EXKURZE V KONTEXTU REFORMY VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V ČESKÉ REPUBLICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EXKURZE V KONTEXTU REFORMY VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V ČESKÉ REPUBLICE"

Transkript

1 R P Z NA M Ý N E Ř Ě M ZA M Í Z R U K X E K L Á U MAN A N Á V CO UČ Í ITE A V E DŘ LE PR I R P FI RZ Y U D O K O PR EX ÁV L N K É UÁ TY N CK R A I A D M K TO VNÍ E M CO A PR MY RO O ŽÁ KY

2 EXKURZE V KONTEXTU REFORMY VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V ČESKÉ REPUBLICE FIRMA ÚVOD Cesta dřeva MANUÁL K EXKURZÍM DO DŘEVOZPRACUJÍCÍCH FIREM je určen UČITELŮM základních škol, kteří chtějí rozvíjet praktické vzdělávání o dřevu, stejně jako i PRACOVNÍKŮM VE FIRMÁCH, jež vnímají důležitost spolupráce se školami. Manuál poskytuje učitelům smysluplný rámec exkurze, který je v souladu s cíli a nástroji současného vzdělávání na ZŠ. Firmám dává základní přehled o současné reformě vzdělávání v České republice. Manuál zasazuje exkurze do kontextu reformy a zdůrazňuje některé zásadní body ( ideální exkurze ), které exkurzi v provozu firmy činí pro žáky přínosnou a smysluplnou aktivitou, jenž přispívá k rozvoji jejich znalostí a dovedností. RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM A CÍLE ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Na základních školách (ZŠ) dochází v posledních několika letech k výrazným změnám v principech a pojetí vzdělávání. Nové principy vycházejí z Národního programu rozvoje vzdělávání (Bílá kniha) a týkají se nejen ZŠ, ale postupně by se měly promítnout do školských dokumentů a hlavně do výuky všech stupňů vzdělávání (pro žáky od 3 do 19 let). Pro ZŠ je nově závazný tzv. RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (RVP), který vymezuje základní pravidla, principy a náplň vzdělávání žáků ZŠ, ale neříká konkrétně, jak má škola ve vzdělávání postupovat. Každá ZŠ má tak velký prostor pro vymyšlení a zformulování vlastního ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU (ŠVP), v podstatě vlastních osnov, podle kterých se pak řídí. ŠVP vzniká ve spolupráci učitelů a vedení školy a měl by zohledňovat podmínky a zaměření školy a specifika žáků. CÍLE ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké životu a na praktické jednání. Zdroj: Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2005, s. 12 Mezi KLÍČOVÉ KOMPETENCE, tedy pro život důležité schopnosti, dovednosti a postoje, které má žák v průběhu základního vzdělávání rozvíjet, patří: Kompetence k učení žák je motivován pro celoživotní učení a osvojí si strategie učení. Kompetence k řešení problému žák využívá tvořivé myšlení a logické uvažování, řeší problémy. Kompetence komunikativní žák všestranně, účinně a otevřeně komunikuje. Kompetence sociální a personální žák je vnímavý sám k sobě, k lidem, prostředí i přírodě a tolerantní a ohleduplný k jiným kulturám a duchovním hodnotám. Kompetence občanské žák je samostatným a zodpovědným občanem Kompetence pracovní žák rozvíjí vlastní schopnosti a uplatňuje je při rozhodování o své profesi. Rozvíjení klíčových kompetencí by mělo probíhat během vzdělávání, kdy si žáci též osvojují oborové vědomosti a dovednosti. Cílem ovšem už nadále není naučit žáky učivo, ale rozvíjet je po všech stránkách. Jaké strategie k tomu škola použije, závisí na ní. Kromě učiva, které je sdruženo do tematických vzdělávacích oblastí (např. Člověk a svět práce, Člověk a příroda), se kurikulem prolínají tzv. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA. Všech 6 průřezových témat má společný motiv zabývají se aktuálními problémy současného světa a formují žáka v oblasti osobních postojů a hodnot. 1

3 PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: FIRMA Osobnostní a sociální výchova Výchova demokratického občana Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Multikulturní výchova Environmentální výchova Mediální výchova Sdružení TEREZA se svým zaměřením specializuje na průřezové téma ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA (EV). Nabízí školám krátkodobé i dlouhodobé programy a vzdělávací materiály, které školám umožňují začlenit průřezové téma EV do školního vzdělávacího programu a do výuky. Rozsáhlé téma LES představuje Sdružení TEREZA ve dvou dlouhodobých programech, do kterých se školy mohou zapojit: Program Les ve škole škola v lese a Program Za tajemstvím dřeva, jehož součástí je i manuál Cesta dřeva. Obrázek níže znázorňuje dílčí cíle a nástroje programu Za tajemstvím dřeva. Exkurze a výukový materiál Cesta dřeva patří mezi nástroje, které mohou školy využít. NÁSTROJE: Pracovní listy a metodika Za tajemstvím dřeva CÍLE: Rozvíjet vzdělávání o dřevu a o lese na základních školách v ČR CESTA DŘEVA manuál k exkurzím Semináře pro učitele ze ZŠ Poskytnout dětem informace o dřevu a zážitky s prací se dřevem Příručka dobré praxe z pilotního ročníku projektu Za tajemstvím dřeva Informační a konzultační servis určený školám EXKURZE do dřevozpracujících firem Hodnocení školního portfolia témat a aktivit na téma dřevo Školní miniprojekt se dřevem Workshopy se dřevem určené dětem lesnicko-dřevařský vzdělávací portál Formovat postoje žáků k lesu jako cennému ekosystému a ke dřevu jako obnovitelné surovině Posílit vztahy mezi ZŠ a místními dřevozpracujícími firmami, řemeslníky, středními školami a dalšími subjekty Propojovat ve vzdělávání učitelů a dětí environmentální, ekonomiské a sociální aspekty lesa Získávat učitele pro hlubší zapojení do projektu a vést je k dlouhodobému a cílenému zájmu o téma dřevo PROČ SE V RÁMCI VZDĚLÁVÁNÍ O DŘEVĚ ZAMĚŘUJEME I NA EXKURZE? Exkurze logicky navazuje na teorii, kterou žáci probírají ve škole (např. informace o zpracování dřeva), žáci mají možnost ověřit si informace v praxi. Promyšleně naplánovaná exkurze umožňuje praktické učení, učení se zkušeností, kdy žák získává poznatky spjaté s realitou. Exkurze v prostředí firmy přispívá k rozvoji pracovních kompetencí žáka (rozhodování o volbě povolání), spadá do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Exkurze poskytuje příležitost pro aplikaci a rozvoj environmentální gramotnosti, a to zejména v oblastech: původ věcí a životní cyklus výrobku (life-cycle), dřevo jako obnovitelná surovina, technologie a jejich vliv na životní prostředí. Exkurze rozvíjí spolupráci a partnerství mezi školou a firmou, tolik žádoucí v místní komunitě. 2

4 IDEÁLNÍ EXKURZE Nové pojetí vzdělávání poskytuje žákům prostor pro objevování souvislostí, praktické učení na základě vlastní zkušenosti a vztahování učené látky k sobě samému. Do kontextu RVP proto svým zaměřením zapadají i EXKURZE V DŘEVOZPRACUJÍCÍCH VÝROBÁCH či TERÉNNÍ EXKURZE DO LESA. Aby však účelně naplňovaly své poslání, je třeba je promyšleně začlenit do výuky na ZŠ. Exkurze by neměla být nahodilou návštěvou firmy XY, kdy žáci ani netuší, proč na exkurzi mají jít a co si z ní mají odnést. IDEÁLNÍ EXKURZE je připravena a proběhne tak, aby se maximálně přiblížila následujícím bodům: Žák ví, kam a proč jde na exkurzi a jak se téma exkurze vztahuje k výuce a jemu samotnému. Žák se během exkurze aktivně zajímá o to, co vidí okolo sebe. Na základě předem připravených úkolů či zadání sám či v týmu objevuje a objasňuje si téma exkurze za asistence průvodce a učitele. Žák má po skončení exkurze možnost reflexe a upevnění naučeného při další výuce. Žák dále rozvíjí obsah exkurze navazujícím tématem či aplikací získaných vědomostí a dovedností v praxi. Ideální exkurze by vždy měla být připravena ve spolupráci firmy (pověřená osoba, průvodce) a školy (učitel) a přizpůsobena výukovým cílům, skupině žáků a možnostem firmy. FIRMA UČITEL PRŮVODCE by měl Znát věk a počet žáků a přizpůsobit tomu charakter exkurze (např. mluvit jazykem, kterému rozumějí děti ve věku let, určit vhodnou délku exkurze, formulovat pravidla bezpečného pohybu v provozu). Od učitele získat dopředu informace, co již o tématu žáci vědí a co bude jejich úkolem v průběhu exkurze (např. požádat učitele o kopii pracovních listů, zeptat se ho, jak by podle něj exkurze měla probíhat). Při exkurzi umožnit žákům, aby pracovali metodami, které učitel pro exkurzi zvolil. Nejlépe přímo žáky podporovat v jejich činnosti a spolupracovat s nimi (umožnit např. práci v týmu, pořizování fotografií, kladení otázek, diskusi). Informovat průvodce o skupině, která na exkurzi přijde (minimálně věk a počet dětí), a dát včas firmě vědět, pokud se některé skutečnosti změní. Znát charakter provozu, nejlépe ho sám navštívit i s průvodcem, a přizpůsobit tomu aktivity během exkurze (např. zda je provoz hlučný, zda bude exkurze probíhat venku či uvnitř). UČITEL by měl Informovat žáky o tématu exkurze a její délce, pravidlech či specifických požadavcích při exkurzi, které se dozvěděl od průvodce (např. výskyt alergenních látek v provozu, nutnost pevné obuvi). Domluvit se s průvodcem na průběhu exkurze, vysvětlit mu cíl, který exkurze má splnit. Seznámit ho s metodami a formou práce, kterou žáci budou během exkurze používat (např. uvést příklad 1 aktivity, poskytnout pracovní list). Po celou dobu exkurze spolupracovat s průvodcem a usměrňovat žáky v jejich aktivitách, pokud je to zapotřebí. 3

5 FIRMA UČITEL EXKURZE KROK ZA KROKEM 1. KROK PLÁNOVÁNÍ KDO: učitel(é), vedení školy, (firma) CÍL: Logicky začlenit exkurzi do výuky, projektu, aktivit školy. Řešíme cíl, téma a metodiku exkurze, vybíráme cílovou skupinu žáků, plánujeme, kolik času chceme exkurzi věnovat, přemýšlíme o začlenění exkurze do výuky, vybíráme jakou firmu oslovit. 2. KROK ORGANIZACE A PŘÍPRAVA KDO: učitel = garant exkurze, firma CÍL: Domluvit konkrétní exkurzi ve firmě a zajistit při ní podmínky vyhovující žákům, učiteli i firmě. Vyhledáme kontakt na firmu, domluvíme se s firmou, popř. ji osobně navštívíme. Domluvíme termín a program exkurze (co je cílem exkurze, příklad aktivit, okruhy otázek, na co se žáci budou ptát, materiál - prospekty či vzorky surovin / výrobků), kdo bude průvodce, jak bude zajištěna doprava, bezpečnost, zda se může v provozu fotit či natáčet aj. 3. KROK MOTIVACE A EVOKACE KDO: učitel, žáci CÍL: Žáci vědí kam a proč jdou na exkurzi, mají zájem aktivně pracovat během exkurze. Téma exkurze se objeví ve výuce cílové skupiny, učitel motivuje žáky k exkurzi. Žáci zjišťují, co již o tématu vědí. 4. KROK EXKURZE KDO: žáci, učitel, průvodce z firmy CÍL: Žáci aktivně poznávají prostředí provozu firmy - technologie, výrobky, suroviny, techniku, lidi a rozvíjejí své dovednosti. Průvodce ukazuje provoz firmy skupině, žáci pracují s kartou k exkurzi a plní úkoly, učitel spolupracuje s průvodcem a usměrňuje žáky. 5. KROK REFLEXE A APLIKACE KDO: žáci, učitel CÍL: Žáci reflektují exkurzi, využívají získané poznatky. Učitel navazuje na exkurzi ve výuce, žáci reflektují exkurzi, zjišťují, co se dozvěděli nového, aplikují získané poznatky, zpracují výstupy z exkurze a prezentují je. Zapojit mohou celou komunitu školy, pokud je to vhodné. 6. KROK ZHODNOCENÍ KDO: žáci, učitel, vedení školy, firma A) Učitel a žáci hodnotí exkurzi, žáci hodnotí svůj výkon při exkurzi (sebehodnocení). B) Učitel, vedení školy a firma hodnotí exkurzi: Splnila exkurze očekávání? Podařilo se dojít k cíli? Co přinesla exkurze žákům / učiteli / firmě? Jak by se dala exkurze zlepšit? CÍL: Zjistit, jaký efekt měla exkurze pro žáky. Pojmenovat přínosy a slabé stránky exkurze. 4

6 JAK PRACOVAT S MANUÁLEM Manuál Cesta dřeva obsahuje metodické návody k 5 tematickým exkurzím. Každé téma je zpracováno v jedné kapitole, která popisuje nejen vlastní exkurzi, ale i předcházející a navazující aktivity související s tématem exkurze. Exkurze spolu navzájem souvisí, témata na sebe logicky navazují nebo se doplňují. TÉMATA KAPITOL: 1. Těžba dřeva a obnova lesa 2. Pilařský provoz 3. Truhlářství / výroba nábytku 4. Výroba papíru 5. Dřevotřískové desky a dýhy UČITEL Cílem je, aby všechny exkurze myšlenkově skládaly žákům obraz cesty dřeva z lesa až do našich domácností. Žáci mají k dispozici KARTU K EXKURZI, což je vždy list A4 ke každé exkurzi. Podrobný METODICKÝ NÁVOD k jednotlivým úkolům je určen učiteli, popisuje krok za krokem, jaké úkoly žáci plní a co je k tomu potřeba. Stejně tak může být inspirativní i pro firmy. Průvodce si například lépe představí jak exkurzi připravit, pokud si přečte zadání úkolů a projde si kartu, se kterou budou žáci během exkurze pracovat. Co žáci budou na konkrétní exkurzi dělat, vždy samozřejmě závisí na domluvě učitele a průvodce. METODICKÉ NÁVODY PRO UČITELE Metodika k exkurzi je vždy rozdělena na tři části: 1. VE TŘÍDĚ, 2. NA EXKURZI, 3. ZPĚT VE TŘÍDĚ. V první části naleznete aktivity, které představují úvod do tématu a připravují žáky na exkurzi. Druhá část se týká aktivit, které žáci realizují přímo na exkurzi. Třetí část pak slouží k reflexi exkurze, prohloubení tématu, aplikaci získaného nebo ke zpracování výstupů z exkurze a jejich prezentaci. Řazení aktivit v kapitole není náhodné. Aktivity v rámci kapitoly dávají dohromady smysluplný celek, proto je vhodné použít je postupně všechny a provádět je tak jak jdou za sebou. Jak začlenit exkurze do výuky? Nebude to příliš časově náročné? TIP Exkurze a aktivity s nimi spojené jsou časově náročné. Jednotlivá témata lze rozložit v průběhu školního roku nebo i více let. Například na Základní škole v Solnici si nastavili systém, kdy v každém ročníku žáci projdou určitým typem exkurze. Žáci 6. tříd měli exkurzi do lesa, žáci 7. tříd navštívili pilu, žáci 8. ročníku viděli výrobu překližky a žáci z 9. tříd zkoumali, jak se vyrábí dřevěná okna, a také viděli při práci tesaře. Žák tedy v průběhu 2. stupně postupně absolvuje cestu dřeva. Pozn. Většina aktivit je navržena podle TŘÍFÁZOVÉHO MODELU UČENÍ E U - R (evokace - uvědomení - reflexe), který patří do konstruktivistického směru pedagogiky. Podrobnosti (nejen) o třífázovém modelu učení a použitých metodách se dozvíte na stránkách programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení (http://www.kritickemysleni.cz/klisty.php?co=klisty22_eur). 5

7 UČITEL KARTA PRO ŽÁKY Ke každé exkurzi přísluší jedna karta, se kterou žáci pracují před exkurzí, v jejím průběhu i po ní. Jedna strana karty je průvodcem exkurzí a žákovým pracovním prostorem zapisuje si sem poznámky, zamýšlí se nad otázkami. Druhá strana karty, která má podobu obrázku, slouží k reflexi exkurze žákem a hodnocení žáka (více k hodnocení viz níže). Hodnocení je řízeno učitelem. Karta slouží jak žákovi, tak učiteli, který podle ní sleduje výkon žáka. Na co při exkurzi nezapomenout? TIP TIP Žákům se na exkurzi hodí tužka a tvrdé desky (karton, velký sešit aj.), které slouží jako podložka při zapisování do karet. Pokud si žáci karty podepíší hned, jak je dostanou do ruky, nebudou si je pak navzájem plést. Karta je žákovým soukromým průvodcem exkurzí. Upozorněte žáky, že s kartou budou pracovat i po skončení exkurze. Vhodným pomocníkem při exkurzi je digitální fotoaparát, popřípadě mobil s fotoaparátem. HODNOCENÍ A SEBEHODNOCENÍ ŽÁKA Významnou součástí procesu učení při exkurzi je žákova reflexe a hodnocení exkurze. Hodnocení je v manuálu na dvou místech: 1) K hodnocení toho, co si žák z exkurze odnesl, slouží druhá strana karty k exkurzi. Tato část hodnocení poskytuje učiteli informaci o tom, CO SE ŽÁK NAUČIL. V obrázku na kartě jsou připraveny otázky vztahující se k tématu a volné místo, do kterého žák vpisuje svou odpověď. Hodnocení lze zařadit ihned po exkurzi nebo až nakonec po probrání celého tématu, podle toho, kdy se žáci otázkami zabývali. Pokud žáci neměli příležitost se některými otázkami zabývat, nemá význam žáky hodnotit podle odpovědí na tyto otázky. 2) Druhou neméně důležitou částí je HODNOCENÍ PRŮBĚHU EXKURZE, PŘÍNOSU EXKURZE PRO ŽÁKA A SEBEHODNOCENÍ ŽÁKA. Tato část je zařazena na konci metodiky každé kapitoly. Je formulována z pohledu žáka, většinou jde o doplňování otevřených otázek nebo zaznamenávání odpovědí na škálu o dvou pólech. Při formulaci odpovědí se žák znovu zamýšlí nad exkurzí a vlastním výkonem. Žáci vyplňují hodnocení anonymně, učitel tak zjistí upřímnější odpovědi. Hodnocení od všech žáků v souhrnu vypovídá o průběhu a úspěšnosti exkurze z pohledu skupiny. Učitel provádí hodnocení s žáky dle podmínek a časových možností buď na konci exkurze, nebo až ve třídě, a to co nejdříve po exkurzi. Otázky a body v obou typech hodnocení jsou navržené tak, aby odrážely témata probíraná při exkurzích a aktivitách zmíněných v manuálu. Pokud je třeba, učitel si sám upravuje otázky a body hodnocení podle obsahu a rozsahu svých vlastních témat. Navržené hodnocení slouží jako inspirace. 6

8 1. TĚŽBA DŘEVA A OBNOVA LESA METODICKÝ NÁVOD CÍLE: Žák popíše jednotlivé fáze ve vývoji hospodářského lesa a přiřadí je k přírodním procesům, které probíhají v člověkem neovlivněném lese (pralese): přirozená obnova lesa, klimax a rozpad lesa. Žák pojmenuje základní principy a postupy udržitelného hospodaření v lese, tj. hospodaření, které je přínosné pro produkční i mimoprodukční funkce lesa. Žák jde do lesa a zajímá se o hospodaření v něm. UČITEL OBSAH KAPITOLY: Žáci nejdříve v prvním úkolu hledají se spolužáky odpovědi na otázky související s vývojem lesa. V úkolu Les blízký přírodě čtou a analyzují text o hospodaření v lese, který jim poskytne základní souvislosti potřebné pro exkurzi v terénu. Pomocí badatelského úkolu děti zapojí i rodiče, poté přímo na exkurzi průzkumem různých stanovišť zjišťují, jak se vyvíjí a roste les a jak se z něho získává dřevo. Ve třídě se dále věnují těžbě dřeva a na závěr vytvářejí plakát. TIP TIPNa exkurzi je vhodný také pracovní list ze základní sady Za tajemstvím dřeva: Pracovní list č. 2 TĚŽBA DŘEVA A OBNOVA LESA. Aktivita Služby a užitky lesa je vhodná pro uvedení tématu lesa, žák se zamýšlí nad vztahem les-člověk. Aktivita Za kubíky do lesa poskytuje náměty přímo do terénu, kde probíhá či proběhla těžba. Aktivita Chytila jsem na pasece je také vhodná do terénu na lesní mýtinu, jde o méně náročný, relaxační úkol. Pracovní list č. 10 ZA DŘEVEM KOLEM SVĚTA (aktivita Šetrné dřevo ). VE TŘÍDĚ KMENY A KOŘENY LESA ČAS: 30 min POMŮCKY: papíry, tužky Žáci pracují v 6 skupinách, každá skupina zpracovává jednu otázku, kterou dostane napsanou na papíře. 6 otázek: Co v přírodě může způsobit, že strom spadne? Kdo kromě člověka poráží stromy? Jak by vypadal les, ve kterém by člověk nekácel stromy a ani by nevysazoval nové? Proč většina semenáčků nedoroste v dospělý strom? Co všechno potřebuje semenáček k tomu, aby vyrostl? Jaký je rozdíl mezi umělým lesem a lesem, který je blízký přírodě? Jak se člověk stará o les? 1. Každá skupina představuje strom, který má svůj kmen (1 žák) a kořeny (zbylí ve skupině). Kmen nesmí opustit základnu skupiny, jeho rolí je zapisovat na papír, jaké informace mu přinášejí kořeny. Kořeny se pohybují volně po třídě a ptají se spolužáků kladou vždy otázku své skupiny členu cizí skupiny. Snaží se co nejvěrněji zapamatovat jeho odpověď a donést ji svému kmenu. Poté, co ji sdělí kmenu, vydávají se zeptat dalšího spolužáka. Cílem je získat co nejvíce různých odpovědí na tu samou otázku. Všechny skupiny pracují najednou. 7

9 UČITEL 2. Po ukončení tázací fáze žáci ve skupině z obdržených odpovědí vybírají to nejpodstatnější a připraví si krátké shrnutí pro ostatní skupiny. Každá skupina představí svou otázku a přečte shrnutí nahlas pro ostatní. 3. Napsané otázky a odpovědi jednotlivých skupin doporučujeme uschovat nebo vyvěsit ve třídě. Po návratu z exkurze se k nim žáci mohou vrátit a doplnit či upravit své odpovědi. LES BLÍZKÝ PŘÍRODĚ (METODA SKLÁDANKOVÉ UČENÍ) ČAS: 45 min POMŮCKY: nakopírovaný text Les blízký přírodě a 6 8 kopií textu rozstříhaných na části 1 4, barevné lístečky na losování do skupin, tužky Žáci pracují s textem Les blízký přírodě, viz příloha Rozdělíme žáky do skupin losováním barevných lístečků. Počet žáků ve skupině se v ideálním případě shoduje s počtem oddílů, na který rozstříháte text v tomto případě bude mít každá skupina 4 členy. Tyto skupiny nazýváme domovské. Pokud nelze žáky přesně rozdělit do skupin po čtyřech, nechejte některé skupiny po pěti. 2. Do domovské skupiny dáme vždy 1 text rozstříhaný na 4 části, každý člen si losuje jednu část. Části textu jsou označeny číslem 1 4. V pětičlenných skupinách vždy 2 žáci pracují se stejným úryvkem textu. 3. Vyzvěte žáky, aby se přeskupili do hnízd podle čísel tzv. expertních skupin. Vytvoří tak skupinu jedniček, dvojek, trojek a čtyřek. Každá expertní skupina se pak zabývá pouze částí textu, která odpovídá číslu jejich skupiny. Jejich úkolem je tento úsek textu důkladně nastudovat, vyjasnit si ho a domluvit se, jakým způsobem předají to podstatné z textu ostatním členům domovských skupin. 4. Žáci se z expertních skupin přeskupí zpět do svých domovských skupin (dle barvy). Zde postupně každý člen skupiny předává ostatním důležité informace ze své části textu. Ostatní mohou vždy na mluvčího reagovat, klást otázky k tomu, co jim není jasné. Po vystřídání všech 4 členů skupiny v roli mluvčího by teoreticky všichni ve skupině měli mít představu, o čem text je a co je nejpodstatnější. 5. Každá domovská skupina vymýšlí společné shrnutí celého textu v 3 5 větách. Žáci mají po celou dobu text k dispozici. Skupiny mohou poté přečíst svá shrnutí nahlas. Učitel či ostatní žáci korigují, pokud se shrnutí výrazně odlišuje od hlavní myšlenky textu nebo jsou zde uvedeny faktické chyby. 6. Na závěr by měl mít každý žák prostor na individuální reflexi textu. Žák shrne, co se z textu dozvěděl. Každý obdrží kopii textu, pod textem je vyhrazeno volné místo na zapsání shrnutí. Popřípadě je možné text promítat na plátně tak, aby ho všichni viděli. Žáci pak zapisují shrnutí do svého sešitu. BADATELSKÝ ÚKOL: ČAS: 10 min + doma Tento jednoduchý úkol již přímo souvisí s exkurzí (s aktivitou Průzkum, jak roste les), zadejte ho tedy 1 2 dny před tím, než se do lesa vydáte. 1. Seznamte žáky s tím, že půjdete na průzkum do terénu. A co budeme zkoumat? Napište na tabuli otázku: JAK SE LES VYVÍJÍ A ROSTE? 2. Badatelským úkolem je zjistit různé odpovědi na tuto otázku. Každý má za úkol položit otázku svým rodičům, sourozencům či kamarádům a získat 3 krátké odpovědi, které si zapíše na kousek papíru a přinese s sebou na exkurzi. Odpovědí nesmí být slovo, ale celá věta. NA EXKURZI PRŮZKUM, JAK ROSTE LES průběžně při exkurzi POMŮCKY: karta na exkurzi, tužky, pásmo, fotoaparát, klíč k určování rostlin (dřevin) Úkolem je zaznamenat rozdíly mezi jednotlivými fázemi růstu lesa. 1. Žáci odhadují, zda se nacházejí v lese kulturním, v lese přírodě blízkém nebo v převážně přirozeném lese. 2. Žáci se rozdělí do průzkumných týmů. Každý tým si zvolí své jméno. 8

10 3. A co vlastně chceme zjistit? No přece JAK SE LES VYVÍJÍ A ROSTE. Vyzvěte žáky, ať přečtou každý 1 odpověď z badatelského úkolu. 4. Žáci vymýšlejí různé varianty, jak by přišli na to, jak roste les. Představte metodu, kterou budete používat při exkurzi a rozdejte jim terénní karty. Projděte s nimi celou kartu a vysvětlete, na co se při exkurzi mají zaměřit. 5. Je třeba najít v lese hned několik stanovišť, kde bude les v jiném stádiu. 1) světlé místo, kde se vyskytuje hodně semenáčků stromů 2) místo, kde převládají převážně malé stromky 3) mladý les 4) vzrostlý les 5) mýtina s pařezy po těžbě* V každém místě žáci pozorují, jak se les liší. Někteří žáci mohou hrát roli fotografů a pořídit snímky z každého stanoviště. 6. Žáci odhadují či měří vzdálenost mezi jednotlivými stromy na každém stanovišti. Výsledky zapisují do karty a hledají odpovědi na otázky: Jak se mění vzdálenost mezi stromy v lese od malých semenáčků až po dospělý les? Proč je tomu tak? Jaké další rozdíly mezi stanovišti jsi viděl? SLUNCE SLUNCE Co všechno potřebuje strom, aby rostl? PŮDA PŮDA + HNOJENÍ, Jak růst lesa ovlivňuje člověk? SVĚTLO DÉŠŤ VÁPNĚNÍ Jaké druhy stromů převládaly? MINERÁLNÍ LÁTKY DÉŠŤ ZASTÍNĚNÍ VĚTŠÍMI 7. Nakonec ze svých pozorování vyvozují závěr, VZDUCH LIKVIDACE PLEVELE STROMY doplňují diagram Co potřebuje les, aby VODA OCHRANA PROTI OKUSU rostl? na příkladu množin přirozený les HUSTÝ POROST CHRÁNÍ a člověkem ovlivněný les. Do průsečíku OCHRANA ZVĚŘÍ PROTI VĚTRU množin vpisují, co potřebuje les k růstu. Do OCHRANA PROTI ODUMÍRÁNÍ PROSTOR množin přirozený les a člověkem ovlivněný ŠKŮDCŮM STARÝCH STROMŮ les vpisují, jak tyto základní potřeby lesu PROBÍRKY A TĚŽBA dodává příroda a jak člověk. PŘIROZENÝ LES ČLOVĚKEM OVLIVNĚNÝ LES UČITEL Pokud při exkurzi do lesa máte PRŮVODCE, je dobré, aby dopředu věděl o tom, že žáci budou při exkurzi provádět průzkum na určitých stanovištích. Průvodce vás může zavést na místa, která potřebujete v rámci průzkumu navštívit. Pokud má průvodce o exkurzi do lesa jinou představu nebo s vámi nemůže navštívit všechna stanoviště, doporučujeme se k aktivitě Průzkum vrátit při další návštěvě lesa. I když ústředním bodem exkurze nebude aktivita z tohoto manuálu, snažte se s průvodcem domluvit, aby se exkurze týkala otázky JAK SE LES VYVÍJÍ A ROSTE?. Žáci by měli získat obraz toho, jak se les vyvíjí, ne pouze dílčí informace, jak se sází stromky nebo jak se kácí strom. Velké téma těžba dřeva a obnova lesa lze samozřejmě rozdělit do několika exkurzí, pokud je to technicky možné. Předpokládáme, že exkurze bude většinou probíhat v kulturním (=člověkem ovlivněném) lese. Pokud máte možnost dostat se do lesa, který má blíže přirozenému lesu, doporučujeme provést průzkumy dva jeden v kulturním a jeden v lese málo ovlivněném člověkem. Oba průzkumy pak porovnejte. Nezapomeňte s žáky věnovat pár minut na zhodnocení exkurze (otázky naleznete na konci kapitoly). * Poslední stanoviště - mýtina s pařezy po těžbě - lze též obměnit za stanoviště, kde je hodně popadaných kmenů, nemusí to být nutně člověkem vykácený prostor 9

11 UČITEL ZPĚT VE TŘÍDĚ 1. Žáci mají za úkol vrátit se k otázkám a odpovědím, které sbírali v aktivitě Kmeny a kořeny lesa. Na základě zkušeností z exkurze žáci korigují a doplňují odpovědi nejdříve ve své skupině. Poté představí ostatním, co nového si zapsali, ostatní přitom ještě také mohou doplnit své odpovědi. 2. Projděte se třídou terénní karty z exkurze. 3. Zastavte se u posledního stanoviště a věnujte se tématu těžby dřeva. TĚŽBA DŘEVA (METODA 5 ROHŮ) ČAS: 45 min POMŮCKY: 5 velkých papírů (flip, balicí papír), fixy, Žáci ve skupinách formulují odpovědi na otázky vztahující se k těžbě dřeva. Komentují odpovědi ostatních skupin, vyjadřují svůj souhlas či nesouhlas. Otázky k těžbě dřeva: Proč se těží les? Jak probíhá těžba dřeva? Jaké druhy stromů se těží a jak jsou staré? Co se s vytěženým dřevem děje dál? Co se dále děje v lese na místě, kde se těžilo dřevo? Jak se zde les vyvíjí? 1. Připravte 5 větších papírů, na každý napište 1 otázku vztahující se k těžbě dřeva. Otázky by měly být otevřené, poskytující více možností, jak na ně odpovědět (příklad 5 navržených otázek). Papíry rozmístěte po třídě tak, aby se na ně dalo psát a byly od sebe vzdáleny (např. 4 do rohů a 1 doprostřed). 2. Žáky rozdělte do 5 skupin, dejte jim fixy. Každá skupina se postaví k 1 papíru a odpovídá na otázku. Zapisuje svou odpověď na papír přímo pod otázku. 3. Po chvíli skupiny rotují k jinému papíru. Určete směr, kterým skupiny rotují, aby nedošlo ke zmatku. Každá skupina opět diskutuje o otázce a připisuje na papír svou odpověď. Zároveň také komentuje či doplňuje odpovědi předchozích skupin. Skupiny se vystřídají u všech papírů. 4. Každá skupina pak představuje ostatním otázku a odpovědi z papíru, u kterého začala. 5. Žáci si každý za sebe zapisují odpovědi na těchto 5 otázek do svého sešitu. Při odpovídání na otázky vztahující se k TĚŽBĚ DŘEVA vám pomůže text v metodice k pracovním listům Za tajemstvím dřeva (metodika č. 2 Těžba dřeva a obnova lesa). Další informace o pěstování lesa lze najít i na lesnickodřevařském vzdělávacím portále: PLAKÁT JAK SE LES VYVÍJÍ A ROSTE ČAS: 45 min POMŮCKY: velké papíry (flip, balicí papír), barevné časopisy s obrázky lesa, nůžky, lepidla, pastelky, vodovky, provaz a kolíčky na vytvoření galerie Žáci na základě pozorování z terénu vytvářejí ve skupinkách plakát JAK SE LES VYVÍJÍ A ROSTE. Na plakátu by měly být zachyceny jednotlivé fáze růstu lesa, jak jdou za sebou, jak na sebe navazují. Žáci by měli na plakátu porovnat fáze vývoje člověkem ovlivněného lesa (hospodářský les) a přirozeného lesa. Vhodné je použít koláž, vystřihovat a nalepovat obrázky z barevných časopisů a doplnit je vlastní kresbou či doplňujícím textem. 1. Každá skupina dostane velký arch papíru a pomůcky. Z papíru vystřihne velký kruh. 2. Diskutujte s žáky, proč jste na plakát zvolili právě kruhový papír. Jednotlivé fáze vývoje lesa na sebe navazují i poslední navazuje na první, uzavírá tak celý cyklus vývoje lesa. Po těžbě dřeva na uvolněném místě opět vyrostou stromy. 3. Napište na tabuli, co má plakát splňovat: porovnat fáze vývoje člověkem ovlivněného lesa (hospodářského lesa) a přirozeného lesa 10

12 4. Žáci vytvářejí plakát. 5. Po skončení práce skupiny pověsí plakáty do galerie. Galerie může být provaz natažený ve třídě, na který se kolíčky plakáty připevní. Každá skupina si poté vybere plakát jiné skupiny a představí ho ostatním. Okomentuje, co ji na plakátu zaujalo a může se zeptat autorské skupinky, pokud jí něco není jasné. 6. Na závěr uspořádejte diskusi v galerii. Srovnejte výhody a nevýhody přirozeného, přírodě blízkého a člověkem ovlivněného lesa. UČITEL TIP TIPTIP na další aktivity pomoc s vysazováním stromků či jejich ošetřováním exkurze do lesní školky exkurze na pile téma Přirozená obnova z pracovních listů Jaro v lese (vydalo Sdružení TEREZA 2007) HODNOCENÍ 1 1) Při exkurzi pro mě bylo novou informací, že... 2) Rozuměl/a jsem při exkurzi: všemu téměř ničemu 3) Stále mi není jasné, ještě bych se potřeboval/a zeptat na: 4) Při práci v průzkumném týmu jsem se cítil/a... 5) Svou úlohu v týmu bych popsal/a jako: 6) Ve skupině jsem byl/a spíše: aktivní pasivní 7) Ve skupině pro mě bylo nejvíce inspirující..., protože... 11

13

14 1. TĚŽBA DŘEVA A OBNOVA LESA KARTA A K EXKURZI KARTA A K EXKURZI Průzkumný tým jméno: Datum: ŽÁK JAK ROSTE LES? Zjistěte, jak se liší les na 5 stanovištích. Na každém stanovišti zaznamenejte, jaká je vzdálenost mezi jednotlivými stromy. 1) světlé místo, kde se vyskytuje hodně semenáčků stromů 2) místo, kde převládají převážně malé stromky 3) mladý les 4) vzrostlý les 5) mýtina s pařezy po těžbě Jak se mění vzdálenost mezi stromy v lese od malých semenáčků až po dospělý les? Proč je tomu tak? Co to znamená? Co všechno potřebuje strom, aby rostl? Jak růst lesa ovlivňuje člověk? Jaké další rozdíly mezi stanovišti jsi viděl? Jaké druhy stromů převládaly? CO POTŘEBUJE LES, ABY ROSTL? 1. Do průsečíku množin zapište, co všechno les potřebuje k životu. Základní potřeby lesa získáte, když ve slovech písmena dáte do správného pořadí: TĚSLOV LINÁREMNÍ KLÁTY VCHUDZ ODVA PRSOROT ARACHON 2. Doplňte do množin, jakým způsobem dává základní potřeby lesu člověk a jakým příroda: PŘIROZENÝ LES ČLOVĚKEM OVLIVNĚNÝ LES 13

15 KDYŽ SE ŘEKNE LES BLÍZKÝ PŘÍRODĚ, PŘEDSTAVÍM SI LES, KTERÝ: POPIŠTE, JAK SPOLU SOUVISÍ TĚŽBA DŘEVA A OBNOVA LESA: LES JE V PRŮBĚHU VÝVOJE OHROŽOVÁN... JAKÉ DRUHY STROMŮ SE U NÁS NEJVÍCE TĚŽÍ A JAK JSOU PŘIBLIŽNĚ STARÉ, KDYŽ SE KÁCÍ? SEMENÁČEK ČI SAZENICE STROMKU POTŘEBUJE K ŽIVOTU...

16 2. PILAŘSKÝ PROVOZ METODICKÝ NÁVOD CÍLE: Žák navštíví pilařský provoz jako důležitý prvek na cestě dřeva z lesa ke spotřebiteli. Žák aktivně na konkrétní pile zjišťuje, jak zde probíhá zpracování dřeva. Žák popíše, které dřevo na pilu přichází, v jaké podobě z pily odchází a na co se dále použije. OBSAH KAPITOLY: Žáci nejdříve v badatelském domácím úkolu sami zjišťují, kde se poblíž nachází pila. Společně ve třídě sestavují mapu dřevozpracujících provozů v okolí a přemýšlejí, jaké by to bylo pilu navštívit. Při exkurzi pracují se záhadnými slovy a zjišťují, co vše se na pile se dřevem děje. Na základě nabytých poznatků spolupracují při vytváření informačního panelu ve škole. UČITEL TIP K tématu exkurze se vztahuje také pracovní list ze základní sady Za tajemstvím dřeva: Pracovní list č. 3 CO SE DĚJE NA PILE. VE TŘÍDĚ Pokud jste již absolvovali exkurzi k těžbě dřeva a obnově lesa, lze navázat na to, co si žáci pamatují o těžbě dřeva. Zeptejte se žáků, kam dále směřuje cesta dřeva po těžbě, jak se dále surové dřevo zpracovává. BADATELSKÝ ÚKOL: 10 min + doma Žáci mají za úkol zjistit, kde se v obci a okolí vyskytuje pila či jiný závod, který zpracovává dřevo. Velikost zkoumaného regionu a počet firem, které má každý žák vyhledat, volte s ohledem na míru rozšíření dřevozpracujícího průmyslu ve vašem regionu. Informaci žáci zjistí jakkoliv - od rodičů, z telefonního seznamu, novin, internetu. Lze zadat jako domácí úkol, s nalezenými informacemi žáci pracují v další hodině, viz aktivita Předvídání. PŘEDVÍDÁNÍ ČAS: 30 min POMŮCKY: barevné lístečky (nastříhané barevné papíry) cca 20 cm krát 3 cm, 3 velké papíry s nadepsanými nedokončenými větami, mapa okolí, lepící štítky, lepící páska, lepidla, zvoneček Nedokončené věty: Kdybych měl/a možnost volně odebírat dřevo z pily, tak bych ho využila na..... Když bych sledoval/a náklaďák jedoucí z lesa se dřevem, dorazil/a bych na pilu a tam bych dále viděl/a..... Když zavřu oči a představím si, že jsem se octl/a na pile, tak uslyším a ucítím Přineste podrobnou mapu, umístěte ji na tabuli. Rozdělte žáky do skupin. Ve skupinách diskutují, kdo se co dozvěděl, zda objevili stejné či různé provozy. Skupiny pak na mapě ukážou nalezené provozy a vyznačí je lepícím štítkem. 2. Pověste nedokončené věty na viditelné místo ve třídě. 3. Každý žák si vezme barevný lísteček. Od této chvíle nikdo nesmí mluvit (zvoneček). Žáci si mohou vybrat každý minimálně 1 větu, kterou by chtěli dokončit podle svých představ. Napíší si ji na svůj lísteček a doplní ji do konce svými slovy (veďte žáky k tomu, aby použili více než jen 1 slovo). 15

17 UČITEL 4. Po dalším zazvonění zvonečku všichni přestávají psát. Žáci sdílejí své věty ve dvojici. Poté každý zapíše vymyšlenou část věty na velký papír s příslušnou nedokončenou otázkou. 5. Povězte žákům, že budou moci věty využít, protože půjdete společně na exkurzi na pilu. 6. Rozdejte dětem karty na exkurzi, každý si do prvního rámečku nalepí svůj lísteček. 7. Mapu s vyznačenými dřevozpracujícími provozy uschovejte, můžete ji ještě využít při dalších exkurzích. NA EXKURZI ZÁHADNÁ SLOVA průběžně při exkurzi Na kartě jsou pojmy, se kterými se žáci mohou setkat při exkurzi na pile. Úkolem žáků je během exkurze sledovat výklad průvodce a zaznamenat, v jaké souvislosti pojem použil a co slovo přesně znamená. Před exkurzí je proto vhodné seznámit s touto aktivitou průvodce, dát mu seznam slov k dispozici. Popřípadě můžete s průvodcem sestavit vlastní seznam méně známých pojmů, se kterými se žáci při exkurzi mohou setkat. Pokud některé pojmy žáci během exkurze neuslyší, měli by mít v závěru čas, aby se na ně průvodce zeptali. TIP Při návštěvě na pile můžete získat vzorky materiálu, který dále využijete ve výuce (odřezky, piliny aj.). CO SE DĚJE NA PILE? průběžně při exkurzi Žáci do volných bublin dopisují, co se se dřevem na pile děje, zaznamenávají fáze zpracování kulatiny. Zároveň připisují k šipkám další souvislosti (co je ve které fázi potřeba, zda vzniká odpad, jak je náročná, jak dlouho trvá apod.). Při exkurzi někdy není možné projít s žáky proces zpracování dřeva tak, jak jde doopravdy za sebou. Proto by nakonec žáci měli mít čas na uspořádání jednotlivých kroků do správného pořadí, například je propojit 1 tahem tužkou. Na kartě dále najdete otázky, které se dotýkají dalšího využití dřeva. Žáci si rovnou zapisují odpovědi, které se dozvědí při exkurzi (druhy dřeva, kolik dřeva projde pilou za 1 rok). Celý úkol mohou žáci dořešit za domácí úkol nebo až společně při vyučování. REFLEXE Ještě před zakončením exkurze nechejte žákům čas, aby do rámečku na konci karty zapsali, co jim exkurze přinesla. Svou odpověď mohou formulovat vzhledem ke svému předvídání či očekávání, které si nalepili na začátek karty. Nezapomeňte s žáky věnovat pár minut na zhodnocení exkurze (otázky naleznete na konci kapitoly). ZPRACOVÁNÍ DŘEVA NA PILE Zpracování dřeva v pilařském provozu se skládá z mnoha na sebe navazujících kroků. Uvádíme zde pouze několik základních: 1. vykládka a měření kulatiny 2. krácení kulatiny na výřezy 3. měření a třídění výřezů 4. odkorňování výřezů 5. pořez výřezů na rámové pile 6. měření a pořez prizmy 7. měření, krácení a omítání bočního řeziva 8. rozměrové třídění řeziva 9. ukládání řeziva do hrání 10. stanovení vlhkosti dřeva a sušení řeziva 11. rozebírání hrání 12. jakostní třídění řeziva 13. expedice zdroj: 16

18 TIP Krátká videa zachycující zpracování dřeva na pile pomocí různých technologií naleznete na webových stránkách Dřevostroj Čkyně, a.s. ZPĚT VE TŘÍDĚ UČITEL Ve třídě se vraťte ke kartě. Žáci odpovídají na otázky v kartě, které jim zůstaly nezodpovězené. Své zkušenosti z návštěvy na pile žáci představí na prezentačním panelu. PREZENTACE REKLAMNÍ PANEL ČAS: 45 min POMŮCKY: nástěnka nebo kartón, lepidla, barevné papíry, fixy, fotografie z exkurze či ilustrační foto Žáci společně vytvářejí panel / nástěnku o zpracování dřeva na pile, kterou pak umístí na chodbu školy. Prezentace může mít formu například reklamního panelu, kterým se firmy prezentují na veletrhu (včetně představení výrobků z pily). Při vytváření panelu je vhodné rozdělit role a kompetence ve třídě, aby se zapojili všichni žáci. TIP TIPNa exkurzi na pile můžete navázat tématem další exkurze do výroby, kde se z řeziva vyrábějí dřevěné produkty (truhlářství, stolařství, nábytkářství, továrna na hračky apod.) aktivitami z pracovního listu č. 3 CO SE DĚJE NA PILE ze základní sady Za tajemstvím dřeva HODNOCENÍ 2 1) Z exkurze na pile si zapamatuji, že... 2) Kdybych pracoval/a na pile, líbilo by se mi, že... 3) Kdybych pracoval/a na pile, nelíbilo by se mi, že... 4) Ještě mi vrtá hlavou... 5) Při exkurzi jsem: naslouchal/a průvodci spíše neposlouchal/a 6) Při exkurzi jsem: kladl/a otázky neptal/a jsem se 17

19

20 2. PILAŘSKÝ PROVOZ PILA KARTA A K EXKURZI ŽÁK sem nalepte lísteček s předvídáním ZÁHADNÁ SLOVA: Co znamenají tato slova? Sledujte, kdy slova při exkurzi uslyšíte, a zapište, co znamenají. KATR KRAJINOVÉ DŘEVO KULATINA FOŠNA ŠTĚPKA TVRDOST DŘEVA IMPREGNACE PRIZMA CO SE DĚJE NA PILE Do bublin zapište postupně kroky zpracování dřeva na pile. Zajímavosti ke každému kroku si poznamenejte k šipkám. DRUHY DŘEVA Zapište, které jste na pile viděli a k čemu se toto dřevo používá: DUB JAVOR SMRK BOROVICE BUK JINÉ: POUŽITÍ: Jaké množství dřeva projde pilou za 1 rok? Kolik je to průměrně za 1 den? Na exkurzi jsem se dozvěděl/a, že... Při návštěvě na pile mě překvapilo... Nejvíce se mi líbilo, když... 19

úkol tvůrčí informace důležité

úkol tvůrčí informace důležité R P Z NA M Ý N E Ř Ě M ZA M Í Z R U K X E K L Á U MAN A N Á V CO UČ Í ITE A V E DŘ LE PR I R P FI RZ Y U D O K O PR EX ÁV L N K É UÁ TY N CK R A I A D M K TO VNÍ E M CO A PR MY RO O ŽÁ KY OBSAH Exkurze

Více

1. VYUČOVACÍ HODINA, V TERÉNU

1. VYUČOVACÍ HODINA, V TERÉNU Green-Down Autor Liběna Dopitová, ZŠ Vsetín, Rokytnice 436 Vhodné pro věk/třídu 6. ročník Potřebný čas 1 + 1 vyučovací hodina následuje podzimní fenologické měření Green-Down (samostatné pozorování 2 týdně)

Více

Netradiční měření délky

Netradiční měření délky Netradiční měření délky Očekávané výstupy dle RVP ZV: změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa Předmět: Fyzika Učivo: měření fyzikální veličiny

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

METODIKA K ANALÝZE ŠVP

METODIKA K ANALÝZE ŠVP METODIKA K ANALÝZE ŠVP I ÚVOD Pro hodnocení ŠVP z hlediska podpory rozvoje čtenářské gramotnosti byl pracovní skupinou PedF UK 1 vytvořen základní nástroj hodnocení, který vychází z definice pojmu čtenářská

Více

VODNÍ VÝZVA. Identifikace a řešení problému životního prostředí v okolí školy v oblasti HYDROLOGIE

VODNÍ VÝZVA. Identifikace a řešení problému životního prostředí v okolí školy v oblasti HYDROLOGIE VODNÍ VÝZVA Identifikace a řešení problému životního prostředí v okolí školy v oblasti HYDROLOGIE Program GLOBE - Téma roku 2013/14 GLOBE Téma roku 2013/2014 V průběhu nadcházejícího školního roku se v

Více

Zapište dřevěné či plastové předměty, kterých jste si všimli ve třídě:

Zapište dřevěné či plastové předměty, kterých jste si všimli ve třídě: 7. PROČ DŘEVO DŘEVO NEBO PLAST? A NE PLAST? Zapište dřevěné či plastové předměty, kterých jste si všimli ve třídě: VYROBENÉ Z PLASTU: VYROBENÉ ZE DŘEVA: Přečtěte si následující texty a podtrhněte výhody

Více

MgA. Ivana Honsnejmanová

MgA. Ivana Honsnejmanová Badatelská výuka ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět MgA. Ivana Honsnejmanová Vzdělávání pro efektivní transfer technologií a znalostí v přírodovědných a technických oborech (CZ.1.07/2.3.00/45.0011)

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.4.2. Vlastivěda A) Charakteristika předmětu Vlastivěda se dělí na část zeměpisnou a dějepisnou. V zeměpisném učivu je cílem především práce s mapou, atlasem a globusem. Využíváme zkušeností žáků z cestování.

Více

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE Aktivity pro ţáky byly realizovány v rámci projektu na desítkách škol. Měly různý charakter, od praktických cvičení, přes projektovou

Více

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH Během března až května 2013 jsme postupně navštívili všechny zapojené školy. Jedním z účelů návštěvy byly rozhovory ke školním vzdělávacím programům s

Více

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) Vzdělávací obor (dle RVP) Travelling s použitím

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení INFORMATIKA VOLITELNÝ PŘEDMĚT Informatika - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Informatika.

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY. et al.

KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY. et al. KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY et al. 1 VÝCHODISKA ( AXIOMY ) REFORMY a) zvýšení vzdělávací autonomie škol umožnit školám svobodnější rozhodování, pokud jde především o volbu vzdělávacích

Více

PROJEKT. Volba povolání (vzdělávací obsah Svět práce) Učitelé předmětu Svět práce a Výchovy k občanství v 8. ročníku. 3. čtvrtletí 8.

PROJEKT. Volba povolání (vzdělávací obsah Svět práce) Učitelé předmětu Svět práce a Výchovy k občanství v 8. ročníku. 3. čtvrtletí 8. PROJEKT Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Název projektu: Název organizace: Vedoucí projektu: Cílová skupina: Datum: Člověk a svět práce Člověk a svět práce Pracovní činnosti Volba

Více

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B)

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Co všechno víme o koni Člověk a jeho svět Ročník 2.-5. Časový rozsah Tematický

Více

7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace

7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace 7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu písemná a elektronická komunikace je umožnit žákům získání potřebné dovednosti ovládat

Více

Projektové noviny (říjen 2013)

Projektové noviny (říjen 2013) Projektové noviny (říjen 2013) Environmental Realiteach aneb učíme se realitou profesí v oblasti životního prostředí CZ.1.07/1.1.20/02.0098. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce Charakteristika předmětu (Industrial Law) Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce do

Více

1. Dlouhodobý plán EVVO

1. Dlouhodobý plán EVVO 1. Dlouhodobý plán EVVO 1.1. Výchovně-vzdělávací cíle 1.1.1. Hlavní cíle vzdělávání ţáků Na konci školní docházky ţák: - rozumí vztahům v přírodě - chápe souvislosti mezi lokálními a globálními problémy

Více

01 Báječné místo pro život Metodický list

01 Báječné místo pro život Metodický list Projekt CZ.1.07/1.1.00/08.0094 Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v environmentálních a ekonomických souvislostech Asociace pedagogů základního školství České republiky www.vcele.eu 01 Báječné místo pro

Více

7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace

7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace 7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu písemná a elektronická komunikace je umožnit žákům získání potřebné dovednosti ovládat

Více

NaZemi Centrum globálního rozvojového vzělávání. Kristýna Hrubanová

NaZemi Centrum globálního rozvojového vzělávání. Kristýna Hrubanová NaZemi Centrum globálního rozvojového vzělávání Kristýna Hrubanová Kdo jsme NaZemi je česká nevládní organizace (2004-2011 Společnost pro Fair Trade) zaměřuje se na propojenost našeho spotřebního chování

Více

Malá farma/ CZ.1.07/1.1.18/02.0021 Malá farma

Malá farma/ CZ.1.07/1.1.18/02.0021 Malá farma Název projektu Stručný popis projektu Malá farma/ CZ.1.07/1.1.18/02.0021 Malá farma Záměrem projektu je zkvalitnit a zatraktivnit výuku přírodovědných a technických oborů a zároveň posílit kompetence žáků

Více

Vy dnes všichni zvážíte sami sebe a také zvážíte hmotnost vybraných pomůcek na vyučování. Vše vzájemně porovnáte.

Vy dnes všichni zvážíte sami sebe a také zvážíte hmotnost vybraných pomůcek na vyučování. Vše vzájemně porovnáte. Centrum vědy a objevů Měřit hmotnost znamená zjišťovat, kolik co váží. Bez určování hmotnosti se v životě neobejdeme. Však se zkuste zamyslet ve skupině a napište na linku 10 různých druhů zboží, které

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Domácí zvířata - ptáci Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) 2 vyučovací hodiny proložená

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Marketing cestovního ruchu je poskytnout žákům ucelenou soustavu vědomostí a dovedností z marketingu cestovního

Více

Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti

Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti Základní škola a mateřská škola Libchavy Dolní Libchavy 153 561 16 Libchavy Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti Metodický materiál vytvořený v rámci realizace projektu Školní informační centrum,

Více

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího předmětu praktika z informatiky je podle

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Skládání slov, čtení s porozuměním Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny výuka je rozdělena

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

KONCEPCE DOMÁCÍ PŘÍPRAVY

KONCEPCE DOMÁCÍ PŘÍPRAVY Základní škola Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace KONCEPCE DOMÁCÍ PŘÍPRAVY Sídlo: Švermova 403/40, Liberec 10 Schválila: Vypracovala: Mgr. Jarmila Hegrová, ředitel školy Mgr. Jarmila Hegrová,

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO Vzdělání Učivo patří mezi jeden ze tří hlavních činitelů výuky. Za dva zbývající prvky se řadí žák a učitel. Každé rozhodování o výběru učiva a jeho organizaci do kurikula vychází

Více

Vítejte na Zemi. Metodický manuál pro pedagogy 1. ÚVOD

Vítejte na Zemi. Metodický manuál pro pedagogy 1. ÚVOD Vítejte na Zemi Metodický manuál pro pedagogy 1. ÚVOD Sekce PRO ŠKOLY je určena pro pedagogy, kteří by rádi využili informace ze vzdělávací části v praxi. Je společná pro všech osm kapitol a má i stejnou

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Co to vlastně je prezentace? Příprava prezentace. Proč? Přímý výklad nebo ukázka s možným využitím vizuálních nebo jiných pomůcek, dotazů na závěr.

Co to vlastně je prezentace? Příprava prezentace. Proč? Přímý výklad nebo ukázka s možným využitím vizuálních nebo jiných pomůcek, dotazů na závěr. Co to vlastně je prezentace? Prezentace Přímý výklad nebo ukázka s možným využitím vizuálních nebo jiných pomůcek, kdy jedinou participací skupiny je kladení dotazů na závěr. Kdo? - komu budu prezentovat

Více

Co to vlastně je prezentace?

Co to vlastně je prezentace? Prezentace Co to vlastně je prezentace? Přímý výklad nebo ukázka s možným využitím vizuálních nebo jiných pomůcek, kdy jedinou participací skupiny je kladení dotazů na závěr. Příprava prezentace Kdo? -

Více

Příklad dobré praxe IXX

Příklad dobré praxe IXX Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe IXX pro průřezové téma Člověk a svět práce Milan Adamec 2010

Více

I. Sekaniny1804 Informatika

I. Sekaniny1804 Informatika Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Ve vyučovacím předmětu Informatika se realizují cíle vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie. Žák dosáhne základní úrovně informační gramotnosti

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVÉT PRVOUKA Mgr. Lucie Krausová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVÉT PRVOUKA Mgr. Lucie Krausová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVÉT PRVOUKA Mgr. Lucie Krausová Vyučovací předmět Prvouka je zařazen samostatně v 1. - 3. ročníku v hodinové dotaci 2 h týdně.

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Vlastivěda je naplňování očekávaných

Více

ilit Počasí ve světě Geografie čtvrtý ročník, Seminář ze zeměpisu Atmosféra, Fyzicko - geografická sféra

ilit Počasí ve světě Geografie čtvrtý ročník, Seminář ze zeměpisu Atmosféra, Fyzicko - geografická sféra Téma aktivity: Předmět: Doporučený věk studentů: Vazba na ŠVP: Podnebí a počasí čtvrtý ročník, Seminář ze zeměpisu 16 18 let Atmosféra, Fyzicko - geografická sféra Cíle: Studenti si uvědomí, jak počasí

Více

Škola pro udržitelný život. Příklady a postupy ověřování studijních výsledků

Škola pro udržitelný život. Příklady a postupy ověřování studijních výsledků Škola pro udržitelný život Příklady a postupy ověřování studijních výsledků Východisko Program ŠUŽ je realizován prostřednictvím projektové výuky (projektů) tematické výuky činnostního a prožitkového učení

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

Viola Horská, Helena Zemánková: Pracovní sešit Volba povolání, nakl. Hněvín, Most, 2001, ISBN 80-902651-0-3, počet stran 105

Viola Horská, Helena Zemánková: Pracovní sešit Volba povolání, nakl. Hněvín, Most, 2001, ISBN 80-902651-0-3, počet stran 105 Pořadové číslo I-1-8.r. Název materiálu Dotazník - Co je nutné zvážit před volbou povolání Autor Použitá literatura a zdroje Metodika ročníku pro úvod a motivaci k výuce nového předmětu. Žáci diskutují

Více

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání legislativně vymezené, obsahově stanovené a časově ohraničené úseky vzdělávání, které odpovídají vzdělávání podle daného rámcového vzdělávacího programu integrace vzdělávacího

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti, II. stupeň Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět Pracovní činnosti vychází z očekávaných výstupů

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 0 týdně, povinný Udržování pořádku ve škole a jejím okolí Žák: udržuje pořádek - udržování pořádku ve třídě, ve škole - udržování pořádku v okolí školy, na hřišti, na zahradě, v

Více

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vyučovací předměty Prvouka Vlastivěda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávaní v této vzdělávací

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

VYTVÁŘENÍ PROSTŘEDÍ PŘÍZNIVÉHO PRO ROZVOJ KRITICKÉHO MYŠLENÍ, posilovat učební schopnosti žáků, naučit je pracovat s učebním materiálem.

VYTVÁŘENÍ PROSTŘEDÍ PŘÍZNIVÉHO PRO ROZVOJ KRITICKÉHO MYŠLENÍ, posilovat učební schopnosti žáků, naučit je pracovat s učebním materiálem. Kurzy pro žáky 2.stupně V tomto školním roce se pokoušíme zavést kurzy pro žáky 2.stupně / a jejich rodiče/ k posílení jejich učebních schopností a dovedností při učení. Kurzy probíhají vždy v pátek odpoledne

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

Projekt VODA ve výuce chemie na Gymnáziu Komenského v Havířově ve školním roce 2011/2012

Projekt VODA ve výuce chemie na Gymnáziu Komenského v Havířově ve školním roce 2011/2012 Projekt VODA ve výuce chemie na Gymnáziu Komenského v Havířově ve školním roce 2011/2012 Třída: sekunda osmiletého gymnázia Počet žáků: 28 Počet skupin zpracovávajících projekt: 5 Časové rozvržení projektu

Více

Učitel mezitím rozdá každému páru namnožený arch s úkoly. Žáci vše zapisují do rozdaných listů.

Učitel mezitím rozdá každému páru namnožený arch s úkoly. Žáci vše zapisují do rozdaných listů. Název: Druhy podstatných jmen Cíl:: Procvičení odchylek ve vyjadřování čísla u substantiv Fáze vyučovacího procesu: procvičování Organizační forma vyučování: skupinová (práce ve dvojicích), písemná, reprodukční

Více

ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ. A/Charakteristika vyučovacího předmětu

ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ. A/Charakteristika vyučovacího předmětu ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ A/Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení: Předmět Zeměpisný seminář vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Zeměpis a úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti

Více

Formy vyučování biologii hodina základního typu laboratorní cvičení terénní cvičení exkurze projektové vyučování

Formy vyučování biologii hodina základního typu laboratorní cvičení terénní cvičení exkurze projektové vyučování Formy vyučování biologii hodina základního typu laboratorní cvičení terénní cvičení exkurze projektové vyučování Hodina základního typu Altmann 1972, Dvořák a kol. 1982 Při přípravě vyučovací hodiny buďte

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce SEKCE IVU SDRUK Činnost sekce INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ záplava informací kritické myšlení celoživotní vzdělávání společnost znalostí INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ 7. ročník konference Informační

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

- hledání forem pro prezentaci

- hledání forem pro prezentaci Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Setkání s krajinou Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny Věková skupina (ročník) 6. a 7. ročník

Více

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení 2. st. Charakteristika vzdělávacího oboru na II. stupni navazuje na učivo a očekávané výstupy I. stupně. Prolíná celou škálou vzdělávacích oblastí. Nejvíce koresponduje se vzdělávacími obsahy Člověk a

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

5 žáků s SPU, 2 žáci LMD (poruchy chování) žádný žák s výrazným talentem

5 žáků s SPU, 2 žáci LMD (poruchy chování) žádný žák s výrazným talentem Název lekce (projektu) Práva a povinnosti Škola ZŠ Plaňany Vyučující - autor lekce Mgr. Martina Kvasilová Věková skupina 12 13 let Počet dětí 24 Počet dívek 11 Počet chlapců 13 Charakteristika dětí (děti

Více

REALIZACE PT ENV NA ZŠ ŘEVNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015

REALIZACE PT ENV NA ZŠ ŘEVNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 REALIZACE PT ENV NA ZŠ ŘEVNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 Obsah: OSN vyhlásila rok 2015 1.Mezinárodním rokem půdy. Ekologicky obhospodařovaná půda je cenným pokladem. Půda a zemědělství, to je tisíce let

Více

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Kulatý stůl Centrum školského managementu PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Struktura sdělení Informace o práci střediska ped.praxí na PedfUK Systém fakultních škol a fakultních

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti

Více

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK Příloha č. 4 1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ Vyučovací předmět anglický jazyk etwinning se vyučuje jako volitelný předmět

Více

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Vážení kolegové, níže naleznete seznam kurzů, na které je možné se hlásit. Můžete se stát pořádající školou. V takovém případě se spojte s lektorem zvoleného kurzu a dohodněte si s ním termín jeho pořádání.

Více

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 5. 6. ročník 1 hodina týdně počítačová

Více

badatele.cz / Co prozradí pařezy / Sdružení TEREZA ZŠ a MŠ Frýdek-Místek, Lískovec

badatele.cz / Co prozradí pařezy / Sdružení TEREZA ZŠ a MŠ Frýdek-Místek, Lískovec Lze určit stáří živého stromu nebo ho musím pokácet? Jak lze určit stáří pokáceného stromu? Roste strom po celý svůj život? Rostou všechny stromy stejně? 7 CO PROZRADÍ PAŘEZY cílová skupina VI. VII. ročník

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE

POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE Učebnice Chemie pro 9. ročník základní školy dle Rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání (schválená verze se změnami k 1. 9. 2005). Podrobně jsou očekávané výstupy a příslušné učivo uvedeny

Více

Průřezová témata: - enviromentální výchova pozitivní vztah k přírodě, ochraně životního prostředí

Průřezová témata: - enviromentální výchova pozitivní vztah k přírodě, ochraně životního prostředí A) ÚVOD Téma: Ovoce a zelenina Mezioborové vztahy: - pracovní vyučování pomocí plastelíny se pokusí vymodelovat různé druhy ovoce a zeleniny, pracuje s různými materiály, dodržuje bezpečnost při práci

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Příprava pokrmů. Charakteristika vyučovacího předmětu

Příprava pokrmů. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor : Člověk a svět práce Příprava pokrmů Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět příprava pokrmů obsahuje témata ze vzdělávací oblasti Člověk a svět práce Příprava pokrmů (používá základní

Více

CESTA DO POHÁDKY. Minut. Let. Účastníků. Tematická oblast (odbornost) Tvořivé a rukodělné aktivity. Karolína Lepíková a kol.

CESTA DO POHÁDKY. Minut. Let. Účastníků. Tematická oblast (odbornost) Tvořivé a rukodělné aktivity. Karolína Lepíková a kol. 90 Minut 6 12 Let 30 Účastníků CESTA DO POHÁDKY Tematická oblast (odbornost) Autor Odbornostní setkání Tvořivé a rukodělné aktivity Karolína Lepíková a kol. Olomoucký a Moravskoslezský kraj Místo konání

Více

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech OSV a VMEGS. Problémy Afriky. Problémy Afriky. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech OSV a VMEGS. Problémy Afriky. Problémy Afriky. Název učební jednotky (téma) Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech OSV a VMEGS Název učební jednotky (téma) Problémy Afriky Stručná anotace učební jednotky Žáci ve dvojicích formou brainstormingu určují, co pro ně znamená

Více

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Formát Druh učebního materiálu Druh interaktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0722 II/2 Inovace a

Více

Příprava pokrmů. Charakteristika vyučovacího předmětu

Příprava pokrmů. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor : Člověk a svět práce Příprava pokrmů Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět příprava pokrmů obsahuje témata ze vzdělávací oblasti Člověk a svět práce Příprava pokrmů (používá základní

Více

I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřujjící k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti VY_12_INOVACE_01_ČJ

I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřujjící k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti VY_12_INOVACE_01_ČJ Záznamový arch Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2499 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení šablony/označení

Více

ROLE ICT VE VZDĚLÁVÁNÍ

ROLE ICT VE VZDĚLÁVÁNÍ ROLE ICT VE VZDĚLÁVÁNÍ ZMĚNY V KONCEPCI VÝUKY listopad 2009 (c) Radek Maca Jaké jsou také pohledy na vzdělávání? žák: učitel: přežít školní docházku s co nejmenšími šrámy na těle i na duši předat žákům

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST - JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE VZDĚLÁVACÍ OBOR - ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

VZDĚLÁVACÍ OBLAST - JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE VZDĚLÁVACÍ OBOR - ČESKÝ JAZYK A LITERATURA VZDĚLÁVACÍ OBLAST - JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE VZDĚLÁVACÍ OBOR - ČESKÝ JAZYK A LITERATURA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Více

Místo pro život. Nejsou dvě historie lidská a přírodní, ale jen jedna, která je posledních pár miliónů let společná. Václav Cílek

Místo pro život. Nejsou dvě historie lidská a přírodní, ale jen jedna, která je posledních pár miliónů let společná. Václav Cílek Místo pro život Nejsou dvě historie lidská a přírodní, ale jen jedna, která je posledních pár miliónů let společná. Václav Cílek Místo pro život Člověk se chová k prostředí, ve kterém žije, podle toho,

Více

Příklad dobré praxe XX

Příklad dobré praxe XX Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XX pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný Příprava pracovního prostředí a pomůcek Žák: připraví si pracovní místo a pomůcky udržuje pracovní místo v čistotě a pořádku - organizace a plánování práce - čistota

Více

Dílčí cíle: Žák preferuje šetrné druhy lidské činnosti ve vztahu k životnímu prostředí. Žák volí environmentálně šetrné alternativy výrobních postupů

Dílčí cíle: Žák preferuje šetrné druhy lidské činnosti ve vztahu k životnímu prostředí. Žák volí environmentálně šetrné alternativy výrobních postupů Hlavní cíle výchovy a vzdělávání žáků v EVVO A. Žák preferuje šetrné druhy lidské činnosti ve vztahu k životnímu B. Žák komunikuje o problémech životního, obhajuje a zdůvodňuje své názory a stanoviska

Více

Férové boby (metodický list)

Férové boby (metodický list) Férové boby (metodický list) Cíle: a) studenti si zažijí a následně zanalyzují nespravedlivé nastavení světového obchodu včetně dopadů na životy lidí. b) studenti si uvědomí svou roli spotřebitele a seznámí

Více