Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za školní rok 2011/2012"

Transkript

1 Církevní základní škola a mateřská škola Třinec Škola: Církevní základní škola a mateřská škola Třinec Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Č.j.: Schválila školská rada: Spisový znak:2.5 Skartační znak:a 5 Vypracovala: Mgr. Monika Guńková, ředitelka školy Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Cílem našeho vyučování je láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry. Tim. 1,5

2 Základní údaje o škole za školní rok 2011/ Základní údaje o škole název školy Církevní základní škola a mateřská škola Třinec sídlo školy Kaštanová 412, Třinec místa poskytovaného vzdělávání základní školy : mateřská škola: Kaštanová 412 Třinec Sosnová 367 Třinec Chopinova 463 Třinec právní forma školská právnická osoba od IČO identifikátor školy vedení školy ředitel: Mgr. Monika Guńková zástupce ředitele:ing. Urszula Szymeczková kontakt tel.: , Www:czstrinec.cz Součásti školy součásti školy kapacita IZO mateřská škola základní škola školní jídelna výdejna zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon (Údaje v rejstříku škol a školských zařízení) 2. Základní údaje o zřizovateli název zřizovatele Slezská církev evangelická a.v.č.těšín adresa zřizovatele Na Nivách 7, Český Těšín kontakt tel.: Údaje o školské radě datum zřízení počet členů školské rady 3 předsedkyně školské rady Miluše Tomíčková 4. Údaje o radě školy Datum zřízení Počet členů rady školy 5 předseda rady školy Mgr. Stanislav Pietak, PhD., emeritní biskup SCEAV

3 5. Další údaje o škole Počty žáků v základní a mateřské škole stupeň Počet tříd Počet ţáků Počet ţáků na třídu 1. stupeň ZŠ ,6 2. stupeň ZŠ ,25 Celkem ZŠ ,2 Mateřská škola Počet ţáků odpovídá zahajovacímu výkazů k V průběhu školního roku na naši školu přestoupili další dva ţáci. 6. Vzdělávací programy školy vzdělávací program ročníky počet ţáků Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Křesťanská škola, čj.24/ aţ 9. ročník Volitelné předměty: anglická konverzace s asistencí rodilé mluvčí v 7. aţ 9. ročníku německý jazyk v 7. aţ 9. ročníku Nepovinné předměty: polský jazyk v 1. aţ 7. ročníku p. řed. Guńková výtvarná tvorba v ročníku p. uč. Hejnochová Kroužky: 1. stupeň: stupeň: Netradiční logické hry _ p.uč. Witoszová Výtvarný krouţek p. uč. Waluszová Fotbalový krouţek p. uč. Heczko Zobcová flétna pondělí p. uč. Waclawek Sportovní krouţek p. uč. Heczko Krouţek ICT. p. uč. Pokorná 1. stupeň a 2. stupeň: Kytarový krouţek p. uč. Waclawková 2. stupeň Cvičení z matematiky p. uč. Szymeczková

4 7. Údaje o zaměstnancích základní a mateřské školy Počet Fyzické osoby Přepočtené úvazky Celkem pedagogických zaměstnanců 16 14,8 pedagogických zaměstnanců ZŠ 14 13,3 pedagogických zaměstnanců MŠ (učitelka, 2 1,5 pedagogická asistentka) Celkem nepedagogických zaměstnanců 3 2,3 nepedagogických zaměstnanců ZŠ 2 1,6 nepedagogických zaměstnanců MŠ - úklid 1 0,2 Počet nepedagogických zaměstnanců školní jídelna výdejna 1 0, Údaje o pedagogických pracovnících k překontroluj! ped. pracovnícipořadové číslo Funkce, pracovní zařazení praxe odborná kvalifikace 1 ředitelka školy 19 let 1. stupeň 25 učitelka 8 let 2.stupeň 9 učitelka 29 let učitel náboţenství 19 učitelka 12 let 1. stupeň, AJ, speciální ped. 4 učitelka 6 let 1. stupeň, speciální ped. 6 učitelka 15 let 1. stupeň 16 učitel 8let 2.stupeň Čj, Hv 7 učitelka 18 let 2. stupeň Hv, Čj 2 učitel 9l et 2. stupeň Čj, katechetika 10 učitelka 12 let 2. stupeň Aj, katechetika 5 učitelka 13let všeobecně vzděl.předm. 2.st. 27 učitelka 1rok všeobecně vzděl.předm. 2.st. 23 učitelka 5 let 2.stupeň Nj, Náb. 15 učitelka 18 let učitel odborných předmětů 26 učitelka MŠ 2 roky učitelka náboţenství 29 pedagogický asistent MŠ let pedagogický asistent

5 7.2. Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků Základní škola: 1. stupeň: Ve školním roce 2011/12 vyučovali všichni učitele s odbornou kvalifikací. 2. stupeň: Ve školním roce 2011/12 vyučovali všichni učitelé s odbornou kvalifikací. Některé předměty na 2. stupni byly vyučovány učiteli bez příslušné aprobace. Jednalo se o předměty: dějepis, občanská výchova, výtvarná výchova Mateřská škola: Paní učitelka v mateřské škole získala v červnu odbornou kvalifikaci pro předškolní výchovu. V mateřské škole pracuje také kvalifikovaná pedagogická asistentka, která individuálně pracuje s dítětem s autismem Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby - kontrola Do 35 let let let nad 55 let do důch. veku v důchod. věku Celkem muţi ţeny muţi ţeny muţi ţeny muţi ţeny muţi ţeny muţi Ţeny 2 4 x 5 x 3 x 0 x Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy 2011/12 Výčet studií, kurzů, seminářů, kterých se pracovníci školy zúčastnili, počet účastníků: Údaje jsou za školní rok 2011 / 2012; MŠ Počet osob Název akce Vzdělávací instituce Termín Cena 1 Znalosti k ochraně veřejného zdraví ve stravovacích provozech MUDr. Lydie Rýšová ,- Kč všichni Školení zaměstnanců BOZP RESK ,-Kč 1 Sebezkušenostní výcvik I. CNN, o.s Supervize do škol pro externí odbornou podporu šk. programu 1 Supervize do škol pro externí odbornou podporu šk. programu 0,- Kč CNN, o.s ,- Kč CNN, o.s ,- Kč 1 Kurz ICT Perspektiva KVIC ,- Kč 1 Tvoříme vlastní výukové mat. na inter. tab. - začatečníci Eduwork ,- Kč 1 Konference v Osvětimi Osvětim ,- kč

6 Počet osob Název akce Vzdělávací instituce Termín Cena 1 Setkání výchov. poradců v SPC SPC Karviná ,- kč 1 Supervize do škol pro externí odbornou podporu šk. programu 1 Supervize do škol pro externí odbornou podporu šk. programu 1 Tablica interaktywna w nauczaniu matematyki CNN, o.s ,- Kč CNN, o.s ,- Kč PC Č-T ,- Kč 1 Seminář EU peníze školám NIDV ,- Kč 1 Ecopolis ,- Kč 1 Enkaustyka PC ČT ,- Kč všichni Konference uţiv.interaktivních tabulí AV Media ,- Kč všichni Konference uţiv.interaktivních tabulí AV Media ,- Kč 2 Celostátní konference ředitelů a zřizovatelů CŠ 1 Sebezkušenostní výcvik supervize do škol ČBK CNN, o.s ,- Kč 0,- Kč 1 Škola hrou AŠSK ČR ,- Kč 1 Škola hrou AŠSK ČR ,- Kč 1 Supervize do škol CNN, o.s ,- Kč 1 Supervize do škol CNN, o.s ,- Kč 1 Setkání s drogovými preventisty PPP Třinec ,- Kč 1 Setkání výchovných poradců PPP Třinec ,- Kč 1 Instruktor šk. lyţování základní kurz NIDV ,- Kč 1 Supervize do škol CNN, o.s ,- Kč 1 Supervize do škol CNN, o.s ,- Kč 1 Tvořivé čtení INFRA,s.r.o ,- Kč 2 Supervize do škol - Malenovice CNN Konference ředitelů a zřizovatelů - Budapešť ACSI Konference pro učitele ZŠ Ostrava Mezinárodní konference Slezská diakonie 0,- Kč ,- Kč 1 Supervize do škol CNN ,- Kč 1 Intenzivní metod. kurs výuky AJ KVIC ,- Kč 1 Letní škola činnostního učení Tvořivá škola ,- Kč

7 Počet osob Název akce Vzdělávací instituce Termín Cena 7 Rozvoj a zvyšování komunikačních Infinity centrum kompetencí v AJ, úroveň B1, B2 Základní škola: Marta Janiczková hospodářka školy administrativa Ráchel Hrycková Mateřská škola: Monika Vojtasová pracovnice školní jídelny - výdejny, úklid Kč 8. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2011/12 počet prvních tříd počet dětí přihlášených počet odkladů do první třídy celkem Výsledky přijímacího řízení do středních škol název střední školy počet přihlášených ţáků počet přijatých ţáků Gymnázium 4 leté 6 leté SOŠ, SOU, s maturitou SOU, tříletý učební obor Údaje o výsledcích výchovně vzdělávacího procesu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Křesťanská škola vychází z poţadavků RVP ZV, a také z křesťanských hodnot, které chceme ţákům předávat v průběhu výchovně vzdělávacího procesu. Je to otevřený dokument, se kterým se mají moţnost seznámit také rodiče ţáků. Je k nahlédnutí v ředitelně školy. Je to otevřený dokument, který je průběţně doplňován a aktualizován. V minulém školním roce byl do ŠVP zaveden nový předmět tvořivé čtení pro ţáky 2. ročníku 1. stupně. Tento předmět má za účel rozvíjet v dětech uţ útlém věku schopnost pracovat s textem, číst s porozuměním, rozeznat podstatné od nepodstatného, vyhledávat a třídit potřebné informace apod. Učitelé pruţně pracují se vzdělávacími obsahy v ŠVP, zavádějí ve vyučování kromě frontální výuky práci ve skupinách a projektovou výuku. Na druhém stupni probíhala výuka anglické konverzace za účasti rodilé mluvčí s cílem zlepšit výslovnost a schopnost spontánní komunikace v cizím jazyce. Ţáci byli také poprvé rozděleni dvou skupin v tomto předmětu. Kriteriem byla úroveň komunikace a prospěch. Výuka tvořivého čtení i anglického jazyka probíhala v rámci projektu EU peníze školám a bude pokračovat i v následujícím školním roce. Naši ţáci také prospívají v přírodovědných předmětech a zúčastňovali se celé řady soutěţí a olympiád. V rámci výuky tělesné výchovy absolvovali na 1. stupni výuku plavání, na 2. stupni lyţařský výcvikový kurz.

8 9.1. Prospěch a chování žáků, absence Průměrný prospěch celé školy ve školním roce 2011/12 byl za 1.pololetíbyl 1.34, za 2. pololetí 1,38. Čtyři ţákyně 9. ročníku obdrţely na konci školního roku pochvalu prezidenta školy za výborný prospěch (samé jedničky na konci školního roku) v průběhu celé devítileté docházky. Jednalo se o tyto ţákyně: Daniela Klusová, Natálie Supiková, Kristýna Niemcová, Tereza Niemcová. Dva ţáci ze 6. ročníku neprospěli, jeden opakuje ročník a jeden udělal komisionální zkoušku z českého jazyka v termínu Ţáci v církevní škole jsou vedeni k dodrţování základních pravidel chování a slušnosti vůči sobě navzájem i vůči učitelům, k aplikaci křesťanských hodnot do kaţdodenní praxe. V tomto školním roce bylo uděleno 12 pochval ředitele školy za výborné výsledky v olympiádách a soutěţích a za reprezentaci školy na veřejnosti. Průměrná absence na ţáka v 1.pololetí byla 36,11 hodin, v 2.pololetí 46,56 hodin. Podrobnější údaje o výsledcích ve vzdělávání a chování ţáků naší školy jsou zpracovány pomocí tabulek a grafů - viz přílohač Prevence sociálně patologických jevů, výchovné poradenství Prevence sociálně patologických jevů V letošním školném roce, byla připravena řada besed a proţitkových programů v rámci prevence socio-patologických jevů. Ve spolupráci s třídními učiteli proběhl také monitoring vztahů ţáků v 5. a 6. třídě. Podařilo se získat finanční prostředky z fondů evropské unie z projektu EU peníze školám. Z těchto finančních prostředků mohou být financovány proţitkové programy ve spolupráci s organizací CNN Frýdek Místek. Dále spolupracujeme s lektory organizací ACET, ICEJ, Centrum pro ţeny a dívky Třinec. V průběhu roku absolvovali všichni učitelé proţitkový seminář pro řešení zátěţových situací ve třídách - Externí odborná podpora pro zlepšení klimatu školy Byly zorganizovány následující akce: * Bulimie a anorexie Poradna pro ţeny a dívky (9. Třída) * Tvrdé drogy Roman Povala ACET 9. Třída * Proţitkově preventivní program 6. Třída CNN * Proţitkově preventivní program pro upevnění vztahů 6. Třída CNN * Eva Evě 9. a 8. třída třída p. uč. Pokorná * Šance pro ţivot kurz 1. pomoci 9. třída * Sekty S. Raszka ACET 8. a 9. třída * Jak rozpoznat násilí 5. třída P. Krainová. p. Witoszová * Pornografie R. Hota 7. třída a 9. třída * Rasizmus a netolerance - 9. třída * Šikana na ZŠ 8. třída

9 * Antisemitizmus 9. třída * Aţ na sám konec světa Wycliffova misie (překlady Bible, přístupy v různých Kromě metodičky prevence sociálně patologických jevů na škole pracuje také výchovná poradkyně, které svolává v případě potřeby výchovné komise, spolupracuje s rodiči problematických ţáků, dále se zabývá volbou povolání - poradenstvím v této oblasti Údaje o integrovaných žácích: druh postiţení počet ţáků sluchové postiţení 0 zrakové postiţení 0 s vadami řeči 0 tělesné postiţení 0 lehké mentální postiţení 0 s vývojovými poruchami učení a chování 6 celkem Se ţáky s vývojovými poruchami učení a chování a s jejich zákonnými zástupci pracovala učitelka s kvalifikací v oboru speciální pedagogika a dále výchovná poradkyně. Ţáci mají vypracované individuální vzdělávací plány. Škola pravidelně spolupracuje s PPP v Třinci, se SPC v Karviné a odbornými lékaři /dětskými psychology a psychiatry. 10. Údaje o aktivitách, projektech školy a soutěžích Naše škola poskytuje v rámci výchovy a vzdělávání celou řadu akcí a projektů. Tímto se výuka stává pestřejší a zajímavější. Některé celoškolní a třídní projekty se pravidelně opakují a stály se velmi oblíbené. Podrobnější popis vybraných projektů viz příloha č Akce Adaptační program pro 6. třídu, organizace CNN Oslava 90. výročí Fotbalu Třinec pro 4. a 5. třídu Loutkové představení Vlk a kůzlátka pro třídu Beskydský azimut - orientační běh pro ţáky 1. stupně Den světových jazyků hry a soutěţe v Aj a Nj - pro ţáky 2. stupně Šance pro ţivot kurz první pomoci pro ţáky 8. a 9. tř Ferda mravenec - muzikál v KD Trisia pro ţáky 1. stupně Strojírny Třinec Den otevřených dveří pro ţáky 8. tř Sekty přednáška p. Slavoje Raszky - pro ţáky 8. a 9. tř Volba povolání skupinové poradenství na ÚP - pro ţáky 8. tř.

10 Dospívání a poruchy výţivy beseda v Poradně pro ţeny a dívky v Třinci v rámci dne otevřených dveří - pro ţáky 9. tř Svišť, kamzík, orel a jiná zvířata - beseda s biologem, zoologem a dokumentaristou TANAPu pro ţáky 6. a 7. třídy Svišť, kamzík, orel a jiná zvířata - beseda s biologem, zoologem a dokumentaristou TANAPu pro ţáky 8. a 9. třídy Princ a chuďas muzikál v KD Trisii pro ţáky 2. st Trh vzdělávání 2011 informace o středních školách pro 8. tř Jak rozpoznat násilí beseda s pracovníky z PPP pro ţáky 5. tř Osmý div světa představení ţáků 6. ZŠ Třinec v KD Trisia pro ţáky tř Den otevřených dveří ukázky vyučovacích hodin pro rodiče a zájemce (třídní učitelé) Návštěva MŠ v 1. třídě seznámení s prostředím 1. třídy Drogy beseda o drogách s p. Romanem Povalou pro ţáky 9. tř Pornografie přednáška R. Hoty se sdruţení ACET Alvin a Chipmunkové film pro výherce ve sběru kaštanů a ţaludů a Lyţařský výcvikový kurz kurs pro ţáky 2. stupně v Mostech u Jablunkova Planeta Země 3000 Ekvádor a Galapágy (vzdělávací zeměpisný program) pro tř Řím legionáři, gladiátoři a Césarové výukový dějepisný program tř Den Země návštěva Muzea Třineckých Ţelezáren a psí útulek 1. tř., - Na křídlech berušky obletíme lesopark tř. - Týden čistoty úklid areálu školy a okolí 6. a 7. tř Den Země - Týden čistoty úklid areálu školy a okolí 8. tř. Týden řemesel řemeslnické dílny pro ţáky 1. st Den Země - Týden čistoty úklid areálu školy a okolí 9. tř Beseda s lesníkem odměna za výtvarnou soutěţ Země naše modrá planeta pro tř Rasismus a netolerance prevenční přednáška o netoleranci a rasismu 9. tř Šikana na základní škole prevenční přednáška o základních principech zdravých a nezdravých vztahů 8. tř O antisemitismu beseda s pamětnicí z Terezína PhDr. Věrou Andrysíkovou

11 - 9. tř Přednáška o Januszu Korczakovi s paní Mgr. Annou Bystrzyckou - 9. tř Aţ na sám konec světa Wycliffovi překladatelé Bible a jejich práce ve světě ( třídy) Čištění zubů beseda se studentkou stomatologie pro tř Čištění zubů beseda se studentkou stomatologie pro 4. a 5. tř Pipi Dlouhá punčoška loutkové představení v Českém Těšíně pro tř Projekty EKO pro Zemi celoškolní - září aţ květen Garant Mgr. Dagmar Babilonová Stručná anotace Projekt je zaměřen na environmentální výchovu ţáků a prolíná se předměty: přírodopis, český jazyk, výtvarná výchova, pracovní výchova a jiné. Vybíráme si své povolání pro 8. tř. podzim a jaro Garant Mgr. B. Krainová, Mgr. R. Heczko Stručná anotace Projekt naplňuje vzdělávací program v oblasti pěstitelských prací, volby povolání a poznávání svého regionu. Dárky pro děti na Ukrajinu celoškolní aţ Garant Ing.Szymeczková Stručná anotace Projekt je příleţitostí udělat radost a potěšit potřebné děti dárkem na Zakarpatské Ukrajině, zastřešuje ho občanské sdruţení Pomoc Těšínského Slezska. Muzikál Poklady pod sněhem celoškolní listopad aţ prosinec Garant Mgr. Monika Guńková Stručná anotace rozvoj tvořivosti a kreativity ţáků a poukázání na křesťanské hodnoty. Vánoční jarmark celoškolní aţ Garant Mgr. M.Witoszová Stručná anotace Projekt rozvíjí tvůrčí dovednosti ţáků a přiblíţí význam a kouzlo Vánoc. Vánoční besídky třídnické hodiny celoškolní Garant Mgr. Tasková Stručná anotace seznámit ţáky s podstatou křesťanských Vánoc, upevnit a navázat přátelské vztahy v kolektivu. Karneval pro třídu Garant Mgr. J. Waluszová Stručná anotace ţáci na 1. stupni si připravují masky a výzdobu na karnevalový den a proţijí ten den spolu.

12 Den poezie a hudby pro celou školu Garant Mgr. B. Krainová Stručná anotace program pro prarodiče k jejich svátku Děti učí děti celoškolní Garant Mgr. M. Sabelová Stručná anotace projekt ke Dni učitele, děti připravují vyučovací hodinu a učí své spoluţáky ve třídě. Školní olympiáda celoškolní Garant Mgr. R. Heczko Stručná anotace olympiáda na atletickém stadionu STaRS v Třinci Den dětí celoškolní Garant Ing. Urszula Szymeczková Stručná anotace projekt ke Dni dětí, rozhlasová relace, hry a soutěţe pro děti ve škole a také s rodiči na Dětském dni radovánkách dne Zase spolu pro ţáky 3. třídy Garant Mgr. Pavlína Chudecká Stručná anotace - příprava pozdravů pro nemocnou spoluţačku, návštěva nemocné spoluţačky. Upevnění vztahů ve třídě a rozvoj empatie. Eva Evě pro ţákyně 8. a 9. třídy Garant Ing. Danuta Pokorná Stručná anotace příleţitost mluvit o věcech v oblasti partnerských vztahů a sexu.

13 Exkurze do Polska Wieliczka, Kraków, Auschwitz pro ţáky 9. třídy a ţáky nepovinného předmětu polský jazyk, garant Mgr. Monika Guńková, Mgr. Tomáš Waclawek Stručná anotace- ţáci mohli poznat velmi pozoruhodné solní doly v okolí Wieliczky, seznámit se se způsobem těţby solí v minulosti. Dále se seznámili s historickými památkami Krakowa a v rámci spolupráce mezi školami navštívili křesťanskou školu Uczeń. Ţáci 9. třídy absolvovali exkurzi do Auschwitz, aby poznali hrozné podmínky vyhlazovacích koncentračních táborů za 2. světové války. Recyklohraní pro ţáky tříd Garant: Mgr. Babilonová Wieliczka, společné foto účastníků Stručná anotace - prohloubit znalosti ţáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umoţnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a pouţitých drobných elektrozařízení Soutěže Ţáci církevní základní školy se aktivně podílejí na soutěţích a olympiádách z různých předmětů a dosahují výborných výsledků nejen ve školních, ale i v okresních kolech. Níţ uvádím nejlepší výsledky v okresních a krajských kolech. Matematické soutěže V okresním kole soutěţi Pythagoriáda se Vojtěch Zelina ze 7. třídy umístil na 2. místě V okresním kole Matematické olympiády se Nathanael Ben Klus z 5. třídy umístil na 2. místě. Sudoku V meziškolní soutěţi Sudoku ţákyně Noemi Guńková ze 7. třídy získala 1. místo. Recitace V obvodním kole soutěţe Dětská scéna získala ţákyně 1. třídy Karin Ciencialová 2. místo. Anglický jazyk V okresním kole konverzační soutěţe se ţákyně 9. třídy Tereza Niemcová umístila na 5. místě. Historické a biblické soutěže Tým děvčat z 9. třídy získal 1. místo v meziškolní soutěţi O poklad Černé kněţny těšínské. Do finále mezinárodní biblické soutěţe Jonáš se dostalo 9 ţáků.

14 Výtvarná výchova V soutěţi Modlitba za domov prví místo získalo 5 našich ţáků. V soutěţi Jonáš jsme získali 6 prvních míst. Sport Beskydský azimut orientační běh: 1. místo získal Michalik Filip z 1. třídy, 2. místo Jakub Byrtus z 1. třídy a 3. místo Michal Pecha také z 1. třídy. Celkově se naše škola umístila na 1. místě ze všech zúčastněných škol! Ţáci 7.av6.tř. vybojovali 1.místo ve Školské futsalové lize v Ostravě. V krajském kole Orientačního běhu ţákyně Lucie Szarzecová z 8. třídy získala 1. místo. Řemesla Pět ţáků z 8. třídy se umístilo na 1. místě ve vědomostní a odborné soutěţi na Olympiádě řemesel, která proběhla mezi třineckými a okolními školami. tradičně církevní základní škola pořádá Celoškolní sportovní olympiádu, výsledky našich ţáků jsou k nahlédnutí v příloze. Další úspěchy našich ţáků jsou umístěny v příloze k výroční zprávě. 11. Prezentace školy na veřejnosti, údaje o zapojení do rozvojových a mezinárodních projektů, spolupráce s ostatními školami a dalšími subjekty. - Církevní základní škola spolupracuje s ostatními veřejnými školami v okolí a s křesťanskými školami v ČR i v zahraničí. - Vedení školy se pravidelně zúčastňuje konferencí pro ředitele církevních škol v ČR. - Škola je členem mezinárodní organizace pro křesťanské školství v Evropě ACSI, se sídlem v Budapešti a zúčastňuje se kaţdoročně konference ředitelů škol. - Církevní základní škola pravidelně komunikuje se zřizovatelem, s radou školy, školskou radou, sdruţením přátel CZŠ a MŠ v Třinci. Udrţuje vztahy také s ostatními církvemi v okolí. - Škola je členem České Evangelické aliance. Projekt: Supervize do škol V minulém školním roce jsme pokračovali v projektu, který probíhal v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Ve spolupráci se vzdělávacím zařízením Centrum nové naděje se učitele aktivně zúčastňovali seminářů, kde mohli získávat zkušeností z oblasti komunikace, zvládaní zátěţových situaci ve škole. Jednotlivými semináři prošli téměř všichni učitelé. Naše výchovná poradkyně absolvovala sebe zkušenostní výcvik. Návštěva partnerské školy z Krakova Naše škola navázala spolupráci s partnerskou školou v Polsku - Chrześcijańska szkola uczeń v Krakově. V červnu skupina našich ţáků navštívila tuto školu a strávila se ţáky polské školy hezké chvíle. Měli společné vyučovací hodiny, moţnost k vzájemnému poznávání se a moţnost vyuţit znalosti polského jazyka v praxi. Muzikálové představení Poklady pod sněhem Poklady pod sněhem od známé světové spisovatelky Patricie St. John patří ke klasice dětské křesťanské literatury a staly se inspirací i pro naše ţáky. Na námět kníţky vzniklo muzikálové představení, které naši ţáci nacvičili pod vedením svých pedagogů, a tradičně v prosinci v KD Třinec byla vystavena dvě představení: první den pro rodiče i širokou veřejnost a druhý den pro ţáky okolních škol. Křesťanské poselství o odpuštění a lásce promlouvalo jak k našim malým hercům, tak k posluchačům. I tentokrát v představení hrály nejenom děti celé základní školy, ale také děti křesťanské mateřské školy.

15 Konference Křesťan za katedrou V březnu proběhla v Třinci pod záštitou zřizovatele naší církevní školy SCEAV a ve spolupráci s křesťanským soukromým Gymnáziem BMA konference Křesťan za katedrou. Tato konference měla za cíl povzbudit křesťanské učitele ve své náročné práci, dotýkala se velmi aktuálních témat souvisejících se vzděláváním a výchovou mládeţe. Křesťan za katedrou, Třinec, Sborové centrum Hutník, Spolupráce s rodiči Škola klade velký důraz na spolupráci s rodiči. Vedení pravidelně komunikuje s třídními důvěrníky o potřebách školy a spolupracuje s rodiči nejen v rámci třídních schůzek, ale také na společných akcích.k těm neustále se opakujícím patří celoškolní výšlapy pro všechny nadšence turistiky, pomoc v organizaci celoškolní olympiády, organizace Dětského dne. Radovánky neboli Dětský den V příjemném prostředí Vendryňského parku jsme i v tomto školním roce mohli strávit společně čas: děti, rodiče, učitelé a všichni příznivci křesťanského vzdělávání. Děti MŠ i ZŠ připravily program, rodiče si tradičně vzali na starost organizaci zázemí: občerstvení, atrakce pro děti apod. Všichni jsme byli povzbuzeni krásným pásmem, které se jmenovalo Barevné evangelium. Děti znovu ukázaly, ţe není pro ně problém evangelium zatančit, zazpívat nebo vyjádřit pomoci barev.

16 Školní modlitby Kaţdý měsíc jsou dveře školy otevřené pro děti, rodiče i učitele, kteří chtějí modlitebně podporovat naši školu. Společný čas na modlitbách i uctívání našeho Pána Jeţíše je výbornou investicí do budoucnosti křesťanského vzdělávání a výchovy. 13. Údaje o výsledcích kontrol Ve dnech 6. aţ 8. března 2012 proběhla na škole kontrola ČŠI. Předmětem inspekční činnosti bylo hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní školou a mateřskou školou podle ŠVP ZV a ŠVP PV. Inspekce také zjišťovala a hodnotila naplňování ŠVP a jejich souladu s právními předpisy a příslušným RVP. Výňatek ze závěry inspekční zprávy: Vzdělávací nabídka školy odpovídá podmínkám, za nichţ byla zařazena do rejstříku škol a školských zařízení. Při realizaci ŠVP respektuje zásady rovného přístupu. Škola splňuje zákonné podmínky při přijímání k předškolnímu vzdělávání a k základnímu vzdělávání a respektuje zásady rovného přístupu. Škola poskytuje vzdělávání v souladu se zásadami a cíli uvedenými v ustanoveních zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Škola poskytuje předškolní a základní vzdělávání v souladu s údaji uvedenými v platných dokumentech osvědčujících vznik školy. Ve vlastní činnosti škola dodrţuje právní předpisy související s poskytovaným vzděláváním. Škola má všechny předpoklady pro úspěšné naplňování cílů stanovených ve ŠVP. Vedení školy přijímá potřebná opatření k odstraňování personálních rizik. Hodnotící, kontrolní, informační a další školní systémy jsou zaloţeny na osobním i zprostředkovaném kontaktu ředitelky se všemi zaměstnanci školy a napomáhají k rozvoji celé organizace. Bezpečnost a ochranu zdraví dětí a ţáků škola zajišťuje, podporuje jejich zdravý psychický i fyzický, sociální i osobnostní vývoj. Svou preventivní činností směřuje k ochraně zdraví dětí a ţáků. Škola úspěšně realizuje systém podpůrných inovačních a preventivních programů k minimalizaci rizik neúspěšnosti ţáků. Vzdělávací strategie pedagogických pracovníků podporují rozvoj funkčních gramotností dětí a ţáků v rozsahu jejich individuálních, věkových i zdravotních moţností a potřeb. Výsledky vzdělávání a celková úspěšnost dětí a ţáků jsou prioritami práce školy. Škola realizuje předškolní a základní vzdělávání podle platných ŠVP a připravuje děti a ţáky pro úspěšný přechod na další stupně vzdělávání v souladu se školským zákonem i RVP PV a ZV. 14. Zpráva o hospodaření školy za rok 2011 Škola hospodaří s financemi ze státního rozpočtu MŠMT dle normativu na ţáka, dále s finančními prostředky z ostatních zdrojů /finanční dary firem a soukromých osob, rodičovské dary, dary Sdruţení přátel CZŠ a MŠ/. Podrobnější přehled o financování viz. níţe v tabulkách.

17 Zpráva o hospodaření školy za rok 2011 Výnosy celkem Kč, z toho: Provozní dotace z MŠMT - ZŠ neinvestiční ,00 Provozní dotace z MŠMT - předškolní zařízení ,00 Provozní dotace z MŠMT - stravování ,00 Účelová dotace MŠMT - 1.ročník ,00 Účelová dotace MŠMT - asistent PP ,00 Učelová dotace MŠMT - posílení platů PP ,00 Účelová dotace EU peníze školám ,00 Školné MŠ ,00 Příjmy ze vstupného - muzikál ,00 SCEAV Český Těšín - příspěvek na nájem pro MŠ ,00 Finanční dary ,00 Rodičovské dary ,00 Přijaté dary SPZCŠ o.s ,00 Ostatní příjmy (úroky, poškoz. uč., apod.) ,00 Věcné dary 4 045, ,00 Náklady celkem ,99 Kč, z toho: Mzdové náklady ,00 Sociální a zdravotní pojištění ,00 Dohody o PP ,00 Spotřeba elektrické energie ,00 Vodné a stočné ,00 Spotřeba tepla ,00 Spotřeba materiálu - učebnice ,00 Spotřeba materiálu - školní pomůcky + MŠ ,00 Spotřeba materiálu - nábytek + MŠ ,00 Spotřeba materiálu - kancel. potřeby ,00 Spotřeba materiálu - výpočetní technika ,00 Spotřeba materiálu - ostatní ,00 Odborná literatura 9 579,00 Úklid dodavatelská služba ,00 Tel. hovory ,00 Poštovné 6 583,00 Nájemné ,00 Nájemné nemovitosti MŠ ,00 Svoz odpadu ,00 Webové stránky a internetové služby ,00 Náklady na stravování, převoz obědů ,00 Opravy a údržba 6 259,00 Nehmotný majetek ,00 Ostatní služby ,00 Náklady na reprezentaci a propagaci školy 8 285,00 Školení 9 486,00 Cestovné zaměstnanců ,00 Pojištění ,00 Členské příspěvky 4 091,00 Bankovní poplatky 3 651, ,00 Hospodářský výsledek školy za rok 2011 činil ,01 Kč Zpracovala Marta Janiczková

18 DARY 2011 V roce 2011 nám přispěli prostřednictvím finančních i věcných darů fyzické osoby, rodiče žáků i firmy. Každý dar jsme přijali s vděčností a jsme rádi, že nám i touto cestou prokazují důvěru. V následujících tabulkách představujeme naše dárce. VĚCNÉ DARY Dárce Hodnota daru Darováno Samuel - bibl. práce pro děti Knihy Steeltec CZ s.r.o., Třinec Výrobky firmy Celkem FINANČNÍ DARY Dárce Částka p. Vilém Michalik Mgr. Adam Walach 8000 AUTEL, a.s Ing. Libor Cienciala 1000 Centrum nové naděje 1785 Mgr. Marta Szucsová 3100 p. Václav Klus 1000 JK Capital, s.r.o SPZCŠ SCEAV Oldřichovice 7712 REVOLT, s.r.o ATROLAT, s.r.o Dary rodičů a ostatní drobné dary Celkem Zpracovala Marta Janiczková

Výroční zpráva církevní mateřské školy 2013/14

Výroční zpráva církevní mateřské školy 2013/14 Výroční zpráva církevní mateřské školy 2013/14 Charakteristika církevní mateřské školy Adresa pracoviště: Církevní mateřská škola, Chopinova 463, 739 61 Třinec Telefon: 558 996 480 Provozní doba: pondělí

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení...

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... 3 B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 4 Učební plán školy... 5

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy Dubí 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy Dubí 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dubí 1 za období školního roku 2013/2014 Zpracoval: Mgr. Bc. Jan Holub výroční zpráva byla projednána pedagogickou radou dne: 15. 09. 2014 výroční zpráva byla schválena

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013 Z Á K L A D N Í Š K O L A A M A T E Ř S K Á Š K O L A O L O M O U C, Ř E Z N Í Č K O V A 1 telefon: 585 312 437 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní rok 2012-2013 Zpracoval: Mgr.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008 / 2009 Základní škola a Mateřská škola Masarykovy sady 104 Český Těšín okres Karviná 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání..14

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011 / 2012 Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, příspěvková organizace 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání...7

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy 1. Charakteristika školy název školy Základní škola a mateřská školačeský Těšín Masarykovy sady 104 okres Karviná sídlo školy Masarykovy sady 104, Český Těšín 737 01 Ředitelka

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2007/2008 Základní škola T.G.Masaryka Otrokovice příspěvková organizace 2 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 zpracována dle 10 odst. 3, 12

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 - příspěvková organizace Tyršova 446, 288 02 Nymburk tel.:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník IČ:75027089 č.j.: ZŠ a MŠ/149/2014

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník IČ:75027089 č.j.: ZŠ a MŠ/149/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník IČ:75027089 č.j.: ZŠ a MŠ/149/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Obsah 1. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 zpracována dle 10 odst. 3, 12

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE Školní rok 2010/2011 OBSAH I. Základní charakteristika školy... 3 II. Údaje o pracovnících školy... 8 III. Výsledky výchovy a vzdělávání... 14 IV. Údaje

Více

za školní rok 2011/2012

za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Skřipov, okres Opava, příspěvková organizace, 747 45 Skřipov č. 120 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Mgr.et Bc. Eva Víchová ředitelka školy 1 Obsah:

Více

Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Most, J. Palacha 1534, příspěvková organizace.

Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Most, J. Palacha 1534, příspěvková organizace. Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Most, J. Palacha 1534, příspěvková organizace. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Za školní rok 2 0 0 8-2 0 0 9 2 OBSAH A.

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za období od 1. 9. 2011 do 30. 6. 2012 1 Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola a mateřská škola Nýdek, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 1. Charakteristika školy 2. Přehled učebních plánů 3. Pedagogičtí pracovníci a další

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2012/2013 V Třinci dne 27. 9. 2013 Zpracoval: Mgr. Ivo Klen, ředitel Strana 1 (celkem 29) Charakteristika školského zařízení Jubilejní Masarykova

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014-1 -

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014-1 - V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014-1 - V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014-2 - V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014-3

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Nýdek, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1. Charakteristika školy 2. Přehled učebních plánů 3. Pedagogičtí pracovníci a další

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2011 / 2012. Zpracovala Mgr. Jana Ledvinová ředitelka

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2011 / 2012. Zpracovala Mgr. Jana Ledvinová ředitelka VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2011 / 2012 Zpracovala Mgr. Jana Ledvinová ředitelka Obsah Obsah... 2 1 Základní údaje o škole... 4 1.1 Škola... 4 1.2 Zřizovatel... 4 1.3 Části školy... 4 1.4 Materiálně technické

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2009/2010 Základní škola T.G.Masaryka Otrokovice příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 zpracována dle 10 odst. 3, 12

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012 / 2013. Zpracovala Mgr. Jana Ledvinová ředitelka

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012 / 2013. Zpracovala Mgr. Jana Ledvinová ředitelka VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012 / 2013 Zpracovala Mgr. Jana Ledvinová ředitelka Obsah 1 Základní údaje o škole... 4 1.1 Škola... 4 1.2 Zřizovatel... 4 1.3 Části školy... 4 1.4 Materiálně technické podmínky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Kontešinec VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 1 Obsah 1. Identifikační údaje školy 4 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 5 3.

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice školní rok 2011/2012 a/ Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice Sídlo: Dolní Kounice, Smetanova

Více