METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD ) PRO OBDOBÍ OD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014"

Transkript

1 METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD ) PRO OBDOBÍ OD Tiskopis SSZ I/2015

2 Úvod Metodická pom cka je sou ástí Všeobecných zásad pro vypl ování ELDP (platného od ) pro období od a je aktualizována dle právního stavu ú inného od (zm ny jsou pro v tší ehlednost vyzna eny erveným písmem). Metodická pom cka si neklade za cíl provést na p íkladech komplexní výklad zm n ke vzniku ú asti na nemocenském a d chodovém pojišt ní od Upozor uje p edevším na zm ny právní úpravy, které zásadním zp sobem ovliv ují vedení ELDP oproti stavu platnému do a tyto uvádí na vzorových p íkladech. Ú ast na nemocenském pojišt ní upravují zejména ust. 6 až 10 zákona. 187/2006 Sb. Vedení podkladové evidence a vedení a p edkládání ELDP je upraveno v ust. 37 až 39 zákona. 582/1991 Sb. Pro vedení ELDP je dále významná p edevším právní úprava okruhu chodov pojišt ných osob, dob pojišt ní a náhradních dob pojišt ní a vylou ených dob (ust. 5, 8, 11 a 16 zákona. 155/1995 Sb.). Pro období od je i nadále ú ast na d chodovém pojišt ní v plném rozsahu odvozena od ú asti na nemocenském pojišt ní a dochází k rozší ení okruhu pojišt ných osob o: osoby pov ené obchodním vedením na základ smluvního zastoupení a fyzické osoby neuvedené v 5 odst. 1 písmenech a) až d) a f) až s) zákona 155/1995 Sb., s výjimkou len zastupitelstev územních samosprávných celk a zastupitelstev m stských ástí nebo m stských obvod územn len ných statutárních m st a hlavního m sta Prahy, kte í nejsou pro výkon funkce dlouhodob uvoln ni nebo kte í nevykonávají funkci ve stejném rozsahu jako dlouhodob uvoln ní lenové zastupitelstva i posuzování vzniku ú asti na nemocenském a d chodovém pojišt ní, je u okruhu osob, který je v zákon. 187/2006 Sb. vymezen v ust. 5 písm. a) a v zákon. 155/1995 Sb., 5 odst. 1 písm. a) až d) a f) až t), nadále rozhodující, zda jde o zam stnání ve smyslu ust. 6 zákona. 187/2006 Sb., nebo o zam stnání malého rozsahu ve smyslu ust. 7 citovaného zákona. Zm ny podmínek ú asti na nemocenském pojišt ní dle zákona. 187/2006 Sb. od : odpadá podmínka ú asti na pojišt ní, dle které zam stnání trvalo nebo m lo trvat aspo 15 kalendá ních dn, odpadá zvláštní právní úprava podmínek ú asti na nemocenském pojišt ní pro opakovaná tzv. krátkodobá zam stnání, nov je zam stnanec pojišt n též, pokud vykonával v kalendá ním m síci více zam stnání malého rozsahu a úhrn zapo itatelných p íjm z t chto zam stnání dosáhl v kalendá ním m síci aspo ástku rozhodného p íjmu; ú ast na pojišt ní trvá nejvýše po dobu trvání takových zam stnání v tomto kalendá ním m síci ( 7 odst. 4), nov vzniká smluvnímu zam stnanci pojišt ní dnem, ve kterém za al vykonávat práci pro smluvního zam stnavatele, nov vykonává-li len zastupitelstva územního samosprávného celku, zastupitelstva m stské ásti nebo m stského obvodu územn len ných statutárních m st nebo hlavního m sta Prahy soub žn více funkcí pro tentýž územní samosprávný celek, za které je odm ován, je z nich pojišt n jen jednou; to platí obdobn pro osobu, která je lenem více kolektivních orgán územního samosprávného celku nebo orgán z ízených jeho orgány ( 8). Dále je s ú inností od zrušena podmínka zaplacení pojistného pro hodnocení doby chodového pojišt ní osob uvedených v ust. 5 odst. 5 odst. 1 písm. a), f), w) a x) uvedeného zákona. 155/1995 Sb. pokud tyto osoby byly sou asn spole níky obchodní spole nosti anebo leny statutárního orgánu nebo dozor í rady obchodní spole nosti nebo družstva. Dlužné pojistné na chodové pojišt ní lze za dobu p ed zaplatit do t í let ode dne splatnosti tohoto pojistného tj. nejdéle od I. Okruh osob, pro které se vede ELDP Okruh pojišt ných osob (mimo náhradní doby pojišt ní dle ust. 12 odst. 1 zákona. 155/1995 Sb.) vymezuje ust. 5 odst. 1 písm. a) až d) a f) až t) a odst. 4 zákona. 155/1995 Sb. Pro názornost je následn v rámci citace zmín ného ustanovení pod jednotlivými druhy inností vždy uvedena 2

3 i úprava vzniku a zániku ú asti na nemocenském pojišt ní tak, jak jej upravuje ust. 10 zákona. 187/2006 Sb. Pojišt ní jsou podle ust. 5 odst. 1) zákona. 155/1995 Sb. ú astni: a) zam stnanci v pracovním pom ru, Pojišt ní vzniká zam stnanci dnem, ve kterém za al vykonávat práci pro zam stnavatele, a zaniká dnem skon ení doby zam stnání. U zam stnance v pracovním pom ru se za den, ve kterém tento zam stnanec za al vykonávat práci, považuje též den p ede dnem zapo etí výkonu práce, za který p íslušela náhrada mzdy nebo platu nebo za který se mzda nebo plat nekrátí. b) íslušníci Policie R, V ze ské služby R, Generální inspekce bezpe nostních sbor, Bezpe nostní informa ní služby, Ú adu pro zahrani ní styky a informace, Celní správy R a Hasi ského záchranného sboru R, vojáci z povolání a státní zam stnanci podle služebního zákona, od dle zákona o státní služb, Pojišt ní vzniká zam stnanci dnem, ve kterém za al vykonávat práci, a zaniká dnem skon ení doby zam stnání. c) lenové družstva, jestliže mimo pracovn právní vztah vykonávají pro družstvo práci, Pojišt ní vzniká zam stnanci dnem, ve kterém za al vykonávat práci, a zaniká dnem skon ení doby zam stnání. d) osoby, které jsou podle zvláštního zákona jmenovány nebo voleny do funkce vedoucího správního ú adu nebo do funkce statutárního orgánu právnické osoby ízené zvláštním zákonem, pop ípad do funkce zástupce tohoto vedoucího nebo statutárního orgánu, pokud je tímto vedoucím nebo statutárním orgánem pouze jediná osoba a jmenováním nebo volbou t mto osobám nevznikl pracovní nebo služební pom r, a osoby, které podle zvláštního zákona vykonávají ve ejnou funkci mimo pracovní nebo služební pom r, pokud se na jejich pracovní vztah vztahuje ve stanoveném rozsahu zákoník práce a nejsou uvedeny v písmenech g) až i) a o až s) Pojišt ní vzniká zam stnanci dnem, ve kterém za al vykonávat práci, a zaniká dnem skon ení doby zam stnání. f) zam stnanci inní na základ dohody o pracovní innosti a zam stnanci inní na základ dohody o provedení práce, Pojišt ní vzniká zam stnanci dnem, ve kterém za al vykonávat práci, a zaniká dnem skon ení doby zam stnání. g) soudci, Pojišt ní vzniká dnem nástupu do funkce a zaniká dnem skon ení výkonu funkce soudce. h) lenové zastupitelstev územních samosprávných celk a zastupitelstev m stských ástí nebo m stských obvod územn len ných statutárních m st a hlavního m sta Prahy, kte í jsou pro výkon funkce dlouhodob uvoln ni nebo kte í p ed zvolením do funkce lena zastupitelstva nebyli v pracovním pom ru, ale vykonávají funkci ve stejném rozsahu jako dlouhodob uvoln ní lenové zastupitelstva, Pojišt ní vzniká u len zastupitelstev územních samosprávných celk a zastupitelstev m stských ástí nebo stských obvod územn len ných statutárních m st a hlavního m sta Prahy dnem, od n hož náleží odm na za výkon funkce, a zaniká dnem skon ení této funkce nebo zánikem mandátu lena zastupitelstva; plní-li dosavadní starosta, místostarosta, primátor, nám stek primátora nebo len rady územního samosprávného celku, m stské ásti nebo m stského obvodu územn len ného statutárního m sta nebo hlavního m sta Prahy sv ené pravomoci po uplynutí volebního období do zvolení nového starosty, místostarosty, primátora, nám stka primátora nebo rady územního samosprávného celku, m stské ásti nebo m stského obvodu územn len ného statutárního m sta nebo hlavního m sta Prahy a je mu vyplácena odm na za výkon funkce, trvá mu ú ast na pojišt ní ješt po dobu, po kterou mu náleží tato odm na; to platí obdobn pro hejtmana kraje, nám stka hejtmana kraje, primátora hlavního m sta Prahy a nám stka primátora hlavního m sta Prahy. ch) poslanci Poslanecké sn movny a senáto i Senátu Parlamentu, Pojišt ní vzniká u poslance Poslanecké sn movny a senátora Senátu Parlamentu eské republiky dnem zvolení a zaniká dnem zániku mandátu. 3

4 i) prezident republiky, lenové vlády, prezident, viceprezident a lenové Nejvyššího kontrolního ú adu, lenové Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, p edseda Energetického regula ního ú adu, lenové Rady Ústavu pro studium totalitních režim, lenové Rady eského telekomunika ního ú adu, finan ní arbitr, zástupce finan ního arbitra, Ve ejný ochránce práv, zástupce Ve ejného ochránce práv, Pojišt ní vzniká zam stnanci dnem, ve kterém za al vykonávat práci, a zaniká dnem skon ení doby zam stnání. j) dobrovolní pracovníci pe ovatelské služby, Pojišt ní vzniká zam stnanci dnem, ve kterém za al vykonávat práci, a zaniká dnem skon ení doby zam stnání. k) osoby pe ující o dít a osoby, které jsou vedeny v evidenci osob, které mohou vykonávat p stounskou pé i na p echodnou dobu podle 4a písm. b) a c) zákona. 359/1999 Sb., o sociáln právní ochran d tí, ve zn ní pozd jších p edpis, je-li mto osobám vyplácena odm na p stouna podle 47i zákona. 359/1999 Sb., o sociáln právní ochran d tí, ve zn ní pozd jších p edpis Pojišt ní vzniká u osoby pe ující a osoby v evidenci dnem, od n hož náleží odm na p stouna podle zákona o sociáln -právní ochran d tí, a zaniká dnem, od n hož tato odm na nenáleží z jiných d vod, než je do asná pracovní neschopnost nebo na ízená karanténa. l) osoby ve výkonu trestu odn tí svobody za azené do práce a osoby ve výkonu zabezpe ovací detence za azené do práce, Pojišt ní vzniká u odsouzeného dnem za azení do práce a zaniká dnem odvolání z výkonu práce. m) pracovníci v pracovním vztahu uzav eném podle cizích právních p edpis, Pojišt ní vzniká zam stnanci dnem, ve kterém za al vykonávat práci, a zaniká dnem skon ení doby zam stnání. n) spole níci a jednatelé spole nosti s ru ením omezeným a komanditisté komanditní spole nosti, jestliže mimo pracovn právní vztah vykonávají pro ni práci, za kterou jsou touto spole ností odm ováni, a editelé obecn prosp šné spole nosti, jestliže mimo pracovn právní vztah vykonávají pro ni práci, Pojišt ní vzniká u spole níka spole nosti s ru ením omezeným a komanditisty komanditní spole nosti, jestliže mimo pracovn právní vztah vykonává pro ni práci, dnem, ve kterém za al konat práci pro spole nost, a zaniká dnem ukon ení výkonu této práce. Pojišt ní vzniká zam stnanci ( editeli obecn prosp šné spole nosti) dnem, ve kterém za al vykonávat práci, a zaniká dnem skon ení doby zam stnání. o) prokuristé, Pojišt ní vzniká zam stnanci dnem, ve kterém za al vykonávat práci, a zaniká dnem skon ení doby zam stnání. p) osoby pov ené obchodním vedením na základ smluvního zastoupení Pojišt ní vzniká u osoby pov ené obchodním vedením na základ smluvního zastoupení dnem uvedeným v pov ení k obchodnímu vedení a zaniká dnem zrušení tohoto pov ení. q) lenové kolektivních orgán právnické osoby, kte í nejsou uvedeni v písmenech a) až c), f) až i), p) a s), Pojišt ní vzniká zam stnanci dnem, ve kterém za al vykonávat práci, a zaniká dnem skon ení doby zam stnání. r) likvidáto i, Pojišt ní vzniká u likvidátora dnem jmenování a zaniká dnem ukon ení výkonu funkce. s) vedoucí organiza ních složek právnické osoby, která má sídlo ve stát, s nímž eská republika neuzav ela mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpe ení, pokud je tato složka zapsána v obchodním rejst íku a místo výkonu práce t chto vedoucích je trvale v eské republice. Pojišt ní vzniká zam stnanci dnem, ve kterém za al vykonávat práci, a zaniká dnem skon ení doby zam stnání. 4

5 t) fyzické osoby neuvedené v písmenech a) až d), f) až s), s výjimkou len zastupitelstev územních samosprávných celk a zastupitelstev m stských ástí nebo stských obvod územn len ných statutárních m st a hlavního m sta Prahy, kte í nejsou pro výkon funkce dlouhodob uvoln ní nebo kte í nevykonávají funkci ve stejném rozsahu jako dlouhodob uvoln ní lenové zastupitelstva, Pojišt ní vzniká zam stnanci dnem, ve kterém za al vykonávat práci, a zaniká dnem skon ení doby zam stnání. v dob zam stnání, pokud jim v souvislosti se zam stnáním plynou nebo by mohly plynout p íjmy ze závislé innosti, které jsou nebo by byly, pokud by podléhaly zdan ní v eské republice, p edm tem dan z p íjmu podle zvláštního právního p edpisu a nejsou od této dan osvobozeny; to neplatí, jde-li o osoby uvedené v písmeni e). Podle ust. 5 odst. 3 zákona. 155/1995 Sb. se zam stnáním pro ú ely tohoto zákona rozumí innost osob uvedených v odstavci 1 písm. a) až d) a f) až t) pro zam stnavatele, ze které jim plynou nebo by mohly plynout od zam stnavatele p íjmy ze závislé innosti, které jsou nebo by byly, pokud by podléhaly zdan ní v eské republice, p edm tem dan z p íjmu podle zvláštního právního p edpisu a nejsou od této dan osvobozeny. Dobou zam stnání se pro ú ely tohoto zákona rozumí období od po átku výkonu innosti osoby uvedené v odstavci 1 písm. a) až d) a f) až t) pro zam stnavatele do konce období, v n mž tato innost m la nebo mohla být vykonávána. Podle ust. 5 odst. 4 zákona. 155/1995 Sb. se za zam stnance v pracovním pom ru považuje též osoba inná v pom ru, který má obsah pracovního pom ru, avšak pracovní pom r nevznikl, nebo nebyly spln ny všechny podmínky stanovené pracovn právními p edpisy pro jeho vznik. II. Podmínky ú asti na d chodovém pojišt ní Podle ust. 8 odst. 1 zákona. 155/1995 Sb. jsou osoby vykonávající innosti uvedené v ust. 5 odst. 1 písm. a) až d), f) až t) a 4 zákona. 155/1995 Sb. ú astny d chodového pojišt ní jen za p edpokladu vzniku a trvání jejich ú asti na nemocenském pojišt ní vyplývající z ust. 6, 7 a 7a zákona. 187/2006 Sb. (citace viz níže). Dle ust. 8 odst. 2 zákona. 155/1995 Sb., se ú ast na pojišt ní t chto osob, v p ípad výkonu více právních vztah posuzuje samostatn v každém tomto právním vztahu. Je-li však jednatel spole nosti s.r.o. sou asn spole níkem téže s.r.o., je od ú asten pojišt ní z t chto inností jen jednou. Vykonává-li od len zastupitelstva územního samosprávného celku, zastupitelstva m stské ásti nebo m stského obvodu územn len ných statutárních m st nebo hlavního m sta Prahy soub žn více funkcí pro tentýž územní samosprávný celek, za které je odm ován, je z nich ú asten pojišt ní jen jednou; to platí obdobn pro osobu, která je lenem více kolektivních orgán územního samosprávného celku nebo orgán z ízených jeho orgány. Z nemocenského pojišt ní jsou, dle ust. 9 zákona. 187/2006 Sb., vy ati zam stnanci vykonávající zam stnání v eské republice pro: a) zam stnavatele, který požívá diplomatických výsad a imunit, pokud jsou ú astni pojišt ní v jiném stát, b) mezinárodní organizaci, pokud jsou ú astni pojišt ní prost ednictvím této mezinárodní organizace a písemn prohlásí orgánu nemocenského pojišt ní, že cht jí být z tohoto d vodu vy ati z pojišt ní v eské republice; toto prohlášení podávají zam stnanci orgánu nemocenského pojišt ní prost ednictvím mezinárodní organizace, pro niž vykonávají zam stnání. PODMÍNKY Ú ASTI NA NEMOCENSKÉM POJIŠT NÍ Citace 6, 7, 7a, 8 a 10 zákona. 187/2006 Sb.: (1) Zam stnanci jsou ú astni pojišt ní, jestliže a) vykonávají zam stnání 6 Podmínky ú asti zam stnanc na pojišt ní 5

6 1. na území eské republiky; za výkon zam stnání na území eské republiky se považuje i p echodný výkon práce mimo území eské republiky, je-li místo výkonu práce trvale v eské republice, nebo 2. v cizin pro zam stnavatele se sídlem na území eské republiky, pokud místo výkonu práce je trvale v cizin a nejsou povinn ú astni d chodového pojišt ní podle p edpis státu, ve kterém trvale vykonávají zam stnání, a mají trvalý pobyt na území eské republiky nebo jiného lenského státu Evropské unie a b) sjednaná ástka zapo itatelného p íjmu z tohoto zam stnání za kalendá ní m síc iní aspo ástku rozhodnou pro ú ast na pojišt ní (dále jen rozhodný p íjem ). (2) Rozhodný p íjem iní K. ástka rozhodného p íjmu se zvýší od 1. ledna kalendá ního roku, pokud jedna desetina sou inu všeobecného vym ovacího základu stanoveného podle zákona o d chodovém pojišt ní, který o dva roky p edchází tomuto kalendá nímu roku, a p epo ítacího koeficientu stanoveného podle zákona o d chodovém pojišt ní pro úpravu tohoto všeobecného vym ovacího základu bude po zaokrouhlení na celou tisetkorunu sm rem dol vyšší než dosud platná ástka rozhodného p íjmu; rozhodný p íjem se stanoví ve výši této desetiny po tomto zaokrouhlení. Výši rozhodného p íjmu stanoveného podle v ty druhé vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních v cí ve Sbírce zákon sd lením. 1 (3) Zahrani ní zam stnanec je ú asten pojišt ní, pokud je podle zákona o d chodovém pojišt ní dobrovoln asten d chodového pojišt ní jako zam stnanec zahrani ního zam stnavatele a na p edepsaném tiskopisu se ihlásil k pojišt ní. (4) Ustanovení odstavc 1 až 3 se nevztahují na zam stnance inné na základ dohody o provedení práce. 7 Pojišt ní p i zam stnání malého rozsahu (1) Zam stnáním malého rozsahu se rozumí zam stnání, v n mž není spln na podmínka uvedená v 6 odst. 1 písm. b), nebo sjednaná ástka zapo itatelného p íjmu z tohoto zam stnání je nižší než rozhodný p íjem nebo zapo itatelný p íjem nebyl sjednán v bec. (2) P i výkonu zam stnání malého rozsahu je zam stnanec pojišt n jen v t ch kalendá ních m sících po dobu trvání takového zam stnání, v nichž dosáhl ástky zapo itatelného p íjmu z tohoto zam stnání aspo ve výši rozhodného p íjmu. (3) Zapo itatelný p íjem zú tovaný zam stnavatelem až po skon ení doby zam stnání malého rozsahu se považuje pro ú ely pojišt ní za p íjem zú tovaný do kalendá ního m síce, v n mž tato doba zam stnání skon ila. (4) Zam stnanci jsou ú astni pojišt ní též, pokud zam stnanec vykonával v kalendá ním m síci u téhož zam stnavatele více zam stnání malého rozsahu a úhrn zapo itatelných p íjm z t chto zam stnání dosáhl v kalendá ním m síci aspo ástku rozhodného p íjmu; zam stnanci jsou ú astni pojišt ní nejvýše po dobu trvání takových zam stnání v tomto kalendá ním m síci. Za téhož zam stnavatele se p itom považuje též právní nástupce zam stnavatele. 7a Pojišt ní zam stnanc inných na základ dohody o provedení práce (1) Zam stnanci inní na základ dohody o provedení práce jsou ú astni pojišt ní, jestliže spl ují podmínku uvedenou v 6 odst. 1 písm. a) a byl jim zú tován zapo itatelný p íjem v ástce vyšší než K. (2) Zam stnanci inní na základ dohody o provedení práce jsou ú astni pojišt ní jen v t ch kalendá ních m sících po dobu trvání této dohody, do nichž jim byl zú tován zam stnavatelem zapo itatelný p íjem z dohody o provedení práce ve výši uvedené v odstavci 1; ustanovení 7 odst. 3 platí zde obdobn. Pojišt ní vzniká zam stnanci innému na základ dohody o provedení práce dnem, ve kterém poprvé po uzav ení dohody o provedení práce za al konat sjednanou práci, a zaniká dnem, jímž uplynula doba, na kterou byla tato dohoda sjednána. (3) Zam stnanec inný na základ dohody o provedení práce je ú asten pojišt ní též, jestliže vykonával v kalendá ním m síci u téhož zam stnavatele více dohod o provedení práce a úhrn zapo itatelných p íjm z t chto dohod podle odstavce 2 dosáhl v kalendá ním m síci aspo ástku uvedenou v odstavci 1; zam stnanec je ú asten pojišt ní nejvýše po dobu trvání takových zam stnání v tomto kalendá ním m síci. Za téhož zam stnavatele se p itom považuje též právní nástupce zam stnavatele. 8 Soub h pojišt ní z více zam stnání 1 Rozhodný p íjem pro rok 2015 a iní ástku K. 6

7 Vykonává-li zam stnanec více zam stnání, z nichž každé zakládá ú ast na pojišt ní, je pojišt n z každého z t chto zam stnání. Je-li však spole ník spole nosti s ru ením omezeným sou asn jednatelem téže spole nosti s ru ením omezeným, je pojišt n z t chto inností jen jednou. Vykonává-li len zastupitelstva územního samosprávného celku, zastupitelstva m stské ásti nebo m stského odvodu územn len ných statutárních m st nebo hlavního m sta Prahy soub žn více funkcí pro tentýž územní samosprávný celek, za které je odm ován, je z nich pojišt n jen jednou; to platí obdobn pro osobu, která je lenem více kolektivních orgán územního samosprávného celku nebo orgán z ízených jeho orgány. 10 (1) Pojišt ní vzniká zam stnanci dnem, ve kterém za al vykonávat práci pro zam stnavatele, a zaniká dnem skon ení doby zam stnání, pokud se nestanoví jinak v odstavcích 2 a 3. (2) U zam stnance v pracovním pom ru se za den, ve kterém tento zam stnanec za al vykonávat práci, považuje též den p ede dnem zapo etí výkonu práce, za který p íslušela náhrada mzdy nebo platu nebo za který se mzda nebo plat nekrátí. (3) Pojišt ní vzniká u a) smluvního zam stnance dnem, ve kterém za al vykonávat práci pro smluvního zam stnavatele, a zaniká dnem skon ení výkonu práce pro smluvního zam stnavatele, b) soudce dnem nástupu do funkce a zaniká dnem skon ení výkonu funkce soudce, c) len zastupitelstev územních samosprávných celk a zastupitelstev m stských ástí nebo m stských obvod územn len ných statutárních m st a hlavního m sta Prahy dnem, od n hož náleží odm na za výkon funkce, a zaniká dnem skon ení této funkce nebo zánikem mandátu lena zastupitelstva; plní-li dosavadní starosta, místostarosta, primátor, nám stek primátora nebo len rady územního samosprávného celku, m stské ásti nebo m stského obvodu územn len ného statutárního m sta nebo hlavního m sta Prahy sv ené pravomoci po uplynutí volebního období do zvolení nového starosty, místostarosty, primátora, nám stka primátora nebo rady územního samosprávného celku, m stské ásti nebo m stského obvodu územn len ného statutárního m sta nebo hlavního m sta Prahy a je mu vyplácena odm na za výkon funkce, trvá mu ú ast na pojišt ní ješt po dobu, po kterou mu náleží tato odm na; to platí obdobn pro hejtmana kraje, nám stka hejtmana kraje, primátora hlavního m sta Prahy a nám stka primátora hlavního sta Prahy, d) poslance Poslanecké sn movny a senátora Senátu Parlamentu eské republiky dnem zvolení a zaniká dnem zániku mandátu, e) osoby pe ující a osoby v evidenci dnem, od n hož náleží odm na p stouna podle zákona o sociáln -právní ochran d tí13), a zaniká dnem, od n hož tato odm na nenáleží z jiných d vod, než je do asná pracovní neschopnost nebo na ízená karanténa, f) odsouzeného dnem za azení do práce a zaniká dnem odvolání z výkonu práce, g) spole níka spole nosti s ru ením omezeným a komanditisty komanditní spole nosti, jestliže mimo pracovn právní vztah vykonává pro ni práci, dnem, ve kterém za al konat práci pro spole nost, a zaniká dnem ukon ení výkonu této práce, h) osoby pov ené obchodním vedením na základ smluvního zastoupení dnem uvedeným v pov ení k obchodnímu vedení a zaniká dnem zrušení tohoto pov ení, i) likvidátora dnem jmenování a zaniká dnem ukon ení výkonu funkce.. (4) Jestliže sjednaná ástka zapo itatelného p íjmu p estane dosahovat rozhodného p íjmu z d vodu a) zm ny sjednané ástky zapo itatelného p íjmu, zaniká ú ast zam stnance na pojišt ní dnem p edcházejícím dni, od kterého k této zm došlo, b) zvýšení rozhodného p íjmu podle 6 odst. 2 v ty druhé, zaniká ú ast zam stnance na pojišt ní podle 6 dnem p edcházejícím dni, od kterého k tomuto zvýšení došlo. (5) Jestliže v zam stnání malého rozsahu dojde ke sjednání zapo itatelného p íjmu v ástce alespo rozhodného íjmu anebo sjednaný zapo itatelný p íjem bude alespo na tuto ástku zvýšen, vzniká pojišt ní ode dne, od hož byl zapo itatelný p íjem na takovou ástku sjednán nebo zvýšen. (6) Uzav el-li zam stnanec uvedený po skon ení pracovního pom ru další pracovní pom r k témuž zam stnavateli tak, že oba pracovní pom ry na sebe bezprost edn navazují, nedochází k zániku pojišt ní z d vodu skon ení edchozího pracovního pom ru, pokud v dalším pracovním pom ru jsou spln ny podmínky ú asti na pojišt ní; v tomto p ípad se má za to, že pojišt ní trvá bez p erušení. Ustanovení v ty první platí obdobn pro ostatní pojišt nce, pokud jejich další zam stnání je zam stnáním stejného druhu jako p edchozí zam stnání. Ustanovení v ty první a druhé však neplatí, je-li alespo jedním ze zam stnání malého rozsahu nebo dohoda o provedení práce. (7) Pojišt ní zam stnance zam stnaného u zam stnavatele se sídlem na území eské republiky, jehož místo výkonu práce je trvale v cizin a který má trvalý pobyt na území eské republiky nebo jiného lenského státu Evropské 7

8 unie, vzniká dnem zahájení výkonu práce v cizin též v p ípad, že zam stnavatel tohoto zam stnance nedoloží, že tento zam stnanec je povinn ú asten d chodového pojišt ní v cizin. Vzniklo-li pojišt ní zam stnance podle ty první, zaniká pojišt ní dnem následujícím po dni, ve kterém bylo doloženo, že zam stnanec je povinn asten d chodového pojišt ní ve stát, ve kterém má trvale místo výkonu práce. (8) Pojišt ní zahrani ního zam stnance vzniká dnem, který uvedl v p ihlášce k ú asti na pojišt ní, nejd íve však dnem, ve kterém byla p ihláška k pojišt ní podána, a zaniká dnem skon ení dobrovolné ú asti na d chodovém pojišt ní nebo dnem skon ení doby zam stnání na území eské republiky nebo prvním dnem kalendá ního síce, za který nebylo ve stanovené lh nebo výši podle zvláštního právního p edpisu1) zaplaceno pojistné, anebo dnem uvedeným v odhlášce z pojišt ní, ne však d íve než dnem, ve kterém byla tato odhláška podána. (9) Jestliže v dob trvání pojišt ní nastoupí zam stnanec výkon trestu odn tí svobody nebo zabezpe ovací detence, dosavadní pojišt ní dnem nástupu výkonu trestu odn tí svobody zaniká a op tovn vznikne dnem nástupu do zam stnání po skon ení výkonu trestu odn tí svobody nebo zabezpe ovací detence. KALENDÁ NÍ M SÍCE, KTERÉ NELZE POVAŽOVAT ZA DOBU D CHODOVÉHO POJIŠT NÍ U osob uvedených v 5 odst. 1 písm. a) až d) a f) až t) a v odst. 4 zákona. 155/1995 Sb. (kte í spl ují podmínky ú asti na nemocenském pojišt ní ve smyslu ust. 6, 7 a 7a zákona. 187/2006 Sb.), se podle 11 odst. 2 zákona. 155/1995 Sb., za dobu d chodového pojišt ní nepovažuje kalendá ní m síc, ve kterém nebyly dosaženy p íjmy zapo itatelné do vym ovacího základu pro stanovení pojistného na sociální zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku zam stnanosti podle 5 zákona. 589/1992 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen zákon. 589/1992 Sb.) proto, že tyto osoby nevykonávaly innost zakládající ú ast na pojišt ní, pokud nešlo o omluvné d vody; za omluvné vody se považují doby uvedené v 16 odst. 4 v druhé písm. a) zákona. 155/1995 Sb. Ve vztahu k výše vymezeným innostem nelze tedy hodnotit jako dobu d chodového pojišt ní ty kalendá ní m síce, v nichž není spln na ani jedna z následujících podmínek: - dosažení p íjmu zapo itatelného do vym ovacího základu pro stanovení pojistného podle 5 zákona. 589/1992 Sb., - vykonávání innosti zakládající ú ast na pojišt ní alespo jeden den, - innost nebyla vykonávána a zapo itatelný p íjem nebyl dosažen z d vodu trvání omluvných d vod ( 16 odst. 4 písm. a) zákona. 155/1995 Sb.) viz další text. U zam stnání malého rozsahu nelze v souladu s ust. 7 zákona. 187/2006 Sb. hodnotit jako dobu chodového pojišt ní ty kalendá ní m síce, v nichž t mto osobám nebyl zú tován p íjem zapo itatelný do vym ovacího základu pro stanovení pojistného podle zákona. 589/1992 Sb., aspo ve výši rozhodného p íjmu ( 6 odst. 2 zákona. 187/2006 Sb) 2. Tato ástka se úm rn nesnižuje v kalendá ním m síci, v jehož pr hu byla výd le ná innost zapo ata nebo ukon ena, nebo ve kterém trvaly omluvné d vody. Jestliže zam stnanec vykonával v kalendá ním m síci u téhož zam stnavatele více zam stnání malého rozsahu, ( 7 odst. 4 zákona. 187/2006 Sb.), a úhrn zapo itatelných p íjm z t chto zam stnání dosáhl v kalendá ním m síci aspo ástky rozhodného p íjmu, jsou zam stnanci ú astni pojišt ní nejvýše po dobu trvání takových zam stnání v tomto kalendá ním m síci. Za téhož zam stnavatele se p itom považuje též právní nástupce zam stnavatele. V takovém p ípad je nutno každé toto zam stnání vykázat na ELDP samostatn. U zam stnání uzav eného na základ dohody o provedení práce nelze jako dobu d chodového pojišt ní hodnotit ty kalendá ní m síce, v nichž t mto osobám nebyl zú tován p íjem zapo itatelný do vym ovacího základu pro stanovení pojistného podle zákona. 589/1992 Sb., ve výši stanovené v 7a odst. 1 zákona. 187/2006 Sb., tj. p íjem vyšší než K. Tato ástka se úm rn nesnižuje v kalendá ním m síci, v jehož pr hu byla výd le ná innost zapo ata nebo ukon ena, nebo ve kterém trvaly omluvné d vody. Dobou pojišt ní jsou i kalendá ní m síce, za které nebylo pojistné zaplaceno proto, že v daném kalendá ním roce pojišt nci uvedení v 5 odst. 1 písm. a) až d) a f) až t) a v 5 odst. 3 a 4 zákona. 155/1995 Sb. dosáhli maximálního vym ovacího základu pro odvod pojistného dle 15a zákona. 589/1992 Sb. Maximálním vym ovacím základem zam stnance pro 2 Rozhodný p íjem pro rok 2015 a iní ástku K. 8

9 placení pojistného je ástka ve výši 48násobku pr rné mzdy, tj. v roce 2015 ástka K (48 x K - viz vyhláška MPSV. 208/ Sb.), pro rok ástka K (48 x K viz vyhláška. 296/2013 Sb.), p emž rozhodným obdobím, z n hož se zjiš uje maximální vym ovací základ zam stnance, je kalendá ní rok. ZRUŠENÍ VÝJIMKY PRO OBCHODNÍ SPOLE NOSTI A DRUŽSTVA Doba d chodového pojišt ní uvedená v 11 odst. 1 písm. a) zákona. 155/1995 Sb., ve zn ní ú inném ede dnem nabytí ú innosti tohoto zákonného opat ení Senátu, se p ed 1. lednem u osob uvedených v 5 odst. 1 písm. a), f), w) a x) zákona. 155/1995 Sb., ve zn ní ú inném p ede dnem nabytí ú innosti tohoto zákonného opat ení Senátu, hodnotí za podmínek stanovených v 11 odst. 2 tách t etí až páté zákona. 155/1995 Sb., ve zn ní ú inném p ede dnem nabytí ú innosti tohoto zákonného opat ení Senátu. Dlužné pojistné na d chodové pojišt ní uvedené v 11 odst. 2 v tách tvrté a páté zákona. 155/1995 Sb., ve zn ní ú inném p ede dnem nabytí ú innosti tohoto zákonného opat ení Senátu, lze za dobu p ed 1. lednem zaplatit podle t chto ustanovení nejdéle do 31. prosince NEPLATNÉ SKON ENÍ PRACOVNÍHO VZTAHU Podle ust. 11 odst. 2 v ty t etí zákona. 155/1995 Sb., ve zn ní zákona. 24/2006 Sb. za dobu pojišt ní osob uvedených v 5 odst. 1 písm. a) až d), f) až k), t) a odst. 4 zákona. 155/1995 Sb., považuje též doba, po kterou podle pravomocného rozhodnutí soudu nebo mimosoudní dohody uzav ené po podání návrhu na ur ení neplatnosti skon ení tohoto právního vztahu trval nadále jejich právní vztah zakládající ú ast na pojišt ní, pokud podle tohoto rozhodnutí (mimosoudní dohody) došlo ke skon ení tohoto vztahu neplatn a pokud by jinak byla, kdyby nedošlo k neplatnému skon ení tohoto vztahu, spln na podmínka uvedená v 8 citovaného zákona; podmínka zaplacení pojistného se p itom považuje za spln nou. III. Doby vylou ené ze základu pro výpo et d chodu Vylou ené doby tj. doby, které se vylu ují ze základu pro stanovení dávky d chodového pojišt ní, vymezuje 16 odst. 4 zákona. 155/1995 Sb. Zam stnavatel je povinen do sloupce Vylou ené doby na ELDP zaznamenávat v po tu kalendá ních dn (nikoli pracovních) pouze období uvedená v 16 odst. 4 písm. a), d) a j) cit. zákona, tj.: doba omluvných d vod (za trvání výd le né innosti): doba trvání do asné pracovní neschopnosti, kterou si pojišt nec nezp sobil úmysln, doba karantény na ízené podle zákona. 258/2000 Sb. o ochran ve ejného zdraví, doba, po kterou trvala pot eba ošet ování nebo pé e o dít ve v ku do 10 let nebo jiného lena domácnosti (nejde-li o osoby, které nemají podle 39 odst. 5 zákona. 187/2006 Sb. nárok na ošet ovné) nejvýše však prvních 9 kalendá ních dn pot eby ošet ování, pop ípad prvních 16 dn, jde-li o osam lého zam stnance, který má v pé i alespo jedno dít ve v ku do 16 let, které neukon ilo školní docházku, doba p ed porodem, po kterou nebyla vykonávána výd le ná innost z d vodu t hotenství, nejd íve však od za átku osmého týdne p ed o ekávaným dnem porodu do dne, který bezprost edn p edcházel dni porodu, doba výkonu vojenské služby v ozbrojených silách R, pokud nejde o vojáky z povolání a vojáky v další služb, doba, po kterou podle pravomocného rozhodnutí soudu nebo mimosoudní dohody uzav ené po podání návrhu na ur ení neplatnosti skon ení tohoto právního vztahu nadále trval právní vztah zakládající ú ast na pojišt ní, pokud podle tohoto rozhodnutí došlo k jeho skon ení neplatn a pokud by jinak byla, kdyby nedošlo k neplatnému ukon ení tohoto vztahu, spln na podmínka ú asti na pojišt ní a pokud sou asn za tuto dobu nebyla soudem p iznána (mimosoudn dohodnuta) náhrada mzdy, platu nebo jiného zapo itatelného p íjmu do vym ovacího základu pro stanovení pojistného. Vylou ené doby se neode ítají (s výjimkou situací, kdy tyto plynou po dovršení d chodového v ku - 34 odst. 2 a 36 odst. 2 zákona. 155/1995 Sb.) z celkového po tu kalendá ních dn uvád ných v ELDP ve sloupci Dny. 9

10 Vylou ené doby se na ELDP vykazují jen v p ípad, pokud se nekryjí s dobou: pojišt ní, v níž m l pojišt nec p íjmy, které se zahrnují do vym ovacího základu pro stanovení pojistného na sociální zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku zam stnanosti za kterou náležela náhrada za ztrátu na výd lku po skon ení pracovní neschopnosti náležící za pracovní úraz (nemoc z povolání) dle 371 zákoníku práce. IV. Vym ovací základ Dle 5 odst. 1 zákona. 589/1992 Sb. je vym ovacím základem zam stnance úhrn p íjm, které jsou nebo byly, pokud by podléhaly zdan ní v eské republice, p edm tem dan z p íjm fyzických osob podle zákona o daních z p íjm a nejsou od této dan osvobozeny a které mu zam stnavatel zú toval v souvislosti se zam stnáním, které zakládá ú ast na nemocenském pojišt ní. Zú tovaným p íjmem se rozumí pln ní, které bylo v pen žní nebo nepen žní form nebo formou výhody poskytnuto zam stnavatelem zam stnanci nebo p edáno v jeho prosp ch, pop ípad p ipsáno k jeho dobru anebo spo ívá v jiné form pln ní provád né zam stnavatelem za zam stnance. Vym ovací základ se do ELDP uvádí v plné výši bez ohledu na skute nost, že odvodu pojistného podléhá pouze maximální vym ovací základ. 3 U osob vykonávajících zam stnání malého rozsahu ( 7 zákona. 187/2006 Sb.) a zam stnání uzav ené na základ dohody o provedení práce ( 7a zákona. 187/2006 Sb.) se zapo itatelný p íjem zú tovaný zam stnavatelem až po skon ení doby takového zam stnání považuje podle 7 odst. 3 zákona. 187/2006 Sb. za zú tovaný do kalendá ního m síce, v n mž tato doba zam stnání skon ila. Následují p íklady vypln ní oddílu 2. Pr h pojišt ní v daném roce tiskopisu ELDP v konkrétních vzorových situacích. Krom oddílu 2 je vzorov vypln n i údaj Typ ELDP a Výd le ná innost od. Zpracoval odbor 31 SSZ. Aktualizováno podle právního stavu ú inného od Pro rok 2015 je maximálním vym ovacím základem ástka K (48 x K - viz vyhláška MPSV. 208/ Sb.), pro rok je maximálním vym ovacím základem ástka K (48 x K viz vyhláška. 296/2013 Sb.) 15a odst. 1 zákona. 589/1992 Sb. 10

11 VYPL OVÁNÍ EVIDEN NÍHO LISTU Aplikace 11 odst. 2 zákona. 155/1995 Sb. 1. Zam stnanec, v pracovním pom ru na dobu neur itou od 2. ledna 2008 se sjednaným íjmem K m sí, byl od 5. února do 11. b ezna v do asné pracovní neschopnosti. Za období od 22. íjna do 30. listopadu mu zam stnavatel poskytl neplacené volno bez náhrady p íjmu. Vym ovací základ za rok inil celkem K. Úhrn vym ovacích základ p esáhl hranici maximálního vym ovacího základu v srpnu. Záznam na ELDP za r. bude následující: N X V m síci listopadu nebyla spln na ani jedna z podmínek ú asti na pojišt ní vyplývající z 11 odst. 2 zákona. 155/1995 Sb. Vym ovací základ se do ELDP uvádí v plné výši bez ohledu na skute nost, že úhrn vym ovacích základ esáhl výši maximálního vym ovacího základu. 2. Obdobná situace jako v p íkladu. 1, ale zam stnanec m l u téhož zam stnavatele uzav en ješt soub žný pracovní pom r od 15. ledna do 15. prosince, ve kterém sjednaný p íjem inil K m sí. V období od 5. února do 11. b ezna byl zam stnanec v do asné pracovní neschopnosti. Povolené neplacené volno bez náhrady íjmu erpal v tomto zam stnání od 1. íjna do 30. listopadu. Dosažený vym ovací základ za r. inil K. Záznam na ELDP za r. pro tento druhý pracovní pom r bude následující: N X X

12 3. Zam stnanec uzav el se zam stnavatelem pracovní pom r na dobu ur itou od 9. b ezna do 18. b ezna se sjednaným p íjmem K. Záznam na ELDP za r. bude následující N Zam stnanec nastoupil na sm nu v ned li tj I když zam stnání trvalo pouze deset kalendá ních dn, založí za období od do ú ast na pojišt ní ( 7 odst. 4 zákona. 187/2006 Sb., ve zn ní od ). 4. Zam stnanec v pracovním pom ru uzav eném na dobu neur itou od 1. dubna 2004 se sjednaným p íjmem K m sí. I když pracoval po celý kalendá ní rok, zam stnavatel mu za m síce kv ten a erven nezú toval žádný p íjem. K dodate nému zú tování p íjm za tyto m síce došlo až v m síci zá í. Vym ovací základ za r. inil celkem K. Záznam na ELDP za r. bude následující: N estože nebyl zam stnanci v pracovním pom ru v m síci kv tnu a ervnu zú tován z n jakého vodu p íjem, splnil jednu z podmínek 11 odst. 2 zákona. 155/1995 Sb. tj. vykonával innost zakládající ú ast na d chodovém pojišt ní. Proto nebude v m síci kv ten a erven na ELDP vyzna en znak X, ani nebudou tyto m síce ode teny ze zápo tu doby trvání pojišt ní v kalendá ním roce. 12

13 5. Zam stnanec v pracovním pom ru uzav eném na dobu neur itou od 2. ledna 2006 se sjednaným p íjmem K m sí. Od 1. srpna do 31. srpna mu zam stnavatel poskytl neplacené volno. Zam stnanec byl v do asné pracovní neschopnosti od 7. srpna do 20. zá í. Vym ovací základ za r. iní celkem K. Záznam na ELDP za r. bude následující: N Protože v m síci srpnu trvala do asná pracovní neschopnost (omluvný d vod - 16 odst. 4 písm. a) zákona. 155/1995 Sb.) došlo ke spln ní jedné z podmínek ú asti na pojišt ní obsažených v ust. 11 odst. 2 zákona. 155/1995 Sb., a srpen je m sícem pojišt ným. Doba trvání omluvných d vod se vykazuje jako doba vylou ená a to i v p ípad, kdy po átek sociální události spadá do doby erpání neplaceného volna Uvedené se nevztahuje na zam stnání malého rozsahu a na zam stnání uzav ené na základ dohody o provedení práce. 13

14 6. Zam stnanec v pracovním pom ru uzav eném na dobu neur itou od 1. b ezna 2005 se sjednaným p íjmem K m sí. D chodový v k dovrší 29. ervence. Žádost o starobní d chod uplatnil v kv tnu s datem p iznání od 1. srpna. Pracovní pom r trvá i po p iznání starobního d chodu. Zam stnanec byl v do asné pracovní neschopnosti od 3. zá í do 28. zá í. Vym ovací základ za r. iní za leden až duben K a za m síce kv ten až prosinec K ELDP, který byl p iložen k žádosti o d chod: Záznam na ELDP za r. bude následující: N Zam stnavatel musí založit nový EL na období po odeslání EL p iloženého k žádosti o d chod (výd le ná innost trvá i po p iznání starobního d chodu): Záznam na ELDP za r. bude následující: N D+ N Doba do asné pracovní neschopnosti se po dovršení d chodového v ku vykazuje jak v údaji Vylou ené doby tak i údaji Doby ode ítané. Tato doba se nezapo ítává do celkového po tu dn ve sloupci Dny ( 34 odst. 2 a 36 odst. 2 zákona. 155/1995 Sb.). 14

15 7. Zam stnanec, v pracovním pom ru na dobu neur itou od 2. ledna 2006 se sjednaným íjmem K m sí, skon il zam stnání 31. kv tna. V do asné pracovní neschopnosti byl zam stnanec od 7. kv tna do 10. ervna. Dosažený vym ovací základ k 31. kv tnu inil K. Po skon ení pracovního pom ru mu zam stnavatel v m síci ervnu zú toval náhradu mzdy za nevy erpanou dovolenou ve výši K. Záznam na ELDP za r. bude následující: N P+ N Zam stnavatel na ELDP vykazuje pouze dobu do asné pracovní neschopnosti za dobu trvání pracovního pom ru, tj. za dobu do 31. kv tna. íjem zú tovaný po skon ení zam stnání bude uveden na samostatném ádku s kódovým ozna ením 1P+. Doba od 1. ervna do 10. ervna bude, na základ údaj p evzatých z OSSZ, považována za dobu vylou enou bez ohledu na p íjem zú tovaný po skon ení pracovního pom ru. 8. Zam stnanec v pracovním pom ru na dobu neur itou od 2. ledna 2002 se sjednaným íjmem K m sí, vykonával v dob od 1. zá í do 27. zá í vojenské cvi ení v armád R. Zam stnanec op t nastoupil do zam stnání dne 1. íjna. Celkový dosažený vym ovací základ v r. inil K. Záznam na ELDP za r. bude následující: 01 1V+ N X Jelikož v dob od 28. zá í do 30. zá í nebyla spln na ani jedna z podmínek 11 odst. 2 zákona. 155/1995 Sb., nelze tyto 3 dny zahrnout do celkového po tu dn uvád ných v údaji Dny a na ELDP se v m síci zá í vyzna í znak X v návaznosti na tuto situaci (nehodnocení ásti m síce), bude v údaji Kód na druhé pozici uveden znak V. 15

16 9. Zam stnanec byl u obchodní spole nosti zam stnán v pracovním pom ru na dobu ur itou od 1. b ezna 2011 do 31. b ezna, se sjednaným p íjmem K m sí. Od 1. dubna navázal u téhož zam stnavatele nový pracovní pom r na dobu neur itou se sjednaným p íjmem K m sí. Celkový zú tovaný p íjem za r. inil K. Záznam na ELDP za r. bude následující: N V p ípad bezprost edního navázání dalšího pracovního pom ru u téhož zam stnavatele, ve kterém jsou spln ny podmínky ú asti na pojišt ní, se má za to, že pojišt ní trvá bez p erušení ( 10 odst. 6 zákona. 187/2006 Sb.) a proto se údaje vykazují na ELDP do jednoho ádku. Za trvání pojišt ní bez p erušení se považuje i situace, kdy první pracovní pom r byl ukon en v sobotu, tj. 31. b ezna a další pracovní pom r byl navázán od 1. dubna s nástupem do zam stnání v pond lí 2. dubna. 9a. Zam stnanec byl u obchodní spole nosti zam stnán na dohodu o pracovní innosti na dobu ur itou od 1. b ezna 2011 do 31. b ezna, se sjednaným p íjmem K sí. Zú tovaný p íjem za r. inil K. Od 1. dubna navázal u téhož zam stnavatele pracovní pom r na dobu neur itou se sjednaným p íjmem K m sí. Zú tovaný p íjem za r. inil K. Záznam na ELDP za r. bude následující: 01 A++ N N V p ípadech, kdy na sebe navazují pojistné pom ry s rozdílnými podmínkami ú asti na pojišt ní, nelze tyto vztahy posuzovat jako bezprost ední navázání výd le né innosti ( 10 odst. 6 zákona. 187/2006 Sb.). 16

17 10. len dozor í rady akciové spole nosti je v této spole nosti zam stnán v pracovním pom ru na dobu neur itou od 1. íjna 2003 se sjednaným p íjmem K m sí. Ke dni vypl ování ELDP za r. spole nost dluží pojistné na sociální zabezpe ení, a to za období od b ezna. Celkový zú tovaný p íjem za r. inil K, m síce leden a únor inil celkem K. V do asné pracovní neschopnosti byl od 5. dubna do 20. dubna. Záznam na ELDP za r. bude následující: N Za období od skute nost, že akciová spole nost neodvedla pojistné na sociální pojišt ní, nemá vliv na hodnocení doby d chodového pojišt ní proto se p i vypl ování ELDP lena dozor í rady tato skute nost již nezohled uje. Viz ustanovení 11 odst. 2 zákona. 155/1995 Sb. 11. editel obecn prosp šné spole nosti za al pro spole nost vykonávat práci mimo pracovn právní vztah od 15. íjna 2011 se sjednaným p íjmem K m sí. chodový v k dovršil 15. srpna a je výd le inný i nadále. Spole nost dluží pojistné od listopadu. V do asné pracovní neschopnosti byl od 10. srpna do 30. zá í. Vym ovací základ za r. inil celkem K. Záznam na ELDP za r. bude následující: 01 S++ N SD+ N Doba do asné pracovní neschopnosti do dovršení d chodového v ku bude vykázána v údaji Vylou ené doby a zahrnuta do celkového po tu dn uvedených ve sloupci Dny. Doba do asné pracovní neschopnosti se po dovršení d chodového v ku vykazuje jak v údaji Vylou ené doby, tak i údaji Doby ode ítané. Tato doba se nezapo ítává do celkového po tu dn ve sloupci Dny ( 34 odst. 2 a 36 odst. 2 zákona. 155/1995 Sb.). 17

18 12. Spole ník spole nosti s ru ením omezeným vykonával od 4. ledna 2010 pro tuto obchodní spole nost práci, s m sí ní odm nou ve výši K. Od ledna 2011 byl sou asn jednatelem téže spole nosti s m sí ní odm nou K. Od m síce zá í dluží obchodní spole nost pojistné na sociální zabezpe ení. Od po átku roku inil zú tovaný p íjem spole níka s.r.o K. Od po átku roku inil zú tovaný p íjem jednatele s.r.o. celkem K. Záznam na ELDP za r. bude následující: 01 S++ N Od 1. ledna 2012 se ú ast na pojišt ní spole níka a jednatele téže s.r.o. posuzuje jako výkon jedné innosti, a proto se i p íjmy z obou t chto innosti s ítají do jednoho vym ovacího základu uvád ného na ELDP ( 8 odst. 2 zákona. 155/1995 Sb., ve zn ní zákona. 220/2011 Sb.). Od není na ELDP sledována skute nost, že spole nost s.r.o. neodvedla pojistné na sociální zabezpe ení ( 11 odst. 2 zákona. 155/1995 Sb.). 18

19 13. len p edstavenstva bytového družstva za al vykonávat svou funkci od 1. b ezna. Ve stanovách družstva je odm na len m p edstavenstva stanovena na K sí s tím, že odm na má být zú tována vždy po 4 m sících této innosti, tj. první odm na byla zú tována v m síci ervnu, další potom v zá í a v prosinci. Ve stanovách je dále obsaženo, že tato odm na se m že zvýšit dle výsledk hospoda ení družstva. Na základ souhlasu lenské základny družstva byla lenovi p edstavenstva zú tována v prosinci ješt odm na ve výši K. Celkový zú tovaný p íjem lena p edstavenstva inil K. Záznam na ELDP za r. bude následující: 01 O++ N Do údaje Od bude uveden den, od n hož za al len p edstavenstva družstva vykonávat svou práci, tj. 1. b ezna. P estože byla lenovi p edstavenstva bytového družstva zú tována odm na pouze v m sících ervnu, zá í a prosinci, trvala po celou dobu výkonu innosti lena p edstavenstva družstva ast na pojišt ní (byla spln na jedna z podmínek 11 odst. 2 zákona. 155/1995 Sb. - nejedná se o zam stnání malého rozsahu, takže otázka, kdy dojde k zú tování odm ny, není pro posouzení ú asti na pojišt ní rozhodující). 19

20 Aplikace 16 odst. 4 zákona. 155/1995 Sb. (krytí vylou ených dob s íjmem) 14. Zam stnanec v pracovním pom ru od 23. kv tna 2002 skon il zam stnání 31. b ezna. V ochranné lh dne 5. dubna onemocn l a v pracovní neschopnosti byl do 14. ervna. Dosažený vym ovací základ do 31. b ezna inil K. V m síci kv tnu zam stnavatel dodate zú toval zam stnanci odm nu ve výši K. Záznam na ELDP za r. bude následující: N P+ N Dobu trvání pracovní neschopnosti po skon ení tohoto zam stnání nebude zam stnavatel na ELDP zaznamenávat. íjem zú tovaný po skon ení zam stnání bude uveden na samostatném ádku s kódovým ozna ením 1P+. Doba do asné pracovní neschopnosti trvající po skon ení výd le né innosti (od 5. dubna do 14. ervna), bude do evidence SSZ p enesena OSSZ, která je p íslušná k výplat nemocenských dávek. 20

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ Sociální pojišt ní migrujících ob an EU Milan Novotný metodik SSZ HK Hradec Králové, 28.2.2012 Lidé na prvním míst ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

METODICKÁ POMŮCKA PRO VYPLŇOVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014

METODICKÁ POMŮCKA PRO VYPLŇOVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014 METODICKÁ POMŮCKA PRO VYPLŇOVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014 Tiskopis ČSSZ č. 89 383 8 I/2014 Úvod Metodická pomůcka je součástí Všeobecných zásad pro vyplňování ELDP (platného

Více

POKYNY K VYPLN NÍ P EHLEDU O P ÍJMECH A VÝDAJÍCH OSV ZA ROK 2013

POKYNY K VYPLN NÍ P EHLEDU O P ÍJMECH A VÝDAJÍCH OSV ZA ROK 2013 POKYNY K VYPLN NÍ P EHLEDU O P ÍJMECH A VÝDAJÍCH OSV ZA ROK 2013 ádný, opravný ozna te, zda se jedná o podání ádného i opravného p ehledu. 1. Identifikace osoby samostatn výd le inné (OSV ). 1 P íjmení

Více

Pojistné a majetkové daně - Sociální a zdravotní pojistné POJISTNÉ A MAJETKOVÉ DANĚ. Jaroslav Šafránek

Pojistné a majetkové daně - Sociální a zdravotní pojistné POJISTNÉ A MAJETKOVÉ DANĚ. Jaroslav Šafránek 2008 Pojistné a majetkové daně - Sociální a zdravotní pojistné POJISTNÉ A MAJETKOVÉ DANĚ Jaroslav Šafránek Sociální pojistné Pojišt né osoby Sociální - Pracovní pom r - DP - Spole ník a jednatel - len

Více

METODICKÁ POMŮCKA PRO VYPLŇOVÁNÍ ELDP

METODICKÁ POMŮCKA PRO VYPLŇOVÁNÍ ELDP METODICKÁ POMŮCKA PRO VYPLŇOVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2012 Tiskopis ČSSZ č. 89 383 7 I/2013 Úvod Tato metodická pomůcka je součástí Všeobecných zásad pro vyplňování ELDP (platného

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Hlavní mesto ˇ Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Da ové identi ka ní íslo C

Více

Zákon. 140/1994 Sb. P EDSEDA POSLANECKÉ SN MOVNY. vyhlašuje

Zákon. 140/1994 Sb. P EDSEDA POSLANECKÉ SN MOVNY. vyhlašuje Zákon. 140/1994 Sb. P EDSEDA POSLANECKÉ SN MOVNY vyhlašuje úplné zn ní zákona. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpe ení, jak vyplývá ze zm n a dopln ní provedených zákonem. 110/1990 Sb., zákonem. 180/1990

Více

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 10ZadPrispSUPM_Vyh2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM vyhrazená Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 113 zákona. 435/2004 Sb., o

Více

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : apz_zadost_vpp.pdf Registra ní íslo ÚP: VPP Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na vytvo ení pracovních p íležitostí v rámci ve ejn prosp šných prací 112 zákona. 435/2004 Sb., o zam stnanosti, ve zn

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Ministerstvo pro místní rozvoj odbor hospodá ských služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE 1. vydání 1. aktualizace k 1. 5. 2014 Publikace Důchodový systém v České republice je i v roce 2014 praktickou pomůckou, která čtenáře přehledně a srozumitelně seznamuje

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným.

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. I. Rejst íkový soud 1 Adresa rejst íkového soudu, jemuž

Více

PROHLÁŠENÍ. poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk. P íjmení Rodné p íjmení

PROHLÁŠENÍ. poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk. P íjmení Rodné p íjmení 5457_17.pdf PROHLÁŠENÍ poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk P íjmení Rodné p íjmení Jméno Titul Rodné íslo 1 ) Adresa bydlišt (místa trvalého pobytu) PS Prohlášení

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ Finan nímu ú adu v, ve, pro Sumperku ˇ Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Da ové identi ka ní íslo C Z 7 3 Rodné íslo 7 3 / 3 DAP ) ádné opravné 4 Kód rozlišení typu DAP ) dodate

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010. Nemocenské pojištění v roce 2010

Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010. Nemocenské pojištění v roce 2010 Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010 Nemocenské pojištění v roce 2010 ZÁKON č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění 1 Rozsah působnosti Působnost zákona se dotýká všech ekonomicky činných osob, účastných

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE. SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE. SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR íloha. 1 Kvalifika ní dokumentace KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE k nadlimitní ve ejné zakázce na služby SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR zadávané v otev eném ízení dle ustanovení 27 a násl. zákona. 137/2006

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojišt ní Strážce penze (RP2)

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojišt ní Strážce penze (RP2) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojišt ní Strážce penze (RP2) verze 01/01.01.2013 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Základní údaje 1.1.1 Investi ní životní pojišt ní pro p ípad smrti nebo dožití (dále jen hlavní

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

CENTRALIZACE APV OSV. Ekonomické a ú etní innosti

CENTRALIZACE APV OSV. Ekonomické a ú etní innosti CENTRALIZACE APV OSV Ekonomické a ú etní innosti Obsah 1. Úvod...4 2. Hidalgo DP OSV...5 2.1 Banka p íjmového ú tu (dále Ucetp )...5 2.2 evody plateb na p íjmovém ú tu...6 2.3 Sborník pojistného OSV...6

Více

Rok a zp sob vzniku: Struktura základního kapitálu: Akcie: Organiza. edí a pracovn právních vztazích: en nepen. Spole. Spole.

Rok a zp sob vzniku: Struktura základního kapitálu: Akcie: Organiza. edí a pracovn právních vztazích: en nepen. Spole. Spole. a.s. n ebu b rn r erných Obchodní jméno sta Liberce a.s. Sídlo spole nosti: Erbenova 376, 46 8 Liberec 8 I O: 25717 Právní forma: akciová spole nost Rok a zp sob vzniku: Spole nost Struktura základního

Více

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha je zpracována v souladu s vyhlá kou. 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd j ích p edpis,

Více

P O Z V Á N K A. dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin

P O Z V Á N K A. dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin P O Z V Á N K A na ádnou valnou hromadu akcioná VIS, a.s., která se koná dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin v 8. pat e, Bezová 1658/1, 147 01 Praha 4 Prezentace ú astník bude probíhat dne 19. kv tna 2015

Více

Při vyplnění tiskopisu postupujte, prosím, podle pokynů. VYÚČTOVÁNÍ DANĚ. vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně

Při vyplnění tiskopisu postupujte, prosím, podle pokynů. VYÚČTOVÁNÍ DANĚ. vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně Při vyplnění tiskopisu postupujte, prosím, podle pokynů. Finančnímu úřadu v, ve, pro Prahu 9 0 Daňové identifikační číslo plátce daně C Z 6 2 5 3 5 4 5 6 otisk podacího razítka finančního úřadu 0a Vyúčtování

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

POKYNY. k vypln ní p iznání k dani silni ní (zákon. 16/1993 Sb., o dani silni ní, ve zn ní pozd jších p edpis )

POKYNY. k vypln ní p iznání k dani silni ní (zákon. 16/1993 Sb., o dani silni ní, ve zn ní pozd jších p edpis ) 5408_13.pdf POKYNY k vypln ní p iznání k dani silni ní (zákon. 16/1993 Sb., o dani silni ní, ve zn ní pozd jších p edpis ) Všeobecn Poplatníkem dan silni ní je fyzická nebo právnická osoba, která - je

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. 1. Obecná ujednání 1.1. Tyto V eobecné obchodní podmínky pro dodávku ti t ných periodik formou p edplatného upravují

Více

187/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o nemocenském pojištění ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 [Komentář WK] Rozsah působnosti

187/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o nemocenském pojištění ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 [Komentář WK] Rozsah působnosti 187/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o nemocenském pojištění Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb., 305/2008 Sb., 2/2009 Sb. Změna: 41/2009 Sb. Změna: 158/2009

Více

Nevíte si rady? tel.: 841 41 41 41, info@top-pojisteni.cz

Nevíte si rady? tel.: 841 41 41 41, info@top-pojisteni.cz Spole nost Top-Pojišt ní.cz s.r.o ve spolupráci s AXA pojiš ovnou a.s. Vám zasílá tento manuál pro úsp šné uzav ení havarijního pojišt ní Jak postupovat? 1. Po i te minimáln 7 fotografií Vašeho vozidla,

Více

P íloha k ú etní záv rce Strojírny Cheb, a.s. k 31. 12. 2011

P íloha k ú etní záv rce Strojírny Cheb, a.s. k 31. 12. 2011 Strojírny Cheb, a.s. k 31. 12. 211 P íloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 5/22 Sb. Ve zn ní pozd jších p edpis, kterým se stanoví obsah ú etní záv rky pro podnikatele. Údaje p ílohy vycházejí z ú

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Dnešního dne, m síce a roku tyto smluvní strany, tj.: zájmové sdružení právnických osob Technologické inova ní centrum KD Praha se sídlem Praha 9, Kle ákova 5/347, PS : 190

Více

ESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠ OVNA, a. s.

ESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠ OVNA, a. s. ESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠ OVNA, a. s. VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠT NÍ ODPOV DNOSTI ZA ŠKODU ZP SOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPPPOV 2/07 OBSAH lánek 1 Úvodní ustanovení lánek 2 Pojistná událost, pojistná

Více

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k Název nad ízeného orgánu a sídlo: I : Název, sídlo a právní forma

Více

Ú etní záv rka. za rok 2010

Ú etní záv rka. za rok 2010 Ú etní záv rka za rok 2010 Obsah : 1. Výro ní zpráva 2. Výrok auditora 3. P íloha k ú etní záv rce 2010 (v úplném rozsahu) 4. ádná ú etní záv rka výkaz a rozvaha NEVEKLOV a. s. VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, trvalý pobyt:., bydlišt :...

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, trvalý pobyt:., bydlišt :... #1461/CJH/2015-CJHM@c 1461/CJH/2015-CJHM.j.: UZSVM/CJH/1425/2015-CJHM eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové M sto zastoupená:

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit:

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit: OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro vymáhání pohledávek Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií. Zuzana ernochová

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií. Zuzana ernochová UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Zuzana ernochová Analýza vymáhání pohledávek na pojistném na sociální zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku

Více

PROHLÁŠENÍ. poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk. Příjmení Jméno(-a)

PROHLÁŠENÍ. poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk. Příjmení Jméno(-a) df_12dpfoz5457_22.pdf PROHLÁŠENÍ poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk Příjmení Jméno(-a) Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu)

Více

íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb.

íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb. íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb. Odstavec 1 Firma: Vodárenská spole nost Táborsko Sídlo: Kosova 2894, 390 02 Tábor O: 26069539 Právní forma ú etní jednotky: s.r.o. edm t podnikání

Více

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby. .j. 024 EX 4817/10-842 U s n e s e n í o na ízení dalšího dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

1. FRANTIŠEK BAUER, bytem PANENSKÁ 33, 67531, JEMNICE, nar.20.12.1973, 2. DOMINIKA BAUEROVÁ, bytem PANENSKÁ 33, 67531, JEMNICE, nar.04.08.

1. FRANTIŠEK BAUER, bytem PANENSKÁ 33, 67531, JEMNICE, nar.20.12.1973, 2. DOMINIKA BAUEROVÁ, bytem PANENSKÁ 33, 67531, JEMNICE, nar.04.08. .j. 024 EX 1682/12-259 U s n e s e n í o na ízení dalšího dražebního jednání - elektronická dražba Mgr. Helena Strouhalová, exekutorský kandidát, pov ený soudním exekutorem: Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský

Více

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky AGERIS s.r.o. Je ábkova 5 602 00 BRNO Výzva k podání nabídky do výb rového ízení na dodavatele interních kurz ve firm AGERIS s.r.o. Registra ní íslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01529-1 - 1.0 Název zakázky

Více

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah.

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Skládka Prakšice vznikla v 80-tých letech na severním okraji m sta Uherský

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 1) Základní údaje Rozpo et obce Ústí na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce 13.2.2008. Do té doby bylo hospoda ení obce ur ováno rozpo tovým provizoriem. Rozpo

Více

2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování

2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování 2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování Cíl kapitoly Cílem p edkládané kapitoly je: pochopení podstaty základních ú etních transakcí a jejich promítnutí do rozvahy; pochopení základních pravidel

Více

#5154/CJH/2014-CJHM@_ 5154/CJH/2014-CJHM.j.: UZSVM/CJH/5041/2014-CJHM eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové M sto zastoupená:

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Č. j. 5 T 27/2013-389 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Okresní soud v Teplicích rozhodl v hlavním líčení konaném dne 11. června 2014 samosoudkyní JUDr. Danou Kolá ovou, t a k t o: Obžalovaný Ing.

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1.

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1. Formulář žádosti o poskytnutí dotace (Příspěvek na projekt 2011) Číslo žádosti: Datum přijetí: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program

Více

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným:

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným: .j. 024 EX 5023/13-237 U s n e s e n í o na ízení dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Rozsah působnosti

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Rozsah působnosti Platná znění zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění příslušných ustanovení zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Rozsah

Více

~ 1 ~ Náhrada mzdy, nemocenské pojištění a komunikace s ČSSZ od roku 2014

~ 1 ~ Náhrada mzdy, nemocenské pojištění a komunikace s ČSSZ od roku 2014 ~ 1 ~ Náhrada mzdy, nemocenské pojištění a komunikace s ČSSZ od roku 2014 Náhrada mzdy za prvních 14 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2014 Základní právní ustanovení pro

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách v platném zn ní edm t ve ejné zakázky ST HOVACÍ SLUŽBY Podlimitní ve

Více

FLEXIBILNÍ FORMA PRÁCE A JEJICH PRÁVNÍ ÚPRAVA

FLEXIBILNÍ FORMA PRÁCE A JEJICH PRÁVNÍ ÚPRAVA VÚBP, v.v.i. FLEXIBILNÍ FORMA PRÁCE A JEJICH PRÁVNÍ ÚPRAVA Projekt VLIV ZM N SV TA PRÁCE NA KVALITU ŽIVOTA Program MPSV MODERNÍ SPOLE NOST A JEJÍ PROM NY Zpracováno jako jeden z výstup pro podnikovou sféru

Více

326/1999 Sb. ZÁKON ze dne 30. listopadu 1999

326/1999 Sb. ZÁKON ze dne 30. listopadu 1999 stav k 20.4.2007 do částky 35/2007 Sb. a 18/2007 Sb.m.s. 326/1999 Sb. ZÁKON ze dne 30. listopadu 1999 o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů Změna: 140/2001 Sb. (část) Změna:

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt?

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt? STATUTÁRNÍ M STO OPAVA Horní nám. 69, 746 26 Opava Odd lení ve ejných zakázek Magistrátu m sta Opavy Odd lení ve ejných zakázek MMOPX014Q2QX Váš dopis zn: Ze dne: Naše zna ka: MMOP 38094/2015 / 9420/2015/VERZ

Více

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby. .j. 024 EX 807/12-187 U s n e s e n í o na ízení dalšího dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 Dolní B ežany email: geopraha@geopraha.cz, web: www.geopraha.cz Projekt m ení posun

Více

>4. PŘÍJEM Z MANAŽERSKÝCH PROVIZÍ. 4.a. Manažerská provize I. 4.b. Manažerská provize II. 4.c. Manažerská provize III. Průvodce

>4. PŘÍJEM Z MANAŽERSKÝCH PROVIZÍ. 4.a. Manažerská provize I. 4.b. Manažerská provize II. 4.c. Manažerská provize III. Průvodce jdoucích nomina ních m síc struktura poradce musí mít v první linii min. jednu 15% v tev, jednu 12% v tev a jednu 9% v tev. >4. PŘÍJEM Z MANAŽERSKÝCH PROVIZÍ náleží poradci 1% manažerská provize p i spln

Více

CEZTel, a.s. STANOVY SPOLE NOSTI

CEZTel, a.s. STANOVY SPOLE NOSTI CEZTel, a.s. STANOVY SPOLE NOSTI Úplné zn ní 1. 5. 2014 lánek 1 Založení a vznik akciové spole nosti 1. CEZTel, a. s. (dále jen také spole nost ) vznikla zápisem do obchodního rejst íku ke dni 21. 2. 1997.

Více

U S N E S E N Í. t a k t o:

U S N E S E N Í. t a k t o: Exekutorský ú ad Praha 9 Beranových 130, 199 00 Praha 18 - Let any S o u d n í e x e k u t o r M g r. O n d e j S v o b o d a tel. / fax: +420 266 314 206, e-mail: urad@eupraha9.cz, ID DS: hhwv2xp; http://www.eupraha9.cz

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

S T A T U T. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice. se sídlem. 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22

S T A T U T. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice. se sídlem. 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22 S T A T U T Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice se sídlem 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22 I. Úvodní ustanovení 1. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice (dále jen nadace) byla založena na ustavující

Více

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO (Ing. Milan Míka, Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o.) Úvod Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o. (dále VST) za ala projekt Náprava stavu kanaliza ní soustavy

Více

Vojenský referát Úst edního národního výboru hlavního m sta Prahy

Vojenský referát Úst edního národního výboru hlavního m sta Prahy INVENTÁ E A KATALOGY ARCHIVU HLAVNÍHO M STA PRAHY 050200/03 Vojenský referát Úst edního národního výboru hlavního m sta Prahy (1940) 1945 1948 (1953) p ír stkové íslo AMP: sign. AMP: POM 153 Tomáš Rataj

Více

157 VYHLÁŠKA o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání odborné zp sobilosti k obsluze vysílacích rádiových

157 VYHLÁŠKA o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání odborné zp sobilosti k obsluze vysílacích rádiových 157 VYHLÁŠKA ze dne 19. dubna 2005, o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání k obsluze vysílacích rádiových za ízení, o rozsahu znalostí pot ebných pro jednotlivé druhy, o zp sobu provád ní zkoušek,

Více

U S N E S E N Í. t a k t o:

U S N E S E N Í. t a k t o: Exekutorský ú ad Liberec Voron žská 144/20, 460 01 Liberec I, Staré M sto S o u d n í e x e k u t o r M g r. P e t r P o l a n s k ý tel: 485 104 163, fax: 485 104 271, e-mail: urad@exekuceliberec.cz,

Více

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy Finan ní ízení OBSAH 1. Metodika zp sobilých výdaj Zdroj informací: P íloha. 8 PP P Metodika zp sobilých výdaj pro ROP SV 2. Monitorovací zprávy Zdroj informací:

Více

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE Ladislav Karda Abstrakt: Ochrana obyvatelstva, v d ív jší terminologii civilní ochrana/obrana a k ní p istupující krizové a havarijní

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Vysvětlivky k vyplnění tiskopisu Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění

Vysvětlivky k vyplnění tiskopisu Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění Vysvětlivky 2012.pdf Vysvětlivky k vyplnění tiskopisu Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění 1) Číselník okresů je uveden v příloze č. 1. 2) Číselník druhu činností je uveden v příloze č. 2.

Více

Ve sledovaném období naše spole nost dosáhla zisku po zdan ní podle IAS/IFRS 122,61 mil. K.

Ve sledovaném období naše spole nost dosáhla zisku po zdan ní podle IAS/IFRS 122,61 mil. K. MERO R, a.s. Kralupy nad Vltavou I : 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 m síc roku 2009 podle 119 zákona. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle vyhlášky

Více

Exekutorský ú ad Praha 7, pracovišt Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil

Exekutorský ú ad Praha 7, pracovišt Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil Exekutorský ú ad Praha 7, pracovišt Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil tel: 266 713 022, fax: 266 713 031, mobil: 602 857 061 e-mail: podatelna@exekutor-plasil.cz web site:

Více

jméno/firma: tel.: bydlišt /sídlo: e-mail.: koresp. adresa:. b. ú tu: zastoupená:. OP(pasu): vystaven kým: platný do:

jméno/firma: tel.: bydlišt /sídlo: e-mail.: koresp. adresa:. b. ú tu: zastoupená:. OP(pasu): vystaven kým: platný do: Investi ní dotazník spole nost: adresa: EFEKTA CONSULTING, a.s. K enová 478/72, 602 00 Brno I : 60717068 tel.: +420 511 205 705; e-mail:efekta@efekta.cz Vedená Krajským soudem v Brn oddíl B., vložka 1388.

Více

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 01.06.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Petr Beneš, Vladislav

Více

Ostravská univerzita v Ostrav. Výro ní zpráva o hospoda ení. za rok 2010

Ostravská univerzita v Ostrav. Výro ní zpráva o hospoda ení. za rok 2010 - - - - - - - - - - -Výroční zpráva o hospodaření Ostravské univerzity v Ostravě za rok 2010 Ostravská univerzita v Ostrav Výro ní zpráva o hospoda ení za rok 2010 V souladu s 21 zákona. 111/1998 Sb.,

Více

Finan ní mechanismy EHP/Norska

Finan ní mechanismy EHP/Norska Finan ní mechanismy EHP/Norska Podpora zemí EHP a Norska je ur ena na projekty rozvoje a spolupráce neziskových organizací, výzkumných institucí a subjekt ve ejného i soukromého sektoru. Mezi prioritní

Více