DLOUHODOBÝ PLÁN + aktualizace pro školní rok 2009/2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DLOUHODOBÝ PLÁN + aktualizace pro školní rok 2009/2010"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola PRAMENY, Karviná, příspěvková organizace Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) DLOUHODOBÝ PLÁN + aktualizace pro školní rok 2009/2010 ÚVOD Dlouhodobý plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) byl zpracován v souladu s Úkoly a záměry ZŠ a MŠ Prameny, Karviná, příspěvková organizace v daném školním roce, byl součástí koncepce školy. V návaznosti na Dlouhodobý plán EVVO je připravován i podrobnější Roční plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty ve spolupráci s vedením školy a se členy pedagogického sboru (především předsedy Metodických orgánů, vedoucími Vzdělávacích oblastí ŠVP). Od školního roku 2006/2007 a školního roku 2007/2008 koordinátorka EVVO spolupracuje s týmem Pilotní školy KEV Praha v rámci projektu OPRLZ KEV Praha a esf. Cíle a úkoly EVVO: Environmentálním vzděláním, výchovou a osvětou se rozumí (viz nový Metodický pokyn MŠMT k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty č. j / ze dne 27. října 2008 čímţ se ruší Metodický pokyn MŠMT ČR č.j.: / ): - předávání soustavy znalostí a dovedností týkajících se zákonitostí biosféry, vztahů člověka a ţivotního prostředí, problémů ţivotního prostředí z globálního i lokálního hlediska a moţností i způsobů dosaţení udrţitelného rozvoje - rozvinutí schopností uvaţovat v souvislostech a chápat interakci přístupů ekologických, technicko technologických, ekonomických a sociálních - podněcování aktivity a tvořivosti zaměřené k ţádoucímu jednání - ovlivňování vztahu k přírodě, odpovědnosti za jednání vůči prostředí, ohleduplnosti a spolupráce v mezilidských vztazích - působení na utváření hierarchie ţivotních hodnot a celkového ţivotního stylu ve smyslu potřeb udrţitelného rozvoje EVVO představuje nezastupitelný významný předpoklad udrţitelného rozvoje, který je v celém světě pokládán za jedinou pozitivní alternativu rozvoje lidské civilizace. EVVO klade důraz především na poznávání ţivotního (přírodního i umělého) prostředí (člověka), na uvědomování si nezbytnosti zachování podmínek ţivota, na poznávání vztahu člověka a ţivotního prostředí. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta vychází z anglického termínu environmental education, kde environment znamená ţivotní prostředí a education se chápe široce jako vzdělávání, výchova či osvěta všech typů cílových skupin, od nejmenších dětí po dospělé. Vzděláváním se rozumí zejména ovlivňování racionální stránky osobnosti. Výchovou působení na city a vůli. Osvětou se označují speciální způsoby předávání informací zejména dospělé populaci.

2 EVVO zahrnuje činnosti a aktivity probíhající ve školách a školských zařízeních (formální vzdělávání), v rámci volnočasových aktivit (neformální vzdělávání) i v rámci neorganizovaného volného času jednotlivců (informální učení) zaměřené na oblast ţivotního prostředí. Základní rámec pro EVVO vychází ze strategického dokumentu, Státního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ČR Nově podle ŠVP (v rámci RVP) EVVO se rozumí všestranné rozvíjení klíčových kompetencí v kontextu vzájemných vztahů mezi člověkem a ţivotním prostředím, s důrazem na vyváţení nejen společenských, ale i přírodních faktorů. Jde o motivaci a poskytnutí příleţitostí k dosaţení znalostí, dovedností, postojů a návyků k ochraně a zlepšování ţivotního prostředí, k utváření ţivotních hodnot slučitelných s udrţitelným rozvojem, k smysluplnému jednání a tvořivostí ve prospěch ţivotního prostředí, k udrţitelnému způsobu ţivota a k udrţitelným vzorcům chování jednotlivců, skupin i společnosti jako celku. Nezanedbatelná je provázanost EVVO s problematikou zdraví a zdravého ţivotního stylu. K důleţitým kompetencím rozvíjených v EVVO patří zejména: ~ kompetence k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální (aktivní vyuţívání kooperativní a kooperační dovednosti jako nástroje pro řešení problémů ţivotního prostředí, hledání různých variant problémů ţivotního prostředí, schopnost kriticky posuzovat a vyhodnocovat informace související s ţivotním prostředím) ~ kompetence pracovní (osvojení si dovedností pro praktické chování a pobyt v přírodě i při zacházení v přírodě a jejich uplatňování v kaţdodenním ţivotě; uplatňování principů udrţitelného způsobu ţivota v jednání odpovědné nakládání s přírodními zdroji a odpady v souladu se strategií udrţitelného rozvoje, minimalizace negativních vlivů) ~ kompetence občanské (uvaţovat v souvislostech z lokálního i globálního hlediska, znát z vlastní zkušenosti přírodní a kulturní hodnoty ve svém okolí, chápat příčiny a následky poškozování ţivotního prostředí ve svém regionu, poučit se z problémů minulosti a současnosti a uvaţovat do budoucnosti, projevovat úctu a pokoru k ţivotu, člověku, přírodě, vnímat hodnotu a krásu přírody...) Ve školním roce 2009/2010 je stejně jako v obou předchozích létech navíc dlouhodobý plán EVVO i důleţitým prvkem ŠVP ZŠ a MŠ Prameny, Karviná, příspěvková organizace v rámci RVP. Environmentální výchova jako průřezové téma ŠVP vede ţáky k pochopení komplexnosti a sloţitosti vztahů člověka a ţivotního prostředí, tj. k pochopení nezbytnosti přechodu k udrţitelnému rozvoji společnosti a k poznání významu odpovědnosti za jednání společnosti i kaţdého jedince. Umoţňuje sledovat a uvědomovat si vztahy mezi člověkem a prostředím. Ovlivňuje hodnotovou orientaci ţáků. Ekologické vzdělávání a výchova ve smyslu udrţitelného rozvoje nepředstavuje pouze jednorázové akce, ale zdůrazňuje dlouhodobost a postupné prohlubování a zdokonalování vědomostí a dovedností v rámci všech vzdělávacích oblastí ŠVP, v rámci všech předmětů. Formy EVVO environmentální problematika je integrována do výuky buď v tématických celcích, je integrována do jednotlivých předmětů (viz zpracované ŠVP), dále formou projektů či sérií tematických dnů (např. Den Stromů, Den vody, Den Země, Den bez aut...) Do EVVO jsou implementovány aspekty ţivotního prostředí a udrţitelného rozvoje v jednotlivých předmětech, je zařazeno průřezové téma (odpady, energie, les, náš region...), jsou rovněţ propojena ostatní průřezová témata s PT EVVO; EVVO je součástí DVPP pedagogů (a nově dlouhodobým záměrem je i DVPP pro nepedagogické pracovníky školní jídelny a správní zaměstnance)

3 OBSAH Rámcový dlouhodobý plán + konkretizace na školní rok 2009/2010: 1. Uplatnění ekologických aspektů v jednotlivých předmětech - v úzké spolupráci s předsedy jednotlivých Metodických orgánů a vedoucích Vzdělávacích oblastí ŠVP bylo třeba promyslet a zapracovat na počátku školního roku do tematických a časových plánů ekologické a regionální aspekty (vyuţití dostupné literatury, odborné termíny související s ekologií např. Máchal, A. Malý ekologický a environmentální slovníček. REZEKVÍTEK, Brno 1996 nebo Kvasničková, D. Základy ekologie. Fortuna Praha 2001 či Herink, J. Základy přírodopisných znalostí Nakladatelství České geografické společnosti Praha 2007 a další literatura včetně pracovních listů z nově vybudované EKOknihovničky - je zde nejen nejnovější literatura, ale i CD, VHS a DVD z oboru ekologie a biologie; + nově vyuţití zpracovaných poznatků, zkušeností a námětů Pilotních škol KEV Praha v rámci právě ukončeného projektu = literatura a CD) a pracovat podle zpracovaného průřezového tématu EV v jednotlivých oblastech ŠVP. Náměty vyuţití EVVO pro jednotlivé předměty (konkrétně v tomto školním roce): (viz materiál KEV Praha, který mají k dispozici vedoucí předmětů, resp. oblastí ŠVP) - Čj (ekologické pojmy tvorba slov, čtení a vysvětlování neznámých pojmů; větný rozbor náročnějších definic; slohové práce na téma daných pojmů, např. ekosystémy, ochrana ţivotního prostředí, vlastní přičinění ţáků, recyklace ; mezitřídní soutěţe ) - Aj, Nj (vyuţití překladu, z cizího jazyka do českého a naopak; tvoření vět s ekologickou tématikou, hry se slovíčky ) - D (srovnávání ekologického myšlení a cítění lidí v historii a v současnosti, jednotlivá období v historii lidstva, u nás i ve světě ) - Ov (široké uplatnění v různých tématech občanské výchovy, přístup ţáků, jejich nejbliţších, okolí, školy, města, celé společnosti k ekologii ; besedy, diskuse, vlastní názory) - Rv (velmi široká paleta uplatnění ekologického cítění v jednotlivých tematických celcích, příspěvky ţáků k ekologické osvětě, uvědomění si ekologických aspektů v rodině ) - Z (vyuţití pojmů ekologické výchovy široké uplatnění, hospodářský zeměpis, vyuţití surovin, energií u nás i ve světě; apel na šetření surovinami, zdroje na Zemi nejsou nevyčerpatelné; nahraditelné zdroje, recyklace, hry, tajenky ) - M (zapracování ekologických pojmů do slovních úloh, šetření surovinami, energií, sběr odpadů apod. do grafů a tabulek, práce s PC, hledání informací, monitoring ŢP regionu, posilování ekologického povědomí šetření pomůcek v matematice, sešity, učebnice) - Př (zapracování ekologického vědomí a cítění ţáků do jednotlivých tematických celků, šetření přírody, ochrana ţivotního prostředí, organismů; ukázky např. viz potravní řetězce ţe vše, co člověk do půdy, ovzduší, jednou dá vše se mu opět v potravě vrátí; potravní řetězce, pyramidy ; moţnost zneuţití biologické zbraně ) - F (na příkladech fyzikálních zákonů dokládat, ţe ekologické cítění je nezbytné a ochrana ţivotního prostředí a fyzika spolu úzce souvisí, nové technologie, výroba v praxi ) - Ch (v jednotlivých tematických celcích poukázat na spjatost chemie a okolního ţivotního prostředí, důraz na příklady z regionů; ovlivňování nových technologií v chemickém průmyslu v souladu s přírodou; moţné ekologické katastrofy či zneuţívání chemických látek, globální ohroţení, terorismus ) - Hv, Tv, Pv, Vv (vliv zdravého ţivotního prostředí na zdárný vývoj člověka; Hv estetika ţivotního prostředí přispívá k inspiraci a tvorbě hudebních textů, skladeb ; Tv v čistém prostředí a na zdravém vzduchu se člověk lépe pohybuje, sportuje neţ ve smogu; Pv v rámci předmětu se ţáci přímo podílejí na zlepšování ţivotního prostředí, např. v okolí školy

4 vysazování zeleně v praxi, úprava zeleně, záhonků ; Vv svým výtvarným projevem ţáci přímo ukazují své představy o ţivotním prostředí, jeho ochraně; vlastní nápady, projekty, účast v soutěţích v rámci města, regionu, republiky ) zodpovědni: předsedové MO, vedoucí oblastí ŠVP + vyučující 2. Integrace přístupů k poznávání přírody a vztahů člověka k životnímu prostředí - důsledné vyuţívání mezipředmětových vztahů (ve spolupráci s předsedy Metodických orgánů a zároveň vedoucích Vzdělávacích oblastí ŠVP také zapracovat do tematických a časových plánů na počátku školního roku propojenost jednotlivých předmětů ve škole stejně jako propojenost veškeré lidské činnosti v nejrůznějších oborech, kaţdý obor a kaţdá činnost člověka se ve svých důsledcích projeví na ţivotním prostředí, na jeho kvalitě, na jeho ochraně, ale na druhé straně i např. jeho znečišťování, zneuţívání, zhoršování ) - znovu v jednotlivých oblastech ŠVP - vést ţáky k ekologickému cítění, správnému vnímání přírody, ochraně ţivotního prostředí (např. regionální vycházky v nejrůznějších předmětech, projektech a projektových dnech, při přesunu na kulturní a ostatní akce školy vštěpovat ţákům správný přístup k okolní přírodě, nešlapat po trávníku, neodhazovat odpadky, na výletech a exkurzích do přírody správné chování v přírodě, neplašit zvěř, chovat se tiše a pozorně - více moţností nejen vidět, ale i pozorovat ţivočichy zblízka ) - regionální vycházky v různých předmětech (poznávání okolí školy, pozorování sídlištní květeny, běţných ţivočichů; poznávání památných stromů na území města a okolí, pozorování vlivů člověka na ţivotní prostředí na sídlišti pozitivní vlivy: např. rekultivace krajiny, sběrný dvůr ; negativní vlivy vliv poddolování území regionu, skládky, hustota dopravy ve městě, vliv exhalátů blízkých podniků na ţivotní prostředí ) - exkurze v různých předmětech (elektrárna Dětmarovice, ZOO Ostrava, naučné stezky a chráněná území v regionu ) zodpovědni: všichni vyučující 3. Rozvíjení mimoškolních aktivit zaměřených k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě - pokračovat v činnosti zavedených krouţků (ekologické na I. i na II. stupni; přírodovědný se zaměřením na ekologii a soutěţe, se zaměřením na pozorování přírody + další krouţky, kde se dá nejen zapracovat ekologická výchova do plánu činnosti, ale hlavně uplatňovat v praxi ) zodpovědni: vedoucí krouţků 4. Podněcování a sledování aktivit zaměřených k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě v dětských a mládežnických kolektivech - ţáci školy v rámci mimoškolních aktivit navštěvují i různé instituce, které se také této problematice věnují např.centrum stanice přírodovědců Karviná Krajské středisko volného času Juventus, Svaz zahrádkářů Karviná, Rybářský svaz Karviná, Myslivecké sdruţení... zodpovědni: všichni vyučující 5. Napomáhání zavádění integrujících přístupů k poznávání a hodnocení vztahu člověka a životního prostředí ve smyslu přípravy pro udržitelnost rozvoje - stálá spolupráce s Odborem ŢP MÚ v Karviné (viz Agenda 21 místní, regionální) - aktivity ţáků, projekty sledování nejbliţšího okolí školy z hlediska čistoty ŢP - volba povolání (orientace ţáků na budoucí povolání, nejen příprava špičkových odborníků v daných oborech, ale především výchova k lidskosti a správnému vztahu k přírodě, k její ochraně, ekologické povědomí, důraz na region - úkol nejen pro VP, ale i pro TU i ostatní vyučující ) - viz zapracování volby povolání do tematických a časových plánů zodpovědni: VP, TU, vyučující

5 6. Příprava a koordinace dlouhodobých a trvalých aktivit v péči o životní prostředí - pokračovat v jiţ zavedených a tradičních aktivitách, probíhajících na škole uţ řadu let (třídění sběru plasty a PET víčka, baterie; šetření energií p. uč. Ziembová) (péče o zeleň a ochranu okolního prostředí viz. Projekt Ozelenění areálu školy dříve uţ dokončené + ale i v letošním školním roce celoroční udrţování zeleně Mgr. Palová) - pokračovat v sezónních a jednorázových akcích (mnoho let se ţáci podílejí na akcích pořádaných v rámci Týdne pro Zemi např. úklid parků či okolí a areálu školy, čištění potoka v Dubině v rámci městského projektu Rak I ) + pověření vyučující 7. Rozvíjení spolupráce v environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě mezi různými oblastmi naší republiky i v mezinárodním měřítku - z pozice koordinátora EVVO je stálá moţnost kontaktů s ostatními koordinátory EVVO na školách ve městě i regionu (od r i v rámci 14 pilotních škol KEV z celé ČR) - další rozvoj spolupráce v rámci sítě škol M.R.K.E.V. - vzhledem k přihlášení se ZŠ Karviná-Ráj Prameny do Klubu ekologické výchovy v Praze na počátku roku 2005 (a od této doby kaţdoročnímu obnovování členství), moţnost spolupráce s touto organizací + nově vyhlášené soutěţe (jako byly dříve VODA, RIO + 10, Biodiverzita ), od ledna 2006 do dubna 2008 byla naše škola zapojena do projektu OPRLZ esf a KEV PRAHA jako pilotní škola KEV v oblasti EVVO (jedna ze 14 základních škol v České republice), viz vyuţití zkušeností z projektu, materiálů... - pracovat v regionálním (krajském) Klubu ekologické výchovy, který byl ustaven v Ostravě v září roku ve školním roce 2009/2010 pokračovat ve spolupráci s organizaci TEREZA Praha, získávání materiálů s ekotématikou 8. Příprava podkladů pro ekologizaci provozu školy ZŠ a MŠ Prameny, Karviná, p.o. (Viz konkretizace strategického plánu EVVO na školní rok 2009/ tj. Roční plán EVVO školní rok 2009/2010 ) - úprava školního prostředí (proběhlo v rámci dříve realizovaného projektu Ozelenění areálu školy, schváleného OPEN SOCIETY FUND Praha; ozelenění však stále realizuje i v rámci osnov předmětu Pracovní činnosti, nyní nově v oblasti Člověk a svět práce) - šetření energií a materiálů (probíhá třídění odpadů celoroční akce zodpovědnost VP + p. uč. Ziembová; např. sběr a separace odpadů, víček od PET lahví, pouţitých baterií v rámci aktivit Recyklohraní), pomoc všech vyučujících sledováním nehospodárnosti a plýtvání energií (nejen kontrola správného osvětlení ve třídách, ale i potírání zbytečného svícení na chodbách školy, ve třídách apod.); vést ţáky ke správnému zacházení s materiály zapůjčenými školou, hlavně šetření učebnic (kontroly a vedení k šetření opět nejen v rámci března měsíce knihy, ale po celý školní rok) - hospodaření s odpady (probíhá nadále jiţ výše uvedený celoroční sběr a třídění odpadů; také uţ šestým rokem probíhá sběr suchého chleba pro zvířata v Centrum stanice přírodovědců v Karviné vedení k hospodárnosti, nevyhazování potravin a produktů lidské práce ),ukázat ţákům moţnosti vyuţití druhotných surovin, např. formou ukázek práce separace odpadu na území města, ukázky práce pracovníků Sběrného dvora, dále navázat např. na předloňský a loňský projekt Smeťák a vést ţáky ke všímání si ţivotního prostředí kolen sebe, hodnocení, pozorování okolí a k umění obhajovat své názory, komunikovat, vyučující

6 9. Spolupráce s dalšími školami, předávání a výměna zkušeností (zlepšování úrovně EVVO v zájmu celkové modernizace práce, účast na vytvoření sítě škol spolupracujících v EVVO v regionu ) - např.: - ZŠ Karviná, Borovského (viz dlouholeté zkušenosti v práci s mezinárodním programem Globe, v projektech sdruţení Tereza Praha, úspěchy ţáků v těchto programech, účast v soutěţích, v mezinárodních soustředěních ) - GY Karviná, Mírová (viz dlouholeté zkušenosti s ekologickou výchovou na VŠ, ZŠ a v současné době GY, v pořádání okresních kol ekologické olympiády pro SŠ s četnými úspěchy a postupy v soutěţích, práce na projektu OPRLZ KEV a esf za SŠ, Krajská skupina KEV) - ZŠ Havířov, Gorkého (viz dlouholetá a zkušená členka okresního Kabinetu Biologie, zkušenosti z práce v Klubu ekologické výchovy a dlouholeté zkušenosti s metodami a formami práce s ţáky v rámci ekologického přírodopisu, rovněţ práce na projektu OPRLZ KEV Praha a esf spolupráce a výměna zkušeností při práci na projektu a Krajská skupina) - ZŠ Karviná, Slovenská ul. (viz práce v eko krouţcích, pěstování zeleně, soutěţe Př, Ch na okresní i vyšší úrovni, ozelenění školy + školní projekty EV) - ZŠ Bohumín, Masarykova, Seifertova ul. (viz tradice papíroţroutů a baterioţroutů, separace odpadů, spolupráce s ostatními ZŠ v Bohumíně) - Základní škola Karviná-Fryštát, Vydmuchov (viz koordinace EVVO na ZŠ pro ţáky se speciálními potřebami) - GY Bohumín, Fr. Ţivného (viz koordinace EVVO Bohumín, společná účast na speciálním kurzu Přeţijeme...?, výměna zkušeností..., spolupráce v BiO) + od ledna 2006 nově 13 koordinátorů EVVO ČR v rámci působnosti projektu OPRLZ KEV Praha a esf (zástupci ZŠ měst: Most, Jilemnice, Příbram, Tábor, Chýnov, Bystřice pod Hostýnem, Havířov, Křtiny, Kroměříţ ) 10. Navazování kontaktů školy s mimoškolní oblastí, se středisky ekologické výchovy, s podnikovými ekology, s pracovníky SČOP - Alcedo Vsetín (jiţ dříve, uţ od r byla členem sdruţení Alcedo Vsetín Mgr. H. Šebestíková, probíhala práce ţáků na jejich projektu Ţivá voda, Břeh řeky - výsledky byly zaslány Alcedu, práce také pokračovala v rámci okr. kola BiO s velmi dobrým umístěním, zasílání odborných materiálů k environmentální výchově), stále moţnost kontaktu trvá - občanské sdruţení VITA OSTRAVA (kontakty byly navázány rovněţ dříve r.2000, školení Mgr. H. Šebestíkové v rámci EVVO Moravskoslezského kraje: účast na kulatých stolech ke Koncepci EVVO MSKraje; materiály internetové konference Koncepce EVVO; pokračuje účast v síti škol M.R.K.E.V. (materiály pro EVVO, časopis Bedrník ) - ČSOP (spolupráce uţ byla navázána v rámci spolupráce v Kabinetu Biologie při Kvic Karviná a kontakty i nadále) - Odbor ŢP MÚ v Karviné (uţ delší dobu navázána spolupráce příprava a koordinace akcí v rámci Týdne pro Zemi v městě Karviná, projekty pro krouţky s přírod. tématikou ) - Technické sluţby Karviná (pomoc při zajišťování odvozu plastů; moţnost zajistit besedy, popř. exkurze do sběrného dvora, na skládku či ukázky recyklace odpadů ) - Centrum stanice přírodovědců Karviná - KSVČ Juventus (dlouholetá spolupráce na akcích ekologického charakteru, pomoc při sběru kaštanů a ţaludů na podzim, celoroční sběr suchého chleba = separace odpadu + výchova ţáků k šetření surovinami nenásilnou formou; soutěţe, besedy s pracovníky Stanice přírodovědců, moţnost ukázkových hodin...) - Elektrárna Dětmarovice (moţnost exkurze,propagační materiály pro ţáky i vyučující) - KEV Praha (členství v KEV Praha, spolupráce pomocí Internetu, osobní kontakty, materiály pro EVVO, účast v projektech KEV Praha, semináře a DVPP ) - TEREZA Praha (dříve získávání materiálů pro projekty hlavně na I. stupni )

7 11. Vedení evidence literatury, časopisů, odborných a metodických příruček, učebních pomůcek a dalších informačních zdrojů - byla vybudována EKOknihovnička, byly získány finance ze zpracovaného Projektu na získání finančních prostředků na ekologickou literaturu, časopisy, odborné a metodické příručky, uvedený projekt na EKOknihovničku byl vypracován a poslán se ţádosti o dotaci na MS kraj Mgr. H. Šebestíkovou, v červnu 2006 byl schválen a realizován od září 2006 do června Vyučujícím je nyní k dispozici k prostudování i k práci s ţáky pestrá paleta všeho, co bylo a je v současné době na trhu dostupné získané materiály, které se týkají problematiky EVVO - např. z KEV Praha, Rezekvítek Brno, TEREZA Praha, agentura Koniklec - odborná literatura, literatura pro ţáky, pracovní listy s ekotematikou, videokazety, CD, DVD nebo metodiky pro jednotlivé předměty 12. Každoroční hodnocení programu EVVO - ve spolupráci s vedením školy, se členy pedagogického sboru i zástupci z řad rodičů je třeba provést opět (jako kaţdoročně) hodnocení daného programu EVVO; hodnocení bude obsahovat zprávu o tom, co se povedlo splnit, v čem byly úspěchy a naopak, co se popřípadě nepovedlo, kde je třeba činnost vylepšit, změnit apod. 13. Rozdělení úkolů + konkrétní zodpovědnost za EVVO ZŠ a MŠ Prameny, Karviná koordinátor EVVO. Mgr. Helena Šebestíková zástupce pro EVVO (na I. stupni) Mgr. Iveta Hudzietzová I. stupeň: metodické vedení EVVO; zapracování ekologické výchovy do časových a tematických plánů; separace odpadů, plasty; sběr kaštanů, suchého chleba; účast na akcích s ekologickou tématikou, besedy, přednášky Mgr. Iveta Hudzietzová projektové dny, projekty v praxi, spolupráce s TEREZOU Praha Mgr. Iveta Hudzietzová + Mgr. Kristina Adamíková ŠD besedy, praktické vyuţití poznatků EVVO, přírodních materiálů + výstavy výrobků Dagmar Hubáčková, vedoucí ŠD II. stupeň: tematické a časové plány, výstupy, kompetence ŠVP předsedové Metodických orgánů vedoucí jednotlivých oblastí ŠVP volba povolání se zřetelem na EVVO, spolupráce se školami, s podniky, s rodiči PaedDr. Jiřina Šotolová VP separace odpadů, projekty, Recyklohraní Mgr. Pavla Ziembová spolupráce s KEV PRAHA, spolupráce se školami, s organizacemi, rodiči, DVPP, koordinace, plány, hodnocení, pilotní škola KEV Praha Mgr. Helena Šebestíková V Karviné, Mgr. Helena Šebestíková, koordinátor EVVO

DLOUHODOBÝ PLÁN + aktualizace pro školní rok 2014/2015

DLOUHODOBÝ PLÁN + aktualizace pro školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola PRAMENY, Karviná, příspěvková organizace Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) DLOUHODOBÝ PLÁN + aktualizace pro školní rok 2014/2015 ÚVOD Dlouhodobý plán

Více

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání 1. Obsah EVVO EVVO se rozumí všestranné rozvíjení klíčových kompetencí definovaných v RVP pro základní vzdělávání a zároveň i neformální vzdělávání v rámci

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

PŘÍLOHA Č. 2 RUKU V RUCE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO PRO ZŠ

PŘÍLOHA Č. 2 RUKU V RUCE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO PRO ZŠ REÁLNÉ GYMNÁIUM A ÁKLADNÍ ŠKOLA MĚSTA PROSTĚJOVA, STUDENTSKÁ UL. 2 PŘÍLOHA Č. 2 ŠKOLNÍHO VDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ÁKLADNÍ VDĚLÁVÁNÍ RUKU V RUCE ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO PRO Š PLATNOST OD 1. 2. 2011 PROJEDNÁNO

Více

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE ředitele Střední průmyslové školy Ostrov č. 1949/2013/SPS Školní program environmentálního

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky

ZÁKLADNÍ ŠKOLA s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) (vychází z metodického pokynu MŠMT k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, EVVO, č.j. 167 45/2008-22 ze dne 27.

Více

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008-22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací

Více

PŘÍLOHA Č. 1 PŘÍRODNÍ VĚDY PRO 21. STOLETÍ ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO REÁLNÉ GYMNÁZIUM ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO PRO RG

PŘÍLOHA Č. 1 PŘÍRODNÍ VĚDY PRO 21. STOLETÍ ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO REÁLNÉ GYMNÁZIUM ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO PRO RG REÁLNÉ YMNÁZIUM A ZÁKLADNÍ ŠKOLA MĚSTA PROSTĚJOVA, STUDENTSKÁ UL. 2 PŘÍLOHA Č. 1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PRORAMU PRO REÁLNÉ YMNÁZIUM PŘÍRODNÍ VĚDY PRO 21. STOLETÍ ŠKOLNÍ PRORAM EVVO PRO R PLATNOST OD 1.

Více

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE ředitele Střední průmyslové školy Ostrov č. 1327/2015/SPS Školní program environmentálního

Více

Roční plán EVVO školní rok 2009/2010

Roční plán EVVO školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola PRAMENY, Karviná, příspěvková organizace Roční plán EVVO školní rok 2009/2010 (se zaměřením na odpady a ekologizaci školy) Základní škola a Mateřská škola Prameny, Karviná,

Více

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO. 1. Vymezení pojmu EVVO. 2. Plánování a dokumenty EVVO DLOUHODOBÝ PLÁN EVVO

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO. 1. Vymezení pojmu EVVO. 2. Plánování a dokumenty EVVO DLOUHODOBÝ PLÁN EVVO ŠKOLNÍ PLÁN EVVO Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008 22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací program.

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Obsah Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Vymezení

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA PODĚBRADY Školní 556, okres Nymburk, sídlo Školní 556/II Poděbrady 290 01, tel.: 312 316 900, e-mail: zstgm@zstgmpodebrady.cz Environmentální výchova Koordinátor: Mgr. Bc.

Více

Metodický pokyn. k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. ve školách a školských zařízeních

Metodický pokyn. k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. ve školách a školských zařízeních Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Č.j.: 32 338/2000-22 V Praze dne 14. prosince 2001 Metodický pokyn k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve školách a školských zařízeních 1.

Více

ŠKOLNÍ ENVIRONMENTÁLNÍ PLÁN

ŠKOLNÍ ENVIRONMENTÁLNÍ PLÁN Základní škola Břeclav, Na Valtické 31 A ŠKOLNÍ ENVIRONMENTÁLNÍ PLÁN EKOABECEDA ŠKOLNÍ ENVIRONMENTÁLNÍ PLÁN Školní program EVVO Základní školy Břeclav, Na Valtické 31 A je zpracováván jako dlouhodobý dokument,

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Počet žáků: 50. Ředitelka školy : Mgr.Ivana Pfefrová, zastupuje Mgr.Petra Procházková Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala : Ludmila Kroupová

Více

Roční plán EVVO školní rok 2010/2011

Roční plán EVVO školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola PRAMENY, Karviná, příspěvková organizace Roční plán EVVO školní rok 2010/2011 (se zaměřením na odpady a ekologizaci školy) Základní škola a Mateřská škola Prameny, Karviná,

Více

Školní program EVVO environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Školní program EVVO environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Základní škola Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 323/3A příspěvková organizace, 400 10 Ústí nad Labem Školní program EVVO environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Školní rok: 2015/2016 Základní údaje

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

Závěrečná konference projektu - Vytváření podmínek pro realizaci. vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje

Závěrečná konference projektu - Vytváření podmínek pro realizaci. vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje Závěrečná konference projektu - Vytváření podmínek pro realizaci vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun Aktivity na škole spojené

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty školní rok 2014/2015

Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty školní rok 2014/2015 Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty školní rok 2014/2015 Zpracovatel: Jméno a příjmení: Jaroslava Horáková, koordinátorka EVVO Identifikační údaje školy: Struktura školy: Základní

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

Školní program EVVO vzdělávání, výchovy a osvěty

Školní program EVVO vzdělávání, výchovy a osvěty ZŠ a MŠ Ludgeřovice, příspěvková organizace Školní program EO vzdělávání, výchovy a osvěty l. Pracovníci pověření koordinací EO p. Ing. Plačková, p. Mgr. Lišková A VŠICHNI PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI VE ŠKOLE

Více

Roční plán EVVO školní rok 2013/2014

Roční plán EVVO školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola PRAMENY, Karviná, příspěvková organizace Roční plán EVVO školní rok 2013/2014 (se zaměřením na odpady a ekologizaci provozu školy) Základní škola a Mateřská škola Prameny,

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2015-2016

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2015-2016 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2015-2016 Počet žáků: 53 Ředitelka školy : Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová 1.Charakteristika EVVO. 2.Cíle EVVO. 3.Metody a formy realizace

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava 1. 4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum zahájení

Více

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. pro školní rok

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. pro školní rok Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2012/2013 1 1. ÚVOD Školní program EVVO vychází z Metodického

Více

Roční plán EVVO školní rok 2012/2013

Roční plán EVVO školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola PRAMENY, Karviná, příspěvková organizace Roční plán EVVO školní rok 2012/2013 (se zaměřením na odpady a ekologizaci provozu školy) Základní škola a Mateřská škola Prameny,

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ KAMENNÉ ŽEHROVICE, školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Hana Jelínková 1 Dokumenty týkající se programu EVVO Zákon č. 17/1992 Sb., o životním

Více

Základní škola a Mateřská škola Nížkovice, okres Vyškov Nížkovice 164, 684 01 Nížkovice. projekt PŘÍRODNÍ ZAHRADA

Základní škola a Mateřská škola Nížkovice, okres Vyškov Nížkovice 164, 684 01 Nížkovice. projekt PŘÍRODNÍ ZAHRADA Základní škola a Mateřská škola Nížkovice, okres Vyškov Nížkovice 164, 684 01 Nížkovice projekt PŘÍRODNÍ ZAHRADA Základní škola a Mateřská škola Nížkovice Environmentální výchova PŘÍRODNÍ ZAHRADA Obsah:

Více

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY pro školní rok 2015/2016

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY pro školní rok 2015/2016 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY pro školní rok 2015/2016 Úvod: Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, uvádí, že výchova, osvěta a vzdělávání se provádějí tak, aby vedly k myšlení

Více

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

Krajské koncepce EVVO

Krajské koncepce EVVO Krajské koncepce EVVO Období: zpravidla 3 roky CZ.1.07/1.3.12/04.0015 Návaznost na dokumenty Program rozvoje kraje schválený krajským zastupitelstvem Koncepce nakládání s odpady SP EVVO (akční plány: iniciace

Více

Plán EVVO ZŠ Heřmanice u Oder na školní rok 2009/2010 Heřmanice u Oder 27.8.2009 Mgr. Moravec Kamil, ředitel ZŠ Environmentální výchova vede jedince k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2015/2016

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2015/2016 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2015/2016. podpis a razítko ředitelky školy 1 Cíle ročního plánu EVVO

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY 2013/2014

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY 2013/2014 Všeobecné podmínky pro EVVO stanovuje zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí:

Více

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník 5. Průřezové téma - ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník Ekosystémy les (les v našem okolí; produkční a mimoprodukční významy lesa) pole (změny okolní krajiny vlivem význam způsoby

Více

Dlouhodobý plán EVVO Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Ostravě

Dlouhodobý plán EVVO Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Ostravě STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Vnitřní směrnice Dlouhodobý plán EVVO Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Ostravě

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Plán EVVO Školní rok 2014/2015, 2015/2016

Plán EVVO Školní rok 2014/2015, 2015/2016 Plán EVVO Školní rok 2014/2015, 2015/2016 Obsah 1. Základní informace. 2 2. Cíle environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty..3 3. Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 3 4. Přílohy.8

Více

Roční realizační plán EVVO na školní rok 2011/2012

Roční realizační plán EVVO na školní rok 2011/2012 Roční realizační plán EVVO na školní rok 2011/2012 1) Organizace výuky pro všechny žáky Sběrové akce - kaštany (akce je ukončena besedou s odborníkem v oblasti lesnictví) - kůra citrusových plodů využity

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2014/2015

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2014/2015 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2014/2015. podpis a razítko ředitelky školy 1 Cíle ročního plánu EVVO

Více

Plán EVVO Školní rok 2012/2013, 2013/2014

Plán EVVO Školní rok 2012/2013, 2013/2014 Plán EVVO Školní rok 2012/2013, 2013/2014 Obsah 1. Základní informace. 2 2. Cíle environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty..3 3. Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 3 4. Přílohy.8

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova Environmentální výchova Environmental education Environmentální výchova Ekologická výchova Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta EVVO x ekologie, ochrana přírody, ochrana životního prostředí Ekologickou

Více

ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO

ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO Název školy: Adresa: Základní škola Polná Poděbradova 79, 588 13 Polná Školní rok: 2015 / 2016 Program zpracovala: Mgr. Martin Lexa Ph.D. 1 Zařazení EVVO v jednotlivých předmětech:

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

REALIZACE PT ENV NA ZŠ ŘEVNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015

REALIZACE PT ENV NA ZŠ ŘEVNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 REALIZACE PT ENV NA ZŠ ŘEVNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 Obsah: OSN vyhlásila rok 2015 1.Mezinárodním rokem půdy. Ekologicky obhospodařovaná půda je cenným pokladem. Půda a zemědělství, to je tisíce let

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Strategie environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Obsah

Strategie environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Obsah 2012 Strategie environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Mgr. Hana Hartmannová koordinátor environmentální výchovy 2. ZŠ Dobříš Obsah 1. ÚVOD 2 2. VÝCHOZÍ DOKUMENTY 2 3. CÍ1 EVVO 3 4. PRŮŘEZOVÝ CHARAKTER

Více

Dlouhodobý plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Dlouhodobý plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ákladní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace Dlouhodobý plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy na naší škole

Více

Školní plán EVVO 2015/2016

Školní plán EVVO 2015/2016 Školní plán EVVO 2015/2016 Základní škola praktická a Základní škola speciální, Mělník, příspěvková organizace Zpracovatel: Jméno a příjmení: Václava Přibilová, koordinátorka EVVO Identifikační údaje školy:

Více

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD Zpracovala : Mgr. Hana Sladovníková, koordinátor EVVO ZŠ Milín, Školní 247, Milín,

Více

SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME

SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY NÁZEV: SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME ŠKOLNÍ ROK 2015/ ZŠ A MŠ BOHUMÍN TŘ. DR. E. BENEŠE 456 BOHUMÍN, OKRES KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VYTVOŘILA:

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

Průřezové téma Environmentální výchova

Průřezové téma Environmentální výchova Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Počet hodin : 33 Průřezové téma Environmentální výchova Učební texty : Ekologická a environmentální výchova, Nakladatelství České geografické společnosti, s.r.o.

Více

Plán EVVO pro školní rok 2013/2014 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta

Plán EVVO pro školní rok 2013/2014 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZELENÁ HAVÍŘOV - ŽIVOTICE Plán EVVO pro školní rok 2013/2014 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta 1- Environmentální vzdělání, výchova a osvěta. Environmentální výchova znamená: výchovu

Více

Program enviromentální vzdělávání, výchovy a osvěty plán EVVO (1. 9. 2013)

Program enviromentální vzdělávání, výchovy a osvěty plán EVVO (1. 9. 2013) Program enviromentální vzdělávání, výchovy a osvěty plán EVVO (1. 9. 2013) ZŠ a MŠ Dolní Olešnice, okres Trutnov, příspěvková organizace Cílem EVVO je vytváření pozitivních postojů k životnímu prostředí,

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2013-2014 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ PLÁN EKOABECEDA

ENVIRONMENTÁLNÍ PLÁN EKOABECEDA Základní škola Břeclav, Na Valtické 31 A ENVIRONMENTÁLNÍ PLÁN EKOABECEDA školní rok 2013 2014 Září 2013 Zpracovala Mgr. Marta Zajíčková ENVIRONMENTÁLNÍ PLÁN školní rok 2013 2014 CO JE TO ENVIRONMENTÁLNÍ

Více

1. Dlouhodobý plán EVVO

1. Dlouhodobý plán EVVO 1. Dlouhodobý plán EVVO 1.1. Výchovně-vzdělávací cíle 1.1.1. Hlavní cíle vzdělávání ţáků Na konci školní docházky ţák: - rozumí vztahům v přírodě - chápe souvislosti mezi lokálními a globálními problémy

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Základní škola Havířov Životice, Zelená Plán EVVO na školní rok 2011/2012

Základní škola Havířov Životice, Zelená Plán EVVO na školní rok 2011/2012 Základní škola Havířov Životice, Zelená Plán EVVO na školní rok 2011/2012 /environmentální vzdělání, výchova a osvěta/ Environmentální vzdělání, výchova a osvěta. Environmentální výchova znamená: výchovu

Více

Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace

Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace OP Vzdělávání pro konkurence schopnost Modernizace výuky technických škol LK prostřednictvím ŠVP a kurikula

Více

CELOROČNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY (EVVO)

CELOROČNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY (EVVO) STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE, ŠKOLNÍ 664, 277 11 NERATOVICE CELOROČNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY (EVVO) Zpracoval: Ing. Jan Krejza Schválila: Marcela

Více

Základní škola Proseč, okres Chrudim. Školní program EVVO 2013/2014

Základní škola Proseč, okres Chrudim. Školní program EVVO 2013/2014 Základní škola Proseč, okres Chrudim Školní program EVVO 2013/2014 OBSAH ÚVOD 1 VZDĚLÁVACÍ CÍLE A VÝSTUPY EVVO 1.1 Oblast vědomostí, dovedností a schopností 1.2 Oblast postojů a hodnot 2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ

Více

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04. Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a

Více

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. pro školní rok 2013/2014

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. pro školní rok 2013/2014 Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2013/2014 Č.j.: 19/2013 Jar 1 1. ÚVOD Školní program EVVO vychází

Více

Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Název školy: EDUCA Parddubice Střední odborná škola, s. r. o. Ředitelka školy: Ing. Lenka Rolečková Koordinátor EVVO: Mgr. Markéta Procházková

Více

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO Mottem školního vzdělávacího plánu naší základní školy je Škola pro život. Příroda, rostliny, živočichové i životní prostředí jsou neodmyslitelnou součástí každodenního života.

Více

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04. Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a

Více

Plán EVVO pro školní rok 2012/2013

Plán EVVO pro školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZELENÁ HAVÍŘOV - ŽIVOTICE Plán EVVO pro školní rok 2012/2013 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta -1- Environmentální vzdělání, výchova a osvěta. Environmentální výchova znamená: výchovu

Více

Základní škola Merklín, okr. Plzeň - jih ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY 2013-2017

Základní škola Merklín, okr. Plzeň - jih ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY 2013-2017 Základní škola Merklín, okr. Plzeň - jih ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY 2013-2017 Školní plán EVVO je součástí ŠVP ( viz bod 7. Příloha příloha č. 2 ) Obsah:2 1. Charakteristika...

Více

BIOLOGIE EL OBČAN V DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI

BIOLOGIE EL OBČAN V DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI BIOLOGIE EL OBČAN V DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI CHARAKTERISTIKA TÉMATU Výchova k demokratickému občanství se zaměřuje na vytváření a upevňování takových postojů a hodnotové orientace žáků, které jsou potřebné

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO Plán EVVO pro ZŠ Opatovice nad Labem na školní rok 2014/2015

ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO Plán EVVO pro ZŠ Opatovice nad Labem na školní rok 2014/2015 ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO Plán EVVO pro ZŠ Opatovice nad Labem na školní rok 2014/2015 Základní škola Opatovice nad Labem Školní 247 Opatovice nad Labem 533 45 Zpracovala: Mgr. Irena 30. 9. 2014 Koordinátorka

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Plán environmentální výchovy

Plán environmentální výchovy ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Plán environmentální výchovy pro školní rok 2014/2015 září 2014 zpracoval: Mgr. Ludmila Poncarová Mgr. Jan Koťuha 1 Plán environmentální výchovy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

BIOLOGIE GYM PRŮŘEZOVÁ TÉMATA.

BIOLOGIE GYM PRŮŘEZOVÁ TÉMATA. BIOLOGIE GYM PRŮŘEZOVÁ TÉMATA. Průřezová témata vstupují do vzdělávání jako aktuální zajímavé odkazy k pochopení správnému vnímání různých procesů v současné společnosti. Mají především ovlivňovat postoje,

Více

Výukový modul VĚTRNÁ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.

Výukový modul VĚTRNÁ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14. Výukový modul VĚTRNÁ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.0153 1 V rámci projektu Zelený most mezi školou a praxí environmentální

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web:www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web:www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web:www.spzs-skutec.cz Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Školní rok 2014/ 2015 Environmentální

Více

7.3 Projekt Celý svět ve škole

7.3 Projekt Celý svět ve škole 7.3 Projekt Celý svět ve škole Hlavní cíl projektu: V souladu se strategickými záměry ŠVP, jako jsou otevřenost, spokojenost, spolupráce, partnerství a pozitivní vztah, je hlavním cílem projektu zapojit

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

Roční realizační plán EVVO

Roční realizační plán EVVO Roční realizační plán EVVO 1. Základní teze pro vyučování v environmentálním pojetí - včleněnit aktuálně a funkčně environmentální výchovu do ročních plánů práce - uplatněnit nové metody a formy práce

Více

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012 Řemeslo má zlaté dno školní projekt 2011-2012 Základní škola Votice ul. Pražská 235 srdečně zve rodiče žáků a veřejnost na den otevřených dveří v rámci celoškolního projektu Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Více

Výroční zpráva o začleňování EVVO do výuky za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o začleňování EVVO do výuky za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o začleňování EVVO do výuky za školní rok /2015 Zpracovala: Mgr. Jana V Bohumíně 23. 8. 2015 1 Obsah: 1. Cílové skupiny..... 3 2. Začlenění do ŠVP....... 3 3. Spolupráce s organizacemi...

Více

ENVIRONMENTALISTIKA GYM

ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU V době, kdy jsme svědky rychlého zhoršování stavu globálních životodárných systémů z hlediska podmínek udržitelného rozvoje,

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 7. - PŘÍRODOVĚDA Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Člověk a jeho svět - Přírodověda 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU PŘÍRODOVĚDA

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Základní škola Vsetín, Sychrov 97. Plán činnosti v oblasti EVVO pro školní rok 2014-2015

Základní škola Vsetín, Sychrov 97. Plán činnosti v oblasti EVVO pro školní rok 2014-2015 Základní škola Vsetín, Sychrov 97 Plán činnosti v oblasti EVVO pro školní rok 2014-2015 zpracovala koordinátorka EVVO schválil ředitel ZŠ Vsetín, Sychrov 97 PhDr. Jaroslava Ševčíková Mgr. Michal Molek

Více

Výukový modul SOLÁRNÍ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.

Výukový modul SOLÁRNÍ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14. Výukový modul SOLÁRNÍ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.0153 1 V rámci projektu Zelený most mezi školou a praxí environmentální

Více

- zahájení projektu Ekosystém -louka zdravý životní styl viz příloha č.1 /koordinátor EVVO/ /

- zahájení projektu Ekosystém -louka zdravý životní styl viz příloha č.1 /koordinátor EVVO/ / Roční realizační plán EVVO na školní rok 2013 2014 1. Roční realizační plán EVVO Cíle EVVO na SpZŠ Úpice - vypěstovat v žácích kladný vztah k životnímu prostředí - upevnit návyk třídit odpad - naučit šetřit

Více