EXKURZE V KONTEXTU REFORMY VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V ČESKÉ REPUBLICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EXKURZE V KONTEXTU REFORMY VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V ČESKÉ REPUBLICE"

Transkript

1 R P Z NA M Ý N E Ř Ě M ZA M Í Z R U K X E K L Á U MAN A N Á V CO UČ Í ITE A V E DŘ LE PR I R P FI RZ Y U D O K O PR EX ÁV L N K É UÁ TY N CK R A I A D M K TO VNÍ E M CO A PR MY RO O ŽÁ KY

2 EXKURZE V KONTEXTU REFORMY VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V ČESKÉ REPUBLICE FIRMA ÚVOD Cesta dřeva MANUÁL K EXKURZÍM DO DŘEVOZPRACUJÍCÍCH FIREM je určen UČITELŮM základních škol, kteří chtějí rozvíjet praktické vzdělávání o dřevu, stejně jako i PRACOVNÍKŮM VE FIRMÁCH, jež vnímají důležitost spolupráce se školami. Manuál poskytuje učitelům smysluplný rámec exkurze, který je v souladu s cíli a nástroji současného vzdělávání na ZŠ. Firmám dává základní přehled o současné reformě vzdělávání v České republice. Manuál zasazuje exkurze do kontextu reformy a zdůrazňuje některé zásadní body ( ideální exkurze ), které exkurzi v provozu firmy činí pro žáky přínosnou a smysluplnou aktivitou, jenž přispívá k rozvoji jejich znalostí a dovedností. RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM A CÍLE ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Na základních školách (ZŠ) dochází v posledních několika letech k výrazným změnám v principech a pojetí vzdělávání. Nové principy vycházejí z Národního programu rozvoje vzdělávání (Bílá kniha) a týkají se nejen ZŠ, ale postupně by se měly promítnout do školských dokumentů a hlavně do výuky všech stupňů vzdělávání (pro žáky od 3 do 19 let). Pro ZŠ je nově závazný tzv. RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (RVP), který vymezuje základní pravidla, principy a náplň vzdělávání žáků ZŠ, ale neříká konkrétně, jak má škola ve vzdělávání postupovat. Každá ZŠ má tak velký prostor pro vymyšlení a zformulování vlastního ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU (ŠVP), v podstatě vlastních osnov, podle kterých se pak řídí. ŠVP vzniká ve spolupráci učitelů a vedení školy a měl by zohledňovat podmínky a zaměření školy a specifika žáků. CÍLE ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké životu a na praktické jednání. Zdroj: Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2005, s. 12 Mezi KLÍČOVÉ KOMPETENCE, tedy pro život důležité schopnosti, dovednosti a postoje, které má žák v průběhu základního vzdělávání rozvíjet, patří: Kompetence k učení žák je motivován pro celoživotní učení a osvojí si strategie učení. Kompetence k řešení problému žák využívá tvořivé myšlení a logické uvažování, řeší problémy. Kompetence komunikativní žák všestranně, účinně a otevřeně komunikuje. Kompetence sociální a personální žák je vnímavý sám k sobě, k lidem, prostředí i přírodě a tolerantní a ohleduplný k jiným kulturám a duchovním hodnotám. Kompetence občanské žák je samostatným a zodpovědným občanem Kompetence pracovní žák rozvíjí vlastní schopnosti a uplatňuje je při rozhodování o své profesi. Rozvíjení klíčových kompetencí by mělo probíhat během vzdělávání, kdy si žáci též osvojují oborové vědomosti a dovednosti. Cílem ovšem už nadále není naučit žáky učivo, ale rozvíjet je po všech stránkách. Jaké strategie k tomu škola použije, závisí na ní. Kromě učiva, které je sdruženo do tematických vzdělávacích oblastí (např. Člověk a svět práce, Člověk a příroda), se kurikulem prolínají tzv. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA. Všech 6 průřezových témat má společný motiv zabývají se aktuálními problémy současného světa a formují žáka v oblasti osobních postojů a hodnot. 1

3 PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: FIRMA Osobnostní a sociální výchova Výchova demokratického občana Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Multikulturní výchova Environmentální výchova Mediální výchova Sdružení TEREZA se svým zaměřením specializuje na průřezové téma ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA (EV). Nabízí školám krátkodobé i dlouhodobé programy a vzdělávací materiály, které školám umožňují začlenit průřezové téma EV do školního vzdělávacího programu a do výuky. Rozsáhlé téma LES představuje Sdružení TEREZA ve dvou dlouhodobých programech, do kterých se školy mohou zapojit: Program Les ve škole škola v lese a Program Za tajemstvím dřeva, jehož součástí je i manuál Cesta dřeva. Obrázek níže znázorňuje dílčí cíle a nástroje programu Za tajemstvím dřeva. Exkurze a výukový materiál Cesta dřeva patří mezi nástroje, které mohou školy využít. NÁSTROJE: Pracovní listy a metodika Za tajemstvím dřeva CÍLE: Rozvíjet vzdělávání o dřevu a o lese na základních školách v ČR CESTA DŘEVA manuál k exkurzím Semináře pro učitele ze ZŠ Poskytnout dětem informace o dřevu a zážitky s prací se dřevem Příručka dobré praxe z pilotního ročníku projektu Za tajemstvím dřeva Informační a konzultační servis určený školám EXKURZE do dřevozpracujících firem Hodnocení školního portfolia témat a aktivit na téma dřevo Školní miniprojekt se dřevem Workshopy se dřevem určené dětem lesnicko-dřevařský vzdělávací portál Formovat postoje žáků k lesu jako cennému ekosystému a ke dřevu jako obnovitelné surovině Posílit vztahy mezi ZŠ a místními dřevozpracujícími firmami, řemeslníky, středními školami a dalšími subjekty Propojovat ve vzdělávání učitelů a dětí environmentální, ekonomiské a sociální aspekty lesa Získávat učitele pro hlubší zapojení do projektu a vést je k dlouhodobému a cílenému zájmu o téma dřevo PROČ SE V RÁMCI VZDĚLÁVÁNÍ O DŘEVĚ ZAMĚŘUJEME I NA EXKURZE? Exkurze logicky navazuje na teorii, kterou žáci probírají ve škole (např. informace o zpracování dřeva), žáci mají možnost ověřit si informace v praxi. Promyšleně naplánovaná exkurze umožňuje praktické učení, učení se zkušeností, kdy žák získává poznatky spjaté s realitou. Exkurze v prostředí firmy přispívá k rozvoji pracovních kompetencí žáka (rozhodování o volbě povolání), spadá do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Exkurze poskytuje příležitost pro aplikaci a rozvoj environmentální gramotnosti, a to zejména v oblastech: původ věcí a životní cyklus výrobku (life-cycle), dřevo jako obnovitelná surovina, technologie a jejich vliv na životní prostředí. Exkurze rozvíjí spolupráci a partnerství mezi školou a firmou, tolik žádoucí v místní komunitě. 2

4 IDEÁLNÍ EXKURZE Nové pojetí vzdělávání poskytuje žákům prostor pro objevování souvislostí, praktické učení na základě vlastní zkušenosti a vztahování učené látky k sobě samému. Do kontextu RVP proto svým zaměřením zapadají i EXKURZE V DŘEVOZPRACUJÍCÍCH VÝROBÁCH či TERÉNNÍ EXKURZE DO LESA. Aby však účelně naplňovaly své poslání, je třeba je promyšleně začlenit do výuky na ZŠ. Exkurze by neměla být nahodilou návštěvou firmy XY, kdy žáci ani netuší, proč na exkurzi mají jít a co si z ní mají odnést. IDEÁLNÍ EXKURZE je připravena a proběhne tak, aby se maximálně přiblížila následujícím bodům: Žák ví, kam a proč jde na exkurzi a jak se téma exkurze vztahuje k výuce a jemu samotnému. Žák se během exkurze aktivně zajímá o to, co vidí okolo sebe. Na základě předem připravených úkolů či zadání sám či v týmu objevuje a objasňuje si téma exkurze za asistence průvodce a učitele. Žák má po skončení exkurze možnost reflexe a upevnění naučeného při další výuce. Žák dále rozvíjí obsah exkurze navazujícím tématem či aplikací získaných vědomostí a dovedností v praxi. Ideální exkurze by vždy měla být připravena ve spolupráci firmy (pověřená osoba, průvodce) a školy (učitel) a přizpůsobena výukovým cílům, skupině žáků a možnostem firmy. FIRMA UČITEL PRŮVODCE by měl Znát věk a počet žáků a přizpůsobit tomu charakter exkurze (např. mluvit jazykem, kterému rozumějí děti ve věku let, určit vhodnou délku exkurze, formulovat pravidla bezpečného pohybu v provozu). Od učitele získat dopředu informace, co již o tématu žáci vědí a co bude jejich úkolem v průběhu exkurze (např. požádat učitele o kopii pracovních listů, zeptat se ho, jak by podle něj exkurze měla probíhat). Při exkurzi umožnit žákům, aby pracovali metodami, které učitel pro exkurzi zvolil. Nejlépe přímo žáky podporovat v jejich činnosti a spolupracovat s nimi (umožnit např. práci v týmu, pořizování fotografií, kladení otázek, diskusi). Informovat průvodce o skupině, která na exkurzi přijde (minimálně věk a počet dětí), a dát včas firmě vědět, pokud se některé skutečnosti změní. Znát charakter provozu, nejlépe ho sám navštívit i s průvodcem, a přizpůsobit tomu aktivity během exkurze (např. zda je provoz hlučný, zda bude exkurze probíhat venku či uvnitř). UČITEL by měl Informovat žáky o tématu exkurze a její délce, pravidlech či specifických požadavcích při exkurzi, které se dozvěděl od průvodce (např. výskyt alergenních látek v provozu, nutnost pevné obuvi). Domluvit se s průvodcem na průběhu exkurze, vysvětlit mu cíl, který exkurze má splnit. Seznámit ho s metodami a formou práce, kterou žáci budou během exkurze používat (např. uvést příklad 1 aktivity, poskytnout pracovní list). Po celou dobu exkurze spolupracovat s průvodcem a usměrňovat žáky v jejich aktivitách, pokud je to zapotřebí. 3

5 FIRMA UČITEL EXKURZE KROK ZA KROKEM 1. KROK PLÁNOVÁNÍ KDO: učitel(é), vedení školy, (firma) CÍL: Logicky začlenit exkurzi do výuky, projektu, aktivit školy. Řešíme cíl, téma a metodiku exkurze, vybíráme cílovou skupinu žáků, plánujeme, kolik času chceme exkurzi věnovat, přemýšlíme o začlenění exkurze do výuky, vybíráme jakou firmu oslovit. 2. KROK ORGANIZACE A PŘÍPRAVA KDO: učitel = garant exkurze, firma CÍL: Domluvit konkrétní exkurzi ve firmě a zajistit při ní podmínky vyhovující žákům, učiteli i firmě. Vyhledáme kontakt na firmu, domluvíme se s firmou, popř. ji osobně navštívíme. Domluvíme termín a program exkurze (co je cílem exkurze, příklad aktivit, okruhy otázek, na co se žáci budou ptát, materiál - prospekty či vzorky surovin / výrobků), kdo bude průvodce, jak bude zajištěna doprava, bezpečnost, zda se může v provozu fotit či natáčet aj. 3. KROK MOTIVACE A EVOKACE KDO: učitel, žáci CÍL: Žáci vědí kam a proč jdou na exkurzi, mají zájem aktivně pracovat během exkurze. Téma exkurze se objeví ve výuce cílové skupiny, učitel motivuje žáky k exkurzi. Žáci zjišťují, co již o tématu vědí. 4. KROK EXKURZE KDO: žáci, učitel, průvodce z firmy CÍL: Žáci aktivně poznávají prostředí provozu firmy - technologie, výrobky, suroviny, techniku, lidi a rozvíjejí své dovednosti. Průvodce ukazuje provoz firmy skupině, žáci pracují s kartou k exkurzi a plní úkoly, učitel spolupracuje s průvodcem a usměrňuje žáky. 5. KROK REFLEXE A APLIKACE KDO: žáci, učitel CÍL: Žáci reflektují exkurzi, využívají získané poznatky. Učitel navazuje na exkurzi ve výuce, žáci reflektují exkurzi, zjišťují, co se dozvěděli nového, aplikují získané poznatky, zpracují výstupy z exkurze a prezentují je. Zapojit mohou celou komunitu školy, pokud je to vhodné. 6. KROK ZHODNOCENÍ KDO: žáci, učitel, vedení školy, firma A) Učitel a žáci hodnotí exkurzi, žáci hodnotí svůj výkon při exkurzi (sebehodnocení). B) Učitel, vedení školy a firma hodnotí exkurzi: Splnila exkurze očekávání? Podařilo se dojít k cíli? Co přinesla exkurze žákům / učiteli / firmě? Jak by se dala exkurze zlepšit? CÍL: Zjistit, jaký efekt měla exkurze pro žáky. Pojmenovat přínosy a slabé stránky exkurze. 4

6 JAK PRACOVAT S MANUÁLEM Manuál Cesta dřeva obsahuje metodické návody k 5 tematickým exkurzím. Každé téma je zpracováno v jedné kapitole, která popisuje nejen vlastní exkurzi, ale i předcházející a navazující aktivity související s tématem exkurze. Exkurze spolu navzájem souvisí, témata na sebe logicky navazují nebo se doplňují. TÉMATA KAPITOL: 1. Těžba dřeva a obnova lesa 2. Pilařský provoz 3. Truhlářství / výroba nábytku 4. Výroba papíru 5. Dřevotřískové desky a dýhy UČITEL Cílem je, aby všechny exkurze myšlenkově skládaly žákům obraz cesty dřeva z lesa až do našich domácností. Žáci mají k dispozici KARTU K EXKURZI, což je vždy list A4 ke každé exkurzi. Podrobný METODICKÝ NÁVOD k jednotlivým úkolům je určen učiteli, popisuje krok za krokem, jaké úkoly žáci plní a co je k tomu potřeba. Stejně tak může být inspirativní i pro firmy. Průvodce si například lépe představí jak exkurzi připravit, pokud si přečte zadání úkolů a projde si kartu, se kterou budou žáci během exkurze pracovat. Co žáci budou na konkrétní exkurzi dělat, vždy samozřejmě závisí na domluvě učitele a průvodce. METODICKÉ NÁVODY PRO UČITELE Metodika k exkurzi je vždy rozdělena na tři části: 1. VE TŘÍDĚ, 2. NA EXKURZI, 3. ZPĚT VE TŘÍDĚ. V první části naleznete aktivity, které představují úvod do tématu a připravují žáky na exkurzi. Druhá část se týká aktivit, které žáci realizují přímo na exkurzi. Třetí část pak slouží k reflexi exkurze, prohloubení tématu, aplikaci získaného nebo ke zpracování výstupů z exkurze a jejich prezentaci. Řazení aktivit v kapitole není náhodné. Aktivity v rámci kapitoly dávají dohromady smysluplný celek, proto je vhodné použít je postupně všechny a provádět je tak jak jdou za sebou. Jak začlenit exkurze do výuky? Nebude to příliš časově náročné? TIP Exkurze a aktivity s nimi spojené jsou časově náročné. Jednotlivá témata lze rozložit v průběhu školního roku nebo i více let. Například na Základní škole v Solnici si nastavili systém, kdy v každém ročníku žáci projdou určitým typem exkurze. Žáci 6. tříd měli exkurzi do lesa, žáci 7. tříd navštívili pilu, žáci 8. ročníku viděli výrobu překližky a žáci z 9. tříd zkoumali, jak se vyrábí dřevěná okna, a také viděli při práci tesaře. Žák tedy v průběhu 2. stupně postupně absolvuje cestu dřeva. Pozn. Většina aktivit je navržena podle TŘÍFÁZOVÉHO MODELU UČENÍ E U - R (evokace - uvědomení - reflexe), který patří do konstruktivistického směru pedagogiky. Podrobnosti (nejen) o třífázovém modelu učení a použitých metodách se dozvíte na stránkách programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení (http://www.kritickemysleni.cz/klisty.php?co=klisty22_eur). 5

7 UČITEL KARTA PRO ŽÁKY Ke každé exkurzi přísluší jedna karta, se kterou žáci pracují před exkurzí, v jejím průběhu i po ní. Jedna strana karty je průvodcem exkurzí a žákovým pracovním prostorem zapisuje si sem poznámky, zamýšlí se nad otázkami. Druhá strana karty, která má podobu obrázku, slouží k reflexi exkurze žákem a hodnocení žáka (více k hodnocení viz níže). Hodnocení je řízeno učitelem. Karta slouží jak žákovi, tak učiteli, který podle ní sleduje výkon žáka. Na co při exkurzi nezapomenout? TIP TIP Žákům se na exkurzi hodí tužka a tvrdé desky (karton, velký sešit aj.), které slouží jako podložka při zapisování do karet. Pokud si žáci karty podepíší hned, jak je dostanou do ruky, nebudou si je pak navzájem plést. Karta je žákovým soukromým průvodcem exkurzí. Upozorněte žáky, že s kartou budou pracovat i po skončení exkurze. Vhodným pomocníkem při exkurzi je digitální fotoaparát, popřípadě mobil s fotoaparátem. HODNOCENÍ A SEBEHODNOCENÍ ŽÁKA Významnou součástí procesu učení při exkurzi je žákova reflexe a hodnocení exkurze. Hodnocení je v manuálu na dvou místech: 1) K hodnocení toho, co si žák z exkurze odnesl, slouží druhá strana karty k exkurzi. Tato část hodnocení poskytuje učiteli informaci o tom, CO SE ŽÁK NAUČIL. V obrázku na kartě jsou připraveny otázky vztahující se k tématu a volné místo, do kterého žák vpisuje svou odpověď. Hodnocení lze zařadit ihned po exkurzi nebo až nakonec po probrání celého tématu, podle toho, kdy se žáci otázkami zabývali. Pokud žáci neměli příležitost se některými otázkami zabývat, nemá význam žáky hodnotit podle odpovědí na tyto otázky. 2) Druhou neméně důležitou částí je HODNOCENÍ PRŮBĚHU EXKURZE, PŘÍNOSU EXKURZE PRO ŽÁKA A SEBEHODNOCENÍ ŽÁKA. Tato část je zařazena na konci metodiky každé kapitoly. Je formulována z pohledu žáka, většinou jde o doplňování otevřených otázek nebo zaznamenávání odpovědí na škálu o dvou pólech. Při formulaci odpovědí se žák znovu zamýšlí nad exkurzí a vlastním výkonem. Žáci vyplňují hodnocení anonymně, učitel tak zjistí upřímnější odpovědi. Hodnocení od všech žáků v souhrnu vypovídá o průběhu a úspěšnosti exkurze z pohledu skupiny. Učitel provádí hodnocení s žáky dle podmínek a časových možností buď na konci exkurze, nebo až ve třídě, a to co nejdříve po exkurzi. Otázky a body v obou typech hodnocení jsou navržené tak, aby odrážely témata probíraná při exkurzích a aktivitách zmíněných v manuálu. Pokud je třeba, učitel si sám upravuje otázky a body hodnocení podle obsahu a rozsahu svých vlastních témat. Navržené hodnocení slouží jako inspirace. 6

8 1. TĚŽBA DŘEVA A OBNOVA LESA METODICKÝ NÁVOD CÍLE: Žák popíše jednotlivé fáze ve vývoji hospodářského lesa a přiřadí je k přírodním procesům, které probíhají v člověkem neovlivněném lese (pralese): přirozená obnova lesa, klimax a rozpad lesa. Žák pojmenuje základní principy a postupy udržitelného hospodaření v lese, tj. hospodaření, které je přínosné pro produkční i mimoprodukční funkce lesa. Žák jde do lesa a zajímá se o hospodaření v něm. UČITEL OBSAH KAPITOLY: Žáci nejdříve v prvním úkolu hledají se spolužáky odpovědi na otázky související s vývojem lesa. V úkolu Les blízký přírodě čtou a analyzují text o hospodaření v lese, který jim poskytne základní souvislosti potřebné pro exkurzi v terénu. Pomocí badatelského úkolu děti zapojí i rodiče, poté přímo na exkurzi průzkumem různých stanovišť zjišťují, jak se vyvíjí a roste les a jak se z něho získává dřevo. Ve třídě se dále věnují těžbě dřeva a na závěr vytvářejí plakát. TIP TIPNa exkurzi je vhodný také pracovní list ze základní sady Za tajemstvím dřeva: Pracovní list č. 2 TĚŽBA DŘEVA A OBNOVA LESA. Aktivita Služby a užitky lesa je vhodná pro uvedení tématu lesa, žák se zamýšlí nad vztahem les-člověk. Aktivita Za kubíky do lesa poskytuje náměty přímo do terénu, kde probíhá či proběhla těžba. Aktivita Chytila jsem na pasece je také vhodná do terénu na lesní mýtinu, jde o méně náročný, relaxační úkol. Pracovní list č. 10 ZA DŘEVEM KOLEM SVĚTA (aktivita Šetrné dřevo ). VE TŘÍDĚ KMENY A KOŘENY LESA ČAS: 30 min POMŮCKY: papíry, tužky Žáci pracují v 6 skupinách, každá skupina zpracovává jednu otázku, kterou dostane napsanou na papíře. 6 otázek: Co v přírodě může způsobit, že strom spadne? Kdo kromě člověka poráží stromy? Jak by vypadal les, ve kterém by člověk nekácel stromy a ani by nevysazoval nové? Proč většina semenáčků nedoroste v dospělý strom? Co všechno potřebuje semenáček k tomu, aby vyrostl? Jaký je rozdíl mezi umělým lesem a lesem, který je blízký přírodě? Jak se člověk stará o les? 1. Každá skupina představuje strom, který má svůj kmen (1 žák) a kořeny (zbylí ve skupině). Kmen nesmí opustit základnu skupiny, jeho rolí je zapisovat na papír, jaké informace mu přinášejí kořeny. Kořeny se pohybují volně po třídě a ptají se spolužáků kladou vždy otázku své skupiny členu cizí skupiny. Snaží se co nejvěrněji zapamatovat jeho odpověď a donést ji svému kmenu. Poté, co ji sdělí kmenu, vydávají se zeptat dalšího spolužáka. Cílem je získat co nejvíce různých odpovědí na tu samou otázku. Všechny skupiny pracují najednou. 7

9 UČITEL 2. Po ukončení tázací fáze žáci ve skupině z obdržených odpovědí vybírají to nejpodstatnější a připraví si krátké shrnutí pro ostatní skupiny. Každá skupina představí svou otázku a přečte shrnutí nahlas pro ostatní. 3. Napsané otázky a odpovědi jednotlivých skupin doporučujeme uschovat nebo vyvěsit ve třídě. Po návratu z exkurze se k nim žáci mohou vrátit a doplnit či upravit své odpovědi. LES BLÍZKÝ PŘÍRODĚ (METODA SKLÁDANKOVÉ UČENÍ) ČAS: 45 min POMŮCKY: nakopírovaný text Les blízký přírodě a 6 8 kopií textu rozstříhaných na části 1 4, barevné lístečky na losování do skupin, tužky Žáci pracují s textem Les blízký přírodě, viz příloha Rozdělíme žáky do skupin losováním barevných lístečků. Počet žáků ve skupině se v ideálním případě shoduje s počtem oddílů, na který rozstříháte text v tomto případě bude mít každá skupina 4 členy. Tyto skupiny nazýváme domovské. Pokud nelze žáky přesně rozdělit do skupin po čtyřech, nechejte některé skupiny po pěti. 2. Do domovské skupiny dáme vždy 1 text rozstříhaný na 4 části, každý člen si losuje jednu část. Části textu jsou označeny číslem 1 4. V pětičlenných skupinách vždy 2 žáci pracují se stejným úryvkem textu. 3. Vyzvěte žáky, aby se přeskupili do hnízd podle čísel tzv. expertních skupin. Vytvoří tak skupinu jedniček, dvojek, trojek a čtyřek. Každá expertní skupina se pak zabývá pouze částí textu, která odpovídá číslu jejich skupiny. Jejich úkolem je tento úsek textu důkladně nastudovat, vyjasnit si ho a domluvit se, jakým způsobem předají to podstatné z textu ostatním členům domovských skupin. 4. Žáci se z expertních skupin přeskupí zpět do svých domovských skupin (dle barvy). Zde postupně každý člen skupiny předává ostatním důležité informace ze své části textu. Ostatní mohou vždy na mluvčího reagovat, klást otázky k tomu, co jim není jasné. Po vystřídání všech 4 členů skupiny v roli mluvčího by teoreticky všichni ve skupině měli mít představu, o čem text je a co je nejpodstatnější. 5. Každá domovská skupina vymýšlí společné shrnutí celého textu v 3 5 větách. Žáci mají po celou dobu text k dispozici. Skupiny mohou poté přečíst svá shrnutí nahlas. Učitel či ostatní žáci korigují, pokud se shrnutí výrazně odlišuje od hlavní myšlenky textu nebo jsou zde uvedeny faktické chyby. 6. Na závěr by měl mít každý žák prostor na individuální reflexi textu. Žák shrne, co se z textu dozvěděl. Každý obdrží kopii textu, pod textem je vyhrazeno volné místo na zapsání shrnutí. Popřípadě je možné text promítat na plátně tak, aby ho všichni viděli. Žáci pak zapisují shrnutí do svého sešitu. BADATELSKÝ ÚKOL: ČAS: 10 min + doma Tento jednoduchý úkol již přímo souvisí s exkurzí (s aktivitou Průzkum, jak roste les), zadejte ho tedy 1 2 dny před tím, než se do lesa vydáte. 1. Seznamte žáky s tím, že půjdete na průzkum do terénu. A co budeme zkoumat? Napište na tabuli otázku: JAK SE LES VYVÍJÍ A ROSTE? 2. Badatelským úkolem je zjistit různé odpovědi na tuto otázku. Každý má za úkol položit otázku svým rodičům, sourozencům či kamarádům a získat 3 krátké odpovědi, které si zapíše na kousek papíru a přinese s sebou na exkurzi. Odpovědí nesmí být slovo, ale celá věta. NA EXKURZI PRŮZKUM, JAK ROSTE LES průběžně při exkurzi POMŮCKY: karta na exkurzi, tužky, pásmo, fotoaparát, klíč k určování rostlin (dřevin) Úkolem je zaznamenat rozdíly mezi jednotlivými fázemi růstu lesa. 1. Žáci odhadují, zda se nacházejí v lese kulturním, v lese přírodě blízkém nebo v převážně přirozeném lese. 2. Žáci se rozdělí do průzkumných týmů. Každý tým si zvolí své jméno. 8

10 3. A co vlastně chceme zjistit? No přece JAK SE LES VYVÍJÍ A ROSTE. Vyzvěte žáky, ať přečtou každý 1 odpověď z badatelského úkolu. 4. Žáci vymýšlejí různé varianty, jak by přišli na to, jak roste les. Představte metodu, kterou budete používat při exkurzi a rozdejte jim terénní karty. Projděte s nimi celou kartu a vysvětlete, na co se při exkurzi mají zaměřit. 5. Je třeba najít v lese hned několik stanovišť, kde bude les v jiném stádiu. 1) světlé místo, kde se vyskytuje hodně semenáčků stromů 2) místo, kde převládají převážně malé stromky 3) mladý les 4) vzrostlý les 5) mýtina s pařezy po těžbě* V každém místě žáci pozorují, jak se les liší. Někteří žáci mohou hrát roli fotografů a pořídit snímky z každého stanoviště. 6. Žáci odhadují či měří vzdálenost mezi jednotlivými stromy na každém stanovišti. Výsledky zapisují do karty a hledají odpovědi na otázky: Jak se mění vzdálenost mezi stromy v lese od malých semenáčků až po dospělý les? Proč je tomu tak? Jaké další rozdíly mezi stanovišti jsi viděl? SLUNCE SLUNCE Co všechno potřebuje strom, aby rostl? PŮDA PŮDA + HNOJENÍ, Jak růst lesa ovlivňuje člověk? SVĚTLO DÉŠŤ VÁPNĚNÍ Jaké druhy stromů převládaly? MINERÁLNÍ LÁTKY DÉŠŤ ZASTÍNĚNÍ VĚTŠÍMI 7. Nakonec ze svých pozorování vyvozují závěr, VZDUCH LIKVIDACE PLEVELE STROMY doplňují diagram Co potřebuje les, aby VODA OCHRANA PROTI OKUSU rostl? na příkladu množin přirozený les HUSTÝ POROST CHRÁNÍ a člověkem ovlivněný les. Do průsečíku OCHRANA ZVĚŘÍ PROTI VĚTRU množin vpisují, co potřebuje les k růstu. Do OCHRANA PROTI ODUMÍRÁNÍ PROSTOR množin přirozený les a člověkem ovlivněný ŠKŮDCŮM STARÝCH STROMŮ les vpisují, jak tyto základní potřeby lesu PROBÍRKY A TĚŽBA dodává příroda a jak člověk. PŘIROZENÝ LES ČLOVĚKEM OVLIVNĚNÝ LES UČITEL Pokud při exkurzi do lesa máte PRŮVODCE, je dobré, aby dopředu věděl o tom, že žáci budou při exkurzi provádět průzkum na určitých stanovištích. Průvodce vás může zavést na místa, která potřebujete v rámci průzkumu navštívit. Pokud má průvodce o exkurzi do lesa jinou představu nebo s vámi nemůže navštívit všechna stanoviště, doporučujeme se k aktivitě Průzkum vrátit při další návštěvě lesa. I když ústředním bodem exkurze nebude aktivita z tohoto manuálu, snažte se s průvodcem domluvit, aby se exkurze týkala otázky JAK SE LES VYVÍJÍ A ROSTE?. Žáci by měli získat obraz toho, jak se les vyvíjí, ne pouze dílčí informace, jak se sází stromky nebo jak se kácí strom. Velké téma těžba dřeva a obnova lesa lze samozřejmě rozdělit do několika exkurzí, pokud je to technicky možné. Předpokládáme, že exkurze bude většinou probíhat v kulturním (=člověkem ovlivněném) lese. Pokud máte možnost dostat se do lesa, který má blíže přirozenému lesu, doporučujeme provést průzkumy dva jeden v kulturním a jeden v lese málo ovlivněném člověkem. Oba průzkumy pak porovnejte. Nezapomeňte s žáky věnovat pár minut na zhodnocení exkurze (otázky naleznete na konci kapitoly). * Poslední stanoviště - mýtina s pařezy po těžbě - lze též obměnit za stanoviště, kde je hodně popadaných kmenů, nemusí to být nutně člověkem vykácený prostor 9

11 UČITEL ZPĚT VE TŘÍDĚ 1. Žáci mají za úkol vrátit se k otázkám a odpovědím, které sbírali v aktivitě Kmeny a kořeny lesa. Na základě zkušeností z exkurze žáci korigují a doplňují odpovědi nejdříve ve své skupině. Poté představí ostatním, co nového si zapsali, ostatní přitom ještě také mohou doplnit své odpovědi. 2. Projděte se třídou terénní karty z exkurze. 3. Zastavte se u posledního stanoviště a věnujte se tématu těžby dřeva. TĚŽBA DŘEVA (METODA 5 ROHŮ) ČAS: 45 min POMŮCKY: 5 velkých papírů (flip, balicí papír), fixy, Žáci ve skupinách formulují odpovědi na otázky vztahující se k těžbě dřeva. Komentují odpovědi ostatních skupin, vyjadřují svůj souhlas či nesouhlas. Otázky k těžbě dřeva: Proč se těží les? Jak probíhá těžba dřeva? Jaké druhy stromů se těží a jak jsou staré? Co se s vytěženým dřevem děje dál? Co se dále děje v lese na místě, kde se těžilo dřevo? Jak se zde les vyvíjí? 1. Připravte 5 větších papírů, na každý napište 1 otázku vztahující se k těžbě dřeva. Otázky by měly být otevřené, poskytující více možností, jak na ně odpovědět (příklad 5 navržených otázek). Papíry rozmístěte po třídě tak, aby se na ně dalo psát a byly od sebe vzdáleny (např. 4 do rohů a 1 doprostřed). 2. Žáky rozdělte do 5 skupin, dejte jim fixy. Každá skupina se postaví k 1 papíru a odpovídá na otázku. Zapisuje svou odpověď na papír přímo pod otázku. 3. Po chvíli skupiny rotují k jinému papíru. Určete směr, kterým skupiny rotují, aby nedošlo ke zmatku. Každá skupina opět diskutuje o otázce a připisuje na papír svou odpověď. Zároveň také komentuje či doplňuje odpovědi předchozích skupin. Skupiny se vystřídají u všech papírů. 4. Každá skupina pak představuje ostatním otázku a odpovědi z papíru, u kterého začala. 5. Žáci si každý za sebe zapisují odpovědi na těchto 5 otázek do svého sešitu. Při odpovídání na otázky vztahující se k TĚŽBĚ DŘEVA vám pomůže text v metodice k pracovním listům Za tajemstvím dřeva (metodika č. 2 Těžba dřeva a obnova lesa). Další informace o pěstování lesa lze najít i na lesnickodřevařském vzdělávacím portále: PLAKÁT JAK SE LES VYVÍJÍ A ROSTE ČAS: 45 min POMŮCKY: velké papíry (flip, balicí papír), barevné časopisy s obrázky lesa, nůžky, lepidla, pastelky, vodovky, provaz a kolíčky na vytvoření galerie Žáci na základě pozorování z terénu vytvářejí ve skupinkách plakát JAK SE LES VYVÍJÍ A ROSTE. Na plakátu by měly být zachyceny jednotlivé fáze růstu lesa, jak jdou za sebou, jak na sebe navazují. Žáci by měli na plakátu porovnat fáze vývoje člověkem ovlivněného lesa (hospodářský les) a přirozeného lesa. Vhodné je použít koláž, vystřihovat a nalepovat obrázky z barevných časopisů a doplnit je vlastní kresbou či doplňujícím textem. 1. Každá skupina dostane velký arch papíru a pomůcky. Z papíru vystřihne velký kruh. 2. Diskutujte s žáky, proč jste na plakát zvolili právě kruhový papír. Jednotlivé fáze vývoje lesa na sebe navazují i poslední navazuje na první, uzavírá tak celý cyklus vývoje lesa. Po těžbě dřeva na uvolněném místě opět vyrostou stromy. 3. Napište na tabuli, co má plakát splňovat: porovnat fáze vývoje člověkem ovlivněného lesa (hospodářského lesa) a přirozeného lesa 10

12 4. Žáci vytvářejí plakát. 5. Po skončení práce skupiny pověsí plakáty do galerie. Galerie může být provaz natažený ve třídě, na který se kolíčky plakáty připevní. Každá skupina si poté vybere plakát jiné skupiny a představí ho ostatním. Okomentuje, co ji na plakátu zaujalo a může se zeptat autorské skupinky, pokud jí něco není jasné. 6. Na závěr uspořádejte diskusi v galerii. Srovnejte výhody a nevýhody přirozeného, přírodě blízkého a člověkem ovlivněného lesa. UČITEL TIP TIPTIP na další aktivity pomoc s vysazováním stromků či jejich ošetřováním exkurze do lesní školky exkurze na pile téma Přirozená obnova z pracovních listů Jaro v lese (vydalo Sdružení TEREZA 2007) HODNOCENÍ 1 1) Při exkurzi pro mě bylo novou informací, že... 2) Rozuměl/a jsem při exkurzi: všemu téměř ničemu 3) Stále mi není jasné, ještě bych se potřeboval/a zeptat na: 4) Při práci v průzkumném týmu jsem se cítil/a... 5) Svou úlohu v týmu bych popsal/a jako: 6) Ve skupině jsem byl/a spíše: aktivní pasivní 7) Ve skupině pro mě bylo nejvíce inspirující..., protože... 11

13

14 1. TĚŽBA DŘEVA A OBNOVA LESA KARTA A K EXKURZI KARTA A K EXKURZI Průzkumný tým jméno: Datum: ŽÁK JAK ROSTE LES? Zjistěte, jak se liší les na 5 stanovištích. Na každém stanovišti zaznamenejte, jaká je vzdálenost mezi jednotlivými stromy. 1) světlé místo, kde se vyskytuje hodně semenáčků stromů 2) místo, kde převládají převážně malé stromky 3) mladý les 4) vzrostlý les 5) mýtina s pařezy po těžbě Jak se mění vzdálenost mezi stromy v lese od malých semenáčků až po dospělý les? Proč je tomu tak? Co to znamená? Co všechno potřebuje strom, aby rostl? Jak růst lesa ovlivňuje člověk? Jaké další rozdíly mezi stanovišti jsi viděl? Jaké druhy stromů převládaly? CO POTŘEBUJE LES, ABY ROSTL? 1. Do průsečíku množin zapište, co všechno les potřebuje k životu. Základní potřeby lesa získáte, když ve slovech písmena dáte do správného pořadí: TĚSLOV LINÁREMNÍ KLÁTY VCHUDZ ODVA PRSOROT ARACHON 2. Doplňte do množin, jakým způsobem dává základní potřeby lesu člověk a jakým příroda: PŘIROZENÝ LES ČLOVĚKEM OVLIVNĚNÝ LES 13

15 KDYŽ SE ŘEKNE LES BLÍZKÝ PŘÍRODĚ, PŘEDSTAVÍM SI LES, KTERÝ: POPIŠTE, JAK SPOLU SOUVISÍ TĚŽBA DŘEVA A OBNOVA LESA: LES JE V PRŮBĚHU VÝVOJE OHROŽOVÁN... JAKÉ DRUHY STROMŮ SE U NÁS NEJVÍCE TĚŽÍ A JAK JSOU PŘIBLIŽNĚ STARÉ, KDYŽ SE KÁCÍ? SEMENÁČEK ČI SAZENICE STROMKU POTŘEBUJE K ŽIVOTU...

16 2. PILAŘSKÝ PROVOZ METODICKÝ NÁVOD CÍLE: Žák navštíví pilařský provoz jako důležitý prvek na cestě dřeva z lesa ke spotřebiteli. Žák aktivně na konkrétní pile zjišťuje, jak zde probíhá zpracování dřeva. Žák popíše, které dřevo na pilu přichází, v jaké podobě z pily odchází a na co se dále použije. OBSAH KAPITOLY: Žáci nejdříve v badatelském domácím úkolu sami zjišťují, kde se poblíž nachází pila. Společně ve třídě sestavují mapu dřevozpracujících provozů v okolí a přemýšlejí, jaké by to bylo pilu navštívit. Při exkurzi pracují se záhadnými slovy a zjišťují, co vše se na pile se dřevem děje. Na základě nabytých poznatků spolupracují při vytváření informačního panelu ve škole. UČITEL TIP K tématu exkurze se vztahuje také pracovní list ze základní sady Za tajemstvím dřeva: Pracovní list č. 3 CO SE DĚJE NA PILE. VE TŘÍDĚ Pokud jste již absolvovali exkurzi k těžbě dřeva a obnově lesa, lze navázat na to, co si žáci pamatují o těžbě dřeva. Zeptejte se žáků, kam dále směřuje cesta dřeva po těžbě, jak se dále surové dřevo zpracovává. BADATELSKÝ ÚKOL: 10 min + doma Žáci mají za úkol zjistit, kde se v obci a okolí vyskytuje pila či jiný závod, který zpracovává dřevo. Velikost zkoumaného regionu a počet firem, které má každý žák vyhledat, volte s ohledem na míru rozšíření dřevozpracujícího průmyslu ve vašem regionu. Informaci žáci zjistí jakkoliv - od rodičů, z telefonního seznamu, novin, internetu. Lze zadat jako domácí úkol, s nalezenými informacemi žáci pracují v další hodině, viz aktivita Předvídání. PŘEDVÍDÁNÍ ČAS: 30 min POMŮCKY: barevné lístečky (nastříhané barevné papíry) cca 20 cm krát 3 cm, 3 velké papíry s nadepsanými nedokončenými větami, mapa okolí, lepící štítky, lepící páska, lepidla, zvoneček Nedokončené věty: Kdybych měl/a možnost volně odebírat dřevo z pily, tak bych ho využila na..... Když bych sledoval/a náklaďák jedoucí z lesa se dřevem, dorazil/a bych na pilu a tam bych dále viděl/a..... Když zavřu oči a představím si, že jsem se octl/a na pile, tak uslyším a ucítím Přineste podrobnou mapu, umístěte ji na tabuli. Rozdělte žáky do skupin. Ve skupinách diskutují, kdo se co dozvěděl, zda objevili stejné či různé provozy. Skupiny pak na mapě ukážou nalezené provozy a vyznačí je lepícím štítkem. 2. Pověste nedokončené věty na viditelné místo ve třídě. 3. Každý žák si vezme barevný lísteček. Od této chvíle nikdo nesmí mluvit (zvoneček). Žáci si mohou vybrat každý minimálně 1 větu, kterou by chtěli dokončit podle svých představ. Napíší si ji na svůj lísteček a doplní ji do konce svými slovy (veďte žáky k tomu, aby použili více než jen 1 slovo). 15

17 UČITEL 4. Po dalším zazvonění zvonečku všichni přestávají psát. Žáci sdílejí své věty ve dvojici. Poté každý zapíše vymyšlenou část věty na velký papír s příslušnou nedokončenou otázkou. 5. Povězte žákům, že budou moci věty využít, protože půjdete společně na exkurzi na pilu. 6. Rozdejte dětem karty na exkurzi, každý si do prvního rámečku nalepí svůj lísteček. 7. Mapu s vyznačenými dřevozpracujícími provozy uschovejte, můžete ji ještě využít při dalších exkurzích. NA EXKURZI ZÁHADNÁ SLOVA průběžně při exkurzi Na kartě jsou pojmy, se kterými se žáci mohou setkat při exkurzi na pile. Úkolem žáků je během exkurze sledovat výklad průvodce a zaznamenat, v jaké souvislosti pojem použil a co slovo přesně znamená. Před exkurzí je proto vhodné seznámit s touto aktivitou průvodce, dát mu seznam slov k dispozici. Popřípadě můžete s průvodcem sestavit vlastní seznam méně známých pojmů, se kterými se žáci při exkurzi mohou setkat. Pokud některé pojmy žáci během exkurze neuslyší, měli by mít v závěru čas, aby se na ně průvodce zeptali. TIP Při návštěvě na pile můžete získat vzorky materiálu, který dále využijete ve výuce (odřezky, piliny aj.). CO SE DĚJE NA PILE? průběžně při exkurzi Žáci do volných bublin dopisují, co se se dřevem na pile děje, zaznamenávají fáze zpracování kulatiny. Zároveň připisují k šipkám další souvislosti (co je ve které fázi potřeba, zda vzniká odpad, jak je náročná, jak dlouho trvá apod.). Při exkurzi někdy není možné projít s žáky proces zpracování dřeva tak, jak jde doopravdy za sebou. Proto by nakonec žáci měli mít čas na uspořádání jednotlivých kroků do správného pořadí, například je propojit 1 tahem tužkou. Na kartě dále najdete otázky, které se dotýkají dalšího využití dřeva. Žáci si rovnou zapisují odpovědi, které se dozvědí při exkurzi (druhy dřeva, kolik dřeva projde pilou za 1 rok). Celý úkol mohou žáci dořešit za domácí úkol nebo až společně při vyučování. REFLEXE Ještě před zakončením exkurze nechejte žákům čas, aby do rámečku na konci karty zapsali, co jim exkurze přinesla. Svou odpověď mohou formulovat vzhledem ke svému předvídání či očekávání, které si nalepili na začátek karty. Nezapomeňte s žáky věnovat pár minut na zhodnocení exkurze (otázky naleznete na konci kapitoly). ZPRACOVÁNÍ DŘEVA NA PILE Zpracování dřeva v pilařském provozu se skládá z mnoha na sebe navazujících kroků. Uvádíme zde pouze několik základních: 1. vykládka a měření kulatiny 2. krácení kulatiny na výřezy 3. měření a třídění výřezů 4. odkorňování výřezů 5. pořez výřezů na rámové pile 6. měření a pořez prizmy 7. měření, krácení a omítání bočního řeziva 8. rozměrové třídění řeziva 9. ukládání řeziva do hrání 10. stanovení vlhkosti dřeva a sušení řeziva 11. rozebírání hrání 12. jakostní třídění řeziva 13. expedice zdroj: 16

18 TIP Krátká videa zachycující zpracování dřeva na pile pomocí různých technologií naleznete na webových stránkách Dřevostroj Čkyně, a.s. ZPĚT VE TŘÍDĚ UČITEL Ve třídě se vraťte ke kartě. Žáci odpovídají na otázky v kartě, které jim zůstaly nezodpovězené. Své zkušenosti z návštěvy na pile žáci představí na prezentačním panelu. PREZENTACE REKLAMNÍ PANEL ČAS: 45 min POMŮCKY: nástěnka nebo kartón, lepidla, barevné papíry, fixy, fotografie z exkurze či ilustrační foto Žáci společně vytvářejí panel / nástěnku o zpracování dřeva na pile, kterou pak umístí na chodbu školy. Prezentace může mít formu například reklamního panelu, kterým se firmy prezentují na veletrhu (včetně představení výrobků z pily). Při vytváření panelu je vhodné rozdělit role a kompetence ve třídě, aby se zapojili všichni žáci. TIP TIPNa exkurzi na pile můžete navázat tématem další exkurze do výroby, kde se z řeziva vyrábějí dřevěné produkty (truhlářství, stolařství, nábytkářství, továrna na hračky apod.) aktivitami z pracovního listu č. 3 CO SE DĚJE NA PILE ze základní sady Za tajemstvím dřeva HODNOCENÍ 2 1) Z exkurze na pile si zapamatuji, že... 2) Kdybych pracoval/a na pile, líbilo by se mi, že... 3) Kdybych pracoval/a na pile, nelíbilo by se mi, že... 4) Ještě mi vrtá hlavou... 5) Při exkurzi jsem: naslouchal/a průvodci spíše neposlouchal/a 6) Při exkurzi jsem: kladl/a otázky neptal/a jsem se 17

19

20 2. PILAŘSKÝ PROVOZ PILA KARTA A K EXKURZI ŽÁK sem nalepte lísteček s předvídáním ZÁHADNÁ SLOVA: Co znamenají tato slova? Sledujte, kdy slova při exkurzi uslyšíte, a zapište, co znamenají. KATR KRAJINOVÉ DŘEVO KULATINA FOŠNA ŠTĚPKA TVRDOST DŘEVA IMPREGNACE PRIZMA CO SE DĚJE NA PILE Do bublin zapište postupně kroky zpracování dřeva na pile. Zajímavosti ke každému kroku si poznamenejte k šipkám. DRUHY DŘEVA Zapište, které jste na pile viděli a k čemu se toto dřevo používá: DUB JAVOR SMRK BOROVICE BUK JINÉ: POUŽITÍ: Jaké množství dřeva projde pilou za 1 rok? Kolik je to průměrně za 1 den? Na exkurzi jsem se dozvěděl/a, že... Při návštěvě na pile mě překvapilo... Nejvíce se mi líbilo, když... 19

úkol tvůrčí informace důležité

úkol tvůrčí informace důležité R P Z NA M Ý N E Ř Ě M ZA M Í Z R U K X E K L Á U MAN A N Á V CO UČ Í ITE A V E DŘ LE PR I R P FI RZ Y U D O K O PR EX ÁV L N K É UÁ TY N CK R A I A D M K TO VNÍ E M CO A PR MY RO O ŽÁ KY OBSAH Exkurze

Více

Předpověď počasí. Cíle lekce tematické / obsahové. Cíle lekce badatelské. Motivace. Kladení otázek

Předpověď počasí. Cíle lekce tematické / obsahové. Cíle lekce badatelské. Motivace. Kladení otázek Předpověď počasí Autor Mgr. Petr Jaroš, ZŠ a MŠ Frýdek-Místek, Lískovec Vhodné pro věk/třídu 6. 9. ročník V 6. ročníku použít až po probrání učiva Atmosféra. Potřebný čas 2 vyučovací hodiny oddělené minimálně

Více

Netradiční měření délky

Netradiční měření délky Netradiční měření délky Očekávané výstupy dle RVP ZV: změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa Předmět: Fyzika Učivo: měření fyzikální veličiny

Více

METODIKA K ANALÝZE ŠVP

METODIKA K ANALÝZE ŠVP METODIKA K ANALÝZE ŠVP I ÚVOD Pro hodnocení ŠVP z hlediska podpory rozvoje čtenářské gramotnosti byl pracovní skupinou PedF UK 1 vytvořen základní nástroj hodnocení, který vychází z definice pojmu čtenářská

Více

1. VYUČOVACÍ HODINA, V TERÉNU

1. VYUČOVACÍ HODINA, V TERÉNU Green-Down Autor Liběna Dopitová, ZŠ Vsetín, Rokytnice 436 Vhodné pro věk/třídu 6. ročník Potřebný čas 1 + 1 vyučovací hodina následuje podzimní fenologické měření Green-Down (samostatné pozorování 2 týdně)

Více

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE Aktivity pro ţáky byly realizovány v rámci projektu na desítkách škol. Měly různý charakter, od praktických cvičení, přes projektovou

Více

Inovace výuky - Přírodovědný seminář Mgr. Pavla Michalová

Inovace výuky - Přírodovědný seminář Mgr. Pavla Michalová Inovace výuky - Přírodovědný seminář Mgr. Pavla Michalová Přs 7 / 01, 02 příloha - fotodokumentace Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup:

Více

Cesta do školy. PhDr.FilipRoubíček,Ph.D.,Praha

Cesta do školy. PhDr.FilipRoubíček,Ph.D.,Praha PhDr.FilipRoubíček,Ph.D.,Praha Obor RVP ZV: Ročník: Časový rámec: (tematický okruh: závislosti, vztahy a práce s daty) 4. 7. ročník ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií 45 60 minut METODIKA MATERIÁL

Více

Příklad dobré praxe XXI

Příklad dobré praxe XXI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XXI pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Kostra lidského těla Přírodopis 8. ročník 2 vyučovací

Více

Co skrývají pupeny stromů?

Co skrývají pupeny stromů? Co skrývají pupeny stromů? Autorka Liběna Dopitová, ZŠ Vsetín, Rokytnice 436 Vhodné pro věk/třídu 6. 7. ročník Potřebný čas 1 + 1 vyučovací hodina (oddělené 14 dny) Potřebný prostor a uspořádání Učebna

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Časový rozsah lekce Rozmanitost přírody stromy listnaté a jehličnaté 2 vyučovací hodiny Věková

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Jak máme pečovat o svůj zrak? Je můj zrak v pořádku? ZŠ Vsetín, Rokytnice 436

Jak máme pečovat o svůj zrak? Je můj zrak v pořádku? ZŠ Vsetín, Rokytnice 436 Jak máme pečovat o svůj zrak? Je můj zrak v pořádku? ZŠ Vsetín, Rokytnice 436 59 badatele.cz / S očima i bez nich / Sdružení Tereza S OČIMA I BEZ NICH Cílová skupina VIII. IX. ročník 90 min. (2 vyučovací

Více

KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY. et al.

KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY. et al. KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY et al. 1 VÝCHODISKA ( AXIOMY ) REFORMY a) zvýšení vzdělávací autonomie škol umožnit školám svobodnější rozhodování, pokud jde především o volbu vzdělávacích

Více

2 vyučovací hodiny (blok 2 hodin) 6. ročník. Zhodnotí nabídku kulturních institucí a cíleně z ní vybírá

2 vyučovací hodiny (blok 2 hodin) 6. ročník. Zhodnotí nabídku kulturních institucí a cíleně z ní vybírá Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Praha Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny (blok 2 hodin) Věková skupina (ročník) 6. ročník

Více

VODNÍ VÝZVA. Identifikace a řešení problému životního prostředí v okolí školy v oblasti HYDROLOGIE

VODNÍ VÝZVA. Identifikace a řešení problému životního prostředí v okolí školy v oblasti HYDROLOGIE VODNÍ VÝZVA Identifikace a řešení problému životního prostředí v okolí školy v oblasti HYDROLOGIE Program GLOBE - Téma roku 2013/14 GLOBE Téma roku 2013/2014 V průběhu nadcházejícího školního roku se v

Více

Manuál č. 6. Projekt Vzdělávání pedagogů k realizaci kurikulární reformy (CZ.1.07/1.3.05/11.0026)

Manuál č. 6. Projekt Vzdělávání pedagogů k realizaci kurikulární reformy (CZ.1.07/1.3.05/11.0026) Manuál č. 6 NÁZEV HODINY/TÉMA: MENU Časová jednotka (vyuč.hod.): 1 h (45 minut) Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: třetí Obor vzdělání: 3letý Použité metody: Myšlenková mapa, Alfa box, Pětilístek

Více

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce.

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací obor : Člověk a svět práce Vedení domácnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací oblast zahrnuje

Více

Využití přírodovědného pokusu na 1. stupni ZŠ z pohledu učitelů z praxe výzkumná sonda. Ondřej Šimik

Využití přírodovědného pokusu na 1. stupni ZŠ z pohledu učitelů z praxe výzkumná sonda. Ondřej Šimik Využití přírodovědného pokusu na 1. stupni ZŠ z pohledu učitelů z praxe výzkumná sonda Ondřej Šimik Kontext přírodovědného vzdělávání na 1. stupni ZŠ Transformace české školy - RVP ZV Člověk a jeho svět

Více

PROJEKT. Volba povolání (vzdělávací obsah Svět práce) Učitelé předmětu Svět práce a Výchovy k občanství v 8. ročníku. 3. čtvrtletí 8.

PROJEKT. Volba povolání (vzdělávací obsah Svět práce) Učitelé předmětu Svět práce a Výchovy k občanství v 8. ročníku. 3. čtvrtletí 8. PROJEKT Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Název projektu: Název organizace: Vedoucí projektu: Cílová skupina: Datum: Člověk a svět práce Člověk a svět práce Pracovní činnosti Volba

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Skládání slov, čtení s porozuměním Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny výuka je rozdělena

Více

Co se stane, když rostlina přijde o přísun světla? Může rostlina ve tmě růst? ZŠ Brno, Bakalovo nábřeží

Co se stane, když rostlina přijde o přísun světla? Může rostlina ve tmě růst? ZŠ Brno, Bakalovo nábřeží Co se stane, když rostlina přijde o přísun světla? Může rostlina ve tmě růst? ZŠ Brno, Bakalovo nábřeží 7 POSVIŤME SI NA ROSTLINY Cílová skupina IV. V. ročník 90 min. (2 vyučovací hodiny zařazené zhruba

Více

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH Během března až května 2013 jsme postupně navštívili všechny zapojené školy. Jedním z účelů návštěvy byly rozhovory ke školním vzdělávacím programům s

Více

Jak změřit výšku stromu v nerovném terénu

Jak změřit výšku stromu v nerovném terénu Jak změřit výšku stromu v nerovném terénu Autor Lenka Juříková, Jubilejní Masarykova ZŠ a MŠ, Třinec Vhodné pro věk/třídu 9. ročník Poznámka Lekce je určena právě pro žáky 9. ročníku, kteří mají za sebou

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v primě, sekundě, tercii a kvartě, dvě vyučovací jednotky týdně. V

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové ( = téma OSV č. 22) Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Hlavní oborové cíle (tj. cíle vázané

Více

NaZemi Centrum globálního rozvojového vzělávání. Kristýna Hrubanová

NaZemi Centrum globálního rozvojového vzělávání. Kristýna Hrubanová NaZemi Centrum globálního rozvojového vzělávání Kristýna Hrubanová Kdo jsme NaZemi je česká nevládní organizace (2004-2011 Společnost pro Fair Trade) zaměřuje se na propojenost našeho spotřebního chování

Více

Viola Horská, Helena Zemánková: Pracovní sešit Volba povolání, nakl. Hněvín, Most, 2001, ISBN 80-902651-0-3, počet stran 105

Viola Horská, Helena Zemánková: Pracovní sešit Volba povolání, nakl. Hněvín, Most, 2001, ISBN 80-902651-0-3, počet stran 105 Pořadové číslo I-1-8.r. Název materiálu Dotazník - Co je nutné zvážit před volbou povolání Autor Použitá literatura a zdroje Metodika ročníku pro úvod a motivaci k výuce nového předmětu. Žáci diskutují

Více

Průřezová témata: - enviromentální výchova pozitivní vztah k přírodě, ochraně životního prostředí

Průřezová témata: - enviromentální výchova pozitivní vztah k přírodě, ochraně životního prostředí A) ÚVOD Téma: Ovoce a zelenina Mezioborové vztahy: - pracovní vyučování pomocí plastelíny se pokusí vymodelovat různé druhy ovoce a zeleniny, pracuje s různými materiály, dodržuje bezpečnost při práci

Více

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce SEKCE IVU SDRUK Činnost sekce INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ záplava informací kritické myšlení celoživotní vzdělávání společnost znalostí INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ 7. ročník konference Informační

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího předmětu praktika z informatiky je podle

Více

REALIZACE PT ENV NA ZŠ ŘEVNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015

REALIZACE PT ENV NA ZŠ ŘEVNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 REALIZACE PT ENV NA ZŠ ŘEVNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 Obsah: OSN vyhlásila rok 2015 1.Mezinárodním rokem půdy. Ekologicky obhospodařovaná půda je cenným pokladem. Půda a zemědělství, to je tisíce let

Více

Formy vyučování biologii hodina základního typu laboratorní cvičení terénní cvičení exkurze projektové vyučování

Formy vyučování biologii hodina základního typu laboratorní cvičení terénní cvičení exkurze projektové vyučování Formy vyučování biologii hodina základního typu laboratorní cvičení terénní cvičení exkurze projektové vyučování Hodina základního typu Altmann 1972, Dvořák a kol. 1982 Při přípravě vyučovací hodiny buďte

Více

Lesní pedagogika. jako nástroj realizace průřezových témat organická část vyučování. Ing. Alice Palacká, SLŠ Trutnov

Lesní pedagogika. jako nástroj realizace průřezových témat organická část vyučování. Ing. Alice Palacká, SLŠ Trutnov Lesní pedagogika jako nástroj realizace průřezových témat organická část vyučování Ing. Alice Palacká, SLŠ Trutnov Co to jsou průřezová témata? 1 jsou důležitým formativním prvkem vzdělávání pomáhají rozvíjet

Více

Malá farma/ CZ.1.07/1.1.18/02.0021 Malá farma

Malá farma/ CZ.1.07/1.1.18/02.0021 Malá farma Název projektu Stručný popis projektu Malá farma/ CZ.1.07/1.1.18/02.0021 Malá farma Záměrem projektu je zkvalitnit a zatraktivnit výuku přírodovědných a technických oborů a zároveň posílit kompetence žáků

Více

Já a svět kolem mě. (k průřezovému tématu Mediální výchova ) Příloha ŠVP ZV Škola hrou. Autor projektu: Kateřina Jonáková.

Já a svět kolem mě. (k průřezovému tématu Mediální výchova ) Příloha ŠVP ZV Škola hrou. Autor projektu: Kateřina Jonáková. 1 Příloha č.6 k ŠVP Škola hrou Projekt P7 Já a svět kolem mě (k průřezovému tématu Mediální výchova ) Příloha ŠVP ZV Škola hrou Autor projektu: Kateřina Jonáková Přílohy: Schválila dne Mgr.Charlotta Kurcová

Více

INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Aktivity knihovny a spolupráce se školami.

INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Aktivity knihovny a spolupráce se školami. INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Aktivity knihovny a spolupráce se školami. Koncepce iv v knihovně CO? zamýšlím, chci dělat PROČ? to dělám definovat cíl! KDO? bude realizovat / pro koho / kdo jsou partneři zainteresované

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Domácí zvířata - ptáci Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) 2 vyučovací hodiny proložená

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání legislativně vymezené, obsahově stanovené a časově ohraničené úseky vzdělávání, které odpovídají vzdělávání podle daného rámcového vzdělávacího programu integrace vzdělávacího

Více

Úvodní list. 45 min, příp. další aktivita (*) mimo běžnou školní výuku

Úvodní list. 45 min, příp. další aktivita (*) mimo běžnou školní výuku Úvodní list Předmět: Fyzika Cílová skupina: 8. nebo 9. ročník ZŠ Délka trvání: 45 min, příp. další aktivita (*) mimo běžnou školní výuku Název hodiny: Měření tlaku vzduchu v terénu Vzdělávací oblast v

Více

Příklad dobré praxe VIII

Příklad dobré praxe VIII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VIII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

Co si povídají popelnice v Jesenici

Co si povídají popelnice v Jesenici Co si povídají popelnice v Jesenici Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech EV a čtenářství Název učební jednotky (téma) Co si povídají popelnice v Jesenici Stručná anotace

Více

Jarní probuzení. Projekt k tématu Jaro. Zpracovala: Mgr.Charlotta Kurcová

Jarní probuzení. Projekt k tématu Jaro. Zpracovala: Mgr.Charlotta Kurcová Jarní probuzení Projekt k tématu Jaro Zpracovala: Mgr.Charlotta Kurcová Hlavní cíle projektu Hlavním cílem tohoto projektu je upevnit znalosti z prvouky týkající se jara, jarní přírody, zvířat, zlepšit

Více

Určování hustoty látky

Určování hustoty látky Určování hustoty látky Očekávané výstupy dle RVP ZV: využívá s porozuměním vztah mezi hustotou, hmotností a objemem při řešení praktických problémů Předmět: Fyzika Učivo: měření fyzikální veličiny hustota

Více

NĚCO ² JE VE VZDUCHU A STROM TO POTŘEBUJE

NĚCO ² JE VE VZDUCHU A STROM TO POTŘEBUJE ETODIKA NĚCO ² JE VE VZDUCHU A STRO TO POTŘEBUJE 3. 5. třída ZŠ 90 minut Velká myšlenka Ve vzduchu je neviditelný uhlík, který strom dokáže vstřebávat a přeměnit ho ve své zcela hmatatelné tělo listy a

Více

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Naše narozeniny poznávání spolužáků Časový rozsah lekce 2 navazující vyučovací hodiny Věková

Více

Projektové noviny (říjen 2013)

Projektové noviny (říjen 2013) Projektové noviny (říjen 2013) Environmental Realiteach aneb učíme se realitou profesí v oblasti životního prostředí CZ.1.07/1.1.20/02.0098. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŽIVOT

INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŽIVOT INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŽIVOT OBSAH /konkrétní studijní cíle lekcí víte, co chcete děti naučit?/ FORMA /lekce plnohodnotná učebná jednotka, která navazuje na ŠVP dané školy/ VÝSTUPY /vyhodnocení efektivity

Více

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech OSV a VMEGS. Problémy Afriky. Problémy Afriky. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech OSV a VMEGS. Problémy Afriky. Problémy Afriky. Název učební jednotky (téma) Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech OSV a VMEGS Název učební jednotky (téma) Problémy Afriky Stručná anotace učební jednotky Žáci ve dvojicích formou brainstormingu určují, co pro ně znamená

Více

Projekt Vzdělávání pedagogů k realizaci kurikulární reformy (CZ.1.07/1.3.05/11.0026) Manuál č. 15

Projekt Vzdělávání pedagogů k realizaci kurikulární reformy (CZ.1.07/1.3.05/11.0026) Manuál č. 15 Manuál č. 15 NÁZEV HODINY/TÉMA: OPERACE S REÁLNÝMI ČÍSLY Časová jednotka (vyuč.hod.): 1h (45min.) Vyučovací předmět: Matematika Ročník: první Obor vzdělání: 3letý Použité metody: Hra s čísly, Práce s textem,

Více

Manuál č. 18 POSTUP UVĚDOMĚNÍ SI VÝZNAMU:

Manuál č. 18 POSTUP UVĚDOMĚNÍ SI VÝZNAMU: Manuál č. 18 NÁZEV HODINY/TÉMA: PRÁVNÍ NORMY V PODNIKÁNÍ Časová jednotka (vyuč.hod.): 1h (45min.) Vyučovací předmět: Ekonomika Ročník: druhý Obor vzdělání: nástavbové studium Použité metody: Kufr, I.N.S.E.R.T.

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

VY_32_INOVACE_MIK_I-1_1. Šablona č. I, sada č. 1. Ročník 6. Materiál slouží k procvičení a upevnění učiva o procentech.

VY_32_INOVACE_MIK_I-1_1. Šablona č. I, sada č. 1. Ročník 6. Materiál slouží k procvičení a upevnění učiva o procentech. Šablona č. I, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Číslo a proměnná Procenta Ročník 6. Materiál slouží k procvičení a upevnění

Více

Název: Elektromagnetismus 2. část (Vzájemné působení magnetu a vodiče s proudem)

Název: Elektromagnetismus 2. část (Vzájemné působení magnetu a vodiče s proudem) Výukové materiály Název: Elektromagnetismus 2. část (Vzájemné působení magnetu a vodiče s proudem) Téma: Vzájemné působení magnetu a vodiče s proudem, využití tohoto jevu v praxi Úroveň: 2. stupeň ZŠ,

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

Kurz č.: KV01 Karlovy Vary 12. 12. 2006 17. 4. 2007 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE

Kurz č.: KV01 Karlovy Vary 12. 12. 2006 17. 4. 2007 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Kurz č.: KV01 Karlovy Vary 12. 12. 2006 17. 4. 2007 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Žákovský projekt v hodinách matematiky 8.ročníku základní školy na téma: Geometrie mého okolí Karlovy Vary, 2007 Mgr. Jaroslava Janáčková

Více

Výchovné a vzdělávací postupy,které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí :

Výchovné a vzdělávací postupy,které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí : Předmět : pracovní činnosti Ročník : 6. Téma : dřevo materiál budoucnosti Zpracoval : Karel Horbas Počet vyučovacích hodin : 8 Návrh časového rozvržení : 1.Poznatky a dřevě a nácvik dovedností v oboru

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

ilit Počasí ve světě Geografie čtvrtý ročník, Seminář ze zeměpisu Atmosféra, Fyzicko - geografická sféra

ilit Počasí ve světě Geografie čtvrtý ročník, Seminář ze zeměpisu Atmosféra, Fyzicko - geografická sféra Téma aktivity: Předmět: Doporučený věk studentů: Vazba na ŠVP: Podnebí a počasí čtvrtý ročník, Seminář ze zeměpisu 16 18 let Atmosféra, Fyzicko - geografická sféra Cíle: Studenti si uvědomí, jak počasí

Více

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení Název: Výukové materiály Téma: Ochrana přírody, využití lesa Úroveň: 1. stupeň ZŠ Tematický celek: Příroda a její ochrana Předmět (obor): prvouka, přírodověda Doporučený věk žáků: 1. 5. třída Doba trvání:

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY

2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY 2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY 2. 2 Cvičení z matematiky Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika: Předmět cvičení z matematiky doplňuje vzdělávací

Více

Knihovníci, nebojte se kurikula

Knihovníci, nebojte se kurikula Knihovníci, nebojte se kurikula aneb Tajemství RVP a ŠVP Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. CEINVE, KISK FF MU Brno Seminář IVU, Havířov, 23. dubna 2 014 Co je obsahem 2 Zkušenostní úhel pohledu neknihovníka

Více

Marta Rajmonová. Závěrečná práce kurzu DVPP

Marta Rajmonová. Závěrečná práce kurzu DVPP Marta Rajmonová Závěrečná práce kurzu DVPP v rámci projektu ESF Příprava učitelů pro tvorbu a realizaci školních vzdělávacích programů z přírodovědných předmětů v Ústeckém kraji Ústí nad Labem Květen 2007

Více

Zkoumáme rozmanitosti přírody v terénu. MgA. Ivana Honsnejmanová

Zkoumáme rozmanitosti přírody v terénu. MgA. Ivana Honsnejmanová Zkoumáme rozmanitosti přírody v terénu MgA. Ivana Honsnejmanová Vzdělávání pro efektivní transfer technologií a znalostí v přírodovědných a technických oborech (CZ.1.07/2.3.00/45.0011) TENTO PROJEKT JE

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

V. 9 Člověk a svět práce

V. 9 Člověk a svět práce 1/5 V. 9 Člověk a svět práce V.9.II 2. stupeň V.9.II. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka navazuje na výstupy z 5. ročníku. Předmět je zařazen v hodinové dotaci od

Více

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Mikuláš práce s básničkou

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Mikuláš práce s básničkou Mikuláš práce s básničkou Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název učební jednotky (téma) Mikuláš práce s básničkou Stručná anotace učební jednotky Žáci

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Rostliny v prostředí Žák: uvědomí si a zaznamená tvary, barvy a linie sleduje základní přírodní zákonitosti ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Prvouka Prvouka -

Více

4.9.59. Seminář z chemie

4.9.59. Seminář z chemie 4.9.59. Seminář z chemie Seminář z chemie si mohou žáci zvolit ve třetím ročníku je koncipován jako dvouletý. Umožňuje žákům, kteří si jej zvolili, prohloubit základní pojmy z chemie, systematizovat poznatky

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Příprava na vyučování v oboru Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblastech čtenářství, OSV a MV.

Příprava na vyučování v oboru Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblastech čtenářství, OSV a MV. Příprava na vyučování v oboru Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblastech čtenářství, OSV a MV. Název učební jednotky (téma) Čí je Mourek? Domácí mazlíčci Kočka domácí Stručná anotace

Více

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Vážení kolegové, níže naleznete seznam kurzů, na které je možné se hlásit. Můžete se stát pořádající školou. V takovém případě se spojte s lektorem zvoleného kurzu a dohodněte si s ním termín jeho pořádání.

Více

ČAS PROMĚN. Záměr: Anotace: Cíle: Cílová skupina: Počet účastníků: Místo:

ČAS PROMĚN. Záměr: Anotace: Cíle: Cílová skupina: Počet účastníků: Místo: ČAS PROMĚN Záměr: Za většinu současných proměn krajiny je zodpovědný člověk tím, jak v krajině hospodaří a jak ji využívá. Anotace: Tento výukový program vznikl jako součást projektu Venkovská krajina

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

Miniprojekty v matematice na 2. stupni ZŠ

Miniprojekty v matematice na 2. stupni ZŠ Miniprojekty v matematice na 2. stupni ZŠ Téma: Matematika nám pomáhá Blansko, květen 2008 Zpracovala: Mgr. Anna Sládková ZŠ a MŠ Blansko Salmova 17 Matematika nám pomáhá Navržené miniprojekty umožňují

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět:: INFORMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu informatika je časové vymezení dáno učebním plánem. V

Více

Příprava na vyučování Přírodopisu s cíli v oblasti EV

Příprava na vyučování Přírodopisu s cíli v oblasti EV Příprava na vyučování Přírodopisu s cíli v oblasti EV Název učební (téma) Spotřeba vody a elektřiny Stručná anotace učební Učební jednotka je zaměřena na průřezové téma environmentální výchova. Žáci pracují

Více

V. 9 Člověk a svět práce

V. 9 Člověk a svět práce 1/5 V. 9 Člověk a svět práce V.9.I 1. stupeň V.9.I. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Člověk a svět práce se vyučuje v 1. až 5. ročníku po jedné hodině týdně. Žáci

Více

Projekt VODA ve výuce chemie na Gymnáziu Komenského v Havířově ve školním roce 2011/2012

Projekt VODA ve výuce chemie na Gymnáziu Komenského v Havířově ve školním roce 2011/2012 Projekt VODA ve výuce chemie na Gymnáziu Komenského v Havířově ve školním roce 2011/2012 Třída: sekunda osmiletého gymnázia Počet žáků: 28 Počet skupin zpracovávajících projekt: 5 Časové rozvržení projektu

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ODBORNÉ KRESLENÍ Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium (rozpis

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

METODICKÉ POZNÁMKY ke školním projektům environmentální výchovy

METODICKÉ POZNÁMKY ke školním projektům environmentální výchovy METODICKÉ POZNÁMKY ke školním projektům environmentální výchovy Tyto metodické poznámky mají napomoci k uskutečnění několika různých školních projektů environmentální výchovy. Proto jsou psány tak, aby

Více

Přírodní školní zahrady, pěstitelství, chovatelství (Úvod do pěstitelských prací a chovatelství)

Přírodní školní zahrady, pěstitelství, chovatelství (Úvod do pěstitelských prací a chovatelství) Bi1BP_PEST Přírodní školní zahrady, pěstitelství, chovatelství (Úvod do pěstitelských prací a chovatelství) Anotace předmětu: 26 hodin přímé výuky rozdělené do absolvovaných na katedře biologie, terénním

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

5. 9 Vzdělávací oblast Člověk a svět práce

5. 9 Vzdělávací oblast Člověk a svět práce 5. 9 Vzdělávací oblast Člověk a svět práce 5. 9. 1 Charakteristika vzdělávací oblasti Člověk a svět práce - Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast je zařazena na obou stupních ZŠ. Vědomosti

Více

Jak a čím znečišťujeme nejvíce vodu? Je náš potok znečištěný? A jak moc je znečištěný? Podle čeho poznáme, že je znečištěný?

Jak a čím znečišťujeme nejvíce vodu? Je náš potok znečištěný? A jak moc je znečištěný? Podle čeho poznáme, že je znečištěný? Jak a čím znečišťujeme nejvíce vodu? Je náš potok znečištěný? A jak moc je znečištěný? Podle čeho poznáme, že je znečištěný? 69 badatele.cz / Potok nebo stoka / Sdružení Tereza POTOK NEBO STOKA cílová

Více

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika UČEBNÍ OSNOVA předmětu Ekonomika střední vzdělání s maturitní zkouškou 18-20-0/ 01 Informační technologie - Elektronické počítačové systémy Téma: Finanční gramotnost Počet hodin v UP celkem: 96 Počet hodin

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Naturalismus ve světové literatuře 2.poloviny 19.století Časový rozsah lekce 3 navazující vyučovací

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více