Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vranovice - příloha pro žáky s lehkým mentálním postižením

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vranovice - příloha pro žáky s lehkým mentálním postižením"

Transkript

1 Příloha č.2: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vranovice - příloha pro žáky s lehkým mentálním postižením 1. Charakteristika ŠVP Tato příloha byla zpracována dle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s přílohou upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením (RVP ZV LMP). Žáci, kteří z důvodu snížené úrovně rozumových schopností nemohou zvládat požadavky obsažené v RVP ZV, se vzdělávají podle této přílohy. RVP ZV a jeho příloha jsou navzájem prostupné Organizace základního vzdělávání žáků s LMP Základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením se v ZŠ Vranovice realizuje v základní škole formou individuální integrace žáka v běžné třídě. O převedení žáka do vzdělávacího programu základního vzdělávání pro žáky se zdravotním postižením rozhoduje ředitel školy na základě písemného doporučení odborného lékaře a školského poradenského zařízení, pouze s předchozím písemným souhlasem zákonného zástupce žáka. Ředitel školy informuje zákonného zástupce žáka o rozdílech ve vzdělávacích programech. 2. Pojetí a cíle základního vzdělávání žáků s LMP 2.1. Pojetí základního vzdělávání Vzhledem k tomu, že dítě s lehkým mentálním postižením dosahuje školní zralosti v pozdějším věku, než je tomu u ostatní populace, je dané skutečnosti přizpůsobeno i vzdělávání na 1. stupni, především v 1. období (1. 3. ročník). Většina dětí s lehkým mentálním postižením je opožděná z hlediska sociálního, psychického a fyzického vývoje. Přechod z rodinné péče nebo předškolního vzdělávání musí být pozvolný a postupný. S ohledem na rozdílnost rozumových schopností žáků, schopnosti učení a pracovních výsledků, je třeba přistupovat ke každému žákovi individuálně, respektovat jeho možnosti a pozitivně hodnotit každý 1

2 pokrok v rozvoji jeho osobnosti. V tomto období je tedy hlavním úkolem adaptace žáků na nové prostředí, nový styl práce a upevňování základních hygienických návyků a vytváření sociálních návyků. Základního vzdělávání na 2. stupni je zaměřeno na získávání vědomostí, rozvíjení dovedností a návyků, které žáci mohou využít ke zvýšení kvality osobního života včetně profesního uplatnění. Z tohoto důvodu je ve vzdělávacím procesu žáků s lehkým mentálním postižením, na rozdíl od vzdělávání žáků bez postižení, kladen větší důraz na rozvíjení sociálních a komunikačních schopností a na vytváření praktických dovedností. Program je koncipován tak, aby žáci v různém pásmu lehkého mentálního postižení mohli dosáhnout co nejvyšší možné úrovně osobnostních kvalit, za podpory speciálně vzdělávacích metod a díky vyváženému působení na jejich rozvoj v oblasti kognitivní, sociální, emocionální i volní. Pro vzdělávání je třeba vytvořit optimální podmínky, které vyžadují především přátelskou atmosféru a takové pracovní klima, aby žáci školu rádi navštěvovali, nebáli se případných neúspěchů a v rámci svých možností dosáhli základního vzdělání Cíle základního vzdělávání Ve vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením je možné a žádoucí naplňovat stejné cíle, které jsou uvedeny v RVP ZV, ale za podmínek uplatňování přístupů, metod a forem, odpovídajících vývojovým a osobnostním zvláštnostem žáků. Proto jsou u jednotlivých cílů naznačená možná úskalí, která je nutno mít na zřeteli, a doporučení, která by mohla napomoci dosažení daných cílů. Umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení Učení je základní podmínkou psychického vývoje žáků. Poznávací procesy žáků bývají rozvinuty na úrovni konkrétních operací, je třeba naučit žáky ustálenému postupu při osvojování učiva, dbát na jeho dodržování, častým opakováním upevňovat získané poznatky i dovednosti a formou oceňování sebemenších úspěchů žáky motivovat a přiměřeným způsobem jim prezentovat význam vzdělávání. Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů U žáků převažuje myšlení názorné a konkrétní, logické uvažování je úzce spjaté s realitou, překročení rámce konkrétní situace často nebývá možné. Úroveň rozumových schopností ve složce vědomostní je důležité u žáků soustavně systematicky rozvíjet a vytvářet dostatek příležitostí k získávání nových zkušeností a poznatků. Vést žáky k všestranné a účinné komunikaci 2

3 Dovednost komunikovat je jedním ze základních faktorů ovlivňujících úspěšnost procesu sociální integrace žáků. K získávání komunikačních dovedností je třeba důsledně využívat veškerých možností daných vzdělávacím obsahem, metodami a formami výuky podporujícími rozvoj sociálních vztahů ve třídě i osobních zkušeností a poznatků žáků. Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých Předpokladem dosahování cíle jsou vstřícné způsoby komunikace, schopnost porozumění chování a činnostem druhých, posouzení adekvátnosti vlastního chování a jednání, chápání přínosu spolupráce a jejích podmínek. Je nezbytné vytvářet dostatek prostoru k týmové práci žáků, umožnit jim zažít uspokojení ze společných výsledků a posilovat tak možnosti budoucího pracovního uplatnění. Připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako samostatné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti Požadavky je nezbytné přizpůsobit možnostem žáků a pokračovat navázáním na již zafixované jednodušší normy chování, podporovat rozvoj samostatnosti a zodpovědnosti, vědomí práv a povinností občanů a vhodným způsobem formovat hodnotovou orientaci žáků. Vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací, rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, svému prostředí i k přírodě Vhodnou stimulací lze ovlivňovat emoční procesy žáků vyjadřující jejich vztahy a postoje k okolnímu světu. Je třeba zajišťovat žákům dostatek příležitostí k získání zkušeností v činnostech, které jim přinášejí radost, uspokojení, zážitky a tím podporovat jejich psychický vývoj žádoucím směrem. Učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný Na základě pochopení základních potřeb zdravého vývoje člověka je třeba vytvářet a upevňovat poznatky a dovednosti žáků v oblasti péče o zdraví a jeho preventivní ochrany, vést žáky k pozitivnímu myšlení, k překonávání stresových situací, adekvátnímu jednání v konkrétních situacích a k organizaci denního režimu ve smyslu dodržování zdravého životního stylu. Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi Náročnost adaptace na uvedené požadavky souvisí s pomalejším přechodem žáků od pochopení norem chování k jejich praktickému uplatňování. Je třeba ve zvýšené míře zajišťovat žákům dostatek příležitostí k získávání potřebných zkušeností pro porozumění odlišnosti jiných kultur a toleranci k minoritním skupinám ve společnosti. 3

4 Pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci Při rozhodování o profesní orientaci umožnit žákům vyzkoušet si konkrétní pracovní činnosti a s pomocí odpovědných osob zvolit tu, která jim bude nejlépe vyhovovat a kterou budou zvládat. 3. Klíčové kompetence Smyslem a cílem vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením je jejich vybavení souborem klíčových kompetencí na úrovni, která je pro ně dosažitelná a umožní jim efektivně a odpovídajícím způsobem jednat v různých situacích. Osvojování klíčových kompetencí je proces dlouhodobý a složitý a postupně se vytváří v průběhu života. Úroveň klíčových kompetencí, které žáci dosáhnou na konci základního vzdělávání, nelze ještě považovat za konečnou, ale získané klíčové kompetence tvoří důležitý základ pro celoživotní učení žáka, jeho vstup do života a do pracovního procesu. Ve výčtu a obecné formulaci odpovídají klíčové kompetence stanovené v RVP ZV LMP požadavkům základního vzdělávání. Jejich vytváření musí důsledně respektovat individuální zvláštnosti, schopnosti a možnosti žáků. Klíčové kompetence nestojí vedle sebe izolovaně, různými způsoby se prolínají, jsou multifunkční, mají nadpředmětovou podobu a lze je získat vždy jen jako výsledek celkového procesu vzdělávání. Proto k jejich utváření a rozvíjení musí směřovat a přispívat veškerý vzdělávací obsah i aktivity a činnosti, které ve škole probíhají. Vzhledem ke specifickým potřebám žáků s lehkým mentálním postižením je kladen důraz především na klíčové kompetence pracovní, sociální a personální a komunikativní. V etapě základního vzdělávání jsou za klíčové považovány: kompetence k učení; kompetence k řešení problémů; kompetence komunikativní; kompetence sociální a personální; kompetence občanské; kompetence pracovní. Kompetence k učení Na konci základního vzdělávání žák: využívá vhodné naučené metody, strategie učení včetně mnemotechnických pomůcek a jiné pomocné techniky pracuje s učebnicemi, učebními materiály a učebními pomůckami poznává vlastní pokroky a uvědomuje si problémy, které mu brání v učení používá základní pojmy z různých vzdělávacích oblastí dokáže vyhledávat a využívat informace v praktickém životě 4

5 chápe obecně používané termíny, znaky a symboly uvědomuje si význam vzdělání v kontextu s pracovním uplatněním Kompetence komunikativní Na konci základního vzdělávání žák: vyjadřuje se srozumitelně v ústním projevu a umí vést dialog rozumí obsahu sdělení a přiměřeně na něj reaguje využívá tištěné informace k rozvoji vlastních vědomostí, rozumí běžně užívaným textům, záznamům a obrazovým materiálům zvládá jednoduchou formu písemné komunikace vyjadřuje své názory a postoje a umí vhodnou formou obhájit svůj názor využívá pro komunikaci běžné informační a komunikační prostředky využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi Kompetence sociální a personální Na konci základního vzdělávání žák: posiluje své sebevědomí na základě poznání a pochopení vlastní osoby má povědomí o základních mravních hodnotách v rodině i ve společnosti respektuje pravidla práce v týmu a svými pracovními činnostmi ovlivňuje kvalitu společné práce rozpoznává nevhodné a rizikové chování, uvědomuje si jeho možné důsledky navazuje a udržuje vztahy s vrstevníky, respektuje druhé lidi a snaží se upevňovat dobré mezilidské vztahy posiluje sociální chování a sebeovládání, je vnímavý k potřebám starých, nemocných a postižených lidí uvědomuje si nebezpečí možného psychického i fyzického zneužívání vlastní osoby Kompetence občanské Na konci základního vzdělávání žák: zná základní práva a povinnosti občanů, respektuje společenské normy a pravidla soužití 5

6 zvládá běžnou komunikaci s úřady chápe nebezpečí rasizmu a xenofobie chrání své zdraví, uvědomuje si význam zdravého životního stylu, podílí se na ochraně životního prostředí dokáže se chovat v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka podle pokynů kompetentních osob a uplatnit osvojené dovednosti a postupy Kompetence pracovní Na konci základního vzdělávání žák: zvládá základní pracovní dovednosti, operace a postupy, rozšiřuje své komunikační schopnosti při kolektivní práci má vytvořen pozitivní vztah k manuálním činnostem dodržuje zásady bezpečnosti, ochrany zdraví, hygieny práce, ochrany životního prostředí a společenských hodnot a uplatňuje je při pracovních činnostech pracuje podle daného pracovního postupu, návodu, náčrtu a orientuje se v jednoduché technické dokumentaci je schopen pracovní výdrže, koncentrace na pracovní výkon a jeho dokončení reálně posoudí výsledek své práce i práce ostatních má konkrétní představu o pracovních činnostech běžných profesí využívá získané znalosti a zkušenosti a vytváří si představu o možnostech svého budoucího pracovního uplatnění Kompetence k řešení problémů Na konci základního vzdělávání žák: vnímá problémové situace, rozpozná problémy a hledá nejvhodnější způsob řešení řeší samostatně běžné životní situace a přiměřeně ke svým možnostem překonává životní překážky přijímá důsledky svých rozhodnutí nenechá se při řešení problému odradit nezdarem dokáže popsat problém a svěřit se s ním, při řešení složitějších problémů požádá o radu a řídí se jí dokáže přivolat pomoc v případě ohrožení vlastní nebo jiné osoby 6

7 4. Vzdělávání žáků s LMP Žáci jsou vzděláváni na základě žádosti zákonných zástupců podle individuálních vzdělávacích plánů (IVP), které jsou zpracovány na základě školního vzdělávacího programu a vycházejí ze specifických vzdělávacích potřeb žáků. Upravují obsah, formy a podmínky jejich vzdělávání. Na sestavení IVP se podílí: třídní učitel, vyučující příslušných předmětů, zástupci poradenského zařízení, případně další odborníci. IVP schvaluje ředitelka školy. Škola dlouhodobě spolupracuje s odbornými poradenskými zařízeními pedagogicko-psychologickými poradnami a speciálním pedagogickými centry. Pokud toto pracoviště doporučí asistenta pedagoga, škola doporučení respektuje. Při sestavování IVP vycházíme z RVP ZV LMP a respektujeme individuální potřeby a možnosti žáků, které vycházejí z druhu a stupně postižení nebo znevýhodnění. Žáci se vzdělávají napříč ročníky dle svého pokroku tak, aby splňovali svůj učební plán. S žáky s LMP nejsou realizovány všechny očekávané výstupy RVP ZV. Při hodnocení žáků s LMP je kladen důraz na jejich pokrok, sestavuje plán osobního rozvoje. Dle požadavků SPC je možné žákům krátit týdenní rozsah hodin. Žáci jsou vybavováni speciálně pedagogickými pomůckami dle přidělených finančních prostředků na žáka.. 5. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah základního vzdělávání žáků s LMP je, ve shodě s RVP ZV, rozdělen do devíti vzdělávacích oblastí. Jednotlivé vzdělávací oblasti jsou tvořeny jedním vzdělávacím oborem nebo více obsahově blízkými vzdělávacími obory: Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura, Cizí jazyk) Matematika a její aplikace (Matematika a její aplikace) Informační a komunikační technologie (Informační a komunikační technologie) 7

8 Člověk a jeho svět (Člověk a jeho svět) Člověk a společnost (Dějepis, Výchova k občanství) Člověk a příroda (Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis) Umění a kultura (Hudební výchova, Výtvarná výchova) Člověk a zdraví (Výchova ke zdraví, Tělesná výchova) Člověk a svět práce (Člověk a svět práce) 6. Učební osnovy 6.1. Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace má stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Rozvíjí u žáků osvojení a správné používání ústní i písemné podoby spisovného jazyka. Žáci se učí vnímat různá sdělení, rozumět jim a reprodukovat je. Jazykový rozvoj žáků s lehkým mentálním postižením probíhá paralelně s rozumovým a emocionálním zráním. Vzdělávací oblast zahrnuje učivo zaměřené na rozvoj smyslového a citového vnímání, vyjadřovacích schopností, čtení s porozuměním, práce s literárním textem, psaní a základy jednoduché konverzace v cizím jazyce. Obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace se realizuje ve vzdělávacích oborech Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura je rozdělen do tří specifických složek: Komunikační a slohová výchova, Jazyková výchova Literární výchova. Ve výuce se vzdělávací obsah jednotlivých složek vzájemně prolíná. Komunikační a slohová výchova vede žáky k rozvíjení slovní zásoby, řečových schopností a komunikačních dovedností, k vnímání a chápání různých jazykových sdělení. Hlavním úkolem je naučit žáky správně a srozumitelně se vyjadřovat, osvojit si správnou techniku psaní, napsat krátká sdělení a číst s porozuměním. Na prvním stupni má složka komunikační a slohové výchovy samostatnou část Psaní. 8

9 Jazyková výchova se zaměřuje na osvojení a užívání mateřského jazyka v jeho mluvené i písemné podobě. Je nástrojem funkčního dorozumívání žáků. Literární výchova se zaměřuje na postupné vytváření základních čtenářských dovedností a návyků a na odpovídající reprodukci přečteného. Prostřednictvím četby se žáci seznamují se základními literárními formami a učí se rozlišovat představy od skutečnosti. Zařazení vzdělávacího oboru Cizí jazyk umožňuje žákům s lehkým mentálním postižením komunikaci v rámci integrované Evropy. Znalost základů cizího jazyka jim pomáhá překonat jazykovou bariéru při cestách do zahraničí, připravuje je k praktickému užívání jazyka, zlepšuje jejich postavení při přestupu do středního vzdělávání i při uplatnění na trhu práce, a tím zamezuje jejich společenské izolaci. Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k: rozvíjení řečových schopností, myšlení, emocionálního a estetického vnímání srozumitelnému vyjadřování se ústní i písemnou formou spisovného jazyka dorozumívání v běžných komunikačních situacích, ke sdělování názorů rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku osvojení a rozvíjení správné techniky čtení a psaní, vytváření čtenářských dovedností a čtení s porozuměním získávání základních literárních poznatků důležitých pro pochopení čteného textu zvládání orientace v textech různého zaměření k individuálnímu prožívání slovesného uměleckého díla a zájmu o literaturu získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a ke kultivovanému projevu v běžných situacích 9

10 Předmět: Český jazyk Ročník: 6. Jazyk a jazyková komunikace Zpracoval: Mgr. Ludmila Kovaříková 1./2 Čj 6. roč Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy, průřezová témata) KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ Komunikovat v běžných situacích, rozlišuje spisovný a nespisovný jazyk. Ovládat koncepci a úpravu běžných písemností (dopis, adresa, poštovní poukázka) Sestavit vlastní životopis a napsat žádost podle předlohy Popsat děj, jevy, osoby a pracovní postupy Vyprávět podle předem připravené osnovy a písemně zpracovat zadané téma Orientovat se v Pravidlech českého pravopisu Umět reprodukovat text Číst plynule s porozuměním schopen rozlišit spisovné a nespisovné výrazy v projevu vhodně užívat spisovné jazykové prostředky v jednoduchých, připravených textech záměrně volit spisovné prostředky VÝCHOVA Vypravování přímá řeč Popis předmětu Vypravování Prostý popis Vypravování Popis předmětu Rozlišovat spisovný a nespisovný jazyk Skloňovat podstatná jména a přídavná jména Znát osobní zájmena a časuje slovesa Poznat a určit slovní druhy Rozeznat větu jednoduchou od - srozumitelně předčítat vlastní text - hodnotit text a pomocí argumentů vyjadřovat vlastní názor - samostatně tvořit krátké texty týkající se vypravování a popisu - spisovně vyslovovat běžná česká slova - vyhledat slovo v Pravidlech, zjistit správný pravopis - vyhledat slovo ve slovníku - určovat základní slovní druhy - rozlišovat druhy podstatných, JAZYKOVÁ VÝCHOVA Zdvojené souhlásky Hlásky znělé, neznělé Přízvuk, tempo Druhy slov Druhy podstatných jmen Gramatické kategorie sloves Stavba slova Slova příbuzná OSV - Rozvoj schopností poznání 10

11 souvětí Zvládat pravopis slov s předponami a předložkami Znát vyjmenovaná slova a ovládat jejich pravopis přídavných jmen a zvládat jejich pravopis podstatných jmen Předložky, předpony s/z Spisovný pravopis českých slov OSV - Mezilidské vztahy Jazyk a jazyková komunikace Zpracoval: Mgr. Ludmila Kovaříková 2./2 Čj 6. roč Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata) Zvládat pravopis příčestí Podmět, přísudek minulého při shodě přísudku s podmětem - - najít podmět a přísudek věta jednoduchá Shoda podmětu s přísudkem Věta jednoduchá, souvětí Spisovný pravopis Dokázat vyhledat potřebné informace v oblasti literatury Rozeznat základní literární druhy a žánry Orientovat se v literárním textu, hledat a pokusit se najít hlavní myšlenku Umět ústně formulovat dojmy u četby, divadelního nebo filmového představení Získat pozitivní vztah k literatuře - Vyhledat hlavní postavy, určit, kde a kdy se příběh odehrává - pojmenovat základní znaky pohádky a pověsti - Vyjádřit, zda se mu text líbí Vybírat si četbu dle vlastního uvážení LITERÁRNÍ VÝCHOVA Pohádka, pověst, dobrodružná literatura Petiška,,Erben, Jirásek... Pohádka, pověst, báje 11

12 Předmět: Český jazyk Ročník: 7. Zpracoval: Český jazyk a literatura Mgr. Kovaříková Ludmila 1./2 Čj 7. roč Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) JAZYKOVÁ VÝCHOVA Rozlišovat spisovný a nespisovný jazyk Skloňovat podstatná jména a přídavná jména Znát osobní zájmena a časovat slovesa Poznat a určit slovní druhy Rozeznat větu jednoduchou od souvětí Zvládat pravopis slov s předponami a předložkami Znát vyjmenovaná slova a ovládat jejich pravopis používat vhodné koncovky jmen a sloves využívat znalosti slovních druhů při tvorbě textů seznamovat se s druhy zájmen rozlišovat neohebné slovní druhy vyhledat neohebné slovní druhy v textu vyhledat slovesa, přísudky a podle nich určí, zda se jedná o větu jednoduchou nebo souvětí obtížnější slova vyhledávat v základních příručkách - ohebné slovní druhy - neohebné slovní druhy - části lidského těla - příslovce - psaní velkých písmen Zvládat pravopis příčestí - určit druhy vět podle postoje Z 6,7, 8, 9 názvy států, měst, řek, minulého při shodě přísudku s mluvčího vesmír podmětem - vyhledat podmět a přísudek Vo9 jazykové a stylistické prostředky - učit se uplatňovat jednotlivá vyjádření hodnocení základní pravidla českého pravopisu Komunikovat v běžných situacích, rozlišovat spisovný a nespisovný jazyk. Ovládat koncepci a úpravu Napsat dopis, , vyplní jednoduchý tiskopis KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - vypravování, popis Z6 synonyma (klima, podnebí) 12

13 běžných písemností (dopis, adresa, poštovní poukázka) Český jazyk a literatura Zpracoval: Mgr. Kovaříková Ludmila 2./2 Čj 7. roč Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) Sestavit vlastní životopis a napsat žádost podle předlohy Popsat děj, jevy, osoby a pracovní postupy Vyprávět podle předem připravené osnovy a písemně zpracovat zadané téma Orientovat se v Pravidlech českého pravopisu Umět reprodukovat text Číst plynule s porozuměním Dokázat vyhledat potřebné informace v oblasti literatury Rozeznat základní literární druhy a žánry Orientovat se v literárním textu, hledat a pokusit se najít hlavní myšlenku Umět ústně formulovat dojmy u četby, divadelního nebo filmového představení Získat pozitivní vztah k literatuře Vyprávět nebo napsat vlastní vypravování. Popsat pracovní postup - zpracovat informace do myšlenkové mapy - na základě seznámení s osnovou slohových útvarů identifikovat a seřadit stěžejní informace - vyjmenovat a rozpoznat v textu základní znaky pohádky, báje, pověsti LITERÁRNÍ VÝCHOVA - pohádky - staré příběhy (báje, pověsti) - humor - zapsat stručné shrnutí Vz6 vztahy mezi lidmi 13

14 - vyjádřit a zdůvodnit vlastní názor na četbu - vést čtenářský nebo kulturní deník Vo6 člověk a společnost D6 počátky lidské společnosti Předmět: Český jazyk Ročník: 8. Zpracoval: Jazyk a jazyková komunikace Mgr. Ludmila Kovaříková 1./2 Čj 8. roč Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy, průřezová témata) Komunikovat v běžných situacích, rozlišuje spisovný a nespisovný jazyk. Ovládat koncepci a úpravu běžných písemností (dopis, adresa, poštovní poukázka) Sestavit vlastní životopis a napíše žádost podle předlohy Popsat děj, jevy, osoby a pracovní postupy Vyprávět podle předem připravené osnovy a písemně zpracovat zadané téma Orientovat se v Pravidlech českého pravopisu Umět reprodukovat text Číst plynule s porozuměním - volit mezi spisovnými a nespisovnými prostředky podle cíle svého projevu - vytvářet vlastní text podle zadaného slohového útvaru - Určit, které údaje patří do životopisu a žádosti - Podle obrázků nebo osnovy převyprávět děj KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Charakteristika Charakteristika literární postavy Výklad Životopis, žádost - užívat správné tvary slov - spisovně vyslovovat běžná JAZYKOVÁ VÝCHOVA Přejímání slov z cizích jazyků 14

15 česká slova, některá cizí - určovat slovní druhy - rozpoznat česká slova od cizích - samostatně pracovat s Pravidly českého pravopisu a dalšími příručkami - vyhledat slovo v Pravidlech, Slovníku spisovné češtiny Stavba slova Spisovný pravopis Shoda přísuku s podmětem Interpunkce Spisovný pravopis českých slov Gramatické kategorie sloves Spojovací výrazy, interpunkce Jazyk a jazyková komunikace Zpracoval: Mgr. Ludmila Kovaříková 2./2 Čj 8. roč 15

16 Dokázat vyhledat potřebné informace v oblasti literatury Rozeznat základní literární druhy a žánry Orientovat se v literárním textu, hledat a pokusit se najít hlavní myšlenku Umět ústně formulovat dojmy u četby, divadelního nebo filmového představení Získat pozitivní vztah k literatuře - vyhledat slovo v online aplikacích - ověřovat si je v Pravidlech i při vlastním psaní - tvořit souvětí a správně umístit čárku - doplnit i/y shody přísudku s podmětem - správně psát čárky v několikanásobném vč a souvětí - v komunikaci i textech používat vhodnou slovní zásobu - vlastními slovy shrnout obsah textu - přemýšlet, co se mohlo odehrávat po dokončení příběhu nebo před zaznamenaným příběhem, názor zdůvodnit - snažit se zestručnit děj - vyjádřit svůj názor na četbu, zdůvodnit ho - samostatně si vybírat knihu k vlastnímu čtení LITERÁRNÍ VÝCHOVA - shrnování - předvídání - Hodnocení - Hledání souvislostí Humor, science-fiction 16

17 Předmět: Český jazyk Ročník: 9. Zpracoval: Jazyk a jazyková komunikace Mgr. Ludmila Kovaříková 1./2 Čj 9. roč Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) Rozlišovat spisovný a nespisovný - Rozlišovat spisovný a jazyk nespisovný jazyk Skloňovat podstatná jména a - Skloňovat podstatná jména a přídavná jména přídavná jména Znát osobní zájmena a časuje - Znát osobní zájmena a slovesa časuje slovesa Poznat a určí slovní druhy Rozeznat větu jednoduchou od - - Poznat a určí slovní druhy Rozeznat větu jednoduchou souvětí od souvětí Zvládat pravopis slov - Zvládat pravopis slov Z 6,7,8 s předponami a předložkami s předponami a předložkami Znát vyjmenovaná slova a ovládá - Znát vyjmenovaná slova a jejich pravopis ovládat jejich pravopis Zvládat pravopis příčestí - Zvládat pravopis příčestí minulého při shodě přísudku s podmětem minulého při shodě přísudku s podmětem Komunikovat v běžných situacích, rozlišovat spisovný a nespisovný jazyk. Ovládat koncepci a úpravu běžných písemností (dopis, adresa, poštovní poukázka) Sestavit vlastní životopis a napíše žádost podle předlohy Popsat děj, jevy, osoby a pracovní postupy - Komunikovat v běžných situacích, rozlišovat spisovný a nespisovný jazyk. - Ovládat koncepci a úpravu běžných písemností (dopis, adresa, poštovní poukázka) - Sestavit vlastní životopis a napsat žádost podle předlohy - Popsat děje, jevy, osoby a pracovní postupy JAZYKOVÁ VÝCHOVA - zásady spisovné výslovnosti - slovní zásoba a tvoření slov rozvrstvení slovní zásoby, - obecné poučení o jazyce - jazykové příručky - tvarosloví - slovní druhy, mluvnické významy a tvary slov - obecné poučení o jazyce čeština (jazyk národní, jazyk mateřský), jazyk a komunikace - skladba výpověď a věta, stavba věty, - pravopis lexikální, morfologický, syntaktický - obecné poučení o jazyce čeština (jazyk národní, jazyk mateřský KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - popis a charakteristika - tiskopisy, životopis - popis děje, pracovního postupu Vo9 Jazykové a stylistické prostředky hodnocení 17

18 Jazyk a jazyková komunikace Zpracoval: Mgr. Ludmila Kovaříková 2./2 Čj 9. roč Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) : Vyprávět podle předem připravené - Vyprávět podle předem osnovy a písemně zpracovat zadané téma připravené osnovy a písemně zpracovat zadané téma Orientovat se v Pravidlech - Orientovat se v Pravidlech - vypravování ČSP9 - zaměstnání českého pravopisu českého pravopisu Umět reprodukovat text - Umět reprodukovat text LITERÁRNÍ VÝCHOVA Číst plynule s porozuměním - Číst plynule s porozuměním - literární druhy a žánry Dokázat vyhledat potřebné - Dokázat vyhledat potřebné poezie, próza, drama, žánry informace v oblasti literatury informace v oblasti literatury lyrické, epické, dramatické Rozeznat základní literární druhy - Rozeznat základní literární v proměnách a žánry druhy a žánry - tvořivé činnosti s literárním - Orientovat se v literárním Orientovat se v literárním textu, textem přednes vhodných textu, hledat a pokusit se najít hlavní hledat a pokusit se najít hlavní literárních textů, volná myšlenku myšlenku reprodukce přečteného nebo - Umět ústně formulovat dojmy slyšeného textu, záznam a Umět ústně formulovat dojmy u u četby, divadelního nebo filmového reprodukce hlavních četby, divadelního nebo představení myšlenek, interpretace filmového představení - Získat pozitivní vztah k literárního textu, Získat pozitivní vztah k literatuře literatuře dramatizace, vytváření vlastních textů, vlastní výtvarný doprovod k literárním textům - dílna čtení 18

19 Předmět: Anglický jazyk Ročník: 6. Jazyk a jazyková komunikace A 6/1 Očekávané výstupy z RVP Zpracovala: Mgr. Alena Rubášová Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) Témata: - se seznámit s cizím jazykem ve zvukové podobě - osvojit si základní výslovnostní návyky - ovládat fonetickou podobu abecedy - zvládat základní číslovky a jejich pojmenování - rozumět obecně známým slovům a frázím a zvládnout pozdravy, přání a poděkování - vytvořit jednoduché otázky, zápor a odpovědi - vést jednoduchý rozhovor - zvládat čtení a překlad jednoduchých pojmů a názvů - orientovat se ve slovníku daného jazyka - rozumět přiměřeným projevům našich i rodilých mluvčích (přímým i reprodukovaným) - dokázat postihnout hlavní smysl jednoduchého sdělení - rozumět pokynům učitele při práci ve třídě a dokázat na ně reagovat - číst nahlas a foneticky správně přiměřeně jednoduché audioorálně připravené texty - orientovat se v obsahu jednoduchého textu, vyhledávat odpovědi na otázky - formulovat základní otázky a odpovídat na ně - umět sdělit základní informace o sobě, své rodině a bydlišti - písemně formulovat základní otázky a odpovědi na ně. pozdravy, poděkování, představování, přivítání a rozloučení; základní číslovky (1-20); základní otázky a odpovědi otázky na jméno, věk, rodiče a sourozence, bydliště; tematické okruhy: domov, rodina, škola, jídlo a pití, kalendář Vz rodina, škola, volný čas, orientace v čase, zdravý životní styl M číslovky 19

20 Předmět: Anglický jazyk Ročník: 7. Jazyk a jazyková komunikace A 7/1 Očekávané výstupy z RVP Zpracovala: Mgr. Alena Rubášová Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) Témata: - seznámit se s cizím jazykem ve zvukové podobě - osvojit si základní výslovnostní návyky - ovládat fonetickou podobu abecedy - zvládat základní číslovky a jejich pojmenování - rozumět obecně známým slovům a frázím a zvládnout pozdravy, přání a poděkování - vytvořit jednoduché otázky, zápor a odpovědi - vést jednoduchý rozhovor - zvládat čtení a překlad jednoduchých pojmů a názvů - orientovat se ve slovníku daného jazyka - rozumět přiměřeně obtížným souvislým sdělením i konverzaci dvou a více osob - dokázat postihnout hlavní smysl sdělení - umět vyhledat základní informace a hlavní myšlenky v textu - rozumět pokynům učitele při práci ve třídě a dokázat na ně reagovat. - číst nahlas a foneticky správně přiměřeně jednoduché audioorálně připravené texty - využívat slovník k práci s texty a k vyhledávání nových výrazů - zúčastnit se jednoduchého rozhovoru - umět přednést krátkou zprávu či sdělení blahopřání, žádost o pomoc; pozdravy a poděkování (opakování); číslovky (1-100); abeceda; věta jednoduchá v přítomném čase, tvorba otázky a záporu, odpovědi na otázku; tematické okruhy: počasí, oblékání, nákupy, sport Vz volný čas, zdravý životní styl M číslovky ČJ abeceda 20

21 Předmět: Anglický jazyk Ročník: 8. Jazyk a jazyková komunikace A 8/1 Očekávané výstupy z RVP Zpracovala: Mgr. Alena Rubášová Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) Témata: - se seznámit s cizím jazykem ve zvukové podobě - osvojit si základní výslovnostní návyky - ovládat fonetickou podobu abecedy - zvládat základní číslovky a jejich pojmenování - rozumět obecně známým slovům a frázím a zvládnout pozdravy, přání a poděkování - vytvořit jednoduché otázky, zápor a odpovědi - vést jednoduchý rozhovor - zvládnout čtení a překlad jednoduchých pojmů a názvů - orientovat se ve slovníku daného jazyka - rozumět přiměřeně obtížným souvislým sdělením i konverzaci dvou a více osob - dokázat postihnout hlavní smysl sdělení, včetně důležitých detailů - rozumět pokynům učitele při práci ve třídě a dokáže na ně reagovat - číst nahlas a foneticky správně přiměřeně jednoduché audioorálně připravené texty - být schopen domluvit si setkání, společný program, nakupovat různé zboží, jízdenky, vstupenky - umět užívat jednoduché obraty vyjadřující svolení, odmítnutí, radost, politování, omluvu, prosbu - pracovat se slovníkem - napsat krátký osobní dopis - vyplnit běžný formulář/dotazník věta jednoduchá v přítomném čase, tvorba otázky a záporu, odpovědi na otázku; tematické okruhy: město a vesnice, příroda a venkov, zdraví a nemoc, ubytování Vz zdravý životní styl, zdraví a nemoc P příroda a venkov Z město a vesnice 21

22 Předmět: Anglický jazyk Ročník: 9. Jazyk a jazyková komunikace A 9/1 Očekávané výstupy z RVP Zpracovala: Mgr. Alena Rubášová Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) Témata: - se seznámit s cizím jazykem ve zvukové podobě - osvojit si základní výslovnostní návyky - ovládat fonetickou podobu abecedy - zvládnout základní číslovky a jejich pojmenování - rozumět obecně známým slovům a frázím a zvládnout pozdravy, přání a poděkování - vytvořit jednoduché otázky, zápor a odpovědi - vést jednoduchý rozhovor - zvládnout čtení a překlad jednoduchých pojmů a názvů - orientovat se ve slovníku daného jazyka - rozumět projevům učitele a monologickým i dialogickým projevům rodilých mluvčích, pronášeným v pomalém tempu a obsahujícím několik neznámých výrazů snadno odhadnutelných z kontextu - mít osvojeny základní výslovnostní návyky, ovládat fonetickou podobu abecedy - umět formulovat jednoduché otázky a odpovídat na ně - umět vést jednoduchý dialog - umět užívat jednoduché obraty vyjadřující svolení, odmítnutí, radost, politování, omluvu, prosbu - ovládat čtení a překlad jednoduchých pojmů, názvů a kratších textů - orientovat se ve slovníku - vyplní běžný formulář/dotazník věta jednoduchá v přítomném čase, tvorba otázky a záporu, odpovědi na otázku; tematické okruhy: domov a dům, škola příprava na povolání, nákupní centrum, prázdniny Vz zdravý životní styl, příprava na budoucí povolání 22

23 6.2. Matematika a její aplikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast je založena na praktických činnostech, sleduje využití matematických dovedností v běžném životě, posiluje schopnost logického myšlení a prostorové představivosti. Žáci si osvojují základní matematické pojmy a symboly, matematické postupy a způsoby jejich užití. Učí se přesnosti a uplatňování matematických pravidel, používání kalkulátoru a matematických výukových programů. Matematika prolíná celým základním vzděláváním, postupně pomáhá žákům získávat matematickou gramotnost a učí je dovednostem využitelným v praktickém životě. Důležitou součástí matematického vzdělávání je osvojení rýsovacích technik, které žáci využijí při dalším studiu. Na úrovni školních vzdělávacích programů je možné vytvořit v 8. a 9. ročníku samostatný předmět Rýsování. Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace je rozdělen na tematické okruhy: Čísla a početní operace Závislosti, vztahy a práce s daty Geometrie v rovině a prostoru Aplikační úlohy Tematický okruh Čísla a početní operace je zařazený na 1. stupni a dále se rozvíjí na 2. stupni. Žáci se postupně seznamují s čísly, vytváří si konkrétní představu o číslech a číselné ose, osvojují si postupy matematických operací, jejich důležitost a užití. Jedná se především o sčítání, odčítání, násobení a dělení, měření, odhadování a zaokrouhlování. V tematickém okruhu Závislosti, vztahy a práce s daty se žáci učí uvědomovat si, jaký má význam třídění a seskupování dat podle určitých kritérií, vzájemné souvislosti a závislosti mezi nimi. Získávají číselné údaje různými způsoby, například měřením. Osvojují si převody jednotek délky, obsahu, objemu, hmotnosti a času. Sestavují jednoduché tabulky a grafy. V tematickém okruhu Geometrie v rovině a prostoru žáci rozeznávají, pojmenovávají a znázorňují základní geometrické útvary. Hledají podobnosti a odlišnosti útvarů, které se vyskytují všude kolem nás a popisují vzájemné polohy objektů v rovině a v prostoru. Učí se porovnávat, měřit a zdokonalovat svůj grafický projev. V tematickém okruhu Aplikační úlohy žáci hledají řešení úloh, které může být nezávislé na matematických znalostech a dovednostech. Žáci si rozvíjejí logické myšlení a podle míry rozumové vyspělosti se snaží řešit problémové situace a úlohy z 23

24 běžného života a hledat více možných řešení. Řeší různé zábavné úlohy, kvizy, rébusy, doplňovačky a učí se samostatně pracovat při využívání prostředků výpočetní techniky a používání některých dalších pomůcek. Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k: osvojování a chápání matematických postupů a schopnosti zpracování poznatků rozvíjení paměti a logického myšlení prostřednictvím matematických operací používání matematických symbolů vytváření prostorové představivosti rozboru problému, stanovení postupu jeho řešení, odhadu výsledku a vyhodnocení správnosti výsledku řešení základních matematických operací, přesné a jasné formulace úkolu a jeho výsledku uplatnění matematických znalostí a dovedností v běžném životě (odhady, měření, porovnávání velikostí a vzdáleností, orientace) rozvíjení spolupráce při společném řešení stanovených úkolů rozvíjení samostatnosti, systematičnosti, vytrvalosti, přesnosti a sebekontroly zdokonalování grafického projevu a základních rýsovacích technik systematičnosti, vytrvalosti, přesnosti a sebekontroly zdokonalování grafického projevu a základních rýsovacích technik 24

25 Předmět: Matematika Ročník: 6. Zpracoval: Matematika a její aplikace Mgr. Jana Masaříková 1. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata) OPAKOVÁNÍ UČIVA ROČ. PŘIROZENÁ ČÍSLA psát, číst, porovnávat a čísla v oboru do zaokrouhlovat psát, číst, porovnávat a zaokrouhlovat čísla v oboru do znázornění na číselné ose porovnávání F6 vlastnosti látek Z6 velikost planet zápisy přirozených čísel provádět základní početní operace zaokrouhlování Finanční gramotnost zvládnout orientaci na číselné ose orientovat se na číselné ose, porovnávat čísla ČÍSELNÁ OSA OSV kooperace a kompetice písemně sčítat, odčítat, násobit a dělit víceciferná čísla, dělit se zbytkem pracovat se zlomky a smíšenými čísly, používat vyjádření vztahu celek část (zlomek, desetinné číslo, procento) číst desetinná čísla, zná jejich zápis a provádí s nimi základní početní operace odhadovat délku úsečky, určit délku lomené čáry, graficky sčítat a odčítat úsečky užívat a ovládat převody jednotek délky, hmotnosti, času, obsahu, objemu dělit dvojciferným dělitelem znázornit zlomek na modelech sečíst zlomky se stejnými jmen. sčítat a odčítat v řádech desetin a setin rozeznávat bod, úsečku, přímku rýsovat rovnoběžky, kolmice, rovinné útvary převádět jednotky délky, obsahu počítat obvod a obsah čtverce a obdélníku ZÁKLADNÍ POČETNÍ OPERACE DESETINNÁ ČÍS. A ZLOMKY zlomky desetinná čísla, znázornění základní početní výkony DĚLITELNOST základní pojmy ČRTÁME, RÝSUJEME body, úsečky, přímky kružnice, délka a střed úsečky obdélníky, čtverce, trojúhelníky OBVODY A OBSAHY převody jednotek délky obvody jednotky obsahu obsah obdélníku a čtverce F6,Ch8 částicové složení látek Z6 určování zeměpisné polohy F6 měřidla, měření 25

26 Matematika a její aplikace Zpracoval: Mgr. Jana Masaříková 2. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata) umět zacházet s rýsovacími pomůckami a potřebami odhadovat délku úsečky, určit délku lomené čáry, graficky sčítat a odčítat úsečky vyznačovat, rýsovat a měřit úhly, provádět jednoduché konstrukce umět zacházet s rýsovacími pomůckami a potřebami odhadovat délku úsečky, určit délku lomené čáry, graficky sčítat a odčítat úsečky - rozlišovat úhly, provádí jednoduché konstrukce určovat velikost úhlu měřením a výpočtem rýsovat úhly dané velikosti třídit úhly podle velikosti JEDNOTKY DÉLKY, HMOTNOSTI A OBSAHU ÚHEL A JEHO VELIKOST úhel a jeho osa odhad a měření velikosti úhlu sčítání a odčítání úhlů 26

27 Předmět: Matematika Ročník: 7. Zpracoval: Matematika a její aplikace Mgr. Jana Masaříková 1. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata) Žák by měl : pracovat se zlomky a smíšenými čísly, používat vyjádření vztahu celek část (zlomek, desetinné číslo, procento) pracovat se zlomky a smíšenými čísly, používat vyjádření vztahu celek část (zlomek, desetinné číslo, procento) F6- vlastnosti látek a těles F8- skupenské přeměny číst desetinná čísla, znát jejich zápis a provádět s nimi základní početní operace řešit jednoduché úlohy na procenta používat měřítko mapy a plánu zvládat početní úkony s penězi číst desetinná čísla, znát jejich zápis a provádět s nimi základní početní operace řešit jednoduché úlohy na procenta používat měřítko mapy a plánu - počítat praktické úlohy ze života ČÍSELNÁ OSA - uspořádání celých čísel - kladná a záporná celá čísla - absolutní hodnota ZÁKLADNÍ POČETNÍ VÝKONY ZLOMKY - přehled základního učiva - desetinný zlomek - rozšiřování a krácení zlomků - porovnávání zlomků nákresem - smíšené číslo RACIONÁLNÍ ČÍSLA - porovnávání racionálních čísel - početní výkony s racionálními čísly MĚŘÍTKO, POMĚR - čtení z mapy, plánu řešit jednoduché úlohy na procenta sestrojit základní rovinné útvary ve středové a osové souměrnosti řešit jednoduché úlohy na procenta - provádět jednoduché výpočty pomocí přechodu přes jedno procento sestrojit základní rovinné útvary ve středové a osové souměrnosti ZÁKLADNÍ POČETNÍ VÝKONY PROCENTA - použití kalkulačky OSOVÁ A STŘEDOVÁ SOUMĚRNOST - nejjednodušší konstrukce Finanční gramotnost 27

28 Předmět: Matematika Ročník: 8. Matematika a její aplikace Zpracoval: Mgr. Jana Masaříková 1. písemně sčítat, odčítat, násobit a dělit víceciferná čísla, dělit se zbytkem zvládat orientaci na číselné ose vyznačovat, rýsovat a měřit úhly, provádět jednoduché konstrukce užívat a ovládat převody jednotek délky, hmotnosti, času, obsahu, objemu písemně sčítat, odčítat, násobit a dělit víceciferná čísla, dělit se zbytkem - provádět jednoduché početní výkony - správně používá kalkulačku zvládat orientaci na číselné ose vyznačovat, rýsovat a měřit úhly, provádět jednoduché konstrukce - orientovat se za pomocí tabulek a přehledů v základních jednotkách ZÁKLADNÍ POČETNÍ VÝKONY - přirozená čísla, desetinná čísla - opakování dělitelnosti POROVNÁVÁNÍ ČÍSEL - zlomky, přirozená čísla, desetinná čísla, celá čísla TROJÚHELNÍK - typy, základní konstrukce VÝPOČET DÉLKY, OBSAHU, POVRCHU, OBJEMU - náčrt - práce s kalkulačkou F8,9 numerické výpočty vypracovat jednoduchou tabulku vypracovat jednoduchou tabulku PRAKTICKÉ ÚLOHY - nákup, průměr, úměra Finanční gramotnost provádět odhad výsledku, zaokrouhlovat čísla provádět odhad výsledku, zaokrouhlovat čísla - dosazovat čísla do výrazu - zjišťovat hodnotu výrazu ČÍSELNÝ VÝRAZ DOSAZOVÁNÍ DO VZORCE 28

29 Předmět: Matematika Ročník: 9. Zpracoval: Matematika a její aplikace Mgr. Jana Masaříková 1. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata) Žák: samostatně řešit praktické úlohy hledat různá řešení předložených situací využívat prostředky výpočetní techniky při řešení úloh SLOVNÍ ÚLOHY - řešení slovních úloh pomocí jednoduchých rovnic - trojčlenka, úměra Čsp9-přijímací řízení samostatně řešit praktické úlohy hledat různá řešení předložených situací využívat prostředky výpočetní techniky při řešení úloh - matematizovat jednoduché reálné situace aplikovat poznatky a dovednosti z jiných vzdělávacích oblastí vy vyhledávat, třídit a porovnávat data užívat a ovládat převody jednotek délky, hmotnosti, času, obsahu, objemu zvládat početní úkony s penězi znát a rýsovat základní rovinné útvary a zobrazovat jednoduchá tělesa vypočítat obvod a obsah trojúhelníka, čtverce, obdélníka, kruhu vypočítat povrch a objem kvádru, krychle a válce aplikovat poznatky a dovednosti z jiných vzdělávacích oblastí vyhledávat, třídit a porovnávat data užívat a ovládat převody jednotek délky, hmotnosti, času, obsahu, objemu zvládat početní úkony s penězi znát a rýsovat základní rovinné útvary a zobrazovat jednoduchá tělesa vypočítat obvod a obsah trojúhelníka, čtverce, obdélníka, kruhu vypočítat povrch a objem kvádru, krychle a válce ZÁJMOVÉ ÚLOHY GRAFY, PŘEHLEDY - vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, grafem PRAKTICKÉ ÚLOHY ÚROK ROVINNÉ A PROSTOROVÉ ÚTVARY Z6-9-rozloha, hustota obyvatel Finanční gramotnost 29

30 Matematika a její aplikace Zpracoval: Mgr. Jana Masaříková 2. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata) číst a rozumět jednoduchým technickým výkresům načrtnout základní tělesa a sestrojit jejich sítě používat technické písmo číst a rozumět jednoduchým technickým výkresům načrtnout základní tělesa a sestrojit jejich sítě používat technické písmo TECHNICKÉ VÝKRESY - konstrukce - sítě těles - kótování - písmo - načrtne a sestrojí sítě základních těles 6.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast zahrnuje základy práce s osobním počítačem a základním programovým vybavením, zejména textovým editorem, manažerem souborů, dostupnými výukovými a vzdělávacími programy. Jako nadstandardní učivo je možno v této oblasti zařadit práci s webovým prohlížečem a elektronickou poštou. Žáci si prostřednictvím práce s výukovými počítačovými programy v ostatních vzdělávacích oborech osvojují obsluhu počítače na elementární uživatelské úrovni. Získané dovednosti se stávají pro žáky výhodou v praktickém životě i při pracovním uplatnění. Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k: poznávání možností výpočetní techniky, osvojení znalostí a dovedností práce s počítačem; rozvíjení myšlení a logického uvažování; 30

31 vyhledávání a využívání potřebných informací; sebevzdělávání a ke komunikaci prostřednictvím výpočetní techniky; samostatnému rozhodování při hledání optimálních řešení; získávání odpovědného přístupu k nevhodným obsahům vyskytujícím se na internetu; využívání možností počítače k prezentaci výsledků své práce Předmět: Informatika Ročník: 5. Informační a komunikační technologie Zpracoval: Svatava Odložilíková Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo ovládat základní obsluhu počítače pracovat s výukovými a zábavnými programy podle pokynu dodržovat pravidla bezpečné a zdravotně nezávadné práce s výpočetní technikou zacházet s počítačem uživatelským způsobem podle návodu učitele spustit a vypnout program, zapnout program pomocí ikony na ploše, pracovat sám s výukovými programy určenými pro jeho ročník chránit data před poškozením, ztrátou a zneužitím ZÁKLADY PRÁCE S POČÍTAČEM - základní části a popis počítače - základní uživatelská obsluha počítače - komponenty počítače, jejich pojmenování a funkce - software počítače (textový editor, kreslicí programy) - zásady bezpečnosti práce a prevence zdravotních rizik spojených s využíváním výpočetní techniky 1/1 Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy, průřezová témata) 31

32 Předmět: Informatika Ročník: 6. Informační a komunikační technologie Zpracoval: Svatava Odložilíková Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo 1/1 Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata) ovládat základy psaní na klávesnici, na uživatelské úrovni práci s textovým editorem, využívá vhodné aplikace - zpracovat na uživatelské úrovni informace v textové formě - zpracovat a prezentovat na uživatelské úrovni informace v textové, grafické a multimediální formě TEXTOVÉ EDITORY Psaní a editace textu Formátování dokumentu Vložení obrázku GRAFICKÉ EDITORY Malování 32

33 Předmět: Informatika Ročník: 7. Informační a komunikační technologie Zpracoval: Svatava Odložilíková Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo vyhledat potřebné informace na internetu dodržovat pravidla zacházení s výpočetní technikou - správně zadat požadavky pro vyhledávání na internetu - poznat základní přídavná zařízení počítače INTERNET - seznámení se s možnostmi vyhledávání informací pomocí internetu - nebezpečí ze sítě OBSLUHA POČÍTAČE - přídavná zařízení počítače, jejich účel, použití a obsluha 1/1 Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata) Předmět: Informatika Ročník: 8. Informační a komunikační technologie Žák by měl : Zpracoval: Svatava Odložilíková 1/1 zvládnout práci s výukovými programy - dokázat pracovat s vhodnými výukovými programy - práce s výukovými programy - hry - multimédia 33

34 Předmět: Informatika Ročník: 9. Informační a komunikační technologie Zpracoval: Svatava Odložilíková Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo 1/1 Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata) osvojit si základy elektronické komunikace - dodržovat morální pravidla při práci si informacemi z informačně-komunikačních technologií - základní způsoby elektronické komunikace: mobilní telefon 6.4. Člověk a společnost Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a společnost má nezastupitelnou roli v přípravě žáků na občanský život. Svým obsahem navazuje na vzdělávací oblast Člověk a jeho svět. Seznamuje žáky s historií našeho národa v kontextu s významnými událostmi světových dějin a učí je poznávat a vážit si hodnot kulturního dědictví. Objasňuje principy existence a fungování demokratické společnosti. Utváří a rozvíjí osobnost žáků po stránce mravní a estetické, formuje jejich vnitřní postoje k důležitým oblastem lidského života a pomáhá jim orientovat se v mezilidských vztazích. Ve vzdělávací oblasti Člověk a společnost se u žáků formují sociální dovednosti a postoje důležité v občanském životě. Součástí vzdělávání je prevence rasistických, xenofobních a extremistických postojů, výchova k toleranci, respektování lidských práv a k prosazování rovnoprávnosti mužů a žen, výchova k úctě a ochraně přírodního prostředí a kulturních hodnot. Vzdělávací oblast zahrnuje vzdělávací obory Dějepis a Výchova k občanství. 34

7.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk (2. cizí jazyk )

7.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk (2. cizí jazyk ) 7.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk (2. cizí jazyk ) Obecné cíle výuky ruského jazyka Předmět ruský jazyk a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k osvojení cizího jazyka. Jeho hlavním

Více

Školní vzdělávací program pro praktickou školu dvouletou KORÁLKOVÁNÍ Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program pro praktickou školu dvouletou KORÁLKOVÁNÍ Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program pro praktickou školu dvouletou KORÁLKOVÁNÍ Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Motto: Nemůţete neuspět... pokud se nevzdáte Abraham Lincoln

Více

říkadla, básničky s jazykolamy, komunikač. situace

říkadla, básničky s jazykolamy, komunikač. situace Český jazyk a literatura - 1. ročník Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nedbalou výslovnost říkadla, básničky s jazykolamy, komunikač. situace Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu hlásky (písmene) i slova,

Více

KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE

KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE - ve znění dodatku č.30., platného od 1.9.2011 (7.r.) a ve znění změn, platných od 1.9.2013 (9.r.). Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Více

-národní jazyk, nářečí, obecná čeština - jazykové příručky a slovníky STANDARDY: ČJL-9-2-03 ČJL-9-2-08

-národní jazyk, nářečí, obecná čeština - jazykové příručky a slovníky STANDARDY: ČJL-9-2-03 ČJL-9-2-08 JAZYKOVÁ VÝCHOVA Obecné poučení o jazyce MUV (kulturní diference, etnický původ) ž. se seznamuje s mluvnickými termíny souvisejícími s učivem ž. se seznamuje se slovesným dědictvím ž.si osvojuje základní

Více

5. 18 Konverzace v anglickém jazyce

5. 18 Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu 5. 18 Konverzace v anglickém jazyce Cílem výuky Konverzace v anglickém jazyce je rozvíjet u žáků předpoklady pro mezikulturní komunikaci v rámci Evropy i světa a k užívání jazyka

Více

- pravidla výslovnosti, technika správného čtení, intonace mluveného projevu. - pozdravy, poděkování. - otázky a odpovědi

- pravidla výslovnosti, technika správného čtení, intonace mluveného projevu. - pozdravy, poděkování. - otázky a odpovědi Vzdělávací oblast: VOLITELNÝ VYUČOVACÍ PŘEDMĚT Obor vzdělávací oblasti: DALŠÍ CIZÍ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK Ročník: 7 Výstupy - kompetence Učivo Průřezová témata,přesahy Poznámky - vyslovuje a čte plynule nahlas

Více

CÍRKEVNÍ DOMOV MLÁDEŽE SVATÉ RODINY A ŠKOLNÍ JÍDELNA s.r.o. Grohova 107/10 60200 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE

CÍRKEVNÍ DOMOV MLÁDEŽE SVATÉ RODINY A ŠKOLNÍ JÍDELNA s.r.o. Grohova 107/10 60200 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE CÍRKEVNÍ DOMOV MLÁDEŽE SVATÉ RODINY A ŠKOLNÍ JÍDELNA s.r.o. Grohova 107/10 60200 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE 1. Identifikační údaje. 1.1.Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro mimoškolní

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Formy a metody práce podle charakteru učiva a cílů vzdělávání: Ukázka, výklad s ukázkou, samostatná práce, práce ve skupinách

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Formy a metody práce podle charakteru učiva a cílů vzdělávání: Ukázka, výklad s ukázkou, samostatná práce, práce ve skupinách 5.2.8 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Úkolem předmětu Pracovní činnosti je seznámit

Více

Žák získá jazykové dovednosti v oblasti porozumění poslechu, čtení textu, psaní a konverzace příslušné jazykové úrovně.

Žák získá jazykové dovednosti v oblasti porozumění poslechu, čtení textu, psaní a konverzace příslušné jazykové úrovně. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Německý jazyk Kód modulu Nj E 1/1-4 Délka modulu 33 hodin Platnost 1.09.2010 Typ modulu povinný Pojetí

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Obor vzdělávací oblasti: Anglický jazyk Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Obor vzdělávací oblasti: Anglický jazyk Ročník: 6. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Obor vzdělávací oblasti: Anglický jazyk Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky - čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřeného

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: HARDWARE (HWR) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 164 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (verze platná od 1. 9. 2013) úplné znění upraveného RVP ZV

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (verze platná od 1. 9. 2013) úplné znění upraveného RVP ZV Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (verze platná od 1. 9. 2013) úplné znění upraveného RVP ZV Praha 2013 leden 2016 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání MŠMT, Praha

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY. 7.24 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY. 7.24 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa VOLITELNÉ PŘEDMĚTY 7.24 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Základní škola a Mateřská škola Skuhrov nad Bělou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU školní rok 2015/2016 Zpracovali : Mgr. Oldřich Málek, ředitel školy Mgr. Anna Bartíková, vedoucí školního klubu

Více

ZA POHÁDKOU POHÁDKA. MOTTO: A svět dětem vždycky znova do té pohádky se schová.

ZA POHÁDKOU POHÁDKA. MOTTO: A svět dětem vždycky znova do té pohádky se schová. ZA POHÁDKOU POHÁDKA MOTTO: A svět dětem vždycky znova do té pohádky se schová. Integrované bloky 1. Kamarádi, ti se mají 2. Za lesními skřítky 3. Než zazvoní zvoneček 4. Zima čaruje 5. Voňavé království

Více

Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové

Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové Číslo jednací: 113/2007 Předkladatel : Základní škola a mateřská škola, Černožice, okres Hradec Králové

Více

Výstup. Registrační číslo projektu CZ.01.07/1.1.01/01.0004. PaedDr. Vladimír Hůlka, PaedDr. Zdenka Kınigsmarková

Výstup. Registrační číslo projektu CZ.01.07/1.1.01/01.0004. PaedDr. Vladimír Hůlka, PaedDr. Zdenka Kınigsmarková Projekt: Přispějme k ještě kvalitnější a modernější výuce na ZŠ Chotěboř Buttulova Registrační číslo projektu CZ.01.07/1.1.01/01.0004 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu TYMYJÁN Školní vzdělávací program Základní školy Velké Losiny ČESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník Český jazyk a literatura

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26 41 L/52 PROVOZNÍ ELEKTROTECHNIKA - 1 - 1. NÁZEV IDENTIFIKAČNÍ

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s přílohou upravující vzdělávání ů s lehkým mentálním postižením Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Volitelný předmět CIZÍ JAZYK - NJ

Volitelný předmět CIZÍ JAZYK - NJ Volitelný předmět CIZÍ JAZYK - NJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Německý jazyk vyučujeme jako další cizí jazyk zpravidla od 7. ročníku. Žáci si rozšiřují

Více

MINISTERSTVO HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVO HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MINISTERSTVO HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Vydalo Ministerstvo hospodářství České republiky dne 20. března 1996 č.j. 4 266/96-74 s platností od 1. září 1996 počínaje prvním ročníkem Kmenový obor: 2651H

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Červený Újezd 30, 273 51 Unhošť IČ:

Více

Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj.

Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj. Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj. 19485/2001-22 V Praze dne 2.7.2001 V současné dynamické době dochází k pohybu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Pomalými krůčky k úspěchu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Pomalými krůčky k úspěchu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pomalými krůčky k úspěchu 1 Identifikační údaje... 4 1.1 Název ŠVP... 4 1.2 Údaje o škole... 4 1.3 Zřizovatel... 4 1.4 Platnost dokumentu... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1

Více

Charakteristika předmětu: ČESKÝ JAZYK Časové vymezení

Charakteristika předmětu: ČESKÝ JAZYK Časové vymezení Příloha 1 - Charakteristiky předmětů od 1. 9. 2013 s dodatkem Charakteristika TechM k 1. 9. 2015 Charakteristika předmětu: ČESKÝ JAZYK Časové Předmět se vyučuje v 1. roč. 9 hodin týdně, ve 2. roč. 8 hod.

Více

Základní škola a Mateřská škola Bílovec, Komenského 701/3, příspěvková organizace. Dopravní výchova

Základní škola a Mateřská škola Bílovec, Komenského 701/3, příspěvková organizace. Dopravní výchova Základní škola a Mateřská škola Bílovec, Komenského 701/3, příspěvková organizace Dopravní výchova Dopravní výchova má v základních školách své nezastupitelné postavení a významné opodstatnění. Především

Více

Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu

Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Německý jazyk Kód modulu Nj-H-3/1-4 další cizí jazyk Délka modulu 60 hodin Platnost 1.09.2010 Typ modulu

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Český jazyk a literatura Kód modulu Čj-M-3/1-3 Délka modulu 99 hodin Platnost 1.09.2010 Typ modulu povinný

Více

Vzdělávací obsah je rozčleněn do pěti vzdělávacích oblastí:

Vzdělávací obsah je rozčleněn do pěti vzdělávacích oblastí: Vzdělávací obsah je rozčleněn do pěti vzdělávacích oblastí: 1. Dítě a jeho tělo - stimulace a podpora růstu a neurosvalového vývoje dítěte - podpora jeho fyzické pohody, zlepšení tělesné zdatnosti, pohybové

Více

Člověk a svět práce. Charakteristika předmětu:

Člověk a svět práce. Charakteristika předmětu: Člověk a svět práce Charakteristika předmětu: Obsahové vymezení Vzdělávací obsah předmětu je realizován v průběhu celého základního vzdělávání a je určen všem žákům. Obsah oboru je v 1. - 5. ročníku je

Více

ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Opakování

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí Ze dne 17.12.2012 Částka 177/2012 Účinnost od 01.01.2013 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-473

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Mgr. Jitka Hůsková, Mgr. Petra Kašná OŠETŘOVATELSTVÍ OŠETŘOVATELSKÉ POSTUPY PRO ZDRAVOTNICKÉ ASISTENTY Pracovní sešit II/2. díl Recenze: Mgr. Taťána

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Základní škola a městské osmileté gymnázium Bruntál, Školní 2, PSČ 792 01

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Základní škola a městské osmileté gymnázium Bruntál, Školní 2, PSČ 792 01 Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 141 027/99-011142 Signatura: bn1ts101 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Bruntál INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola a městské osmileté

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků CVIČENÍ Z MATEMATIKY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět je realizován od 6. ročníku až po 9. ročník po 1 hodině týdně. Výuka probíhá v kmenové učebně nebo

Více

Čím rozvíjíme osobnostní zdatnosti a sociálních dovednosti žáků Základní škola Chrudim, Dr. J. Malíka 958, 537 01, Chrudim

Čím rozvíjíme osobnostní zdatnosti a sociálních dovednosti žáků Základní škola Chrudim, Dr. J. Malíka 958, 537 01, Chrudim Čím rozvíjíme osobnostní zdatnosti a sociálních dovednosti žáků Základní škola Chrudim, Dr. J. Malíka 958, 537 01, Chrudim Třídnické y Každé pondělí v 8. 30 začínají třídní učitelé ve svých třídách tzv.

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných Ze dne 21.01.2016 Částka 10/2016 Účinnost od 01.09.2016 (za 184 dní) http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-27

Více

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc Charakteristika vyučovacího předmětu prvouka 2.období Prvouka ve 4.a 5.ročníku má časovou dotaci 3 hodiny týdně. Výuka je rozdělena do pěti oblastí : 1. Místo, kde žijeme 2. Lidé kolem nás 3. Lidé a čas

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. 8. a 9. ročník

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. 8. a 9. ročník Charakteristika předmětu VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 8. a 9. ročník Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět výchova ke zdraví se vyučuje jako samostatný předmět v 8. a 9. ročníku 1 hodinu týdně. Svým obsahem

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2460/10-S. Želivského 805, 280 02 Kolín IV

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2460/10-S. Želivského 805, 280 02 Kolín IV Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIS-2460/10-S Název kontrolované osoby: Mateřská škola Klubíčko s. r. o Sídlo: Želivského 805, 280 02 Kolín IV IČ: 26 131 021 Identifikátor:

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Anglický jazyk Kód modulu Aj-M-3/1-4 Délka modulu 99 hodin Platnost 1.09.2010 Typ modulu povinný Pojetí

Více

Charakteristika předmětu CHEMIE

Charakteristika předmětu CHEMIE Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Charakteristika předmětu CHEMIE Předmět CHEMIE se na Gymnáziu Jiřího Ortena vyučuje v prvním aţ třetím ročníku čtyřletého gymnázia a v sekundě aţ septimě

Více

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby EVV - ekosystémy EVV odpady a hospodaření s odpady EVV - náš životní styl

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby EVV - ekosystémy EVV odpady a hospodaření s odpady EVV - náš životní styl MÍSTO, KDE ŽIJEME + MP vazby Domov EVV - ekosystémy EVV odpady a hospodaření s odpady EVV - náš životní styl - orientuje se v místě domova - orientuje se ve svém pokoji, ví, kde má své hračky, školní kout,

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Prvouka ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Prvouka ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Prvouka ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Prvouka Vzdělávací obsah předmětu Prvouka je utvořen vzdělávacím obsahem vzdělávacího oboru

Více

Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE A VIDEO. Vyučovací předmět:

Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE A VIDEO. Vyučovací předmět: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE A VIDEO CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové,

Více

Nabídka vzdělávacích seminářů

Nabídka vzdělávacích seminářů Nabídka vzdělávacích seminářů Vzdělávací semináře na nabízená témata je možné si objednat přímo pro vaší organizaci. Poptávku lze zasílat na emailovou adresu vzdelavani@amalthea.cz. Seznam vzdělávacích

Více

V. Učební osnovy. 1. stupeň

V. Učební osnovy. 1. stupeň V. Učební osnovy 1. stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA: Vyučovací předmět Český jazyk

Více

27/2016 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČÁST DRUHÁ

27/2016 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČÁST DRUHÁ Systém ASPI - stav k 24.4.2016 do částky 48/2016 Sb. a 9/2016 Sb.m.s. - RA852 27/2016 Sb. - vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - poslední stav textu 27/2016 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. ledna

Více

PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu

PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: vyučuje se ve 4. ročníku 1 hodinu týdně a v 5. ročníku 2 hodiny týdně přírodověda je součástí vzdělávacího oboru

Více

2 ANGLICKÝ JAZYK. 2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

2 ANGLICKÝ JAZYK. 2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 2 ANGLICKÝ JAZYK 2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk rozpracovává vzdělávací obsahu oboru Cizí jazyk z RVP ZV. Na prvním stupni základní školy žáci

Více

Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Matematika Obsahové, časové a organizační vymezení Charakteristika vyučovacího předmětu 1.-2. ročník 4 hodiny týdně 3.-5. ročník 5 hodin týdně Vzdělávací obsah

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č.8 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 6. ročník ČESKÝ JAZYK chápe jejich funkci při tvorbě vyšších jazykových celků Tvarosloví - určí mluvnické kategorie u podstatných jmen - uvědomí si

Více

5. 15 Hudební výchova

5. 15 Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 5. 15 Hudební výchova Hudební výchova vede žáka k porozumění hudebnímu umění. Umožňuje mu hudebně se projevovat jak při individuálních, tak při skupinových aktivitách,

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 10 Rozeslána dne 28. ledna 2016 Cena Kč 210, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 10 Rozeslána dne 28. ledna 2016 Cena Kč 210, O B S A H : Ročník 2016 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 10 Rozeslána dne 28. ledna 2016 Cena Kč 210, O B S A H : 27. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných Strana 234

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-244/13-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-244/13-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-244/13-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Mateřská škola Pardubice, Benešovo náměstí 2115 Sídlo: Benešovo náměstí

Více

Školní vzdělávací program Škola života a pro život Gymnázia Omská DODATEK aktualizace ŠVP - platný od 1. září 2016

Školní vzdělávací program Škola života a pro život Gymnázia Omská DODATEK aktualizace ŠVP - platný od 1. září 2016 Školní vzdělávací program Škola života a pro život Gymnázia Omská DODATEK aktualizace ŠVP - platný od 1. září 2016 (úprava podpory vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost, Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Dopravní výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost, Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Dopravní výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Vzdělávací oblast: Člověk a společnost, Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Dopravní výchova Vyučovací předmět: DOPRAVNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení

Více

ANJ-VG - konverzace - základní kurz

ANJ-VG - konverzace - základní kurz ANJ-VG - konverzace - ní kurz Předmět Konverzace z angličtiny OVO ŠVP Tématický celek Učivo ŠVP Zařazení PT Integrace rozumí hlavním myšlenkám složitých textů pojednávajících jak o konkrétních, tak o abstraktních

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ve školním klubu

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Název školy: Základní škola Postřelmov, okres Šumperk, příspěvková organizace Adresa: Postřelmov, Školní 290, PSČ 789 69 IČO: 70984441

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-947/15-E. Mateřská škola Běstvina, okres Chrudim

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-947/15-E. Mateřská škola Běstvina, okres Chrudim INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-947/15-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČ 70 998 761 Mateřská škola Běstvina, okres Chrudim Běstvina 111,

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-2334/14-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-2334/14-A INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-2334/14-A Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČ 00639028 Identifikátor 600005101 Právní forma Zastoupená Střední odborné učiliště kadeřnické,

Více

Vzd lávací oblast : Volitelné p edm ty Jazyk a jazyková komunikace Vyu ovací p edm t: Konverzace v anglickém jazyce

Vzd lávací oblast : Volitelné p edm ty Jazyk a jazyková komunikace Vyu ovací p edm t: Konverzace v anglickém jazyce Vzd lávací oblast : Volitelné p edm ty Jazyk a jazyková komunikace Vyu ovací p edm t: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika p edm tu: Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Konverzace

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA- 157/12 - A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA- 157/12 - A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIA- 157/12 - A Název právnické osoby Mateřská škola Pohádka v Praze 12 vykonávající činnost školy: Sídlo: Imrychova 937/15, 143 00 Praha

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a společnost Výchova k občanství. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a společnost Výchova k občanství. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Člověk a společnost Výchova k občanství Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Výchova k občanství vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými

Více

Očekávané výstupy předmětu

Očekávané výstupy předmětu Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 9. Ročník učebnice Project 3, Project Plus Pracovní sešit k Projectu 3 Project Grammar a rozšiřující učebnice Project Plus Očekávané

Více

Našim hlavním posláním je vybavit děti žádoucími vědomostmi, dovednostmi a postoji. Snažíme se dát dětem pocit bezpečí a zájem o jejich osobu.

Našim hlavním posláním je vybavit děti žádoucími vědomostmi, dovednostmi a postoji. Snažíme se dát dětem pocit bezpečí a zájem o jejich osobu. ŠKOLNÍ DRUŽINA 2013/2014 Školní družina - není pokračováním školního vyučování - je důležitým výchovným partnerem rodiny a školy - plní vzdělávací cíle, rozvíjí nadání dětí, rozšiřuje dovednosti a tvůrčí

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY ve škole přece nejde o to, abychom věděli, co žáci vědí, ale aby žáci věděli. 6.1 Cíle hodnocení cílem hodnocení je poskytnout žákovi okamžitou zpětnou vazbu (co

Více

Skolní ~zdělávací program ~ro zájmové vzdělávání Skolní družina při ZS Spálené Poříčí

Skolní ~zdělávací program ~ro zájmové vzdělávání Skolní družina při ZS Spálené Poříčí v Skolní ~zdělávací program ~ro zájmové vzdělávání Skolní družina při ZS Spálené Poříčí v Skolní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání v v Skolní družina při ZS Spálené Poříčí Obsah: 1) Identifikační

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Chemie Kód modulu Ch-M-1/1-10 Délka modulu 99 hodin Platnost 01.09.2010 Typ modulu povinný Pojetí teoretické

Více

5.7.Učební osnovy - Vlastivěda

5.7.Učební osnovy - Vlastivěda 5.7.Učební osnovy - Vlastivěda 5.4 Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět 5.4.1 Vzdělávací obor Člověk a jeho svět 5.4.1.3 NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: VLASTIVĚDA 5.4.1.3.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY T.G.MASARYKA KUTNÁ HORA 2.část

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY T.G.MASARYKA KUTNÁ HORA 2.část Základní škola T.G.Masaryka Kutná Hora, příspěvková organizace se sídlem v Kutné Hoře, Jiráskovy sady 387 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY T.G.MASARYKA KUTNÁ HORA 2.část

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY. Mateřská škola Čtyřlístek, Praha 2, Římská 27. PhDr. Dana Moravcová, Ph.D.

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY. Mateřská škola Čtyřlístek, Praha 2, Římská 27. PhDr. Dana Moravcová, Ph.D. KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Mateřská škola Čtyřlístek, Praha 2, Římská 27 Vypracovala PhDr. Dana Moravcová, Ph.D. Charakteristika školy Mateřská škola je tvořena dvěma součástmi Mateřskou školou v Římské ul.

Více

STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU

STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU CÍL STANDARDU 1) Tento standard vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Zákon ) a z vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou

Více

Kroužek Atletika plán činnosti na školní rok Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanské - Kompetence pracovní

Kroužek Atletika plán činnosti na školní rok Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanské - Kompetence pracovní Kroužek Atletika plán činnosti na školní rok Cílem kroužku je, aby děti na lekci pomocí motivačních cvičení a her proniknou do tajů královny sportu atletiky, zpevní a protáhnou celé své tělo, ale především

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-906/15-H. Krupkova 1411, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-906/15-H. Krupkova 1411, 517 41 Kostelec nad Orlicí INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-906/15-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČ 75015641 Identifikátor 668000295 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Místo inspekční činnosti

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška 5.4 ČLOVĚK A JEHO SVĚT - 5.4.1 ČLOVĚK A JEHO SVĚT Prvouka 1. období - 2.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška 5.4 ČLOVĚK A JEHO SVĚT - 5.4.1 ČLOVĚK A JEHO SVĚT Prvouka 1. období - 2. RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo MÍSTO, KDE ŽIJEME ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší

Více

Školní řád ZŠ a MŠ Chalabalova 2 pro školní rok 2014-2015

Školní řád ZŠ a MŠ Chalabalova 2 pro školní rok 2014-2015 Školní řád ZŠ a MŠ Chalabalova 2 pro školní rok 2014-2015 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Principy soužití menšiny s většinovou společností

Principy soužití menšiny s většinovou společností Šance pro Šluknovský výběžek Klíčová aktivita č. 3 Vzdělávací modul MK-02 Principy soužití menšiny s většinovou společností Autor: Mgr. Petra Lušňáková Šluknov 2013 Projekt Šance pro Šluknovský výběžek

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 115 8/99-11048 Signatura: ak5ns101 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola Velké Meziříčí,

Více

ŠKOLNÍ DRUŢINA. Tématický časový plán pro školní rok 20014/20015. Kolowrátek vám ukáţe druţinu plnou her a hrátek

ŠKOLNÍ DRUŢINA. Tématický časový plán pro školní rok 20014/20015. Kolowrátek vám ukáţe druţinu plnou her a hrátek ŠKOLNÍ DRUŢINA Tématický časový plán pro školní rok 20014/20015 září, říjen, listopad prosinec, leden, únor březen, duben květen, červen Kolowrátek vám ukáţe druţinu plnou her a hrátek CHARAKTERISTIKA

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA. (školní vzdělávací program) Společně tvoříme, poznáváme, hrajeme si a sportujeme. Vladimíra Kovaříková vedoucí vychovatelka

ŠKOLNÍ DRUŽINA. (školní vzdělávací program) Společně tvoříme, poznáváme, hrajeme si a sportujeme. Vladimíra Kovaříková vedoucí vychovatelka ŠKOLNÍ DRUŽINA (školní vzdělávací program) Společně tvoříme, poznáváme, hrajeme si a sportujeme Vladimíra Kovaříková vedoucí vychovatelka Mgr. Helena Lišková ředitelka školy 1 Obsah 1.Identifikační údaje...

Více

Profil absolventa. Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice, s.r.o.

Profil absolventa. Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice, s.r.o. školní vzdělávací program Podnikání v oblasti vlasové kosmetiky Vlasová kosmetika Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice, s.r.o. PLACE HERE Podnikání v oblasti vlasové kosmetiky

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Český jazyk a literatura (Jazyk a jazyková komunikace) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 4 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: MEDIÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

NÁZEV/TÉMA: Období dospělosti

NÁZEV/TÉMA: Období dospělosti NÁZEV/TÉMA: Období dospělosti Vyučovací předmět: Psychologie a komunikace Škola: SZŠ a VOŠZ Znojmo Učitel: Mgr. Olga Černá Třída + počet žáků: 2. ročník, obor ZA, 24 žáků Časová jednotka: 1 vyučovací jednotka

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 077 20/99-001301 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 077 20/99-001301 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 077 20/99-001301 Oblastní pracoviště č. 7 Signatura: bg7as106 Okresní pracoviště Tábor INSPEKČNÍ ZPRÁVA Předškolní zařízení: Mateřská škola, Veselí nad Lužnicí,

Více

1 ZÁMĚR. Pokusná ověřování tedy mohou ověřit takové metody, formy a organizaci vzdělávání, které dosud nejsou upraveny právními předpisy.

1 ZÁMĚR. Pokusná ověřování tedy mohou ověřit takové metody, formy a organizaci vzdělávání, které dosud nejsou upraveny právními předpisy. 1 ZÁMĚR Pokusné ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím povinné přijímací zkoušky ve školním roce 2015/2016 navazuje na Pilotní ověřování organizace přijímacího

Více

VZDĚLÁVÁNÍ A OSOBNOST KNIHOVNÍKA

VZDĚLÁVÁNÍ A OSOBNOST KNIHOVNÍKA VZDĚLÁVÁNÍ A OSOBNOST KNIHOVNÍKA Jana Nejezchlebová, Moravská zemská knihovna Zpráva Mezinárodní komise UNESCO Vzdělávání pro 21. století zpracovaná v roce 1993 reflektovala změny globální společnosti

Více

Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš. Poslání. Hlavními cíli naší dílny jsou

Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš. Poslání. Hlavními cíli naší dílny jsou Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš Poslání Posláním Keramické dílny Eliáš je umožňovat lidem s postižením začlenění do společnosti s ohledem na jejich zvláštní situaci. Posláním je pomoci

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / Z

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / Z I. název vzdělávacího oboru: ZEMĚPIS (Z) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Vzdělávací obor Zeměpis spadá do vzdělávací oblasti 2. stupně základního vzdělávání Člověk a příroda. Ta

Více

Zdravotní nauka 2. díl

Zdravotní nauka 2. díl Iva Nováková Učebnice pro obor sociální činnost stavba lidského těla Zdravotní nauka 1. díl Učebnice pro obor sociální činnost Iva Nováková ISBN 978-80-247-3708-9 Grada Publishing, a.s., U Průhonu 22,

Více

- vztah ke své škole, městu,státu. - vycházky, výlety, poznatky z cest. Místo, kde žijeme

- vztah ke své škole, městu,státu. - vycházky, výlety, poznatky z cest. Místo, kde žijeme Školní družina Školní družina důležitý výchovný partner rodiny a školy - plní vzdělávací cíle, rozvíjí specifické nadání dětí - pomáhá dětem překonávat jejich handicapy - má důležitou roli v prevenci negativních

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 1.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 1. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 1. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - porozumí písemným

Více

Člověk a zdraví Výchova ke zdraví

Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Charakteristika předmětu V předmětu Výchova ke zdraví je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a zdraví, v oboru Výchova ke

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace PŘEDMĚT: Německý jazyk ROČNÍK: 7. Výstupy Učivo Průřezová témata - osvojí si základní výslovnostní návyky -

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Středisko volného času Mozaika Polička, Nám.B.Martinů 85, 572 01 Polička tel.: 461 725 352, mobil: 736 752 624, e-mail: svecova@mozaika-policka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracovala: Zdeňka Švecová ředitelka

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 033 025/99-2712 Oblastní pracoviště č.03 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Jitka Kašová Obec Obříství ŠÚ Mělník

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 033 025/99-2712 Oblastní pracoviště č.03 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Jitka Kašová Obec Obříství ŠÚ Mělník Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 033 025/99-2712 Oblastní pracoviště č.03 Signatura: ac3cs102 Okresní pracoviště Mělník INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: ZŠ Obříství okres Mělník IZO školy: 102286159 Identifikátor

Více

PLÁN PRÁCE ZŠ a MŠ TUČAPY 2015-2016

PLÁN PRÁCE ZŠ a MŠ TUČAPY 2015-2016 PLÁN PRÁCE ZŠ a MŠ TUČAPY 2015-2016 ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Vedení školy ředitel Mgr. Lubomír TURÍN zástupce Mgr. Milan DANČIŠIN T ř í d n i c t v í 1. třída Mgr. Marie Václavíková 2. + 3.třída Mgr. Magda

Více