TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI"

Transkript

1 TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra: sociálních studií a speciální pedagogiky Bakalářský studijní program: Speciální pedagogika Studijní obor: Speciální pedagogika pro vychovatele Kód oboru: 7506R029 Název bakalářské práce: Volba povolání žáků zvláštních škol Autor: Romana Kolářová Jirkovská Chomutov Podpis autora : Vedoucí práce: doc. Ing. Jiří Vacek, CSc. Počet: Stran Obrázků Tabulek Grafů Zdrojů Příloh CD CD obsahuje celé znění bakalářské práce. V Chomutově dne:

2 Prohlášení Byl(a) jsem seznámen(a) s tím, že na mou bakalářskou práci se plně vztahuje zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, zejména 60 školní dílo. Beru na vědomí, že Technická univerzita v Liberci (TUL) nezasahuje do mých autorských práv užitím mé bakalářské práce pro vnitřní potřebu TUL. Užiji-li bakalářskou práci nebo poskytnu-li licenci k jejímu využití, jsem si vědom(a) povinnosti informovat o této skutečnosti TUL; v tomto případě má TUL právo ode mne požadovat úhradu nákladů, které vynaložila na vytvoření díla, až do jejich skutečné výše. Bakalářskou práci jsem vypracoval(a) samostatně s použitím uvedené literatury a na základě konzultací s vedoucím bakalářské práce a konzultantem. Datum: Podpis:

3 Poděkování. Chtěla bych poděkovat především vedoucímu práce, který se na mé práci podílel svou trpělivostí, cennými radami a konstruktivními připomínkami. Také bych chtěla poděkovat manželovi a svým dětem za jejich trpělivost, emoční podporu a velikou pomoc po celou dobu studia.

4 Název BP : Volba povolání žáků zvláštních škol. Název BP : Professional orientation of pupils attending special schools Jméno a příjmení autora: Romana Kolářová Akademický rok odevzdání bakalářské práce: 2005/2006 Vedoucí BP : doc. Ing. Jiří Vacek, CSc. Resumé: Bakalářská práce se zabývala volbou povolání žáků s lehkou mentální retardací. Jednalo se především o předprofesní přípravu a výběr profese. Jejím cílem bylo upozornit na důležitost pracovního vyučování a pracovní činnosti na základních školách praktických. Práci tvořily dvě stěžejní oblasti. Jednalo se o část teoretickou, která pomocí zpracování literárních pramenů charakterizovala mentální retardaci, osobnost žáka základní školy praktické, význam práce a pracovní činnosti. Zabývala se hlavně profesionální orientací mentálně retardovaných žáků. Cílem praktické části bylo zjistit vztah žáků základních škol praktických k pracovním činnostem a souvislost mezi pracovním vyučováním a volbou povolání žáků. Výsledky ukázaly, jaký vztah mají žáci k manuální práci, jaké zájmy převažují a zda mají vliv na výběr povolání. Za největší přínos práce bylo získání zkušeností a poznatků, které napomohou k další práci s žáky základních škol praktických. Klíčová slova: Mentální retardace, lehká mentální retardace, žák základní školy praktické, práce, pracovní výchova, pracovní vyučování, pracovní činnost, profesní orientace, učební obor, povolání. Summary: Study is focused on preparation for professional opportunities and their choice as well. It s aimed to highlight the importance of practical doings and practical education on this type of schools. There are two sections of this study. Theoretical, which is describing the mental retardation, personality of pupil, importance of work and practical doings with the help of literature. It s mainly due to show professional orientation of pupils with the light mental retardation. Practical section is aiming to find out the relations among the attitude of pupils to work and practical doings, the practical education and pupil s choice of proffesion. Results are showing the attitude of pupils to work, their overcoming interests and it s influence on the

5 choice of profession. Experience and findings achieved by this study will help to improve the work with this type of pupils. Key words: The mental retardation, the light mental retardation, pupil of special school, work, education to work, practical education, practical doings, professional orientation, instructional sphere, profession

6 Obsah: 1. Úvod 8 2. Mentální retardace Definice mentální retardace Příčiny mentální retardace Klasifikace mentální retardace Charakteristika osobnosti žáka zvláštní školy Čití a vnímání Paměť a pozornost Myšlení a řeč Volní a citová oblast Motorický vývoj Psychický vývoj Zvláštnosti žáků v pracovní činnosti Význam práce a pracovní výchovy Charakteristika a význam práce Historie pracovní výchovy Pracovní výchova mentálně postižených a její úkoly Pracovní vyučování a pracovní činnosti žáků zvláštních škol Profesionální orientace mentálně retardovaných žáků Termín profesionální orientace Specifika profesionální orientace u žáků s lehkou mentální retardací Škola a profesionální orientace Činitelé profesionální orientace Poznávání vývoje žáka v oblasti profesionální orientace Zařazování mládeže do povolání, výběr vhodných profesí Průzkum Cíl průzkumu Stanovení hypotéz Popis zkoumaného vzorku Použité metody Popis dotazníku Provedení průzkumu a vyhodnocení dotazníku 39

7 6.7 Ověření hypotéz Závěr, shrnutí Seznam použité literatury Seznam příloh 67

8 1. ÚVOD Dnešní uspěchaná doba klade zvýšené a náročné úkoly na každého člověka. Ne však každý člověk zvládá těmto úkolům čelit a plnit je. Tyto společenské nároky postihují nejenom osoby zdravé, ale i osoby se somatickým nebo mentálním postižením. Tito lidé se obtížněji adaptují a s velkými problémy také nacházejí pracovní uplatnění. Mají sice zájem o práci, potřebné pracovní znalosti a dovednosti, ale pracovní uplatnění je pro ně těžké nalézt. Specifickou skupinu mezi zdravotně postiženými občany tvoří děti, mládež i dospělí s mentální retardací. Mezi postiženými představují jednu z nejpočetnějších skupin. Přesto někteří zdraví lidé vědí velice málo právě o lidech s mentální retardací. Proto se k tomuto problému a k těmto lidem staví odmítavě, rozpačitě, nepřátelsky Společenská situace postižených lidí je nejistá. V současné době se snaží společnost nalézt takové cesty, aby naši postižení spoluobčané mohli být zařazeni do pracovního procesu, společenského života. Rozdíly v mentální úrovni jednotlivců s mentální retardací jsou větší než rozdíly mezi zdravou populací. Děti s mentálním postižením nejsou sice schopni vzdělání na úrovni mentálně zdravých, jsou však schopny osvojit si určité základní vědomosti a dovednosti. Bude trvat jistě určitý čas, než převažující část společnosti pochopí, že je běžné se setkávat s lidmi odlišnými, komunikovat s nimi a žít. Nové trendy umožňují takto postiženým lidem plné zapojení do společnosti. Takovým trendem je např. integrace, která umožňuje a vytváří takové podmínky, aby byl postižený člověk začleněn do společenského života. Normalizace spočívá v tom, aby postižení lidé žili v domácím prostředí v rodině, nikoli v ústavním zařízení a pokud je to možné žili normálním životem zabývali se sportovní, zájmovou, kulturní činností. Důležitým trendem je humanizace, kdybychom měli tyto postižené spoluobčany respektovat jako rovnoprávné členy. Zahrnuje etický aspekt. Na děti, mladistvé a dospělé s mentální retardací se vztahuje Listina základních práv a svobod. Každý by měl respektovat lidskou svobodu, důstojnost a práva. Na lidi s mentální retardací se také vztahují všechna lidská práva jako na všechny ostatní. Na děti a mládež s mentálním postižením se vztahuje v plné míře i Úmluva o právech dítěte z roku 1991.

9 I mentálně postižená osoba má právo vykonávat produktivní práci, nebo kterékoliv smysluplné zaměstnání v maximální míře svých možností a má právo na ekonomickou jistotu a přiměřenou životní úroveň. (Deklarace práv mentálně postižených 1971) Vzdělavatelnost těchto lidí závisí především na jejich schopnosti. Hranice vzdělavatelnosti vyjadřujeme inteligenčním kvocientem, ale vzdělavatelní jsou všichni lidé, které dovedeme vzdělávat. Každé záměrné působení na člověka rozvíjí jeho duševní a fyzické schopnosti. Bakalářská práce se zabývá problematikou volby povolání u dětí mírně mentálně postižených, jejich vhodné pracovní uplatnění. Jde o žáky dřívějších zvláštních škol. Jelikož se v současné době změnil název zvláštní škola, budu dále používat správný a nový termín Základní škola praktická. Práce je empirická má převážně deskriptivní charakter. Bylo využito metod pozorování a nestandardizovaného dotazníku. V teoretické části je charakterizována obecně mentální retardace, osobnost žáka základní školy praktické, byl vymezen termín pracovní výchovy a popsáno pracovní vyučování na základní škole praktické. V teoretické části je také charakterizována profesionální orientace u žáků základních škol praktických. Druhá část je věnována průzkumu, který se zabývá rozborem vztahů žáků k pracovním činnostem a pracovnímu vyučování, volbou povolání. Závěr práce shrnuje poznatky.

10 2. MENTÁLNÍ RETARDACE Z odborné literatury lze vyčíst, že názor společnosti na osoby mentálně postižené se mění a vyvíjí. V současné době převládá názor, že člověk je jedinečnou osobností, lišící se od druhých lidí jak z hlediska biologického, psychologického či sociálního. Na světě nenajdeme dvojici lidí, o které bychom mohli říci, že je stejná, že neexistuje jediného rozdílu mezi nimi. Vliv mentální retardace se mezi lidmi velmi liší, stejně jako se liší rozpětí schopností mezi lidmi, kteří mentálně retardovaní nejsou. Rozdíly mezi lidmi jsou různě veliké. Někdy jsou to zcela nepatrné odlišnosti, jindy jsou v určitém ohledu výraznější. V tomto případě jsou to hlavně osoby defektní, postižené děti, dospívající a dospělé osoby, které se v určitých ohledech odlišují od uznávaných norem. Mentální retardace je desetkrát běžnější než mozková obrna a postihuje dvacetpětkrát více lidí než slepota. Mentální retardace přetíná hranice rasy, etnika, vzdělání, společnosti a ekonomického zázemí. Mimořádný význam má pro lidi s mentálním postižením podpora v rozvoji dovedností. Pokud je dostupná ranná péče, vyhovující vzdělání, příprava na zaměstnání a další podpůrné služby v dospělosti, může mnoho lidí s mentální retardací vést nezávislý život v běžné společnosti. 2.1 Definice mentální retardace Defektologický slovník popisuje retardaci ( z latiny retardio), jako určité zdržení, omeškání. Jde o termín převzatý z americké odborné literatury pro označení omezeného až vadného duševního vývoje. V roce 1992 byl tento termín přijat Mezinárodní klasifikací duševních poruch a nemocí jako diagnostická kategorie ( psychická porucha). Mentální retardace je interdisciplinární termín, který vystihuje lékařské, psychologické a sociální aspekty mentálně postižených jedinců od narození až po smrt. Světová zdravotnická organizace (1959) definuje mentální retardaci jako stav charakterizovaný celkovým snížením intelektových schopností osoby postiženého, které vzniká v průběhu vývoje a je obvykle provázeno poruchami adaptace, tj. nižší schopností orientovat se v životním prostředí. Nedostatek v adaptaci na prostředí souvisí také se zpomalením, zaostávajícím vývojem, s omezenými možnostmi vzdělání a s nedostatečnou sociální přizpůsobivostí. Uvedené příznaky mohou mít různou intenzitu a mohou se projevovat samostatně nebo ve vzájemných kombinacích.

11 Mentální retardace je souhrnné označení postižení rozumových schopností. Také se setkáváme s pojmem oligofrenie (slabomyslnost), která je prakticky synonymem mentální retardace. Mentální retardace je syndromem, který tvoří soubor příznaků. Jedinec má specifické potřeby nejen vzdělávací. V praxi se rozpoznání mentální retardace řídí převážně podle intelektových schopností. Je nutné brát v úvahu nejen intelektový výkon, ale i ostatní stránky osobnosti. S. Rubinšteinová definuje mentální retardaci jako trvalé snížení poznávací činnosti, které vzniklo v důsledku organického poškození mozku. Z. Mysliveček hodnotí mentální retardaci jako zaostalý vývoj somatopsychické osobnosti, který je nesouměrný jakožto chorobný produkt přírody a to u každého jedince jinak. Proto se každý postižený liší od druhého, byť byli na stejném stupni vývoje. M. Sovák užívá termínu oligofrenie, chápe mentální retardaci jako omezení vývoje všech psychických funkcí, nejvíce však funkcí rozumových. Stanislav Langer vychází ze zkušeností, kdy si rodiče a učitelé vysvětlují pojem mentální retardace jako přechodný stav, který se bude postupně zlepšovat. Tímto termínem se v praxi jednak myslí trvalý mentální defekt, a jednak výchovná zanedbanost bez poškození rozumových schopností. Toto výchovné zanedbání s projevem mentální retardace vzniká sociálními vlivy a nazýváme je pseudooligofrenie. Zatímco opožděnost může být stav přechodný, zvratný, oligofrenie se nedá odstranit, je trvalá. Ale i osoby s mentální retardací se vyvíjejí. Avšak jejich vývoj se brzy zastaví na některém z nižších věkových stupňů mentálně normálních jedinců. Toto zastavení se týká pouze celkové mentální úrovně ve smyslu obecné inteligence tak, jak vyplývá z mezinárodní lékařské nomenklatury, nikoliv však vývoje některých vlastností osobnosti ovlivňovaných působením prostředí. Mentální retardovaný si může vytvářet takové sociální návyky, které mu mohou umožnit i pracovní uplatnění. Z hlediska zvoleného tématu je tato definice pro mou práci důležitá a proto ji uvádím. V populaci se vyskytuje přibližně 3% osob mentálně retardovaných. Procento výskytu připadá na lehkou mentální retardaci. Největší procento mentální retardace je podchyceno ve školním věku. Mentální retardace je vrozená a trvalá. Je to stav nezvratný a prognóza závisí na stupni postižení.

12 2.2 Příčiny mentální retardace Mentální retardace může být způsobena jakoukoli okolností, která naruší vývoj mozku před narozením, během porodu nebo v raném dětství. Je známo několik stovek příčin, ve třetině případů se příčinu nedaří zjistit. Chlapci a dívky bývají postiženi v přibližně stejné míře, občas je uvedena o něco vyšší četnost mentální retardace u dětí mužského pohlaví. Příčinou mentální retardace je postižení CNS. Příčiny mohou být endogenní vnitřní, nebo exogenní vnější. Mentální retardace může být geneticky podmíněna. Jedná se o odlišný počet nebo struktury autozomů ( např. Downův syndrom trisomie 21.chromozomu), nebo odlišný počet či struktura pohlavních chromozomů, genová porucha, polygenně podmíněné omezení intelektového vývoje. Teratogenní vlivy mohou negativně ovlivnit prenatální vývoj jedince.tyto faktory poškozují normální vývoj jedince, působí prostřednictvím organismu matky. Mohou to být faktory fyzikální ( ionizující záření, porodní poškození krvácení do mozku, nedostatek kyslíku ), chemické ( alkohol, léky, drogy, tabák ), biologické ( viry..). Stejně tak může být poškození vývoje sociální. Zde je ovšem možná při správném působení stav zlepšit. Jedná se pseudooligofrenii. Nejedná se zde o poškození CNS. Výzkum prokázal, že až 80 % případů mentální retardace je převážně v pásmu lehkého poškození, má neurčený původ. Nejvyšší procento mentálně postižených najdeme ve školním věku. Lze zabránit mentální retardaci? Výzkum dokázal za uplynulých třiceti letech omezit mnoha případům mentální retardace například díky novorozeneckému monitorování fenylketonurie a vrozené hypotyreózy, či použitím anti-rh globulinu při novorozenecké žloutence. Postupné odstraňování olova z životního prostředí redukuje poškození mozku u dětí. Ranná komplexní prenatální péče a preventivní měření předcházející probíhajícímu těhotenství zvyšují pro ženy možnost mentální retardaci zabránit. Výzkumy pokračují v hledání nových způsobů, jak zabránit mentální retardaci. Rodiče mentálně postižených dětí hledají příčiny, v čem se stala chyba, hledají viníky apod. Tímto trpí celá rodina. Jediná schůdná cesta rodiny, kde se narodilo postižené dítě je, zaktivovat síly a společně se podílet na výchově a vzdělávání.

13 2.3 Klasifikace mentální retardace Mentální retardace představuje snížení úrovně rozumových schopností v psychologii označovaných jako inteligence. Tento velmi často užívaný pojem však dosud nebyl uspokojivě definován a psychologové se již velmi dlouhou dobu pokoušejí o jeho přesnější vymezení. Obecné definice zpravidla chápou inteligenci jako schopnost učit se z minulé zkušenosti a přizpůsobovat se novým životním podmínkám a situacím. Psychologové se neshodují ani v tom, zda inteligence je jednotná vlastnost, kterou už nelze dále analyzovat, či zda se jedná o komplex jednodušších schopností. E. L. Thorndike vystoupil již v roce 1903 s názorem, že inteligence je souhrnem navzájem nezávislých schopností. Rozlišoval tři základní druhy inteligence: 1. abstraktní inteligenci ( projevující se při verbálních a symbolických operacích) 2. mechanickou inteligenci ( schopnost operování s předměty) 3. sociální inteligenci ( schopnost komunikovat s lidmi) Nejznámějším a nejpoužívanějším vyjádřením úrovně inteligence je inteligenční kvocient, zavedený W. Sternem. Vyjadřuje vztah mezi dosaženým výkonem v úlohách odpovídajících určitému vývojovému stupni (mentální věk) a mezi chronologickým věkem ( IQ = (mentální věk x 100)/ chronologický věk). Význam stanovení inteligenčního kvocientu spočívá v tom, že informuje o celkové rozumové úrovni jedince. Neříká však nic o kvalitativních zvláštnostech inteligence konkrétní osoby. Od roku 1992 vstoupila v platnost 10.revize Mezinárodní klasifikace nemocí, která mění dříve užívanou klasifikaci. Mentální retardace se dělí do šesti základních kategorií: Lehká mentální retardace Středně těžká mentální retardace Těžká mentální retardace Hluboká mentální retardace Jiná mentální retardace Nespecifikovaná mentální retardace ( Švarcová, 2001, s. 27 )

14 Stručná charakteristika jednotlivých kategorií Lehká mentální retardace, IQ Lehce mentálně retardovaní jedinci většinou dosáhnou schopnosti užívat řeč účelně v každodenním životě, udržovat konverzaci, i když si mluvu osvojují opožděně. Většina z nich také dosáhne úplné nezávislosti v osobní péči ( jídlo, mytí, oblékání, hygienické návyky) a v praktických domácích dovednostech, i když je vývoj proti normě mnohem pomalejší. Hlavní potíže se u nich obvykle projevují při teoretické práci ve škole. Mnozí postižení mají specifické problémy se čtením a psaním. Lehce retardovaným dětem velmi prospívá výchova a vzdělávání zaměřené na rozvíjení jejich dovedností a kompenzování nedostatků. Většinu jedinců na horní hranici lehké mentální retardace lze zaměstnat prací, která vyžaduje spíše praktické než teoretické schopnosti, včetně nekvalifikované nebo málo kvalifikované manuální práce. U osob s lehkou mentální retardací se mohou v individuálně různé míře projevit i přidružené chorobné stavy, jako je autismus a další vývojové poruchy, epilepsie, poruchy chování nebo tělesné postižení. Středně těžká mentální retardace, IQ U jedinců zařazených do této kategorie je výrazně opožděn rozvoj chápání a užívání řeči a i jejich konečné schopnosti v této oblasti jsou omezené. Podobně je také opožděna a omezena schopnost starat se sám o sebe (sebeobsluhy) a zručnost. Také pokroky ve škole jsou limitované, ale někteří žáci se středně těžkou mentální retardací si při kvalifikovaném pedagogickém vedení osvojí základy čtení, psaní a počítání. Speciální vzdělávací programy mohou poskytnout postiženým příležitost k získání základních vědomostí a dovedností. V dospělosti jsou středně retardovaní obvykle schopni vykonávat jednoduchou manuální práci, jestliže úkoly jsou pečlivě strukturovány a jestliže je zajištěn odborný dohled. V dospělosti je zřídka možný úplně samostatný život. Těžká mentální retardace, IQ Snížená úroveň schopností je v této skupině mnohem výraznější. Většina jedinců z této kategorie trpí značným stupněm poruchy motoriky nebo jinými přidruženými vadami. Možnosti výchovy a vzdělávání těchto osob jsou značně omezené, zkušenosti ukazují, že

15 včasná systematická a dostatečně kvalifikovaná rehabilitační, výchovná a vzdělávací péče může významně přispět k rozvoji jejich motoriky, rozumových schopností, komunikačních dovedností, jejich samostatnosti a celkovému zlepšení kvality jejich života. Hluboká mentální retardace, IQ je nižší než 20 Postižení jedinci jsou těžce omezeni ve své schopnosti porozumět požadavkům či instrukcím nebo jim vyhovět. Většina osob je imobilní nebo výrazně omezená v pohybu. V nejlepším případě jsou schopni pouze neverbální komunikace. Mají nepatrnou či žádnou schopnost pečovat o své základní potřeby a vyžadují stálou pomoc a stálý dohled. Možnosti jejich výchovy a vzdělávání jsou velmi omezené. Chápání a používání řeči je omezeno na reagování na zcela jednoduché požadavky. Lze dosáhnout nejzákladnějších zrakově prostorových orientačních dovedností a postižený jedinec se může při vhodném dohledu a vedení podílet malým dílem na praktických sebeobslužných úkonech. Jiná mentální retardace Tato kategorie by měla být použita pouze tehdy, když stanovení stupně intelektové retardace pomocí obvyklých metod je zvláště nesnadné nebo nemožné pro přidružené senzorické nebo somatické poškození (nevidomí, neslyšící, nemluvící, osoby s autismem.). Nespecifikovaná mentální retardace Tato kategorie se užívá v případech, kdy mentální retardace je prokázána, ale není dostatek informací, aby bylo možno zařadit pacienta do jedné ze shora uvedených kategorií. Nesouvisí s organickým poškozením mozku, ale u nichž k zaostávání vývoje došlo z jiných příčin, než je poškození mozku (sociální zanedbanost, nepodnětné výchovné prostředí, smyslové vady apod.). Nepovažují se za mentální retardaci. Mentální retardace se klinicky projevuje např. : zpomalenou chápavostí, jednoduchostí a konkrétností úsudků sníženou schopností až neschopností mechanickou a logickou pamětí těkavostí pozornosti nedostatečnou slovní zásobou a neobratností ve vyjadřování poruchami vizuomotoriky a pohybové koordinace

16 impulzivností, hyperaktivitou nebo celkovou zpomaleností chování citovou vzrušivostí opožděným psychosexuálním vývojem; zvýšenou potřebou uspokojení a bezpečí

17 3. Charakteristika osobnosti žáka základní školy praktické Problematika mentální retardace se nemůže obejít bez pojmu osobnosti, osobních zvláštností a změn. Vývoj osobnosti je závislý na sociálním prostředí, jehož vnímání dítětem a sociální interakci dítěte a ostatními osobami, dospělými i dětmi, které je obklopují, tedy na vlivech, jež zahrnuje pod pojem psychologické prostředí. Osobnost mentálně retardovaného jedince je vždy jedinečná, a proto i při jeho výchově musíme používat speciální metody a postupy. Na rozdíl od normálního dítěte je možnost u duševně opožděného značně modifikována nejen vzhledem ke snížené inteligenci, ale také zvýšené závislosti na rodině. Žák základní školy praktické se rozumově nachází právě v kategorii Lehké mentální retardaci, kdy IQ dosahuje Tito žáci dovedou v nejlepším případě uvažovat na úrovni dětí středního školního věku. Respektují některá pravidla logiky, ale nejsou schopni uvažovat abstraktně, i v jejich verbálním projevu chybí většina abstraktních pojmů, užívají jen konkrétní označení. Jsou schopni se učit, zvládnou výuku v základní škole praktické či pomocné. Přičemž stále více dětí z pásma podprůměru nestačí zvládat stoupající nároky na obsah školního vzdělání a přestupují do základní školy praktické. Výchova a vzdělávání těchto jedinců je celoživotní proces. Základem výchovy je především rodina, stejně tak speciální školy a především kvalifikovaní speciální pedagogové se podílí na výchově i na vzdělávání. O zařazení dítěte na základní školu praktickou rozhoduje ředitel příslušné školy, většinou na základě pedagogicko-psychologického vyšetření a souhlasu rodičů. V současné době musí mít dítě doporučení pedagogicko-psychologické poradny, nestačí pouze požadavek rodičů. V některých oblastech může docházet k některým specifickým odlišnostem při zařazování dětí do základních škol praktických. Jde o vřazování velkého počtu romských dětí na základní školy praktické, a to ve většině případů na žádost rodičů.

18 3.1 Čití a vnímání Poznání člověka začíná názorným poznáváním : vnímáním a představami. Vnímání je základem všeho poznávání, ostatní poznávací procesy zpracovávají údaje získané vnímáním. Ve vnímání se rozlišuje vjem, který znamená obraz předmětu nebo procesu jako celku, dále počitek, který znamená obraz některého jednotlivého znaku vnímaného předmětu. Základem vnímání je vytváření zásoby podmíněných reflexů. Dítě se rodí pouze s nevelkou zásobou vrozených nepodmíněných reflexů, ale od prvních dnů života si postupně vytváří velkou zásobu podmíněných reflexů. U většiny dětí je tento proces bouřlivý a rychlý. U mentálně retardovaného dítěte se nové spoje vytvářejí značně pomaleji. Když si vytvoří, bývají nepevné a křehké. Tato slabost spojovací funkce mozkové kůry je nejdůležitější zvláštností vyšší nervové činnosti mentálně retardovaného jedince. Díky zhoršenému funkčnímu stavu mozkové kůry se snižuje práceschopnost nervových buněk a i po nevelkém zatížení dochází k tzv. ochrannému útlumu. Sklon ke vzniku ochranného útlumu mají v určité míře všichni žáci základní školy praktické. Dalším charakteristickým prvkem je převaha 1.signální soustavy nad 2. signální soustavou. Zatímco u normálního dítěte začíná mít slovo řídící určující úlohu velmi brzy, mentálně retardované dítě se více řídí, názorovými vjemy než slovní instrukcí. Obrysy vnějšího světa pak vystupují před dítětem nejasně a mlhavě, velmi pomalu se prodírají do jeho vědomí a těžko se upevňují v jeho představách. Zrakové vnímání Mezi základní zvláštnost zrakového vnímání těchto dětí patří jeho zpomalenost ( potřeba delšího reakčního času na utvoření vjemu), dále pak postižení zrakové syntézy ( k pragnantnosti tvaru je zapotřebí co nejvíce bodů) a konečně také porucha zrakové analýzy ( potíže s členěním celostného podnětového vzoru, vyčlenění figury z pozadí a jejich vzájemné rozlišení). Tyto problémy pak mají za následek potíže ve výuce čtení a psaní, potíže se školní úspěšností vůbec. Výcvik zrakového vnímání zahrnuje poznávání barev, tvarů, velikosti a prostorovou orientaci. Pro poznávání barev je nejvhodnějším výchozím prostředkem přírodního prostředí, z vyučovacích předmětů je to právě také pracovní vyučování.

19 Sluchové vnímání Sluchové vnímání těsně a bezprostředně souvisí s rozvojem řeči a tím s rozvojem duševního vývoje. Dítě s mentální retardací má zpožděnou a zhoršenou diferenciaci jednotlivých hlásek. Míra opoždění je přímo úměrná stupni postižení. Žáci základní školy praktické ji většinou dobře zvládají ve třídě. Stejné opoždění zaznamenáváme i u sluchové analýzy a syntézy ( v praxi se jedná o malou schopnost rozložit slovo na hlásky analýza a potíže se syntézou při skládání hlásek do slabik a slov). Stav sluchového vnímání ovlivňuje i orientaci člověka v okolním prostředí. Podle zvuku najde předmět, který mu upadl, slyší jedoucí automobil, určuje přesnost stroje, ne kterém pracuje, apod.. Hmat Zrakové a sluchové vnímání je daleko více využívanější při vyučování než hmat. Je to velká chyba, jelikož i hmatové vnímání je nutné u dětí s mentální retardací plně rozvíjet. Hmat je také brána vstupu k informacím. 3.2 Paměť a pozornost Paměť Díky paměti si dítě uchovává a zobecňuje minulou zkušenost, získává vědomosti a dovednosti. Slabost spojovací funkce mozkové kůry i zde podmiňuje malý rozsah a pomalé tempo vytváření nových podmíněných spojů a také jejich nepevnost. Mentálně retardované děti si osvojují všechno nové pomalu, pamatují si jen po mnoha opakování, ale rychle zapomínají osvojené a nedovedou včas využít získaných vědomostí a dovedností v praxi. Převažuje paměť mechanická a lze jí kompenzovat nedostatky v logickém usuzování. Paměť bývá oslabena ve všech fázích vštípivosti ( ta je velice často negativně ovlivněna koncentrací pozornosti), uchování ( rychlé zapomínání) a vybavování ( které bývá pomalé, nepřesné).

20 Pozornost I vlastnostmi pozornosti jsou ovlivněny zvláštnostmi vyšší nervové soustavy. Rozsah pozornosti je úzký, pozornost je nestálá, rozptýlená, kolísavá, snadno odklonitelná a lehce unavitelná. Rovnoměrně s těžším stupněm defektu se zhoršuje výkon pozornosti. Mentálně retardovaní žáci mají sníženou schopnost rozdělovat pozornost. Proto způsobuje těmto žákům problémy ve vyučovacích předmětech. Nejsou schopny záměrné pozornosti, která je potřeba právě k učení a jiných podobných činností. 3.3 Myšlení a řeč Myšlení Na celkovém obrazu mentální retardace je nejnápadnější úroveň myšlení. Myšlení se u těchto dětí vyznačuje většinou velkou konkrétností a malou schopností zobecňování. Úroveň rozvoje myšlení je dána schopností dítěte rozlišovat podstatné od nepodstatného, celkovou ochotou řešit myšlenkové úkoly a ochotou vůbec přemýšlet. Tito jedinci často dávají přednost mechanickému opakování a přejímání názoru druhých. U mentálně retardovaného žáka převažuje konkrétní myšlení nad abstraktním. Je těžkopádné, rigidní, povrchní, s nedostatkem kritičnosti a je ovlivněno emocemi. Typická je nedostatečná motivace k myšlení ( stereotyp). Řeč Řeč se vyvíjí opožděně a je postižena po stránce formální i obsahové, ve složce receptivní i expresivní. Nepoměr nacházíme mezi aktivní a pasivní slovní zásobou. Porozumění řeči je omezené. Nacházíme často mluvní stereotypy, které bývají neadekvátní situaci. Dlouho přetrvává ve vývoji dyslálie, artikulační neobratnost, agramatismy. Formální složku řeči negativně ovlivňují poruchy jemné motoriky mluvidel, motorické koordinace mluvidel a poruchy sluchové percepce. Žáci základních škol praktických jsou schopni řečové komunikace, používat řeč pro funkci sdělovací a dorozumívací. Slovní zásoba těchto dětí bývá většinou menší. Nejnápadnější nedostatky slovní zásoby se projevují v používání podstatných jmen abstraktního významu, přídavných jmen a sloves. Při označování činnosti žáci často setrvávají pouze u použití

21 několika sloves. Tak např. při popisu pracovního postupu používají místo sloves přesně vymezeného významu sloveso dělat ( místo řezal, uřezal, slepil.). U těchto dětí se také setkáváme s poruchami výslovnosti. Na základních školách praktických je proto předmět Řečová výchova, který se individuálně věnuje logopedické péči. Vyučuje se v ročníku dvěma hodinami týdně. Tím je organizačně zajištěna péče o správný řečový vývoj mentálně retardovaných žáků. Nedostatky řečového vývoje značně ztěžují komunikaci těchto dětí s okolím. Řečové poruchy mohou mít negativní vliv na různé stránky osobnosti těchto dětí. Může vzniknout nemluvnost, nejistota nebo snížené sebevědomí. 3.4 Volní a citová oblast Poznatky o vůli žáka získáváme z jeho pozorování v průběhu učení, práce a hry. V této oblasti jsou tito jedinci nevyzrálí, mají časté výkyvy nálad se sklony k afektům. Mají sníženou schopnost adekvátního volního jednání. Je známo, že jednání mentálně retardovaného dítěte je často podřízeno bezprostředním vlivům okolní situace nebo jeho afektivními impulsy. Sebehodnocení se vyznačuje nekritičností, je odkázáno na hodnocení druhých. Zvláštnostmi volních vlastností těchto dětí jsou nesamostatnost, neiniciativnost, neschopnost čelit pokušením, nekritické přijímání pokynů druhých, sugestibilita a přizpůsobováním se nejbližším motivům. Volní vlastnosti rozvíjíme spíše ve sportovní činnosti, hrách a v konkrétních pracovních činnostech než v činnostech poznávacích. Potřeba citové jistoty a bezpečí bývá u lehce mentálně retardovaných velmi silná. Citová jistota, daná vztahem s blízkým člověkem, je v tomto případě ještě důležitější, protože může sloužit jako zdroj rovnováhy, narušované pocitem ohrožení okolním světem, který je pro postiženého obtížně srozumitelný. 3.5 Motorický vývoj Z odborné literatury lze vyčíst, že u těchto dětí se objevují poruchy motoriky ojediněle. Často však dochází k opoždění motorického vývoje, setkáváme se s poruchami jemné motoriky a pohybové koordinace, které můžeme pozorovat i v pracovních činnostech. Motorika je často spojena s úrovní zrakového vnímání a spojením pohybu zraku. Může se objevovat nekoordinovanost pohybů způsobená nějakým přídavným nervovým nebo jiným

ÚVOD DO SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

ÚVOD DO SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY 1 ÚVOD DO SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Doc. PhDr. Iva Švarcová, CSc. Praha, VŠCHT 2015 Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (Registrační číslo projektu: CZ.2.17/3.1.00/36318) 2 Obsah: 1. Speciální

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Brno 2005 Karel Mach 1 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Pedagogická fakulta KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY V růžovém sadu Diplomová práce Vedoucí

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM DIPLOMOVÁ PRÁCE BRNO 2007 VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE: PhDr. Mgr. Barbora

Více

Praha & EU: Investujeme do Vaší budoucnosti EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND. Psychopedie. zpracovala: Mgr. Daniela Prokopová

Praha & EU: Investujeme do Vaší budoucnosti EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND. Psychopedie. zpracovala: Mgr. Daniela Prokopová Psychopedie zpracovala: Mgr. Daniela Prokopová 1 Psychopedie část 1. Psychologická charakteristika lidí s mentálním postižením Za mentálně retardované (postižené) se považují takoví jedinci (děti, mládež

Více

Spare time activities of mental-retarded people

Spare time activities of mental-retarded people Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Sociálních studií a speciální pedagogiky Studijní program: Speciální pedagogika Studijní obor (kombinace): Speciální

Více

14.2. Pracovní rehabilitace...35 14.3. Výhody pro zaměstnavatele zaměstnávající zdravotně postižené jako součást motivace...36 14. 3. 1.

14.2. Pracovní rehabilitace...35 14.3. Výhody pro zaměstnavatele zaměstnávající zdravotně postižené jako součást motivace...36 14. 3. 1. OBSAH OBSAH...3 0. Úvod...5 1. Charakteristika mentálního postižení...6 2. Snaha o integraci...7 3. Právo lidí s mentálním postižením na práci...7 4. Klasifikace mentální retardace...9 4.1. Lehká mentální

Více

ZÁ KLADY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

ZÁ KLADY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Tvorba a realizace kurzů zaměřených na práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pro pedagogické pracovníky středních škol a druhého stupně základních škol reg. č.: CZ.1.07/1.3.13/03.0016 ZÁ KLADY

Více

Vzdělávání osob s mentálním postižením na Olomoucku

Vzdělávání osob s mentálním postižením na Olomoucku Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Bakalářská práce Vzdělávání osob s mentálním postižením na Olomoucku Erika Sychrová, DiS. Katedra: Katedra sociální pedagogiky Vedoucí práce: Mgr.

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky Bakalářský studijní program: Sociální péče Studijní obor: Sociální pracovník Kód oboru: 7502R022 Název

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA 2009-2011 DIPLOMOVÁ PRÁCE. Bc. Hana Číšecká

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA 2009-2011 DIPLOMOVÁ PRÁCE. Bc. Hana Číšecká UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA Magisterské/kombinované studium 2009-2011 DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Hana Číšecká Grafomotorická příprava na výuku matematiky na základní škole speciální Praha 2011 Vedoucí

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky Studijní program: Předškolní a mimoškolní pedagogika Studijní obor: Speciální pedagogika pro učitelky

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Ústav speciálněpedagogických studií HANA ČÍŠECKÁ

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Ústav speciálněpedagogických studií HANA ČÍŠECKÁ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií HANA ČÍŠECKÁ III. ročník kombinované studium Obor: Speciální pedagogika předškolního věku ROZVOJ GRAFOMOTORIKY U

Více

Poruchy a handicapy limitující pracovní uplatnění

Poruchy a handicapy limitující pracovní uplatnění Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Poruchy a handicapy limitující pracovní uplatnění Bakalářská práce Autor: Michaela Poláchová Ekonomika a management zdravotních a sociálních

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta. Katedra speciální pedagogiky

MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta. Katedra speciální pedagogiky MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky Speciálně pedagogická diagnostika žáků odborného učiliště v poradenské praxi Brno 2006 Vedoucí bakalářské práce: PaedDr. Jan Šťáva,

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Edukace žáků s Downovým syndromem v základní škole speciální Diplomová práce Brno 2008 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Dagmar Přinosilová,

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta

MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky Školní vzdělávací program Základní školy speciální Jihlava Diplomová práce Brno 2009 Vedoucí diplomové práce: Prof. PhDr. Marie Vítková,

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Bakalářská práce 2013 Pavlína Horká UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav speciálně pedagogických studií Sexualita u osob s mentálním

Více

Možnosti integrace a vzdělávání autistických dětí

Možnosti integrace a vzdělávání autistických dětí Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Možnosti integrace a vzdělávání autistických dětí Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Jitka Havlíčková Vypracovala: Lenka Najmanová Čelákovice

Více

-1- MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY. Camphill jako alternativa péče o lidi s mentálním postižením

-1- MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY. Camphill jako alternativa péče o lidi s mentálním postižením MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Camphill jako alternativa péče o lidi s mentálním postižením Bakalářská práce Brno 2007 Vedoucí bakalářské práce : PhDr. Barbora Bazalová,

Více

Pedagogika 2. ročník Sociální činnost

Pedagogika 2. ročník Sociální činnost Pedagogika 2. ročník Sociální činnost Mgr. Eva Juríková 1. vydání Učební a studijní texty vzniklé v rámci projektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK vydalo SOU a SOŠ SČMSD, Lomnice

Více

1 SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A JEJICH ETIOLOGIE. 1.1 Specifické poruchy učení definice, klasifikace

1 SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A JEJICH ETIOLOGIE. 1.1 Specifické poruchy učení definice, klasifikace 8 1 SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A JEJICH ETIOLOGIE 1.1 Specifické poruchy učení definice, klasifikace V odborné literatuře pedagogické, psychologické se setkáváme s termínem specifické poruchy učení a chování,

Více

Specifické poruchy učení a chování v inkluzivním prostředí školy

Specifické poruchy učení a chování v inkluzivním prostředí školy Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Primárního vzdělávání Studijní program: Učitelství pro ZŠ Studijní obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ Specifické poruchy

Více

ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA EDUKACE ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA EDUKACE ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA EDUKACE ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI EVA ZEZULKOVÁ MARTIN KALEJA CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, BŘEZEN 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo

Více

S P E C I Á L N Í P E D A G O G I K A P S Y C H O P E D I E

S P E C I Á L N Í P E D A G O G I K A P S Y C H O P E D I E ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Katedra speciální a sociální pedagogiky S P E C I Á L N Í P E D A G O G I K A P S Y C H O P E D I E S T U D I J N Í T E X T Mgr. Vladimír

Více

Příručka o práci asistenta pedagoga

Příručka o práci asistenta pedagoga Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469350116 www.spzs-skutec.cz Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.29/01.0003 Název: Využívání nových metod a forem práce u žáků

Více

INOVATIVNÍ METODY V PROCESU KURIKULÁRNÍCH ZMĚN DNEŠNÍ ŠKOLY INNOVATIVE METHODS IN THE PROCESS OF CURRICULAR CHANGES IN TODAY S SCHOOLS

INOVATIVNÍ METODY V PROCESU KURIKULÁRNÍCH ZMĚN DNEŠNÍ ŠKOLY INNOVATIVE METHODS IN THE PROCESS OF CURRICULAR CHANGES IN TODAY S SCHOOLS Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Pedagogiky a Psychologie Studijní program: Učitelství pro 2. stupeň ZŠ Studijní obor: Anglický jazyk Občanská výchova

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Ústav speciálněpedagogických studií. Bc. Zdenka Ouhelová 3. ročník Obor: Speciální pedagogika

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Ústav speciálněpedagogických studií. Bc. Zdenka Ouhelová 3. ročník Obor: Speciální pedagogika UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií Bc. Zdenka Ouhelová 3. ročník Obor: Speciální pedagogika METODY DRAMATICKÉ VÝCHOVY V ROZVOJI KOMUNIKACE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO

Více

IKS - SPECIÁLNĚ-PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA A PORADENSTVÍ

IKS - SPECIÁLNĚ-PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA A PORADENSTVÍ IKS - SPECIÁLNĚ-PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA A PORADENSTVÍ Student by měl absolvováním předmětu: 1. Získat teoretické znalosti z oblasti diagnostiky a poradenství. 2. Získat přehled o základních diagnostických

Více

VOLNÝ ČAS A ZÁJMOVÉ AKTIVITY V DĚTSKÝCH DOMOVECH. Diplomová práce

VOLNÝ ČAS A ZÁJMOVÉ AKTIVITY V DĚTSKÝCH DOMOVECH. Diplomová práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií IVETA KLEPKOVÁ Obor: Pedagogika sociální práce VOLNÝ ČAS A ZÁJMOVÉ AKTIVITY V DĚTSKÝCH DOMOVECH Diplomová práce

Více

Projekt volnočasové aktivity pro děti s mentálním postižením. Bc. Alžběta Šiková

Projekt volnočasové aktivity pro děti s mentálním postižením. Bc. Alžběta Šiková Projekt volnočasové aktivity pro děti s mentálním postižením Bc. Alžběta Šiková Diplomová práce 2009 ABSTRAKT V diplomové práci zpracovávám projekt volnočasové aktivity pro děti s mentálním postižením.

Více