DLOUHODOBÝ PLÁN + aktualizace pro školní rok 2009/2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DLOUHODOBÝ PLÁN + aktualizace pro školní rok 2009/2010"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola PRAMENY, Karviná, příspěvková organizace Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) DLOUHODOBÝ PLÁN + aktualizace pro školní rok 2009/2010 ÚVOD Dlouhodobý plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) byl zpracován v souladu s Úkoly a záměry ZŠ a MŠ Prameny, Karviná, příspěvková organizace v daném školním roce, byl součástí koncepce školy. V návaznosti na Dlouhodobý plán EVVO je připravován i podrobnější Roční plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty ve spolupráci s vedením školy a se členy pedagogického sboru (především předsedy Metodických orgánů, vedoucími Vzdělávacích oblastí ŠVP). Od školního roku 2006/2007 a školního roku 2007/2008 koordinátorka EVVO spolupracuje s týmem Pilotní školy KEV Praha v rámci projektu OPRLZ KEV Praha a esf. Cíle a úkoly EVVO: Environmentálním vzděláním, výchovou a osvětou se rozumí (viz nový Metodický pokyn MŠMT k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty č. j / ze dne 27. října 2008 čímţ se ruší Metodický pokyn MŠMT ČR č.j.: / ): - předávání soustavy znalostí a dovedností týkajících se zákonitostí biosféry, vztahů člověka a ţivotního prostředí, problémů ţivotního prostředí z globálního i lokálního hlediska a moţností i způsobů dosaţení udrţitelného rozvoje - rozvinutí schopností uvaţovat v souvislostech a chápat interakci přístupů ekologických, technicko technologických, ekonomických a sociálních - podněcování aktivity a tvořivosti zaměřené k ţádoucímu jednání - ovlivňování vztahu k přírodě, odpovědnosti za jednání vůči prostředí, ohleduplnosti a spolupráce v mezilidských vztazích - působení na utváření hierarchie ţivotních hodnot a celkového ţivotního stylu ve smyslu potřeb udrţitelného rozvoje EVVO představuje nezastupitelný významný předpoklad udrţitelného rozvoje, který je v celém světě pokládán za jedinou pozitivní alternativu rozvoje lidské civilizace. EVVO klade důraz především na poznávání ţivotního (přírodního i umělého) prostředí (člověka), na uvědomování si nezbytnosti zachování podmínek ţivota, na poznávání vztahu člověka a ţivotního prostředí. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta vychází z anglického termínu environmental education, kde environment znamená ţivotní prostředí a education se chápe široce jako vzdělávání, výchova či osvěta všech typů cílových skupin, od nejmenších dětí po dospělé. Vzděláváním se rozumí zejména ovlivňování racionální stránky osobnosti. Výchovou působení na city a vůli. Osvětou se označují speciální způsoby předávání informací zejména dospělé populaci.

2 EVVO zahrnuje činnosti a aktivity probíhající ve školách a školských zařízeních (formální vzdělávání), v rámci volnočasových aktivit (neformální vzdělávání) i v rámci neorganizovaného volného času jednotlivců (informální učení) zaměřené na oblast ţivotního prostředí. Základní rámec pro EVVO vychází ze strategického dokumentu, Státního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ČR Nově podle ŠVP (v rámci RVP) EVVO se rozumí všestranné rozvíjení klíčových kompetencí v kontextu vzájemných vztahů mezi člověkem a ţivotním prostředím, s důrazem na vyváţení nejen společenských, ale i přírodních faktorů. Jde o motivaci a poskytnutí příleţitostí k dosaţení znalostí, dovedností, postojů a návyků k ochraně a zlepšování ţivotního prostředí, k utváření ţivotních hodnot slučitelných s udrţitelným rozvojem, k smysluplnému jednání a tvořivostí ve prospěch ţivotního prostředí, k udrţitelnému způsobu ţivota a k udrţitelným vzorcům chování jednotlivců, skupin i společnosti jako celku. Nezanedbatelná je provázanost EVVO s problematikou zdraví a zdravého ţivotního stylu. K důleţitým kompetencím rozvíjených v EVVO patří zejména: ~ kompetence k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální (aktivní vyuţívání kooperativní a kooperační dovednosti jako nástroje pro řešení problémů ţivotního prostředí, hledání různých variant problémů ţivotního prostředí, schopnost kriticky posuzovat a vyhodnocovat informace související s ţivotním prostředím) ~ kompetence pracovní (osvojení si dovedností pro praktické chování a pobyt v přírodě i při zacházení v přírodě a jejich uplatňování v kaţdodenním ţivotě; uplatňování principů udrţitelného způsobu ţivota v jednání odpovědné nakládání s přírodními zdroji a odpady v souladu se strategií udrţitelného rozvoje, minimalizace negativních vlivů) ~ kompetence občanské (uvaţovat v souvislostech z lokálního i globálního hlediska, znát z vlastní zkušenosti přírodní a kulturní hodnoty ve svém okolí, chápat příčiny a následky poškozování ţivotního prostředí ve svém regionu, poučit se z problémů minulosti a současnosti a uvaţovat do budoucnosti, projevovat úctu a pokoru k ţivotu, člověku, přírodě, vnímat hodnotu a krásu přírody...) Ve školním roce 2009/2010 je stejně jako v obou předchozích létech navíc dlouhodobý plán EVVO i důleţitým prvkem ŠVP ZŠ a MŠ Prameny, Karviná, příspěvková organizace v rámci RVP. Environmentální výchova jako průřezové téma ŠVP vede ţáky k pochopení komplexnosti a sloţitosti vztahů člověka a ţivotního prostředí, tj. k pochopení nezbytnosti přechodu k udrţitelnému rozvoji společnosti a k poznání významu odpovědnosti za jednání společnosti i kaţdého jedince. Umoţňuje sledovat a uvědomovat si vztahy mezi člověkem a prostředím. Ovlivňuje hodnotovou orientaci ţáků. Ekologické vzdělávání a výchova ve smyslu udrţitelného rozvoje nepředstavuje pouze jednorázové akce, ale zdůrazňuje dlouhodobost a postupné prohlubování a zdokonalování vědomostí a dovedností v rámci všech vzdělávacích oblastí ŠVP, v rámci všech předmětů. Formy EVVO environmentální problematika je integrována do výuky buď v tématických celcích, je integrována do jednotlivých předmětů (viz zpracované ŠVP), dále formou projektů či sérií tematických dnů (např. Den Stromů, Den vody, Den Země, Den bez aut...) Do EVVO jsou implementovány aspekty ţivotního prostředí a udrţitelného rozvoje v jednotlivých předmětech, je zařazeno průřezové téma (odpady, energie, les, náš region...), jsou rovněţ propojena ostatní průřezová témata s PT EVVO; EVVO je součástí DVPP pedagogů (a nově dlouhodobým záměrem je i DVPP pro nepedagogické pracovníky školní jídelny a správní zaměstnance)

3 OBSAH Rámcový dlouhodobý plán + konkretizace na školní rok 2009/2010: 1. Uplatnění ekologických aspektů v jednotlivých předmětech - v úzké spolupráci s předsedy jednotlivých Metodických orgánů a vedoucích Vzdělávacích oblastí ŠVP bylo třeba promyslet a zapracovat na počátku školního roku do tematických a časových plánů ekologické a regionální aspekty (vyuţití dostupné literatury, odborné termíny související s ekologií např. Máchal, A. Malý ekologický a environmentální slovníček. REZEKVÍTEK, Brno 1996 nebo Kvasničková, D. Základy ekologie. Fortuna Praha 2001 či Herink, J. Základy přírodopisných znalostí Nakladatelství České geografické společnosti Praha 2007 a další literatura včetně pracovních listů z nově vybudované EKOknihovničky - je zde nejen nejnovější literatura, ale i CD, VHS a DVD z oboru ekologie a biologie; + nově vyuţití zpracovaných poznatků, zkušeností a námětů Pilotních škol KEV Praha v rámci právě ukončeného projektu = literatura a CD) a pracovat podle zpracovaného průřezového tématu EV v jednotlivých oblastech ŠVP. Náměty vyuţití EVVO pro jednotlivé předměty (konkrétně v tomto školním roce): (viz materiál KEV Praha, který mají k dispozici vedoucí předmětů, resp. oblastí ŠVP) - Čj (ekologické pojmy tvorba slov, čtení a vysvětlování neznámých pojmů; větný rozbor náročnějších definic; slohové práce na téma daných pojmů, např. ekosystémy, ochrana ţivotního prostředí, vlastní přičinění ţáků, recyklace ; mezitřídní soutěţe ) - Aj, Nj (vyuţití překladu, z cizího jazyka do českého a naopak; tvoření vět s ekologickou tématikou, hry se slovíčky ) - D (srovnávání ekologického myšlení a cítění lidí v historii a v současnosti, jednotlivá období v historii lidstva, u nás i ve světě ) - Ov (široké uplatnění v různých tématech občanské výchovy, přístup ţáků, jejich nejbliţších, okolí, školy, města, celé společnosti k ekologii ; besedy, diskuse, vlastní názory) - Rv (velmi široká paleta uplatnění ekologického cítění v jednotlivých tematických celcích, příspěvky ţáků k ekologické osvětě, uvědomění si ekologických aspektů v rodině ) - Z (vyuţití pojmů ekologické výchovy široké uplatnění, hospodářský zeměpis, vyuţití surovin, energií u nás i ve světě; apel na šetření surovinami, zdroje na Zemi nejsou nevyčerpatelné; nahraditelné zdroje, recyklace, hry, tajenky ) - M (zapracování ekologických pojmů do slovních úloh, šetření surovinami, energií, sběr odpadů apod. do grafů a tabulek, práce s PC, hledání informací, monitoring ŢP regionu, posilování ekologického povědomí šetření pomůcek v matematice, sešity, učebnice) - Př (zapracování ekologického vědomí a cítění ţáků do jednotlivých tematických celků, šetření přírody, ochrana ţivotního prostředí, organismů; ukázky např. viz potravní řetězce ţe vše, co člověk do půdy, ovzduší, jednou dá vše se mu opět v potravě vrátí; potravní řetězce, pyramidy ; moţnost zneuţití biologické zbraně ) - F (na příkladech fyzikálních zákonů dokládat, ţe ekologické cítění je nezbytné a ochrana ţivotního prostředí a fyzika spolu úzce souvisí, nové technologie, výroba v praxi ) - Ch (v jednotlivých tematických celcích poukázat na spjatost chemie a okolního ţivotního prostředí, důraz na příklady z regionů; ovlivňování nových technologií v chemickém průmyslu v souladu s přírodou; moţné ekologické katastrofy či zneuţívání chemických látek, globální ohroţení, terorismus ) - Hv, Tv, Pv, Vv (vliv zdravého ţivotního prostředí na zdárný vývoj člověka; Hv estetika ţivotního prostředí přispívá k inspiraci a tvorbě hudebních textů, skladeb ; Tv v čistém prostředí a na zdravém vzduchu se člověk lépe pohybuje, sportuje neţ ve smogu; Pv v rámci předmětu se ţáci přímo podílejí na zlepšování ţivotního prostředí, např. v okolí školy

4 vysazování zeleně v praxi, úprava zeleně, záhonků ; Vv svým výtvarným projevem ţáci přímo ukazují své představy o ţivotním prostředí, jeho ochraně; vlastní nápady, projekty, účast v soutěţích v rámci města, regionu, republiky ) zodpovědni: předsedové MO, vedoucí oblastí ŠVP + vyučující 2. Integrace přístupů k poznávání přírody a vztahů člověka k životnímu prostředí - důsledné vyuţívání mezipředmětových vztahů (ve spolupráci s předsedy Metodických orgánů a zároveň vedoucích Vzdělávacích oblastí ŠVP také zapracovat do tematických a časových plánů na počátku školního roku propojenost jednotlivých předmětů ve škole stejně jako propojenost veškeré lidské činnosti v nejrůznějších oborech, kaţdý obor a kaţdá činnost člověka se ve svých důsledcích projeví na ţivotním prostředí, na jeho kvalitě, na jeho ochraně, ale na druhé straně i např. jeho znečišťování, zneuţívání, zhoršování ) - znovu v jednotlivých oblastech ŠVP - vést ţáky k ekologickému cítění, správnému vnímání přírody, ochraně ţivotního prostředí (např. regionální vycházky v nejrůznějších předmětech, projektech a projektových dnech, při přesunu na kulturní a ostatní akce školy vštěpovat ţákům správný přístup k okolní přírodě, nešlapat po trávníku, neodhazovat odpadky, na výletech a exkurzích do přírody správné chování v přírodě, neplašit zvěř, chovat se tiše a pozorně - více moţností nejen vidět, ale i pozorovat ţivočichy zblízka ) - regionální vycházky v různých předmětech (poznávání okolí školy, pozorování sídlištní květeny, běţných ţivočichů; poznávání památných stromů na území města a okolí, pozorování vlivů člověka na ţivotní prostředí na sídlišti pozitivní vlivy: např. rekultivace krajiny, sběrný dvůr ; negativní vlivy vliv poddolování území regionu, skládky, hustota dopravy ve městě, vliv exhalátů blízkých podniků na ţivotní prostředí ) - exkurze v různých předmětech (elektrárna Dětmarovice, ZOO Ostrava, naučné stezky a chráněná území v regionu ) zodpovědni: všichni vyučující 3. Rozvíjení mimoškolních aktivit zaměřených k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě - pokračovat v činnosti zavedených krouţků (ekologické na I. i na II. stupni; přírodovědný se zaměřením na ekologii a soutěţe, se zaměřením na pozorování přírody + další krouţky, kde se dá nejen zapracovat ekologická výchova do plánu činnosti, ale hlavně uplatňovat v praxi ) zodpovědni: vedoucí krouţků 4. Podněcování a sledování aktivit zaměřených k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě v dětských a mládežnických kolektivech - ţáci školy v rámci mimoškolních aktivit navštěvují i různé instituce, které se také této problematice věnují např.centrum stanice přírodovědců Karviná Krajské středisko volného času Juventus, Svaz zahrádkářů Karviná, Rybářský svaz Karviná, Myslivecké sdruţení... zodpovědni: všichni vyučující 5. Napomáhání zavádění integrujících přístupů k poznávání a hodnocení vztahu člověka a životního prostředí ve smyslu přípravy pro udržitelnost rozvoje - stálá spolupráce s Odborem ŢP MÚ v Karviné (viz Agenda 21 místní, regionální) - aktivity ţáků, projekty sledování nejbliţšího okolí školy z hlediska čistoty ŢP - volba povolání (orientace ţáků na budoucí povolání, nejen příprava špičkových odborníků v daných oborech, ale především výchova k lidskosti a správnému vztahu k přírodě, k její ochraně, ekologické povědomí, důraz na region - úkol nejen pro VP, ale i pro TU i ostatní vyučující ) - viz zapracování volby povolání do tematických a časových plánů zodpovědni: VP, TU, vyučující

5 6. Příprava a koordinace dlouhodobých a trvalých aktivit v péči o životní prostředí - pokračovat v jiţ zavedených a tradičních aktivitách, probíhajících na škole uţ řadu let (třídění sběru plasty a PET víčka, baterie; šetření energií p. uč. Ziembová) (péče o zeleň a ochranu okolního prostředí viz. Projekt Ozelenění areálu školy dříve uţ dokončené + ale i v letošním školním roce celoroční udrţování zeleně Mgr. Palová) - pokračovat v sezónních a jednorázových akcích (mnoho let se ţáci podílejí na akcích pořádaných v rámci Týdne pro Zemi např. úklid parků či okolí a areálu školy, čištění potoka v Dubině v rámci městského projektu Rak I ) + pověření vyučující 7. Rozvíjení spolupráce v environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě mezi různými oblastmi naší republiky i v mezinárodním měřítku - z pozice koordinátora EVVO je stálá moţnost kontaktů s ostatními koordinátory EVVO na školách ve městě i regionu (od r i v rámci 14 pilotních škol KEV z celé ČR) - další rozvoj spolupráce v rámci sítě škol M.R.K.E.V. - vzhledem k přihlášení se ZŠ Karviná-Ráj Prameny do Klubu ekologické výchovy v Praze na počátku roku 2005 (a od této doby kaţdoročnímu obnovování členství), moţnost spolupráce s touto organizací + nově vyhlášené soutěţe (jako byly dříve VODA, RIO + 10, Biodiverzita ), od ledna 2006 do dubna 2008 byla naše škola zapojena do projektu OPRLZ esf a KEV PRAHA jako pilotní škola KEV v oblasti EVVO (jedna ze 14 základních škol v České republice), viz vyuţití zkušeností z projektu, materiálů... - pracovat v regionálním (krajském) Klubu ekologické výchovy, který byl ustaven v Ostravě v září roku ve školním roce 2009/2010 pokračovat ve spolupráci s organizaci TEREZA Praha, získávání materiálů s ekotématikou 8. Příprava podkladů pro ekologizaci provozu školy ZŠ a MŠ Prameny, Karviná, p.o. (Viz konkretizace strategického plánu EVVO na školní rok 2009/ tj. Roční plán EVVO školní rok 2009/2010 ) - úprava školního prostředí (proběhlo v rámci dříve realizovaného projektu Ozelenění areálu školy, schváleného OPEN SOCIETY FUND Praha; ozelenění však stále realizuje i v rámci osnov předmětu Pracovní činnosti, nyní nově v oblasti Člověk a svět práce) - šetření energií a materiálů (probíhá třídění odpadů celoroční akce zodpovědnost VP + p. uč. Ziembová; např. sběr a separace odpadů, víček od PET lahví, pouţitých baterií v rámci aktivit Recyklohraní), pomoc všech vyučujících sledováním nehospodárnosti a plýtvání energií (nejen kontrola správného osvětlení ve třídách, ale i potírání zbytečného svícení na chodbách školy, ve třídách apod.); vést ţáky ke správnému zacházení s materiály zapůjčenými školou, hlavně šetření učebnic (kontroly a vedení k šetření opět nejen v rámci března měsíce knihy, ale po celý školní rok) - hospodaření s odpady (probíhá nadále jiţ výše uvedený celoroční sběr a třídění odpadů; také uţ šestým rokem probíhá sběr suchého chleba pro zvířata v Centrum stanice přírodovědců v Karviné vedení k hospodárnosti, nevyhazování potravin a produktů lidské práce ),ukázat ţákům moţnosti vyuţití druhotných surovin, např. formou ukázek práce separace odpadu na území města, ukázky práce pracovníků Sběrného dvora, dále navázat např. na předloňský a loňský projekt Smeťák a vést ţáky ke všímání si ţivotního prostředí kolen sebe, hodnocení, pozorování okolí a k umění obhajovat své názory, komunikovat, vyučující

6 9. Spolupráce s dalšími školami, předávání a výměna zkušeností (zlepšování úrovně EVVO v zájmu celkové modernizace práce, účast na vytvoření sítě škol spolupracujících v EVVO v regionu ) - např.: - ZŠ Karviná, Borovského (viz dlouholeté zkušenosti v práci s mezinárodním programem Globe, v projektech sdruţení Tereza Praha, úspěchy ţáků v těchto programech, účast v soutěţích, v mezinárodních soustředěních ) - GY Karviná, Mírová (viz dlouholeté zkušenosti s ekologickou výchovou na VŠ, ZŠ a v současné době GY, v pořádání okresních kol ekologické olympiády pro SŠ s četnými úspěchy a postupy v soutěţích, práce na projektu OPRLZ KEV a esf za SŠ, Krajská skupina KEV) - ZŠ Havířov, Gorkého (viz dlouholetá a zkušená členka okresního Kabinetu Biologie, zkušenosti z práce v Klubu ekologické výchovy a dlouholeté zkušenosti s metodami a formami práce s ţáky v rámci ekologického přírodopisu, rovněţ práce na projektu OPRLZ KEV Praha a esf spolupráce a výměna zkušeností při práci na projektu a Krajská skupina) - ZŠ Karviná, Slovenská ul. (viz práce v eko krouţcích, pěstování zeleně, soutěţe Př, Ch na okresní i vyšší úrovni, ozelenění školy + školní projekty EV) - ZŠ Bohumín, Masarykova, Seifertova ul. (viz tradice papíroţroutů a baterioţroutů, separace odpadů, spolupráce s ostatními ZŠ v Bohumíně) - Základní škola Karviná-Fryštát, Vydmuchov (viz koordinace EVVO na ZŠ pro ţáky se speciálními potřebami) - GY Bohumín, Fr. Ţivného (viz koordinace EVVO Bohumín, společná účast na speciálním kurzu Přeţijeme...?, výměna zkušeností..., spolupráce v BiO) + od ledna 2006 nově 13 koordinátorů EVVO ČR v rámci působnosti projektu OPRLZ KEV Praha a esf (zástupci ZŠ měst: Most, Jilemnice, Příbram, Tábor, Chýnov, Bystřice pod Hostýnem, Havířov, Křtiny, Kroměříţ ) 10. Navazování kontaktů školy s mimoškolní oblastí, se středisky ekologické výchovy, s podnikovými ekology, s pracovníky SČOP - Alcedo Vsetín (jiţ dříve, uţ od r byla členem sdruţení Alcedo Vsetín Mgr. H. Šebestíková, probíhala práce ţáků na jejich projektu Ţivá voda, Břeh řeky - výsledky byly zaslány Alcedu, práce také pokračovala v rámci okr. kola BiO s velmi dobrým umístěním, zasílání odborných materiálů k environmentální výchově), stále moţnost kontaktu trvá - občanské sdruţení VITA OSTRAVA (kontakty byly navázány rovněţ dříve r.2000, školení Mgr. H. Šebestíkové v rámci EVVO Moravskoslezského kraje: účast na kulatých stolech ke Koncepci EVVO MSKraje; materiály internetové konference Koncepce EVVO; pokračuje účast v síti škol M.R.K.E.V. (materiály pro EVVO, časopis Bedrník ) - ČSOP (spolupráce uţ byla navázána v rámci spolupráce v Kabinetu Biologie při Kvic Karviná a kontakty i nadále) - Odbor ŢP MÚ v Karviné (uţ delší dobu navázána spolupráce příprava a koordinace akcí v rámci Týdne pro Zemi v městě Karviná, projekty pro krouţky s přírod. tématikou ) - Technické sluţby Karviná (pomoc při zajišťování odvozu plastů; moţnost zajistit besedy, popř. exkurze do sběrného dvora, na skládku či ukázky recyklace odpadů ) - Centrum stanice přírodovědců Karviná - KSVČ Juventus (dlouholetá spolupráce na akcích ekologického charakteru, pomoc při sběru kaštanů a ţaludů na podzim, celoroční sběr suchého chleba = separace odpadu + výchova ţáků k šetření surovinami nenásilnou formou; soutěţe, besedy s pracovníky Stanice přírodovědců, moţnost ukázkových hodin...) - Elektrárna Dětmarovice (moţnost exkurze,propagační materiály pro ţáky i vyučující) - KEV Praha (členství v KEV Praha, spolupráce pomocí Internetu, osobní kontakty, materiály pro EVVO, účast v projektech KEV Praha, semináře a DVPP ) - TEREZA Praha (dříve získávání materiálů pro projekty hlavně na I. stupni )

7 11. Vedení evidence literatury, časopisů, odborných a metodických příruček, učebních pomůcek a dalších informačních zdrojů - byla vybudována EKOknihovnička, byly získány finance ze zpracovaného Projektu na získání finančních prostředků na ekologickou literaturu, časopisy, odborné a metodické příručky, uvedený projekt na EKOknihovničku byl vypracován a poslán se ţádosti o dotaci na MS kraj Mgr. H. Šebestíkovou, v červnu 2006 byl schválen a realizován od září 2006 do června Vyučujícím je nyní k dispozici k prostudování i k práci s ţáky pestrá paleta všeho, co bylo a je v současné době na trhu dostupné získané materiály, které se týkají problematiky EVVO - např. z KEV Praha, Rezekvítek Brno, TEREZA Praha, agentura Koniklec - odborná literatura, literatura pro ţáky, pracovní listy s ekotematikou, videokazety, CD, DVD nebo metodiky pro jednotlivé předměty 12. Každoroční hodnocení programu EVVO - ve spolupráci s vedením školy, se členy pedagogického sboru i zástupci z řad rodičů je třeba provést opět (jako kaţdoročně) hodnocení daného programu EVVO; hodnocení bude obsahovat zprávu o tom, co se povedlo splnit, v čem byly úspěchy a naopak, co se popřípadě nepovedlo, kde je třeba činnost vylepšit, změnit apod. 13. Rozdělení úkolů + konkrétní zodpovědnost za EVVO ZŠ a MŠ Prameny, Karviná koordinátor EVVO. Mgr. Helena Šebestíková zástupce pro EVVO (na I. stupni) Mgr. Iveta Hudzietzová I. stupeň: metodické vedení EVVO; zapracování ekologické výchovy do časových a tematických plánů; separace odpadů, plasty; sběr kaštanů, suchého chleba; účast na akcích s ekologickou tématikou, besedy, přednášky Mgr. Iveta Hudzietzová projektové dny, projekty v praxi, spolupráce s TEREZOU Praha Mgr. Iveta Hudzietzová + Mgr. Kristina Adamíková ŠD besedy, praktické vyuţití poznatků EVVO, přírodních materiálů + výstavy výrobků Dagmar Hubáčková, vedoucí ŠD II. stupeň: tematické a časové plány, výstupy, kompetence ŠVP předsedové Metodických orgánů vedoucí jednotlivých oblastí ŠVP volba povolání se zřetelem na EVVO, spolupráce se školami, s podniky, s rodiči PaedDr. Jiřina Šotolová VP separace odpadů, projekty, Recyklohraní Mgr. Pavla Ziembová spolupráce s KEV PRAHA, spolupráce se školami, s organizacemi, rodiči, DVPP, koordinace, plány, hodnocení, pilotní škola KEV Praha Mgr. Helena Šebestíková V Karviné, Mgr. Helena Šebestíková, koordinátor EVVO

Roční plán EVVO školní rok 2013/2014

Roční plán EVVO školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola PRAMENY, Karviná, příspěvková organizace Roční plán EVVO školní rok 2013/2014 (se zaměřením na odpady a ekologizaci provozu školy) Základní škola a Mateřská škola Prameny,

Více

Roční plán EVVO školní rok 2010/2011

Roční plán EVVO školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola PRAMENY, Karviná, příspěvková organizace Roční plán EVVO školní rok 2010/2011 (se zaměřením na odpady a ekologizaci školy) Základní škola a Mateřská škola Prameny, Karviná,

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY 2013/2014

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY 2013/2014 Všeobecné podmínky pro EVVO stanovuje zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí:

Více

DLOUHODOBÝ PLÁN EVVO ŠKOLNÍ ROK 2010-2020

DLOUHODOBÝ PLÁN EVVO ŠKOLNÍ ROK 2010-2020 DLOUHODOBÝ PLÁN EVVO ŠKOLNÍ ROK 2010-2020 ZPRACOVATEL Jméno a příjmení: Mgr. Krista Fremlová Vzdělání, aprobace: PedF UK Praha, učitelství speciální pedagogika Vyučované předměty: všechny předměty dle

Více

KONCEPCE ROZVOJE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY

KONCEPCE ROZVOJE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY Z Á K L A D N Í Š K O L A C H R A S T A V A, náměstí 1.máje 228, okres Liberec příspěvková organizace PSČ: 463 31 IČO:72741643 KONCEPCE ROZVOJE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY Zpracovala: Mgr. Veronika

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web:www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web:www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web:www.spzs-skutec.cz Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Školní rok 2014/ 2015 Environmentální

Více

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. pro školní rok 2013/2014

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. pro školní rok 2013/2014 Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2013/2014 Č.j.: 19/2013 Jar 1 1. ÚVOD Školní program EVVO vychází

Více

Metodologie environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty

Metodologie environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Ivana BEČVÁŘOVÁ Irina Alexandrovna

Více

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008-22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací

Více

ROČNÍ PROVÁDĚCÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO)

ROČNÍ PROVÁDĚCÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO) ROČNÍ PROVÁDĚCÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO) Průřezová opatření 1. Všem žákům naší školy průběžně poskytovat znalosti, dovednosti a návyky potřebné pro ochranu životního prostředí

Více

Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany ROZSUM

Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany ROZSUM Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany ROZSUM školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje Název ŠVP: ROZSUM školní vzdělávací program

Více

Základní školy LIPENEC

Základní školy LIPENEC VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy LIPENEC 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Markéta Loulová, ředitelka školy 1 2 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole Název školy Zřizovatel školy Charakteristika školy

Více

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO)

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO) Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY () školní rok: 2013/2014 Tento Plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty č. 422/PL/2013 nabývá

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠaMŠ/GR/729/2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program Základní školy a Mateřské školy Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Obsah 1. Identifikační

Více

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY na Střední odborné škole Olomouc spol. s r. o.

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY na Střední odborné škole Olomouc spol. s r. o. PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY na Střední odborné škole Olomouc spol. s r. o. Olomouc, září 2009 OBSAH ANOTACE 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2. CÍLE PROGRAMU 3. STRUČNÝ POPIS REALIZACE

Více

Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Ing. Dana Hájková koordinátorka EVVO 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Charakteristika školy...

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí, Komenského 873. Školní vzdělávací program

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí, Komenského 873. Školní vzdělávací program Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 Školní vzdělávací program Přírodovědné lyceum 78 42 M/05 Platný od 1. 9. 2010 Schválila školská

Více

ŠKOLNÍ PLÁN ENVIROMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PLÁN ENVIROMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Základní škola a mateřská škola Josefa Kubálka Všenory ŠKOLNÍ PLÁN ENVIROMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Vypracovala: Mgr. Zuzana Valešová Ve Všenorech 1. 9 2013 Schválila: Mgr. Renáta Bartoníčková

Více

Základní škola a Mateřská škola Cehnice

Základní škola a Mateřská škola Cehnice Základní škola a Mateřská škola Cehnice Platnost dokumentu od 1. 9. 2009. verze 2 Obsah IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 I. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1. HISTORIE ŠKOLY 4 2. VELIKOST ŠKOLY, EXTERIÉR, INTERIÉR 4 3. VYBAVENÍ

Více

ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Krajské pracoviště Olomouc, Wellnerova 25, 799 00 Olomouc ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Závěrečná práce Studium pro ředitele škol a školských zařízení období od 12. října 2005

Více

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutární město Opava Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutárního města Opavy pro období 2009-2020 HLAVNÍ DOKUMENT - SHRNUTÍ Srpen 2009 Koncepce environmentálního vzdělávání,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ verze č. 5 se zapracovaným dodatkem č.j. ZŠHL/272/2014 platným od 5.9. 2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ verze č. 5 se zapracovaným dodatkem č.j. ZŠHL/272/2014 platným od 5.9. 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, 8. KVĚTNA 63 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ verze č. 5 se zapracovaným dodatkem č.j. ZŠHL/272/2014 platným od 5.9. 2014 č.j.: ZŠHL/229/2013 30.8. 2013 platnost

Více

ŠKOLA, KTERÁ NÁS VŠECHNY BAVÍ

ŠKOLA, KTERÁ NÁS VŠECHNY BAVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA, KTERÁ NÁS VŠECHNY BAVÍ Základní škola Děhylov, okres Opava, příspěvková organizace srpen 2007 Obsah Úvod 3 1 Identifikační údaje 4 1.1 Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracováno podle RVP ZV a RVP pro gymnázia. Gymnázia Dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracováno podle RVP ZV a RVP pro gymnázia. Gymnázia Dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracováno podle RVP ZV a RVP pro gymnázia Gymnázia Dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi Vzdělávací program: osmiletý a čtyřletý Studijní forma vzdělávání: denní Předkladatel:

Více

Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy. zpracoval : Mgr. Petr Vágner ředitel školy. V Moravské Třebové 24.8.

Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy. zpracoval : Mgr. Petr Vágner ředitel školy. V Moravské Třebové 24.8. zpracoval : Mgr. Petr Vágner ředitel školy V Moravské Třebové 24.8.2009 Projednáno pedagogickou radou 31.8.2009 1 Osnova výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 2 2. Přehled realizovaných vzdělávacích

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA JANA AMOSE KOMENSKÉHO s.r.o., Bystřická 275/27, Dubí, 417 03

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA JANA AMOSE KOMENSKÉHO s.r.o., Bystřická 275/27, Dubí, 417 03 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA JANA AMOSE KOMENSKÉHO s.r.o., Bystřická 275/27, Dubí, 417 03 ŠVP byl vytvořen a inovován v rámci Operačního programu spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského

Více

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice Zpracovala: Mgr. Petra Flemrová Charakteristika školy: úplná základní škola s devíti postupujícími ročníky Počet žáků: 353 Počet

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání OBSAH ÚVOD... 5 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 6 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1 Historie školy... 7 2.2 Úplnost a velikost školy... 7 2.3 Vybavení školy...

Více

Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k dospělosti Havířov

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠ/300/2007

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠ/300/2007 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠ/300/2007 Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná Předkladatel:... 7 Zřizovatel:... 7 Platnost dokumentu od:... 7 Charakteristika

Více