TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI"

Transkript

1 TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra: sociálních studií a speciální pedagogiky Bakalářský studijní program: Speciální pedagogika Studijní obor: Speciální pedagogika pro vychovatele Kód oboru: 7506R029 Název bakalářské práce: Volba povolání žáků zvláštních škol Autor: Romana Kolářová Jirkovská Chomutov Podpis autora : Vedoucí práce: doc. Ing. Jiří Vacek, CSc. Počet: Stran Obrázků Tabulek Grafů Zdrojů Příloh CD CD obsahuje celé znění bakalářské práce. V Chomutově dne:

2 Prohlášení Byl(a) jsem seznámen(a) s tím, že na mou bakalářskou práci se plně vztahuje zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, zejména 60 školní dílo. Beru na vědomí, že Technická univerzita v Liberci (TUL) nezasahuje do mých autorských práv užitím mé bakalářské práce pro vnitřní potřebu TUL. Užiji-li bakalářskou práci nebo poskytnu-li licenci k jejímu využití, jsem si vědom(a) povinnosti informovat o této skutečnosti TUL; v tomto případě má TUL právo ode mne požadovat úhradu nákladů, které vynaložila na vytvoření díla, až do jejich skutečné výše. Bakalářskou práci jsem vypracoval(a) samostatně s použitím uvedené literatury a na základě konzultací s vedoucím bakalářské práce a konzultantem. Datum: Podpis:

3 Poděkování. Chtěla bych poděkovat především vedoucímu práce, který se na mé práci podílel svou trpělivostí, cennými radami a konstruktivními připomínkami. Také bych chtěla poděkovat manželovi a svým dětem za jejich trpělivost, emoční podporu a velikou pomoc po celou dobu studia.

4 Název BP : Volba povolání žáků zvláštních škol. Název BP : Professional orientation of pupils attending special schools Jméno a příjmení autora: Romana Kolářová Akademický rok odevzdání bakalářské práce: 2005/2006 Vedoucí BP : doc. Ing. Jiří Vacek, CSc. Resumé: Bakalářská práce se zabývala volbou povolání žáků s lehkou mentální retardací. Jednalo se především o předprofesní přípravu a výběr profese. Jejím cílem bylo upozornit na důležitost pracovního vyučování a pracovní činnosti na základních školách praktických. Práci tvořily dvě stěžejní oblasti. Jednalo se o část teoretickou, která pomocí zpracování literárních pramenů charakterizovala mentální retardaci, osobnost žáka základní školy praktické, význam práce a pracovní činnosti. Zabývala se hlavně profesionální orientací mentálně retardovaných žáků. Cílem praktické části bylo zjistit vztah žáků základních škol praktických k pracovním činnostem a souvislost mezi pracovním vyučováním a volbou povolání žáků. Výsledky ukázaly, jaký vztah mají žáci k manuální práci, jaké zájmy převažují a zda mají vliv na výběr povolání. Za největší přínos práce bylo získání zkušeností a poznatků, které napomohou k další práci s žáky základních škol praktických. Klíčová slova: Mentální retardace, lehká mentální retardace, žák základní školy praktické, práce, pracovní výchova, pracovní vyučování, pracovní činnost, profesní orientace, učební obor, povolání. Summary: Study is focused on preparation for professional opportunities and their choice as well. It s aimed to highlight the importance of practical doings and practical education on this type of schools. There are two sections of this study. Theoretical, which is describing the mental retardation, personality of pupil, importance of work and practical doings with the help of literature. It s mainly due to show professional orientation of pupils with the light mental retardation. Practical section is aiming to find out the relations among the attitude of pupils to work and practical doings, the practical education and pupil s choice of proffesion. Results are showing the attitude of pupils to work, their overcoming interests and it s influence on the

5 choice of profession. Experience and findings achieved by this study will help to improve the work with this type of pupils. Key words: The mental retardation, the light mental retardation, pupil of special school, work, education to work, practical education, practical doings, professional orientation, instructional sphere, profession

6 Obsah: 1. Úvod 8 2. Mentální retardace Definice mentální retardace Příčiny mentální retardace Klasifikace mentální retardace Charakteristika osobnosti žáka zvláštní školy Čití a vnímání Paměť a pozornost Myšlení a řeč Volní a citová oblast Motorický vývoj Psychický vývoj Zvláštnosti žáků v pracovní činnosti Význam práce a pracovní výchovy Charakteristika a význam práce Historie pracovní výchovy Pracovní výchova mentálně postižených a její úkoly Pracovní vyučování a pracovní činnosti žáků zvláštních škol Profesionální orientace mentálně retardovaných žáků Termín profesionální orientace Specifika profesionální orientace u žáků s lehkou mentální retardací Škola a profesionální orientace Činitelé profesionální orientace Poznávání vývoje žáka v oblasti profesionální orientace Zařazování mládeže do povolání, výběr vhodných profesí Průzkum Cíl průzkumu Stanovení hypotéz Popis zkoumaného vzorku Použité metody Popis dotazníku Provedení průzkumu a vyhodnocení dotazníku 39

7 6.7 Ověření hypotéz Závěr, shrnutí Seznam použité literatury Seznam příloh 67

8 1. ÚVOD Dnešní uspěchaná doba klade zvýšené a náročné úkoly na každého člověka. Ne však každý člověk zvládá těmto úkolům čelit a plnit je. Tyto společenské nároky postihují nejenom osoby zdravé, ale i osoby se somatickým nebo mentálním postižením. Tito lidé se obtížněji adaptují a s velkými problémy také nacházejí pracovní uplatnění. Mají sice zájem o práci, potřebné pracovní znalosti a dovednosti, ale pracovní uplatnění je pro ně těžké nalézt. Specifickou skupinu mezi zdravotně postiženými občany tvoří děti, mládež i dospělí s mentální retardací. Mezi postiženými představují jednu z nejpočetnějších skupin. Přesto někteří zdraví lidé vědí velice málo právě o lidech s mentální retardací. Proto se k tomuto problému a k těmto lidem staví odmítavě, rozpačitě, nepřátelsky Společenská situace postižených lidí je nejistá. V současné době se snaží společnost nalézt takové cesty, aby naši postižení spoluobčané mohli být zařazeni do pracovního procesu, společenského života. Rozdíly v mentální úrovni jednotlivců s mentální retardací jsou větší než rozdíly mezi zdravou populací. Děti s mentálním postižením nejsou sice schopni vzdělání na úrovni mentálně zdravých, jsou však schopny osvojit si určité základní vědomosti a dovednosti. Bude trvat jistě určitý čas, než převažující část společnosti pochopí, že je běžné se setkávat s lidmi odlišnými, komunikovat s nimi a žít. Nové trendy umožňují takto postiženým lidem plné zapojení do společnosti. Takovým trendem je např. integrace, která umožňuje a vytváří takové podmínky, aby byl postižený člověk začleněn do společenského života. Normalizace spočívá v tom, aby postižení lidé žili v domácím prostředí v rodině, nikoli v ústavním zařízení a pokud je to možné žili normálním životem zabývali se sportovní, zájmovou, kulturní činností. Důležitým trendem je humanizace, kdybychom měli tyto postižené spoluobčany respektovat jako rovnoprávné členy. Zahrnuje etický aspekt. Na děti, mladistvé a dospělé s mentální retardací se vztahuje Listina základních práv a svobod. Každý by měl respektovat lidskou svobodu, důstojnost a práva. Na lidi s mentální retardací se také vztahují všechna lidská práva jako na všechny ostatní. Na děti a mládež s mentálním postižením se vztahuje v plné míře i Úmluva o právech dítěte z roku 1991.

9 I mentálně postižená osoba má právo vykonávat produktivní práci, nebo kterékoliv smysluplné zaměstnání v maximální míře svých možností a má právo na ekonomickou jistotu a přiměřenou životní úroveň. (Deklarace práv mentálně postižených 1971) Vzdělavatelnost těchto lidí závisí především na jejich schopnosti. Hranice vzdělavatelnosti vyjadřujeme inteligenčním kvocientem, ale vzdělavatelní jsou všichni lidé, které dovedeme vzdělávat. Každé záměrné působení na člověka rozvíjí jeho duševní a fyzické schopnosti. Bakalářská práce se zabývá problematikou volby povolání u dětí mírně mentálně postižených, jejich vhodné pracovní uplatnění. Jde o žáky dřívějších zvláštních škol. Jelikož se v současné době změnil název zvláštní škola, budu dále používat správný a nový termín Základní škola praktická. Práce je empirická má převážně deskriptivní charakter. Bylo využito metod pozorování a nestandardizovaného dotazníku. V teoretické části je charakterizována obecně mentální retardace, osobnost žáka základní školy praktické, byl vymezen termín pracovní výchovy a popsáno pracovní vyučování na základní škole praktické. V teoretické části je také charakterizována profesionální orientace u žáků základních škol praktických. Druhá část je věnována průzkumu, který se zabývá rozborem vztahů žáků k pracovním činnostem a pracovnímu vyučování, volbou povolání. Závěr práce shrnuje poznatky.

10 2. MENTÁLNÍ RETARDACE Z odborné literatury lze vyčíst, že názor společnosti na osoby mentálně postižené se mění a vyvíjí. V současné době převládá názor, že člověk je jedinečnou osobností, lišící se od druhých lidí jak z hlediska biologického, psychologického či sociálního. Na světě nenajdeme dvojici lidí, o které bychom mohli říci, že je stejná, že neexistuje jediného rozdílu mezi nimi. Vliv mentální retardace se mezi lidmi velmi liší, stejně jako se liší rozpětí schopností mezi lidmi, kteří mentálně retardovaní nejsou. Rozdíly mezi lidmi jsou různě veliké. Někdy jsou to zcela nepatrné odlišnosti, jindy jsou v určitém ohledu výraznější. V tomto případě jsou to hlavně osoby defektní, postižené děti, dospívající a dospělé osoby, které se v určitých ohledech odlišují od uznávaných norem. Mentální retardace je desetkrát běžnější než mozková obrna a postihuje dvacetpětkrát více lidí než slepota. Mentální retardace přetíná hranice rasy, etnika, vzdělání, společnosti a ekonomického zázemí. Mimořádný význam má pro lidi s mentálním postižením podpora v rozvoji dovedností. Pokud je dostupná ranná péče, vyhovující vzdělání, příprava na zaměstnání a další podpůrné služby v dospělosti, může mnoho lidí s mentální retardací vést nezávislý život v běžné společnosti. 2.1 Definice mentální retardace Defektologický slovník popisuje retardaci ( z latiny retardio), jako určité zdržení, omeškání. Jde o termín převzatý z americké odborné literatury pro označení omezeného až vadného duševního vývoje. V roce 1992 byl tento termín přijat Mezinárodní klasifikací duševních poruch a nemocí jako diagnostická kategorie ( psychická porucha). Mentální retardace je interdisciplinární termín, který vystihuje lékařské, psychologické a sociální aspekty mentálně postižených jedinců od narození až po smrt. Světová zdravotnická organizace (1959) definuje mentální retardaci jako stav charakterizovaný celkovým snížením intelektových schopností osoby postiženého, které vzniká v průběhu vývoje a je obvykle provázeno poruchami adaptace, tj. nižší schopností orientovat se v životním prostředí. Nedostatek v adaptaci na prostředí souvisí také se zpomalením, zaostávajícím vývojem, s omezenými možnostmi vzdělání a s nedostatečnou sociální přizpůsobivostí. Uvedené příznaky mohou mít různou intenzitu a mohou se projevovat samostatně nebo ve vzájemných kombinacích.

11 Mentální retardace je souhrnné označení postižení rozumových schopností. Také se setkáváme s pojmem oligofrenie (slabomyslnost), která je prakticky synonymem mentální retardace. Mentální retardace je syndromem, který tvoří soubor příznaků. Jedinec má specifické potřeby nejen vzdělávací. V praxi se rozpoznání mentální retardace řídí převážně podle intelektových schopností. Je nutné brát v úvahu nejen intelektový výkon, ale i ostatní stránky osobnosti. S. Rubinšteinová definuje mentální retardaci jako trvalé snížení poznávací činnosti, které vzniklo v důsledku organického poškození mozku. Z. Mysliveček hodnotí mentální retardaci jako zaostalý vývoj somatopsychické osobnosti, který je nesouměrný jakožto chorobný produkt přírody a to u každého jedince jinak. Proto se každý postižený liší od druhého, byť byli na stejném stupni vývoje. M. Sovák užívá termínu oligofrenie, chápe mentální retardaci jako omezení vývoje všech psychických funkcí, nejvíce však funkcí rozumových. Stanislav Langer vychází ze zkušeností, kdy si rodiče a učitelé vysvětlují pojem mentální retardace jako přechodný stav, který se bude postupně zlepšovat. Tímto termínem se v praxi jednak myslí trvalý mentální defekt, a jednak výchovná zanedbanost bez poškození rozumových schopností. Toto výchovné zanedbání s projevem mentální retardace vzniká sociálními vlivy a nazýváme je pseudooligofrenie. Zatímco opožděnost může být stav přechodný, zvratný, oligofrenie se nedá odstranit, je trvalá. Ale i osoby s mentální retardací se vyvíjejí. Avšak jejich vývoj se brzy zastaví na některém z nižších věkových stupňů mentálně normálních jedinců. Toto zastavení se týká pouze celkové mentální úrovně ve smyslu obecné inteligence tak, jak vyplývá z mezinárodní lékařské nomenklatury, nikoliv však vývoje některých vlastností osobnosti ovlivňovaných působením prostředí. Mentální retardovaný si může vytvářet takové sociální návyky, které mu mohou umožnit i pracovní uplatnění. Z hlediska zvoleného tématu je tato definice pro mou práci důležitá a proto ji uvádím. V populaci se vyskytuje přibližně 3% osob mentálně retardovaných. Procento výskytu připadá na lehkou mentální retardaci. Největší procento mentální retardace je podchyceno ve školním věku. Mentální retardace je vrozená a trvalá. Je to stav nezvratný a prognóza závisí na stupni postižení.

12 2.2 Příčiny mentální retardace Mentální retardace může být způsobena jakoukoli okolností, která naruší vývoj mozku před narozením, během porodu nebo v raném dětství. Je známo několik stovek příčin, ve třetině případů se příčinu nedaří zjistit. Chlapci a dívky bývají postiženi v přibližně stejné míře, občas je uvedena o něco vyšší četnost mentální retardace u dětí mužského pohlaví. Příčinou mentální retardace je postižení CNS. Příčiny mohou být endogenní vnitřní, nebo exogenní vnější. Mentální retardace může být geneticky podmíněna. Jedná se o odlišný počet nebo struktury autozomů ( např. Downův syndrom trisomie 21.chromozomu), nebo odlišný počet či struktura pohlavních chromozomů, genová porucha, polygenně podmíněné omezení intelektového vývoje. Teratogenní vlivy mohou negativně ovlivnit prenatální vývoj jedince.tyto faktory poškozují normální vývoj jedince, působí prostřednictvím organismu matky. Mohou to být faktory fyzikální ( ionizující záření, porodní poškození krvácení do mozku, nedostatek kyslíku ), chemické ( alkohol, léky, drogy, tabák ), biologické ( viry..). Stejně tak může být poškození vývoje sociální. Zde je ovšem možná při správném působení stav zlepšit. Jedná se pseudooligofrenii. Nejedná se zde o poškození CNS. Výzkum prokázal, že až 80 % případů mentální retardace je převážně v pásmu lehkého poškození, má neurčený původ. Nejvyšší procento mentálně postižených najdeme ve školním věku. Lze zabránit mentální retardaci? Výzkum dokázal za uplynulých třiceti letech omezit mnoha případům mentální retardace například díky novorozeneckému monitorování fenylketonurie a vrozené hypotyreózy, či použitím anti-rh globulinu při novorozenecké žloutence. Postupné odstraňování olova z životního prostředí redukuje poškození mozku u dětí. Ranná komplexní prenatální péče a preventivní měření předcházející probíhajícímu těhotenství zvyšují pro ženy možnost mentální retardaci zabránit. Výzkumy pokračují v hledání nových způsobů, jak zabránit mentální retardaci. Rodiče mentálně postižených dětí hledají příčiny, v čem se stala chyba, hledají viníky apod. Tímto trpí celá rodina. Jediná schůdná cesta rodiny, kde se narodilo postižené dítě je, zaktivovat síly a společně se podílet na výchově a vzdělávání.

13 2.3 Klasifikace mentální retardace Mentální retardace představuje snížení úrovně rozumových schopností v psychologii označovaných jako inteligence. Tento velmi často užívaný pojem však dosud nebyl uspokojivě definován a psychologové se již velmi dlouhou dobu pokoušejí o jeho přesnější vymezení. Obecné definice zpravidla chápou inteligenci jako schopnost učit se z minulé zkušenosti a přizpůsobovat se novým životním podmínkám a situacím. Psychologové se neshodují ani v tom, zda inteligence je jednotná vlastnost, kterou už nelze dále analyzovat, či zda se jedná o komplex jednodušších schopností. E. L. Thorndike vystoupil již v roce 1903 s názorem, že inteligence je souhrnem navzájem nezávislých schopností. Rozlišoval tři základní druhy inteligence: 1. abstraktní inteligenci ( projevující se při verbálních a symbolických operacích) 2. mechanickou inteligenci ( schopnost operování s předměty) 3. sociální inteligenci ( schopnost komunikovat s lidmi) Nejznámějším a nejpoužívanějším vyjádřením úrovně inteligence je inteligenční kvocient, zavedený W. Sternem. Vyjadřuje vztah mezi dosaženým výkonem v úlohách odpovídajících určitému vývojovému stupni (mentální věk) a mezi chronologickým věkem ( IQ = (mentální věk x 100)/ chronologický věk). Význam stanovení inteligenčního kvocientu spočívá v tom, že informuje o celkové rozumové úrovni jedince. Neříká však nic o kvalitativních zvláštnostech inteligence konkrétní osoby. Od roku 1992 vstoupila v platnost 10.revize Mezinárodní klasifikace nemocí, která mění dříve užívanou klasifikaci. Mentální retardace se dělí do šesti základních kategorií: Lehká mentální retardace Středně těžká mentální retardace Těžká mentální retardace Hluboká mentální retardace Jiná mentální retardace Nespecifikovaná mentální retardace ( Švarcová, 2001, s. 27 )

14 Stručná charakteristika jednotlivých kategorií Lehká mentální retardace, IQ Lehce mentálně retardovaní jedinci většinou dosáhnou schopnosti užívat řeč účelně v každodenním životě, udržovat konverzaci, i když si mluvu osvojují opožděně. Většina z nich také dosáhne úplné nezávislosti v osobní péči ( jídlo, mytí, oblékání, hygienické návyky) a v praktických domácích dovednostech, i když je vývoj proti normě mnohem pomalejší. Hlavní potíže se u nich obvykle projevují při teoretické práci ve škole. Mnozí postižení mají specifické problémy se čtením a psaním. Lehce retardovaným dětem velmi prospívá výchova a vzdělávání zaměřené na rozvíjení jejich dovedností a kompenzování nedostatků. Většinu jedinců na horní hranici lehké mentální retardace lze zaměstnat prací, která vyžaduje spíše praktické než teoretické schopnosti, včetně nekvalifikované nebo málo kvalifikované manuální práce. U osob s lehkou mentální retardací se mohou v individuálně různé míře projevit i přidružené chorobné stavy, jako je autismus a další vývojové poruchy, epilepsie, poruchy chování nebo tělesné postižení. Středně těžká mentální retardace, IQ U jedinců zařazených do této kategorie je výrazně opožděn rozvoj chápání a užívání řeči a i jejich konečné schopnosti v této oblasti jsou omezené. Podobně je také opožděna a omezena schopnost starat se sám o sebe (sebeobsluhy) a zručnost. Také pokroky ve škole jsou limitované, ale někteří žáci se středně těžkou mentální retardací si při kvalifikovaném pedagogickém vedení osvojí základy čtení, psaní a počítání. Speciální vzdělávací programy mohou poskytnout postiženým příležitost k získání základních vědomostí a dovedností. V dospělosti jsou středně retardovaní obvykle schopni vykonávat jednoduchou manuální práci, jestliže úkoly jsou pečlivě strukturovány a jestliže je zajištěn odborný dohled. V dospělosti je zřídka možný úplně samostatný život. Těžká mentální retardace, IQ Snížená úroveň schopností je v této skupině mnohem výraznější. Většina jedinců z této kategorie trpí značným stupněm poruchy motoriky nebo jinými přidruženými vadami. Možnosti výchovy a vzdělávání těchto osob jsou značně omezené, zkušenosti ukazují, že

15 včasná systematická a dostatečně kvalifikovaná rehabilitační, výchovná a vzdělávací péče může významně přispět k rozvoji jejich motoriky, rozumových schopností, komunikačních dovedností, jejich samostatnosti a celkovému zlepšení kvality jejich života. Hluboká mentální retardace, IQ je nižší než 20 Postižení jedinci jsou těžce omezeni ve své schopnosti porozumět požadavkům či instrukcím nebo jim vyhovět. Většina osob je imobilní nebo výrazně omezená v pohybu. V nejlepším případě jsou schopni pouze neverbální komunikace. Mají nepatrnou či žádnou schopnost pečovat o své základní potřeby a vyžadují stálou pomoc a stálý dohled. Možnosti jejich výchovy a vzdělávání jsou velmi omezené. Chápání a používání řeči je omezeno na reagování na zcela jednoduché požadavky. Lze dosáhnout nejzákladnějších zrakově prostorových orientačních dovedností a postižený jedinec se může při vhodném dohledu a vedení podílet malým dílem na praktických sebeobslužných úkonech. Jiná mentální retardace Tato kategorie by měla být použita pouze tehdy, když stanovení stupně intelektové retardace pomocí obvyklých metod je zvláště nesnadné nebo nemožné pro přidružené senzorické nebo somatické poškození (nevidomí, neslyšící, nemluvící, osoby s autismem.). Nespecifikovaná mentální retardace Tato kategorie se užívá v případech, kdy mentální retardace je prokázána, ale není dostatek informací, aby bylo možno zařadit pacienta do jedné ze shora uvedených kategorií. Nesouvisí s organickým poškozením mozku, ale u nichž k zaostávání vývoje došlo z jiných příčin, než je poškození mozku (sociální zanedbanost, nepodnětné výchovné prostředí, smyslové vady apod.). Nepovažují se za mentální retardaci. Mentální retardace se klinicky projevuje např. : zpomalenou chápavostí, jednoduchostí a konkrétností úsudků sníženou schopností až neschopností mechanickou a logickou pamětí těkavostí pozornosti nedostatečnou slovní zásobou a neobratností ve vyjadřování poruchami vizuomotoriky a pohybové koordinace

16 impulzivností, hyperaktivitou nebo celkovou zpomaleností chování citovou vzrušivostí opožděným psychosexuálním vývojem; zvýšenou potřebou uspokojení a bezpečí

17 3. Charakteristika osobnosti žáka základní školy praktické Problematika mentální retardace se nemůže obejít bez pojmu osobnosti, osobních zvláštností a změn. Vývoj osobnosti je závislý na sociálním prostředí, jehož vnímání dítětem a sociální interakci dítěte a ostatními osobami, dospělými i dětmi, které je obklopují, tedy na vlivech, jež zahrnuje pod pojem psychologické prostředí. Osobnost mentálně retardovaného jedince je vždy jedinečná, a proto i při jeho výchově musíme používat speciální metody a postupy. Na rozdíl od normálního dítěte je možnost u duševně opožděného značně modifikována nejen vzhledem ke snížené inteligenci, ale také zvýšené závislosti na rodině. Žák základní školy praktické se rozumově nachází právě v kategorii Lehké mentální retardaci, kdy IQ dosahuje Tito žáci dovedou v nejlepším případě uvažovat na úrovni dětí středního školního věku. Respektují některá pravidla logiky, ale nejsou schopni uvažovat abstraktně, i v jejich verbálním projevu chybí většina abstraktních pojmů, užívají jen konkrétní označení. Jsou schopni se učit, zvládnou výuku v základní škole praktické či pomocné. Přičemž stále více dětí z pásma podprůměru nestačí zvládat stoupající nároky na obsah školního vzdělání a přestupují do základní školy praktické. Výchova a vzdělávání těchto jedinců je celoživotní proces. Základem výchovy je především rodina, stejně tak speciální školy a především kvalifikovaní speciální pedagogové se podílí na výchově i na vzdělávání. O zařazení dítěte na základní školu praktickou rozhoduje ředitel příslušné školy, většinou na základě pedagogicko-psychologického vyšetření a souhlasu rodičů. V současné době musí mít dítě doporučení pedagogicko-psychologické poradny, nestačí pouze požadavek rodičů. V některých oblastech může docházet k některým specifickým odlišnostem při zařazování dětí do základních škol praktických. Jde o vřazování velkého počtu romských dětí na základní školy praktické, a to ve většině případů na žádost rodičů.

18 3.1 Čití a vnímání Poznání člověka začíná názorným poznáváním : vnímáním a představami. Vnímání je základem všeho poznávání, ostatní poznávací procesy zpracovávají údaje získané vnímáním. Ve vnímání se rozlišuje vjem, který znamená obraz předmětu nebo procesu jako celku, dále počitek, který znamená obraz některého jednotlivého znaku vnímaného předmětu. Základem vnímání je vytváření zásoby podmíněných reflexů. Dítě se rodí pouze s nevelkou zásobou vrozených nepodmíněných reflexů, ale od prvních dnů života si postupně vytváří velkou zásobu podmíněných reflexů. U většiny dětí je tento proces bouřlivý a rychlý. U mentálně retardovaného dítěte se nové spoje vytvářejí značně pomaleji. Když si vytvoří, bývají nepevné a křehké. Tato slabost spojovací funkce mozkové kůry je nejdůležitější zvláštností vyšší nervové činnosti mentálně retardovaného jedince. Díky zhoršenému funkčnímu stavu mozkové kůry se snižuje práceschopnost nervových buněk a i po nevelkém zatížení dochází k tzv. ochrannému útlumu. Sklon ke vzniku ochranného útlumu mají v určité míře všichni žáci základní školy praktické. Dalším charakteristickým prvkem je převaha 1.signální soustavy nad 2. signální soustavou. Zatímco u normálního dítěte začíná mít slovo řídící určující úlohu velmi brzy, mentálně retardované dítě se více řídí, názorovými vjemy než slovní instrukcí. Obrysy vnějšího světa pak vystupují před dítětem nejasně a mlhavě, velmi pomalu se prodírají do jeho vědomí a těžko se upevňují v jeho představách. Zrakové vnímání Mezi základní zvláštnost zrakového vnímání těchto dětí patří jeho zpomalenost ( potřeba delšího reakčního času na utvoření vjemu), dále pak postižení zrakové syntézy ( k pragnantnosti tvaru je zapotřebí co nejvíce bodů) a konečně také porucha zrakové analýzy ( potíže s členěním celostného podnětového vzoru, vyčlenění figury z pozadí a jejich vzájemné rozlišení). Tyto problémy pak mají za následek potíže ve výuce čtení a psaní, potíže se školní úspěšností vůbec. Výcvik zrakového vnímání zahrnuje poznávání barev, tvarů, velikosti a prostorovou orientaci. Pro poznávání barev je nejvhodnějším výchozím prostředkem přírodního prostředí, z vyučovacích předmětů je to právě také pracovní vyučování.

19 Sluchové vnímání Sluchové vnímání těsně a bezprostředně souvisí s rozvojem řeči a tím s rozvojem duševního vývoje. Dítě s mentální retardací má zpožděnou a zhoršenou diferenciaci jednotlivých hlásek. Míra opoždění je přímo úměrná stupni postižení. Žáci základní školy praktické ji většinou dobře zvládají ve třídě. Stejné opoždění zaznamenáváme i u sluchové analýzy a syntézy ( v praxi se jedná o malou schopnost rozložit slovo na hlásky analýza a potíže se syntézou při skládání hlásek do slabik a slov). Stav sluchového vnímání ovlivňuje i orientaci člověka v okolním prostředí. Podle zvuku najde předmět, který mu upadl, slyší jedoucí automobil, určuje přesnost stroje, ne kterém pracuje, apod.. Hmat Zrakové a sluchové vnímání je daleko více využívanější při vyučování než hmat. Je to velká chyba, jelikož i hmatové vnímání je nutné u dětí s mentální retardací plně rozvíjet. Hmat je také brána vstupu k informacím. 3.2 Paměť a pozornost Paměť Díky paměti si dítě uchovává a zobecňuje minulou zkušenost, získává vědomosti a dovednosti. Slabost spojovací funkce mozkové kůry i zde podmiňuje malý rozsah a pomalé tempo vytváření nových podmíněných spojů a také jejich nepevnost. Mentálně retardované děti si osvojují všechno nové pomalu, pamatují si jen po mnoha opakování, ale rychle zapomínají osvojené a nedovedou včas využít získaných vědomostí a dovedností v praxi. Převažuje paměť mechanická a lze jí kompenzovat nedostatky v logickém usuzování. Paměť bývá oslabena ve všech fázích vštípivosti ( ta je velice často negativně ovlivněna koncentrací pozornosti), uchování ( rychlé zapomínání) a vybavování ( které bývá pomalé, nepřesné).

20 Pozornost I vlastnostmi pozornosti jsou ovlivněny zvláštnostmi vyšší nervové soustavy. Rozsah pozornosti je úzký, pozornost je nestálá, rozptýlená, kolísavá, snadno odklonitelná a lehce unavitelná. Rovnoměrně s těžším stupněm defektu se zhoršuje výkon pozornosti. Mentálně retardovaní žáci mají sníženou schopnost rozdělovat pozornost. Proto způsobuje těmto žákům problémy ve vyučovacích předmětech. Nejsou schopny záměrné pozornosti, která je potřeba právě k učení a jiných podobných činností. 3.3 Myšlení a řeč Myšlení Na celkovém obrazu mentální retardace je nejnápadnější úroveň myšlení. Myšlení se u těchto dětí vyznačuje většinou velkou konkrétností a malou schopností zobecňování. Úroveň rozvoje myšlení je dána schopností dítěte rozlišovat podstatné od nepodstatného, celkovou ochotou řešit myšlenkové úkoly a ochotou vůbec přemýšlet. Tito jedinci často dávají přednost mechanickému opakování a přejímání názoru druhých. U mentálně retardovaného žáka převažuje konkrétní myšlení nad abstraktním. Je těžkopádné, rigidní, povrchní, s nedostatkem kritičnosti a je ovlivněno emocemi. Typická je nedostatečná motivace k myšlení ( stereotyp). Řeč Řeč se vyvíjí opožděně a je postižena po stránce formální i obsahové, ve složce receptivní i expresivní. Nepoměr nacházíme mezi aktivní a pasivní slovní zásobou. Porozumění řeči je omezené. Nacházíme často mluvní stereotypy, které bývají neadekvátní situaci. Dlouho přetrvává ve vývoji dyslálie, artikulační neobratnost, agramatismy. Formální složku řeči negativně ovlivňují poruchy jemné motoriky mluvidel, motorické koordinace mluvidel a poruchy sluchové percepce. Žáci základních škol praktických jsou schopni řečové komunikace, používat řeč pro funkci sdělovací a dorozumívací. Slovní zásoba těchto dětí bývá většinou menší. Nejnápadnější nedostatky slovní zásoby se projevují v používání podstatných jmen abstraktního významu, přídavných jmen a sloves. Při označování činnosti žáci často setrvávají pouze u použití

21 několika sloves. Tak např. při popisu pracovního postupu používají místo sloves přesně vymezeného významu sloveso dělat ( místo řezal, uřezal, slepil.). U těchto dětí se také setkáváme s poruchami výslovnosti. Na základních školách praktických je proto předmět Řečová výchova, který se individuálně věnuje logopedické péči. Vyučuje se v ročníku dvěma hodinami týdně. Tím je organizačně zajištěna péče o správný řečový vývoj mentálně retardovaných žáků. Nedostatky řečového vývoje značně ztěžují komunikaci těchto dětí s okolím. Řečové poruchy mohou mít negativní vliv na různé stránky osobnosti těchto dětí. Může vzniknout nemluvnost, nejistota nebo snížené sebevědomí. 3.4 Volní a citová oblast Poznatky o vůli žáka získáváme z jeho pozorování v průběhu učení, práce a hry. V této oblasti jsou tito jedinci nevyzrálí, mají časté výkyvy nálad se sklony k afektům. Mají sníženou schopnost adekvátního volního jednání. Je známo, že jednání mentálně retardovaného dítěte je často podřízeno bezprostředním vlivům okolní situace nebo jeho afektivními impulsy. Sebehodnocení se vyznačuje nekritičností, je odkázáno na hodnocení druhých. Zvláštnostmi volních vlastností těchto dětí jsou nesamostatnost, neiniciativnost, neschopnost čelit pokušením, nekritické přijímání pokynů druhých, sugestibilita a přizpůsobováním se nejbližším motivům. Volní vlastnosti rozvíjíme spíše ve sportovní činnosti, hrách a v konkrétních pracovních činnostech než v činnostech poznávacích. Potřeba citové jistoty a bezpečí bývá u lehce mentálně retardovaných velmi silná. Citová jistota, daná vztahem s blízkým člověkem, je v tomto případě ještě důležitější, protože může sloužit jako zdroj rovnováhy, narušované pocitem ohrožení okolním světem, který je pro postiženého obtížně srozumitelný. 3.5 Motorický vývoj Z odborné literatury lze vyčíst, že u těchto dětí se objevují poruchy motoriky ojediněle. Často však dochází k opoždění motorického vývoje, setkáváme se s poruchami jemné motoriky a pohybové koordinace, které můžeme pozorovat i v pracovních činnostech. Motorika je často spojena s úrovní zrakového vnímání a spojením pohybu zraku. Může se objevovat nekoordinovanost pohybů způsobená nějakým přídavným nervovým nebo jiným

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.00/36073) SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Proč? Na co

Více

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D.

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. POJMY Diagnostika je poznávacím procesem, jehož cílem je co nejdokonalejší poznání daného předmětu či objektu našeho zájmu, a to všech jeho důležitých znaků a charakteristik

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE 1. Definice a předmět psychologie Základní odvětví, speciální a aplikované disciplíny,

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací

Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací Historické kořeny vzdělávání dětí s mentální retardací Vzdělávání lidí s mentální retardací má v naších zemích poměrně dlouhou tradici. První ústav pro slabomyslné

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17 Obsah Předmluva 11 KAPITOLA 1 Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13 KAPITOLA 2 Práva lidí s mentální retardací 17 KAPITOLA 3 Metodologické problémy vzdělávání a vzdělavatelnosti

Více

14. 1. 2013. Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru,

14. 1. 2013. Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, VY_32_INOVACE_PSYPS13260ZAP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA Pedagogickopsychologická diagnostika je učitelův nástroj poznání podmínek, průběhu a výsledků řízeného procesu. Snaží se o poznání příčin, které učiteli umožní na základě

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Determinace osobnosti Základní psychologie - obecná psychologie - psychologie osobnosti - sociální psychologie - vývojová psychologie Psychopatologie

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, okres Hodonín, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Máš na to! Příloha č.1: Pravidla pro hodnocení žáků Verze z 30.08.2009 zpracována podle RVP ZV Platnost : 1.9.2009

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874

Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE Rytmus, o.s. duben 2012 Doc. PhDr.Marie Černá, CSc ZÁKLADNÍ POJMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLANOST VZDĚLÁNÍ VZDĚLAVATENOST EDUKACE VÝCHOVA VÝUKA VYUČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ = PROCES jehož výsledkem

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika a časové vymezení: Předmět speciálně pedagogické

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Obsah ÚVOD 11 DÍL PRVNÍ PŘÍPRAVA NA LOGOPEDICKOU TERAPII

Obsah ÚVOD 11 DÍL PRVNÍ PŘÍPRAVA NA LOGOPEDICKOU TERAPII Obsah ÚVOD 11 DÍL PRVNÍ PŘÍPRAVA NA LOGOPEDICKOU TERAPII VÝVOJ ŘEČI 14 Základní podmínky anatomicko-fyziologické 15 Dýchání 15 Tvorba hlasu 16 Artikulace 16 Smyslové vnímání 16 Centrální nervový systém

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/01 Sociální činnost, sociálně výchovná činnost

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení VYUČOVÁNÍ Metody, organizační formy, hodnocení Co je vyučování Vyučování je forma cílevědomého a systematického vzdělávání a výchovy dětí, mládeže a dospělých. Tato forma je naplňována vzájemnou součinností

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště OSTRAVA Inspekční zpráva Soukromá zvláštní a pomocná škola pro žáky s více vadami, s. r. o. Sokolská 1, 739 32 Vratimov Identifikátor školy: 600 026 213 Zřizovatel:

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben, 2011 Mgr. Monika Řezáčová FYLOGENEZE PSYCHIKY historický vývoj živých bytostí od jednodušších

Více

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA je součástí vědního oboru kinantropologie a zabývá se pohybovým učením, vyučováním a výchovou.

Více

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 1, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 25.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Malá didaktika innostního u ení.

Malá didaktika innostního u ení. 1. Malá didaktika činnostního učení. / Zdena Rosecká. -- 2., upr. a dopl. vyd. Brno: Tvořivá škola 2006. 98 s. -- cze. ISBN 80-903397-2-7 činná škola; vzdělávání; vyučovací metoda; vzdělávací program;

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy Vzorový návrh Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán Škola Jméno a příjmení žáka/žákyně Datum narození Třída

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán I. Vyplní škola: Škola Individuální vzdělávací plán Jméno a příjmení Datum narození Třída Bydliště Školní rok Rozhodnutí o povolení vzdělávání podle IVP ze dne Zdůvodnění (informace o schopnostech, důvody

Více

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Tato oblast je v našem vzdělávání zastoupena jedním předmětem matematikou, od 1. do 9. ročníku. Podle vývoje dětské psychiky a zejména

Více

ORGANIZAČNÍ FORMY VÝUKY

ORGANIZAČNÍ FORMY VÝUKY ORGANIZAČNÍ FORMY VÝUKY Pod tímto pojmem se rozumí uspořádání výuky, tj. organizace činnosti učitele i žáků při vyučování. Každá z organizačních forem vytváří vztahy mezi žákem, vyučujícím, obsahem a prostředky

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité?

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? infis Institut für integrative Studien Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? Závěrečná konference česko-německého projektu Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace školy

Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení žáků Základní východiska pro hodnocení a klasifikace Cílem hodnocení je zpětná vazba, prostřednictvím které žák získává informace o tom, jak danou

Více

Základy pedagogiky a didaktiky

Základy pedagogiky a didaktiky Základy pedagogiky a didaktiky Pedagogika Pedagogika je věda zabývající se výchovou a vzdělání. První systém pedagogických poznatků a zásad vytvořil J.Á. Komenský a jako samostatný vědní obor existuje

Více

Základní škola Pomezí, okres Svitavy. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ( vnitřní metodický pokyn ) Platnost od: 1.9. 2012 na základě Vyhlášky MŠMT ČR č.256/2012sb.

Základní škola Pomezí, okres Svitavy. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ( vnitřní metodický pokyn ) Platnost od: 1.9. 2012 na základě Vyhlášky MŠMT ČR č.256/2012sb. Základní škola Pomezí, okres Svitavy KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ( vnitřní metodický pokyn ) Platnost od: 1.9. 2012 na základě Vyhlášky MŠMT ČR č.256/2012sb. OBSAH 1. Úvod 2. Pravidla hodnocení a klasifikace žáka

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků V Karlových Varech 29. srpna 2012 Mgr. Jana Hynková ředitelka školy 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve škole při zdravotnických zařízeních

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky

4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky Praha, březen 2013 Úvod V lednu 2013 zahájilo Ministerstvo

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 17, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 10.4. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 17, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 10.4. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 17, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 10.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Psychologie a sociologie 2

Psychologie a sociologie 2 Psychologie a sociologie 2 Řeč a myšlení. : Sociální pozice, sociální status, sociální role. Gender. Kulturní odlišnosti: kolektivismus vs. Individualismus. 1 Vývoj jazyka Věk 1 2 měsíce vrnění 4 měsíce

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Psychologie a sociologie 2

Psychologie a sociologie 2 Psychologie a sociologie 2 Řeč a myšlení. : Sociální pozice, sociální status, sociální role. Gender. Kulturní odlišnosti: kolektivismus vs. Individualismus. PSS2új 1 Vývojové teorie jazyka Jazyk se vyvíjí

Více

Stručná charakteristika

Stručná charakteristika Obsah: 1. Stručná charakteristika 2. Cíl bilanční diagnostiky 3. Klient bilanční diagnostiky 4. Postup a metody bilanční diagnostiky Informativní část Individuální pohovor Vlastní šetření Závěrečná zpráva

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti s Di George syndromem PRAHA 12. 12. 2013 Mgr. Dita Hendrychová Speciální pedagogika obecně orientace na výchovu, vzdělávání, pracovní a společenské možnosti,

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8 května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost- sociálně výchovná

Více

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ Mgr. Kamila Balcarová PODSTATA A CHARAKTERISTIKA MONTESSORI PEDAGOGIKY 3 pilíře Montessori výchovně vzdělávací systému Připravený (vědomý) dospělý Připravené prostředí

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Poruchy osobnosti: základy pro samostudium. Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno

Poruchy osobnosti: základy pro samostudium. Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno Poruchy osobnosti: základy pro samostudium Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno Pro některé běžně užívané pojmy je obtížné dát přesnou a stručnou definici. Osobnost je jedním z nich. osobnost

Více

Hodnocení žáka s LMP

Hodnocení žáka s LMP Hodnocení žáka s LMP Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu:

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_13 Název materiálu: Prevence úrazů a nemocí Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: Úrazy představují závažný zdravotnický problém. Cílempráce

Více

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Laboratorní asistent Laboratorní asistent Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Dosažený stupeň vzdělání : střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Výkonové vlastnosti osobnosti

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Výkonové vlastnosti osobnosti Vývojová psychologie a psychologie osobnosti Výkonové vlastnosti osobnosti Autorství Autorem materiálu a všech jeho částí,není-li uvedeno jinak, je PhDr. Alena Šindelářová. Dostupné z Metodického portálu

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

Specifické poruchy učení. -definice -příčiny -typy SPU

Specifické poruchy učení. -definice -příčiny -typy SPU Specifické poruchy učení -definice -příčiny -typy SPU Specifické poruchy učení jsou definovány jako neschopnost naučit se určitým dovednostem (např. čtení, psaní, počítání) pomocí běžných výukových metod

Více

NOVÁ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ - PRAKTICKÁ RODINNÁ ŠKOLA

NOVÁ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ - PRAKTICKÁ RODINNÁ ŠKOLA NOVÁ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ - PRAKTICKÁ RODINNÁ ŠKOLA Alena Keblová - Iva Švarcová Úvod Společenské a pracovni uplalnéní absolventů, zejména vlak absolventek zvláštnich a speciálních škol se dostalo s přechodem

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Člověk roste a vyvíjí se

Člověk roste a vyvíjí se Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_Přv-Z 5.,7.34 Vzdělávací oblast: Přírodověda - Autor: Mgr. Aleš Hruzík Jazyk: český Očekávaný výstup: žák správně definuje základní probírané pojmy a jejich vzájemné vztahy

Více

VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ

VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ 1 VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ Obsah: Výchova k volbě povolání vzdělávací cíle str. 2 Obsahové zařazení tematických okruhů str. 3 Výchova k občanství 6.- 7. ročník str. 4 Výchova k občanství 8.- 9. ročník

Více

Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku

Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku Jeden ze základních principů speciálního vzdělávání je princip zajištění jednoty výuky, výchovy, kompenzace, zotavení a (nebo) převýchovy.

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ platný od 1. 9. 2012 Obsah 1.

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Modul C Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová

Modul C Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová Modul C Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová Obsah kurzu: 1. Pedagogická diagnostika 2. Pedagogická diagnostika v pedagogické praxi 3. Diagnostika

Více

Tématické okruhy k absolutoriu VOŠ PMP

Tématické okruhy k absolutoriu VOŠ PMP Tématické okruhy k absolutoriu VOŠ PMP 1. Osobnost dítěte předškolního a školního věku 2. Rodina a její vliv na vývoj dítěte 3. Osobnost pedagoga předškolního a zájmového vzdělávání 4. Institucionální

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Psychické procesy VY_32_INOVACE_10_02. Luděk Dobeš dobes@gymjev.

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Psychické procesy VY_32_INOVACE_10_02. Luděk Dobeš dobes@gymjev. Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga v resortu MŠMT Uplatňované principy integrace a inkluze při vzdělávání, vzdělávání dětí/žáků/studentů se stále těžšími

Více

Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ. Jiří Tesař

Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ. Jiří Tesař Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ Jiří Tesař Hodnocení a klasifikace Většinou nejneoblíbenější činnost učitele: stresové a konfliktní situace musí se rychle rozhodnout musí zdůvodnit své rozhodnutí

Více

VLIV PODNIKOVÉ KULTURY

VLIV PODNIKOVÉ KULTURY VLIV PODNIKOVÉ KULTURY NA PRACOVNÍ SPOKOJENOST A EMOCIONÁLNÍ POHODU ZAMĚSTNANCŮ 1 Ing. Luiza Šeďa Tadevosyanová OSNOVA I. Teoretická část Základní pojmy Vliv podnikové kultury na organizaci Funkce podnikové

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Čl. 1 Pravidla hodnocení Pravidla hodnocení žáků jsou součástí školního řádu a obsahují zejména: Příloha č. 1 zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. rodina o místo návratů o problémy rodinného života

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. rodina o místo návratů o problémy rodinného života Ročník: Prima RODINNÝ ŽIVOT nahrazuje agresivní a pasivní chování chováním asertivním, neagresivním způsobem s porozuměním pro potřeby druhých a přiměřeně situaci identifikuje se s pozitivními prosociálními

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více