METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD ) PRO OBDOBÍ OD

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014"

Transkript

1 METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD ) PRO OBDOBÍ OD Tiskopis SSZ I/2015

2 Úvod Metodická pom cka je sou ástí Všeobecných zásad pro vypl ování ELDP (platného od ) pro období od a je aktualizována dle právního stavu ú inného od (zm ny jsou pro v tší ehlednost vyzna eny erveným písmem). Metodická pom cka si neklade za cíl provést na p íkladech komplexní výklad zm n ke vzniku ú asti na nemocenském a d chodovém pojišt ní od Upozor uje p edevším na zm ny právní úpravy, které zásadním zp sobem ovliv ují vedení ELDP oproti stavu platnému do a tyto uvádí na vzorových p íkladech. Ú ast na nemocenském pojišt ní upravují zejména ust. 6 až 10 zákona. 187/2006 Sb. Vedení podkladové evidence a vedení a p edkládání ELDP je upraveno v ust. 37 až 39 zákona. 582/1991 Sb. Pro vedení ELDP je dále významná p edevším právní úprava okruhu chodov pojišt ných osob, dob pojišt ní a náhradních dob pojišt ní a vylou ených dob (ust. 5, 8, 11 a 16 zákona. 155/1995 Sb.). Pro období od je i nadále ú ast na d chodovém pojišt ní v plném rozsahu odvozena od ú asti na nemocenském pojišt ní a dochází k rozší ení okruhu pojišt ných osob o: osoby pov ené obchodním vedením na základ smluvního zastoupení a fyzické osoby neuvedené v 5 odst. 1 písmenech a) až d) a f) až s) zákona 155/1995 Sb., s výjimkou len zastupitelstev územních samosprávných celk a zastupitelstev m stských ástí nebo m stských obvod územn len ných statutárních m st a hlavního m sta Prahy, kte í nejsou pro výkon funkce dlouhodob uvoln ni nebo kte í nevykonávají funkci ve stejném rozsahu jako dlouhodob uvoln ní lenové zastupitelstva i posuzování vzniku ú asti na nemocenském a d chodovém pojišt ní, je u okruhu osob, který je v zákon. 187/2006 Sb. vymezen v ust. 5 písm. a) a v zákon. 155/1995 Sb., 5 odst. 1 písm. a) až d) a f) až t), nadále rozhodující, zda jde o zam stnání ve smyslu ust. 6 zákona. 187/2006 Sb., nebo o zam stnání malého rozsahu ve smyslu ust. 7 citovaného zákona. Zm ny podmínek ú asti na nemocenském pojišt ní dle zákona. 187/2006 Sb. od : odpadá podmínka ú asti na pojišt ní, dle které zam stnání trvalo nebo m lo trvat aspo 15 kalendá ních dn, odpadá zvláštní právní úprava podmínek ú asti na nemocenském pojišt ní pro opakovaná tzv. krátkodobá zam stnání, nov je zam stnanec pojišt n též, pokud vykonával v kalendá ním m síci více zam stnání malého rozsahu a úhrn zapo itatelných p íjm z t chto zam stnání dosáhl v kalendá ním m síci aspo ástku rozhodného p íjmu; ú ast na pojišt ní trvá nejvýše po dobu trvání takových zam stnání v tomto kalendá ním m síci ( 7 odst. 4), nov vzniká smluvnímu zam stnanci pojišt ní dnem, ve kterém za al vykonávat práci pro smluvního zam stnavatele, nov vykonává-li len zastupitelstva územního samosprávného celku, zastupitelstva m stské ásti nebo m stského obvodu územn len ných statutárních m st nebo hlavního m sta Prahy soub žn více funkcí pro tentýž územní samosprávný celek, za které je odm ován, je z nich pojišt n jen jednou; to platí obdobn pro osobu, která je lenem více kolektivních orgán územního samosprávného celku nebo orgán z ízených jeho orgány ( 8). Dále je s ú inností od zrušena podmínka zaplacení pojistného pro hodnocení doby chodového pojišt ní osob uvedených v ust. 5 odst. 5 odst. 1 písm. a), f), w) a x) uvedeného zákona. 155/1995 Sb. pokud tyto osoby byly sou asn spole níky obchodní spole nosti anebo leny statutárního orgánu nebo dozor í rady obchodní spole nosti nebo družstva. Dlužné pojistné na chodové pojišt ní lze za dobu p ed zaplatit do t í let ode dne splatnosti tohoto pojistného tj. nejdéle od I. Okruh osob, pro které se vede ELDP Okruh pojišt ných osob (mimo náhradní doby pojišt ní dle ust. 12 odst. 1 zákona. 155/1995 Sb.) vymezuje ust. 5 odst. 1 písm. a) až d) a f) až t) a odst. 4 zákona. 155/1995 Sb. Pro názornost je následn v rámci citace zmín ného ustanovení pod jednotlivými druhy inností vždy uvedena 2

3 i úprava vzniku a zániku ú asti na nemocenském pojišt ní tak, jak jej upravuje ust. 10 zákona. 187/2006 Sb. Pojišt ní jsou podle ust. 5 odst. 1) zákona. 155/1995 Sb. ú astni: a) zam stnanci v pracovním pom ru, Pojišt ní vzniká zam stnanci dnem, ve kterém za al vykonávat práci pro zam stnavatele, a zaniká dnem skon ení doby zam stnání. U zam stnance v pracovním pom ru se za den, ve kterém tento zam stnanec za al vykonávat práci, považuje též den p ede dnem zapo etí výkonu práce, za který p íslušela náhrada mzdy nebo platu nebo za který se mzda nebo plat nekrátí. b) íslušníci Policie R, V ze ské služby R, Generální inspekce bezpe nostních sbor, Bezpe nostní informa ní služby, Ú adu pro zahrani ní styky a informace, Celní správy R a Hasi ského záchranného sboru R, vojáci z povolání a státní zam stnanci podle služebního zákona, od dle zákona o státní služb, Pojišt ní vzniká zam stnanci dnem, ve kterém za al vykonávat práci, a zaniká dnem skon ení doby zam stnání. c) lenové družstva, jestliže mimo pracovn právní vztah vykonávají pro družstvo práci, Pojišt ní vzniká zam stnanci dnem, ve kterém za al vykonávat práci, a zaniká dnem skon ení doby zam stnání. d) osoby, které jsou podle zvláštního zákona jmenovány nebo voleny do funkce vedoucího správního ú adu nebo do funkce statutárního orgánu právnické osoby ízené zvláštním zákonem, pop ípad do funkce zástupce tohoto vedoucího nebo statutárního orgánu, pokud je tímto vedoucím nebo statutárním orgánem pouze jediná osoba a jmenováním nebo volbou t mto osobám nevznikl pracovní nebo služební pom r, a osoby, které podle zvláštního zákona vykonávají ve ejnou funkci mimo pracovní nebo služební pom r, pokud se na jejich pracovní vztah vztahuje ve stanoveném rozsahu zákoník práce a nejsou uvedeny v písmenech g) až i) a o až s) Pojišt ní vzniká zam stnanci dnem, ve kterém za al vykonávat práci, a zaniká dnem skon ení doby zam stnání. f) zam stnanci inní na základ dohody o pracovní innosti a zam stnanci inní na základ dohody o provedení práce, Pojišt ní vzniká zam stnanci dnem, ve kterém za al vykonávat práci, a zaniká dnem skon ení doby zam stnání. g) soudci, Pojišt ní vzniká dnem nástupu do funkce a zaniká dnem skon ení výkonu funkce soudce. h) lenové zastupitelstev územních samosprávných celk a zastupitelstev m stských ástí nebo m stských obvod územn len ných statutárních m st a hlavního m sta Prahy, kte í jsou pro výkon funkce dlouhodob uvoln ni nebo kte í p ed zvolením do funkce lena zastupitelstva nebyli v pracovním pom ru, ale vykonávají funkci ve stejném rozsahu jako dlouhodob uvoln ní lenové zastupitelstva, Pojišt ní vzniká u len zastupitelstev územních samosprávných celk a zastupitelstev m stských ástí nebo stských obvod územn len ných statutárních m st a hlavního m sta Prahy dnem, od n hož náleží odm na za výkon funkce, a zaniká dnem skon ení této funkce nebo zánikem mandátu lena zastupitelstva; plní-li dosavadní starosta, místostarosta, primátor, nám stek primátora nebo len rady územního samosprávného celku, m stské ásti nebo m stského obvodu územn len ného statutárního m sta nebo hlavního m sta Prahy sv ené pravomoci po uplynutí volebního období do zvolení nového starosty, místostarosty, primátora, nám stka primátora nebo rady územního samosprávného celku, m stské ásti nebo m stského obvodu územn len ného statutárního m sta nebo hlavního m sta Prahy a je mu vyplácena odm na za výkon funkce, trvá mu ú ast na pojišt ní ješt po dobu, po kterou mu náleží tato odm na; to platí obdobn pro hejtmana kraje, nám stka hejtmana kraje, primátora hlavního m sta Prahy a nám stka primátora hlavního m sta Prahy. ch) poslanci Poslanecké sn movny a senáto i Senátu Parlamentu, Pojišt ní vzniká u poslance Poslanecké sn movny a senátora Senátu Parlamentu eské republiky dnem zvolení a zaniká dnem zániku mandátu. 3

4 i) prezident republiky, lenové vlády, prezident, viceprezident a lenové Nejvyššího kontrolního ú adu, lenové Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, p edseda Energetického regula ního ú adu, lenové Rady Ústavu pro studium totalitních režim, lenové Rady eského telekomunika ního ú adu, finan ní arbitr, zástupce finan ního arbitra, Ve ejný ochránce práv, zástupce Ve ejného ochránce práv, Pojišt ní vzniká zam stnanci dnem, ve kterém za al vykonávat práci, a zaniká dnem skon ení doby zam stnání. j) dobrovolní pracovníci pe ovatelské služby, Pojišt ní vzniká zam stnanci dnem, ve kterém za al vykonávat práci, a zaniká dnem skon ení doby zam stnání. k) osoby pe ující o dít a osoby, které jsou vedeny v evidenci osob, které mohou vykonávat p stounskou pé i na p echodnou dobu podle 4a písm. b) a c) zákona. 359/1999 Sb., o sociáln právní ochran d tí, ve zn ní pozd jších p edpis, je-li mto osobám vyplácena odm na p stouna podle 47i zákona. 359/1999 Sb., o sociáln právní ochran d tí, ve zn ní pozd jších p edpis Pojišt ní vzniká u osoby pe ující a osoby v evidenci dnem, od n hož náleží odm na p stouna podle zákona o sociáln -právní ochran d tí, a zaniká dnem, od n hož tato odm na nenáleží z jiných d vod, než je do asná pracovní neschopnost nebo na ízená karanténa. l) osoby ve výkonu trestu odn tí svobody za azené do práce a osoby ve výkonu zabezpe ovací detence za azené do práce, Pojišt ní vzniká u odsouzeného dnem za azení do práce a zaniká dnem odvolání z výkonu práce. m) pracovníci v pracovním vztahu uzav eném podle cizích právních p edpis, Pojišt ní vzniká zam stnanci dnem, ve kterém za al vykonávat práci, a zaniká dnem skon ení doby zam stnání. n) spole níci a jednatelé spole nosti s ru ením omezeným a komanditisté komanditní spole nosti, jestliže mimo pracovn právní vztah vykonávají pro ni práci, za kterou jsou touto spole ností odm ováni, a editelé obecn prosp šné spole nosti, jestliže mimo pracovn právní vztah vykonávají pro ni práci, Pojišt ní vzniká u spole níka spole nosti s ru ením omezeným a komanditisty komanditní spole nosti, jestliže mimo pracovn právní vztah vykonává pro ni práci, dnem, ve kterém za al konat práci pro spole nost, a zaniká dnem ukon ení výkonu této práce. Pojišt ní vzniká zam stnanci ( editeli obecn prosp šné spole nosti) dnem, ve kterém za al vykonávat práci, a zaniká dnem skon ení doby zam stnání. o) prokuristé, Pojišt ní vzniká zam stnanci dnem, ve kterém za al vykonávat práci, a zaniká dnem skon ení doby zam stnání. p) osoby pov ené obchodním vedením na základ smluvního zastoupení Pojišt ní vzniká u osoby pov ené obchodním vedením na základ smluvního zastoupení dnem uvedeným v pov ení k obchodnímu vedení a zaniká dnem zrušení tohoto pov ení. q) lenové kolektivních orgán právnické osoby, kte í nejsou uvedeni v písmenech a) až c), f) až i), p) a s), Pojišt ní vzniká zam stnanci dnem, ve kterém za al vykonávat práci, a zaniká dnem skon ení doby zam stnání. r) likvidáto i, Pojišt ní vzniká u likvidátora dnem jmenování a zaniká dnem ukon ení výkonu funkce. s) vedoucí organiza ních složek právnické osoby, která má sídlo ve stát, s nímž eská republika neuzav ela mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpe ení, pokud je tato složka zapsána v obchodním rejst íku a místo výkonu práce t chto vedoucích je trvale v eské republice. Pojišt ní vzniká zam stnanci dnem, ve kterém za al vykonávat práci, a zaniká dnem skon ení doby zam stnání. 4

5 t) fyzické osoby neuvedené v písmenech a) až d), f) až s), s výjimkou len zastupitelstev územních samosprávných celk a zastupitelstev m stských ástí nebo stských obvod územn len ných statutárních m st a hlavního m sta Prahy, kte í nejsou pro výkon funkce dlouhodob uvoln ní nebo kte í nevykonávají funkci ve stejném rozsahu jako dlouhodob uvoln ní lenové zastupitelstva, Pojišt ní vzniká zam stnanci dnem, ve kterém za al vykonávat práci, a zaniká dnem skon ení doby zam stnání. v dob zam stnání, pokud jim v souvislosti se zam stnáním plynou nebo by mohly plynout p íjmy ze závislé innosti, které jsou nebo by byly, pokud by podléhaly zdan ní v eské republice, p edm tem dan z p íjmu podle zvláštního právního p edpisu a nejsou od této dan osvobozeny; to neplatí, jde-li o osoby uvedené v písmeni e). Podle ust. 5 odst. 3 zákona. 155/1995 Sb. se zam stnáním pro ú ely tohoto zákona rozumí innost osob uvedených v odstavci 1 písm. a) až d) a f) až t) pro zam stnavatele, ze které jim plynou nebo by mohly plynout od zam stnavatele p íjmy ze závislé innosti, které jsou nebo by byly, pokud by podléhaly zdan ní v eské republice, p edm tem dan z p íjmu podle zvláštního právního p edpisu a nejsou od této dan osvobozeny. Dobou zam stnání se pro ú ely tohoto zákona rozumí období od po átku výkonu innosti osoby uvedené v odstavci 1 písm. a) až d) a f) až t) pro zam stnavatele do konce období, v n mž tato innost m la nebo mohla být vykonávána. Podle ust. 5 odst. 4 zákona. 155/1995 Sb. se za zam stnance v pracovním pom ru považuje též osoba inná v pom ru, který má obsah pracovního pom ru, avšak pracovní pom r nevznikl, nebo nebyly spln ny všechny podmínky stanovené pracovn právními p edpisy pro jeho vznik. II. Podmínky ú asti na d chodovém pojišt ní Podle ust. 8 odst. 1 zákona. 155/1995 Sb. jsou osoby vykonávající innosti uvedené v ust. 5 odst. 1 písm. a) až d), f) až t) a 4 zákona. 155/1995 Sb. ú astny d chodového pojišt ní jen za p edpokladu vzniku a trvání jejich ú asti na nemocenském pojišt ní vyplývající z ust. 6, 7 a 7a zákona. 187/2006 Sb. (citace viz níže). Dle ust. 8 odst. 2 zákona. 155/1995 Sb., se ú ast na pojišt ní t chto osob, v p ípad výkonu více právních vztah posuzuje samostatn v každém tomto právním vztahu. Je-li však jednatel spole nosti s.r.o. sou asn spole níkem téže s.r.o., je od ú asten pojišt ní z t chto inností jen jednou. Vykonává-li od len zastupitelstva územního samosprávného celku, zastupitelstva m stské ásti nebo m stského obvodu územn len ných statutárních m st nebo hlavního m sta Prahy soub žn více funkcí pro tentýž územní samosprávný celek, za které je odm ován, je z nich ú asten pojišt ní jen jednou; to platí obdobn pro osobu, která je lenem více kolektivních orgán územního samosprávného celku nebo orgán z ízených jeho orgány. Z nemocenského pojišt ní jsou, dle ust. 9 zákona. 187/2006 Sb., vy ati zam stnanci vykonávající zam stnání v eské republice pro: a) zam stnavatele, který požívá diplomatických výsad a imunit, pokud jsou ú astni pojišt ní v jiném stát, b) mezinárodní organizaci, pokud jsou ú astni pojišt ní prost ednictvím této mezinárodní organizace a písemn prohlásí orgánu nemocenského pojišt ní, že cht jí být z tohoto d vodu vy ati z pojišt ní v eské republice; toto prohlášení podávají zam stnanci orgánu nemocenského pojišt ní prost ednictvím mezinárodní organizace, pro niž vykonávají zam stnání. PODMÍNKY Ú ASTI NA NEMOCENSKÉM POJIŠT NÍ Citace 6, 7, 7a, 8 a 10 zákona. 187/2006 Sb.: (1) Zam stnanci jsou ú astni pojišt ní, jestliže a) vykonávají zam stnání 6 Podmínky ú asti zam stnanc na pojišt ní 5

6 1. na území eské republiky; za výkon zam stnání na území eské republiky se považuje i p echodný výkon práce mimo území eské republiky, je-li místo výkonu práce trvale v eské republice, nebo 2. v cizin pro zam stnavatele se sídlem na území eské republiky, pokud místo výkonu práce je trvale v cizin a nejsou povinn ú astni d chodového pojišt ní podle p edpis státu, ve kterém trvale vykonávají zam stnání, a mají trvalý pobyt na území eské republiky nebo jiného lenského státu Evropské unie a b) sjednaná ástka zapo itatelného p íjmu z tohoto zam stnání za kalendá ní m síc iní aspo ástku rozhodnou pro ú ast na pojišt ní (dále jen rozhodný p íjem ). (2) Rozhodný p íjem iní K. ástka rozhodného p íjmu se zvýší od 1. ledna kalendá ního roku, pokud jedna desetina sou inu všeobecného vym ovacího základu stanoveného podle zákona o d chodovém pojišt ní, který o dva roky p edchází tomuto kalendá nímu roku, a p epo ítacího koeficientu stanoveného podle zákona o d chodovém pojišt ní pro úpravu tohoto všeobecného vym ovacího základu bude po zaokrouhlení na celou tisetkorunu sm rem dol vyšší než dosud platná ástka rozhodného p íjmu; rozhodný p íjem se stanoví ve výši této desetiny po tomto zaokrouhlení. Výši rozhodného p íjmu stanoveného podle v ty druhé vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních v cí ve Sbírce zákon sd lením. 1 (3) Zahrani ní zam stnanec je ú asten pojišt ní, pokud je podle zákona o d chodovém pojišt ní dobrovoln asten d chodového pojišt ní jako zam stnanec zahrani ního zam stnavatele a na p edepsaném tiskopisu se ihlásil k pojišt ní. (4) Ustanovení odstavc 1 až 3 se nevztahují na zam stnance inné na základ dohody o provedení práce. 7 Pojišt ní p i zam stnání malého rozsahu (1) Zam stnáním malého rozsahu se rozumí zam stnání, v n mž není spln na podmínka uvedená v 6 odst. 1 písm. b), nebo sjednaná ástka zapo itatelného p íjmu z tohoto zam stnání je nižší než rozhodný p íjem nebo zapo itatelný p íjem nebyl sjednán v bec. (2) P i výkonu zam stnání malého rozsahu je zam stnanec pojišt n jen v t ch kalendá ních m sících po dobu trvání takového zam stnání, v nichž dosáhl ástky zapo itatelného p íjmu z tohoto zam stnání aspo ve výši rozhodného p íjmu. (3) Zapo itatelný p íjem zú tovaný zam stnavatelem až po skon ení doby zam stnání malého rozsahu se považuje pro ú ely pojišt ní za p íjem zú tovaný do kalendá ního m síce, v n mž tato doba zam stnání skon ila. (4) Zam stnanci jsou ú astni pojišt ní též, pokud zam stnanec vykonával v kalendá ním m síci u téhož zam stnavatele více zam stnání malého rozsahu a úhrn zapo itatelných p íjm z t chto zam stnání dosáhl v kalendá ním m síci aspo ástku rozhodného p íjmu; zam stnanci jsou ú astni pojišt ní nejvýše po dobu trvání takových zam stnání v tomto kalendá ním m síci. Za téhož zam stnavatele se p itom považuje též právní nástupce zam stnavatele. 7a Pojišt ní zam stnanc inných na základ dohody o provedení práce (1) Zam stnanci inní na základ dohody o provedení práce jsou ú astni pojišt ní, jestliže spl ují podmínku uvedenou v 6 odst. 1 písm. a) a byl jim zú tován zapo itatelný p íjem v ástce vyšší než K. (2) Zam stnanci inní na základ dohody o provedení práce jsou ú astni pojišt ní jen v t ch kalendá ních m sících po dobu trvání této dohody, do nichž jim byl zú tován zam stnavatelem zapo itatelný p íjem z dohody o provedení práce ve výši uvedené v odstavci 1; ustanovení 7 odst. 3 platí zde obdobn. Pojišt ní vzniká zam stnanci innému na základ dohody o provedení práce dnem, ve kterém poprvé po uzav ení dohody o provedení práce za al konat sjednanou práci, a zaniká dnem, jímž uplynula doba, na kterou byla tato dohoda sjednána. (3) Zam stnanec inný na základ dohody o provedení práce je ú asten pojišt ní též, jestliže vykonával v kalendá ním m síci u téhož zam stnavatele více dohod o provedení práce a úhrn zapo itatelných p íjm z t chto dohod podle odstavce 2 dosáhl v kalendá ním m síci aspo ástku uvedenou v odstavci 1; zam stnanec je ú asten pojišt ní nejvýše po dobu trvání takových zam stnání v tomto kalendá ním m síci. Za téhož zam stnavatele se p itom považuje též právní nástupce zam stnavatele. 8 Soub h pojišt ní z více zam stnání 1 Rozhodný p íjem pro rok 2015 a iní ástku K. 6

7 Vykonává-li zam stnanec více zam stnání, z nichž každé zakládá ú ast na pojišt ní, je pojišt n z každého z t chto zam stnání. Je-li však spole ník spole nosti s ru ením omezeným sou asn jednatelem téže spole nosti s ru ením omezeným, je pojišt n z t chto inností jen jednou. Vykonává-li len zastupitelstva územního samosprávného celku, zastupitelstva m stské ásti nebo m stského odvodu územn len ných statutárních m st nebo hlavního m sta Prahy soub žn více funkcí pro tentýž územní samosprávný celek, za které je odm ován, je z nich pojišt n jen jednou; to platí obdobn pro osobu, která je lenem více kolektivních orgán územního samosprávného celku nebo orgán z ízených jeho orgány. 10 (1) Pojišt ní vzniká zam stnanci dnem, ve kterém za al vykonávat práci pro zam stnavatele, a zaniká dnem skon ení doby zam stnání, pokud se nestanoví jinak v odstavcích 2 a 3. (2) U zam stnance v pracovním pom ru se za den, ve kterém tento zam stnanec za al vykonávat práci, považuje též den p ede dnem zapo etí výkonu práce, za který p íslušela náhrada mzdy nebo platu nebo za který se mzda nebo plat nekrátí. (3) Pojišt ní vzniká u a) smluvního zam stnance dnem, ve kterém za al vykonávat práci pro smluvního zam stnavatele, a zaniká dnem skon ení výkonu práce pro smluvního zam stnavatele, b) soudce dnem nástupu do funkce a zaniká dnem skon ení výkonu funkce soudce, c) len zastupitelstev územních samosprávných celk a zastupitelstev m stských ástí nebo m stských obvod územn len ných statutárních m st a hlavního m sta Prahy dnem, od n hož náleží odm na za výkon funkce, a zaniká dnem skon ení této funkce nebo zánikem mandátu lena zastupitelstva; plní-li dosavadní starosta, místostarosta, primátor, nám stek primátora nebo len rady územního samosprávného celku, m stské ásti nebo m stského obvodu územn len ného statutárního m sta nebo hlavního m sta Prahy sv ené pravomoci po uplynutí volebního období do zvolení nového starosty, místostarosty, primátora, nám stka primátora nebo rady územního samosprávného celku, m stské ásti nebo m stského obvodu územn len ného statutárního m sta nebo hlavního m sta Prahy a je mu vyplácena odm na za výkon funkce, trvá mu ú ast na pojišt ní ješt po dobu, po kterou mu náleží tato odm na; to platí obdobn pro hejtmana kraje, nám stka hejtmana kraje, primátora hlavního m sta Prahy a nám stka primátora hlavního sta Prahy, d) poslance Poslanecké sn movny a senátora Senátu Parlamentu eské republiky dnem zvolení a zaniká dnem zániku mandátu, e) osoby pe ující a osoby v evidenci dnem, od n hož náleží odm na p stouna podle zákona o sociáln -právní ochran d tí13), a zaniká dnem, od n hož tato odm na nenáleží z jiných d vod, než je do asná pracovní neschopnost nebo na ízená karanténa, f) odsouzeného dnem za azení do práce a zaniká dnem odvolání z výkonu práce, g) spole níka spole nosti s ru ením omezeným a komanditisty komanditní spole nosti, jestliže mimo pracovn právní vztah vykonává pro ni práci, dnem, ve kterém za al konat práci pro spole nost, a zaniká dnem ukon ení výkonu této práce, h) osoby pov ené obchodním vedením na základ smluvního zastoupení dnem uvedeným v pov ení k obchodnímu vedení a zaniká dnem zrušení tohoto pov ení, i) likvidátora dnem jmenování a zaniká dnem ukon ení výkonu funkce.. (4) Jestliže sjednaná ástka zapo itatelného p íjmu p estane dosahovat rozhodného p íjmu z d vodu a) zm ny sjednané ástky zapo itatelného p íjmu, zaniká ú ast zam stnance na pojišt ní dnem p edcházejícím dni, od kterého k této zm došlo, b) zvýšení rozhodného p íjmu podle 6 odst. 2 v ty druhé, zaniká ú ast zam stnance na pojišt ní podle 6 dnem p edcházejícím dni, od kterého k tomuto zvýšení došlo. (5) Jestliže v zam stnání malého rozsahu dojde ke sjednání zapo itatelného p íjmu v ástce alespo rozhodného íjmu anebo sjednaný zapo itatelný p íjem bude alespo na tuto ástku zvýšen, vzniká pojišt ní ode dne, od hož byl zapo itatelný p íjem na takovou ástku sjednán nebo zvýšen. (6) Uzav el-li zam stnanec uvedený po skon ení pracovního pom ru další pracovní pom r k témuž zam stnavateli tak, že oba pracovní pom ry na sebe bezprost edn navazují, nedochází k zániku pojišt ní z d vodu skon ení edchozího pracovního pom ru, pokud v dalším pracovním pom ru jsou spln ny podmínky ú asti na pojišt ní; v tomto p ípad se má za to, že pojišt ní trvá bez p erušení. Ustanovení v ty první platí obdobn pro ostatní pojišt nce, pokud jejich další zam stnání je zam stnáním stejného druhu jako p edchozí zam stnání. Ustanovení v ty první a druhé však neplatí, je-li alespo jedním ze zam stnání malého rozsahu nebo dohoda o provedení práce. (7) Pojišt ní zam stnance zam stnaného u zam stnavatele se sídlem na území eské republiky, jehož místo výkonu práce je trvale v cizin a který má trvalý pobyt na území eské republiky nebo jiného lenského státu Evropské 7

8 unie, vzniká dnem zahájení výkonu práce v cizin též v p ípad, že zam stnavatel tohoto zam stnance nedoloží, že tento zam stnanec je povinn ú asten d chodového pojišt ní v cizin. Vzniklo-li pojišt ní zam stnance podle ty první, zaniká pojišt ní dnem následujícím po dni, ve kterém bylo doloženo, že zam stnanec je povinn asten d chodového pojišt ní ve stát, ve kterém má trvale místo výkonu práce. (8) Pojišt ní zahrani ního zam stnance vzniká dnem, který uvedl v p ihlášce k ú asti na pojišt ní, nejd íve však dnem, ve kterém byla p ihláška k pojišt ní podána, a zaniká dnem skon ení dobrovolné ú asti na d chodovém pojišt ní nebo dnem skon ení doby zam stnání na území eské republiky nebo prvním dnem kalendá ního síce, za který nebylo ve stanovené lh nebo výši podle zvláštního právního p edpisu1) zaplaceno pojistné, anebo dnem uvedeným v odhlášce z pojišt ní, ne však d íve než dnem, ve kterém byla tato odhláška podána. (9) Jestliže v dob trvání pojišt ní nastoupí zam stnanec výkon trestu odn tí svobody nebo zabezpe ovací detence, dosavadní pojišt ní dnem nástupu výkonu trestu odn tí svobody zaniká a op tovn vznikne dnem nástupu do zam stnání po skon ení výkonu trestu odn tí svobody nebo zabezpe ovací detence. KALENDÁ NÍ M SÍCE, KTERÉ NELZE POVAŽOVAT ZA DOBU D CHODOVÉHO POJIŠT NÍ U osob uvedených v 5 odst. 1 písm. a) až d) a f) až t) a v odst. 4 zákona. 155/1995 Sb. (kte í spl ují podmínky ú asti na nemocenském pojišt ní ve smyslu ust. 6, 7 a 7a zákona. 187/2006 Sb.), se podle 11 odst. 2 zákona. 155/1995 Sb., za dobu d chodového pojišt ní nepovažuje kalendá ní m síc, ve kterém nebyly dosaženy p íjmy zapo itatelné do vym ovacího základu pro stanovení pojistného na sociální zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku zam stnanosti podle 5 zákona. 589/1992 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen zákon. 589/1992 Sb.) proto, že tyto osoby nevykonávaly innost zakládající ú ast na pojišt ní, pokud nešlo o omluvné d vody; za omluvné vody se považují doby uvedené v 16 odst. 4 v druhé písm. a) zákona. 155/1995 Sb. Ve vztahu k výše vymezeným innostem nelze tedy hodnotit jako dobu d chodového pojišt ní ty kalendá ní m síce, v nichž není spln na ani jedna z následujících podmínek: - dosažení p íjmu zapo itatelného do vym ovacího základu pro stanovení pojistného podle 5 zákona. 589/1992 Sb., - vykonávání innosti zakládající ú ast na pojišt ní alespo jeden den, - innost nebyla vykonávána a zapo itatelný p íjem nebyl dosažen z d vodu trvání omluvných d vod ( 16 odst. 4 písm. a) zákona. 155/1995 Sb.) viz další text. U zam stnání malého rozsahu nelze v souladu s ust. 7 zákona. 187/2006 Sb. hodnotit jako dobu chodového pojišt ní ty kalendá ní m síce, v nichž t mto osobám nebyl zú tován p íjem zapo itatelný do vym ovacího základu pro stanovení pojistného podle zákona. 589/1992 Sb., aspo ve výši rozhodného p íjmu ( 6 odst. 2 zákona. 187/2006 Sb) 2. Tato ástka se úm rn nesnižuje v kalendá ním m síci, v jehož pr hu byla výd le ná innost zapo ata nebo ukon ena, nebo ve kterém trvaly omluvné d vody. Jestliže zam stnanec vykonával v kalendá ním m síci u téhož zam stnavatele více zam stnání malého rozsahu, ( 7 odst. 4 zákona. 187/2006 Sb.), a úhrn zapo itatelných p íjm z t chto zam stnání dosáhl v kalendá ním m síci aspo ástky rozhodného p íjmu, jsou zam stnanci ú astni pojišt ní nejvýše po dobu trvání takových zam stnání v tomto kalendá ním m síci. Za téhož zam stnavatele se p itom považuje též právní nástupce zam stnavatele. V takovém p ípad je nutno každé toto zam stnání vykázat na ELDP samostatn. U zam stnání uzav eného na základ dohody o provedení práce nelze jako dobu d chodového pojišt ní hodnotit ty kalendá ní m síce, v nichž t mto osobám nebyl zú tován p íjem zapo itatelný do vym ovacího základu pro stanovení pojistného podle zákona. 589/1992 Sb., ve výši stanovené v 7a odst. 1 zákona. 187/2006 Sb., tj. p íjem vyšší než K. Tato ástka se úm rn nesnižuje v kalendá ním m síci, v jehož pr hu byla výd le ná innost zapo ata nebo ukon ena, nebo ve kterém trvaly omluvné d vody. Dobou pojišt ní jsou i kalendá ní m síce, za které nebylo pojistné zaplaceno proto, že v daném kalendá ním roce pojišt nci uvedení v 5 odst. 1 písm. a) až d) a f) až t) a v 5 odst. 3 a 4 zákona. 155/1995 Sb. dosáhli maximálního vym ovacího základu pro odvod pojistného dle 15a zákona. 589/1992 Sb. Maximálním vym ovacím základem zam stnance pro 2 Rozhodný p íjem pro rok 2015 a iní ástku K. 8

9 placení pojistného je ástka ve výši 48násobku pr rné mzdy, tj. v roce 2015 ástka K (48 x K - viz vyhláška MPSV. 208/ Sb.), pro rok ástka K (48 x K viz vyhláška. 296/2013 Sb.), p emž rozhodným obdobím, z n hož se zjiš uje maximální vym ovací základ zam stnance, je kalendá ní rok. ZRUŠENÍ VÝJIMKY PRO OBCHODNÍ SPOLE NOSTI A DRUŽSTVA Doba d chodového pojišt ní uvedená v 11 odst. 1 písm. a) zákona. 155/1995 Sb., ve zn ní ú inném ede dnem nabytí ú innosti tohoto zákonného opat ení Senátu, se p ed 1. lednem u osob uvedených v 5 odst. 1 písm. a), f), w) a x) zákona. 155/1995 Sb., ve zn ní ú inném p ede dnem nabytí ú innosti tohoto zákonného opat ení Senátu, hodnotí za podmínek stanovených v 11 odst. 2 tách t etí až páté zákona. 155/1995 Sb., ve zn ní ú inném p ede dnem nabytí ú innosti tohoto zákonného opat ení Senátu. Dlužné pojistné na d chodové pojišt ní uvedené v 11 odst. 2 v tách tvrté a páté zákona. 155/1995 Sb., ve zn ní ú inném p ede dnem nabytí ú innosti tohoto zákonného opat ení Senátu, lze za dobu p ed 1. lednem zaplatit podle t chto ustanovení nejdéle do 31. prosince NEPLATNÉ SKON ENÍ PRACOVNÍHO VZTAHU Podle ust. 11 odst. 2 v ty t etí zákona. 155/1995 Sb., ve zn ní zákona. 24/2006 Sb. za dobu pojišt ní osob uvedených v 5 odst. 1 písm. a) až d), f) až k), t) a odst. 4 zákona. 155/1995 Sb., považuje též doba, po kterou podle pravomocného rozhodnutí soudu nebo mimosoudní dohody uzav ené po podání návrhu na ur ení neplatnosti skon ení tohoto právního vztahu trval nadále jejich právní vztah zakládající ú ast na pojišt ní, pokud podle tohoto rozhodnutí (mimosoudní dohody) došlo ke skon ení tohoto vztahu neplatn a pokud by jinak byla, kdyby nedošlo k neplatnému skon ení tohoto vztahu, spln na podmínka uvedená v 8 citovaného zákona; podmínka zaplacení pojistného se p itom považuje za spln nou. III. Doby vylou ené ze základu pro výpo et d chodu Vylou ené doby tj. doby, které se vylu ují ze základu pro stanovení dávky d chodového pojišt ní, vymezuje 16 odst. 4 zákona. 155/1995 Sb. Zam stnavatel je povinen do sloupce Vylou ené doby na ELDP zaznamenávat v po tu kalendá ních dn (nikoli pracovních) pouze období uvedená v 16 odst. 4 písm. a), d) a j) cit. zákona, tj.: doba omluvných d vod (za trvání výd le né innosti): doba trvání do asné pracovní neschopnosti, kterou si pojišt nec nezp sobil úmysln, doba karantény na ízené podle zákona. 258/2000 Sb. o ochran ve ejného zdraví, doba, po kterou trvala pot eba ošet ování nebo pé e o dít ve v ku do 10 let nebo jiného lena domácnosti (nejde-li o osoby, které nemají podle 39 odst. 5 zákona. 187/2006 Sb. nárok na ošet ovné) nejvýše však prvních 9 kalendá ních dn pot eby ošet ování, pop ípad prvních 16 dn, jde-li o osam lého zam stnance, který má v pé i alespo jedno dít ve v ku do 16 let, které neukon ilo školní docházku, doba p ed porodem, po kterou nebyla vykonávána výd le ná innost z d vodu t hotenství, nejd íve však od za átku osmého týdne p ed o ekávaným dnem porodu do dne, který bezprost edn p edcházel dni porodu, doba výkonu vojenské služby v ozbrojených silách R, pokud nejde o vojáky z povolání a vojáky v další služb, doba, po kterou podle pravomocného rozhodnutí soudu nebo mimosoudní dohody uzav ené po podání návrhu na ur ení neplatnosti skon ení tohoto právního vztahu nadále trval právní vztah zakládající ú ast na pojišt ní, pokud podle tohoto rozhodnutí došlo k jeho skon ení neplatn a pokud by jinak byla, kdyby nedošlo k neplatnému ukon ení tohoto vztahu, spln na podmínka ú asti na pojišt ní a pokud sou asn za tuto dobu nebyla soudem p iznána (mimosoudn dohodnuta) náhrada mzdy, platu nebo jiného zapo itatelného p íjmu do vym ovacího základu pro stanovení pojistného. Vylou ené doby se neode ítají (s výjimkou situací, kdy tyto plynou po dovršení d chodového v ku - 34 odst. 2 a 36 odst. 2 zákona. 155/1995 Sb.) z celkového po tu kalendá ních dn uvád ných v ELDP ve sloupci Dny. 9

10 Vylou ené doby se na ELDP vykazují jen v p ípad, pokud se nekryjí s dobou: pojišt ní, v níž m l pojišt nec p íjmy, které se zahrnují do vym ovacího základu pro stanovení pojistného na sociální zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku zam stnanosti za kterou náležela náhrada za ztrátu na výd lku po skon ení pracovní neschopnosti náležící za pracovní úraz (nemoc z povolání) dle 371 zákoníku práce. IV. Vym ovací základ Dle 5 odst. 1 zákona. 589/1992 Sb. je vym ovacím základem zam stnance úhrn p íjm, které jsou nebo byly, pokud by podléhaly zdan ní v eské republice, p edm tem dan z p íjm fyzických osob podle zákona o daních z p íjm a nejsou od této dan osvobozeny a které mu zam stnavatel zú toval v souvislosti se zam stnáním, které zakládá ú ast na nemocenském pojišt ní. Zú tovaným p íjmem se rozumí pln ní, které bylo v pen žní nebo nepen žní form nebo formou výhody poskytnuto zam stnavatelem zam stnanci nebo p edáno v jeho prosp ch, pop ípad p ipsáno k jeho dobru anebo spo ívá v jiné form pln ní provád né zam stnavatelem za zam stnance. Vym ovací základ se do ELDP uvádí v plné výši bez ohledu na skute nost, že odvodu pojistného podléhá pouze maximální vym ovací základ. 3 U osob vykonávajících zam stnání malého rozsahu ( 7 zákona. 187/2006 Sb.) a zam stnání uzav ené na základ dohody o provedení práce ( 7a zákona. 187/2006 Sb.) se zapo itatelný p íjem zú tovaný zam stnavatelem až po skon ení doby takového zam stnání považuje podle 7 odst. 3 zákona. 187/2006 Sb. za zú tovaný do kalendá ního m síce, v n mž tato doba zam stnání skon ila. Následují p íklady vypln ní oddílu 2. Pr h pojišt ní v daném roce tiskopisu ELDP v konkrétních vzorových situacích. Krom oddílu 2 je vzorov vypln n i údaj Typ ELDP a Výd le ná innost od. Zpracoval odbor 31 SSZ. Aktualizováno podle právního stavu ú inného od Pro rok 2015 je maximálním vym ovacím základem ástka K (48 x K - viz vyhláška MPSV. 208/ Sb.), pro rok je maximálním vym ovacím základem ástka K (48 x K viz vyhláška. 296/2013 Sb.) 15a odst. 1 zákona. 589/1992 Sb. 10

11 VYPL OVÁNÍ EVIDEN NÍHO LISTU Aplikace 11 odst. 2 zákona. 155/1995 Sb. 1. Zam stnanec, v pracovním pom ru na dobu neur itou od 2. ledna 2008 se sjednaným íjmem K m sí, byl od 5. února do 11. b ezna v do asné pracovní neschopnosti. Za období od 22. íjna do 30. listopadu mu zam stnavatel poskytl neplacené volno bez náhrady p íjmu. Vym ovací základ za rok inil celkem K. Úhrn vym ovacích základ p esáhl hranici maximálního vym ovacího základu v srpnu. Záznam na ELDP za r. bude následující: N X V m síci listopadu nebyla spln na ani jedna z podmínek ú asti na pojišt ní vyplývající z 11 odst. 2 zákona. 155/1995 Sb. Vym ovací základ se do ELDP uvádí v plné výši bez ohledu na skute nost, že úhrn vym ovacích základ esáhl výši maximálního vym ovacího základu. 2. Obdobná situace jako v p íkladu. 1, ale zam stnanec m l u téhož zam stnavatele uzav en ješt soub žný pracovní pom r od 15. ledna do 15. prosince, ve kterém sjednaný p íjem inil K m sí. V období od 5. února do 11. b ezna byl zam stnanec v do asné pracovní neschopnosti. Povolené neplacené volno bez náhrady íjmu erpal v tomto zam stnání od 1. íjna do 30. listopadu. Dosažený vym ovací základ za r. inil K. Záznam na ELDP za r. pro tento druhý pracovní pom r bude následující: N X X

12 3. Zam stnanec uzav el se zam stnavatelem pracovní pom r na dobu ur itou od 9. b ezna do 18. b ezna se sjednaným p íjmem K. Záznam na ELDP za r. bude následující N Zam stnanec nastoupil na sm nu v ned li tj I když zam stnání trvalo pouze deset kalendá ních dn, založí za období od do ú ast na pojišt ní ( 7 odst. 4 zákona. 187/2006 Sb., ve zn ní od ). 4. Zam stnanec v pracovním pom ru uzav eném na dobu neur itou od 1. dubna 2004 se sjednaným p íjmem K m sí. I když pracoval po celý kalendá ní rok, zam stnavatel mu za m síce kv ten a erven nezú toval žádný p íjem. K dodate nému zú tování p íjm za tyto m síce došlo až v m síci zá í. Vym ovací základ za r. inil celkem K. Záznam na ELDP za r. bude následující: N estože nebyl zam stnanci v pracovním pom ru v m síci kv tnu a ervnu zú tován z n jakého vodu p íjem, splnil jednu z podmínek 11 odst. 2 zákona. 155/1995 Sb. tj. vykonával innost zakládající ú ast na d chodovém pojišt ní. Proto nebude v m síci kv ten a erven na ELDP vyzna en znak X, ani nebudou tyto m síce ode teny ze zápo tu doby trvání pojišt ní v kalendá ním roce. 12

13 5. Zam stnanec v pracovním pom ru uzav eném na dobu neur itou od 2. ledna 2006 se sjednaným p íjmem K m sí. Od 1. srpna do 31. srpna mu zam stnavatel poskytl neplacené volno. Zam stnanec byl v do asné pracovní neschopnosti od 7. srpna do 20. zá í. Vym ovací základ za r. iní celkem K. Záznam na ELDP za r. bude následující: N Protože v m síci srpnu trvala do asná pracovní neschopnost (omluvný d vod - 16 odst. 4 písm. a) zákona. 155/1995 Sb.) došlo ke spln ní jedné z podmínek ú asti na pojišt ní obsažených v ust. 11 odst. 2 zákona. 155/1995 Sb., a srpen je m sícem pojišt ným. Doba trvání omluvných d vod se vykazuje jako doba vylou ená a to i v p ípad, kdy po átek sociální události spadá do doby erpání neplaceného volna Uvedené se nevztahuje na zam stnání malého rozsahu a na zam stnání uzav ené na základ dohody o provedení práce. 13

14 6. Zam stnanec v pracovním pom ru uzav eném na dobu neur itou od 1. b ezna 2005 se sjednaným p íjmem K m sí. D chodový v k dovrší 29. ervence. Žádost o starobní d chod uplatnil v kv tnu s datem p iznání od 1. srpna. Pracovní pom r trvá i po p iznání starobního d chodu. Zam stnanec byl v do asné pracovní neschopnosti od 3. zá í do 28. zá í. Vym ovací základ za r. iní za leden až duben K a za m síce kv ten až prosinec K ELDP, který byl p iložen k žádosti o d chod: Záznam na ELDP za r. bude následující: N Zam stnavatel musí založit nový EL na období po odeslání EL p iloženého k žádosti o d chod (výd le ná innost trvá i po p iznání starobního d chodu): Záznam na ELDP za r. bude následující: N D+ N Doba do asné pracovní neschopnosti se po dovršení d chodového v ku vykazuje jak v údaji Vylou ené doby tak i údaji Doby ode ítané. Tato doba se nezapo ítává do celkového po tu dn ve sloupci Dny ( 34 odst. 2 a 36 odst. 2 zákona. 155/1995 Sb.). 14

15 7. Zam stnanec, v pracovním pom ru na dobu neur itou od 2. ledna 2006 se sjednaným íjmem K m sí, skon il zam stnání 31. kv tna. V do asné pracovní neschopnosti byl zam stnanec od 7. kv tna do 10. ervna. Dosažený vym ovací základ k 31. kv tnu inil K. Po skon ení pracovního pom ru mu zam stnavatel v m síci ervnu zú toval náhradu mzdy za nevy erpanou dovolenou ve výši K. Záznam na ELDP za r. bude následující: N P+ N Zam stnavatel na ELDP vykazuje pouze dobu do asné pracovní neschopnosti za dobu trvání pracovního pom ru, tj. za dobu do 31. kv tna. íjem zú tovaný po skon ení zam stnání bude uveden na samostatném ádku s kódovým ozna ením 1P+. Doba od 1. ervna do 10. ervna bude, na základ údaj p evzatých z OSSZ, považována za dobu vylou enou bez ohledu na p íjem zú tovaný po skon ení pracovního pom ru. 8. Zam stnanec v pracovním pom ru na dobu neur itou od 2. ledna 2002 se sjednaným íjmem K m sí, vykonával v dob od 1. zá í do 27. zá í vojenské cvi ení v armád R. Zam stnanec op t nastoupil do zam stnání dne 1. íjna. Celkový dosažený vym ovací základ v r. inil K. Záznam na ELDP za r. bude následující: 01 1V+ N X Jelikož v dob od 28. zá í do 30. zá í nebyla spln na ani jedna z podmínek 11 odst. 2 zákona. 155/1995 Sb., nelze tyto 3 dny zahrnout do celkového po tu dn uvád ných v údaji Dny a na ELDP se v m síci zá í vyzna í znak X v návaznosti na tuto situaci (nehodnocení ásti m síce), bude v údaji Kód na druhé pozici uveden znak V. 15

16 9. Zam stnanec byl u obchodní spole nosti zam stnán v pracovním pom ru na dobu ur itou od 1. b ezna 2011 do 31. b ezna, se sjednaným p íjmem K m sí. Od 1. dubna navázal u téhož zam stnavatele nový pracovní pom r na dobu neur itou se sjednaným p íjmem K m sí. Celkový zú tovaný p íjem za r. inil K. Záznam na ELDP za r. bude následující: N V p ípad bezprost edního navázání dalšího pracovního pom ru u téhož zam stnavatele, ve kterém jsou spln ny podmínky ú asti na pojišt ní, se má za to, že pojišt ní trvá bez p erušení ( 10 odst. 6 zákona. 187/2006 Sb.) a proto se údaje vykazují na ELDP do jednoho ádku. Za trvání pojišt ní bez p erušení se považuje i situace, kdy první pracovní pom r byl ukon en v sobotu, tj. 31. b ezna a další pracovní pom r byl navázán od 1. dubna s nástupem do zam stnání v pond lí 2. dubna. 9a. Zam stnanec byl u obchodní spole nosti zam stnán na dohodu o pracovní innosti na dobu ur itou od 1. b ezna 2011 do 31. b ezna, se sjednaným p íjmem K sí. Zú tovaný p íjem za r. inil K. Od 1. dubna navázal u téhož zam stnavatele pracovní pom r na dobu neur itou se sjednaným p íjmem K m sí. Zú tovaný p íjem za r. inil K. Záznam na ELDP za r. bude následující: 01 A++ N N V p ípadech, kdy na sebe navazují pojistné pom ry s rozdílnými podmínkami ú asti na pojišt ní, nelze tyto vztahy posuzovat jako bezprost ední navázání výd le né innosti ( 10 odst. 6 zákona. 187/2006 Sb.). 16

17 10. len dozor í rady akciové spole nosti je v této spole nosti zam stnán v pracovním pom ru na dobu neur itou od 1. íjna 2003 se sjednaným p íjmem K m sí. Ke dni vypl ování ELDP za r. spole nost dluží pojistné na sociální zabezpe ení, a to za období od b ezna. Celkový zú tovaný p íjem za r. inil K, m síce leden a únor inil celkem K. V do asné pracovní neschopnosti byl od 5. dubna do 20. dubna. Záznam na ELDP za r. bude následující: N Za období od skute nost, že akciová spole nost neodvedla pojistné na sociální pojišt ní, nemá vliv na hodnocení doby d chodového pojišt ní proto se p i vypl ování ELDP lena dozor í rady tato skute nost již nezohled uje. Viz ustanovení 11 odst. 2 zákona. 155/1995 Sb. 11. editel obecn prosp šné spole nosti za al pro spole nost vykonávat práci mimo pracovn právní vztah od 15. íjna 2011 se sjednaným p íjmem K m sí. chodový v k dovršil 15. srpna a je výd le inný i nadále. Spole nost dluží pojistné od listopadu. V do asné pracovní neschopnosti byl od 10. srpna do 30. zá í. Vym ovací základ za r. inil celkem K. Záznam na ELDP za r. bude následující: 01 S++ N SD+ N Doba do asné pracovní neschopnosti do dovršení d chodového v ku bude vykázána v údaji Vylou ené doby a zahrnuta do celkového po tu dn uvedených ve sloupci Dny. Doba do asné pracovní neschopnosti se po dovršení d chodového v ku vykazuje jak v údaji Vylou ené doby, tak i údaji Doby ode ítané. Tato doba se nezapo ítává do celkového po tu dn ve sloupci Dny ( 34 odst. 2 a 36 odst. 2 zákona. 155/1995 Sb.). 17

18 12. Spole ník spole nosti s ru ením omezeným vykonával od 4. ledna 2010 pro tuto obchodní spole nost práci, s m sí ní odm nou ve výši K. Od ledna 2011 byl sou asn jednatelem téže spole nosti s m sí ní odm nou K. Od m síce zá í dluží obchodní spole nost pojistné na sociální zabezpe ení. Od po átku roku inil zú tovaný p íjem spole níka s.r.o K. Od po átku roku inil zú tovaný p íjem jednatele s.r.o. celkem K. Záznam na ELDP za r. bude následující: 01 S++ N Od 1. ledna 2012 se ú ast na pojišt ní spole níka a jednatele téže s.r.o. posuzuje jako výkon jedné innosti, a proto se i p íjmy z obou t chto innosti s ítají do jednoho vym ovacího základu uvád ného na ELDP ( 8 odst. 2 zákona. 155/1995 Sb., ve zn ní zákona. 220/2011 Sb.). Od není na ELDP sledována skute nost, že spole nost s.r.o. neodvedla pojistné na sociální zabezpe ení ( 11 odst. 2 zákona. 155/1995 Sb.). 18

19 13. len p edstavenstva bytového družstva za al vykonávat svou funkci od 1. b ezna. Ve stanovách družstva je odm na len m p edstavenstva stanovena na K sí s tím, že odm na má být zú tována vždy po 4 m sících této innosti, tj. první odm na byla zú tována v m síci ervnu, další potom v zá í a v prosinci. Ve stanovách je dále obsaženo, že tato odm na se m že zvýšit dle výsledk hospoda ení družstva. Na základ souhlasu lenské základny družstva byla lenovi p edstavenstva zú tována v prosinci ješt odm na ve výši K. Celkový zú tovaný p íjem lena p edstavenstva inil K. Záznam na ELDP za r. bude následující: 01 O++ N Do údaje Od bude uveden den, od n hož za al len p edstavenstva družstva vykonávat svou práci, tj. 1. b ezna. P estože byla lenovi p edstavenstva bytového družstva zú tována odm na pouze v m sících ervnu, zá í a prosinci, trvala po celou dobu výkonu innosti lena p edstavenstva družstva ast na pojišt ní (byla spln na jedna z podmínek 11 odst. 2 zákona. 155/1995 Sb. - nejedná se o zam stnání malého rozsahu, takže otázka, kdy dojde k zú tování odm ny, není pro posouzení ú asti na pojišt ní rozhodující). 19

20 Aplikace 16 odst. 4 zákona. 155/1995 Sb. (krytí vylou ených dob s íjmem) 14. Zam stnanec v pracovním pom ru od 23. kv tna 2002 skon il zam stnání 31. b ezna. V ochranné lh dne 5. dubna onemocn l a v pracovní neschopnosti byl do 14. ervna. Dosažený vym ovací základ do 31. b ezna inil K. V m síci kv tnu zam stnavatel dodate zú toval zam stnanci odm nu ve výši K. Záznam na ELDP za r. bude následující: N P+ N Dobu trvání pracovní neschopnosti po skon ení tohoto zam stnání nebude zam stnavatel na ELDP zaznamenávat. íjem zú tovaný po skon ení zam stnání bude uveden na samostatném ádku s kódovým ozna ením 1P+. Doba do asné pracovní neschopnosti trvající po skon ení výd le né innosti (od 5. dubna do 14. ervna), bude do evidence SSZ p enesena OSSZ, která je p íslušná k výplat nemocenských dávek. 20

187/2006 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

187/2006 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 187/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o nemocenském pojištění Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb., 305/2008 Sb., 2/2009 Sb. Změna: 41/2009 Sb. Změna: 158/2009

Více

PETERKA & PARTNERS. v.o.s. Praha Bratislava - Kyjev. Dita Malíková daňový poradce

PETERKA & PARTNERS. v.o.s. Praha Bratislava - Kyjev. Dita Malíková daňový poradce PETERKA & PARTNERS v.o.s. Praha Bratislava - Kyjev Dita Malíková daňový poradce Nový zákon o nemocenském pojištění účinný od 1.1.2007 Praha, 30.6.2006 Obsah 1. Nový zákon o nemocenském pojištění 1.1 Principy

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ Sociální pojišt ní migrujících ob an EU Milan Novotný metodik SSZ HK Hradec Králové, 28.2.2012 Lidé na prvním míst ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ

Více

3 jinak bude postupováno dle 30 zákona. 280/2009 Sb.

3 jinak bude postupováno dle 30 zákona. 280/2009 Sb. STO BZENEC Obecn závazná vyhláška. 2/2013 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo m sta Bzence se na svém zasedání

Více

METODICKÁ POMŮCKA PRO VYPLŇOVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014

METODICKÁ POMŮCKA PRO VYPLŇOVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014 METODICKÁ POMŮCKA PRO VYPLŇOVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014 Tiskopis ČSSZ č. 89 383 8 I/2014 Úvod Metodická pomůcka je součástí Všeobecných zásad pro vyplňování ELDP (platného

Více

1.1.11 Dohoda o pracovní činnosti zaměstnání malého rozsahu

1.1.11 Dohoda o pracovní činnosti zaměstnání malého rozsahu MZDOVÉ VÝPOČTY V PŘÍKLADECH 1 Příklady výpočtu mzdy zaměstnance v roce 2011 1.1 1.1.11 Dohoda o pracovní činnosti zaměstnání malého rozsahu Příklad Zaměstnanec má sjednanou výši odměny 140 Kč za hodinu,

Více

54/1956 Sb. Zákon. ze dne 30. listopadu 1956. o nemocenském pojištění zaměstnanců. Změna: 16/1959 Sb. Změna: 58/1964 Sb.

54/1956 Sb. Zákon. ze dne 30. listopadu 1956. o nemocenském pojištění zaměstnanců. Změna: 16/1959 Sb. Změna: 58/1964 Sb. 54/1956 Sb. Zákon ze dne 30. listopadu 1956 o nemocenském pojištění zaměstnanců Změna: 16/1959 Sb. Změna: 58/1964 Sb. Změna: 65/1965 Sb., 67/1965 Sb. Změna: 87/1968 Sb., 88/1968 Sb. Změna: 8/1982 Sb. Změna:

Více

54/1956 Sb. Zákon ze dne 30. listopadu 1956. o nemocenském pojištění zaměstnanců

54/1956 Sb. Zákon ze dne 30. listopadu 1956. o nemocenském pojištění zaměstnanců 54/1956 Sb. Zákon ze dne 30. listopadu 1956 o nemocenském pojištění zaměstnanců Změna: 16/1959 Sb. Změna: 58/1964 Sb. Změna: 65/1965 Sb., 67/1965 Sb. Změna: 87/1968 Sb., 88/1968 Sb. Změna: 8/1982 Sb. Změna:

Více

118/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ

118/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ 118/2000 Sb. ZÁKON ze dne 6. dubna 2000 o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů Změna: 436/2004 Sb. Změna: 73/2006 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 217/2009

Více

5. Legislativní opatření a jejich vliv na vývoj pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz

5. Legislativní opatření a jejich vliv na vývoj pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 5. Legislativní opatření a jejich vliv na vývoj pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz Úroveň pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz je v zásadě dána dvěma rozdílnými faktory. Prvým z nich je objektivní

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2012

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2012 dz_12dpfo5405_19_pok.pdf - Adobe Acrobat Professional POKYNY k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2012 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických

Více

P IZNÁNÍ TISKOPIS PRO ZM NU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004

P IZNÁNÍ TISKOPIS PRO ZM NU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004 TISKOPIS PRO ZM NU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004 P IPOJTE vybranou P ÍLOHU. 1 k p iznání k dani z p evodu nemovitostí, typ - K, S nebo O v POT EBNÉM PO TU Samostatné p iznání podá KAŽDÝ Z MANŽEL - p i p evodu

Více

poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky

poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 V. volební období 172 N á v r h poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995

Více

Zákon č. 592/1992 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění

Zákon č. 592/1992 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Zákon č. 592/1992 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Ve znění: zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 15/1993 Sb., zákona č. 161/1993 Sb., zákona č. 324/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona

Více

POKYNY K VYPLN NÍ P EHLEDU O P ÍJMECH A VÝDAJÍCH OSV ZA ROK 2013

POKYNY K VYPLN NÍ P EHLEDU O P ÍJMECH A VÝDAJÍCH OSV ZA ROK 2013 POKYNY K VYPLN NÍ P EHLEDU O P ÍJMECH A VÝDAJÍCH OSV ZA ROK 2013 ádný, opravný ozna te, zda se jedná o podání ádného i opravného p ehledu. 1. Identifikace osoby samostatn výd le inné (OSV ). 1 P íjmení

Více

Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010. Nemocenské pojištění v roce 2010

Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010. Nemocenské pojištění v roce 2010 Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010 Nemocenské pojištění v roce 2010 ZÁKON č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění 1 Rozsah působnosti Působnost zákona se dotýká všech ekonomicky činných osob, účastných

Více

Nemocenské pojištění v praxi zákon s výkladem, k 1. 1. 2010. Edice Účetnictví a daně. JUDr. Jan Přib

Nemocenské pojištění v praxi zákon s výkladem, k 1. 1. 2010. Edice Účetnictví a daně. JUDr. Jan Přib Edice Účetnictví a daně JUDr. Jan Přib Nemocenské pojištění v praxi zákon s výkladem, k 1. 1. 2010 Vydala GRADA Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 3 866. publikaci Realizace obálky Vojtěch

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 48/1997 Sb. ZÁKON ze dne 7. března 1997 o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů ve znění zákonů č. 242/1997 Sb., č. 2/1998 Sb., č. 127/1998 Sb., č. 225/1999

Více

S m l o u v a. m e z i. Č e s k o u r e p u b l i k o u. U k r a j i n o u. o s o c i á l n í m z a b e z p e č e n í

S m l o u v a. m e z i. Č e s k o u r e p u b l i k o u. U k r a j i n o u. o s o c i á l n í m z a b e z p e č e n í S m l o u v a m e z i Č e s k o u r e p u b l i k o u a U k r a j i n o u o s o c i á l n í m z a b e z p e č e n í Česká republika a Ukrajina (dále jen smluvní strany ), vedeny přáním upravit vzájemné

Více

Pojistné a majetkové daně - Sociální a zdravotní pojistné POJISTNÉ A MAJETKOVÉ DANĚ. Jaroslav Šafránek

Pojistné a majetkové daně - Sociální a zdravotní pojistné POJISTNÉ A MAJETKOVÉ DANĚ. Jaroslav Šafránek 2008 Pojistné a majetkové daně - Sociální a zdravotní pojistné POJISTNÉ A MAJETKOVÉ DANĚ Jaroslav Šafránek Sociální pojistné Pojišt né osoby Sociální - Pracovní pom r - DP - Spole ník a jednatel - len

Více

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA Čl. A Obecná ustanovení 1. Těmito pravidly se stanoví pravidla pro hospodaření s bytovým fondem v majetku města Odolena Voda. Nájemní vztahy se

Více

Zálohy na zdravotní, důchodové a nemocenské pojištění v roce 2010

Zálohy na zdravotní, důchodové a nemocenské pojištění v roce 2010 * Zálohy na zdravotní, důchodové a nemocenské pojištění v roce 2010 * 04. 01. 2010, Ing. Petr Kučera Nová minimální záloha na zdravotní pojištění platí již od ledna 2010, nové minimální/maximální zálohy

Více

Ú astníci právních vztah Rovné zacházení a zákaz diskriminace p i uplat ování práva na zam stnání

Ú astníci právních vztah Rovné zacházení a zákaz diskriminace p i uplat ování práva na zam stnání 435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. kv tna 2004 o zam stnanosti Zm na: 202/2005 Sb. Zm na: 168/2005 Sb. Zm na: 253/2005 Sb. Zm na: 428/2005 Sb. Zm na: 350/2005 Sb. Zm na: 495/2005 Sb. Zm na: 382/2005 Sb., 413/2005

Více

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2015

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2015 Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2015 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ - u okresní, v Praze Pražské, v. ý, opravný - V K tohoto tiskopisu. Variabilní symbol - ou OSSZ. A.

Více

METODICKÁ POMŮCKA PRO VYPLŇOVÁNÍ ELDP

METODICKÁ POMŮCKA PRO VYPLŇOVÁNÍ ELDP METODICKÁ POMŮCKA PRO VYPLŇOVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2012 Tiskopis ČSSZ č. 89 383 7 I/2013 Úvod Tato metodická pomůcka je součástí Všeobecných zásad pro vyplňování ELDP (platného

Více

Ing. Vladimír Šretr daňový poradce

Ing. Vladimír Šretr daňový poradce Ing. Vladimír Šretr daňový poradce D A Ň O V Á I N F O R M A C E Informace o novele zákona o daních z příjmu pro rok 2011 --------------------------------------------------------------------------- Vláda

Více

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : apz_zadost_vpp.pdf Registra ní íslo ÚP: VPP Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na vytvo ení pracovních p íležitostí v rámci ve ejn prosp šných prací 112 zákona. 435/2004 Sb., o zam stnanosti, ve zn

Více

datovou schránkou adresát: Lucon CZ s.r.o. Mozartova 928/12 Praha 5 - Smíchov 150 00

datovou schránkou adresát: Lucon CZ s.r.o. Mozartova 928/12 Praha 5 - Smíchov 150 00 datovou schránkou adresát: Lucon CZ s.r.o. Mozartova 928/12 Praha 5 - Smíchov 150 00 O: 475 45 941 Váš dopis zna ky/ze dne Naše zna ka (.j) 842/26-2015 Vy izuje linka 2493 / Mgr. Richter V Praze dne 14.

Více

48/1997 Sb. ZÁKON ze dne 7. března 1997

48/1997 Sb. ZÁKON ze dne 7. března 1997 Systém ASPI - stav k 7.12.2008 do částky 137/2008 Sb. a 31/2008 Sb.m.s. Obsah a text 48/1997 Sb. - stav k 31.12.2009 48/1997 Sb. ZÁKON ze dne 7. března 1997 o veřejném zdravotním pojištění a o změn ě a

Více

Právo sociálního zabezpečení

Právo sociálního zabezpečení Právo sociálního zabezpečení Sociální práva Listina základních práv a svobod Čl. 30 1)Občané mají právo na přiměřené hmotné zabezpečení ve stáří a při nezpůsobilosti k práci, jakož i při ztrátě živitele.

Více

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -.

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -. Škol (MŠMT) P 1-04 Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -. čtvrtletí 2010 Pokyny a vysvětlivky pro vyplnění Do nadpisu výkazu

Více

Nemocenské pojištění v praxi zákon s výkladem, k 1. 1. 2010. Edice Účetnictví a daně. JUDr. Jan Přib

Nemocenské pojištění v praxi zákon s výkladem, k 1. 1. 2010. Edice Účetnictví a daně. JUDr. Jan Přib Edice Účetnictví a daně JUDr. Jan Přib Nemocenské pojištění v praxi zákon s výkladem, k 1. 1. 2010 Vydala GRADA Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 3 866. publikaci Realizace obálky Vojtěch

Více

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE 1. vydání 1. aktualizace k 1. 5. 2014 Publikace Důchodový systém v České republice je i v roce 2014 praktickou pomůckou, která čtenáře přehledně a srozumitelně seznamuje

Více

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Mikroregion Střední Haná na rok 2013

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Mikroregion Střední Haná na rok 2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky zadávané druhem otevřeného řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Rekonstrukce VZT zařízení č. 1, 2 a 3 v OZ druh zadávacího

Více

Obecně závazná vyhláška Města Březnice, o místních poplatcích č. 1/2012 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Obecně závazná vyhláška Města Březnice, o místních poplatcích č. 1/2012 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obecně závazná vyhláška Města Březnice, o místních poplatcích č. 1/2012 Zastupitelstvo města Březnice se na svém zasedání dne 11. 12. 2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o

Více

Dovolená a překážky v práci

Dovolená a překážky v práci ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Dovolená a překážky v práci v otázkách a odpovědích 2., aktualizované a rozšířené vydání Vzor citace: CHLÁDKOVÁ A., P. BUKOVJAN. Dovolená a překážky v práci v otázkách a odpovědích.

Více

Pracovní právo. Zákoník práce. JUDr. Martin Šimák, Ph.D.

Pracovní právo. Zákoník práce. JUDr. Martin Šimák, Ph.D. Pracovní právo Zákoník práce JUDr. Martin Šimák, Ph.D. Prameny pracovního práva zákon. 252/2006 Sb., zákoník práce - ú inný od 1.1. 2007, zrušil zák.. 65/1965 Sb. zákon. 435/2004 Sb., o zam stnanosti zákon.

Více

OBEC PRACKOVICE NAD LABEM, PRACKOVICE NAD LABEM 54, IČ 00264229 VNITŘNÍ SMĚRNICE 5/2015 PRACOVNÍ ŘÁD

OBEC PRACKOVICE NAD LABEM, PRACKOVICE NAD LABEM 54, IČ 00264229 VNITŘNÍ SMĚRNICE 5/2015 PRACOVNÍ ŘÁD OBEC PRACKOVICE NAD LABEM, PRACKOVICE NAD LABEM 54, IČ 00264229 VNITŘNÍ SMĚRNICE 5/2015 PRACOVNÍ ŘÁD firma Obec Prackovice nad Labem účinný od 1.6.2008 aktualizovaný 27.5.2015 Obec Prackovice nad Labem

Více

BFAH-COF 1/2005. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BFAH-COF 1/2005

BFAH-COF 1/2005. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BFAH-COF 1/2005 BFAH-COF 1/2005 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BFAH-COF 1/2005 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BFAH-COF 1/2005 Smlouvu uzavírají společnosti: Beneficial Finance a.s. se sídlem: Nádražní 23/344,

Více

OBEC OSTRÁ Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místních poplatcích

OBEC OSTRÁ Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místních poplatcích OBEC OSTRÁ Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Ostrá se na svém zasedání dne 22.12.2015 usnesením č.7/13 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2003 V Praze dne 11. prosince 2003 Částka: 53 O B S A H : Část I.

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIS-2189/12-S o veřejnosprávní kontrole podle 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. CINT 1/2009

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. CINT 1/2009 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. CINT 1/2009 Smlouvu uzavírají společnosti: Credium, a. s. se sídlem: Praha 13, Park Office, Bucharova 2657/12, PSČ 158 00 IČ: 25139886 zapsaná v obchodním rejstříku

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU Zhotovení štítk s árovými kódy a archových etiket pro R- SSZ Zjednodušené podlimitní ízení Obsah: I. ást Informace o zadavateli II. ást Obecná ustanovení o zadávací

Více

OBEC VITĚJOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC VITĚJOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC VITĚJOVICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích Zastupitelstvo Obce Vitějovice se na svém zasedání dne 31.10.2012 usnesením č. 63/2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky eské republiky Ústí nad Labem 14 3.11.2003 Ekonomika vybraných samostatných ordinací a dalších zdravotnických za

Více

POKYNY K. podnikatel vyplní v v provozování živnosti po ze ) podnikatele. v je nutné uvést do kolonky také

POKYNY K. podnikatel vyplní v v provozování živnosti po ze ) podnikatele. v je nutné uvést do kolonky také dr_12zmenlist_info.pdf - Adobe Acrobat Professional POKYNY K podnikatel vyplní v v provozování živnosti po ze ) podnikatele 01 Uvede se živnost (živnosti), u 02 závazky. Pokud podnikatel ruší p i kolonce

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. DZP Uherský Brod oprava střechy Číslo zakázky: Forma zadání: VZ/2014/2/06 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů název veřejné zakázky: Regenerace zeleně vybraných lokalit města Dvůr

Více

Zákon. 140/1994 Sb. P EDSEDA POSLANECKÉ SN MOVNY. vyhlašuje

Zákon. 140/1994 Sb. P EDSEDA POSLANECKÉ SN MOVNY. vyhlašuje Zákon. 140/1994 Sb. P EDSEDA POSLANECKÉ SN MOVNY vyhlašuje úplné zn ní zákona. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpe ení, jak vyplývá ze zm n a dopln ní provedených zákonem. 110/1990 Sb., zákonem. 180/1990

Více

Obecn závazná vyhláška obce Vrané nad Vltavou. 1/2011 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška obce Vrané nad Vltavou. 1/2011 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška obce Vrané nad Vltavou. 1/2011 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Vrané nad Vltavou schválilo dne 16.2.2011 podle ustanovení 14 zákona NR. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

107/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006

107/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 107/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Změna: 150/2009 Sb. Parlament se usnesl

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Slovník sociálního zabezpečení Vážené čtenářky, vážení čtenáři, u příležitosti 25. výročí od vzniku České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) a 90 let od vzniku

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO ZE DNE 1. ČERVENCE 2011

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO ZE DNE 1. ČERVENCE 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 12. dubna 2007

Více

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost MĚSTO BENEŠOV Rada města Benešov Vnitřní předpis č. 16/2016 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Obecná ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Tato směrnice upravuje závazná

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel: Sídlo: Zastoupený: IČO: 01312774 DIČ: CZ 01312774 Česká republika Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro hl. město Prahu Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 -

Více

Manuál pro zaměstnavatele, kteří mají zájem o zapojení do projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji

Manuál pro zaměstnavatele, kteří mají zájem o zapojení do projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji Manuál pro zaměstnavatele, kteří mají zájem o zapojení do projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji Popis projektu Projekt Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji připravil

Více

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky K čj :372-4/2012/DP - ÚVN V Praze dne: 19.07.2012 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 11 Počet příloh: 2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené, podlimitní zadávací řízení na zakázku zadávanou dle zákona č. 137/2006

Více

Pracovní právo seminární práce

Pracovní právo seminární práce Pracovní právo seminární práce 1. Úvod do problematiky Tématem mé seminární práce je problematika pracovního práva a jeho institutů. V několika nadcházejících kapitolách bych se chtěl zabývat obecnou systematikou

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE Ve ejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 21 odst. 1 písm. b) zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen zákon): ZŠ Brno, Bakalovo náb eží 8 nástavba administrativní

Více

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 10ZadPrispSUPM_Vyh2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM vyhrazená Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 113 zákona. 435/2004 Sb., o

Více

Daňové aktuality. Ing. Dana Trezziová/Ing. Milena Ďurišová BDO Tax s. r. o., www.bdo.cz 6 WWW.MZDOVAPRAXE.CZ

Daňové aktuality. Ing. Dana Trezziová/Ing. Milena Ďurišová BDO Tax s. r. o., www.bdo.cz 6 WWW.MZDOVAPRAXE.CZ Pracovněprávní aktuality Projednávané mezinárodní smlouvy Smlouva o sociálním zabezpečení mezi ČR a Indickou republikou Sněmovní tisk: 72 Stav projednání: Poslanecká sněmovna schváleno Senát souhlas s

Více

P O D M Í N K Y V Ý B

P O D M Í N K Y V Ý B Městská část Praha 20 zveřejňuje ve smyslu 36 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze záměr prodat formou výběru pozemek parc.č. 4229/15, k. ú. Horní Počernice, a to za následujících podmínek: P

Více

Zásady přidělování obecních bytů (včetně bytových náhrad) Městské části Praha 5

Zásady přidělování obecních bytů (včetně bytových náhrad) Městské části Praha 5 Zásady přidělování obecních bytů (včetně bytových náhrad) Městské části Praha 5 I. Úvodní ustanovení 1. Zásady nakládání s bytovým fondem Městské části Praha 5 (dále jen Zásady ) vychází z ustanovení zákona

Více

SMĚRNICE REKTORA č. 4/2001 CESTOVNÍ NÁHRADY V TUZEMSKU A ZAHRANIČÍ ZAMĚSTNANCŮ UTB VE ZLÍNĚ

SMĚRNICE REKTORA č. 4/2001 CESTOVNÍ NÁHRADY V TUZEMSKU A ZAHRANIČÍ ZAMĚSTNANCŮ UTB VE ZLÍNĚ SMĚRNICE REKTORA č. 4/2001 CESTOVNÍ NÁHRADY V TUZEMSKU A ZAHRANIČÍ ZAMĚSTNANCŮ UTB VE ZLÍNĚ Rozdělovník: rektor, kvestor, tajemníci fakult, vedoucí všech rektorátních pracovišť, ředitel KaM Zpracovala:

Více

POJISTĚTE SI SVŮJ KLID!

POJISTĚTE SI SVŮJ KLID! POJISTĚTE SI SVŮJ KLID! Uzavřením POJIŠTĚNÍ VÝDAJŮ získáte jistotu, že budete mít na rodinné výdaje i v případě: pracovní neschopnosti ztráty zaměstnání PODMÍNKY PRO PŘISTOUPENÍ Soubor pojištění A (pro

Více

Dodávku diagnostik. Zadávací dokunientace podlimitní veřejné zakázky. pro provedení automatizované analýzy

Dodávku diagnostik. Zadávací dokunientace podlimitní veřejné zakázky. pro provedení automatizované analýzy IČ: 00226912, DIČ: CZ00226912 krevního obrazu, a výpůjčka laboratorního vyšetřovacího systému pro provedení automatizované analýzy Dodávku diagnostik Zadávací dokunientace podlimitní veřejné zakázky Stiážovská

Více

OBEC OHNIŠOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC OHNIŠOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC OHNIŠOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Ohnišov se na svém zasedání dne 14. 12. 2015 usnesením č. 14-3 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti.. 177/1996 Sb. ze dne 4. ervna 1996

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti.. 177/1996 Sb. ze dne 4. ervna 1996 VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. 177/1996 Sb. ze dne 4. ervna 1996 o odm nách advokát a náhradách advokát za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve zn ní vyhlášky. 235/1997 Sb., vyhlášky.

Více

Zásady postupu při pronájmu obecních bytů. v Městské části Praha 17

Zásady postupu při pronájmu obecních bytů. v Městské části Praha 17 Městská část Praha 17, Žalanského 291 Zásady postupu při pronájmu obecních bytů v Městské části Praha 17 Tyto zásady slouží k jednání majetkové a bytové komise, rady městské části a Zastupitelstva městské

Více

Nemocenské pojištění ve WinFASu v roce 2009

Nemocenské pojištění ve WinFASu v roce 2009 Nemocenské pojištění ve WinFASu v roce 2009 ÚČAST NA NEMOC. POJIŠTĚNÍ 6, 7 - zaměstnání je pojištěno, pokud splní podmínky: 1. podmínka zaměstnání mělo trvat, nebo trvalo alespoň 15 dnů kratší než 15 dnů

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Hlavní mesto ˇ Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Da ové identi ka ní íslo C

Více

Český úřad zeměměřický a katastrální vydává podle 3 písm. d) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, tyto pokyny:

Český úřad zeměměřický a katastrální vydává podle 3 písm. d) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, tyto pokyny: Český úřad zeměměřický a katastrální POKYNY Č. 44 Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 20.12.2013 č.j. ČÚZK- 25637/2013-22, k zápisu vlastnictví jednotek vymezených podle zákona č. 72/1994

Více

ZÁKON ze dne 12. září 2013 o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKON ze dne 12. září 2013 o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 116 Sbírka zákonů č. 304 / 2013 Strana 3501 304 ZÁKON ze dne 12. září 2013 o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VEŘEJNÉ

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ PRAVIDELNÝCH VÝDAJŮ A POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ TELEFONU KLIENTŮ TELEFÓNICA CZECH REPUBLIC, A.S. č 1080500030 (dále jen smlouva )

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ PRAVIDELNÝCH VÝDAJŮ A POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ TELEFONU KLIENTŮ TELEFÓNICA CZECH REPUBLIC, A.S. č 1080500030 (dále jen smlouva ) RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ PRAVIDELNÝCH VÝDAJŮ A POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ TELEFONU KLIENTŮ TELEFÓNICA CZECH REPUBLIC, A.S. č 1080500030 (dále jen smlouva ) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi společnostmi:

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE SLOPNÉ č. 2/2012, o místních poplatcích. ČÁST I. ZÁKLADNí USTANOVENí

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE SLOPNÉ č. 2/2012, o místních poplatcích. ČÁST I. ZÁKLADNí USTANOVENí OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE SLOPNÉ č. 2/2012, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Slopné se na svém zasedání dne 12.12.2012 usnesením č.7/2012/ad6 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ

DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ Článek 1. Základní ustanovení Tento Dražební řád stanoví organizaci a průběh dražby nemovitostí (dále jen dražba) realizované soudním exekutorem při provádění exekucí

Více

Multifunkční dům Litvínovice

Multifunkční dům Litvínovice KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON") 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Multifunkční

Více

170/2010 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. května 2010

170/2010 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. května 2010 170/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. května 2010 o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo životního prostředí

Více

SMĚRNICE Č. 15/2015 NAKLÁDÁNÍ S BYTY A S PROSTORY SLOUŽÍCÍMI PODNIKÁNÍ

SMĚRNICE Č. 15/2015 NAKLÁDÁNÍ S BYTY A S PROSTORY SLOUŽÍCÍMI PODNIKÁNÍ Statutární město Pardubice Magistrát města Pardubic SMĚRNICE Č. 15/2015 NAKLÁDÁNÍ S BYTY A S PROSTORY SLOUŽÍCÍMI PODNIKÁNÍ Rada města Pardubic v souladu s ustanovením 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.

Více

Ovoce do škol Příručka pro žadatele

Ovoce do škol Příručka pro žadatele Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 556 fax: 296 326 111 e-mail: info@szif.cz Ovoce do škol Příručka pro žadatele OBSAH 1. Základní informace 2. Schválení pro dodávání produktů 3. Stanovení limitu

Více

ZÁKON ze dne 2004, Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o rozhlasových a televizních poplatcích. Čl.

ZÁKON ze dne 2004, Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o rozhlasových a televizních poplatcích. Čl. ZÁKON ze dne 2004, kterým se mění zákon č. 252/1994 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání

Více

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Základní pojmy Pro účely těchto Zásad pro prodej nemovitostí (pozemků, jejichž součástí jsou bytové domy) Městské části Praha 5 (dále jen Zásady )

Více

Příloha č. 1 - Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele

Příloha č. 1 - Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele Příloha č. 1 - Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele Přehled o platbě pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatele Typ přehledu řádný opravný ( 25 odst. 3 zák. č. 592/1992 Sb., ve znění pozdějších

Více

Závazná pravidla pro MěÚ a Bytovou komisi Rady města Pelhřimov

Závazná pravidla pro MěÚ a Bytovou komisi Rady města Pelhřimov Závazná pravidla pro MěÚ a Bytovou komisi Rady města Pelhřimov Závazná pravidla pro nájem bytů ve vlastnictví města Tato pravidla se nevztahují Čl. 1 Předmět úpravy a) na služební byty města Pelhřimova

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 7. a 8. října 2016. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 7. a 8. října 2016. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 7. a 8. října 2016 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad, IČ: 00234214 tel.: 312 250 301, fax: 312 278 030 Web: http://www.mestobustehrad.cz E-mail: meu@mestobustehrad.

Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad, IČ: 00234214 tel.: 312 250 301, fax: 312 278 030 Web: http://www.mestobustehrad.cz E-mail: meu@mestobustehrad. Město Buštěhrad Městský úřad Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad, IČ: 00234214 tel.: 312 250 301, fax: 312 278 030 Web: http://www.mestobustehrad.cz E-mail: meu@mestobustehrad.cz Obecně závazná vyhláška

Více

340/2013 Sb. ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU ČÁST PRVNÍ DAŇ

340/2013 Sb. ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU ČÁST PRVNÍ DAŇ 340/2013 Sb. ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU ze dne 9. října 2013 o dani z nabytí nemovitých věcí Senát se usnesl na tomto zákonném opatření Senátu: ČÁST PRVNÍ DAŇ HLAVA I SUBJEKT DANĚ 1 Poplatník daně (1) Poplatníkem

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře Článek 1 Úvodní ustanovení Pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře platí příslušná ustanovení občanského

Více

Část II: Vybrané náklady od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost

Část II: Vybrané náklady od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost A Závazný vzor Část II: Vybrané náklady od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost Název, právní forma, sídlo, IČ vybrané účetní jednotky Sestaveno k NÁKLADY 502 Spotřeba energie P21 503 Spotřeba

Více

Město Rožnov pod Radhoštěm

Město Rožnov pod Radhoštěm Město Rožnov pod Radhoštěm Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm se na svém zasedání dne 11.12.2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

VALNÁ HROMADA 2015. 1. Informace představenstva společnosti o přípravě řádné valné hromady společnosti a výzva akcionářům.

VALNÁ HROMADA 2015. 1. Informace představenstva společnosti o přípravě řádné valné hromady společnosti a výzva akcionářům. VALNÁ HROMADA 2015 1. Informace představenstva společnosti o přípravě řádné valné hromady společnosti a výzva akcionářům. 2. Informace a dokumenty související s odvoláním a volbou členů představenstva

Více

OBEC SEDLIŠTĚ Obecně závazná vyhláška č. 3 /2013,

OBEC SEDLIŠTĚ Obecně závazná vyhláška č. 3 /2013, OBEC SEDLIŠTĚ Obecně závazná vyhláška č. 3 /2013, o místním poplatku na provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Sedliště

Více

OBEC JANKOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC JANKOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obecně závazná vyhláška obce o místních poplatcích OBEC JANKOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Jankov. se na svém zasedání dne 6.12.2012 usnesením č. 08/2012

Více

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným.

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. I. Rejst íkový soud 1 Adresa rejst íkového soudu, jemuž

Více