Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Žijeme v EU. Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Žijeme v EU. Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Žijeme v EU Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109 1

2 1. Identifikační údaje Adresa školy: Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu Jičín IZO: IČO: Ředitel školy: PaedDr. Ivan Truhlička tel. řed tel. kanc Koordinátoři: Mgr. Miloš Jenčovský Mgr. Bohumila Smolíková (již není zaměstnankyní školy) Zřizovatel: Město Jičín Žižkovo náměstí 18 MVDr. Jiří Liška Platnost od: 1. září 2007 Razítko školy a podpis ředitele: 2

3 2. Charakteristika školy Základní škola a mateřská škola Jičín, 17. listopadu 109 je škola úplná s devíti postupnými ročníky, mateřská škola má 8 tříd (196 dětí). Na prvním stupni máme zpravidla dvě až tři třídy v ročníku, na druhém stupni tři paralelní třídy. Kapacita školy je 700 žáků, letošní školní rok (2011/2012) školu navštěvuje 552 žáků. Průměrná naplněnost tříd je přibližně 24 žáků. Škola (budova z roku 1896) je situována v historickém centru města nedaleko autobusového nádraží. V minulosti se zde nacházela měšťanská škola. Generální oprava a rekonstrukce byla ukončena k Vybavení školy: Škola disponuje dvěma tělocvičnami a sportovní halou se zázemím. Máme odborné učebny chemie, přírodopisu, fyziky, tři jazykové učebny, učebnu výtvarné výchovy, učebnu pro hudební výchovu. Pro výuku praktických činností slouží školní dílna se skladem materiálu a nářadí a cvičná kuchyně. Žákům prvního i druhého stupně slouží dvě počítačové učebny s možností přístupu na Internet. Provozujeme školní družinu a odpolední volnočasové aktivity. Žáci mají k dispozici také knihovnu. Učitelský sbor, složený z kvalifikovaných mladých i zkušených pedagogů, má 33 členů. Na 1. i 2. stupni ZŠ je velmi dobrá aprobovanost vyučujících, v předmětech český jazyk, matematika, chemie, přírodopis, dějepis, hudební výchova a tělesná výchova je stoprocentní. Ve školní družině pracuje 6 kvalifikovaných vychovatelek. Máme zkušenosti s integrací postižených dětí, kterým pomáhají zaškolené pedagogické asistentky. Ve škole pracují poradkyně pro volbu povolání a preventistka sociálně patologických jevů. Charakteristika žáků Naši školu navštěvují nejen žáci z Jičína, ale i z téměř 70 okolních obcí. Z celkového počtu žáků dojíždí téměř polovina. V posledních letech vzděláváme i děti cizích státních příslušníků. Máme zkušenosti s integrací žáků se specifickými poruchami učení a chování, ale i dětí s jiným zdravotním postižením. Žákovský parlament Žáci se podílejí na řízení školy prostřednictvím žákovského parlamentu, kde dávají podněty a připomínky k chodu a organizaci školy. Akce a projekty školy Na 1. stupni žáci absolvují výcvik plavání, dopravní výchovy a týdenní školu v přírodě (OSV, OČMS, DOP.vých., ENV) V rámci výuky navštěvují žáci knihovnu a divadelní představení (OSV, MDV, MKV). 3

4 Pro rodiče budoucích prvňáčků pořádáme každoročně dny otevřených dveří. Tradičně organizujeme pro žáky 6. ročníků seznamovací kurz (dle složení ročníku-děti z prvního stupně naší školy, nově příchozí z vesnických škol) a ekologický kurz, pro 7. ročníky lyžařský výcvikový kurz, žákům 8. tříd nabízíme cyklistický kurz a v 9. ročníku se žáci účastní vodáckého kurzu na raftech. Tyto kurzy stmelují třídní kolektivy, učí děti navzájem komunikovat v různých situacích a prostředích, orientovat se ve městě i přírodě, v neznámém prostředí, navzájem si pomáhat a být k sobě ohleduplní (OSV, OČMS, ENV, DOP.vých.) Projekty dotvářejí obsah vzdělávacího procesu ročníků i celé školy. Zařazované formy projektů jsou: ročníkové (krátkodobé, celoroční) a celoškolní (taktéž krátkodobé i celoroční). Příprava, realizace, výstupy a evaluace projektů zvyšují efektivitu vyučovacího procesu, motivují žáky a podporují spolupráci všech pedagogů a žáků. Navazujeme na úspěšné projekty z minulých let, uskutečněné ve spolupráci s Muzeem, popř. jinými institucemi- např. Cestička do školy, Protektorat Böhmen und Mähren & my, Mozart, Valdštejn aj. V rámci postupného nabíhání ŠVP v jednotlivých ročnících jsme zorganizovali celoroční projekt Žijeme v EU, do kterého se zapojili žáci celé školy (VDO, MKV, MDV) Možnost vyzkoušet i jiné metody práce měli žáci v projektu Zachytit zmizelé (MDV) Tradičně pořádáme pěveckou soutěž Slavíček, ekologický Den Země (ENV), který má pokaždé trochu jinou podobu, Den s lesníkem (ENV), tematicky zaměřené exkurze, jazykové vzdělávací zájezdy (MKV). Žáci se účastní olympiád, sportovních a dovednostních soutěží. Spolupracujeme s regionálním muzeem, městskou knihovnou, K- klubem, úřadem práce, Policií ČR a jinými institucemi. Všechny volnočasové aktivity vedou žáky k smysluplnému využití volného času a jsou součástí protidrogové prevence a prevence sociálně patologických jevů. Aktuální nabídka kroužků je zveřejňována na webových stránkách školy a pro žáky je vyvěšena na informační tabuli ve škole. Školská rada, která pracuje od roku , má 12 členů a její složení je také uvedeno na webových stránkách. Rodiče jsou o dění ve škole informováni prostřednictvím žákovských knížek, na pravidelných schůzkách a konzultacích, kde mají také možnost vyjádřit své připomínky, nápady a podněty. V případě potřeby je možno sjednat individuální konzultace kdykoli v průběhu školního roku. Pravidelné konzultační hodiny nabízí také výchovná poradkyně (viz žákovská knížka nebo webové stránky). Všední školní život mohou zájemci z řad rodičů či budoucích žáků vidět během Dne otevřených dveří. 4

5 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program klade důraz na všestranný rozvoj osobnosti. Chceme rozvíjet takové znalosti, dovednosti a návyky, které žáci budou moci dobře uplatnit v životě a v dalším vzdělávání. Navazujeme tak na dobrou pověst naší školy v přípravě žáků na další studium. Ale nechceme preferovat jen intelektuální nadání. Chceme rozvíjet i talent sportovní, hudební, estetický, manuální. Důležitou úlohu v této oblasti plní činnost školní družiny, široká nabídka zájmových útvarů a organizování ročníkových a předmětových akcí (tematické zájezdy, kurzy, exkurze, projekty apod) v průběhu celého školního roku. Snažíme se používat efektivní metody vedoucí k vytváření schopnosti samostatně a tvořivě myslet, rozhodovat se, spolupracovat při řešení problémů, vyhledávat a třídit informace, formulovat a obhajovat své názory. K tomu využíváme práci v homogenních i heterogenních skupinách, zadávání problémových úkolů, experimentální činnost, soutěže. Žáci zpracovávají referáty a seminární práce, pracují s laboratorní technikou, v dílně, cvičné kuchyni, na školním pozemku. Pro děti je důležitý život ve vrstevnické skupině, ve které jsou zastoupeni jedinci s různými vlastnostmi, vlohami a názory. Tím se učí respektovat druhé, vyjadřovat a obhajovat své názory a dobře se uplatnit v životě. Proto nevytváříme specializované třídy, ale v něktrých předmětech vytváříme skupiny podle dosahovaných výsledků, zájmu nebo nadání. Velký význam má i prožitek úspěchu, proto zadáváme a hodnotíme některé úkoly diferencovaně. To dává šanci i dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Pro budoucí život v EU je nezbytná znalost cizích jazyků.již od roku 2000 nabízí naše škola rozšířenou výuku jazyků. V této tradici pokračujeme. V první a druhé třídě nabízíme výuku základů angličtiny. Tato výuka navazuje na hodiny jazyka v mateřské škole a je realizována formou kroužků, kde se žáci hravou metodou připravují na pravidelnou výuku jazyka. Od třetího ročníku nabízíme možnost volby mezi anglickým a německým jazykem. Pro žáky, kteří si ve třetí třídě zvolili německý jazyk, je od šestého ročníku zařazena povinná výuka angličtiny. Žáci, kteří si jako první cizí jazyk zvolili angličtinu, mají možnost se rozhodnout, zda si druhý cizí jazyk zvolí od šestého, nebo až od osmého ročníku. Mohou si vybírat z jazyků: německého nebo ruského. V případě dostatečného počtu žáků, kteří si nezvolili druhý cizí jazyk ani od osmého ročníku, škola nabídne jiné volitelné předměty. Nedílnou součástí ŠVP jsou průřezová. Některá z nich prostupují celým vzděláváním a jsou uvedena v charakteristikách jednotlivých předmětů, jiná jsou natolik specifická, že jsou zařazena do tabulek učebních osnov. Také strategie k dosahování klíčových kompetencí jsou součástí charakteristiky předmětů. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami považujeme žáky se specifickými poruchami učení, žáky se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním, žáky z kulturně odlišného prostředí, ale také žáky talentované a mimořádně nadané. Předpokladem kvalitní výuky těchto žáků na naší škole je pět učitelů s aprobací 5

6 rozšířenou o speciální pedagogiku a několik asistentek pro nápravu dyslexie, dysortografie a dalších poruch učení. Kvalifikovaně můžeme poskytovat také logopedickou péči. Žákům s nedostatečnou znalostí češtiny se mohou věnovat dvě učitelky speciálně vyškolené pro výuku českého jazyka cizinců. Škola prozatím nemá bezbariérový přístup. Pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami vytváříme individuální vzdělávací plány (IVP). IVP vychází z vyšetření a doporučení pedagogicko-psychologické poradny (PPP) a ze ŠVP a respektuje potřeby žáka. Péče o žáky s vývojovými poruchami učení(vpu) na 1. stupni je žák zařazen do pravidelné dyslektické péče, na 2. stupni je žákům poskytována zvýšená individuální péče, při zadávání úkolů a prověřování znalostí je přihlíženo k VPU. dyslektická asistentka spolupracuje s vyučujícími všech předmětů, ve kterých se porucha projevuje žáci využívají speciálních pomůcek (bzučák, speciální materiály pro výuku a procvičování, PC programů žákům s logopedickými vadammi je věnována péče již v MŠ, při zápisu do 1. třídy je v případě potřeby doporučena návštěva logopeda Péče o žáky se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním pro žáky dlouhodobě nemocné je vypracováván IVP škola spolupracuje s rodiči, lékaři, psychology a pracovníky PPP u žáků se sociálním znevýhodněním škola spolupracuje s pracovníky odboru sociální péče, kurátory, policií Péče o žáky z kulturně odlišného prostředí žákům s nedostatečnou znalostí českého jazyka se věnují speciálně proškolené učitelky (viz výše) žáci mohou být zařazeni do nižšího ročníku, po dobu aklimatizace nemusí být klasifikováni (dle IVP) žákům je věnována zvýšená individuální péče Péče o žáky talentované a mimořádně nadané škola vyhledává a rozvíjí talent (viz např. výuka cizích jazyků, volitelné předměty, kroužky) v rámci výuky je prováděna vnitřní diferenciace žáci jsou zapojováni do soutěží, olympiád, do českých a mezinárodních projektů škola nabízí také bohatou mimoškolní činnost ve vyšších ročnících probíhá příprava k přijímacím zkouškám zvlášť talentovaní žáci mohou na základě komisionální zkoušky přeskočit ročník 4. Školní učební plány Hodinové časové dotace 1.STUPEŇ 6

7 Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Dis. čas. dot. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cizí jazyk Min. čas. dot. Matematika a její aplikace. Matematika Informační technologie Člověk a jeho svět. a komunikační Základy práce s počítačem Prvouka Přírodověda Vlastivěda Umění a kultura Hudební výchova ,5 1,5 Výtvarná výchova ,5 1, Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti Průřezová Disponibilní časová dotace 14 Celková povinná časová dotace P Poznámky pro tab.dotací pro 2.stupeň: Volitelné předměty žáci si zvolí v 6. a 7.roč. buď Seminář nebo 2.cizí jazyk... *od roč. => 1hod. M půlená střídání po týdnu, od škol.roku 2013/2014 druhý cizí jazyk povinný Hodinové časové dotace 2.STUPEŇ 7

8 Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Disp.čas. dot.ace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cizí jazyk Matematika a její aplikace. Matematika * 3 15 Informační a komunikační technologie Základy práce s počítačem Min.čas. dot.ace Člověk a společnost Dějepis , 1hod Základy společenských věd z vých. ke zdrav. Člověk a příroda Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis 1 (2 ) Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Výchova ke zdraví 1hod do Př, 1hod do ZSV - 10 Člověk a svět práce Tělesná výchova Pracovní činnosti Práce s laboratorní technikou Volitelné předměty Seminář přírodovědný a společenskovědní cizí jazyk Etická výchova Ekologie Informatika Seminář Čj - M (5 ) hod z vých. ke zdraví 3 Průřezová P Celková povinná časová dotace

9 5. Učební osnovy 1. STUPEŇ ZŠ Český jazyk a literatura na 1. stupni Charakteristika předmětu Vzdělávání v předmětu Český jazyk a literatura směřuje k ovládnutí základních jazykových projevů pro dorozumívání v ústní i písemné podobě k osvojování a rozvíjení čtenářských schopností vede k využívání různých zdrojů informací př.slovníky, encyklopedie, katalogy pro rozšiřování dovedností potřebných pro další vývoj Vyučovací předmět Český jazyk a literatura je úzce spjat s ostatními vyučovacími předměty. V předmětu se realizují tematické okruhy průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova. Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících v 1. ročníku 9 hodin týdně 3 složky: 1. Komunikační a slohová výchova 2. Jazyková výchova (chápat slohová sdělení př.číst, kultivovaně psát) 3. Literární výchova Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Kompetence k učení učitel vede žáky k nácviku stálému zdokonalování čtení učitel vytváří podmínky pro získávání dalších informací potřebných k práci učitel stanovuje dílčí vzdělávací cíle v pravopisu žáci jsou motivováni k aktivnímu zapojování se do vyučovacího procesu Kompetence k řešení problémů žáci navrhují různá řešení problémů, dokončují úkoly a zdůvodňují své závěry žáci si vzájemně radí a pomáhají učitel hodnotí práci žáků způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok Kompetence komunikativní učitel vede žáky k výstižnému projevu - v písemné i ústní podobě 9

10 žáci dokáží prezentovat své myšlenky a názory využití informačních prostředků pro komunikaci s okolním světem učitel organizuje práci ve skupinách, aby žáci spolupracovali při řešení problémů v týmu učitel vede žáky k prezentaci svých myšlenek a názorů a vzájemnému respektu učitel vytáří příležitosti pro relevantní komunikaci mezi žáky, pěstuje dobré mezilidské vztahy žáci respektují pokyny pedagogů učitel podporuje samostatný rozvoj, podporuje sebedůvěru žáka, aby dosáhl sebeuspokojení a sebeúcty Kompetence občanské učitel využívá literatury naučné i vědecké k vytváření postoje k přírodě, k životnímu prostředí, odmítá tlak a násilí žáci zvládnou komunikaci i ve vyhraněných situacích, chápou společenské normy, práva a povinnosti pro žáky s postižením jsou k dispozici vhodně přizpůsobené pracovní materiály respektuje a chrání kulturní a historické tradice a dědictví, aktivně se zapojuje do kulturního dění Kompetence pracovní učitel vede žáky k organizování a plánování učení učitel se zajímá, jak žákům vyhovuje jeho způsob výuky učitel požaduje dodržování dohodnuté kvality, postupů, termínů a vymezených pravidel učitel kontroluje dodržování bezpečnosti při práci, ochraňuje zdraví dětí, využívá zkušeností a rozvíjí aktivní přístup k činnostem 10

11 Český jazyk a litreratura - mluvnice 1. ročník Výstup Učivo Mezipředmětové Žák zná jednotlivá písmena tiskací a psací, malá a velká, umí jednotlivá písmena a hlásky, správně přečíst, vyslovit a napsat umí skládat slabiky, čte slabiky, slova, tvoří jednoduché věty hlasitě čte jednoduché věty se správnou intonací rozumí přečtené větě, dokáže ji opakovat správně sedí při psaní rozlišuje psací a tiskací písmena umí napsat psací písmena velké a malé abecedy umí napsat slabiky, jednoduchá slova a věty dokáže přepsat tiskací písmo do psací podoby dokáže psát diktát jednotlivých slov a vět umí tvořit smysluplné věty dokáže dramatizovat jednoduchý text dokáže vyprávět pohádky a příběhy podle obrázkové osnovy naučí se zpaměti básničku (min. 4 verše) dokáže básničku recitovat 2. ročník Jazyková komunikace písmena a hlásky čtení psaní vyjadřovací schopnosti VDO občanská společnost a škola výchova k demokratickému myšlení v rámci třídního kolektivu - výchova k samostatnosti, k sebe kritice a odpovědnosti EGS Evropa a svět nás zajímá rozvoj jazykových dovedností, poznání evropských kultur ENV- lidské aktivity a problémy životního prostředí, vztah člověka k prostředí Výstupy Učivo Mezipředmětové 11

12 Výstupy Učivo Mezipředmětové Žák respektuje základní komunikační pravidla rozhovoru porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči výběr vhodných komunikačních prostředků a výrazů zdvořilostní obraty komunikační situace: omluva, žádost, vzkaz, zpráva dialog, mluvčí x posluchač rozvíjení znělého hlasu nácvik přiměřeného tempa řeči a správného dýchání volí vhodné verbální i neverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích zvládá základní hygienické návyky spojené s psaním píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh členění jazykového projevu dodržování hygienických návyků správného psaní dbá na úhledný a plynulý písemný projev vypráví pohádky spojování obsahu textu s ilustracemi Jazyk Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky porovnává a třídí slova podle zobecněného významu děj, věc, okolnost, vlastnost rozlišuje některé slovní druhy v základním tvaru hláskové stavba slov nauka o slově třídění slov seznamování se s některými slovními druhy ohebné a neohebné slovní druhy užívá v mluveném projevu správné význam slov 12

13 Výstupy Učivo Mezipředmětové gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky Čtení Žák odůvodňuje a píše správně: (i,í/y,ý) po tvrdých a měkkých souhláskách slova se skupinami dě-tě-ně-bě-pěvě-mě slova s ú/ů velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenovávání čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti souvislý mluvený projev věta a souvětí spojky spojovací výrazy druhy vět podle postoje mluvčího znalost správného pravopisu dle očekávaného výstupu reprodukce textu přednes básně volná reprodukce textu dramatizace pohádky četba uměleckých a populárních textů s důrazem na upevňování čtenářských dovedností a návyků - poslech četby z CD - video - Vánoce - Velikonoce - divadelní představení -. využití maňásků - výtvarný doprovod, ilustrace - třídní knihovnička - městská knihovna - odebírání dětských časopisů 13

14 3. ročník Výstup Učivo Mezipředmětové Zdokonaluje se v plynulém a výrazném čtení umí číst potichu i předčítat nahlas orientuje se v textu využívá četbu jako zdroj poznatků čte a porozumění umí reproduktovat text zná obojetné souhlásky zná vyjmenovaná slova a jejich pravopis rozpozná znělé a neznělé souhlásky uvnitř slova osvojujuje si pravopis znělých a neznělých souhlásek Čtení vyjmenovaná slova znělé a neznělé souhlásky MKV kult. diference - vlastní kulturní zakotvení, spisovatelé, básníci pozná podstatné jméno umí určit rod, číslo, pád podstatného jména rozlišuje názvy obcí a ulic a správně je píše pozná sloveso umí určit osobu, číslo a čas sloves určí slovní druhy předložky a spojky pozná předložky a umí je napsat s podst. jm. podstatná jména slovesa ostatní slovní druhy Prv soutěž skupin (návštěva města) Lit inprovizace a dramatizace sloves Tv- hry s řazením zná příklady slov souznačných a protikladných a umí je použít ve větě umí abecedu umí řadit slova podle abecedy 4. ročník slova souznačná a protikladná abeceda Výstupy Učivo Mezipředmětové rozlišuje větu jednoduchou a Opakováni učiva 3.ročníku Učebnice Altev

15 Výstupy Učivo Mezipředmětové souvětí věta-souvětí PS-Nová škola Brno rozpoznává a porovnáná významy slov rozlišuje slova s citovým zabarvením a chápe jejich funkci rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary, rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a dbá na správnou komunikaci určuje slovní druhy uceluje si učivo o měkkých, tvrdých a obojetných souhlásek, poznává psanou podobu znělých a neznělých souhlásek využívá znalost abecedy k praktickým činnostem Rozlišuje ve slově, část předponovou, příponovou a koncovku hledá a poznává slova příbuzná postupně zvládá psaní i/y ve slovech po objetných souhláskách hledá a dotváří slova příbuzná uvědoměle postupuje při určování slovních druhů Poznává sloveso v neurčitém tvaru, zvratné sloveso, sloveso v jednoduchém i složitém tvaru určuje osobu, číslo a čas u sloves poznává skloňování podstatných jmen podle vzorů a snaží se je používat v praxi určuje pád, číslo a vzor u podst. jmen seznamuje se s pojmy podmět, přísudek, učí se respektovat shodu přísudku s podmětem význam slov slova s citovým zabarvením slova spisovná a nespisovná slovní druhy slabika-hláska-písmeno abeceda Stavba slova kořen slova, část předponová, část příponová slova příbuzná Vyjmenovaná slova práce se skupinami slov s y/ý uvnitř slov slovní druhy Slovesa-neurčité (infinitiv) -slovesa zvratná -jednoduché a složené tvary sloves -časování sloves Podstatná jména skloňování PJ rodu středního skloňování PJ rodu ženského skloňování PJ rodu mužského jmenné kategorie Stavba věty jednoduché -základní skladební dvojice -shoda přísudku s podmětem Pravidla čes.pravopisu Encyklopedie apod. Doplňující literatura - PS Nová škola Brno 15

16 Výstupy Učivo Mezipředmětové odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí 5. ročník rodu středního, ženského, mužského souvětí Výstupy Učivo Mezipředmětové Žák poznává stavbu slova, tvoří nová slova, vytváří si vztah k jazyku chápe vztahy při odvozování slov českém jazyce poznává psaní předpon roz-, bez-, od-, nad-, pod-, před-, ob-, v-, z-, s-, vz- porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová chápe smysl slov s citovým zabarvením opakuje si nabyté vědomosti ze 4.ročníku určuje mluvnické kategorie u sloves prvotně se seznamuje se slovesným způsobem a procvičuje tvary podmiňovacího způsobu vyledává různé druhy podmětů, užívá podmětu několikanásobného ve větách určuje základní větné členy osvojuje si shodu přísudku s podmětem seznámí se se základními pravidly pravopisu Opakování učiva 4.ročníku stavba slova odvozování slov předponami a příponami slovotvorný základ slova příbuzná - kořen slova pravopis předpon a předložek pravopis přípon Význam slov slova jednoznačná a mnohoznačná slova s citovým zabarvením slova protikladná, souznačná, souřadná slova významem nadřazená a podřazená Slovní druhy(ohebné) slovesa - osoba, číslo, čas slovesný způsob -oznamovací -rozkazovací -podmiňovací Skladba - základní větné členy podmět - holý, rozvitý, několikanásobný, nevyjádřený přísudek - holý, rozvitý, několikanásobný shoda přísudku s podmětem shoda přísudku s několikanásobným podmětem 16

17 Výstupy Učivo Mezipředmětové Žák si prohlubuje učivo o podst. jménech seznamuje se s novými vzory předseda soudce seznamuje se s pravidly pravopisu psaní přídavných jmen rozšiřuje si poznatky v učivu o přídavných jménech, zájmenech, číslovkách správně užívá tvary zájmen v dopisech Slovní druhy (ohebné) podstatná jména - rod, číslo, pád, vzor vzory rodu mužského vzory rodu ženského vzory rodu středního přídavná jména charakteristika skloňování příd. jmen tvrdých skloňování příd. jmen měkkých skloňování příd. jmen přivlastňovacích Zájmena druhy sloňování Ty, Vy, Tvůj, Váš v dopisech číslovky význam druhy skloňování opakuje učivo z nižších ročníků Slovní druhy neohebné příslovce předložky spojky částice citoslovce Český jazyk a literatura sloh ročník Výstupy Učivo Mezipředmětové Žák vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku, psaní SMS, , Scype - reklama adresa píšeme babičce pravidla dialogu MDV rozpoznává manipulaticní porovnání názorů, tolerance MDV 17

18 Výstupy Učivo Mezipředmětové komunikaci v reklamě. řešení konfliktních situací - fungování a vliv medií ve společnosti píše správně obsahově i formálně jednoduché komunikační žánry sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti pracuje ve skupině na vytvoření menšího inscentačního tvaru a využívá přitom různých výrazových prostředků prezentuje inscenační tvar před spolužáky a na základě sebereflexe a reflexe spolužáků a učitele na něm dále pracuje sleduje a hodnotí prezentace svých spolužáků. užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je odměňuje pracuje s pravidly hry a jejich variacemi,dokáže vstoupit do role a v herní situaci přirozeně a přesvědčivě jednat orientace v textu členění na odstavce pravidla sestavování osnovy členění příběhu dramatická situace příběh, řazení situací v časové následnosti rozmanité spojovací výrazy herní dovednosti, vstup do role sociálně komunikační dovednosti dodržování pravidel hry OSV - morální rozvoj -hodnoty, postroje, praktická etika 18

19 Český jazyk a literatura čtení ročník Výstupy Učivo Mezipředmětové Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenává posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého komunikačního záměru. rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační situace rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma rozlišuje různé typy uměleckých textů při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární literání pojmy uvědomělé plynulé čtení přiměřeně náročných textů tiché čtení s porozuměním vyhledávání klíčových slov, pozorné vnímání podrobností a hledání jejich významu v celku. orientace v textu. vystižení jádra sdělení orientace v naučných textech přiměřených věku čtení vět, frázování, síla a barva hlasu spisovná, hovorová a nespisovná mluva spisovné tvary slov v psaném a mluvném projevu zážitkové čtení a naslouchání nalézání příčin věcí a porozumění jim tvořivé činnosti s literárním textem, volná reprodukce, dramatizace textu, ilustrace k přečtenému, vystižení děje vlastní tvorba na libovolné téma druhy a žánry dětské literatury spisovatelé, básníci literatura umělecká a věcná literatura v proměnách času lidová slovesnost projevuje somatické dovednosti a literární pojmy: MKV 19

20 Výstupy Učivo Mezipředmětové kombinuje je za účelem vyjádření vnitřních stavů a emocí vlastních i určité postavy přirovnávání, básnické výrazy, přenesené výrazy, zastaralé výrazy verš, rým psychosomatické dovednosti (práce s dechem, správné tvoření hlasu, držení těla, verbální a neverbální komunikace) Cizí jazyk Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Výuka cizího jazyka probíhá ve třídách dělených do skupin. Důraz je kladen především na získání komunikačních dovedností. Předmět směřuje k tomu, aby v běžných životních situacích byli žáci schopni komunikovat s cizincem a hovořit s ním o jednodušších tématech. Zároveň musí porozumět textu, který odpovídá jeho stupni vývoje. Žák je zároveň schopen napsat dopis, příp. komunikovat pomocí elektronických médií. Žák se samostatně orientuje v jazykových příručkách, slovnících, na internetových stránkách. V cizím jazyce se rovněž žáci seznamují s reáliemi zemí, odlišnostmi jejich obyvatel. Obsahem předmětu je tedy naplňování očekávaných výstupů stanovených Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Využívají se metody a formy práce založené na samostatné práci žáka i na spolupráci žáků ve skupinách, žáci se vzájemně učí, prezentují své práce, řeší problémové úkoly. Ve výuce jsou využívány všechny dostupné možnosti a formy práce, které zvyšují motivaci žáků učit se cizímu jazyku soustavně a dlouhodobě (korespondence, práce s časopisy, vzdělávací a poznávací zájezdy, krátkodobé i dlouhodobé projekty, práce s internetem...). Snahou je docílit, aby se žák dokázal racionálně sebehodnotit a znal kritéria hodnocení. Výuka začíná od třetího ročníku a na prvním stupni je zaměřena na osvojení základní slovní zásoby v její mluvené podobě. Návaznost na MŠ je zajištěna v první a druhé třídě formou kroužků. Děti jsou hravou formou zapojovány do krátkodobých projektů, je kladen důraz na propojení různých činností (hry, krátké básničky, písničky, rytmické prvky, výtvarné zpracování, dramatická výchova...). Žáci si začínají osvojovat i grafickou formu jazyka, stavbu věty, práci s textem. Předmět má ve třetí třídě časovou dotaci tři hodiny, va čtvrté a páté třídě čtyři hodiny týdně. 20

21 Po pátém ročníku žák ovládá jazyk na úrovni A1. Podle zvolených výukových činností naplňujeme v průběhu ročníku cíle především těchto průřezových témat: Osobnostní a sociální výchova OSV Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech EGS Multikulturní výchova MKV Enviromentální výchova ENV Mediální výchova MDV V tabulacích učebních plánů v jednotlivých ročnících jsou konkretizována jen ta, která jsou v daném okruhu nejčastěji a nejmarkantněji realizována. SPOLEČNÝ EVROPSKÝ REFERENČNÍ RÁMEC ZAČÁTEČNÍK A1 Rozumí známým výrazům z každodenního života a základním frázím zaměřeným na uspokojování konkrétních potřeb a umí je také používat. Umí představit sebe a ostatní a klást jiné osobě otázky například o tom, kde žije, o lidech, které zná, a o věcech, které má, a sám na podobné otázky také odpovídat. Dokáže se jednoduchým způsobem domluvit za předpokladu, že druhá osoba mluví pomalu a zřetelně a je připravena pomoci. Poslech Rozumí slovům a jednoduchým větám jednoduchým pokynům a otázkám, které se týkají jeho samotného, a také rodiny a bezprostředního konkrétního okolí, mluví-li lidé pomalu a zřetelně, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu. Rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici vizuální oporu. Čtení Rozumí známým názvům, slovům a velmi jednoduchým krátkým textům z běžného života, například oznámení, plakáty nebo katalogy. Vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům. Konverzace Může jednoduchým způsobem konverzovat za předpokladu, že jeho protějšek je připraven věci opakovat v pomalejším tempu nebo je vyjádřit jinými slovy a pomůže mu formulovat to, co se pokouší říci. Může klást a zodpovídat jednoduché otázky o bezprostředních záležitostech nebo o velmi známých tématech. Souvislý projev Může použít jednoduché fráze a věty k tomu, aby popsal, kde žije, a lidi, které zná. Psaní Umí psát krátké, jednoduché vzkazy, například posílat pozdravy z dovolené na pohlednicích. Umí vyplnit formulář s osobními údaji (jméno, národnost, adresa atd.), například při registraci v hotelu. Anglický jazyk 21

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel Ročník: I. - vytváří si názoru představu o čísle 5, 10, 20 - naučí se vidět počty prvků do 5 bez počítání po jedné - rozpozná a čte čísla 0 5 - pozná a čte čísla 0 10 - určí a čte čísla 0 20 Číselná řada

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Matematika úprava platná od 1. 9. 2009

Matematika úprava platná od 1. 9. 2009 Matematika úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace se realizuje v předmětu Matematika po celou dobu školní docházky. Na 1. stupni

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Matematika a její aplikace - 1. ročník

Matematika a její aplikace - 1. ročník Matematika a její aplikace - 1. ročník počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 20 užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

Více

Vyučovací předmět probíhá ve všech ročnících. V 1. ročníku se vyučují 4 hodiny matematiky týdně, v 2. 5. ročníku po 5 hodinách.

Vyučovací předmět probíhá ve všech ročnících. V 1. ročníku se vyučují 4 hodiny matematiky týdně, v 2. 5. ročníku po 5 hodinách. 5.2 Oblast: Předmět: Matematika 5.2.1 Obor: Charakteristika předmětu matematika 1. stupeň Matematika tvoří základ vzdělávacího působení v základní škole. Vede žáky k získávání matematických pojmů, algoritmů,

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 5. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace Využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Příloha k ŠVP Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4, příspěvková organizace

Příloha k ŠVP Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4, příspěvková organizace Učební plán Poznámky k učebnímu plánu 1. stupně: Disponibilní hodiny byly na 1. stupni využity na posílení výuky předmětu Matematika a její aplikace (2) a také předmětu Člověk a jeho svět (2). Anglický

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Spočítá prvky daného konkrétního souboru do 6., Zvládne zápis číselné řady 0 6 Užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti Numerace v oboru 0 6 Manipulace s předměty, třídění předmětů do skupin. Počítání

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Žák cvičí prostorovou představivost Žák využívá při paměťovém i písemném počítání komutativnost i asociativní sčítání a násobení Žák provádí písemné početní operace v oboru Opakování učiva 3. ročníku Písemné

Více

Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Číslo a početní operace - využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Počet hodin : 165 Učební texty : H. Staudková : Matematika č. 7 (Alter) R. Blažková : Matematika

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 5. ročník Učební texty : J. Justová: Alter-Matematika, Matematika 5.r.I.díl, 5.r.

Více

MATEMATIKA. MATEMATIKA průřez.téma + MP vazby. vzdělávací oblast: vzdělávací obor: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE

MATEMATIKA. MATEMATIKA průřez.téma + MP vazby. vzdělávací oblast: vzdělávací obor: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE + MP vazby 1. Obor přirozených čísel - používá čísla v oboru 0-20 k modelování reálných situací.- práce s manipulativy - počítá předměty v oboru 0-20, vytváří soubory

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 5. - MATEMATIKA Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Matematika a její aplikace Matematika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata,

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata, 5.1.2.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata, Zná číslice 1 až 20, umí je napsat a

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku.

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku. Příloha č.5 Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : Předmět Německý jazyk je vyučován v šestém až devátém ročníku druhého stupně jako volitelný

Více

Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola. Dodatek č. 5 Matematika a její aplikace Matematika 2. období (4. a 5.

Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola. Dodatek č. 5 Matematika a její aplikace Matematika 2. období (4. a 5. Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola Dodatek č. 5 Matematika a její aplikace Matematika 2. období (4. a 5. ročník) Č.j.: ZS-KT-CAP-301/2013 Schváleno ped. radou dne 19. 6. 2013 Platné

Více

V předmětu Matematika je realizován obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, oboru Matematika a její aplikace.

V předmětu Matematika je realizován obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, oboru Matematika a její aplikace. MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Matematika je realizován obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, oboru Matematika a její aplikace. Žáci v ní mají získat početní

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Žák: - ovládá plně

Více

Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace MATEMATIKA Cíle vzdělávací oblasti Charakteristika výuky

Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace  MATEMATIKA Cíle vzdělávací oblasti Charakteristika výuky Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace MATEMATIKA Cíle vzdělávací oblasti Osvojovat si základní matematické pojmy na základě aktivních

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Komunikační a slohová výchova Čtení plynulé tiché i hlasité, s porozuměním, zážitkové Naslouchání praktické, věcné ZÁŘÍ 13 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 3. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň)

Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň) Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení anglický jazyk jako důležitý cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností poskytuje jazykový základ

Více

MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Matematika poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě a umožňuje tak získávat matematickou gramotnost. Žáci získávají početní

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Platné pro: školní rok 2011/2012 2., 3. ročník školní rok 2012/2013 2., 3., 4.

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Učební texty : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 2. ročník Mgr. M. Novotný, F. Novák: Matýskova matematika 4.,5.,6.díl

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA Časové, organizační a obsahové vymezení Ve všech předmětech platí stejná časová dotace jako pro žáky bez integrace. Žáka zapojujeme do všech činností a práce

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.1.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace PŘEDMĚT: Anglický jazyk ROČNÍK: 3. Umí pozdravit, rozloučí se, představí se, osloví osobu, vyjádří souhlas a

Více

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník)

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce českého jazyka a literatury v prvním období (1. 3. ročník) klademe důraz na výuku čtení a psaní. Tyto složky jsou pro žáky prvotní

Více

Matematika 1.ročník str. učivo -témata číslo a početní operace geometrie Závislosti, vztahy a práce s daty

Matematika 1.ročník str. učivo -témata číslo a početní operace geometrie Závislosti, vztahy a práce s daty Matematika 1.ročník str. učivo -témata číslo a početní operace geometrie Závislosti, vztahy a práce s daty přirozená čísla 1 až 5 správně čte daná čísla vyhledává je na číselné ose řadí čísla lineárně

Více

6.5 Matematika 1.stupeň

6.5 Matematika 1.stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Matematika a její aplikace Matematika 6.5 Matematika 1.stupeň CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět matematika je předmět, který poskytuje

Více

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura 5. Učební osnovy 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Obor: Předmět: Charakteristika předmětu český jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor se realizuje v předmětu

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

6.39 Německý jazyk. Jazyk a jazyková komunikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Cizí jazyk VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:

6.39 Německý jazyk. Jazyk a jazyková komunikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Cizí jazyk VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk 6.39 Německý jazyk CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Německý jazyk je předmět, který jeho postupným osvojováním ţákovi

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník) Charakteristika předmětu V tomto období shrnujeme a prohlubujeme vědomosti žáků ve všech oblastech jazykového vzdělávání na základní škole. K tomu jsou využívány

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.6. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk je součástí

Více

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 6. ročník Září Opakování učiva Obor přirozených čísel do 1000, početní operace v daném oboru Čte, píše, porovnává čísla v oboru do 1000, orientuje se na číselné ose Rozlišuje sudá a lichá

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově Český jazyk a literatura - 1. ročník Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nedbalou výslovnost říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace OSV sebepoznání a sebepojetí (sebekontrola při výslovnosti)

Více

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 4. ročník Čas.plán Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Opakování učiva 3. ročníku Počítaní do 20 Sčítání a odčítání do 20 Násobení a dělení číslem 2 Počítání

Více

časová dotace: 1. až 3. třída - 4 hodiny týdně, 4. a 5. třída 5 hodin týdně

časová dotace: 1. až 3. třída - 4 hodiny týdně, 4. a 5. třída 5 hodin týdně Výuka Matematiky je postavena na rozvíjení vlastních zkušeností žáků a na jejich přirozeném zájmu, přirozené schopnosti vnímat, pozorovat a experimentovat. Žáci se matematiku učí řešením úloh a činnostmi,

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 2. období 5. ročník Počet hodin : 231 Učební texty : J. Štroblová, D. Benešová: Český jazyk pro 5. ročník

Více

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled ČJL-9-1-01 Žák odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji - 9.r.

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Osobnostní a sociální výchova abecedu - seznamuje se s rozdíly v české abecedě a anglické Rozvoj schopností poznávání

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: MATEMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Matematika je v základním vzdělávání založen především na aktivních činnostech,

Více

Český jazyk, Výtvarná výchova, Pracovní vyučování. Prv - (2. ročník): Čas Aj - (3.a 4.ročník): Čas

Český jazyk, Výtvarná výchova, Pracovní vyučování. Prv - (2. ročník): Čas Aj - (3.a 4.ročník): Čas 1.1.1. MATEMATIKA I. ST. - ve znění dodatku č.37 - platný od 1.9.2012, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, Standardů platných od 1.9.2013 a změn v RVP ZV platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 5 týdně, povinný ČaPO: Přirozená čísla do a přes 1 000 000 Žák: ČaPO: počítá do 1 000 000 - počítá po statisících, desetitisících, tisících ČaPO: čte a zobrazí číslo na číselné ose

Více

5.2. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE. 5.2.1 Matematika 1. stupeň

5.2. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE. 5.2.1 Matematika 1. stupeň 5.2. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání založena především na aktivních činnostech, které jsou typické pro práci s matematickými objekty a

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Zdravá škola pro každého č.j. ZSG 383/2009 Škola: Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Ředitelka školy: Mgr. Květoslava

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - pozdraví a představí se - rozliší a označí základní barvy - pojmenuje členy rodiny - uvede základní části domu - pojmenuje základní školní pomůcky - pojmenuje některé oblíbené sporty - popíše

Více

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy . Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 4. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas - rozlišuje podstatné

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení

Více

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje Anglický jazyk 6. ročník Čte nahlas plynule a foneticky GB, USA, AUSTRALIE OSV správně texty přiměřeného rozsahu důležité zeměpisné údaje EGS MDV MKV Rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích, v textech

Více

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí

Více

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cílem je získávání zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k

Více

Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání založena především na aktivních činnostech, které jsou typické pro práci

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 3. 5. ročník

ANGLICKÝ JAZYK. 3. 5. ročník Charakteristika předmětu ANGLICKÝ JAZYK 3. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, poskytuje žákům jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě. Proniká

Více

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí VZDĚLÁVACÍ OBOR: DALŠÍ CIZÍ JAZYK Německý jazyk Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Další cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Žáci

Více

Tematický plán učiva. Předmět : Matematika a její aplikace Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová

Tematický plán učiva. Předmět : Matematika a její aplikace Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová Tematický plán učiva Předmět : Matematika a její aplikace Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová 1. Používá čtení a psaní v číselném oboru 0 1 000 000. 2. Rozumí lineárnímu uspořádání

Více

ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník)

ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník) ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce Českého jazyka v 2. období žáci opakují a prohlubují své znalosti z 1. období. V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakovat učivo min. roč. Pozná kořen, předponu, příponu, koncovku. Vyhledá a tvoří slova příbuzná. SLOH: Vypravuje o prázdninách, sestaví osnovu,

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika Období: 1. - 2. období Počet hodin ročník: 0 0 0 0 33 Učební texty: 1 1. 2. období

Více

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy.

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy. Předmět: MATEMATIKA Ročník: PRVNÍ Měsíc: učivo:. ZÁŘÍ Úvod k učivu o přirozeném čísle. Numerace do 5, čtení čísel 0-5. Vytváření souborů o daném počtu předmětů. Znaménka méně, více, rovná se, porovnávání

Více

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 138 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 1. stupeň CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 5 týdně, povinný ČaPO: Sčítání a odčítání s přechodem přes desítku Žák: ČaPO: sčítá a odčítá v oboru do 20-ti s přechodem přes desítku - sčítání a odčítání v oboru přirozených čísel

Více

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět.

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace / Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je

Více

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Matematika se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. ročníku 4 hodiny týdně ve

Více