VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014. Základní škola a mateřská škola Naděje, Frýdek-Místek, Škarabelova 562

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014. Základní škola a mateřská škola Naděje, Frýdek-Místek, Škarabelova 562"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Naděje, Frýdek-Místek, Škarabelova 562

2 OBSAH VYROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY 1. Základní údaje o škole str Škola 1.2 Zřizovatel 1.3 Součásti školy 1.4 Základní údaje o součástech školy 1.5 Materiálně-technické podmínky školy 1.6 Opravy a investiční rozvoj za období posledních několik let 1.7 Údaje o školské radě 1.8 Údaje o NNO Sdružení rodičů a přátel Naděje 2. Přehled oborů vzdělání a vzdělávacích programů školy str Obory vzdělání 2.2 Vzdělávací programy ve školním roce 2013/ Vývojová tendence naplněnosti tříd a oddělení 2.4 Počty žáků podle typu školy 3. Předškolní vzdělávání str Personální zabezpečení činnosti školy str Základní údaje o pracovnících školy 4.2 Údaje o pedagogických pracovnících 4.3 Pedagogičtí pracovníci podle věku 4.4 Údaje o nepedagogických pracovnících 5. Zápis k povinné školní docházce pro rok 2014/15 str Údaje o průběhu a výsledků vzdělávání žáků str Přehled o prospěchu a absence žáků 6.2 Složení tříd podle druhu zdravotního postižení 7. DVPP str Prevence sociálně patologických jevů MPP str Hodnocení výchovného poradenství volba povolání str Celoroční projekt EVVO str Práce Metodického sdružení za rok 2013/14 str Speciální nabídka aktivit pro žáky ve šk. roce 2013/14 str Stav ICT na škole str Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti str Zájmové vzdělávání školní družina str Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí str Základní údaje o hospodaření školy str Rozvojové a mezinárodní projekty školy, realizované projekty financované z cizích zdrojů str Spolupráce s odborovou organizací a dalšími partnery, statut fakultní školy str.33 2

3 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Naděje, Frýdek-Místek, Škarabelova 562 Adresa: Škarabelova 562, Frýdek-Místek Právní norma: příspěvková organizace IČ: IZO: Identifikátor školy: Kontakt: tel: Webové stránky: specskolynadeje.cz 20 let školy V roce 2014 slaví naše škola 20 let své existence jako příspěvkové organizace. Čas nelze zastavit, škola se vyvíjí, mění podobu, uzpůsobuje vzdělávání, ale také stabilizuje pedagogický sbor, zaměření a koncepci. Koncepce školy se stále přizpůsobuje vzdělávacím požadavkům a společenským tendencím ve vzdělávání hendikepovaných žáků. Vedení školy, pedagogové a celý tým školy realizuje snahu vyhovět všem podmínkám doby a udržet úroveň vzdělávání, kterou nejen rodiče od školy všeobecně požadují. Určitě si škola vypěstovala své tradice - stálice, mezi které patří měsíční návštěvy žáků na rozmanitých kulturních akcích města i regionu, každoroční setkání pedagogů a žáků s rodiči na Zahradních slavnostech školy nebo Vánoční setkání pedagogů s učiteli seniory. Kulturu školy podtrhují Dny otevřených dveří, které se konají pro veřejnost před zápisem nových prvňáčků, projektové vzdělávací aktivity učitelů a žáků během školního roku, projektová setkání pedagogů na mezinárodní úrovni v rámci evropských projektů školy nebo spolupráce se studenty středních škol. Škola působí jako centrum praxe pro studenty vysokých škol oboru speciální pedagogika nebo pro instituce dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, zvláště pro praxi studentů v zaměření asistent pedagoga. Dnes se již počet žáků ve škole stabilizoval a za poslední tři školní roky se kapacita ročně pohybuje kolem 120 žáků, kteří se vzdělávají v třídách. Školní družina má cílovou kapacitu 50 žáků a je každoročně zcela naplněna. Zřizovatel školy Město Frýdek-Místek byl vstřícný vzniklým podmínkám a napomohl, aby škola získala do užívání prostory v části budovy Základní škola Frýdek-Místek El. Krásnohorské 139. V prostorách nad jídelnou této školy je využíváno pro naši školu celkem 7 tříd, zejména pro žáky základní školy a základní školy praktické. V budově bylo vybudováno také odloučené pracoviště školní družiny. Byly provedeny stavební úpravy objektu pro užívání žáků s postižením, ze sponzorských darů byla instalována schodišťová plošina pro imobilní žáky. Další rozvoj zaznamenala škola tím, že využila nabídky vzdělávat žáky, kteří jsou umístěni v městském sociálním zařízení ŽIRAFA na ulici Fibichova ve Frýdku-Místku. Zpočátku docházeli do zařízení dva speciální pedagogové a jeden asistent pedagoga, v současnosti již se počet pedagogů snižuje, a to v důsledku změny koncepce vzdělávání v sociálním zařízení. V současné době má škola domovskou budovu, kde sídlí ředitelství, na ulici Škarabelova 562, další budovu vlastní na ulici K Hájku 2972 a pronajaté prostory využívá v budově Základní školy na ulici El. Krásnohorské 139 (5. základní škola). Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na pracovišti sociálního zařízení ŽIRAFA na ulici Fibichova je realizováno docházkou speciálních pedagogů na toto zařízení. Všechny budovy, které škola využívá, procházely postupně potřebnými stavebními úpravami a rekonstrukcemi. 3

4 Opravy a rekonstrukce za posledních několik let Budova Škarabelova 562 po velké rekonstrukci - opravy střechy, zateplení budovy a výměny oken byla provedena rekonstrukce sociálního zařízení žáků také ve 2. podlaží budovy, byly vybaveny novým nábytkem třídy a škola získala 9 místný automobil Fiat DUCATO- ze sponzorských darů. Budova K Hájku provedena oprava střechy, výměna oken, zateplení budovy, rekonstrukce sociálního zázemí pro zaměstnance včetně nábytku, rekonstrukce dětských šaten a vybavení dětským šatním nábytkem, oprava elektroinstalace, instalace pojízdné sedačky pro převoz imobilních dětí ze sponzorských darů, rekonstrukce školní kuchyně a celého hospodářského pavilonu zázemí pro technický personál a personál kuchyně, napojení budovy na dálkovou dodávku teplé vody, oprava otopné soustavy. Budova El. Krásnohorské 139 stavební úpravy vstupu na podlaží a stavební úprava sociálního zařízení pro zvýšený počet žáků a bezbariérové WC, instalace schodišťové plošiny pro imobilní žákyze sponzorských darů. Stavební úpravy většího rozsahu financoval zřizovatel školy, ostatní byly financovány z vlastních zdrojů. Vzdělávání Školní vzdělávací program Škola porozumění Koncepce vzdělávání žáků prochází celostátně změnami od roku 2005 a další úpravy Rámcového vzdělávacího programu se promítaly také do Školního vzdělávacího programu Škola porozumění. Od šk. roku 2011/12 se RVP rozšiřuje také pro žáky se středním a těžkým mentálním postižením. Žáci se vzdělávají podle RVP ZŠS díl I a díl II, takže v současnosti již má škola školní vzdělávací program s názvem Škola porozumění pro žáky zdravé podle RVP ZV včetně Přílohy pro žáky s LMP a pro žáky s různým stupněm zdravotního postižení - podle RVP ZŠS. Škola naplnila svou vizi v plnění školní docházky žáků podle postižení. Podařilo se realizovat záměr v tom, že žáci základní školy vzdělávající se podle RVP ZV plní pouze 1. stupeň povinné školní docházky na naší škole, a pak se vracejí zpět do kmenové školy nebo škola vybere s rodiči jinou vhodnou školu, kde žák pokračuje v základním vzdělávání na 2. stupni základní školy. Žáci vzdělávající se podle RVP ZV s Přílohou pro žáky s lehkým mentálním postižením a žáci vzdělávající se podle RVP ZŠS díl I a díl II mohu plnit povinnou školní docházku po celou dobu základního vzdělávání na naší škole. Netradiční výuka naše prestiž Každá škola chce být něčím zajímavá a zaujmout rodiče a žáky, aby se snadněji rozhodovali, proč by jejich dítě mělo navštěvovat právě tuto školu. Naše škola nabízí rozmanité formy výuky, společenské a kulturní vyžití žáků a sportovní nebo výtvarné soutěže pro žáky s hendikepem. Stálé jsou formy netradiční výuky, na které se žáci opětovně těší jako měsíční návštěvy kina nebo divadla, výstavy či muzea, sportovní soutěže a olympiády pro zdravé i žáky s hendikepem, ale pod vedením kolegů učitelů vznikají i nové vzdělávací projekty nebo výlety žáků s učiteli i rodiči do okolí a do Beskyd a nově také výlety žáků s hendikepem do Prahy, což rodiče žáků velmi kvitují. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami nezůstávají stranou ani při výuce cizího jazyka, protože škola se zapojuje do mezinárodních evropských projektů, jejichž součástí jsou návštěvy učitelů a žáků partnerských škol ve škole a při workshopech poznávají cizí řeč prakticky, (i žáci s různým stupněm mentálního postižení), nebojí se hovořit a při videokonferenci se žáky evropských škol partnerských zemí si vyměňují pozdravy nebo předvádějí hry a tradiční písně. 4

5 Školní rok 2013/14 Vedení školy: Ředitelka školy PaedDr. Dana Zemánková Zástupce ředitelky pro ZŠS, statutární zást. Mgr. Iveta Chlebková Zástupce ředitele školy pro ZŠ vč. přílohy LMP Mgr. Miroslava Červenková Vedoucí učitelka mateřské školy Mgr. Lenka Nakládalová Vedoucí vychovatelka Zdenka Rusková Vedoucí školní jídelny Daniela Vondálová Výchovný poradce vých. a vzděl. oblast PaedDr. Dana Zemánková Výchovný poradce - volba povolání Mgr. Lenka Hlavatá Metodik environmentální výchovy Mgr. Lubomíra Babjaková Školní metodik prevence Mgr. Lenka Hlavatá Netradiční výuka Mgr. Iveta Uvirová Mgr. Kateřina Pindlová Metodik ICT PhDr. Petr Adamus Ph.D. Mgr. David Moravec Správa ICT sítě PhDr. Petr Adamus Ph.D. Metodik ZŠ Mgr. Iveta Uvirová Metodik ZŠ praktická Mgr. Lenka Závorková Metodik ZŠ speciální Mgr. Kateřina Pindlová Hlavní účetní Bc. Miroslava Malíšková Léčebný tělocvik Libuše Šnajdrová Školník technický pracovník Ing. Marcel Roztomilý 1.2 Zřizovatel školy Název: STATUTÁRNÍ MĚSTO Frýdek-Místek Adresa: Frýdek-Místek, Radniční 1148 Právní forma: obec IČO: Kontakt: Tel:

6 1.3 Součásti školy Druh vzdělávání nebo služby Základní škola Kapacita Budova Odloučené pracoviště 140 žáků 90 žáků ZŠ 70 žáků ZŠS Škarabelova 562,F-M K Hájku 2972, F-M El. Krásnohorské 139, F-M IC Žirafa Fibichova 469, F-M Mateřská škola 84 dětí K Hájku 2972, F-M Školní družina 50 žáků Škarabelova 562, F-M El. Krásnohorské 139, F-M Školní jídelna 145 jídel K Hájku 2972, F-M Školní výdejna Neurčeno Škarabelova 562,F-M Odloučené pracoviště K Hájku 2972, F-M Komentář: Školní kuchyně mateřské školy zabezpečuje stravování pro žáky školy na pracovišti K Hájku 2972 a Škarabelova 562. Pedagogičtí pracovníci základní školy se stravují ve školní jídelně v Základní škole, El. Krásnohorské 139, Frýdek-Místek. 1.4 Základní údaje o součástech školy, počty dětí k Mateřská škola Počet tříd Počet dětí Zaměření Mateřská škola 2 45 třídy běžné integrace 5 dětí se speciálními potřebami Mateřská škola speciální 2 13 třídy speciální třída autistů+ třída dětí s více vadami, MP Celkem 4 58 Komentář: Celkem bylo v mateřské škole 18 dětí s postižením. Základní škola Počet tříd Počet žáků specializace třídy Základní škola I.st ADHD, autismus Základní škola praktická I. st. 2 9 LMP,více vady Základní škola praktická II.st LMP, více vady, Integrace TMP- PŠ Základní škola speciální 4 19 TMP, více vady Základní škola speciální - autisté 3 13 autismus Celkem Speciální potřeby Komentář: Třídy jsou sestaveny podle zdravotního postižení žáků. 1.5 Materiálně technické podmínky a vybavení školy Budova Škarabelova 562, bezbariérový vstup, schodišťová plošina Učebny pro třídy s nejvyšším počtem 14 žáků 5 učeben Místnost jako školní jídelna 1 učebna Učebny pro školní družinu s počtem 14 žáků na třídu 2 učebny + interaktivní tabule Místnosti pro individuální vzdělávání 2 místnosti Místnost pro indiv. a skupinové cvičení 1 relaxační místnost Odborná učebna 1 pro ICT + žákovská knihovna + projektor Odborná učebna 1 jako cvičná minikuchyňka Bezbariérové WC+ sprcha na každém podlaží Školní zahrada s herními prvky a školním pozemkem. Školní jídelna výdejna Logopedické pracoviště pro klinického logopeda se samostatným vchodem 6

7 Budova K Hájku 2972, bezbariérový vstup, schodišťová sedačka Učebny - třídy pro nejvyšší počet 14 žáků na třídu 2 učebny Místnost školní jídelny 1 učebna Místnost pro individuální vzdělávání 1místnost se spec.ped. vybavením Bezbariérové WC 1. podlaží Školní zahrada s herními prvky. Školní kuchyně Mateřská škola Učebny pro třídy MŠ běžné 2 učebny Učebny pro třídy speciální MŠ 2 učebny Místnost pro individuální cvičení a logopedii 1 učebna Budova El. Krásnohorské 139, bezbariérový vstup, schodišťová plošina Učebny- třídy pro 14 žáků na třídu 7 tříd Odborná učebna ICT včetně interaktivní tabule Učebny třídy školní družiny 2 učebny dvoufázový úklid Bezbariérové WC + sprcha Využívané učebny v prostorách 5. ZŠ pro vzdělávání žáků ZŠ Naděje: Společenská místnost - divadélko Tělocvičny Odborná učebna keramiky Odborná učebna dílen dřevo, kovo Cvičná kuchyně Školní jídelna Ve školním roce 2013/14 byla rodičům nabídnuta služba svozu žáků do školy, a to žákům imobilním nebo s poruchou PAS spektra. Důvodem nabídky služby bylo zvýšení dostupnosti vzdělávání žákům a řešení situace rodičů, kteří nemají vybavení auta pro svoz imobilních. Vybavení školy Všechny budovy školy jsou propojeny internetovou sítí včetně telefonního spojení s možností vkládat informace do školního systému Bakalář z kterékoliv budovy. Každé pracoviště vybaveno interaktivní tabulí, projektovým plátnem, každá třída vybavena PC s připojením na internet a třídy ZŠS vybaveny tablety pro žáky. Učitelé pracují s notebooky. Většina tříd vybavena novými lavicemi, žáci imobilní mají speciální lavice uzpůsobené pro vozík dítěte. Speciálně pedagogické a didaktické pomůcky škola neustále doplňuje a obnovuje. Učebnice a pracovní sešity, jejichž nabídka, zejména pro základní školu speciální, je na trhu nedostačující, doplňují učitelé vlastní individuální výrobou - jsou šity hendikepovanému žákovi na míru jeho potřeby. Každoročně je rozšiřována žákovská knihovna, zvláště o nabídku knih pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. 1.6 Opravy a investiční rozvoj za období 2013/14 Základní škola 1. Dokoupení lavic a židlí pro žáky II. stupně ZŠP- odloučené pracoviště El. Krásnohorské Rozvody internetové sítě+ internet. telefon na odloučeném pracovišti El. Krásnohorské 139 dokončení 7

8 3. Zakoupení nové telefonní ústředny pro budovu Škarabelova Zakoupení nové kopírky na budovu Škarabelova 562 Mateřská škola 1. Rekonstrukce šaten dětí mateřské školy výměna podlahové krytiny za dlažbu, vybavení novými šatnovými bloky na pracovišti K Hájku Generální rekonstrukce školní kuchyně investor zřizovatel školy 3. Rekonstrukce otopného systému v budově K Hájku investor zřizovatel školy 4. Obnova připojení budovy mateřské školy na dálkovou dodávku teplé vody investor DISTEP a.s. 5. Zakoupení nové telefonní ústředny pro budovu K Hájku Vypracování a realizace nového zabezpečení budovy K Hájku 2972 po rekonstrukci 1.7 Údaje o školské radě Volební období Složení školské rady Předseda Mgr. Iveta Chlebková /za ped. pracovníky/ Místopředseda Pan Aleš Budina /za rodiče/ Členové rady Mgr. Miroslava Červenková /za ped. pracovníky/ Mgr. Šárka Brandová /za zřizovatele/ Paní Milena Čajánková /za zřizovatele/ Paní Věra Dvorská /za rodiče/ Setkání školské rady: , , Program jednání: 1. Schválení změn v dokumentu Školní řád 2. Schválení změn v dokumentu Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání 3. Seznámení s hospodařením za rok Zhodnocení působení školské rady za období , poděkování členům školské rady 1.8 Údaje o Sdružení rodičů a přátel Naděje Nové složení výboru Od Do Předseda Ing. Alena Konečná Mgr. Eva Hrbáčková Místopředseda Paní Juhasová Ing. Alena Konečná Jednatelka Paní Slováčková Denisa Paní Denisa Slováčková Koordinátor dopravy PaedDr. Dana Zemánková Valná hromada Sdružení rodičů a přátel Naděje nejvyšší orgán sdružení, která se koná vždy v první den nového školního roku, schvalovala půlroční příspěvek rodičů na žáka ve výši 350.-Kč a roční plán akcí. Z realizovaných akcí: 1. Byl zaveden nový způsob předávání financí od rodičů pro sdružení 2. Sdružení ve spolupráci se školou zorganizovalo akce pro ZŠ a MŠ např. Zahradní slavnost, Sportovní odpoledne, Zavírání zahrady, Pasování prvňáčků apod. 3. Sdružení rodičů darovalo věcné dary pro základní školu a mateřskou školu ve výši Kč. Dne byl zvolen nový výbor sdružení. Byly projednány aktuální úkoly: 1. Změna majitele v účtu sdružení včetně doručovací adresy v návaznosti na změny předsedy sdružení 2. Schválena služba na vedení účetnictví sdružení (Ing. Kužmová) 8

9 3. Schválena potřeba změny stanov sdružení včetně změny názvu na spolek a zavedení do Obchodního rejstříku dle aktuálních změn v legislativě neziskových organizací. 2. Přehled oborů vzdělání a vzdělávacích programů školy 2.1 Obory vzdělávání B/01 Základní škola speciální C/01 Základní škola Kapacita: 70 žáků Kapacita: 90 žáků 2.2 Vzdělávací programy ve školním roce 2013/2014 Ročník Typ školy Vzdělávací program ZŠ I.st. Školní vzdělávací program Škola porozumění podle RVP ZV ZŠ praktická ŠVP Škola porozumění - příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením podle ZVP ZV příloha pro žáky s LMP ,7.- ZŠ speciální ŠVP Škola porozumění podle RVP ZŠS díl I a díl II 10..r. 5.,10.r. Pomocná škola Pomocná škola, č.j / dobíhající program 2.3 Vývojová tendence naplněností tříd Mateřská škola 2006/ / / / / / / /14 Tř.. děti Tř. děti Tř. děti Tř. děti Tř. děti Tř. děti Tř. děti Tř. děti Základní škola 2006/ / / / / / / /14 třídy žáci třídy žáci třídy žáci třídy žáci třídy žáci třídy žáci třídy žáci třídy žáci Komentář: Z tabulky vyplývá, že za poslední tři roky se stabilizoval počet žáků a tříd, koncepce školy se realizuje dle předpokladů. Školní družina 2006/ / / / / / / /14 Odd. žáci Odd. žáci Odd. žáci Odd. žáci Odd. žáci Odd. žáci Odd. žáci Odd. žáci Komentář: Přes zvýšený zájem rodičů o školní družinu nebude škola kapacitu navyšovat z důvodu nedostatku prostoru pro mimoškolní vzdělávání. 2.4 Počty žáků v ročnících podle typu školy k ročník Počet žáků 1.r.ZŠ 12 2.r.ZŠ 13 3.r.ZŠ 8 4.r. ZŠ 17 5.r. ZŠ 11 Celkem I.st 61 ZŠ+ZŠP 9

10 6.r.ZŠP 5 7.r.ZŠP r. 11 Celkem II.st. ZŠP 26 Celkem ZŠS 31 Stav žáků pro statistické zpracování ke dni byl celkem 118 žáků. Během školního roku někteří žáci odešli nebo byli převedeni do jiného vzdělávacího programu. 3. Předškolní vzdělávání Základní údaje Mateřská škola je s celodenním provozem, s běžnými i speciálními třídami. MŠ sídlí na odloučeném pracovišti ZŠ a MŠ Naděje, K Hájku V budově má 4 třídy. Provozní doba , speciální třídy Mateřská škola Počet tříd Počet dětí Zaměření Mateřská škola 2 46 běžné třídy s individuálně integrovanými dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami Mateřská škola speciální 2 13 třída pro děti s autismem třída pro děti s MP a KV Celkem 4 59 k Počet dětí v MŠ k Třída Počet dětí Integrované děti Korálek 7 7-2KV, 1TŘV, 3 TP, 1 MR Zvoneček AUT,1MR Květinka 28 0 Sluníčko AUT, 1 TŘV, 1 VPCH Celkem Údaje o přijímacím řízení na šk. rok 2014/15 Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 1. děti se speciálními vzdělávacími potřebami 2. děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky 3. sourozenci dětí docházejících do ZŠ a MŠ Naděje 10

11 4. ostatní děti dle věku (seřazení dle dat narození) přijímány budou děti v pořadí od nejstaršího po nejmladší do počtu volných míst v mateřské škole Počet zapsaných dětí 19, se SVP 6 Počet přijatých dětí 10, se SVP 5 Počet nepřijatých dětí 9 Ve školním roce 2013/14 docházelo do MŠ 20 předškoláků, z toho 2 s OŠD. Do ZŠ odejde 14 dětí, 6 dětí bude mít na šk. rok 2014/15 odklad školní docházky. Údaje o výsledcích vzdělávání v MŠ Školního vzdělávací program Okolo Frýdku cestička vychází z programu Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole. MŠ je od součástí sítě Škol podporujících zdraví pod záštitou SZÚ v Praze. Plněním ŠVP naplňujeme cíle směřující k podpoře zdraví, vytváříme podmínky pro tělesnou, duševní a společenskou pohodu dítěte v MŠ, vychováváme děti ke zdravému životnímu stylu. Vzdělávací obsah ŠVP Okolo Frýdku cestička je členěn do šesti integrovaných bloků. Při tvorbě třídních kurikul učitelky vycházejí z charakteristiky integrovaných bloků, které jsou závazné pro celou MŠ. Tematické části si tvoří každá třída zvlášť, jsou dětem blízké, srozumitelné, přiměřené věku a plánovány s ohledem na speciální vzdělávací potřeby integrovaných dětí. Výhodou je možnost propojení některých činností běžných tříd se speciálními. Daří se využívat odbornosti a zájmů učitelek i asistentek pedagoga ke zkvalitňování práce s dětmi. Projevuje se především v logopedické péči, hudebních a výtvarných činnostech, zaváděním metod práce k větší aktivizaci dětí (prožitkové a situační učení) či uplatňováním speciálních metod TEACCH program, VOKS, Bazální stimulace, Metoda dobrého startu. MŠ má vypracován preventivní program, akce a činnosti jsou pro děti zajímavé. Zvlášť vítané jsou besedy se zástupci Policie ČR a Hasičů ČR. Děti jsou seznamovány s možnými riziky a jejich dopady na zdravotní stav, informovány o možném nebezpečí při kontaktu s nežádoucí osobou, vedeny k rozpoznávání šikany. Aktivity MŠ Kroužky, zájmové činnosti, organizované ve škole Organizace města Šachový SVČ Klíč M. Kocur Angličtina Schäfer school, - M. Schäferová Organizovala škola Pohybový V. Vrablová - učitelka MŠ Pastelka K. Tumlířová - učitelka MŠ Povídálek P. Senčíková - učitelka MŠ Metoda dobrého startu V. Flachsová, D. Kolečkářová - učitelky MŠ Divadelní představení, které děti navštívily Veselá školička O Budulínkovi O lese 11

12 Zimní dobrodružství čertíka Bertíka Veselé vánoce Perníková chaloupka Divadlo loutek Ostrava Jak červená Karkulka zachránila vlka Kašpárek Dlouhý, Široký a Bystrozraký O víle Květince O ročních obdobích Ošklivé káčátko Slavnosti uspořádala mateřská škola za podpory i dalších organizací Mikulášská nadílka Zpívání u stromečku Karneval Velikonoční jarmark , Den matek Zahradní slavnost Projektová výuka a další akce mateřské školy Datum Projekt Organizátor Vláček přátelství MŠ, učitelky , Bramborový den MŠ, učitelky Uspávání zahrady akce s rodiči MŠ, učitelky + rodiče Vánoční dílny , Děti hrají dětem Pohádka O řepě, O Budulínkovi Návštěva předškoláků v 1. třídě ZŠ MŠ + ZŠ ,10.12.,11.03., ZŠ čte dětem ZŠ Návštěva knihovny Městská knihovna Frýdek Zelený den vítání jara Třídy MŠ Kamínkový den Den Země, Ekotvoření Vzhůru na túru Ostravice Sepetná - Učitelky MŠ + rodiče akce s rodiči Návštěva dětského oddělení MŠ + Nemocncie Frýdek-Místek nemocnice Výlet na Morávku, sportovní den MŠ + ZŠ Morávka v MŠ Morávka Výlet na Morávku - jízdárna MŠ + ZŠ Morávka Recitační soutěž Učitelky MŠ , , Muzikoterapie SPC Mgr. Dužíková 2x měsíčně Canisterapie speciální třídy Podané ruce s.r.o. Bc. Fejkusová 12

13 Plavecký výcvik 15 dětí Plavecká škola, Sportplex FM Lyžařský výcvik 5 dětí SVČ Klíč FM , , , Beseda s policií ČR, Městskou policií Městská policie, Policie ČR Hasiči v MŠ O mistrovský titul MŠ v šachu turnaj družstev SVČ Klíč Hodnocení podmínek a výsledků vzdělávání K hodnocení podmínek MŠ využíváme INDI MŠPZ. Je to autoevaluační nástroj, který umožňuje ověřovat si výsledky své práce a získávat informace pro další rozvoj. Hodnocení integrujících principů a zásad z hlediska podpory zdraví 8 učitelkami, použita hodnotící škála 1 4. Integrující principy Respekt k přirozeným lidským potřebám jednotlivce v celku společnosti 86,15% Rozvíjení komunikace a spolupráce. 84,23% Zásady podpory zdraví 1. učitelka podporující zdraví 3,58 2. věkově smíšené třídy 3,71 3. rytmický řád života a dne 3,42 4. tělesná pohoda a volný pohyb 3,38 5. zdravá výživa 3,08 6. spontánní hra 3,45 7. podnětné věcné prostředí 3,63 8. bezpečné sociální prostředí 3,64 9. participativní a týmové řízení 3, partnerské vztahy s rodiči 3, spolupráce mateřské školy se základní školou 3, začlenění mateřské školy do života obce 2,77 Při sledování individuálních pokroků dětí učitelky ve své práci využívají SUky MŠ sdružené ukazatele dosaženého vzdělání, u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami pak Psychoedukační profil pro děti s autismem a záznamy pro děti s kombinovaným postižením. Spolupráce s rodiči, osvětová odborná činnost V tomto roce můžeme pozorovat větší zájem rodičů o akce školy a jejich větší zapojení do jejich příprav. Mezi již tradiční akce patří Uspávání zahrady a Zahradní slavnost, nově Velikonoční jarmark. Dále chceme pokračovat v setkávání rodičů, pedagogů, pracovníků poradenských zařízení a odborné veřejnosti pořádáním seminářů a vzdělávacích akcí. Spolupráce a odborná speciálně pedagogická činnost SPC Kpt.Vajdy Ostrava SPC Nový Jičín SPC Frýdek - Místek PPP Frýdek - Místek konzultace, intervence ve třídách 6x, rodičovská skupina 8x konzultace, intervence ve třídách 1x konzultace, intervence ve třídě 1x intervence 1x 13

14 Logopedie Mgr.Vítková Podané ruce s.r.o. canisterapie O.S. ADAM Havířov MŠ Morávka 3x měsíčně 2x měsíčně Osvětová činnost Organizace přednášky pro pedagogy, rodiče a odbornou veřejnost Mgr. R. Straussová C)T)A) Rozvoj sociálně komunikačních dovedností u dětí s PAS Projekt spolupráce: vzájemné návštěvy, výlety, projížďky na koni pro rodiče s dětmi na jízdárně na Morávce V tomto školním roce jsme byli pozváni ke spolupráci s mateřskou školou Morávka. V podzimních měsících jsme přivítali děti z Morávky v naší MŠ, poté jsme se zúčastnili výstavy draků na Morávce. V jarních měsících jsme podnikli 2 výlety do krásné přírody na Morávce, děti spolu s rodiči mohly využít místní jízdárnu k projížďkám na koních. Pro lepší komunikaci s veřejností a rodiči jsme vytvořili nové webové stránky MŠ. MŠ se prezentovala i v regionálním tisku Zpravodaj, Deník. Zlepšení materiálně technických podmínek předškolního vzdělávání: 1. nákup lůžkovin a ručníků 2. nákup didaktických pomůcek a hraček 3. výměna podlah na WC, v umývárnách a šatnách dětí 4. vybavení šatny ve třídě Květinka novými šatnovými bloky 5. nákup nástěnek a dekoračních sítí do dětských šaten Vlastní projekty MŠ vypracovala projekt Vybavení mateřské školy pomůckami pro rozvoj komunikace u dětí s narušenou komunikační schopností, který byl podpořen LESY ČR částkou ,- Kč. Projekt bude realizován do konce roku Zpracovala: Mgr. Lenka Nakládalová, vedoucí učitelka MŠ 4. Personální zabezpečení činnosti školy 4.1 Základní údaje o pracovnících školy k Přehled o pracovnících školy Fyzický počet Přepočtený počet Počet učitelů ZŠ 20 19,18 Z toho základní škola 7 7,00 ZŠ praktická 6 6,00 ZŠ speciální 7 6,18 Počet vychovatelů 4 3,54 Počet učitelů mateřské školy 8 8,00 Počet asistentů pedagoga 16 15,20 Z toho v ZŠ 13 12,30 v MŠ 3 2,90 Počet správních zaměstnanců 9 7,30 Počet pracovníků školní 5 2,90 jídelny celkem 62 56,12 14

15 4.2 Údaje o pedagogických pracovnících Pedagogický pracovník ZŠ funkce úvazek praxe vzdělání kvalifikace PhDr. Adamus Petr, Ph.D. TU ZŠS 1,00 17 VŠ Spec.ped.1.st. Ing. Babjaková Lubomíra TU ZŠP 1,00 30 VŠ DPS Mgr. Červenková Zástupce ředitele - ZŠ 1,00 24 VŠ Spec.ped. Miroslava Mgr.Čerňáková Renata TU ZŠS 1,00 14 VŠ Spec.ped. Mgr. Majerová Ivana TU ZŠ 1,00 36 VŠ I.st ZŠ Mgr. Hlavatá Lenka TU ZŠPr. 1,00 24 VŠ Spec.ped. Mgr. Hudcová Radmila TU ZŠS 1,00 19 VŠ Spec.ped.+1.st. Mgr. Chlebková Iveta Zástupce ředitele- ZŠS 1,00 21 VŠ Spec.ped. Mgr. Jalůvková Vlasta TU ZŠS 1,00 40 VŠ Spec.ped. Mgr. Matěj Vratislav TU ZŠ 1,00 23 VŠ Spec.ped. Mgr. Moravec David TU ZŠ 1,00 9 VŠ Spec.ped. Mgr. Holáková Miroslava TU ZŠ 1,00 21 VŠ Spec.ped. Mgr. Schaferová Jaroslava Netřídní učitel 1,00 39 VŠ Spec.ped.+2.st. Bc. Slováčková Vlasta TU ZŠS 1,00 16 VŠ Spec.ped. Mgr. Šenekl Jindřich TU ZŠPr. 1,00 3 VŠ Spec.ped. 1.st. Mgr. Ševčíková Ivana TU ZŠPr. 1,00 37 VŠ Spec.ped. Mgr. Pindlová Kateřina TU ZŠS 1,00 14 VŠ Spec.ped. vych. Mgr.Uvirová Iveta TU ZŠS 1,00 20 VŠ Spec.ped. Mgr. Závorková Lenka TU ZŠ 1,00 24 VŠ Spec.ped. neuč. PaedDr. Zemánková Dana ředitelka školy 1,00 32 VŠ Spec.ped. Vychovatelky funkce úvazek praxe vzdělání Rusková Zdenka Vedoucí vychovatelka 1,00 30 SpgŠ Mgr. Maďová vychovatelka 0,70 8 Spec.ped. Markéta Neckářová Zdenka vychovatelka 0,93 25 SŠ Tejzrová Petra vychovatelka 0,94 19 Bc. Pedagogický pracovník MŠ funkce úvazek praxe vzdělání kvalifikace Mgr. Žárská Kateřina Tř.učitelka 0,95 8 VŠ Spec.ped. Bc. Flachsová Věra učitelka 1,00 18 VŠ Spec.ped. Bc. Vaňková Markéta učitelka 0,95 11 VŠ Spec.ped. Kolečkářová Dáša učitelka 1,00 35 SŠ SpgŠ. Mgr. Nakládalová Lenka Vedoucí učitelka 1,00 36 VŠ Spec.ped. MŠ Mgr. Senčíková Petra Tř.učitelka 0,95 13 VŠ Spec.ped. 1.st. Bc. Tumlířová Kristýna Tř.učitelka 1,00 7 VŠ Spec.ped. Vrablová Věra učitelka 1,00 19 SŠ SŠ Asistenti pedagoga úvazek vzdělání ZŠ Besedová Taťána 1,00 SŠ Bc. Bosáková Adéla 1,00 VŠ, spec.ped. Fajkusová Lucie 0,90 SŠ Golová Dagmar 1,00 SŠ 15

16 Imričková Markéta 0,85 SŠ Bc. Drabinová 1,00 VŠ, učitelka Markéta Principe Kateřina 0,80 SŠ Lhoťanová Romana 0,80 SŠ Vávrová Lenka 1,00 SŠ Bc. Válková Božena 1,00 VŠ, spec.ped. Šilbachová Andrea 0,95 SŠ Poláková Jana 1,00 SŠ Morongová Gabriela 1,00 SŠ MŠ Kĺosová Bronislava 1,00 SŠ Krzesiewiczová Naďa 1,00 Střední s výučním listem Sedláčková Lucie 0,80 SŠ 4.3 Pedagogičtí pracovníci podle věku Věk ženy muži Celkem % let , let , let , let ,5 60 a více ,16 Celkem Údaje o nepedagogických pracovnících Jméno funkce-zařazení úvazek vzdělání Bc. Malíšková Hlavní účetní/personalista 1,00 vysokoškolské Miroslava Teperová Alice Mzdová účetní/administrativa 1,00 Vyšší odborné Daniela Vondálová Vedoucí školní jídelny 0,50 SŠ Ing. Marcel Roztomilý Školník- technický pracovník 1,00 VŠ Dáša Šimičková Hlavní kuchařka 1,00 SOU Hodulová Marie kuchařka 0,70 SOU Skokanová Petra kuchařka 0,50 SOU Kučerová Ludmila Výdejka stravy/uklízečka 0,20/0,80 SOU Vančurová Jana uklízečka 0,80 ZŠ Vávrová Hana uklízečka 0,90 SOU Litvíková Anna uklízečka 0,90 SOU Hermanová Libuše uklízečka 0,70 SOU Chalupka Jozef údržbář 0,20 SOU 5. Zápis k povinné školní docházce pro šk. rok 2014/15 Zápis do 1. ročníku pro šk. rok 2014/15 výsledky zápisu ke dni

17 Vzdělávací program žáci Základní škola 12 Z toho odklad školní docházky 1 Opakující žáci 1.r. naše škola 3 Celkem do 1. ročníku nastoupí 15 Do konce školního roku se situace nezměnila. Oproti minulým zápisům žáků do 1. ročníku dochází ke změně, a to, že do 1. ročníku základní školy nastupují i žáci, u kterých je diagnostikována lehká mentální retardace. Tito žáci zůstávají v péči pedagogicko psychologické poradny. Také stoupá počet žáků s hraničním intelektem. Školským poradenským zařízením je doporučeno škole těmto žákům rozložit první ročník na dva roky, což je v praxi docela složitá situace na realizaci, nebo vzdělávat podle programu RVP ZV s přílohou pro žáky s lehkým mentálním postižením nebo uzpůsobit žákům individuální vzdělávací plán podle RVP ZV běžné základní školy. 6. Údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání žáků 6.1 Přehled o prospěchu a absence žáků za 2. pololetí 2013/14 třída třídní učitel počet žáků omluvená absence celkem průměr na 1 žáka I.A Mgr. Lenka Závorková ,62 II.A Mgr. Miroslava Holáková ,33 III.A Mgr. Iveta Uvirová ,13 IV.A Mgr. Ivana Ševčíková ,00 V.A Mgr. Eva Majerová ,63 IV.B Mgr. Lenka Hlavatá ,10 VI.B Ing. Lubomíra Babjaková ,57 VII.B Mgr. Jindřich Šenekl ,38 IX.B Mgr. David Moravec ,00 VI.C Mgr. Vlasta Jalůvková ,33 XI.C Mgr. Radmila Hudcová ,57 III.E Mgr. Kateřina Pindlová ,00 IV.E Bc. Vlasta Slováčková ,80 VI.E PhDr. Petr Adamus Ph.D ,75 IX.F Mgr. Renáta Čerňáková ,00 Celkový počet absence za I. pololetí školního roku 2013/2014 počet tříd celkový počet omluvené absence průměr na žáka celkový počet neomluvené absence průměr na žáka , ,53 Celkový počet absence za II. pololetí školního roku 2013/

18 počet tříd celkový počet omluvené absence průměr na žáka celkový počet neomluvené absence Průměr na žáka , ,15 Hodnocení prospěchu za II. pololetí školního roku 2013/2014 Třída Počet žáků prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl Celkový průměrný prospěch třídy I.A ,538 II.A ,560 III.A ,781 IV.A ,589 V.A ,038 IV.B ,562 VI.B ,921 IX.B ,883 VI.C ,423 IX.C ,699 III.E ,676 IV.E ,651 VI.E ,919 IXI.F ,146 Celkem ,889 Neklasifikovaní žáci třída Počet žáků předmět IV.A 2 žáci Tv IV.B 1 žák Tv VI.B 1 žák Tv IX.B 2 žáci Tv VI.C 1 žák Tv IX.C 1 žák Tv Převedení žáků do jiného vzdělávacího programu na základě doporučení školského poradenského zařízení a souhlasu zákonného zástupce: Z RVP ZV do RVP ZV přílohy pro žáky s lehkým mentálním postižením: Z RVP ZV přílohy pro žáky s lehkým mentálním postižením do RVP ZŠS díl I : Z RVP ZŠS díl I do RVP ZŠS díl II: 1 žák 1 žák 1 žák Kázeňská opatření za II. pololetí šk. roku 2013/14 18

19 Napomenutí třídního 1 žák Zapomínání a nedodržování školního řádu učitele Důtka třídního učitele 5 žáků Zapomínání, porušení školního řádu, neplnění povinností, vulgární chování Důtka ředitelky školy 2 žáci Agresivní chování vůči spolužákům, vulgární vyjadřování, neplnění školních povinností, netaktní chování k učiteli 2.stupeň chování 1 žák Podvody, lhaní, poškozování školního majetku 3.stupeň chování 1 žák Vulgární a agresivní chování vůči dospělým, útočné napadání spolužáků zranění, špatná pracovní morálka, neposlušnost v hodinách Pochvaly ředitelky školy Třída IX.C Jiří Velička - za úspěšnou reprezentaci školy ve výtvarné soutěži Malovaná písnička IX.C Jan Dvorský za úspěšnou reprezentaci v recitační soutěži Rádi recitujeme 1.místo 1.místo 6.2 Složení tříd podle druhu zdravotního postižení žáků Třídy Základní škola Základní škola praktická Základní škola speciální Druh postižení Poruchy chování, soustředěnosti a pozornosti Hraniční mentální vývoj Sociální znevýhodnění Tělesné postižení Smyslová vada Lehké mentální postižení Mentální postižení různého stupně Tělesné postižení Více vady Další zdravotnická diagnóza: metabolické poruchy, epilepsie, psychiatrické nemoci, ap. Střední a těžká mentální retardace Autismus Více vady 19

20 7. DPPP Datum Název akce Účastník Cena Místo Progress refresh kurz AJ Holáková 0 KVIC FM Chlebková Zemánková V krajině slov a hlásek Pindlová 0 KVIC FM Inovace propedeutických disciplín spec.ped. Zemánková Chlebková 0 PdF UP Olomouc Učíme se číst genetikou Závorková 0 KVIC OV Metoda dobrého startu Flachsová 990 KVIC FM INDI Nakládalová 0 SZÚ Brno Rozvoj soc. kom. dovedností u dětí s PAS Nakládalová Flachsová Vaňková Senčíková Klosová Žárská MŠ Naděje Čteme s nečtenáři Pindlová 0 KVIC OV Konference vzdělávání dětí a mládeže s MP Červenková Chlebková Nakládalová Závorková Zemánková 0 OV Geometrie z překládaného papíru Závorková 0 KVIC OV Konference Vzděláváme pro budoucnost Adamus 0 OU OV Využití her v rámci prevence riz. jevů Neckářová 700 KVIC FM Jak na pravopis Ševčíková 870 KVIC FM Nabídka výukových programů Červenková 0 ZOO OV Zvládání emočně náročných a rizikových situací ve veřejných institucích Chlebková 0 Městská Policie FM Učíme se navzájem Flachsová Vráblová 0 SZÚ Kroměříž Práce s dětmi s poruchami chování Červenková KVIC NJ Hlavatá Pokus v přírodovědě a jeho praktické využití Matěj 760 KVIC FM v praxi Porada metodiků prevence Hlavatá 0 PPP FM Finanční gramotnost Moravec 670 NIDV OV Metodická poradna - ŠD v právních normách Rusková 590 KVIC FM Změny ve mzdové účtárně a mzd. oblasti Teperová 1590 OV Problémové skupiny žáků, které nás stojí hodně sil Elementarium- skutečné důvody proč se dítě neučí Šenekl Pindlová 870 KVIC Opava 0 KVIC OV 20

Ředitelka školy. Zástupce ředitele. Učitelé I. a II. stupně. 1. Výchovný poradce. 2. Výchovný poradce. Vedoucí vychovatelka školní družiny

Ředitelka školy. Zástupce ředitele. Učitelé I. a II. stupně. 1. Výchovný poradce. 2. Výchovný poradce. Vedoucí vychovatelka školní družiny I. Úvod OBSAH 1. Údaje o předkladateli Výroční zprávy za školní rok 2012/2013 3 2. Název a adresa zřizovatele školy 3 3. Organizační struktura školy 4 4. Charakteristika školy 5 4.1. Vybavení školy 5 4.2.

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16, Přerov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16, Přerov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16, Přerov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 Adresa školy Boženy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Předkládá: Zpracovali: Mgr. Fronika Burešová Mgr. Fronika Burešová Mgr. Petra Nosková Mgr. Michal Bursa Mgr. Radka Cinibulková Michaela Malá Vladimíra

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. školní rok 2012/2013

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. školní rok 2012/2013 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2012/2013 Srpen 2013 Obsah 1 Základní údaje o škole... 3 2 Charakteristika

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. školní rok 2013/2014

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. školní rok 2013/2014 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2013/2014 Srpen 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole... 3 2 Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2011 2012

Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2011 2012 1 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011 2012 Pedagogická rada byla s výroční zprávou seznámena dne: 30. 8. 2012 Výroční zpráva byla

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013 Z Á K L A D N Í Š K O L A A M A T E Ř S K Á Š K O L A O L O M O U C, Ř E Z N Í Č K O V A 1 telefon: 585 312 437 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní rok 2012-2013 Zpracoval: Mgr.

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

Strana 1 (celkem 62)

Strana 1 (celkem 62) Strana 1 (celkem 62) 1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole Základní údaje: Název školy: Střední škola,základní škola a Mateřská škola speciální, Rakovník, Františka Diepolta 1576 Františka

Více

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Předkládá: Zpracovali: Mgr. Fronika Burešová Mgr. Fronika Burešová Mgr. Petra Nosková Mgr. Michal Bursa Mgr. Radka Cinibulková Lenka Křížanová Michaela

Více

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1 Obsah: Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ...

Více

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Žarošice září 2014 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika žáků 4. Údaje o zápisu a přijetí žáků 5. Údaje o výsledcích

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Okružní 643, 285 22 Zruč nad Sázavou Telefon/fax: 327531225 e-mail: zs-okruzni@zruc.info IČO: 70836213 IZO: 600021823 www stránky: http://zs-okruzni.zruc.info/

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2013-2014 Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2013-2014 Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny, Praha 5, Trávníčkova 1743 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy. ve školním roce 2013 2014

Výroční zpráva. o činnosti školy. ve školním roce 2013 2014 Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 PSČ 580 01 Havlíčkův Brod, telefon + fax 569 429 070, IČO 709 10 961 KB Havlíčkův Brod 128 38 521/0100, e-mail adresa zs.nuselska@worldonline.cz Č.j. 294/2014/ZSNU

Více

Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1 OBSAH strana I. Základní údaje o škole 3 (název,

Více

o činnosti příspěvkové organizace

o činnosti příspěvkové organizace Na Závodí 70, 739 25 Sviadnov o činnosti příspěvkové organizace školní rok 2013/2014 OBSAH 1. Identifikační údaje 2 2. Charakteristika příspěvkové organizace 3 3. Personální zabezpečení příspěvkové organizace

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

Výroční zpráva Základní školy Šenov za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva Základní školy Šenov za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Základní škola Šenov, Radniční náměstí 1040 Za školní rok 2009/2010 V Šenově 30..záříí 2010 Mgr.. Naděžda Pavlliisková řediitellka ZŠ - 1 - Ossnovaa 1 Charakteristika školy... 4 1.1 Obecná

Více