ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA Výroční zpráva 2010/2011. Praha září 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA 1006. Výroční zpráva 2010/2011. Praha září 2011"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA 1006 Výroční zpráva 2010/2011 Praha září 2011 K tisku výroční zprávy byl použit recyklovaný papír. 1

2 V Praze dne Mgr. Ilona Šťastná ředitelka školy Výroční zprávu schválila Školská rada na svém jednání dne:... za Školskou radu Výroční zpráva je veřejně přístupná na stránkách školy a v kanceláři školy. 2

3 1. zhodnocení školního vzdělávacího programu za školní rok 2010/ stupeň V letošním školním roce jsme začali učit podle námi vytvořeného ŠVP již ve čtvrtých ročnících. První změny našeho programu byly uskutečněny. V prvním až čtvrtém ročníku se nám ŠVP osvědčil a byl nám nápomocen při zkoušení nových metod. ŠVP je flexibilní, takže si učivo libovolně posouváme a upravujeme podle vhodnosti tématu či souvislosti s jinými předměty. Také lze učivo rozvolnit či urychlit podle schopností žáků. Čehož jsme letos využili a díky tomu jsme učivo zvládli probrat dříve kvůli plánované rekonstrukci školy. Program bere větší ohled na žáky s SPU či žáky nadané. Ani ostatní žáci nemají problém s naplňováním kompetencí k učení, řešení problémů, komunikativní, sociální, občanské i pracovní. Nová učebna s interaktivní tabulí a ostatní technika na škole je plně využívána učiteli i žáky prvního stupně. 2. stupeň V letošním školním roce je prvně ŠVP obsažen ve všech ročnících druhého stupně. Se stávající verzí, kterou jsme upravovali koncem minulého školního roku jsme vesměs spokojeni. Učivo bylo probráno téměř ve všech předmětech a to i s předstihem. Na opakování moc času nezbylo. Vše bude napraveno v novém školním roce, kde je na to vyčleněn prostor v rámci opakování učiva. Žákům jsme se postupně snažili zajistili nové učebnice korespondující se ŠVP. Problémem jsou brožované výtisky, které snadno podléhají špatnému zacházení žáků. Velikou pomocí pro vyučující a zpestřením pro žáky jsou stále se zdokonalující multimediální učebny přírodopisu, fyziky, zeměpisu, 2 počítačové učebny, kinosál a informační centrum. Většina vyučujících velmi pozitivně vnímá flexibilitu ŠVP. To, že lze učivo rozvolnit, přesunout nebo přizpůsobit tempu a schopnostem žáků ve třídě je velmi ohleduplné nejen pro žáky s SPU, ale i pro ostatní. V letošním školním roce jsme se na MS opětovně zabývali hodnocením žáků. Spolupracovali jsme i s ŠPP. Také jsme se věnovali detailněji novým průřezovým tématům jako je etická výchova, finanční gramotnost a sexuální výchova a jejich zařazením do výuky. 3

4 jazykové vzdělávání a jeho podpora: učitelé (počet učitelů cizích jazyků v členění na učitele s odbornou kvalifikací a bez odborné kvalifikace podle zákona o ped. prac., z celkového počtu učitelů cizích jazyků uvést počet rodilých mluvčích ve fyzických osobách) a žáci ped. prac. celkem ped. prac. s odbornou kvalifikací ped. prac. bez odborné kvalifikace počet (fyz. osoby) k AJ NJ pedagogičtí pracovníci (odborná kvalifikace v % podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů nikoli aprobovanost) počet (fyz. osoby) k ped. prac. celkem 50 ped. prac. s odbornou kvalifikací ped. prac. bez odborné kvalifikace věková struktura pedagogických pracovníků věk méně než a více počet (fyz.osoby) k

5 5. další vzdělávání pedagogických pracovníků počet účastníků, průměrná délka vzdělávání na 1 účastníka, zaměření vzdělávání Počet Zaměření vzdělávání Délka vzdělávání účastníků 2 vychovatelství 2 1 Výchovné poradenství 1 50 První pomoc 1den 50 Biodiverzita 1den 4 Finanční gramotnost 3 dny 6. počet zapsaných dětí pro školní rok 2010/11 a odkladů školní docházky na školní rok 2010/11, zapsané děti přijaté děti odklady škol. docházky počet hodnocení činnosti školních družin a klubů Činnost školní družiny v roce 2010/2011 Ve školním roce 2010/2011 bylo otevřeno 8 oddělení, do kterých docházelo 200 žáků ročníku. Žáci měli možnost využívat ranní družinu, kde se nabízejí klidové i pohybové činnosti. Po vyučování v odděleních probíhaly : - činnosti odpočinkové : rozhovory, čtení, kreslení, stolní hry a práce se stavebnicemi - činnosti rekreační : pobyt na školním hřišti, na zahradě, vycházky - činnosti zájmové : řízená výtvarná, pracovní, hudební a literárně dramatická činnost, didaktické hry V rámci školní družiny měli žáci možnost navštěvovat kroužky : Výtvarný kroužek, Míčové hry, Šikovné ručičky a Keramika. 5

6 S velikým ohlasem se setkaly výlety, exkurze, návštěvy kina, divadla a muzea, výstavy, výtvarné dílny, sportovní utkání s jinými školami, karnevaly a celodružinové soutěže. Již tradičně se uskutečnila celorepubliková akce Noc s Andersenem, jejíž součástí bylo přespání ve školní budově. Kolektiv pedagogických pracovníků školní družiny jednotným způsobem vedl děti k naplnění výchovných a vzdělávacích cílů a úzce spolupracoval s učiteli 1. stupně. Činnost školního klubu Činnost školního klubu byla zahájena v září Celkem chodilo do školního klubu 75 žáků II.st. Žáci mají možnost v rámci školního klubu využívat školní knihovnu, počítačovou učebnu, atletickou dráhu, hřiště, herní klub deskové hry. Školní knihovna je otevřena každý den o velké přestávce a od do Děti cizinců mohly přicházet do knihovny na hodiny češtiny v rámci programu Rozlety, zkonzultovat nějaký problém, nejasnosti v českém jazyce, poradit se s úkolem aj. Mohou číst knihy, časopisy, pracovat na počítači, pracovat s internetem. Počítačová učebna byla pro žáky k dispozici před odpoledním vyučováním od pondělí do čtvrtka a internetový klub mohli žáci navštěvovat každé pondělí a čtvrtek od 15:20 do 17:20 hod. 8. poradenské služby škol (výchovné poradenství, poradenství k volbě povolání, činnost speciálních pedagogů a školních psychologů - jejich počet, spolupráce s PPP, SPC, policií ČR, psychology, sociálními odbory, rodiči, případně dalšími subjekty) Závěrečná zpráva výchovného a karierního poradenství za rok 2010/2011 Ve školním roce 2010/2011 v ZŠ pracovaly pro I. stupeň výchovná poradkyně PaedDr. Hana Vohralíková, pro II. stupeň výchovná a karierní poradkyně Mgr. Zuzana Ptáčková. Výchovné poradkyně poskytovaly výchovnou a karierní péči žákům, pedagogům školy i rodičům v rámci činnosti Školního poradenského pracoviště. 1. Řešení výchovných problémů Výchovně-vzdělávací problémy žáků projednávali třídní učitelé s výchovnými poradci a rodiči při osobních pohovorech. Počet pohovorů s rodiči: a) výchovné důvody b) konzultace k volbě povolání 6

7 I. stupeň 9 I. stupeň 4 II. stupeň 16 II. stupeň 11 Také v letošním školním roce jsme se soustředili na hledání cesty k řešení výukových i kázeňských problémů včasnými pohovory s rodiči. Závažné výchovné problémy, záškoláctví či špatnou rodinnou péči řešily výchovné poradkyně s pracovnicemi oddělení péče o dítě. Z důvodu velmi vážných kázeňských problémů byli dva žáci umístěni do Střediska výchovné péče Klíčov. Letos proběhlo též několik schůzek s pracovnicemi Fondu ohrožených dětí. 2. Péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami Na počátku školního roku bylo na I. stupni diagnostikováno 38 žáků se specifickými poruchami učení, na II. stupni 37 žáků, v průběhu školního roku přibylo dalších 14 žáků, převážně z tříd. Integrace žáků proběhla na základě vyšetření v Pedagogickopsychologické poradně U Nové školy ve Vysočanech psycholožkou Mgr. Helenou Machovou, popř. dalšími odbornými pracovišti. Výchovné poradkyně vedly dokumentaci těchto žáků, průběžně ji doplňovaly o nově vyšetřené žáky, vyřizovaly žádosti rodičů o povolení individuálních vzdělávacích plánů (IVP), zajišťovaly termíny kontrolních vyšetření a přešetření žáků s SPU a souhlasy rodičů s těmito vyšetřeními. Dále seznamovaly TU s materiály o žácích s SPU, pomáhaly při vytváření IVP. Psycholožka z PPP Mgr. Machová docházela do školy pravidelně 1x měsíčně, podle potřeby i častěji. Ve škole žákům pomáhá též školní psycholožka. S integrovanými žáky pracovaly při reedukačních hodinách ve škole též dvě speciální pedagožky. 3. Přijímací řízení na střední školy Podle směrnice MŠMT se hlásilo na střední školy 69 žáků 9. ročníků, na víceletá gymnázia 1 žák ze 7. ročníku a 10 žáků z 5. ročníku. Přihlášení žáci 9. ročníků absolvovali na podzim testy profesní orientace v PPP. Výchovné poradkyně zajišťovaly distribuci přihlášek na střední školy, dále žákům zprostředkovávaly v rámci přípravy na budoucí povolání informace o učebních a studijních oborech, zásobovaly je letáky, brožurami a atlasy škol. Převážná část žáků byla přijata v prvním kole přijímacího řízení na základě průměru známek na vysvědčení, přijímacích zkoušek a na odborná učiliště byli bez problémů přijati na základě ústního pohovoru. Několik žáků bylo přijato ve druhém kole, někteří si pouze měnili zápisový lístek na školu první volby. Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia bylo přijato: gymnázia z 5. ročníku ze 7. ročníku zřízená krajem 6 0 7

8 soukromá 0 0 církevní 0 0 celkem 6 0 b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ: gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy ostatní střední školy střední odborná učiliště celkem c) na soukromé školy: gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy ostatní střední školy střední odborná učiliště celkem Povinnou školní docházku ukončilo 69 žáků z 9. ročníku, 4 žáci z osmého ročníku. Jeden žák bude na žádost rodičů pokračovat ve školní docházce desátým rokem. 4. Další činnost VP Během celého školního roku dobře fungovala spolupráce výchovných poradkyň se speciálními pedagožkami, s PPP, s metodičkou primární prevence, s odd. péče o mládež sociálního odboru a řadě s policií. Práce celého týmu ŠPP se zaměřuje na minimalizaci negativních jevů (výchova žáků proti šikaně, agresivnímu jednání, násilí, rasismu apod.). 8

9 9. spolupráce s rodiči a ostatními partnery, včetně mezinárodní spolupráce, mimoškolní aktivity, Spolupráce s ZO ČMOS Od roku 2006 na škole působí ZO ČMOS. Součástí práce ZO je i trvalá a oboustranná spolupráce s vedením školy. ZO se spolupodílí na organizačních záležitostech školy týkajících se všech zaměstnanců. Vždy se snažíme sjednat všeobecně přijatelný kompromis. Spolupráce s institucemi: Český červený kříž Hasičský záchranný sbor Muzeum policie ČR Střední zdravotnická škola Městská knihovna Nadace škola hrou Tereza obč. sdružení Klub ekologické výchovy Přírodovědecká fakulta UK Pedagogická fakulta UK Eurdis MŠ ZOO Praha Triangl Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Škola se zaměřuje zejména na environmentální výchovu. Ve školním roce 2005/2006 jsme získali titul Škola udržitelného rozvoje I. stupně (titul je udělován na dva roky) a mezinárodní titul Ekoškola (titul je udělován na dva roky). Vedení školy trvale vytváří podmínky pro práci koordinátorů EVVO, kteří jsou školeni sdružením Tereza, KEV a Přírodovědeckou fakultou. V rozpočtu školy jsou vyčleněny prostředky na další vzdělávání pedagogů v této oblasti. Díky tomu, je výsledkem dlouholeté práce celého pedagogického sboru celá řada aktivit a projektů, navázaných kontaktů. 9

10 Přehled mimoškolních aktivit školy Škola organizuje tradičně pestrou nabídku využití volného času dětí v podobě zájmových kroužků školy, zájmových kroužků ŠD a školní klub. Snahou školy je zapojit ke spolupráci také rodiče a přátele školy. Zajímavé akce pořádané školou: Adaptační kurz Zátopkovy štafety Sportovní výjezdy: lyžařský kurz, snowboardový kurz, vodácký kurz, cyklistický kurz Vánoční trhy Týden aktivit pro planetu Zemi, Alej žáků školy Ekologické pobyty Projekty Ozdravné pobyty Účast školy ve všech sportovních turnajích pořádaných DDM Praha 9 POPRASK Přehled kroužků 2010/2011 I. st. II. st. orientální tance sportovní hry dramatický fotbal florbal aerobik fotbal florbal stolní tenis internetové kluby aerobic pohybová výchova keramika míčové hry orientální tance turistický příprava ke zkouškám Čj, Ma dramatický Školní parlament závěrečné hodnocení Školní parlament vytváří prostor pro zapojení všech žáků do života školy, podporuje odpovědnost žáků za vlastní vzdělávání. Pomáhá žákům při řešení problémů ve vzdělávání, ve vzájemných vztazích i ve vztazích mezi žáky a učiteli. Žáci se jeho prostřednictvím 10

11 podílejí na tvorbě pravidel vzájemného soužití ve škole a parlament tak podporuje dodržování těchto pravidel. Je jedním z prostředků pro přenos informací mezi všemi třídami školy i pro spolupráci napříč ročníky. Prostřednictvím parlamentu žáci navrhují vzdělávací projekty. Následující text přináší informace o organizaci parlamentu ve školním roce 2010/2011 Na jeho současné podobě se podílelo několik učitelů, funkce koordinátora parlamentu měla vždy blízko k metodice prevence, poradenství. V současnosti je parlament v ZŠ Gen. Janouška koordinován a podporován vedením školy. Cíle Obecné cíle: vést žáky k otevřené komunikaci o vlastních potřebách a problémech; připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti; připravovat žáky na uplatňování vlastních práv a na naplňování vlastních povinností v reálných situacích v průběhu jejich vzdělávání, vzájemného soužití ve škole; umožnit žákům, aby skutečně a účinně ovlivňovali život školy, ve které se vzdělávají; umožnit žákům, aby převzali spoluodpovědnost za proces a podmínky svého vzdělávání a za rozvoj vlastní osobnosti. Zapojit žáky do realizace enviromentální výchovy a ekologizace provozu školy (spolupráce s ekotýmem). Účast žáků v soutěžích vědomostních sportovních uměleckých Klokan 2011 SPORTOVNÍ SOUTŽE POPRASK Pěvecká soutěž I.st. Pythagoriáda Zátopkova štafeta Poetické setkání Dějepisná olympiáda Den plný her Mensa ČR Biologická olympiáda McDonald s Cup Ekologický projekt Florbal 5.roč. Testování IQ Olympiáda v anglickém jazyce Olympiáda v českém jazyce Astronomická olympiáda Co víš o energetice? Zeměpisná olympiáda 11

12 10. účast škol v rozvojových a mezinárodních programech Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Škola se zaměřuje zejména na environmentální výchovu. Ve školním roce 2005/2006 jsme získali titul Škola udržitelného rozvoje I. stupně (titul je udělován na dva roky) a mezinárodní titul Ekoškola (titul je udělován na dva roky). Vedení školy trvale vytváří podmínky pro práci koordinátorů EVVO, kteří jsou školeni sdružením Tereza, KEV a Přírodovědeckou fakultou. V rozpočtu školy jsou vyčleněny prostředky na další vzdělávání pedagogů v této oblasti. Díky tomu, je výsledkem dlouholeté práce celého pedagogického sboru celá řada aktivit a projektů, navázaných kontaktů. Příklady dobré praxe naší školy byly dále prezentovány koordinátorkou EVVO na : Krajská setkání koordinátorů Středočeského, Moravskoslezského, Olomouckého kraje Semináři Biodiverzita jako průřezové téma ŠVP ve Středočeském, Olomouckém, Moravskoslezském a Jihočeském kraji Prezentace výsledků práce na mezinárodní úrovni 1. února 2010 Mezinárodní konference EDUCO Štrba na téma Význam teorie, empirie a pedagogické praxe pro přípravu učitel přírodovědných oborů června 2010 Pustevny Česko-slovenská konference na téma: Školy jako centra vzdělávání pro udržitelný rozvoj Zkušenosti z práce školy v oblasti EVVO i zkušenosti z účasti v mezinárodním projektu Ekoškola byly zveřejněny na 12

13 11. zkušenosti s péčí o nadané žáky V rámci prvotní diagnostiky probíhalo pozorování ve třídách na prvním stupni a rozhovor s učiteli, což napomohlo získání orientačního přehledu šikovných žáků v jednotlivých třídách. Pro zájemce z řad žáků I. i II. stupně pak proběhl skupinový IQ test, organizovaný ve spolupráci s Mensou ČR. Žáci, kteří se v testu zařadili do pásma nadprůměrného intelektu, se stali členy Dětské Mensy ČR a obdrželi nabídku akcí zaměřujících se na setkávání nadaných dětí a rozvíjení jejich potenciálu. Kromě možnosti absolvování IQ testu měli žáci naší školy možnost seznámit se s řadou nových her rozvíjejících myšlení a také vyslechnout přednášku o inteligenci a jejím rozvíjení. V návaznosti na tuto akci jsme založili vlastní Herní klub, kde se setkávají žáci se zájmem o deskové hry a jiné aktivity rozvíjející myšlení. Učitelé byli seznámeni s problematikou nadání v jednom z pravidelných setkání, kde se především dozvěděli, jaká specifika se objevují u nadaných žáků, na co si dávat pozor, jaké právní předpisy k tématu existují, jakou máme dostupnou literaturu apod. Rodiče se mohli dozvědět základní informace k problematice na blogu Školního poradenského pracoviště nebo přijít na konzultaci. Naší žáci se také účastní vědomostních soutěží a olympiád, a to jak v matematice (např. Klokan, Logická olympiáda ve spolupráci s Mensou ČR), tak i v českém jazyce a ostatních naukových předmětech. Škola tyto aktivity podporuje a sleduje úspěchy žáků. V současné době nemáme na naší škole žádného diagnostikovaného žáka s mimořádným nadáním.

14 12. polytechnická výchova Polytechnická výchova je zaměřena na osvojení technologických základů různých řemesel a dovedností. Na základní škole představuje práci v dílnách, základy vaření nebo práce na školním pozemku. Polytechnická výchova má v dětech prohlubovat znalost mnohých technologických postupů, formovat jejich zručnost a v neposlední řadě u nich budovat vztah k manuálním činnostem. Polytechnická výchova provází žáky naší školy od 1. do 9. třídy. Ti mladší na I.st. se učí různým dovednostem a získávají pracovní návyky v pracovní výchově pracují s papírem, kartonem, modelovací hmotou, textilem a nejrůznějšími přírodními materiály. Své praktické dovednosti mohou dále rozvíjet při zájmových činnostech v rámci školní družiny, např. v kroužku šikovné ručičky nebo v kroužku keramiky. Na II.st. si žáci získané dovednosti dále rozvíjejí. Pěstitelství kromě získávání geodetických znalostí o půdě, druzích a pěstování rostlin si vše vyzkoušejí prakticky při práci na školním pozemku a ve skleníku, i při péči o pokojové rostliny. Dílny žáci se učí znát základní vlastnosti různých materiálů, pracují s nářadím a tvoří vlastní výrobky. Osvojují si zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Příprava pokrmů žáci se učí pracovat s vybavením kuchyně, samostatně nakupují, pracují podle receptů a zkoušejí si základní postupy tepelné úpravy pokrmů. Připravují výrobky teplé i studené kuchyně. Příprava na volbu povolání předmět, v němž žáci získávají informace o učebních oborech, náplni jednotlivých řemesel, účastní se exkurzí i besed s návštěvníky z různých odborných učilišť. 13. přípravné třídy, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí do ZŠ Ve školním roce 2010/2011 navštěvovalo přípravnou třídu 14 dětí. Činnosti byly zaměřeny na rozvoj dětí ve všech oblastech důležitých pro bezproblémové zahájení školní docházky. Nejlépe jsou vidět změny v praktické samostatnosti dětí. Děti si osvojily hygienické a sociální návyky, naučily se komunikovat s vrstevníky i s dospělými, respektovat autority a přijímat stanovená pravidla. Velké pokroky učinily děti v rozvoji sluchové diferenciace, hrubé i jemné motoriky, matematických představ, estetického cítění a manuální zručnosti. Mezi jednotlivci jsou samozřejmě jisté rozdíly, ale celkové byla docházka do přípravného ročníku pro všechny děti přínosem. 14

15 14. vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin, počet dětí cizinců ze států EU a ostatních států (podle jednotlivých zemí), zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí cizinců do prostředí ZŠ Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin Ve škole se vzdělává asi 42 dětí z různých zemí. Některé přicházejí během školního roku, musí se adaptovat na nové prostředí i výuku. Úroveň znalosti českého jazyka je u těchto dětí různá, pro některé je velmi obtížné porozumět, proto se zaměřujeme na podporu osobního rozvoje žáka-cizince v oblasti vzdělávání jako jedné z podmínek úspěšné integrace do společnosti. stát EU počet žáků Slovenská republika 6 ostatní státy počet žáků Ukrajina 15 Ruská federace 4 Arménská republika 4 Moldavská republika 2 Islámská republika Afghánistán 3 Vietnamská socialistická republika 3 Mongolsko 1 Čínská lidová republika 1 Indická republika 1 Gruzie 1 Bulharská republika 1 Kromě těchto žáků je nutné pracovat i s dětmi ze smíšených manželství a s dětmi rodičůcizinců, které se již narodily v České republice a mají i českou národnost, ale v rodinách zůstávají zvyklosti z původní země, nebo rodiče sami česky příliš neumějí. I u těchto dětí se objevují adaptační problémy na české prostředí a bývá složitá spolupráce s rodinou. Zaměřujeme se hlavně na individuální péči o tyto žáky a doučování českého jazyka mladší žáci se učí český jazyk nebo se v něm zdokonalují individuálně nebo skupinově hravou formou, např. obrázkové slovníky, stolní hry, pexesa, pracovní listy apod. starší žáci jsou doučováni individuálně podle úrovně znalosti českého jazyka, zdokonalují se též v písemném a stylistickém projevu, popřípadě se připravují na přijímací zkoušky na SŠ pro žáky, kteří nastoupí na školu s neznalostí českého jazyka je připraven individuálně vzdělávací program, který bude vypracován podle potřeb dítěte Žákům je věnována i psychologická péče školní psycholožky, vedoucí k odstranění bariér bránících adaptaci. 15

16 15. enviromentální výchova Environmentální výchova zaujímá v práci školy jedno z předních míst od roku Pro kvalitní zabezpečení hlavních cílů EVVO a vzdělávání přírodovědných předmětů jsou na škole vytvořeny dobré podmínky. Koordinátorka EVVO má splněnou odpovídající odbornou kvalifikaci, je absolventkou specializačního studia pro koordinátory EVVO. Pro výuku přírodopisu a přírodovědných předmětů škola vytváří kvalitní zázemí v prostorách pavilonu E-1, kde se nachází odborná pracovna zeměpisu vybavená diaprojektorem a PC, učebna přírodopisu a kmenová třída 9. B. Odborná pracovna přírodopisu je vybavena moderní technikou interaktivní tabulí, PC se stálým připojením na internet, vizualizerem, digitálním fotoaparátem, dvanácti binárními lupami a dvěma mikroskopy smožností připojení na PC. V pracovně jsou 3 pracovní místa s PC s připojením na internet, které mohou žáci využívat ve výuce, ale i o přestávkách a v době mimo vyučování k vyhledávání a zpracování informací pro školní ekologické projekty. Na chodbách je stálá expozice přírodnin a výukových tabulí, které jsou využívány vdopoledních hodinách při výuce přírodovědy na I. stupni a v odpoledních hodinách školní družinou. Část prostor pavilonu E-1 je využita jako expozice projektu Jak se žilo v minulém tisíciletí, aneb návrat k tradicím našich předků. Expozice je průběžně doplňována a dotvářena ve spolupráci s rodiči a širší veřejností. Výuka přírodopisu probíhá v ročnících 2 hodiny týdně s využitím učebnic Přírodopis pro základní školy a víceletá gymnasia nakladatelství FRAUS. V 6. ročníku probíhá výuka Ekologie /1 hodina týdně / podle učebnice D. Kvasničkové Ekologický přírodopis. Povinně volitelný předmět - Seminář a praktika z přírodopisu je vyučován od 7. do 9. ročníku. Obsah výuky je zaměřen na prohlubování teoretických vědomostí žáků a především na praktická pozorování, laboratorní úlohy, na práci v terénu, exkurze, projektové vyučování. V rámci tohoto předmětu je realizována řada školních projektů vztahujících se k životnímu prostředí obecně, k prostředí školy a prostředí městské části Prahy 14. Od roku 2003 je škola úspěšně zapojena do mezinárodního programu Ekoškola Ve školním roce 20010/11 jsme jako první pražská škola potřetí úspěšně obhájili mezinárodní titul Ekoškola, který je škole propůjčen do roku Zástupci školního Ekotýmu vzorně prezentovali výsledky a aktivity školy na celostátní konferenci Ekoškol, které se uskutečnila v Národní technické knihovně v Praze. K prohloubení zájmu dětí o předmět i utváření vztahu k přírodě a prostředí, ve kterém žijí, zařazujeme do výuky exkurze, besedy se zajímavými lidmi a snažíme se rozšiřovat i mimoškolní aktivity. Škola v průběhu roku organizovala projektové dny Týden činů pro planetu Zemi, do kterého se aktivně zapojili všichni žáci školy. Součástí těchto dnů byla i realizace školního projektu Odpady, odpadky, odpadečky a Místo, kde žiji, je Černý Most pro žáky I. stupně a rodiče. V rámci školního projektu Alej žáků školy žáci 9. ročníku společně s prvňáčky vysadili stromy a keře, o které průběžně po celý rok pečují. V dubnu 2011 jsme byli podruhé hlavními spoluorganizátory oslav Dne Země pro MČ Praha 14, kterého se zúčastnilo přes 1000 návštěvníků. V průběhu celého roku byl také kladen důraz na práci s dětským aktivem. Ve škole pracuje od roku 2005 školní Ekotým. Jeho členové patří mezi aktivní iniciátory, organizátory i hodnotitele všech školních akcí vystupují v roli průvodců návštěv školy. Členové školního Ekotýmu v průběhu prvního pololetí provedli srovnávací analýzu ekologického stavu školy, na základě zjištění navrhli řadu opatření na úspory energií a vody, z nichž řadu prosadili a postupně zavádějí do života školy. Díky realizaci řady nízkonákladových opatření vedoucích 16

17 k šetření energií za teplo a elektrické energie jsme ve srovnání s rokem 2006 zaznamenali úsporu spotřeby tepla o 16 % a ve srovnání s rokem 2007 je spotřeba elektrické energie nižší téměř o 13 %. Uspořené finance jsou využívány na další úpravy školní zahrady, v roce byla část uspořených financí /70 tis. Kč/ využita na vybudování venkovní učebny, na kterou škole přispělo částkou ,-Kč Sdružení Tereza a ,- Kč zřizovatel. Vedení školy iniciativní návrhy a doporučení přijímá. Za pozitivní považujeme, že práce žákovského Ekotýmu je doceněna ze strany vedení školy a že jsou návrhy dětí vedením školy akceptovány. Děti aktivity, které děláme, baví, vzaly je za své a po 7 letech existence si Ekotým získal ve škole své místo. Řada absolventů školy, kteří byli zakládajícími členy Ekotýmu, se do něj vrací a podílí se na organizaci celoškolních akcí i nadále, například programu oslav Dnů Země, na přípravě a realizaci programu Den Země Městské části Prahy 14, kde vedle sebe vystupovali nejmladší členové Ekotýmu ze 4. třídy a člen prvního Ekotýmu, kterému je již 19 let. V průběhu roku byly dále realizovány školní projekty: Čí je škola? Naše Děti dětem Alej žáků školy Tvoříme učební pomůcky Školní naučná stezka a učebna v přírodě Jak se žilo v minulém tisíciletí Odpady Voda Les V průběhu školního roku se uskutečnily celkem 3 terénní ekologické pobyty vchko Křivoklátsko, z toho na červnový pobyt se podařilo získat finanční podporu od zřizovatele. Mezi úspěchy školy řadíme prezentaci školního projektu Místo, kde žiji, je Černý Most, žákyněmi 7. ročníku na sedmé celostátní Žákovské ekologické konferenci, kterou organizuje Klub ekologické výchovy za podpory MŠMT a MŽP. Dále umístění žákyň 3. ročníku v celostátní výtvarné a literární soutěži na téma Les místo pro odpočinek a poznání. O výsledky práce školy projevují zájem koordinátoři EVVO z řady škol. Příklady dobré praxe naší školy byly koordinátorkou EVVO prezentovány na krajských setkáních koordinátorů Středočeského, Moravskoslezského, Olomouckého kraje, na semináři Les jako průřezové téma ŠVP ve Středočeském, Olomouckém, Moravskoslezském a Jihočeském, Králové Hradeckém, Ústeckém kraji. Úroveň EVVO v naší škole hodnotíme jako dobrou. Ekologická výchova se prolíná všemi vyučovacími předměty i mimoškolními aktivitami školy. Škola se dostala díky zkušenostem a výsledkům práce v oblasti ekologické výchovy do podvědomí škol nejen v Praze, ale i mimopražských škol. Je třeba zdůraznit, že EVVO a rozšíření působnosti za rámec školy se úspěšně daří a rozvíjí díky podpoře a vytváření podmínek ze strany vedení školy a také díky zájmu a chuti do práce většiny pedagogického sboru i provozních zaměstnanců školy a zvyšující se podpory a zájmu ze strany zřizovatele. 17

18 16. multikulturní výchova Multikulturní výchova Multikulturní výchova je zaměřena na žáky-cizince i na české žáky. Během roku probíhaly různé aktivity, např.: žáci čtyř tříd II. stupně a žáci-cizinci z ročníků se zúčastnili multikulturních dílen zaměřených na Vietnam a národy bývalého SSSR Ukrajina, Kazachstán, Rusko dále žáci II. stupně připravili pro mladší spolužáky vlastní pořady a výstavky o svých rodných zemích přispívali vlastním textem či obrázkem do Multikulturního sborníku v rámci poznání země, v níž žijí, se žáci aktivně zapojili do slavností a dalších akcí společně s českými spolužáky navštěvovali turistický kroužek zaměřený na kulturní akce a poznávání Prahy a okolí byl zřízen kroužek informační gramotnosti s možností využívání školní knihovny a individuální možností využívání výukových programů na PC Multikulturní výchova v neposlední řadě prolíná jako průřezové téma Školním vzdělávacím programem. 17. prevence rizikového chování Výroční zpráva primární prevence 2010/2011 Pozici školních metodiků prevence zastávají paní učitelky Mgr.Zdeňka Moškvanová (pro I.stupeň) a Ing.Marie Kučerová (pro II.stupeň). Vzdělávání školních metodiků prevence probíhá plynule během školního roku dle aktuální nabídky a časových a finančních možností školy.metodici prevence využívají možnost vzdělávat se na pravidelných seminářích v Pedagogicko-psychologické poradně.pravidelně navštěvují také schůzky u obvodního metodika prevence MČ Praha 14.Absolvují také vzdělávací semináře,které pořádá Prospe o.s. v rámci realizace služeb veřejné zakázky MČ Praha 14 Program primární prevence sociálně patologických jevů na základních školách. Metodici prevence absolvovali odborné semináře : Metodika tvorby Minimálního preventivního programu Pražské centrum primární prevence Mgr. Jan Žufníček Problematika kouření u dětí a mládeže Česká koalice proti tabáku Mgr.Lucie Dobřenská Legislativa v oblasti prevence na školách Mgr. Pavel Klíma OPD,OSPOD a vzájemná spolupráce se školou PhDr. Václava Masáková 18

19 Prezentace dokumentu Katka,metodika propráni s dětmi PhDr.V. Masáková, Mgr. M. Titman Drogová problematika Mgr. Martin Titman Kyberšikana na českých školách Mgr. Jan Žufníček Během školního roku se metodici prevence účastnili supervizí s PhDr. V. Masákovou (ředitelkou PPP pro Prahu 1,2,4).Na těchto setkáních měli možnost konzultovat a sdílet různé výchovné problémy a hledat společné cesty k jejich řešení.hodnotili také průběh programů organizovaných Prospe o.s. na základních školách Prahy 14. Metodici prevence úzce spolupracují s výchovnými poradci,s vedením školy i s pracovnicemi ŠPP,vzájemně se informují o problémech žáků I. a II. stupně.poradenskou službu žákům,rodičům i kolegům poskytují v konzultačních hodinách,v případě potřeby i v jiném čase dle dohody. Na prvních třídních schůzkách v září se rodičům představili lektoři Prospe o.s.seznámili rodiče s náplní a s cíli seminářů,které probíhají již třetím rokem ve 4. až 8. ročnících. 28.dubna jsme uspořádali besedu pro rodiče na téma Jak přežít pubertu svých dětí,přednášela PhDr. V. Masáková. V průběhu tohoto roku jsme pro žáky I.stupně zprostředkovali následující akce : První a přípravný ročník se zúčastnil přednášky o.s.pestrá společnost Lidé s postižením mezi námi. 1.ročník se od září do prosince zapojil do intervenčního programu na upevnění třídního kolektivu,který vede společnost Triangl. 3. a 4. ročník se zúčastnil semináře České koalice proti tabáku. 4. a 5. ročník absolvoval dva programy primární prevence o.s. Prospe 5. ročník byl proškolen pracovníky SZÚ v poskytování první pomoci. V průběhu tohoto školního roku jsme pro žáky II. stupně organizovali následující akce : Na začátku září jsme pro žáky 6.ročníku připravili třídenní prožitkový adaptační kurz.letos poprvé kurz proběhl na půdě školy bez výjezdu.výhodou celé akce byla účast celé třídy,což se při výjezdu nikdy nepodaří. V listopadu proběhl na naší škole pořad EXIT TOUR.Je to celodenní vzdělávací program,který je koncipován tak,aby naplnil požadavky na obsah Minimálního preventivního programu.profesionální lektoři přednášeli na téma : Šikana,DROGY, Postižení mezi námi,sex,aids a vztahy.celá akce byla doplněna projektem společnosti Člověk v tísni Jeden svět na školách. 19

20 V listopadu pracovníci SZÚ proškolili žáky 6. a 8. tříd v poskytování první pomoci. V únoru vyslechli žáci 8.tříd přednášku na téma Extremismus v české společnosti. Po celý školní rok pracovali na II. stupni lektoři Prospe dle plánu a aktuálních potřeb třídních kolektivů. Žáci s trvalým pobytem v jiném kraji Kraj Kraj Počet žáků celkem Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezký Olomocký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský Celkem Z toho nově přijatí

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2014 Základní škola, Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1006 Generála Janouška 1006 Praha 9 - Černý Most II 198 00 IČO: 613 86 898 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2014 2013-2014 V Praze dne 30.8.2014 Mgr. Ilona Šťastná

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA 1006. Výroční zpráva 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA 1006. Výroční zpráva 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA 1006 Výroční zpráva 2007/2008 Praha září 2008 1. Název školy 4 2. Zřizovatel školy 4 3. Charakteristika školy 4 4. Vzdělávací program školy 7 5. Údaje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 9 Černý Most, Gen. Janouška 1006 Gen. Janouška 1006, Praha 9 Č.Most II, 198 00, Tel.: 281 912 168, 776 355 564, Fax: 281 912 159 info@zsgenjanouska.cz, www.zsgenjanouska.cz ŠKOLNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Základní škola, Praha 10, Veronské náměstí Veronské náměstí 20/391, 109 00 Praha 10 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. Tato zpráva obsahuje celkem

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22 Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22. Základní

Více

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12 Rakovského 3136, 143 00 Praha 4 - Modřany

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12 Rakovského 3136, 143 00 Praha 4 - Modřany Výroční zpráva Základní škola Rakovského v Praze 12 Rakovského 3136, 143 00 Praha 4 - Modřany za školní rok 2008/2009 1 1. Správní obvod Městská část Praha 12, Písková 830/25, 143 12 Praha 4 Modřany 2.

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 4, Táborská 45 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ŠKOLA JE ZAŘAZENA DO SÍTĚ ŠKOL PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ Zřizovatel školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Praha 10, Křimická 314, 109 00 Praha 10 fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy zaměřená na výuku cizích jazyků VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Projednáno

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy Ing. Sylva Taufmannová Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 Obsah 1 Základní údaje o škole... 5 1.1 Charakteristika školy... 6 2 Přehled oborů vzdělání...

Více

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Fakultní škola Pedagogické fakulty University Karlovy telefon : 267 310 706, e-mail: skola@lobkovicovo.cz, www.lobkovicovo.cz IČ:

Více

Výroční zpráva. Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2. školní rok 2011-2012

Výroční zpráva. Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2. školní rok 2011-2012 Výroční zpráva Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2 školní rok 2011-2012 Obsah Název školy str. 4 Zřizovatel str. 4 Charakteristika školy str. 4 Systém jazykové výuky str. 5 Vzdělávací cíle str. 6

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34 zpracovala: Ing. Monika Hodaňová zástupkyně ředitele školy Školská rada schválila dne: 9.10.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014. Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014. Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA - úvodní část 1. správní obvod: Praha 5 2. zřizovatel:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 1 Obsah: AB ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA - úvodní část AB 1. Přesný název školy,

Více

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Zpracoval: Mgr. Jaromír Čížek Datum 19. 11. 2010 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ A MŠ PRAHA SLIVENEC, KE SMÍCHOVU 16 ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ A MŠ PRAHA SLIVENEC, KE SMÍCHOVU 16 ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ A MŠ PRAHA SLIVENEC, KE SMÍCHOVU 16 ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1 1. Základní údaje o škole k 30. 9. 2011 Základní škola a mateřská škola Praha Slivenec, Ke Smíchovu 16 2. Charakteristika školy

Více

2011 / 2 0 1 2 ZÁKLADNÍ ŠKO LA U ŠKO L SK É ZA HR ADY 4 P R AHA 8 - KO BYLIS Y MATEŘSKÁ ŠKO LA U ŠKO LS KÉ ZA HR ADY 8

2011 / 2 0 1 2 ZÁKLADNÍ ŠKO LA U ŠKO L SK É ZA HR ADY 4 P R AHA 8 - KO BYLIS Y MATEŘSKÁ ŠKO LA U ŠKO LS KÉ ZA HR ADY 8 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L Y Z A Š K O L N Í R O K 2011 / 2 0 1 2 ZÁKLADNÍ ŠKO LA U ŠKO L SK É ZA HR ADY 4 P R AHA 8 - KO BYLIS Y MATEŘSKÁ ŠKO LA U ŠKO LS KÉ ZA HR ADY 8 P R AHA 8 - KO BYLIS Y 2011/2012

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 2, LONDÝNSKÁ 34 IZO 047609737. Výroční zpráva

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 2, LONDÝNSKÁ 34 IZO 047609737. Výroční zpráva ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 2, LONDÝNSKÁ 34 IZO 047609737 Výroční zpráva 2011-2012 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a o hospodaření školy za rok 2011 Strana 2 Výroční zprávu schválil dne 25.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 SATALICE K Cihelně 137, 190 15 PRAHA-SATALICE IČ: 65992911 Č.j.:ZŠ 199/2014 V Praze dne 8. října 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY Zpráva o činnosti základní školy ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Více

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KVĚTNICE Motto: Škola je čas a prostor určený k žití, nikoliv k přežití. Obsah Obsah... 2 1 Identifikační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo náměstí 34 zpracovala: Ing. Monika Hodaňová zástupkyně ředitele školy Školská rada schválila dne:

Více

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám.

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽIŽKOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Obsah str. 1. Základní údaje 3 1.2. Charakteristika školy 3 1.2.1. Úplnost a velikost školy 3 1.3. Priority výchovy a vzdělávání

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy. za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva. o činnosti školy. za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola generála Františka Fajtla DFC Rychnovská 350, Praha 9 Letňany, 199 00, IČ 60 44 60 05 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Za školskou radu schválili:

Více