VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014. Základní škola a mateřská škola Naděje, Frýdek-Místek, Škarabelova 562

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014. Základní škola a mateřská škola Naděje, Frýdek-Místek, Škarabelova 562"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Naděje, Frýdek-Místek, Škarabelova 562

2 OBSAH VYROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY 1. Základní údaje o škole str Škola 1.2 Zřizovatel 1.3 Součásti školy 1.4 Základní údaje o součástech školy 1.5 Materiálně-technické podmínky školy 1.6 Opravy a investiční rozvoj za období posledních několik let 1.7 Údaje o školské radě 1.8 Údaje o NNO Sdružení rodičů a přátel Naděje 2. Přehled oborů vzdělání a vzdělávacích programů školy str Obory vzdělání 2.2 Vzdělávací programy ve školním roce 2013/ Vývojová tendence naplněnosti tříd a oddělení 2.4 Počty žáků podle typu školy 3. Předškolní vzdělávání str Personální zabezpečení činnosti školy str Základní údaje o pracovnících školy 4.2 Údaje o pedagogických pracovnících 4.3 Pedagogičtí pracovníci podle věku 4.4 Údaje o nepedagogických pracovnících 5. Zápis k povinné školní docházce pro rok 2014/15 str Údaje o průběhu a výsledků vzdělávání žáků str Přehled o prospěchu a absence žáků 6.2 Složení tříd podle druhu zdravotního postižení 7. DVPP str Prevence sociálně patologických jevů MPP str Hodnocení výchovného poradenství volba povolání str Celoroční projekt EVVO str Práce Metodického sdružení za rok 2013/14 str Speciální nabídka aktivit pro žáky ve šk. roce 2013/14 str Stav ICT na škole str Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti str Zájmové vzdělávání školní družina str Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí str Základní údaje o hospodaření školy str Rozvojové a mezinárodní projekty školy, realizované projekty financované z cizích zdrojů str Spolupráce s odborovou organizací a dalšími partnery, statut fakultní školy str.33 2

3 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Naděje, Frýdek-Místek, Škarabelova 562 Adresa: Škarabelova 562, Frýdek-Místek Právní norma: příspěvková organizace IČ: IZO: Identifikátor školy: Kontakt: tel: Webové stránky: specskolynadeje.cz 20 let školy V roce 2014 slaví naše škola 20 let své existence jako příspěvkové organizace. Čas nelze zastavit, škola se vyvíjí, mění podobu, uzpůsobuje vzdělávání, ale také stabilizuje pedagogický sbor, zaměření a koncepci. Koncepce školy se stále přizpůsobuje vzdělávacím požadavkům a společenským tendencím ve vzdělávání hendikepovaných žáků. Vedení školy, pedagogové a celý tým školy realizuje snahu vyhovět všem podmínkám doby a udržet úroveň vzdělávání, kterou nejen rodiče od školy všeobecně požadují. Určitě si škola vypěstovala své tradice - stálice, mezi které patří měsíční návštěvy žáků na rozmanitých kulturních akcích města i regionu, každoroční setkání pedagogů a žáků s rodiči na Zahradních slavnostech školy nebo Vánoční setkání pedagogů s učiteli seniory. Kulturu školy podtrhují Dny otevřených dveří, které se konají pro veřejnost před zápisem nových prvňáčků, projektové vzdělávací aktivity učitelů a žáků během školního roku, projektová setkání pedagogů na mezinárodní úrovni v rámci evropských projektů školy nebo spolupráce se studenty středních škol. Škola působí jako centrum praxe pro studenty vysokých škol oboru speciální pedagogika nebo pro instituce dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, zvláště pro praxi studentů v zaměření asistent pedagoga. Dnes se již počet žáků ve škole stabilizoval a za poslední tři školní roky se kapacita ročně pohybuje kolem 120 žáků, kteří se vzdělávají v třídách. Školní družina má cílovou kapacitu 50 žáků a je každoročně zcela naplněna. Zřizovatel školy Město Frýdek-Místek byl vstřícný vzniklým podmínkám a napomohl, aby škola získala do užívání prostory v části budovy Základní škola Frýdek-Místek El. Krásnohorské 139. V prostorách nad jídelnou této školy je využíváno pro naši školu celkem 7 tříd, zejména pro žáky základní školy a základní školy praktické. V budově bylo vybudováno také odloučené pracoviště školní družiny. Byly provedeny stavební úpravy objektu pro užívání žáků s postižením, ze sponzorských darů byla instalována schodišťová plošina pro imobilní žáky. Další rozvoj zaznamenala škola tím, že využila nabídky vzdělávat žáky, kteří jsou umístěni v městském sociálním zařízení ŽIRAFA na ulici Fibichova ve Frýdku-Místku. Zpočátku docházeli do zařízení dva speciální pedagogové a jeden asistent pedagoga, v současnosti již se počet pedagogů snižuje, a to v důsledku změny koncepce vzdělávání v sociálním zařízení. V současné době má škola domovskou budovu, kde sídlí ředitelství, na ulici Škarabelova 562, další budovu vlastní na ulici K Hájku 2972 a pronajaté prostory využívá v budově Základní školy na ulici El. Krásnohorské 139 (5. základní škola). Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na pracovišti sociálního zařízení ŽIRAFA na ulici Fibichova je realizováno docházkou speciálních pedagogů na toto zařízení. Všechny budovy, které škola využívá, procházely postupně potřebnými stavebními úpravami a rekonstrukcemi. 3

4 Opravy a rekonstrukce za posledních několik let Budova Škarabelova 562 po velké rekonstrukci - opravy střechy, zateplení budovy a výměny oken byla provedena rekonstrukce sociálního zařízení žáků také ve 2. podlaží budovy, byly vybaveny novým nábytkem třídy a škola získala 9 místný automobil Fiat DUCATO- ze sponzorských darů. Budova K Hájku provedena oprava střechy, výměna oken, zateplení budovy, rekonstrukce sociálního zázemí pro zaměstnance včetně nábytku, rekonstrukce dětských šaten a vybavení dětským šatním nábytkem, oprava elektroinstalace, instalace pojízdné sedačky pro převoz imobilních dětí ze sponzorských darů, rekonstrukce školní kuchyně a celého hospodářského pavilonu zázemí pro technický personál a personál kuchyně, napojení budovy na dálkovou dodávku teplé vody, oprava otopné soustavy. Budova El. Krásnohorské 139 stavební úpravy vstupu na podlaží a stavební úprava sociálního zařízení pro zvýšený počet žáků a bezbariérové WC, instalace schodišťové plošiny pro imobilní žákyze sponzorských darů. Stavební úpravy většího rozsahu financoval zřizovatel školy, ostatní byly financovány z vlastních zdrojů. Vzdělávání Školní vzdělávací program Škola porozumění Koncepce vzdělávání žáků prochází celostátně změnami od roku 2005 a další úpravy Rámcového vzdělávacího programu se promítaly také do Školního vzdělávacího programu Škola porozumění. Od šk. roku 2011/12 se RVP rozšiřuje také pro žáky se středním a těžkým mentálním postižením. Žáci se vzdělávají podle RVP ZŠS díl I a díl II, takže v současnosti již má škola školní vzdělávací program s názvem Škola porozumění pro žáky zdravé podle RVP ZV včetně Přílohy pro žáky s LMP a pro žáky s různým stupněm zdravotního postižení - podle RVP ZŠS. Škola naplnila svou vizi v plnění školní docházky žáků podle postižení. Podařilo se realizovat záměr v tom, že žáci základní školy vzdělávající se podle RVP ZV plní pouze 1. stupeň povinné školní docházky na naší škole, a pak se vracejí zpět do kmenové školy nebo škola vybere s rodiči jinou vhodnou školu, kde žák pokračuje v základním vzdělávání na 2. stupni základní školy. Žáci vzdělávající se podle RVP ZV s Přílohou pro žáky s lehkým mentálním postižením a žáci vzdělávající se podle RVP ZŠS díl I a díl II mohu plnit povinnou školní docházku po celou dobu základního vzdělávání na naší škole. Netradiční výuka naše prestiž Každá škola chce být něčím zajímavá a zaujmout rodiče a žáky, aby se snadněji rozhodovali, proč by jejich dítě mělo navštěvovat právě tuto školu. Naše škola nabízí rozmanité formy výuky, společenské a kulturní vyžití žáků a sportovní nebo výtvarné soutěže pro žáky s hendikepem. Stálé jsou formy netradiční výuky, na které se žáci opětovně těší jako měsíční návštěvy kina nebo divadla, výstavy či muzea, sportovní soutěže a olympiády pro zdravé i žáky s hendikepem, ale pod vedením kolegů učitelů vznikají i nové vzdělávací projekty nebo výlety žáků s učiteli i rodiči do okolí a do Beskyd a nově také výlety žáků s hendikepem do Prahy, což rodiče žáků velmi kvitují. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami nezůstávají stranou ani při výuce cizího jazyka, protože škola se zapojuje do mezinárodních evropských projektů, jejichž součástí jsou návštěvy učitelů a žáků partnerských škol ve škole a při workshopech poznávají cizí řeč prakticky, (i žáci s různým stupněm mentálního postižení), nebojí se hovořit a při videokonferenci se žáky evropských škol partnerských zemí si vyměňují pozdravy nebo předvádějí hry a tradiční písně. 4

5 Školní rok 2013/14 Vedení školy: Ředitelka školy PaedDr. Dana Zemánková Zástupce ředitelky pro ZŠS, statutární zást. Mgr. Iveta Chlebková Zástupce ředitele školy pro ZŠ vč. přílohy LMP Mgr. Miroslava Červenková Vedoucí učitelka mateřské školy Mgr. Lenka Nakládalová Vedoucí vychovatelka Zdenka Rusková Vedoucí školní jídelny Daniela Vondálová Výchovný poradce vých. a vzděl. oblast PaedDr. Dana Zemánková Výchovný poradce - volba povolání Mgr. Lenka Hlavatá Metodik environmentální výchovy Mgr. Lubomíra Babjaková Školní metodik prevence Mgr. Lenka Hlavatá Netradiční výuka Mgr. Iveta Uvirová Mgr. Kateřina Pindlová Metodik ICT PhDr. Petr Adamus Ph.D. Mgr. David Moravec Správa ICT sítě PhDr. Petr Adamus Ph.D. Metodik ZŠ Mgr. Iveta Uvirová Metodik ZŠ praktická Mgr. Lenka Závorková Metodik ZŠ speciální Mgr. Kateřina Pindlová Hlavní účetní Bc. Miroslava Malíšková Léčebný tělocvik Libuše Šnajdrová Školník technický pracovník Ing. Marcel Roztomilý 1.2 Zřizovatel školy Název: STATUTÁRNÍ MĚSTO Frýdek-Místek Adresa: Frýdek-Místek, Radniční 1148 Právní forma: obec IČO: Kontakt: Tel:

6 1.3 Součásti školy Druh vzdělávání nebo služby Základní škola Kapacita Budova Odloučené pracoviště 140 žáků 90 žáků ZŠ 70 žáků ZŠS Škarabelova 562,F-M K Hájku 2972, F-M El. Krásnohorské 139, F-M IC Žirafa Fibichova 469, F-M Mateřská škola 84 dětí K Hájku 2972, F-M Školní družina 50 žáků Škarabelova 562, F-M El. Krásnohorské 139, F-M Školní jídelna 145 jídel K Hájku 2972, F-M Školní výdejna Neurčeno Škarabelova 562,F-M Odloučené pracoviště K Hájku 2972, F-M Komentář: Školní kuchyně mateřské školy zabezpečuje stravování pro žáky školy na pracovišti K Hájku 2972 a Škarabelova 562. Pedagogičtí pracovníci základní školy se stravují ve školní jídelně v Základní škole, El. Krásnohorské 139, Frýdek-Místek. 1.4 Základní údaje o součástech školy, počty dětí k Mateřská škola Počet tříd Počet dětí Zaměření Mateřská škola 2 45 třídy běžné integrace 5 dětí se speciálními potřebami Mateřská škola speciální 2 13 třídy speciální třída autistů+ třída dětí s více vadami, MP Celkem 4 58 Komentář: Celkem bylo v mateřské škole 18 dětí s postižením. Základní škola Počet tříd Počet žáků specializace třídy Základní škola I.st ADHD, autismus Základní škola praktická I. st. 2 9 LMP,více vady Základní škola praktická II.st LMP, více vady, Integrace TMP- PŠ Základní škola speciální 4 19 TMP, více vady Základní škola speciální - autisté 3 13 autismus Celkem Speciální potřeby Komentář: Třídy jsou sestaveny podle zdravotního postižení žáků. 1.5 Materiálně technické podmínky a vybavení školy Budova Škarabelova 562, bezbariérový vstup, schodišťová plošina Učebny pro třídy s nejvyšším počtem 14 žáků 5 učeben Místnost jako školní jídelna 1 učebna Učebny pro školní družinu s počtem 14 žáků na třídu 2 učebny + interaktivní tabule Místnosti pro individuální vzdělávání 2 místnosti Místnost pro indiv. a skupinové cvičení 1 relaxační místnost Odborná učebna 1 pro ICT + žákovská knihovna + projektor Odborná učebna 1 jako cvičná minikuchyňka Bezbariérové WC+ sprcha na každém podlaží Školní zahrada s herními prvky a školním pozemkem. Školní jídelna výdejna Logopedické pracoviště pro klinického logopeda se samostatným vchodem 6

7 Budova K Hájku 2972, bezbariérový vstup, schodišťová sedačka Učebny - třídy pro nejvyšší počet 14 žáků na třídu 2 učebny Místnost školní jídelny 1 učebna Místnost pro individuální vzdělávání 1místnost se spec.ped. vybavením Bezbariérové WC 1. podlaží Školní zahrada s herními prvky. Školní kuchyně Mateřská škola Učebny pro třídy MŠ běžné 2 učebny Učebny pro třídy speciální MŠ 2 učebny Místnost pro individuální cvičení a logopedii 1 učebna Budova El. Krásnohorské 139, bezbariérový vstup, schodišťová plošina Učebny- třídy pro 14 žáků na třídu 7 tříd Odborná učebna ICT včetně interaktivní tabule Učebny třídy školní družiny 2 učebny dvoufázový úklid Bezbariérové WC + sprcha Využívané učebny v prostorách 5. ZŠ pro vzdělávání žáků ZŠ Naděje: Společenská místnost - divadélko Tělocvičny Odborná učebna keramiky Odborná učebna dílen dřevo, kovo Cvičná kuchyně Školní jídelna Ve školním roce 2013/14 byla rodičům nabídnuta služba svozu žáků do školy, a to žákům imobilním nebo s poruchou PAS spektra. Důvodem nabídky služby bylo zvýšení dostupnosti vzdělávání žákům a řešení situace rodičů, kteří nemají vybavení auta pro svoz imobilních. Vybavení školy Všechny budovy školy jsou propojeny internetovou sítí včetně telefonního spojení s možností vkládat informace do školního systému Bakalář z kterékoliv budovy. Každé pracoviště vybaveno interaktivní tabulí, projektovým plátnem, každá třída vybavena PC s připojením na internet a třídy ZŠS vybaveny tablety pro žáky. Učitelé pracují s notebooky. Většina tříd vybavena novými lavicemi, žáci imobilní mají speciální lavice uzpůsobené pro vozík dítěte. Speciálně pedagogické a didaktické pomůcky škola neustále doplňuje a obnovuje. Učebnice a pracovní sešity, jejichž nabídka, zejména pro základní školu speciální, je na trhu nedostačující, doplňují učitelé vlastní individuální výrobou - jsou šity hendikepovanému žákovi na míru jeho potřeby. Každoročně je rozšiřována žákovská knihovna, zvláště o nabídku knih pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. 1.6 Opravy a investiční rozvoj za období 2013/14 Základní škola 1. Dokoupení lavic a židlí pro žáky II. stupně ZŠP- odloučené pracoviště El. Krásnohorské Rozvody internetové sítě+ internet. telefon na odloučeném pracovišti El. Krásnohorské 139 dokončení 7

8 3. Zakoupení nové telefonní ústředny pro budovu Škarabelova Zakoupení nové kopírky na budovu Škarabelova 562 Mateřská škola 1. Rekonstrukce šaten dětí mateřské školy výměna podlahové krytiny za dlažbu, vybavení novými šatnovými bloky na pracovišti K Hájku Generální rekonstrukce školní kuchyně investor zřizovatel školy 3. Rekonstrukce otopného systému v budově K Hájku investor zřizovatel školy 4. Obnova připojení budovy mateřské školy na dálkovou dodávku teplé vody investor DISTEP a.s. 5. Zakoupení nové telefonní ústředny pro budovu K Hájku Vypracování a realizace nového zabezpečení budovy K Hájku 2972 po rekonstrukci 1.7 Údaje o školské radě Volební období Složení školské rady Předseda Mgr. Iveta Chlebková /za ped. pracovníky/ Místopředseda Pan Aleš Budina /za rodiče/ Členové rady Mgr. Miroslava Červenková /za ped. pracovníky/ Mgr. Šárka Brandová /za zřizovatele/ Paní Milena Čajánková /za zřizovatele/ Paní Věra Dvorská /za rodiče/ Setkání školské rady: , , Program jednání: 1. Schválení změn v dokumentu Školní řád 2. Schválení změn v dokumentu Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání 3. Seznámení s hospodařením za rok Zhodnocení působení školské rady za období , poděkování členům školské rady 1.8 Údaje o Sdružení rodičů a přátel Naděje Nové složení výboru Od Do Předseda Ing. Alena Konečná Mgr. Eva Hrbáčková Místopředseda Paní Juhasová Ing. Alena Konečná Jednatelka Paní Slováčková Denisa Paní Denisa Slováčková Koordinátor dopravy PaedDr. Dana Zemánková Valná hromada Sdružení rodičů a přátel Naděje nejvyšší orgán sdružení, která se koná vždy v první den nového školního roku, schvalovala půlroční příspěvek rodičů na žáka ve výši 350.-Kč a roční plán akcí. Z realizovaných akcí: 1. Byl zaveden nový způsob předávání financí od rodičů pro sdružení 2. Sdružení ve spolupráci se školou zorganizovalo akce pro ZŠ a MŠ např. Zahradní slavnost, Sportovní odpoledne, Zavírání zahrady, Pasování prvňáčků apod. 3. Sdružení rodičů darovalo věcné dary pro základní školu a mateřskou školu ve výši Kč. Dne byl zvolen nový výbor sdružení. Byly projednány aktuální úkoly: 1. Změna majitele v účtu sdružení včetně doručovací adresy v návaznosti na změny předsedy sdružení 2. Schválena služba na vedení účetnictví sdružení (Ing. Kužmová) 8

9 3. Schválena potřeba změny stanov sdružení včetně změny názvu na spolek a zavedení do Obchodního rejstříku dle aktuálních změn v legislativě neziskových organizací. 2. Přehled oborů vzdělání a vzdělávacích programů školy 2.1 Obory vzdělávání B/01 Základní škola speciální C/01 Základní škola Kapacita: 70 žáků Kapacita: 90 žáků 2.2 Vzdělávací programy ve školním roce 2013/2014 Ročník Typ školy Vzdělávací program ZŠ I.st. Školní vzdělávací program Škola porozumění podle RVP ZV ZŠ praktická ŠVP Škola porozumění - příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením podle ZVP ZV příloha pro žáky s LMP ,7.- ZŠ speciální ŠVP Škola porozumění podle RVP ZŠS díl I a díl II 10..r. 5.,10.r. Pomocná škola Pomocná škola, č.j / dobíhající program 2.3 Vývojová tendence naplněností tříd Mateřská škola 2006/ / / / / / / /14 Tř.. děti Tř. děti Tř. děti Tř. děti Tř. děti Tř. děti Tř. děti Tř. děti Základní škola 2006/ / / / / / / /14 třídy žáci třídy žáci třídy žáci třídy žáci třídy žáci třídy žáci třídy žáci třídy žáci Komentář: Z tabulky vyplývá, že za poslední tři roky se stabilizoval počet žáků a tříd, koncepce školy se realizuje dle předpokladů. Školní družina 2006/ / / / / / / /14 Odd. žáci Odd. žáci Odd. žáci Odd. žáci Odd. žáci Odd. žáci Odd. žáci Odd. žáci Komentář: Přes zvýšený zájem rodičů o školní družinu nebude škola kapacitu navyšovat z důvodu nedostatku prostoru pro mimoškolní vzdělávání. 2.4 Počty žáků v ročnících podle typu školy k ročník Počet žáků 1.r.ZŠ 12 2.r.ZŠ 13 3.r.ZŠ 8 4.r. ZŠ 17 5.r. ZŠ 11 Celkem I.st 61 ZŠ+ZŠP 9

10 6.r.ZŠP 5 7.r.ZŠP r. 11 Celkem II.st. ZŠP 26 Celkem ZŠS 31 Stav žáků pro statistické zpracování ke dni byl celkem 118 žáků. Během školního roku někteří žáci odešli nebo byli převedeni do jiného vzdělávacího programu. 3. Předškolní vzdělávání Základní údaje Mateřská škola je s celodenním provozem, s běžnými i speciálními třídami. MŠ sídlí na odloučeném pracovišti ZŠ a MŠ Naděje, K Hájku V budově má 4 třídy. Provozní doba , speciální třídy Mateřská škola Počet tříd Počet dětí Zaměření Mateřská škola 2 46 běžné třídy s individuálně integrovanými dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami Mateřská škola speciální 2 13 třída pro děti s autismem třída pro děti s MP a KV Celkem 4 59 k Počet dětí v MŠ k Třída Počet dětí Integrované děti Korálek 7 7-2KV, 1TŘV, 3 TP, 1 MR Zvoneček AUT,1MR Květinka 28 0 Sluníčko AUT, 1 TŘV, 1 VPCH Celkem Údaje o přijímacím řízení na šk. rok 2014/15 Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 1. děti se speciálními vzdělávacími potřebami 2. děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky 3. sourozenci dětí docházejících do ZŠ a MŠ Naděje 10

11 4. ostatní děti dle věku (seřazení dle dat narození) přijímány budou děti v pořadí od nejstaršího po nejmladší do počtu volných míst v mateřské škole Počet zapsaných dětí 19, se SVP 6 Počet přijatých dětí 10, se SVP 5 Počet nepřijatých dětí 9 Ve školním roce 2013/14 docházelo do MŠ 20 předškoláků, z toho 2 s OŠD. Do ZŠ odejde 14 dětí, 6 dětí bude mít na šk. rok 2014/15 odklad školní docházky. Údaje o výsledcích vzdělávání v MŠ Školního vzdělávací program Okolo Frýdku cestička vychází z programu Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole. MŠ je od součástí sítě Škol podporujících zdraví pod záštitou SZÚ v Praze. Plněním ŠVP naplňujeme cíle směřující k podpoře zdraví, vytváříme podmínky pro tělesnou, duševní a společenskou pohodu dítěte v MŠ, vychováváme děti ke zdravému životnímu stylu. Vzdělávací obsah ŠVP Okolo Frýdku cestička je členěn do šesti integrovaných bloků. Při tvorbě třídních kurikul učitelky vycházejí z charakteristiky integrovaných bloků, které jsou závazné pro celou MŠ. Tematické části si tvoří každá třída zvlášť, jsou dětem blízké, srozumitelné, přiměřené věku a plánovány s ohledem na speciální vzdělávací potřeby integrovaných dětí. Výhodou je možnost propojení některých činností běžných tříd se speciálními. Daří se využívat odbornosti a zájmů učitelek i asistentek pedagoga ke zkvalitňování práce s dětmi. Projevuje se především v logopedické péči, hudebních a výtvarných činnostech, zaváděním metod práce k větší aktivizaci dětí (prožitkové a situační učení) či uplatňováním speciálních metod TEACCH program, VOKS, Bazální stimulace, Metoda dobrého startu. MŠ má vypracován preventivní program, akce a činnosti jsou pro děti zajímavé. Zvlášť vítané jsou besedy se zástupci Policie ČR a Hasičů ČR. Děti jsou seznamovány s možnými riziky a jejich dopady na zdravotní stav, informovány o možném nebezpečí při kontaktu s nežádoucí osobou, vedeny k rozpoznávání šikany. Aktivity MŠ Kroužky, zájmové činnosti, organizované ve škole Organizace města Šachový SVČ Klíč M. Kocur Angličtina Schäfer school, - M. Schäferová Organizovala škola Pohybový V. Vrablová - učitelka MŠ Pastelka K. Tumlířová - učitelka MŠ Povídálek P. Senčíková - učitelka MŠ Metoda dobrého startu V. Flachsová, D. Kolečkářová - učitelky MŠ Divadelní představení, které děti navštívily Veselá školička O Budulínkovi O lese 11

12 Zimní dobrodružství čertíka Bertíka Veselé vánoce Perníková chaloupka Divadlo loutek Ostrava Jak červená Karkulka zachránila vlka Kašpárek Dlouhý, Široký a Bystrozraký O víle Květince O ročních obdobích Ošklivé káčátko Slavnosti uspořádala mateřská škola za podpory i dalších organizací Mikulášská nadílka Zpívání u stromečku Karneval Velikonoční jarmark , Den matek Zahradní slavnost Projektová výuka a další akce mateřské školy Datum Projekt Organizátor Vláček přátelství MŠ, učitelky , Bramborový den MŠ, učitelky Uspávání zahrady akce s rodiči MŠ, učitelky + rodiče Vánoční dílny , Děti hrají dětem Pohádka O řepě, O Budulínkovi Návštěva předškoláků v 1. třídě ZŠ MŠ + ZŠ ,10.12.,11.03., ZŠ čte dětem ZŠ Návštěva knihovny Městská knihovna Frýdek Zelený den vítání jara Třídy MŠ Kamínkový den Den Země, Ekotvoření Vzhůru na túru Ostravice Sepetná - Učitelky MŠ + rodiče akce s rodiči Návštěva dětského oddělení MŠ + Nemocncie Frýdek-Místek nemocnice Výlet na Morávku, sportovní den MŠ + ZŠ Morávka v MŠ Morávka Výlet na Morávku - jízdárna MŠ + ZŠ Morávka Recitační soutěž Učitelky MŠ , , Muzikoterapie SPC Mgr. Dužíková 2x měsíčně Canisterapie speciální třídy Podané ruce s.r.o. Bc. Fejkusová 12

13 Plavecký výcvik 15 dětí Plavecká škola, Sportplex FM Lyžařský výcvik 5 dětí SVČ Klíč FM , , , Beseda s policií ČR, Městskou policií Městská policie, Policie ČR Hasiči v MŠ O mistrovský titul MŠ v šachu turnaj družstev SVČ Klíč Hodnocení podmínek a výsledků vzdělávání K hodnocení podmínek MŠ využíváme INDI MŠPZ. Je to autoevaluační nástroj, který umožňuje ověřovat si výsledky své práce a získávat informace pro další rozvoj. Hodnocení integrujících principů a zásad z hlediska podpory zdraví 8 učitelkami, použita hodnotící škála 1 4. Integrující principy Respekt k přirozeným lidským potřebám jednotlivce v celku společnosti 86,15% Rozvíjení komunikace a spolupráce. 84,23% Zásady podpory zdraví 1. učitelka podporující zdraví 3,58 2. věkově smíšené třídy 3,71 3. rytmický řád života a dne 3,42 4. tělesná pohoda a volný pohyb 3,38 5. zdravá výživa 3,08 6. spontánní hra 3,45 7. podnětné věcné prostředí 3,63 8. bezpečné sociální prostředí 3,64 9. participativní a týmové řízení 3, partnerské vztahy s rodiči 3, spolupráce mateřské školy se základní školou 3, začlenění mateřské školy do života obce 2,77 Při sledování individuálních pokroků dětí učitelky ve své práci využívají SUky MŠ sdružené ukazatele dosaženého vzdělání, u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami pak Psychoedukační profil pro děti s autismem a záznamy pro děti s kombinovaným postižením. Spolupráce s rodiči, osvětová odborná činnost V tomto roce můžeme pozorovat větší zájem rodičů o akce školy a jejich větší zapojení do jejich příprav. Mezi již tradiční akce patří Uspávání zahrady a Zahradní slavnost, nově Velikonoční jarmark. Dále chceme pokračovat v setkávání rodičů, pedagogů, pracovníků poradenských zařízení a odborné veřejnosti pořádáním seminářů a vzdělávacích akcí. Spolupráce a odborná speciálně pedagogická činnost SPC Kpt.Vajdy Ostrava SPC Nový Jičín SPC Frýdek - Místek PPP Frýdek - Místek konzultace, intervence ve třídách 6x, rodičovská skupina 8x konzultace, intervence ve třídách 1x konzultace, intervence ve třídě 1x intervence 1x 13

14 Logopedie Mgr.Vítková Podané ruce s.r.o. canisterapie O.S. ADAM Havířov MŠ Morávka 3x měsíčně 2x měsíčně Osvětová činnost Organizace přednášky pro pedagogy, rodiče a odbornou veřejnost Mgr. R. Straussová C)T)A) Rozvoj sociálně komunikačních dovedností u dětí s PAS Projekt spolupráce: vzájemné návštěvy, výlety, projížďky na koni pro rodiče s dětmi na jízdárně na Morávce V tomto školním roce jsme byli pozváni ke spolupráci s mateřskou školou Morávka. V podzimních měsících jsme přivítali děti z Morávky v naší MŠ, poté jsme se zúčastnili výstavy draků na Morávce. V jarních měsících jsme podnikli 2 výlety do krásné přírody na Morávce, děti spolu s rodiči mohly využít místní jízdárnu k projížďkám na koních. Pro lepší komunikaci s veřejností a rodiči jsme vytvořili nové webové stránky MŠ. MŠ se prezentovala i v regionálním tisku Zpravodaj, Deník. Zlepšení materiálně technických podmínek předškolního vzdělávání: 1. nákup lůžkovin a ručníků 2. nákup didaktických pomůcek a hraček 3. výměna podlah na WC, v umývárnách a šatnách dětí 4. vybavení šatny ve třídě Květinka novými šatnovými bloky 5. nákup nástěnek a dekoračních sítí do dětských šaten Vlastní projekty MŠ vypracovala projekt Vybavení mateřské školy pomůckami pro rozvoj komunikace u dětí s narušenou komunikační schopností, který byl podpořen LESY ČR částkou ,- Kč. Projekt bude realizován do konce roku Zpracovala: Mgr. Lenka Nakládalová, vedoucí učitelka MŠ 4. Personální zabezpečení činnosti školy 4.1 Základní údaje o pracovnících školy k Přehled o pracovnících školy Fyzický počet Přepočtený počet Počet učitelů ZŠ 20 19,18 Z toho základní škola 7 7,00 ZŠ praktická 6 6,00 ZŠ speciální 7 6,18 Počet vychovatelů 4 3,54 Počet učitelů mateřské školy 8 8,00 Počet asistentů pedagoga 16 15,20 Z toho v ZŠ 13 12,30 v MŠ 3 2,90 Počet správních zaměstnanců 9 7,30 Počet pracovníků školní 5 2,90 jídelny celkem 62 56,12 14

15 4.2 Údaje o pedagogických pracovnících Pedagogický pracovník ZŠ funkce úvazek praxe vzdělání kvalifikace PhDr. Adamus Petr, Ph.D. TU ZŠS 1,00 17 VŠ Spec.ped.1.st. Ing. Babjaková Lubomíra TU ZŠP 1,00 30 VŠ DPS Mgr. Červenková Zástupce ředitele - ZŠ 1,00 24 VŠ Spec.ped. Miroslava Mgr.Čerňáková Renata TU ZŠS 1,00 14 VŠ Spec.ped. Mgr. Majerová Ivana TU ZŠ 1,00 36 VŠ I.st ZŠ Mgr. Hlavatá Lenka TU ZŠPr. 1,00 24 VŠ Spec.ped. Mgr. Hudcová Radmila TU ZŠS 1,00 19 VŠ Spec.ped.+1.st. Mgr. Chlebková Iveta Zástupce ředitele- ZŠS 1,00 21 VŠ Spec.ped. Mgr. Jalůvková Vlasta TU ZŠS 1,00 40 VŠ Spec.ped. Mgr. Matěj Vratislav TU ZŠ 1,00 23 VŠ Spec.ped. Mgr. Moravec David TU ZŠ 1,00 9 VŠ Spec.ped. Mgr. Holáková Miroslava TU ZŠ 1,00 21 VŠ Spec.ped. Mgr. Schaferová Jaroslava Netřídní učitel 1,00 39 VŠ Spec.ped.+2.st. Bc. Slováčková Vlasta TU ZŠS 1,00 16 VŠ Spec.ped. Mgr. Šenekl Jindřich TU ZŠPr. 1,00 3 VŠ Spec.ped. 1.st. Mgr. Ševčíková Ivana TU ZŠPr. 1,00 37 VŠ Spec.ped. Mgr. Pindlová Kateřina TU ZŠS 1,00 14 VŠ Spec.ped. vych. Mgr.Uvirová Iveta TU ZŠS 1,00 20 VŠ Spec.ped. Mgr. Závorková Lenka TU ZŠ 1,00 24 VŠ Spec.ped. neuč. PaedDr. Zemánková Dana ředitelka školy 1,00 32 VŠ Spec.ped. Vychovatelky funkce úvazek praxe vzdělání Rusková Zdenka Vedoucí vychovatelka 1,00 30 SpgŠ Mgr. Maďová vychovatelka 0,70 8 Spec.ped. Markéta Neckářová Zdenka vychovatelka 0,93 25 SŠ Tejzrová Petra vychovatelka 0,94 19 Bc. Pedagogický pracovník MŠ funkce úvazek praxe vzdělání kvalifikace Mgr. Žárská Kateřina Tř.učitelka 0,95 8 VŠ Spec.ped. Bc. Flachsová Věra učitelka 1,00 18 VŠ Spec.ped. Bc. Vaňková Markéta učitelka 0,95 11 VŠ Spec.ped. Kolečkářová Dáša učitelka 1,00 35 SŠ SpgŠ. Mgr. Nakládalová Lenka Vedoucí učitelka 1,00 36 VŠ Spec.ped. MŠ Mgr. Senčíková Petra Tř.učitelka 0,95 13 VŠ Spec.ped. 1.st. Bc. Tumlířová Kristýna Tř.učitelka 1,00 7 VŠ Spec.ped. Vrablová Věra učitelka 1,00 19 SŠ SŠ Asistenti pedagoga úvazek vzdělání ZŠ Besedová Taťána 1,00 SŠ Bc. Bosáková Adéla 1,00 VŠ, spec.ped. Fajkusová Lucie 0,90 SŠ Golová Dagmar 1,00 SŠ 15

16 Imričková Markéta 0,85 SŠ Bc. Drabinová 1,00 VŠ, učitelka Markéta Principe Kateřina 0,80 SŠ Lhoťanová Romana 0,80 SŠ Vávrová Lenka 1,00 SŠ Bc. Válková Božena 1,00 VŠ, spec.ped. Šilbachová Andrea 0,95 SŠ Poláková Jana 1,00 SŠ Morongová Gabriela 1,00 SŠ MŠ Kĺosová Bronislava 1,00 SŠ Krzesiewiczová Naďa 1,00 Střední s výučním listem Sedláčková Lucie 0,80 SŠ 4.3 Pedagogičtí pracovníci podle věku Věk ženy muži Celkem % let , let , let , let ,5 60 a více ,16 Celkem Údaje o nepedagogických pracovnících Jméno funkce-zařazení úvazek vzdělání Bc. Malíšková Hlavní účetní/personalista 1,00 vysokoškolské Miroslava Teperová Alice Mzdová účetní/administrativa 1,00 Vyšší odborné Daniela Vondálová Vedoucí školní jídelny 0,50 SŠ Ing. Marcel Roztomilý Školník- technický pracovník 1,00 VŠ Dáša Šimičková Hlavní kuchařka 1,00 SOU Hodulová Marie kuchařka 0,70 SOU Skokanová Petra kuchařka 0,50 SOU Kučerová Ludmila Výdejka stravy/uklízečka 0,20/0,80 SOU Vančurová Jana uklízečka 0,80 ZŠ Vávrová Hana uklízečka 0,90 SOU Litvíková Anna uklízečka 0,90 SOU Hermanová Libuše uklízečka 0,70 SOU Chalupka Jozef údržbář 0,20 SOU 5. Zápis k povinné školní docházce pro šk. rok 2014/15 Zápis do 1. ročníku pro šk. rok 2014/15 výsledky zápisu ke dni

17 Vzdělávací program žáci Základní škola 12 Z toho odklad školní docházky 1 Opakující žáci 1.r. naše škola 3 Celkem do 1. ročníku nastoupí 15 Do konce školního roku se situace nezměnila. Oproti minulým zápisům žáků do 1. ročníku dochází ke změně, a to, že do 1. ročníku základní školy nastupují i žáci, u kterých je diagnostikována lehká mentální retardace. Tito žáci zůstávají v péči pedagogicko psychologické poradny. Také stoupá počet žáků s hraničním intelektem. Školským poradenským zařízením je doporučeno škole těmto žákům rozložit první ročník na dva roky, což je v praxi docela složitá situace na realizaci, nebo vzdělávat podle programu RVP ZV s přílohou pro žáky s lehkým mentálním postižením nebo uzpůsobit žákům individuální vzdělávací plán podle RVP ZV běžné základní školy. 6. Údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání žáků 6.1 Přehled o prospěchu a absence žáků za 2. pololetí 2013/14 třída třídní učitel počet žáků omluvená absence celkem průměr na 1 žáka I.A Mgr. Lenka Závorková ,62 II.A Mgr. Miroslava Holáková ,33 III.A Mgr. Iveta Uvirová ,13 IV.A Mgr. Ivana Ševčíková ,00 V.A Mgr. Eva Majerová ,63 IV.B Mgr. Lenka Hlavatá ,10 VI.B Ing. Lubomíra Babjaková ,57 VII.B Mgr. Jindřich Šenekl ,38 IX.B Mgr. David Moravec ,00 VI.C Mgr. Vlasta Jalůvková ,33 XI.C Mgr. Radmila Hudcová ,57 III.E Mgr. Kateřina Pindlová ,00 IV.E Bc. Vlasta Slováčková ,80 VI.E PhDr. Petr Adamus Ph.D ,75 IX.F Mgr. Renáta Čerňáková ,00 Celkový počet absence za I. pololetí školního roku 2013/2014 počet tříd celkový počet omluvené absence průměr na žáka celkový počet neomluvené absence průměr na žáka , ,53 Celkový počet absence za II. pololetí školního roku 2013/

18 počet tříd celkový počet omluvené absence průměr na žáka celkový počet neomluvené absence Průměr na žáka , ,15 Hodnocení prospěchu za II. pololetí školního roku 2013/2014 Třída Počet žáků prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl Celkový průměrný prospěch třídy I.A ,538 II.A ,560 III.A ,781 IV.A ,589 V.A ,038 IV.B ,562 VI.B ,921 IX.B ,883 VI.C ,423 IX.C ,699 III.E ,676 IV.E ,651 VI.E ,919 IXI.F ,146 Celkem ,889 Neklasifikovaní žáci třída Počet žáků předmět IV.A 2 žáci Tv IV.B 1 žák Tv VI.B 1 žák Tv IX.B 2 žáci Tv VI.C 1 žák Tv IX.C 1 žák Tv Převedení žáků do jiného vzdělávacího programu na základě doporučení školského poradenského zařízení a souhlasu zákonného zástupce: Z RVP ZV do RVP ZV přílohy pro žáky s lehkým mentálním postižením: Z RVP ZV přílohy pro žáky s lehkým mentálním postižením do RVP ZŠS díl I : Z RVP ZŠS díl I do RVP ZŠS díl II: 1 žák 1 žák 1 žák Kázeňská opatření za II. pololetí šk. roku 2013/14 18

19 Napomenutí třídního 1 žák Zapomínání a nedodržování školního řádu učitele Důtka třídního učitele 5 žáků Zapomínání, porušení školního řádu, neplnění povinností, vulgární chování Důtka ředitelky školy 2 žáci Agresivní chování vůči spolužákům, vulgární vyjadřování, neplnění školních povinností, netaktní chování k učiteli 2.stupeň chování 1 žák Podvody, lhaní, poškozování školního majetku 3.stupeň chování 1 žák Vulgární a agresivní chování vůči dospělým, útočné napadání spolužáků zranění, špatná pracovní morálka, neposlušnost v hodinách Pochvaly ředitelky školy Třída IX.C Jiří Velička - za úspěšnou reprezentaci školy ve výtvarné soutěži Malovaná písnička IX.C Jan Dvorský za úspěšnou reprezentaci v recitační soutěži Rádi recitujeme 1.místo 1.místo 6.2 Složení tříd podle druhu zdravotního postižení žáků Třídy Základní škola Základní škola praktická Základní škola speciální Druh postižení Poruchy chování, soustředěnosti a pozornosti Hraniční mentální vývoj Sociální znevýhodnění Tělesné postižení Smyslová vada Lehké mentální postižení Mentální postižení různého stupně Tělesné postižení Více vady Další zdravotnická diagnóza: metabolické poruchy, epilepsie, psychiatrické nemoci, ap. Střední a těžká mentální retardace Autismus Více vady 19

20 7. DPPP Datum Název akce Účastník Cena Místo Progress refresh kurz AJ Holáková 0 KVIC FM Chlebková Zemánková V krajině slov a hlásek Pindlová 0 KVIC FM Inovace propedeutických disciplín spec.ped. Zemánková Chlebková 0 PdF UP Olomouc Učíme se číst genetikou Závorková 0 KVIC OV Metoda dobrého startu Flachsová 990 KVIC FM INDI Nakládalová 0 SZÚ Brno Rozvoj soc. kom. dovedností u dětí s PAS Nakládalová Flachsová Vaňková Senčíková Klosová Žárská MŠ Naděje Čteme s nečtenáři Pindlová 0 KVIC OV Konference vzdělávání dětí a mládeže s MP Červenková Chlebková Nakládalová Závorková Zemánková 0 OV Geometrie z překládaného papíru Závorková 0 KVIC OV Konference Vzděláváme pro budoucnost Adamus 0 OU OV Využití her v rámci prevence riz. jevů Neckářová 700 KVIC FM Jak na pravopis Ševčíková 870 KVIC FM Nabídka výukových programů Červenková 0 ZOO OV Zvládání emočně náročných a rizikových situací ve veřejných institucích Chlebková 0 Městská Policie FM Učíme se navzájem Flachsová Vráblová 0 SZÚ Kroměříž Práce s dětmi s poruchami chování Červenková KVIC NJ Hlavatá Pokus v přírodovědě a jeho praktické využití Matěj 760 KVIC FM v praxi Porada metodiků prevence Hlavatá 0 PPP FM Finanční gramotnost Moravec 670 NIDV OV Metodická poradna - ŠD v právních normách Rusková 590 KVIC FM Změny ve mzdové účtárně a mzd. oblasti Teperová 1590 OV Problémové skupiny žáků, které nás stojí hodně sil Elementarium- skutečné důvody proč se dítě neučí Šenekl Pindlová 870 KVIC Opava 0 KVIC OV 20

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015. Základní škola a mateřská škola Naděje, Frýdek-Místek, Škarabelova 562

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015. Základní škola a mateřská škola Naděje, Frýdek-Místek, Škarabelova 562 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Naděje, Frýdek-Místek, Škarabelova 562 OBSAH VYROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY 1. Základní údaje o škole str.3 1.1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Obsah 1. Organizace školního roku 2015-2016 2. Personální

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Celoroční plán školní rok 2015/2016

Celoroční plán školní rok 2015/2016 I. Nejdůležitější úkoly Celoroční plán školní rok 2015/2016 Nejdůležitější úkoly vycházejí především ze Strategie vzdělávání, Plánu dlouhodobého rozvoje školy 2015 2017 a Výroční zprávy o činnosti školy

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y ZA Š K O L N Í R O K 2 0 1 4 / 2 0 1 5

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y ZA Š K O L N Í R O K 2 0 1 4 / 2 0 1 5 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y ZA Š K O L N Í R O K 2 0 1 4 / 2 0 1 5 V Bukovci 20. srpna 2015 Zpracovala Mgr. Lucie Nožková Název: Sídlo: IČ: 75027283 Právní forma: Zřizovatel:

Více

Plán práce školy Školní rok 2009/2010. MŠ Ostrožská Lhota

Plán práce školy Školní rok 2009/2010. MŠ Ostrožská Lhota Plán práce školy Školní rok 2009/2010 MŠ Ostrožská Lhota Organizace školního roku 2009/2010-1.září 2009 -zahájení školního roku -30.června 2010 -slavnostní ukončení školního roku -prázdninový provoz dle

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Základní škola a mateřská škola Naděje, Frýdek-Místek, Škarabelova 562

Základní škola a mateřská škola Naděje, Frýdek-Místek, Škarabelova 562 Základní škola a mateřská škola Naděje, Frýdek-Místek, Škarabelova 562 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 OBSAH VYROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY 1. Základní údaje o škole str.3 1.1

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-403/13-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Dolní Újezd, okres Přerov, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012 Svitávka 3. září 2012 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2010/2011

Minimální preventivní program na šk. rok 2010/2011 Minimální preventivní program na šk. rok 2010/2011 ZŠ a MŠ Ukrajinská 19 příspěvková organizace Ostrava - Poruba 1. Spolupráce s pedagogickým sborem 1.1. Seznámení s obsahem MPP na šk.r. 2010/2011 - rozdělení

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, MŠ Mlýnská

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Vodňany Alešova, 50 389 01 Vodňany Jméno a příjmení

Více

Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014

Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014 Příloha č. 1 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Forma hospodaření: příspěvková organizace Zřizovatel: Obec Všemina, Všemina 162, 763 15 p.slušovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Podle ust. 10 zákona

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014. ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014. ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 č.j. ZSPLOV 114/2013 1. Organizace školy a/ třídy a třídní učitelé chlapci dívky celkem ž. I.A Mirka Votavová 9 11 20 I.B Dana Navrátilová

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Závišice Závišice 110, 742 21 Kopřivnice Identifikátor školy: 600 138 020 Termín konání inspekce: 13.

Více

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín 756 56, Prostřední Bečva 207 Telefon: +420 571 643 206 E-mail: zakladniskola@prostrednibecva.cz www.zsmsbecva.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532. Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, 708 00 Ostrava-Poruba

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532. Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, 708 00 Ostrava-Poruba Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532 Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, 708 00 Ostrava-Poruba Identifikátor školy:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Svitávka 3. září 2010 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 115 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 008-009 Hradec Králové, říjen 009 Obsah 1.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 září 2015 Zpracovala: Mgr. Lenka Doležalová Moto: Zdravý životní styl Cíle: Dlouhodobé:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-337/10-M Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín, Adresa: Identifikátor: 600 017 192 IČ: 66 935 733 Místo inspekce:

Více