Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za školní rok 2011/2012"

Transkript

1 Církevní základní škola a mateřská škola Třinec Škola: Církevní základní škola a mateřská škola Třinec Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Č.j.: Schválila školská rada: Spisový znak:2.5 Skartační znak:a 5 Vypracovala: Mgr. Monika Guńková, ředitelka školy Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Cílem našeho vyučování je láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry. Tim. 1,5

2 Základní údaje o škole za školní rok 2011/ Základní údaje o škole název školy Církevní základní škola a mateřská škola Třinec sídlo školy Kaštanová 412, Třinec místa poskytovaného vzdělávání základní školy : mateřská škola: Kaštanová 412 Třinec Sosnová 367 Třinec Chopinova 463 Třinec právní forma školská právnická osoba od IČO identifikátor školy vedení školy ředitel: Mgr. Monika Guńková zástupce ředitele:ing. Urszula Szymeczková kontakt tel.: , Www:czstrinec.cz Součásti školy součásti školy kapacita IZO mateřská škola základní škola školní jídelna výdejna zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon (Údaje v rejstříku škol a školských zařízení) 2. Základní údaje o zřizovateli název zřizovatele Slezská církev evangelická a.v.č.těšín adresa zřizovatele Na Nivách 7, Český Těšín kontakt tel.: Údaje o školské radě datum zřízení počet členů školské rady 3 předsedkyně školské rady Miluše Tomíčková 4. Údaje o radě školy Datum zřízení Počet členů rady školy 5 předseda rady školy Mgr. Stanislav Pietak, PhD., emeritní biskup SCEAV

3 5. Další údaje o škole Počty žáků v základní a mateřské škole stupeň Počet tříd Počet ţáků Počet ţáků na třídu 1. stupeň ZŠ ,6 2. stupeň ZŠ ,25 Celkem ZŠ ,2 Mateřská škola Počet ţáků odpovídá zahajovacímu výkazů k V průběhu školního roku na naši školu přestoupili další dva ţáci. 6. Vzdělávací programy školy vzdělávací program ročníky počet ţáků Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Křesťanská škola, čj.24/ aţ 9. ročník Volitelné předměty: anglická konverzace s asistencí rodilé mluvčí v 7. aţ 9. ročníku německý jazyk v 7. aţ 9. ročníku Nepovinné předměty: polský jazyk v 1. aţ 7. ročníku p. řed. Guńková výtvarná tvorba v ročníku p. uč. Hejnochová Kroužky: 1. stupeň: stupeň: Netradiční logické hry _ p.uč. Witoszová Výtvarný krouţek p. uč. Waluszová Fotbalový krouţek p. uč. Heczko Zobcová flétna pondělí p. uč. Waclawek Sportovní krouţek p. uč. Heczko Krouţek ICT. p. uč. Pokorná 1. stupeň a 2. stupeň: Kytarový krouţek p. uč. Waclawková 2. stupeň Cvičení z matematiky p. uč. Szymeczková

4 7. Údaje o zaměstnancích základní a mateřské školy Počet Fyzické osoby Přepočtené úvazky Celkem pedagogických zaměstnanců 16 14,8 pedagogických zaměstnanců ZŠ 14 13,3 pedagogických zaměstnanců MŠ (učitelka, 2 1,5 pedagogická asistentka) Celkem nepedagogických zaměstnanců 3 2,3 nepedagogických zaměstnanců ZŠ 2 1,6 nepedagogických zaměstnanců MŠ - úklid 1 0,2 Počet nepedagogických zaměstnanců školní jídelna výdejna 1 0, Údaje o pedagogických pracovnících k překontroluj! ped. pracovnícipořadové číslo Funkce, pracovní zařazení praxe odborná kvalifikace 1 ředitelka školy 19 let 1. stupeň 25 učitelka 8 let 2.stupeň 9 učitelka 29 let učitel náboţenství 19 učitelka 12 let 1. stupeň, AJ, speciální ped. 4 učitelka 6 let 1. stupeň, speciální ped. 6 učitelka 15 let 1. stupeň 16 učitel 8let 2.stupeň Čj, Hv 7 učitelka 18 let 2. stupeň Hv, Čj 2 učitel 9l et 2. stupeň Čj, katechetika 10 učitelka 12 let 2. stupeň Aj, katechetika 5 učitelka 13let všeobecně vzděl.předm. 2.st. 27 učitelka 1rok všeobecně vzděl.předm. 2.st. 23 učitelka 5 let 2.stupeň Nj, Náb. 15 učitelka 18 let učitel odborných předmětů 26 učitelka MŠ 2 roky učitelka náboţenství 29 pedagogický asistent MŠ let pedagogický asistent

5 7.2. Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků Základní škola: 1. stupeň: Ve školním roce 2011/12 vyučovali všichni učitele s odbornou kvalifikací. 2. stupeň: Ve školním roce 2011/12 vyučovali všichni učitelé s odbornou kvalifikací. Některé předměty na 2. stupni byly vyučovány učiteli bez příslušné aprobace. Jednalo se o předměty: dějepis, občanská výchova, výtvarná výchova Mateřská škola: Paní učitelka v mateřské škole získala v červnu odbornou kvalifikaci pro předškolní výchovu. V mateřské škole pracuje také kvalifikovaná pedagogická asistentka, která individuálně pracuje s dítětem s autismem Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby - kontrola Do 35 let let let nad 55 let do důch. veku v důchod. věku Celkem muţi ţeny muţi ţeny muţi ţeny muţi ţeny muţi ţeny muţi Ţeny 2 4 x 5 x 3 x 0 x Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy 2011/12 Výčet studií, kurzů, seminářů, kterých se pracovníci školy zúčastnili, počet účastníků: Údaje jsou za školní rok 2011 / 2012; MŠ Počet osob Název akce Vzdělávací instituce Termín Cena 1 Znalosti k ochraně veřejného zdraví ve stravovacích provozech MUDr. Lydie Rýšová ,- Kč všichni Školení zaměstnanců BOZP RESK ,-Kč 1 Sebezkušenostní výcvik I. CNN, o.s Supervize do škol pro externí odbornou podporu šk. programu 1 Supervize do škol pro externí odbornou podporu šk. programu 0,- Kč CNN, o.s ,- Kč CNN, o.s ,- Kč 1 Kurz ICT Perspektiva KVIC ,- Kč 1 Tvoříme vlastní výukové mat. na inter. tab. - začatečníci Eduwork ,- Kč 1 Konference v Osvětimi Osvětim ,- kč

6 Počet osob Název akce Vzdělávací instituce Termín Cena 1 Setkání výchov. poradců v SPC SPC Karviná ,- kč 1 Supervize do škol pro externí odbornou podporu šk. programu 1 Supervize do škol pro externí odbornou podporu šk. programu 1 Tablica interaktywna w nauczaniu matematyki CNN, o.s ,- Kč CNN, o.s ,- Kč PC Č-T ,- Kč 1 Seminář EU peníze školám NIDV ,- Kč 1 Ecopolis ,- Kč 1 Enkaustyka PC ČT ,- Kč všichni Konference uţiv.interaktivních tabulí AV Media ,- Kč všichni Konference uţiv.interaktivních tabulí AV Media ,- Kč 2 Celostátní konference ředitelů a zřizovatelů CŠ 1 Sebezkušenostní výcvik supervize do škol ČBK CNN, o.s ,- Kč 0,- Kč 1 Škola hrou AŠSK ČR ,- Kč 1 Škola hrou AŠSK ČR ,- Kč 1 Supervize do škol CNN, o.s ,- Kč 1 Supervize do škol CNN, o.s ,- Kč 1 Setkání s drogovými preventisty PPP Třinec ,- Kč 1 Setkání výchovných poradců PPP Třinec ,- Kč 1 Instruktor šk. lyţování základní kurz NIDV ,- Kč 1 Supervize do škol CNN, o.s ,- Kč 1 Supervize do škol CNN, o.s ,- Kč 1 Tvořivé čtení INFRA,s.r.o ,- Kč 2 Supervize do škol - Malenovice CNN Konference ředitelů a zřizovatelů - Budapešť ACSI Konference pro učitele ZŠ Ostrava Mezinárodní konference Slezská diakonie 0,- Kč ,- Kč 1 Supervize do škol CNN ,- Kč 1 Intenzivní metod. kurs výuky AJ KVIC ,- Kč 1 Letní škola činnostního učení Tvořivá škola ,- Kč

7 Počet osob Název akce Vzdělávací instituce Termín Cena 7 Rozvoj a zvyšování komunikačních Infinity centrum kompetencí v AJ, úroveň B1, B2 Základní škola: Marta Janiczková hospodářka školy administrativa Ráchel Hrycková Mateřská škola: Monika Vojtasová pracovnice školní jídelny - výdejny, úklid Kč 8. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2011/12 počet prvních tříd počet dětí přihlášených počet odkladů do první třídy celkem Výsledky přijímacího řízení do středních škol název střední školy počet přihlášených ţáků počet přijatých ţáků Gymnázium 4 leté 6 leté SOŠ, SOU, s maturitou SOU, tříletý učební obor Údaje o výsledcích výchovně vzdělávacího procesu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Křesťanská škola vychází z poţadavků RVP ZV, a také z křesťanských hodnot, které chceme ţákům předávat v průběhu výchovně vzdělávacího procesu. Je to otevřený dokument, se kterým se mají moţnost seznámit také rodiče ţáků. Je k nahlédnutí v ředitelně školy. Je to otevřený dokument, který je průběţně doplňován a aktualizován. V minulém školním roce byl do ŠVP zaveden nový předmět tvořivé čtení pro ţáky 2. ročníku 1. stupně. Tento předmět má za účel rozvíjet v dětech uţ útlém věku schopnost pracovat s textem, číst s porozuměním, rozeznat podstatné od nepodstatného, vyhledávat a třídit potřebné informace apod. Učitelé pruţně pracují se vzdělávacími obsahy v ŠVP, zavádějí ve vyučování kromě frontální výuky práci ve skupinách a projektovou výuku. Na druhém stupni probíhala výuka anglické konverzace za účasti rodilé mluvčí s cílem zlepšit výslovnost a schopnost spontánní komunikace v cizím jazyce. Ţáci byli také poprvé rozděleni dvou skupin v tomto předmětu. Kriteriem byla úroveň komunikace a prospěch. Výuka tvořivého čtení i anglického jazyka probíhala v rámci projektu EU peníze školám a bude pokračovat i v následujícím školním roce. Naši ţáci také prospívají v přírodovědných předmětech a zúčastňovali se celé řady soutěţí a olympiád. V rámci výuky tělesné výchovy absolvovali na 1. stupni výuku plavání, na 2. stupni lyţařský výcvikový kurz.

8 9.1. Prospěch a chování žáků, absence Průměrný prospěch celé školy ve školním roce 2011/12 byl za 1.pololetíbyl 1.34, za 2. pololetí 1,38. Čtyři ţákyně 9. ročníku obdrţely na konci školního roku pochvalu prezidenta školy za výborný prospěch (samé jedničky na konci školního roku) v průběhu celé devítileté docházky. Jednalo se o tyto ţákyně: Daniela Klusová, Natálie Supiková, Kristýna Niemcová, Tereza Niemcová. Dva ţáci ze 6. ročníku neprospěli, jeden opakuje ročník a jeden udělal komisionální zkoušku z českého jazyka v termínu Ţáci v církevní škole jsou vedeni k dodrţování základních pravidel chování a slušnosti vůči sobě navzájem i vůči učitelům, k aplikaci křesťanských hodnot do kaţdodenní praxe. V tomto školním roce bylo uděleno 12 pochval ředitele školy za výborné výsledky v olympiádách a soutěţích a za reprezentaci školy na veřejnosti. Průměrná absence na ţáka v 1.pololetí byla 36,11 hodin, v 2.pololetí 46,56 hodin. Podrobnější údaje o výsledcích ve vzdělávání a chování ţáků naší školy jsou zpracovány pomocí tabulek a grafů - viz přílohač Prevence sociálně patologických jevů, výchovné poradenství Prevence sociálně patologických jevů V letošním školném roce, byla připravena řada besed a proţitkových programů v rámci prevence socio-patologických jevů. Ve spolupráci s třídními učiteli proběhl také monitoring vztahů ţáků v 5. a 6. třídě. Podařilo se získat finanční prostředky z fondů evropské unie z projektu EU peníze školám. Z těchto finančních prostředků mohou být financovány proţitkové programy ve spolupráci s organizací CNN Frýdek Místek. Dále spolupracujeme s lektory organizací ACET, ICEJ, Centrum pro ţeny a dívky Třinec. V průběhu roku absolvovali všichni učitelé proţitkový seminář pro řešení zátěţových situací ve třídách - Externí odborná podpora pro zlepšení klimatu školy Byly zorganizovány následující akce: * Bulimie a anorexie Poradna pro ţeny a dívky (9. Třída) * Tvrdé drogy Roman Povala ACET 9. Třída * Proţitkově preventivní program 6. Třída CNN * Proţitkově preventivní program pro upevnění vztahů 6. Třída CNN * Eva Evě 9. a 8. třída třída p. uč. Pokorná * Šance pro ţivot kurz 1. pomoci 9. třída * Sekty S. Raszka ACET 8. a 9. třída * Jak rozpoznat násilí 5. třída P. Krainová. p. Witoszová * Pornografie R. Hota 7. třída a 9. třída * Rasizmus a netolerance - 9. třída * Šikana na ZŠ 8. třída

9 * Antisemitizmus 9. třída * Aţ na sám konec světa Wycliffova misie (překlady Bible, přístupy v různých Kromě metodičky prevence sociálně patologických jevů na škole pracuje také výchovná poradkyně, které svolává v případě potřeby výchovné komise, spolupracuje s rodiči problematických ţáků, dále se zabývá volbou povolání - poradenstvím v této oblasti Údaje o integrovaných žácích: druh postiţení počet ţáků sluchové postiţení 0 zrakové postiţení 0 s vadami řeči 0 tělesné postiţení 0 lehké mentální postiţení 0 s vývojovými poruchami učení a chování 6 celkem Se ţáky s vývojovými poruchami učení a chování a s jejich zákonnými zástupci pracovala učitelka s kvalifikací v oboru speciální pedagogika a dále výchovná poradkyně. Ţáci mají vypracované individuální vzdělávací plány. Škola pravidelně spolupracuje s PPP v Třinci, se SPC v Karviné a odbornými lékaři /dětskými psychology a psychiatry. 10. Údaje o aktivitách, projektech školy a soutěžích Naše škola poskytuje v rámci výchovy a vzdělávání celou řadu akcí a projektů. Tímto se výuka stává pestřejší a zajímavější. Některé celoškolní a třídní projekty se pravidelně opakují a stály se velmi oblíbené. Podrobnější popis vybraných projektů viz příloha č Akce Adaptační program pro 6. třídu, organizace CNN Oslava 90. výročí Fotbalu Třinec pro 4. a 5. třídu Loutkové představení Vlk a kůzlátka pro třídu Beskydský azimut - orientační běh pro ţáky 1. stupně Den světových jazyků hry a soutěţe v Aj a Nj - pro ţáky 2. stupně Šance pro ţivot kurz první pomoci pro ţáky 8. a 9. tř Ferda mravenec - muzikál v KD Trisia pro ţáky 1. stupně Strojírny Třinec Den otevřených dveří pro ţáky 8. tř Sekty přednáška p. Slavoje Raszky - pro ţáky 8. a 9. tř Volba povolání skupinové poradenství na ÚP - pro ţáky 8. tř.

10 Dospívání a poruchy výţivy beseda v Poradně pro ţeny a dívky v Třinci v rámci dne otevřených dveří - pro ţáky 9. tř Svišť, kamzík, orel a jiná zvířata - beseda s biologem, zoologem a dokumentaristou TANAPu pro ţáky 6. a 7. třídy Svišť, kamzík, orel a jiná zvířata - beseda s biologem, zoologem a dokumentaristou TANAPu pro ţáky 8. a 9. třídy Princ a chuďas muzikál v KD Trisii pro ţáky 2. st Trh vzdělávání 2011 informace o středních školách pro 8. tř Jak rozpoznat násilí beseda s pracovníky z PPP pro ţáky 5. tř Osmý div světa představení ţáků 6. ZŠ Třinec v KD Trisia pro ţáky tř Den otevřených dveří ukázky vyučovacích hodin pro rodiče a zájemce (třídní učitelé) Návštěva MŠ v 1. třídě seznámení s prostředím 1. třídy Drogy beseda o drogách s p. Romanem Povalou pro ţáky 9. tř Pornografie přednáška R. Hoty se sdruţení ACET Alvin a Chipmunkové film pro výherce ve sběru kaštanů a ţaludů a Lyţařský výcvikový kurz kurs pro ţáky 2. stupně v Mostech u Jablunkova Planeta Země 3000 Ekvádor a Galapágy (vzdělávací zeměpisný program) pro tř Řím legionáři, gladiátoři a Césarové výukový dějepisný program tř Den Země návštěva Muzea Třineckých Ţelezáren a psí útulek 1. tř., - Na křídlech berušky obletíme lesopark tř. - Týden čistoty úklid areálu školy a okolí 6. a 7. tř Den Země - Týden čistoty úklid areálu školy a okolí 8. tř. Týden řemesel řemeslnické dílny pro ţáky 1. st Den Země - Týden čistoty úklid areálu školy a okolí 9. tř Beseda s lesníkem odměna za výtvarnou soutěţ Země naše modrá planeta pro tř Rasismus a netolerance prevenční přednáška o netoleranci a rasismu 9. tř Šikana na základní škole prevenční přednáška o základních principech zdravých a nezdravých vztahů 8. tř O antisemitismu beseda s pamětnicí z Terezína PhDr. Věrou Andrysíkovou

11 - 9. tř Přednáška o Januszu Korczakovi s paní Mgr. Annou Bystrzyckou - 9. tř Aţ na sám konec světa Wycliffovi překladatelé Bible a jejich práce ve světě ( třídy) Čištění zubů beseda se studentkou stomatologie pro tř Čištění zubů beseda se studentkou stomatologie pro 4. a 5. tř Pipi Dlouhá punčoška loutkové představení v Českém Těšíně pro tř Projekty EKO pro Zemi celoškolní - září aţ květen Garant Mgr. Dagmar Babilonová Stručná anotace Projekt je zaměřen na environmentální výchovu ţáků a prolíná se předměty: přírodopis, český jazyk, výtvarná výchova, pracovní výchova a jiné. Vybíráme si své povolání pro 8. tř. podzim a jaro Garant Mgr. B. Krainová, Mgr. R. Heczko Stručná anotace Projekt naplňuje vzdělávací program v oblasti pěstitelských prací, volby povolání a poznávání svého regionu. Dárky pro děti na Ukrajinu celoškolní aţ Garant Ing.Szymeczková Stručná anotace Projekt je příleţitostí udělat radost a potěšit potřebné děti dárkem na Zakarpatské Ukrajině, zastřešuje ho občanské sdruţení Pomoc Těšínského Slezska. Muzikál Poklady pod sněhem celoškolní listopad aţ prosinec Garant Mgr. Monika Guńková Stručná anotace rozvoj tvořivosti a kreativity ţáků a poukázání na křesťanské hodnoty. Vánoční jarmark celoškolní aţ Garant Mgr. M.Witoszová Stručná anotace Projekt rozvíjí tvůrčí dovednosti ţáků a přiblíţí význam a kouzlo Vánoc. Vánoční besídky třídnické hodiny celoškolní Garant Mgr. Tasková Stručná anotace seznámit ţáky s podstatou křesťanských Vánoc, upevnit a navázat přátelské vztahy v kolektivu. Karneval pro třídu Garant Mgr. J. Waluszová Stručná anotace ţáci na 1. stupni si připravují masky a výzdobu na karnevalový den a proţijí ten den spolu.

12 Den poezie a hudby pro celou školu Garant Mgr. B. Krainová Stručná anotace program pro prarodiče k jejich svátku Děti učí děti celoškolní Garant Mgr. M. Sabelová Stručná anotace projekt ke Dni učitele, děti připravují vyučovací hodinu a učí své spoluţáky ve třídě. Školní olympiáda celoškolní Garant Mgr. R. Heczko Stručná anotace olympiáda na atletickém stadionu STaRS v Třinci Den dětí celoškolní Garant Ing. Urszula Szymeczková Stručná anotace projekt ke Dni dětí, rozhlasová relace, hry a soutěţe pro děti ve škole a také s rodiči na Dětském dni radovánkách dne Zase spolu pro ţáky 3. třídy Garant Mgr. Pavlína Chudecká Stručná anotace - příprava pozdravů pro nemocnou spoluţačku, návštěva nemocné spoluţačky. Upevnění vztahů ve třídě a rozvoj empatie. Eva Evě pro ţákyně 8. a 9. třídy Garant Ing. Danuta Pokorná Stručná anotace příleţitost mluvit o věcech v oblasti partnerských vztahů a sexu.

13 Exkurze do Polska Wieliczka, Kraków, Auschwitz pro ţáky 9. třídy a ţáky nepovinného předmětu polský jazyk, garant Mgr. Monika Guńková, Mgr. Tomáš Waclawek Stručná anotace- ţáci mohli poznat velmi pozoruhodné solní doly v okolí Wieliczky, seznámit se se způsobem těţby solí v minulosti. Dále se seznámili s historickými památkami Krakowa a v rámci spolupráce mezi školami navštívili křesťanskou školu Uczeń. Ţáci 9. třídy absolvovali exkurzi do Auschwitz, aby poznali hrozné podmínky vyhlazovacích koncentračních táborů za 2. světové války. Recyklohraní pro ţáky tříd Garant: Mgr. Babilonová Wieliczka, společné foto účastníků Stručná anotace - prohloubit znalosti ţáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umoţnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a pouţitých drobných elektrozařízení Soutěže Ţáci církevní základní školy se aktivně podílejí na soutěţích a olympiádách z různých předmětů a dosahují výborných výsledků nejen ve školních, ale i v okresních kolech. Níţ uvádím nejlepší výsledky v okresních a krajských kolech. Matematické soutěže V okresním kole soutěţi Pythagoriáda se Vojtěch Zelina ze 7. třídy umístil na 2. místě V okresním kole Matematické olympiády se Nathanael Ben Klus z 5. třídy umístil na 2. místě. Sudoku V meziškolní soutěţi Sudoku ţákyně Noemi Guńková ze 7. třídy získala 1. místo. Recitace V obvodním kole soutěţe Dětská scéna získala ţákyně 1. třídy Karin Ciencialová 2. místo. Anglický jazyk V okresním kole konverzační soutěţe se ţákyně 9. třídy Tereza Niemcová umístila na 5. místě. Historické a biblické soutěže Tým děvčat z 9. třídy získal 1. místo v meziškolní soutěţi O poklad Černé kněţny těšínské. Do finále mezinárodní biblické soutěţe Jonáš se dostalo 9 ţáků.

14 Výtvarná výchova V soutěţi Modlitba za domov prví místo získalo 5 našich ţáků. V soutěţi Jonáš jsme získali 6 prvních míst. Sport Beskydský azimut orientační běh: 1. místo získal Michalik Filip z 1. třídy, 2. místo Jakub Byrtus z 1. třídy a 3. místo Michal Pecha také z 1. třídy. Celkově se naše škola umístila na 1. místě ze všech zúčastněných škol! Ţáci 7.av6.tř. vybojovali 1.místo ve Školské futsalové lize v Ostravě. V krajském kole Orientačního běhu ţákyně Lucie Szarzecová z 8. třídy získala 1. místo. Řemesla Pět ţáků z 8. třídy se umístilo na 1. místě ve vědomostní a odborné soutěţi na Olympiádě řemesel, která proběhla mezi třineckými a okolními školami. tradičně církevní základní škola pořádá Celoškolní sportovní olympiádu, výsledky našich ţáků jsou k nahlédnutí v příloze. Další úspěchy našich ţáků jsou umístěny v příloze k výroční zprávě. 11. Prezentace školy na veřejnosti, údaje o zapojení do rozvojových a mezinárodních projektů, spolupráce s ostatními školami a dalšími subjekty. - Církevní základní škola spolupracuje s ostatními veřejnými školami v okolí a s křesťanskými školami v ČR i v zahraničí. - Vedení školy se pravidelně zúčastňuje konferencí pro ředitele církevních škol v ČR. - Škola je členem mezinárodní organizace pro křesťanské školství v Evropě ACSI, se sídlem v Budapešti a zúčastňuje se kaţdoročně konference ředitelů škol. - Církevní základní škola pravidelně komunikuje se zřizovatelem, s radou školy, školskou radou, sdruţením přátel CZŠ a MŠ v Třinci. Udrţuje vztahy také s ostatními církvemi v okolí. - Škola je členem České Evangelické aliance. Projekt: Supervize do škol V minulém školním roce jsme pokračovali v projektu, který probíhal v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Ve spolupráci se vzdělávacím zařízením Centrum nové naděje se učitele aktivně zúčastňovali seminářů, kde mohli získávat zkušeností z oblasti komunikace, zvládaní zátěţových situaci ve škole. Jednotlivými semináři prošli téměř všichni učitelé. Naše výchovná poradkyně absolvovala sebe zkušenostní výcvik. Návštěva partnerské školy z Krakova Naše škola navázala spolupráci s partnerskou školou v Polsku - Chrześcijańska szkola uczeń v Krakově. V červnu skupina našich ţáků navštívila tuto školu a strávila se ţáky polské školy hezké chvíle. Měli společné vyučovací hodiny, moţnost k vzájemnému poznávání se a moţnost vyuţit znalosti polského jazyka v praxi. Muzikálové představení Poklady pod sněhem Poklady pod sněhem od známé světové spisovatelky Patricie St. John patří ke klasice dětské křesťanské literatury a staly se inspirací i pro naše ţáky. Na námět kníţky vzniklo muzikálové představení, které naši ţáci nacvičili pod vedením svých pedagogů, a tradičně v prosinci v KD Třinec byla vystavena dvě představení: první den pro rodiče i širokou veřejnost a druhý den pro ţáky okolních škol. Křesťanské poselství o odpuštění a lásce promlouvalo jak k našim malým hercům, tak k posluchačům. I tentokrát v představení hrály nejenom děti celé základní školy, ale také děti křesťanské mateřské školy.

15 Konference Křesťan za katedrou V březnu proběhla v Třinci pod záštitou zřizovatele naší církevní školy SCEAV a ve spolupráci s křesťanským soukromým Gymnáziem BMA konference Křesťan za katedrou. Tato konference měla za cíl povzbudit křesťanské učitele ve své náročné práci, dotýkala se velmi aktuálních témat souvisejících se vzděláváním a výchovou mládeţe. Křesťan za katedrou, Třinec, Sborové centrum Hutník, Spolupráce s rodiči Škola klade velký důraz na spolupráci s rodiči. Vedení pravidelně komunikuje s třídními důvěrníky o potřebách školy a spolupracuje s rodiči nejen v rámci třídních schůzek, ale také na společných akcích.k těm neustále se opakujícím patří celoškolní výšlapy pro všechny nadšence turistiky, pomoc v organizaci celoškolní olympiády, organizace Dětského dne. Radovánky neboli Dětský den V příjemném prostředí Vendryňského parku jsme i v tomto školním roce mohli strávit společně čas: děti, rodiče, učitelé a všichni příznivci křesťanského vzdělávání. Děti MŠ i ZŠ připravily program, rodiče si tradičně vzali na starost organizaci zázemí: občerstvení, atrakce pro děti apod. Všichni jsme byli povzbuzeni krásným pásmem, které se jmenovalo Barevné evangelium. Děti znovu ukázaly, ţe není pro ně problém evangelium zatančit, zazpívat nebo vyjádřit pomoci barev.

16 Školní modlitby Kaţdý měsíc jsou dveře školy otevřené pro děti, rodiče i učitele, kteří chtějí modlitebně podporovat naši školu. Společný čas na modlitbách i uctívání našeho Pána Jeţíše je výbornou investicí do budoucnosti křesťanského vzdělávání a výchovy. 13. Údaje o výsledcích kontrol Ve dnech 6. aţ 8. března 2012 proběhla na škole kontrola ČŠI. Předmětem inspekční činnosti bylo hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní školou a mateřskou školou podle ŠVP ZV a ŠVP PV. Inspekce také zjišťovala a hodnotila naplňování ŠVP a jejich souladu s právními předpisy a příslušným RVP. Výňatek ze závěry inspekční zprávy: Vzdělávací nabídka školy odpovídá podmínkám, za nichţ byla zařazena do rejstříku škol a školských zařízení. Při realizaci ŠVP respektuje zásady rovného přístupu. Škola splňuje zákonné podmínky při přijímání k předškolnímu vzdělávání a k základnímu vzdělávání a respektuje zásady rovného přístupu. Škola poskytuje vzdělávání v souladu se zásadami a cíli uvedenými v ustanoveních zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Škola poskytuje předškolní a základní vzdělávání v souladu s údaji uvedenými v platných dokumentech osvědčujících vznik školy. Ve vlastní činnosti škola dodrţuje právní předpisy související s poskytovaným vzděláváním. Škola má všechny předpoklady pro úspěšné naplňování cílů stanovených ve ŠVP. Vedení školy přijímá potřebná opatření k odstraňování personálních rizik. Hodnotící, kontrolní, informační a další školní systémy jsou zaloţeny na osobním i zprostředkovaném kontaktu ředitelky se všemi zaměstnanci školy a napomáhají k rozvoji celé organizace. Bezpečnost a ochranu zdraví dětí a ţáků škola zajišťuje, podporuje jejich zdravý psychický i fyzický, sociální i osobnostní vývoj. Svou preventivní činností směřuje k ochraně zdraví dětí a ţáků. Škola úspěšně realizuje systém podpůrných inovačních a preventivních programů k minimalizaci rizik neúspěšnosti ţáků. Vzdělávací strategie pedagogických pracovníků podporují rozvoj funkčních gramotností dětí a ţáků v rozsahu jejich individuálních, věkových i zdravotních moţností a potřeb. Výsledky vzdělávání a celková úspěšnost dětí a ţáků jsou prioritami práce školy. Škola realizuje předškolní a základní vzdělávání podle platných ŠVP a připravuje děti a ţáky pro úspěšný přechod na další stupně vzdělávání v souladu se školským zákonem i RVP PV a ZV. 14. Zpráva o hospodaření školy za rok 2011 Škola hospodaří s financemi ze státního rozpočtu MŠMT dle normativu na ţáka, dále s finančními prostředky z ostatních zdrojů /finanční dary firem a soukromých osob, rodičovské dary, dary Sdruţení přátel CZŠ a MŠ/. Podrobnější přehled o financování viz. níţe v tabulkách.

17 Zpráva o hospodaření školy za rok 2011 Výnosy celkem Kč, z toho: Provozní dotace z MŠMT - ZŠ neinvestiční ,00 Provozní dotace z MŠMT - předškolní zařízení ,00 Provozní dotace z MŠMT - stravování ,00 Účelová dotace MŠMT - 1.ročník ,00 Účelová dotace MŠMT - asistent PP ,00 Učelová dotace MŠMT - posílení platů PP ,00 Účelová dotace EU peníze školám ,00 Školné MŠ ,00 Příjmy ze vstupného - muzikál ,00 SCEAV Český Těšín - příspěvek na nájem pro MŠ ,00 Finanční dary ,00 Rodičovské dary ,00 Přijaté dary SPZCŠ o.s ,00 Ostatní příjmy (úroky, poškoz. uč., apod.) ,00 Věcné dary 4 045, ,00 Náklady celkem ,99 Kč, z toho: Mzdové náklady ,00 Sociální a zdravotní pojištění ,00 Dohody o PP ,00 Spotřeba elektrické energie ,00 Vodné a stočné ,00 Spotřeba tepla ,00 Spotřeba materiálu - učebnice ,00 Spotřeba materiálu - školní pomůcky + MŠ ,00 Spotřeba materiálu - nábytek + MŠ ,00 Spotřeba materiálu - kancel. potřeby ,00 Spotřeba materiálu - výpočetní technika ,00 Spotřeba materiálu - ostatní ,00 Odborná literatura 9 579,00 Úklid dodavatelská služba ,00 Tel. hovory ,00 Poštovné 6 583,00 Nájemné ,00 Nájemné nemovitosti MŠ ,00 Svoz odpadu ,00 Webové stránky a internetové služby ,00 Náklady na stravování, převoz obědů ,00 Opravy a údržba 6 259,00 Nehmotný majetek ,00 Ostatní služby ,00 Náklady na reprezentaci a propagaci školy 8 285,00 Školení 9 486,00 Cestovné zaměstnanců ,00 Pojištění ,00 Členské příspěvky 4 091,00 Bankovní poplatky 3 651, ,00 Hospodářský výsledek školy za rok 2011 činil ,01 Kč Zpracovala Marta Janiczková

18 DARY 2011 V roce 2011 nám přispěli prostřednictvím finančních i věcných darů fyzické osoby, rodiče žáků i firmy. Každý dar jsme přijali s vděčností a jsme rádi, že nám i touto cestou prokazují důvěru. V následujících tabulkách představujeme naše dárce. VĚCNÉ DARY Dárce Hodnota daru Darováno Samuel - bibl. práce pro děti Knihy Steeltec CZ s.r.o., Třinec Výrobky firmy Celkem FINANČNÍ DARY Dárce Částka p. Vilém Michalik Mgr. Adam Walach 8000 AUTEL, a.s Ing. Libor Cienciala 1000 Centrum nové naděje 1785 Mgr. Marta Szucsová 3100 p. Václav Klus 1000 JK Capital, s.r.o SPZCŠ SCEAV Oldřichovice 7712 REVOLT, s.r.o ATROLAT, s.r.o Dary rodičů a ostatní drobné dary Celkem Zpracovala Marta Janiczková

19 Přílohy k výroční zprávě: 1. Přehled o chování a prospěchu žáků 2. Přehled o výsledcích v soutěžích 3. Výroční zpráva církevní mateřské školy

20 Příloha č. 3 Výroční zpráva církevní mateřské školy 2011/12 Charakteristika církevní mateřské školy Adresa pracoviště: Církevní mateřská škola, Chopinova 463, Třinec Telefon: Provozní doba: pondělí pátek od 7:00 15:30 hodin Mateřská škola je jednotřídní a sdružuje děti od 3 do 6 (7) let věku. Kapacita zařízení je 20 dětí na celodenní pobyt Přehled učebních plánů Základním dokumentem, dle kterého jsou děti vzdělávány je Školní vzdělávací program. Cíle a úkoly byly v souladu s rámcovým programem pro předškolní vzdělávání rozpracovány do podmínek mateřské školy. Další didaktické materiály, o které se týdenní plány opíraly: Šimonovy pracovní listy, kolektiv autorů Podzim-zima v mateřské škole,e.opravilovsoubor obrázků a pracovních listů, Tématické zaměření : podzim, zima M. Přikrylová Pracovní a metodické listy pro rozvoj jemné motoriky a grafomotoriky, T. Vargová Úkoly procvičující postřeh a rozvíjející rozumové schopnosti, A., J. Nevěční Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole, kolektiv autorů Údaje o zaměstnancích školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti V církevní mateřské škole pracují dvě učitelky, z toho jedna na dohodu o pracovní činnosti, asistentka pro dítě s individuálními potřebami a pomocná síla, zajišťující výdej jídla a úklid prostor. Údaje o výsledcích vzdělávání dětí, plnění osnov a učebních plánů Cíle dané ŠVP se nám v průběhu roku dařilo postupně naplňovat. Využívaly se individuální i skupinové činnosti. Rozvíjeli jsme také grafomotorické dovednosti dětí předškolního věku, všeobecné znalosti a dovednosti, byla také rozvíjena tvořivost dětí. Zaměřovali jsme se na rozvoj tělesné zdatnosti, hudebních dovedností, sebeobslužných dovedností, podporovali jsme a rozvíjeli přirozenou hravost dětí, také zdravé řešení vzniklých konfliktů mezi dětmi. Celkovou úroveň dovedností a návyků jsme sledovali a zapisovali do individuálních záznamů dětí. V průběhu vzdělávání dětí byly naplňovány cíle školního vzdělávacího programu (ŠVP) a třídního programu, který obsahoval týdenní tematické plány. Využívány byly různé formy práce individuální, skupinová i v rámci menších zájmových skupinek. V procesu vzdělávání byly využívány všechny dostupné didaktické pomůcky, obrázky, loutky, knihy, CD, DVD a různé názorné předměty. Vzdělávání probíhalo formou spontánních i řízených činností. Byly zařazovány prvky výchovy dramatické, hudební, tělesné, výtvarné, mravně-etické a sociální. Děti navštěvovaly divadlo, kino. V průběhu dubna až června děti absolvovaly kurz plavání, kde se naučily nebát se vody, některé děti zvládly i základy plavání. Dále jsme s dětmi navštívili církevní základní školu, vánoční a velikonoční jarmark v Třinci, Muzeum Třineckých železáren. Děti se rovněž představily kratičkým vystoupením v rámci Vánočního muzikálu připravovaného CZŠ Třinec v Kulturním domě Trisia a vlastním vystoupením v rámci společných křesťanských radovánek CZŠ a MŠ ve Vendryni. Vypracovala: Mgr. Kamila Horniaková, učitelka mateřské školy

Výroční zpráva církevní mateřské školy 2013/14

Výroční zpráva církevní mateřské školy 2013/14 Výroční zpráva církevní mateřské školy 2013/14 Charakteristika církevní mateřské školy Adresa pracoviště: Církevní mateřská škola, Chopinova 463, 739 61 Třinec Telefon: 558 996 480 Provozní doba: pondělí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva církevní mateřské školy Třinec Lyžbice

Výroční zpráva církevní mateřské školy Třinec Lyžbice Výroční zpráva církevní mateřské školy Třinec Lyžbice Charakteristika školy Název školy: Církevní základní škola a mateřská škola Třinec, Kaštanová 412 Adresa pracoviště: Církevní mateřská škola, Chopinova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/2015)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/2015) Základní škola a Mateřská škola Bílý Potok, okres Liberec, příspěvková organizace Bílý Potok 220, 43 2 Hejnice Tel.: 482 322 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/201) Zprávu předkládá: Mgr.

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002 PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÁ PORADNA SEMILY Nádražní 213, P. BOX 72, PSČ 513 01 tel.: 481 625 390, ppp.semily@worldonline.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002 Zprávu předkládá: Mgr.Věra

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Inspekční zpráva. Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky 3591/4. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 571

Inspekční zpráva. Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky 3591/4. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 571 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Inspekční zpráva Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky 3591/4 Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 571 Termín konání inspekce:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Oblast 1.Podmínky ke vzdělávání Podoblast 1.1 Lidské zdroje 1.2 Materiální zdroje 1.3 Finanční zdroje

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Plán akcí ve školním roce 2011 2012

Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Na školní rok 2011 2012 bylo do mateřské školy zapsáno 25 dětí (11 chlapců a 14 dívek) z toho 6 dětí z Jiříkovic, 15 dětí z Radňovic, 2 z Maršovic a 2 děti z Nové Vsi.

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1434/14-H. Studnice 57, 547 48 Studnice skola.studnice@tiscali.

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1434/14-H. Studnice 57, 547 48 Studnice skola.studnice@tiscali. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-1434/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Studnice,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

aneb křesťanství (ne)jen ve školních lavicích Církevní základní škola a mateřská škola Třinec

aneb křesťanství (ne)jen ve školních lavicích Církevní základní škola a mateřská škola Třinec aneb křesťanství (ne)jen ve školních lavicích Církevní základní škola a mateřská škola Třinec Něco z historie Školní rok 1993/94 otevřena první křesťanská třída na 6. základní škole v Třinci Slavnostní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y ZA Š K O L N Í R O K 2 0 1 4 / 2 0 1 5

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y ZA Š K O L N Í R O K 2 0 1 4 / 2 0 1 5 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y ZA Š K O L N Í R O K 2 0 1 4 / 2 0 1 5 V Bukovci 20. srpna 2015 Zpracovala Mgr. Lucie Nožková Název: Sídlo: IČ: 75027283 Právní forma: Zřizovatel:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín 756 56, Prostřední Bečva 207 Telefon: +420 571 643 206 E-mail: zakladniskola@prostrednibecva.cz www.zsmsbecva.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2014/2015 MŠ CHORUŠICE. Zpracovala: Jelínková Naďa pověřená řízením

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2014/2015 MŠ CHORUŠICE. Zpracovala: Jelínková Naďa pověřená řízením VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 MŠ CHORUŠICE Zpracovala: Jelínková Naďa pověřená řízením OBSAH : 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělaní, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1091/07-09. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1091/07-09. Předmět inspekční činnosti: Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1091/07-09 Základní škola a mateřská škola, Voděrady, okres Rychnov nad Kněžnou Adresa: 517 34 Voděrady 2 Identifikátor:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dobrovice, okres Mladá Boleslav Komenského 46, 294 41 Dobrovice Identifikátor školy: 600 049 132 Vedoucí týmu:

Více