5. Závěr a doporučení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5. Závěr a doporučení"

Transkript

1

2 Obsah: 1. Stručná charakteristika 2. Cílová skupina a lokalita 3. Úloha projektového týmu v programu Pracovní rehabilitace - TSP - Kariérový poradce - Bilanční diagnostik, psycholog - Asistent koordinátora - Lektor volnočasových aktivit - Koordinátor 4. Vzdělávací kurzy a jejich obsah - Správa obecní zeleně, obsluha VZV a jiná obslužná zařízení, obsluha motorové pily - Obsluha osobního počítače, administrativní pracovník, asistent/ka ředitele - Základy podnikání - Kurz kuchař/ka, číšník-servírka, pekař/ka 5. Závěr a doporučení 2

3 1. Stručná charakteristika Nesmírně důležitou aktivitou k dosažení stanovených hlavních cílů tohoto projektu je program pracovní rehabilitace. Pracovní rehabilitací se rozumí cílená, souvislá činnost zaměřená na získání a rozšíření znalostí a vědomostí účastníků projektu a také k získání a udržení vhodného zaměstnání. Pracovní rehabilitace zahrnuje také zejména motivační, poradenskou činnost zaměřenou na volbu povolání, teoretickou a praktickou přípravu pro zaměstnání, zprostředkování, udržení nebo změnu zaměstnání a vytváření vhodných podmínek pro výkon zaměstnání. Teoretická a praktická příprava pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost osob zahrnuje: a) Přípravu na budoucí povolání podle zvláštních právních předpisů, b) přípravu k práci, c) specializované vzdělávací a rekvalifikační kurzy. Příprava k práci je důležitá, cílená činnost směřující k zapracování osoby na pracovní místo a k získání znalostí a dovedností a návyků nutných pro výkon zvoleného zaměstnání. Příprava k práci osoby by měla proběhnout na pracovištích, kde má po pracovní rehabilitaci pracovat a ve vzdělávacích zařízeních. Vzdělávání je směřováno k tomu, aby absolventi kurzů byli připraveni stanovovat si přiměřené cíle osobního rozvoje v oblasti zájmové i pracovní, pečovat o své zdraví, spolupracovat s ostatními a přispívat k utváření vhodných mezilidských vztahů. Aby získávali odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti a tedy i vzdělávání a byli připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám. Do budoucna lze předpokládat, že pracovních příležitostí pro nekvalifikované bude ubývat a proto je potřeba soustředit maximální podporu do oblasti zvyšování kvalifikace. 3

4 2. Cílová skupina a lokalita Cílovou skupinou v rámci projektu jsou dospělí příslušníci sociálně vyloučené romské komunity v okolí obce Mikulovice, z obce Velké Kunětice a dalších lokalit. Život v těchto lokalitách je bezútěšný a naplněný existenčními problémy, které jsou pro samotné jejich obyvatele těžko překonatelné. Jsou to lidé, dlouhodobě nezaměstnaní, kteří mají obtíže s hledáním pracovního místa nebo přestali z různých důvodů hledat, a je nutné u nich obnovit a zvýšit motivaci pro aktivity vedoucí k zaměstnanosti. Cílová skupina je ohrožena vysokou nezaměstnaností, což způsobuje především nízké vzdělání, nedostatek pracovních příležitostí, neznalost základních pracovních návyků a minimální rozdíl mezi příjmem ze sociálních dávek a minimálním výdělkem. Toto všechno způsobuje sociální vyloučení ze společnosti a může to mít za následek rozvoj dalších negativních jevů v cílové skupině. Programu pracovní rehabilitace se může zúčastnit každý z cílové skupiny projektu, kdo se chce a může vzdělávat, kdo chce a může pracovat. 4

5 3. Úloha projektového týmu v programu Pracovní rehabilitace Plnění cílů programu Pracovní rehabilitace je závislé na úzké spolupráci členů projektového týmu a vychází ze spolupráce klienta a projektového týmu. Terénní sociální pracovník (TSP) Terénní sociální pracovník (TSP) je nejdůležitější spojkou při zajišťování každodenní komunikace mezi projektovým týmem a cílovou skupinou: - Základním úkolem TSP je získání si důvěry klientů a postupné působení a motivování klientů tak, aby se zapojilo do aktivit co nejvíce lidí z lokality. TSP bude vysvětlovat pozitivní dopad jejich účasti na daných aktivitách. Jejich vlastní aktivita může změnit jejich subjektivní pocity vykořeněnosti a zbytečnosti. - TSP musí mít důvěru k pracovníkům realizačního týmu a naopak. Měl by předávat informace o klientech cílové skupiny (samozřejmě v mezích etického standardu) a koordinovat spolupráci s klientem. - Informuje cílovou skupinu o nabízených aktivitách a zprostředkuje kontakt klienta s pracovníky projektového týmu. Informuje cílovou skupinu o kontaktním místě v blízkosti jejich bydliště (MŠ Široký Brod nebo Sokolská 475 v Mikulovicích), kde mohou navázat spolupráci s ostatními členy projektového týmu. - Informace a skutečnosti o cílové skupině předává všem členům projektového týmu. Informace budou použity pro individuální posouzení veškerých klientových kompetencí pro navrhování následných aktivit zařazení do motivačních a vzdělávacích kurzů. Kariérový poradce - Na základě spolupráce s TSP získává a zpracovává kariérový poradce informace o klientech cílové skupiny a stanoví si individuální postupy působení a pomoci klientům. - Pomáhá klientům s obnovou základních profesních znalostí, sociálních dovedností a návyků, aby jim byl usnadněn přístup na pracovní trh. O tom pojednává samostatná Metodika pro motivační kurz, který je také činností související s pracovní rehabilitací a zahrnuje tak teoretickou přípravu a trénink profesních dovedností klienta, což povede k usnadnění přístupu na trh práce a pro následné zaměstnání. - Individuální jednání s klienty slouží kariérovému poradci k poznávání osobnosti klienta, zjištění jeho pracovních zkušeností, postojů, zájmů, motivace pro další vzdělávání a získání zaměstnání. - Na základě zjištěných skutečností kariérový poradce klientovi nabízí vhodné rehabilitační aktivity, zařazení do vzdělávacích kurzů realizovaných projektem. Bilanční diagnostik, psycholog - Bilanční diagnostika má pro klienta vždy poradní a podpůrnou roli a musí být u každého klienta výrazně individuální. Psycholog získává informace o klientovi od TSP a kariérového poradce a hlavně vlastním šetřením s klientem. - Metodika vlastního psychologického vyšetření je již podrobně popsána v Metodice pro bilanční diagnostiku. - Podle projeveného zájmu klienta o určitý vzdělávací kurz a v závislosti na jeho situaci (dlouhodobě nezaměstnaní, bez vzdělání apod.) psycholog směřuje metody vyšetření klienta (viz. příloha Metodiky pro bilanční diagnostiku). - Závěrečná zpráva usnadní realizačnímu týmu orientovat se v klientových předpokladech, silných a slabých stránkách osobnosti a hlavně vhodných postupech v programu pracovní rehabilitace. Asistent koordinátora - Asistent koordinátora společně s TSP oslovuje klienty cílové skupiny, informuje je o připravovaných rehabilitačních aktivitách, vysvětluje jim pozitivní dopad účasti v těchto aktivitách. - Zájemce o vzdělávací kurzy informuje o obsahu a zaměření konkrétních vzdělávacích kurzů, motivuje a podporuje je k účasti. - Zajišťuje potřebné materiály, pomůcky pro účastníky vzdělávacích kurzů. - Vyhotovuje přihlášky do vzdělávacích kurzů a společně s TSP zajišťuje jejich správné vyplnění. - Pomáhá koordinátorovi projektu při zabezpečování místa a termínů kurzů dle smlouvy s organizací zabezpečující kurz. Kontroluje účast na kurzech. Lektor volnočasových aktivit 5

6 - Činnost lektora bude zahrnovat vedení rukodělných kroužků, například výrobu keramiky, které podpoří navazování a upevňování mezilidských vztahů, nácvik pracovních dovedností a návyků potřebných pro získání zaměstnání. Koordinátor projektu - Zajišťuje smlouvy a výběrová řízení na dodavatele kurzů - Spolupracuje s dodavatelem vzdělávacích kurzů po stránce organizační - Kontroluje dodržování stanovených harmonogramů, rozsahu kurzů a dalších sjednaných podmínek. 6

7 4. Vzdělávací kurzy a jejich obsah Předpokládaná délka trvání kurzů je 1 2 měsíce. Předpokládaný počet účastníků na jeden běh kurzu je 5 10 osob. Vzdělávací kurzy realizované v rámci tohoto projektu jsou následující: - Správa obecní zeleně, obsluha VZV a jiná obslužná zařízení, obsluha motorové pily - Obsluha osobního počítače, administrativní pracovník, asistent/ka ředitele - Základy podnikání - Kurz kuchař/ka, číšník-servírka, pekař/ka Kurz Správa obecní zeleně, obsluha VZV a jiná obslužná zařízení, obsluha motorové pily: Praxe bude probíhat po dohodě s Obecním úřadem v obci Mikulovice. Kurz bude obsahovat tyto tematické celky: - Ochrana životního prostředí Vzhledem k tomu, že se část obce nachází v CHKO Jeseníky se tento tématický celek věnuje základům ochrany životního prostředí, pohybu v CHKO, práce v CHKO, nakládání s odpady, ochraně vodních zdrojů. - Bezpečnost práce Účastníci kurzu jsou seznámeni se základními zákony vztahujícími se k této oblasti: povinnostmi zaměstnance a zaměstnavatele v oblasti BOZ, Zákoníkem práce a BOZ, dodržováním BOZ při obsluze zahradní techniky, dodržováním BOZ při pohybu na pozemních komunikacích. - Obsluha elektrické a motorové sekačky, křovinořezu Účastníci kurzu jsou seznámeni se základy práce s jednotlivými druhy zahradní techniky: základní činnosti před zahájením práce s elektrickým zařízením, základní činnosti před zahájením práce s benzinovým zařízením, základy práce s jednotlivými stroji, základy výměny dílů (struna, nabroušení nože apod), doplnění pohonných a mazacích látek, ukončení prací. - Mechanické zahradní nůžky Účastníci kurzu jsou seznámeni se základní činnosti před zahájením práce s benzinovým zařízením, základy práce s jednotlivými stroji, základy výměny dílů (nabroušení nožů, výměna lišty apod), doplnění pohonných a mazacích látek, ukončení prací. - Praktické ukázky sekaček a křovinořezů a ostatních mechanizačních prostředků Účastníkům kurzu budou předvedeny stroje a zařízení ve vlastnictví obce Mikulovice a TS Jeseník (různé druhy sekaček, sekacích zařízení, drtičů,fréz na sníh apod.) - Nácvik sekání trávníků a ošetřování křovin Účastníci kurzu jsou rozděleni do skupin a pod vedením instruktora postupně projdou jednotlivými cvičnými pracovišti : sekání trávníku pomocí benzínové a el. sekačky, sekání příkop křovinořezem, sekání kolem komunikace, sekání kolem chodníků, zastřižení živého plotu, prořez stromů a keřů. - Obsluha sněžné frézy Vzhledem k době pořádání kurzu nebyl dostatek sněhu, bude tato část prováděna jen teoreticky bez praktického zácviku na sněhu. - Údržba Účastníci kurzu jsou seznámeni se základy údržby strojů a zařízení, dovolené činnosti při údržbě, zakázané manipulace, výměna jednotlivých dílů a jejich náhrada, doplnění PHM, výměna svíček a jejich čištění, očista stroje po ukončení práce a po ukončení sezony, dodržování BOZ při těchto pracích. - Ověření praktických znalostí a dovedností údržby a bezpečnosti práce Úspěšní účastníci kurzu obdrží vzdělávací certifikát o absolvování kurzu a Průkaz obsluhy s rozsahem odborné způsobilosti pro práci s křovinořezy, motorovými vyžínači a travními sekačkami a pro výřez dřevin a křovin do 10 cm na pařezu, sečení trávy, bylin a měkkých křovin. Kurz Obsluha osobního počítače, administrativní pracovník, asistent/ka ředitele: Kurz je určen začátečníkům, kteří se potřebují naučit pracovat s počítačem. Kurz bude obsahovat tyto tematické celky: - Úvod do práce s počítačem, operační systém MS Windows, základní pojmy Účastníci kurzu se seznámí s nejdůležitějšími součástmi počítače, druhy periferních zařízení, médii pro přenos a zálohování dat, spuštění, vypnutí počítače, základní ovládání MS Windows, spuštění programů, ovládání oken, práce se složkami, programy v MS Windows. - Textový editor MS WORD 7

8 - - - Účastníci kurzu se seznámí se základy práce, psaní textu, co je to soubor a jeho tvorba, co jsou to úpravy a jak na ně, jak používat Formát, nástroje a panel nástrojů, tabulátory, styly, tabulky, co nám umožní nápověda a jak s ní zacházet, vytvoří pozvánku, dopis, životopis apod. Tabulkový kalkulátor- MS Excel Účastníci kurzu budou seznámeni se základy práce v MS Excel, zápisem dat, formátováním, základními vzorci, grafy. Internet, elektronická pošta V tomto obsahovém okruhu se účastníci kurzu seznámí s vyhledáváním různých informací, používáním elektronické pošty, práce se zprávami. Závěrečný test, ověření znalostí. Obsah kurzu bude zaměřen také na rozvoj komunikativních kompetencí účastníků v oblasti obchodně-podnikatelské, administrativní a sociální, které se rozvíjejí po stránce obsahové i formální, písemné i ústní. Účastníkům kurzu je umožněno procvičovat si získané dovednosti a zdokonalovat se v obsluze PC na počítačích v kontaktních místech v Mikulovicích a v Širokém Brodě s podporou všech členů realizačního týmu. Kurz Základy podnikání: Tento kurz bude zaměřen na ekonomické prostředí podnikání, vedení účetnictví, pracovněprávní vztahy, živnostenský zákon, daňový systém, náklady, financování podnikatelských záměrů, vše tedy bude zaměřeno pro potřeby začínajícího podnikatele. Kurz bude obsahovat tyto tematické celky: - Základní ekonomické pojmy Vysvětlí účastníkům kurzu základní ekonomické pojmy: potřeby, statky, služby, spotřeba, zbožní výroba, tržní mechanismus, hospodářský proces, hospodaření, efektivnost aj. - Národní hospodářství a jeho hodnocení V tomto obsahovém okruhu se účastníci seznámí se základními informacemi o národním hospodářství, jeho hodnocení, domácím produktu a makroekonomické rovnováze. - Živnosti, jejich rozdělení a vyřizování Účastníci kurzu budou seznámeni s Živnostenským zákonem a předpisy souvisejícími, podmínkami žádosti, postavení živnostenského úřadu aj. - Podnikání fyzické a právnické osoby Účastníkům kurzu budou vysvětleny pojmy: fyzická a právnická osoba, OSVČ, společnost s ručením omezeným, akciová společnost, obchodní společnost, nezisková organizace, občanské sdružení. - Pracovní právo Zákoník práce a předpisy související. - Odměňování Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízení vlády č. 567/2006 Sb. o minimální mzdě. - Informační soustava Účastníci kurzu budou seznámeni s povinnostmi v ekonomické sféře, s vedením účetnictví, nákladovými položkami, výkazy pro FÚ, OSSZ, DZ. - Půjčky, úvěry Účastníci kurzu budou poučeni: kdy, jak a koho žádat o půjčku, úvěr. Jaké podklady bude potřebovat OSVČ pokud žádá o úvěr, půjčku. - Závěrečný test, ověření znalostí. V každém obsahovém okruhu je účastníkům kurzu dán prostor pro vlastní dotazy a řešení individuálních situací s lektorem. Vzdělávání v kurzu Základy podnikání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni optimálně využívat svých osobnostních a odborných předpokladů pro úspěšné uplatnění ve světě práce, pro budování a rozvoj své profesní kariéry. Měli by mít přehled o možnostech uplatnění se na trhu práce, cílevědomě a zodpovědně rozhodovat o své budoucí profesní nebo vzdělávací dráze. Měli by pochopit podstatu a principy podnikání, mít představu o právních, ekonomických, administrativních, osobnostních a etických aspektech soukromého podnikání. Dokázat vyhledávat a posuzovat podnikatelské příležitosti v souladu s realitou tržního prostředí, svými předpoklady a dalšími možnostmi. Měli by znát práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků, vhodně komunikovat s potencionálními zaměstnavateli, prezentovat svůj potenciál a své profesní cíle. 8

9 Kurz kuchař/ka, číšník-servírka, pekař/ka: Tento kurz je zaměřen na vzdělání v oblasti potravin, výživy, technologie přípravy pokrmů, stolničení, zařízení provozoven a společenskou výchovu. Kurz bude obsahovat tyto tematické celky: - Zásady hygieny, BOZP Účastníci kurz budou vedeni k dodržování základních právních předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevenci, aby chápali bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své, spolupracovníků i dalších osob vyskytujících se na pracovišti, a aby si uvědomili povinnosti zaměstnavatelů i zaměstnance v systému péče o zdraví pracujících. - Technologie přípravy pokrmů, pokrmy cizích kuchyní Účastníci kurzu se naučí ovládat základní technologie přípravy pokrmů, tzn. používat a udržovat technická a technologická zařízení v gastronomickém provozu. Podle vlastností potravin a nápojů volit správný způsob skladování atd. - Dietní stravování Zejména druhy diet (bezlepková, šetřící s omezením tuku, diabetická aj.), příklady jídelníčků těchto diet, vegetariánská strava, nutriční, energetická, biologická hodnota potravin, zásady racionální výživy, příklady přípravy dietních pokrmů. - Cukrářská výroba, příprava základních těst a moučníků Účastníci kurzu získají základní znalosti o způsobu cukrářského zpracování potravin a o postupech při přípravě oblíbených cukrářských výrobků. - Společenská výchova Zaměřena na uplatňování profesionálního vystupování, společenské chování, vše s důrazem na péči o zevnějšek. Přispívá k vytváření vstřícných mezilidských vztahů, svým chováním a jednáním předcházet konfliktům. - Inventář, vybavení, odbyt, střediska. Tento obsahový okruh je zaměřen na inventář, vybavení různých restauračních a hotelových zařízení, rozdělení středisek, komunikace se středisky, seznámení s prováděním běžných administrativních činností ve výrobním a odbytovém středisku jako způsoby evidence výdeje a přejímky jídel a nápojů. - Technika servisu pokrmů a nápojů Tento obsahový okruh vysvětlí a přiblíží techniku podávání jídel a nápojů v systému jednoduché obsluhy a způsoby vyúčtování. Péče o čistotu stolů a celého pracoviště. - Praktické dovednosti práce u stolu hosta V tomto obsahovém okruhu účastníci se naučí praktickým dovednostem: prostírání stolů pro provoz, stolování pro slavnostní příležitosti, třídění inventáře, obsluha hosta, debarase 2-3 talířů, používání příručníku, servírování polévky, jídel a nápojů podle daných pravidel. Ukázka sestavování jídelních a nápojových lístků pro restaurační provozy. - Závěrečná zkouška, ověření znalostí. Praxe v tomto kurzu probíhá ve cvičné kuchyni a odborných učebnách školy. Zaměřuje se na osvojování základních i složitějších činností v přípravě pokrmů a provádění běžné administrativní činnosti ve výrobním a odbytovém středisku. Největší důraz je kladen na rozvoj praktických dovedností při nácviku činností. Ve výuce se uplatňuje profesionální vystupování, společenské chování a péče o zevnějšek. V postojové oblasti výuka v tomto kurzu směřuje k tomu, aby absolventi dbali na dodržování předpisů o hygieně a bezpečnosti práce při pracovních činnostech, aktivně se zajímali o moderní technologii v daném oboru. A zejména se naučili zodpovědně hospodařit s materiály, surovinami, energiemi a zdokonalovali své odborné dovednosti v návaznosti na poctivost při práci. 9

10 5. Závěr a doporučení Vzdělávací kurzy realizované v rámci aktivity Pracovní rehabilitace jsou nabízeny účastníkům projektu s cílem: - podpory činností vedoucích k motivaci a aktivaci cílové skupiny k zaměstnání nebo jeho udržení, - podpory dalšího profesního vzdělávání pro zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce, - podpory tvorby nových metod podporujících zaměstnanost. Cílem je také zapojit do všech aktivit projektu co nejvíce lidí z vyloučených lokalit a aktivizovat je. Jejich vlastní aktivita může změnit subjektivní pocity vykořeněnosti a zbytečnosti. Doporučení: Vzdělávací kurzy v tomto rozsahu budou mít efektivní přínos pouze tehdy, pokud na ně naváže praktická část u různých organizací a absolventi získají praxi ve svých oborech. Bez této části je nikdo v regionu nezaměstná a kurzy ztrácí svůj význam. Absolventi zapomenou, co se naučili a nenajdou uplatnění. 10

11 11

Gastronomické služby

Gastronomické služby Střední odborné učiliště společného stravování, Poděbrady, Dr. Beneše 4/II Školní vzdělávací program Gastronomické služby Kód a název oboru vzdělání: 65-5-H/0 kuchař číšník Dr. Beneše 4/II, 90 0 Poděbrady

Více

Kuchař číšník pro pohostinství

Kuchař číšník pro pohostinství Školní vzdělávací program Kuchař číšník pro pohostinství Obor vzdělání 65-5-H/0 Kuchař číšník Identifikační údaje: Název instituce: Střední odborné učiliště Toužim, Plzeňská 330, 364 Zřizovatel : Název

Více

Školní vzdělávací program KADEŘNÍK

Školní vzdělávací program KADEŘNÍK Školní vzdělávací program KADEŘNÍK Identifikační údaje: Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel:

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru název

Více

Střední škola gastronomická a hotelová s.r.o. Vrbova 1233, 147 00 Praha 4 Braník

Střední škola gastronomická a hotelová s.r.o. Vrbova 1233, 147 00 Praha 4 Braník Název školního vzdělávacího programu: Gastronomie - nástavba Kód a název oboru vzdělání: 65-41-L/51 Gastronomie Stupeň poskytovaného vzdělávání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka a forma studia:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání. Ekonomika a podnikání se zaměřením na metrologii a řízení jakosti

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání. Ekonomika a podnikání se zaměřením na metrologii a řízení jakosti Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 63-41-M/1 Ekonomika a podnikání Ekonomika a podnikání se zaměřením na metrologii a řízení jakosti Vsetín 13 Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Pod Strání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace Zengrova 1, 703 00 Ostrava-Vítkovice, tel.: 552304232, URL: www.sps-vitkovice.cz, mail: sekretariat@sps-vitkovice.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni. 1 Podnikání Kód: 64-41-L/51 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program Podnikání 64-41-L/51 ŠVP zpracován

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01 ŠVP 41-55-H01 OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ 1 PLATNOST OD 1.9.2012 Obsah 1.Identifikační údaje... 3 2.Profil absolventa... 4 2.1 Pracovní

Více

Sociální činnost - ŠVP

Sociální činnost - ŠVP školní vzdělávací program Sociální činnost - denní forma vzdělávání - (verze 2.1) Sociální činnost Sociální činnost - ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační

Více

Školní vzdělávací program. Finanční služby. Rámcový vzdělávací program. 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Školní vzdělávací program. Finanční služby. Rámcový vzdělávací program. 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59 Školní vzdělávací program Rámcový vzdělávací program 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání Školní vzdělávací program : - projednán školskou radou...

Více

65-51-E/02 Práce ve stravování

65-51-E/02 Práce ve stravování Čj.: 2447/2011/var Výchovný ústav a středisko výchovné péče Klíčov, základní škola, praktická škola a školní jídelna 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51 IČO: 63110261, IZO: 65-51-E/02 Práce ve stravování

Více

Školní vzdělávací program. Zahradník. Obor vzdělání. 41-52-H/01 Zahradník

Školní vzdělávací program. Zahradník. Obor vzdělání. 41-52-H/01 Zahradník Školní vzdělávací program Zahradník Obor vzdělání 4-5-H/0 Zahradník Identifikační údaje: Název instituce: Střední odborné učiliště Toužim, Plzeňská 330, 364 Zřizovatel : Název ŠVP: Kód a název oboru: Stupeň

Více

75 31 M/01. Předškolní a mimoškolní pedagogika. Školní vzdělávací program - platné znění -

75 31 M/01. Předškolní a mimoškolní pedagogika. Školní vzdělávací program - platné znění - Severočeská střední škola s.r.o. Bělehradská 1523 / 58, 400 11 Ústí nad Labem IČ: 250 120 45, IZO: 600 011 372 www.severoceska.cz Školní vzdělávací program - platné znění - 75 31 M/01 Předškolní a mimoškolní

Více

Školní vzdělávací program Obchodní manažer/ka

Školní vzdělávací program Obchodní manažer/ka Školní vzdělávací program Obchodní manažer/ka CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové - Hradecká 1151, 500 03 Hradec Králové Verze platná od 1.9. 2012 1 Obsah 1 Úvodní identifikační údaje... 9 2 Profil absolventa...

Více

Školní vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch. RVP: 65 42 M/01 Hotelnictví

Školní vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch. RVP: 65 42 M/01 Hotelnictví Školní vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch RVP: 65 42 M/01 Hotelnictví Platnost: od 1. 9. 2010 Úvodní identifikační údaje Název a adresa školy: Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro obor Mechanik opravář motorových vozidel - 1 - Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Profil absolventa...4 2.1 Předpokládané výsledky vzdělávání...4 2.2 Klíčové kompetence...4

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍ ŠKOLA HOTELNICTVÍ A GASTRONOMIE HOTELU INTERNACIONAL, S.R.O. PRAHA 6, Koulova 15 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Název: Podnikání KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 64 41 L/51 PODNIKÁNÍ Délka a forma studia:

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. Školní vzdělávací program. Autotronik. Obor vzdělání: 39-41-L/01 Autotronik

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. Školní vzdělávací program. Autotronik. Obor vzdělání: 39-41-L/01 Autotronik Školní vzdělávací program Obor vzdělání: 39-41-L/01 OBSAH 1. Identifikační údaje 4 2. Profil absolventa 5 2.1. Předpokládané výsledky vzdělání 5 2.2. Klíčové kompetence 6 2.3. Odborné kompetence 11 2.4.

Více

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou Vzdělávací program Ekonomika a management podniku Obor vzdělávání 63-41-N/.. Ekonomika a podnikání Identifikační údaje Název školy

Více

Školní vzdělávací program. Podnikání. Vlasová a účesová tvorba 64 41 L/51

Školní vzdělávací program. Podnikání. Vlasová a účesová tvorba 64 41 L/51 Školní vzdělávací program Podnikání Vlasová a účesová tvorba ŠVP zpracován podle RVP pro obor vzdělání Podnikání Dvouleté nástavbové denní studium Střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou Platnost

Více

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá.

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA, MÍSTO 66 Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. 1

Více

Kvalita potravin a ekologie

Kvalita potravin a ekologie Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318 29-42-M/01 Analýza potravin Školní vzdělávací program Kvalita potravin a ekologie Identifikační údaje školy

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Kadeřník kód: 69-51-H/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova

Více

Informační technologie Výpočetní technika

Informační technologie Výpočetní technika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Informační technologie Výpočetní technika 18-20-M/01 Verze: v1.0 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa... 4 2.1 Úvodní identifikační

Více

69 41 L/52. Vlasová kosmetika. Školní vzdělávací program - Platné znění -

69 41 L/52. Vlasová kosmetika. Školní vzdělávací program - Platné znění - Bělehradská 1523 / 58, 400 11 Ústí nad Labem IČ: 250 120 45, IZO: 600 011 372 www.severoceska.cz Školní vzdělávací program - Platné znění - VLASOVÁ KOSMETIKA číslo jednací 150815 vydal ředitel školy účinek

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-41-L/01 GASTRONOMIE 1. NÁZEV IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Informační technologie Informatika v ekonomice Informatika v cestovním ruchu Schválila

Více