouci konal druhý ročník mezinárodní konference NANOCON 2010, zaměřené na nanomateriály, jejich vlastnosti, charakteristiky a aplikace v různých oblastech včetně biotechnologie a medicíny. Pořadateli akce byly společnost Tanger, spol. s.r.o., a Česká společnost pro nové materiály a technologie (ČSNMT). Konference se zúčastnilo 280 účastníků z 22 zemí. Zaznělo zde sto odborných příspěvků a přednášející se do Olomouce sjeli nejen z celé České republiky, ale i z Francie, Gruzie, Indie, Íránu, Itálie, Izraele, Japonska, Kuvajtu, Německa, Polska, Rakouska, Rumunska, Ruska, Řecka, Slovenska, Spojených arabských emirátů, Tchajwanu, Ukrajiny, USA, Velké Británie a Vietnamu. Konference byla zahájena plenárním zasedáním a vystoupením významných zahraničních a českých osobností. První přednáškou plenárního zasedání byl příspěvek Miniaturizace nebo nanorozměry v technologii - quo vadis? profesora Michaela Giersiga z Ústavu experimentální fyziky z Freie Universität v Berlíně, po němž následovaly příspěvky Biosenzory: pokroky, výzvy a aplikace docenta Jiřího Homoly z Ústavu fotoniky a elektroniky Akademie věd ČR, a Geologické prostředí s nanotechnologií doktora Kiminori Sato z Tokyo Gakugei University. Úvodní sekci konference zakončil svým příspěvkem Jsou nanočástice potenciální hrozba bezpečnosti? Prof. Pavel Danihelka z Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava (viz obr. č. 1), v němž poukázal na možná rizika spojená s prudkým rozvojem nanotechnologií a zdůraznil naléhavost se dané problematice věnovat systematicky a komplexně. V rámci konkurenceschopnosti České republiky vyvíjet spolupráci mezi tuzemskými odborníky a při analýze rizik ctít zásadu předběžné opatrnosti - ponaučit se z chyb v minulosti, jako DDT, azbest apod. Po skončení plenárního zasedání byly odborné příspěvky dále tematicky rozděleny do pěti sekcí: Nanomateriály; Aplikace nanotechnologií a nanomateriálů; Bionanotechnologie, nanomateriály pro medicínu; Ochrana zdraví, bezpečnost a životní prostředí a Postery. Obr. č. 1: Prezentace profesora Pavla Danihelky z VŠB-TU Ostrava Většina prezentací uvedených na konferenci NANOCON 2010 se týkala především studia základních vlastností nanomateriálů, jejich výroby a konkrétních aplikací. Oproti prvnímu ročníku konference byla však do programu zařazena sekce Ochrana zdraví, bezpečnost a životní prostředí, přesto se konkrétně touto problematikou zabývala pouze malá část příspěvků. Zmíněná sekce obsahovala tři podsekce: Nanočástice toxicita, dopad na zdraví a 41

42 životní prostředí, monitoring; Mezinárodní spolupráce, taktika EU, standardizace; Měření v nanoměřítku a testovací metody. V rámci první z nich zazněly konkrétně tyto příspěvky: Toxicity of silver nanoparticles - a complex study; A. Panáček, Palacký University, Olomouc, Czech Republic; Radioprotective properties and toxicity test of C60 fullerene derivative in vivo & in vitro; E. Beranová, State Office for Nuclear Safety, Prague, Czech Republic; Role of amorphous and nanocrystalline iron oxides in environment and their applicability in environmental technologies; J. Filip, Palacký University, Olomouc, Czech Republic; Study of chlorinated ethylenes remediation by non stabilized and Si-stabilized nanoiron; P. Janouškovcová, ICT Prague, Czech Republic; Evaluation of exposure to aerosols on different types of workplaces; P. Skřehot, Occupational Safety Research Institute, Prague, Czech Republic. Přes značnou zajímavost všech uvedených příspěvků stojí z pohledu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci za zmínku především příspěvek RNDr. Aleše Panáčka, Ph.D. (viz obr. č. 2). RNDr. Panáček ve své přednášce prezentoval výsledky komplexní studie toxicity nanočástic stříbra, které vzhledem ke svým antimikrobiálním vlastnostem patří v současnosti ve vědeckém výzkum mezi nejintenzivněji studovanou skupinu nanomateriálů. Obr. č. 2: Prezentace doktora Aleše Panáčka z Univerzity Palackého v Olomouci Příspěvek pracovníků Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v.v.i., "Hodnocení expozice aerosolům na různých typech pracovišť" (viz obr. č. 3) pojednával o výsledcích screeningového měření kontaminace ovzduší částicemi aerosolů na několika vybraných pracovištích. Smyslem měření bylo nejen získat dílčí údaje o znečištění pracovního ovzduší ve vybraných průmyslových provozech, ale především provést analýzu současného přístupu v aplikaci preventivních opatřeních, která se mnohdy míjejí účinkům. 42

43 Obr. č. 3: Prezentace pracovníků Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v.v.i. Nedílnou součástí konference NANOCON 2010 byla i posterová sekce, v níž se představilo celkem 85 plakátů. Jejich odbornou a grafickou úroveň posuzoval programový výbor konference a autoři tří nejlepších plakátů obdrželi věcné ceny. Vítězem se stal poster Cisplatinové magnetosomy jako prostředníci v kombinované chemoterapii a elektromagnetické hypertermii nádoru vyhotovený RNDr. Danielou Kaljarovou z bratislavské univerzity Comenius. Závěr Druhý ročník mezinárodní konference NANOCON 2010 proběhl ve velmi příjemném duchu. Vystoupila zde řada známých, ale i méně známých řečníků s velmi zajímavými příspěvky. Nejpočetnější zastoupení zde měli výzkumníci z České republiky. Své výsledky zde představilo 12 univerzit a vysokých škol, 15 výzkumných ústavů Akademie věd ČR, tři desítky subjektů soukromého sektoru a některé další výzkumné organizace jako např. Státní ústav pro jadernou bezpečnost, Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., či Český metrologický institut. V rámci doprovodného programu konference vystavilo své výrobky a předvedlo laboratorní a měřící techniku 11 společností. Další podrobné informace o této akci jsou k dispozici na internetových stránkách Na úspěšnost akce poukazuje i značný zájem zúčastněných na konání dalšího ročníku. Proto již dnes začíná Tanger spol. s.r.o. ve spolupráci s ČSNMT připravovat třetí ročník konference NANOCON Použité zdroje Conference proceedings NANOCON 2010 : 2nd International Conference. 1st ed. Ostrava : [s.n.], s. ISBN SHRBENÁ, Jiřina. Nanocon 2010 : tisková zpráva. [online]. Česká společnost pro nové materiály a technologie, 2010 [cit ]. Dostupný z WWW: <http://csnmt.cz/getfile.php?type=file&idfile=129>. 43

44 Vzorová citace RUPOVÁ, Marcela. Druhý ročník mezinárodní konference NANOCON Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2010, roč. 3, č Dostupný z WWW: <http://www.bozpinfo.cz/josra/josra /nanocon2010.html>. ISSN

45 2.2. OHLÉDNUTÍ ZA KONFERENCÍ ERGONOMIE V SOUČASNÉ PRAXI LOOKING BACK AT THE CONFERENCE "ERGONOMICS IN CURRENT PRACTICE Marcela Rupová 1 1 Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., Abstrakt Dne 15. září 2010 se v prostorách Kongresové centra veletržního výstaviště v Brně konala jednodenní ergonomická konference s názvem Ergonomie v současné praxi. Organizátory akce byli Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. a Česká ergonomická společnost. Konference byla pořádána v rámci celoevropské kampaně Zdravé pracoviště - bezpečná údržba. Článek si klade za cíl seznámit čtenáře s průběhem zmíněné akce a s tématy odborných příspěvků, jež byly významnou měrou zastoupeny pracovníky Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v.v.i. Klíčová slova: ergonomie, konference, Česká ergonomická společnost, Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Abstract Ergonomic conference entitled "Ergonomics in current practice held on 15 September 2010 in Congress Exhibition Centre in Brno. The organizers of the event were the European Agency for Safety and Health at Work, Ministry of Labour and Social Affairs, Labour Safety Research Institute, Academy of Sciences Czech and ergonomic company. The conference was organized within the European Campaign "Healthy workplaces safe maintenance. The article aims to summarize the course of this conference and themes of scholarly articles, which were significantly represented by researchers from the Occupational Safety Research Institute. Keywords: ergonomics, conference, Czech Ergonomics Society, Occupational Safety Research Institute 45

46 Konference Ergonomie v současné praxi byla součástí doprovodného programu 10. ročníku mezinárodního veletrhu prostředků osobní ochrany, bezpečnosti práce a pracovního prostředí INTERPROTEC, který se konal ve dnech 13. až 17. září 2010 na brněnském výstavišti. V předvečer konference (14. září) se pro účastníky doprovodného programu INTERPROTECu konal v Klubu Univerzity obrany společenský večer s bohatým kulturním programem, který mimo jiné zprostředkovalo Folklorní sdružení Jánošík Brno. Pořadateli celého doprovodného programu ve dnech 14. a 15. září 2010, včetně Společenského večera, byly Veletrhy Brno, a. s., a Univerzita obrany Brno pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí. Dne byla úvodními slovy náměstka ministra pro legislativu JUDr. Petra Šimerky a ředitele Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v.v.i. a předsedy České ergonomické společnosti RNDr. Stanislava Malého, Ph.D., zahájena konference Ergonomie v současné praxi. Jednalo se o akci pořádanou v rámci celoevropské kampaně Zdravé pracoviště - bezpečná údržba, jejímž cílem je zvyšovat povědomí o důležitosti údržby na evropských pracovištích. Konference se zabývala uplatněním nejnovějších poznatků ergonomie v prevenci rizik. Účast na ní byla vysoká, asi okolo 60 lidí. Pořadateli konference byly Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA), Ministerstvo práce a sociálních věcí, Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. (VÚBP, v.v.i.) a Česká ergonomická společnost. Po úvodních slovech následovaly prezentace příspěvků aktivních účastníků, které byly hojně zastoupeny pracovníky VÚBP, v.v.i., ale i řadou odborníků z vysokých škol. Odborný program zahájila svým příspěvkem Metodologie v ergonomii pracovních systémů Ing. Světla Fišerová, Ph.D., z Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Poté následovala přednáška PhDr. Davida Michalíka, Ph.D., z VÚBP, v.v.i., který se ve svém příspěvku Komunikace jako základ (ne)funkčního pracovního systému nastínil problematiku komunikace, která je podstatná pro chod a fungování jakéhokoliv pracovního systému. Rovněž vymezil formy a překážky, resp. aspekty pro zdárný průběh celého komunikačního procesu. Také představil sadu dotazníků k zjišťování kvality interní komunikace (D-KIK), která byla vytvořena v rámci aktivit VÚBP, v.v.i. Po PhDr. Michalíkovi vystoupil RNDr., Mgr. Petr Skřehot, také z VÚBP, v.v.i., s přednáškou na téma Lidský činitel a jeho význam v průběhu životního cyklu technologického zařízení. RNDr. Skřehot poukázal na význam lidského činitele a jeho spolehlivosti na bezpečnost provozu technologických zařízení, a to v průběhu všech fázích jeho životního cyklu. Svou přednášku autor zakončil popisem průběhu vybraných nehod, jejichž příčinou bylo právě selhání lidského činitele. Následovala přednáška pana Jana Koháka z Toyota Material Handling CZ s.r.o., jediné komerční firmy, která se ergonomické konference aktivně zúčastnila. Pan Kohák ve své názorné přednášce Ergonomické parametry manipulační techniky zvyšují bezpečnost a snižují námahu obsluhy upozornil na výhody ergonomických prvků a uspořádání manipulační techniky vyráběné firmou Toyota Material Handling CZ s.r.o. Po pauze na oběd vystoupil s příspěvkem Počítačová pracoviště na fakultě lesnické a dřevařské Mendelovy university v Brně RNDr. Vladimír Šedivý, CSc., ze zmíněné fakulty Mendelovy university. Na přednášku doktora Šedivého volně navázal Ing. Jakub Marek z VÚBP, v.v.i., prezentací s názvem Praktické zkušenosti s testováním vybraných prvků pracovního místa s počítačem. Ve svém příspěvku se Ing. Marek věnoval ergonomii pracovního místa s počítačem se zaměřením na počítačové klávesnice a myši. Porovnal klasické (běžně používané) myši a klávesnice s nejnovějšími moderními výrobky zaměřenými na ergonomický design a konstrukci podporující optimální přirozené polohy horních končetin při práci s počítačem. Autor poukázal i na nedostatky zmíněných výrobků, zdravotní obtíže spojené s jejich užíváním, seznámil posluchače se svými osobními zkušenostmi s vybraným počítačovým setem a ilustrativně popsal vhodná řešení pracovních míst s počítačem. 46

47 Následovala přednáška Ing. Heleny Prokopové z Cechu čalouníků a dekoratérů o Standardech lehacích ploch pro VŠ koleje, středoškolské a jiné ubytovny mládeže a studentů a prezentace Mgr. Petra Fiľa, Ph.D., z Ústavu lesní a dřevařské techniky Mendelovy univerzity v Brně Aplikace počítačového programu Biofeedback 2000 x-pert v ergonomické praxi. Odbornou část konference zakončila svou prezentací Klíčové faktory ovlivňující kvalitu pracovního ovzduší Ing. Marcela Rupová z VÚBP, v.v.i. Autorka se ve svém příspěvku zaměřila na výčet aktuálních poznatků o faktorech ovlivňujících kvalitu pracovního ovzduší na vybraných pracovištích s důrazem na možné ovlivnění pracovní pohody zaměstnanců a vznik specifických rizik. Závěr Konference Ergonomie v současné praxi i doprovodný program proběhly ve velmi příjemném duchu. Všech devět zmíněných odborných přednášek mělo vysokou úroveň a velkou návštěvnost. Příspěvky pracovníků VÚBP, v.v.i., naleznete již nyní v příloze tohoto článku. Účast na konferenci jistě přinesla všem přítomným řadu nových užitečných poznatků a pracovních kontaktů, o čemž svědčily jejich živé diskuse. Průběh celé konference byl kontinuálně natáčen. Videozáznam bude spolu s většinou prezentací v nejbližší době zveřejněn. Pro aktuální informace, prosím, sledujte nové webové stránky České ergonomické společnosti Vzorová citace RUPOVÁ, Marcela. Ohlednutí za konferencí Ergonomie v současné praxi. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2010, roč. 3, č Dostupný z WWW: <http://www.bozpinfo.cz/josra/josra /ohlednuti-konferenceergonomie.html>. ISSN

48 2.3. PRACOVNÍ ÚRAZOVOST V ZEMĚDĚLSTVÍ V ČR V ROCE 2009 OCCUPATIONAL ACCIDENT RATE IN AGRICULTURE IN THE CZECH REPUBLIC IN 2009 Petr Mrkvička 1 1 Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., Abstrakt Článek stručně a formou statistických údajů, tabulek a grafů seznamuje s pracovní úrazovostí v zemědělství v České republice za rok Odvětví Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti (dle CZ-NACE) vykázalo v roce 2009 největší četnost pracovních úrazů s pracovní neschopností. V závěru jsou uvedeny také nejčastější zdroje úrazů. Klíčová slova: zemědělství, pracovní úrazy, pracovní úrazovost, zdroje úrazů, statistiky, Česká republika, 2009 Abstract This article briefly and in the form of statistical data, tables and graphs, familiar with occupational accidents in agriculture in the Czech Republic in Industries Crop and animal production, hunting and related activities (NACE) in 2009 showed the greatest frequency of accidents with sick leave. In conclusion, there are also the most frequent sources of accidents. Keywords: agriculture, occupational accidents, occupational accident rate, sources of accidents, statistics, Czech Republic,

49 V České republice vykázalo v roce 2009 odvětví Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti (CZ-NACE) největší četnost pracovních úrazů s pracovní neschopností. Obdobná situace byla i v letech , kdy se toto odvětví (OKEČ) nazývalo Zemědělství, myslivost a související činnosti. Četnost počtu případů (na 100 nemocensky pojištěných osob) v tomto odvětví byla více než dvojnásobná v porovnání s četností v ČR. Ukazatele pracovní úrazovosti jsou uvedeny v tabulkách č. 1 a 2. Také průměrné procento pracovní neschopnosti je v porovnání s ČR značně vysoké. Průměrná doba trvání pracovní neschopnosti pro pracovní úraz je jen mírně vyšší, neboť u tohoto ukazatele drží prvenství dlouhodobě odvětví Těžba a dobývání. rok počet pojištěnců počet prac. úrazů s PN dny pracovní neschop. četnost prac.úrazů s PN průměrné procento prac. nesch ,95 0,551 51, ,88 0,577 54, ,71 0,571 56, ,03 0,473 57, ,84 0,481 61,92 prům. doba trvání případu Tab. č. 1: Ukazatele pracovní úrazovosti v ČR v letech v odvětví zemědělství, myslivost a související činnosti (OKEČ v letech ) neboli rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti (CZ-NACE v roce 2009) rok počet pojištěnců počet prac. úrazů PN s dny pracovní neschop. četnost prac.úrazů s PN průměrné procento prac. nesch. prům. doba trvání případu ,85 0,228 45, ,83 0,229 45, ,68 0,215 46, ,56 0,212 49, ,18 0,178 55,16 Tab. č. 2: Ukazatele pracovní úrazovosti v ČR v letech (zdroj: ČSÚ) V grafu č. 1 je znázorněn podíl počtu případů v odvětvích v ČR v roce Tento podíl ve sledovaném odvětví (kód A.01) činil 5,7 %. Porovnáním s podílem počtu nemocensky pojištěných osob (graf č. 3) v tomto odvětví (2,4 %) je zřejmý poměr mezi četnostmi v tomto odvětví a v ČR. V grafu č. 2 je obdobně znázorněn podíl počtu smrtelných pracovních úrazů v tomto odvětví (3,8 %) a porovnatelný s podílem počtu nemocensky pojištěných osob v grafu č

50 Graf č. 1: Podíl počtu pracovních úrazů s pracovní neschopností v odvětvích (CZ-NACE) v roce 2009 Graf č. 2: Podíl počtu smrtelných pracovních úrazů v odvětvích (CZ-NACE) v roce

51 Graf č. 3: Podíl počtu pojištěnců v odvětvích (CZ-NACE) v roce 2009 Zdroje úrazů Podkladem k informacím o zdrojích pracovních úrazů s pracovní neschopností nad 3 dny, k nimž došlo v roce 2009, byla data o pracovních úrazech pořízená oblastními inspektoráty práce a uložená v bázi dat Státního úřadu inspekce práce (SÚIP). Zastoupení v procentech je uvedeno v tabulkách č. 3 a 4. Nejčastějšími zdroji úrazu ve sledovaném odvětví shodně s celou ČR byly Pracovní, příp. cestovní dopravní prostory jako zdroje pádů osob (33,6 % a 33,4 %). To platilo i u pracovních úrazů ostatních. Pracovní úrazy závažné byly ve sledovaném odvětví zastoupeny méně (27,5 %). Dopravní prostředky jako zdroje úrazu způsobily v ČR 4,8 % pracovních úrazů a ve sledovaném odvětví jen 2,5 %. Z toho závažné úrazy způsobily v ČR 16,1 % a ve sledovaném odvětví 13,7 %. Materiál, břemena a předměty (při manipulaci s nimi a jejich pádech) způsobily v ČR nejvíce pracovních úrazů (35, 3 %). Ve sledovaném odvětví to bylo jen 20,2 %. Lidé, zvířata a přírodní živly způsobily 29,4 % případů ve sledovaném odvětví. V ČR tyto zdroje úrazu způsobily jen 4,4 % případů. PU s PN nad 3 dny - % kód zdroj ostatní závažn é celkem I. Dopravní prostředky 4,5 16,1 4,8 51

Nadpis článku: Zavedení speciálního nástroje SYPOKUB do praxe

Nadpis článku: Zavedení speciálního nástroje SYPOKUB do praxe Oborový portál BOZPinfo.cz - http://www.bozpinfo.cz Tisknete stránku: http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-03-04-2013/zavedeni-sypokub.html Články jsou aktuální k datumu jejich vydání. Stránka byla vytvořena/aktualizována:

Více

VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI ČÁSTICEMI

VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI ČÁSTICEMI VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI ČÁSTICEMI Robert Skeřil, Jana Šimková, Gražyna Knozová Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno, Kroftova 43, 61667 Brno Abstract

Více

CARBONACEOUS PARTICLES IN THE AIR MORAVIAN-SILESIAN REGION

CARBONACEOUS PARTICLES IN THE AIR MORAVIAN-SILESIAN REGION UHLÍKATÉ ČÁSTICE V OVZDUŠÍ MORAVSKO- SLEZSKÉHO KRAJE CARBONACEOUS PARTICLES IN THE AIR MORAVIAN-SILESIAN REGION Ing. MAREK KUCBEL Ing. Barbora SÝKOROVÁ, prof. Ing. Helena RACLAVSKÁ, CSc. Aim of this work

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie

Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie Jiří Vaníček Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta 2009 Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie Abstrakt Kniha se zabývá využíváním

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER BOZP

Více

POČET ROČNÍKŮ JEHLIC POPULACÍ BOROVICE LESNÍ. Needle year classes of Scots pine progenies. Jarmila Nárovcová. Abstract

POČET ROČNÍKŮ JEHLIC POPULACÍ BOROVICE LESNÍ. Needle year classes of Scots pine progenies. Jarmila Nárovcová. Abstract POČET ROČNÍKŮ JEHLIC POPULACÍ BOROVICE LESNÍ Needle year classes of Scots pine progenies Jarmila Nárovcová Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Výzkumná stanice Opočno Na Olivě 550

Více

KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE

KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE české pracovní lékařství číslo 1 28 Původní práce SUMMARy KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE globe STEREOTHERMOMETER A NEW DEVICE FOR measurement and

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

Interpersonální komunikace - N832018. Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura

Interpersonální komunikace - N832018. Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Interpersonální komunikace - N832018 Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura Vyučující: PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D Obsah: Anotace:

Více

ALERGICI A ASTMATICI VE ŠKOLE 21. STOLETÍ

ALERGICI A ASTMATICI VE ŠKOLE 21. STOLETÍ Škola a zdraví 21, 2009, Obecné otázky výchovy ke zdraví ALERGICI A ASTMATICI VE ŠKOLE 21. STOLETÍ Marie HAVELKOVÁ, Petr KACHLÍK, Kamila SYNKOVÁ, Martina POKORNÁ Abstrakt: Práce prezentuje výsledky získané

Více

Vliv metody vyšetřování tvaru brusného kotouče na výslednou přesnost obrobku

Vliv metody vyšetřování tvaru brusného kotouče na výslednou přesnost obrobku Vliv metody vyšetřování tvaru brusného kotouče na výslednou přesnost obrobku Aneta Milsimerová Fakulta strojní, Západočeská univerzita Plzeň, 306 14 Plzeň. Česká republika. E-mail: anetam@kto.zcu.cz Hlavním

Více

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 ÈESKÉ PRACOVNÍ LÉKAØSTVÍ ÈÍSLO 2 2004 Pùvodní práce PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 SOUHRN OCCUPATIONAL EXPOSURE OF WORKERS

Více

HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍCH RIZIK Z POŽITÍ A DERMÁLNÍHO KONTAKTU NAFTALENU V ŘECE OSTRAVICI

HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍCH RIZIK Z POŽITÍ A DERMÁLNÍHO KONTAKTU NAFTALENU V ŘECE OSTRAVICI ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (BRATISLAVA) Vol. 20, Suppl. 1(2012): 47-51 ISSN 1335-0285 HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍCH RIZIK Z POŽITÍ A DERMÁLNÍHO KONTAKTU NAFTALENU V ŘECE OSTRAVICI Jana Jurčíková,

Více

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů ITICA SAP Školení přehled 2012 Seznam kurzů SAP Školení v roce 2012 Způsob realizace školení Naše školení jsou zaměřena především na cíl předvést obrovský a rozsáhlý systém SAP jako použitelný a srozumitelný

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

POTENCIÁLNÍ OHROŽENOST PŮD JIŽNÍ MORAVY VĚTRNOU EROZÍ

POTENCIÁLNÍ OHROŽENOST PŮD JIŽNÍ MORAVY VĚTRNOU EROZÍ ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LII 5 Číslo 2, 2004 POTENCIÁLNÍ OHROŽENOST PŮD JIŽNÍ MORAVY VĚTRNOU

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Samovysvětlující pozemní komunikace

Samovysvětlující pozemní komunikace Samovysvětlující pozemní komunikace Ing. Petr Pokorný, Centrum dopravního výzkumu, v.v.i, duben 2013 Abstrakt Dopravní inženýři v ČR se stále častěji, ve shodě s vývojem v zahraničí, setkávají s termínem

Více

VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA KONCENTRACE ŠKODLIVIN V OVZDUŠÍ V AGLOMERACI BRNO A JIHOMORAV- SKÉM KRAJI

VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA KONCENTRACE ŠKODLIVIN V OVZDUŠÍ V AGLOMERACI BRNO A JIHOMORAV- SKÉM KRAJI Mikulov 9. 11.9.28, ISBN 978-8-8669--1 VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA KONCENTRACE ŠKODLIVIN V OVZDUŠÍ V AGLOMERACI BRNO A JIHOMORAV- SKÉM KRAJI Robert Skeřil, Jana Šimková Český hydrometeorologický

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

TEPELNÁ ZÁTĚŽ, TEPLOTNÍ REKORDY A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY

TEPELNÁ ZÁTĚŽ, TEPLOTNÍ REKORDY A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY Rožnovský, J., Litschmann, T. (ed.): XIV. Česko-slovenská bioklimatologická konference, Lednice na Moravě 2.-4. září 2002, ISBN 80-85813-99-8, s. 242-253 TEPELNÁ ZÁTĚŽ, TEPLOTNÍ REKORDY A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY

Více

THE EFFECT OF PRODUCTION EFFICIENCY ON ECONOMIC RESULTS IN PIG BREEDING

THE EFFECT OF PRODUCTION EFFICIENCY ON ECONOMIC RESULTS IN PIG BREEDING THE EFFECT OF PRODUCTION EFFICIENCY ON ECONOMIC RESULTS IN PIG BREEDING Boudný J., Špička J. Institute of Agricultural Economics and Information, Prague, Czech Republic Abstract Agricultural enterprises

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA

VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA 136 VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA 1 ÚVOD A KONTEXT Ačkoliv autoři Bílé knihy (Národní program rozvoje vzdělávání v České republice 2001) v rámci

Více

místo, kde se rodí nápady

místo, kde se rodí nápady místo, kde se rodí nápady a private european network of information centres on materials and innovative products. Created in 2001 in Paris, it provides members with a large selection of specific, reproducible

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

TVORBA VÝNOSŮ PŠENICE OZIMÉ A SILÁŽNÍ KUKUŘICE PŘI RŮZNÉM ZPRACOVÁNÍ PŮDY Forming of winter wheat and silage maize yields by different soil tillage

TVORBA VÝNOSŮ PŠENICE OZIMÉ A SILÁŽNÍ KUKUŘICE PŘI RŮZNÉM ZPRACOVÁNÍ PŮDY Forming of winter wheat and silage maize yields by different soil tillage TVORBA VÝNOSŮ PŠENICE OZIMÉ A SILÁŽNÍ KUKUŘICE PŘI RŮZNÉM ZPRACOVÁNÍ PŮDY Forming of winter wheat and silage maize yields by different soil tillage Badalíková B., Bartlová J. Zemědělský výzkum, spol. s

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279 Bratří Čapků 279, 261 01 Příbram Identifikátor školy: 600 054 586 Vedoucí týmu: Mgr. Petr Jiroš

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav českého jazyka a literatury Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Autor: Michal Mulač Studijní program: B7202 Mediální a

Více

SPECIFICATION FOR ALDER LED

SPECIFICATION FOR ALDER LED SPECIFICATION FOR ALDER LED MODEL:AS-D75xxyy-C2LZ-H1-E 1 / 13 Absolute Maximum Ratings (Ta = 25 C) Parameter Symbol Absolute maximum Rating Unit Peak Forward Current I FP 500 ma Forward Current(DC) IF

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá analýzou marketingové komunikace firmy GOTECH s.r.o. Rozbor probíhá

Více

Foster Bohemia s.r.o. Laboratoř měření imisí Immission Measurement Laboratory. Mezi Rolemi 54/10, 158 00 Praha 5, Jinonice, Česká republika

Foster Bohemia s.r.o. Laboratoř měření imisí Immission Measurement Laboratory. Mezi Rolemi 54/10, 158 00 Praha 5, Jinonice, Česká republika Foster Bohemia s.r.o. Laboratoř měření imisí Immission Measurement Laboratory Mezi Rolemi 54/1, 15 Praha 5, Jinonice, Česká republika 1 Identifikace metodou: Identification by the method: Objekt: Building:

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Inovace řízení a plánování činností s ohledem na požadavky ISO 9001

Inovace řízení a plánování činností s ohledem na požadavky ISO 9001 STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE PLZEŇ 2015 Inovace řízení a plánování činností s ohledem na požadavky ISO 9001 Kateřina Bícová, Josef Sklenička Fakulta strojní, ZČU v Plzni, Univerzitní 8, Plzeň 30614, E-mail:

Více

Biosensors and Medical Devices Development at VSB Technical University of Ostrava

Biosensors and Medical Devices Development at VSB Technical University of Ostrava VŠB TECHNICAL UNIVERSITY OF OSTRAVA FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCE Biosensors and Medical Devices Development at VSB Technical University of Ostrava Ing. Martin Černý Ph.D. and

Více

SUPERVIZE JAKO NÁSTROJ DUŠEVNÍ HYGIENY U STUDENTŮ SOCIÁLNÍ PRÁCE NA ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTĚ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

SUPERVIZE JAKO NÁSTROJ DUŠEVNÍ HYGIENY U STUDENTŮ SOCIÁLNÍ PRÁCE NA ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTĚ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH SUPERVIZE JAKO NÁSTROJ DUŠEVNÍ HYGIENY U STUDENTŮ SOCIÁLNÍ PRÁCE NA ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTĚ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH DVOŘÁČKOVÁ DAGMAR Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra ošetřovatelství

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra ošetřovatelství VYBRANÉ VÝSLEDKY Z VÝZKUMNÉ PRÁCE TRADIČNÍ ČÍNSKÁ MEDICÍNA A SOUČASNÉ OŠETŘOVATELSTVÍ Results selected from the research work Traditional Chinese medicine and current nursing Lucie Rolantová, Valérie Tóthová

Více

Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV

Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV Abstract In the year 2007 research program on test locality Melechov continued

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

NOVÉ MOŽNOSTI VE VZDĚLÁVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ PROFESE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK

NOVÉ MOŽNOSTI VE VZDĚLÁVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ PROFESE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK NOVÉ MOŽNOSTI VE VZDĚLÁVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ PROFESE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK Zdenka Šándorová Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií, Katedra porodní asistence a zdravotně sociální práce

Více

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES Bc. Markéta Matulová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá problematikou zvýšení konkurenceschopnosti

Více

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce SEKCE IVU SDRUK Činnost sekce INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ záplava informací kritické myšlení celoživotní vzdělávání společnost znalostí INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ 7. ročník konference Informační

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, milí kolegové,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, milí kolegové, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, milí kolegové, v následující zprávě se Vám dostávají do rukou výsledky šetření klimatu Vašeho učitelského sboru. Můžete se tedy dozvědět, jak jsou u Vás ve

Více

OPTIMALIZATION OF TRAFFIC FLOWS IN MUNICIPAL WASTE TREATMENT OPTIMALIZACE DOPRAVNÍCH TOKŮ V NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM

OPTIMALIZATION OF TRAFFIC FLOWS IN MUNICIPAL WASTE TREATMENT OPTIMALIZACE DOPRAVNÍCH TOKŮ V NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM OPTIMALIZATION OF TRAFFIC FLOWS IN MUNICIPAL WASTE TREATMENT OPTIMALIZACE DOPRAVNÍCH TOKŮ V NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM Novotný V., Červinka J. Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky,

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků

Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků Stanislav Fiala 1, Ing. Karel Kouřil, Ph.D 1, Jan Řehoř 2. 1 HAM-FINAL s.r.o, Vlárská 22, 628 00

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Index tělesné hmotnosti, fyzická aktivita, spotřeba ovoce a zeleniny

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Index tělesné hmotnosti, fyzická aktivita, spotřeba ovoce a zeleniny Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 22. 12. 2010 70 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Index tělesné hmotnosti, fyzická aktivita,

Více

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru! ACTIPACK CZ, a.s. www.actipack.cz Newsletter 2/2015 ActiPack rozšířil výrobu i své prostory Vážení obchodní partneři, Závod prošel významnými audity od předních letošní rok byl ve znamení potravinářských

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová

Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová B.Rossí Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová Adaptační proces Definice : Není to nic jiného než seznamování pracovníka s podnikem,

Více

LANDFILL LEACHATE PURIFICATION USING MEMBRANE SEPARATION METHODS ČIŠTĚNÍ PRŮSAKOVÝCH VOD ZE SKLÁDEK METODAMI MEMBRÁNOVÉ SEPARACE

LANDFILL LEACHATE PURIFICATION USING MEMBRANE SEPARATION METHODS ČIŠTĚNÍ PRŮSAKOVÝCH VOD ZE SKLÁDEK METODAMI MEMBRÁNOVÉ SEPARACE LANDFILL LEACHATE PURIFICATION USING MEMBRANE SEPARATION METHODS ČIŠTĚNÍ PRŮSAKOVÝCH VOD ZE SKLÁDEK METODAMI MEMBRÁNOVÉ SEPARACE Pavel Kocurek, Martin Kubal Vysoká škola chemicko-technologická v Praze,

Více

CHOVÁNÍ SPOTŘEBITELŮ NA TRHU VÍNA V ČR

CHOVÁNÍ SPOTŘEBITELŮ NA TRHU VÍNA V ČR ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LII 15 Číslo 6, 2004 CHOVÁNÍ SPOTŘEBITELŮ NA TRHU VÍNA V ČR H. Chládková

Více

MOŽNOSTI PROPOJENÍ VÝUKY CHEMIE A ZDRAVOTNICKÉ PRAXE

MOŽNOSTI PROPOJENÍ VÝUKY CHEMIE A ZDRAVOTNICKÉ PRAXE MOŽNOSTI PROPOJENÍ VÝUKY CHEMIE A ZDRAVOTNICKÉ PRAXE Ing. Zuzana Vargová 1 Doc. RNDr. Marie Solárová, Ph.D. 2 1 Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Albertov 6, 128 43 Praha zuzana.vargova@zdrav-ova.cz

Více

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Zpracovala: Dorota Madziová, Institut EuroSchola, duben 2011 V rámci projektu "Centrum vzdelávania"

Více

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy SWOT analýza současného stavu odborného vzdělávání a přípravy Cíle: - uvědomit si slabé a rizikové stránky stávající praxe a přístupu k odbornému vzdělávání a přípravě. - Identifikovat silné stránky a

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

Problém identity instancí asociačních tříd

Problém identity instancí asociačních tříd Problém identity instancí asociačních tříd Autor RNDr. Ilja Kraval Ve školeních a také následně po jejich ukončení se stále častěji objevují dotazy, které se týkají tzv. identity instancí asociační třídy.

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY

TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY Račanská E. 1, Huser M. 1, Schwarz D. 2, Šnábl I. 2, Ventruba P. 1 1) Gynekologicko porodnická klinika LF MU a FN Brno 2) Institut biostatistiky a analýz LF a PřF MU Abstrakt

Více

Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti

Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti Journal of Safety Research and Applications JOSRA Číslo: 1/2010 OBSAH ČÍSLA 1. Recenzovaná část... 3 1.1. VÝSLEDKY OVĚŘOVÁNÍ DIDAKTICKÝCH MATERIÁLŮ

Více

Výukový modul VĚTRNÁ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.

Výukový modul VĚTRNÁ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14. Výukový modul VĚTRNÁ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.0153 1 V rámci projektu Zelený most mezi školou a praxí environmentální

Více

ACOUSTIC EMISSION SIGNAL USED FOR EVALUATION OF FAILURES FROM SCRATCH INDENTATION

ACOUSTIC EMISSION SIGNAL USED FOR EVALUATION OF FAILURES FROM SCRATCH INDENTATION AKUSTICKÁ EMISE VYUŽÍVANÁ PŘI HODNOCENÍ PORUŠENÍ Z VRYPOVÉ INDENTACE ACOUSTIC EMISSION SIGNAL USED FOR EVALUATION OF FAILURES FROM SCRATCH INDENTATION Petr Jiřík, Ivo Štěpánek Západočeská univerzita v

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Markéta Turicová Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce 2014 Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce

Více

Příklad dobré praxe VIII

Příklad dobré praxe VIII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VIII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI Vladimír ŽÍTEK Katedra regionální ekonomie a správy, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova Univerzita, Lipová 41a, 602 00 Brno zitek@econ.muni.cz Abstrakt

Více

The target was to verify hypothesis that different types of seeding machines, tires and tire pressure affect density and reduced bulk density.

The target was to verify hypothesis that different types of seeding machines, tires and tire pressure affect density and reduced bulk density. INFLUENCE OF TRACTOR AND SEEDING MACHINE WEIGHT AND TIRE PRESSURE ON SOIL CHARACTERISTICS VLIV HMOTNOSTI TRAKTORU A SECÍHO STROJE A TLAKU V PNEUMATIKÁCH NA PŮDNÍ VLASTNOSTI Svoboda M., Červinka J. Department

Více

Foster Bohemia s.r.o. Laboratoř měření imisí Immission Measurement Laboratory. PROTOKOL č.: REPORT No.:

Foster Bohemia s.r.o. Laboratoř měření imisí Immission Measurement Laboratory. PROTOKOL č.: REPORT No.: Foster ohemia s.r.o. Laboratoř měření imisí Immission Measurement Laboratory Mezi Rolemi 54/1, 158 Praha 5, Jinonice, Česká republika 1 Identifikace metodou: Identification by the method: REPORT No.: Objekt:

Více

VLIV PŘÍPRAVKU PROBIO ORIGINAL TM NA KOMPOSTOVACÍ PROCES BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝCH ODPADŮ. Lukáš Hlisnikovský

VLIV PŘÍPRAVKU PROBIO ORIGINAL TM NA KOMPOSTOVACÍ PROCES BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝCH ODPADŮ. Lukáš Hlisnikovský ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (BRATISLAVA) Vol. 19, Supplement (2011): 86 90 ISSN 1335-0285 VLIV PŘÍPRAVKU PROBIO ORIGINAL TM NA KOMPOSTOVACÍ PROCES BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝCH ODPADŮ Lukáš

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

LED STANDARD 12V GU4, GU5.3, G53

LED STANDARD 12V GU4, GU5.3, G53 LED catalog/katalog OBSAH / CONTENT 3 LED STANDARD 12V GU4, GU5.3, G53 5 HIGH POWER LED 230V GU10 7 HIGH POWER LED 230V E14, E27 9 HIGH POWER LED 230V E27 11. HIGH POWER LED 230V GU10, E27 13. LED STANDARD

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Použití modelu Value at Risk u akcií z

Použití modelu Value at Risk u akcií z Použití modelu Value at Risk u akcií z pražské Burzy cenných papírů Radim Gottwald Mendelova univerzita v Brně Abstrakt Článek se zaměřuje na model Value at Risk, který se v současnosti často používá na

Více

Monitorování vývoje meteo situace nad ČR pomocí GPS meteorologie

Monitorování vývoje meteo situace nad ČR pomocí GPS meteorologie Monitorování vývoje meteo situace nad ČR pomocí GPS meteorologie Bc. Michal Kačmařík Instutut geoinformatiky, Hornicko-geologická fakulta, Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra ekologie a životního prostředí. Obror Aplikovaná ekoligie.

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra ekologie a životního prostředí. Obror Aplikovaná ekoligie. ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra ekologie a životního prostředí Obror Aplikovaná ekoligie Bakalářská práce Doupné stromy v lesích Den-trees in the forests Vedoucí

Více

VLIV PODNIKOVÉ KULTURY

VLIV PODNIKOVÉ KULTURY VLIV PODNIKOVÉ KULTURY NA PRACOVNÍ SPOKOJENOST A EMOCIONÁLNÍ POHODU ZAMĚSTNANCŮ 1 Ing. Luiza Šeďa Tadevosyanová OSNOVA I. Teoretická část Základní pojmy Vliv podnikové kultury na organizaci Funkce podnikové

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Plni víry a naděje míříme kupředu. S odhodláním zlepšujeme své dovednosti. Zapomeňte na zklamání, ale nikoli na svůj nevyužitý potenciál. Touha překonat sám sebe a dosáhnout hranice

Více

Návrh a implementace algoritmů pro adaptivní řízení průmyslových robotů

Návrh a implementace algoritmů pro adaptivní řízení průmyslových robotů Návrh a implementace algoritmů pro adaptivní řízení průmyslových robotů Design and implementation of algorithms for adaptive control of stationary robots Marcel Vytečka 1, Karel Zídek 2 Abstrakt Článek

Více

Porovnání předpovídané zátěže se zátěží skutečnou (podle modelu III-C BMP ČHMÚ) Martin Novák 1,2

Porovnání předpovídané zátěže se zátěží skutečnou (podle modelu III-C BMP ČHMÚ) Martin Novák 1,2 Porovnání předpovídané zátěže se zátěží skutečnou (podle modelu III-C BMP ČHMÚ) Martin Novák 1,2 1 ČHMÚ, pobočka Ústí n.l., PS 2, 400 11 Ústí n.l., novakm@chmi.cz 2 PřF UK Praha, KFGG, Albertov 6, 128

Více

Příklad dobré praxe IV

Příklad dobré praxe IV Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe IV pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Olga Gajdošíková

Více

The tension belt serves as a tension unit. After emptying the belt is cleaned with a scraper.

The tension belt serves as a tension unit. After emptying the belt is cleaned with a scraper. Second School Year BELT AND WORM CONVEYORS They are machines for transporting piece or loose materials even for great distances. In loaders and unloaders it is not necessary to stop the conveyor. The transport

Více

EFFECT OF MALTING BARLEY STEEPING TECHNOLOGY ON WATER CONTENT

EFFECT OF MALTING BARLEY STEEPING TECHNOLOGY ON WATER CONTENT EFFECT OF MALTING BARLEY STEEPING TECHNOLOGY ON WATER CONTENT Homola L., Hřivna L. Department of Food Technology, Faculty of Agronomy, Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno, Zemedelska

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

VÝNOSOVÝ POTENCIÁL TRAV VHODNÝCH K ENERGETICKÉMU VYUŽITÍ

VÝNOSOVÝ POTENCIÁL TRAV VHODNÝCH K ENERGETICKÉMU VYUŽITÍ VÝNOSOVÝ POTENCIÁL TRAV VHODNÝCH K ENERGETICKÉMU VYUŽITÍ GRAS PRODUCTION RATE FOR ENERGY UTILIZATION J. Frydrych -,D.Andert -2, D.Juchelková ) OSEVA PRO s.r.o. Výzkumná stanice travinářská Rožnov Zubří

Více

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA CZ.1.07/2.2.00/15.0291 ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA 22. září 2011 Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci PhDr. Hana Katrňáková, Ph.D. Kurzy měkkých manažerských dovedností (soft

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

Mezinárodní projekt Stárnoucí pracovní síla (Ageing Workforce)

Mezinárodní projekt Stárnoucí pracovní síla (Ageing Workforce) Mezinárodní projekt Stárnoucí pracovní síla (Ageing Workforce) Partneři projektu Skupina zaměstnavatelských svazů Slovinska (ZDS), Chorvatska (HUP), Maďarska (MGYOSZ), Rakouska (IV), Slovenska (RÚZ) a

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

MINIMÁLNÍ MZDA V ČESKÝCH PODNICÍCH

MINIMÁLNÍ MZDA V ČESKÝCH PODNICÍCH ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS Ročník LVIII 25 Číslo 6, 2010 MINIMÁLNÍ MZDA V ČESKÝCH PODNICÍCH E. Lajtkepová Došlo: 26. srpna 2010 Abstract LAJTKEPOVÁ, E.: The

Více